Háromnapossá kerekedett a Magyar Kultúra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Háromnapossá kerekedett a Magyar Kultúra"

Átírás

1 Ingyenes kétheti lap példányban Albert Bútor Érd, Gellért u. 2. (Riminyáki sarok) Tel./Fax: 23/ Nyitva: H-P: 9-18, Sz: féle matrac: Bio, rugós, vákumos, tempúr Pizzarendelés: 06-20/ A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A A Magyar Kultúra Napja Érden A hétfõ esti gálamûsor csúcspontja a Honvéd Táncszínház fergeteges néptáncelõadása volt, a Kárpát-medencei táncok Igazi ínyencséget szolgáltak fel a zeneszeretõknek: a Trio Hárfisszimót Édes apám (84 éves) két hó nap ja sze di a vi ta min cso - ma got. Alu szé kony, be te ges volt, tü dõ- és szív aszt - más. A járása bizonytalan volt. Ezek megszûntek, szinte egy csapásra. NAGYON AKTÍV LETT!! Nem ful lad! Alig bí rom utol ér ni, olyan gyor san megy az ut cán. :) Kecsõ István né, 56 éves Anyu kám nak vet tem az Élet erõ Erõs na pi vi ta - min cso ma got, hogy job ban érez ze ma gát, mert A vitamin olyan, mint a levegõ ami ó ta el tá vo lí tot ták a mé hét, cu kor be teg lett és pár hó nap ja a ha ja is el kez dett hul la ni. Elõt te azt gon dol tam és mond ta is ne kem, hogy nem szed vi ta mint, mert a vi ta min az drog. Si ke rült át jut tat - nom, hogy ez ha mis adat és hogy fon tos vi ta mint szed ni. A haj hul lás ijesz tet te meg iga zán. Az óta be szed te az Élet erõ Erõs na pi vi ta min cso ma got, és azt mond ta ne kem, hogy a cuk ra jobb és job ban ér zi ma gát. A haj hul lás ra sem pa nasz ko dott. Ne - kem nye re ség, hogy se gít het tem anyu kám nak és Háromnapossá kerekedett a Magyar Kultúra Napja. Vasárnap a színházteremben a Kodály ver seny zajlott, a sátorban bábszínház, dzsessz, Dumaszínház, majd performansz következett, este Péterfy Bo ri és a Love Band koncertezett nagy sikerrel. Hétfõn az Írószövetség tartotta ünnepi ülését Ér den, majd dél után elõ ször a Ka lá ka Együttes szórakoztatta a kicsinyeket és a nagyo kat, majd a Kamara Savaria társulat adta elõ a Sós ka és sültkrum pli cí mû víg já té kot. Este nyolckor következett az ünnepi gálamû sor, amely nek ke re té ben Segesdi János alpolgármester átadta az Érdi Mûvészeti Díjat Büki Attilának, a Csu ka Zol tán Dí jat pe dig Martinovich Sándornak, a KÉSZ Ér di Szer ve - zete elnökének. Gratulálunk nekik! Beszédet mondott Vasy Gé za, az Írószövetség elnöke, majd a Trio Hárfisszimó következett, és a Honvéd Táncszínház elõadása zár ta az es tét. A Csuka Zoltán-díjjal kitüntetett Martinovich Sándor beírja nevét Érd könyvébe Volt már úgy vele, hogy kézfogáskor, esetleg egy melegnek szánt simogatáskor megjegyezték: jé, neked milyen hi deg a ke zed?!... So ká ig fel sem tûnt, majd e meg jegy zé sek kap csán föl fi gyelt rá, hogy me leg szo bá ban, ta ka ró alatt, vagy a ked - venc gyapjúpulcsi védelmében bizony a mindig hideg kéz felmelegedett. Mi lehet az oka? Nagyon egyszerû. Ami kor hideg a keze, a teste fázik. De már annyira hozzászoktatta magát a sokszor nem is annyira feltûnõ didergéshez, hogy ész - re sem veszi. Pont, mint a friss levegõ hiányát. A városból kimenekülve a zöldbe, esetleg az Alpok lábaihoz, ahol ha - rapni lehet ugyebár a levegõt, sokan rosszul leszünk a hirtelen oxigén-többlettõl. De vajon mi a normális? A megvonás? Hozzászokni muszájból a rosszhoz, a kevéshez, az elégtelenhez? Ugye, nem? A vitaminokkal ugyanez a helyzet. Hozzászoktattuk a szervezetünket a vitamin-nélküliséghez egy félreértelmezett egész - ségpolitika nyomán évtizedeken keresztül. Pedig a vitamin, az ásványi anyag úgy kell a testünknek az egészséges mûkö - dés hez, mint a le ve gõ, vagy a víz. Nélkülözhetetlen! Hogy mibõl, mennyit és mikor, meddig azt a saját szervezetére, állapotára szabva elmondják a Dr. Lenkei Életerõ Centrumban. Várják Önt szeretettel a Korall-házban, a Fõposta mellett! job ban lett. Na gyon jó, hogy ez így ös sze van ál - lít va! T.A. 1,5-2 hete szedik a gyerekeim az Alap vitamincsoma got és a KalMag-ot, az óta nem ál mod nak éj sza ka, valamint sokkal erõteljesebbek mind a ketten. A fér jem a KalMag-ot sze di, az óta nincs fel fú jód va, sok kal töb bet jár WC-re, és job ban ér zi ma gát. N. J.-né, 58 éves Ér di kul tú ra AHimnusz megírásának évfordulóján tartják min den év ben a Ma gyar Kul tú ra Nap - ját. Úgy gon do lom, ezt a na pot ki kel le ne ter - jesz te ni az egész év re, és min den év re. A Té li Tár lat meg nyi tó ján mond ta a kö vet ke zõt Feledy Balázs: a kultúra hozzá tartozik az emberiséghez, anélkül nem léteznénk. Kel le nek ter mé sze te sen a kam pá nyok, mert fel kell hív ni a fi gyel met a ren dez vé - nyek re, de a kul tú ra ré sze az em ber nek, és ha ma gát a kul tú rát kell szá mon kér nünk, ak kor va la mi baj van. És baj van. Ha szû kebb pár - tiánkat néz zük, nem le he tünk elé ge det tek. Egyre több kulturális rendezvényt látogatha - tunk, a Mûvelõdési Központban, a könyvtá - rakban, a Múzeumban és egyéb helyeken színvonalas kulturális eseményeken vehetünk részt, mégis, a hatvanötezer lakosból alig né - hány tucatnyian látogatnak el rendszeresen a programokra. Nem szí ve sen te szem, még is meg kell kér - deznem: a mintegy nyolcvan magyartanárból vajon hányan látogatták az irodalommal foglalkozó elõadásokat? Hányan voltak Meleg Vil mos Cso ko nai-est jén, vagy Din nyés Jó zsef szabadiskoláján? Hányan hallgatták a Kultúra Nap ján a Ka lá ka Együt test, amint Kosz to - lányi, József Attila megzenésített verseit adták elõ? Hány diákjuknak ajánlották ezeket a rendezvényeket? És hol voltak a többi értelmiségiek, városunk szí ne-vi rá ga, a mérv adók? Hol vol tak a képviselõk? A Téli Tárlat megnyitóján, vagy a hét fõ es ti gá la mû so ron há nyan vet tek részt? A Fidesz- frak cióból még lát tam töb be - ket, de szo ci a lis tát egyet sem. Mi ért? Mert fideszes a polgármester? A kultúra pártsem - leges. A Honvéd Tánc együt tes nép táncmû so - ra, vagy a há rom hár fá zó hölgy nem po li ti - záltak. Sajnos, az alvóváros azt is jelenti, hogy so kan szó sze rint csak alud ni jár nak Érd re, és egyéb szükségleteiket vásárlás, tanulás, szórakozás, kultúra, sport stb. Budapesten elé gí tik ki. Ezért len ne rop pant fon tos, hogy a választáskor elhangzott szlogen ne csak írott ma laszt ma rad jon, ha nem tény leg él he tõ kertvárossá váljunk, ami azt is feltételezi, hogy ne csak lak junk, ha nem dol goz zunk, ta - nuljunk, kulturálódjunk is Érden. A mostani városvezetés prioritási sorrendjében elõkelõ helyen szerepel a kultúra, de ehhez kellenek a városlakók, a polgárok is. A város megadja a lehetõséget, csak élni kellene vele. Ne ragadjunk le a min den na pi gon dok nál, mert a kul - túra, az igényes, értékes szórakozás erõt ad - hat a túléléshez, a felegyenesedéshez, a gon - dolkodáshoz! Azt remélem, egyre többen látogatják a jövõben a rendezvényeket, mert az mindany - nyiunk épülését szolgálja. ORLAI SÁNDOR Következõ számunk február 14-én jelenik meg Várjuk szeretettel a Korall-házban, a Fõposta mellett! Jöjjön be hozzánk, jobb lesz az Élete!

2 2 Egészségügy? Reform? Gyurkó Kata... amit erõ és ha ta lom el - vesz, azt idõ és ked ve zõ sze - ren cse is mét vis sza hoz hat ják, de ami rõl a nem zet, fél ve a szen ve dé sek tõl, ön ma ga le - mon dott, an nak vis sza szer zé - se mind ég ne héz s mind ég két sé ges. De ák Fe renc Sok év vel ez elõtt a de mok rá ci á val kezdõdött min den. Mielõtt sza - va za ti jo gunk lett vol na, min den a gaz da go ké volt. Aki nek volt pén ze, meg kap ha tott min dent, or vost, jó is - ko lát, jó nyug dí jat. A de mok rá ci á val sza va za ti jo got kap tak azok is akik sze gé nyek vol tak, és ez le he tõ sé get adott ar ra, hogy a ha ta lom a pénz tõl a köz vé le mény fe lé to lód jon el. Az em be rek, vál lal va dön té sük sú lyát, ma guk vá lasz tot ta kép vi se lõk re bíz - ták az or szág irá nyí tá sát, de a nép ál - tal fel ru há zott kép vi se lõk önál ló éle - tet akar tak él ni. Gaz da sá gi dön té sek - re hi vat koz va sa ját ér de ke i ket he - lyez ték elõ tér be vá lasz tó pol gá ra ik - kal szem ben. Ve gyük ész re! Az em - be rek szép las san el adó sod nak, az el adó so dott em ber re mény te len né vá lik, és a re mény te len em ber nem sza vaz! Az iga zi de mok ra ti kus for ra - da lom az len ne, ha az em be rek a sar - kuk ra áll ná nak, és a kép vi se lõk a nép sze rint sza vaz ná nak, de ezt már sen - ki sem akar ja, ezért pes szi miz mus - ban tart ják az em be re ket! Néz zünk kö rül, hol van nak a de rûs, jó ke dé lyû em be rek? Mi rõl be szél get nek a vo - na ton, a bu szon, mi lyen hí re ket hal - lunk a rá di ó ban? Két út ja van az em - be rek irá nyí tá sá nak: a meg fé lem lí tés és a de mo ra li zá lás. Ta nult és egész - sé ges nem ze tet ne héz kor má nyoz ni. Sen ki nem akar ja, hogy itt okos, de - rûs, dön té sü ket vál la ló, sa ját jö võ jü - kért harc ba szál ló em be rek te gye nek va la mit, ami kor a nem ze ti egész ség - biz to sí tá sunk tól akar nak meg fosz ta - ni min ket. Te ho gyan lá tod? Van-e olyan eu - ró pai or szág, amely ben az ál lam semmilyen formában nem járul hozzá az egész ség ügy höz? Mi ért jó, ha nem egy, hanem egymással versengõ 22 pénztár alkudozik gyógyszerárakról, gyógyászati segédeszköz árakról? Mi tõl ér né meg egy üz le ti ala pon gon dol ko dó pénz tár nak vi sel ni a megelõzéssel kapcsolatos költsége - ket? Mi tõl ér né meg egy üz le ti ala - pon gondolkodó pénztárnak nem a gyermekvállalástól tartózkodásra befolyásolni a nõket, amikor az emiatti (késõbbi) nagyobb egészségi kockáza tok már õt ter hel nék? Mi ért ér né meg a befektetõnek belépni a törvénytervezet felvázolta rendszerbe, amikor államkötvényben többet kaphat a pén zé ért nul la mun ka és gya - korlatilag nulla kockázat mellett? Kész vagy le ráz ni ma gad ról a sok- sok ku dar cot, pes szi miz must? Ér zed, hogy te is te het nél va la mit? Téged is foglalkoztat a sok megválaszolatlan kérdés az új egészségügyi re form kap csán? Ak kor gye re el Te is a lakossági fórumunkra! Kérdezd meg Te is az országgyûlési képviselõnket, dr. Jánosi Györgyöt! A fórum ideje alatt gyermekmegõrzést, kézmûves foglalkozást biztosítunk. A polgári összefogás lapja Alapította az Összefogás Egyesület Kiadja a BALATONI 19. KFT. Felelõs kiadó a kft. ügyvezetõje Felelõs szerkesztõ: ORLAI SÁNDOR Szerkesztõség: Érd, Alsó u. 8., Összefogás Székház Telefon: Honlap: ISSN Nyomdai elõállítás: Ringier Kiadó Kft. Nyomda Felelõs vezetõ: Bertalan László nyomdaigazgató Hirdetésfelvétel: ÉRD I LAP Ügyfélszolgálati I rodája KATALIN ÜZLAT H ÁZ földszintjén, a Budai út 11. szám alatt H irdetésfelvétel, apróhirdetések felvétele minden hétköznap: 9-12 és óra között. Telefon: 06-23/ , 06-20/ Több pénztár? Több biztosító? Ki érti ezt... Horváth András Kezdetben volt az Állami Biztosító, ahol néhány millióan megkötöttük a biztosításunkat, de amikor kár keletkezett, a kifizetések körül mindig akadtak problémák. Legtöbbször azt vágták a fejünkhöz, hogy ép pen ar ra a kár ra, ami ért bennünket, nem érvényes a biztosítás, de ajánlanak plusz pénzért kiegészí tõ biz to sí tást, és ak kor az már jó lesz ar ra is. Meg kö töt tük, de mit ád Is ten, a legközelebbi kárunkra sem volt jó, de köthettünk egy harmadikat, ami most már biz to san min den re jó lesz. És ez így ment a végtelenségig, csak fizettünk, de ha baj ért de er re azt gon - dolom, mindannyian emlékszünk. Aztán privatizálták azt az egyet is és óri á si ver seny ala kult ki, min - den ki mást aján lott leg alább is más né ven, de a lé nyeg, ha kár ért, a ki - fizetéseknél mindig gond volt. Hát va la hogy így lá tom a több pénztáros, több biztosítós egészségügyi biz to sí tást is, mert mi ért len ne másként, hiszen ugyanazok a biztosítók lesznek a tulajdonosok, mint akik már ed dig is itt vol tak Ha zánk ban Ma sen ki nem tud ja, hogy mi tar - to zik az alap el lá tás hoz. Most egy tör vényt sza vaz na meg is mé tel ten a par la ment, amely nek ke re tén be lül kor mány ren de le tek, ezen be lül mi - nisz te ri ren de le tek szü let nek. Ez utób bi a kat már sen ki nem el len õr zi. Ezek alap ján tud ják majd a biz to sí tó tár sa sá gok sa ját üz let po li ti ká ju kat ki ala kí ta ni. Ami ter mé sze te sen nye - re sé get kell majd ga ran tál jon. Nem is ke ve set, mert kü lön ben mi ért koc - káz tat ná a pén zét, ami kor ma ná lunk min den kü lö nö sebb ri zi kó nél kül a ban kok mi ni mum 8% ka ma tot fi zet - nek. Visszatérve a jó kis Állami Biztosító példához, ha nekem megfájdul a fogam, akkor a biztosításomhoz tartozó rendelõ csak kihúzhatja, de nem kezelheti, mivel az már nem része az alapellátásnak. A fogaim akkor maradhatnak meg, ha arra kiegészítõ biztosítást kötöttem jó elõre. Persze ez csak olvashatatlan, apró betûkkel látható a szerzõdésben. A lakosság fele már elvesztette a fo ga it a 90-es évek kö ze pén, ami kor meg szûnt az in gye nes fog or vo si el lá - tás (Bok ros cso mag), most majd el - vesz ti a má sik fe lét is. Igaz le het azon ban ez min den re: ami bõl több van ben nünk, most egy - szerûbb és gyorsabb megszabadulni a rom lott szer vek tõl, mint hogy éve ken Me di án: Újabb MSZP-s ne ga tív re kord T artósan az MSZP a legelutasítottabb párt Magyarországon: korábban soha nem mondták ennyien, hogy semmiképp sem szavaznának rá. A nagyobbik kormánypárt támogatottsága a teljes szavazókorú népesség körében 19 százalékra esett vissza olvasható a Medián legfrissebb közvélemény-kutatásában. A fel mé rés bõl ki de rült, hogy a Fi desz ve ze tõ he lye min den ko ráb bi nál biz - to sabb, tá mo ga tó i nak ará nya min den vá lasz tói cso port ban több mint két sze re - se az MSZP-szavazókéinak. A 2006-os parlamenti választás óta a Fidesz minden jelentõs társadalmi-demográfiai csoportban nagyjából azonos mértékben erõsödött. Ezzel szemben az MSZP ugyancsak minden rétegben veszített szavazókat, ám korántsem egyforma mértékben. A legutóbbi választáson a szocialisták az idõsebbek és az alacsonyabb státusú középkorúak körében kapták a legtöbb sza va za tot, a Fi desz tá bo rá ban pe dig fõ leg a fi a tal kö zép ré te gek és az idõs val - lásos szavazók alkottak koalíciót. A politikusok népszerûségi rangsorában végbement kevés számottevõ válto zás kö zül a leg lát vá nyo sabb Kósa La jos deb re ce ni pol gár mes ter, Fi desz-al el - nök szárnyalása: az õ 10 százalékpontos népszerûségnövekedése azt is jelenti, hogy az ok tó be ri ne gye dik hely rõl most a lis ta élé re ug rott. Elõkelõ helyezése elsõsorban annak tulajdonítható, hogy pillanatnyilag õ az a Fidesz-politikus, akit a legkevésbé utasítanak el az MSZP-szavazók, hiszen 45 százalékuk szívesen látná fontos politikai szerepben, miközben Varga Mihályról 25, Pokorni Zoltánról 17, Navracsics Tiborról 8 százalékuk gondolkodik így. A Medián januári felmérését a szokásosnál kétszer nagyobb, 2400 fõs mintán végezte. A Medián elõzõ, decemberi felmérése még azt mutatta, hogy a teljes szavazókorú népességben a Fidesz novemberi, rekordnagyságú támogatottsága mérséklõdött. Akkor arra emlékeztettek, hogy novemberben a teljes népesség 44, a pártot választók 60 százaléka szavazott volna a Fideszre, s hozzátették: december re ugyan ez az arány 40, il let ve 57 szá za lék ra vál to zott. Az MSZP-re sza va - zók aránya novemberhez képest decemberre a Mediánnál érdemben nem válto zott: ak kor a tel jes né pes ség 20, a pár tot vá lasz tók 28 szá za lé ka állt a szo ci - alisták mellett. keresztül sok-sok pénzért kezeltessük azo kat. Aztán tessék megmondani, melyik biz to sí tó köt egy 20 éves au tó ra tel jes kö rû Cas cót? Egyik sem, és így nem vár ha tó el, hogy egy idõ sebb em ber re teljes körû biztosítást kössenek, mert az várhatóan sokba fog kerülni. S a csúcs, amivel butítanak, hogy nem lesz több biz to sí tó és nem lesz pri va ti - zálva, csak 22 magánpénztárat hoznak lét re. Igaz, hogy eb be ke rül az ál la mi - lag garantált és összegyûjtött Társadalom Biz to sí tó összes pén ze. Hát mi rõl tetszenek hazudozni nekünk megint? Azt tet sze nek hin ni, hogy ilyen fo gya - té kos nép let tünk? Na nem ezt már nem nyel het jük csak úgy le. A ma gyar nyelv a vi lág leg szebb nyel ve. Szin te nincs olyan szó, amelynek ne lenne ugyanazon jelentésû pár ja. Most is ez a hely zet. Az egy biztosító pénze bekerül a privatizált pénz tá rak ba, és azt köl tik el a tu laj - donosok. Ügyes trükk, mondhatnánk, ha nem tudnánk, hogy jelentésbeli kü lönb ség nincs a két cég kö zött. Nos, tisztelt képviselõ hölgyek és urak, ez a tét, amely rõl Önök nek sza - vaz ni kell feb ru ár 11-én. Az összes többi mellébeszélés, de Õszöd után mond hat nánk úgy is, hogy ha - zugság felsõ fokon! A Munkáspárt állásfoglalása a március 9-i népszavazásról A Magyar Kommunista Munkáspárt támogatja a március 9-re kiírt népszavazást. Egyet ér tünk az zal, hogy az em be rek életét alapvetõen befolyásoló kérdésekben magukat az embereket kell megkérdezni, és nekik kell dönteniük. A Magyar Kommunista Párt tagjainak válasza mind a három kérdésre: egyértelmû IGEN! A vá la szunk IGEN, mert úgy gon dol juk, hogy az egész ség ügy és az ok ta tás gond - ja it nem az em be rek re rótt na gyobb ter - hek kel kell meg ol da ni. Több pénzt kell ad - ni az egészségügynek és az oktatásnak. Az or szág pén zét nem a kül föl di nagy vál - lalatok támogatására, a minisztériumi emberek, adórendõrök eltartására, kormányzati negyed építésére és más fölösleges kiadásokra kell költeni, ahogyan ezt a mostani kormány teszi, hanem az egészségügyre és az oktatásra, ahogyan tennénk mi. A vá la szunk IGEN, mert a fi ze tett egész - ségügy és a fizetett oktatás bevezetése rövid idõn be lül el ve zet az egész ség ügy és az ok ta tás pri va ti zá ci ó já hoz. Ezt pe dig nem akar juk! Az ok ta tás és az egész ség - ügy ma rad jon az ál lam dol ga! A vá la szunk IGEN, mert szá munk ra nem az a kér dés, hogy mely po li ti kai erõk kez - de mé nyez ték, ha nem az, hogy jó ügyet szol gál-e vagy sem. A már ci us 9-i nép - szavazás kérdései a mi kérdéseink is, a dolgozó emberek kérdései is, ezért támogatjuk. A Magyar Kommunista Munkáspárt támogatja a népszavazást azért is, mert meg kell mutatnunk az ország mostani urainak, hogy mi is létezünk. Nem maradhatunk passzív szemlélõk. Meg kell mutatnunk, hogy nem tûr jük el to vább a mil li ár - dosok pökhendi kormányzását. Nem tûrjük el to vább, hogy ne kik min dent, ne künk meg sem mit. Felhívjuk az MSZP volt baloldali szavazóit: ne engedjék ismét becsapni, riogatni ma gu kat! Nem kor mány buk ta tás ról, s nem is a szocializmusról, de igenis szociá lis alap jo ga ink ról sza va zunk. Ad ja nak végsõ figyelmeztetést a szocialista pártvezé rek nek, hogy nép el le nes po li ti ká ju kat nem támogatják, nem tûrik tovább. A Magyar Kommunista Munkáspárt vissza uta sít ja az MSZP és az SZDSZ nép sza - vazás ellenes kampányát. Ezek a pártok nem egyszerûen nemet mondanak a három kérdésre, hanem minden erõvel a népszavazást akarják lejáratni, azaz elvenni az emberek egyetlen alkotmányos jogát, hogy a négyévenkénti választásokon túl is beleszóljanak saját ügyeik eldöntésébe. Budapest, január 26. Magyar Kommunista Munkáspárt Központi Bizottsága

3 3 Megkérdeztük az alpolgármestert Orlai Sándor Januárban két ülést is tart az érdi közgyûlés, ezek közül az elsõ 24-én zajlott le, a következõre, amelynek fõ témája a Fundoklia-völgy jövõje lesz, 31-én kerül sor. A lezajlott közgyûlésrõl kérdeztük Segesdi János alpolgármestert. Ön sze rint, mi rõl szólt a 24-ei Közgyûlés? Tervekrõl, racionális döntésekrõl és önzésrõl, kicsinyességrõl. Kezd jük a vé gé rõl, mit ért ki - csinyességen és önzésen? Városunk a kultúra napján egy olyan rendezvénysorozattal rukkolt elõ, mely nem csak az ér di ek tet szé - sét nyer te el, de az or szá gos mé dia és közvélemény is felkapta a fejét a színvonalas produkciótól. Volt itt zene, tánc, pró za, köl té szet, szín ház és film. A ko moly és vi dám mû faj egy - aránt megtalálható volt a repertoárban. A szervezésnek köszönhetõen az érdiek féláron látogathatták meg a Szép mû vé sze ti Mú ze u mot, több mint száz diákunk pedig ingyenesen tehetett látogatást, ugyanitt. A költsé gek pe dig alig ha lad ták meg an nak rendezvénynek költségeit, melyet az elõzõ ciklusban egy délutáni kultúr programra költöttek. Annak a rendezvénynek a nézõszámára jellemzõ, hogy a szín pa don töb ben vol tak, mint a né zõ té ren. Kri ti kát ak kor nem, most azon ban igen éle sen fo - galmaztak meg. Félinformációkból tá jé ko zód va, tör vény sér tés sel vá - dolták a pol gár mes tert, mert a vá ros nevében csatlakozott a Magyar Írószövetség által átadott Bella István díj hoz. Az, hogy ez Érd nek a kul tu - rá lis tár sa da lom ban mi lyen he lyet biztosít, nem érdekelte a kritizálót. Mellesleg, ugyanez a kritizáló egy 262 milliós döntéshez, melyet most a bíróság vizsgál, kérdés és ellenvetés Forrás: Inforádió A vi zit díj ról, a kór há zi na pi díj - ról és a tan díj ról dön tõ nép - sza va zás ról be szélt hét fõn a Fi desz el nö ke a párt frak ció - ülé se elõtt. Or bán Vik tor hang sú lyoz ta: ré gen lá tott olyan ar cát lan sá got, mint ak - kor, ami kor a kor mány köz - pénz bõl kam pány ol. Az el len - zé ki párt el nö ke sze rint azt kell el ér ni, hogy a sza va zás ér vé nyes és ered mé nyes le - gyen. A nép sza va zás nem párt kér dés, nem ér de kes, hogy ko ráb ban ki ki re sza va - zott - hang sú lyoz ta Or bán Vik tor. Elõször értékelte a Fidesz elnöke nyilvánosan a népszavazás kapcsán kialakult helyzetet azóta, hogy Sólyom László államfõ bejelentette a népszavazás március 9-i dátumát. Orbán Viktor a párt parlamenti frakciójának ülése elõtt hangsúlyozta: régen látott olyan arcátlanságot, mint ma nap ság, ami kor a kor mány közpénzbõl kampányol, ezért felszólít ják a kor mányt, hogy ezt hagy ja abba. nél kül ad ta a ne vét. A gyer me kek múzeumlátogatásáról is csak az ugrott be az egyik kép vi se lõ nek, hogy a helyettesítõ tanároknak ki és hogyan fizeti meg a túlórát. Szerintünk pedig tényleg a gyermekek érdeke az elsõ. Miskolczi Katalin képviselõaszszony interpellációja a leginkább jellemzõ a mostani ellenzék mentalitásá ra. Szó vá tet te, hogy a frak ciószo - bák beosztását az õ kárukra kívánom meg ol da ni és 2006 kö zött a 14 MSZP-s képviselõ a Polgárok Háza legnagyobb frakciószobájában dolgozhatott. A Fidesz frakciót pedig kilakoltatták az addig használt 10 m 2 -es irodából, kidobálták az iratokat és bútorokat a megkérdezésünk nél kül, majd egy kb. 5 m 2 -es iro dát bocsátottak a 6 képviselõ rendelkezésére. A választások után mi nem dobáltuk ki a bútoraikat, irataikat. Másfél évig ígérgették a kiköltözést. Újabb és újabb lehetõségeket vizsgáltunk meg, de a hivatal jelenlegi helyzete nem engedi meg az irreális igé nyek tel je sí té sét. A 9 MSZP-s kép vi se lõ most kb. 25 m 2 -en kénytelen osztozni. Õk mégis igazságtalanságról és a munkájuk ellehetetlenítésérõl beszélnek. Szerintem a padláslesöprõ, kitelepítõ, az utolsó lyukat is államosító álmokból ideje lenne felébredni, és a demokratikus gyakorlatot sem ártana elsajátítani. Ezek a rossz hí rek, hall hat - nánk va la mit a jók ról is? Természetesen. A rendelõ intézetnek mostantól megválasztott vezetõje van. Így remélhetõleg a mûködés tovább javul, és a reménybeli beruházásnak, bõvítésnek is felelõs gazdája lesz. Megteremtettük a mezõõri szolgálat kereteit. Ha a szervezés folyama ta be fe je zõ dik, az ér di gaz dák munkájának gyümölcse nem kerül ebek harmincadjára. A csatornatársulás hétfõn megalakulhat. A szisztematikus munka meghozta az eredményt. Ugyan el ve szett négy év, de vég leg nem esett kút ba a terv, és ez - zel együtt az uni ós tá mo ga tás. Kö - szönhetõ ez Tóth Tamás tanácsnok - Elment a józan eszük El ment a jó zan eszük" A Fi desz el nö ke a frak ció tag jai elõtt elmondott beszédében hangsúlyozta: miközben milliárdokban mérhetõ a kampányra fordított összeg, dobozdíjat akarnak bevezetni olyan gyógyszerekre, melyektõl emberek élete függ. El ment a jó zan eszük, ezt mindannyian érezzük" jelentette ki Orbán Viktor. A társadalombiztosítás jövõjérõl szó ló tör vényt nem le het az em be rek beleegyezése nélkül megváltoztatni, ezért a Fidesz véleménynyilvánító népszavazást kezdeményez február 11-én mond ta az el len zé ki párt ve - zetõje, hozzátéve: ha ezt nem engedik, ak kor ál lam pol gá ri kez de mé - nyezésre ebben a témában várhatóan õsszel lesz egy másik népszavazás. A népszavazás a változtatás elsõ fontos lépése lehet Magyarországon esélyt kaptak az emberek a változtatásra, nagy lehetõ ség ka pu já ban áll az or szág. A le - romlást meg kell állítani, a kormányzati hazugságokkal tovább élni nem lehet. Ehelyett felelõs döntések kelle nek" - mond ta Or bán Vik tor. A Fi desz el nö ke sze rint ezen az úton a népszavazás a változtatás elsõ fontos lépése lehet. Egyik oldalon azt látjuk, hogy az emberek felelõsséggel gondolkodnak és dolgoznak, a má sik ol da lon pe dig van egy, az országot lejtõre sodró, kapkodó, a kormányzáshoz nem értõ kabinet" jelentette ki a Fidesz elnöke. A Fi desz el nö ke sze rint el kell ér - ni, hogy a népszavazás érvényes és ered mé nyes le gyen. "Ez nem lesz olyan könnyû, mint sokan gondolják, hi szen is mét meg in dult a kor - mány za ti ha zug ság had já rat. Leg - nak, aki nek volt tü rel me egy éves idegõrlõ tárgyalások során érvényesíteni a szándékunkat, és tudatosítani, hogy ez a szán dék az ös szes tár - gyaló fél érdeke. Elfogadtuk a távhõ díját, mégpedig olyan keretek között, ami elviselhetõ emelkedést jelent, vagyis alatta marad az inflációs értéknek. A közterületek használatáról szóló ren de le tün ket igye kez tünk úgy alakítani, hogy a sokak által vágyott rend kialakuljon, és fenntartható legyen, az elvárásoknak megfelelõen. A Batthyány Program felülvizsgálata és elfogadása továbbra is biztosítja az átgondolt tervezés kereteit a cik lus so rán, sõt bi zo nyos ele mei hosszútávon vetítik elõre Érd jövõjét. Ha va la ki fi gye lem mel kí sé ri ezeket a döntéseket, láthatja, hogy ha apró lépésekkel is, de megkezdõdött a sokéves elmaradás ledolgozása. Mind eh hez még sok mun ká ra, az itt élõk ré szé rõl pe dig nagy- nagy tü - relemre lesz szükség. Ehhez igyekszünk minden tájékoztatást és információt megadni. Ha mégis lennének kérdések, állunk mindenki rendelkezésére októbere óta nincs zárva az ér di ek elõtt a hi va tal és a vá - rosvezetés ajtaja. Köszönöm a beszélgetést és az információkat! alább ak ko ra ha zug ság-kam pány ra kell fel ké szül ni, mint a 2006-os vá - lasztási kampányban" hangsúlyoz - ta Or bán Vik tor. A legnagyobb ellenzéki párt veze tõ je sze rint a nép sza va zás nem pártkérdés. Nem érdekes, hogy korábban ki kire szavazott, eszmei-ideológiai szempontból merre húz a szíve. A XXI. szá zad leg fon to sabb kér - déseirõl kell dönteni - tette hozzá. Sem mi sem megy tönk re ma gá tól Szeretnénk, ha a választók megértenék, hogy a kormányzati hazugságok és az ország süllyedése közvetlen kap cso lat ban áll nak egy más sal. A hazugság hiteltelenséget és válságot eredményez" jelentette ki a Fidesz ve ze tõ je, aki hang sú lyoz ta, hogy sem mi sem megy tönk re ma gá tól. Szakadékba zuhanni egyetlen autó sem szo kott, va la ki min dig ül a vo - lánnál. Valakik felelõsek azért, hogy becsapták az országot. Az emberek döntõt többsége pontosan tudja, ki mi att ke rült az or szág lej tõ re" je - lentette ki Orbán Viktor. Március 9-én az emberek végre dönt het nek azok ról, akik ed dig a fe - jük fö lött dön töt tek ró luk" tet te hoz zá, el is mer ve, hogy ha zug ság min dig lesz a vi lág ban, de ez nem ok arra, hogy azt elfogadjuk. Tolvajok is min dig vol tak, de azt, hogy úgy is lesznek mindig tolvajok, ezért nem kell õket felelõsségre vonni, csak olyan mond ja, aki nek el ment a jó zan esze" mond ta a Fi desz el nö ke. A di a lek ti kus ma te ri a liz mus meg a gaz dák Akik elég sok sót me get tek már és az agyérelmeszesedés problémájával sem kell napi küzdelmet vívniuk, emlékezhetnek erre a bûvös szó ra. Va la mi olyas mit je len tett ez, hogy a dol gok alakulását soha sem valami jól kiérlelt igazsághoz kell mér ni, ha nem egy olyan vi szony lat rend szer - ben vizsgálni, amelyet valamelyik párfunkci éppen meghatározott. Hajdanában danában, akár a kakas a sze mét domb ján, egy-egy párt ve zér a sa ját territóriumán, dialektikus materializmus bûvös varázsigéjével, saját zsebbõl osztotta az észt és fõleg azt, hogy mer re van az elõ re. A mai fiataloknak, meg akik még nem hallottak róla, talán a következõképen lehetne illusztrálni a dialektikus materializmus lényegét. Vegyünk példaként egy fi a tal em bert, akit na gyon ala po san ágyé kon rúg nak. Az õ szem szö - gébõl a tökön rúgás olyan rettenetes élmény, amelyhez foghatót nem szívesen él át az em ber gye re ke. Azon túl, hogy ilyen kor rend sze rint a csil la gos ég is meg je le nik a szen ve dõ sze mei elõtt, nagy a ve szé lye, hogy a dur va be avat ko - zás után már leg fel jebb csak ke reszt apa le het a le gény bõl. Ez ugye az õ szem - szö gé bõl fáj dal mas is, meg tra gi kus is. Na itt jön a di a lek ti ka, ami kor egy má sik szem pont ból is meg kell vizs gál ni az ese ményt. Ha ez a fiú nem tud gye - re ket csi nál ni, nem kell az ál lam nak a maj da ni anya ré szé re gyest fi zet ni, nem kell drága pénzért óvodai, iskolai férõhelyet biztosítani a megszületendõ gyer mek nek. Tisz ta ha szon. Pont úgy, mint aho gyan nap ja ink ban lát juk ezt a bõdületes nagy haszontermelést az állam részérõl, szerte az egész országban. Gyurcsány Ferencnek ugyan muskátliherélésbõl (állítólag azon a fõiskolán, ahol õ a testnevelés-biológia szakos tanári diplomáját szerezte, e szakpáros hallgatóit muskátliherélõknek becézték), van diplomája, de a dialektikus materializmus alapjait oly szilárdan tette magáévá, hogy annak alkalmazásáról a mai na pig sem tud, vagy nem akar le mon da ni. A ne ve ze tes em ber, aki per - manens küldetéses rohamában azt játssza, hogy õ a magyar miniszterelnök, a minap Davosban a maga sajátos dialektikájába helyezte a tavalyi aszály, a mezõgazdasági termelés és az EU pénzáramának helyzetét. Errõl nyilatkozott ékes angol nyelven a nemzetközi sajtó prominenseinek. Azt mondotta, hogy a tavalyi aszály kifejezetten jól jött a gazdaságnak. Ez úgy lehetséges, hogy az aszály miatt jóval kevesebb termést sikerült betakarítani, tehát hiány keletkezett. A hiány miatt az egyes termékek árai, a piaci törvényeknek megfelelõen az ég be szök tek, nõt tek az aszá lyt túl élt gaz dák be vé te lei. Eb bõl meg az kö - vetkezik, hogy a mezõgazdasági termelés támogatására nem szükséges pénzt fordítani, az erre szánt forrásokat át kell csoportosítani más területekre. Na, erre tessék gombot varrni! Annak a lehetõségén elgondolkodni, hogy talán mégsem kéne az Úristennek engedni, hogy Ferenc testvér kísérõ nélkül szabadon grasszálhasson és mint elszabadult hajóágyú törjön zúzzon mindent maga körül, legfeljebb a dialektika sajátos rendszerébe ágyazva lehetséges. Történetesen arra gondolok, hogy talán akadhatott volna egykor, kellõ idõben valami duhaj pápai kocsmatöltelék, aki egy jól irányzott rúgással beavatkozhatott volna a magyar történelembe. Állítólag már megjelentek az utcán a szadesz népszavazási plakátjai, amelyeknek a célja arra bírni a szavazókat, hogy a FIDESZ által felvetett népszavazási kérdések elutasításával szavazzanak. Természetesen nem úgy kö ze lí tik meg a té mát, hogy ugye ked ves vá lasz tó több pénzt akarsz fi zet ni az egészségbiztosításért, mint eddig fizettél. Ettõl sokkal körmönfontabb a társaság. A kampányukban a FIDESZ-t mint késõ kádárista, szélsõbaloldali pártot akarják a szavazók elõtt beállítani. Ezzel azt sugallják, hogy a népszavazás kezdeményezõi nem egyebek, mint valami retrográd, ósdi, a társadalmi fejlõdés rég kútba esett formájához ragaszkodó, anakronisztikus politikai képzõdmény megtestesítõi. Ezzel szemben az õ kezükben ott van minden titkok tudása, a problémák megoldásának általános csodaszere. Tessék mindenkinek behunyni a szemét, megkeresni a hozzá legközelebbi szadeszos embert, és tö ret len len dü let tel men ni utá na, mint egy kor tet ték ezt a le ni ni úton. Ott sem volt (vagy le he tett) két sé ge sen ki nek, hogy az út vé gén az El do rá dó vár min den ki re. A kép let ezek alap ján rop pant egy sze rû: van ugye a je len le - gi több évtizedes egészségbiztosítási rendszer, amelyik rossz, mint a pokol legsötétebb bugyra, aztán alternatívaként itt van az õk sebtiben összekalapált csodamódszerük, amelyik egyedülálló az egész világon, gyógyír minden bajra. Õk azt ál lít ják, hogy a ja vun kat akar ják. Nem két sé ges, hogy így van, már eddig is sok javunkat vették el, alig maradt valami a társadalmi vagyonból. Ilyen az egészségpénztári vagyon, amit egyre megveszekedettebb dühvel próbálnak megbízóik felügyelete alá vonni. Ez a rendszer nagyon sok hibával mûködik, az állam nem biztosítja törvénybeli kötelességét, hogy a méltányosan megállapított fenntartói járulékokat mindenkitõl beszedje. Mindjárt ott kez dõ dik a do log, hogy ez a já ru lék nem mél tá nyos, sok kal in kább a ha rács körébe tartozik. Ráadásul gyakran pont az állami intézmények maradnak el a befizetésekkel. Az elmúlt évek egészségügyi intézkedései olyan tudatos rombolást végeztek az ellátás, a betegszállítás, a gyógyszerészeti háttér, a kutatás fejlesztés forrásmegvonása terén, hogy lassan tényleg igazzá válik az alap ve tõ ér vük, hogy az ál lam rossz tu laj do nos, min dent el kell ad ni, az az üdvözítõ megoldás minden bajra. Ez olyan okoskodás, mint amikor a kontár házépítõ a trehány módon felrakott fal ledõlése után a téglát meg a habarcsot hibáztatná. A balladák trehány kõmûvese, bizonyos Kelemen nevezetû odáig ment a pótcselekvések keresésében, hogy végül az asszonykáját falazták be hasonszõrû cimboráival, hogy magas Déva várának falai ne dõljenek le. Nem lennék én ellene egy hasonló megoldásnak, ha biztosak lehetnénk felõle, hogy egy menyecske falba építésével rendbe jönnének az egészségügy problémái, meg valahogyan távol lehetne a magyar nemzet stratégiai ágazataitól tartani a szadesz kufárait. A menyecske személyét illetõen meg az egészségügyi intézmények területén, káromkodásba ágyazottan legtöbbször elhangzó nõi név tulajdonosát kéne a nemes feladattal megtisztelni. KOPOR TIHAMÉR www. t-meszaros.hu

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd 26. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 29/2008. (II. 19.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl.

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A nemzeti energiapolitika eredményei és esélyei

A nemzeti energiapolitika eredményei és esélyei Jun4.qxd 2012.06.20. 7:39 Page 144 A nemzeti energiapolitika eredményei és esélyei Járosi Márton Kacsó András A ve ze té kes ener gia szol gál ta tá sok ter mé sze tük nél fog va köz ér de kû ek; nagy

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor Szociológiai Szemle 2006/1, 116 128. KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN PAPHÁZI Ti bor Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet H-1134 Budapest,

Részletesebben

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek 131. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 212/2006. (X. 27.) Korm. r. A Pá lya mó do sí tó hi tel prog ram ke re té ben nyúj tott

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 577-768. OLDAL 2009. március 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1775 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 1113-1368. OLDAL 2007. március 22. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben