Az ellátás igénybevételének módja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ellátás igénybevételének módja"

Átírás

1 Az ellátások igénybevételi rendje, feltételei, az előgondozás szerepe. Tájékoztatási kötelezettség és az ellátottak jog-,érdekvédelme, adatkezelés, adatvédelem az idősek gondozásában Kiss Györgyi

2 Az ellátás igénybevételének módja A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevétele önkéntes Szóbeli vagy írásbeli kérelemre történik (gondnok és/vagy igénybevevő, ideiglenes gondnok előzetes gyámhatósági jóváhagyással) Szociális intézményi jogviszony keletkezik: Lakóhely szerint illetékes képviselő testület határozatával, Bírósági ideiglenes intézkedést tartalmazó végzéssel, Bírói ítélettel Beutaló határozattal

3 Kérelem 3 hónapon belüli ismételt kérelem elbírálható a korábban benyújtott kérelem és mellékletei alapján. Írásban kell nyilatkozni, hogy nem történt azóta változás. Hsny, jhsny, idősek, demensek nappali ellátása, tartós bentlakásos intézmény esetén mellékelni kell az orvosi igazolást vagy 30 napnál nem régebbi kórházi zárójelentést Jövedelemnyilatkozatot Tartós bentlakásos ellátás esetén vagyonnyilatkozatot Alapszolgáltatás esetén a dokumentumok másolatban is benyújthatók Nappali ellátás esetén az a személy is ellátható, aki az ellátási területen tartózkodik, de ott nem rendelkezik bejelentett tartózkodási vagy lakóhellyel Bentlakásos intézmény 10%-ig betölthető azzal, aki az intézmény ellátási területén nem rendelkezik lakó vagy tartózkodási hellyel (t. díj)

4 Nyilvántartás A kérelem beérkezésének napján nyilvántartás vezetése Kérelmező természetes és személyi azonosító adatai Telefonszám, lakcím, tartózkodási hely, értesítési cím Állampolgársága, bevándorolt, hontalan, menekült, szabad mozgásra és tartózkodásra vonatkozó adatok Cselekvőképességre vonatkozó adatok Törvényes képviselő, hozzátartozó elérhetőségi adatai Kérelem vagy beutaló határozat megküldésének időpontja Soron kívüliségre vonatkozó igény Előgondozás időpontja Ha az igényt az ellátási kötelezettséggel rendelkező szolgáltató nem tudja teljesíteni, az igény indokoltságát évente vizsgálni kell!

5 Nyilvántartás A szolgáltatás megkezdésekor az adatok kiegészítése: TAJ szám Ellátás megkezdésének, megszüntetésének dátuma Megszüntetés módja, oka Jogosultsági feltételekben történt változások, szociális rászorultsági okok Soron kívüli elhelyezésre vonatkozó döntés, férőhely elfoglalás időpontja, közgyógyellátásban részesül-e

6 Nem kell vezetni: Nyilvántartás Étkeztetés, idősek nappali ellátása esetén az előgondozás lefolytatására vonatkozó adatot A nyilvántartás és a változások nyomon követése történhet elektronikusan is Törölni kell az adatokat, ha az ellátásra vonatkozó igény a teljesítését megelőzően megszűnik Kapacitás és finanszírozás tervezhetőség miatt országos jelentési rendszer

7 Igénybevétel A kérelemről idősellátás (település, főváros, központi állami) esetén az intézményvezető dönt nappali, átmeneti, tartós Az intézményvezető étesíti az igénylőt a döntésről Elutasítás mindig írásban 8 napon belül a fenntartónál lehet fellebbezni, a fenntartó határozattal dönt Tartós bentlakásos intézményi beutaló határozat, tartalma: ellátást nyújtó intézmény neve, elhelyezés időtartama, gondozási szükséglet vizsgálat eredménye Állami fenntartású intézmény vezetője az igény beérkezésének sorrendjében gondoskodik az elhelyezésről Soron kívüli igény esetén az intézményvezető dönt az igény indokoltságáról, több soron kívüli esetén az elhelyezés teljesítésének sorrendjéről

8 A soron kívüli elhelyezés szabályai Állami fenntartású, valamint ellátási szerződéssel működtetett intézmény esetén a soron kívüli ellátást megalapozza: Önmaga ellátására képtelen, nincs a gondozását ellátó hozzátartozója, eü. vagy szociális ellátás keretében nem gondozható, Háziorvosi soron kívüli javaslat, Szoc. helyzetében, egészségi állapotában bekövetkező, jelentős változás, Kapcsolata hozzátartozójával, eltartójával veszélyeztető A soron kívüli elhelyezés sorrendben megelőzi a többit Az int. vez. dönt a soronkívüliség fennállásáról, haladéktalan előgondozást kell végezni Az int. vez. dönt a teljesítés sorrendjéről Azon igénybevevő férőhelyére, akit már kiértesítettek, a kérelem nem teljesíthető Soron kívüli esetben az intézményi férőhelyen felül is lehet teljesíteni 5%

9 Alapszolgáltatások igénybevétele Az igénybevevő írásban nyilatkozik arról, hogy igénybe vesz-e más ellátást (kivétel: családsegítő, népkonyha, utcai szoc. munka, nappali melegedő, falu-tanyagondnoki ellátás, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása) Házi segítségnyújtás gondozási szükségletvizsgálat, legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. 4 órán túl idősotthoni jogosultság, melyről az intézmény vezető, illetve a jegyző által kijelölt szakértő tájékoztatja. A kiállított igazolás óraszáma alatti időtartamban is igényelheti az ellátott a gondozást, melyet az igénynek megfelelően kell nyújtani. Az ellátott hetente, a hét egy vagy több napjára is összevontan igényelheti a megállapított napi óraszámot.

10 Szociális rászorultság vizsgálata A kérelem melléklete a rászorultság igazolása (az igénybevétel előtt kell vizsgálni) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Két évnél nem régebbi pszichiáter vagy neurológus által kiállított szakvélemény Egyedül élés igazolása, Életkor igazolása (igazolvány másolat) Támogató szolgálat Súlyos fogyatékossági támogatás Több feltétel egyidejű fennállása esetén valamennyi feltételt külön igazolni kell

11 Szociális rászorultság vizsgálata Az int. vez. a rászorultság fennállását vagy annak hiányát nyilvántartásban rögzíti A szociálisan nem rászorult igénylő írásbeli tájékoztatása arról, hogy részére tudják-e a szolgáltatást biztosítani és milyen térítési díjjal 60 napig a rászorultság igazolása nélkül is biztosítható az ellátás (ha nem tudja igazolni, számára visszamenőleg a nem rászorultak szabályai szerint jár az ellátás) Határozott idejű szociális rászorultság lejártával felülvizsgálat

12 Megállapodás Állami fenntartású intézmény vezetője, Egyházi és nem állami intézmény esetén a fenntartó vagy az általa megbízott személy az ellátást igénybevevővel az ellátás megkezdése előtt megállapodást köt. A megállapodás tartalmazza: Az ellátás kezdő időpontja, Az intézményi ellátás időtartama, Igénybevevőnek nyújtott szolgáltatások tartalma, Személyi térítési díj megállapítására vonatkozó szabályok, Egyszeri hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége esetén az összegre, annak visszatérítésére vonatkozó szabályok, Az ellátás megszüntetésének módjai, Az igénybevevő természetes személyi azonosító adatai.

13 Előgondozás Állami intézmény esetén az intézményvezető vagy az általa megbízott személy végzi Egyházi és nem állami intézmény esetén a megállapodás megkötésére jogosított személy vagy a fenntartó által megbízott más személy A személyre szabott szolgáltatás érdekében tájékozódás az igénybe vevő életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális helyzetéről, felkészíti az ellátottat az intézményi elhelyezésre

14 Az előgondozás célja Az elhelyezést igénybe vevő helyzetének megismerése, Annak megállapítása, hogy az állapotának megfelelő-e az intézmény, Tájékoztatás nyújtása az intézményi életről, felkészítés, Annak vizsgálata, hogy életkor, egészségi állapot, szociális helyzet alapján jogosult-e az ellátásra, Szolgáltatás biztosításának előkészítés, Dolgozók felkészítése, a zavartalan beilleszkedés biztosítása

15 Az előgondozás Az előgondozást végző a helyszínen tájékozódik (életkörülmény, egészségi állapot, jogosultság) Véleményt nyilvánít, hogy az intézmény szolgáltatásai megfelelőek-e az igénybevevő szükségleteinek, állapotának Tájékoztatja az igénybe vevőt az intézménnyel kötendő megállapodás tartalmáról, a térítési díj várható mértékéről Megállapításait a jogszabály 2. sz. melléklete szerinti adatlapon rögzíti

16 Az előgondozás Amennyiben az igénybevevő állapota lényeges különbséget mutat a kérelemben foglaltakhoz képest Az intézmény orvosa előzetesen megvizsgálja, Orvosi igazolás, zárójelentés megállapításainak felülvizsgálata az int. vez. kezdeményezi Az előgondozást végző szükség szerint a hatáskörébe nem tartozó problémamegoldásban is segítséget nyújt Tájékoztatás az int. vez. részéről szóban és írásban az igény nyilvántartásba vételéről, az előgondozás elvégzésének időpontjáról Az int. vez. átadja a megállapodás tervezetet és tájékoztatást nyújt a házirendről

17 Előgondozás Szükség esetén kapcsolatfelvétel a szociális ellátást biztosító intézménnyel, szolgáltatást biztosító személlyel A lakóhely szerint szociális hatáskört gyakorló szervvel, segélyezésre, közgyógyellátásra, gyógyszertámogatásra vonatkozó adatok végett Háziorvossal, kezelőorvossal Gyámhivatallal Törvényes képviselővel, legközelebbi hozzátartozóval

18 Előgondozás Beutaló határozat esetén a Kérelem és adatlapokat haladéktalanul meg kell küldeni az int. vez. részére A kérelem beérkezését követően az előgondozást el kell végezni és ennek eredményéről értesíteni kell a beutaló szervet A beutaló szerv először kezdeményezi a gondozási szükséglet vizsgálat elvégzését, annak megállapítása után kezdeményezi az elhelyezést Az ellátás igénybevevőjének tájékoztatása a férőhely elfoglalás várható időpontjáról

19 Intézményi elhelyezés Ha az ellátás a beutaló határozat megküldését követően férőhely hiányában nem teljesíthető, az intézmény vezető erről a nyilvántartásba vétel közlésével írásban értesíti a jogosultat Az intézmény vezető szükség esetén segítséget nyújt a beköltözés megszervezéséhez Beköltözést követően az intézmény orvosa megvizsgálja, az int. vez. intézkedik a szükséges gondozási-ápolási feladatok ellátásáról

20 Előgondozás Igénybevételi rendelet, Intézménynél keletkezett jogviszony, Gondozási szerződés megkötése, Gondozási szükséglet vizsgálat, Vagyonvizsgálat. előgondozás történik ugyan, de 1 alkalommal, formális, a dokumentációra koncentrál.

21 Problémák A várakozási időszakban nem folyamatos a kapcsolattartás, A család kívül marad, A megismerés nem elegendő, az intézménynek kevés az információja az idős emberről, az idős embernek pedig az intézményről, Az előgondozás tapasztalatait a dolgozók nem ismerik, nem készülnek fel az ellátott személyes fogadására, intézménybe kerülve kezdődik el a megismerés folyamata.

22 Problémák Az előgondozás nem válik az intézményi gondozás részévé, Az előírt két alkalom kevés, elsősorban adminisztrációra irányuló, A kitöltendő dokumentáció semmitmondó, Szakember hiány, szociális munkásokat a bentlakásos otthon nem alkalmaz, A gondozási szükséglet vizsgálatának eredménye a megismerési folyamatban az intézmények számára alig használható, A gondozási szükséglet vizsgálat következtében a várakozók és a beköltözők egészségi állapota, önellátási képessége lényegesen rosszabb, a fluktuáció nagyobb.

23 A jól működő előgondozás feladatai Felkészülés az intézményi beilleszkedésre, Az idős ember megismerése: egészségi, mentális állapot, személyiség, krízisek, traumák, félelmek, család, lakókörnyezet, az idős ember otthona, tárgyi környezete, családi és társadalmi kapcsolatok, szokások, életmód, értékrendszer, kultúra, hagyományok, érdeklődés, szükségletek, vágyak, elvárások.

24 A család A család, mint rendszer, Megromlott kapcsolatok, Az idős hozzátartozó kikerülése ebből a rendszerből, Szorongás, önvád a családtagok részéről. A gondozás alapegysége a CSALÁD, be kell vonni a gondozás folyamatába!

25 Megismerési módszerek, technikák Életút interjú, Genogram, ecomap, Szükségletfelmérés (humán-eko rendszer, Maslow piramis), Digitális technikák.

26 Folyamatos követés: A várakozási időszakban további 1-2 látogatás, A család előtt az intézmény kapuját megnyitni, Személyes tárgyakat az intézménybe behozni. A gondozási team felkészülten fogadja az idős embert. Személyre szabott gondozási terv készül.

27 Tájékoztatási kötelezettség

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6.

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6. Ivád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. -ának b) pontjában, valamint a közoktatásról szóló

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Hogyan tovább? TÁJÉKOZTATÓ IDÕS EMBEREK ÉS HOZZÁTARTOZÓIK SZÁMÁRA AZ IDÕSOTTHONOKRÓL ÉS IDÕSEK SZÁMÁRA ELÉRHETÕ MÁS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Hogyan tovább? TÁJÉKOZTATÓ IDÕS EMBEREK ÉS HOZZÁTARTOZÓIK SZÁMÁRA AZ IDÕSOTTHONOKRÓL ÉS IDÕSEK SZÁMÁRA ELÉRHETÕ MÁS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL idos-1333.qxd 2010.12.21 06:43 Page 1 Hogyan tovább? TÁJÉKOZTATÓ IDÕS EMBEREK ÉS HOZZÁTARTOZÓIK SZÁMÁRA AZ IDÕSOTTHONOKRÓL ÉS IDÕSEK SZÁMÁRA ELÉRHETÕ MÁS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA INFORNAX Szövetkezet által végzett SZJ. 64.20.18.0 INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Veszprém, 2011. június 1. Hatályos: 2011. július

Részletesebben

A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 26294 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a kötelező

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Az egészségügyi dokumentáció megismerése. Tájékoztató az egészségügyi ellátás során kezelt adatokról és az érintett jogairól

Az egészségügyi dokumentáció megismerése. Tájékoztató az egészségügyi ellátás során kezelt adatokról és az érintett jogairól Az egészségügyi dokumentáció megismerése Tájékoztató az egészségügyi ellátás során kezelt adatokról és az érintett jogairól 2014 Az egészségügyi dokumentáció megismerése Ebben a kiadványban összefoglaljuk

Részletesebben

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd a szüleid egészségét! - mert A múlton épül fel a jelen és a jövő. ( Bárczi Gusztáv) Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Felhasznált jogforrások: Lezárva: 2013. október 11-én A 2012. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

Írta: Hargitai Enikő és Demcsik Mónika 2009. TÁMOP 5.2.1.

Írta: Hargitai Enikő és Demcsik Mónika 2009. TÁMOP 5.2.1. A fogyatékos gyermekek korai diagnosztikája és fejlesztése érdekében az egészségügyi, közoktatási, szociális és gyermekvédelmi intézmények együttműködésének jogszabályi, működési, intézményi feltételei

Részletesebben

NEM ADOM FEL Alapítvány

NEM ADOM FEL Alapítvány NEM ADOM FEL Alapítvány Támogató Szolgálat Cím:1126 Bp.Tartsay Vilmos u. 19. Tel: 20 296-2664, 06 1 501 47 08 Adószám: 18256529-1-43 Bankszámlaszám: CIB Bank 10700206 43547104 51100005 Honlap: www.nemadomfel.hu

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

2003. évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

2003. évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről 2003. évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről Az Országgyűlés - az egészségügyi tevékenység kiemelkedő jelentőségének tudatában, - az egészségügyi dolgozókat megillető

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 88748 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 221. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 83/2013. (XII. 29.) EMMI rendelete a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony bevezetésével

Részletesebben