BÁTASZÉK-ALSÓNYÉK-PÖRBÖLY MIKROTÉRSÉGI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT VÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÁTASZÉK-ALSÓNYÉK-PÖRBÖLY MIKROTÉRSÉGI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT VÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA"

Átírás

1 BÁTASZÉK-ALSÓNYÉK-PÖRBÖLY MIKROTÉRSÉGI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT VÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Kompetencia: piros Törvény: türkizkék háttér Újonnan betett részek: sárga háttér Törvény+kompetencia

2 ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Ajánlás A bölcsek azt mondják, hogy a világban egy dolog biztos, a változás. Ezért nehéz a beteljesülés, mert amint elértük a kitőzött célt, már is megjelenik az új kihívás, az új cél, és ki-ki vérmérséklete szerinti lelkesedéssel elindul felé. Ez a mindennapi kihívás viszi elıre a világot, hajt, lelkesít, és cselekvésre késztet. Még is, ebben az állandó változásban kell lenni, valami állandó, és stabil dolognak, ami támaszt, kapaszkodót nyújt. Milyen kapaszkodók lehetnek? A hit, a szeretett? Mit is gondoljunk. Sokan sokféle módon határozták meg a világot, és benne az embert. Ha igaz a változás folyamatossága, akkor igaz az is, hogy újra, és újra végig kell gondolni értékeinket. Újra és újra pozícionálni kell magunkat, megérteni a hívó szavakat, a változás szükségességét, értelmét, mert a társadalomban csak akkor találhatjuk meg a helyünket, ha képesek vagyunk megfelelni az új kihívásoknak. Tudjuk, hol vagyunk, és merre tartunk. Az ember egy olyan társadalmi lény, aki a közösség erejével képes egy magasabb szintő értékesebb életre. Képes gondolkodni, amit elgondolt abban tud dönteni, ha döntött, tud cselekedni. Mert a gondolkodás, döntés, cselekvés hármasa teremti az új valóságot. Cselekedeteinket, erkölcsi alapon nyugvó értéktárunk legitimálja. Ezért fontos, hogy legyen értéktárunk, eszköztárunk, és raktárunk. Tanulnunk kell, hogy raktárunk teli legyen, hisz ez eszköztárunk merítı helye. Életünk akkor teljes, a közösség élete is ha nem más gondolkodik, és dönt helyettünk, mert akkor nekünk már csak a cselekvés, a végrehajtás marad, a produktum pedig nem lesz a miénk, mert kimaradtunk a teremtésbıl. Azért fontos a felelıs döntés, hogy a saját életünket tudjuk élni, és ne a külvilág determinálja sorsunkat. Fontos, hogy úgy tudjunk üzenni a jövınek, hogy közben a múlt értékeit is megırzzük. Ne más mondja meg, mi volt a múltunk, és ez által, ne más határozza meg a jövınket. Nyomot csak akkor hagyunk, ha alkotunk. Alkotni akkor tudunk, ha gondolkodunk, és idıben döntünk, az értékeink mentén. Kívánom, képesek legyünk túlnézni a hétköznapokon, a saját mikrovilágunkon, és legyünk részesei a teremtésnek. Megszülni és felnevelni, létrehozni és nem kívánni, megalkotni és nem birtokolni, Lao Ce 2

3 1. Intézményünk bemutatása Óvodánk Nevelési Programját magunk készítettük, az óvodai nevelés országos alapprogramjának elvei alapján, (255/2009 (XI. 20).megfelelve, a nemzeti etnika nevelés irányelveinek, illetve a sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelésének irányelveivel, Alapul véve és szem elıtt tartva gyermeki személyiség teljes kibontakoztatását, a sajátos változó testi lelki szükségletek figyelembe vételét a gyermekeket megilletı jogok, az alapvetı szabadság tiszteletben tartását az egyenlı hozzáférés, egyenlı elbírálás, a lehetıségének, a sajátos nevelési igényő gyermekek nevelési irányelveinek figyelembevételét A célokhoz vezetı utat, módszertani szabadságunkkal élve, magunk választottuk, mindenkor szem elıtt tartva, hogy a gyermeket, mint fejlıdı személyiséget, különleges gondoskodás és védelem illeti meg. Óvodai nevelésünkben érvényesülnek, eddigi hagyományaink értékeink a különbözı innovatív pedagógiai törekvések, az óvodai neveléssel szemben támasztott társadalmi igények Programunk kidolgozása során a csoportok sokszínőségét, az óvoda sajátos arculatának kialakítását céloztuk meg. A játék elsıdlegességének érvényesítése mellett, kiemeltebben foglalkoztunk, a külsı környezet tevékeny megismerése, a környezet szeretetére, a környezet védelmére nevelés, a zenei nevelés, a néphagyományok fokozott érvényesítésével, a vizuális nevelés, mint a gyermekei önkifejezés sajátos megnyilvánulási formája, továbbá, kiemelt területként kezeljük az egészségnevelést, ezen belül, hangsúlyozottan a lelki egészség megalapozását, fenntartását. Legfıbb törekvésük az volt, hogy ismerje meg önmagát, hiszen ez mindennek az alapja. Erre épül a világ ismerete. Próbálja ki testi-lelki erıit, maga tapasztalja, miben gyönge, miben biztos. Egyéniségünknek megfelelıen, a magunk által választott módszerekkel, eszközökkel arra törekedtünk, hogy: megırizzük a gyermekkor nyugalmát, derőjét, biztosítsuk a gyermekek fejlıdését, olyan tapasztalatokhoz juttassuk ıket, melyek segítik környezı világban való eligazodásukat. Biztosíték erre: az óvoda nevelıtestületének szakmai tudása, képzettsége, elkötelezettsége, sokféle értéket közvetítı és toleráló szemlélete, az óvoda tárgyi felszereltsége. 3

4 2. Óvodáink arculata Az óvodák épületét, udvarát, kertjét, berendezését úgy alakítjuk folyamatosan, hogy jól szolgálja a gyermekek biztonságát, kényelmét, megfeleljen testméreteiknek, biztosítsa egészségük megırzését, lehetıvé tegye mozgás-, és játékigényük kielégítését. Bátaszék Városi óvoda valamint az Alsónyéki és Pörbölyi tagintézmény közös szemléleti elemek alapján mőködnek. Célunk, hogy munkánkat magas szakmai színvonalon, partnereink elégedettségére végezzük, ennek érdekében törekszünk arra, hogy: Szakmai tudásunk legjavát adjuk, Munkánkban a gyermekszeretet, a gyermek ismerete és elfogadása domináljon, A gyermek fejlesztése során minden gyermeket a teljesítıképességének a maximumára juttassuk. Szeretnénk ezt úgy tenni, hogy a gyermekek számára az óvodai évek a gondtalan gyermekkor évei legyenek, hogy a gyermek tevékenységeiben a játék, mint az óvodás gyermek alapvetı és legfejlesztıbb tevékenysége mindig hangsúlyos szerepet kapjon. Munkánk végzése során mindig szem elıtt kívánjuk tartani, hogy iskolára való felkészítés feladatának oly módon tegyünk eleget, hogy ez a gyermek javát szolgálja, és megkönnyítse a következı fokozatba való lépését. Mindamellett hogy fenti értékeket fontosnak tartjuk, hangsúlyosan fontos, hogy óvodáink önálló arculattal rendelkezzenek. Minden tagóvoda hangsúlyosan kezel minden nevelési területet: Emellett a bátaszéki óvodában háromféle arculat erısíti egymást: Mővészeti nevelés Az egészségnevelés A néphagyományırzés. A Bátaszéki óvodában a német nemzetiségi nevelés mellett kiemelt helyet kap a mővészeti nevelés. Ezen belül a vizuális nevelés, - mely magában hordozza a rajzolást, festést, mintázást, plasztikai munkákat, képalakítást, konstruálást, mőalkotásokkal való ismerkedést, valamint a környezet alakítását is. A gyermek nem mővészetet tanul, hanem egyszerően életkorának megfelelı kifejezési, megjelenítési lehetıségeket, vizuális nyelvet sajátít el. Többféle technikával, munkafogással ismertetjük meg gyermekeinket, hogy gondolataikat, belsı világukat az ábrázolás síkján is kifejezhessék. Változatos helyeket biztosítunk az ábrázoló tevékenységhez. Az esztétikai nevelés érdekében a csoportszobák díszítésénél törekszünk a harmóniára és fontos szempont számunkra a természetes anyagok használata. A gyermekmunkákat értéknek tekintjük, elemzését folyamatosan végezzük. Az egészségnevelés: Célja, hogy a szülık, a család, az óvoda az egészségügy képviselıi ráhangolják a gyermekeket a természet, az épített környezet szeretetére, az egészséges táplálkozás, a szabad levegın tartózkodás, fizikai aktivitás fontosságára, az alapvetı személyi higiénére. Az óvodai nevelésnek minden rendelkezésre álló eszközével, minden tevékenységével a gyermekek testi, lelki és szociális egészségét kell szolgálnia. olyan egészséget védı, megırzı beállítódásokat, magatartásformákat, szokásokat kell alakítania, amelyek beépülnek a gyermek jövıbeli életrendjébe, és hozzájárulnak az egészségükkel kapcsolatos helyes döntésekhez. A lélek harmóniája az egyensúly megırzése kardinális kérdés, mert a jövı nem az emberen kívül, hanem benne rejlik. Mindannyiunk közös érdeke és feladata a lélekben szabad és ép lelkő emberek nevelése. 4

5 A néphagyományırzés: Ünnepeiben és hagyományiban a nemzetiségi és a magyar hagyományokat is ırzi. Célja: egymás kultúrájának és hagyományainak megırzése és tiszteletben tartása. Az arculat kiválasztásában szerepet játszott, hogy a településen még fellelhetık azon személyek, egyesületek és csoportok, akik még ırzik, ezeket, a hagyományokat. A nevelıközösség anyagot győjt a népszokásokról, ismerkedik a kézmővességgel, bıvíti anyanyelvi, zenei, és gyermekjáték ismeretét. A néphagyományırzı program célja: A gyermek harmonikus fejlesztése, a néphagyomány-ápolás, természetóvás gazdag eszközrendszerével. A gyermekben a hagyományok és a természet iránti fogékonyság megalapozása. A néphagyomány-ápolás és a természetszeretet átörökítése a gyermek érzelmein át, a családok aktív együttmőködésével Az alsónyéki tagintézmény eddigi eredményeit megtartva, értékeit erısítve pedagógiai munkájában az ének-zeneineveléssel összefüggı néptánc és hagyományápoló programok, megvalósításával kívánja arculatát továbbfejleszteni. Pörbölyi Tagintézmény a környezeti adottságait kihasználva a természetvédelemre, környezeti nevelésre helyezi a hangsúlyt. Fontos feladat a különbözı jeles napok (víz-, föld-, madarak és fák-, állatok napja) - tartalma a gyerekek életkori sajátosságának megfelelıen kerüljenek kialakításra. A gyermekek figyelmének ráirányítása a szőkebb és tágabb környezet jelenségeire, az ott élı emberek életmódjára, kultúrájára. Az arculat építés látható jelei a városban elsısorban ünnepeinken és rendezvényeinken követhetık. Kiemelten a következıkön: Városi óvodák rajzkiállítása a Mővelıdési Házban. Szüreti mulatságokon óvodások részvétele. Május 1. Ünnepe (népek táncai és zenéi óvodások tolmácsolásában). Márton-napi fényünnep. Kiszeégetés - határjárás. Évzáró, gyermeknap. Mihály-napi hálaadás. 5

6 3. Gyermekkép Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni Véghelyi Balázs Minden gyermek egyedi, indivídum, szociális lény, fejlıdı személyiség. Fejlıdését az öröklött tulajdonságok, a spontán és tervszerő környezeti hatások együttesen határozzák meg. Az óvodás gyermeknek igen sok vágya, igénye, szükséglete van. Egy részük biológiai, más részük pszichikus. A gyermek vágyait, szükségleteit különbözı tevékenységi formákban igyekszik levezetni, mi ehhez teremtjük meg a feltételeket. A gyermek személyiségébıl adódó belsı tényezık határozzák meg számunkra a fejlesztés irányát. Építünk a gyermek utánzási vágyára, nagyfokú kíváncsiságára. Segítünk kibontakoztatni önérvényesítési vágyát, amely az örömszerzés forrása. A mindennapos tevékenységek szokásainak kialakításával alakítjuk életrendjüket, növeljük biztonságérzetüket. Alakítjuk a környezet és természetbarát életvitelt, alapozó szokásokat. Sikeres és tudatos személyiségfejlesztés csak gyermeki személyiség ismeretében lehetséges, ez nevelésünk alapfeltétele. Mindenkor a gyermek érdekeit vesszük figyelembe, különös védelmet biztosítva nevelünk, mert így lehetıvé tesszük a gyermek személyiségfejlıdését, a gyermek egyéni képességeinek kibontakozását. Alaposan ismernünk kell a reánk bízott gyermekek világát, egyediségét. Fel kell ıket emelnünk, hogy lássanak és halljanak, s ha kell, guggoljunk le hozzájuk, hogy mi is lássuk és halljuk ıket. Akkor értjük meg, hogy mit kívánnak ık. A csodát kérik és várják tılünk, a segítséget a titkok megfejtéséhez Ha figyelmünk és tiszteletünk igaz, akkor ıszinte lesz minden megnyilvánulásuk és egyéniségüket fel nem adva, válnak emberré. A nyitott óvoda, a helyi társadalmi igényekhez igazodva, azok által befolyásolva elsısorban a gyermekek nevelését, a családi nevelés kiegészítését vállalja fel. Elsısorban a családok felé nyitunk, próbáljuk átérezni helyzetüket, keresni a kapcsolatot a gyermekek érdekében. Így biztosítjuk az óvodáskorú gyermekek fejlıdésének és nevelésének optimális feltételeit. Közvetetten segítjük az iskolai közösségbe való beilleszkedéshez szükséges személyiségvonások fejlıdését, tevékenységek sorozatában eljuttatjuk a környezettudatos magatartási formák alkalmazásához. Mindent megteszünk azért, hogy a szülı nyomon követhesse gyermeke óvodai fejlıdését, megfigyelhessen, kérdezhessen, kérhessen, javasolhasson, kezdeményezzen. A nevelés aktív közremőködıje legyen Befogadó- inkluzív- nevelési szemlélettel, integrált szervezéssel, és differenciált módszertani eljárásokkal egyenlı esélyt teremtünk valamennyi bennünket választó óvodás gyermek számára. Tudatosan kerüljük a nemi sztereotípiák erısítését,, elısegítjük a nemek társadalmi egyenlıségével kapcsolatos elıítéletek lebontását.. A hazájukat elhagyni kényszerülı (migráns) családok gyermekeinek biztosítjuk az önazonosság megırzését, ápolását, erısítését, az interkulturális nevelésen alapuló integráció lehetıségét, az emberi jogok és alapvetı szabadságok védelmét. A sajátos nevelési igényő, a hátrányos-valamint halmozottan hátrányos helyzető és cigány kisebbséghez tartozó gyermekeket integráltan neveljük. 6

7 4. Programunk alapelve: Mindazt, ami bennünk van gyerekkorunkban ültették el bennünk. Jevgenyij Alekszandrovics Jevtusenko Gyermekközpontú, bizalomra épülı szeretetteljes, biztonságérzetet adó, befogadó, érzelemben gazdag, nyugodt, elfogadó, együttmőködésen alapuló óvodai élet megteremtése, a játék elsıdlegességének szem elıtt tartásával. A gyermek, fejlıdı személyiség, fejlıdését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerőségei, a spontán és tervszerően alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg életkoronként, és egyénenként, változó testi és lelki szükségletek. figyelembevételével bontakoztatjuk ki a gyermek képességeit. Óvodai nevelésünkben ennek megfelelıen a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására törekszünk, az egyenlı hozzáférés, az egyenlı megítélés elvének alkalmazásával. Óvodai nevelésünkben a speciális gondozási, prevenciós és korrekciós testi nevelési feladatok, illetve a nehezen szocializálható, lassabban fejlıdı alacsonyabb fejlıdési szinten álló, érzékszerv i vagy mozgássérült, hátrányos helyzető, az elhanyagolt, a kiemelkedı képességő gyermekek nevelése megfelelı szakemberek bevonásával, közremőködésével valósul meg. Az óvodai nevelés az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodik a gyermeki szükségletek kielégítésérıl, az érzelmi biztonságot nyújtó derős szeretetteljes óvodai légkör megteremtésérıl; a testi a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus alakításáról; a gyermekközösségben végezhetı sokszínő-az életkornak és fejlettségnek megfelelı tevékenységekrıl, különös tekintettel, a mással nem helyettesíthetı szabadjátékra. E tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez igazodó mőveltségtartalmak közvetítésérıl. 7

8 5. A program rendszerábrája Egészséges, harmonikus gyermek Egészséges életmód Lelki egészség Érzelmi nevelés szocializáció Értelmi nevelés Anyanyelvi nevelés HH, és SNI nevelés Nevelési, fejlesztési területek és tevékenységek NÉMET MŐVÉSZET Nn Játék, játékba integrált tanulás Munka jellegő tevékenység Irodalmi nevelés mese, vers Ének-zeneinevelés Vizuális nevelés, rajz, mintázás, kézimunka A külsı világ tevékeny megismerése Mozgás NÉMET ÓVÓDAI NEVELİMUNKA PATNEREI CSALÁD BÖLCSİDE ISKOLA EGYÉB Eredmény 8

9 6. Intézményünk nevelési célja Összefoglaló célrendszer Célunk, hogy óvodánk befogadó intézmény legyen, ahol a szülıkkel együttmőködve, biztonságos környezetben nevelıdjön együtt a sajáto s nevelési igényő, a szociálisan hátrányos helyzető, a tanulási magatartási és beilleszkedési zavarral küzdı és a tehetséges gyermek. Az együttnevelésben részt vevı szereplık: a család, a gyermek, a gyermekközösség, az óvodapedagógus, a nevelıtestület, és a nevelımunkát segítı szakemberek. Az egészséges életmód alakítása, egészséges, harmonikus, a gyermekek szükségleteibıl kiinduló személyiségfejlesztés, Az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása, a szabad játék és a játékban tanulás érvényesítése, Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása, a környezet megszerettetése, mély természetszeretet alakítása, A mőveltségtartalmak, gyermekek egyéni fejlıdési ütemének megfelelı közvetítése. Az elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom érvényesítésével. Közös nevelési szemléletünket a kompetencia alapú nevelés hangsúlyozásával fogalmazzuk meg. A program alkalmazása során a gyermekek alkalmazkodni, lépést felvenni tudnak a következı oktatási folyamathoz, az iskolához., a következıkben felsorolásra kerülı célok megvalósításán keresztül Az elvek megvalósulását követelı óvónıi attitüd Az ön és továbbképzés. Pedagógiai módszertani szabadság megélése. A kompetencia alapú programcsomag alkalmazása során megélt pedagógia jellegő tapasztalatok kicserélése. Pedagógiai innovációban való részvétel. Programban rejlı élmények szerzése és megélése. Az anyanyelvi és az értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása. A kulcskompetenciák megalapozása a személyiség kompetenciamodellje szerint (kognitív kompetencia, szociális kompetencia, személyes kompetencia, speciális kompetencia) A fejlesztés tartalmának az egyén fejlıdéséhez igazodó tervezése, alakítása. A minıségileg garantált felemelkedés esélyét biztosító óvodai ellátás megteremtése valamennyi gyermek számára. Az élethosszig tartó tanulás megalapozása A kompetencia alapú nevelés fejlesztési területei szerinti feladatok megvalósítása A gyermekek és szülık emberi méltóságának tiszteletben tartása. A különbözıség felé fordulás természetessé válásának elısegítése. Célrendszer részletezése A lakókörnyezet, a település sajátos értékeinek védelme, az örökérvényő emberi értékek megırzése A szülıföldhöz való tartozás-kötıdés alapozása A gyermekek érdekeinek mindenekelıtt való érvényesítése 9

10 Célunk: a családi nevelés elsıdlegességének biztosítása mellett, az azt erısítı és segítı óvodai nevelés, mely nevelı - fejlesztı intézményben folyik. Nevelési célunk a gyermeki személyiség kibontakoztatása a játék elsıdlegességének biztosításával, a szabad játék megmarad a nevelés egyik fı eszközének. Az óvodások harmonikus fejlıdésének elısegítése, komplex képességeinek fejlesztése. Célunk a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelı óvoda mőködtetése, ennek alapján a programunk középpontjában a gyermek áll, a boldog gyermekkort kívánjuk biztosítani. A gyermekek egyéni, és életkori sajátosságainak figyelembe vétele, azon tulajdonságainak értékelése, amelyek csak rá jellemzıek. A hangsúlyt a különbözı módszerekkel történı egyéni fejlesztésre helyezzük. Minden gyermeknek esélyt biztosítsunk a fejlıdéshez, különös tekintettel a szociálisan hátrányos helyzetben lévı gyermekekre. A sajátos nevelési igényő gyermekek fejlesztése, a másság elfogadására való nevelés. A német nemzetiségi nevelés folyamán a nyelvkultúra megismerése, a kulturális hagyományok átörökítése. A közös értékek mellett jelenjenek meg a tagóvodák egyéni arculatát erısítı sajátos vonások: a.) nemzetiségi hagyományırzés b.) magyar népzene és hagyományok ápolása c.) az ember és környezet harmonikus kapcsolata, a környezet védelme d.) mővészeti nevelés Egyéni értékek közösségi keretekben történı harmonikus kibontakoztatása Programunk figyelembe veszi a szülık észrevételeit is. A kreativitás elıtérbe helyezése és a kompetenciaérzés kialakítása. Sikerorientált, a környezetében jól eligazodó, problémájára-aktívan közremőködve- saját megoldást találó, jó kapcsolatteremtı képességekkel rendelkezı gyermekek nevelése. A mély természetszeretet és az egészséges életmód szokásainak kialakítása. A néphagyomány ápolás és a természetszeretet átörökítése a gyermek érzelmein át, a családok aktív együttmőködésével. A gyermek személyiségének fejlıdése érdekében, az ismeretek tárgyilagos, sokoldalú, cselekedtetéssel történı közvetítése. Céljaink megvalósítását biztosító feladatok részletezve A kompetencia alapú óvodai nevelés a nevelési területek és tevékenységek minden mozzanatában feladatot jelölnek meg az óvodapedagógus számára, melyek egységesen jelennek meg a következıkben A sokoldalú fejlıdést sokféle tevékenység szervezésével biztosítjuk. A gyermekek képességfajták szerinti fejlesztése. Az óvoda iskola átmenet, az inkluzív pedagógia, a játék, az érzelem és az erkölcs új tartalmú megközelítése. Saját kompetens személyisséggé válási folyamatának megsegítése. Holisztikus látásmód kialakítása, fejlesztése. Kulturális identitás megtartása. Biztosítanunk kell a testi, az érzelmi és az értelmi fejlesztés közötti egyensúly A gyermekek életkori sajátosságainak megfelelıen a napi több órás mozgás lehetıségének megteremtése. Figyelembe véve a gyermek érzelmi vezéreltségét, feladatunk: családias, sürgetésmentes óvodai élet, a gyermekek napi több órán áttartó szabad játéktevékenysége, a tanulás tartalmát, formáját, 10

11 eszközeit, a gyermekek kívánságára, érdeklıdésére épülı ösztönzı játékos módszerek biztosítása. Fontos számunkra az óvodások megismerése, fejlıdésének nyomon követése, dokumentálása. A német nyelvi környezet biztosítása, az identitástudat alakítása és fejlesztése. Fenti elvek a nevelés hármas feladatrendszerében konkrét tartalmakat nyernek 7. Az egészséges életmód alakítása Bírok magammal, tehát irányíthatom magamat. Én én vagyok, és így vagyok jó. (Virginia Satir) Az egészséges életmódra nevelés az egészséges életvitel igényének alakítása az óvodáskorúaknál kiemelt jelentıségő. Segíti a kisgyermek szükségleteinek kielégítését, elısegíti növekedését, fejlıdését, hozzájárul egészségének megırzéséhez, jó közérzetéhez, egészséges életmódjának kialakításához és megteremti a nevelési hatások érvényesülésének feltételeit. A környezeti tényezık segíthetik, vagy lassíthatják az öröklött adottságok kibontakozását. Ezért nagyon fontos, hogy az óvoda szokásrendje, nevelési hatásai segítsék elı, hogy a gyermek egyéni fejlettségének megfelelıen legyen képes a környezethez való legoptimálisabb alkalmazkodására. 11

12 Alapelvünk, hogy nevelésünk keretének tartjuk az egészséges életmódra nevelést, alakításakor elsısorban az érzelmekre építünk és fontosnak tartjuk a lelki egészség a harmónia megteremtését és fenntartását. Fontosnak tartjuk az egészség védelmét - a környezet védelméhez, megóvásához kapcsolódó szokások kialakításán keresztül. Szakemberek bevonásával, speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi-lelki feladatok ellátásával Céljául tőzzük ki: A gyermekek egyéni sajátosságait figyelembe vevı, nyugodt légkör megteremtése lelki szükségletek kielégítését melynek célja alapvetıen a testi egészségen túl a lélek egészségének, jólétének létrehozása, ırzése. a világot. feldolgozni segítı szemlélet átadását a személyiségfejlesztés, legfontosabb pillérének kulcsát átadó az önismeret mőködtetését Sikeres mőködése eredményeképpen: Megfelelıen motivál. Élményszerő oktatást hoz, sok praktikus ismerettel. Egyéni és csoportos odafigyelést biztosít. Minden gyerek számára lehetıséget biztosít, hogy bizonyos kereteken belül a saját tempójában haladjon. Minden gyereket egyénként kezel a személyre szabott figyelem és fejlesztés épp úgy teret kap a nevelésben,, akárcsak a közösségi szellemre való nevelés. Egészséges önbecsülésre tanít, és mások megbecsülésére. A közösségben való szeretetteljes helytállásra nevel. Élni tanít Mindez a következıképpen. Kialakul: a konstruktív együttmőködés empátia indulatok szabályozása interperszonális kompetencia Elıfeltételek: az én-ideál és az önkép koherenciája kimunkált világkép az egyéni lét értelmezése azonosság-tudat Feladata: Érzelmeken alapuló, gyermek felnıtt kapcsolatában a gyermekek segítése az egyéni sajátosságokra épül. Napirendünkben a rugalmasságra törekszünk, elegendı idıt biztosítva a feladat végrehajtására. Igazodva az évszakok sajátosságaihoz. Az óvónı tevékenysége A rugalmas napirend végrehajtása érdekében jól bevált gyakorlatot alkalmaz. Mindenkor maximálisan figyelembe veszi a gyermekek egyéni eltérı fejlıdési ütemét. Lehetıséget ad a sajátos szükségletek kielégítésére.a következık biztosításával: a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése, mindennapi tevékenységeink során harmonikus, összerendezett mozgás fejlıdésének elısegítése, kiemelten a mozgásos tevékenységekben helyes életritmus kialakítása (napirend) a gyermekek testi képességeinek fejlesztése, a megfelelı fizikális erınlét elérése érdekében a gyermekek egészségének védelme, edzése, az óvoda környezeti adottságainak kihasználásával az egészséges életmód, a testápolás, az egészségmegırzés szokásainak alakítása, együttmőködve a családdal a gyermekek fejlıdéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet biztosítása, napi életünk színterein 12

13 A megvalósulás személyi feltételei: az óvodában dolgozó felnıttek empatikus képességekkel rendelkeznek, melyek nélkülözhetetlenek a gyermekekkel való jó kapcsolat kialakításához az egészséges személyiségfejlıdés feltétele, hogy a gyermek érezze a felnıtt gondoskodását, figyelmét, testközelségét fontos, hogy a felnıttek mielıbb megismerjék a gyermek igényeit, egyéni jelzéseit, otthonról hozott szokásait a felnıttek képesek legyenek olyan kontaktus kialakítására, hogy a gyermekek szeressék, bizalommal forduljanak feléjük Tárgyi feltételek: Az óvodák épületeit, udvarait, kertjeit, berendezéseit oly módon alakítjuk ki, hogy szolgálják a gyermekek biztonságát, kényelmét, megfeleljenek testméreteiknek, biztosítják egészségük megırzését, lehetıvé teszik mozgás és játékigényük kielégítését. A gyermekeket, harmóniát árasztó színekkel, formákkal, anyagokkal vesszük körül. Az óvoda tárgyi környezetét folyamatosan megfeleltetjük az EU által elıírt szabványoknak, ezzel megfelelı környezetet teremtünk gyermeknek, felnıttnek egyaránt. Az egészséges életmódra nevelés színterei Az óvoda udvara: Valamennyi tagóvoda udvara tágas, gyermeklétszámnak megfelelı. Játszóhelyek, homokozók, árnyékos részek változatos mozgást elısegítı játékok óvodáinkban megtalálhatóak. Folyamatosan gondoskodunk az udvarok és az udvarokon található játékok korszerősítésérıl és balesetmentes üzemelésükrıl. Mindhárom tagóvodában található udvari víznyerı hely. Az óvoda helyiségei: A csoportszobák megfelelı nagyságúak, eszközökben, bútorokban, megfelelıen felszereltek. A berendezések a gyermekekhez igazodóak, könnyen tisztíthatóak. A csoportszobák világítása, hımérséklete, szellızése megfelelı. Fejlesztés tartalma Az óvodában az életritmus, a táplálkozás, a testápolás, öltözködés, mozgás, edzés, pihenés és alvás megszervezésével az ehhez kapcsolódó tevékenységekkel és az ezen alapuló szokások kialakításával biztosítjuk a megfelelı életmódot. Természetesen mindenkor figyelembe véve a gyerekek egyéni sajátosságait. A helyes életritmus: Az egészséges testi és szellemi fejlıdés fontos feltétele a helyes életritmus, a rendszeres, megszokott idıben végzett tevékenység, hiszen ezek visszahatnak az életfolyamatokra. A helyes életritmus életkoronként eltérést mutat. Minden tevékenységnél alapfeltétel a jó hangulat, oldott légkör, kellemes közérzet. 13

14 a szabályok, szokások kialakításához hosszabb idı szükséges, ezt a gyermekek egyéni képességei, adottságai, fejlettségi szintje is befolyásolja az egyéni fejlıdést legjobban a rugalmas napirend biztosítja a tevékenységek megszervezésének alapja a folyamatosság, a kötetlenség, a választhatóság, az átjárhatóság. Táplálkozás: A növekedés és fejlıdés egyik legfontosabb feltétele a táplálkozás. Nemcsak a játék, a mozgás vagy más tevékenység során elfogyasztott energiát pótolja, hanem a növekedéssel és fejlıdéssel járó testépítést is biztosítja. Napi háromszori étkezést biztosítunk. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek a nap bármely szakában folyadékhoz jussanak. Az óvodának nincs saját konyhája, az ételt szállítják. az optimális testi fejlıdés feltétele az életkorhoz igazodó étrend az étkezések megszervezésénél igényességre, kultúrált viselkedésre neveljük a gyermekeket megfelelı mérető, és minıségő evıeszközöket biztosítunk az ételek kiosztásánál figyelembe vesszük a gyermekek egyéni igényét biztosítjuk a különféle anyagcserezavarokban szenvedı gyerekek egyéni étrendjét. A pörbölyi tagóvoda saját konyhával rendelkezik, így a folyamatos étkezés és a rugalmas napirend megvalósulásának feltételeivel rendelkeznek. Testápolás: A gyermekek egészségének védelmét, testük, ruházatuk gondozását, rendszeres szükség szerinti tisztálkodásukat és tisztaságigényük kialakulását szolgálja a testápolás. Bensıséges kapcsolatot alakítunk ki a gyermekekkel, hiszen a testi szükségletek kielégítésében bizonyos mértékig az édesanyát helyettesítjük. Megtanítjuk a helyes mőveleteket, és kialakítjuk az igényt az önálló testápolásra. Megtanítjuk a haj, bır, köröm, és fogápolás helyes technikáját, valamint a helyes orrfúvást, zsebkendı használatot. Összehangoljuk az óvoda, és a család gondozási szokásait. Társaiktól elválasztva nyugodt körülmények között végezhetik szükségleteiket. A gyermekeket igényességre neveljük, a renddel, tisztasággal, önmagukkal, ruházatukkal kapcsolatban. Öltözködés: Gyakoroljuk a helyes sorrendben történı, hımérsékletnek megfelelı öltözködést, egyúttal fejlesztjük, formáljuk ízlésüket. Egészségvédelem, edzés: A gyermekek mozgásigényét a testnevelés foglalkozásokon, a mindennapos tornán, illetve a szabadban végzett különbözı mozgásos tevékenységek biztosításával elégítjük ki. A legtöbb szabad mozgásra az udvaron van lehetıségük, ahol változatos mozgásformákat gyakorolhatnak, ki-ki saját kedve szerint. Megtapasztalhatják mire képesek. A kicsik eltanulhatnak sok jó ötletet a nagyoktól, kipróbálhatják magukat minden mozgásformában. A séták, kirándulások nemcsak közös élményt nyújtanak, hanem segítenek a mérhetetlen mozgásigény kielégítésében is. A nem mindennapi élményeken túl, újszerő mozgásformákat próbálhatnak ki. (hegyre fel, völgybe le, patakugrás, fáramászás, dombról legurulás stb.) 14

15 A szabad levegın való rendszeres tartózkodás növeli az ellenálló képességüket, ezért kedvezı idıjárás esetén sok idıt töltünk a szabadban. Esıs idıben a fedett teraszokon játszhatnak. Télen sem marad el az udvari játék, csak az idıtartam módosul a hımérséklettıl függıen. Az uszoda igénybevételével a víz edzıhatásának biztosítása. Mozgáskoordinációjukat többféle tevékenységgel fejlesztjük: Labdázás, kerékpározás, rollerezés, jégen csúszkálás, szánkózás stb. A kondicionáló tevékenységeink célja a testmozgás megkedveltetése. Az idıjárástól függıen a gyermekek edzéséhez a szabadban tartott testnevelés foglalkozások is hozzájárulnak. Pihenés, alvás: Az óvodai pihenésre, alvásra ebéd után kerül sor. Biztosítjuk a nyugodt pihenés feltételeit. A gyermekek hálóruhára vetkızve, kedvenc játékaikkal alhatnak. Az osztatlan életkorú csoportjainkban a gyermekek alvásigénye különbözı, ezért az egyórás kötelezı közös pihenés után a nem alvó gyermekek számára csendes elfoglaltságot biztosítunk. Fejlıdés jellemzıi az óvodáskor végére: Szükségleteit kulturáltan elégíti ki, ennek megfelelıen: ismerik és szükség szerint önállóan, használják a tisztálkodó szereket, eszközöket, a megfelelı sorrend betartásával önállóan öltözködnek, alkalmazzák a gombolást, kötést, főzést, kapcsolást a WC-t rendeltetésnek megfelelıen használják ügyelnek a közös használatú helyiségek rendjére, saját maguk gondozottságára eldöntik, hogy mennyi ételt fogyasztanak, önállóan mernek, töltenek készségszinten használják a kést és a villát esztétikusan terítenek és étkeznek étkezés közben halkan beszélgetnek az önkiszolgálást teljes önállósággal, biztonsággal végzik szívesen mozognak a szabadban észreveszik, ha társaiknak, vagy a felnıtteknek segítséget kell nyújtani elemi kötelességtudattal rendelkeznek 15

16 8. Az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása A kezet csak megfogni szabad! Elengedni vétek, eldobni átok egymásba simuló kezek tartják egybe, az eget s a világot! Elvünk, hogy óvodánkban kialakítjuk az érzelmi biztonságot, élményeken alapuló derős, elfogadó légkörrel, melyben gyermekeink önállóan, de nem magányosan tevékenykednek, készség, egyéni képességei kibontakoztatásának elısegítésével. Az önazonosság megırzésével, ápolásával, a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetıségével. célunk. Biztonságot adó óvodai gyakorlat kialakítása a Lehetıséget adva, hogy a gyermek kielégíthesse a természetes társas szükségleteit, elfogadva és tisztelve a különbözıségeket igazodva a gyermekek személyiségéhez Feladatunk, hogy pozitív megerısítéssel érjük el a gyermeki önállóság és önkéntesség megvalósulását, hagyományaink és ünnepeink közös élményekre épülését, a pozitív erkölcsi tulajdonságok és attitődök alakulását, a szokás és normarendszer megalapozását. A fent felsoroltak megvalósulásának értelmében szociális kompetenciák, együttmőködési képesség fejlesztése Az egész nap folyamán minden tevékenységre vonatkozóan biztosítjuk a folyamatosságot. Éreztetjük, hogy a csoport minden tagja egyénenként fontos. Segítjük az én-tudat alakulását, megerısödését. Hozzászoktatjuk ıket a különbözıségek elfogadásához. Megteremtjük saját hagyományainkat, megismertetjük szőkebb és tágabb környezetét, amely a szülıföldhöz való kötıdés alapja. Segítik egymást mindenféle tevékenységben. A közösség és az egyén, az egyén és a közösség egymásra hatása a gyermeki fejlıdés szempontjából meghatározó. Az óvónı és dajka kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modell értékő, és egyéni szükségleteket is figyelembe vevı legyen. Az óvónı tevékenysége A befogadás idıszakában a szülıkkel való közös ismerkedést élményszerővé teszi. A gyermekek egyéni igényei szerint fogadja az otthonról hozott szokásokat, és a személyes tárgyakat. Alkalmazza az átölelı szeretet gyakorlatát. Magatartását mindenkor a türelem, a rád figyelı segítés és törıdés jellemzi. Az élményhez jutás lehetıségeit tudatosan tervezi. Az önállóság megsértése nélkül formálja az önállóvá válás folyamatát. A gyermekek értékelésénél mindig annak pozitív tulajdonságaira épít. A gyermeki különbözıséget (HH, HHH, SNI) tapintatosan tolerálja, elfogadja, kezeli. Az óvodáskorú gyermek viselkedésének, magatartásának meghatározói az érzelmek. Ezért fontos hogy az óvodában otthonos légkör, érzelmi biztonság vegye körül. Fontos a szocializáció az egyén beilleszkedése a társadalomba, mi esetünkben az óvodába. A közösségi életbe való hatékony beilleszkedéshez szükséges szabályok, normák elsajátítása. Ezek lehetnek egyéni és közösségi normák.. 16

17 Örömünket sok dicsérettel fejezzük ki, a humor jó segédeszköz a pozitív töltéső viszonyok ápolásában, sok nehézségen átsegíti a gyereket és a pedagógust. Az odafigyelés, meghallgatás, s a saját érzések elmondása, mások meghallgatása közösségfejlesztı hatást biztosít. A közös ünnepélyek, kirándulások is elısegítik a jó kapcsolatok kialakulását. A szocializáció, amely a családban kezdıdik, az óvodában folytatódik. A szociális tanulás a születéskor kezdıdik és ennek spontán és tudatos hatásai pozitív és negatív irányban is, befolyásolják a gyermek személyiségének kialakulását. Óvodás korban megfigyelve tanul, utánzás és modellkövetés útján sajátít el tevékenységi formákat, meghatározott értékeket. Az óvodában új kapcsolatokba kerül minden gyermek. A kooperáció összefüggı és összehangolt tevékenység, amelyet közös célok érdekében fejtenek ki jelen esetben óvónı, dajka és óvodások. Az együttmőködés erısíti a társak közötti kapcsolatot és segíti a közösen kialakított szabályok betartását. A közösségi életnek normái vannak. A szokásrendszert idıvel el kell fogadtatni értelmileg, érzelmileg, akaratilag. A közösségi életben kialakul az egymás iránti vonzalom, illetve ellenszenv. Az egyén számára ez lehet nyereség és, veszteség is, ezek a polarizált érzelmek kiegyenlítıdnek, amikor kialakul az alkalmazkodóképesség. Az érzelmi nevelés és a szocializáció színterei A gyermekek közös tevékenysége A befogadás. Ünnepek, ünnepélyek, jeles napok A gyermekek közös tevékenysége. Ez hatja át a mindennapokat. Megkönnyítjük a gyermekek közötti új kapcsolatok kialakulását érzelmi biztonság és sok közösen átélt élmény nyújtásával. Szeretettel fogadunk minden gyermeket. Személyiségünkkel biztonságot és nyugalmat sugárzunk. Idıt, lehetıséget biztosítunk a gyermekek megismeréséhez, fejlıdéséhez. Azonos követelményeket állítunk fel, melyben a módszerek és az értékelés egyénre szabott. Gondot fordítunk arra, hogy a gyerekek figyeljenek egymásra, érdeklıdjenek egymás iránt és segítsenek egymásnak és a felnıtteknek. Segítjük, hogy a baráti kapcsolatokban a pozitív tulajdonságok hassanak a párokra. A közös tevékenységekkel, kirándulásokkal, ünnepélyekkel segítjük, hogy jó kapcsolat alakuljon ki a más csoportba járókkal is. Különösen a játékban teremtünk alkalmat a társas kapcsolatok megerısítésére. Türelmesebb várakozásra szoktatjuk ıket. Napi életünk során észrevetetjük a gyerekekkel a mindennapok apró csodáit, aminek örülni kell és érdemes. A gyerekekkel való jó kapcsolatunk alapja mindennemő pedagógiai munkánknak. Minden gyerekhez ıszintén és szeretettel fordulunk. Személyes példamutatással segítjük, hogy a gyerekek elfogadják a másságot, etnikai hovatartozás nélkül. A sajátos nevelési igényő gyermekek helyzetének javítása, a szociális kirekesztés elleni küzdelem. 17

18 A befogadás A befogadás meghatározza a gyermek óvodához, óvónıhöz való viszonyát. A befogadás elsı feladatának a családdal egyeztetett családlátogatást tekintjük. Így találkozunk elıször a gyerekkel. A fokozatosság elvét gyakoroljuk, alkalmazzuk a befogadás során. A szülıvel együtt több napig, esetleg hétig ismerkedik a kisgyermek az óvodával, igénye és személyisége szerint. Kedvenc tárgyát, játékát hozhatja az óvodába alváshoz, játékhoz. Minden új gyermek csoportba kerülésekor elıkészítjük a csoportot az új társak fogadására. Ünnepek, ünnepélyek, jeles napok. Az élet ünnepek nélkül olyan, mint egy hosszú út fogadók nélkül. Az ünnepek, ünnepélyek kiemelkednek az óvoda mindennapi életébıl. Ezek megerısítik a hagyományokat, a közös élmény erejével fokozzák a gyerekek egyővé tartozását. A tagóvodák egymástól eltérıen önállóan is szerveznek ünnepeket. Vannak zárt és nyílt körő ünnepélyek. Ezeken, az ünnepélyeken a gyermek élvezi, hogy együtt ünnepelhet a családjával. A fejlıdés jellemzıi óvodáskor végére. érzelmileg kiegyensúlyozottak, többségük általában kontrollálja magatartását kialakul én tudatuk érdeklıdnek társaik, barátaik iránt általában türelemmel hallgatják meg egymást és a felnıtteket közös tevékenységben szívesen vesznek részt a tevékenységek meghatározott körét együtt fejezik be technikákat alakítanak ki az akadályok leküzdésére alkalmazzák a kérést, a megköszönést, megszólítást, köszönést többségük segít egymásnak és a kisebbeknek, felnıtteknek tudják, hogy melyik óvoda, melyik csoportjába járnak. 18

19 9. Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása, tanulás. Idegen nyelvet tudni szép dolog, a hazait pedig tehetségesig mővelni kötelesség. (Kölcsey) Alapelv az anyanyelv fejlesztése, valamennyi tevékenységi forma keretében. Elvünk, hogy óvodánkban a gyermekek értelmi fejlıdését érzelmeiken és veleszületett kíváncsiságukra építve alakítjuk, miközben tevékenységek sorozatában jutnak ismeretekhez, tapasztalatokhoz, következtetésekhez. A sajátos nevelési igényő gyermekek fejlesztési progamja a helyi nevelési szerves részét képezi messzemenıen épít a gyermekek érzelmi belsı motivációjára, kapcsolódva a gyermekek spontán tevékenységéhez. Célunk. A gyermekek értelmi képességének, kreativitásának fejlesztése, természeti és társadalmi környezetükkel való ismerkedésük során. A sajátos nevelési igényő gyermekek fejlesztése az óvodai nevelés egész idıtartamában elosztott folyamatos, következetes alkalmazással valósuljon meg, építve a gyermekek érzelmi belsı motiváltságára, a jó közérzet fenntartása. Feladatunk beszélı környezet kialakítása, helyes mintaadással, szabályközvetítéssel, az óvodai nevelıtevékenység egészében a természetes beszéd és kommunikáció fenntartásával, javítgatások elkerülésével. A gyermekek meglévı tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve, további élmények, tapasztalatok szerzése. A természeti és társadalmi környezetbıl Változatos tevékenységek biztosítása az óvodai életben. Az ismeretátadás mindig tevékenységbe ágyazottan történik. A fejlesztı pedagógus, munkavégzésében a hatékony együttmőködés kialakítására törekedjen, pedagógus kollégákkal. Kapcsolatukat a nevelési elvek érvényesítésében a becsületesség, nyíltság, ıszinteség, a kölcsönös bizalom, egymás tisztelete jellemezze Az óvónı tevékenysége Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés, helyes mintaadással, sok-sok beszélgetéssel, a gyermek-beszélı kedvének fenntartásával,a gyermeki kérdések támogatásával és megválaszolásával. A gyermekek kérdéseit mindig meghallgatva, válaszában továbbgondolásra serkent, miközben szófordulatai példamutatóak, utánzásra méltóak. Beszédhelyzetekben szemkontaktust, és biztató gesztusokat használ,segítve az ismeretszerzést, és a gyermekek anyanyelvi fejlıdését. Az értelmi képességek alakításához biztosítja a tapasztalatszerzést, a tevékenységek sorozatában. A nevelımunka végzésében a fejlesztı pedagógussal, szakemberekkel, családdal együttmőködve, a gyermek érdekeinek szem elıtt tartásával, végezze munkáját. A pedagógiai célok, feladatok, azonosak legyenek. Segítse a gazdag nyelvi, környeztet, a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek önazosságának megırzését, ápolását, erısítését, átörökítését. Szerezzen érvényt, a gyermek-szülı jogainak érvényesítésében, az egyéni bánásmód a diffrenciált nevelés, fejlesztés eredményessége, személyre szabottsága érdekében Az óvodai nevelıtevékenység egészére érvényesen programunk kiemelt jelentıségőnek tekinti az anyanyelvi és kommunikációs képességek fejlesztését. Különösen a beszédkedv fenntartására, a gyermek meghallgatására, a gyermeki kérdések érvényesülésére, s a válaszok igénylésére szükséges odafigyelni. 19

20 Fontos, hogy ezek a gyakorlatban az óvodai játékosság megırzésével, megfelelı motivációval, a játékos tevékenységek örömteli végzésével valósuljanak meg, és a céltudatos képességfejlesztést szolgálják. Az esélyegyenlıtlenségek csökkentése érdekében a nyelvi hátrányokkal küzdı gyermekek fejlesztését éppoly fontosnak tartjuk, mint a tehetségek gondozását. Az anyanyelvi nevelés egy hosszú folyamat, a születés után már elkezdıdik, a családban esetleg a bölcsıde kiegészíti, az óvoda pedig folytatja. Az óvodai anyanyelvi nevelés célja: Jó beszédkészségő, önmagát kifejezni tudó gyermek nevelése a családdal együttmőködve. Egyéni fejlesztéssel, valamint a társakkal való együttmőködés során sikeres kommunikáció kialakításával képessé tenni a gyermeket életmódváltásra. Gondozási tevékenységek közben kialakítjuk a természetes párbeszédet. Arra ösztönözzük a gyermeket, hogy szükségleteit, kívánságait bátran, természetes módon fejezze ki. Segítjük a gyermekeket abban, hogy együttesen végzett tevékenységek közben sajátítsák el, gyakorolják az együttmőködést, segítı kifejezéseket, az érintkezés udvarias formáit. Bekapcsolódva a gyermek játékába, természetes módon kínálunk mintát arra, hogyan lehet egymáshoz viselkedésben, beszédben is alkalmazkodni. Szerep- és szituációs játékokkal gyakoroltatjuk a különbözı helyzetekhez illeszkedı beszédmódot, nyelvi eszközök használatát. Munkajellegő tevékenységek közben megfogalmazzuk a szabályokat, elmondjuk az eszközök nevét, összehangoljuk a munkafolyamatokat, megbeszéljük a munkamegosztás módját. Ezzel bıvítjük a nyelvhasználat területeit, kialakítjuk a gyermekben az igényt és a képességet a beszédkapcsolatokon alapuló együttmőködésre. Lehetıvé tesszük a gyermek számára, hogy elmondja véleményeit a belsı képekrıl, amelyeket meg akar jeleníteni rajzolás, festés, mintázás közben. A külsı világ tevékeny megismerése közben biztosítjuk a gyerek számára, hogy ismerkedjen az anyagok, tárgyak nevével, tulajdonságot, minıséget Matematikai tartalmú tapasztalatokhoz juttatva megismertetjük ıket szaknyelvi, speciális kifejezésekkel, fogalmakkal. Segítjük ıket abban, hogy Beszédüket személyiségüknek és az aktuális helyzet által kiváltott érzelmeknek megfelelı természetes gesztusokkal, arcjátékkal kísérik. Az óvónı ıszinte odafordulásával fejezze ki, hogy törekszik a gyermek kapcsolatigényének kielégítésére. A szép beszéd megerısítése. Kommunikációs helyzetek beépítése a tevékenységek menetébe. Az anyanyelv használata szerves része az óvodai élet minden mozzanatának, a nevelés egész folyamatának. Az anyanyelvi-kommunikációs nevelés átfogja az óvodai nevelımunka minden területét, közvetítı elemként jelen van a nevelési feladat megvalósításának minden mozzanatában. Az alsónyéki óvodában a projekt során kidolgozott anyanyelvi fejlesztıjátékok győjteményét munkájuk során folyamatosan használják. 20

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

A PILISI ÓVODAI INTÉZMÉNY HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. OM azonosító: 033032

A PILISI ÓVODAI INTÉZMÉNY HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. OM azonosító: 033032 Hatályos: 2010. szeptember 01. napjától, Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által meghozott 214/2010. (VIII.26.) számú önkormányzati határozatával visszavonásig. JÓVÁHAGYOTT VÁLTOZAT! 2010.

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Szervezeti felépítésünk:

Szervezeti felépítésünk: Szervezeti felépítésünk: A 2007. évi integrálást követıen: Székhelyóvoda: Központi Mővészeti Óvoda 3 tagóvoda: Felsıvárosi Tagóvoda Horvátzsidányi Tagóvoda Peresznyei Tagóvoda Intézményegységünk: Bölcsıde

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére II/ számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE NYOLCFORRÁS

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE NYOLCFORRÁS SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE NYOLCFORRÁS HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 1 T A R T A L O M TARTALOM: Oldalszám: I. Bevezetı. 2 A Nyolcforrás program nevelési gyakorlatai 3 Az óvoda adatai / Alapító

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Havasiné Földi Zsuzsanna intézményegységvezetı Szécsény 2010-05-02 Az intézmény neve: II. Rákóczi Ferenc Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: Dr. Molnárné Béres Marianna 2. Óraszámok: 9. osztály.. óra 10. osztály óra 11. osztály.óra 12. osztály 96 óra SZAKKÖZÉPISKOLA 9 12.

Részletesebben

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODA BEMUTATKOZÁSA

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODA BEMUTATKOZÁSA Csak tiszta forrásból Érték közvetítés óvodánkban egy alternatív program szellemében CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODA BEMUTATKOZÁSA ÓVODÁNK NAGY JENİNÉ ÓVODAI NEVELÉS A MŐVÉSZETEK ESZKÖZEIVEL CÍMŐ ALTERNATÍ V PROGRAM

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Készítette: Székelyné Drahos Mária óvodavezetı -1- Az Intézmény jellemzıi adatai

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

Múlt, jelen és jövı a Lewinszky Anna Gyakorló Óvodában

Múlt, jelen és jövı a Lewinszky Anna Gyakorló Óvodában Múlt, jelen és jövı a Lewinszky Anna Gyakorló Óvodában Útravaló A múltat tiszteld a jelenben S tartsd a jövınek Vörösmarty Mihály Múlt 1892. Képezde utca Elsı Soproni Bölcsıde és Kisdedóvó Egylet 1906.

Részletesebben

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai program Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE

A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE Budapest, 2014. június 17. 1 Bevezetés Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlı méltóságú személyként élhessen,

Részletesebben

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR:

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Települési adottságok, helyi igények felmérése (mérlegelés). Tantestületi döntés. Felkészülés, elıkészítés.

Részletesebben

137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet. az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról. Melléklet a 137/1996. (VIII. 28.) Korm.

137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet. az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról. Melléklet a 137/1996. (VIII. 28.) Korm. 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 1. A Kormány a közoktatásról szóló - módosított - 1993. évi LXXIX. törvény 94. -a (3) bekezdésének a) pontjában

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT A MOZGÁSFEJLESZTİ PROGRAM CÉLJA: MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT Rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS ÓVODA 1119 BUDAPEST, PAJKOS U. 35. Az intézmény OM azonosítója: 034459 Intézményvezető: Csályiné Schön Mária Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM - 2 - "Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ. Õrizd szüleid egészségét! -

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM.. 4 1. Pedagógiai alapelveink. 5 2. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád.

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Újszászi Nevelési Központ A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja 2010. június T A R

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható 1. számú függelék Óvodapedagógus értékelı lap Szempont Terület Aspektus Információforrás Indikátorok 1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi

Részletesebben

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának egybeszerkesztett változata

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának egybeszerkesztett változata Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának egybeszerkesztett változata Jelölések magyarázata: Fekete szín: az eredeti szöveg Piros szín: a módosítási javaslat 2009. október 6-i szövege, ami újólag került

Részletesebben

Szombathelyi Szivárvány Óvoda

Szombathelyi Szivárvány Óvoda Szombathelyi Szivárvány Óvoda OM: 036462 Epochális rendszerű pedagógiai programja TARTALOMJEGYZÉK BEKÖSZÖNTŐ 1. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 1. oldal 2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA... 2. oldal 2.1. Óvodánk személyi

Részletesebben

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában Készítette: Dátum: 2008. 06. 06. A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában A kommunikáció fogalma: A szó eredete szerint: communis (mn.) közös, általános communitas (fn.) közösség; communico (ige) közöl,

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés 3 I.1 Óvodánk bemutatása a minıségfejlesztés szempontjából 3 I.2 Fenntartói

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . tel/fax: 229-2359 XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA TÜNDÉRKERT TAGÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA T a r t a l o m j e g y z é k B EVEZETÉ S... 4 1. HELYZETKÉP... 5 1.1. Az intézmény adatai...5 1.2. Az Egyesített

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

TARTALOM BEVEZETİ 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI, A HELYI NEVELÉSI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁNAK TÖRVÉNYI HÁTTERE 2. AZ INTÉZMÉNY KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI HELYZETKÉP

TARTALOM BEVEZETİ 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI, A HELYI NEVELÉSI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁNAK TÖRVÉNYI HÁTTERE 2. AZ INTÉZMÉNY KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI HELYZETKÉP TARTALOM BEVEZETİ... 2 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI, A HELYI NEVELÉSI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁNAK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 3 2. AZ INTÉZMÉNY KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI HELYZETKÉP... 5 2. 1. A családok szociokulturális helyzete,

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 32 140 01 Óvodai dajka Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő: 15 perc) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2009-2010. tanév

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2009-2010. tanév A 133/2010.(VI.17.) KT határozat melléklete A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA 2009-2010. tanév Készítette: Szarkáné Dubabér Mária és a Minıségbiztosítás,

Részletesebben

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009-2013 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETİ... 4 2 FENNTARTÓI MINİSÉGPOLITIKA... 7 2.1 FENNTARTÓI ELVÁRÁSOK... 7 3 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 8

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

Pedagógiai Program. Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Budapest, 2013. 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. Készítette: Antalics Hajnalka óvodavezető

Pedagógiai Program. Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Budapest, 2013. 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. Készítette: Antalics Hajnalka óvodavezető Iktatószám: 324/2/2013. Hárslevelű óvoda, Nyitva van a kapuja, Én oda most bemegyek, Gyertek Ti is gyerekek! Pedagógiai Program Budapest, 2013. Kőbányai Hárslevelű Óvoda 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5.

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból A jövı útjai 14. konferencia Társadalmi felelısségvállalás a sajátos nevelési igényő gyermekekért Kiskırös 2010. november 17. Óvodánkról Balástya LHH kistérség Új épület DAOP Infrastrukturális pályázatból

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció Az újszülött gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy adott társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az

Részletesebben

Az integráció, az együttnevelés. Sió László

Az integráció, az együttnevelés. Sió László Az integráció, az együttnevelés lehetıségei Sió László Válaszra váró kérdések Elfogadjuk-e az integráció szükségességét? Kizárólagos eszköznek tekintjük-e az integrációt? Milyen integrációról beszélünk?

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása Sz: 33/2013.(V.28.) Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Karancskeszi község Önkormányzat Képviselı testületével

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben