Térítési díj. - Változások 2015.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Térítési díj. - Változások 2015."

Átírás

1 Térítési díj - Változások 2015.

2 A megismerés térben és időben végtelen. Vedd ki a számot a dolgokból, és minden összeomlik. Sevillai Szent Izidor 2

3 Alapvető jogszabályok: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. (Szt.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet (Tr.) 3

4 A hosszú távú célok, melyek a változások mögött rejlenek: Az állam, az egyén és a család felelősségvállalásának megosztása A szociális intézmények fenntarthatóságának elősegítése Az öngondoskodás hangsúlyosabbá tétele A szociális alapszolgáltatások megerősítése 4

5 I. Az Szt. és a Tr. változásai 5

6 1. Intézményi térítési díj: Szt (1) bekezdés generális változás: Változott a definíciója: Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg A fenntartó április 1-jeig állapítja meg Nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget Év közben egy alkalommal korrigálható Ami nem változott: integrált intézmény esetében szolgáltatásonként kell meghatározni (a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közös költségek arányában kell megosztani) 6

7 Az intézményi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. A fenntartó az intézményi térítési díj összegét a szolgáltatási önköltségnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja! (Ezt már nem mondja ki az Szt., de a szövegéből következik.) 7

8 2. Személyi térítési díj: Szt (7) bekezdés a felülvizsgálat szabályaiban történt változás: Az új térítési díj megfizetésére a kötelezett nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra, kivéve, ha az ellátott a felülvizsgálatot megelőzően térítésmentesen vette igénybe az ellátást, és részére visszamenőlegesen rendszeres pénzellátás (Szt. 4. (1) bekezdés i) pontja) került megállapításra. Ez utóbbi esetben : a személyi térítési díj megfizetésének kezdő időpontja a rendszeres pénzellátásra való jogosultság kezdő napja. 8

9 3. Jogorvoslat: Szt (4) bekezdés: Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri Állami fenntartó esetén: Az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat, ezt követően a fenntartó döntésének felülvizsgálata bíróságtól kérhető Nem állami fenntartó esetén (nem változott): A bíróságtól kérheti a térítési díj megállapítását A bírósági felülvizsgálat a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül kérhető (Szt. 11. (5) bekezdés). 9

10 4. Jelzálogjog: Szt (3) bekezdés: A jelzálogjogot a külön jogszabály szerint nyilvántartott hátralék erejéig lehet bejegyezni. Törlésre került a folyó évi kifejezés a hátralékra vonatkozólag: nincs időbeli és összegbeli korlát. *********************************************** Hivatalunk a bejegyzési kérelmek mellé minden esetben kéri becsatolni a benyújtást megelőzően beszerzett friss adó- és értékbizonyítványt. 10

11 5. Egyéb: Család fogalmát érintő változások: Szt. 4. (1) bekezdés d) pont: Kiskorú igénybevevő esetén Közeli hozzátartozó: A db) vagy dc) alpontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér Nem közeli hozzátartozó: A Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek 11

12 1) Közzététel: Tr. 4. (1) bekezdés: Tr.-beli változások: Az intézményi térítési díj és a belépési hozzájárulás összegéről a lakosságot a szociális ágazati portálon történő közzététel útján kell tájékoztatni (jelenleg: Országos jelentési rendszer féléves jelentéseiben szereplő adat 226/2006. (XI. 20.) Korm. Rendelet 11. (1) bekezdés, 5. számú melléklet) Tr. 4. (5) bekezdés: A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott intézmények esetén: a honlapján 2) Intézményi térítési díj Szt.-beli változásának átvezetése: Tr. 2. (1) bekezdés Tr. 9., 12., 14., 14/A., 15. szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, nappali ellátás esetében 12

13 3) Hátralék Szt.-beli változásának átvezetése : Tr. 19., 31. (3) bekezdés, 3. számú melléklet 4) Távollét: Tr. 28. (1)-(2) bekezdés: A távollétre vonatkozó szabályok (2 hónapot meg nem haladó vagy 2 hónapot meghaladó távollét) nem alkalmazhatók támogatott lakhatás esetén 5) Házi segítségnyújtás - gondozási napló: Tr. 13. (1) bekezdésben átvezetésre került a gondozási napló változás Tr. 1. számú melléklete hatályon kívül helyezésre került Új gondozási napló: 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 5. számú melléklet 13

14 II. Belépési hozzájárulás Elhatárolás: Belépési hozzájárulás A belépési hozzájárulás csak az emeltszintű férőhelyen fizetett egyszeri hozzájárulással/térítési díj pótlékkal nem alkalmazható együttesen. Idősek otthonában gondozási szükséglettel nem rendelkező személy elhelyezése (Szt. 68/B. ) Emelt szintű férőhelyen egyszeri hozzájárulás vagy térítési díj pótlékmegfizetése (2006. évi CXVII. tv. 38. (11) bekezdés: Szt december 31. napján hatályos 117/B. -a) Jogszabályi feltételeket meghaladó ellátotti igény kielégítésére kötött szerződés (Szt. 119/A. (2) bekezdés) Eseti térítési díj (Tr. 2. (5) bekezdés) Térítési díj előleg (Tr. 5. (1)-(2) bekezdés) 14

15 Szt. 117/C. (1) bekezdés: Kizárólag tartós bentlakásos intézmény esetén, kivéve rehabilitációs intézmény, hajléktalanok otthona, rehabilitációs célú lakóotthon Fenntartó döntése alapján Fenntartó által meghatározott férőhelyek esetén Egyházi és nem állami fenntartó esetén maximum az intézmény férőhelyszámának 50 %-a Tartós bentlakásos intézmények, ahol bevezethető: ápolást, gondozást nyújtó intézmények: idősek otthona, fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona ápoló-gondozó célú lakóotthon: csak fogyatékos személyek esetében támogatott lakhatás (?) 15

16 Szt. 117/C. (2) bekezdés: Konkrét összegben kell megállapítani Legmagasabb összege: 8 millió forint Fenntartó tetszőleges összegben állapíthatja meg, melynek a maximuma a 8 millió forint! Összege évente egyszer megváltoztatható 16

17 Szt. 117/C. (3) bekezdés: Az ellátást igénylő vagy a belépési hozzájárulás megfizetését vállaló személy fizeti meg Szt. 117/C. (4) bekezdés: Ellátási kötelezettség fennállása esetén az ellátás nem tagadható meg a belépési hozzájárulás megfizetésére nem képes igénylőtől 17

18 Szt. 117/C. (5) bekezdés: Ha a gondozás az intézménybe történő beköltözést követő három éven belül megszűnik, arányos részét vissza kell fizetni az ellátottnak vagy örökösének, illetve - ha a belépési hozzájárulás megfizetését más személy vállalta - e személynek vagy örökösének. Szt. 117/C. (6) bekezdés: a fenntartó a szociális intézményei működtetésére, fejlesztésére fordítja 18

19 Szt. 140/W. : január 1-jét követően megüresedő emelt szintű férőhelyek betöltése esetén a fenntartó döntése alapján az emelt szintű férőhelyre egyszeri hozzájárulás helyett belépési hozzájárulás is megállapítható. A belépési hozzájárulásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni Nem érinti a férőhely minősítését 19

20 Egyéb szabályok: Az ellátás igénybevételére vonatkozó megállapodásnak tartalmaznia kell a belépési hozzájárulás összegét, az azt megfizető személy megjelölését, a belépési hozzájárulás megfizetésére és visszafizetésére vonatkozó szabályokat (Szt. 94/C. (3) bekezdés) A működést engedélyező szerv szociális igazgatási bírságot szabhat ki, ha az egyszeri hozzájárulás megállapítására, összegére, megfizetésére vagy visszafizetésére, vagy a belépési hozzájárulás megállapítására, összegére, megfizetésére, közzétételére vagy visszafizetésére vonatkozó szabályokat megszegik (Szt. 92/L. (1) bekezdés j) pont) A fenntartó a szociális ágazati portálon közzéteszi és negyedévente aktualizálja a belépési hozzájárulással betölthető férőhelyek számát és a belépési hozzájárulás összegét (1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 5/D. f) pont) A befizetett belépési hozzájárulás időarányos visszafizetésének módját és részletes szabályait a házirend tartalmazza (1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 60. (3) bekezdés) 20

21 Belépési hozzájárulás összegzés: Tartós bentlakásos intézményben Fenntartó döntése alapján meghatározott férőhelyekre Fenntartó döntése alapján meghatározott konkrét összegben Ellátott vagy megfizetést vállaló más személy fizeti meg A megállapodásban rögzíteni kell Ha a beköltözést követő 3 éven belül megszűnik a jogviszony, időarányosan visszajár (örökösnek is) Fenntartónak a bevételt az intézmény fenntartására és fejlesztésére kell fordítania (ezt igazolnia is kell) Megüresedő emelt szintű férőhelyek betöltésekor az egyszeri hozzájárulás helyett választható a belépési hozzájárulás alkalmazása 21

22 III. A támogatott lakhatás térítési díja Szt (2a) bekezdés: a személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 80%-át a tartós bentlakásos intézmények térítési díjára vonatkozó szabályokat kell alkalmazni 22

23 Tr. 25. : A támogatott lakhatás személyi térítési díja a 28. (4) bekezdése szerinti lakhatási költségekből, és a komplex szükségletfelmérés alapján az Szt. 75. (1) bekezdés d) pontja szerinti, következő igénybevett egyéb szolgáltatások térítési díjából adódik össze: étkezés, ápolás-gondozás, fejlesztés, a társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatások. Ezen szolgáltatások térítési díjának meghatározásánál az igénybe vett alapszolgáltatások térítési díjának legmagasabb mértékére, illetve megállapítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A személyi térítési díj akkor érheti el az ellátott havi jövedelmének 80 %-át, ha az ellátottnak a komplex szükségletfelmérés eredményeként az Szt. 67. (1) bekezdése szerinti teljes körű ellátást kell nyújtani. 23

24 Köszönöm a figyelmet! Készítette: Szőke Melinda március

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115.

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115. Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. (2) A térítési díjat az e törvényben meghatározottak

Részletesebben

Szociális szolgáltatások és ellátások finanszírozása, s az intézményi térítési díj

Szociális szolgáltatások és ellátások finanszírozása, s az intézményi térítési díj Szociális szolgáltatások és ellátások finanszírozása, s az intézményi térítési díj Ellátottjogi képviselők képzése - 2014 április 10 Mohácsi Mónika főosztályvezető-helyettes Szociális és Gyermekvédelmi

Részletesebben

Változások az ágazati szabályozásban 2015.

Változások az ágazati szabályozásban 2015. Változások az ágazati szabályozásban 2015. főosztályvezető Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős

Részletesebben

Változások az ágazati szabályozásban 2015.

Változások az ágazati szabályozásban 2015. Változások az ágazati szabályozásban 2015. főosztályvezető Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős

Részletesebben

29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról A mozgássérültekre vonatkozó törvényhelyet keretben jelöltük meg! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2014. évi 184. szám 25761 2014. évi CI. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak

Részletesebben

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról Jászszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) E rendelet hatálya nem terjed ki:

A rendelet hatálya. (2) E rendelet hatálya nem terjed ki: 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról A Kormány

Részletesebben

AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK ÉS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK A GYAKORLATBAN. Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. szeptember 30.

AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK ÉS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK A GYAKORLATBAN. Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. szeptember 30. AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK ÉS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK A GYAKORLATBAN Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. szeptember 30. JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK ami a 2013. évben eddig történt 2 JOGSZABÁLYOK 2013. évi XXVII.

Részletesebben

Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról.

Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról. Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról. FELGYŐ CSANYTELEK TÖMÖRKÉNY 2014. március 15. napjától Tisztelt Lakosság!

Részletesebben

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei A támogatott lakhatás jogszabályi keretei Csicsely Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.26.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól Egységes szerkezetben * Hatályos: 2015. március

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e Fehérgyarmat Város Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Fehérgyarmat

Részletesebben

Támogatott lakhatás. Serafin József EMMI. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013.

Támogatott lakhatás. Serafin József EMMI. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013. Támogatott lakhatás Serafin József EMMI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA KÉPVISELŐJÉNEK KÖSZÖNTŐJE, ÉS ELŐADÁSA: TÁMOGATOTT LAKHATÁS 1 Jogszabályi háttér Törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Indokolás A bölcsődében a gondozásért fizetendő térítési díj havi összege: 5.000.-Ft/ gyermek gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani.

Indokolás A bölcsődében a gondozásért fizetendő térítési díj havi összege: 5.000.-Ft/ gyermek gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani. Indokolás bölcsődei gondozási személyi térítési díj bevezetésére, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjak 2014. évre történő megállapításáról szóló

Részletesebben

MHK Jogszabály szolgáltatás

MHK Jogszabály szolgáltatás Page 1 of 11 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról

Részletesebben

A BÖLCSŐDÉK MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÉNEK SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI

A BÖLCSŐDÉK MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÉNEK SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI A BÖLCSŐDÉK MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÉNEK SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI Gazdasági-élelmezésvezető Munkáját a bölcsődevezető irányításával végzi, együttműködik a mindenkori fenntartó szerv pénzügyi, gazdasági szakembereivel.

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról (egységes szerkezetben) Jánoshalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 6. szám 2012. május 25. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint Elõfizetési

Részletesebben

T/5052. számú törvényjavaslat. egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról

T/5052. számú törvényjavaslat. egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/5052. számú törvényjavaslat egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2015. június 1 2015. évi

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK, FELÜLVIZSGÁLATÁNAK ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK, FELÜLVIZSGÁLATÁNAK ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK, FELÜLVIZSGÁLATÁNAK ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás

Részletesebben

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2009. december IX. évfolyam 4. szám

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2009. december IX. évfolyam 4. szám Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2009. december IX. évfolyam 4. szám 1 Tartalom FÓKUSZBAN: Mennyi az annyi? 3 HÍREK, AKTUALITÁSOK 6 Tájékoztatás

Részletesebben

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II.

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról A szociális ellátás feltételeinek biztosítása, a nemzetközi egyezményekben, így különösen az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,

Részletesebben

A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény nem állami fenntartóját megillető támogatások

A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény nem állami fenntartóját megillető támogatások 8. melléklet a 2015. évi C. törvényhez A személyes gondoskodást nyújtó szociális, közfeladatot ellátó intézmény nem állami fenntartóját megillető támogatások A központi költségvetés a nem állami szociális

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben