Háromnapossá kerekedett a Magyar Kultúra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Háromnapossá kerekedett a Magyar Kultúra"

Átírás

1 Ingyenes kétheti lap példányban Albert Bútor Érd, Gellért u. 2. (Riminyáki sarok) Tel./Fax: 23/ Nyitva: H-P: 9-18, Sz: féle matrac: Bio, rugós, vákumos, tempúr Pizzarendelés: 06-20/ A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A A Magyar Kultúra Napja Érden A hétfõ esti gálamûsor csúcspontja a Honvéd Táncszínház fergeteges néptáncelõadása volt, a Kárpát-medencei táncok Igazi ínyencséget szolgáltak fel a zeneszeretõknek: a Trio Hárfisszimót Édes apám (84 éves) két hó nap ja sze di a vi ta min cso - ma got. Alu szé kony, be te ges volt, tü dõ- és szív aszt - más. A járása bizonytalan volt. Ezek megszûntek, szinte egy csapásra. NAGYON AKTÍV LETT!! Nem ful lad! Alig bí rom utol ér ni, olyan gyor san megy az ut cán. :) Kecsõ István né, 56 éves Anyu kám nak vet tem az Élet erõ Erõs na pi vi ta - min cso ma got, hogy job ban érez ze ma gát, mert A vitamin olyan, mint a levegõ ami ó ta el tá vo lí tot ták a mé hét, cu kor be teg lett és pár hó nap ja a ha ja is el kez dett hul la ni. Elõt te azt gon dol tam és mond ta is ne kem, hogy nem szed vi ta mint, mert a vi ta min az drog. Si ke rült át jut tat - nom, hogy ez ha mis adat és hogy fon tos vi ta mint szed ni. A haj hul lás ijesz tet te meg iga zán. Az óta be szed te az Élet erõ Erõs na pi vi ta min cso ma got, és azt mond ta ne kem, hogy a cuk ra jobb és job ban ér zi ma gát. A haj hul lás ra sem pa nasz ko dott. Ne - kem nye re ség, hogy se gít het tem anyu kám nak és Háromnapossá kerekedett a Magyar Kultúra Napja. Vasárnap a színházteremben a Kodály ver seny zajlott, a sátorban bábszínház, dzsessz, Dumaszínház, majd performansz következett, este Péterfy Bo ri és a Love Band koncertezett nagy sikerrel. Hétfõn az Írószövetség tartotta ünnepi ülését Ér den, majd dél után elõ ször a Ka lá ka Együttes szórakoztatta a kicsinyeket és a nagyo kat, majd a Kamara Savaria társulat adta elõ a Sós ka és sültkrum pli cí mû víg já té kot. Este nyolckor következett az ünnepi gálamû sor, amely nek ke re té ben Segesdi János alpolgármester átadta az Érdi Mûvészeti Díjat Büki Attilának, a Csu ka Zol tán Dí jat pe dig Martinovich Sándornak, a KÉSZ Ér di Szer ve - zete elnökének. Gratulálunk nekik! Beszédet mondott Vasy Gé za, az Írószövetség elnöke, majd a Trio Hárfisszimó következett, és a Honvéd Táncszínház elõadása zár ta az es tét. A Csuka Zoltán-díjjal kitüntetett Martinovich Sándor beírja nevét Érd könyvébe Volt már úgy vele, hogy kézfogáskor, esetleg egy melegnek szánt simogatáskor megjegyezték: jé, neked milyen hi deg a ke zed?!... So ká ig fel sem tûnt, majd e meg jegy zé sek kap csán föl fi gyelt rá, hogy me leg szo bá ban, ta ka ró alatt, vagy a ked - venc gyapjúpulcsi védelmében bizony a mindig hideg kéz felmelegedett. Mi lehet az oka? Nagyon egyszerû. Ami kor hideg a keze, a teste fázik. De már annyira hozzászoktatta magát a sokszor nem is annyira feltûnõ didergéshez, hogy ész - re sem veszi. Pont, mint a friss levegõ hiányát. A városból kimenekülve a zöldbe, esetleg az Alpok lábaihoz, ahol ha - rapni lehet ugyebár a levegõt, sokan rosszul leszünk a hirtelen oxigén-többlettõl. De vajon mi a normális? A megvonás? Hozzászokni muszájból a rosszhoz, a kevéshez, az elégtelenhez? Ugye, nem? A vitaminokkal ugyanez a helyzet. Hozzászoktattuk a szervezetünket a vitamin-nélküliséghez egy félreértelmezett egész - ségpolitika nyomán évtizedeken keresztül. Pedig a vitamin, az ásványi anyag úgy kell a testünknek az egészséges mûkö - dés hez, mint a le ve gõ, vagy a víz. Nélkülözhetetlen! Hogy mibõl, mennyit és mikor, meddig azt a saját szervezetére, állapotára szabva elmondják a Dr. Lenkei Életerõ Centrumban. Várják Önt szeretettel a Korall-házban, a Fõposta mellett! job ban lett. Na gyon jó, hogy ez így ös sze van ál - lít va! T.A. 1,5-2 hete szedik a gyerekeim az Alap vitamincsoma got és a KalMag-ot, az óta nem ál mod nak éj sza ka, valamint sokkal erõteljesebbek mind a ketten. A fér jem a KalMag-ot sze di, az óta nincs fel fú jód va, sok kal töb bet jár WC-re, és job ban ér zi ma gát. N. J.-né, 58 éves Ér di kul tú ra AHimnusz megírásának évfordulóján tartják min den év ben a Ma gyar Kul tú ra Nap - ját. Úgy gon do lom, ezt a na pot ki kel le ne ter - jesz te ni az egész év re, és min den év re. A Té li Tár lat meg nyi tó ján mond ta a kö vet ke zõt Feledy Balázs: a kultúra hozzá tartozik az emberiséghez, anélkül nem léteznénk. Kel le nek ter mé sze te sen a kam pá nyok, mert fel kell hív ni a fi gyel met a ren dez vé - nyek re, de a kul tú ra ré sze az em ber nek, és ha ma gát a kul tú rát kell szá mon kér nünk, ak kor va la mi baj van. És baj van. Ha szû kebb pár - tiánkat néz zük, nem le he tünk elé ge det tek. Egyre több kulturális rendezvényt látogatha - tunk, a Mûvelõdési Központban, a könyvtá - rakban, a Múzeumban és egyéb helyeken színvonalas kulturális eseményeken vehetünk részt, mégis, a hatvanötezer lakosból alig né - hány tucatnyian látogatnak el rendszeresen a programokra. Nem szí ve sen te szem, még is meg kell kér - deznem: a mintegy nyolcvan magyartanárból vajon hányan látogatták az irodalommal foglalkozó elõadásokat? Hányan voltak Meleg Vil mos Cso ko nai-est jén, vagy Din nyés Jó zsef szabadiskoláján? Hányan hallgatták a Kultúra Nap ján a Ka lá ka Együt test, amint Kosz to - lányi, József Attila megzenésített verseit adták elõ? Hány diákjuknak ajánlották ezeket a rendezvényeket? És hol voltak a többi értelmiségiek, városunk szí ne-vi rá ga, a mérv adók? Hol vol tak a képviselõk? A Téli Tárlat megnyitóján, vagy a hét fõ es ti gá la mû so ron há nyan vet tek részt? A Fidesz- frak cióból még lát tam töb be - ket, de szo ci a lis tát egyet sem. Mi ért? Mert fideszes a polgármester? A kultúra pártsem - leges. A Honvéd Tánc együt tes nép táncmû so - ra, vagy a há rom hár fá zó hölgy nem po li ti - záltak. Sajnos, az alvóváros azt is jelenti, hogy so kan szó sze rint csak alud ni jár nak Érd re, és egyéb szükségleteiket vásárlás, tanulás, szórakozás, kultúra, sport stb. Budapesten elé gí tik ki. Ezért len ne rop pant fon tos, hogy a választáskor elhangzott szlogen ne csak írott ma laszt ma rad jon, ha nem tény leg él he tõ kertvárossá váljunk, ami azt is feltételezi, hogy ne csak lak junk, ha nem dol goz zunk, ta - nuljunk, kulturálódjunk is Érden. A mostani városvezetés prioritási sorrendjében elõkelõ helyen szerepel a kultúra, de ehhez kellenek a városlakók, a polgárok is. A város megadja a lehetõséget, csak élni kellene vele. Ne ragadjunk le a min den na pi gon dok nál, mert a kul - túra, az igényes, értékes szórakozás erõt ad - hat a túléléshez, a felegyenesedéshez, a gon - dolkodáshoz! Azt remélem, egyre többen látogatják a jövõben a rendezvényeket, mert az mindany - nyiunk épülését szolgálja. ORLAI SÁNDOR Következõ számunk február 14-én jelenik meg Várjuk szeretettel a Korall-házban, a Fõposta mellett! Jöjjön be hozzánk, jobb lesz az Élete!

2 2 Egészségügy? Reform? Gyurkó Kata... amit erõ és ha ta lom el - vesz, azt idõ és ked ve zõ sze - ren cse is mét vis sza hoz hat ják, de ami rõl a nem zet, fél ve a szen ve dé sek tõl, ön ma ga le - mon dott, an nak vis sza szer zé - se mind ég ne héz s mind ég két sé ges. De ák Fe renc Sok év vel ez elõtt a de mok rá ci á val kezdõdött min den. Mielõtt sza - va za ti jo gunk lett vol na, min den a gaz da go ké volt. Aki nek volt pén ze, meg kap ha tott min dent, or vost, jó is - ko lát, jó nyug dí jat. A de mok rá ci á val sza va za ti jo got kap tak azok is akik sze gé nyek vol tak, és ez le he tõ sé get adott ar ra, hogy a ha ta lom a pénz tõl a köz vé le mény fe lé to lód jon el. Az em be rek, vál lal va dön té sük sú lyát, ma guk vá lasz tot ta kép vi se lõk re bíz - ták az or szág irá nyí tá sát, de a nép ál - tal fel ru há zott kép vi se lõk önál ló éle - tet akar tak él ni. Gaz da sá gi dön té sek - re hi vat koz va sa ját ér de ke i ket he - lyez ték elõ tér be vá lasz tó pol gá ra ik - kal szem ben. Ve gyük ész re! Az em - be rek szép las san el adó sod nak, az el adó so dott em ber re mény te len né vá lik, és a re mény te len em ber nem sza vaz! Az iga zi de mok ra ti kus for ra - da lom az len ne, ha az em be rek a sar - kuk ra áll ná nak, és a kép vi se lõk a nép sze rint sza vaz ná nak, de ezt már sen - ki sem akar ja, ezért pes szi miz mus - ban tart ják az em be re ket! Néz zünk kö rül, hol van nak a de rûs, jó ke dé lyû em be rek? Mi rõl be szél get nek a vo - na ton, a bu szon, mi lyen hí re ket hal - lunk a rá di ó ban? Két út ja van az em - be rek irá nyí tá sá nak: a meg fé lem lí tés és a de mo ra li zá lás. Ta nult és egész - sé ges nem ze tet ne héz kor má nyoz ni. Sen ki nem akar ja, hogy itt okos, de - rûs, dön té sü ket vál la ló, sa ját jö võ jü - kért harc ba szál ló em be rek te gye nek va la mit, ami kor a nem ze ti egész ség - biz to sí tá sunk tól akar nak meg fosz ta - ni min ket. Te ho gyan lá tod? Van-e olyan eu - ró pai or szág, amely ben az ál lam semmilyen formában nem járul hozzá az egész ség ügy höz? Mi ért jó, ha nem egy, hanem egymással versengõ 22 pénztár alkudozik gyógyszerárakról, gyógyászati segédeszköz árakról? Mi tõl ér né meg egy üz le ti ala pon gon dol ko dó pénz tár nak vi sel ni a megelõzéssel kapcsolatos költsége - ket? Mi tõl ér né meg egy üz le ti ala - pon gondolkodó pénztárnak nem a gyermekvállalástól tartózkodásra befolyásolni a nõket, amikor az emiatti (késõbbi) nagyobb egészségi kockáza tok már õt ter hel nék? Mi ért ér né meg a befektetõnek belépni a törvénytervezet felvázolta rendszerbe, amikor államkötvényben többet kaphat a pén zé ért nul la mun ka és gya - korlatilag nulla kockázat mellett? Kész vagy le ráz ni ma gad ról a sok- sok ku dar cot, pes szi miz must? Ér zed, hogy te is te het nél va la mit? Téged is foglalkoztat a sok megválaszolatlan kérdés az új egészségügyi re form kap csán? Ak kor gye re el Te is a lakossági fórumunkra! Kérdezd meg Te is az országgyûlési képviselõnket, dr. Jánosi Györgyöt! A fórum ideje alatt gyermekmegõrzést, kézmûves foglalkozást biztosítunk. A polgári összefogás lapja Alapította az Összefogás Egyesület Kiadja a BALATONI 19. KFT. Felelõs kiadó a kft. ügyvezetõje Felelõs szerkesztõ: ORLAI SÁNDOR Szerkesztõség: Érd, Alsó u. 8., Összefogás Székház Telefon: Honlap: ISSN Nyomdai elõállítás: Ringier Kiadó Kft. Nyomda Felelõs vezetõ: Bertalan László nyomdaigazgató Hirdetésfelvétel: ÉRD I LAP Ügyfélszolgálati I rodája KATALIN ÜZLAT H ÁZ földszintjén, a Budai út 11. szám alatt H irdetésfelvétel, apróhirdetések felvétele minden hétköznap: 9-12 és óra között. Telefon: 06-23/ , 06-20/ Több pénztár? Több biztosító? Ki érti ezt... Horváth András Kezdetben volt az Állami Biztosító, ahol néhány millióan megkötöttük a biztosításunkat, de amikor kár keletkezett, a kifizetések körül mindig akadtak problémák. Legtöbbször azt vágták a fejünkhöz, hogy ép pen ar ra a kár ra, ami ért bennünket, nem érvényes a biztosítás, de ajánlanak plusz pénzért kiegészí tõ biz to sí tást, és ak kor az már jó lesz ar ra is. Meg kö töt tük, de mit ád Is ten, a legközelebbi kárunkra sem volt jó, de köthettünk egy harmadikat, ami most már biz to san min den re jó lesz. És ez így ment a végtelenségig, csak fizettünk, de ha baj ért de er re azt gon - dolom, mindannyian emlékszünk. Aztán privatizálták azt az egyet is és óri á si ver seny ala kult ki, min - den ki mást aján lott leg alább is más né ven, de a lé nyeg, ha kár ért, a ki - fizetéseknél mindig gond volt. Hát va la hogy így lá tom a több pénztáros, több biztosítós egészségügyi biz to sí tást is, mert mi ért len ne másként, hiszen ugyanazok a biztosítók lesznek a tulajdonosok, mint akik már ed dig is itt vol tak Ha zánk ban Ma sen ki nem tud ja, hogy mi tar - to zik az alap el lá tás hoz. Most egy tör vényt sza vaz na meg is mé tel ten a par la ment, amely nek ke re tén be lül kor mány ren de le tek, ezen be lül mi - nisz te ri ren de le tek szü let nek. Ez utób bi a kat már sen ki nem el len õr zi. Ezek alap ján tud ják majd a biz to sí tó tár sa sá gok sa ját üz let po li ti ká ju kat ki ala kí ta ni. Ami ter mé sze te sen nye - re sé get kell majd ga ran tál jon. Nem is ke ve set, mert kü lön ben mi ért koc - káz tat ná a pén zét, ami kor ma ná lunk min den kü lö nö sebb ri zi kó nél kül a ban kok mi ni mum 8% ka ma tot fi zet - nek. Visszatérve a jó kis Állami Biztosító példához, ha nekem megfájdul a fogam, akkor a biztosításomhoz tartozó rendelõ csak kihúzhatja, de nem kezelheti, mivel az már nem része az alapellátásnak. A fogaim akkor maradhatnak meg, ha arra kiegészítõ biztosítást kötöttem jó elõre. Persze ez csak olvashatatlan, apró betûkkel látható a szerzõdésben. A lakosság fele már elvesztette a fo ga it a 90-es évek kö ze pén, ami kor meg szûnt az in gye nes fog or vo si el lá - tás (Bok ros cso mag), most majd el - vesz ti a má sik fe lét is. Igaz le het azon ban ez min den re: ami bõl több van ben nünk, most egy - szerûbb és gyorsabb megszabadulni a rom lott szer vek tõl, mint hogy éve ken Me di án: Újabb MSZP-s ne ga tív re kord T artósan az MSZP a legelutasítottabb párt Magyarországon: korábban soha nem mondták ennyien, hogy semmiképp sem szavaznának rá. A nagyobbik kormánypárt támogatottsága a teljes szavazókorú népesség körében 19 százalékra esett vissza olvasható a Medián legfrissebb közvélemény-kutatásában. A fel mé rés bõl ki de rült, hogy a Fi desz ve ze tõ he lye min den ko ráb bi nál biz - to sabb, tá mo ga tó i nak ará nya min den vá lasz tói cso port ban több mint két sze re - se az MSZP-szavazókéinak. A 2006-os parlamenti választás óta a Fidesz minden jelentõs társadalmi-demográfiai csoportban nagyjából azonos mértékben erõsödött. Ezzel szemben az MSZP ugyancsak minden rétegben veszített szavazókat, ám korántsem egyforma mértékben. A legutóbbi választáson a szocialisták az idõsebbek és az alacsonyabb státusú középkorúak körében kapták a legtöbb sza va za tot, a Fi desz tá bo rá ban pe dig fõ leg a fi a tal kö zép ré te gek és az idõs val - lásos szavazók alkottak koalíciót. A politikusok népszerûségi rangsorában végbement kevés számottevõ válto zás kö zül a leg lát vá nyo sabb Kósa La jos deb re ce ni pol gár mes ter, Fi desz-al el - nök szárnyalása: az õ 10 százalékpontos népszerûségnövekedése azt is jelenti, hogy az ok tó be ri ne gye dik hely rõl most a lis ta élé re ug rott. Elõkelõ helyezése elsõsorban annak tulajdonítható, hogy pillanatnyilag õ az a Fidesz-politikus, akit a legkevésbé utasítanak el az MSZP-szavazók, hiszen 45 százalékuk szívesen látná fontos politikai szerepben, miközben Varga Mihályról 25, Pokorni Zoltánról 17, Navracsics Tiborról 8 százalékuk gondolkodik így. A Medián januári felmérését a szokásosnál kétszer nagyobb, 2400 fõs mintán végezte. A Medián elõzõ, decemberi felmérése még azt mutatta, hogy a teljes szavazókorú népességben a Fidesz novemberi, rekordnagyságú támogatottsága mérséklõdött. Akkor arra emlékeztettek, hogy novemberben a teljes népesség 44, a pártot választók 60 százaléka szavazott volna a Fideszre, s hozzátették: december re ugyan ez az arány 40, il let ve 57 szá za lék ra vál to zott. Az MSZP-re sza va - zók aránya novemberhez képest decemberre a Mediánnál érdemben nem válto zott: ak kor a tel jes né pes ség 20, a pár tot vá lasz tók 28 szá za lé ka állt a szo ci - alisták mellett. keresztül sok-sok pénzért kezeltessük azo kat. Aztán tessék megmondani, melyik biz to sí tó köt egy 20 éves au tó ra tel jes kö rû Cas cót? Egyik sem, és így nem vár ha tó el, hogy egy idõ sebb em ber re teljes körû biztosítást kössenek, mert az várhatóan sokba fog kerülni. S a csúcs, amivel butítanak, hogy nem lesz több biz to sí tó és nem lesz pri va ti - zálva, csak 22 magánpénztárat hoznak lét re. Igaz, hogy eb be ke rül az ál la mi - lag garantált és összegyûjtött Társadalom Biz to sí tó összes pén ze. Hát mi rõl tetszenek hazudozni nekünk megint? Azt tet sze nek hin ni, hogy ilyen fo gya - té kos nép let tünk? Na nem ezt már nem nyel het jük csak úgy le. A ma gyar nyelv a vi lág leg szebb nyel ve. Szin te nincs olyan szó, amelynek ne lenne ugyanazon jelentésû pár ja. Most is ez a hely zet. Az egy biztosító pénze bekerül a privatizált pénz tá rak ba, és azt köl tik el a tu laj - donosok. Ügyes trükk, mondhatnánk, ha nem tudnánk, hogy jelentésbeli kü lönb ség nincs a két cég kö zött. Nos, tisztelt képviselõ hölgyek és urak, ez a tét, amely rõl Önök nek sza - vaz ni kell feb ru ár 11-én. Az összes többi mellébeszélés, de Õszöd után mond hat nánk úgy is, hogy ha - zugság felsõ fokon! A Munkáspárt állásfoglalása a március 9-i népszavazásról A Magyar Kommunista Munkáspárt támogatja a március 9-re kiírt népszavazást. Egyet ér tünk az zal, hogy az em be rek életét alapvetõen befolyásoló kérdésekben magukat az embereket kell megkérdezni, és nekik kell dönteniük. A Magyar Kommunista Párt tagjainak válasza mind a három kérdésre: egyértelmû IGEN! A vá la szunk IGEN, mert úgy gon dol juk, hogy az egész ség ügy és az ok ta tás gond - ja it nem az em be rek re rótt na gyobb ter - hek kel kell meg ol da ni. Több pénzt kell ad - ni az egészségügynek és az oktatásnak. Az or szág pén zét nem a kül föl di nagy vál - lalatok támogatására, a minisztériumi emberek, adórendõrök eltartására, kormányzati negyed építésére és más fölösleges kiadásokra kell költeni, ahogyan ezt a mostani kormány teszi, hanem az egészségügyre és az oktatásra, ahogyan tennénk mi. A vá la szunk IGEN, mert a fi ze tett egész - ségügy és a fizetett oktatás bevezetése rövid idõn be lül el ve zet az egész ség ügy és az ok ta tás pri va ti zá ci ó já hoz. Ezt pe dig nem akar juk! Az ok ta tás és az egész ség - ügy ma rad jon az ál lam dol ga! A vá la szunk IGEN, mert szá munk ra nem az a kér dés, hogy mely po li ti kai erõk kez - de mé nyez ték, ha nem az, hogy jó ügyet szol gál-e vagy sem. A már ci us 9-i nép - szavazás kérdései a mi kérdéseink is, a dolgozó emberek kérdései is, ezért támogatjuk. A Magyar Kommunista Munkáspárt támogatja a népszavazást azért is, mert meg kell mutatnunk az ország mostani urainak, hogy mi is létezünk. Nem maradhatunk passzív szemlélõk. Meg kell mutatnunk, hogy nem tûr jük el to vább a mil li ár - dosok pökhendi kormányzását. Nem tûrjük el to vább, hogy ne kik min dent, ne künk meg sem mit. Felhívjuk az MSZP volt baloldali szavazóit: ne engedjék ismét becsapni, riogatni ma gu kat! Nem kor mány buk ta tás ról, s nem is a szocializmusról, de igenis szociá lis alap jo ga ink ról sza va zunk. Ad ja nak végsõ figyelmeztetést a szocialista pártvezé rek nek, hogy nép el le nes po li ti ká ju kat nem támogatják, nem tûrik tovább. A Magyar Kommunista Munkáspárt vissza uta sít ja az MSZP és az SZDSZ nép sza - vazás ellenes kampányát. Ezek a pártok nem egyszerûen nemet mondanak a három kérdésre, hanem minden erõvel a népszavazást akarják lejáratni, azaz elvenni az emberek egyetlen alkotmányos jogát, hogy a négyévenkénti választásokon túl is beleszóljanak saját ügyeik eldöntésébe. Budapest, január 26. Magyar Kommunista Munkáspárt Központi Bizottsága

3 3 Megkérdeztük az alpolgármestert Orlai Sándor Januárban két ülést is tart az érdi közgyûlés, ezek közül az elsõ 24-én zajlott le, a következõre, amelynek fõ témája a Fundoklia-völgy jövõje lesz, 31-én kerül sor. A lezajlott közgyûlésrõl kérdeztük Segesdi János alpolgármestert. Ön sze rint, mi rõl szólt a 24-ei Közgyûlés? Tervekrõl, racionális döntésekrõl és önzésrõl, kicsinyességrõl. Kezd jük a vé gé rõl, mit ért ki - csinyességen és önzésen? Városunk a kultúra napján egy olyan rendezvénysorozattal rukkolt elõ, mely nem csak az ér di ek tet szé - sét nyer te el, de az or szá gos mé dia és közvélemény is felkapta a fejét a színvonalas produkciótól. Volt itt zene, tánc, pró za, köl té szet, szín ház és film. A ko moly és vi dám mû faj egy - aránt megtalálható volt a repertoárban. A szervezésnek köszönhetõen az érdiek féláron látogathatták meg a Szép mû vé sze ti Mú ze u mot, több mint száz diákunk pedig ingyenesen tehetett látogatást, ugyanitt. A költsé gek pe dig alig ha lad ták meg an nak rendezvénynek költségeit, melyet az elõzõ ciklusban egy délutáni kultúr programra költöttek. Annak a rendezvénynek a nézõszámára jellemzõ, hogy a szín pa don töb ben vol tak, mint a né zõ té ren. Kri ti kát ak kor nem, most azon ban igen éle sen fo - galmaztak meg. Félinformációkból tá jé ko zód va, tör vény sér tés sel vá - dolták a pol gár mes tert, mert a vá ros nevében csatlakozott a Magyar Írószövetség által átadott Bella István díj hoz. Az, hogy ez Érd nek a kul tu - rá lis tár sa da lom ban mi lyen he lyet biztosít, nem érdekelte a kritizálót. Mellesleg, ugyanez a kritizáló egy 262 milliós döntéshez, melyet most a bíróság vizsgál, kérdés és ellenvetés Forrás: Inforádió A vi zit díj ról, a kór há zi na pi díj - ról és a tan díj ról dön tõ nép - sza va zás ról be szélt hét fõn a Fi desz el nö ke a párt frak ció - ülé se elõtt. Or bán Vik tor hang sú lyoz ta: ré gen lá tott olyan ar cát lan sá got, mint ak - kor, ami kor a kor mány köz - pénz bõl kam pány ol. Az el len - zé ki párt el nö ke sze rint azt kell el ér ni, hogy a sza va zás ér vé nyes és ered mé nyes le - gyen. A nép sza va zás nem párt kér dés, nem ér de kes, hogy ko ráb ban ki ki re sza va - zott - hang sú lyoz ta Or bán Vik tor. Elõször értékelte a Fidesz elnöke nyilvánosan a népszavazás kapcsán kialakult helyzetet azóta, hogy Sólyom László államfõ bejelentette a népszavazás március 9-i dátumát. Orbán Viktor a párt parlamenti frakciójának ülése elõtt hangsúlyozta: régen látott olyan arcátlanságot, mint ma nap ság, ami kor a kor mány közpénzbõl kampányol, ezért felszólít ják a kor mányt, hogy ezt hagy ja abba. nél kül ad ta a ne vét. A gyer me kek múzeumlátogatásáról is csak az ugrott be az egyik kép vi se lõ nek, hogy a helyettesítõ tanároknak ki és hogyan fizeti meg a túlórát. Szerintünk pedig tényleg a gyermekek érdeke az elsõ. Miskolczi Katalin képviselõaszszony interpellációja a leginkább jellemzõ a mostani ellenzék mentalitásá ra. Szó vá tet te, hogy a frak ciószo - bák beosztását az õ kárukra kívánom meg ol da ni és 2006 kö zött a 14 MSZP-s képviselõ a Polgárok Háza legnagyobb frakciószobájában dolgozhatott. A Fidesz frakciót pedig kilakoltatták az addig használt 10 m 2 -es irodából, kidobálták az iratokat és bútorokat a megkérdezésünk nél kül, majd egy kb. 5 m 2 -es iro dát bocsátottak a 6 képviselõ rendelkezésére. A választások után mi nem dobáltuk ki a bútoraikat, irataikat. Másfél évig ígérgették a kiköltözést. Újabb és újabb lehetõségeket vizsgáltunk meg, de a hivatal jelenlegi helyzete nem engedi meg az irreális igé nyek tel je sí té sét. A 9 MSZP-s kép vi se lõ most kb. 25 m 2 -en kénytelen osztozni. Õk mégis igazságtalanságról és a munkájuk ellehetetlenítésérõl beszélnek. Szerintem a padláslesöprõ, kitelepítõ, az utolsó lyukat is államosító álmokból ideje lenne felébredni, és a demokratikus gyakorlatot sem ártana elsajátítani. Ezek a rossz hí rek, hall hat - nánk va la mit a jók ról is? Természetesen. A rendelõ intézetnek mostantól megválasztott vezetõje van. Így remélhetõleg a mûködés tovább javul, és a reménybeli beruházásnak, bõvítésnek is felelõs gazdája lesz. Megteremtettük a mezõõri szolgálat kereteit. Ha a szervezés folyama ta be fe je zõ dik, az ér di gaz dák munkájának gyümölcse nem kerül ebek harmincadjára. A csatornatársulás hétfõn megalakulhat. A szisztematikus munka meghozta az eredményt. Ugyan el ve szett négy év, de vég leg nem esett kút ba a terv, és ez - zel együtt az uni ós tá mo ga tás. Kö - szönhetõ ez Tóth Tamás tanácsnok - Elment a józan eszük El ment a jó zan eszük" A Fi desz el nö ke a frak ció tag jai elõtt elmondott beszédében hangsúlyozta: miközben milliárdokban mérhetõ a kampányra fordított összeg, dobozdíjat akarnak bevezetni olyan gyógyszerekre, melyektõl emberek élete függ. El ment a jó zan eszük, ezt mindannyian érezzük" jelentette ki Orbán Viktor. A társadalombiztosítás jövõjérõl szó ló tör vényt nem le het az em be rek beleegyezése nélkül megváltoztatni, ezért a Fidesz véleménynyilvánító népszavazást kezdeményez február 11-én mond ta az el len zé ki párt ve - zetõje, hozzátéve: ha ezt nem engedik, ak kor ál lam pol gá ri kez de mé - nyezésre ebben a témában várhatóan õsszel lesz egy másik népszavazás. A népszavazás a változtatás elsõ fontos lépése lehet Magyarországon esélyt kaptak az emberek a változtatásra, nagy lehetõ ség ka pu já ban áll az or szág. A le - romlást meg kell állítani, a kormányzati hazugságokkal tovább élni nem lehet. Ehelyett felelõs döntések kelle nek" - mond ta Or bán Vik tor. A Fi desz el nö ke sze rint ezen az úton a népszavazás a változtatás elsõ fontos lépése lehet. Egyik oldalon azt látjuk, hogy az emberek felelõsséggel gondolkodnak és dolgoznak, a má sik ol da lon pe dig van egy, az országot lejtõre sodró, kapkodó, a kormányzáshoz nem értõ kabinet" jelentette ki a Fidesz elnöke. A Fi desz el nö ke sze rint el kell ér - ni, hogy a népszavazás érvényes és ered mé nyes le gyen. "Ez nem lesz olyan könnyû, mint sokan gondolják, hi szen is mét meg in dult a kor - mány za ti ha zug ság had já rat. Leg - nak, aki nek volt tü rel me egy éves idegõrlõ tárgyalások során érvényesíteni a szándékunkat, és tudatosítani, hogy ez a szán dék az ös szes tár - gyaló fél érdeke. Elfogadtuk a távhõ díját, mégpedig olyan keretek között, ami elviselhetõ emelkedést jelent, vagyis alatta marad az inflációs értéknek. A közterületek használatáról szóló ren de le tün ket igye kez tünk úgy alakítani, hogy a sokak által vágyott rend kialakuljon, és fenntartható legyen, az elvárásoknak megfelelõen. A Batthyány Program felülvizsgálata és elfogadása továbbra is biztosítja az átgondolt tervezés kereteit a cik lus so rán, sõt bi zo nyos ele mei hosszútávon vetítik elõre Érd jövõjét. Ha va la ki fi gye lem mel kí sé ri ezeket a döntéseket, láthatja, hogy ha apró lépésekkel is, de megkezdõdött a sokéves elmaradás ledolgozása. Mind eh hez még sok mun ká ra, az itt élõk ré szé rõl pe dig nagy- nagy tü - relemre lesz szükség. Ehhez igyekszünk minden tájékoztatást és információt megadni. Ha mégis lennének kérdések, állunk mindenki rendelkezésére októbere óta nincs zárva az ér di ek elõtt a hi va tal és a vá - rosvezetés ajtaja. Köszönöm a beszélgetést és az információkat! alább ak ko ra ha zug ság-kam pány ra kell fel ké szül ni, mint a 2006-os vá - lasztási kampányban" hangsúlyoz - ta Or bán Vik tor. A legnagyobb ellenzéki párt veze tõ je sze rint a nép sza va zás nem pártkérdés. Nem érdekes, hogy korábban ki kire szavazott, eszmei-ideológiai szempontból merre húz a szíve. A XXI. szá zad leg fon to sabb kér - déseirõl kell dönteni - tette hozzá. Sem mi sem megy tönk re ma gá tól Szeretnénk, ha a választók megértenék, hogy a kormányzati hazugságok és az ország süllyedése közvetlen kap cso lat ban áll nak egy más sal. A hazugság hiteltelenséget és válságot eredményez" jelentette ki a Fidesz ve ze tõ je, aki hang sú lyoz ta, hogy sem mi sem megy tönk re ma gá tól. Szakadékba zuhanni egyetlen autó sem szo kott, va la ki min dig ül a vo - lánnál. Valakik felelõsek azért, hogy becsapták az országot. Az emberek döntõt többsége pontosan tudja, ki mi att ke rült az or szág lej tõ re" je - lentette ki Orbán Viktor. Március 9-én az emberek végre dönt het nek azok ról, akik ed dig a fe - jük fö lött dön töt tek ró luk" tet te hoz zá, el is mer ve, hogy ha zug ság min dig lesz a vi lág ban, de ez nem ok arra, hogy azt elfogadjuk. Tolvajok is min dig vol tak, de azt, hogy úgy is lesznek mindig tolvajok, ezért nem kell õket felelõsségre vonni, csak olyan mond ja, aki nek el ment a jó zan esze" mond ta a Fi desz el nö ke. A di a lek ti kus ma te ri a liz mus meg a gaz dák Akik elég sok sót me get tek már és az agyérelmeszesedés problémájával sem kell napi küzdelmet vívniuk, emlékezhetnek erre a bûvös szó ra. Va la mi olyas mit je len tett ez, hogy a dol gok alakulását soha sem valami jól kiérlelt igazsághoz kell mér ni, ha nem egy olyan vi szony lat rend szer - ben vizsgálni, amelyet valamelyik párfunkci éppen meghatározott. Hajdanában danában, akár a kakas a sze mét domb ján, egy-egy párt ve zér a sa ját territóriumán, dialektikus materializmus bûvös varázsigéjével, saját zsebbõl osztotta az észt és fõleg azt, hogy mer re van az elõ re. A mai fiataloknak, meg akik még nem hallottak róla, talán a következõképen lehetne illusztrálni a dialektikus materializmus lényegét. Vegyünk példaként egy fi a tal em bert, akit na gyon ala po san ágyé kon rúg nak. Az õ szem szö - gébõl a tökön rúgás olyan rettenetes élmény, amelyhez foghatót nem szívesen él át az em ber gye re ke. Azon túl, hogy ilyen kor rend sze rint a csil la gos ég is meg je le nik a szen ve dõ sze mei elõtt, nagy a ve szé lye, hogy a dur va be avat ko - zás után már leg fel jebb csak ke reszt apa le het a le gény bõl. Ez ugye az õ szem - szö gé bõl fáj dal mas is, meg tra gi kus is. Na itt jön a di a lek ti ka, ami kor egy má sik szem pont ból is meg kell vizs gál ni az ese ményt. Ha ez a fiú nem tud gye - re ket csi nál ni, nem kell az ál lam nak a maj da ni anya ré szé re gyest fi zet ni, nem kell drága pénzért óvodai, iskolai férõhelyet biztosítani a megszületendõ gyer mek nek. Tisz ta ha szon. Pont úgy, mint aho gyan nap ja ink ban lát juk ezt a bõdületes nagy haszontermelést az állam részérõl, szerte az egész országban. Gyurcsány Ferencnek ugyan muskátliherélésbõl (állítólag azon a fõiskolán, ahol õ a testnevelés-biológia szakos tanári diplomáját szerezte, e szakpáros hallgatóit muskátliherélõknek becézték), van diplomája, de a dialektikus materializmus alapjait oly szilárdan tette magáévá, hogy annak alkalmazásáról a mai na pig sem tud, vagy nem akar le mon da ni. A ne ve ze tes em ber, aki per - manens küldetéses rohamában azt játssza, hogy õ a magyar miniszterelnök, a minap Davosban a maga sajátos dialektikájába helyezte a tavalyi aszály, a mezõgazdasági termelés és az EU pénzáramának helyzetét. Errõl nyilatkozott ékes angol nyelven a nemzetközi sajtó prominenseinek. Azt mondotta, hogy a tavalyi aszály kifejezetten jól jött a gazdaságnak. Ez úgy lehetséges, hogy az aszály miatt jóval kevesebb termést sikerült betakarítani, tehát hiány keletkezett. A hiány miatt az egyes termékek árai, a piaci törvényeknek megfelelõen az ég be szök tek, nõt tek az aszá lyt túl élt gaz dák be vé te lei. Eb bõl meg az kö - vetkezik, hogy a mezõgazdasági termelés támogatására nem szükséges pénzt fordítani, az erre szánt forrásokat át kell csoportosítani más területekre. Na, erre tessék gombot varrni! Annak a lehetõségén elgondolkodni, hogy talán mégsem kéne az Úristennek engedni, hogy Ferenc testvér kísérõ nélkül szabadon grasszálhasson és mint elszabadult hajóágyú törjön zúzzon mindent maga körül, legfeljebb a dialektika sajátos rendszerébe ágyazva lehetséges. Történetesen arra gondolok, hogy talán akadhatott volna egykor, kellõ idõben valami duhaj pápai kocsmatöltelék, aki egy jól irányzott rúgással beavatkozhatott volna a magyar történelembe. Állítólag már megjelentek az utcán a szadesz népszavazási plakátjai, amelyeknek a célja arra bírni a szavazókat, hogy a FIDESZ által felvetett népszavazási kérdések elutasításával szavazzanak. Természetesen nem úgy kö ze lí tik meg a té mát, hogy ugye ked ves vá lasz tó több pénzt akarsz fi zet ni az egészségbiztosításért, mint eddig fizettél. Ettõl sokkal körmönfontabb a társaság. A kampányukban a FIDESZ-t mint késõ kádárista, szélsõbaloldali pártot akarják a szavazók elõtt beállítani. Ezzel azt sugallják, hogy a népszavazás kezdeményezõi nem egyebek, mint valami retrográd, ósdi, a társadalmi fejlõdés rég kútba esett formájához ragaszkodó, anakronisztikus politikai képzõdmény megtestesítõi. Ezzel szemben az õ kezükben ott van minden titkok tudása, a problémák megoldásának általános csodaszere. Tessék mindenkinek behunyni a szemét, megkeresni a hozzá legközelebbi szadeszos embert, és tö ret len len dü let tel men ni utá na, mint egy kor tet ték ezt a le ni ni úton. Ott sem volt (vagy le he tett) két sé ge sen ki nek, hogy az út vé gén az El do rá dó vár min den ki re. A kép let ezek alap ján rop pant egy sze rû: van ugye a je len le - gi több évtizedes egészségbiztosítási rendszer, amelyik rossz, mint a pokol legsötétebb bugyra, aztán alternatívaként itt van az õk sebtiben összekalapált csodamódszerük, amelyik egyedülálló az egész világon, gyógyír minden bajra. Õk azt ál lít ják, hogy a ja vun kat akar ják. Nem két sé ges, hogy így van, már eddig is sok javunkat vették el, alig maradt valami a társadalmi vagyonból. Ilyen az egészségpénztári vagyon, amit egyre megveszekedettebb dühvel próbálnak megbízóik felügyelete alá vonni. Ez a rendszer nagyon sok hibával mûködik, az állam nem biztosítja törvénybeli kötelességét, hogy a méltányosan megállapított fenntartói járulékokat mindenkitõl beszedje. Mindjárt ott kez dõ dik a do log, hogy ez a já ru lék nem mél tá nyos, sok kal in kább a ha rács körébe tartozik. Ráadásul gyakran pont az állami intézmények maradnak el a befizetésekkel. Az elmúlt évek egészségügyi intézkedései olyan tudatos rombolást végeztek az ellátás, a betegszállítás, a gyógyszerészeti háttér, a kutatás fejlesztés forrásmegvonása terén, hogy lassan tényleg igazzá válik az alap ve tõ ér vük, hogy az ál lam rossz tu laj do nos, min dent el kell ad ni, az az üdvözítõ megoldás minden bajra. Ez olyan okoskodás, mint amikor a kontár házépítõ a trehány módon felrakott fal ledõlése után a téglát meg a habarcsot hibáztatná. A balladák trehány kõmûvese, bizonyos Kelemen nevezetû odáig ment a pótcselekvések keresésében, hogy végül az asszonykáját falazták be hasonszõrû cimboráival, hogy magas Déva várának falai ne dõljenek le. Nem lennék én ellene egy hasonló megoldásnak, ha biztosak lehetnénk felõle, hogy egy menyecske falba építésével rendbe jönnének az egészségügy problémái, meg valahogyan távol lehetne a magyar nemzet stratégiai ágazataitól tartani a szadesz kufárait. A menyecske személyét illetõen meg az egészségügyi intézmények területén, káromkodásba ágyazottan legtöbbször elhangzó nõi név tulajdonosát kéne a nemes feladattal megtisztelni. KOPOR TIHAMÉR www. t-meszaros.hu

4 4 Bá li sze zon A z idén a ko rai Hús vét mi att na gyon rö vid re si ke rült a bá li sze zon. Ja nu ár 26-án az Érd és Kör nyé ke Hor gász Egye sü let tar tot ta im má ron 24. bál ját a Finta rendezvényteremben, ahol a Rozbora Együttes zenéjére mulathattak az érdi horgászok és vendégeik, a vacsora után, 22 órakor színvonalas mûsort is élvezhettek. Február 2-án a Birkózóbálra és a hagyományos Székelybálra ke rül még sor. Azt mond ják az oko sok... Kuchen Zoltán hogy ná lunk, bû vész ke dés zaj lik a szá mok kal. Köz gaz - dász, jo gász le gyen a tal pán, aki meg ér ti. Mert a csil la gá sza - ti fe ke te lyu kak nál is sö té tebb az olyas mi, hogy a nyug dí jam 5-8%-kal emel ke dett. Játssz és nyerj, bár mi kor be jö het. Mint a lot tó. De szá mol jam hoz zá a 13. ha vi ez év - re esedékes részét is. Aztán jönnek még a bázis- és százalékpontok, kamatvágás. Öregszik a lakosság, a nyugdíjasok szedjenek akciós (89,9 Ft. kedvezmény) Viagrát a benzinkútnál, és gyártsanak újabb fiatal munkanélkülieket. Az infláció a számítottnál 0,3%-kal kisebb, viszont a dzsidipí kedvezõen változott a svájci frankra átszámítva, de az euróhoz vi szo nyít va csök kent, az olaj árá hoz al kal maz kod va, na meg a BUX-in dex hez is. Ami nek az USA be té ti ka ma ta i nak rossz ha tá sa az oka. Az adót nem emel jük, csak az áfát. De azt sem min den hol, mert van, aki nél ez for dít va lesz. A lé - nyeg a GDP, ami hol 1,3 szá za lék pont tal nõ (a jós dák sze rint), vagy csök ken. A lé - nyeg, hogy a gázártámogatást igényeld, ami viszont csak szelektíven emelkedik, de még so ha sem csök kent. A ke nyér ára alig kú szik 300 Ft fö lé, meg a busz bér let is klassz és egyáltalán. Heje-huja-haj. Akkor most, kiknek emelkedik a munkabére és men nyi is a nyug dí jam? A ke nyér, a tej, na meg a tü ze lõ árá hoz ké pest. Nem teg - nap, nem hol nap. Most. hogy a prostitúció, adószámmal-kóddal, vállalkozói igazolvánnyal és nyugtával, szolgáltatásnak minõsül. Adófizetõ, és áfás számlát ad. Az egyik legõsibb foglalko zás. Igény van rá, mert ahol ló szar van, ott ve réb is van. Egy új ren de let szö ve ge - zi ezt meg. Hát igen, min den adófo rint ra szük ség van a nagy elõ re dü bör gés ben. A rendõrök új tevékenységi köre: hajkurászni a lányokat. Ha épp nincs valahol politikai tüntetés. Pedig ezt réges-régen már megoldották (Víg és Konti utca, stb.) a piroslámpás kuplerájokban. Miért kell kétszer-háromszor feltalálni a gõzgépet? hogy Mefisztó nagy áriájának refrénje: el adó az egész vi lág. A gonosz ördögi filozófiájában még próbálom érteni. Mert célja a pusztítás. De józan, paraszti ésszel? Mert ami rá fi ze té ses és csak visz de nem hoz, at tól sza ba dul ni kell. De rá kér de zek a vevõre, ugyan minek magának, mikor veszteséget termel? Valamit válaszol, pl. hogy pi a cot ve szek, a má si kat el sor vasz tom, mert ez ne kem kon ku ren cia. Ld. ma gyar cu - kor gyá rak. Mi nek ne künk a D-ko re ai gu mi gyár mel lé egy in di ai is? Mi van a ha zai Tau russzal? És mi ért adom el azt, ami fi al ja a pénzt? Az arany to jást to jó tyú kot, pl. a szerencsejáték bizniszt? Ki ad ennél jobb ajánlatot? Ja, persze, ha közvetlenül az én zse bem be megy. ÁFÁ-s szám la nél kül. Grá tisz? hogy a gon dol ko dó em be rek szá má ra ért he tet len ez a jog rend. A fi a tal ko rú kor - lá to zot tan, a gyer mek ko rú egy ál ta lán nem bün tet he tõ. Környzetének és sa ját ma gá - nak is kiszolgáltatott. Engem, akármilyen idõsen akárki megszúr és elvérzem, már nem iga zán ér de kel, hogy hány éves az el kö ve tõ. Hó na pok óta egy be mon dás ra (pa- pí rok zé ró) 12 éves ro mán gye rek ter ro ri zál ja a ma gyar fõ vá ros bel sõ ke rü le te it. Ösz - sze ül nek a mi nisz té ri u mi bi zott sá gok, mit is le het ne ten ni? Va la mi jo gi kis ka put ta lál - va, visszaszállítják a feladónak. Onnan foci edzést színlelve, egy éjszaka után ismét és sokadszor megszökik. A külügy és belügy mindkét oldalon, széttárt karokkal, törvényességi jogokra hivatkozva tehetetlenül ácsorog. De a kölök nem. Boritékolom, hogy 1-2 nap múl tán új ra itt, vagy ott, is mét ga ráz dál ko dik. Mert ne ki sze mé lyi sé gi jogai vannak. Nekem meg semmi. Persze, hát ha Budapest fõpolgármestere 3 éve lejárt jogosítvánnyal száguldozhat, ellenszéllel szembe behajthat az egyirányú utcába és leparkolhat a forgalom elõl elzárt területen? Aztán a tévében azt nyilatkozza, bocs, tévedtem? Erre miért nem ül össze, valami jogi bizottság? Pedig õ már nagykorú. hogy univerzális zsenik, polihisztorok, ezermesterek vezetik az országot és a nagyvállalatokat. Aki nem alkalmas mondjuk a MÁV szállítási üzemágának vezetésére, az legyen az egész cég vezére. Aki alkalmatlan pénzügyminiszternek, abból kreálnak államtitkárt, bizottsági elnököt, fõtanácsadót. Majdnem ugyanazok a nevek pörög nek a va rázsgömb ben. De a vo na tok ugyan olyan pisz ko sak ma rad nak, és a gaz - da ság is ugyan ott tart, mint csak nem 20 éve. Lát szat ra rep ked nek a fe jek, de va ló - já ban csak ki csit le hû tött fû rész por ban pi hen nek. Gál J. Zol tán is tá vo zott, de gon do - lom, nem árufeltöltõ lesz a jövõje. Mindenki mindenre alkalmas. A pszichológus ugyan úgy ért a kül ügyek hez, mint más posz ton majd más hoz. Egy rá di ós mû sor ban kérdést kapott az egészségügyes és mellette az apehos. Mindkettõ válasza szinte azo nos volt. Most nem tu dok vá la szol ni. Én sem, mert még tár gya lunk, stb. Egy régesrégi felsõházi ülésen kérdést intéztek valamelyik megye fõispánjához, aki szintén nem tudom mal vá la szolt. Gróf Ti sza Ist ván ek kor azt mond ta: sok ilyen hí res és népes család és nemtudom ember él közöttünk, de nem közülük kell fõispánt választani. hogy so kak sze rint a táp lá lék lánc csú csa az em ber. Sze rin tem meg a vé gén kul log. Hát hol jön a ví ru sok hoz, amik né hány hét alatt ké pe sek el len ál lób bá vál ni bár - milyen védõoltással szemben? Vagy a méhek és hangyák szervezettsége. Náluk rend van. Mi, emberek csak leleményesek vagyunk. Ha tilos irtani a bálnákat, akkor azt mondjuk, hogy tudományos kísérletek céljából, mégis szükséges. Ha már nem lesz egyet len pél dány sem, mi hez kez de nek a bál na va dá szok? El men nek ví rus ku ta tók - nak? Márai Sán dor ír ja va la hol: A szob rok azért van nak, hogy a ga lam bok le szar ják õket. A mes ter itt té ved. Mert mi len ne ak kor a szob rá szok kal, ön tõk kel, de még in - kább a színesfém gyûjtõkkel? Stencinger Norbert Ja nu ár har min ca di kán volt 190 esz ten de je, hogy meg - szü le tett Gör gey Ar túr, a sza - bad ság harc je les fõ tiszt je, had ügy mi nisz te re, a ta va szi had já rat ban orosz lán részt vál lalt fel dunai had test pa - rancs no ka. Rá em lé ke zünk most, éle té nek né hány fon tos ese mé nyé nek be mu ta tá sá val. Gör gõi és topor czi Gör gey Ar túr ré - gi felvidéki nemesi családban szüle tett ja nu ár har min ca di kán Toporczon, Görgey György és Perczián Erzsébet harmadik fiú gyermekeként. A két idõ sebb test vér Guido és Ár min után jött vi lág ra a kis Ar túr, majd õt kö vet te még egy öcs, Ist ván. A házasságot a férj családja nem támogatta az ara polgári származása miatt. Elsõsorban a nagymama, özvegy Gör gey János né volt a frigy el - len. Ez a fe szült ség vé gig kö ve ti az if - jak gyer mek éve it, amely amúgy sem gondoktól mentes. Édesanyjuk korán megbetegedett, egy re mény nél kül két esztendeig tartó kórágy, melyet anyám már csak a ko por só val cse rélt fel. E két esz ten dõ ben Arthur bá tyám elhagyta az iskolát (késmárki gimnáziumot), hogy anyát ápol has sa mert eb be a fel adat ba Õ csak ha mar úgy be - gya ko rol ta ma gát- in tel li gen ci á ja, sze re tet ösz tö ne és le le mé nyes sé ge annyira fejlesztették ügyességét, hogy szánandó tehetetlen anyánk a maga kín já ból útobb már sen ki más tól nem fogadata el a szolgálatot csak tõle - em lék szik ezek re az idõk re Ist ván. Az elhunytat a rokonság nem engedi a családi kriptában temetni polgári szárma zá sa mi att, ezért a park ban há rom hársfa árnyékába került végsõ nyughelyé re a sze re tett anya és hit ves. A fá kat egyéb ként a nagy apa ül tet - te fiai születésekor. Az a nagyapa, aki 1783-ban a franciákkal vívott háborúban vesz tet te éle tét, de még sok év vel ez után is nagy be fo lyás sal volt uno ká - ja karrierjére. Egykori századparancsnoka, Báró Wieland György altábornagy az, akinek támogatásával felvették az if jú Gör geyt a tull ni utász is ko - lába kadétnak. Így írt errõl atyjának szóló levelében: ha Tullnban ta lál - kozik az alkalom akkor katona akarok lenni, ellenkezõ esetben philosóphiát aka rom vé gez ni és azu tán egyik vagy másik tudós szakmára határozni el magamat. Mert katonának két okból me gyek elõ ször és min de nek elõtt a hazám iránti szeretetbõl tõl négy hosszú esztendeig tanul korának egyik leghíresebb katonai aka dé mi á ján mint a cs. és ki rá lyi 60. gyalogezred hadapródja. Az itt eltöltött idõ alatt egyre inkább megérlelõdött benne az elhatározás, hogy Ármin báty ját kö ves se és be lép jen a ma - gyar királyi testõrségbe ben tel je sült az ed dig csak vágy ként meg fo gal ma zó dott óhaj, hadnagyként felvették a jeles alakulathoz a végig társai közül tanulmányával kiemelkedõ hadapródot. Új állomáshelyén sokan nemcsak katonáskod tak, ha nem kü lön bö zõ ta nul má - nyo kat is foly tat tak. Itt is a leg job bak között volt, pedig nagyon sanyarú körülmények között élt, tanult: több mint hat esz ten dõ óta hoz zá va gyok szokva a vacsorára semmit, reggelire pedig egy darab kenyeret enni ír - ta ké sõbb. Ta ka ré kos élet mód já nak hála, még õ támogatta az idõközben eladósodott édesapját. Le gyen gült szer ve ze te kön nyen megbetegedett, és a hadsereg gondoskodásának hála elkerült Karlsbadba gyógykezelésre: az or vo sok azt ál - lít ják s a leg több be teg erõ sí ti ezt, hogy az ide va ló víz nek majd csak a harmadik negyedik hét folyamán érezni meg a gyógy ha tá sát. Nem ma rad más hát ra, mint tûr ni és re mél ni. Felépülése után folytatta szolgálatát, majd a kor egyik leg hí re sebb ala - kulatához, a Nádor-huszárokhoz kérte felvételét és 1842 májusában helyezték át ide már fõ had nagy ként. Egy év - vel késõbb eljegyezte elsõ szerelmét, Medgyaszay Friderikát, a gazdag bécsi kereskedõ lányát. A fiatal tehetséges tiszt azon ban nem ren del ke zett ele gen dõ pénz zel még ah hoz sem, hogy a seregben kötelezõ házassági óvadékot kifizesse. Ezért úgy döntött, hogy otthagyom a császári szolgálatot mivel itt semmi kilátásom az óhajtásomat valaha elérni ta va szán le is sze relt, majd Prágában kémiát tanult Josef Redtenbacher professzor tanítványaként. A polgári élet nem oldotta meg problémáit, felbontotta az eljegyzését és változatlanul nagyon szûkös keretek között él. Amikor tanára tudomására jutott pártfogoltja nélkülözése, azonnal egy lakást biztosított neki laboratóriuma mellett. Tehetséges kutatónak tartották, és a lembergi egyetem tanársegé di ál lást aján lott ne ki. De a sors köz - beszólt. Toporczon elhunyt nagybátyja és az öz vegy rá akar ta bíz ni a csa lá - di birtok vezetését. Õ pedig kapva kapott az al kal mon és ha za tért. Köz ben 1848 januárjában eljegyezte volt oktatója gyermekének nevelõnõjét, az árva Aubouin Adéle kis as szonyt, akit már - cius végén oltár elé vezetett. A családalapítás után befejezte szakdolgozatát, melyet A kókuszdióolaj szilárd és folyékony zsírsavai cím mel írt meg. A márciusi eseményeket õ sem hagyta figyelmen kívül: jelentkezett a fel hí vás ra, mely ben ka to na tisz te ket kerestek szolgálatra. Gyõrbe került a frissen megalakult 5. honvédzászlóaljhoz századosként. A nehéz körülményekre így emlékezett Horváth õrnagy szörnyû szigorral sürgeti, hogy tiszt je ink nek meg le gyen a dísz ru ha, szakállukat pedig leborotváltassák míg az újon cok több nyi re me zít láb vannak és némelyiknek még a becsületes fehérnemûje sincs meg. A nyár folyamán szaktudását felhasz nál va egy lõku pak és gyu tacs gyár terveit készítette el, majd a Ti szán in - neni önkéntesek szolnoki táborának parancsnoka lett. Ezt követõen a Csepel-sziget, majd a dunántúli népfelkelõk parancsnoki tisztjét töltötte be. Az elõbbi beosztásában szerzett hírnevet magának gróf Zichy Ödön statáriális bíróság elé állításával, melynek õ volt az elnöke, majd kivégeztetésével. A sza bad ság harc ban el sõ ha di si ke re it Ozoránál aratta, mely eredményeképpen több ezer horvát hadifoglyot ejtettek. Október 7-én megkapta az ezredesi, néhány nappal késõbb vezérõrnagyi ki ne ve zé sét, majd a fel dunai had - test dan dár-, il let ve a schwecháti ve re - ség után fõparancsnoka lett telén a fõváros kiürítését katonailag biztosította, majd serege élén a Fel vi dé ken át vo nult a Ti sza mel lé. E hadmûveletet, mely során az ellenséges fõerõk figyelmét elvonta más csapattestekrõl, késõbb számtalan nemzet, -köztük a szen ve dõ fél, az oszt rák-, katonai akadémiáin tanítják februárjában részt vett a kápolnai csatában, majd Szemere Berta-...Is ten ve led Gör gey!... lan miniszterelnök kinevezte a fõerõk parancsnokának, májusban pedig hadügyminiszternek. Az orosz cár beavatkozása miatt kialakult túlerõ ellen a lelkes és kitûnõen vezetett honvédcsapatok nem tudták tartani állásaikat. Július elsõ napján leváltották a fõvezérségrõl és másnap súlyos fejsérülést szenvedett a Komárom környéki harcokban. Késõbb a miniszteri posztjától is megvált és Kossuth menekülése után dik tá tor lett a szö kött kor mány zó utasításainak megfelelõen. E minõségé ben au gusz tus 13-án Vi lá gos közelében a nagyszõlõsi síkon csapata i val le tet te a fegy vert az orosz cár hadai elõtt. Ezt követõen Ferenc József Klagen furt ba szám ûz te csa lád já val együtt. Mély megdöbbenéssel és megrázkódtatással fogadta a hírt, hogy az ígéret ellenére tábornokait kivégezték Aradon. Lelkiállapotát jól jellemzi a testvérének írt levél részlete: Ha véget vetek az életemnek, azzal jogot adok rágalmazóimnak azt mondani, hogy a lelkiismeret furdalásai vittek az ön gyil kos ság ra. Ne kem te hát él nem kell. A szám ûze tés ben két gyer me ke született, Kornél és Berta, akiket el kellett tartania valamibõl. Többször pró bált meg el he lyez ked ni pol gá ri végzettségével, de az osztrák hatóságok nem engedélyezték számára, inkább havi juttatásban részesítették november 3-án érkezett haza a magyar fõvárosba. Testvére, István a Tigrishez címzett fogadóban foglalt szá má ra szál lást, de a sze mély zet el - mondta mindenkinek ki a híres vendége, és egy es te ar ra ment ha za, hogy szobája ablakát kõvel bezúzták, mely épp az ágyán lan dolt. Bá tyám a kö - vet félretette és annak helyére hajtotta le egész sé ges álom ra a fe jét. Az üveg - telen ablakon beáramló üde lég sem ártott meg edzett szervezetének. Másnap megfizette a fogadósnak a betört ablaküveg árát, de költségkimélésbõl egy udvari szobába költözött át, a kapust pedig arra kérte, hogy amennyire le het hir des se, hogy ki a szo ba új la kó - ja Késõbb megbékéltek vele az emberek és belátták, hogy helyesen cseleke dett. Idõs éve i nek nagy ré szét a csa - lád visegrádi villájában kertészkedéssel töltötte egészen 1916 májusában bekövetkezett haláláig. Az, hogy az életét meghatározó traumát sikerült e valaha kihevernie nem tud ha tó, de ar ról, hogy mi lyen lelkiállapotban volt akkor egy orosz tiszt Droz dov fõ had nagy így írt: A gyalogosok tisztelegtek, szomorúan levették magukról a hadfelszerelésüket, és puskájukat gúlákba állították. A katonák búcsúzás közben sírtak és megcsókolták a csapatzászlójukat. A huszárok megállították lovukat, megölelték és zo kog va bú csúz tak tõ le kimond hata lan ul meg in dí tó volt a rendjét megõrzõ, erõs harcképes seregek lát vá nya. E se reg ugyan is né hány hónapja Ausztria számára még félelme tes volt, s most itt állt fegy ver te le - nül, magát sorsának megadva, és mint halálraítélt várta az ítélet végrehajtását.amint a gróf eltávolodott, Görgey lo vá val a se re ge elé lé pett. Tiszt jei és katonái azonnal körbe vették. Beszélni kezdett volna, hogy utoljára köszönt se se re gét, de egy han got sem tu - dott kipréselni magából. Végül tompa zo ko gás tört föl mel lé bõl mi re az egész hadsereg levegõt betöltõ Éljen Görgey! Kiáltással válaszolt vezérének, kihez õszintén ragaszkodott. Az egyik tiszt elõrejött, hogy a többiek nevében szóljon a volt tábornokához, de nem volt ereje ahhoz, hogy zokogását visszatartsa s csak ennyit tudott kiejteni Isten veled Görgey! Isten veled Görgey! ismételte az egész hadsereg!...

5 5 Közellenes baklövések Akisgazdák január 12-én százéves múltjuk elõtt tisztelegtek országszerte. A meg em lé ke zé sek kö zül ki - emel ke dõ volt a Kos suth té ren Nagy - atádi Szabó István szobrának megkoszorúzása. Azért van szük ség a kis gaz dák ra az országos politikában, mert a 20. szá zad tör té nel me be bi zo nyí tot ta, hogy mindig õk segítettek a válságból ki kec me reg ni ös sze gez he tõ Nagyatádi Szabó István által elindított kisgazda mozgalom Kossuth téri megemlékezés szónokainak mondanivalója. A tavaly alakult Kisgazdák Baráti Társasága Egyesület által rendezett ünnepségen volt képviselõk, miniszte rek is részt vet tek. A szer ve zet cél - ja az, hogy egybekovácsolja az elmúlt években szétforgácsolódott kisgazda erõket, és a társadalmi párbeszéd után felmutasson egy huszonegyedik századi programot. Tóth Tamás Sorozatos hazugságok, szakszerûtlen és felelõtlen kijelentések. Ezek jellemzik a mai magyar politikát. Tanúi voltunk számos tévedésnek, baklövésnek. A szocializmus jellegzetes figurái voltak azok a vezetõ beosztású káderek, akik szabadon garázdálkodhattak mindannyiunk életével, vagyonával, biztonságával. Úgy hittük, a rendszerváltás, a demokrácia többé nem teszi lehetõvé, hogy vezetõink nemzeti érdekeinket sértõ magatartást tanúsíthassanak, felelõtlen magatartásukkal veszélyeztessék a jö võn ket. Úgy hit tük, hogy a fej lett de mok rá - ciákhoz hasonlóan nálunk sem lesz lehetséges, hogy vezetõ politikus kártékony magatartása büntetlen maradhat. Tévedtünk. Tanácsadó jött, elment, új tanács adó jött, Gyurcsány Fe renc ma radt. És most jött a világgazdasági fórum Davosban, ahol Gyurcsány Fe renc is mét be szélt va la - mit. Beszélt valamit, és ezzel magyar polgárok millióinak jövõjét veszélyeztetheti. Azt mondta, hogy az élelmiszerárak megugrása lehetõséget ad az EU agrártámogatási rendszerének felülvizsgálatára és átalakítására, mert a gazdák kevésbé vannak ráutalva a támogatásra. Szavaival valamennyi magyar állampolgár érdeke ellen tett, hiszen egyetlen társadalmi réteg sem vonhatja ki magát a mezõgazdaság hatásai alól. Súlyos hiba az élelmiszerárakat csupán az élelmiszertermelõk gazdasági helyzetével összehasonlítani! Gondoljunk az aszályra, az árvízre, a belvízre! A mezõgazdálkodás az a gazdálkodási ágazat, amely legjobban ki van szolgáltatva az idõjárás alakulásának, a termékek árának alakulása pedig nem csekély mértékben a pi a ci kö rül mé nyek függ vé nye. Az MSZP-SZDSZ-kormány szé gye ne, hogy 2004-ben Koppenhágában elfogadta azt, hogy a magyar gazdák az uniós gazdálkodók támogatásá hoz ké pest csak negyedan ny it kap nak. Ezt a ma gyar költ ség ve tés meg dup láz hat ja. A Gyurcsány-kormány ezt a hátrányos helyzetet tetézte azzal, hogy ben a nemzeti kiegészítést 25 milliárd forinttal csökkentette. Így alakult ki az a helyzet, hogy feleakkora támogatást kaptak a magyar gazdálkodók, mint uniós versenytársaik, miközben a piac teljesen nyitottá vált. Ennek talán legsúlyosabb következménye az, hogy a magyar mezõgazdaság teljesítménye mintegy egyharmaddal csökkent. Néz zük a ma gyar sta tisz ti kát is! A KSH ada - tai alap ján év hez ké pest az egy fõ re ju tó jövedelembõl az élelmiszerekre fordított rész a jövelem egy har ma dá ról egy ne gye dé re csök - kent. Nem tud juk, men nyi volt Gyurcsány Fe renc beszédében tudatos, mennyi a tudatlanságából ere dõ té ve dés, az azon ban bi zo nyos, hogy a szé - gyenletes megnyilvánulás a politika és a sajtó figyelmének középpontjába állította. És az is bizo nyos, hogy a ma gyar gaz dák nak és a ma gyar gazdaságnak ripacskodásával lépten-nyomon árt. Tény, hogy ké sõbb amint az már szo ká sá - vá vált megpróbálta korrigálni korábbi beszédét, de ez zel csu pán azt ér te el, hogy a ma gyar gazdaságpolitika hitele tovább gyengült. Egy ség ben az erõ Nyi lat ko zat AKisgazda Polgári Egyesület Kisgazda Polgári Szövetségpárt felháborodásának ad hangot amiatt, hogy Gyurcsány Ferenc miniszterelnök a davosi Világgazdasági Fórumon a mezõgazdasági termények felvásárlási árának emelkedésére hivatkozva forráskivonást javasolt az agrártámogatási rendszerbõl. A mezõgazdasághoz értõk számára ténykérdés, hogy magas élelmiszer-piaci árak esetén nem a termelõk, hanem a kereskedelmi szféra jut nyereséghez, ezért a miniszterelnök nyilatkozata nem pusztán rosszindulatról, hanem tájékozatlanságról is tanúskodik. Meggyõzõdésünk, hogy a Gyurcsány-kormány kirívóan gazdaellenes lépéseivel már eddig is a magyar vidék rombolását idézte elõ. A mezõgazdaságból élõk már most a teljes megsemmisülés szélén állnak, mert a kormány versenyképességük fokozása helyett az ellehetetlenítésükre törekszik azáltal, hogy az európai normákhoz képest lényegesen kevesebb támogatást ad a gazdáknak. Ez felháborító, és elfogadhatatlan számunkra. Felszólítjuk Gyurcsány Ferencet, hogy tájékozódjon a magyarországi agrártársadalom valós helyzetérõl, s gondolja át álláspontját az agrártámogatásokkal kapcsolatban. A KPE-KPSZ ne vé ben: TURI-KOVÁCS BÉLA elnök Mûvészeti díjat kapott Büki Attila Orlai Sándor A Ma gyar Kul tú ra Nap ja al kal - má ból Seges di Já nos al pol - gár mes ter ad ta át Bü ki At ti lá - nak az Ér di Mû vé sze ti Dí jat. Bü ki At ti la 1948-ban szü le tett, a Berzsenyi Dániel Tanárképzõ Fõiskolán szerzett diplomát. Író, köl tõ, kép zõ mû vész, új - ság író, a Du na-part c. fo lyó irat szer kesz tõ je. Tíz önál ló kö te te je lent meg, és szá mos kép zõ - mû vé sze ti ki ál lí tá son sze re - pelt. Több mint húsz éve él Ér - den. Ez alkalomból kérdeztük. Modernizáció Mi kor kezd tél el ír ni és fes te ni? Még gimnazista koromban. Részt vettem különbözõ országos diákpályázatokon, ahol írásaimat és rajzaimat díjazták. Az elhatározás, hogy irodalommal és festészettel foglal koz zam, ké sõbb szü le tett meg ben nem. Verseimet húszéves koromban kezdtem el publikálni. Festményeimet, rajzaimat is ekkor ál lí tot tam ki elõ ször. Ezek az évek már a Sop - roni Fiatalok Mûvészetei Kollégiumához kötõdnek. A szombathelyi fõiskola elvégzését követõen Kapuvárott és Gyõrött eltöltött évek után érkeztem Budapestre. Tarsolyomban akkor már ben ne volt Ar co mon szél sö pör cí mû ver ses kö te tem. Mi re Érd re ér kez tem, hét könyvem jelent meg, s számos antológiában szerepelhettem írásaimmal. Több mûfajban is tevékenykedsz (irodalom, képzõmûvészet, újságírás). Lehet-e enynyifélében magas szintet tartani? Erõsíti-e az embert a mûfaji sokszínûség? Úgy gondolom, hogy az alkotó tehetsége a mérvadó, és a belsõ indíttatásból fakadó igé nyes ség. Per sze még ez is ke vés. Foly to - nos érdeklõdés és ismeretek megszerzése nélkül alig ha jut hat el az em ber olyan mû vek lét - rehozásához, melyek érdemesek a felmutatásra. Nagy és jelentõs mûvek ritkán születnek. Káldi Já nos köl tõ nek aki ta ná rom volt az volt a meggyõzõdése, ha egy-egy író két-három jelentõs mûvet tud alkotni, melyek megmaradnak az eljövõ nemzedékek emlékezetében, már meg éri, hogy egész éle tét az iro da - lom nak ál doz za. Úgy gon do lom, ez más mû - faj ok ese té ben is így van. Ismeretes, hogy a közelmúltban élt festõk közül többen ragadtak tollat. Például Kondor Béla, aki elsõsorban festõmûvészként ismert, rendszeres írt verseket. Nagy László nemcsak kitûnõ verseket irt, gyönyörûséges grafikákat is készített. Weöres Sándor, Pilinszky János, Rónay Györ gy és sorolhatnám a neveket több mûfajban is alkottak. Az említettek magas mûvészi szinten hoztak létre mûveket. A mûfaji sokszínûségnek lehet erõsítõ, inspiráló hatása. Vannak dolgok, melyeknek mûvészi meg je le ní té se más és más mû fajt kí ván. Ugyanakkor az sem feledhetõ, hogy költészetbõl, a megjelentetett versek honoráriumából nagyon kevesen tudtak egzisztálni a világban. Élethelyzetükbõl is adódott, hogy újságírással foglalkozzanak. Oly jelentõs írók, mint Kosztolányi, Móricz és mások újságírói munkájukból tudták fenntartani önmagukat és családjukat. A Du na-part szer kesz tõ je vagy. Mi ért fon tos ez a fo lyó irat? Is mert, hogy az el múlt fél év szá zad ban Pest megyében nem volt mûvészeti folyóirat. Történtek létrehozására próbálkozások Szentendrén, Szigetszentmiklóson, de néhány lapszám megjelenését követõen megszûntek. Ha jól tu dom, me gyénk volt az or szág ban az egyetlen, ahol nem volt irodalmi, mûvészeti folyóirat. Ugyanakkor köztudott volt, hogy az or szág me gyéi kö zött Pest me gyé ben él a leg - több író, képzõmûvész. A Duna-part létrehozá sá ban ez fon tos tény volt és az is, hogy az itt élõk mû vé sze tük kel tük röz zék a Du na menti emberek életét, vagyis alkotásaikkal egyfajta párbeszéd jöjjön létre megyénkrõl és világunkról. Számomra megtisztelõ és jólesõ érzés, hogy a lap szerkesztõsége Érden mûködik, ahol már hagyománya volt ez effajta tevékenységnek. S ha már Érdet említettem, az sem feledhetõ, hogy a városban élõ képzõmûvészekkel, írókkal, újságírókkal arra törekszünk, hogy a megyei jogú város szellemiségét, mûvészeti életét magasabb fokra emeljük. Mi ó ta itt élek, ta pasz ta lom, hogy ez a munka nem hiábavaló. A város vezetése és a mûvészetet pártoló polgárok anyagaikkal is segítik mûködésünket. Értik és tudják, amit alkotunk mindnyájunk közös szellemi kincsévé vá lik. A FÉSZEK EGYESÜLET Nevelõszülõket keres. Elsõsorban Budapestrõl és vonzáskörzetébõl várjuk azon családok és egyedülállók jelentkezését, akik a február végén induló tanfolyam elvégzése után, otthonukba fogadnak segítségre szoruló gyerekeket. Elérhetõségeink: Fészek Egyesület, 2030 Érd, Karolina u. 3. Tel.: 23/ , 06-70/ honlap: Mire megküldték a minisztériumból a négymilliós elektronikus iskolatáblát, meg is szüntették a faluban az általános iskolát.

6 február 9. szombat, 18 óra Thalia Ördögei Színjátszó Társulat bemutató elõadása Csokonai Vitéz Mihály: Karnyóné avagy a vénasszony szerelme vígjáték egy felvonásban. Rendezõ: Fellner Gréti Szereposztás: Karnyóné: Gergely Hajnalka, Lázár: Mezõfi László, Lipitlotty: Munkácsi Péter, Tipptopp: Balogh Csaba, Samu: Pintér Dávid, Boris: Veszprémi Katalin, Kuruzs: Gyõri Bea, Karnyó: Matshinhe Dénes, Tündérek: Esze Viktória, Kovács Dóra Csokonai vígjátékának szereplõi manapság is közöttünk élnek. Történetük az emberi gyarlóságról, a hiszékenységrõl, a butaságról, az áskálódásról szól mai is találkozhatunk ezekkel a tulajdonságokkal akár a saját környezetünkben is. A darab attól válik mégis vígjátékká, hogy kifigurázva, felnagyítva, kissé eltorzítva kerülnek szín re az egyes jellemek. Mikor eluralkodni látszik a káosz a szereplõk között, csak az angyali segítség mentheti meg a kataszt ró fá tól ezt a kis kö zös sé get. Ám az ér ke zõ an gya lok sem egy sze rû ek... A kö zel egy órás da rab jó szó ra ko zást ígér min den ki nek, aki egy ki csit el tud sza kad ni a hét köz nap ok tól és mer ne vet ni azon, hogy mi lye nek is va gyunk mi, emberek. Belépõ: 200 Ft Té li Tár lat Aradszki András alpolgármester nyitotta meg a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban a hagyományos Téli Tárlatot, ahol Érd és környékének képzõmûvészei állították ki képeiket. A mûvészeket és alkotásaikat Feledy Balázs mûvészeti író méltatta. A korelnök Darabont Tamástól Wegenast Róbertig, Tóth Ernõtõl Kovács Johannáig több tucat alkotó mûveit láthatja a közönség február közepéig. Kóka Rózsika, a verseny fõvédnöke és fõ szervezõje ad ta át a Ko dály Nép dal ver seny gyõz te se i nek az aján dé ko kat és az okleveleket. A 6 10 éveseknél Surányi Sá ra, a éve sek nél Zsitkó Zsuzsanna és Orbán Fanni, a éveseknél Zsitkó Zol tán és Györe Dá vid, a fel nõt tek kö zött Sebestyén István volt a leg jobb. Wegenast Róbert: Gála ébredése Fel hí vás Tisztelt Választópolgárok! A Köztársasági elnök március 9-ére kitûzött népszavazás alkalmából a Helyi Választási Iroda várja azok jelentkezését, akik részt vennének a Szavazatszámláló Bizottságok munkájában, mint választott tagok vagy póttagok. A szavazatszámláló bizottságok feladata elsõsorban a választási eredmény megállapítása, to váb bá a vá lasz tá sok tisz ta sá gá nak, tör vé nyes sé gé nek biz to sí - tása, a pártatlanság érvényesítése. Bizottsági tag lehet minden nagykorú magyar állampolgár, akinek választójoga van, aki érdi, diósdi vagy százhalombattai lakcímmel rendelkezik. A szavazatszámláló bizottságnak nem lehet tagja: 1. a köztársasági elnök, állami vezetõ, közigazgatási hivatal vezetõje, képviselõ, megyei közgyûlés elnöke, polgármester, jegyzõ, fõjegyzõ, választási iroda tagja, a választási bizottság ille té kes sé gi te rü le tén mû kö dõ köz igaz ga tá si szerv köz tiszt vi se lõ - je; 2. jelölõ szervezet tagja, 3. akinek hozzátartozója a Pest Megyei Területi Választási Bizottság, illetve az Országos Választási Bizottság tagja A szavazatszámláló bizottság választott tagját a jegyzõ javaslatára a Közgyûlés választja meg. Aki az ismertetett feltételek alapján részt szeretne venni a szavazás lebonyolításában, kérjük feb ru ár órá - ig jelentkezzen a Választási Iroda munkatársainál (Érd, Alsó u. 1. II. 209.; Tel.: ). Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdése lenne, kérem, hogy az alábbi telefonszámokon érdeklõdjön: /200-as mellék, Gyimesi Gabriella; vagy es telefonszám, Major Angéla VÁLASZTÁSI IRODA Fel hí vás A Szepes Gyula Mûvelõdési Központ képzõmûvészeti rajzpályázatot hirdet az es szabadságharc évfordulójának tiszteletére az általános és középiskolás diákok részére. A pályamûvek bemutatathatják a szabadságharc eseményeit, történelmi alakjait és azt, hogy mit jelent ma számunkra a szabadság. Az alkotások szabadon választott technikával készülhetnek (ceruza, pasztell, akril, tempera stb.), melyet A/4-es vagy A/3-as méretben paszpartuval ellátva kérjük beküldeni. A beadott munkákat szakmai zsûri értékeli, díjazza, és az általuk javasolt alkotásokból a Parkvárosi Közösségi Ház kiállítótermében rendezünk kiállítást. Beküldési határidõ: március 5 ig, Lukács Orsolya nevére kérjük személyesen vagy postai formában eljutatni a mûvelõdési központba. Az alkotások hátoldalán kérjük feltüntetni: a pályázó nevét, életkorát, lakcímét, a kép címét és technikáját. Ha iskolán keresztül pályáznak az is ko la ne vét, az osz tályt és a fel ké szí tõ ta nár ne vét. A kiállítás megnyitója: már ci us 12. szer da 15 óra. A kiállítást megnyitja: Wegenast Róbert festõmûvész. Helyszín: Parkvárosi Közösségi Ház (Érd, Bajcsy Zsilinszky u. 206.)

7 7 Votin József: Egy érdlakó feljegyzései 360. A na pok ban, így a tél kö - ze pén né ha adó dó egyik ve - rõfényes napon, Pesten jártam. Fur csa, kis sé za va ró ér - zés volt azo kon az ut cá kon, tereken téblábolni, ahol valami kor él tem. Nem csak ott lak tam, ott is él tem, ab ban a városban. Szinte egy emberöl tõ nyit igaz, hogy egy má - sik, egy az óta el telt bõ em - beröltõnyivel ezelõtt. Ismerõs nekem a pesti és budai belváros min den zeg-zu ga, de va la hogy most még is más nak tûnt. Mintha kamaszkori szerelmemmel találkoznék: látom rajta, mi változott benne, miközben valahogy mégis ugyanaz maradt. Nem támadt otthonos érzésem az ismerõs környezetben. Le het, hogy én is meg vál toz tam? Pedig minden, sok minden ismerõsként köszöntött. A város szívében a Belvárosi templom impozáns épülettömege, amely a modern technika századának produktumát is meghajlásra kényszeríti: enyhe ívvel kanyarodhatunk Pestrõl az Er zsé bet híd ra. Ma ga az épü let õszin te, el árul ja a ko - rát. Mint ha fenn ál lá sa óta, éve va kol ták vol na utol já - ra. Pe dig nem. A vi lág há bo rú és a for ra da lom után is ta ta - rozni kellett (ugyanaz a hadsereg járt arrafelé). Messzirõl látszik a templom kendermagos cserépteteje, csak a szürke alapot nem fehér, hanem vöröses foltok pettyezik. Felmentem a lépcsõn és a hídon lassan átballagtam Budára. Nem akartam visszanézni. A pesti rakpart lépcsõin valamikor, nyári délutánokon sokat üldögéltünk. Diákok, egyetemisták, szerelmesek. Nagynéha, fekete-fehér dokumentumfilmekben felvillan az Erzsébet híd, az eredeti, az igazi Erzsébet híd szép vonalú pilonja, a róla a Dunába lógó híd csonk kal. Szép volt. Ma gát a hi dat el pusz tí tot ta a há - ború barbársága, a mementóként megmaradt darabját meg az élet tet te fe les le ges sé. Le het, hogy ez az em lé kek sor sa: elsodorja, eltemeti a mindennapos rohanás áradata. Mégis, azt a régi hídroncs eleganciáját jobban szerettem, mint a mostani száraz, tárgyilagos, funkcionális szépségét. Budán a hídról lekanyarodva viszont mindig kedvtelve nézek az ott kialakított térre, közepén az Erzsébet királyné szobrával. A szoborról, stílusa alapján évre, de legalább is évtizedre pontosan meg lehet mondani, mikor készült. Régen. Egy ál ta lán nem mo dern, nem di va tos, nem tren di. És még is: ott van, jól van ott és ma ga kö ré szer ve zi a te ret. A mûalkotás (és mindenféle alkotás) értéke, az érték az, ami biztosíthatja, hogy valami túlélje az idõ múlását. Csak az érték. Csilloghat a talmi, szóban, zenében, kõben, fában, megkopik, elsüllyed, feledésbe merül. A még itt-ott megmaradt ehhez hasonló intim városi terek vonzanak. Mert városi tér, épí tett kör nye zet ez, an nak el le né re, hogy nem há zak, hanem mérnöki mûtárgyak, utak és fû, fa, virág határolja. És ezt hiányolom leginkább itt, Érden. A városképet, meg a városi tereket. Nem ér de kel már a fõ vá ros. Túl nagy, túl he te ro gén, össze vis sza. Mint ki sebb lép ték ben Érd. A vá ros nem a nagy kiterjedésétõl és nem is a lakosainak a számától város. Hanem az épített környezetének, utcáinak, tereinek a szervezettségétõl és a lakóinak a közösségétõl. A fi zi kai és a men - tális létében megnyilvánuló minõségétõl. Nagyon szívesen végigsétálnék veled városok utcáin, terein, hogy megérezzük azt a városi miliõt, ami Érden annyira hiányzik. És még csak nem is kell a kedvenceimhez látogatni. Könnyen elérhetõ élményt nyújt Székesfehérvár, Esztergom, Vác, vagy Kecskemét mellett, akár a közelünkben Szentendre, avagy Ráckeve. Kezdjük mindjárt idén tavasszal! 361. A magam meséiben járok majális és alkonyég között. Mostanában már az utóbbihoz közeledve, egyre közelebb. Olyan kérdések merülnek fel a lassulás közben, amelyek mel lett, ért he tõ mó don nem állt meg az em ber, amíg ro han - nia kel lett, amíg ro han ni tu dott. Em lék szem, egy a mos ta ni - hoz hasonló ködös-borongós téli estén a cserépkályha mellett ül dö gél tünk szép csen de sen apám mal. Õ ak kor 83 éves volt, va gyis ti zen öt év vel idõ sebb, mint én most. Egy szer csak megszólalt és rezignáltan azt kérdezte: Mi értelme volt? Szerencsére volt, bõven volt mit válaszolni. Átélt két világháborút, gazdasági válságot és kommunizálást, Afrikában volt or vos az õs er dõ ben és ha za ke rült a Don ka nyar ból. Becsületes volt (és szegényebb maradt a kollégáinál), tudta, mi a kötelessége és teljesítette a forradalomban is hálából A Magyar Földrajzi Múzeum februári programjaiból: Február 07. (csütörtök) Afrikában jártam - H omokkép készítés afrikai motívumok alapján. Múzeumbarát Köri elõadások: Február 12. (kedd) Macskássy Imre Géza (mandolinmûvész): Az én Itáliám címû vetítettképes elõadása ut cá ra ke rült a hat va nas évek ele jén. Min dent vál lalt a csa - ládjáért, és sosem tagadta meg magyarságát és vallását. Meggyógyított emberek ezrei, tízezrei áldhatták az emlékét és szakfolyóiratok õrzik publikációit. Eredményes élete volt. Ma már egy ki csit más képp ér tem a kér dé sét. Más képp is. Válaszolni ugyanazt válaszolnám neki. De. Magamban szám ba ven ném és azt gon do lom, hogy az õ fe jé ben is az járt azon az es tén, hogy mi ke rült a mér leg má sik ser pe - nyõjébe. Amit eredménynek tekinthet, azt milyen áron érte el. Változatos sor az, egy közös nevezõvel: áldozatokkal. Amikor választania kellett, mindig meggyõzõdése szerint és értékítélete alapján választott. Családot és becsületet a szakmai karrier helyett. Amikor 48-ban belgiumi kutatói ösztöndíjat és egyetemi tanárságot ajánlottak fel neki, lemondott róla, mert az útleveleinket, az övét kivéve, bevonták az in du lás elõtt. Ugyan így 58-ban. Azu tán már csak a pártba kellett volna belépnie. Másképp határozott. Amikor döntenie kellett, vállalta az áldozatot. Végül is minden döntésünk egyúttal áldozat is. Az a kí vül ál ló szá má ra ti tok ma - rad, hogy a választása az érvényesülés, a hírnév helyett a csa lád, meg ér te-e? Nem lett egyik il lú zió he lyett a má sik? És az én választásaimmal hogy állunk? Hibás döntéseimnek, az esetenként kényszerû áldozatoknak mi ad utólag ér tel met? Hogy is függ ös sze éle tünk cél ja és ér tel me? 362. Mi értelme van annak, hogy egy általános iskolai tanár a köteles feladatain túl többletmunkát vállaljon? Persze, van, aki ezért plusz jut ta tást kap. De aki re amúgy sem néz az igaz ga tó ja jó szem mel és a kar tár sa i nak egy ré sze is le - he tõ leg el ke rü li?! Elég eh hez a becs vágy? A csak azért is, a majd én meg mu ta tom? Nem hi szem. Az ilyen vál lal ko - zás ebbõl a szempontból reménytelen. Akit egyszer besoroltak, beskatulyáztak, akire rásütötték a bélyeget, az, ha megsza kad, ak kor sem tud ab ban a kö zeg ben, eb ben az or szág - ban ér vé nye sül ni. Hi szen nem õ az, aki jól fek szik, ha nem a felettese. Tapasztalatból, saját tapasztalatomból is állíthatom. Aki ilyen kö rül mé nyek kö zött is ki tart, az nem ér dek - bõl, hanem hivatástudatból és önbecsülésbõl teszi. És ezért válthat ki értetlenséget a környezetébõl. Csodálatos karácsonyi koncertre hívott meg egy kedves ismerõsöm, még tavaly. Azóta is motoszkál bennem az élmény és most, az iménti gondolatsor folytatásaként felszínre is ke rült. A Kõ rö si is ko la nem rég épült nagy tor na ter me zsúfolásig megtelt a szülõkkel, ismerõsökkel. A karzat is tele volt, még az is ko la igaz ga tó já nak is csak az üveg fa lon kí - vül, az elõ tér ben volt a he lye. Iz ga tott gye rek se reg, és még - is fegyelmezett összehasonlíthatatlan ellentéte annak a tucatnyi hasonló korú és hangosan randalírozó kisiskolás cigánygyereknek, akikkel naponta találkozom az Ófaluba vivõ autóbuszon. Azt ír tam az elõbb, hogy cso dá la tos volt a kon cert. Elõ - re ezt per sze nem tud tam. Hal lot tam hí rét az ab ban az is ko - lában folyó kiváló énektanításnak, a mindig jól szereplõ énekkarnak. Elkönyveltem magamban, hogy egy szokványos gyerekmûsort fogok hallani, kisebb nagyobb fegyelmezetlenségekkel, apróbb nagyobb bakikkal. Ez persze érthetõ. A gyerekeknek délelõtt tanítás volt, estére nyilván elfáradnak. Hát nem így történt! Elfáradni, természetesen elfá rad tak a gye re kek, de az az elõ adá su kon nem volt érez he - tõ. A legkisebb pöttömöktõl a tanárnõnél magasabb kamaszokig fegyelmezetten és gördülékenyen dolgoztak a gyerekek, a két ének ta nár, Ilosfai Csilla és Végh Katalin váltott irányításával. És, mint meg tud tam utóbb az egyik szü lõ tõl, az elõ adás elõtt, délután 3-tól próbáltak. Érthetõ, ennyi különbözõ korú és felkészültségû gyerek zökkenõmentes mozgatása nem kevés fegyelmezõ erõt és kiváló szakmai felkészültséget kíván meg a pedagógusoktól. Amúgy ne õrmesterekre gondol junk: idõn ként nem is lát szott ki a két fi lig rán ta nár nõ a kavargásból. Nem a hangjukkal, a kitartásukkal, a felkészültségükkel és szívükkel irányítottak. Jól. Nagyon jól. Öröm volt lát ni. Azt hi szem, so ha nem fe lej tem el azt a ké pet, ami kor a hangverseny befejezéseképpen több, mint 200 ünneplõ ruhás gye rek kel szem ben meg állt az üre sen ha gyott tér ség, a kórus és a közönség között, egyedül, a gyermekeknél nem nagyobb termetû karmester. Ott állt pár pillanatig, mozdulatlanul. Összpontosított. Csönd lett. Azután felemelte a kezét és meg tör tént a cso da. Fel zen gett a gyer mek kó rus és a vezénylõ akarata szerint, kezének, testének táncát követve, lá gyan vagy har sog va szállt a dal. Vezényelt: Végh Katalin. Élmény volt. Az érdi Környezetvédõ Egyesület PÁLYÁZATOT hirdet ÖN MIT TESZ AZ ÉLÕ VI LÁ GÉRT? címmel. Kér jük ír ja le rész le te sen, max. 3 gé pelt ol da lon (kb le ütés), hogy Ön mit gondol a környezettudatosságról, konk ré tan mit tesz a kör nye zet ember, állat, növény, épített környezet megóvásáért. A beérkezett mun ká kat fo lya ma to san köz zé tes szük hon la pun kon és A Vá ros vé dõ új sá - gunkban a legjobbakat értékes ajándékokkal jutalmazzuk. Eredményhirde tés: má jus 10.-én, a Ma da rak és Fák nap ján. Beküldés folyamatosan cím re vagy személyesen minden hó nap el sõ kedd jén a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban Érd Ku pa Bir kó zó és Sumo ver seny 87 ér met tar tot tak itt hon az ér di ek S Tar Mihály egesdi János alpolgármester, Rozgonyi János igazgató és Tar Mi hály az Ér di Spar ta cus SC el nö ké nek nyi tó szavai után vette kezdetét szombaton 10 órától a 28. alkalommal megrendezésre kerülõ Érd Kupa birkózóverseny és ezt követõen vasárnap, kilencedik alakalommal a sumo küzdelmek. Birkózás Az ez évben 35. évüket jubiláló érdi birkózók kitettek magukért. Nemcsak az öt szõ nye gen tör té nõ az el múlt évek hez ha son ló an a leg na gyobb lét - számú birkózóverseny megrendezésével, hanem az elért eredményekkel is. Szombaton 32 egyesület 330 versenyzõje lépett szõnyegre, köztük több mint ötven külföldivel, akik a szlovákiai Madarból, Somorjáról, a szerbiai Magyarkanizsáról, valamint Zentáról érkeztek. A szombati küzdelmeket az érdiek hét arany, ki lenc ezüst, ki lenc bronz és hat ötö dik hel lyel zár ták, ma ga san megnyerve az egyesületek közötti pontversenyt. A legjobb hazainak járó kupát Váncza Ist ván nyer te el. Eredmények: Gyermek korcsoport: 22 kg-ban Ger gely At ti la III., 24 kg Váncza Ist ván I., 26 kg Mát rai Dá ni el III., Végh Ar túr V., 31 kg Végh Ri chárd V., +42 kg Szondy Ger gely I., Tekauer Pat rik II.. Diák II. korcsoport: 28 kg Ko vács Ben ce V., 50 kg Lajsz Dominik II., Mol - nár Ta más III., Mol nár Dá ni el V., +50 kg Oláh Ta más I., Szá raz Pé ter II., Kraszlán Lajos III., Diák I. korcsoport: 32 kg Bo ros Gá bor I., Bár ká nyi Sán dor II., 50 kg Kosik Bol di zsár I., 75 kg Sipos Ta más II., +75 kg Mol nár Já nos II. Serdülõ korcsoport: 53 kg Sárosi Já nos III., 59 kg Metzl Nor bert II., Ma gyar Ger gely V., 85 kg Bodor kos Dá ni el I. Ifjúsági korcsoport: 53 kg Cseke At ti la III., 60 kg La ka tos Gá bor II., 63 kg Bo ros Ba lázs III., 69 kg Tamas ka Ri chárd II., 100 kg Onestyák Nor bert III. Junior korcsoport: 66 kg Kecs kés Pé ter III., 96 kg Metzl Ádám V., 120 kg László Varga László I. Sumo Több mint száz sumos mérlegelt vasárnap a korosztályos válogató versenyen, me lyet a sváj ci és a len gyel csa pa tok erõ sí tet tek. A len gye lek igen erõs kadet és juniorversenyzõkkel érkeztek, készülve a náluk megrendezésre kerülõ Eu ró pa Baj nok ság ra. Az ér di sumosok 16 arany, 19 ezüst és 27 bronz érem - mel zárták az estébe nyúló küzdelmeket. Eredmények: Gyerek II. Leány korcsoport: -30 kg Bár ká nyi Dó ra I., Szondy Bet ti na II., Gye rek II. Fiú kor cso port: -30 kg Mát rai Dá ni el I., Ko vács Ben ce III., Ko - vács Ba lázs III., -40 kg Csör gõ Vil mos I., Hun yák Il lés II., Va karcs Ro land III., -50 kg Mol nár Ta más I., Mol nár Dá ni el II., Vule ta Dá vid III., Szondy Ger gely III., +50 kg Oláh Ta más I., Ba logh At ti la II., Szá raz Pé ter III. Gyerek I. Leány korcsoport: -50 kg Dé nes Mer cé desz I., Szûcs Do rot tya II., +50 kg Ka to na Eni kõ II., Dél ceg Eme se III. Gye rek I. Fiú kor cso port: -40 kg Bár ká nyi Sán dor II., Bo ros Gá bor III., -50 kg Kosik Bol di zsár I., Fer enczi Ad ri án III., -60 kg Sárosi Já nos I., Ma gyar Ger gely II., Kras zlán La jos III., +60 kg Prim Mar tin II., Sipos Ta más III. Kadet Nõi korcsoport: -50 kg Dé nes Mer cé desz I., -60 kg Ka to na Eni kõ I., Kadet Leány Open: Dénes Mercédesz III., Katona Enikõ III. Kadet Férfi korcsoport: -60 kg Sárosi Já nos III., -80 kg Dé nes Krisz ti án III., -100 kg Szelp Dé nes II., Onestyák Nor bert III. Junior Nõi korcsoport: +80 kg Szõts Zsó fia II., Open ka te gó ria: Szõts Zsó - fia III. Junior Férfi korcsoport: -85 kg Prim Ro land II., Kecs kés Pé ter III., -115 kg Lász ló Var ga Lász ló II., +115 kg Lász ló Var ga Lász ló I., Open ka te gó ria: László Varga László I. Felnõtt Nõi korosztály: -65 kg Né meth Be á ta II., Dé nes Krisz ti na III., -80 kg Hor váth Éva III., +80 kg Szõts Zsó fia II., Jó zsef An na III., Open ka te gó ria Né meth Be á ta II., Hor váth Éva III. Felnõtt Férfi korosztály: -85 kg Prim Ro land I., Kecs kés Pé ter III., -115 kg Barta Pé ter III., +115 kg Földe si Ist ván I., Ba logh At ti la II., Cseh Csa ba III. Open kategória Cseh Csaba II. Kadet férfi csapat: Érd I. csa pat I. hely (Szelp Dé nes, Ka to na Ákos, Onestyák Nor bert, Sárosi Já nos) Érd II. csa pat III. hely (Metzl Ádám, Dé nes Krisz ti án, Bodor kos Dá ni el, Ma - gyar Ger gely) Junior férfi csapat: Érd I. hely (Prim Ro land, Lász ló Var ga Lász ló, Szelp Dé - nes, Kecs kés Pé ter) Az Érd Ku pa Bir kó zó és Sumo ver se nyek tá mo ga tói: Lajsz And rás Bam - boo Koktélbárja, Száva Fatelep, Peugeot Pé-Ta Kft, Förch Kereskedelmi Kft., Kati mama sütödéje, Magyaros Kenyér Kft, Érdi Birkózókért Alapít vány és az oda adó szü lõk.

8 8 Szennyvízszállítás 24 órán belül A SZIPPANTHAT Konzorcium tagja Miért fizetné ki az egész fuvart, ha nem kell! Fizessen m 3 -enként! Az autóinkon ezt is ellenõrizni tudja, korrekt szintjelzõ berendezésen Tevékenységeink: Szennyvízszállítás, duguláselhárítás, csatornatisztítás nagynyomású WOMA gépkocsival, szennyvízaknák nagynyomással való átmosása, tisztítása. Veszélyeshulladék szállítása: autómosók, olajos iszap, konyhai zsírfogók. Fülöp 2004 Csatornatisztító Kft. Telefon: (23) , Új és használt számítógépek és laptopok kedvezõ áron! Új PC-k ös sze ál lí tá sa az Ön igé - nyei sze rint, rö vid ha tár idõ vel Régi gé pé nek bõ ví té se, ga ran ci á - val Használt már kás gé pek (IBM, Dell, Com paq) for gal ma zá sa, ga - ran ci á val Új és hasz nált lap to pok for gal ma - zá sa Laptopok ja ví tá sa (Por to com, Geri com, IBM, HP) 17 év szer viz - ta pasz ta lat tal Számítógépek ja ví tá sa, ope rá ci - ós rend sze rek te le pí té se, ví rus ir - tás, adat men tés Internet (ADSL) be ál lí tá sa, há ló - za tok ki ala kí tá sa, kon fi gu rá lá sa Rendszerfelügyelet, áta lány dí jas kar ban tar tás Igény ese tén ki szál lás sal, hét vé - gén is Ta pasz ta la tunk, tu dá sunk ga ran cia az Ön prob lé má já nak meg ol dá sá ra! Telefon/Fax: 06-23/ Mobil: 06-70/ Honlap: A Csikung Egészségközpont Zhang Shen kínai mester vezetésével februártól Csikung tanfolyamot indít Érden. A csikung a ha gyo má nyos kí nai or vos lás ré sze, mely a test ener - giaáramlásának harmonizálásával fejti ki gyógyító, pozitív hatásait. A 2 hónapos tanfolyam kezdete: február 18. Helyszín: Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola Bejelentkezés: 06-20/ Az ÉR DI KÖR NYE ZET - VÉ DÕ EGYE SÜ LET kö - szönetet mond mindazoknak, akik ta valy adó juk 1%-át fel aján lot ták. Kér - jük, adóbevallásánál idén is szán jon 2 per cet az 1%- os felajánlás kitöltésére, és ezzel támogassa közhasznú egyesületünket. Adószámunk: K ínálatunk: MIKROSZKÓPOK az iskolai felhasználástól a professzionális kutató rendszerekig KOLPOSZKÓPOK Szemészeti mûszerek Refraktométerek, fagyállómérõk A mûszerekhez csatlakoztatható CC D kamerás és digitális fényképezõgépes képalkotó és képkiértékelõ rendszerek A fenti mûszerek javítása és forgalmazása Elektro-Optika Kft É rd K aktusz u. 22. T elefon: 03-23/ T elefax: 06-23/ E -mail: W eb: REN- DELÉS: H-P: 9-19 Szombat: 9-12 Vasárnap: Akciók Érden a lakótelepi húsboltban! Beépített konyhabútorok készítése K onyhabútorok tervezése, kivitelezése In gyen es áraján lat! Referenciák: Ka csa: comb 1498 háj 498 szárny tõ 498 nyak 329 far hát 159 Há zi csir ke egész 659 mell 998 comb 699 szárny 599 mell filé 1498 Puly ka mell fi lé 1498 egész comb 599 szárny 359 nyak 359 Sertés lapocka 879 comb 899 karaj 899 tarja, oldalas 799 dagadó 848 Fst. csü lök 899 Ko lozs vá ri sza lon na 1298 Fst ol da las 1198 Fst. tar ja 1498 Cse me ge sza lon na 699 Er dé lyi sza lon na 1198 Pa raszt kol bász 998 Há zi sza lá mi 1890 Há zi hur ka 898 Sü tõ kol bász 1198 Juh be les virs li 1098 Há zi tyúk 399 Pacal 799 További ajánlatunk: kocsonyahús, belsõség, marhahús. Étkezési utalványt elfogadunk! Ugyan itt ABC nagy választékkal. Szeretettel várjuk régi és új vásárlóinkat! 2030 Érd, Béke tér 7. (A volt Renault szalon mögött) H ús-hentesáru és vegyes Á B C egyben!

9 9 APRÓHIRDETÉSEK FELADÁSA AZ BA: ÜGYFÉLSZOLGÁLAT, Érd, Budai 11. Tel./Fax: 06-23/ , 06-20/ CITYCARTEL INGATLANIRODA, Érd, Balatoni út 66., Casino Üzletház, tel.: 06-23/ CSÁK LÁSZLÓNÉ: 06-70/ SZOL GÁL TA TÁS ÜGYVÉDI IRODA NYÍLT! Dr. Mrázik Má ria Ügy vé di Iro da Alirodát nyi tott 2030 Érd-Parkváros, Baj csy -Zsi linsz ky út /12. szám alatt. Az iroda várja kedves ügyfeleit elõre egyeztetett idõpontban. Fõbb szolgáltatásaink: ingatlan-, cégalapítási-, cégváltozási jogügyletek, peres eljárásban, pol gá ri jo gi, csa lá di jo gi ügyek ben kép vi se let, kö - veteléskezelés, jogi tanácsadás, csõd-, felszámolá si-, vég el szá mo lá si, va gyon ren de zé si el já rá si jogügyletek. Elérhetõségeink: , line.hu, EDIT FÜGGÖNYVARRÁS rövid határidõre a RIT MUS Áru ház vas út fel öli ol da lán.vál la lok még: ágytakarók, ágynemûk, terítõk, abroszok, díszpárnák ill. lakástextíliák varrását. Tel.: TAKARÍTÁS: Irodák, üzlethelyiségek, raktárak, lakások teljeskörû takarítása. Szõnyeg- és kárpittisztítás. Ipari takarítás. Tel: , mo bil: 06/ ema il: leg e ny.las - ELEKTROMOS BOYLEREK VÍZKÕMENTESÍ- TÉSE, JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA HÉT VÉ- GÉN ÉS ÜN NEP NAP OKON IS. Tel: 06/ ; 06/ KÖNYVELÕVÁLTÁST FONTOLGAT? KEZD- JE AZ ÚJ ÉVET egy pre cíz és meg bíz ha tó, sok éve mûködõ KÖNYVELÕ IRODÁVAL!!! Regisztrált mér leg ké pes köny ve lõnk vál lal ja cé gek és magánszemélyek könyvelését, tel jes kö rû képviseletét, bérszámfejtését stb. Telefon: Érd Budai u. 11. Ka ta lin üz let ház ES KÜ VÕ- ÉS REN DEZ VÉNY SZER VE ZÕ IRODA NYÍLT ÉRD KÖZPONTJÁBAN! Kiemelten ajánljuk INGYENES ESKÜVÕSZERVEZÉS SZOL- GÁL TA TÁ SUN KAT! A rész le tek rõl és to váb bi szolgáltatásainkról érdeklõdni lehet: Irodánkban: Érd, Budai u. 11. (Katalin Üzletház) Telefon: (hét vé gén is) vo - tok.hu; Gépírást, adatrögzítést, szövegszerkesztést vállalok / Vállalkozások teljes körû könyvelése, adótanácsadás, bevallások elkészítése. 06/ , 06/ , 06-23/ KÉSZ PÉNZ ÉRT VÁ SÁ RO LOK RÉ GI ÉS HASZNÁLT KÖNYVEKET! Kérésére házhoz megyek! Tel: , Készpénzért vásárolok! Teljes hagyatékot, antik bútorokat, festményeket, porcelán és réztárgyakat, kar-, zseb-és díszórákat. Díjtalan kiszál lás! tel: KÕMÛVES MUNKÁK! Családi ház építését, lakásfelújítást, felelõs mûszaki vezetéssel. Homlokzat hõszigeteléseket, térburkolást, földmunkával, garanciával vállalok. Tel.: Televízió LCD Plazma TFT MONITOR, Kamera, Hi-Fi, ház i mozi, mikrosütõ gyorssz ervíz Hét vé gén is hív ha tó! VIL LANY SZE RE LÉS! Boylerek vízkõte - lenítése, mérõhelyek szerelése,stb Érintésvédelmi, Tûzvédelmi, Villámvédelmi EPH, stb.. felülvizs gá la ta , , Duguláselhárítás TOBI-TOP BT.: 1132 Vá ci u. 42. tel: Csó kás vízvezeték sz erelõ: Csõtörés megszüntetése, helyreállítással. Dugulás megszüntetése, csatornák, fürdõk, wck stb. fal bon tás nél kül R/600-as gép pel. Ga ran - ciával. HÛTÕGÉPJAVÍTÁS GARANCIÁVAL az ön ott - honában HÉTVÉGÉN is, nyugdíjasoknak kedvezmény, klímaszerelés, javítás , KONTÉNER-RENDELÉS Kommunális sitt- és lomszállítás, konténer kihelyezés Telefon: (06-30) Tel./Fax: (23) Komplett házak kivitelezése alaptól a tetõig! Komplett felújítások: burkolás, festés, dryvitolás, kõmûvesmunkák, lakatosmunkák. Komplett üvegmozaikos-betonszerkezetes medencék kivitelezése gépészettel. Tel.: Dugulásel hárítás, csõrepedésel hárítás: , , ÁLLÁS Ér di Kft. titkárnõ-menedzser-asszisztenst keres, ügyvezetõ mellé, tárgyalóképes (folyékony) angol nyelvtudással, B. kategóriás jogosítvánnyal, gép jár mû ve ze tõi gya kor lat tal, füg get len, önál ló munkavégzésre alkalmas hölgy személyében Ér di iro dá ba érett sé gi vel ren del ke zõ munkatársat keresünk területi képviselõ-ügyfélszolgálatos munkakör betöltésére. Önéletrajzot: kérjük. Érdi szabászatra munkaerõt keresünk. Tele fon: , Hamarosan nyíló sörözõbe szakképzett pultos felszolgáló hölgyeket keresünk. Jelentkezni: , , Virágkötõt - gyakorlattal rendelkezõt - ér di virágüzletbe azonnal felveszek. Tel: Höl gye im fi gye lem! Ott hon ról vé gez he tõ munkát ajánlok. Hívjon: Diplomás ápolónõ kórházi és járóbeteg-ellátási gyakorlattal délutáni elfoglaltságot keres, részmunkaidõben. Tel.: , vagy Érdi élelmiszerüzletünkbe szakképzett, gyakorlattal rendelkezõ eladót felveszünk. Ugyanoda keresünk 17. életévüket betöltött diákokat alkalmi munkára. Érdeklõdni: telefonszá mon hét köz nap óra kö zött. Takarítást, kisegítõmunkát vállalok referenciával, megbízható, leinformálható érdi középkorú nõ Ácsnál, vagy tetõfedõ bádogosnál munkát vállalok ELADÓ IN GAT LAN Tár nok Dó zsa Györ gy út mel lett belterületi, 3 db épí té si te lek 530 nm-es VT 6-os be so ro lá sú el - adó. Irány ár: 7 mil lió Ft , ARCHIMEDIA ÉPÍ TÉSZ IRO DA Tel jes kö rû építészeti tervezés, 1028 Budapest,Temetõ u , archi me di line.hu, Érd központjában 100 nm alapterületû csalá di ház el adó. Telek 200 négyszögöl, melléképületekkel. Teljes közmûvesített Érd Parkvárosban, a Somogyvári utcában eladó egy azonnal beköltözhetõ kétszintes 130 nm-es, cirkófûtés es csa lá di ház. 3+1 fél szo bás, garázsos, felszíni beállós. A kert 744 nm-es, érett,dús növényzetû, lankás. Irányár: 22,5 millió Ft. Tel.: KIADÓ IN GAT LAN Ér den ki adó SZTK-val szem ben utcára nyíló üzlethelyiség bármilyen célra A Korall-Házban 40 nm-es la kás kiadó, irodá nak is, eset leg el adó. Érd.: Ér den ki adó 1 szo ba amerikai konyhás, nappalis, összkomfortos lakás berendezve, külön mérõórákkal, gépkocsibeállási lehetõséggel , Érden kiadó fõútvonalon önál ló kis ház be - rendezve, garázzsal, 2 személy részére. 45 ezer Ft+re zsi , Különbejáratú garzonlakás 48 nm-es, köz - ponti fûtéssel kiadó Kétszobás ház kiadó Dr. Szegedi László állatorvos Rendelõ: Érd, Orchidea u. 6. Telefon: Rendelési idõ: Hétfõ, kedd, szerda, péntek: de. 8 10, du ig Csütörtök: de ig Kiadó Érden központhoz közel 55 nm-es két szobás, összkonfortos, padlófûtéses, részben bútorozott családi ház kocsibeállási lehetõséggel, kerthasználat nélkül. Tel.: Diósdon 1+2 félszobás lakás kiadó (erkélyes) Ft/ hó , Bérbeadó Érden kertes családiház. 3 szo ba összkomfortos bútorozva, 120 nm-es, jó közlekedési lehetõséggel. Ár: Ft OKTATÁS Matematika-fizika korrepetálást vállalok általános- és középiskolásoknak , Nyelvtan, helyesírás, irodalom korrepetálás általános iskolásoknak TA NU LÁ SI- NEVELÉSI TA NÁCS ADÁS. DYSLEXIA, KON CENT RÁ CIÓ, BE SZÉD, MOZ - GÁS, VISELKEDÉS FEJLESZTÉS, KORREPETÁ- LÁS MINDEN TANTÁRGYBÓL. NÉMET: NEHE- ZEN TANULÓKNAK. TEL.: Gya kor lott, dip lo más nyelv ta nár vál lal an - goltanítást minden szinten, és fordítást rugalmas idõbeosztásban. Tel.: EGYÉB 57 éves szakmunkás élettársat keres éves Hölgy személyében Eladnám 11 éves Citroen dobozos 5 személyes diesel autómat. Irányár: Ft. Fiatalabb csere érdekel. Tel.: Köszönet az egy százalékért. Az Érdi Birkózókért Alapítvány (adószám: ) kuratóriuma köszönetet mond mindazoknak, akik a évi adójuk egy százalékával, amely , forint támogatták alapítványunkat. Az összeget az érdi birkó - zó szakosztály mûködéséhez használtuk fel. Kérjük, hogy a évi adójuk 1%-os felajánlásával továbbra is tá - mogassák az érdi birkózást. Birkózóink eredményeikkel és szorgalmas munkájukkal köszönik meg támogatásukat. TAR MIHÁLY Kuratórium elnöke Diósd, Interspar

10 10 NÉMET, ANGOL nyelvoktatás, korrepetálás, egyéni tudásszinthez igazolva. Diákok oktatása saját otthonukban. Szintentartó beszélgetés nyelvtannal. Céges idegennyelvû levelezés, adatlapok, leírások fordítása Tel.: Budakeszi Volkswagen Márkakereskedés felvesz gyakorlott gépjármû értékesítõt Budakeszi, Budaörsi út 15. Ház Otthon Lakás Ingatlanközvetítõ Ker. Szolg. Kft. Érd, Riminyáki út 20. Tel: 06-23/ Csépán I stván: 06-30/ D eme Györgyné: 06-30/ Nyitva tartás: H -P: 9-16-ig, Szo: 9-13-ig 05Érd Baj csy Zsi linsz ky úton kis ház 11mil. 07 Ér den Fûz fa ut cá ban két szo bás kis ház 10,5mil. 09 Érd Ófalun kis ház fel újí tás ra szo rul 3,9mil. 052 Szigetvári utcában családi ház 19,5mil. 060 Érden Bikavér utcában 1,5 szobás csalá di ház 19,2mil. 064 Érden társasházban 60nm-es lakás kerttel 19mil. 073 Ér den Jegy zõ ut cá ban csa lá di ház 19,9mil. 081 Érden Akácfa utcában 1,5 szobás családi ház 18mil. 088 Érden Bor nevû utcában családi ház 15,5mil. 59 Érden Budafoki úton családi ház 22,5mil. 161 Ér den Kos suth L. csa lá di ház 2 szin tes 28,6mil. 166 Érden Madár nevû utcában családi ház 21,5mil. 176 Ér den Ma dár ne vû ut cá ban 2 szin tes családi ház 23mil. 183 Érden Rózsa utcában családi ház 25mil. 257 Sós kú ton 3 éves csa lá di ház 46,9mil. 258 Ér den Bor ne vû ut cá ban 2 éves új ház 38mil. 261 Érden Lakótelep körül most épülõ családi ház 43,5mil. 266 Érden Fa nevû utcában családi ház 35,9mil. 268 Érd Park vá ros ban iker ház 4 éve épült dbja 40mil. 271 Érden Iglice utcában 2 generációs családi ház 63mil. 272 Sárbogárdon régi kastély eladó 40mil. 276 Érdligeten családi ház 38,5mil. 282 Ér den Pla tán fa ut cá ban 4 éve épült csa - lá di ház 50mil. Érden Iparos úton gyönyörû panorámás csalá di ház 68mil. Ipari telkek, építési telkek nagy választékban el adók. Keresünk telket 8millióért és kertes házat 10-12millió Ft-ért. Dombóvári Gábor, Dr. Gyõri Attila: VERSENYBEN A RÁKKAL Lehetünk nyertesek Egy könyv, ami a Pécsi Orvostudományi Egyetem Biokémiai Tanszékének kutatóiról szól. Egy könyv, ami a vi lá gon egye - dülálló módon közelíti meg a rákgyógyítás és megelõzés problematikáját. Egy felfedezés, amelyik azt bizonyítja be, hogy nem az immunrendszer a rákgyógyítás felelõse. Egy módszer, amelyiket minden magyar embernek meg kell ismernie, mert mindannyiunkban ott fejlõdhet a halál. Ha Önt érdekli az a világon egyedülálló magyar felfedezés, amely hamarosan megváltoztathatja a rákkezelés és megelõzés teljes rendszerét, keresse fel a Passziv Tumorellenes Védelmi Mechanizmus érdi információs központjának koordinátorát és kérjen meghívót a legközelebbi nyílt tájékoztató napjára: 06/ A Fidesz Érdi Szervezete minden hét szerdáján 17 és 19 óra kö zött ingyenes jogi tanácsadást tart. Helyszín: Érd, Al só u. 3. Polgárok Háza, földszint, Fidesz-iroda. Dr. Szabó Ferenc ügyvéd Tel.: Tárnoki sörözõbe pultos lányokat keresünk. Telefon: ALKATRÉSZBOLT: SZERVIZ: Érd, Hivatalnok u. 14. (a Városi Könyvtár mellett) DUNA Autóház, Érd Ked ves ér di pol gá rok! Vár juk Önö ket az Ös sze - fo gás Egye sü let szék - há zá ban (Al só u. 8.) min - den szer dán 18 órá tól. Ta lál koz hat nak ön kor - mány za ti kép vi se lõk kel, a vá ros ve ze tõ i vel, a pol gá - ri ol dal ak ti vis tá i val, tá jé - ko zód hat nak a vá ros éle - té rõl. A Fi desz Ér di Szer ve ze - te

11 Érd-Ófalu, Római út 9. Telefon: 23/ , , Fax: 23/ Thermál Hotel Liget Hallotta már? A TH L családias környezetben várja kedves vendégeit fürdõparadicsomába. Gyógyvizünk fürdõ- és ivókúrára javasolt. Fürdõszolgáltatásaink: hydro-, fizikoterápia iszapkezelés elektro- és lézerterápia oxigénes testsúlycsökkentõ program menedzser rekreáció méregtelenítés infrakabinban sejtregenerálás cellulitisz-megszüntetés vacu-press masszázzsal testmasszázs Biotron lámpa akupunktúra (tûszúrásos és lézeres) orvosi szolgáltatások széles köre a T B-vel együtt dolgozunk Szállodánkban kényelmes kétágyas szobák, fürdõszobával, színes TV-vel, minibárral, mérleggel, telefonnal szolgálják vendégeink kényelmét. Étterem, presszó, terasz, sörpince Vendéglátói egységeinkben vállaljuk: esküvõk, családi rendezvények, érettségi bankettek, céges összejövetelek, konferenciák lebonyolítását. Sportolási lehetõség, aktív pihenés teniszpályánkon, tekepályánkon, strandröplabda-pályánkon További információ: A hirdetés bemutatása után 5% kedvezmény a fürdõben! Csecsemõ úszás a Mazsola Úszó Tanodában a Ficánka Bébi Úszó Klub szervezésében A legfontosabbnak azt tartjuk, hogy minden szülõ ráérezzen arra, hogy a csecsemõ úszás lényege a szeretet és az, hogy még közelebb kerüljünk saját gyermekünkhöz.minden gyermekkel meg lehet szerettetni a vizet, csak türelem kell hozzá! Telekol Kft. Érd, Diósdi u. 2/1 (Ritmus parkoló) Nyitva tartás: hétfõ péntek 8 17-ig, szombat: 9 12-ig Tel./fax: 23/ FATELEP Info: (http://birdalkft-c.cegbongeszo.hu) 1. Batta Ipari Park, Mérnök u. 5. Százhalombatta (6-os út, 27. km-kõ) Tel: , Bpest, XXII.ker., Minta u.2-4. (M0 hídnál: Nagytétényi út és Minta u. sarok) Tel: , Info: É pítõ és asztalos luc, borovi, jegenye, bükk, tölgy szélezett és szélezetlen palló és deszka (É M I minõségi bizonyitvánnyal! ) Táblásított T H és T M borovi, luc, bükk, tölgy A jtó-, ablakfriz borovi, H T L ambéria, hajópadló luc, borovi T etõszigetelõk, tetõfedõk LIG N O T O L rovar, gomba elleni fakezelõ vegyszer T ûzifa bükk, tölgy B ádogos termékek M Á RC I U S-tól! BIRDAL KFT.: MEGFELELÕ MINÕSÉG MEGFELELÕ ÁRON MA, HOLNAP, HOLNAPUTÁN Somogyi Krisztina Telefon: Somogyi Katalin Telefon: Érden fõútvonalon Riminyáki u szám alatt saroktelken összközmûves terület, lakás, raktár (300 nm) ELADÓ. Érdeklõdni napközben:

12 12 Autoland Kft Érd, Iparos út 40. Érd, M7 lejáratánál Tel.: 20/ , 20/ , 20/ Az akció idõtartama alatt minden mobiltartozékra 10 20% kedvezményt biztosítunk a hirdetés felmutatójának február végéig. Szeretettel várjuk minden eddigi és új vásárlónkat! Részletekért érdeklõdjön üzletünkben. Phone-Office Kft. Telefon: 23/ Diósd, Interspar

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd 26. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 29/2008. (II. 19.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 5., péntek 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: I. tv. A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

FÜG GE LÉK. Tárgymutató

FÜG GE LÉK. Tárgymutató FÜG GE LÉK Tárgymutató Tárgymutató 2609 A adat vé del mi biz to s 444 445 adó (lásd még: ál ta lá nos for gal mi adó, sze mé lyi jö ve de lem adó, he lyi adók) funkciója 684 685, 686, 1915 adó elõ leg

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes agrártárgyú törvények módosításáról.... 15832 2009.

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

84 AZ ÖRDÖG TEMPLOMA. Ma ria

84 AZ ÖRDÖG TEMPLOMA. Ma ria 84 AZ ÖRDÖG TEMPLOMA Ma ria A nô az egyik kö nyö ké re tá masz kod va néz te Ur qu hart sû rû szôr rel be - nôtt mell ka sát. Mu ta tó uj já val vé gig ván do rolt a szôr ze ten, és min dun - ta lan ki

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 14., hétfõ 102. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 175/2006. (VIII. 14.) Korm. r. A fel sõ ok ta tá si hall ga tók jut ta tá sa i ról...

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 30., kedd 64. szám TARTALOMJEGYZÉK 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor - mánya között

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A nemzeti energiapolitika eredményei és esélyei

A nemzeti energiapolitika eredményei és esélyei Jun4.qxd 2012.06.20. 7:39 Page 144 A nemzeti energiapolitika eredményei és esélyei Járosi Márton Kacsó András A ve ze té kes ener gia szol gál ta tá sok ter mé sze tük nél fog va köz ér de kû ek; nagy

Részletesebben