r' I~ pr G Faragóné Széles Andrea ~~,r-/-j- ,. NYíREGYHÁZA 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "r' I~ pr G Faragóné Széles Andrea ~~,r-/-j- ,. NYíREGYHÁZA 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA"

Átírás

1 ,. NYíREGYHÁZA 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: '500; POLGÁRMESTERI HIVATALA FAX: Ügyiratszám: ADÓ/ /2015. Ügyintéző: Rácz Norbert ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez az elektronikus úton teljesíthető adókötelezettségekről szóló önkormányzati rendelet mega I kotá sá ra ~~,r-/-j- Dr. Kovács Ferenc polgármester törvényességi véleményezést végző személyek aláírása: ~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző r' I~ pr G Faragóné Széles Andrea Jegyzői kabinet vezetője Véleményező Bizottságok: - Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság N Y R [ G Y II Á Z A

2 Tisztelt Közgyűlés! A helyi adók rendszerét, a bevezethető adónemek körét, az adóztatás szabályait országos szinten az évi C. törvény szabályozza. Az adózás rendjét az adózók és az adóhatóságok jogait és kötelezettségeit az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) előírásai tartalmazzák. Az Art. 5. (3) kimondja, hogy JJAdóügyben elektronikus ügyintézésre akkor van lehetőség, ha azt jogszabály az ügy típusának megjelölésével megengedi. JJ Az Art a (24) bekezdése kimondja hogy JJHa az önkormányzat rendelete így rendelkezik, az önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő bejelentés, bevallás, illetve adatszolgáltatás az önkormányzat által közzétett módon, elektronikus úton is teljesíthető. Az önkormányzati rendelet előírhatja, hogy az adószámmal rendelkező adózó a bejelentést, a bevallást, illetve az adatszolgáltatást elektronikus úton teljesíti JJ. Jelenleg az adózók abejelentéseket, bevallásokat az önkormányzat honlapjáról letöltött (.PDF,.XLS formátumú) nyomtatványokon nyújthatják be postai úton vagy személyesen. A bejelentés, bevallás nyomtatvány kitöltő programban ellenőrzési lehetőség nem áll rendelkezésre. A fenti jogszabályi helyek lehetővé teszik Önkormányzatunk számára, hogya helyi adóigazgatás terén az elektronikus közigazgatás magasabb szintjére lépjen. Ennek bevezetésével jelentősen csökkenhet az ügyfelekre háruló eljárási teher, meggyorsulhat az ügyintézés menete. Tekintettel a bevallások nagy számára (éves szinten kb bejelentés, bevallás) minden Nyíregyházán adózó vállalkozót és magánszemély t kedvezően érinthet az adóügyek elektronizálása. A tervezett lépés alapjaiban reformálhatja meg az adóügyek intézésének menetét, ezért kiemeit jelentősége van a zökkenőmentes átállásnak és az ügyfelek közérthető tájékoztatásának. Az elektronikus kapcsolattartásra, így az adóbevallásra, bejelentésre a kormányzati portálon keresztül az ügyfélkapu használatával van lehetőség mind magánszemélyek, mind jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet számára. A nem természetes személyadóalanyok esetében a szervezet által megjelölt jogi képviselettel rendelkezőnek kell regisztrált ügyfélkapuval bírnia, és ezen magánszemély ügyfélkapuján keresztül nyílik lehetősége a szervezetnek az elektronikus kapcsolattartásra. Az ügyfélkapu létrehozása az Okmányirodában történik. A regisztráció során a személyes megjelenés, valamint ennek során létrehozott egyedi felhasználónév és jelszó biztosítja, hogya későbbiekben kizárólag az ügyfél tud eljárási cselekményeket kezdeményezni az ügyfél kapu rendszerén keresztül. Az elektronikus bevallás, bejelentkezés érdekében szükséges Nyíregyháza Megyei Jogú Város honlapján a fenti célra rendszeresített nyomtatványokat elektronikus formában hozzáférhetővé tenni. Ezen nyomtatványok a http./fnyiregyhaza.varoshaza.hu honlapról tölthetőek majd le, továbbá elérhetőek lesznek adóbevallás menüpontokból is. Szükséges továbbá a formanyomtatványok kitöltését lehetővé tevő számítógépes program megjelenítése is a város honlapján. Ez a program megegyezik az állami adóhatóság nyomtatványkitöltő programjával. ( -' ; N Y R [ G Y I I Á Z A 1r', I.'W.t4,.IF..[O,.""I\l'I\.... l, ,*''''

3 A nyomtatvány honlapon történő kitöltését követően az ügyfélkapun keresztül csatlakozva a központi elektronikus szolgáltató rendszerhez lesz lehetőség a nyomtatványok elektronikus úton történő benyújtására. Az így benyújtott nyomtatványok egyenértékűek apapíralapon benyújtott bevallásokkal, bejelentkezésekkel. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogyamellékelt előterjesztést megtárgyalni és a rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen. Tisztelettel:,{J/4 Dr. Kovács Ferenc....""' I'....~'I.N'IFE(i (HfI-::.".~t. N Y R [ G Y II Á Z A

4 1. számú melléklet a /2015. számú előterjesztéshez Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről 1. A rendelet bevezetésének, szükségességének a célja A rendelet megalkotását a magasabb szintű jogszabály felhatalmazása, valamint a kormányzati törekvés indokolja. A jogaikotás elmaradása esetén az adózó illetve az önkormányzat adminisztratív terhei változatlanok maradnának. 2. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A rendelet elfogadása után lehetőség lesz az iparűzési adó, építményadó, talajterhelési díj, idegenforgalmi adó, gépjárműadó, helyi jövedéki adó és termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó bevallási, bejelentkezési, változás bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettég elektronikus úton történő teljesítésére, mely környezetvédelmi szempontból, illetve költség csökkentési szempontból mind a benyújtónak, mind az önkormányzatnak előnyös lesz. 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A rendelet szabályai az adminisztratív terhekre csökkentő hatással van. Az elektronikus úton benyújtott bevallások ellenőrzése, feldolgozása egyszerűbb és gyorsabb, kevesebb a hibázási lehetőség. 4. A jogszabályalkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A rendelet alkalmazásához többlet személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek - számítástechnikai háttér kialakítását nem számítva - közvetlenül nem kapcsolódnak. a 5. Környezeti és egészségügyi következményei Konkrét környezeti és egészségügyi következmények nem ismeretesek.,---- N Y R L G Y II Á Z A \.I 'NWYi.tn"Ifi.CG't'tf fi ~ _\. i li ~..nn.. r-----

5 2. számú melléklet a...j2015. számú előterjesztéshez RENDELET-TERVEZET Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének...j... (... ) önkormányzati rendelete az elektronikus úton teljesíthető adókötelezettségekről Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzatának Közgyűlése az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 175. (1) és (24) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a gazdasági kamarákról szóló évi CXXI. törvény 37. (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörébe n eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével- a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területére terjed ki Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése által bevezetett helyi adók, valamint a gépjármüadó, talajterhelési díj és termőföld bérbeadásából származó jövedelem adó és helyi jövedéki adó vonatkozásában. 2. Az adókötelezettség elektronikus úton történő teljesítése 2. (1) Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentés, változás bejelentés, bevallás, illetve adatszolgáltatás (a továbbiakban: adókötelezettség) elektronikus úton is teljesíthető, melyhez az adóhatóság nyomtatványt, elektronikus űrlapot rendszeresít. (2) A 2. -ban rögz ített adókötelezettség elektronikus úton történő teljesítéséhez szükséges informatikai alkalmazások és űrlapok az önkormányzat honlapján (http:// varoshaza.nyiregyhaza.hu) érhetőek el. (3) A formanyomtatványok a varoshaza.nyiregyhaza.hujadóügyek URL-ről tölthetők le. (4) A kitöltött nyomtatványt az ügyfélkapun keresztül a központi elektronikus szolgáltató rendszer útján kell eljuttatni az önkormányzati adóhatósághoz. 3. Záró rendelkezés 3. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. N '( RCGY IIÁZA

6 Indokolás Az adózás rendjéről szóló évi XCII. tv. a 175. (24) bekezdése felhatalmazza az önkormányzatot arra, hogy rendeletben tegye lehetővé az önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő bejelentés, bevallás illetve adatszolgáltatás elektronikus úton történő teljesítését. Részletes indokolás az 1. -hoz E paragrafusban kerül meghatározásra, hogy Nyíregyháza illetékességi területén mely adónemek vonatkozásában alkalmazható a rendeletben meghatározottak. a 2. -hoz E paragrafus az önkormányzati adóhatósághoz elektronikus úton történő adókötelezettségek teljesítését szabályozza. a 3. -hoz A rendelet az adminisztrációs terhek és költségek csökkenésére figyelemmel akihirdetést követő napon hatályba lép. ',-,1',1,,'1.N)"IFEG'{H {I i!:'.,,. ~ l. ~---- \, N '{ í p, [ G Y I I A Z A

7 -- l ;, ~j::r:y/iji ;-h y- /1s: ~ J,1J-íMÁA-S : D '" 09~Q ÓN zabolcs-szatmár-bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 1] '" o'-- v? 'lj,.,0.(,~ Chamber of Commerce and Industry of Szabolcs-Szatmár-Bereg County 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Pf zr: +36 (42) , ~:+36 (42) E-maii: c/) Á ~ Dr. Polgári András Osztályvezető Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adó Osztály. Ac..~G JÚl ti ': pé,_t ~_:r<,\!:, ~1.:. ~~\t.l Nyíregyháza Kossuth tér 1. Iktszám: 1~~/)._-2/2015_ Tisztelt Osztályvezető Úr! Megkeresésére hivatkozással, áttekintve Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének elektronikus úton teljesíthető adókötelezettségekről szóló önkormányzati rendelet tervezetét, az alábbiakiól tájékoztat juk: A megküldött koncepciót a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tudomásul veszí. Nyíregyháza, Üdvözlettel:

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FÖJEGYZÖJE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. Ügyiratszám: JKAB/389/2014 Ügyintéző : dr.berényi Judit ELŐTERJESZTÉS - a

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi

Előterjesztés. - a Közgyűléshez. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi Ügyiratszám: 30.004/2012.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÓOSZTÁL Y _~,,~~... SZOCIÁLIS OSZTÁLY ~., _... ~_~_~»..m"_h _. ~...._ 4401 Nyíregyháza,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. Tisztelt Közgyűlés! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) felhatalmazza az önkormányzatot

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez. a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 8/2001. (111.01.) Önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztés. - a Közgyűléshez. a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 8/2001. (111.01.) Önkormányzati rendelet módosítására NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 440' NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +3642524'500 FAX: +36 42 524-5 ' E MAII.! POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám:84070/2012.1 Ügyintéző:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/940-1/2014/I Üi.: Dr. Pósa Zsuzsanna Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: A 2014. évi adóbevételek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete az építmény- és telekadóról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090/13 mell. E-mail: phkiszombor@vnet.

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090/13 mell. E-mail: phkiszombor@vnet. Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090/13 mell. E-mail: phkiszombor@vnet.hu Ügyiratszám: 22-179/2013. Tárgy: Helyi adórendeletek felülvizsgálata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA 4400 NYiREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE TELEFON:.. 36 41 524-500 FAX: +-36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 35755-6j2013.X. Ügyintéző

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (I..) önkormányzati rendelete

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (I..) önkormányzati rendelete Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Ügyiratszám: 1019/1/2015 9. sz. előterjesztés MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (I..)

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁTÓL 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁTÓL 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁTÓL 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20/2013.(lV.26.} önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról szóló 15/2003. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

2015. évi adómértékek megállapítása. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. november 21-i ülésére

2015. évi adómértékek megállapítása. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. november 21-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához Tisztelt képviselő-testület! A helyi önkormányzat adóztatási tevékenységét a helyi adókról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VAGYONGAZDÁLKODÁSIOSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-540; FAX: +36 42 524-54' E MAIL: VAGYONGAZDALKODAS@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesz té s. - a Közgyűléshez

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesz té s. - a Közgyűléshez 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42524'585; FAX: ' 36 42 524-')86 E MAIL: NYHSZO(@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 44770-2/2013.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesz té s - a Közgyűléshez

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 28-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 28-i nyilvános ülésére 4. Napirend Ügyiratszám:13/4572-3/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A helyi adókról szóló rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 92. 8500 PÁPA, Fő utca 5. Tel.: 89/515-018 Fax.: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. június 26-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: A környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló 33/2012.(XII.18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Szükséges tehát a jelenlegi SZMSZ hatásköri átruházásáról szóló rendelkezéseit az új jogszabályi keretekhez igazítani.

Szükséges tehát a jelenlegi SZMSZ hatásköri átruházásáról szóló rendelkezéseit az új jogszabályi keretekhez igazítani. 2. napirendi pont Tárgy: A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2003 (VI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztő: Ikt. szám: 167-94/2013. Előterjesztés jellege: Rendelet-tervezet

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 28/2013.(XI.29.)

Részletesebben

Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása 2. NAPIREND Ügyiratszám: 14/539-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 8-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testülete /2014. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...(.) önkormányzati rendelete

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...(.) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...(.) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához Tisztelt képviselő-testület! Az önkormányzat által beszedett helyi adók tekintetében a

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához Tisztelt képviselő-testület! Az önkormányzat által beszedett helyi adók tekintetében a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

E L Ő T E R J E S Z T É S TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 4. Napirend Ügyiratszám: 13/977-2/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Helyi adókról szóló rendelet

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/303-9/2013. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 3-án tartandó ülésére.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 3-án tartandó ülésére. Körösladány Város Önkormányzatának Polgármestere 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/475-156 Fax:06/66/475-155 www.korosladany.hu/e-mail: jegyzo@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány Város

Részletesebben

ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó

ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó Ügyszám: 845/2015/Ó. ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Önöket, Óbarok Község Önkormányzata Képviselőtestületének, 2015. május 28-án (csütörtök),

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: A kiadások készpénzben történő teljesítéseinek szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben