NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály. 8. SZENVEDÉLYBETEGEK ALACSONYKÜSZÖBŰ ELLÁTÁSA ellenőrzési szempontsora 2012.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály. 8. SZENVEDÉLYBETEGEK ALACSONYKÜSZÖBŰ ELLÁTÁSA ellenőrzési szempontsora 2012."

Átírás

1 NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) SZENVEDÉLYBETEGEK ALACSONYKÜSZÖBŰ ELLÁTÁSA ellenőrzési szempontsora évben A szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás ellenőrzéséhez a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) Szociális Főosztálya annak érdekében állította össze az ellenőrzési szempontsort, hogy a fenntartók és szolgáltatók, valamint az engedélyező hatóságok számára segítséget nyújtson, orientálva az egységes elvárások, ellenőrzési szempontok alkalmazását. Mindehhez tájékoztatásul a vonatkozó jogszabályokat, szakmai követelményeket is megjelenítjük. A szempontsor honlapon való megjelentetése kettős célt szolgál: - egyrészt segíti a szolgáltatások felkészülését az ellenőrzésre, az által, hogy ismertté és kiszámíthatóvá válik az ellenőrzési követelményrendszer, - másrészt a szociális hatóságok (szociális és gyámhivatal) által ezen szempontsor használatával egységesebbé válhatnak az ellenőrzések. Az NRSZH ellenőrzésére a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Kormányrendelet 5. a), d) pontja, valamint a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Kormányrendelet alapján kerülhet sor. Az ellenőrzés azt vizsgálja, hogy a szociális szolgáltatás működése megfelel-e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, valamint végrehajtási rendeleteiben foglalt követelményeknek. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv.(továbbiakban: Szt.), A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Szmr.), A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (továbbiakban: Szakmai rendelet), A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet (továbbiakban: Ir.), A támogató szolgáltatás és közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Tkr.), A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI.20.) Korm. rendelet, Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet, A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet. A Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. tv. (továbbiakban Mt.), A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. (továbbiakban Kjt.), A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet,

2 A közérdekű önkéntességről szóló évi LXXXVIII. törvény. 2

3 1. AZONOSÍTÓ ADATOK 1.1. Adatszolgáltató Neve:... Beosztása:.. Elérhetősége: A szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátást biztosító szolgáltató, intézmény Megnevezése:. Címe:.. Ellátási terület (működési engedély szerint):... Ellátási terület (finanszírozási szerződés szerint):. (Megjegyzés: A pályázati rendszer specifikuma volt, hogy szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátások vonatkozásában egy nagyobb települést lett meghatározva, mint ellátási terület. Ugyanakkor e szolgáltatást nyújtók az ország egész területéről fogadhatnak ellátottakat, mivel a szolgáltatás biztosítása anonim módon történik. Az Szmr. 6. (3) bekezdése az alacsonyküszöbű ellátásokra is vonatkozik, mint alapszolgáltatásra. Eszerint az alapszolgáltatás ellátási területe a falugondnoki és a tanyagondnoki szolgáltatás, valamint a nappali ellátás kivételével - legfeljebb a) a fővárosra és két vele szomszédos kistérségre, vagy b) négy szomszédos a fővároson kívüli kistérségre terjedhet ki. E szociális szolgáltatások esetén ellátási területként csak olyan terület határozható meg, ahol a szociális szolgáltató, intézmény a biztosított feltételek alapján az alapszolgáltatást nyújtani tudja. (4) A szociális szolgáltató, intézmény alapszolgáltatást nyújtó székhelyének, illetve telephelyének, valamint az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségeknek az alapszolgáltatás ellátási területén, vagy a fővárosban kell lennie. Fenti rendelet 22. (14) értelmében annak a szociális szolgáltatónak, intézménynek, amely szeptember 1- jén jogerős működési engedéllyel rendelkezik, vagy amelyre a működési engedély iránti kérelmet szeptember 1-jét megelőzően nyújtották be, június 30-áig kell megfelelnie a 6. (4) bekezdésében foglaltaknak, és szükség esetén kérelmeznie a működési engedély módosítását 22. (15) Ha a szociális szolgáltató, intézmény székhelye, telephelye nem felel meg a 6. (4) bekezdésben foglaltaknak, és a fenntartó a (14) bekezdés szerinti kérelmet határidőben nem nyújtja be, a működést engedélyező szerv a működési engedélyt a határidő lejártát követő huszonkét munkanapon belül hivatalból visszavonja. Ha az ellátottak számára nyitva álló helyiség nem az ellátási területen van, és a fenntartó a (14) bekezdés szerinti kérelmet határidőben nem nyújtja be, valamint a működési engedély visszavonására e bekezdés szerint nincs szükség, a működést engedélyező szerv a határidő lejártát követő huszonkét munkanapon belül az ellátási területen kívül található, ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiséget a működési engedélyből hivatalból törli. E rendelet január 1-től hatályos.) Nyitva álló helyiség(ek) címe:. címe: Telefonszáma:. Az intézmény, szolgáltató nyitva álló helyiségei telephelyek-e? 3

4 A működési engedély szerint telephely-e az intézmény? (Megjegyzés: Szmr. 3. (1) Többféle szociális szolgáltatást nyújtó szociális szolgáltató, intézmény számára egy működési engedélyt kell kiadni. Telephellyel rendelkező szociális szolgáltató, intézmény esetén az ellátást nyújtó székhelyre és az egyes telephelyekre külön kell működési engedélyt kiadni.) Van-e az intézménynek telephelye? Amennyiben igen, kérjük sorolja fel valamennyit! A telephelynek/telephelyeknek van- e külön ellátási területe? Amennyiben igen, kérjük sorolja fel azokat! Finanszírozási szerződés száma:. Intézmény, szolgáltató ágazati azonosítója: Elérhetőségei: Telefonszám:, Fax: cím:. Telephely/ek ágazati azonosítója: Telephely/ek elérhetőségei: Telefonszám:, Fax: cím:. Intézményvezető neve (integrált szervezeti forma esetén): A szolgáltatás vezetőjének neve: Működési engedély száma:. Működési engedély módosítása:.. Kiállító hatóság megnevezése: Működés kezdete (működési engedély alapján): Szolgáltatás nyújtás kezdete (működési engedély alapján):... Szervezeti forma: önálló vagy integrált. Integráció típusa: tiszta profilú - vegyes profilú integrált 1.3. Fenntartó Neve: Címe: Típusa: állami, egyházi, nonprofit nem állami, egyéb nem állami Elérhetőségei: Telefonszám:, Fax:.. cím: 4

5 Fenntartót képviselő neve:... Címe, elérhetősége: 1.4. Finanszírozási szerződés (Megjegyzés: Tkr. 18. (3) A Hivatal az e rendeletben és a finanszírozási szerződésben foglaltak betartását a finanszírozási időszakban legalább egyszer a krízisközpont kivételével a szolgáltató működésének a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló kormányrendelet szerinti ellenőrzésével egyidejűleg ellenőrzi. Az ellenőrzésről a Hivatal a (2) bekezdésben foglaltak megfelelő alkalmazásával jegyzőkönyvet készít, és a végleges jegyzőkönyvet 8 napon belül megküldi a folyósító és az ellenőrző igazgatóságnak, valamint a fenntartónak.) Rendelkezik-e az ellenőrzött szolgáltató a finanszírozási szerződés egy példányával? Ismeri-e a fenntartó/szolgáltató a finanszírozási szerződés tartalmát? Amennyiben nem kérjük, röviden írja le, hogy mi ennek az oka! Finanszírozási szerződés száma: A finanszírozási szerződés a működési engedélynek megfelelően tartalmazza-e az alábbiakat? Fenntartó neve, székhelye, adószáma, fenntartó típusa A szociális szolgáltató, intézmény neve, székhelye, illetve telephelye Működési engedélyt kiadó hatóság nevét, címét A szociális szolgáltató, intézmény ágazati azonosítója A szociális szolgáltató, intézmény adószáma, ha más mint a fenntartóé Ellátási területe nem haladja meg a működési engedélyben szereplőt A nyújtott szociális szolgáltatások megnevezése. A fenntartót képviselő neve, beosztása Igen Nem (Megjegyzés: Tkr. 11. (1) A fenntartó 15 napon belül köteles bejelenteni, ha a 10. (6) bekezdés a)-b) pontja szerinti adatok vagy a fenntartó valamelyik fizetési számlaszáma megváltozik. A bejelentéssel egyidejűleg meg kell küldeni a megváltozott adattal kapcsolatos (2) bekezdése szerinti - iratokat. (2) A fenntartó köteles haladéktalanul bejelenteni, ha fenntartóváltozás miatt kérelmet nyújtottak be a működést engedélyező szervhez. A bejelentéshez csatolni kell a fenntartóváltozással kapcsolatos (2) bekezdése szerinti - iratokat, a működési engedély módosítása iránti kérelemnek a működést engedélyező szerv által érkeztetett példányát és az új fenntartónak a szolgáltatóra vonatkozó pénzügyi-gazdálkodási tervét. A finanszírozási szerződés a fenntartóváltozás jogerőre emelkedésével megszűnik, ha a finanszírozási szerződésben a fenntartó személyében bekövetkező változáshoz a Hivatal a bejelentést követő 30 napon belül írásban nem járul hozzá.) A Finanszírozási szerződésben szereplő adatok megegyeznek-e az érvényes működési engedélyben foglaltakkal? A megváltozott adatokat bejelentették-e 15 napon belül a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal ( től) felé? (Megjegyzés: Tkr. 11. ) Finanszírozási szerződésben vállalt feladatmutató: évben: évben:. A finanszírozási szerződés ellátási területe egyezőséget mutat-e a működési engedélyben szerepelő ellátási területtel? 5

6 (Megjegyzés: A finanszírozási szerződésben szereplő ellátási terület az esetek többségében teljesen megegyezik a működési engedélyben szereplő ellátási területtel, de kisebb területű is lehet december 31-ig feladategységet elszámolni kizárólag a finanszírozási szerződésben szereplő ellátási területről ellátott ellátottak után lehetett től Ir. 3/A. (1) Hajléktalan személyek ellátását biztosító szolgáltatások, a közösségi ellátások, a támogató szolgáltatás és a nappali ellátás esetén az a személy is ellátható (és a feladategység is elszámolható), aki a szolgáltató vagy intézmény külön jogszabályban meghatározott ellátásai területén tartózkodik, de ott nem rendelkezik bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel.) 1.5. Az intézmény jellemző adatai és az országos nyilvántartásban található adatok összevetése (226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 11. ) A vizsgált intézményre vonatkozóan Szolgáltatást igénybevevők száma Szolgáltatást igénybevevők közül az új és a régi ellátottak száma a jelentési időszakban az ártalomcsökkentő tevékenységek során biztosított eszközök száma összesen Tényleges adatok a vizsgálat időpontjában 2012 Helyi Az országos dokumentációban nyilvántartásba szereplő jelentett adatok tényleges adatok március március 31. Az országos nyilvántartásba jelentett adatok december 31. Ha van eltérés az adatokban, annak indoka:... Ki jelent a nyilvántartásba? fenntartó/intézmény (a fenntartó jóváhagyásával) (Megjegyzés: 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 11. (2) Támogató szolgáltatás, közösségi ellátások, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, utcai szociális munka, szociális foglalkoztatás, valamint idősek otthona esetén a fenntartó minden naptári negyedév első hónapjának 10. napjáig a) az azt megelőző naptári negyedév utolsó napjára, mint jelentési időpontra, b) az azt megelőző naptári negyedévre, mint jelentési időszakra szolgáltatja az 5. számú mellékletben meghatározott adatokat. (3) Új engedélyes, illetve új szociális szolgáltatás esetén az országos jelentési rendszer számára először a) a szolgáltatás megkezdésének - a jogerős működési engedélyben meghatározott - időpontját követő első jelentési időpontra, valamint b) a szolgáltatás megkezdésének működési engedélyben feltüntetett időpontja és az első jelentési időpont közötti időszakra kell adatot szolgáltatni. 12. (1) Az országos jelentési rendszer számára az adatokat - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - a Hivatal internetes honlapján közzétett elektronikus űrlapon kell szolgáltatni. (2) Az elektronikus űrlap kitöltése során a fenntartó a Hivatal által kiadott jelszóval azonosítja magát. (3) Az adatszolgáltatás - a fenntartó kérelmére - úgy is történhet, hogy az elektronikus űrlapot az engedélyes tölti ki, és a fenntartó hagyja jóvá. Ebben az esetben az engedélyes a Hivatal által a számára külön kiadott jelszóval, a fenntartó pedig a (2) bekezdés szerinti jelszóval azonosítja magát. (4) Azon egyházi, nem állami fenntartó, amely csak egy, a) legfeljebb három szociális alapszolgáltatást, vagy 6

7 b) legfeljebb két szociális alapszolgáltatást és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó engedélyest tart fenn, adatszolgáltatási kötelezettségét a Hivataltól igényelt nyomtatványon is teljesítheti. 13. (1) Ha a fenntartó vagy az engedélyes az országos jelentési rendszerben hibás vagy hiányos adatot észlel, köteles arról soron kívül - az adatszolgáltatással megegyező módon - értesíteni a Hivatalt. Az egyéb (fenntartói, szolgáltatói) adatok megegyeznek-e az országos nyilvántartásban a tényekkel? Igen Nem Az eltérések miben nyilvánulnak meg? Ellátási szerződés (Megjegyzés: Szt A helyi önkormányzat, illetve a társulás, valamint a Kormány, illetve más állami szerv a szociális szolgáltatást vagy a pihenéshez való jog érvényesülését szolgáló szolgáltatást egyházi vagy más nem állami szervvel, fenntartóval kötött ellátási szerződés útján is biztosíthatja (1) Az ellátási szerződést írásban kell megkötni, a (2) bekezdés alábbi kötelező tartalmi elemeivel.) Rendelkezik- e vele az alacsonyküszöbű ellátás fenntartója? Igen Nem Az ellátási szerződés tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket? Igen Nem Az egyházi, állami fenntartó nevét, székhelyét, és adószámát A szociális ellátás formája Az ellátásban részesítendők köre Az ellátásban részesítendők száma Egyházi és nem állami fenntartó nyilatkozata a szerződésben meghatározott szociális szolgáltatásra vonatkozó külön jogszabályok és szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek betartására, illetve a szolgáltatóval, intézménnyel történő betartatására A személyi térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének esetei, módjai Szerződésszegés esetén a szolgáltatás folyamatos biztosítására, valamint a kártérítés mértékére vonatkozó kikötés A szerződés felmondásának hónapokban meghatározott ideje A tájékoztatási kötelezettség teljesítése, értesítési kötelezettség A panaszok érvényesítésének rendje, az önkormányzat tájékoztatásának formája, a panaszok kivizsgálására vonatkozó megállapodás Az önkormányzat, ill. társulás részére történő beszámolás, tájékoztatás módja, formája, gyakorisága (évente min. egyszer beszámolási kötelezettség) A külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének módja, a statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatok rendelkezésre bocsátása Az ellátási szerződés alapján végzett feladat ellátásához kapcsolódóan a szolgáltatásért járó ellenérték összege Az ellenértékkel történő elszámolással kapcsolatos kötelezettségek 2. TÁRGYI FELTÉTELEK Tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető? Kb. milyen távolságra található tömegközlekedési megállóhely, és milyen járművel/járművekkel lehet megközelíteni?..... Jellemző-e, hogy itt történik az ellátási igény jelzése, stb..... (Megjegyzés: Szakmai rendelet 4. A személyes gondoskodást nyújtó intézményt úgy kell kialakítani, hogy a) az tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető legyen, 7

8 b) épületeinek építészeti megoldásai tegyék lehetővé az akadálymentes közlekedést, c) bútorzata és berendezési, felszerelési tárgyai, az életvitelhez szükséges körülmények feleljenek meg az ellátottak életkori sajátosságainak, egészségi és mozgásállapotának. Amennyiben több nyitva álló helyiséggel rendelkezik, abban az esetben minden helyiségnek meg kell felelnie a fenti előírásoknak.) Építészeti megoldások az akadálymentességet lehetővé teszik-e? (253/1997. Korm. rendelet ) Ha a fenti válasz igenlő, akkor mivel rendelkezik az épület az alábbiakból: (megfelelő aláhúzandó) lift, rámpa, kapaszkodók, mozgáskorlátozott vizesblokk, kerekesszék méretéhez megfelelő ajtószélesség, küszöbnélküliség egyéb: Biztosított-e a dolgozók számára a munkájukat segítő eszközök (pl: kerékpár, utazást segítő egyéb eszköz, munkaruha, védőruha, iroda helyiség, telefon, fax, fénymásoló, számítógép, egyéb eszközök)? Amennyiben igen, mik azok?. 3. DOKUMENTÁCIÓS REND 3.1. Intézményi dokumentáció MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY (Szmr. 3. sz. melléklete szerint) Rendelkezik-e vele az alacsonyküszöbű ellátás? Igen Nem A működési engedély tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket: az Szmr. 3. sz. melléklete szerint. Igen Nem Fenntartó neve, székhelye, adószáma, típusa (állami, egyházi, nonprofit nem állami, egyéb nem állami) A szociális szolgáltató, intézmény neve, székhelye, telephelye*, A szolgáltató az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségeinek címe, külső férőhelyek címe A szociális szolgáltató, intézmény ágazati azonosítója (ellátást nyújtó székhely, telephely) Ha a fenntartóétól különböző adószámmal rendelkezik- a szociális szolgáltató, intézmény adószáma A nyújtott szociális szolgáltatások megnevezése Az ellátási területet A szolgáltató, intézmény működésének a határozat jogerőre emelkedésének időpontjánál nem korábbi kezdő időpontja A működési engedély hatálya (határozott idejű, ideiglenes) vagy, hogy a működési engedély határozatlan idejű. Egyházi és nem állami fenntartó esetén ha ellátási szerződést kötött az ellátási szerződést megkötő helyi önkormányzat, társulás, illetve állami szerv neve, székhelye, valamint az a szociális szolgáltatás és férőhelyszám, amelyre az ellátási szerződés kiterjed, továbbá a szerződés megszűnésének időpontja határozott idejű szerződés esetén. (Megjegyzés: Szmr. 3. sz. melléklete szerinti tartalommal. Szmr. 22./A A jegyző a június 30-án a hatáskörébe és illetékességébe tartozó szociális szolgáltatók, intézmények működési engedélyezésével és ellenőrzésével kapcsolatos iratokat augusztus 31-éig megküldi az illetékes szociális és gyámhivatalnak. A szociális és gyámhivatal a jegyzői ellenőrzés időpontjától 8

9 függetlenül a működési engedély módosítására irányuló soron következő eljárással egyidejűleg, de legkésőbb december 31-éig a 11. (5) (9) bekezdésének, valamint a 12. (1), (2) és (4) bekezdésének alkalmazásával az iratok alapján és a helyszínen ellenőrzi azokat a szociális szolgáltatókat, intézményeket, amelyek július 1-jén kerültek a hatáskörébe és illetékességébe, és a) szükség esetén alkalmazza a 13. szerinti jogkövetkezményeket, továbbá b) ha a jegyző által kiadott működési engedély nem felel meg a hatályos jogszabályoknak a hatályos jogszabályoknak megfelelő működési engedélyt ad ki, és a jegyző által korábban kiadott működési engedélyt visszavonja.) TANÚSÍTVÁNY (Megjegyzés: Szmr (1) A működési engedélyt kiadó határozat jogerőre emelkedését követő tizenöt napon belül az első fokú működést engedélyező szerv a fenntartó részére a miniszter által erre a célra rendszeresített formában, a 4. számú melléklet szerinti adattartalommal, a szükséges számú példányban tanúsítványt állít ki. (2) A tanúsítványt a szociális szolgáltató, intézmény székhelyén, telephelyén és az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségeiben jól látható módon ki kell függeszteni. Fenti rendelet 22. (2) előírása szerint a működési engedélyben - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel az e rendelet szerinti adatokat kell feltüntetni, és a szociális szolgáltató számára a tanúsítványt ki kell állítani, ha működést engedélyező jogerős határozatot e rendelet hatályba lépését követően hozzák.) Rendelkezik-e vele a szenvedélybetegek részére alacsonyküszöbű ellátást biztosító ellátó? Jól látható helyen van kifüggesztve az intézményben? HÁZIREND (Megjegyzés: Szakmai rendelet 5. (1) bekezdés) - akkor kell, ha a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás intézményhez integráltan működik - és 5. (2) A szociális intézménynek rendelkeznie kell: b) házirenddel, Rendelkezik-e vele a szenvedélybetegek részére alacsonyküszöbű ellátást biztosító ellátó? Igen Nem Milyen módon és tartalomban szabályozza a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása igénybevételét, szolgáltatásait stb.:.. ALAPÍTÓ OKIRAT - ha a szolgáltató költségvetési szerv - (Megjegyzés: Szakmai rendelet 5. (1) A szociális szolgáltatónak rendelkeznie kell, b) alapító okirattal, ha a szociális szolgáltató költségvetési szerv, Rendelkezik-e vele a szenvedélybetegek részére alacsonyküszöbű ellátást biztosító ellátó? Tartalmában megfelelő-e? SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) (Megjegyzés: Szakmai rendelet 5. (1) c) pont alapján az egyszemélyes szolgálatot kivéve rendelkeznie kell szervezeti és működési szabályzattal) Rendelkezik-e vele a szenvedélybetegek részére alacsonyküszöbű ellátást biztosító ellátó? Az állami fenntartó jóváhagyta-e? Ha igen, annak dátuma: hó... nap, határozat száma:. Az SZMSZ tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket: Igen Nem Az intézmény, szolgáltatás szervezeti felépítésének leírása Szervezeti ábra Több személyes gondoskodási forma egy szervezeti keretben történő 9

10 megszervezése esetén a szervezeti forma A belső szervezeti tagozódás, a szervezeti egységek megnevezése, feladatköre A szervezeti egységek szakmai együttműködésének, az esetleges helyettesítések rendjét Az intézmény irányítási és működési rendjével kapcsolatos kérdések, a munkáltatói jogok gyakorlásának rendje Amennyiben a szociális szolgáltató, intézmény költségvetési szerv, a költségvetési szervekre külön jogszabályban előírt tartalmi elemeket. A TAJ alapú elektronikus nyilvántartásban az adatszolgáltatásra jogosultak munkakörét, kötelezettségét, feladatait. (nem kötelező elem). (Megjegyzés: Szt. 92/B. (1) bek. c) pontja szerint az állami fenntartó jóváhagyja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát. Szt. 92/C. (1) bek. a) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény egyházi, illetve nem állami fenntartója gondoskodik az intézmény szervezeti és működési szabályzatának elkészítéséről.) SZAKMAI PROGRAM (Megjegyzés: Szakmai rendelet 5. (1) A szociális szolgáltatónak rendelkeznie kell: d) szakmai programmal, Rendelkezik-e vele a szenvedélybetegek részére alacsonyküszöbű ellátást biztosító ellátó? Igen Nem A szakmai program tartalmazza-e a fenntartó jóváhagyását? (Megjegyzés: Szt. 92/B. (1) bek. c) pontja), ugyanakkor az Szt. 92/C. egyházi nem államira vonatkozóan az elkészítést írja elő.) A szakmai program tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket: Igen Nem szolgáltatás célja, feladata; a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, létrejövő kapacitások, nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása; más intézményekkel történő együttműködés módja; az ellátandó célcsoport jellemzői; a feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége; az ellátás igénybevételének módja; a szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja; az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályok; Az egészségügyi szolgáltatókkal, különösen a területileg illetékes pszichiátriai, illetve addiktológiai gondozóval való együttműködés módja, Mellékletek rendelkezésre állnak-e? Igen Nem az Szt. 94/C. (1) bekezdése szerinti megállapodások tervezete, az Szt. 94/C. (2) bekezdése szerinti kivételekkel; szakosított ellátást nyújtó szociális intézmény esetében a házirend tervezete, már működő intézmény esetén a házirend, a szervezeti és működési szabályzatot, illetve annak tervezete. SZABÁLYZATOK (Megjegyzés: Szakmai rendelet 5. (1) A szociális szolgáltatónak rendelkeznie kell: f) az 1. számú melléklet III. 1. és III. 3. pontjában meghatározott szabályzatokkal, g) az egyszemélyes szolgálat kivételével az 1. számú melléklet I.1., II.3. és III.2. pontjában meghatározott szabályzatokkal. ) IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Rendelkezik-e vele az intézmény? Igen Nem Elkészítés dátuma:... Tartalmazza-e az Iratkezelési szabályzat a szerződés iratőrzési kötelezettségét? 10

11 (Megjegyzés: A Finanszírozási szerződés XI. fejezet 3. pontja értelmében a Fenntartó köteles a szerződés mellékletét képező eredeti dokumentumok vagy azok hitelesített másolatait, valamint az elszámolást és annak alapját képező összes dokumentumot, iratot, számlát, a szerződés megszűnésétől számított 10 évig megőrizni.) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Rendelkezik-e vele az intézmény? Igen Nem Elkészítés dátuma:... ANYAGGAZDÁLKODÁSI-, LELTÁR-, ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Rendelkezik-e vele az intézmény? Igen Nem Elkészítés dátuma:... TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Rendelkezik-e vele az intézmény? Igen Nem Elkészítés dátuma:... A tűzvédelmi szabályzatot szakember készítette?... A tűzvédelmi oktatás dátuma? (oktatási napló)..... MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Rendelkezik-e vele az intézmény? Igen Nem Elkészítés dátuma:... A munkavédelmi szabályzatot szakember készítette?... A munkavédelmi oktatás dátuma? (oktatási napló)... GÉPJÁRMŰHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Rendelkezik-e vele az intézmény? Igen Nem Elkészítés dátuma:... Ha a szenvedélybetegek részére alacsonyküszöbű ellátást biztosító ellátó a feladat ellátása érdekében használ gépjárművet a gépjármű adatai: Típusa: Forgalmi rendszáma: Gépjármű használattal kapcsolatos dokumentációk ellenőrzése (pl. menetlevél) Milyen más egyéb feladat ellátására veszik igénybe a gépjárművet?... EGYÉB SZABÁLYZATOK: (adatvédelmi szabályzat, takarítási és higiénés szabályzat, etikai szabályzat, kockázatelemzés, tűzriadó terv stb.) Igen Nem MUNKARUHA JUTTATÁS SZABÁLYOZÁSA Rendelkezik-e vele az intézmény? Igen Nem Elkészítés dátuma:... (Megjegyzés: Szakmai rendelet 6. (11) A személyes gondoskodás körébe tartozó feladatokat ellátó személyek részére munkaruhát kell biztosítani. A munkaruha-juttatás feltételeit a munkáltató állapítja meg. Az alap- és a szakellátást biztosító intézményekben az ellátást igénybe vevőkkel közvetlenül foglalkozó személyek részére szükség esetén védőruhát is kell biztosítani. Az ellátást igénybe vevőkkel közvetlenül foglalkozó személyek alatt a 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének I. Ágazat specifikus munkakörök a szociális területen cím alatt megjelölt munkakörökben foglalkoztatottakat kell érteni. ) 11

12 3.2. Ellátotti dokumentáció (Megjegyzés: A finanszírozási szerződés II. számú melléklete szerinti dokumentáció január 1-jétől kötelezően vezetendő január 1-től a jogszabály által előírt dokumentumok vezetése kötelező, valamint a Finanszírozási szerződés kötelező mellékletei) NAPI ESEMÉNYNAPLÓ A NAPI NYILVÁNTARTÁS KIEGÉSZÍTÉSÉRE (II/1. számú melléklet - Az NRSZH-val szerződést kötött fenntartók számára a Finanszírozási szerződés II. számú melléklete szerint kötelezően vezetendő. A dokumentum formailag alakítható, tartalma kötelező, de a bővítés megengedett. Megjegyzés: Csak azon személyek vonatkozásában szükséges vezetni, akiknél megjegyzést szükséges írni a napi nyilvántartás mellé. Célja, hogy minden olyan információ rögzítésre kerüljön, illetve a kollégák számára átadhatóvá váljon, melyet a II/3. számú mellékletben nem lehet rögzíteni, de szükséges a szolgáltatás, illetve a kliens szempontjából (említésre méltó esemény a helyszínnel együtt). Nem szükséges minden esetben és helyszínen kitölteni. E dokumentumot lehet erre rendszeresített füzetben, vagy külön laponként kézzel, illetve elektronikusan is vezetni. Ez utóbbi esetben ezt szükséges kinyomtatni, hogy az aláírások rákerüljenek. Egyszerre több helyszínen történő szolgáltatásnyújtás esetén eldönthető, hogy egy eseménynaplóban rögzítik valamennyi helyszín fontos eseményeit, vagy helyszínenként külön-külön eseménynaplót vezetnek. Bármely technikát választják is a szolgáltatók az eseménynaplóban rögzített információk a kollégák között átadhatónak, az ellenőrző szervek szempontjából ellenőrizhetőeknek kell lennie.) A finanszírozási szerződés II/1. számú melléklete szerinti dokumentumot használják-e? Igen Nem Amennyiben nem, milyen más formát használnak?.. KÉPALKOTÓ LAP (II/2. számú melléklet - Az NRSZH-val szerződést kötött fenntartók számára a Finanszírozási szerződés II. számú melléklete szerint kötelezően vezetendő. Megjegyzés: Kizárólag pszicho-szociális intervenció és Drop In szolgáltatások esetén szükséges tölteni. A képalkotó lapot nem szükséges az első alkalommal kitölteni, elegendő az ismerkedés, a beszélgetések során megszerzett információk alapján fokozatosan feltölteni adatokkal. Nem kell az ellátott előtt kitölteni, és kérdőív szerűen feltenni a kérdéseket.) A finanszírozási szerződés II/2. számú melléklete szerinti dokumentumot használják-e? Igen Nem Amennyiben nem, milyen más formát használnak?.. ELSZÁMOLÁS ÉS TEVÉKENYSÉG DOKUMENTÁCIÓS ADATLAP (II/3. számú melléklet - Az NRSZH-val szerződést kötött fenntartók számára a Finanszírozási szerződés II. számú melléklete szerint kötelezően vezetendő. Megjegyzés: Fontos, hogy a dokumentumot naponta szükséges vezetni írásban, vagy elektronikusan. Amennyiben egy napon belül ugyanazok a dolgozók több helyszínen dolgoznak, akkor ugyanazon a lapon több helyszín is feltüntethető. Ebben az esetben a helyszíneket a lap tetején egymás alatt szükséges felsorolni, a helyszínek sorszámát pedig a táblázatba szükséges beírni. Amennyiben azonos időpontban a dolgozók különböző helyszínen dolgoznak, abban az esetben külön-külön szükséges az adatlapot kitölteni. A nyújtott szolgáltatásokat X-el kell jelölni. Partiszervíz esetén nem az összes ellátott személyazonosító (generált) kódját kell egyenként feltüntetni, hanem a partiszervízben részesített összes főt (pl. 50 fő). Az eltöltött idő (percben) oszlopba az adott személlyel eltöltött összes tevékenység perceit kell feltüntetni.) A finanszírozási szerződés II/3. számú melléklete szerinti dokumentumot használják-e? Amennyiben nem, milyen más formát használnak?.. 12

13 A dokumentum kitöltése megfelel-e az előírásoknak? Biztosítják-e az anonimitást a szolgáltatás nyújtása és a dokumentációvezetés során? (Megjegyzés: Szakmai rendelet 39/L. (6) bekezdés: A szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása során minden esetben biztosítani kell az anonimitást, a személyes adatokat nem kell megadni, igazolni és nyilvántartani, illetve egyéni gondozási tervet nem kell készíteni.) Amennyiben igen, milyen módon biztosítják?.. KÖTELEZŐEN RENDELKEZÉSRE BOCSÁJDANDÓ DOKUMENTÁCIÓK Szervezeti szintű együttműködési megállapodások (szociális és egészségügyi szolgáltatókkal) száma és tartalma: Rendelkezik e a szolgáltató írásos tájékoztatókkal, szórólapokkal, a helyi médiában megjelenő tájékoztató anyagokkal? 4. SZEMÉLYI FELTÉTELEK 4.1. Előírt létszám megléte (Megjegyzés: (Szakmai rendelet 2. és 3. számú melléklete és 39/G. (1) bekezdés: Amennyiben a 2. számú melléklet szerint nem kell önálló közösségi koordinátort alkalmazni, a koordinátor feladatait a szolgálat vezetője látja el. (2010. január 14-ét követően) Munkakör Jogszabály által előírt minimum létszám Tényleges létszám Önálló alacsonyküszöbű ellátás esetén: Koordinátor 1 Konzultáns napi 4 óra Segítő 2 fő Integrált alacsonyküszöbű ellátás keretein belül: Koordinátor napi 4 óra Konzultáns napi 4 óra Segítő 2 fő Létszámkülönbözet (+ vagy előjel) (Megjegyzés: Tényleges létszám kiszámolásának módja az alábbiak szerint történjen: Az adott munkakörben dolgozók napi óraszámát összesen elosztjuk 8 órával, megváltozott munkaképességűek esetén 7 órával, illetve ha 4 órában foglalkoztatott dolgozóról van szó, akkor 4 órával. Pl I.: Van 2 fő 8 órás dolgozó és 1 fő 4 órás dolgozó, akkor 2 x 8+1x4=20 óra / 8óra= 2, 5 fő a tényleges létszám Pl. II.: van 2 fő 4 órás dolgozó, 1 fő 8 órás és 1 fő 4 órás dolgozó, akkor 2x4 + 1x8 + 1x4= 20 óra/8 óra= 2,5 fő) 4.2. Az alkalmazott dolgozók szakképesítése (Szakmai rendelet 3. sz. melléklete) Név/ Beosztás. koordinátor Szakképzettség Alkalmazás módja (főállás/részfoglalkozás) Működési nyilvántartásba vételi szám Működési nyilvántartásba vétel érvényessége 13

14 .. konzultáns. segítő. segítő Munkáltató által adott felmentések száma, oka:.. (Megjegyzés: Szakmai rendelet 6. (5) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményben foglalkoztatottak képesítési előírásait a 3. számú melléklet tartalmazza. A munkakör betöltéséhez szükséges képesítési előírások alól - ide nem értve a vezető beosztású, megbízású vagy munkakörű személyeket - a munkáltatói jogkör gyakorlója határozott időre, de legfeljebb öt évre felmentést adhat, ha a) a munkakört betölteni kívánó személy a képesítés megszerzése érdekében már oktatásban vesz részt, vagy b) az adott munkakör betöltésére nem áll rendelkezésre a képesítési előírásoknak megfelelő személy, és a munkakört betölteni kívánó személy vállalja a szükséges képesítés megszerzését.) Az ellátásban részesülő személyekkel közvetlenül foglalkozó személyes gondoskodást végző személyek legalább 50%-a szakképzett-e? (Megjegyzés: Szakmai rendelet 6. (1) Az ellátásban részesülő személyekkel közvetlenül foglalkozó, személyes gondoskodást végző személyek a) legalább ötven százalékának szakképzettnek kell lennie alapszolgáltatás esetén - a nappali ellátás kivétel.) A dolgozók rendelkeznek-e névre szóló munkaköri leírással és az megfelelő-e? (Megjegyzés: Szakmai rendelet 5. (1) A szociális szolgáltatónak rendelkeznie kell: e) a foglalkoztatottak munkaköri leírásával.) A munkaköri leírás tartalmazza-e az alábbi elemeket: Igen Nem A munkakör megnevezését A munkakör megegyezik-e a munkaszerződésben, kinevezési okmányban levő munkakörrel A munkaköri leírás aláírásának dátuma megegyezik-e a kinevezés időpontjával A munkaköri leírás tartalma megegyezik-e az SZMSZ-ben szabályozottakkal A munkahely pontos megnevezését A munkáltatói jogkör gyakorlójának megnevezése A munkavégzés pontos helyét Munkaidő meghatározását A munkakör betöltési követelményeit, iskolai végzettséget A munkakör betöltésének egyéb feltételeit, tanfolyamok, speciális ismeretek, vizsgák, különböző vizsgálatokat, (pl. szakvizsga, számítógépes ismeretek, stb.) Tapasztalatok, kompetenciák: tartalmazza-e azokat, amelyek nélkül a munkakör nem tölthető be, (pl. vezetői készség, szakmai tapasztalat, vezetői tapasztalat, illetve gyakorlati idő, stb.) A munkakör célját, funkcióját A munkakör helyét a szervezeten/intézményen belül, szervezeti hovatartozást, a szervezeti egység megnevezését Közvetlen felettes munkakör meghatározását Alárendelt munkakör/ök megnevezését Helyettesítést A munkakörben meghatározott feladatok felsorolását Hatás- és jogkörök meghatározását Felelősségeket, a munkakörhöz tartozó elvárásokat, jogokat és kötelezettségeket Információs kapcsolatokat Munkakörhöz rendelt eszközöket: mindazokat az eszközöket fel kell sorolni, 14

15 amelyek jellegzetességük, fontosságuk, értékük, használatuk miatti felelősség következtében különleges jelentőséggel bírnak. Munka - és védőruha ellátást Egyéb, speciális szabályt:.. A TAJ alapú elektronikus nyilvántartás adatszolgáltatóinak (e-képviselő, adatszolgáltató munkatárs) kötelezettsége, felelősségi köre, mulasztás jogkövetkezménye. Rendelkeznek-e a dolgozók saját munkáltatói igazolvánnyal? (Megjegyzés: Szakmai rendelet 19. (3) Az alapszolgáltatásban részt vevő, gondozási feladatokat ellátó személy részére az intézmény vezetője munkáltatói igazolványt állít ki, annak érdekében, hogy a gondozási, ápolási feladatok elvégzése során a feladat ellátására vonatkozó felhatalmazását igazolni tudja.) Dokumentált-e a működési nyilvántartásba való adatszolgáltatás a személyes gondoskodást végző személyeket illetően? (Megjegyzés: Szt. 92/E. (1) A személyes gondoskodást végző személy e törvényben meghatározott adatait működési nyilvántartásba kell venni. (2) A működési nyilvántartás célja a személyes gondoskodást végző személy szakvizsgáztatásának, továbbképzésének megszervezése, valamint a képzési követelmények teljesítésének ellenőrzése. Szt. 92/F. (3) A munkáltató az adatbejelentést a foglalkoztatás megkezdésétől, illetőleg az adatváltozás időpontjától számított 30 napon belül teszi meg. (4) A személyes gondoskodást nem intézményi keretek között végző személy adatainak az (1) bekezdés szerinti nyilvántartására a (2) bekezdés rendelkezései irányadók azzal az eltéréssel, hogy a munkáltató bejelentési kötelezettségének a személyes gondoskodást végző személy tesz eleget.) Szt. 92/G. (1) Törölni kell a nyilvántartásból annak a személynek az adatait, aki c) már nem áll munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban az intézménnyel. Rendelkezik-e továbbképzési tervvel a szenvedélybetegek részére alacsonyküszöbű ellátást biztosító ellátó, annak tartalma megfelelő-e? (Megjegyzés: 9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet 15. (1) A személyes gondoskodást nyújtó intézmény vezetője (a továbbiakban: munkáltató) éves továbbképzési tervet köteles készíteni. (2) A továbbképzési terv tartalmazza a) a tárgyévben továbbképzésben résztvevők és a jogszabály által szakvizsgára kötelezettek, valamint az arra önként jelentkezők várható számát, munkakörük és a várható távolléti idő feltüntetésével; b) a továbbképzésben, illetőleg felkészítő tanfolyamon résztvevők helyettesítésére vonatkozó tervet; c) a továbbképzésre, felkészítő tanfolyamra és szakvizsgára fordítható források megjelölését és felosztását; d) a továbbképzési kötelezettségüket teljesítők számát, az anyagi elismerés összegét és kifizetésének időpontját. (3) A munkáltató köteles az éves továbbképzési tervben szereplő munkavállaló számára a továbbképzésen való részvétel idejére munkaidő-kedvezményt biztosítani, erre az időre távolléti díjat fizetni, a továbbképzés részvételi díját viselni. Az évi III. törvény 92/D. -ának (2) bekezdése szerinti anyagi elismerést annak a munkáltatónak kell kifizetnie, amellyel a továbbképzésben részt vett személy a továbbképzési kötelezettség teljesítésének időpontjában munkaviszonyban, illetve közalkalmazotti jogviszonyban áll. (4) A munkáltatónak a munkaviszony, illetve a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor a működési nyilvántartásba vételről szóló igazolást, valamint a továbbképzési kötelezettség teljesítését igazoló dokumentumokat át kell adnia a munkavállaló részére. (5) A jogszabály által szakvizsgára kötelezettek esetében a szociális alapismereteket nyújtó tanfolyam, valamint az alap- és szakvizsgával kapcsolatos munkaidő-kedvezmény, távolléti díj, tanfolyami- és vizsgadíj a munkáltatót terheli. Ha a szakvizsgára kötelezett a vizsgán vagy a vizsgarészen nem felel meg, a megismételt vizsgával vagy vizsgarésszel kapcsolatosan munkaidő-kedvezményre nem jogosult és a megismételt vizsgával vagy vizsgarésszel kapcsolatos költségek és díjak őt terhelik. A szakvizsgára önként jelentkezők esetében a munkáltató tanulmányi szerződésben a költségek és a díj megtérítését részben vagy egészében átvállalhatja.) Anyagi elismerésben részesült-e a teljesítést igazoló dokumentumok bemutatását követően ( ig), a következő év első negyedévében? Igen Nem (Megjegyzés: Szt. 92/D. (1) bek alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységet végző, valamint a javítóintézetben szakmai munkakörben dolgozó és a képesítési előírásoknak megfelelő szakképesítéssel rendelkező személy a külön jogszabályban meghatározottak szerint szakmai továbbképzésben vesz részt. (2) A továbbképzést sikeresen befejező, személyes gondoskodást végző 15

16 személyt anyagi elismerésben kell részesíteni. Az anyagi elismerés legkisebb összege a továbbképzésen részt vett személy egyhavi illetményével megegyező összeg. Az anyagi elismerést a továbbképzési kötelezettség teljesítését igazoló dokumentumok bemutatását követő év első negyedévében kell kifizetni. (3) Azt a személyes gondoskodást végző személyt, aki szociális szakvizsgát tett, az ezt igazoló oklevél bemutatását követő harmadik hónap első napjától kezdődően a szakvizsga figyelembevételével kell besorolni. (4) Megszüntethető a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény 89. (3) bekezdése, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 30. -a (1) bekezdésének c) pontjára hivatkozással annak a személyes gondoskodást végző személynek a munkaviszonya, illetve közalkalmazotti jogviszonya, aki a továbbképzési kötelezettséget a külön jogszabályban meghatározott időtartam alatt nem teljesíti. A Magyarország évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló, december 10- én hatályba lépett évi CLXVI. törvény pontja - a 82. (1) pontja szerint január elsejével - hatályon kívül helyezte az Szt. 92/D. (2) bekezdését, mely szerint a továbbképzést sikeresen befejező, személyes gondoskodást végző személyt anyagi elismerésben kell részesíteni és teljesítményét a továbbképzési kötelezettség teljesítését igazoló dokumentumok bemutatását követő év első negyedévében legalább egyhavi illetményével megegyező összeggel kell "honorálni". Mindezek mellett a Magyarország évi központi költségvetésről szóló évi CLXXXVIII. törvény (Költségvetési törvény) 8. számú melléklet II. pont 2. alpontjából kikerült az a lehetőség, mely szerint a települési önkormányzat a normatív, kötött felhasználású támogatásból a szociális továbbképzésre és szakvizsga támogatására kapott összeget a továbbképzési kötelezettségnek eleget tett személy Szt. 92/D. (2) bekezdése szerinti anyagi elismerésére is felhasználhatja. 5. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK Képzési normatív hozzájárulást igénybe veszi-e a fenntartó? (Megjegyzés: 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. (a és c bek.) alapján NEM jogosult a képzési normatíva igénybevételére. Mivel e rendelet alkalmazásában a) normatíva: a feladatnormatíva és a képzési támogatás, c) képzési támogatás: a szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása jogcímen igénybe vehető normatív, kötött felhasználású állami támogatás,) Térítésmentesen biztosítják-e a szolgáltatást az ellátottak számára? (Megjegyzés: Szt (1) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (a továbbiakban: intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás, illetve a feladatfinanszírozás egy főre jutó összegének, támogató szolgáltatás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözete. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával. Emelt színvonalú bentlakásos ellátás esetében az intézményi térítési díjat az előző évben ténylegesen igénybe vett normatív állami hozzájárulással kell számítani. Ennek alapján a közösségi ellátások esetében nem kell intézményi térítési díjat számolni.) 6. ELLÁTOTTI JOGOK ÉRVÉNYESÜLÉSE Az igénybevevők tájékoztatásának módja megfelel-e az előírásnak, szabályozott-e annak eljárásrendje (ki végzi, kihez lehet fordulni kérdéssel)?.. A tájékoztatás milyen módon történik (telefon, személyes beszélgetés, szórólap, plakát, internetes oldal, helyi televízió, helyi sajtó stb.)? Milyen módon tájékoztatnak a más intézményekben igénybe vehető különböző szociális szolgáltatásokról? A szolgáltatás igénybevétele mely időpontokban lehetséges?. Ha van nyitva álló helyiség, akkor annak nyitvatartási rendje:... 16

17 Volt-e panaszbejelentés (szóban, írásban) az elmúlt egy évben, az mire vonatkozott? Szabályozott-e a panaszbejelentés módja, hová fordulhatnak az ellátottak problémáikkal?... Panasz esetén a határidőt betartva megtörtént-e annak vizsgálata, és érdemi intézése? (Szt. 94/K. ). Volt-e a fenntartó felé, az ellátottjogi képviselő, vagy más hatóság felé panaszbejelentés, annak kivizsgálásáról történt-e visszajelzés? Kifüggesztésre került-e az ellátottjogi képviselő neve, elérhetősége? Igen Nem Megjegyzés: 1/2004. (I. 5.) ESZCSM rendelet 5. (1) bek alapján a nyitva álló helyiségben ki kell függeszteni: az ellátottjogi képviselő nevét, elérhetőségét, ügyfélfogadás rendjét.) Más egyéb módon megismertetésre került-e az ellátottjogi képviselő tevékenysége? Igen Nem A dolgozók felkészítése megtörtént-e az ellátotti jogok megismertetésével, a bánásmód fontosságával, a panaszjog rendszerével kapcsolatban? Igen Nem Tartási, életjáradéki és öröklési szerződés tilalma megismertetésre került a személyes gondoskodást nyújtó intézményben foglalkoztatottakkal? (Megjegyzés: Szakmai rendelet 6. (10) A személyes gondoskodást nyújtó intézményben foglalkoztatott személy, valamint közeli hozzátartozója [a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. b) pontja] az ellátásban részesülő személlyel tartási, életjáradéki és öröklési szerződést az ellátás időtartama alatt - illetve annak megszűnésétől számított egy évig - nem köthet.) Ha igen, akkor milyen formában? Munkaköri leírás, nyilatkozat stb... Végeztek-e elégedettségi vizsgálatot a szolgáltatás minőségének megítéléséről? Igen -Nem Ha igen, akkor kik a résztvevői (igénybevevő, családtagok, társszervek stb.), és milyen rendszerességgel?... Milyen módon kapnak visszajelzést az ellátottaktól, hozzátartozójuktól a nyújtott ellátásra vonatkozóan?.. Mennyire elfogadott a szolgálat tevékenysége a településen (vagy az ellátási térségben), erről vannak-e és milyen módon szerzett információk?.. 7. A SZOLGÁLTATÁS SZAKMAI JELLEMZŐI Biztosítják-e az alábbi alaptevékenységeket? pszicho- szociális intervenciók Információs, felvilágosító szolgáltatások Megkereső munka Drop In toppanj be központ Igen Nem Az alábbi kiegészítő tevékenységek közül melyeket biztosítják az ellátottak részére? Telefonos, információs vonal 17

18 Partiszervíz Tű- és fecskendőcsere szolgáltatások (Megjegyzés: Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása (Szakmai rendelet 39/L. ): a) egészségügyi ártalmak csökkentése, így különösen a tűcsereprogramok körében a szerhasználat, illetvefüggés járulékos ártalmainak, káros következményeinek csökkentése steril és kiegészítő eszközök, készítmények biztosításával, illetve használt eszközök begyűjtése, továbbá az egészségügyi szűréshez, orvosi ellátáshoz való hozzáférés megszervezése, ha az a) pont szolgáltatását nyújtja, akkor biztosított-e a segítségnyújtáshoz, a használt ártalomcsökkentő eszközök begyűjtéséhez, azok biztonságos tárolásához, szállításához szükséges tárgyi feltételek b) krízis-intervenció, az egészségügyi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban való részvétel ösztönzése, illetve a problémaelemzés, problémamegoldás: a személyes célok meghatározásának segítése, a változtatásra motiváló tényezők feltárása, a szerhasználat, illetve -függés járulékos ártalmainak, káros következményeinek csökkentése, azonnali tanácsadás és segítségnyújtás a szolgáltatást csak eseti jelleggel igénybe vevők részére, c) a szenvedélybetegség okozta életvitellel összefüggésben különösen a rövid pihenési lehetőség, a mosási, szárítási, mosakodási lehetőség, illetve a folyadékhoz, élelemhez jutás biztosítása. (Az a, b, c pontok közül az alacsonyküszöbű ellátásnál legalább kettőt kell biztosítani!) Mely típusú szolgáltatásokat veszik igénybe a leggyakrabban az ellátottak?... Az ellátottak betegségtípus szerinti megoszlása évben és a vizsgálatot megelőző hónap utolsó napján. Betegségtípus %-os megoszlás Szerfüggő Alkoholfüggő Gyógyszerfüggő Játékszenvedély Összesen: 100 % Milyen egyéb szakmai programokat működtetnek?.. Segíti-e az ellátás munkáját közfoglalkoztatott, vagy önkéntes segítő? Amennyiben igen, az ő munkájuk milyen módon szervezett és milyen tevékenységekre terjed ki?..... Kötöttek-e vele önkéntes szerződést? (Megjegyzés: évi LXXXVIII. törvény 6. (1) A közérdekű önkéntes tevékenység önkéntes jogviszony keretében végezhető, amely a fogadó szervezet és az önkéntes között megkötött önkéntes szerződéssel jön létre.) A szerződés tartalmazza-e az alábbi elemeket? Igen Nem a közérdekű önkéntes tevékenység tartalmát a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásának helyét a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítandó időt és a pihenőidőt azokat a 2. (3) bekezdésének a)-h) pontja szerinti juttatásokat, amelyeket az önkéntesnek biztosítanak, és rendelkezni kell azokról az önkéntes szerződés megszűnésének esetére (Megjegyzés: évi LXXXVIII. törvény 3. (3) bek. A fogadó szervezet feladatainak ellátásához jogszabályban, illetve hatósági határozatban előírt létszámfeltételek önkéntes foglalkoztatásával nem teljesíthetőek. 2. (3) Nem minősül ellenszolgáltatásnak a fogadó szervezet által 18

19 a) az önkéntesnek adott, a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához szükséges munkaruházat, védőfelszerelés és -anyag, b) a közérdekű önkéntes tevékenység ellátása érdekében szükséges utazásnak, szállásnak, étkezésnek az önkéntes részére történő biztosítása, illetve ezek bizonylattal igazolt költségének az önkéntes részére történő megtérítése, valamint - a személyi jövedelemadóról szóló törvény kiküldetési rendelvényre vonatkozó szabályai megfelelő alkalmazásával - az önkéntes részére kiküldetési rendelvény alapján a saját személygépkocsi fogadó szervezet érdekében történő használatára tekintettel kifizetett azon összeg, amely nem haladja meg a saját személygépkocsi munkáltató érdekében történő használatára tekintettel bizonylat nélkül elszámolható költségtérítésként kifizethető összegének nagyságát, c) az önkéntesnek a közérdekű önkéntes tevékenység biztonságos ellátása érdekében biztosított védőoltás, szűrővizsgálat és más betegségmegelőző szolgáltatás, d) az önkéntes részére biztosított - a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához szükséges - iskolarendszeren kívüli képzés költségei, f) az önkéntes tulajdonában vagy használatában álló eszköz - közérdekű önkéntes tevékenység ellátása érdekében történő - működtetéséhez szükséges feltételeknek az önkéntes részére történő biztosítása, illetve ezek bizonylattal igazolt költségének megtérítése, g) az önkéntesnek a közérdekű önkéntes tevékenység során bekövetkező halála, testi sérülése, egészségkárosodása esetére kötött élet-, egészség- és baleset-biztosítás, illetve annak díja, valamint az önkéntes által okozott kár megtérítésére kötött felelősségbiztosítás, illetve annak díja, h) az önkéntesnek külföldön végzett közérdekű önkéntes tevékenység esetén, illetve a Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező nem magyar állampolgár által végzett közérdekű tevékenység esetén adott napidíj, ha annak egy hónapra számított összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér mindenkori havi összegének húsz százalékát,...) Az ellenőrzés időpontjában fennáll-e a működési támogatás felfüggesztése? (Megjegyzés: A Tkr. 16. (8) bekezdésében felsorolt okok alapján a működési támogatás folyósítását a folyósító igazgatóság felfüggeszti. Ugyanakkor a Finanszírozási szerződés XII. fejezet 6. pontja értelmében a Fenntartó szerződésben vállalt kötelezettségeit a működési támogatás folyósításának felfüggesztése nem érinti.) Amennyiben igen, milyen okok alapján: Együttműködik-e a szolgálat az alábbi társszervekkel és az együttműködés mire terjed ki? (Szt. 59. (2) bekezdése) - Szociális intézmények: Egészségügyi intézmények: Oktatási intézmények:.. - Munkaügyi kirendeltség: Különösen: - Otthonápolási szolgálattal:. - Pártfogó felügyelő szolgálattal:.. - Gyógypedagógiai, nevelési szakszolgálattal: Érdekvédelmi szervezetekkel:.... Készít-e a közösségi koordinátor éves jelentést a fenntartónak? (Szakmai rendelet 39/G. (3) bekezdés e) pont) Megtárgyalta-e a jelentést a fenntartó és volt-e visszajelzés a feladatellátásra?... Mikor volt szakmai ellenőrzés a fenntartó részéről, annak megállapításai?.... (Megjegyzés: Szt. 92/B. (1) d) A személyes gondoskodást nyújtó intézmény állami fenntartója ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét.) Tart-e a vezető munka értekezletet? Ha igen dokumentálják?. Ha igen évente hány alkalommal és milyen témakörökben?.. Integrált intézmény esetén a székhely intézménnyel való kapcsolattartás módja, rendszeressége milyen?.. 19

20 Milyen terveik vannak a szolgáltatás szakmai tartalmának fejlesztésére?.. 20

5. JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ellenőrzési szempontsora 2012. évben

5. JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ellenőrzési szempontsora 2012. évben NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-66-15 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu 5. JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ellenőrzési szempontsora

Részletesebben

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-6615 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu 15. UTCAI SZOCIÁLIS MUNKA ellenőrzési szempontsora 2012.

Részletesebben

1. FALUGONDNOKI/TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS. ellenőrzési szempontsora 2012. évben

1. FALUGONDNOKI/TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS. ellenőrzési szempontsora 2012. évben NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-66-15 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu 1. FALUGONDNOKI/TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS ellenőrzési

Részletesebben

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-6615 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu 9. TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS ellenőrzési szempontsora 2012.

Részletesebben

10. NAPPALI ELLÁTÁS ellenőrzési szempontsora 2012. évben

10. NAPPALI ELLÁTÁS ellenőrzési szempontsora 2012. évben NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-66-15 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu 10. NAPPALI ELLÁTÁS ellenőrzési szempontsora 2012. évben

Részletesebben

13. Nappali melegedő, éjjeli menedékhely és hajléktalanok átmeneti szállása ellenőrzési szempontsora 2012. évben

13. Nappali melegedő, éjjeli menedékhely és hajléktalanok átmeneti szállása ellenőrzési szempontsora 2012. évben NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-66-15 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu 13. Nappali melegedő, éjjeli menedékhely és hajléktalanok

Részletesebben

11. LAKÓOTTHONOK. ellenőrzési szempontsora 2012. évben

11. LAKÓOTTHONOK. ellenőrzési szempontsora 2012. évben NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-66-15 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu 11. LAKÓOTTHONOK ellenőrzési szempontsora 2012. évben

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól

Részletesebben

SZEMPONTOK AZ ALAPSZOLGÁLTATÁSOK SZAKMAI VIZSGÁLATÁHOZ

SZEMPONTOK AZ ALAPSZOLGÁLTATÁSOK SZAKMAI VIZSGÁLATÁHOZ SZEMPONTOK AZ ALAPSZOLGÁLTATÁSOK SZAKMAI VIZSGÁLATÁHOZ SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GONDOZÁSI KÖZPONT EGYÉB INTEGRÁCIÓ NAPPALI ELLÁTÁS: IDŐSEK KLUBJA DEMENS BETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSA PSZICHIÁTRIAI BETEGEK

Részletesebben

AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK ÉS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK A GYAKORLATBAN. Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. szeptember 30.

AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK ÉS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK A GYAKORLATBAN. Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. szeptember 30. AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK ÉS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK A GYAKORLATBAN Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. szeptember 30. JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK ami a 2013. évben eddig történt 2 JOGSZABÁLYOK 2013. évi XXVII.

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

Nyilvántartás vezetése

Nyilvántartás vezetése 2010. évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről ( 42. (1) f) g) h), (4)(5)(9)(10), 3. számú melléklet 12. pont, Kiegészítő szabályok) 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról

Részletesebben

AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK A GYAKORLATBAN. Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. január 28.

AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK A GYAKORLATBAN. Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. január 28. AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK A GYAKORLATBAN Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. január 28. 2 TÁMOGATOTT LAKHATÁS TÁMOGATOTT LAKHATÁS I. Beiktatta: 2012. évi CXVIII. törvény egyes szociális tárgyú és egyéb

Részletesebben

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2009. december IX. évfolyam 4. szám

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2009. december IX. évfolyam 4. szám Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2009. december IX. évfolyam 4. szám 1 Tartalom FÓKUSZBAN: Mennyi az annyi? 3 HÍREK, AKTUALITÁSOK 6 Tájékoztatás

Részletesebben

A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezési eljárása Frissítve: 2012. augusztus 21. Készítette: Krnákné dr.

A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezési eljárása Frissítve: 2012. augusztus 21. Készítette: Krnákné dr. A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezési eljárása Frissítve: 2012. augusztus 21. Készítette: Krnákné dr. Boros Bernadett Jogszabályi háttér: a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Szakmai Hírlevél 2010/I. Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2010. április X. évfolyam 1.

Szakmai Hírlevél 2010/I. Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2010. április X. évfolyam 1. Szakmai Hírlevél 2010/I. Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2010. április X. évfolyam 1. szám Tartalom FÓKUSZBAN: Az otthonközeli ellátás... 3 HÍREK,

Részletesebben

2013. évi CLXVIII. törvény egyes törvényeknek a szociális, gyermekjóléti és

2013. évi CLXVIII. törvény egyes törvényeknek a szociális, gyermekjóléti és Tájékoztató a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásával összefüggő jogszabályváltozásokról Jogszabály: - 2013. évi CLXVIII. törvény egyes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és költségvetési támogatásának szabályairól

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és költségvetési támogatásának szabályairól IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTER FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 9476-1/2006. TERVEZET ELŐ TERJESZTÉS a Kormány részére a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Hajdúböszörmény, 2011. 1 veletek vagyok minden napon / Máté 28, 20b / Preambulum Az Egyház küldetése, hogy

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet

188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről A szociális

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 BEVEZETÉS... 6 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 6 2. Az intézmény

Részletesebben

Szociális szolgáltatások és ellátások finanszírozása, s az intézményi térítési díj

Szociális szolgáltatások és ellátások finanszírozása, s az intézményi térítési díj Szociális szolgáltatások és ellátások finanszírozása, s az intézményi térítési díj Ellátottjogi képviselők képzése - 2014 április 10 Mohácsi Mónika főosztályvezető-helyettes Szociális és Gyermekvédelmi

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.VII.31.) hatályos állapota A jel

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

A Kormány. /2012. ( ) Korm. r e n d e l e t e. egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány. /2012. ( ) Korm. r e n d e l e t e. egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról Az előterjesztés az egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXVIII. törvényhez kapcsolódó, kormányrendeleti szintű módosításokat, elsősorban a támogatott lakhatás,

Részletesebben

BÁTASZÉK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA

BÁTASZÉK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA BÁTASZÉK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA 2013. A Gondozási Központ költségvetési szerv Neve, székhelye Telephelyei Gondozási Központ Bátaszék 7140 Bátaszék, Budai u. 21. a.) 7140 Bátaszék,

Részletesebben