1. FALUGONDNOKI/TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS. ellenőrzési szempontsora évben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. FALUGONDNOKI/TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS. ellenőrzési szempontsora 2012. évben"

Átírás

1 NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) FALUGONDNOKI/TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS ellenőrzési szempontsora évben A falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellenőrzéséhez a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) Szociális Főosztálya annak érdekében állította össze az ellenőrzési szempontsort, hogy a fenntartók és szolgáltatók, valamint az engedélyező hatóságok számára segítséget nyújtson, orientálva az egységes elvárások, ellenőrzési szempontok alkalmazását. Mindehhez tájékoztatásul a vonatkozó jogszabályokat, szakmai követelményeket is megjelenítjük. A szempontsor honlapon való megjelentetése kettős célt szolgál: - egyrészt segíti a szolgáltatások felkészülését az ellenőrzésre, az által, hogy ismertté és kiszámíthatóvá válik az ellenőrzési követelményrendszer, - másrészt a szociális hatóságok (szociális és gyámhivatal) által ezen szempontsor használatával egységesebbé válhatnak az ellenőrzések. Az NRSZH ellenőrzésére a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatáskörérõl szóló 95/2012. (V. 15.) Kormányrendelet 5. a) pontja, valamint a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Kormányrendelet alapján kerülhet sor. Az ellenőrzés azt vizsgálja, hogy a szociális szolgáltatás működése megfelel-e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, valamint végrehajtási rendeleteiben foglalt követelményeknek. Az ellenőrzés az alábbi jogszabályok alkalmazásának betartásával történik: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.), A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet (Szmr.), A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (továbbiakban: Szakmai rendelet), A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet (továbbiakban: Ir.), A szociális, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet, A Munka Törvénykönyve évi XXII. tv. (továbbiakban: Mt.), A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.), A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet, Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet, A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény, Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény. Az NRSZH Szociális Főosztálya minden évben a hatályos jogszabályok alapján állítja össze az ellenőrzési szempontokat, teljes körűen áttekintve az előző évben kiadott és a honlapon megjelentetett

2 szempontsort, és figyelembe véve az előző években elvégzett ellenőrzések során szerzett tapasztalatokat. 1. AZONOSÍTÓ ADATOK 1.1. Adatszolgáltató Neve:.. Beosztása:... Elérhetősége: Falugondnoki/tanyagondnoki szolgálat Megnevezése:. Címe:.. Ágazati azonosítója:... Elérhetőségei: Telefonszám:.., Fax:., cím:... Intézményvezető neve (integrált szervezeti forma esetén): Integráció típusa:. Falugondnok neve:.. Működési engedély száma:. Kiállító hatóság megnevezése: Működésének kezdete (szolgáltatás kezdete is, ha nem azonos időpont):.. Ellátási területe:... Település lakosságszáma (összesen):.. (belterület/egyéb belterületi lakott hely, külterület bontásban) A falugondnoki szolgáltatás létrehozása esetében a települési létszámadatok megfelelnek-e az Szt. 60. (2) bekezdésben foglalt feltételeknek? - a jelenlegi létszámadatok szerint működtethető-e a falugondnoki szolgáltatás? (Szt. 60. (2) bek.).. - tanyagondnoki szolgáltatás esetében megfelel-e az Szt. 60. (3) bekezdésben foglaltaknak?.. (Megjegyzés: Szt. 60. (1) A falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatás célja az aprófalvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése. (2) A falugondnoki szolgáltatás hatszáz lakosnál kisebb településen működtethető. Amennyiben a falugondnoki szolgálat létesítését követően a település lakosságszáma tíz százalékot meg nem haladó mértékben emelkedik hatszáz lakos fölé, a szolgáltatás tovább működtethető. (3) A tanyagondnoki szolgáltatás legalább hetven és legfeljebb négyszáz lakosságszámú - külön jogszabályban meghatározott - külterületi vagy egyéb belterületi lakott helyen működtethet ő. Amennyiben a helyi sajátosságok alapján a tanyagondnoki szolgáltatás több tanyagondnok közremű ködésével valósítható meg, a tanyagondnokok által ellátandó körzetek határait - figyelemmel a lakosságszám korlátra - a fenntartó települési önkormányzat rendeletében határozza meg azzal, hogy új tanyagondnoki szolgáltatás négyszáz lakos fölött szervezhet ő meg. Amennyiben a tanyagondnoki szolgáltatás létesítését követő en a külterületi vagy egyéb belterületi lakott hely lakosságszáma tíz százalékot meg nem haladó mértékben emelkedik négyszáz lakos fölé, a szolgáltatás tovább működtethet ő. (4) A falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatás a fenntartó önkormányzat rendeletében részletesen meghatározott, (1) bekezdés szerinti feladatokat látja el, valamint - az önkormányzat rendeletében meghatározott módon - közreműködhet az étkeztetés biztosításában. (5) Egy településen - amennyiben a település mind a tanyagondnoki, mind a falugondnoki szolgáltatásra vonatkozó feltételeknek megfelel - vagy falugondnoki, vagy tanyagondnoki szolgáltatás működtethető. 2

3 (6) A társulás keretében megszervezett falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatás csak azon települések tekintetében működtethető, amelyek a (2), illetve a (3) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelnek.) 1.3. Fenntartó Neve:.. Címe:.. Típusa (állami, egyházi, nonprofit nem állami, egyéb nem állami):... Telefonszám:.., Fax:., cím:.... Fenntartót képviselő neve, beosztása: Telefonszám:.., Fax:., cím:.... Elérhetőségei:... Kapcsolattartó neve, beosztása:.. Telefonszám:.., Fax:., cím:.... Amennyiben 2011/2012. évben fenntartóváltás történt, az azzal kapcsolatos adatok: A fenntartóváltás oka:..... A fenntartóváltás következtében milyen változások jelentek meg az intézmény/szolgáltatás működésében?... Az ellátási formát/kat érintette-e a fenntartóváltás? Igen - Nem Amennyiben igen, annak oka, változás? Az ellátási területben volt-e változás? Igen - Nem Amennyiben igen, annak oka, változás? Egyéb változás a szolgáltatásban? A szolgáltatás jellemző adatai, és az országos nyilvántartásban (szociális regiszterben) található adatok összevetése (Megjegyzés: A szociális, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 1.5 pontja alapján) A vizsgált intézményre vonatkozóan a jelentési időszakban a szolgáltatást igénybe vevők száma, a jelentési idő szakban az igénybe vevők közül az új és a régi igénybevevő k száma, a jelentési idő szakban futott kilométer, a jelentési idő pontban a használt gépjárm ű forgalomba helyezésének időpontja és összes futott kilométere. Tényleges adatok a Utolsó vizsgálat jelentés időpontjában adatai Ha van eltérés az adatokban, annak indoka:. Ki jelent az országos nyilvántartásba - fenntartó/intézmény/szolgáltatás (a fenntartó jóváhagyásával)?... Az egyéb (fenntartói, szolgáltatói) adatok megegyeznek-e az országos nyilvántartásban a tényekkel? Az eltérések miben nyilvánulnak meg?.. 3

4 Ellátási szerződés (Szt szerint, ha a szolgáltatást nem állami, egyházi fenntartó működteti.) Rendelkezik- e vele a falugondnoki szolgálat? Amennyiben igen, az ellátási szerződés tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket: Igen Nem az egyházi, nem állami/állami fenntartó neve, székhelye és adószáma, a szociális ellátás formája, az ellátásban részesítendők köre, az ellátásban részesítendők száma, az egyházi, nem állami fenntartó nyilatkozata a szerződésben meghatározott szociális szolgáltatásra vonatkozó külön jogszabályok és szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek betartására, illetve a szolgáltatóval, intézménnyel történő betartatására, a személyi térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének esetei, módjai, szerződésszegés esetén a szolgáltatás folyamatos biztosítására, valamint a kártérítés mértékére vonatkozó kikötés, a szerződés felmondásának hónapokban meghatározott ideje, az ellátás igénybevételének szabályaihoz kapcsolódva különösen a tájékoztatási kötelezettség teljesítését, az e törvényben meghatározott értesítési kötelezettséget, különös tekintettel arra az esetre, ha a települési önkormányzat rendelkezik meghatározott számú férőhellyel az intézményben, a panaszok érvényesítésének rendje, az önkormányzat tájékoztatásának formája, a panaszok kivizsgálására vonatkozó megállapodás, az önkormányzat, illetve a társulás részére történő beszámolás, tájékoztatás módja, formája, gyakorisága (évente min. egyszer beszámolási kötelezettség), a külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének módja, a statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatok rendelkezésre bocsátása, az ellátási szerződés alapján végzett feladat ellátásához kapcsolódóan a szolgáltatásért járó ellenérték összege, az ellenérték megfizetésével kapcsolatos eljárási kérdéseket, határidők, az ellenértékkel történő elszámolással kapcsolatos kötelezettségek. 2. TÁRGYI FELTÉTELEK Gépjármű/gépjárművek adatai Jármű típusa Jármű rendszáma Kilométeróra állás Gépjármű 1. Gépjármű 2. Használat jogcíme (tulajdonos, bérlő) Forgalmi engedély érvényessége (érvényes: igen/nem, dátum) Érvényes cascóval rendelkezik-e? (Szerződés száma, befizetés) (érvényes: igen/nem, dátum) 4

5 Kötelező biztosítás érvényessége (Szerződés száma, befizetés, érvényes: igen/nem, dátum) Amennyiben a szolgáltatást nem saját tulajdonú gépjárművel látja el a fenntartó, van-e a gépjárműhasználatra vonatkozóan valamilyen dokumentum (kölcsönszerződés, használati jogot biztosító szerződés), és annak milyen feltételei vannak?. A gépjármű személyszállításra van-e vizsgáztatva, ill. típusa megfelel-e a szakmai program célkitűzéseinek? A működési engedélyben szereplő gépkocsival látják-e el a feladatot? 3. DOKUMENTÁCIÓS REND 3.1. Szolgáltatási dokumentáció MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY (Megjegyzés: Szmr. 3. sz. melléklete) Rendelkezik-e vele a falugondnoki szolgálat?. A működési engedély tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket: Igen Nem a fenntartó neve, székhelye, adószáma, típusa (állami, egyházi, nonprofit nem állami, egyéb nem állami), a szociális szolgáltató, intézmény neve, székhelye, telephelye, a szolgáltató, intézmény az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségeinek címe, külső férőhelyek címe, a szociális szolgáltató, intézmény ágazati azonosítója (ellátást nyújtó székhely, telephely), ha a fenntartóétól különböző adószámmal rendelkezik - a szociális szolgáltató, intézmény adószáma, a nyújtott szociális szolgáltatások megnevezése (falugondnoki-, tanyagondnoki szolgáltatás) falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatáshoz használt gépjármű gyártmánya, típusa, rendszáma, az ellátási terület (település megjelölésével), a szolgáltató, intézmény működésének a működési engedélyt kiadó határozat jogerőre emelkedésének időpontjánál nem korábbi kezdő időpontja, határozott idejű és ideiglenes működési engedély esetén a működési engedély hatálya, egyéb esetben az arra való utalás, hogy az engedély határozatlan időre szól, egyházi és nem állami fenntartó esetén ha ellátási szerződést kötött az ellátási szerződést megkötő helyi önkormányzat, társulás, illetve állami szerv neve, székhelye, valamint az a szociális szolgáltatás és férőhelyszám, amelyre az ellátási szerződés kiterjed, továbbá a szerződés megszűnésének időpontja határozott idejű szerződés esetén, falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, valamint étkeztetés esetén a 5

6 szolgáltatás befogadására, házi segítségnyújtás esetében az ellátható személyek számán belül a befogadott létszámra, nappali és bentlakásos intézményi ellátás esetén a férőhelyszámon belül a befogadott férőhelyek számára vonatkozó adatok. (Megjegyzés: Szmr. 22./A A jegyző a június 30-án a hatáskörébe és illetékességébe tartozó szociális szolgáltatók, intézmények működési engedélyezésével és ellenőrzésével kapcsolatos iratokat augusztus 31-éig megküldi az illetékes szociális és gyámhivatalnak. A szociális és gyámhivatal a jegyzői ellenőrzés időpontjától függetlenül a működési engedély módosítására irányuló soron következő eljárással egyidejűleg, de legkésőbb december 31-éig a 11. (5) (9) bekezdésének, valamint a 12. (1), (2) és (4) bekezdésének alkalmazásával az iratok alapján és a helyszínen ellenőrzi azokat a szociális szolgáltatókat, intézményeket, amelyek július 1-jén kerültek a hatáskörébe és illetékességébe, és a) szükség esetén alkalmazza a 13. szerinti jogkövetkezményeket, továbbá b) ha a jegyző által kiadott működési engedély nem felel meg a hatályos jogszabályoknak a hatályos jogszabályoknak megfelelő működési engedélyt ad ki, és a jegyző által korábban kiadott működési engedélyt visszavonja.) Szociális és Gyámhivatal ellenőrzésének időpontja:. TANÚSÍTVÁNY (Megjegyzés: Szmr (1) A működési engedélyt kiadó határozat jogerőre emelkedését követő tizenöt napon belül az első fokú működést engedélyező szerv a fenntartó részére a miniszter által erre a célra rendszeresített formában, a 4. számú melléklet szerinti adattartalommal, a szükséges számú példányban tanúsítványt állít ki. (2) A tanúsítványt a szociális szolgáltató, intézmény székhelyén, telephelyén és az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségeiben jól látható módon ki kell függeszteni.) Rendelkezik-e tanúsítvánnyal a falugondnoki szolgálat? Jól látható helyen kifüggesztésre került-e? ALAPÍTÓ OKIRAT ha a szolgáltató költségvetési szerv (Megjegyzés: Szakmai rendelet 5. (1) bekezdés b) pontja.) Rendelkezik-e vele a falugondnoki szolgálat (Polgármesteri Hivatal)?.. Az önkormányzat szociális rendeletének száma: (Megjegyzés: általában itt, vagy külön rendeletben találhatók a falugondnok/tanyagondnokra vonatkozó fő szabályok az Szt. tematikája szerinti felépítésben.) SZAKMAI PROGRAM (Megjegyzés: Szakmai rendelet 5. (1) bekezdés d) pont: A szociális szolgáltatónak rendelkeznie kell szakmai programmal.) Rendelkezik-e vele a falugondnoki szolgálat? Ha fenntartó váltás történt átdolgozásra került-e? A szakmai program tartalmazza-e a fenntartó jóváhagyását? (Megjegyzés: Szt. 92/B. (1) bek. c) pontja), ugyanakkor az Szt. 92/C. egyházi nem államira vonatkozóan az elkészítést írja elő.) (Megjegyzés: Szakmai rendelet 5/A. szerinti tartalommal) 6

7 A szakmai program tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket, ha a szolgálat önállóan működik: Igen Nem a) a szolgáltatás célját, feladatát, így különösen aa) a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatását, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírását, ac) a más intézményekkel történő együttműködés módját, b) az ellátandó célcsoport jellemzőit, c) a feladatellátás szakmai tartalmát, módját, a biztosított szolgáltatások formáit, körét, rendszerességét, bentlakásos intézmény esetén a gondozási, rehabilitációs és fejlesztési feladatok jellegét, tartalmát, d) az ellátás igénybevételének módját, e) a szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módját, g) az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályokat, Mellékletek rendelkezésre állnak-e? Igen Nem Szakosított ellátást nyújtó szociális intézmény esetén a házirend. 1 A szervezeti és működési szabályzat. 2 1 Amennyiben tartós bentlakásos intézményhez integráltan működik a szolgálat a házirend tartalmaz-e szabályozást a szolgáltatásra vonatkozóan? 2 Amennyiben tartós bentlakásos intézményhez integráltan működik a szolgálat az SZMSZ tartalmazza-e a szolgáltatásra vonatkozó szabályokat? HÁZIREND (Megjegyzés: Szakmai rendelet 5. (2) bekezdés b) - ha a szolgálat szociális intézményhez integráltan működik) Rendelkezik-e vele az integrált intézmény? Milyen módon és tartalomban szabályozza a falugondnoki / tanyagondnoki szolgáltatás igénybevételét, szolgáltatásait, stb.. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) (Megjegyzés: Szakmai rendelet 5. (1) A szociális szolgáltatónak rendelkeznie kell: c) az egyszemélyes szolgálatot kivéve szervezeti és működési szabályzattal. Rendelkezik-e vele a szolgáltatás? Ha fenntartó váltás történt átdolgozásra került-e? Fenntartó jóváhagyta? Jóváhagyásának időpontja:. Megjegyzés: Szt. 92/B. (1) bek. c) pontja szerint a fenntartó jóváhagyja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát. Szt. 92/C. (1) bek. a) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény egyházi, illetve nem állami fenntartója gondoskodik az intézmény szervezeti és működési szabályzatának elkészítéséről. Az SZMSZ tartalmazza-e az alábbi kötelező (Szakmai rendelet 5/B. szerinti) elemeket: az intézmény szervezeti felépítésének leírása, szervezeti ábra, több személyes gondoskodási forma egy szervezeti keretben történő megszervezése esetén a szervezeti forma, a belső szervezeti tagozódás, a szervezeti egységek megnevezése, feladatköre, Igen Nem 7

8 a szervezeti egységek szakmai együttműködésének, az esetleges helyettesítések rendje, az intézmény irányítási és működési rendjével kapcsolatos kérdések, a munkáltatói jogok gyakorlásának rendje, Abban az esetben, ha nem önálló a szolgáltatás a TAJ alapú elektronikus nyilvántartásban az adatszolgáltatásra jogosultak nevét, telefonszámát, címét, kötelezettségét, feladatait tartalmazza-e? (javasolt elem) Önállóan működő szolgálat esetén vizsgálandó: MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT (Megjegyzés: Szakmai rendelet 5. (1) bekezdés f) pont) Rendelkezik-e vele a falugondnoki szolgálat? Dátuma:.. A munkavédelmi szabályzatot szakember készítette?... A munkavédelmi oktatás dátuma? (oktatási napló) MUNKARUHA JUTTATÁS (Megjegyzés: Szakmai rendelet 6. (11) bekezdés) Rendelkezik-e vele a falugondnoki szolgálat? Dátuma:. GÉPJÁRMŰHASZNÁLATI SZABÁLYZAT (Megjegyzés: Szakmai rendelet 5. (1) f) pont bekezdés) Rendelkezik-e vele a falugondnoki szolgálat? Dátuma:. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT (Megjegyzés: Szakmai rendelet 5. (1) bekezdés) Rendelkezik-e vele a falugondnoki szolgálat, vagy beépül a polgármesteri hivatal szabályzatába? (Megjegyzés: készpénzkezeléshez kapcsolódó feladatok elszámolására kiadott előlegek pl. tankolásra, ellátottak pénzének kezelése, ellátottakkal történő elszámolás stb. ellátásának szabályozása, az elszámolás módja). Dátuma:... Kialakításra került-e belső szabályzat a falugondnok/tanyagondnoki szolgálat működtetése kapcsán a beszerzések, teljesítésigazolás rendjének szabályozására? Ha igen, mi rendelkezik erről? (helyi rendelet, belső utasítás, szabályzat stb.). A falugondnoki/tanyagondnoki tevékenység bizonylatolása, a teljesítés igazolása összhangban áll-e a szabályozással? Ha nem, az eltérés mibenléte és okai? GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS DOKUMENTÁCIÓK 8

9 (pl. menetlevél, utas-lista, havi km és üzemanyag-elszámolás, stb.) Rendelkezik-e vele a falugondnoki szolgálat? A menetlevél vizsgálatának tapasztalatai: Integrált intézményben történő működés esetén vizsgálandó a fentieken kívül: IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT (Megjegyzés Szakmai rendelet 5. (1) bekezdés) Rendelkezik-e vele a falugondnoki szolgálat? Dátuma:. ANYAGGAZDÁLKODÁSI-, LELTÁR-, ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT - (Megjegyzés: Szakmai rendelet 5. (1) bekezdés) Rendelkezik-e vele a falugondnoki szolgálat? Dátuma:. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT - Rendelkezik-e vele a falugondnoki szolgálat? (Megjegyzés: Szakmai rendelet 5. (1) bekezdés) Rendelkezik-e vele a falugondnoki szolgálat? Dátuma:. A tűzvédelmi szabályzatot szakember készítette?... A tűzvédelmi oktatás dátuma? (oktatási napló).... A szabályzatok tartalmazzák-e a falu/tanyagondnoki szolgálatra vonatkozó szabályokat? Ha fenntartó váltás történt átdolgozásra kerültek-e a szabályzatok? 3.2. Az ellátottakra vonatkozó dokumentáció Milyen módon lehet igénybe venni a szolgáltatást? Tevékenységnaplót vezet-e a szolgáltatás? Kitöltése megfelel-e a Szakmai rendelet 8. számú mellékletében foglaltaknak? 8. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelethez Tevékenységnapló Dátum:... év... hó... nap 1 Szolgáltatás kezdetének időpontja: Szolgáltatás befejezésének időpontja:... óra... perc... óra... perc 9

10 Szolgáltatással összefüggésben megtett kilométer: 3 Szolgáltatást végző neve (ha nem azonos a faluvagy tanyagondnok személyével): Sorszám: Szolgáltatás időtartama (óra, perc): Tevékenység: 4 Szolgáltatást igénybe vevők száma: 5-8 Szolgáltatást igénybe vevők neve: 5-8 Szolgáltatást igénybe vevők aláírása: 9 Szolgáltatást végző aláírása: Fenntartó teljesítést igazolni jogosult megbízottjának, meghatalmazottjának aláírása: 2 Kitöltési útmutató a falu- és tanyagondnoki szolgáltatás tevékenységének nyilvántartásához 1. A nyilvántartást a szolgáltatás minden napján, külön lapon kell vezetni. 2. A fenntartó által megbízott, meghatalmazott személynek aláírásával kell igazolnia az adott napi teljesítést. 3. A szolgáltatással összefüggésben megtett kilométer azt a távolságot jelenti, melyet a falu- vagy tanyagondnok az egyes szolgáltatások során a szolgáltatáshoz használt gépjárművel megtett. Nem tüntethető fel ezen sorban a szolgáltatáson kívül megtett kilométer (vagyis azon távolság, melyen a gépjárművet nem a szolgáltatást végző, vagy az őt helyettesíteni jogosult személy használja). 4. A tevékenység bejegyzése esetén törekedni kell a tömör, informatív közlésre; azonos tevékenységeknél törekedni kell az azonos megnevezésre. A tevékenység bejegyzése során használható a Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapján közzétett kódrendszer is, ennek használata azonban nem kötelező. 5. A szolgáltatást igénybevevők számát és nevét értelemszerűen nem kell kitölteni, amennyiben a szolgáltatás jellege miatt erre nincs lehetőség (pl. falunap szervezése). 6. Amennyiben a szolgáltatást valamely intézmény (pl. települési önkormányzat) veszi igénybe, a szolgáltatást igénybevevő nevénél az intézményt kell feltüntetni. A szolgáltatást igénybevevők számát ebben az esetben nem kell kitölteni. 7. Amennyiben a szolgáltatás nyújtása rendszeresen, ugyanazon személyi kör részére történik (pl. naponta iskolások iskolába szállítása, vagy hetente gyógyszer felíratása, recept kiváltása), a szolgáltatást rendszeresen igénybevevőkről külön lista készíthető, melyet a szolgáltatás minden ismétlődésekor szükségtelen újra elkészíteni. Ilyen esetben az adott napon a szolgáltatást igénybevevőket csupán a szolgáltatást igénybevevők számánál kell feltüntetni. A konkrét személyek nevét az egyes szolgáltatási alkalmakkor ebben az esetben sem az adatlapon, sem a külön vezetett listán nem kell feltüntetni. 8. A szolgáltatást rendszeresen igénybevevők listáján fel kell tüntetni, hogy az adott személy mely időszakban volt rendszeres igénybevevője a szolgáltatásnak. 9. Ezen oszlop vezetése a fenntartó döntése alapján mellőzhető. A fenntartó szabályozta-e a szállítás aláírással történő igazolásának kötelezettségét, vagy mentességét rendeletében? Milyen más dokumentációt vezet a falugondnoki/tanyagondnoki szolgálat? 4. SZEMÉLYI FELTÉTELEK 4.1. Fenntartóváltással kapcsolatosan Személyi változások történtek-e (integrált intézmény esetén)? 10

11 Amennyiben igen, annak oka, változás? A dolgozói létszámban változások történtek-e? Történt-e átszervezés, feladatellátásban változás? Amennyiben igen ez milyen módon valósult meg? A dolgozók tájékoztatása hogyan történt meg, erre vonatkozó írásos dokumentáció készült-e?..... Történtek-e egyeztetések, véleménykérés (szakszervezet, érdekvédelmi szervezetek, dolgozói értekezlet)? Tanfolyami végzettség (Megjegyzés: 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet 1. c) pont) Név/Beosztás Szakképzettség, Jogosítvány típusa, érvényessége Alkalmazás módja (főállás/részfoglalkozás) Falu/tanyagondnoki tanfolyam elvégzésének időpontja Működési nyilvántartásba vételi szám és érvényessége (Megjegyzés: A falugondnoknak 60 kreditpontot kell teljesítenie - középfokú végzettség esetén -, a teljesítést a munkáltató felé igazolni kell, és a bemutatást követő év első negyedévében a fenntartónak kötelező kifizetni egy havi munkabért. (A fenntartó évet bezárólag köteles kifizetni az egy havi illetményt.) Szakmai rendelet 39. (5) Falu-, illetve tanyagondnoki munkakörben csak olyan személy foglalkoztatható, akit a foglalkoztatás kezdő időpontjában a munkáltató bejelentett a munkakör betöltéséhez szükséges falu- és tanyagondnoki alapképzésre, és azt a munkakör betöltője a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított két éven belül elvégzi.) A falugondnok kinevezését megelőzte-e pályáztatás? (Megjegyzés: Kjt. 20/A. (1) Közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesíthető. Csak olyan közalkalmazottat lehet kinevezni, aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek megfelelt. A rendelkezést IX. 1-jét követő kinevezés esetén kell alkalmazni) A kinevezés megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, a feladatellátás követelményeinek? A falugondnok rendelkezik-e névre szóló munkaköri leírással? Ha történt fenntartóváltás a munkaköri leírások átdolgozásra kerültek-e? Igen - Nem A munkaköri leírás tartalmazza-e az alábbi elemeket: Igen Nem a munkakör megnevezése, a munkakör megegyezik-e a munkaszerződésben, kinevezési okmányban levő munkakörrel, a munkaköri leírás tartalma megegyezik-e az SZMSZ-ben szabályozottakkal, a munkahely pontos megnevezése, a munkavégzés helyének meghatározása, a munkáltatói jogkör gyakorlójának megnevezése, munkaidő meghatározása, a munkakör célja, funkciója, közvetlen felettes munkakör meghatározása, helyettesítés, a munkakörben meghatározott feladatok felsorolása, felelősségek, a munkakörhöz tartozó elvárások, jogok és kötelezettségek, 11

12 munka - és védőruha ellátás. Milyen módon valósul meg a falugondnok helyettesítése?..... A falu -, ill. tanyagondnok rendelkezik-e munkáltatói igazolvánnyal? (Megjegyzés: Szakmai rendelet 19. (3) bekezdés) Dokumentált-e a működési nyilvántartásba való adatszolgáltatás a személyes gondoskodást végző személyeket illetően? (Megjegyzés: Szt. 92/F..) Továbbképzési tervvel rendelkezik a falugondnoki szolgáltatás? (Megjegyzés: 9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet 15. (1) A személyes gondoskodást nyújtó intézmény vezetője (a továbbiakban: munkáltató) éves továbbképzési tervet köteles készíteni. (2) A továbbképzési terv tartalmazza a) a tárgyévben továbbképzésben résztvevő k és a jogszabály által szakvizsgára kötelezettek, valamint az arra önként jelentkezők várható számát, munkakörük és a várható távolléti id ő feltüntetésével; b) a továbbképzésben, illetőleg felkészít ő tanfolyamon résztvevők helyettesítésére vonatkozó tervet; c) a továbbképzésre, felkészít ő tanfolyamra és szakvizsgára fordítható források megjelölését és felosztását; d) a továbbképzési kötelezettségüket teljesítő k számát, az anyagi elismerés összegét és kifizetésének időpontját. (3) A munkáltató köteles az éves továbbképzési tervben szerepl ő munkavállaló számára a továbbképzésen való részvétel idejére munkaidő-kedvezményt biztosítani, erre az idő re távolléti díjat fizetni, a továbbképzés részvételi díját viselni. (4) A munkáltatónak a munkaviszony, illetve a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor a mű ködési nyilvántartásba vételrő l szóló igazolást, valamint a továbbképzési kötelezettség teljesítését igazoló dokumentumokat át kell adnia a munkavállaló részére. (5) A jogszabály által szakvizsgára kötelezettek esetében a szociális alapismereteket nyújtó tanfolyam, valamint az alap- és szakvizsgával kapcsolatos munkaidő -kedvezmény, távolléti díj, tanfolyami- és vizsgadíj a munkáltatót terheli. Ha a szakvizsgára kötelezett a vizsgán vagy a vizsgarészen nem felel meg, a megismételt vizsgával vagy vizsgarésszel kapcsolatosan munkaidő -kedvezményre nem jogosult és a megismételt vizsgával vagy vizsgarésszel kapcsolatos költségek és díjak ő t terhelik. A szakvizsgára önként jelentkezők esetében a munkáltató tanulmányi szerző désben a költségek és a díj megtérítését részben vagy egészében átvállalhatja.) Anyagi elismerésben részesült-e a munkavállaló a teljesítést igazoló dokumentumok bemutatását követően ( ig), a következő év első negyedévében?... (Megjegyzés: A Magyarország évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló, december 10-én hatályba lépett évi CLXVI. törvény pontja - a 82. (1) pontja szerint január elsejével - hatályon kívül helyezte az Szt. 92/D. (2) bekezdését, mely szerint a továbbképzést sikeresen befejező, személyes gondoskodást végző személyt anyagi elismerésben kell részesíteni és teljesítményét a továbbképzési kötelezettség teljesítését igazoló dokumentumok bemutatását követő év első negyedévében legalább egyhavi illetményével megegyező összeggel kell "honorálni". Mindezek mellett a Magyarország évi központi költségvetésről szóló évi CLXXXVIII. törvény (Költségvetési törvény) 8. számú melléklet II. pont 2. alpontjából kikerült az a lehetőség, mely szerint a települési önkormányzat a normatív, kötött felhasználású támogatásból a szociális továbbképzésre és szakvizsga támogatására kapott összeget a továbbképzési kötelezettségnek eleget tett személy Szt. 92/D. (2) bekezdése szerinti anyagi elismerésére is felhasználhatja.) 5. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK Igénybe vesz-e normatív állami támogatást a fenntartó? Igen - Nem (Megjegyzés: a Tr. csak azon szolgáltatókra, intézményekre vonatkozik, akik normatív állami támogatást vesznek igénybe) 12

13 Ingyenesen biztosítja-e a fenntartó a szolgáltatást? (Megjegyzés: Szt. 115/A. (1) bekezdés 115/A. (1) Térítésmentesen kell biztosítani a) a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatást, (2) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatások esetén intézményi térítési díjat nem kell megállapítani. Van-e a falugondnoki szolgálatnak térítésköteles szolgáltatása? (Megjegyzés: Szt. 115/A. szerint térítésmentesen kell nyújtani az Szt. 60. (1) bekezdésében és a Szakmai rendelet 39. -ában meghatározott szolgáltatások körét. Milyen szolgáltatásokat érint a díjfizetés?... Az alapfeladatok körébe nem tartozó térítésköteles szolgáltatás esetén a térítési díj fizetésének szabályozása megtörtént-e? Igen Nem (Megjegyzés: Térítésköteles szolgáltatás esetén az intézmény, vagy a hivatal önköltség-számítási szabályzata szerint kell kialakítani a szolgáltatási díjat, és helyi rendeletben kell szabályozni) Ha igen, mely dokumentum(ok)ban? 6. ELLÁTOTTI JOGOK ÉRVÉNYESÜLÉSE A fenntartó eleget tett-e tájékoztatási kötelezettségének? Tájékoztatás módja megfelel-e az előírásnak: (Megjegyzés: Szt. 96. ugyanúgy vonatkozik az alapszolgáltatásokra is. (1) Az intézménybe való felvételkor az intézmény tájékoztatást ad a jogosult és hozzátartozója számára a) az intézményben biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről; b) az intézmény által vezetett nyilvántartásokról; d) panaszjoguk gyakorlásának módjáról; e) az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről; f) az intézmény házirendjéről; g) a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá a mulasztás következményeiről. h) a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről. Tehát a megfelelő tájékoztatást a falu,- tanyagondnoknak is meg kell adnia a szolgáltatást igénybe vevő részére a fenti szabályozásnak megfelelően a szolgáltatást érintő kérdésekben. Milyen módon tájékoztatnak a más intézményekben igénybe vehető különböző szociális szolgáltatásokról?... Volt-e panaszbejelentés (szóban, írásban) az elmúlt egy évben, ha volt mire vonatkozóan?..... Szabályozott-e a panaszbejelentés módja, hová fordulhatnak az ellátottak problémáikkal?..... Panasz esetén a határidőt betartva megtörtént-e annak vizsgálata? Volt-e a fenntartó felé, az ellátottjogi képviselő, vagy más hatóság felé panaszbejelentés, annak kivizsgálásáról történt-e visszajelzés? 13

14 Kifüggesztésre került-e, vagy milyen módon került megismertetésre az ellátottakkal az ellátottjogi képviselő neve, elérhetősége, amennyiben igen, hol?.. (Megjegyzés: Az önkormányzat hivatali helyiségében vagy a falu - tanyagondnoki gépkocsiban ki kell függeszteni: az ellátottjogi képviselő nevét, elérhetőségét, ügyfélfogadás rendjét.) Tartási, életjáradéki és öröklési szerződés tilalma írásban megismertetésre került-e a személyes gondoskodást nyújtó intézményben foglalkoztatottakkal, a falugondnok, tanyagondnok ismeri-e azokat? (Megjegyzés: Szakmai rendelet 6. (10) A személyes gondoskodást nyújtó intézményben foglalkoztatott személy, valamint közeli hozzátartozója [a Polgári Törvénykönyvrő l szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. b) pontja] az ellátásban részesül ő személlyel tartási, életjáradéki és öröklési szerződést az ellátás időtartama alatt - illetve annak megszűnésétő l számított egy évig - nem köthet.) Ha volt fenntartóváltás, kaptak-e előzetes tájékoztatást az ellátottak? Amennyiben igen, annak módja:.... Történtek-e egyeztetések, véleménykérés (ellátott jogi képviselő, törvényes képviselők, érdekvédelmi szervezetek)? 7. A SZOLGÁLTATÁS SZAKMAI JELLEMZŐI Hónapok Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesítés Ellátottak száma (1 ellátottat egyszer számolunk) 2011./2012. évi statisztika Igénybevételek száma összesen (db szám x alkalom) Falugondnoki tevékenységre fordított km összesen Egyéb, nem falugondnoki tevékenységr e fordított óra összesen Egyéb tevékenységre fordított km összesen Hónapok Január Február Március Ellátottak száma (1 ellátottat egyszer számolunk) Igénybevételek száma összesen (db szám x alkalom) Falugondnoki tevékenységre fordított km összesen Egyéb, nem falugondnoki tevékenységr e fordított óra összesen Egyéb tevékenységre fordított km összesen 14

15 (Év közben induló szolgáltatás esetén az első teljes hónaptól, egyébként január 1-jétől szükséges adatot szolgáltatni, a táblázat szükség szerint bővíthető.) A gépkocsi által évi teljes futott kilométer összesen:. Tárgyévben a vizsgálatot megelőző hónap utolsó napjáig futott km:.... Milyen típusú szolgáltatásokat, tevékenységeket lát el a szolgáltatás az alábbiak közül? (Megjegyzés: Szt. 60., Szakmai rendelet 39. ) Feladatok Igen Nem (1) A szolgáltatás során az önkormányzat rendeletében a falugondnoki szolgáltatás számára meghatározott közvetlen, személyes szolgáltatások közül alapfeladatnak minősül a) közreműködés aa) az étkeztetésben, ab) a házi segítségnyújtásban, ac) a közösségi és szociális információk szolgáltatásában; b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így ba) a háziorvosi rendelésre szállítás, bb) az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás, bc) a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása; c) az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása, így ca) az óvodába, iskolába szállítás, cb) az egyéb gyermekszállítás. (2) A szolgáltatás során az önkormányzat rendeletében a falugondnoki szolgáltatás számára meghatározott közvetlen, személyes szolgáltatások közül kiegészítő feladatnak minősülnek a lakossági szolgáltatások, így a) a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése, b) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása, c) az egyéb lakossági szolgáltatások, illetve az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottakon kívüli egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés. (3) A szolgáltatás során az önkormányzat rendeletében a falugondnoki szolgáltatás számára meghatározott, az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatásnak minősül a) az ételszállítás önkormányzati intézménybe, b) az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére, c) a falugondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása. Milyen egyéb feladatokat látnak el? A fenntartó eleget tett-e beszámoltatási kötelezettségének? (Megjegyzés: Szt. 92/B. (1) bekezdés d) pontja alapján a fenntartó ellenőrzi és évente egy alaklommal értékeli a szakmai munka eredményességét. Ez történhet a falugondnok beszámoltatásával is (írásban), vagy más módon. Fontos, hogy annak dokumentálását a képviselőtestületi ülésről készített jegyzőkönyvben részletesen rögzítsék.) Ha a fenntartó felé a falu- tanyagondnok nem számol be tevékenységéről évente, ennek mi az oka?.. A szolgáltatás együttműködik-e az alábbi társszervekkel? (Megjegyzés: Szt. 59. (2) bekezdése) 15

16 - Szociális intézmények: - Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások:. - Egészségügyi intézmények: házi orvos, szakrendelői orvos, otthonápolási szolgálat:.. - Oktatási intézmények, gyógypedagógiai, nevelési szakszolgálatok:.. - Pártfogó felügyelő szolgálat:.. - Munkaügyi kirendeltség: - Érdekvédelmi szervezetek, különösen fogyatékos személyeket segítő szervezetek:.. A szolgáltatás igénybevétele milyen időpontban lehetséges (mely napokon, milyen időtartamban)?. A szolgáltatást igénybe vevőket felkeresik-e a lakásukon? Ha igen, akkor a havi munkaidő kb. hány %-át tölti ezzel a falu-/tanyagondnok?... Elégedettségi vizsgálatot végez-e a falugondnoki szolgálat? Ha igen, akkor kik a résztvevői (igénybevevő, családtagok, társszervek stb.), és milyen rendszerességgel, eredménye? A település lakossága körében készített interjúk tapasztalatai: Melléklet Az ellenőrzést végző részéről készített személyes interjú a falugondnoki/tanyagondnoki szolgáltatásról: Sorszám:. Helyszín:. Interjú időpontja: Interjút készítő: Az interjú készítéséhez előzetes hozzájárulást szükséges kérni az érintett személytől, és tájékoztatást adni arról, hogy az elmondott információk név nélkül, a szolgáltatás minőségének megismerése, az igénybe vevők elégedettségének mérése érdekében kerülnek felhasználásra, a szolgáltatásról készített ellenőrzési feljegyzésben. Szeretnénk megtudni azt, hogy a falu,- tanyagondnoki szolgáltatás összhangban van-e az igénybevevő szükségleteivel, a szakmai elvárásokkal és jogszabályban foglaltakkal. Kérdések válaszok: 1.) Tud-e Ön arról, hogy a településen működik falugondnoki/tanyagondnoki szolgálat? Honnan kapott erről információt (pl. szomszédtól, gondozótól, hirdetményben olvasta stb.)? Van-e a településen az erről szóló hivatalos tájékoztatás, vagy csak másoktól hallott róla? 2.) Felkereste-e Önt/családját a falugondnok/tanyagondnok/intézményvezető, hogy tájékoztassa a szolgáltatásról, igénybe vételének módjáról? 16

17 .. 3.) Ön, vagy családja igénybe vette-e már /vagy rendszeresen igénybe veszi-e a falugondnoki/tanyagondnoki szolgáltatást? Mi volt a tapasztalata? (pl. az igénybevétel nehézkes, többször kell kérni; vagy a szolgáltatás könnyen igénybe vehető, azonnal illetve a megbeszélt időben rendelkezésre áll stb.) 4.) Hogyan lehet (Ön hogyan tudta) igénybe venni a szolgáltatást? (írásbeli kérelem, szóbeli kérés: polgármesternél, vagy elég-e a falugondoknak/tanyagondnoknak szólni; mennyivel előbb kell szólni stb.).. 5.) Milyen szolgáltatást igényel Ön a falu/tanyagondnoktól és milyen rendszerességgel? (pl.: gyógyszerkiváltás, orvoshoz/ kórházba jutás, bevásárlás, munkába járás stb.) 6.) Amennyibe Önnek a falugondnok/tanyagondnok bevásárol, vagy gyógyszert vált ki, előre ad-e erre pénzt, vagy utólag számolnak el? Megkapja-e a számlát/blokkot a vásárlásról? 7.) Mit tud arról, milyen szolgáltatást nyújt még a falu/tanyagondnoki szolgáltatás? (Mire lehet még igénybe venni? pl. ebéd kiszállítás, gyermekek szállítása, bevásárlás stb.) 8.) Tud-e arról, hogy valamilyen szolgáltatásért fizetni kell-e (az önkormányzatnak, vagy a falugondnok/tanyagondnoknak)? Önnek (családjának) kellett-e a falugondnoki/tanyagondnoki szolgáltatás igénybevételéért fizetni? (Ha igen, kinek? Mennyit? Számlát kapott-e? Előre tudott-e a fizetési kötelezettségről? stb.) 9.) Ismeri-e a falugondnokot/tanyagondnokot? Mi a véleménye a munkájáról? (pl. lelkiismeretes, segítőkész, előzékeny vagy nem udvarias, nem segít stb.) 10.) Mi a véleménye a szolgáltatásról összességében? (pl. jó, hogy van; nem kellene; nem szolgálja a lakosságot; megkönnyíti az alapellátáshoz való hozzájutást stb.) 11.) Volt-e már panasza a szolgáltatással (pl. nem vehette igénybe) vagy a falugondnok/tanyagondnok személyével kapcsolatban? Mi volt a panasz? 12.) Ha volt panasza, kihez fordulhatott? (Kapott-e erről tájékoztatást? Honnan tudta, kihez fordulhat a panasszal?) 13.) Megtörtént-e a panasz kivizsgálása? Kapott-e erről tájékoztatást? Elégedett volt-e a vizsgálat eredményével? 17

18 14.) Abban az esetben, ha történt fenntartó váltás, kapott e tájékoztatás róla, ha igen milyen formában, ha nem honnan értesült róla? Köszönjük az együttműködést! 18

11. LAKÓOTTHONOK. ellenőrzési szempontsora 2012. évben

11. LAKÓOTTHONOK. ellenőrzési szempontsora 2012. évben NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-66-15 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu 11. LAKÓOTTHONOK ellenőrzési szempontsora 2012. évben

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011 május Az Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága, átruházott hatáskörben.. SZEB sz. határozatával hagyta

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3.

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2013. április

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról

A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 5/2013.(III.11.), 36/2012.(XII.17.), 10/2012.(IV.2.), 4/2012.(II.8.), 19/2011.(VI.27.),

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Hajdúböszörmény, 2011. 1 veletek vagyok minden napon / Máté 28, 20b / Preambulum Az Egyház küldetése, hogy

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (I. 27.) KT. sz.

Részletesebben

Szociális szolgáltatások és ellátások finanszírozása, s az intézményi térítési díj

Szociális szolgáltatások és ellátások finanszírozása, s az intézményi térítési díj Szociális szolgáltatások és ellátások finanszírozása, s az intézményi térítési díj Ellátottjogi képviselők képzése - 2014 április 10 Mohácsi Mónika főosztályvezető-helyettes Szociális és Gyermekvédelmi

Részletesebben

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról Jászszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

I. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységre vonatkozó releváns szabályok

I. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységre vonatkozó releváns szabályok Tájékoztató önkormányzati fenntartású szociális alapszolgáltatásokat és gyermekjóléti alapellátásokat nyújtó intézmények egyházi fenntartó részére történő átadásával összefüggő eljárásokról Jelen dokumentum

Részletesebben

Szakmai Hírlevél 2010/I. Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2010. április X. évfolyam 1.

Szakmai Hírlevél 2010/I. Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2010. április X. évfolyam 1. Szakmai Hírlevél 2010/I. Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2010. április X. évfolyam 1. szám Tartalom FÓKUSZBAN: Az otthonközeli ellátás... 3 HÍREK,

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.VII.31.) hatályos állapota A jel

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ 2 3. szám 2010. szeptember TARTALOM

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ 2 3. szám 2010. szeptember TARTALOM MÓDSZERTANI HÍRLEVÉL ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ 2 3. szám 2010. szeptember TARTALOM Tájékoztató (2. rész) önkormányzatok számára az aktív korúak ellátását érintő jogszabályok változásairól, a 2010. január

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat EGYESÍTETT ÓVODA és BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY Szervezeti és Működési Szabályzat BALMAZÚJVÁROS 2013. 1 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI és ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI 1.1. A Szervezeti és Működési szabályzat célja

Részletesebben

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2009. december IX. évfolyam 4. szám

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2009. december IX. évfolyam 4. szám Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2009. december IX. évfolyam 4. szám 1 Tartalom FÓKUSZBAN: Mennyi az annyi? 3 HÍREK, AKTUALITÁSOK 6 Tájékoztatás

Részletesebben

Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról.

Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról. Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról. FELGYŐ CSANYTELEK TÖMÖRKÉNY 2014. március 15. napjától Tisztelt Lakosság!

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 112. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 112. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd 112. szám Tartalomjegyzék 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 231/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége. Kelt: 2011. január 5.

SZAKMAI PROGRAM. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége. Kelt: 2011. január 5. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége SZAKMAI PROGRAM Készítette: Jóváhagyta: Nagy Istvánné intézményvezető Dombainé Arany Vera szociális referens Kelt: 2011. január

Részletesebben

2013. évi CLXVIII. törvény egyes törvényeknek a szociális, gyermekjóléti és

2013. évi CLXVIII. törvény egyes törvényeknek a szociális, gyermekjóléti és Tájékoztató a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásával összefüggő jogszabályváltozásokról Jogszabály: - 2013. évi CLXVIII. törvény egyes

Részletesebben

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS BudaörsKistérségTöbbcélúTársulása(BTT)2009.október7-iülésére Tárgy: A BTT CsaládsegítőésGyermekjólétiKözpontSZMSZ-ének,házirendjénekés szakmaiprogramjánakjóváhagyása Száma: 30-2009. Készítette:

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő szociális intézményekbe történő beutalás rendszerének felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő szociális intézményekbe történő beutalás rendszerének felülvizsgálata Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő szociális intézményekbe történő beutalás rendszerének felülvizsgálata ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085. DEBRECEN - 2014. 1 Tartalomjegyzék I. Fejezet

Részletesebben

T/3500. számú törvényjavaslat. a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

T/3500. számú törvényjavaslat. a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3500. számú törvényjavaslat a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról Előadó: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Szakmai Program 2. számú melléklete Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel.: 35/384-011. Tel/fax.: 35/384-219 e-mail: bercelrehab@nograd.hu SZERVEZETI

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2005. (X. 28.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai Program 6. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 8. számú melléklet JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. december 16. Jogszabályok: - a Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november

Részletesebben