NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL"

Átírás

1 NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ellenőrzési szempontsora évben A házi segítségnyújtás ellenőrzéséhez a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) Szociális Főosztálya annak érdekében állította össze az ellenőrzési szempontsort, hogy a fenntartók és szolgáltatók, valamint az engedélyező hatóságok számára segítséget nyújtson, orientálva az egységes elvárások, ellenőrzési szempontok alkalmazását. Mindehhez tájékoztatásul a vonatkozó jogszabályokat, szakmai követelményeket is megjelenítjük. A szempontsor honlapon való megjelentetése kettős célt szolgál: - egyrészt segíti a szolgáltatások felkészülését az ellenőrzésre, az által, hogy ismertté és kiszámíthatóvá válik az ellenőrzési követelményrendszer, - másrészt a szociális hatóságok (szociális és gyámhivatal) által ezen szempontsor használatával egységesebbé válhatnak az ellenőrzések. Az NRSZH ellenőrzésére a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Kormányrendelet 5. a) pontja, valamint a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Kormányrendelet alapján kerülhet sor. Az ellenőrzés során vizsgáljuk, hogy a házi segítségnyújtás működése megfelel-e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, valamint végrehajtási rendeleteiben foglalt követelményeknek, így az alábbi jogszabályok alkalmazását: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.), A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet (Szmr.), A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (továbbiakban: Szakmai rendelet), A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet (továbbiakban: Ir.), A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet (továbbiakban: Tr.), A szociális, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet, A Munka Törvénykönyve évi XXII. tv. (továbbiakban: Mt.), A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.), A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet, A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény, Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény.

2 2 Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, A gondozási szükséglet, valamit az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet. 1. AZONOSÍTÓ ADATOK 1.1. Adatszolgáltató/k Neve: Beosztása:... Elérhetősége: A házi segítségnyújtást végző intézmény, szolgáltató Megnevezése:... Címe:.... Ágazati azonosítója:.... Elérhetőségei: Telefonszám:., Fax: cím:... A működési engedély szerint telephely-e az intézmény?... Intézményvezető neve: A szolgáltatás vezetőjének neve: Az intézmény működési engedélyének száma:.... Működési engedély módosítása: Határozott, v. határozatlan időre (ennek okai): Kiállító hatóság megnevezése:.. Ellátási területe: Kistérség: Település:.... Működés kezdete (működési engedély alapján): Szolgáltatás nyújtás kezdete (működési engedély alapján):..... Szervezeti forma: önálló vagy integrált. Telephely működési engedélyének száma:... Működési engedély módosítása:... Kiállító hatóság megnevezése:.. Telephely ágazati azonosítója:.. Ellátási területe: Kistérség:

3 3 Település:.... Működés kezdete (működési engedély alapján):..... Szolgáltatás nyújtás kezdete (működési engedély alapján):..... (Megjegyzés: Szmr. 3. (1) Többféle szociális szolgáltatást nyújtó szociális szolgáltató, intézmény számára egy működési engedélyt kell kiadni. Telephellyel rendelkező szociális szolgáltató, intézmény esetén az ellátást nyújtó székhelyre és az egyes telephelyekre külön kell működési engedélyt kiadni. Szmr. 6. (3) bekezdés szerint az alapszolgáltatás ellátási területe a falugondnoki és a tanyagondnoki szolgáltatás, valamint a nappali ellátás kivételével- legfeljebb a) a fővárosra és két vele szomszédos kistérségre, vagy b) négy szomszédos a fővároson kívüli kistérségre terjedhet ki. E szociális szolgáltatások esetén ellátási területként csak olyan terület határozható meg, ahol a szociális szolgáltató, intézmény a biztosított feltételek alapján az alapszolgáltatást nyújtani tudja. (4) A szociális szolgáltató, intézmény alapszolgáltatást nyújtó székhelyének, illetve telephelyének, valamint az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségeknek az alapszolgáltatás ellátási területén, vagy a fővárosban kell lennie.) 1.3. Fenntartó Neve:.... Címe:... Típusa (állami, egyházi, nonprofit nem állami, egyéb nem állami):... Telefonszám:.., Fax:..., cím:... Fenntartót képviselő neve, beosztása:.. Telefonszám:.., Fax:..., cím:... Elérhetőségei: Kapcsolattartó neve, beosztása:... Telefonszám:.., Fax:., cím: Amennyiben 2011/2012. évben fenntartóváltás történt, az azzal kapcsolatos adatok: A fenntartóváltás oka: A fenntartóváltás következtében milyen változások jelentek meg az intézmény/szolgáltatás működésében?.. Az ellátási formát/kat érintette-e a fenntartóváltás? Igen - Nem Amennyiben igen, annak oka, változás?..... Az ellátási területben volt-e változás? Igen - Nem Amennyiben igen, annak oka, változás?..... Egyéb változás a szolgáltatásban? Az intézmény jellemző adatai és az országos nyilvántartásban található adatok összevetése (Megjegyzés: A szociális, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 1.2. pontja alapján) A vizsgált intézményre vonatkozóan Tényleges adatok a vizsgálat időpontjában Utolsó jelentés adatai (félév)

4 4 Várakozók száma Intézményi térítési díj összege Ha van eltérés az adatokban, annak indoka:... Ki jelent a nyilvántartásba? fenntartó/intézmény (a fenntartó jóváhagyásával):. Az egyéb (fenntartói, szolgáltatói) adatok megegyeznek-e a tényekkel? Ha van eltérés, az miben nyilvánul meg?... (Megjegyzés: 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 11. (1) Az országos jelentési rendszer számára az 5. számú mellékletben meghatározott adatokat a fenntartó évente két alkalommal, a) január 15-éig a december 31-ei jelentési időpontra, valamint a július 1-je és december 31-e közötti jelentési időszakra, b) július 15-éig a június 30-ai jelentési időpontra, valamint a január 1-je és június 30-a közötti jelentési időszakra szolgáltatja. (3) Új engedélyes, illetve új szociális szolgáltatás esetén az országos jelentési rendszer számára először a) a szolgáltatás megkezdésének - a jogerős működési engedélyben meghatározott - időpontját követő első jelentési időpontra, valamint b) a szolgáltatás megkezdésének működési engedélyben feltüntetett időpontja és az első jelentési időpont közötti időszakra kell adatot szolgáltatni. 13. (1) Ha a fenntartó vagy az engedélyes az országos jelentési rendszerben hibás vagy hiányos adatot észlel, köteles arról soron kívül - az adatszolgáltatással megegyező módon - értesíteni a Hivatalt.) 1.5. Ellátási szerződés (Szt ) (Megjegyzés: Szt A helyi önkormányzat, illetve a társulás, valamint a Kormány, illetve más állami szerv a szociális szolgáltatást egyházi vagy nem állami fenntartóval kötött ellátási szerződés útján is biztosíthatja.) Rendelkezik- e vele a házi segítségnyújtást ellátó? Amennyiben igen, az ellátási szerződés tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket: az egyházi, nem állami/állami fenntartó neve, székhelye és adószáma, a szociális ellátás formája, az ellátásban részesítendők köre, az ellátásban részesítendők száma, az egyházi, nem állami fenntartó nyilatkozata a szerződésben meghatározott szociális szolgáltatásra vonatkozó külön jogszabályok és szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek betartására, illetve a szolgáltatóval, intézménnyel történő betartatására, a személyi térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének esetei, módjai, szerződésszegés esetén a szolgáltatás folyamatos biztosítására, valamint a kártérítés mértékére vonatkozó kikötés, a szerződés felmondásának hónapokban meghatározott ideje, az ellátás igénybevételének szabályaihoz kapcsolódva különösen a tájékoztatási kötelezettség teljesítését, az e törvényben meghatározott értesítési kötelezettséget, különös tekintettel arra az esetre, ha a települési önkormányzat rendelkezik meghatározott számú férőhellyel az intézményben, a panaszok érvényesítésének rendje, az önkormányzat tájékoztatásának formája, a panaszok kivizsgálására vonatkozó megállapodás, az önkormányzat, illetve a társulás részére történő beszámolás, tájékoztatás módja, formája, gyakorisága (évente min. egyszer beszámolási kötelezettség), a külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének módja, a statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatok rendelkezésre bocsátása, Igen Nem

5 5 az ellátási szerződés alapján végzett feladat ellátásához kapcsolódóan a szolgáltatásért járó ellenérték összege, az ellenérték megfizetésével kapcsolatos eljárási kérdéseket, határidők, az ellenértékkel történő elszámolással kapcsolatos kötelezettségek Feladat ellátási megállapodás (Megjegyzés: Szt. 91. A helyi önkormányzat ellátási kötelezettségének a szociális szolgáltatást nyújtó a) szolgáltató, intézmény fenntartásával, vagy b) szolgáltatót, intézményt fenntartó önkormányzati társulásban történő részvétellel, vagy c) szolgáltatót, intézményt működtető fenntartóval létrejött - a szociális szolgáltatás nyújtásának a helyi önkormányzattól vagy a társulástól történő átvállalásáról szóló (4) bekezdése szerinti megállapodás, illetve ellátási szerződés megkötésével tehet eleget. (Megjegyzés: Szt. 90. (4) bekezdés: a szociális szolgáltatást a helyi önkormányzat, megyei fenntartó, illetve a társulás más helyi önkormányzattal vagy társulással kötött megállapodás útján is biztosíthatja. A megállapodásban rögzíteni kell a szociális szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szabályokat és az ellátottak után fizetendő hozzájárulás mértékét.) Kötött-e megállapodást a megyei intézményfenntartó központ, a többcélú kistérségi társulás illetve a települési önkormányzat? Igen - Nem 1.7. Társulási megállapodás Tartalmazza-e a házi segítségnyújtást a társulási megállapodás? Igen - Nem (Megjegyzés: Az Szt. 58/A. (2b) A házi segítségnyújtás nem állami fenntartója ide nem értve az egyházi fenntartót esetében a december 31-én ellátási szerződéssel nem érintett ellátotti létszám külön jogszabály szerinti finanszírozási rendszerbe július 1-jétől történő befogadásának feltétele, hogy a kérelemhez csatolja az ellátási területe szerinti települési önkormányzat hozzájáruló nyilatkozatát. (2c) Az önkormányzat a hozzájárulását különösen akkor adja meg, ha a (2b) bekezdés szerinti nem állami fenntartó olyan területen biztosít szolgáltatást, ahol az önkormányzat vagy a kistérség által biztosított szolgáltatás nem elérhető, vagy olyan többletszolgáltatást biztosít az adott területen, amely kiegészíti az önkormányzat által nyújtott ellátást. Ha az ellátási területen az önkormányzatok társulásban vagy többcélú kistérségi társulásban biztosítanak szolgáltatást, a társuláshoz, illetve kistérséghez tartozó települések a) több mint felének hozzájáruló nyilatkozata kell, feltéve, hogy ezen települések együttes lakosságszáma meghaladja az összlakosságszám 60%-át, vagy b) több mint 60%-ának hozzájáruló nyilatkozata kell, feltéve, hogy ezen települések együttes lakosságszáma meghaladja az összlakosságszám felét. (2d) A (2a) bekezdés szerinti esetben ide nem értve a (2b) bekezdés szerinti nem állami fenntartású házi segítségnyújtás december 31-én ellátási szerződéssel nem érintett ellátotti létszámát a normatív hozzájárulás a külön jogszabály szerinti finanszírozási rendszerbe történő befogadás nélkül is jár, ha a változás a működési engedély módosítását nem teszi szükségessé. ) 2. TÁRGYI FELTÉTELEK 2.1. Ellátottak számára nyitva álló helyiség (Szakmai rendelet 4. ) Tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető?. Kb. milyen távolságra található tömegközlekedési megállóhely, és milyen járművel/járművekkel lehet megközelíteni?... Jellemző-e, hogy itt történik az ellátási igény jelzése, a térítési díj befizetése, stb.. (Megjegyzés: Szakmai rendelet 4. A személyes gondoskodást nyújtó intézményt úgy kell kialakítani, hogy a) az tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthet ő legyen, b) épületeinek építészeti megoldásai tegyék lehetővé az akadálymentes közlekedést, c) bútorzata és berendezési, felszerelési tárgyai, az életvitelhez szükséges körülmények feleljenek meg az ellátottak életkori sajátosságainak, egészségi és mozgásállapotának.)

6 6 Építészeti megoldások az akadálymentességet lehetővé teszik-e? Igen - Nem (Megjegyzés: 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet , 66..) Ha a fenti válasz igenlő, akkor mivel rendelkezik az épület az alábbiakból: lift rámpa kapaszkodók mozgáskorlátozott vizesblokk kerekesszék méretéhez megfelelő ajtószélesség küszöbnélküliség egyéb: 2.2. Biztosított-e a gondozók számára Házi segítségnyújtás feltételei Igen Nem kerékpár, elektromos kerékpár, motorkerékpár, stb. utazást segítő egyéb közlekedési eszköz: személygépkocsi, bérlet, stb. gondozáshoz szükséges eszközök: gumikesztyű, hajszárító, stb. munkaruha, védőruha: utcai felső ruházat, cipő, kabát, esőköpeny, stb. infrastruktúrával ellátott irodahelyiség: telefon, fax, PC, fénymásoló, stb. egyéb eszközök:. 3. DOKUMENTÁCIÓS REND 3.1. Intézményi dokumentáció MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY (Szakmai rendelet 5. (1) bekezdés a) pontja, Szmr. 6. (1-2) bekezdés) Rendelkezik-e vele a házi segítségnyújtást ellátó? Igen - Nem A működési engedély tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket: az Szmr. 3. sz. melléklete szerint. Fenntartó neve, székhelye, adószáma, típusa (állami, egyházi, nonprofit nem állami, egyéb nem állami) A szociális szolgáltató, intézmény neve, székhelye, telephelye, A szolgáltató az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségeinek címe, külső férőhelyek címe A szociális szolgáltató, intézmény ágazati azonosítója (ellátást nyújtó székhely, telephely) Ha a fenntartóétól különböző adószámmal rendelkezik- a szociális szolgáltató, intézmény adószáma A nyújtott szociális szolgáltatások megnevezése Házi segítségnyújtás esetén a teljesített feltételek alapján- az ellátható személyek száma Az ellátási területet A szolgáltató, intézmény működésének a határozat jogerőre emelkedésének időpontjánál nem korábbi kezdő időpontja Határozott idejű és ideiglenes működési engedély esetén a működési engedély hatálya, egyéb esetben az arra való utalás, hogy a működési engedély határozatlan időre szól Egyházi és nem állami fenntartó esetén ha ellátási szerződést kötött az ellátási szerződést megkötő helyi önkormányzat, társulás, illetve állami szerv neve, székhelye, valamint az a szociális szolgáltatás és férőhelyszám, amelyre az ellátási szerződés kiterjed, továbbá a szerződés megszűnésének időpontja határozott idejű szerződés esetén. Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, valamint étkeztetés esetén a szolgáltatás befogadására, házi segítségnyújtás esetében az ellátható személyek Igen Nem

7 7 számán belül a befogadott létszámra, nappali és bentlakásos intézményi ellátás esetén a férőhelyszámon belül a befogadott férőhelyek számára vonatkozó adatok (Megjegyzés: Szmr. 22. (2) előírása szerint a működési engedélyben - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel az e rendelet szerinti adatokat kell feltüntetni, ha működést engedélyező jogerős határozatot e rendelet hatályba lépését követően hozzák. 22./A A jegyző a június 30-án a hatáskörébe és illetékességébe tartozó szociális szolgáltatók, intézmények működési engedélyezésével és ellenőrzésével kapcsolatos iratokat augusztus 31-éig megküldi az illetékes szociális és gyámhivatalnak. A szociális és gyámhivatal a jegyzői ellenőrzés időpontjától függetlenül a működési engedély módosítására irányuló soron következő eljárással egyidejűleg, de legkésőbb december 31-éig a 11. (5) (9) bekezdésének, valamint a 12. (1), (2) és (4) bekezdésének alkalmazásával az iratok alapján és a helyszínen ellenőrzi azokat a szociális szolgáltatókat, intézményeket, amelyek július 1-jén kerültek a hatáskörébe és illetékességébe, és a) szükség esetén alkalmazza a 13. szerinti jogkövetkezményeket, továbbá b) ha a jegyző által kiadott működési engedély nem felel meg a hatályos jogszabályoknak a hatályos jogszabályoknak megfelelő működési engedélyt ad ki, és a jegyző által korábban kiadott működési engedélyt visszavonja.) TANÚSÍTVÁNY (Megjegyzés: Szmr. 10. (1) A működési engedélyt kiadó határozat jogerőre emelkedését követő tizenöt napon belül az első fokú működést engedélyező szerv a fenntartó részére a miniszter által erre a célra rendszeresített formában, a 4. számú melléklet szerinti adattartalommal, a szükséges számú példányban tanúsítványt állít ki. (2) A tanúsítványt a szociális szolgáltató, intézmény székhelyén, telephelyén és az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségben jól látható módon ki kell függeszteni. 22. (7) A (2) bekezdésben nem említett esetben a szociális szolgáltató, intézmény részére a tanúsítványt december 31-éig hivatalból kell kiállítani) Rendelkezik-e vele a házi segítségnyújtást ellátó? Jól látható helyen van kifüggesztve az intézményben, telephelyen, nyitva álló helyiségben? HÁZIREND (Szakmai rendelet 5. (1) bekezdés) - akkor kell, ha a házi segítségnyújtás intézményhez integráltan működik Szakmai rendelet 5. (2) A szociális intézménynek rendelkeznie kell: b) házirenddel. ) Rendelkezik-e vele a házi segítségnyújtást ellátó? Milyen módon és tartalomban szabályozza a házi segítségnyújtás igénybevételét, szolgáltatásait, stb. ALAPÍTÓ OKIRAT - ha a szolgáltató költségvetési szerv (Megjegyzés: Szakmai rendelet 5. (1) A szociális szolgáltatónak rendelkeznie kell b) alapító okirattal, ha a szociális szolgáltató költségvetési szerv) Rendelkezik-e vele a házi segítségnyújtást ellátó? Tartalmában megfelelő-e? Fenntartói (állami) elfogadás száma:.. SZAKMAI PROGRAM (Megjegyzés: Szakmai rendelet 5., 5/A. ; A szociális szolgáltatónak rendelkeznie kell: d) szakmai programmal, Szt. 92/B. (1) bek. c) pontja szerint az állami fenntartó jóváhagyja az intézmény szakmai programját.. Szt. 92/C. (1) bek. a) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény egyházi, illetve nem állami fenntartója gondoskodik az intézmény szakmai programjának elkészítéséről.) Rendelkezik-e vele a házi segítségnyújtást ellátó? Fenntartó jóváhagyta-e (állami fenntartó esetén)?

8 8 Ha igen, annak dátuma: hó... nap, határozat száma:.. Ha fenntartó váltás történt átdolgozásra került-e? A szakmai program tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket (Szakmai rendelet 5/A. ): Igen Nem A szolgáltatás célja, feladata, különösen a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, létrejövő kapacitások, nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása. Más intézményekkel történő együttműködés módja. Az ellátandó célcsoport jellemzőit. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége. Az ellátás igénybevételének módja. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja. Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályok. Mellékletek rendelkezésre állnak-e? Igen Nem Az Szt. 94/C. -ának (1) bekezdése szerinti megállapodások tervezetét, az Szt. 94/C. (2) bekezdése szerinti kivételekkel. Integrált szociális intézmény esetében a házirend. A szervezeti és működési szabályzat, vagy annak tervezete. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) Rendelkezik-e vele az intézmény? Fenntartó jóváhagyta? Időpontja, dokumentum megnevezése, száma:.. (Megjegyzés: Szt. 92/B. (1) bekezdés c) pontja szerint az állami fenntartó jóváhagyja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát. Szt. 92/C. (1) bekezdés a) a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény egyházi, illetve nem állami fenntartója gondoskodik az intézmény szervezeti és működési szabályzatának elkészítéséről. Szakmai rendelet 5. (1) bek. c) pont alapján az egyszemélyes szolgálatot kivéve rendelkeznie kell szervezeti és működési szabályzattal. Szakmai rendelet 5/B. tartalmazza a kötelező elemeket) Az SZMSZ tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket: Igen Nem Az intézmény szervezeti felépítésének leírása Szervezeti ábra Több személyes gondoskodási forma egy szervezeti keretben történő megszervezése esetén a szervezeti forma A belső szervezeti tagozódás, a szervezeti egységek megnevezése, feladatköre A szervezeti egységek szakmai együttműködésének, az esetleges helyettesítések rendjét Az intézmény irányítási és működési rendjével kapcsolatos kérdések, a munkáltatói jogok gyakorlásának rendje A TAJ alapú elektronikus nyilvántartásban az adatszolgáltatásra jogosultak munkakörét, kötelezettségét, feladatait. (javasolt elem). SZABÁLYZATOK (Megjegyzés: Szakmai rendelet 5. (1) bek. alapján a szociális szolgáltatónak rendelkeznie kell: f) az 1. számú melléklet III. 1. és III.3. pontjában meghatározott szabályzatokkal, g) az egyszemélyes szolgálat kivételével az 1. számú melléklet I.1., II.3. és III.2. pontjában meghatározott szabályzatokkal. (2) A szociális intézménynek rendelkeznie kell: c) az 1. számú mellékletben meghatározott szabályzatokkal, nappali ellátást nyújtó intézmény esetében az 1. számú melléklet I.2. pontja szerinti szabályzat kivételével.

9 9 I. Az intézmény működésével összefüggő szabályzatok: 1. iratkezelési szabályzat, II. Gazdasági szabályzatok: 1. számviteli szabályzat, 2. pénzkezelési szabályzat, 3. anyaggazdálkodási, leltár és selejtezési szabályzat, 4. vagyonvédelmi szabályzat, III. Műszaki ellátási szabályzatok: 1. munkavédelmi szabályzat, 2. tűzvédelmi szabályzat,3. gépjármű használati szabályzat.) IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Rendelkezik-e vele az intézmény? SZÁMVITELI SZABÁLYZAT Rendelkezik-e vele az intézmény? PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Rendelkezik-e vele az intézmény? Elkészítés dátuma:. Elkészítés dátuma:. Elkészítés dátuma:. ANYAGGAZDÁLKODÁSI-, LELTÁR-, ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Rendelkezik-e vele az intézmény? VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT Rendelkezik-e vele az intézmény? TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Rendelkezik-e vele az intézmény? Elkészítés dátuma:. Elkészítés dátuma:. Elkészítés dátuma:. A tűzvédelmi szabályzatot szakember készítette?... A tűzvédelmi oktatás dátuma? (oktatási napló)... MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Rendelkezik-e vele az intézmény? Elkészítés dátuma:. A munkavédelmi szabályzatot szakember készítette?... A munkavédelmi oktatás dátuma? (oktatási napló).. GÉPJÁRMŰHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Rendelkezik-e vele az intézmény? Elkészítés dátuma:. EGYÉB SZABÁLYZATOK: (adatvédelmi szabályzat, takarítási és higiénés szabályzat, etikai szabályzat, kockázatelemzés, tűzriadó terv stb.) Munkaruha juttatás biztosított-e a dolgozók számára? (Megjegyzés: Szakmai rendelet 6. (11) A személyes gondoskodás körébe tartozó feladatokat ellátó személyek részére munkaruhát kell biztosítani. A munkaruha-juttatás feltételeit a munkáltató állapítja meg. Az alap- és a szakellátást biztosító intézményekben az ellátást igénybe vevő kkel közvetlenül foglalkozó személyek részére szükség esetén védőruhát is kell biztosítani. Az ellátást igénybe vevő kkel közvetlenül foglalkozó személyek alatt a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének I. Ágazat specifikus munkakörök a szociális területen cím alatt megjelölt munkakörökben foglalkoztatottakat kell érteni.) Ha a házi segítségnyújtást ellátó a feladat ellátása érdekében használ gépjárművet a gépjármű adatai: Típusa:., Forgalmi rendszáma:.

10 10 Gépjármű használattal kapcsolatos dokumentációk ellenőrzése (pl. menetlevél). Milyen más egyéb feladat ellátására veszik igénybe a gépjárművet? Ellátotti dokumentáció Fenntartóváltás esetén A dokumentációs rendben megjelent-e változás? Amennyiben igen, annak oka, változás területe: Az ellátotti dokumentációk átadásra kerültek-e? Új ellátotti dokumentáció felvételére került sor? NYILVÁNTARTÁS A SZEMÉLYES SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSBAN RÉSZESÜLŐ SZEMÉLYEKRŐL (Szt. 20., 20/B. ) (Megjegyzés: Szt. 20. (1) A szolgáltató, intézmény vezetője a szolgáltatásra vonatkozó igényt - az (5) bekezdésben foglalt szolgáltatások kivételével - érkezésének napján nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás vezetésének célja az e törvényben meghatározott jogok érvényesülésének elősegítése. (3) Ha a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező szolgáltató, intézmény vezetője kapacitás, illetve férőhely hiányában a szolgáltatásra vonatkozó igényt nem teljesíti, a nyilvántartott igények teljesítésének indokoltságát évente vizsgálni kell. (8) A (2) és (4) bekezdés szerinti adattartalmú nyilvántartás a változások nyomon követhetőségét biztosító elektronikus úton is vezethető. (9) A (2) bekezdés szerinti adattartalmú nyilvántartásból törölni kell az adatokat, ha az ellátásra vonatkozó igény a teljesítését megelőzően megszűnik. Szt. 20/B. A Kormány által kijelölt szerv - a szociális szolgáltatás rendszerének és finanszírozásának tervezhetősége miatt - országos jelentési rendszert működtet. A fenntartó az országos jelentési rendszer számára köteles bejelenteni a külön jogszabályban meghatározott - személyes adatnak nem minősülő - adatokat. Szt. 20/C. (1) A szociális hatóság a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, szolgáltatások finanszírozásának ellenőrzése céljából nyilvántartást vezet. (5) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás adatait a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, szolgáltatások finanszírozásának ellenőrzése céljából elektronikus úton továbbítani kell a kincstárnak. 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 13/B. -a írja elő a fenntartók igénybevevői nyilvántartásba történő adatszolgáltatási kötelezettségét. 13/C. (1) Az igénybevevői nyilvántartásba történő adatszolgáltatásért a fenntartó felel. (2) Az adatszolgáltatást a (3) és (5) bekezdés szerinti személyek (a továbbiakban együtt: adatszolgáltatásra jogosult) teljesítik.) Rendelkezik-e vele a házi segítségnyújtást ellátó? Milyen módon vezeti a nyilvántartást? (papíralapon, elektronikusan, ha igen az archiválás módja)? (Megj.: A TAJ alapú központi elektronikus nyilvántartás nem helyettesíti a papír alapú és / vagy az intézményi elektronikus nyilvántartást.) Az ellátottak felvételének sorrendisége nyomon követhető-e? A nyilvántartás a személyes szociális gondoskodást kérelmező személyekről tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket: A kérelmező természetes személyazonosító adatai. Jogosult neve, születésének helye, ideje, anyja leánykori neve. A kérelmező telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye, értesítési cím. A kérelmező állampolgársága, bevándorolt, letelepedett vagy menekült, hontalan jogállása, a szabad mozgás és tartózkodás jogára vonatkozó adat. A kérelmező cselekvőképességére vonatkozó adat. A kérelmező törvényes képviselője, továbbá a kérelmező megnevezett hozzátartozója neve, születési neve, telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye Igen Nem

11 11 vagy értesítési címe. A kérelem előterjesztésének vagy a beutaló határozat megküldésének időpontja. A soron kívüli ellátásra vonatkozó igény. Az egyszerűsített előgondozás lefolytatásának időpontja. A nyilvántartás tartalmazza-e a személyes szociális gondoskodást igénybevevő személyekről az alábbi kötelező elemeket: Az ellátásban részesülő személy Társadalombiztosítási Azonosító Jele. Az ellátás megkezdésének és megszüntetésének dátuma, az ellátás megszüntetésének módja, oka. A jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok, különösen a szociális rászorultság fennállása, a rászorultságot megalapozó körülményekre vonatkozó adatok Az intézmény vezetője tájékoztatta-e az ellátottakat arról, hogy az Szt. 20. (2), (4) bekezdésben foglalt adatokat egy országos adatbázisban, TAJ alapú nyilvántartásban is kezelik?... Ha igen milyen formában?... KÉRELEM (Szt. 93., Ir.3. (1)) től a szolgáltatás igénylése szóban vagy írásban történik?... Írásbeli kérelem adattartalma:. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (Ir.3. (2) bekezdés, 1. sz. melléklet) Mellékelik-e a kérelem előterjesztésekor az Ir. I. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást: Formája megfelelő? JÖVEDELEMNYILATKOZAT (Szt. 119/C., Ir.3. (3) bekezdés, 1. számú melléklet) Megfelelő nyomtatványokat használják január 1-től? Kitöltésük megfelelősége?... (Megjegyzés: január 1-jével megszűnt a kérelem írásbeliséghez való kötöttsége, az ellátás mind szóban, mind formai kötöttségek nélküli írásbeli alakban kérelmezhető. Szt. 93. (1) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igényl ő, illetve törvényes képviselő je szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik. Ir. 3. (1) a szociális ellátásokat szóban vagy írásban kell kérelmezni. Természetesen lehetősége van a szolgáltatónak, intézménynek arra, hogy saját használatra összeállítson olyan nyomtatványt, melyet írásbeli kérelem esetén az igénylőnek kitöltésre javasol. Bármilyen forma megfelelő, amelyből megállapíthatóak az ellátás szempontjából releváns adatok (Szt. 93. (1) bek., Ir. 3. (1) bek.). Szt. 93. (2) Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt - az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve - a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy - ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta - önállóan terjesztheti elő. Ir. 3. (2) Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, idősek, fogyatékosok és demens személyek nappali ellátása, továbbá bentlakásos intézmény (az éjjeli menedékhely kivételével) esetén a kérelem előterjesztésekor mellékelni kell az 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást. Szt. 119/C. (1) Az intézmény (szolgáltató) vezetője az intézményi ellátás (szolgáltatás) nyújtásának megkezdését megelőzően megvizsgálja az ellátást igénylő a) havi jövedelmét szociális alapszolgáltatás és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény esetén, (2) Az intézmény (szolgáltató) vezetője a térítési díj felülvizsgálatakor megvizsgálja az ellátott a) havi jövedelmét szociális alapszolgáltatás és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény esetén,

12 12 Ir. 3. (3) az Szt. 115/A. -a vagy a fenntartó döntése alapján térítésmentesen biztosítandó ellátások kivételével valamennyi személyes gondoskodási forma esetén a kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani az 1. számú melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot. A jövedelmeket igazolni kell. Az ellátást igénylő törvényes képviselője aláírása alatt az alábbiakat kell érteni: - ha valaki cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt áll, akkor a gondnoka ír alá, - ha cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt áll, akkor meg kell vizsgálni, a korlátozás mire terjed ki. A gondnokság tényéről szóló dokumentumot be kell szerezni az aláírásra való jogosultság vizsgálatához.) ÉRTESÍTÉS (Szt. 94/A. (2) bekezdés, Szt. 94/D. ) (Megjegyzés: Az igénybevételi eljárásnak a módosítás előtt részét képezte, hogy az állami fenntartású intézmény vezetője a beérkezett kérelemmel kapcsolatos döntéséről írásban értesítette az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. A módosítással megszűnt az írásbeli értesítési kötelezettség abban az esetben, ha a döntés pozitív, ilyen esetben elegendő az ellátott nyilvántartásba vétele. Elutasítás esetén viszont továbbra is szükséges az írásbeli értesítés, mivel csak így biztosítható a döntés elleni jogorvoslat. Ez utóbbi kötelezettség kiterjesztésre kerül az ellátási szerződéssel feladatot ellátó nem állami, egyházi fenntartókra is. Szt. 94/D. Ha az egyházi, illetve nem állami fenntartó a helyi önkormányzattal, társulással vagy állami szervvel ellátási szerződést kötött, és az ellátási szerző dés hatálya alá tartozó esetben a szociális szolgáltatásra irányuló kérelmet elutasítja, az ellátást igénylőt és törvényes képviselő jét írásban köteles értesíteni. Ebben az esetben az ellátást igényl ő és törvényes képviselője a döntés ellen a közléstő l számított nyolc napon belül az ellátási szerződést megköt ő helyi önkormányzathoz, társuláshoz vagy állami szervhez fordulhat. A helyi önkormányzat, a társulás vagy állami szerv a kérelemről határozattal dönt.) Az ellátás igénybevételére irányuló kérelem elutasításakor írásban értesítik az ellátottat? Ha igen, milyen formában?,,,,,,,,. Dokumentálták-e az igénylő felé való kiküldését? TÁJÉKOZTATÁS (Szt (2), Ir. 22/A. ) (Megjegyzés: Szt (2) a kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt az ellátás igénybevételét megelőzően írásban tájékoztatja. (4) Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, a (2) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Az állami fenntartó a térítési díj összegéről határozattal dönt. Ir. 22/A. (1) Az Szt. 119/C. -a szerinti jövedelemvizsgálathoz mellékelni kell a 3. szerinti jövedelemnyilatkozatot és vagyonnyilatkozatot. (2) A jövedelemvizsgálat eredményeként megállapított jövedelmet és jövedelemhányadot, a jövedelem- és vagyonvizsgálat eredményeként megállapított, a személyi térítési díjnak a jelentős pénzvagyonból vagy a jelentős ingatlanvagyonból fedezett részösszegét az Szt (2) bekezdése szerinti tájékoztatás, továbbá a személyi térítési díj felülvizsgálatáról szóló tájékoztatás tartalmazza.) Írásban tájékoztatják az ellátottat a személyi térítési díj összegéről (igénybevételt megelőzően, felülvizsgálatkor)? A tájékoztató a jogorvoslati lehetőséget tartalmazza? Dokumentálták-e az igénylő felé való kiküldését? IRÁSBELI NYILATKOZAT (Ir. 18. ) (Megjegyzés: Ir. 18. Az alapszolgáltatást igényl ő személy az ellátás kérelmezésekor írásban nyilatkozik arról, hogy igénybe vesz-e más szolgáltatónál, intézménynél valamilyen alapszolgáltatást. Nem kell nyilatkozni a népkonyha, családsegítés, az utcai szociális munka, a nappali meleged ő, a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, valamint a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöb ű ellátás igénybevételéről.) Készült-e nyilatkozat arról, hogy az alapszolgáltatást igénylő személy az ellátás kérelmezésekor igénybe vesz-e más szolgáltatónál, intézménynél valamilyen alapszolgáltatást? EGYSZERŰSÍTETT ELŐGONDOZÁS (Ir. 4.,)

13 13 (Megjegyzés: Ir. 4. (3) Egyszerűsített elő gondozást kell végezni: a) a házi segítségnyújtást megelőző en, (4) Egyszerűsített előgondozás esetén az előgondozást végz ő személy a helyszínen tájékozódik az ellátást igénybe vev ő életkörülményeiről, szociális helyzetérő l, egészségi állapotáról, valamint mérlegeli azt, hogy a szolgáltató, illetve intézmény által nyújtott szolgáltatás megfelel-e az igénybe vev ő állapotának és szükségleteinek. Egyszerűsített előgondozás során az előgondozást végz ő személy a 4. számú melléklet szerinti adatlapot tölti ki. (5) Házi segítségnyújtás esetében az egyszerűsített előgondozás a szolgáltatást igénylő nek a szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatásából áll. Az egyszerűsített elő gondozás során kell elvégezni a gondozási szükséglet vizsgálatát.) Megfelelő módon dokumentálták-e? (Ir. 4. sz. melléklete) Igen - Nem GONDOZÁSI SZÜKSÉGLET VIZSGÁLATA (Szt. 63. (4), (6)-(7) bekezdés, Ir. 4. (5) bekezdés) (Megjegyzés: Szt. 63. (4) Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő végzi el az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. Ir. 4. (5) Házi segítségnyújtás esetében az egyszerűsített előgondozás a szolgáltatást igénylő nek a szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatásából áll. Az egyszerűsített elő gondozás során kell elvégezni a gondozási szükséglet vizsgálatát. Szt. 63. (6) Az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő a gondozási szükségletet jogszabályban meghatározottak szerint megvizsgálja és megállapítja a napi gondozási szükséglet mértékét. (7) A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről, ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig napi 4 órában történő házi segítségnyújtásra jogosult.) A 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendeletet 3. (1) bekezdése értelmében az igénylőnek vagy törvényes képviselőjének a gondozási szükséglet vizsgálatához be kell mutatnia a gondozási szükséglet megítélését szolgáló, rendelkezésre álló leletek és szakvélemények másolatát vagy a 4. szerinti igazolásokat. Az igazolások beszerzésében a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló miniszteri rendelet szerinti előgondozást végző személy segítséget nyújt az ellátást igénylőnek. (2) bekezdése értelmében a gondozási szükséglet vizsgálata a 3. számú melléklet szerinti értékelő adatlapon történik. A vizsgálat eredményéről a 4. számú melléklet szerinti igazolást kell kiállítani. Az értékelő adatlap másolatát és az igazolás egy példányát a vizsgálat elvégzését követően át kell adni az igénylőnek és törvényes képviselőjének. A gondozási szükséglet vizsgálatról kiállított igazolás határozatlan ideig érvényes. 78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet alapján től az irányadó gondozási szükséglet: 0-10 pont: nincs pont: 1 óra pont: 2 óra pont: 3 óra pont: 4 óra 40 pont felett: 4 órát meghaladó A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Kormányrendelet 23. (2) alapján a augusztus 16-án folyamatban lévő, gondozási szükséglet megállapítására irányuló eljárásokat, valamint azok felülvizsgálatát az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetről, valamint eljárásának részletes szabályairól szóló 213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet augusztus 16-án hatályos szabályai alapján kell lefolytatni. A augusztus 17-ét megelőzően az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet által a gondozási szükséglet tekintetében kiadott szakvélemények továbbra is felhasználhatók a gondozási szükséglet újabb vizsgálata nélkül. A személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértőkre, szakértői szervekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 2. (5) Az igazolás kiállításától számított egy évig a gondozási szükséglet vizsgálatát csak akkor kell elvégezni, ha a benyújtott iratokból megállapítható, hogy a szolgáltatást igénylő személy gondozási szükségletében vagy a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülményeiben lényeges változás következett be. A gondozási szükséglet megítélését szolgáló leletek, szakvélemények, igazolások beszerzésében segítséget nyújt az előgondozást végző személy?

14 14 A 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendeletet 4. számú melléklet szerinti igazolást az intézményvezető tól ellátottanként kiállítja? Az Ir. 19. alapján a házi segítségnyújtást igénylőnek a szolgáltatás gyakoriságára vonatkozó igényét az Szt. 63. (7) bekezdésének keretei között kell figyelembe venni. Ha a szolgáltatást igénybe vevő nem igényli a gondozási szükséglet vizsgálatáról kiállított igazolás szerinti napi óraszámnak megfelelő időtartamú házi segítségnyújtást, a szolgáltatást az általa igényelt időtartamban kell nyújtani. A szolgáltatást igénybe vevő személy a gondozási szükséglet vizsgálatáról kiállított igazolás szerinti, vagy az általa igényelt, annál alacsonyabb napi óraszámnak megfelelő időtartamú házi segítségnyújtást hetente a hét egy vagy több napjára összevontan is igénybe veheti. Szt. 68/A. (4) bekezdésében foglaltak: Ha az idősotthoni ellátást igénylő személy gondozási szükséglete fennáll, de nem haladja meg a napi 4 órát, és az idősotthoni elhelyezést a jogszabályban meghatározott egyéb körülmények sem indokolják, az intézményvezető tájékoztatást ad a házi segítségnyújtás igénybevételének lehetőségéről. Az idősotthoni ellátás iránti igénylés során szerzett intézményvezető által megállapított gondozási szükséglet elfogadásra kerül? Ha igen, akkor. fő esetében. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja az intézményvezető tájékoztatja-e az igénylőt a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről? Ha igen, akkor milyen formában?... A megállapított gondozási szükséglethez képest jellemzően milyen időtartamban veszik igénybe az ellátottak a segítő tevékenységet?... Ha a megállapított gondozási szükségletnél kevesebb napi/összevontan heti óraszámban igényli, az ellátott a gondozást arról tesz e nyilatkozatot? A szolgáltatást igénylők közül hány fő vitatta a gondozási szükséglet vizsgálat eredményét?... MEGÁLLAPODÁS (Szt. 94/C.., 92/K. ) (Megjegyzés: Szt. 94/C. (1) Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt a) állami fenntartású intézmény (szolgáltató) esetén az intézményvezető (szolgáltató vezetője), b) egyházi és nem állami fenntartású intézmény (szolgáltató) esetén a fenntartó vagy az általa megbízott személy az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével írásban megállapodást köt. 92/K. (6) Házi segítségnyújtás esetében az ellátottak száma egyetlen napon sem haladhatja meg a működési engedélyben meghatározott ellátotti létszám száztíz százalékát, éves átlagban pedig annak száz százalékát. A megállapodás megkötésekor különös figyelmet kell fordítani az aláírásra való jogosultság vizsgálatára, tehát arra, hogy kiskorú esetén a szülő vagy törvényes képviselő, nagykorú, de korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen személy esetén a gondnok (illetve az ellátott és a gondnok együttes) aláírása szerepeljen a megállapodáson.) Kötött-e a házi segítségnyújtást ellátó megállapodást az igénybevevővel? Tartalma: formális, vagy egyénre szabott?..... Ha fenntartó váltás történt kötöttek új megállapodást az igénybevevőkkel, vagy módosítások történtek?.... A megállapodás tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket: Igen Nem Az ellátás kezdetének időpontját. Az intézményi ellátás időtartamát (a határozott vagy határozatlan időtartam megjelölését). Az igénybevevő számára nyújtott szolgáltatások tartalmát. A személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat,

15 15 amennyiben az ellátás térítésidíj-fizetési kötelezettséggel jár. Az ellátás megszüntetésének módjait. Az igénybevevő természetes személyazonosító adatait (2011. július 27-től). Jogorvoslati lehetőséget (nem kötelező tartalmi elem). Ellátottjogi képviselő nevét elérhetőségét (nem kötelező tartalmi elem). A személyes adatok országos TAJ alapú elektronikus nyilvántartásban történő kezeléséről szóló tájékoztatás (nem kötelező tartalmi elem). (Megjegyzés: Javasolt az ellátottal kötött megállapodásba belefoglalni, hogy házi segítségnyújtás keretében milyen gyakorisággal és hány óra gondozási időt igényel az ellátott, az intézményi jogviszony megszűnése, megszüntetésének eseteit, az ellátottjogi képviselő nevét, elérhetőségét, valamint a jogorvoslati lehetőségeket.) EGYÉNI GONDOZÁSI TERV (Szakmai rendelet 7., 8/A., 9. (1),(2),(4) bekezdés, 27. (1) bekezdés; Szt. 59. (4) bekezdés) (Megjegyzés: Szakmai rendelet 7. (1) Gondozási tervet kell készíteni c) az alapszolgáltatásban részesül ő személyre vonatkozóan akkor, ha azt e rendelet kötelezővé teszi. (2) A gondozási terv egyénre szabottan határozza meg az ellátásban részesül ő állapotának megfelel ő gondozási, ápolási, fejlesztési feladatokat és azok megvalósításának módszereit. A gondozási tervet az ellátás igénybevételét követően egy hónapon belül kell elkészíteni. (4) Az egyéni gondozási terv - a fogyatékos személyek otthona kivételével - az ápolást, gondozást nyújtó intézményben elhelyezett, a nappali intézményi ellátásban részesül ő, valamint az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott alapszolgáltatásban részesül ő személy ellátásához kapcsolódó, az e rendeletben meghatározott feladatokat rögzíti. 8/A. Az alapszolgáltatásban részesül ő személy esetében a gondozási terv elkészítéséről a gondozást végző személy, az abban meghatározott feladatok teljesítésének biztosításáról a szolgáltatás szakmai vezető je gondoskodik. A gondozási terv elkészítésére a 8. (2) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell. 9. (1) Az egyéni gondozási terv tartalmazza a) az ellátott személy fizikai, mentális állapotának helyzetét, b) az állapotjavulás, illetve megőrzés érdekében szükséges, illetve javasolt feladatokat, azok időbeli ütemezését, c) az ellátott részére történ ő segítségnyújtás egyéb elemeit. (2) Az ellátásban részesül ő személlyel közvetlenül foglalkozó szakember folyamatosan figyelemmel kíséri és elő segíti az egyéni gondozási tervben meghatározottak érvényesülését. Az egyéni gondozási tervet kidolgozó munkacsoport, illetve az alapszolgáltatások esetében a gondozási tervet készít ő személy évente - jelentő s állapotváltozás esetén annak bekövetkeztekor - átfogóan értékeli az elért eredményeket, és ennek figyelembevételével módosítja az egyéni gondozási tervet. 10. (1) Ha az ellátásban részesül ő személy állapota miatt ápolásra is szorul, az egyéni gondozási terv részeként ápolási tervet kell készíteni. Az ápolási terv az ápoló-gondozó otthonban elhelyezett személy részére nyújtott, e rendeletben meghatározott ápolási feladatok dokumentációja, amely az ápolásra szoruló személy állapotának javítására vonatkozó feladatokat, illetve az alkalmazható technikákat tartalmazza. (2) Az ápolási terv tartalmazza a) az ellátást igénybe vev ő egészségi állapotának leírását, b) az ápolási tevékenység részletes tartalmát, c) az ellátást igénybe vev ő önellátó képességének visszanyeréséhez szükséges segít ő tevékenységet, d) az ápolás várható időtartamát, e) szükség szerint más formában biztosítandó ellátás kezdeményezését (ápolóotthoni elhelyezését, fekvőbeteg- gyógyintézeti elhelyezést stb.). (3) Az ápolási feladatok szakszer ű ellátását az intézmény orvosa folyamatosan figyelemmel kíséri. 27. (1) A házi segítségnyújtásban részesül ő személyre vonatkozóan egyéni gondozási tervet kell készíteni. Amennyiben a háziorvos véleménye alapján ápolási feladatok ellátása is szükséges, a gondozási terv ápolási tervvel egészül ki. Szt. 59. (4) A szociális alapszolgáltatást nyújtó személy - külön jogszabályban meghatározott esetekben - gondozási tervet készít az egyes ellátottak részére nyújtott szolgáltatások formáiról, rendszerességérő l, időtartamáról.) Készített-e a házi segítségnyújtást ellátó minden esetben, vagy esetenként egyéni gondozás tervet? A gondozási tervet az ellátás igénybevételét követően egy hónapon belül készítik el? Tartalma: formális, vagy egyénre szabott?.....

16 16 A gondozási tervet készít ő személy évente - jelentő s állapotváltozás esetén annak bekövetkeztekor - átfogóan értékeli-e az elért eredményeket, és ennek figyelembevételével módosítja-e az egyéni gondozási tervet? Az egyéni gondozási terv tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket: Igen Nem Az ellátott személy egészségi, fizikai, mentális állapotának helyzete Állapotjavulás, ill. megőrzés érdekében szükséges, ill. javasolt feladatok, azok időbeli ütemezése Az ellátott részére történő segítségnyújtás egyéb elemei Átfogó eredményértékelés kötelező évente, vagy ezen felül jelentős állapotváltozás esetén; utána ennek megfelelően módosítás ez megtörténik-e? (A gondozási tervet, annak módosítását az ellátást igénybevevő személlyel, illetve törvényes képviselőjével közösen kell elkészítenie a gondozást végző személynek, ezt az ellátott/törvényes képviselő aláírásával igazolja.) GONDOZÁSI NAPLÓ (Szakmai rendelet 27. (4), Tr. 1. sz. melléklete) Rendelkezik-e vele a házi segítségnyújtást ellátó? Gondozónként megfelelően vezetett-e a gondozási napló? Az ellátott aláírásával igazolja-e az elvégzett tevékenységet? Formai, tartalmi követelményeknek megfelelő-e? Ha a gondozási feladatok kódokkal kerülnek feltüntetésre a kódokat tartalmazó tábla a gondozási napló melléklete? Ha a gondozási feladatok kódokkal kerülnek feltüntetésre a megállapodás megkötésekor kézhez kapja-e az ellátott a kódokat tartalmazó táblát? Ki ellenőrzi a gondozási naplót, annak megtörténte bejegyzésre kerül-e?.. A gondozási napló szerinti tevékenységek összhangban állnak-e az ellátott állapotával, szükségleteivel? SZEMÉLYI FELTÉTELEK Fenntartóváltással kapcsolatosan Személyi változások történtek-e? Amennyiben igen, annak oka, változás? A dolgozói létszámban változások történtek-e? Történt-e átszervezés, feladatellátásban változás? Amennyiben igen ez milyen módon valósult meg?. A dolgozók tájékoztatása hogyan történt meg, erre vonatkozó írásos dokumentáció készült-e?... Történtek-e egyeztetések, véleménykérés (szakszervezet, érdekvédelmi szervezetek, dolgozói értekezlet)? Előírt létszám megléte (Szakmai rendelet 2. és 3. sz. mell., illetve 27. (3), 19/A. (7), (8) bekezdés) (Megjegyzés: Szakmai rendelet 27. (3) A házi segítségnyújtásban - az egyszemélyes szolgálat kivételével - tiszteletdíjban részesíthető társadalmi gondozók is alkalmazhatók, számuk azonban nem haladhatja meg a szakképzett gondozók számát. A társadalmi gondozó a 25. (3) bekezdésének c)-d) és j) pontja szerinti házi segítségnyújtási feladatot végezheti. 19/A. (7) Ha a házi segítségnyújtást, illetőleg a családsegítést nyújtó szakmai egység keretében legalább 10 főt foglalkoztatnak, a szakmai egység vezetője nem lehet más szakmai

17 17 egység, illetve a szolgáltató, intézmény vezetője. (8) Az (5)-(7) bekezdés szerinti esetekben a szakmai létszámnormák számításánál az egyes alapszolgáltatások vezetőjére, illetve koordinátorára elő írt létszámot a szakmai egység, illetve a szolgáltató, intézmény vezetőjével betöltöttnek kell tekinteni.) Vetítési alap: ellátottak engedélyezett száma:.. fő, az ellátottak napi száma:..fő /főállású gondozók száma: fő, szakképzett gondozók száma:.fő. Munkakör Szociális gondozó Vezető gondozó Társadalmi gondozó Jogszabály által előírt létszám maximum 9 ellátottra 1 fő 10 vagy több főállású szociális gondozó esetén Számuk nem haladhatja meg a szakképzett gondozók számát Tényleges létszám Létszámkülönbözet (+ vagy előjellel) Munkáltató által adott felmentések száma, oka (Szakmai rendelet 6. (5) bekezdés alapján). (Megjegyzés: Szakmai rendelet 6. (5) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményben foglalkoztatottaknak az adott munkakör betöltéséhez szükséges képesítési minimumelő írásait a 3. számú melléklet tartalmazza. A munkakör betöltéséhez szükséges képesítési előírások alól - ide nem értve a vezető beosztású, megbízású vagy munkakör ű személyeket - a munkáltatói jogkör gyakorlója határozott idő re, de legfeljebb öt évre felmentést adhat, ha a) a munkakört betölteni kívánó személy a képesítés megszerzése érdekében már oktatásban vesz részt, vagy b) az adott munkakör betöltésére nem áll rendelkezésre a képesítési előírásoknak megfelel ő személy, és a munkakört betölteni kívánó személy vállalja a szükséges képesítés megszerzését.) Az ellátásban részesülő személyekkel közvetlenül foglalkozó személyes gondoskodást végző személyek legalább 50%-a szakképzett-e?(szakmai rendelet 6. (1) bekezdés a) pontja)... (Megjegyzés: Szakmai rendelet 6. (1) Az ellátásban részesül ő személyekkel közvetlenül foglalkozó, személyes gondoskodást végz ő személyek a) legalább ötven százalékának szakképzettnek kell lennie alapszolgáltatás esetén - a nappali ellátás kivétel.) Szakmai rendelet 113. (1) Szakképzettnek kell tekinteni azon személyt - függetlenül attól, hogy december 31-én szociális intézménynél, szolgáltatónál van-e foglalkoztatva -, aki a) a december 31-én hatályos 3. számú melléklet szerinti felsőfokú végzettséggel rendelkezik, vagy b) a december 31-én hatályos 3. számú melléklet szerinti és az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendeletben, az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendeletben vagy az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben meghatározott képesítéssel rendelkezik. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyek kivételével a december 31-én szociális intézménynél, szolgáltatónál a december 31-én hatályos 2. számú melléklet szerinti szakmai létszámnormák keretében foglalkoztatott személyt jogviszonya fennállásáig szakképzettnek kell tekinteni, ha a december 31-én hatályos 3. számú melléklet alapján szakképzettnek minősül. (3) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti személy december 31-ét követően szociális intézménynél, szolgáltatónál szakmai létszámnormába tartozó új jogviszonyt létesít, az új jogviszonya tekintetében is szakképzettnek kell tekinteni azzal, hogy az új jogviszony létrejöttétől számított 10 éven belül köteles a 3. számú mellékletnek a tanulmányok megkezdésekor hatályos előírásai szerinti képesítést megszerezni. E kötelezettség alól mentesül az a személy, akinek az új jogviszony létrejöttekor legfeljebb tíz év van hátra a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig (2) A munkáltatói jogkör gyakorlója a 3. számú melléklet szerinti képesítési előírások alól felmentést adhat annak az intézménnyel közalkalmazotti vagy munkaviszonyban lévő személynek, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt e rendelet hatálybalépésétől számított tíz éven belül éri el. (3) Az e rendelet hatálybalépésekor már működő intézményekkel közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban álló személyt közalkalmazotti jogviszonyának, illetve munkaviszonyának fennállásáig szakképzettnek kell tekinteni akkor is, ha a 3. számú mellékletben meghatározott szakirányú szakképzettséggel nem rendelkezik, de szakképzettsége megfelel a) az e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályban lévő rendeletben előírt képesítési előírásoknak, vagy

18 18 b) az e rendelet 3. számú mellékletében szakirányú szakképzettség hiányában előírt képesítési előírásoknak és a rendelet hatálybalépésekor a vezető beosztást vagy a képesítéshez kötött munkakört betölti. (5) december 31-ét követően csak az a személy kaphat megbízást, illetve nyerhet kinevezést a 3. számú melléklet szerinti vezetői beosztásba vagy munkakörbe, aki szakirányú szakképzettséggel rendelkezik.) Beosztás/ Név Szakképzettség Alkalmazás módja (főállás/ részfoglalkozás) Működési nyilvántartásba vételi szám Működési nyilvántartásba vétel érvényessége Vezető gondozó Szociális gondozó Szociális gondozó Szociális gondozó Társadalmi gondozó Önkéntes segítő Ellátott tevékenység Ellátott tevékenység A dolgozók rendelkeznek-e névre szóló munkaköri leírással? Igen - Nem (Megjegyzés: Szakmai rendelet 5. (1) A szociális szolgáltatónak rendelkeznie kell: e) a foglalkoztatottak munkaköri leírásával.) Ha történt fenntartó és ezzel együtt a munkáltatói jogkör változása, a munkaköri leírások átdolgozásra kerültek-e? A munkaköri leírás tartalmazza-e az alábbi elemeket: Igen Nem A munkakör megnevezését A munkakör megegyezik-e a munkaszerződésben, kinevezési okmányban levő munkakörrel A munkaköri leírás aláírásának dátuma megegyezik-e a kinevezés időpontjával A munkaköri leírás tartalma megegyezik-e az SZMSZ-ben szabályozottakkal A munkahely pontos megnevezését A munkáltatói jogkör gyakorlójának megnevezése A munkavégzés pontos helyét Munkaidő meghatározását A munkakör betöltési követelményeit, iskolai végzettséget A munkakör betöltésének egyéb feltételeit, tanfolyamok, speciális ismeretek, vizsgák, különböző vizsgálatokat, (pl. szakvizsga, számítógépes ismeretek, stb.) Tapasztalatok, kompetenciák: tartalmazza-e azokat, amelyek nélkül a munkakör nem tölthető be, (pl. vezetői készség, szakmai tapasztalat, vezetői tapasztalat, illetve gyakorlati idő, stb.) A munkakör célját, funkcióját A munkakör helyét a szervezeten/intézményen belül, szervezeti hovatartozást, a szervezeti egység megnevezését Közvetlen felettes munkakör meghatározását Alárendelt munkakör/ök megnevezését Helyettesítést A munkakörben meghatározott feladatok felsorolását Hatás- és jogkörök meghatározását

19 19 Felelősségeket, a munkakörhöz tartozó elvárásokat, jogokat és kötelezettségeket Információs kapcsolatokat Munkakörhöz rendelt eszközöket: mindazokat az eszközöket fel kell sorolni, amelyek jellegzetességük, fontosságuk, értékük, használatuk miatti felelősség következtében különleges jelentőséggel bírnak. Munka - és védőruha ellátást A TAJ alapú elektronikus nyilvántartás adatszolgáltatóinak (e-képviselő, adatszolgáltató munkatárs) kötelezettsége, felelősségi köre, mulasztás jogkövetkezménye. Egyéb, speciális szabályt:.. A dolgozók rendelkeznek-e munkáltatói igazolvánnyal? (Megjegyzés: Szakmai rendelet 19. (3) Az alapszolgáltatásban részt vev ő, gondozási feladatokat ellátó személy részére az intézmény vezető je munkáltatói igazolványt állít ki, annak érdekében, hogy a gondozási, ápolási feladatok elvégzése során a feladat ellátására vonatkozó felhatalmazását igazolni tudja.) Dokumentált-e a működési nyilvántartásba való adatszolgáltatás a személyes gondoskodást végző személyeket illetően? (Szt. 92/E., 92/F. ) (Megjegyzés: Szt. 92/F. (3) A munkáltató az adatbejelentést a foglalkoztatás megkezdésétől, illető leg az adatváltozás időpontjától számított 30 napon belül teszi meg. (4) A személyes gondoskodást nem intézményi keretek között végző személy adatainak az (1) bekezdés szerinti nyilvántartására a (2) bekezdés rendelkezései irányadók azzal az eltéréssel, hogy a munkáltató bejelentési kötelezettségének a személyes gondoskodást végző személy tesz eleget.) Szt. 92/G. (1) Törölni kell a nyilvántartásból annak a személynek az adatait, aki c) már nem áll munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban az intézménnyel.) Továbbképzési tervvel rendelkezik a házi segítségnyújtást ellátó, annak megfelelő-e a tartalma? (Megjegyzés: 9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet 15. (1) A személyes gondoskodást nyújtó intézmény vezető je (a továbbiakban: munkáltató) éves továbbképzési tervet köteles készíteni. (2) A továbbképzési terv tartalmazza a) a tárgyévben továbbképzésben résztvevő k és a jogszabály által szakvizsgára kötelezettek, valamint az arra önként jelentkezők várható számát, munkakörük és a várható távolléti id ő feltüntetésével; b) a továbbképzésben, illetőleg felkészít ő tanfolyamon résztvevők helyettesítésére vonatkozó tervet; c) a továbbképzésre, felkészít ő tanfolyamra és szakvizsgára fordítható források megjelölését és felosztását; d) a továbbképzési kötelezettségüket teljesítők számát, az anyagi elismerés összegét és kifizetésének időpontját. (3) A munkáltató köteles az éves továbbképzési tervben szerepl ő munkavállaló számára a továbbképzésen való részvétel idejére munkaidő-kedvezményt biztosítani, erre az idő re távolléti díjat fizetni, a továbbképzés részvételi díját viselni. (4) A munkáltatónak a munkaviszony, illetve a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor a mű ködési nyilvántartásba vételrő l szóló igazolást, valamint a továbbképzési kötelezettség teljesítését igazoló dokumentumokat át kell adnia a munkavállaló részére. (5) A jogszabály által szakvizsgára kötelezettek esetében a szociális alapismereteket nyújtó tanfolyam, valamint az alap- és szakvizsgával kapcsolatos munkaidő -kedvezmény, távolléti díj, tanfolyami- és vizsgadíj a munkáltatót terheli. Ha a szakvizsgára kötelezett a vizsgán vagy a vizsgarészen nem felel meg, a megismételt vizsgával vagy vizsgarésszel kapcsolatosan munkaidő -kedvezményre nem jogosult és a megismételt vizsgával vagy vizsgarésszel kapcsolatos költségek és díjak őt terhelik. A szakvizsgára önként jelentkező k esetében a munkáltató tanulmányi szerződésben a költségek és a díj megtérítését részben vagy egészében átvállalhatja.) Anyagi elismerésben részesült-e a munkavállaló a teljesítést igazoló dokumentumok bemutatását követően ( ig), a következő év első negyedévében? (Megjegyzés: A Magyarország évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló, december 10-én hatályba lépett évi CLXVI. törvény pontja - a 82. (1) pontja szerint január elsejével - hatályon kívül helyezte az Szt. 92/D. (2) bekezdését, mely szerint a továbbképzést sikeresen befejező, személyes gondoskodást végző személyt anyagi elismerésben kell részesíteni és teljesítményét a továbbképzési kötelezettség teljesítését igazoló dokumentumok bemutatását követő év első negyedévében legalább egyhavi illetményével megegyező összeggel kell "honorálni". Mindezek mellett a Magyarország évi központi költségvetésről szóló évi CLXXXVIII. törvény (Költségvetési törvény) 8. számú melléklet II.

20 20 pont 2. alpontjából kikerült az a lehetőség, mely szerint a települési önkormányzat a normatív, kötött felhasználású támogatásból a szociális továbbképzésre és szakvizsga támogatására kapott összeget a továbbképzési kötelezettségnek eleget tett személy Szt. 92/D. (2) bekezdése szerinti anyagi elismerésére is felhasználhatja.) Ha volt fenntartóváltás, az új fenntartó hogyan gondoskodik a szakemberek képzéséről, továbbképzéséről? PÉNZÜGYI FELTÉTELEK Igénybe vesz-e normatív állami támogatást a fenntartó? (Megjegyzés: Tr. csak azokra vonatkozik, akik normatív állami támogatást igénybe vesznek) Önköltség számítás dokumentálása megtörtént-e? Az önköltségszámítás módja megfelelő-e? Ha volt fenntartóváltás, az önköltség újraszámolásra került? (Szt (1), (9) bekezdése, Tr ) (Megjegyzés: Szt (1) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (a továbbiakban: intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás, illetve a feladatfinanszírozás egy főre jutó összegének, támogató szolgáltatás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözete. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával. Emelt színvonalú bentlakásos ellátás esetében az intézményi térítési díjat az előző évben ténylegesen igénybe vett normatív állami hozzájárulással kell számítani. (9) A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján, a tárgyév április 1-jéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják. Ha a szolgáltatás az előző évben nem működött, az önköltség számításának alapjául a tárgyévre tervezett költségeket kell figyelembe venni. Tr. 12. (1) A házi segítségnyújtás gondozási óradíja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbségének egy ellátási órára jutó összegét. 13. (1) A házi segítségnyújtásban részesül ő által havonta fizetend ő személyi térítési díjat az óradíj és az adott hónapban a lakáson gondozásra fordított id ő szorzata alapján kell kiszámítani, úgy hogy annak összege az Szt. 117/B. -ában meghatározott esetet kivéve - ne haladja meg az Szt ának (3) bekezdésében meghatározott mértéket. A lakáson gondozásra fordított idő t a gondozási napló (1. számú melléklet) alapján kell megállapítani. A gondozási naplóban az ellátott nevét a lakáson kívül végzett tevékenység esetében is fel kell tüntetni.) Él a fenntartó a fentinél alacsonyabb intézm. térítési díj megállapításának jogával? Igen - Nem (Megjegyzés: Tr. 2. (1) A fenntartó a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásért térítési díjat (a továbbiakban: intézményi térítési díj) állapít meg, amelyet az Szt.-ben, e rendeletben, a helyi önkormányzatok rendeletében, valamint az Szt. 94/C. -a, illetve a január 1-jét megelőzően hatályos 94/B. vagy 94/D. -a szerinti megállapodásban (a továbbiakban együtt: megállapodás) foglaltak szerint kell megfizetni. Az Szt ának (9) bekezdése szerinti szolgáltatási önköltség és a tárgyévi normatív állami hozzájárulás, illetve a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözeteként számított térítési díjat akkor is dokumentálni kell, ha az ellátáshoz nyújtott saját hozzájárulás révén a fenntartó alacsonyabb intézményi térítési díjat alkalmaz. (5) A személyi térítési díj mellett eseti térítési díj kérhet ő a külön jogszabály szerinti alapfeladatok körébe nem tartozó szociális szolgáltatásokért, valamint az intézmény által szervezett szabadidő s programokért. Az eseti térítési díj fizetésének eseteit a házirendben és a megállapodásban kell meghatározni. 3. (1) Az intézményi térítési díjat b) házi segítségnyújtás esetén gondozási órára kell meghatározni. (3) Az intézményi térítési díj szolgáltatónként, intézményenként, telephellyel rendelkező szolgáltató, intézmény esetén ellátást nyújtó székhelyenként, telephelyenként, továbbá bentlakásos intézményi ellátás esetén épületenként külön-külön is meghatározható. (4) Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló évi III. törvény 2. -ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni.)

10. NAPPALI ELLÁTÁS ellenőrzési szempontsora 2012. évben

10. NAPPALI ELLÁTÁS ellenőrzési szempontsora 2012. évben NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-66-15 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu 10. NAPPALI ELLÁTÁS ellenőrzési szempontsora 2012. évben

Részletesebben

5. JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ellenőrzési szempontsora 2012. évben

5. JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ellenőrzési szempontsora 2012. évben NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-66-15 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu 5. JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ellenőrzési szempontsora

Részletesebben

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-6615 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu 9. TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS ellenőrzési szempontsora 2012.

Részletesebben

13. Nappali melegedő, éjjeli menedékhely és hajléktalanok átmeneti szállása ellenőrzési szempontsora 2012. évben

13. Nappali melegedő, éjjeli menedékhely és hajléktalanok átmeneti szállása ellenőrzési szempontsora 2012. évben NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-66-15 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu 13. Nappali melegedő, éjjeli menedékhely és hajléktalanok

Részletesebben

11. LAKÓOTTHONOK. ellenőrzési szempontsora 2012. évben

11. LAKÓOTTHONOK. ellenőrzési szempontsora 2012. évben NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-66-15 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu 11. LAKÓOTTHONOK ellenőrzési szempontsora 2012. évben

Részletesebben

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály. 8. SZENVEDÉLYBETEGEK ALACSONYKÜSZÖBŰ ELLÁTÁSA ellenőrzési szempontsora 2012.

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály. 8. SZENVEDÉLYBETEGEK ALACSONYKÜSZÖBŰ ELLÁTÁSA ellenőrzési szempontsora 2012. NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) -462-66-15 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu 8. SZENVEDÉLYBETEGEK ALACSONYKÜSZÖBŰ ELLÁTÁSA ellenőrzési

Részletesebben

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-6615 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu 15. UTCAI SZOCIÁLIS MUNKA ellenőrzési szempontsora 2012.

Részletesebben

1. FALUGONDNOKI/TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS. ellenőrzési szempontsora 2012. évben

1. FALUGONDNOKI/TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS. ellenőrzési szempontsora 2012. évben NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-66-15 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu 1. FALUGONDNOKI/TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS ellenőrzési

Részletesebben

Nyilvántartás vezetése

Nyilvántartás vezetése 2010. évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről ( 42. (1) f) g) h), (4)(5)(9)(10), 3. számú melléklet 12. pont, Kiegészítő szabályok) 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

SZEMPONTOK AZ ALAPSZOLGÁLTATÁSOK SZAKMAI VIZSGÁLATÁHOZ

SZEMPONTOK AZ ALAPSZOLGÁLTATÁSOK SZAKMAI VIZSGÁLATÁHOZ SZEMPONTOK AZ ALAPSZOLGÁLTATÁSOK SZAKMAI VIZSGÁLATÁHOZ SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GONDOZÁSI KÖZPONT EGYÉB INTEGRÁCIÓ NAPPALI ELLÁTÁS: IDŐSEK KLUBJA DEMENS BETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSA PSZICHIÁTRIAI BETEGEK

Részletesebben

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA Segédlet a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások 2011. január 1. napjától hatályos, adminisztrációval

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő szociális intézményekbe történő beutalás rendszerének felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő szociális intézményekbe történő beutalás rendszerének felülvizsgálata Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő szociális intézményekbe történő beutalás rendszerének felülvizsgálata ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085. DEBRECEN - 2014. 1 Tartalomjegyzék I. Fejezet

Részletesebben

2010. évi CLXXI. törvény egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról*

2010. évi CLXXI. törvény egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról* 31214 MAGYAR KÖZLÖNY 2010. évi 200. szám 4. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl szóló 2009. évi CXV. törvény módosítása 25. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl szóló 2009. évi CXV. törvény

Részletesebben

AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK ÉS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK A GYAKORLATBAN. Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. szeptember 30.

AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK ÉS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK A GYAKORLATBAN. Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. szeptember 30. AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK ÉS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK A GYAKORLATBAN Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. szeptember 30. JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK ami a 2013. évben eddig történt 2 JOGSZABÁLYOK 2013. évi XXVII.

Részletesebben

Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról.

Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról. Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról. FELGYŐ CSANYTELEK TÖMÖRKÉNY 2014. március 15. napjától Tisztelt Lakosság!

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

Szociális ellátás dokumentációja. Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő. 2014. március 29.

Szociális ellátás dokumentációja. Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő. 2014. március 29. TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Szociális ellátás dokumentációja Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2014 március 29 Jogszabályi háttér:

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége. Kelt: 2011. január 5.

SZAKMAI PROGRAM. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége. Kelt: 2011. január 5. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége SZAKMAI PROGRAM Készítette: Jóváhagyta: Nagy Istvánné intézményvezető Dombainé Arany Vera szociális referens Kelt: 2011. január

Részletesebben

BÁTASZÉK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA

BÁTASZÉK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA BÁTASZÉK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA 2013. A Gondozási Központ költségvetési szerv Neve, székhelye Telephelyei Gondozási Központ Bátaszék 7140 Bátaszék, Budai u. 21. a.) 7140 Bátaszék,

Részletesebben

A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezési eljárása Frissítve: 2012. augusztus 21. Készítette: Krnákné dr.

A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezési eljárása Frissítve: 2012. augusztus 21. Készítette: Krnákné dr. A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezési eljárása Frissítve: 2012. augusztus 21. Készítette: Krnákné dr. Boros Bernadett Jogszabályi háttér: a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

A rendelet hatálya. Tájékoztatási kötelezettség. A szociális ellátás iránti kérelem. 3. (1) A szociális ellátások közül

A rendelet hatálya. Tájékoztatási kötelezettség. A szociális ellátás iránti kérelem. 3. (1) A szociális ellátások közül 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)

Részletesebben

Szolgáltatás működés, finanszírozás. Serafin József Jogi- gazdasági alapismeretek szociális szolgáltatási területen 2013

Szolgáltatás működés, finanszírozás. Serafin József Jogi- gazdasági alapismeretek szociális szolgáltatási területen 2013 Szolgáltatás működés, finanszírozás Serafin József Jogi- gazdasági alapismeretek szociális szolgáltatási területen 2013. témakörök Ellátási kötelezettségek, Működési engedélyezés Ellenőrzés Feladat ellátási

Részletesebben

Szociális szolgáltatások és ellátások finanszírozása, s az intézményi térítési díj

Szociális szolgáltatások és ellátások finanszírozása, s az intézményi térítési díj Szociális szolgáltatások és ellátások finanszírozása, s az intézményi térítési díj Ellátottjogi képviselők képzése - 2014 április 10 Mohácsi Mónika főosztályvezető-helyettes Szociális és Gyermekvédelmi

Részletesebben

3/2012. (III. 23.) CSMIK utasítás

3/2012. (III. 23.) CSMIK utasítás A CSONGRÁD MEGYEI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT VEZETŐJÉTŐL H-6741 Szeged, Rákóczi tér 1. Központ: +36 62/561-601 Titkárság: +36 62/566-028 Fax: +36 62/561-634 E-mail: tapai.peter@csomik.hu www.csomik.hu

Részletesebben

A L K O N Y G O N D O Z Á S I K Ö Z P O N T. 5474 Tiszasas, Fő út 13. Tel: 06-30/451-56-52, Fax: 06-56/323-145 postmaster@alkonytiszasas.t-online.

A L K O N Y G O N D O Z Á S I K Ö Z P O N T. 5474 Tiszasas, Fő út 13. Tel: 06-30/451-56-52, Fax: 06-56/323-145 postmaster@alkonytiszasas.t-online. A L K O N Y G O N D O Z Á S I K Ö Z P O N T I d ő s e k K l u b j a É s B e n t l a k á s o s O t t h o n a 5474 Tiszasas, Fő út 13. Tel: 06-30/451-56-52, Fax: 06-56/323-145 postmaster@alkonytiszasas.t-online.hu

Részletesebben

A nemzeti erőforrás miniszter.../2010 (...) NEFMI. r e n d e l e t e

A nemzeti erőforrás miniszter.../2010 (...) NEFMI. r e n d e l e t e A tervezet jelentősen csökkenti a szociális szolgáltatók, intézmények adminisztrációs kötelezettségeit. Törvényi szinten megszüntetésre kerül a kérelem írásbeliséghez kötöttsége. Erre tekintettel szükségtelenné

Részletesebben

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK FINANSZÍROZÁSA

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK FINANSZÍROZÁSA SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK FINANSZÍROZÁSA Mohácsi Mónika főosztályvezető Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. JANUÁR 22. TÁMOP

Részletesebben

AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK A GYAKORLATBAN. Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. január 28.

AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK A GYAKORLATBAN. Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. január 28. AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK A GYAKORLATBAN Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. január 28. 2 TÁMOGATOTT LAKHATÁS TÁMOGATOTT LAKHATÁS I. Beiktatta: 2012. évi CXVIII. törvény egyes szociális tárgyú és egyéb

Részletesebben