SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesz té s. - a Közgyűléshez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesz té s. - a Közgyűléshez"

Átírás

1 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: '585; FAX: ' ')86 E MAIL: Ügyiratszám: / Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesz té s - a Közgyűléshez a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 46/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosítására...~~ Jászai Menyhért alpolgármester Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési Osztály vezetője törvényességi véleményezést végző személyek aláírása Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző Az előterjesztést véleményezi: (' /...\ Faragóné Széles Andrea Jegyző i Kabinet vezetője Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bízottság Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság R E G Y H Á Z A

2 4401 NY[REGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.; 83. TELEFON: ; FAX: Tisztelt Közgyűlés! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.), és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Pr.) egyes rendelkezései január 1. napjától módosulnak. A módosítások értelmében január l-jétől az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási formaként megszűnik, és önkormányzati segéllyé olvad össze. A törvény felhatalmazó és átmeneti rendelkezései szerint az önkormányzatoknak legké s őbb december 31. napjáig kell az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletet alkotniuk. A támogatás feltételeit, nagyságát, ahogyan korábban is, ebben az esetben is az önkormányzatnak saját rendeletében kell szabályozni. A fent említett támogatási típusok közül az átmeneti segélyt és temetési segélyt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 46/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendeletében, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényből adódó egyes feladatok végrehajtásáról szóló 54/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendeletében szabályozta. A három támogatási típust felváltó önkormányzati segélyt a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 46/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendeletben, annak módosításával javasoljuk szabályozni. A korábbi években az egyes támogatási formák jogosultsági feltételeinek szabályozásánál figyelembe vettük, hogy melyek a társadalmi és gazdasági környezet jellemzői, az egyes támogatás típusok megfelelő ellátást biztosítanak-e a rászorulóknak, azaz csökkentik-e, kezelik-e a problémákat, jól célzottak-e, azaz a valóban rászorulók részesülnek-e az ellátásban és milyen a költségvetési hatásuk. Eseti pénzbeli ellátásban részesülők száma között Közgyógyellátási igazolvány Lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Rendkívüli gyermekvédelmi t R E G Y H Á Z A

3 MEGVEI JOGÚ VÁROS 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR I. PF.; 83. TE LEFON~ '585; FAX: E MAIL: A fenti táblázat adatai alapján látható, hogy 201O-ig növekedés, ezt követően stagnálása, illetve csökkenése következett be. az ellátottak számának Nyíregyháza Város életminősége - Háztartáspanel" nyomonkövetéses (kétévente ismétlendő) szociológiai felmérés eredménye alapján lia jövedelmi helyzet egyfajta polarizálódást mutatott 2008 és 2010 között. Ez a folyamat megállt 2012-ben, nőtt a jómódúakhoz, és a felső középréteghez sorolhatók aránya, erősödött a városi középréteg, a szegénységben élők arány kissé mérséklődött." I_ C Forrás: Fábián Gergely: Életminőség Nyíregyháza A felmérés alapján tovább növekedett a támogató rendszerek iránti bizalom. A természetes védőháló (barátok, család) mellett a polgármesteri hivatal és a szociális szolgáltatók iránti bizalom is növekedett (6 és 7 %-kal). A fenti adatok is alátámaszt ják, hogy egy jól működő segélyezési rendszer alakult ki az elmúlt évek során, ezért javaslatunk alapján a módosítással az önkormányzati segélyre való jogosultság megállapításának a feltételei nem változnának a korábbi átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás jogosultsági feltételeihez képest. Azonban a jövedelemhatár tekintetében a törvényi rendelkezés magasabb egy főre eső jövedelem meghatározását teszi kötelezővé, ami kedvezőbb az elmúlt évekhez képest. A korábbi szabályozás alapján a kérelmező családjában az egy főre eső jövedelem nem halad hatta meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át (2013 évben Ft), január l-től ez az összeg a nyugdíjminimum 130 %-ára ( Ft) emelkedik. Az önkormányzati rendelet módosítása során az egyes ellátásokra vonatkozó szabályozások is pontosításra kerülnek, valamint jogszabályváltozás következtében a méltányossági közgyógyellátás a törvény erejénél fogva január 1. napjától jegyzői hatáskörből a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe kerül. Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogya fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt tájékoztató tartaimát és a rendelet módosításának tervezetet elfogadni szíveskedje.n! Nyíregyháza, november 18. Dr. Krizsai Anita osztá Iyvezető NY I REGYHÁZA

4 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR I. PF.: 83. TELEFON: ; FAX: számú melléklet a / számú előterjesztéshez Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről I. A jogszabály megalkotásának szükségessége A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) felhatalmazása alapján az önkormányzat a pénzbeli és természetbeni ellátások feltételeit, az igénylés re vonatkozó eljárási szabályokat a helyi sajátosságok figyelembe vételével rendeletében határozza meg. Az Szt., és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. ( ) Korm. rendelet egyes rendelkezései január 1. napjától módosulnak. A módosítások értelmében január l-jétől az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási formaként megszünik, és önkormányzati segéllyé olvad össze. A három támogatási típust felváltó önkormányzati segélyt a rendelet módosításával javasoljuk szabályozni. II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai Az Szt-ben és annak felhatalmazása alapján a helyi rendeletben szabályozott ellátások finanszírozása egyrészt a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott lakosságszám alapján járó normatív támogatás, másrészt a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott normatív kötött felhasználású támogatás alapján történik. A támogatások, amelyek esetében a jogosultság feltételei helyi rendeleti úton szabályozottak, nem mutatható ki jelentős növekedés, sőt egyes esetekben csökkenés tapasztalható. E tudatos tervezés - a rendelkezésre álló erőforrások lehető legjobban történő felhasználása érdekében - következménye, hogya segélyek fedezete a normatív támogatásokból az elmúlt években finanszírozható volt. Tekintettel arra, hogy a jogosultsági feltételek nem változnak a jövő évre is az önkormányzati segély finanszírozhatóságával számolunk. III. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosításáról az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységein keresztül gondoskodik. Az adatok egyeztetése és a feladat elvégzésének koordinálása a Szociális és Köznevelési Osztály feladata. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat által meghatározható feltételrendszer nem változik, ezért a kérelmek döntésre előkészítése nem eredményezi az adminisztratív terhek növekedését. IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek január l - től a jegyző i hatáskörbe tartozó ügyek közül 5 ügykör a járási hivatalokhoz került. Ennek eredményeképpen a hatósági feladatok terén évhez képest az ügyiratforgalom db-bal (főszám) csökkent az Osztályon. Azonban az egy ügyintézőre jutó átlagos ügyiratszám (12 fővel csökkent a létszám) R E G Y H Á Z A

5 4,}01 NyíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉ R t. PF.; 83. TELEFON: ; FAX: kb. 120 db/fővel növekedett január július 31. között, amely 11,5 %-os mértékű növekedést jelent az ugyanezen időszak évi adataihoz viszonyítva. Környezeti és egészségügyi következményei Hatásai nem mérhetők. R E G Y H A Z A

6 4401 NvíREGVHAZA, I<OSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: i FAX: számú melléklet a / számú előterjesztéshez NyíREGYHÁZA ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK...f... (...) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 46/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 10. -ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 46/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:,,(1) E rendelet alkalmazásában : a) szociá lis rászorultságtól függő pénzbeli ellátás: aa) rendszeres szociális segély ab) lakhatást segítő támogatás ac) önkormányzati segély ad) méltányossági jogkörben megállapított ápolási díj ae) lakbér hozzájárulási szolgáltatás b) szociális rászorultságtól függő természetbeni ellátás: ba) lakhatást segítő támogatás bb) önkormányzati segély bc) méltányossági jogkörben megállapított közgyógyellátás bd) adósságkezelési szolgáltatás; 2. Az Ör. 3. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) A Közgyűlés hatáskörébe tartozó ellátások megállapítása iránti kéreimeket év közben folyamatosan az ellátás formájának megfelelő nyomtatvány kitöltésével - a (2) bekezdésben szabályozott kivétellel - a Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályánál (a továbbiakban: Szociális és Köznevelési Osztály) kell benyújtani. REGYHAZA

7 SZOCIÁLIS ÉS KŐZNEVELÉSI OSZTÁLY 44 1 NvíREGVHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: ; FAX: Az Ör. 3. (5) bekezdés d) pontja, f) pontja, g) pontja az alábbiak szerint módosul és az alábbi I), ml, n), o). p) pontokkal egészül ki : d) a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság által folyósított ellátások esetén az ellátás kérelem beadását megelőző havi szelvényét, amennyiben az ellátás folyószámlára érkezik, abban az esetben a kérelem beadását megelőző havi folyószámla kivonat másolatát, valamint a kérelem benyújtásának évében az Igazgatóság által megküldött tájékoztató egyszerű másolatát kell benyújtani, f) azon kérelmezők, akik lakhatást segítő támogatást kérnek és állástalanok, az állami foglalkozatási szerv által kiállított hatósági bizonyítványt kell benyújtaniuk arról, hogy az álláskeresők nyilvántartásban szerepel, g) azon kérelmezők, akik lakhatást segítő támogatást kérnek, és rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesülnek, vagy súlyosan fogyatékos személyek jogosultságukat az ellátást megállapító határozat egyszerű másolatával és a folyósítás tényét igazoló utolsó havi szelvény benyújtásával kell igazolni, amennyiben az ellátás folyószámlára érkezik, abban az esetben a kérelem beadását megelőző havi folyószámla kivonat másolatát kell benyújtani, h) várandós anya részére nyújtott önkormányzati segélyesetén a terhes gondozásról szóló igazolás (védőnői), I) elemi kár esetén nyújtott önkormányzati segélyesetén a helyreállítás költségeiről készített kimutatást, m) keresőképtelenség miatt megállapított önkormányzati segélyesetén a keresőképtelenséget alátámasztó orvosi vagy kórházi igazolást, n) azon kérelmezők, akik a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz kérelmezik az önkormányzati segélyt, a legalább háromhavonta fennálló kapcsolattartást igazoló dokumentumot, o) iskoláztatás biztosítása érdekében benyújtott önkormányzati segély iránti kérelem esetén a tankönyv és/vagy tanszerellátás költségét, tandíj kifizetését igazoló számlát, p) közgyógyellátás igénylése esetén háziorvos által kiadott igazolást arra vonatkozóan, hogy betegsége legalább három hónapja fennáll, 4. Az Ör. 3. -a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:,,(12) A lakhatást segítő támogatás iránti kérelmet 21 napon belül kell elbírálni." 5. Az Ör. 8. (1) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint módosul: WWW. tlylreg. H;hA.IIlI ~~. I R E G Y H A Z A

8 NyíREGYHÁZA 440f NvíREGVHAZA, KOSSUTH TÉR I. PF.: 83. TELEFON: ; FAX: d) A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ (a továbbiakban: Központ) a c) pontban foglaltak igazolására a kérelem benyújtását követően, valamint az ellátás felülvizsgálata során a hatáskör gyakorlója megkeresésének kézhezvételétől számított 15 napon belül környezettanulmányt készít. 6. Az Ör. 9. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul és az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki:,,(l) Az ápolási díj havi összege az Szt. 44. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott alapösszegen felül az éves központi költségvetésben meghatározott alapösszegnek halmozottan fogyatékos személyt ápoló esetén kiegészítő támogatás jogcímen 100%-a." (2) Az ápolási díj havi összege az Szt. 44. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott alapösszegen felül az éves központi költségvetésben meghatározott alapösszegnek halmozottan fogyatékos személyt ápoló esetén kiegészítő támogatás jogcímen 70%-a." 7. Az Ör a helyére a következő rendelkezés lép: 5. Önkormányzati segély (1) Az önkormányzat alkalmanként- legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 30%-ának erejéig terjedő összegű önkormányzati segélyt állapít meg a) a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő azon személyek részére, akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át, egyedülélő esetén annak 150 %-át különösen aa) ha a gyermek beteg és a szülő ezen okból, egy hónapot meghaladó időtartamú, táppénzes állományba kerül; ab) a gyermek átmeneti gondozása esetén, ac) egyik vagy mindkét szülő munkanélküli ellátás folyósításának kezdetéig; elvesztése, vagy munkanélkülivé válása esetén az árvaellátás vagy ad) alkalmanként jelentkező többletkiadások - különösen a válsághelyzetben levő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának elősegítése, a gyermek nevelésbe vételének megszűnését követő gyámhivatali visszahelyezés, betegség vagy iskoláztatás miatt. r N Y R E G Y H A Z A

9 NYÍREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSS UTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: ; FAX: ')86 b) nappali tagozatos egyetemi, főiskolai hallgató részére a tanulmányi félév megkezdésével járó többletkiadásokhoz történő hozzájárulásként, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160 %-át; c) a kérelmező vagy családja megélhetését veszélyeztető mértékű gyógykezelési költségek részbeni fedezetéül - a közgyógyellátásra jogosultságtól függetlenül - gyógyszertámogatásként azon személyek részére, akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülélő esetén annak 200 %-át. d) gyógyászati segédeszköz árához való hozzájárulásként azon személyek részére, akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át és közgyógyellátás iránti kéreimét elutasították. (2) Az egy naptári évben adható összeg felső határa nem haladhat ja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 270 %-át, azzal, hogya temetési költségekre tekintettel igényelt önkormányzati segély, valamint a havi rendszerességgel nyújtható önkormányzati segély összegét figyelmen kívül kell hagyni. (3) Az (1) bekezdés d) pontja esetében az adható összeg a legalacsonyabb áron beszerezhető gyógyászati segédeszköz árának megfelelő összeg, de legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-a. Amennyiben a jogosult a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztár Szakigazgatási Szervétől támogatásban részesült a segélyt a támogatás összege alapulvételével kell megállapítani. (4) Az önkormányzati segélyt rendeltetésszerű felhasználásának biztosítása érdekében elsősorban alapvető élelmiszerek és közszükségleti cikkek vásárlására jogosító utalványként felhasználható határozattal kell nyújtani. (5) Az önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető, különös méltánylást érdemlő rendkívüli élethelyzethez vezető körülmények megszüntetése érdekében /p!.: haláleset, elemi csapás, bűncselekmény okozta a megélhetést veszélyeztető kár/ az összes körülményekhez igazodó mértékű önkormányzati segélyt nyújthat, azzal, hogya 11. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jövedelmi feltételtől az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-áig eltérhet. (6) Az önkormányzat temetési költségekre tekintettel igényelt önkormányzati segélyt állapít meg annak, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedülélő esetén annak 250 %-át; (7) Temetési költségekre tekintettel igényelt önkormányzati segély nem állapítható meg annak a személynek sem, aki a biztosító társaságtól, illetve egyéb szervezettől az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 110 %-át meghaladó mértékű temetési hozzájárulást kapott. (8) A temetési költségekre tekintettel igényelt önkormányzati segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 10%-ánál és nem lehet több az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 110 %-nál. R E G Y H Á Z A

10 NYÍREGYHÁZA 4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: ; FAX: E MAIL: A helyben szokásos legolcsóbb temetés összege Ft. (9) Ha a (7) bekezdés szerinti hozzájárulás mértéke nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 110 % át, az önkormányzat annak összegéig kiegészíti. (10) A temetési költségekre tekintettel igényelt önkormányzati segély iránti kérelmet az erről szóló temetési számla kiállításának napjától számított 60 napon belül lehet benyújtani. (11) Az önkormányzat a szociális ellátásra biztosított költségvetési keretösszeg év végi maradványa terhére karácsonyi támogatást nyújthat az arra jogosult személynek. Karácsonyi támogatásra jogosult az a személy, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel: a) Nyíregyházán bejelentett lakóhellyel rendelkezik, b) a 65. életévét a tárgyévben betölti, c) saját jogú nyugellátásban, vagy hozzátartozói nyugellátásban részesül, d) egy vagy kétszemélyes háztartásban lakik. (12) A karácsonyi támogatás évente egy alkalommal 4000 Ft összegben természetbeni ellátásként állapítható meg. 8. Az Ör. 12. a helyébe a következő rendelkezés lép: 6. Havi rendszerességgel nyújtható önkormányzati segély (1) Ha a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet hátrányai más módon nem küszöbölhetők ki különösen indokolt esetben az önkormányzati segély havi rendszerességgel is nyújtható. (2) Havi rendszerességgel önkormányzati segély annak a személynek nyújtható, akinek a) az Szt. 33. (1) bekezdés g) pontjában felsorolt pénzbeli ellátását megszüntették, b) elzárás, valamint szabadságvesztés büntetésből szabadult, c) rendkívüli méltánylást érdemlő esetben (pl.: szociális válsághelyzet). (3) Rendszeres önkormányzati segély havonta legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30 % a erejéig és legfeljebb 3 hónapra nyújtható. (4) Rendszeres önkormányzati segély csak annak a személynek adható, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130% át, egyedülélő esetén annak

11 4401 Nv íregi'háza, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: ; FAX: IREGYHAZA.H U (4) A lakhatást segítő támogatást egy évre kell megállapítani. A jogosultság kezdő időpontja az Szt. 38. (1) bekezdésben nyújtott támogatás (normatív lakásfenntartási támogatás) jogosultság kezdő időpontjával egyezik meg. 11. Az Ör a a következő (6) bekezdéssel egészül ki : (6) Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személy a szolgáltatás időtartamára lakhatást segítő támogatásra jogosult. 12. Az Ör. 28. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése e rendelet a) aiban szabályozott ápolási díj, b) aiban szabályozott önkormányzati segély, c) aiban szabályozott lakhatást segítő támogatás d) 23. -ában szabályozott közgyógyellátás e) aiban szabályozott adósságkezelési szolgáltatás megállapítására biztosított hatáskörének gyakorlását Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterére ruházza át. 13. (1) Ez a rendelet január 1. napján hatályba, és az azt követő napon hatályát veszíti. (2) Ezt a rendeletet a hatálybalépése után indult ügyekben kell alkalmazni. Hatályát veszti (3) Az Ör a (4) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényből adódó egyes feladatok végrehajtásáról szóló 54/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 1. -a és 8. -a. Nyíregyháza, november 7. R E G Y H Á Z A

12 4401 NyíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: l4'"585; FAX: INDOKOLÁS a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 46/2012. (X". 14.) önkormányzati rendelethez I. Általános indokolás A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) a szociális ellátás feltételeinek biztosítását az állam központi szervein kívül a helyi önkormányzatok feladataként állapítja meg, lehetővé téve, hogy az önkormányzat saját költségvetése terhére egyéb ellátásokat is megállapíthasson. Az Szt. felhatalmazza az önkormányzatot arra, hogy az egyes ellátások feltételeit, az igényiésre vonatkozó eljárási szabályokat a helyi sajátosságokat figyelembe véve rendeletében határozza meg január 1. napjától a pénzbeli és természetbeni ellátások közül a nem havi rendszerességgel nyújtott, többnyire válsághelyzetek kezelésére szolgáló támogatások (átmeneti segély, temetési, segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás) önálló ellátási formaként megszűnnek, és önkormányzati segély néven kerülnek bevezetésre. A települési önkormányzatoknak az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletet december 31. napjáig kell megalkotnia. Az önkormányzati segély bevezetése többletkiadást nem eredményez. Figyelembe véve, hogy az ellátás a kérelmező, illetve családjának válsághelyzetét hivatott mérsékelni, ezért a mielőbbi segítségnyújtás érdekében a hatósági eljárások lefolytatására általánosan irányadó 30 napos határidő az önkormányzati segélykérelmek elbírálása során 15 napra csökken. II. Részletes indokolás 1. -hoz A rendelet-tervezet célként a szociális biztonság megteremtését és megőrzését határozza meg, amelynek érdekében az önkormányzat anyagi lehetőségeit figyelembe véve szabályozza a pénzbeli és természetbeni ellátásokat. 2. -hoz A tervezet a Közgyűlés hatáskörébe tartozó ellátások felsorolását tartalmazza azzal, hogy az átmeneti segély és temetési segély helyett önkormányzati segély bevezetésére kerül sor. 3. -hoz Az eljárási rendelkezések pontosan meghatározzák az igények érvényesítésére vonatkozó szabályokat. R E G Y H A Z A

13 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR I. PF.: 83. TELEFON: ; FAX: hoz A évi XXVII. törvény a szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló jogszabály rendelkezett a lakásfenntartási támogatás esetén az ügyintézési határidő lerövidítéséről. A tervezet az eljárási határidőt a lakásfenntartási támogatásban szabályozott ügyintézési határidővel hangolja össze. 5. -hoz A tervezet az ápolási díjra való jogosultság vizsgálata során a házi segítségnyújtás keretében vizsgálandó gondozási szükséglet felmérését végző szerv esetében - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi (XL. törvény szabályait figyelembe véve - határidőt tűz a szakhatósági állásfogla lás el készítésére. 6. -hoz A tervezet pontosítja a halmozottan fogyatékos személyt ápoló jogosult részére kiegészítő megállapítható ellátás összegét. támogatásként hoz Az egységes jövedelem határ meghatározása során áttekintésre került az összevonásra kerülő segélyek funkciója, a jogosultak köre és az önkormányzatok ellátásokra vonatkozó hatályos szabályozása. Ennek alapján az egyidőben, illetve meghatározott időtartamon belül benyújtott kérelmek alapján a kettős segélyezés lehetősége megszűnik (természetben nyújtott átmeneti segélyben részesült kérelmező részére nem nyújtható ugyanazon indokra hivatkozva pénzbeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás). Tekintettel arra, hogya rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - a gyermek érdekeire tekintettel - a köznevelési intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére is megállapítható volt, az önkormányzati segély esetében is lehetőséget biztosít a törvény az ellátás hivatalból történő megállapítására. A rendszeres önkormányzati segély azon kérelmezők jövedelem hiányában -, előre láthatólag tartósan anyagi segítségre szorulnak. megélhetési problémáit hivatott orvosoini - akik hoz A tervezet részletese n szabályozza a jogosultság kezdő időpontjának meghatározását, ezzel is elősegítve a lakás rezsikiadásainak ugyanazon időszakban történő jelentős mértékű csökkentését a két támogatás ugyanazon időszakra történő megállapításával. ll. -hoz EG.HI<.!A.HU R E G Y H Á Z A

14 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR I. PF.: 83. TELEFON: ; FAX: E MAIL: A tervezet rendelkezése az adósságcsökkentési támogatásban részesülő kérelmezők számára is lehetőséget biztosít a lakhatást segítő támogatásra való jogosultság hoz, mellyel a leghátrányosabb helyzetben lévő családok lakhatási feltételeinek a biztosítását segítjük elő hoz A méltányossági jogkörben megállapított közgyógyellátás a törvény erejénél fogva a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe kerül, valamint az önkormányzati segély bevezetésével az átmeneti és temetési segély, valamint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, mint önálló támogatási forma megszűnik. Az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összevonásával létrehozandó önkormányzati segély szabályozásával egyidejűleg a korábbi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről rendelkezni szükséges. R E G Y H A Z A

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (egységes szerkezetben

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1.

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1.

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete A települési támogatásról (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet)

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselőtestületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK. Kiss Györgyi szociálpolitikus

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK. Kiss Györgyi szociálpolitikus PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Kiss Györgyi szociálpolitikus A szociális igazgatás szervei Szt. 4/A. Helyi önkormányzat képviselő testülete Települési önkormányzat polgármestere, jegyzője Kormányhivatalok

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete. I. Bevezető rendelkezések

Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete. I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, egységes szerkezetben I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6.

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6. Ivád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 4 Pénzbeli ellátások 4 Előleg megállapítása 6 Időskorúak járadéka 6 Aktív korúak ellátása 8 Lakásfenntartási támogatás 18 Ápolási díj 21 Átmeneti segély 24 Temetési

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

3. Gyermekek után járó ellátások 19. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 19. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély

3. Gyermekek után járó ellátások 19. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 19. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben