MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM"

Átírás

1 7. számú melléklet MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY a TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM HATÉKONY INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA A KÖZOKTATÁSBAN CÍMŐ KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁSÁHOZ KÓDSZÁM: TIOP 1.1.2/08/01 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg

2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ A PROJEKT LÉNYEGI ÖSSZEFOGLALÁSA HELYZETÉRTÉKELÉS A PROJEKT GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI HÁTTERÉNEK BEMUTATÁSA A PROJEKT INDOKOLTSÁGA A szakterület területi vonatkozású (település, kistérség, megye régió) összehasonlító elemzése A fejlesztés iránti kereslet és a kapcsolódó kínálati elemek elemzése A projekt szükségességét alátámasztó probléma és/vagy stratégiai irány bemutatása Szakpolitikai háttér A PROJEKT INDOKOLTSÁGÁNAK ÖSSZEFOGLALÁSA A PROJEKT CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGEI A PROJEKT CÉLJAINAK MEGHATÁROZÁSA A FEJLESZTÉSEK CÉLCSOPORTJAI, AZ ÉRINTETTEK KÖRE, A FEJLESZTÉSEK HATÁSTERÜLETE A PROJEKT KAPCSOLÓDÁSA A RELEVÁNS FEJLESZTÉSPOLITIKAI DOKUMENTUMOK FEJLESZTÉSI IRÁNYAIHOZ A projekt céljainak kapcsolódása az ÚMFT céljaihoz A projekt kapcsolódása a hazai és térségi fejlesztéspolitikához A PROJEKT KAPCSOLÓDÁSA A KIEMELT PROJEKTEKHEZ SZINERGIA-VIZSGÁLAT AZ ELÉRENDİ CÉLOKHOZ SZÜKSÉGES TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA INDIKÁTOROK A KÜLÖNBÖZİ FEJLESZTÉSI ALTERNATÍVÁK BEMUTATÁSA..17 2

3 4.1. AZ ALTERNATÍVÁK AZONOSÍTÁSA A 0 ALTERNATÍVA BEMUTATÁSA ALTERNATÍVA <ALTERNATÍVA MEGNEVEZÉSE> BEMUTATÁSA ALTERNATÍVA <ALTERNATÍVA MEGNEVEZÉSE> BEMUTATÁSA ALTERNATÍVA <ALTERNATÍVA MEGNEVEZÉSE> BEMUTATÁSA Az alternatíva megjelölése, tevékenységek, projektelemek A megvalósulás helyszíne A mőszaki tartalom meghatározása Az elıkészítéshez és a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok meghatározása Az elıkészítés és megvalósítás költségei és ütemezése A változat hatásainak elemzése Pénzügyi terv Közgazdasági költség-haszon elemzés Kockázatelemzés A JAVASOLT VÁLTOZAT MEGJELÖLÉSE ÉS INDOKLÁSA A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI A PROJEKTGAZDA ÉS PARTNEREINEK BEMUTATÁSA A projektgazda bemutatása A megvalósításban és üzemeltetésben részt vevı partnerek bemutatása A projektgazda és partnerei a projekthez kapcsolódó tapasztalatainak bemutatása A MEGVALÓSÍTÁS SZERVEZETE AZ ÜZEMELTETÉS FELADATAI ÉS SZERVEZETE SZERVEZETI ÉS MONITORING-KONTROLLING KÖLTSÉGEK TÉTELES FELSOROLÁSA, KÖLTSÉGEK ÜTEMEZÉSE A NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA, PR A MŐSZAKI MEGVALÓSÍTÁS RÉSZLETES ÜTEMEZÉSE ÉS PÉNZÜGYI TERVE RÉSZLETES CSELEKVÉSI TERV Az elıkészítés részletes feladatai és ütemezése A projekt megvalósításának részletes feladatai és pénzügyi ütemezése A TELJES PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSE A TÁMOGATÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI FELTÉTELEK BEMUTATÁSA MELLÉKLETEK...40 KÖTELEZİEN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA:

4 VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ 3-5 oldalas összefoglaló, olyan tartalommal, amely elegendı információt tartalmaz a projekt támogatásáról szóló elızetes döntéshez, illetve a legmegfelelıbb alternatíva kiválasztásához. A vezetıi összefoglaló tartalmi felépítésének az a logikája, hogy az adatok és számítások helyességéért a projektgazda felelıs, az összefoglalónak tehát csak végértékeket kell tartalmaznia, viszont minden olyan értéket közölni kell, ami szükséges a döntések meghozatalához. A projekt címe A projekt során tervezett tevékenységek és beavatkozások vázlatos leírása a helyszín megjelölésével A tervezett projekt szükségessége illetve indokoltsága A projekt céljai, célcsoportjai és hatásterülete és kapcsolódásuk az ÚMFT, annak operatív programjai, illetve akciótervei céljaihoz A projekt során tervezett tevékenységek kapcsolódása a támogatási forrás OP-jában megjelölt tevékenységekhez A projektgazda és partnereinek beazonosítása és kapcsolódásuk bemutatása a projekthez A különbözı megvalósítható alternatívák bemutatása Költségvetés és ütemezés, illetve a közvetlen és közvetett megtérülés összehasonlító bemutatása a különbözı alternatívák esetében fajlagos teljesítménymutatók megadásával A finanszírozás lehetséges módjainak összehasonlító bemutatása a különbözı alternatívák esetében Outputok, eredmények, indikátorok a különbözı megvalósítható alternatívák esetében A javasolt projekt A projektgazda által javasolt alternatíva megjelölése indoklással A projekt mőszaki tartalma A projektelıkészítés lépései A projekt elıkészítésének, kivitelezésének és mőködtetésének szervezeti keretei Közvetlen pénzügyi megtérülés, közvetett nemzetgazdasági megtérülés bemutatása A hatások és kockázatok összefoglaló bemutatása A finanszírozás lehetséges módjainak bemutatása Indikátorok bemutatása 4

5 5

6 1. A PROJEKT LÉNYEGI ÖSSZEFOGLALÁSA A fejezet célja, hogy az olvasó számára egy olyan legfeljebb 1 oldal hosszúságú, rövid összefoglalót adjon, amely alapján értelmezhetıvé válnak a helyzetértékelı és indokló fejezetek. A fejezetben tehát igen röviden, az indokló és leíró részek elhagyásával, lényegre törıen kell bemutatni a projekttel kapcsolatos fıbb információkat és releváns adatokat. A fejezetet az alábbi tartalom szerint kell elkészíteni: A projekt szakmai és pénzügyi tartalma A szakmaterület, a tervezett tevékenységek 1 és fıbb célok, outputok, eredmények meghatározása, illetve a vonatkozó OP, AT / intézkedés, valamint a teljes projektköltség és a támogatási igény megjelölése A projekt helyszíne és indokoltsága A projekt helyszínének, az érintett földrajzi és szakmai területének megjelölése, illetve azon probléma vagy stratégia megjelölése, amely a projekt indokoltságának alapját képezi A megvalósítási helyszínek, tulajdon viszonyok bemutatása. A projektgazda és partnerei bemutatása A projektgazda és a partnereinek megjelölése, tevékenységük általános bemutatása Összefoglaló táblázat A projekt megnevezése Az érintett OP és AT / intézkedés megjelölése A projekt összes költsége és a támogatási igény megjelölése A projekt céljai és tevékenységei A projekt outputjai A projekt helyszíne (régió, megye, kistérség, település, településrész) A projekt hatásterülete (kistérség, megye) A projekt szakterülete A fejlesztési igény alapja, a probléma / stratégiai 1 Jelen metodikában tevékenységnek nevezzük azon projekt egységek, létesítmények megvalósítását, amelyek önmagukban mőködıképesek, megvalósításuk szükséges a projekt céljainak eléréséhez. Ilyenek pl. terület megszerzése, terület elıkészítése, épületek, építmények bontása, magasépítés, ivóvíz ellátás, szennyvizek elvezetése és kezelése, vízi létesítmények, villamos energia ellátás, távközlés létesítése, útépítés, vasútépítés, gépek, eszközök beszerzése, stb. 6

7 megjelölése A projektgazda megnevezése A projektgazda tevékenységi körei A projektgazda partnerei és tevékenységi körei 7

8 2. HELYZETÉRTÉKELÉS 2.1. A PROJEKT GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI HÁTTERÉNEK BEMUTATÁSA A fejezetben rövid és összegzı módon kell bemutatni az érintett térség társadalmi, gazdasági és környezeti folyamatait. Az elemzés az Új Magyarország Fejlesztési Terv, illetve az érintett regionális operatív program mutatóin, illetve a KSH adatain keresztül mutatja be az érintett térség, illetve település helyzetét a régiós, illetve az országos adatokhoz történı hasonlítással. Az elemzés szintje alapvetıen a kistérség, indokolt esetben a projekt kiterjedésének függvényében a vizsgálati terület több kistérség összevonásából, illetve települési szinten határozható meg, megyei jogú városok esetében kötelezıen a települési szintő adatok bemutatása is szükséges. A kistérségi / települési adatok elemzésén túlmenıen, összehasonlító módon be kell mutatni az adott területi szint felett jellemzı folyamatokat, illetve a kistérségen belüli fıbb eltéréseket, a központ-periféria viszonyok elemzésén keresztül. Amennyiben a projektnek nincs területi meghatározottsága, tehát az egész országra egyformán kiterjedı eredményekkel bír, a fejezet elhagyható. Ilyen projektek lehetnek, pl. az országos hálózattal rendelkezı intézmények teljes hálózatot érintı fejlesztései. Amennyiben a projekt várható eredményei és hatásai meghatározható térségre terjednek ki, úgy a helyzetértékelés ezen fejezetében a következı adatok összefoglaló bemutatása szükséges: 2.2. A PROJEKT INDOKOLTSÁGA A szakterület területi vonatkozású (település, kistérség, megye régió) összehasonlító elemzése Mutassa be a projektje által érintett szakterületet, különös tekintettel annak helyzetére az Európai Unióban, Magyarországon, a projekt által érintett régió(k)ban, kistérség(ek)ben, település(ek)en, illetve a projekt megvalósításával érintett területen. Alkalmazzon a szakterületre vonatkozó specifikus reprezentatív mutatókat, a releváns OP-k és akciótervek 8

9 helyzetelemzésében alkalmazott mutatókhoz igazodva. Mutassa be, milyen folyamatok jellemezték, s jellemzik a szóban forgó szakterületet a közösségi, nemzeti, regionális és térségi/kistérségi szinten. A közösségi szinttıl lefelé haladva az elemzés részletezettségét növelni kell. Mutassa be, hogy a leendı fejlesztéshez hasonló funkciójú nemzetközi rendszereket. (Hol, mióta, milyen környezetben, méretben mőködnek?) A megvalósítandó rendszer egy máshol már mőködı rendszer adaptációja vagy egyedi célokat ellátó fejlesztés? A fejlesztés iránti kereslet és a kapcsolódó kínálati elemek elemzése A fejezetben szorosan a fejlesztéshez kapcsolódó, a fejlesztés szükségességét alátámasztó keresleti és kínálati elemeket kell leírni. Amennyiben a projekt megvalósulásával új szolgáltatás vagy termék jön létre, vagy meglévı termék vagy szolgáltatás fejlesztésére kerül sor, a fejlesztés tárgyát képezı termék vagy szolgáltatás iránt mutatkozó keresletet és kínálatot üzleti szempontból kell bemutatni. Azon projektek esetében, ahol a kereslet és a kínálat nem értelmezhetı közvetlenül üzleti típusú jellemzıkön keresztül és a legtöbb közösségi támogatásra igényt tartó projekt ebbe a körbe tartozik, a fejezetben a termék vagy szolgáltatás fogalmát közvetve kell értelmezni, tehát azt kell leírni, hogy a kereslet-kínálati értelmezésben milyen igény jelentkezik az adott közszolgáltatás, közösségi termék iránt, illetve, hogy jelenleg, és jövıben milyen térségi szolgáltatók biztosítják az adott terméket. Pl. vízgazdálkodási projektek esetében közvetlenül értelmezhetı termék az öntözıvíz, amely iránt közvetlenül is értelmezhetı kereslet jelentkezik, közvetve azonban a belvízelvezetés biztonságának növekedése definiálható termékként, amely iránt közösségi igény mutatkozik. A kereslet bemutatása A keresleti jellemzık feltárása során ismertetni kell azon jelenlegi és a jövıben várható tendenciákat, amelyek várhatóan igényt támasztanak a létrehozott / fejlesztett termék vagy szolgáltatás iránt. A tendenciák alapján számszerősítve is be kell mutatni, hogy a fejlesztések során létrehozni tervezett termék vagy szolgáltatás iránt milyen kereslet jelentkezik. A kínálat bemutatása 9

10 A kínálati elemek elemzése során be kell mutatni, hogy jelenleg az adott szakterületen milyen termékek / szolgáltatások vannak jelen, és azok pontosan milyen konstrukcióban, milyen áron és milyen csatornákon jutnak el a végfelhasználókhoz. A kínálati elemek vizsgálatakor számszerősített, szakmaterület-specifikus mutatókat kell megadni A projekt szükségességét alátámasztó probléma és/vagy stratégiai irány bemutatása A projektek alapvetıen kétféle típusúak lehetnek: 1. a projekt valamilyen meglévı problémára, hiányosságra reagál (pl. hiányos intézményrendszer, környezeti, vízgazdálkodási problémák, stb.), 2. a projekt valamely stratégia megvalósításának egyik eleme (pl. K+F fejlesztések, új turisztikai vonzerık fejlesztése, stb.), illetve egy-egy projekt lehet ezen két fı típus keveréke. A fejezetben, a keresleti és kínálati elemek elemzésére alapozva, a projekt szakterületén, helyszínén és konkrét tevékenységei tükrében szükséges bemutatni a jelenlegi állapotot, fejlesztési potenciált. Azonosítani kell, hogy a projekt mennyiben célozza egy adott probléma kezelését, és/vagy stratégia megvalósítását. Üzleti szempontból az kell bemutatni, hogy az adott fejlesztés mely piaci rés betöltésére lehet hivatott. Le kell írni, hogy a fejlesztés pontosan mely problémára ( piaci rés ) reagál, illetve mely stratégia megvalósítását célozza. Ezen fejezet tartalmazza a fejlesztés tárgyát képezı termék, szolgáltatás, vagy az ezek nyújtásához szükséges humán, szervezeti és mőszaki infrastruktúra jelenlegi helyzetének, a jellemzı állapotok pontos meghatározását, leírását, kitérve arra, hogy a jelenleg mőködı rendszer milyen módon elégíti ki a társadalmi / üzleti igényeket. Amennyiben a projekt célja új létesítmény, szervezet, termék, stb. kialakítása, úgy a fejezetben a kereslet-kínálat elemzésben mutatkozó piaci rést szükséges definiálni. Amennyiben a projekt valamilyen törvényi háttérrel rendelkezı stratégia alapján indokolható, úgy ezen fejezetben az adott törvény / rendelet megjelölése mellett a törvényi szabályozás alapjául szolgáló szakmai indoklás összefoglalását kell bemutatni. 10

11 Szakpolitikai háttér A fejezetben a projekt szempontjából releváns szakmapolitikai hátteret kell bemutatni (EU és hazai speciális stratégiák, direktívák), amelyekhez a projekt általában kapcsolódik, illetve amelyek befolyásolják az adott projekt tartalmának kialakítását. Itt röviden kell ismertetni a projekt tervezésének, végrehajtásának és üzemeltetésének jogi környezetét, az azokat befolyásoló közösségi jogforrásokat (irányelv, rendelet, határozat stb.), illetve hazai jogszabályokat (korm. rendelet, miniszteri rendelet, helyi rendelet, stb.). Ezen fejezetben tehát nem az Új Magyarország Fejlesztési Tervre, illetve annak operatív programjaira és akcióterveire vonatkozó információkat kell megadni, hanem azon jogszabályi hátteret kell leírni, amely: bizonyítja a projekt indokoltságát közösségi, nemzeti, térségi és (ha értelmezhetı) települési szinten (az adott szakterületen a projekt tématerületéhez kapcsolható irányelvek, törvények rendeletek, szabályozási elıírások), amely alapján a projekt tartalma, annak mőszaki, szervezeti keretei módosulhatnak (pl. szabványok, mőszaki elıírások, szervezeti kereteket rögzítı törvények, rendeletek, szabályozási elıírások) A PROJEKT INDOKOLTSÁGÁNAK ÖSSZEFOGLALÁSA A fejezet a helyzetfeltáró fejezetek összefoglalása, ahol röviden és a lényegre koncentráltan kell leírni a projekt indokoltságát, a projekttel megoldani szándékolt probléma definiálásával, illetve a megvalósítani tervezett stratégia megjelölésével, a kereslet-kínálat elemzésre történı hivatkozással. Az indokoltság összefoglalásaként, a szöveges összefoglalás mellett SWOT analízist is készíteni kell. 11

12 3. A PROJEKT CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGEI 3.1. A PROJEKT CÉLJAINAK MEGHATÁROZÁSA Ebben a fejezetben a projekt célrendszerét kell részletesen bemutatni. A célrendszer több, egymásra épülı szinten értelmezhetı, ezért a projekt céljait célpiramisban ábrázolva kell bemutatni. A célpiramis legalsó szintjén a projekt operatív céljai kell szerepeljenek, a célpiramis csúcsán pedig a vonatkozó akciótervhez kapcsolódó általános cél(ok) szerepel(nek). A célok meghatározásánál ügyelni kell arra, hogy azok a helyzetfeltáró fejezetekben foglaltakból levezethetık legyenek és kapcsolódjanak valamely akciótervben és operatív programban meghatározott célhoz/célokhoz. A projekt célrendszere annyiban lehet stratégiai szintő, hogy a vonatkozó OP-hoz és AT-hoz való kapcsolódás értelmezhetı legyen. A célokat célpiramisban kell ábrázolni, és rövid értelmezı, indokló megjegyzésekkel kell részletezni A FEJLESZTÉSEK CÉLCSOPORTJAI, AZ ÉRINTETTEK KÖRE, A FEJLESZTÉSEK HATÁSTERÜLETE Ezen fejezetben a közvetlen és közvetett célcsoportok, az érintettek köre és a hatásterület bemutatása kell szerepeljen, térképi és statisztikai adatok felhasználásával. A fejezetben ismertetett célcsoportok és érintettek meghatározása pontos számokkal, és adatokkal kell történjen. Az itt bemutatott információk a késıbbiekben a költség-haszon elemzés, a marketingkommunikációs terv, illetve a nyilvánosság-pr fejezetek egyik fontos alapját képezik; a célcsoportokat és az érintettek körét ezeknek megfelelı részletezettséggel kell meghatározni. A célcsoportok a projekt megvalósítása során létrejött eredmények közvetlen használói, tehát azon személyek, akik a létrejött terméket vagy szolgáltatást megvásárolják, vagy közvetlenül használják. A közvetett célcsoportok azon személyek köre, akik nem a projekt eredményeinek közvetlen használói, de összetett mechanizmusokon keresztül a projekt eredményei és hatásai helyzetükön javítanak. A projektben érintettek köre azon csoportok, akik a projekt eredményeit nem használják, azonban a projekt kidolgozásában, tervezésében és mőködtetésében (az eredmények fenntartásában) kulcsfontosságú szerepet játszanak. Egy turisztikai szálláshely-fejlesztési projekt esetében például egy közvetlen célcsoport lehet a magyarországi magas 12

13 jövedelmő értelmiség, közvetett célcsoportként a térségben egyéb turisztikai és vendéglátó szolgáltatóknál foglalkoztatott lakosság definiálható, míg az érintettek körébe tartozhatnak például az adott szálláshely üzemeltetésében részt vevı dolgozók, beszállítók, turisztikai egyesületek, stb. A célcsoportok és az érintettek körének indoklását a helyzetfeltáró fejezetekre támaszkodva kell leírni. Ezen túlmenıen meg kell adni a célcsoportok / az érintettek körének nagyságát (fı), és fontosabb olyan fıbb társadalmi és gazdasági jellemzıit, amely alapján a célcsoport / érintett kör a projekt szempontjából értelmezhetıvé válik. Amennyiben szükséges itt kell meghatározni olyan, a célcsoportokkal kapcsolatos különleges szempontokat is, amelyek a projekt megvalósítását és fenntarthatóságát befolyásolhatják. A célcsoportokat és az érintettek körét táblázatos formában kell összefoglalni. A célcsoportokat és az érintettek körét a projektgazda által javasolt alternatíva esetére kell meghatározni. Összefoglaló táblázat Megnevezése Célcsoport 1. Célcsoport 2. Célcsoport 1. Célcsoport 2. Érintett kör 1. Érintett kör 2. Nagyság Hatásterület Közvetlen célcsoportok Közvetett célcsoportok Érintettek Fıbb társadalmi, gazdasági jellemzık / megjegyzések A közvetlen és közvetett célcsoportokhoz a hatásterület térképen történı lehatárolása is szükséges. Fontos megjegyezni, hogy a hatásterület nem minden esetben definiálható egyértelmően (pl. hazai magas jövedelmő értelmiség ), azonban általában a közvetett célcsoportok, és különösen az érintettek kapcsán már lehetséges a területi lehatárolás. A hatásterület legalább kistérségi, de lehetıség szerint települési szintő részletezettséggel kell megadni. Minden releváns program esetében szükséges a TÁMOP-ban megvalósuló programok ERFA keresztfinanszírozásából finanszírozandó informatikai beruházásainak lehatárolása. Be kell mutatni, hogy mely TÁMOP-os fejlesztési rész (pl.: TÁMOP pillér) milyen infrastruktúrát igényel. A funkcióhoz kötött infrastruktúrafejlesztés indoklásánál a funkció által igényelt mértékő infrastruktúrát kell bemutatni. (Pl.: TÁMOP pillér által fejlesztett tartalom kezelés által igényelt tárhely bıvítés méretének indoklása az 13

14 elhelyezendı plusz tartalom mennyiségének megadásával, vagy a 318-ban győjtendı adatok köre, az egyes adatok formátuma, mérete, a begyőjtés gyakorisága, a begyőjtési helyek számossága, a begyőjtés formátuma, a begyőjtés authentikálása mind meghatározhatják az infrastruktúrát.) Be kell mutatni az infrastruktúra fejlesztés azon elemeit is, amelyeket nem közvetlenül indokol TÁMOP-os fejlesztés, hanem kiszolgálja és hatékonyabbá, kezelhetıbbé teszi a TÁMOP fejlesztéssel közvetlenül indokolt informatikai fejlesztéseket, illetve megteremti a kapcsolatot a nem TÁMOP-ben megvalósuló fejlesztésekkel A PROJEKT KAPCSOLÓDÁSA A RELEVÁNS FEJLESZTÉSPOLITIKAI DOKUMENTUMOK FEJLESZTÉSI IRÁNYAIHOZ A projekt céljainak kapcsolódása az ÚMFT céljaihoz Be kell mutatni, hogy az ÚMFT és a hozzá kapcsolódó tervezési dokumentumokban (Operatív Program, Akcióterv) megjelölt célrendszerhez hogyan kapcsolódik a projekt célrendszere. Az összefüggések vizsgálatakor a projekt specifikus céljainak becsatornázása történik az egyes programok specifikus céljaiba azaz az azokhoz történı hozzájárulás módjának igazolása történik meg. A kapcsolódás bemutatásakor az alábbi szempontok figyelembe vétele szükséges: A projekt kapcsolódásának bemutatása ( beilleszthetısége ), az érintett Operatív Programhoz (OP) és akciótervhez (AT) A projekt hozzájárulása az OP-ban, az AT-ban és a régió Stratégiai Programjában rögzített célkitőzések megvalósulásához A projekt kapcsolódása a hazai és térségi fejlesztéspolitikához Ezen fejezetben olyan közösségi, nemzeti és területi stratégiákat (amennyiben értelmezhetı), kell azonosítani, és a projekt kapcsolódását ezekhez bemutatni, amelyek végrehajtásához az adott projekt konkrétan hozzájárul (pl. a projekthez kapcsolódó közösségi stratégiák, nemzeti, területi és települési fejlesztési stratégiák és programok, az adott fejlesztést konkrétan is tartalmazó, illetve annak céljaival egybevágó törvények rendeletek, szabályozási elıírások). A fejlesztéspolitikai dokumentumok esetében minden esetben ki kell térni az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióhoz, az Országos Területfejlesztési 14

15 Koncepcióhoz, az Országos Területrendezési Tervhez, valamint a kistérségi és helyi fejlesztési tervekhez való kapcsolódás bemutatására (amennyiben az területi szint értelmezhetı) A PROJEKT KAPCSOLÓDÁSA A KIEMELT PROJEKTEKHEZ SZINERGIA-VIZSGÁLAT A fejezetben azt kell bemutatni, hogy a projekt mely, az Akciótervekben már nevesített kiemelt projektekhez kapcsolódik, és milyen mechanizmusokon keresztül érvényesülhetnek a szinergikus hatások. Szinergikus hatásokon olyan hatásokat értünk, amelyek két vagy több projekt közös hatásterületén jelentkeznek, és pozitív vagy negatív módon befolyásolják egy-egy projekt önmagában értelmezhetı hatásait. A projekt szempontjából releváns egyéb kiemelt projekteket kereszthatás táblában kell bemutatni, és azon hatásmechanizmusokat részletesebben is bemutatni, ahol erıteljes szinergikus hatások feltételezhetık AZ ELÉRENDİ CÉLOKHOZ SZÜKSÉGES TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA A fejezetben azon tevékenységeket kell beazonosítani, amelyekkel a projekt céljai megvalósíthatók. Fontos megjegyezni, hogy itt nem a projekt konkrét szakmai / mőszaki tartalmáról, hanem a tevékenységekrıl van szó; a projekt tartalma itt stratégiai szinten kell meghatározásra kerüljön. A projekt tevékenységeit projektelemekre bontva kell bemutatni, és ezzel párhuzamosan igazolni kell, hogy az adott tevékenység hogyan kapcsolódik a projekt céljaihoz, valamint a kapcsolódó OP-ban és AT-ban megfogalmazott tevékenységekhez. Csak olyan tevékenységeket lehet a fejezetben meghatározni, amelyek szerepelnek az adott Akcióterv támogatható tevékenységei között, a fejezetben ezt egyértelmően be kell mutatni INDIKÁTOROK A fejezetben a célkitőzésekhez rendelt indikátorok ismertetésére kerül sor (outputok, eredmények, hatások), táblázatos formában. Kötelezıen meg kell adni azon indikátorokat, amelyek érintett OP-ban és AT-ban, meghatározásra kerültek, illetve azokat, amelyek a kapcsolódó tevékenységek esetében 15

16 szerepelnek. Az indikátorokat minden esetben a célrendszerben meghatározott célokhoz kell rendelni. Az indikátorokat esetében meg kell adni, az indikátor megnevezését, a mértékegységét, a kiindulási- és célértéket, céldátumot és forrását, valamint az indikátor típusát. Egy-egy projekt esetében az output- és eredmény indikátorok szintjén speciálisan a projektre értelmezhetı indikátorok, illetve szakterület specifikus indikátorok megadása kötelezı. Az indikátorokat a projektgazda által javasolt alternatíva esetében kell bemutatni. Indikátorok összefoglaló táblázata Kapcsolódó cél Indikátor megnevezése Mérték egység Kiindulá si érték Hatásindikátorok Célérték Céldátu m Az adatforrás megnevezése Eredmény indikátorok Output indikátorok 16

17 4. A KÜLÖNBÖZİ FEJLESZTÉSI ALTERNATÍVÁK BEMUTATÁSA 4.1. AZ ALTERNATÍVÁK AZONOSÍTÁSA Ebben a fejezetben a különbözı alternatíva-képzı tényezıkön keresztül kell azonosítani a különbözı fejlesztési lehetıségeket. Az alternatívákat a projekt egyes tevékenységeire, vagy projektelemeire vonatkoztatva kell értelmezni, a projektgazda által javasolt verzió így az egyes a projekt céljainak és hatékonyságnak legjobban megfelelı elemekbıl áll össze. Alternatíva-képzı tényezıként általában az alábbiak jöhetnek szóba, de a projektgazdák a projektekre vonatkozó speciális tartalmak alapján egyéb alternatíva-képzı tényezıket is azonosíthatnak: A projekt helyszíne amennyiben a megvalósítás külsı okok miatt nem kötött egy adott helyszínhez, pl. új turisztika attrakció megvalósítása, vonalas létesítmények esetében különbözı nyomvonalak, stb. A projekt mőszaki tartalma amennyiben az adott cél elérése érdekében tervezett tevékenység megvalósítása több mőszaki megoldással is lehetséges, pl. építési beruházások esetén különbözı épületszerkezet vagy -gépészeti megoldások alkalmazása Projektnagyság amennyiben a tervezett tevékenységek különbözı méretben is megvalósíthatók, és ezzel a célok nem változnak érdemben, vagy más tevékenységek a projektbe történı beemelésével / erısítésével a célok elérhetık (pl. szálláshelyfejlesztések esetén kisebb szobaszám és a kihasználtság növelése intenzívebb marketinggel) A projekt szervezeti és pénzügyi keretei amennyiben a projekt megvalósítása és üzemeltetése különbözı szervezeti, illetve finanszírozási formában is elképzelhetı A fejezetben az egyes alternatíva-képzı tényezıkhöz különbözı változatokat kell rendelni úgy, hogy az egyes alternatívák teljes értékő projektet eredményezzenek. Amennyiben egy-egy tényezı nem értelmezhetı (pl. közútfelújítás esetében a projekthelyszín tényezıje), vagy nincs lehetıség alternatíva kidolgozására (pl. a szervezeti / jogi adottságok csak egyféleképpen teszik lehetıvé a projekt megvalósítását és / vagy üzemeltetését), úgy indokolni kell, hogy az adott tényezı esetében miért nem került azonosításra alternatíva. A fejezet végén az egyes alternatívák egyértelmő azonosítása szükséges. Külön fejezetben szereplı összehasonlító vizsgálat és indoklás alapján a projektgazda javaslatot ad a megvalósítandó alternatívát illetıen; a kidolgozott alternatívák között kell szerepeltetni a javasolt alternatívát is olyan formában, hogy annak 17

18 tartalma minden projektelem esetében azonos, legnagyobb mélységgel kerüljön kidolgozásra A 0 ALTERNATÍVA BEMUTATÁSA A projekt indokoltságának igazolásához az alternatívák esetében alkalmazott módszertan adaptálásával le kell írni, hogy projekt megvalósulása nélkül a vizsgálati idıszakban milyen tendenciák várhatók. Ezt nem mint reális (pl. jogszabályi elıírásokat teljesítı) változatként, hanem mint számítási segédeszközt kell tekinteni. A projekt beruházási, mőködési költségeit, bevételeit és hatásait a projekt nélküli változathoz viszonyítva kell megállapítani a teljes vizsgált referencia idıtávra. A projekt nélküli eset lényegében az elemzési idıtávra vonatkozóan megadott olyan részletes helyzetleírás, amely a projekt elmaradása esetén következne be. Mivel a költség-haszon elemzés kizárólag a pályázatban szereplı projekt hatásait vizsgálja, el kell különíteni azon hatásokat, amelyek a projekt elmaradása esetén is bekövetkeztek volna. Ennek érdekében meg kell határozni, hogy mi történne a pályázati projekt elmaradása esetén az elemzési idıtávon belül ALTERNATÍVA <ALTERNATÍVA MEGNEVEZÉSE> BEMUTATÁSA ALTERNATÍVA <ALTERNATÍVA MEGNEVEZÉSE> BEMUTATÁSA ALTERNATÍVA <ALTERNATÍVA MEGNEVEZÉSE> BEMUTATÁSA Az egyes alternatívák bemutatása a következı tematika alapján kell történjen: Az alternatíva megjelölése, tevékenységek, projektelemek A fejezetben az adott változathoz tartozó, a projekt teljes tartalmát lefedı tevékenységeket és az adott tevékenységhez tartozó projekteleme(ke)t kell felsorolni, megjelölve azt a projektelemet / tevékenységet, amely az alternatíva alapját képezi. A tevékenységek azonosításakor csak olyan tevékenységek és olyan arányban szerepelhetnek, amelyek a kapcsolódó AT alapján kiírt pályázati kiírásaiban szerepelnek. 18

19 A megvalósulás helyszíne A fejezetben a fejlesztések földrajzi helyszínének és a helyszín jelenlegi adottságainak bemutatása történik. A következı információk megadása szükséges: Helyszín pontos és részletes (helyrajzi szám, cím) meghatározása A helyszín jelenlegi hasznosításának és település rendezési-szabályozási környezetének bemutatása, a releváns projektelemek illeszkedésének bemutatása a települési építési szabályokhoz A tulajdonviszonyok részletes bemutatása A mőszaki tartalom meghatározása A fejezetben az alternatívához tartozó tevékenységek részletes mőszaki tartalmát kell megadni, a projektet a tevékenységek alapján projektelemekre bontva. Itt csak olyan tevékenységek szerepelhetnek, amelyek a kapcsolódó Akcióterv támogatható tevékenységei között is szerepelnek. Általános szabályként a mőszaki tartalom megadása olyan mélységben kell történjen, amely alapján egyértelmően meghatározhatók az egyes tevékenységekhez és projektelemekhez köthetı költségek, illetve azok ütemezése. A mőszaki tartalom a különbözı projekttípusok és projektelemek esetében is igen eltérı lehet, az adott projektelem tekintetében a részletezettség az aktuális mőszaki szabványok és a projekthez kapcsolódó pályázati kiírásban foglaltak szerint kell történjen, amelytıl az útmutató mellékleteiben megfogalmazott követelmények eltérhetnek; ez esetben ezen utóbbiakat kell alkalmazni. Amennyiben az adott projektelem változatlan formában már a javasolt alternatíva esetében részletesen bemutatásra került, úgy elég megadni a projektelem megnevezését és a részletes tartalom helyére mutató hivatkozást. A telepítés helyszínén, illetve a kedvezményezettek egyéb telephelyein már meglévı eszközök ismertetése, funkciójuk kihasználtságuk bemutatása. Az újonnan beszerzendı eszközök indokoltsága a már meglévık viszonylatában. A funkcionalitás leírása: authentikációhoz kapcsolódó infrastruktúra és szolgáltatások, ügyfélkapuhoz való kapcsolódás szükséges elemei, stb. A kialakítandó szoftverkörnyezet részletes bemutatása. A mőszaki tartalom meghatározásának szempontjai: A kiíró által megkövetelt mőszaki szabványok: 19

20 definiálni kell, hogy melyik szabvány, platform elıirt és mi az, ami még elfogadható hol használandók kereskedelmi szoftverek ill. nyílt forráskódú szoftverek A rendszer kapcsolódásai: tervezett szolgáltatásokhoz (azonosítás; tárhely; jogosultság-igazolás szervezése; formalap kezelés; aláírás érvényesség ellenırzés; biztonsági pajzs; távközlési hálózat) központi szolgáltatásokhoz: intranet; címtár; iratkezelés; levelezés; irattár; változás átvezetés szervezése központi alkalmazásokhoz: portál; gazdálkodás; személyügy; elektronikus fizetés híradástechnikai kapcsolódások, országos gerinchálózat, mőholdas adatátvitel külsı piaci szolgáltatásokhoz, rendszerekhez (pl. SMS, GPS, Reuters) meglévı üzemi rendszerekhez szabványos vállalatirányítási rendszerekhez (pl. SAP) Milyen architektúra koncepcióra épít a fejlesztés, a rendszer platformjai: (pl. kliens, webszerver, üzleti logika, adatbázis) Kliens oldali platform vékony kliens van-e megkötés az adott böngészı típusát illetıen vastag kliens a kliens oldali program fontosabb funkciói ill. indoklás, hogy miért nem elégséges kliens oldalon egy böngészı program hogyan történik a kliens program letöltése, installálása (pl. automatikusan, a felhasználó által, rendszergazda által távolról) Webserver oldali platform az alkalmazott webserver tipusa: (pl Apache, IIS,.NET) az alkalmazást mőködtetı hardver a szerver oldali operációs rendszer pl. UNIX, Windows kifejtendı, hogy az alkalmazás statikus vagy dinamikus weboldalakat használ a dinamikus web lapok elıállításának technológiája (pl. PHP, ASP, JSP) Az üzleti logika megvalósításának platformja az üzleti alkalmazás ismertetése az üzleti alkalmazás realizálásának helye (pl. az adatbázissal közös gépen) a fejlesztés technológiája, programnyelve, távoli szolgáltatások elérése, un. web szerviz szolgáltatások (pl. tızsde, árfolyam) 20

KIEMELT PROJEKTEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYAINAK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT

KIEMELT PROJEKTEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYAINAK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT KIEMELT PROJEKTEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYAINAK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT Készítette a Terra Studio Kft. a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából a Kiemelt Programok és Projektek Főosztályának

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY TARTALMI KÖVETELMÉNYEI. TÁMOP és TIOP pályázatokhoz

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY TARTALMI KÖVETELMÉNYEI. TÁMOP és TIOP pályázatokhoz MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY TARTALMI KÖVETELMÉNYEI TÁMOP és TIOP pályázatokhoz 1. HELYZETÉRTÉKELÉS 1.1. A PROJEKT GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI HÁTTERÉNEK BEMUTATÁSA A fejezetben rövid és összegző

Részletesebben

KIEMELT PROJEKTEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYAINAK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI. Javaslat a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKTEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYAINAK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI. Javaslat a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKTEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYAINAK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Javaslat a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmaimódszertani megalapozása

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december 1. számú melléklet A Végrehajtás Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. december 1. Prioritás: A támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények mőködtetése és fejlesztése

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. és 9. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2009-2010. évi akcióterve 2009. augusztus 31. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány foglalkoztathatóság javítása, foglalkoztatás bıvítése projekt rövid címe SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ munkaerı-piaci

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI Új Magyarország Fejlesztési Terv A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

Nemzetközi projektmenedzsment. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17.

Nemzetközi projektmenedzsment. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Nemzetközi projektmenedzsment Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Nemzetközi pályázatok: miben más? Hosszú elıkészítés, egyeztetés Partnerek száma 10-15 is lehet Kommunikáció

Részletesebben

Segédlet jövedelemtermelı projekt pénzügyi elemzéséhez

Segédlet jövedelemtermelı projekt pénzügyi elemzéséhez Segédlet jövedelemtermelı projekt pénzügyi elemzéséhez A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. Segédlet jövedelemtermelı

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer A rendszer kidolgozásának alapja, hogy a vonatkozó szakirodalomban nem volt található olyan eljárás, amely akkor is megbízható megoldást ad a kockázatok

Részletesebben

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához 9/2009. (IV. 28.) rendelet 1. számú melléklete Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához Az előkészítés, a kivitelezés, az üzembe helyezés, az elkészült létesítmény működtetése

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez KVVM FI

Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez KVVM FI Módszertani útmutató rekultivációs célú projektek költség-haszon elemzéséhez 0 KVVM FI Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez Változatelemzés,

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán

Részletesebben

Projektszerzıdés. és a..

Projektszerzıdés. és a.. Projektszerzıdés Mely létrejött egyrészrıl a Zalai Falvakért Egyesület, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10., adószám: 19269830-1-20, képviseli Guitprechtné Molnár Erzsébet, a továbbiakban szolgáltató

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívásához B komponenséhez A diszkrimináció csökkentésének

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építı közösségek Közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címő pályázathoz

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 80 Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez Változatelemzés, pénzügyi elemzés, közgazdasági költség-haszon

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

4. sz. melléklet. Kódszám: TIOP-1.1.1/09/1.

4. sz. melléklet. Kódszám: TIOP-1.1.1/09/1. 4. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése címő pályázati felhívásához

Részletesebben

Minden egyéb esetben a felújítási és pótlási tervet a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervet az ellátásért felelős készíti el.

Minden egyéb esetben a felújítási és pótlási tervet a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervet az ellátásért felelős készíti el. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal VK 1/2014. számú ajánlása a víziközműszolgáltatók és az ellátásért felelősök számára a gördülő fejlesztési tervek összeállításával, elkészítésével kapcsolatban.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

2009.10.02. Projektmenedzsment 2009.09.18. Nyert a pályázat! Mit is akartunk megvalósítani? Hogyan akartuk megvalósítani?

2009.10.02. Projektmenedzsment 2009.09.18. Nyert a pályázat! Mit is akartunk megvalósítani? Hogyan akartuk megvalósítani? Projektmenedzsment 2009.09.18. Nyert a pályázat! Mit is akartunk megvalósítani? Hogyan akartuk megvalósítani? 1 Nyertes pályázat Sikeres projekt Projekt egy konkrét cél érdekében egységes menedzsment irányítása

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott Fenntartható integrált

Részletesebben

Területi tervezés, programozás és monitoring

Területi tervezés, programozás és monitoring Területi tervezés, programozás és monitoring 8. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területi tervezés fogalma, jellemzıi Területi tervezés: a közösségi beavatkozás azon módja, amikor egy területrendszer

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó Kitöltési útmutató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó Mőködtetési és fenntarthatósági tervhez I. Fejlesztés összefoglaló... 2 II.

Részletesebben

Az ÁFSZ 1 stratégia aktualizálása az új rehabilitációs és szociális feladatkörben

Az ÁFSZ 1 stratégia aktualizálása az új rehabilitációs és szociális feladatkörben 3.4. - Az ÁFSZ 1 stratégia aktualizálása az új rehabilitációs és szociális feladatkörben Az alprojekt bemutatása Az alprojekt megvalósításának eredménye egy átfogó és korszerő aktualizált fejlesztési stratégiai

Részletesebben

Kitöltési útmutató. I. Fejlesztés összefoglaló...2. Helyzetelemzés...3. III. Fejlesztés bemutatása...4. Fejlesztés várható hatásai...

Kitöltési útmutató. I. Fejlesztés összefoglaló...2. Helyzetelemzés...3. III. Fejlesztés bemutatása...4. Fejlesztés várható hatásai... Kitöltési útmutató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megırzéséhez igénybe vehetı támogatások Mőködtetési és fenntarthatósági tervéhez I. Fejlesztés összefoglaló...2 II.

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

A Vállalati folyamatmenedzsment támogatása címő Pályázati felhívás és útmutató II. számú melléklete: Árajánlati sablon

A Vállalati folyamatmenedzsment támogatása címő Pályázati felhívás és útmutató II. számú melléklete: Árajánlati sablon A Vállalati folyamatmenedzsment támogatása címő Pályázati felhívás és útmutató II. számú melléklete: Árajánlati sablon Árajánlati sablon A pályázónak a pályázati kiírás keretében megvalósítandó projektjéhez

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

A GOP-2008-3.1.1 Hálózati infrastruktúra létrehozása címő Pályázati Felhívás és Útmutató IX. számú melléklete: Árajánlati sablon

A GOP-2008-3.1.1 Hálózati infrastruktúra létrehozása címő Pályázati Felhívás és Útmutató IX. számú melléklete: Árajánlati sablon A GOP-008-3.. Hálózati infrastruktúra létrehozása címő Pályázati Felhívás és Útmutató IX. számú melléklete: Kitöltési útmutató A pályázónak a pályázati kiírás keretében megvalósítandó projektjéhez az alábbi

Részletesebben

KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS A 2014-2020 PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN 2015.05.26.

KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS A 2014-2020 PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN 2015.05.26. KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS A 2014-2020 PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN 2015.05.26. A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS (CBA) CÉLJAI A strukturális és beruházási alapok (ESB alapok) felhasználásának feltétele: a támogatás indokoltsága.

Részletesebben

6. számú melléklet. Útmutató az üzleti terv elkészítéséhez

6. számú melléklet. Útmutató az üzleti terv elkészítéséhez 6. számú melléklet Útmutató az üzleti terv elkészítéséhez A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg 2009. július 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

2. sz. melléklet Ivóvízminıség javító projekt változat elemzés és pénzügyi elemzés mintapélda (fejlesztési különbözeten alapuló módszerrel)

2. sz. melléklet Ivóvízminıség javító projekt változat elemzés és pénzügyi elemzés mintapélda (fejlesztési különbözeten alapuló módszerrel) 75 2. sz. melléklet Ivóvízminıség javító projekt változat elemzés és pénzügyi elemzés mintapélda (fejlesztési különbözeten alapuló módszerrel) 76 A változatok meghatározása 1 Változatelemzés A változatok

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Zempléni Tájak összefogása a fejlıdésért Budapest, 2008 Április 29. A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg 4. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése címő pályázati felhívásához

Részletesebben

A polgármesteri hivatal informatikai rendszere a városirányítás szolgálatában

A polgármesteri hivatal informatikai rendszere a városirányítás szolgálatában A polgármesteri hivatal informatikai rendszere a városirányítás szolgálatában Zalán László osztályvezetı Informatikai Osztály 2013.06.10. 1/23 A hivatal informatikai hálózata 2013.06.10. 2/23 Forrás integrált

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Iktatószám: SZ/706/16/2009 ELİTERJESZTÉS a 2010. évre vonatkozó Éves i

Részletesebben

A pályázat 100%-os intenzitású, keretében a gazdasági társaság 10.396.936 Forint összegő vissza nem térítendı támogatást igényelt.

A pályázat 100%-os intenzitású, keretében a gazdasági társaság 10.396.936 Forint összegő vissza nem térítendı támogatást igényelt. Javaslat a SIDINFO Nonprofit Kft. által benyújtott TÁMOP-1.4.1-12/1 kódszámú, Hátrányos helyzető célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erısítésével

Részletesebben

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv dr. Molnár-Gallatz Zsolt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT prioritások és OP-k Foglalkoztatás és növekedés

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

Végrehajtás Operatív Program

Végrehajtás Operatív Program Végrehajtás Operatív Program 1. prioritás: A támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények mőködtetése és fejlesztése Akcióterv 2009-2010 Tervezet! 2008. október 30. I. Prioritás

Részletesebben

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1.

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1. KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Mentésirányítási rendszer fejlesztése címő kiemelt projekthez Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1 A projekt az

Részletesebben

A szükséges új mérıpontok kialakítása, mérık, kommunikációs hálózat, adattovábbító eszközök elhelyezésével.

A szükséges új mérıpontok kialakítása, mérık, kommunikációs hálózat, adattovábbító eszközök elhelyezésével. A FÜGGELÉK Az Energy Online szolgáltatás terjedelme A szolgáltatások telepítése és konfigurálása Meglévı intelligens (kommunikáció képes) mérık integrálása és adattovábbítása az Energy Online szerverek

Részletesebben

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13.

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13. Az innováció folyamata és eredményei Pécs, 2009.10.13. 1 A BIOKOM Kft. 1994. december 1: Pécsi Köztisztasági és Útkarbantartó Vállalat Pécsi Kertészeti és Parképítı Vállalatot Pécsi Közterületfenntartó

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. április 15. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 72. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat A fogyatékos emberek egyenlı esélyő hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban program keretében pályázat benyújtására E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

Monitoring, ellenırzés, értékelés. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17.

Monitoring, ellenırzés, értékelés. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Monitoring, ellenırzés, értékelés Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Fogalmak Az ellenırzés a folyamatok, tevékenységek végrehajtásának állandó felülvizsgálatát jelenti,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

Készítette: Dr. Hangyál

Készítette: Dr. Hangyál Egészségügyi intézmények pályázati lehetőségei a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai tükrében Strukturális alapok, egészségügyi pénzforrások Európai Regionális Fejlesztési Alap: Támogatásra jogosult

Részletesebben

Informatikai biztonsági elvárások

Informatikai biztonsági elvárások Informatikai biztonsági elvárások dr. Dedinszky Ferenc kormány-fıtanácsadó informatikai biztonsági felügyelı 2008. július 2. Tartalom Átfogó helyzetkép Jogszabályi alapok és elıírások Ajánlások, a MIBA

Részletesebben

Közigazgatási Operatív Programok kiemelt projektjavaslatai A megvalósíthatósági tanulmányok minimális információtartalma

Közigazgatási Operatív Programok kiemelt projektjavaslatai A megvalósíthatósági tanulmányok minimális információtartalma Közigazgatási Operatív Programok kiemelt projektjavaslatai A megvalósíthatósági tanulmányok minimális információtartalma Egy projekt eredményes végrehajthatóságának feltétele, hogy az indítandó fejlesztés

Részletesebben

Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló. A térségi elérhetıség javítása. prioritás. támogatására. Elıkészítési konstrukció.

Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló. A térségi elérhetıség javítása. prioritás. támogatására. Elıkészítési konstrukció. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló A térségi elérhetıség javítása prioritás támogatására Elıkészítési konstrukció Kódszám: KÖZOP-2008-3.3. A projektek

Részletesebben

Turisztika szolgáltatások fejlesztése DAOP-2.1.1/K-11, DDOP-2.1.1/I-11, ÉAOP-2.1.1/H-11, ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11, KMOP-3.1.

Turisztika szolgáltatások fejlesztése DAOP-2.1.1/K-11, DDOP-2.1.1/I-11, ÉAOP-2.1.1/H-11, ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11, KMOP-3.1. Háttér Turisztika szolgáltatások fejlesztése DAOP-2.1.1/K-11, DDOP-2.1.1/I-11, ÉAOP-2.1.1/H-11, ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11, KMOP-3.1.1/F-11 A turisztikai attrakciófejlesztési pályázatok egyik tapasztalata,

Részletesebben

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat OTSZ Elemzés és módosítási javaslat OTSZ 3. rész Elemzés Válasz a következı kérdésekre: - a szabályzat tartalmaz-e szabványhivatkozásokat - a hivatkozások megfelelnek-e az európai elveknek és az európai

Részletesebben

Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága

Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága Útmutató Üzleti és Marketing Terv elkészítéséhez Alkalmazandó a Dél-alföldi Operatív Program vállalkozásfejlesztési infrastruktúra és szolgáltatás javítására

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.A A projektek

Részletesebben

(VOP-2.1.2-2008-0001)

(VOP-2.1.2-2008-0001) Környezeti szempontok a 2007-2013-as Operatív Programok félidei értékelésében Az értékelések az Európai Unió támogatásával készültek el. (VOP-2.1.2-2008-0001) Félidei értékelések Valamennyi operatív program

Részletesebben

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 10.2.2010 EP-PE_TC1-COD(2009)0105 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2010. február 10-én került

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Mentésirányítási rendszer fejlesztése. címő kiemelt projekthez

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Mentésirányítási rendszer fejlesztése. címő kiemelt projekthez TERVEZÉSI FELHÍVÁS A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Mentésirányítási rendszer fejlesztése címő kiemelt projekthez Kódszám: TIOP-2.3.4/09/2 A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

A programban részvevı és együttmőködı szervezetek száma

A programban részvevı és együttmőködı szervezetek száma V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány Foglalkoztathatóság, alkalmazkodóképesség, célzott, térségspecifikus foglalkoztatási és képzési programok, különös

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2006. DECEMBER 5-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN - 1 - 70/2006. (XII.05.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú

Részletesebben

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl László Csaba KDRFÜ Nonprofit Kft. KSZ Operatív igazgató Székesfehérvár 2009. 05. 14. Közép-Dunántúli Régió operatív programja

Részletesebben

Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez

Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez KEOP támogatáshoz 2009. március Készítette: a COWI Magyarország Kft. Módszertani

Részletesebben

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK VEZETİINEK FEJLESZTÉSE A HATÉKONYAN MŐKÖDİ VÁLLALAT MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ TÁJÉKOZTATÁS

KIEGÉSZÍTİ TÁJÉKOZTATÁS Valamennyi Ajánlattevı részére! Székhelyén KIEGÉSZÍTİ TÁJÉKOZTATÁS Tárgy: Külterületi autóbuszmegállók gyalogosforgalmának biztonságosabbá tétele az országos közúthálózaton (Kódszám: KÖZOP-3.5.0-09-11-2011-0016)

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

7. számú melléklet. Megvalósíthatósági tanulmány a Társadalmi Megújulás Operatív Program

7. számú melléklet. Megvalósíthatósági tanulmány a Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. számú melléklet Megvalósíthatósági tanulmány a Társadalmi Megújulás Operatív Program 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció című kiemelt projekt Tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.1/08/01

Részletesebben

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens 1. Projektötlet, előkészítés 2. Megvalósítás Támogatás 3. Fenntartás Helyzetelemzés: igények, szükségletek, megoldandó probléma feltárása Célstruktúra:

Részletesebben

Vállalati pénzügyek előadás Beruházási döntések

Vállalati pénzügyek előadás Beruházási döntések Vállalati pénzügyek 1 5-6. előadás Beruházási döntések Beruházás Tárgyi eszközök beszerzésére, létesítésére fordított tőkekiadás Hosszú élettartamú eszközök keletkezése A beruházások jellemzői A beruházások

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20.

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. Közép-dunántúli Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 14 MELLÉKLET: -

ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 14 MELLÉKLET: - ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 14 MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat "Szekszárd Megyei Jogú Város Közvilágítása energiatakarékos átalakítása pályázati (KEOP-2012-5.5.0/A) önerı biztosításának jóváhagyására E L İ T

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2. prioritás: A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése Akcióterv 2009-2010 2.2.1 Vállalati folyamat-menedzsment támogatása 2008. október 1. I. Prioritás

Részletesebben

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr Smarter cities okos városok Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Részletesebben

Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben

Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben Dr. Tétényi Tamás a közgazdaságtudomány kandidátusa. A stratégiai és i Fıosztály vezetıje, Nemzeti

Részletesebben

Foglalkoztatási paktumok Magyarországon Kassa, július 8.

Foglalkoztatási paktumok Magyarországon Kassa, július 8. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Foglalkoztatási paktumok Magyarországon Kassa, 2010. július 8. Előzmények EU tagállamokban kísérleti jelleggel 1997-ben foglalkoztatási paktumok létrehozása

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz 1 I. PROJEKT ADATLAP a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 2 PROJEKT

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. május 8. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

Az MFB Zrt. részvétele az épületenergetikai programok megvalósításában

Az MFB Zrt. részvétele az épületenergetikai programok megvalósításában Az MFB Zrt. részvétele az épületenergetikai programok megvalósításában Kovács István igazgató 2011. június 27. Az MFB szerepe a magyar gazdaságban Motor a a fejlesztéspolitika és a bankrendszer, a fejlesztéspolitika

Részletesebben

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3499/2012. Sorszám: 6. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 13.

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

hatályos: 2013.12.29 -

hatályos: 2013.12.29 - 2014/2013. (XII. 29.) Korm. határozat a TIOP-2.3.1-13/1-2013-0001 azonosító számú [ Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e- Egészségügy) Rendszer Központi, intézményközi adatáramlást biztosító informatikai

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2658-06/3 Egy aktuális gazdaságpolitikai esemény elemzése a helyszínen biztosított szakirodalom alapján

Részletesebben

Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. ROP támogatáshoz. 2009. április

Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. ROP támogatáshoz. 2009. április Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez ROP támogatáshoz 2009. április Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez

Részletesebben

PROJEKTAUDIT JELENTÉS - - -

PROJEKTAUDIT JELENTÉS - - - Projektaudit jelentés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2007-2013 közötti időszak projektterveire vonatkozóan megacity - projektalapú városfejlesztési program wwwazentelepulesemhu PROJEKTAUDIT JELENTÉS

Részletesebben