Háromnapossá kerekedett a Magyar Kultúra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Háromnapossá kerekedett a Magyar Kultúra"

Átírás

1 Ingyenes kétheti lap példányban Albert Bútor Érd, Gellért u. 2. (Riminyáki sarok) Tel./Fax: 23/ Nyitva: H-P: 9-18, Sz: féle matrac: Bio, rugós, vákumos, tempúr Pizzarendelés: 06-20/ A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A A Magyar Kultúra Napja Érden A hétfõ esti gálamûsor csúcspontja a Honvéd Táncszínház fergeteges néptáncelõadása volt, a Kárpát-medencei táncok Igazi ínyencséget szolgáltak fel a zeneszeretõknek: a Trio Hárfisszimót Édes apám (84 éves) két hó nap ja sze di a vi ta min cso - ma got. Alu szé kony, be te ges volt, tü dõ- és szív aszt - más. A járása bizonytalan volt. Ezek megszûntek, szinte egy csapásra. NAGYON AKTÍV LETT!! Nem ful lad! Alig bí rom utol ér ni, olyan gyor san megy az ut cán. :) Kecsõ István né, 56 éves Anyu kám nak vet tem az Élet erõ Erõs na pi vi ta - min cso ma got, hogy job ban érez ze ma gát, mert A vitamin olyan, mint a levegõ ami ó ta el tá vo lí tot ták a mé hét, cu kor be teg lett és pár hó nap ja a ha ja is el kez dett hul la ni. Elõt te azt gon dol tam és mond ta is ne kem, hogy nem szed vi ta mint, mert a vi ta min az drog. Si ke rült át jut tat - nom, hogy ez ha mis adat és hogy fon tos vi ta mint szed ni. A haj hul lás ijesz tet te meg iga zán. Az óta be szed te az Élet erõ Erõs na pi vi ta min cso ma got, és azt mond ta ne kem, hogy a cuk ra jobb és job ban ér zi ma gát. A haj hul lás ra sem pa nasz ko dott. Ne - kem nye re ség, hogy se gít het tem anyu kám nak és Háromnapossá kerekedett a Magyar Kultúra Napja. Vasárnap a színházteremben a Kodály ver seny zajlott, a sátorban bábszínház, dzsessz, Dumaszínház, majd performansz következett, este Péterfy Bo ri és a Love Band koncertezett nagy sikerrel. Hétfõn az Írószövetség tartotta ünnepi ülését Ér den, majd dél után elõ ször a Ka lá ka Együttes szórakoztatta a kicsinyeket és a nagyo kat, majd a Kamara Savaria társulat adta elõ a Sós ka és sültkrum pli cí mû víg já té kot. Este nyolckor következett az ünnepi gálamû sor, amely nek ke re té ben Segesdi János alpolgármester átadta az Érdi Mûvészeti Díjat Büki Attilának, a Csu ka Zol tán Dí jat pe dig Martinovich Sándornak, a KÉSZ Ér di Szer ve - zete elnökének. Gratulálunk nekik! Beszédet mondott Vasy Gé za, az Írószövetség elnöke, majd a Trio Hárfisszimó következett, és a Honvéd Táncszínház elõadása zár ta az es tét. A Csuka Zoltán-díjjal kitüntetett Martinovich Sándor beírja nevét Érd könyvébe Volt már úgy vele, hogy kézfogáskor, esetleg egy melegnek szánt simogatáskor megjegyezték: jé, neked milyen hi deg a ke zed?!... So ká ig fel sem tûnt, majd e meg jegy zé sek kap csán föl fi gyelt rá, hogy me leg szo bá ban, ta ka ró alatt, vagy a ked - venc gyapjúpulcsi védelmében bizony a mindig hideg kéz felmelegedett. Mi lehet az oka? Nagyon egyszerû. Ami kor hideg a keze, a teste fázik. De már annyira hozzászoktatta magát a sokszor nem is annyira feltûnõ didergéshez, hogy ész - re sem veszi. Pont, mint a friss levegõ hiányát. A városból kimenekülve a zöldbe, esetleg az Alpok lábaihoz, ahol ha - rapni lehet ugyebár a levegõt, sokan rosszul leszünk a hirtelen oxigén-többlettõl. De vajon mi a normális? A megvonás? Hozzászokni muszájból a rosszhoz, a kevéshez, az elégtelenhez? Ugye, nem? A vitaminokkal ugyanez a helyzet. Hozzászoktattuk a szervezetünket a vitamin-nélküliséghez egy félreértelmezett egész - ségpolitika nyomán évtizedeken keresztül. Pedig a vitamin, az ásványi anyag úgy kell a testünknek az egészséges mûkö - dés hez, mint a le ve gõ, vagy a víz. Nélkülözhetetlen! Hogy mibõl, mennyit és mikor, meddig azt a saját szervezetére, állapotára szabva elmondják a Dr. Lenkei Életerõ Centrumban. Várják Önt szeretettel a Korall-házban, a Fõposta mellett! job ban lett. Na gyon jó, hogy ez így ös sze van ál - lít va! T.A. 1,5-2 hete szedik a gyerekeim az Alap vitamincsoma got és a KalMag-ot, az óta nem ál mod nak éj sza ka, valamint sokkal erõteljesebbek mind a ketten. A fér jem a KalMag-ot sze di, az óta nincs fel fú jód va, sok kal töb bet jár WC-re, és job ban ér zi ma gát. N. J.-né, 58 éves Ér di kul tú ra AHimnusz megírásának évfordulóján tartják min den év ben a Ma gyar Kul tú ra Nap - ját. Úgy gon do lom, ezt a na pot ki kel le ne ter - jesz te ni az egész év re, és min den év re. A Té li Tár lat meg nyi tó ján mond ta a kö vet ke zõt Feledy Balázs: a kultúra hozzá tartozik az emberiséghez, anélkül nem léteznénk. Kel le nek ter mé sze te sen a kam pá nyok, mert fel kell hív ni a fi gyel met a ren dez vé - nyek re, de a kul tú ra ré sze az em ber nek, és ha ma gát a kul tú rát kell szá mon kér nünk, ak kor va la mi baj van. És baj van. Ha szû kebb pár - tiánkat néz zük, nem le he tünk elé ge det tek. Egyre több kulturális rendezvényt látogatha - tunk, a Mûvelõdési Központban, a könyvtá - rakban, a Múzeumban és egyéb helyeken színvonalas kulturális eseményeken vehetünk részt, mégis, a hatvanötezer lakosból alig né - hány tucatnyian látogatnak el rendszeresen a programokra. Nem szí ve sen te szem, még is meg kell kér - deznem: a mintegy nyolcvan magyartanárból vajon hányan látogatták az irodalommal foglalkozó elõadásokat? Hányan voltak Meleg Vil mos Cso ko nai-est jén, vagy Din nyés Jó zsef szabadiskoláján? Hányan hallgatták a Kultúra Nap ján a Ka lá ka Együt test, amint Kosz to - lányi, József Attila megzenésített verseit adták elõ? Hány diákjuknak ajánlották ezeket a rendezvényeket? És hol voltak a többi értelmiségiek, városunk szí ne-vi rá ga, a mérv adók? Hol vol tak a képviselõk? A Téli Tárlat megnyitóján, vagy a hét fõ es ti gá la mû so ron há nyan vet tek részt? A Fidesz- frak cióból még lát tam töb be - ket, de szo ci a lis tát egyet sem. Mi ért? Mert fideszes a polgármester? A kultúra pártsem - leges. A Honvéd Tánc együt tes nép táncmû so - ra, vagy a há rom hár fá zó hölgy nem po li ti - záltak. Sajnos, az alvóváros azt is jelenti, hogy so kan szó sze rint csak alud ni jár nak Érd re, és egyéb szükségleteiket vásárlás, tanulás, szórakozás, kultúra, sport stb. Budapesten elé gí tik ki. Ezért len ne rop pant fon tos, hogy a választáskor elhangzott szlogen ne csak írott ma laszt ma rad jon, ha nem tény leg él he tõ kertvárossá váljunk, ami azt is feltételezi, hogy ne csak lak junk, ha nem dol goz zunk, ta - nuljunk, kulturálódjunk is Érden. A mostani városvezetés prioritási sorrendjében elõkelõ helyen szerepel a kultúra, de ehhez kellenek a városlakók, a polgárok is. A város megadja a lehetõséget, csak élni kellene vele. Ne ragadjunk le a min den na pi gon dok nál, mert a kul - túra, az igényes, értékes szórakozás erõt ad - hat a túléléshez, a felegyenesedéshez, a gon - dolkodáshoz! Azt remélem, egyre többen látogatják a jövõben a rendezvényeket, mert az mindany - nyiunk épülését szolgálja. ORLAI SÁNDOR Következõ számunk február 14-én jelenik meg Várjuk szeretettel a Korall-házban, a Fõposta mellett! Jöjjön be hozzánk, jobb lesz az Élete!

2 2 Egészségügy? Reform? Gyurkó Kata... amit erõ és ha ta lom el - vesz, azt idõ és ked ve zõ sze - ren cse is mét vis sza hoz hat ják, de ami rõl a nem zet, fél ve a szen ve dé sek tõl, ön ma ga le - mon dott, an nak vis sza szer zé - se mind ég ne héz s mind ég két sé ges. De ák Fe renc Sok év vel ez elõtt a de mok rá ci á val kezdõdött min den. Mielõtt sza - va za ti jo gunk lett vol na, min den a gaz da go ké volt. Aki nek volt pén ze, meg kap ha tott min dent, or vost, jó is - ko lát, jó nyug dí jat. A de mok rá ci á val sza va za ti jo got kap tak azok is akik sze gé nyek vol tak, és ez le he tõ sé get adott ar ra, hogy a ha ta lom a pénz tõl a köz vé le mény fe lé to lód jon el. Az em be rek, vál lal va dön té sük sú lyát, ma guk vá lasz tot ta kép vi se lõk re bíz - ták az or szág irá nyí tá sát, de a nép ál - tal fel ru há zott kép vi se lõk önál ló éle - tet akar tak él ni. Gaz da sá gi dön té sek - re hi vat koz va sa ját ér de ke i ket he - lyez ték elõ tér be vá lasz tó pol gá ra ik - kal szem ben. Ve gyük ész re! Az em - be rek szép las san el adó sod nak, az el adó so dott em ber re mény te len né vá lik, és a re mény te len em ber nem sza vaz! Az iga zi de mok ra ti kus for ra - da lom az len ne, ha az em be rek a sar - kuk ra áll ná nak, és a kép vi se lõk a nép sze rint sza vaz ná nak, de ezt már sen - ki sem akar ja, ezért pes szi miz mus - ban tart ják az em be re ket! Néz zünk kö rül, hol van nak a de rûs, jó ke dé lyû em be rek? Mi rõl be szél get nek a vo - na ton, a bu szon, mi lyen hí re ket hal - lunk a rá di ó ban? Két út ja van az em - be rek irá nyí tá sá nak: a meg fé lem lí tés és a de mo ra li zá lás. Ta nult és egész - sé ges nem ze tet ne héz kor má nyoz ni. Sen ki nem akar ja, hogy itt okos, de - rûs, dön té sü ket vál la ló, sa ját jö võ jü - kért harc ba szál ló em be rek te gye nek va la mit, ami kor a nem ze ti egész ség - biz to sí tá sunk tól akar nak meg fosz ta - ni min ket. Te ho gyan lá tod? Van-e olyan eu - ró pai or szág, amely ben az ál lam semmilyen formában nem járul hozzá az egész ség ügy höz? Mi ért jó, ha nem egy, hanem egymással versengõ 22 pénztár alkudozik gyógyszerárakról, gyógyászati segédeszköz árakról? Mi tõl ér né meg egy üz le ti ala pon gon dol ko dó pénz tár nak vi sel ni a megelõzéssel kapcsolatos költsége - ket? Mi tõl ér né meg egy üz le ti ala - pon gondolkodó pénztárnak nem a gyermekvállalástól tartózkodásra befolyásolni a nõket, amikor az emiatti (késõbbi) nagyobb egészségi kockáza tok már õt ter hel nék? Mi ért ér né meg a befektetõnek belépni a törvénytervezet felvázolta rendszerbe, amikor államkötvényben többet kaphat a pén zé ért nul la mun ka és gya - korlatilag nulla kockázat mellett? Kész vagy le ráz ni ma gad ról a sok- sok ku dar cot, pes szi miz must? Ér zed, hogy te is te het nél va la mit? Téged is foglalkoztat a sok megválaszolatlan kérdés az új egészségügyi re form kap csán? Ak kor gye re el Te is a lakossági fórumunkra! Kérdezd meg Te is az országgyûlési képviselõnket, dr. Jánosi Györgyöt! A fórum ideje alatt gyermekmegõrzést, kézmûves foglalkozást biztosítunk. A polgári összefogás lapja Alapította az Összefogás Egyesület Kiadja a BALATONI 19. KFT. Felelõs kiadó a kft. ügyvezetõje Felelõs szerkesztõ: ORLAI SÁNDOR Szerkesztõség: Érd, Alsó u. 8., Összefogás Székház Telefon: Honlap: ISSN Nyomdai elõállítás: Ringier Kiadó Kft. Nyomda Felelõs vezetõ: Bertalan László nyomdaigazgató Hirdetésfelvétel: ÉRD I LAP Ügyfélszolgálati I rodája KATALIN ÜZLAT H ÁZ földszintjén, a Budai út 11. szám alatt H irdetésfelvétel, apróhirdetések felvétele minden hétköznap: 9-12 és óra között. Telefon: 06-23/ , 06-20/ Több pénztár? Több biztosító? Ki érti ezt... Horváth András Kezdetben volt az Állami Biztosító, ahol néhány millióan megkötöttük a biztosításunkat, de amikor kár keletkezett, a kifizetések körül mindig akadtak problémák. Legtöbbször azt vágták a fejünkhöz, hogy ép pen ar ra a kár ra, ami ért bennünket, nem érvényes a biztosítás, de ajánlanak plusz pénzért kiegészí tõ biz to sí tást, és ak kor az már jó lesz ar ra is. Meg kö töt tük, de mit ád Is ten, a legközelebbi kárunkra sem volt jó, de köthettünk egy harmadikat, ami most már biz to san min den re jó lesz. És ez így ment a végtelenségig, csak fizettünk, de ha baj ért de er re azt gon - dolom, mindannyian emlékszünk. Aztán privatizálták azt az egyet is és óri á si ver seny ala kult ki, min - den ki mást aján lott leg alább is más né ven, de a lé nyeg, ha kár ért, a ki - fizetéseknél mindig gond volt. Hát va la hogy így lá tom a több pénztáros, több biztosítós egészségügyi biz to sí tást is, mert mi ért len ne másként, hiszen ugyanazok a biztosítók lesznek a tulajdonosok, mint akik már ed dig is itt vol tak Ha zánk ban Ma sen ki nem tud ja, hogy mi tar - to zik az alap el lá tás hoz. Most egy tör vényt sza vaz na meg is mé tel ten a par la ment, amely nek ke re tén be lül kor mány ren de le tek, ezen be lül mi - nisz te ri ren de le tek szü let nek. Ez utób bi a kat már sen ki nem el len õr zi. Ezek alap ján tud ják majd a biz to sí tó tár sa sá gok sa ját üz let po li ti ká ju kat ki ala kí ta ni. Ami ter mé sze te sen nye - re sé get kell majd ga ran tál jon. Nem is ke ve set, mert kü lön ben mi ért koc - káz tat ná a pén zét, ami kor ma ná lunk min den kü lö nö sebb ri zi kó nél kül a ban kok mi ni mum 8% ka ma tot fi zet - nek. Visszatérve a jó kis Állami Biztosító példához, ha nekem megfájdul a fogam, akkor a biztosításomhoz tartozó rendelõ csak kihúzhatja, de nem kezelheti, mivel az már nem része az alapellátásnak. A fogaim akkor maradhatnak meg, ha arra kiegészítõ biztosítást kötöttem jó elõre. Persze ez csak olvashatatlan, apró betûkkel látható a szerzõdésben. A lakosság fele már elvesztette a fo ga it a 90-es évek kö ze pén, ami kor meg szûnt az in gye nes fog or vo si el lá - tás (Bok ros cso mag), most majd el - vesz ti a má sik fe lét is. Igaz le het azon ban ez min den re: ami bõl több van ben nünk, most egy - szerûbb és gyorsabb megszabadulni a rom lott szer vek tõl, mint hogy éve ken Me di án: Újabb MSZP-s ne ga tív re kord T artósan az MSZP a legelutasítottabb párt Magyarországon: korábban soha nem mondták ennyien, hogy semmiképp sem szavaznának rá. A nagyobbik kormánypárt támogatottsága a teljes szavazókorú népesség körében 19 százalékra esett vissza olvasható a Medián legfrissebb közvélemény-kutatásában. A fel mé rés bõl ki de rült, hogy a Fi desz ve ze tõ he lye min den ko ráb bi nál biz - to sabb, tá mo ga tó i nak ará nya min den vá lasz tói cso port ban több mint két sze re - se az MSZP-szavazókéinak. A 2006-os parlamenti választás óta a Fidesz minden jelentõs társadalmi-demográfiai csoportban nagyjából azonos mértékben erõsödött. Ezzel szemben az MSZP ugyancsak minden rétegben veszített szavazókat, ám korántsem egyforma mértékben. A legutóbbi választáson a szocialisták az idõsebbek és az alacsonyabb státusú középkorúak körében kapták a legtöbb sza va za tot, a Fi desz tá bo rá ban pe dig fõ leg a fi a tal kö zép ré te gek és az idõs val - lásos szavazók alkottak koalíciót. A politikusok népszerûségi rangsorában végbement kevés számottevõ válto zás kö zül a leg lát vá nyo sabb Kósa La jos deb re ce ni pol gár mes ter, Fi desz-al el - nök szárnyalása: az õ 10 százalékpontos népszerûségnövekedése azt is jelenti, hogy az ok tó be ri ne gye dik hely rõl most a lis ta élé re ug rott. Elõkelõ helyezése elsõsorban annak tulajdonítható, hogy pillanatnyilag õ az a Fidesz-politikus, akit a legkevésbé utasítanak el az MSZP-szavazók, hiszen 45 százalékuk szívesen látná fontos politikai szerepben, miközben Varga Mihályról 25, Pokorni Zoltánról 17, Navracsics Tiborról 8 százalékuk gondolkodik így. A Medián januári felmérését a szokásosnál kétszer nagyobb, 2400 fõs mintán végezte. A Medián elõzõ, decemberi felmérése még azt mutatta, hogy a teljes szavazókorú népességben a Fidesz novemberi, rekordnagyságú támogatottsága mérséklõdött. Akkor arra emlékeztettek, hogy novemberben a teljes népesség 44, a pártot választók 60 százaléka szavazott volna a Fideszre, s hozzátették: december re ugyan ez az arány 40, il let ve 57 szá za lék ra vál to zott. Az MSZP-re sza va - zók aránya novemberhez képest decemberre a Mediánnál érdemben nem válto zott: ak kor a tel jes né pes ség 20, a pár tot vá lasz tók 28 szá za lé ka állt a szo ci - alisták mellett. keresztül sok-sok pénzért kezeltessük azo kat. Aztán tessék megmondani, melyik biz to sí tó köt egy 20 éves au tó ra tel jes kö rû Cas cót? Egyik sem, és így nem vár ha tó el, hogy egy idõ sebb em ber re teljes körû biztosítást kössenek, mert az várhatóan sokba fog kerülni. S a csúcs, amivel butítanak, hogy nem lesz több biz to sí tó és nem lesz pri va ti - zálva, csak 22 magánpénztárat hoznak lét re. Igaz, hogy eb be ke rül az ál la mi - lag garantált és összegyûjtött Társadalom Biz to sí tó összes pén ze. Hát mi rõl tetszenek hazudozni nekünk megint? Azt tet sze nek hin ni, hogy ilyen fo gya - té kos nép let tünk? Na nem ezt már nem nyel het jük csak úgy le. A ma gyar nyelv a vi lág leg szebb nyel ve. Szin te nincs olyan szó, amelynek ne lenne ugyanazon jelentésû pár ja. Most is ez a hely zet. Az egy biztosító pénze bekerül a privatizált pénz tá rak ba, és azt köl tik el a tu laj - donosok. Ügyes trükk, mondhatnánk, ha nem tudnánk, hogy jelentésbeli kü lönb ség nincs a két cég kö zött. Nos, tisztelt képviselõ hölgyek és urak, ez a tét, amely rõl Önök nek sza - vaz ni kell feb ru ár 11-én. Az összes többi mellébeszélés, de Õszöd után mond hat nánk úgy is, hogy ha - zugság felsõ fokon! A Munkáspárt állásfoglalása a március 9-i népszavazásról A Magyar Kommunista Munkáspárt támogatja a március 9-re kiírt népszavazást. Egyet ér tünk az zal, hogy az em be rek életét alapvetõen befolyásoló kérdésekben magukat az embereket kell megkérdezni, és nekik kell dönteniük. A Magyar Kommunista Párt tagjainak válasza mind a három kérdésre: egyértelmû IGEN! A vá la szunk IGEN, mert úgy gon dol juk, hogy az egész ség ügy és az ok ta tás gond - ja it nem az em be rek re rótt na gyobb ter - hek kel kell meg ol da ni. Több pénzt kell ad - ni az egészségügynek és az oktatásnak. Az or szág pén zét nem a kül föl di nagy vál - lalatok támogatására, a minisztériumi emberek, adórendõrök eltartására, kormányzati negyed építésére és más fölösleges kiadásokra kell költeni, ahogyan ezt a mostani kormány teszi, hanem az egészségügyre és az oktatásra, ahogyan tennénk mi. A vá la szunk IGEN, mert a fi ze tett egész - ségügy és a fizetett oktatás bevezetése rövid idõn be lül el ve zet az egész ség ügy és az ok ta tás pri va ti zá ci ó já hoz. Ezt pe dig nem akar juk! Az ok ta tás és az egész ség - ügy ma rad jon az ál lam dol ga! A vá la szunk IGEN, mert szá munk ra nem az a kér dés, hogy mely po li ti kai erõk kez - de mé nyez ték, ha nem az, hogy jó ügyet szol gál-e vagy sem. A már ci us 9-i nép - szavazás kérdései a mi kérdéseink is, a dolgozó emberek kérdései is, ezért támogatjuk. A Magyar Kommunista Munkáspárt támogatja a népszavazást azért is, mert meg kell mutatnunk az ország mostani urainak, hogy mi is létezünk. Nem maradhatunk passzív szemlélõk. Meg kell mutatnunk, hogy nem tûr jük el to vább a mil li ár - dosok pökhendi kormányzását. Nem tûrjük el to vább, hogy ne kik min dent, ne künk meg sem mit. Felhívjuk az MSZP volt baloldali szavazóit: ne engedjék ismét becsapni, riogatni ma gu kat! Nem kor mány buk ta tás ról, s nem is a szocializmusról, de igenis szociá lis alap jo ga ink ról sza va zunk. Ad ja nak végsõ figyelmeztetést a szocialista pártvezé rek nek, hogy nép el le nes po li ti ká ju kat nem támogatják, nem tûrik tovább. A Magyar Kommunista Munkáspárt vissza uta sít ja az MSZP és az SZDSZ nép sza - vazás ellenes kampányát. Ezek a pártok nem egyszerûen nemet mondanak a három kérdésre, hanem minden erõvel a népszavazást akarják lejáratni, azaz elvenni az emberek egyetlen alkotmányos jogát, hogy a négyévenkénti választásokon túl is beleszóljanak saját ügyeik eldöntésébe. Budapest, január 26. Magyar Kommunista Munkáspárt Központi Bizottsága

3 3 Megkérdeztük az alpolgármestert Orlai Sándor Januárban két ülést is tart az érdi közgyûlés, ezek közül az elsõ 24-én zajlott le, a következõre, amelynek fõ témája a Fundoklia-völgy jövõje lesz, 31-én kerül sor. A lezajlott közgyûlésrõl kérdeztük Segesdi János alpolgármestert. Ön sze rint, mi rõl szólt a 24-ei Közgyûlés? Tervekrõl, racionális döntésekrõl és önzésrõl, kicsinyességrõl. Kezd jük a vé gé rõl, mit ért ki - csinyességen és önzésen? Városunk a kultúra napján egy olyan rendezvénysorozattal rukkolt elõ, mely nem csak az ér di ek tet szé - sét nyer te el, de az or szá gos mé dia és közvélemény is felkapta a fejét a színvonalas produkciótól. Volt itt zene, tánc, pró za, köl té szet, szín ház és film. A ko moly és vi dám mû faj egy - aránt megtalálható volt a repertoárban. A szervezésnek köszönhetõen az érdiek féláron látogathatták meg a Szép mû vé sze ti Mú ze u mot, több mint száz diákunk pedig ingyenesen tehetett látogatást, ugyanitt. A költsé gek pe dig alig ha lad ták meg an nak rendezvénynek költségeit, melyet az elõzõ ciklusban egy délutáni kultúr programra költöttek. Annak a rendezvénynek a nézõszámára jellemzõ, hogy a szín pa don töb ben vol tak, mint a né zõ té ren. Kri ti kát ak kor nem, most azon ban igen éle sen fo - galmaztak meg. Félinformációkból tá jé ko zód va, tör vény sér tés sel vá - dolták a pol gár mes tert, mert a vá ros nevében csatlakozott a Magyar Írószövetség által átadott Bella István díj hoz. Az, hogy ez Érd nek a kul tu - rá lis tár sa da lom ban mi lyen he lyet biztosít, nem érdekelte a kritizálót. Mellesleg, ugyanez a kritizáló egy 262 milliós döntéshez, melyet most a bíróság vizsgál, kérdés és ellenvetés Forrás: Inforádió A vi zit díj ról, a kór há zi na pi díj - ról és a tan díj ról dön tõ nép - sza va zás ról be szélt hét fõn a Fi desz el nö ke a párt frak ció - ülé se elõtt. Or bán Vik tor hang sú lyoz ta: ré gen lá tott olyan ar cát lan sá got, mint ak - kor, ami kor a kor mány köz - pénz bõl kam pány ol. Az el len - zé ki párt el nö ke sze rint azt kell el ér ni, hogy a sza va zás ér vé nyes és ered mé nyes le - gyen. A nép sza va zás nem párt kér dés, nem ér de kes, hogy ko ráb ban ki ki re sza va - zott - hang sú lyoz ta Or bán Vik tor. Elõször értékelte a Fidesz elnöke nyilvánosan a népszavazás kapcsán kialakult helyzetet azóta, hogy Sólyom László államfõ bejelentette a népszavazás március 9-i dátumát. Orbán Viktor a párt parlamenti frakciójának ülése elõtt hangsúlyozta: régen látott olyan arcátlanságot, mint ma nap ság, ami kor a kor mány közpénzbõl kampányol, ezért felszólít ják a kor mányt, hogy ezt hagy ja abba. nél kül ad ta a ne vét. A gyer me kek múzeumlátogatásáról is csak az ugrott be az egyik kép vi se lõ nek, hogy a helyettesítõ tanároknak ki és hogyan fizeti meg a túlórát. Szerintünk pedig tényleg a gyermekek érdeke az elsõ. Miskolczi Katalin képviselõaszszony interpellációja a leginkább jellemzõ a mostani ellenzék mentalitásá ra. Szó vá tet te, hogy a frak ciószo - bák beosztását az õ kárukra kívánom meg ol da ni és 2006 kö zött a 14 MSZP-s képviselõ a Polgárok Háza legnagyobb frakciószobájában dolgozhatott. A Fidesz frakciót pedig kilakoltatták az addig használt 10 m 2 -es irodából, kidobálták az iratokat és bútorokat a megkérdezésünk nél kül, majd egy kb. 5 m 2 -es iro dát bocsátottak a 6 képviselõ rendelkezésére. A választások után mi nem dobáltuk ki a bútoraikat, irataikat. Másfél évig ígérgették a kiköltözést. Újabb és újabb lehetõségeket vizsgáltunk meg, de a hivatal jelenlegi helyzete nem engedi meg az irreális igé nyek tel je sí té sét. A 9 MSZP-s kép vi se lõ most kb. 25 m 2 -en kénytelen osztozni. Õk mégis igazságtalanságról és a munkájuk ellehetetlenítésérõl beszélnek. Szerintem a padláslesöprõ, kitelepítõ, az utolsó lyukat is államosító álmokból ideje lenne felébredni, és a demokratikus gyakorlatot sem ártana elsajátítani. Ezek a rossz hí rek, hall hat - nánk va la mit a jók ról is? Természetesen. A rendelõ intézetnek mostantól megválasztott vezetõje van. Így remélhetõleg a mûködés tovább javul, és a reménybeli beruházásnak, bõvítésnek is felelõs gazdája lesz. Megteremtettük a mezõõri szolgálat kereteit. Ha a szervezés folyama ta be fe je zõ dik, az ér di gaz dák munkájának gyümölcse nem kerül ebek harmincadjára. A csatornatársulás hétfõn megalakulhat. A szisztematikus munka meghozta az eredményt. Ugyan el ve szett négy év, de vég leg nem esett kút ba a terv, és ez - zel együtt az uni ós tá mo ga tás. Kö - szönhetõ ez Tóth Tamás tanácsnok - Elment a józan eszük El ment a jó zan eszük" A Fi desz el nö ke a frak ció tag jai elõtt elmondott beszédében hangsúlyozta: miközben milliárdokban mérhetõ a kampányra fordított összeg, dobozdíjat akarnak bevezetni olyan gyógyszerekre, melyektõl emberek élete függ. El ment a jó zan eszük, ezt mindannyian érezzük" jelentette ki Orbán Viktor. A társadalombiztosítás jövõjérõl szó ló tör vényt nem le het az em be rek beleegyezése nélkül megváltoztatni, ezért a Fidesz véleménynyilvánító népszavazást kezdeményez február 11-én mond ta az el len zé ki párt ve - zetõje, hozzátéve: ha ezt nem engedik, ak kor ál lam pol gá ri kez de mé - nyezésre ebben a témában várhatóan õsszel lesz egy másik népszavazás. A népszavazás a változtatás elsõ fontos lépése lehet Magyarországon esélyt kaptak az emberek a változtatásra, nagy lehetõ ség ka pu já ban áll az or szág. A le - romlást meg kell állítani, a kormányzati hazugságokkal tovább élni nem lehet. Ehelyett felelõs döntések kelle nek" - mond ta Or bán Vik tor. A Fi desz el nö ke sze rint ezen az úton a népszavazás a változtatás elsõ fontos lépése lehet. Egyik oldalon azt látjuk, hogy az emberek felelõsséggel gondolkodnak és dolgoznak, a má sik ol da lon pe dig van egy, az országot lejtõre sodró, kapkodó, a kormányzáshoz nem értõ kabinet" jelentette ki a Fidesz elnöke. A Fi desz el nö ke sze rint el kell ér - ni, hogy a népszavazás érvényes és ered mé nyes le gyen. "Ez nem lesz olyan könnyû, mint sokan gondolják, hi szen is mét meg in dult a kor - mány za ti ha zug ság had já rat. Leg - nak, aki nek volt tü rel me egy éves idegõrlõ tárgyalások során érvényesíteni a szándékunkat, és tudatosítani, hogy ez a szán dék az ös szes tár - gyaló fél érdeke. Elfogadtuk a távhõ díját, mégpedig olyan keretek között, ami elviselhetõ emelkedést jelent, vagyis alatta marad az inflációs értéknek. A közterületek használatáról szóló ren de le tün ket igye kez tünk úgy alakítani, hogy a sokak által vágyott rend kialakuljon, és fenntartható legyen, az elvárásoknak megfelelõen. A Batthyány Program felülvizsgálata és elfogadása továbbra is biztosítja az átgondolt tervezés kereteit a cik lus so rán, sõt bi zo nyos ele mei hosszútávon vetítik elõre Érd jövõjét. Ha va la ki fi gye lem mel kí sé ri ezeket a döntéseket, láthatja, hogy ha apró lépésekkel is, de megkezdõdött a sokéves elmaradás ledolgozása. Mind eh hez még sok mun ká ra, az itt élõk ré szé rõl pe dig nagy- nagy tü - relemre lesz szükség. Ehhez igyekszünk minden tájékoztatást és információt megadni. Ha mégis lennének kérdések, állunk mindenki rendelkezésére októbere óta nincs zárva az ér di ek elõtt a hi va tal és a vá - rosvezetés ajtaja. Köszönöm a beszélgetést és az információkat! alább ak ko ra ha zug ság-kam pány ra kell fel ké szül ni, mint a 2006-os vá - lasztási kampányban" hangsúlyoz - ta Or bán Vik tor. A legnagyobb ellenzéki párt veze tõ je sze rint a nép sza va zás nem pártkérdés. Nem érdekes, hogy korábban ki kire szavazott, eszmei-ideológiai szempontból merre húz a szíve. A XXI. szá zad leg fon to sabb kér - déseirõl kell dönteni - tette hozzá. Sem mi sem megy tönk re ma gá tól Szeretnénk, ha a választók megértenék, hogy a kormányzati hazugságok és az ország süllyedése közvetlen kap cso lat ban áll nak egy más sal. A hazugság hiteltelenséget és válságot eredményez" jelentette ki a Fidesz ve ze tõ je, aki hang sú lyoz ta, hogy sem mi sem megy tönk re ma gá tól. Szakadékba zuhanni egyetlen autó sem szo kott, va la ki min dig ül a vo - lánnál. Valakik felelõsek azért, hogy becsapták az országot. Az emberek döntõt többsége pontosan tudja, ki mi att ke rült az or szág lej tõ re" je - lentette ki Orbán Viktor. Március 9-én az emberek végre dönt het nek azok ról, akik ed dig a fe - jük fö lött dön töt tek ró luk" tet te hoz zá, el is mer ve, hogy ha zug ság min dig lesz a vi lág ban, de ez nem ok arra, hogy azt elfogadjuk. Tolvajok is min dig vol tak, de azt, hogy úgy is lesznek mindig tolvajok, ezért nem kell õket felelõsségre vonni, csak olyan mond ja, aki nek el ment a jó zan esze" mond ta a Fi desz el nö ke. A di a lek ti kus ma te ri a liz mus meg a gaz dák Akik elég sok sót me get tek már és az agyérelmeszesedés problémájával sem kell napi küzdelmet vívniuk, emlékezhetnek erre a bûvös szó ra. Va la mi olyas mit je len tett ez, hogy a dol gok alakulását soha sem valami jól kiérlelt igazsághoz kell mér ni, ha nem egy olyan vi szony lat rend szer - ben vizsgálni, amelyet valamelyik párfunkci éppen meghatározott. Hajdanában danában, akár a kakas a sze mét domb ján, egy-egy párt ve zér a sa ját territóriumán, dialektikus materializmus bûvös varázsigéjével, saját zsebbõl osztotta az észt és fõleg azt, hogy mer re van az elõ re. A mai fiataloknak, meg akik még nem hallottak róla, talán a következõképen lehetne illusztrálni a dialektikus materializmus lényegét. Vegyünk példaként egy fi a tal em bert, akit na gyon ala po san ágyé kon rúg nak. Az õ szem szö - gébõl a tökön rúgás olyan rettenetes élmény, amelyhez foghatót nem szívesen él át az em ber gye re ke. Azon túl, hogy ilyen kor rend sze rint a csil la gos ég is meg je le nik a szen ve dõ sze mei elõtt, nagy a ve szé lye, hogy a dur va be avat ko - zás után már leg fel jebb csak ke reszt apa le het a le gény bõl. Ez ugye az õ szem - szö gé bõl fáj dal mas is, meg tra gi kus is. Na itt jön a di a lek ti ka, ami kor egy má sik szem pont ból is meg kell vizs gál ni az ese ményt. Ha ez a fiú nem tud gye - re ket csi nál ni, nem kell az ál lam nak a maj da ni anya ré szé re gyest fi zet ni, nem kell drága pénzért óvodai, iskolai férõhelyet biztosítani a megszületendõ gyer mek nek. Tisz ta ha szon. Pont úgy, mint aho gyan nap ja ink ban lát juk ezt a bõdületes nagy haszontermelést az állam részérõl, szerte az egész országban. Gyurcsány Ferencnek ugyan muskátliherélésbõl (állítólag azon a fõiskolán, ahol õ a testnevelés-biológia szakos tanári diplomáját szerezte, e szakpáros hallgatóit muskátliherélõknek becézték), van diplomája, de a dialektikus materializmus alapjait oly szilárdan tette magáévá, hogy annak alkalmazásáról a mai na pig sem tud, vagy nem akar le mon da ni. A ne ve ze tes em ber, aki per - manens küldetéses rohamában azt játssza, hogy õ a magyar miniszterelnök, a minap Davosban a maga sajátos dialektikájába helyezte a tavalyi aszály, a mezõgazdasági termelés és az EU pénzáramának helyzetét. Errõl nyilatkozott ékes angol nyelven a nemzetközi sajtó prominenseinek. Azt mondotta, hogy a tavalyi aszály kifejezetten jól jött a gazdaságnak. Ez úgy lehetséges, hogy az aszály miatt jóval kevesebb termést sikerült betakarítani, tehát hiány keletkezett. A hiány miatt az egyes termékek árai, a piaci törvényeknek megfelelõen az ég be szök tek, nõt tek az aszá lyt túl élt gaz dák be vé te lei. Eb bõl meg az kö - vetkezik, hogy a mezõgazdasági termelés támogatására nem szükséges pénzt fordítani, az erre szánt forrásokat át kell csoportosítani más területekre. Na, erre tessék gombot varrni! Annak a lehetõségén elgondolkodni, hogy talán mégsem kéne az Úristennek engedni, hogy Ferenc testvér kísérõ nélkül szabadon grasszálhasson és mint elszabadult hajóágyú törjön zúzzon mindent maga körül, legfeljebb a dialektika sajátos rendszerébe ágyazva lehetséges. Történetesen arra gondolok, hogy talán akadhatott volna egykor, kellõ idõben valami duhaj pápai kocsmatöltelék, aki egy jól irányzott rúgással beavatkozhatott volna a magyar történelembe. Állítólag már megjelentek az utcán a szadesz népszavazási plakátjai, amelyeknek a célja arra bírni a szavazókat, hogy a FIDESZ által felvetett népszavazási kérdések elutasításával szavazzanak. Természetesen nem úgy kö ze lí tik meg a té mát, hogy ugye ked ves vá lasz tó több pénzt akarsz fi zet ni az egészségbiztosításért, mint eddig fizettél. Ettõl sokkal körmönfontabb a társaság. A kampányukban a FIDESZ-t mint késõ kádárista, szélsõbaloldali pártot akarják a szavazók elõtt beállítani. Ezzel azt sugallják, hogy a népszavazás kezdeményezõi nem egyebek, mint valami retrográd, ósdi, a társadalmi fejlõdés rég kútba esett formájához ragaszkodó, anakronisztikus politikai képzõdmény megtestesítõi. Ezzel szemben az õ kezükben ott van minden titkok tudása, a problémák megoldásának általános csodaszere. Tessék mindenkinek behunyni a szemét, megkeresni a hozzá legközelebbi szadeszos embert, és tö ret len len dü let tel men ni utá na, mint egy kor tet ték ezt a le ni ni úton. Ott sem volt (vagy le he tett) két sé ge sen ki nek, hogy az út vé gén az El do rá dó vár min den ki re. A kép let ezek alap ján rop pant egy sze rû: van ugye a je len le - gi több évtizedes egészségbiztosítási rendszer, amelyik rossz, mint a pokol legsötétebb bugyra, aztán alternatívaként itt van az õk sebtiben összekalapált csodamódszerük, amelyik egyedülálló az egész világon, gyógyír minden bajra. Õk azt ál lít ják, hogy a ja vun kat akar ják. Nem két sé ges, hogy így van, már eddig is sok javunkat vették el, alig maradt valami a társadalmi vagyonból. Ilyen az egészségpénztári vagyon, amit egyre megveszekedettebb dühvel próbálnak megbízóik felügyelete alá vonni. Ez a rendszer nagyon sok hibával mûködik, az állam nem biztosítja törvénybeli kötelességét, hogy a méltányosan megállapított fenntartói járulékokat mindenkitõl beszedje. Mindjárt ott kez dõ dik a do log, hogy ez a já ru lék nem mél tá nyos, sok kal in kább a ha rács körébe tartozik. Ráadásul gyakran pont az állami intézmények maradnak el a befizetésekkel. Az elmúlt évek egészségügyi intézkedései olyan tudatos rombolást végeztek az ellátás, a betegszállítás, a gyógyszerészeti háttér, a kutatás fejlesztés forrásmegvonása terén, hogy lassan tényleg igazzá válik az alap ve tõ ér vük, hogy az ál lam rossz tu laj do nos, min dent el kell ad ni, az az üdvözítõ megoldás minden bajra. Ez olyan okoskodás, mint amikor a kontár házépítõ a trehány módon felrakott fal ledõlése után a téglát meg a habarcsot hibáztatná. A balladák trehány kõmûvese, bizonyos Kelemen nevezetû odáig ment a pótcselekvések keresésében, hogy végül az asszonykáját falazták be hasonszõrû cimboráival, hogy magas Déva várának falai ne dõljenek le. Nem lennék én ellene egy hasonló megoldásnak, ha biztosak lehetnénk felõle, hogy egy menyecske falba építésével rendbe jönnének az egészségügy problémái, meg valahogyan távol lehetne a magyar nemzet stratégiai ágazataitól tartani a szadesz kufárait. A menyecske személyét illetõen meg az egészségügyi intézmények területén, káromkodásba ágyazottan legtöbbször elhangzó nõi név tulajdonosát kéne a nemes feladattal megtisztelni. KOPOR TIHAMÉR www. t-meszaros.hu

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

A kormány a családok oldalán áll

A kormány a családok oldalán áll ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban XI. LAP évfolyam 11. szám 2013. június 6. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A A kormány a családok oldalán áll A Fi desz nép sze rû sé ge min den köz

Részletesebben

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON

EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON KÖZÉLET EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON Az általános iskola intézményvezetôjeként örömmel számolok be a Ked ves Ol va sók nak arról a jeles eseményrôl, mely május 30-án történt iskolánkban. Ekkor köszöntötte

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

TISCHLER JÁ NOS AZ ONÓDY-ÜGY, 1964 *

TISCHLER JÁ NOS AZ ONÓDY-ÜGY, 1964 * A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK 239 TISCHLER JÁ NOS AZ ONÓDY-ÜGY, 1964 * 1964. de cem ber 5-én a Nép sza bad ság hí rül ad ta, hogy a Bu da pes ti Rend õr-fõ ka pi - tány

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai Rövid hírek Iklanberény Kis te le pü lés az or szág leg na gyobb há zá ban Iklanberényben hos szú ide je szo kás, hogy a fa lu la kói kö zö sen men nek ki rán dul ni. Ez idén sem volt más ként. Az úti

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

- Kistarcsai Híradó A VÁROS HÍREI Ok tó ber 23-án vá ros hoz mél tó mó don ün ne pel tek Kistarcsán Az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc 51. év for du ló ján dél előtt 10 órá tól ün - ne pi prog

Részletesebben

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 GYÓGYÍTÓ ÉVTIZED 1 Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 Kiadja a Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány Felelôs kiadó: Kalmár László Szerkesztette: Kalmár László, Rózsa András,

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

- Gyer mek or vo si ügye let csak be uta ló val A VÁROS HÍREI A Pest me gyei Flór Fe renc Kór ház fő or vo sá nak tá jé koz ta tá sa sze rint ügye le ti idő ben sok szü lő nem lé vén kü lön gyer mek or

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14.

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. 2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. augusztus 14. A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN

Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN A kiadvány a Garamond Kft gondozásában készült A grafikákat Lelesziné Tarnai Irén készítette 2002. május TARTALOMJEGYZÉK Előszó Gyermekkorunk karácsonya...5. oldal Kivégzések

Részletesebben

A Financial Times sem hisz a deregulációban?

A Financial Times sem hisz a deregulációban? Dr. For gács Im re egye te mi do cens A Financial Times sem hisz a deregulációban? (Té zi sek a pénz ügyi vál ság ról re gu lá ci ós né zõ pont ból) Az az ér zé sem, hogy töb bé már nem Kan sas - ban va

Részletesebben

Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la tok fel hasz ná lá sá val

Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la tok fel hasz ná lá sá val MT_füzet_2014_2_magyar_0918_2_Layout 1 9/23/14 2:06 PM Page 1 Az idő sebb ko rosz tály hoz tar to zó mun ka vál la lók fog lal koz ta tá sát elő se gí tő megol dá sok Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

A megvalósulás első lépései

A megvalósulás első lépései 1394 2011 2011. február l Xviii. évfolyam 2. szám l Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 Ft L a tartalomból JóTéKoNysági bál Tizenötödik alkalommal rendezett jótékonysági bált

Részletesebben

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Dr. Ba lázs Ist ván CsC. tan szék ve ze tõ egye te mi do cens A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Mint egy más fél év ti ze de mû kö dik eu ró pai szer - ve ze te a kor

Részletesebben

EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN

EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN Kutatási jelentés ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány Collegium Pannonicum Író Gergely Alapítvány Kulturális Sokszínűség Alapítvány Budapest, 2011 2 EGyETEMES

Részletesebben

Isten áldásában gazag, boldog új évet!

Isten áldásában gazag, boldog új évet! X. évfolyam 1. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Tár sa dal mi, kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ fo lyó irat * Ára: 100 Ft 2003. ja nu ár Szá munk tar tal má ból: - Im memoriam: Szmola Sán dor

Részletesebben