A honlapról letölthető jelentkezési lapot a fenntartó részére a Hajdúsági. Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság címére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A honlapról letölthető jelentkezési lapot a fenntartó részére a Hajdúsági. Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság címére"

Átírás

1 Jelentkezés módja A honlapról letölthető jelentkezési lapot a fenntartó részére a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság címére 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1. szám alá kell benyújtani a szükséges mellékletekkel együtt. Az intézmények működési területe az egész országra kiterjed, a kérelmeket az ország bármely településének lakosa benyújthatja. A nem állami fenntartású intézmény révén a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásnak a felvételéről az intézményfenntartó (Kft. ügyvezetője) dönt és az igénybevételéről és az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével írásbeli megállapodást köt. A kérelemhez szükséges mellékletek: - születési anyakönyvi kivonat, - családi állapotot tanúsító okirat, - utolsó havi nyugdíjszelvény, - személyi igazolvány másolata, - gondnokság alatt álló személy esetében jogerős gondnokkijelölő határozat, - pszichiátriai esetekben kórrajz-kivonat, - foglalkoztatható értelmi fogyatékos személynél a foglalkoztathatóságot megalapozó szekértői vélemény, - demencia esetén, a demens centrum szakvéleménye, - bakteriológiai lelet, - tüdőszűrő lelet, - ingatlanvagyon esetén tulajdoni lap másolat, További részletes információkért kattintson az alábbi linkekre. Hajdúnánás Jelentkezés - Pszichiátriai Betegek Otthonába Az intézmény működési területe az egész országra kiterjed, az ellátást igénylők elsősorban Hajdú-Bihar Megye területéről kérik a szolgáltatást.

2 Az ellátottak köre: Az intézménybe olyan 18. életévét betöltött krónikus pszichiátriai betegek vehetők fel, akik az ellátás igénybevételének időpontjában nem veszélyeztető állapotúak, akut gyógyintézeti kezelést nem igényelnek. Az ellátást igénybevevők egészségi állapotuk valamint szociális helyzetük miatt, önmaguk ellátására segítséggel sem képesek. Az ellátás igénybevételének módja Az intézményi ellátás igénybevétele önkéntes, a szolgáltatást igénylő pszichiátriai betegnek és/vagy törvényes képviselőjének írásos kérelmére történhet formanyomtatványon (innen letölthető). A pszichiátriai betegek otthonába történő felvételhez a beteg területileg illetékes pszichiátriai gondozó szakorvosának, - illetve ha az ellátás igénylése időpontjában, kórházi kezelésben részesül - a fekvőbeteg gyógyintézet pszichiátriai osztálya vezetőjének (intézetbe történő felvételt megelőző) három hónapnál nem régebbi szakvéleménye szükséges. Az ellátás iránti kérelmet közvetlenül a fenntartóhoz kell benyújtani. Az intézményi elhelyezés iránti kérelmet a kézhezvétel napján az intézmény nyilvántartásba veszi és 20 napon belül sor kerül az előgondozás I. szakaszára. Az intézményi elhelyezés iránti kérelemről az intézmény vezetője 30 napon belül dönt, melyről írásban értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. Ha az ellátásra vonatkozó igény férőhely hiányában nem teljesíthető, erről a kérelmezőt 8 napon belül írásban értesíti. Az intézményi férőhely kijelölését megelőző 10 napon belül az előgondozás II. szakaszát is elvégzik. Az intézménybe való beköltözés időpontjáról a sürgősség és a férőhelyek alakulásának megfelelően az intézményvezető javaslatának figyelembevételével a fenntartó az intézményi pszichiáter szakorvosával való konzultáció után dönt. Az ellátás igénybevételére a fenntartó az ellátást igénybevevővel, illetve a törvényes képviselőjével megállapodást köt. Jelentkezés - Pszichiátriai Betegek Rehabilitációs Lakóotthonba Az ország egész területéről fogad az intézmény ellátottakat megfelelő szakértői véleményt figyelembe véve. A lakóotthonba az a személy helyezhető el, aki:

3 Legalább részben, vagy teljesen önellátó. Gondozási és fejlesztési tervet figyelembe véve pszichiátriai javaslattal rendelkezik, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálat a lakóotthoni kihelyezést javasolja. Elégséges jövedelemmel rendelkezik az új életforma költségeinek viseléséhez. Folyamatos, tartós ápolást, gondozást nem igényel. Az intézményből történő áthelyezés esetén, az egyéni gondozási és egyéni fejlesztési terv részét képező egyéni fejlesztő program lezárását követően elfogadja a kihelyezést. Az elhelyezés igénybevételi szándékéról a jogosult és/vagy törvényes képviselője írásban nyilatkozik. Közösségi együttlétre alkalmas, együtt élő társaival veszélyes magatartást nem tanúsít. A lakóotthonban az ellátottakat próbaidővel is fel lehet venni. A próbaidő tartama hat hónapnál hosszabb nem lehet. A lakóotthoni elhelyezésről a fenntartó - az intézet szakmai vezetőinek, az intézet háziorvosának, a pszichiáter orvosi szakvéleményének figyelembevételével - dönt. A lakóotthoni ellátást igénybe vevő kérelem (innen letölthető), indítvány benyújtását követően - az intézményvezető, illetőleg a megállapodás megkötésére feljogosított személy által megjelölt időponttól - legfeljebb harminc napot az intézményben tölthet, a lakóotthonban élők és a lakóotthoni életkörülmények megismerése céljából. A hely elfoglalásának időpontjáról a fenntartó és az intézményvezető írásban értesíti a kérelmezőt, és tájékoztatja az előgondozás I. és II. fázisának időpontjáról. Az ellátással kapcsolatos férőhelyek kijelölése a nyilvántartásba vétel sorrendjében történik. A felvételkor az ellátott vagy törvényes képviselője megállapodást kötnek a fenntartóval. Jelentkezés - Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonába Ellátottak köre: Legalább részben, vagy teljesen önellátó. 16. életévét betöltött. Folyamatos, tartós ápolást, gondozást nem igényel. Közösségi együttlétre alkalmas, együtt élő társaival veszélyes magatartást nem tanúsít. Továbbá felvehető, aki gyógypedagógiai nevelésre, oktatásra nem alkalmas, és felvétele, elhelyezése korának megfelelő oktatási intézményben nem biztosítható. Nem helyezhető el az, aki helyzetváltoztatásra még segédeszközzel sem képes.

4 Az elhelyezés igénybevételi szándékéról a jogosult és/vagy törvényes képviselője írásban nyilatkozik. A Napközi Otthonba az ellátottakat próbaidővel veszi fel az intézmény. A próbaidő tartama három hónapnál hosszabb nem lehet. A Napközi Otthon igénybevételének módja: Kérelem (innen letölthető), melyet az igénylő és gondnoka is aláír. Három hónapnál nem régebbi szakorvosi vélemény, mely a fogyatékos napköziben ellátást indokolja. Háziorvosától igazolás, hogy közösségbe mehet. Jövedelemigazolás. A kérelem benyújtása után két héten belül megtörténik az előgondozás. Az előgondozás alkalmával tájékozódik az intézmény a kérelmező állapotáról, szociális helyzetéről, egyben tájékoztatást kap a kérelmező és gondnoka a napközi működés rendjéről, a házirendről, a térítési díj várható költségéről, az Érdekképviseleti Fórum működéséről. Elhelyezésről az intézmény vezetője javaslatának figyelembevételével az intézeti szakmai vezető megítélését is alapul véve dönt. A hely elfoglalásának időpontjáról a fenntartó írásban értesíti a kérelmezőt. A szociális intézménybe történő elhelyezés során az ügyvezető igazgató (fenntartó) és a szolgáltatást igénybevevő ellátott, illetve törvényes képviselője megállapodást köt. Jelentkezés - Értelmi Fogyatékos Személyek Részlegébe Az ellátottak köre Az intézményben olyan 18. életévét betöltött középsúlyos, ill. súlyos értelmi fogyatékosok, halmozottan fogyatékosok ápolása gondozása, teljes körű ellátása történik, akik tartós ápolásra, gondozásra szorulnak, és egészségi állapotuk rendszeres kórházi gyógykezelést nem igényel. Az ellátás igénybevételének módja: A szolgáltatás igénybevétele az ellátást igénybe vevő, vagy annak törvényes képviselője által az intézmény vezetője részére benyújtott kérelme (innen letölthető) alapján történik. A kérelmet nyilvántartásba veszik, a kérelmező és a gondnok értesítést kap a nyilvántartásról és arról, hogy hányadik személy a várólistán. Az intézményi elhelyezést megelőzően előgondozást végeznek, ennek keretében tájékozódnak az ellátást kérelmező életkörülményéről, egészségi állapotáról, szociális helyzetéről, érdeklődési köréről,

5 szokásairól a szolgáltatás biztosításának felmérése érdekében. Felkészítik az igénybevevőt az intézményi elhelyezésre. Az ellátás igénybevételekor az ellátást igénylővel, vagy törvényes képviselőjével a Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft., mint intézményfenntartó megállapodást köt. Jelentkezés - Idősek Otthonába Az ellátás igénybevételének módja Az intézményi ellátás igénybevétele önkéntes, a szolgáltatást igénylő idős emberek és/vagy törvényes képviselőjének írásos kérelmére történhet. A kérelmet nyilvántartásba veszi az intézmény, a kérelmező értesítést kap a nyilvántartásról, és arról hogy hányadik a várólistán. A kérelem nyilvántartásba vétele után két héten belül megtörténik az előgondozás, melynek keretében tájékozódik az intézmény az ellátást kérelmező életkörülményéről, egészségi állapotáról, szociális helyzetéről, érdeklődési köréről, szokásairól a szolgáltatás biztosításának felmérése érdekében. A szakember felkészíti az igénybevevőt az intézményi elhelyezésre. Ezután az intézmény kezdeményezi az ellátást igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát az Országos Rehabilitációs és Szakértői Bizottságánál. Idős otthoni ellátást csak gondozási szükségletet igazoló szakvélemény alapján nyújtható. Idősek otthonának szolgáltatását csak az a rászoruló veheti igénybe, akinek a bizottság napi négy óra aktív ápolási szükségletett állapít meg. Az intézmény a területileg illetékes jegyzőtől a megfelelő okmányok benyújtásával kéri a jövedelemvizsgálat lefolytatását. Jövedelemvizsgálat nélkül új ellátotti jogviszony nem hozható létre. Az ellátás igénybevételekkor az ellátást igénylővel, vagy törvényes képviselőjével a Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft., mint intézményfenntartó megállapodást köt. Jelentkezés - Otthoni szakápolásra A Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft május 01-től otthoni szakápolás tevékenységet végez Hajdúnánás területén. A szakápolás kórházi ágyat kiváltó, illetve lerövidítő feladatot lát el.

6 A szakápolás egy minőségi ellátás a beteg otthonában. A vizitet háziorvos rendelheti el, kórházi javaslatra vagy önálló hatáskörben. A gyógytorna illetve a fizikoterápiás elrendeléshez szakorvosi javaslat szükséges. Egy alkalommal 14 vizitet lehet elrendelni, és ez háromszor megismételhető. A szakápoló minimum 30 percet, maximum 3 órát köteles a beteg mellett tölteni, ezt mindig a beteg egészségi állapota, és a szakfeladat határozza meg. Az ellátás ingyenes. Balmazújváros Jelentkezés - Idősek Otthonába Az ellátás igénybevételének módja Az intézményi ellátás igénybevétele önkéntes, a szolgáltatást igénylő idős emberek és/vagy törvényes képviselőjének írásos kérelmére történhet. A kérelmet nyilvántartásba veszi az intézmény, a kérelmező értesítést kap a nyilvántartásról, és arról hogy hányadik a várólistán. A kérelem nyilvántartásba vétele után két héten belül megtörténik az előgondozás, melynek keretében tájékozódik az intézmény az ellátást kérelmező életkörülményéről, egészségi állapotáról, szociális helyzetéről, érdeklődési köréről, szokásairól a szolgáltatás biztosításának felmérése érdekében. A szakember felkészíti az igénybevevőt az intézményi elhelyezésre. Ezután az intézmény kezdeményezi az ellátást igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát az Országos Rehabilitációs és Szakértői Bizottságánál. Idős otthoni ellátást csak gondozási szükségletet igazoló szakvélemény alapján nyújtható. Idősek otthonának szolgáltatását csak az a rászoruló veheti igénybe, akinek a bizottság napi négy óra aktív ápolási szükségletett állapít meg. Az intézmény a területileg illetékes jegyzőtől a megfelelő okmányok benyújtásával kéri a jövedelemvizsgálat lefolytatását. Jövedelemvizsgálat nélkül új ellátotti jogviszony nem hozható létre. Az ellátás igénybevételekkor az ellátást igénylővel, vagy törvényes képviselőjével a Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft., mint intézményfenntartó megállapodást köt. Jelentkezés - Értelmi Fogyatékos Személyek Részlegébe Az ellátottak köre

7 Az intézményben olyan 18. életévét betöltött középsúlyos, ill. súlyos értelmi fogyatékosok, halmozottan fogyatékosok ápolása gondozása, teljes körű ellátása történik, akik tartós ápolásra, gondozásra szorulnak, és egészségi állapotuk rendszeres kórházi gyógykezelést nem igényel. Az ellátás igénybevételének módja: A szolgáltatás igénybevétele az ellátást igénybe vevő, vagy annak törvényes képviselője által az fenntartó részére benyújtott kérelme alapján történik. A kérelmet nyilvántartásba veszik, a kérelmező és a gondnok értesítést kap a nyilvántartásról és arról, hogy hányadik személy a várólistán. Az intézményi elhelyezést megelőzően előgondozást végeznek, ennek keretében tájékozódnak az ellátást kérelmező életkörülményéről, egészségi állapotáról, szociális helyzetéről, érdeklődési köréről, szokásairól a szolgáltatás biztosításának felmérése érdekében. Felkészítik az igénybevevőt az intézményi elhelyezésre. Az ellátás igénybevételekor az ellátást igénylővel, vagy törvényes képviselőjével a Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft., mint intézményfcenntartó megállapodást köt. Jelentkezés módja - Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézetébe A rehabilitációs intézetbe való bekerülés feltétele 2/2007. (II. 1.) HBMÖK rendelet melléklete Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez formanyomtatvány kitöltése, melyhez csatolni kell az ORVOSI BEUTALÓ a szakértői bizottsághoz, illetve FOB-hoz a munkaképesség-változás, a fogyatékosság véleményezése vagy a keresőképesség felülvéleményezése céljából, melyet az ORSZI honlapjáról tölthető le. A kérelem benyújtását követően a törvénynek megfelelően elvégezzük az előgondozás első szakaszát. Minden szükséges írat anyagot elküldünk az illetékes módszertani központba átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálat céljából. Amennyiben a bizottság javaslata alapján rehabilitációs intézetbetörténő elhelyezése javasolt, úgy üres férőhely esetén értesítjük az elhelyezés lehetőségéről. Az intézményi jogviszonyt létesítővel, illetve gondnokság alatt állónak a törvényes képviselőjével megállapodás megkötésére kerül sor.

8 Nyíradony Jelentkezés - Pszichiátriai Betegek Otthonába Intézményünk a Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Nyíradonyi Ápolási Otthona, ahol 150 fő idős nyugdíjkorhatárt betöltött pszichiátriai betegségben szenvedő, de elsősorban demens betegek ápolását-gondozását és felügyeletét biztosítjuk. Az intézmény ellátási területe országos január 01-ét követően az intézményi felvétel feltétele az ORSZI szakvélemény, vagy a Pszichiátriai Szakmai Kollégium által kinevezett demencia centrum véleménye súlyos fokú demenciáról, valamint pszichiátriai szakvélemény. Az intézménybe való felvétel gyakorlata az ápolási otthonunkban az ellátásra váró hozzátartozója, vagy törvényes képviselője miután érdeklődött az intézménybe való felvétel feltételéről és intézetünk profiljának megfelel a várakozó. Ekkor jó esetben személyesen meggyőződik az elhelyezés körülményeiről, az intézetben használt kérelmet kitöltve visszajuttatja a szükséges mellékletekkel. Ekkor a sorban állók listájára felkerül a várakozó, erről írásban értesítjük a törvényes képviselőt, hozzátartozót, hogy a nyilvántartás szerint hányadik a sorban. Ugyanekkor az előgondozás tervezet időpontjáról is tájékoztatjuk a hozzátartozót. Az előgondozás I. szakasza a kérelem benyújtását követő 10. napon belül megtörténik. Nagy hangsúlyt fektetünk az előgondozásra, mert akkor ismerhetik meg az előgondozást végzők az ellátottat megkönnyítve a beköltözést, a beilleszkedést. Megismerik a környezetét, azt hogy milyen az érdeklődése, így beköltözéskor már olyan helyen tudjuk elhelyezni, ahol a mentális munkatárs és az osztályvezető véleménye szerint hasonló állapotú és érdeklődési körű lakók veszik körül. Az előgondozás II. szakasza a beköltözést megelőző nappal történik. Ilyenkor ismertetik az előgondozást végző kolléganők és ellátottal és hozzátartozóval a házirendet, az intézetbe hozható személyes tárgyak körét. A beköltözés lehetséges időpontjáról írásban értesítést küldünk és 8 napos határidőt szabunk meg, ha valami akadályozza a beköltözést, értesítést kérünk, mert ellenkező esetben nem áll módunkban tovább fenntartani a férőhelyet. Az intézménybe való beköltözés napján megállapodást kötünk az ellátottal, törvényes képviselőjével. Ha nincs törvényes képviselője, a hozzátartozó tanúként írja alá a megállapodást. A megállapodás tartalmazza jogviszonyt létesítők adatait, valamint az ellátás időtartamát, mely esetünkben határozatlan időtartamú. Írásban rögzítjük a személyes gondoskodás teljes körű feladatait, melyet az intézet a jogviszony idejére nyújt. Tartalmazza a megállapodás a személyi térítési díjra vonatkozó kötelezettséget, a személyi térítési díj kiszámításának alapjául szolgáló rendeleteket.

9 A gyógyszerekkel való ellátást az intézmény a gyógyszer alaplista keretében biztosítja, valamint a test távoli gyógyászati segédeszközöket az 1/2000. SzCsM rendelet szerint. MIKEPÉRCS Jelentkezés - Idősek Otthonába Az ellátás igénybevételének módja Az intézményi ellátás igénybevétele önkéntes, a szolgáltatást igénylő idős emberek és/vagy törvényes képviselőjének írásos kérelmére történhet. A kérelmet nyilvántartásba veszi az intézmény, a kérelmező értesítést kap a nyilvántartásról, és arról hogy hányadik a várólistán. A kérelem nyilvántartásba vétele után két héten belül megtörténik az előgondozás, melynek keretében tájékozódik az intézmény az ellátást kérelmező életkörülményéről, egészségi állapotáról, szociális helyzetéről, érdeklődési köréről, szokásairól a szolgáltatás biztosításának felmérése érdekében. A szakember felkészíti az igénybevevőt az intézményi elhelyezésre. Ezután a fenntartó és az intézmény kezdeményezi az ellátást igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát az Országos Rehabilitációs és Szakértői Bizottságánál. Idős otthoni ellátást csak gondozási szükségletet igazoló szakvélemény alapján nyújtható. Idősek otthonának szolgáltatását csak az a rászoruló veheti igénybe, akinek a bizottság napi négy óra aktív ápolási szükségletett állapít meg. Az intézmény a területileg illetékes jegyzőtől a megfelelő okmányok benyújtásával kéri a jövedelemvizsgálat lefolytatását. Jövedelemvizsgálat nélkül új ellátotti jogviszony nem hozható létre. Az ellátás igénybevételekkor az ellátást igénylővel, vagy törvényes képviselőjével a Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft., mint intézményfenntartó megállapodást köt.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő szociális intézményekbe történő beutalás rendszerének felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő szociális intézményekbe történő beutalás rendszerének felülvizsgálata Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő szociális intézményekbe történő beutalás rendszerének felülvizsgálata ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085. DEBRECEN - 2014. 1 Tartalomjegyzék I. Fejezet

Részletesebben

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft Fenntartásában működő Hajdúnánás

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft Fenntartásában működő Hajdúnánás Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft Fenntartásában működő Hajdúnánás ÉRTELMI FOGYATÉKOS NAPKÖZI OTTHON H Á Z I R E N D J E 2009. E házirend célja: szabályozni az intézményi jogviszonyt, a nappali ellátásban

Részletesebben

A rendelet hatálya. Tájékoztatási kötelezettség. A szociális ellátás iránti kérelem. 3. (1) A szociális ellátások közül

A rendelet hatálya. Tájékoztatási kötelezettség. A szociális ellátás iránti kérelem. 3. (1) A szociális ellátások közül 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai Program 6. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

3/2012. (III. 23.) CSMIK utasítás

3/2012. (III. 23.) CSMIK utasítás A CSONGRÁD MEGYEI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT VEZETŐJÉTŐL H-6741 Szeged, Rákóczi tér 1. Központ: +36 62/561-601 Titkárság: +36 62/566-028 Fax: +36 62/561-634 E-mail: tapai.peter@csomik.hu www.csomik.hu

Részletesebben

Az ellátás igénybevételének módja

Az ellátás igénybevételének módja Az ellátások igénybevételi rendje, feltételei, az előgondozás szerepe. Tájékoztatási kötelezettség és az ellátottak jog-,érdekvédelme, adatkezelés, adatvédelem az idősek gondozásában Kiss Györgyi Az ellátás

Részletesebben

Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról.

Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról. Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról. FELGYŐ CSANYTELEK TÖMÖRKÉNY 2014. március 15. napjától Tisztelt Lakosság!

Részletesebben

Milyen kérdésekkel fordulhat az ellátottjogi képviselőjéhez? A szociális szolgáltatások igénybevétele során felmerülő általános és speciális jogok

Milyen kérdésekkel fordulhat az ellátottjogi képviselőjéhez? A szociális szolgáltatások igénybevétele során felmerülő általános és speciális jogok Milyen kérdésekkel fordulhat az ellátottjogi képviselőjéhez? A szociális szolgáltatások igénybevétele során felmerülő általános és speciális jogok 2014 I. Bevezetés A magyar szociális ellátórendszer számos

Részletesebben

11. LAKÓOTTHONOK. ellenőrzési szempontsora 2012. évben

11. LAKÓOTTHONOK. ellenőrzési szempontsora 2012. évben NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-66-15 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu 11. LAKÓOTTHONOK ellenőrzési szempontsora 2012. évben

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szivárvány Ház Fogyatékosok Református Otthona Tiszafüred 5350 Temető u.1. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Czibere Károly Irodavezető Görcsös Éva Intézményvezető Tiszafüred, 2013. január 1. 1 Szervezeti

Részletesebben

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012.

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012. 1 Köszönetet mondunk a kiadványban szereplő önkormányzatok és intézmények vezetőinek a közreműködésért, az adatszolgáltatásért, valamint konzorciumi partnereinknek az adategyeztetésben és pontosításban

Részletesebben

Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás

Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás ŐSZI FÉNY IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMOK 1 SZAKMAI PROGRAM I. BENTLAKÁSOS ELLÁTÁS (IDŐS OTTHON-

Részletesebben

Idősek Otthona. működését meghatározó SZAKMAI PROGRAM 2011.

Idősek Otthona. működését meghatározó SZAKMAI PROGRAM 2011. A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 52/2011. (VIII. 31.) Többcélú Társ. határozatának 2. sz. melléklete Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona működését

Részletesebben

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA Segédlet a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások 2011. január 1. napjától hatályos, adminisztrációval

Részletesebben

A L K O N Y G O N D O Z Á S I K Ö Z P O N T. 5474 Tiszasas, Fő út 13. Tel: 06-30/451-56-52, Fax: 06-56/323-145 postmaster@alkonytiszasas.t-online.

A L K O N Y G O N D O Z Á S I K Ö Z P O N T. 5474 Tiszasas, Fő út 13. Tel: 06-30/451-56-52, Fax: 06-56/323-145 postmaster@alkonytiszasas.t-online. A L K O N Y G O N D O Z Á S I K Ö Z P O N T I d ő s e k K l u b j a É s B e n t l a k á s o s O t t h o n a 5474 Tiszasas, Fő út 13. Tel: 06-30/451-56-52, Fax: 06-56/323-145 postmaster@alkonytiszasas.t-online.hu

Részletesebben

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 1.) A házi segítségnyújtás célja: A házi segítségnyújtás alapvető célja, hogy a településen élő rászorulók önálló életvitelének fenntartását lakóhelyükön, saját lakásukban segítse

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2005. (X. 28.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Információk Időseknek

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Információk Időseknek Szociális és Munkaügyi Minisztérium Információk Időseknek 2010 1 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály Összeállította: Ruminé Szíjártó Ildikó Dr. Veres Gábor

Részletesebben

Ezen felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja. I.

Ezen felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja. I. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének a kerületi polgárok szociális és gyermekvédelmi ellátásáról szóló 49/2011. (XII.20.), 20/2011. (IX.20.), 9/2011. (V.20.), 7/2011.

Részletesebben

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról TÁMOP 5.3.1.-C-09/2-2010-0073 Lendület az álláskereséshez A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK ÉS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK A GYAKORLATBAN. Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. szeptember 30.

AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK ÉS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK A GYAKORLATBAN. Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. szeptember 30. AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK ÉS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK A GYAKORLATBAN Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. szeptember 30. JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK ami a 2013. évben eddig történt 2 JOGSZABÁLYOK 2013. évi XXVII.

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2007. (VII. 27.) rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályozásáról A Törökbálint Nagyközség

Részletesebben

Házirend. Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Szent Rita Fogyatékosok Nappali Intézmény Esztergom, Dessewffy u. 20.

Házirend. Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Szent Rita Fogyatékosok Nappali Intézmény Esztergom, Dessewffy u. 20. Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Szent Rita Fogyatékosok Nappali Intézmény Esztergom, Dessewffy u. 20. Házirend Készítette: Horváthné Trepák Etelka telephely igazgató

Részletesebben

Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM

Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM Szolgáltatás: fogyatékos személyek otthona 1 TARTALOMJEGYZÉK oldal A TESZI SZENT GYÖRGY

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S. fogyatékos személyek otthona szolgáltatás biztosításáról

M E G Á L L A P O D Á S. fogyatékos személyek otthona szolgáltatás biztosításáról Ikt.sz.:./2009. M E G Á L L A P O D Á S fogyatékos személyek otthona szolgáltatás biztosításáról mely létrejött, egyrészről a Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. (a továbbiakban: fenntartó) képviselője:

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról

A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 5/2013.(III.11.), 36/2012.(XII.17.), 10/2012.(IV.2.), 4/2012.(II.8.), 19/2011.(VI.27.),

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDLKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDLKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 3/2011.(III.25.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (módosítással egységes szerkezetben) Egyházasdengeleg Község

Részletesebben

NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ALAPELLÁTÁSOK. Szakmai programja 2014.

NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ALAPELLÁTÁSOK. Szakmai programja 2014. GONDOZÁSI KÖZPONT 2626 Nagymaros, Vasút u.6. NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPELLÁTÁSOK Szakmai programja 2014. Gondozási Központ Alapellátások szakmai programja Nagymaros Város Önkormányzat

Részletesebben

Szakmai Program 2013.

Szakmai Program 2013. Szakmai Program 2013. Czibere Károly Irodavezető Görcsös Éva Intézményvezető Tiszafüred, 2013. január 1. 1 2 1.BEVEZETÉS (MÚLTUNK, JELENÜNK, FEJLESZTÉSÜNK IRÁNYA)... 4 2. BENTLAKÁSOS OTTHONUNK SZOLGÁLTATÁSÁNAK

Részletesebben