H ADANIE HRIEŠNIKOV KOŠICKÉHO VLÁDNEHO PROGRAMU Daniel Okáli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H ADANIE HRIEŠNIKOV KOŠICKÉHO VLÁDNEHO PROGRAMU Daniel Okáli"

Átírás

1 Popély árpád: 1968 és a csehszlovákiai magyarság. FONTES HISTORIAE HUNGARORUM, 3. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, p. Összefoglalás: A szlovák nemzet helyzete nem csak a csehekkel szemben deformálódott, hanem a nemzetiségekkel szemben is, s nem találni a történelemben még egy olyan esetet, hogy a többségi nemzet a nemzetiségekkel szemben ennyire nem egyenjogú helyzetbe került volna. Mindezt a szlovák burzsoá nacionalisták elleni kampány okozta, amely a dél-szlovákiai szlovákokat szlovákságuk megtagadására késztette. A Matica slovenská helyi szervezeteit megszüntették, a Csemadok gyakorlatilag nemzeti politikai párttá vált, s miközben a magyarok esetleges nemzeti sérelmei nagy visszhangot kapnak a sajtóban, a szlovákok sérelmeiről a mai napig hallgatnak. A szlovák szülőket arra kényszerítik, hogy gyermekeiket magyar iskolába járassák, a Magyarországról áttelepült szlovákok pedig nemzeti szempontból kisebb jogokat élveznek, mint a horthysta Magyarországon. A magyarok 1950 és 1961 közötti 45%-os szaporulata nem csupán a reszlovakizáltak megváltozott nemzetiségi bevallásának következménye, hanem annak, hogy a szlovákok félelemből magyarnak vallják magukat. Mindezen okoknál fogva a Csemadok KB vagy a Csemadok Galántai Járási Bizottsága által megfogalmazott igények alaptalanok. 18 Pozsony, április 25. Daniel Okáli A kassai kormányprogram bűnöseinek keresése (H adanie hriešnikov Košického vládneho programu) c. írása a Predvoj című hetilapban, amelyben védelmébe veszi a magyar lakosság második világháború utáni kitelepítésének elvét. H ADANIE HRIEŠNIKOV KOŠICKÉHO VLÁDNEHO PROGRAMU Daniel Okáli V rámci obrodného a demokratizačného procesu i naša ma arská menšina si nárokuje uplatnenie svojich národnostných práv, a to do tých povestných dôsledkov. Deje sa to aj v rezolúciách miestnych a okresných konferencií kultúrneho spolku Csemadok. A tak napr. v rezolúcii Okresného výboru Csemadok v Galante sa v odseku III. 2. dočítame: Žiadame revíziu Košického vládneho programu v súvislosti s riešením národnostnej otázky, prehodnotenie reslovakizácie, deportácie a presíd ovacej akcie a rehabilitáciu postihnutých, materiálne odškodnenie, ako aj uverejnenie mien zodpovedných osôb, ktoré tieto akcie organizovali a bra ich na zodpovednos. Vzh adom na to, že v r ako splnomocnenec vlády, ako vedúci Československej presíd ovacej komisie v Budapešti, ako predseda našej zložky Československoma arskej zmiešanej komisie at. stál som na čele výmeny obyvate stva, a teda organizoval presíd ovaciu akciu, považujem za potrebné poveda k rezolúcii nieko ko zásadných slov: Predovšetkým aká bola zásadná koncepcia našej národnostnej politiky, aká bola jej generálna línia a jej konečný cie? Kto organizoval, formuloval túto koncepciu? 104

2 Ako odpoveda stačí v chronologickom poradí uvies slová zodpovedných štátnych a straníckych predstavite ov. A treba podotknú, že stanovisko predstavite ov ostatných politických strán bolo totožné. Na celoslovenskej konferencií KSS v auguste 1945 v Žiline Viliam Široký prehlasuje: Smutné skúsenosti, ktoré sme mali s Nemcami a Ma armi, ktorí v naj ažšej chvíli zradili Republiku, spôsobili, že náš ud ešte za národnooslobodzovacieho boja dôrazne žiadal, aby Nemci a Ma ari boli z našej republiky vys ahovaní, aby sa ČSR stala jednoliatym silným slovanským štátom. V uplynulom období sme aj na tomto poli dosiahli isté úspechy. Spiš je v podstate očistený od Nemcov, zbavili sme sa už ve a anyásov 159 a nyilasov a budeme v tejto politike neochvejne pokračova. Stanovisko komunistov v tejto veci je známe. Žiadame okamžité vys ahovanie všetkých anyásov a nyilasov, ako aj funkcionárov Ma arskej zjednotenej strany a pokia ide o ostatné ma arské obyvate stvo, žiadame jeho výmenu za Slovákov žijúcich v Ma arsku. Toto naše stanovisko je diktované výlučne národnými záujmami. (Pravda 15. augusta 1945) V duchu tejto koncepcie na Konferencii pražského kraja KSČ dňa 2. septembra 1945 Klement Gottwald vyhlásil: Zo štátno-politického h adiska je dôležité rozhodnutie vlády o tom, že ČSR sa musí zbavi protištátnych iredentistických menšín nemeckých a ma arských. Skutočnos je tá, že tieto boli z ve kej časti nástrojom tých zahraničných síl, ktoré osnovali nielen skazu ČSR, ale rozpútali druhú svetovú vojnu. Ak teda naša Republika sa snaží odstráni zo svojho stredu toto ohnisko nepokoja, koná nielen v záujme svojom vlastnom, ale v záujme mieru v celej Európe. Ako pri iných príležitostiach, tak i v prípade Nemcov a Ma arov môžeme zisti vzácne pochopenie ZSSR a generalissima Stalina. Pokia ide o Nemcov, naše čs. stanovisko principiálne zví azilo na medzinárodnom fóre, za čo hlavne v ačíme Stalinovi. Pokia ide o Ma arov, ví azstvo nášho stanoviska na medzinárodnom fóre ešte len očakávame. I v tomto prípade máme zabezpečenú pomoc ZSSR. Sovietsky zväz už pri rokovaní s Ma arskom o prímerí určil svojim zástupcom s. Molotova, ktorý podporoval našu požiadavku, aby do podmienok primeria s Ma arskom bol vsunutý bod o povinnom transfere ma arských menšín. Nie je vinou ZSSR, že táto naša požiadavka nebola už vtedy medzinárodne akceptovaná. Chceme veri, že i naši západní spojenci uznajú nakoniec oprávnenos našej požiadavky i voči Ma arsku. (Pravda 5. septembra 1945) A do tretice: dr. Vladimír Clementis na zasadnutí pléna Slovenskej národnej rady 15. septembra 1945 toto zásadné stanovisko jednotnej vôle oboch našich národov formuloval takto: Úvodom by som chcel vyhlási s najväčšou rozhodnos ou a jasnotou toto: otázka vysídlenia ma arskej menšiny zo Slovenska je otázkou celoštátnou, je práve tak otázkou slovenskou, ako aj českého národa tak ako na druhej strane vysídlenie Nemcov z českých území je vecou nielen českou, ale aj slovenskou. V názore na riešenie týchto otázok niet ani najmenšieho rozporu medzi Slovákmi a Čechmi, či jednotlivými politickými stranami, či dokonca medzi SNR, ústrednou vládou a prezidentom Republiky. (Pravda 19. septembra 1945) Popély árpád: 1968 és a csehszlovákiai magyarság. FONTES HISTORIAE HUNGARORUM, 3. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, p. 159 A szlovák köznyelv anyásoknak az november 2-i első bécsi döntés után Magyarország trianoni területéről a visszacsatolt felvidéki területekre települt magyarokat (elsősorban hivatalnokokat) nevezte. 105

3 Popély árpád: 1968 és a csehszlovákiai magyarság. FONTES HISTORIAE HUNGARORUM, 3. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, p. Ako vidno z citátov, organizátori hriechov sú známi! Táto názorová a politická akčná jednota bola organickým dôsledkom výsledkov druhej svetovej vojny. Jej jednoznačným cie om bolo: vytvorenie národného štátu Čechov a Slovákov z toho dôvodu, aby v budúcnosti bolo zabránené nielen iredentizmu, ale aby boli už v zárodku odstránené možnosti novej svetovej vojny. Všetky akcie, a najmä výmena obyvate stva mali pokojným, mierovým spôsobom pomôc vyrieši tento centrálny problém. Právom sme sa domnievali, že i Ma arsko v záujme mieru uvíta, aby sa príslušníci ma arskej národnosti vrátili do materského štátu a že umožní všetkým Slovákom, aby sa presídlili do rodnej zeme. Tým viac, že v tomto zmysle bola v r uzavretá medzištátna dohoda medzi ČSR a Ma arskom. 160 Boli to strašné skúsenosti z druhej svetovej vojny, ktoré viedli k tomuto kroku. Mníchovský diktát a viedenský verdikt, ktorý znamenal brutálne odtrhnutie tretiny územia Slovenska, surové vyhnanie státisícov Čechov a Slovákov z južného Slovenska, ozbrojené prepady nášho územia rongyosgárdami, 161 vraždy a prenasledovanie, fašistický teror a zvo a, bezoh adný národnostný útlak, hnanie desa tisícov Slovákov na jatky svetovej vojny proti národom Sov. zväzu at., to boli prejavy národnostnej politiky fašizmu. Náš národ v ilegalite v Slovenskom národnom povstaní odsúdil domáci fašizmus, ale takisto odsudzujeme i fašizmus Horthyho a Szálasiho. Ve roztrhnutie ČSR títo mocipáni sústavne pripravovali už od roku Na parížskej mierovej konferencii r zástupca Sovietskeho zväzu Gusev oboznámil svetovú verejnos s dokumentmi z tajných archívov nacistického ministerstva zahraničia a v tejto súvislosti povedal: Z uverejnených dokumentov nemeckého ministerstva zahraničia je teraz známe, že ešte pred vypuknutím vojny v Európe fašistické vlády Ma arska pripravovali spolu s Nemeckom vojenské plány, smerujúce proti ČSR a iným susedným zemiam. A na tejto konferencii dr. Vladimír Clementis citoval výrok ministerského predsedu Csákyho: že ma arská vláda, ktorá by sa nepripojila k útoku na ČSR, bola by zmetená, že každý, kto by zaváhal v takomto okamžiku, musel by by odstrelený. Napokon o charaktere a zameraní menšinovej politiky ma arských nacionalistov v strane Esterházyho Jánosa 163 podal svedectvo M. Borsody v knihe Ma arsko-slovenské vyrovnanie: 164 Menšinová politika Ma arov v ČSR, ktorá bola riadená z Budapešti, mala stále dve úlohy: jednak podkopáva československý štát, jednak jeho demokratického ducha at. Všetky tieto historické fakty boli kategorickým dôvodom, aby po roku 1945 bola nastolená otázka vytvorenia národného štátu. 160 Csehszlovákia és Magyarország csehszlovák kezdeményezésre és nyomásra február 27-én írta alá a lakosságcsere-egyezményt, amely értelmében Csehszlovákia annyi szlovákiai magyart telepíthetett át Magyarországra, amennyi magyarországi szlovák önként jelentkezett a Csehszlovákiába való áttelepülésre. 161 Rongyos gárdának a csehszlovák-magyar határt átlépő, s a határ menti csehszlovák katonai, csendőri vagy határőr-alakulatokat, laktanyákat megtámadó magyar félkatonai egységeket nevezték. 162 Csáky nevű miniszterelnöke nem volt Magyarországnak. Feltehetően Csáky Istvántól származó idézetről van szó, aki között a külügyminiszteri tisztséget töltötte be. 163 Az eredetiben helytelenül: Eszterházyho. 164 Az idézet Borsody István (tehát nem M. Borsody) 1945-ben megjelent Magyar szlovák kiegyezés című kötetéből való. 106

4 Ak sa výmena obyvate stva napriek medzinárodnej dohode neuskutočnila v celom rozsahu, príčinou toho bola skutočnos, že vláda Nagy Ferenca od samého počiatku sa všetkými prostriedkami usilovala výmenu znemožni a sabotova. Tesne po parížskej mierovej konferencií na jeseň 1946, kde naša požiadavka o transfer Ma arov bola západnými spojencami zamietnutá, povolila iba nieko ko jednosmerných transportov z Ma arska a alšiu výmenu napriek medzinárodnej dohode zastavila! 165 Ak sa naša vláda v tejto krížovej situácií odhodlala k náboru pracovných síl do Čiech (v rezolúcii deportácia ) bolo to iba núdzové východisko. Za predpokladu dodržiavania dohody a výmene by sa nábor do Čiech nebol nikdy uskutočnil. Čo znamená teda citovaná požiadavka Csemadoku ktorý ako vidno prestal by kultúrnym spolkom a premenil sa na politickú organizáciu, ke žiada revíziu Košického vládneho programu v národnostnej otázke? Odpove je jednoznačná: Žiada to, o čo usilujú i tzv. nemecké, šovinistické Krajanské spolky sudetských Nemcov v NSR a Rakúsku za podpory ve konemeckých a neonacistických živlov. Ale kým sudetskí Nemci robia tak v zahraničí, galantský výbor Csemadoku a alšie výbory robia tak vo vnútri nášho štátu. Zvrat, revízia národnostnej politiky Košického vládneho programu by prakticky znamenala nielen realizáciu požiadaviek uvedených v rezolúcii vo vz ahu k Ma arom, ale aj návrat 166 deportovaných Nemcov do ČSSR, rehabilitáciu postihnutých, ich materiálne odškodnenie at. at. Slovom, Csemadok, využívajúc rozviazanie jazykov celkom otvorene, na plnú hubu, chce revidova, zvráti nielen Košický vládny program, ale aj výsledok druhej svetovej vojny, ktorú Horthyho Ma arsko, ako najvernejší Hilfsvolk 167 prehralo. Zabúdajúc na takú nepatrnú maličkos, ako je pä desiat miliónov udských obetí, apokalyptickú hrôzu Osvienčimu, koncentrákov at. zapríčinených nielen hitlerovským, ale i horthyovským fašizmom, o ktorom dr. Andics Erzsébet vo svojom diele: Fasizmus és reakció Magyarországon vydala otriasajúce svedectvo: Ani jeden za satelitov Nemecka neodovzdal tak slepo všetko, ani jeden na škodu svojho národa nezostal po boku hitlerizmu až do konca tak, ako zostalo Ma arsko. Ide tu teda o otvorený, bezmerný prejav revizionistického šovinizmu, kde podtext politický je až príliš okatý, najmä v spojitosti s nárokmi na revíziu doterajšieho územného členenia okresov, ako o to usilujú alšie rezolúcie. A spolu s tými maximálnymi požiadavkami (napr. vybudovanie ma arského národného divadla v Bratislave at.), ktorých sme každodennými svedkami. Je to prinajmenšom divné vtedy, ke si uvedomíme, aké je kultúrno-politické postavenie slovenskej menšiny v Ma arsku, ale i postavenie Slovákov na samotnom južnom Slovensku. A tu sa dostávame k druhej kapitole, drsne kontrastujúcej s tým ve korysým postavením ma arskej menšiny v našej republike, nehovoriac už o perspektívach, ktoré im poh adom kultúrneho vyžitia skytá akčný program našej strany. Popély árpád: 1968 és a csehszlovákiai magyarság. FONTES HISTORIAE HUNGARORUM, 3. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, p. 165 Magyarország a magyarországi szlovákoknak a csehszlovák fél által szorgalmazott egyoldalú átköltöztetését 1946 novemberében éppen a szlovákiai magyar lakosság csehországi deportálása miatt függesztette fel. 166 Az eredeti szövegben tévesen nárok (igény) szerepel a návrat (visszatérés) helyett. 167 segédnép. 107

5 Popély árpád: 1968 és a csehszlovákiai magyarság. FONTES HISTORIAE HUNGARORUM, 3. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, p. 2. Odvrátená tvár problému Žiaden náš občan neupieral a neupiera rovnaké občianske, hospodárske, politické, sociálne práva našim ma arským spoluobčanom a nehatil ich kultúrne vyžitie. Článok Ivana Hargaša v 14. čísle Predvoja 168 podal výrazný obraz našej národnostnej politik za posledných dvadsa rokov. Pod a plodov sa pozná nielen každý strom, ale i každá politika. Ale ke konštatujeme tieto kladné výsledky, musíme právom nástoji na tom, aby i Slováci kdeko vek, a teda i v Ma arsku mali tie isté práva. Zbytočne sa oponent 169 I. Hargaša oháňa leninskými zásadami. Tieto princípy neplatia iba po avý breh Dunaja. Majú celosvetovú platnos. Otázka nedovoleného zasahovania do vecí iného štátu prestala už dávno plati. Povedzme, napr. od zasahovania Scotusa Viatora alebo B. Björnsona do krvavej národnostnej politiky bývalého Uhorska, alebo Lorda Russela, Jean Paula Sartra do vecí Vietnamu at. Nech je teda dovolené i nám stara sa o osudy našich rodákov. A ak si naši ma arskí spoluobčania kladú maximálne požiadavky, odvolávajúc sa na leninské princípy, nie my, oni, ba dokonca samotný Csemadok by mal s celou váhou zodpovednosti v tomto zmysle žiada nápravu zodpovedajúcu spoločensko-historickým podmienkam. To znamená, aby Slovákom v Ma arsku bola vychovaná slovenská inteligencia, zabezpečená národné školstvo at., a teda prakticky zabezpečené minimálne práva. Ve situácia po stáročnom a fašistickom národnostnom útlaku si vyžaduje špecifické, účinnejšie metódy. Ak oficiálna správa nášho Povereníctva kultúry a informácií z r oh adom tohto stavu zis uje, že Asimilácia Slovákov už ve mi pokročila v krajinách kapitalistického sveta, len slabo sa dotkla krajanov v Juhoslávií, a zanedbávaním riešenia problémov je administratívnymi metódami urých ovaná v Po sku, Rumunsku, a najmä v Ma arskej udovej republike, potom je to katastrofálny obraz biedy, nad ktorým by sa v zmysle leninských zásad mali zamyslie členovia Csemadoku a každý náš čestný ma arský občan. Ve na tých štyroch osemročných slovenských školách v Ma arsku vyučujú najviac učitelia ma arskej národnosti, presídlení zo Slovenska, ktorí sami po slovensky dôkladne nevedia vtedy, ke naši Ma ari majú na južnom Slovensku štyristodevä desiatštyri devä ročných škôl! A tú odvrátenú tvár postavenia Slovákov na južnom Slovensku charakterizuje citát z pezinskej rezolúcie 38 zástupcov Slovákov z juhu:...po obmedzení zákonných práv Matice slovenskej, najmä po zrušení jej miestnych odborov Slováci na južnom Slovensku nemali možnos organizova si svoj národný a kultúrny život. Tak vznikla situácia, že Slováci v južného Slovenska v značnom množstve sa s ahovali do iných oblastí republiky, čas sa ich odnárodnila a tento odnárodňovací proces trvá, žia, aj v súčasnosti at. To nie je citát z dôb bačovania grófa Tisza Istvána, ktorý vyradíroval slovenský národ spomedzi národov tejto zemegule. Pochádza z našich dnešných dní! Obžalováva a varuje! A nielen to. Zaväzuje, aby sme zabezpečili našim bratom tie práva na kultúrne vyžitie, aké majú občania ma arskej národnosti. Posilňovali ich národné uvedomenie, ich národnú hrdos na našu revolučnú minulos, ve v podstate sa jedná a osud južného Slovenska. 168 Lásd a 156. sz. jegyzetet. 169 Okáli itt Vilcsek Gézára, az Új Szó szerkesztőjére utal, aki a Predvoj április 11-i számában megjelent Pomýlené paralely? (Téves párhuzamok?) című írásában reagált Ivan Hargaš cikkére. 108

6 Priate ské, súdružské spolužitie a spolupráca s ma arskými spoluobčanmi je existenciálne podmienená týmito základnými podmienkami. Tu nepomôžu nacionalizmom fundované výroky o tom, že v r sme sa dobrovo ne nepripojili k ČSR, ale boli sme pripojení at. 170 Tu nepomôže h adanie organizátorov našej národnostnej politiky z r. 1945, lebo hlavnými organizátormi boli: ma arský iredentizmus, šovinizmus, stáročný útlak v uhorskom žalári národov, horthyovský fašizmus, jeho vojnové šialenstvo a zločiny. Tých treba bra na zodpovednos. I kriesite ov tohto zloducha v radoch galantského Csemadoku. Predvoj, április p. Összefoglalás: A Csemadok Galántai Járási Bizottságának állásfoglalása a kassai kormányprogram nemzetiségeket érintő revízióját és a második világháború utáni magyarellenes akciók szervezőinek megnevezését és felelősségre vonását követeli. A csehszlovák állami és pártvezetők (Viliam Široký, Klement Gottwald, Vladimír Clementis) háború utáni nyilatkozatai ugyanakkor azt tanúsítják, hogy a politikai reprezentációnak egységes nézete volt a német és magyar kisebbség kitelepítésével kapcsolatban, amire a háború alatt szerzett tapasztalatok késztették a cseheket és szlovákokat. A csehországi deportálás olyan szükségmegoldás volt, amit a lakosságcsere-egyezmény végrehajtását megakadályozó magyar kormány hozzáállása indokolt. A Csemadok ugyanazt követeli, mint a soviniszta szudétanémet egyesületek, ezért a kassai kormányprogram nemzetiségeket érintő revíziója nemcsak a magyarok, hanem a kitelepített németek rehabilitálását is jelentené. Egyszóval a Csemadok a második világháború eredményét is revideálni akarja. A magyarországi szlovákokat ugyanazok a jogok illetik meg, mint amelyekkel a csehszlovákiai magyarok rendelkeznek, mivelhogy a más államok belügyeibe való beavatkozás már rég nem tiltott dolog. Az 1945 utáni magyarellenes politika szervezőit pedig nem kell keresni, mert annak főszervezői a magyar irredentizmus, sovinizmus, a magyar elnyomás, a Horthy-féle fasizmus és háborús bűnei voltak. 19 Pozsony, május 1. Közlemény a szlovák állami és pártvezetés, valamint a nemzetiségi kulturális szövetségek képviselőinek április 30-i tanácskozásáról, amelyen megegyezés született a nemzetiségi kérdés rendezésének alapelveiről. A CSKP AKCIÓPROGRAMJA ALAPJÁN KELL MEGOLDANI A NEMZETISÉGI KÉRDÉST Közlemény a Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kultúregyesülete 171 Központi Bizottsága és a Csehszlovákiai Ukrán Dolgozók Kulturális Szövetsége Központi Bizottsága képviselőinek tanácskozásáról Popély árpád: 1968 és a csehszlovákiai magyarság. FONTES HISTORIAE HUNGARORUM, 3. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, p. 170 Az idézet Lőrincz Gyulának az Új Szó március 27-i számában megjelent nyilatkozatából való. 171 Téves megnevezés: a Csemadok hivatalos neve decemberi IX. országos közgyűlése óta Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kulturális Szövetsége volt. 109

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123 2. A Csemadok JB azonnali hatállyal újítsa fel a személyes kapcsolatokat az alapszervezetekkel, és indítsa meg a tömeges tagtoborzást minden faluban. Azokban az alapszervezetekben, ahol a mai napig nem

Részletesebben

ZÁKLADNÉ VÝSLEDKY Z PRIESKUMU JUŽNÉ SLOVENSKO

ZÁKLADNÉ VÝSLEDKY Z PRIESKUMU JUŽNÉ SLOVENSKO ZÁKLADNÉ VÝSLEDKY Z PRIESKUMU JUŽNÉ SLOVENSKO Všetky údaje uvedené v tabuľkách sú v percentách Počet respondentov: 721 Zber údajov: 6. 19. novembra 2007 Prezentované údaje sú výsledkom reprezentatívneho

Részletesebben

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba ZMLUVA č. 240/2011 - Ba I. ZMLUVNÉ STRANY 1. OBJEDNÁVATEĽ: Claim Kôvetelésérvényesítô Úzletviteli Tanácsadó Kft. 1093 BUDAPEST, Lónyai utca 52. II/12/A Zastúpený : Dr. PÉTERINIKOLETTA MÁRTA - ugyvezetô

Részletesebben

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Informačno-kultúrny mesačník občanov obce Kružná KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Číslo 8 Ročník 10 AUGUST 2011 Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná Uznesenia zo zasadnutia obecného

Részletesebben

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi", napr.: fekete čierny.

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi, napr.: fekete čierny. 1. LECKE a Maďarská abeceda a, á, b, c, cs [č], d, dz, dzs [dž], e, e, f, g, gy [ď], h, i, í, j, k, 1, ly [j], m, n, ny [ň], o, ó, ö, ő, p, r, s [š], sz [s], t, ty [ť], u, ú, ü, ű, v, z, zs [ž] V zátvorkách

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 7. ročník, školský rok 2014/15 Testové úlohy pre kategóriu E (7. ročník ZŠ a 2. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 Spis č. 2012/149, e. č.... napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10.7.2012 v zasadačke

Részletesebben

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III.

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. UNIVERZITA MATEJA BELA Filozofická fakulta Katedra hungaristiky Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. Zborník príspevkov z medzinárodnej

Részletesebben

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Spis č. 2014/177, e. č. 431 napísaná v priebehu riadneho zasadnutia obecného

Részletesebben

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának törvénye. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky O ŠTÁTNYCH SYMBOLOCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY A ICH POUŽÍVANÍ

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának törvénye. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky O ŠTÁTNYCH SYMBOLOCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY A ICH POUŽÍVANÍ 1 Tt. 63/1993. számú törvény A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMI JELKÉPEIRŐL ÉS AZOK HASZNÁLATÁRÓL 63/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky O ŠTÁTNYCH

Részletesebben

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého 2020 Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého A szlovák-magyar projekt a Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft., az Akadémia Vzdelávania (Művelődési Akadémia) és a Dunaszerdahelyi

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1060/2016 M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.11.2016 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2016.11.03-i

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. december 14. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről 1 A Tt. 417/2013. sz. törvénye Zákon č. 417/2013 Z.z. AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI a o zmene a doplnení

Részletesebben

AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1 A Tt. 417/2013. sz. törvénye Zákon č. 417/2013 Z.z. AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI a o zmene a doplnení

Részletesebben

1968 és a csehszlovákiai magyarság

1968 és a csehszlovákiai magyarság FONTES HISTORIAE HUNGARORUM 3 Fórum Kisebbségkutató Intézet POPÉLY ÁRPÁD POPÉLY ÁRPÁD 1968 és a csehszlovákiai magyarság 1968 és a csehszlovákiai magyarság Dokumentumok Popély Árpád 1968 és a csehszlovákiai

Részletesebben

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2011. október 27. Soron kívüli ülés Program. 1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2. Telekeladás a felistáli temetőnél Ing. Sebő 3. Telekeladás transzformátor építéséhez villanyművek

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 Spis č. 2014/177 e.č. 1786 Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 09. 09. 2014 v

Részletesebben

Zákon č. 145/1995 Z.z. A Tt. 145/1995 sz. törvénye A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH. Elfogadva 1995. június 22. z 22.

Zákon č. 145/1995 Z.z. A Tt. 145/1995 sz. törvénye A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH. Elfogadva 1995. június 22. z 22. 1 A Tt. 145/1995 sz. törvénye Zákon č. 145/1995 Z.z. A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH Elfogadva 1995. június 2 z 2 júna 1995 Módosítva: Tt. 123/1996., hatályos 1996. július 1-től Tt.

Részletesebben

V Budapešti, 11. 03. 2006. S úctou. Sárközy Miklós iranista, historik (06 20 391 96 02, m_sarkozy@yahoo.com)

V Budapešti, 11. 03. 2006. S úctou. Sárközy Miklós iranista, historik (06 20 391 96 02, m_sarkozy@yahoo.com) Volám sa Sárközy Miklós. Narodil som sa 3. februára 1976 v Pécsi. Svoje gymnaziálne štúdia som absolvoval v Sárbogárde, kde som maturoval v roku 1994. V rokoch 1994 až 1996 som študoval odbor histórie

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS amely a SZK Kereskedelmi Törvénykönyvének Tgy. 513/1991 sz. törvénye 409 érvényes hangzásában, és a szerzıi jogról és a szerzıi joghoz kapcsolódó jogokról

Részletesebben

ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT. Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók

ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT. Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók Kitől? Mesél az erdő pályázat Az EGERERDŐ Zrt. működési területén található általános iskolák 8 fős, 2-4. osztályos tanulóiból álló csoportok

Részletesebben

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY Na Táloch, za nami údajne Chopok. Tále, mögöttünk állítólag a Chopok. Prvé kroky začiatočníkov A kezdők első lépései Posledný večer s divadelníkmi Commedia z Popradu Búcsúest a poprádi Commedia Társulattal

Részletesebben

HUSK/1101/1.6.2. Teljes költségvetés (100%): 67 360.00 Teljes költségvetés (100%): 74 300.00 Teljes költségvetés (100%): 59 700.00

HUSK/1101/1.6.2. Teljes költségvetés (100%): 67 360.00 Teljes költségvetés (100%): 74 300.00 Teljes költségvetés (100%): 59 700.00 Operačný program/ Operatív program: Operačný program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-slovenská republika 2007 2013 Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 ov

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás Budapest XVIII. kerülete (Magyarország) és Szepsi (Moldava nad Bodvou) város (Szlovákia) önkormányzatai együttműködési megállapodást kötnek az alulírott napon és helyen: I.

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

Vypracovala: Mgr. Timea Molnár, vedúca odboru školstva, soc.vecí, športu a kultúry Kidolgozta: Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu

Vypracovala: Mgr. Timea Molnár, vedúca odboru školstva, soc.vecí, športu a kultúry Kidolgozta: Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu Materiál na rokovanie Materiál č.: 18/2015/3 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v VII. volebnom období Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 3. ülésének beterjesztett anyaga a VII.

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

Podpora demokracie vo svete Rádio Lumen, 17:30 03/11/2008 Krajiny Vyšegrádskej štvorky by mali lepšie koordinovať rozvojovú pomoc, ktorú poskytujú na podporu demokracie vo svete. Zároveň by mali zvážiť

Részletesebben

nagyfödémesi láthatár Veľkoúľanský obzor Kedves olvasóinknak és községünk minden lakosának kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog Új évet kívánunk!

nagyfödémesi láthatár Veľkoúľanský obzor Kedves olvasóinknak és községünk minden lakosának kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog Új évet kívánunk! Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľ kých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 4. číslo 14. ročník December 2010 4. szám 14. évfolyam 2010 December Našim milým čitateľom a občanom

Részletesebben

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie Názov krúžku: matematický krúžok Oblasť: vedy a techniky Vedúci krúžku: Mgr. Záhorská Renáta Formy činnosti: Pravidelná činnosť: raz týždenne v utorok Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda

Részletesebben

NÉVMUTATÓ* Beneš Edvard Clementis, Vladimír Drtina, Prokop Ïuriš, Július Fal an, Samuel Feierabend, Ladislav Ferjenèík, Mikuláš Fierlinger, Zdenìk

NÉVMUTATÓ* Beneš Edvard Clementis, Vladimír Drtina, Prokop Ïuriš, Július Fal an, Samuel Feierabend, Ladislav Ferjenèík, Mikuláš Fierlinger, Zdenìk NÉVMUTATÓ * Beneš Edvard (1884 1948) köztársasági elnök (1935 1938, 1938 1945, 1945 1948) Clementis, Vladimír (1902 1952) a londoni emigrációban a Jogi Tanács tagja (1942 1945), a Szlovák Nemzeti Tanács

Részletesebben

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov Naše ulice naša voľba! Európsky týždeň mobility 2014 v Moldave nad Bodvou Program 16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov 17:00 4. ročník sprievodu bicyklov po trase Penzión Bodva Aréna šport centrum,

Részletesebben

A MEGYERENDSZER SZLOVÁKIÁBAN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN ERIK ŠTENPIEN

A MEGYERENDSZER SZLOVÁKIÁBAN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN ERIK ŠTENPIEN Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVIII. (2010). pp. 103-110 A MEGYERENDSZER SZLOVÁKIÁBAN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN ERIK ŠTENPIEN A megyerendszer a magyar és szlovák nemzeti államok közös vonásai

Részletesebben

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017 Cirkevné gymnázium MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským Ul. biskupa Királya 30; 945 01 Komárno MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium Király püspök u. 30.; 945 01 Komárom Tel.: 035/77 30 397, fax:

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládanie dverného zámku. Základným prínosom tohto systému je zvýšenie komfortu a bezpečnosti bývania. Základné

Részletesebben

MANDÁTNA ZMLUVA. o poskytovaní právnych služieb. č. R -14536/2012

MANDÁTNA ZMLUVA. o poskytovaní právnych služieb. č. R -14536/2012 MANDÁTNA ZMLUVA o poskytovaní právnych služieb č. R -14536/2012 ktorá bola uzavretá podľa právnych predpisov Maďarska, a to Občianskeho zákonníka - zákona číslo IV. z roku 1959 a zákona číslo XI. z roku

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (49)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (49) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (49) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Még egyszer a párizsi békeszerződésről

Még egyszer a párizsi békeszerződésről SZEGHY-GAYER VERONIKA Még egyszer a párizsi békeszerződésről Štefan Šutaj: Parížska konferencia 1946 a mierová zmluva s Maďarskom. [Az 1946-os párizsi konferencia és a békeszerződés Magyarországgal] Prešov,

Részletesebben

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A KÖZBESZERZÉSRŐL. és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A KÖZBESZERZÉSRŐL. és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről 1 A Tt. 25/2006. számú törvénye A KÖZBESZERZÉSRŐL és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Részletesebben

DEKLARÁCIA. o vytvorení Eurorégia Neogradiensis

DEKLARÁCIA. o vytvorení Eurorégia Neogradiensis DEKLARÁCIA o vytvorení Eurorégia Neogradiensis V duchu dohody podpísanej dňa 11.12.1998 v Lučenci, dolupodpísaní deklarujeme našu snahu vytvoriť cezhraničnú, interregionálnu spoluprácu v prihraničnej oblasti

Részletesebben

Zákon č. 372/1990 Zb. A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL O PRIESTUPKOCH. szóló törvénye. 1990. augusztus 20. 28.

Zákon č. 372/1990 Zb. A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL O PRIESTUPKOCH. szóló törvénye. 1990. augusztus 20. 28. 1 A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL Zákon č. 372/1990 Zb. O PRIESTUPKOCH szóló törvénye 1990. augusztus 20. 28. augusta 1990 Módosítva: Tt. 524/1990., hatályos 1991. január 1-től Tt. 295/1992.,

Részletesebben

Povojnové migrácie a výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom Zlatica Sáposová Štefan Šutaj (Eds.)

Povojnové migrácie a výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom Zlatica Sáposová Štefan Šutaj (Eds.) Povojnové migrácie a výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom Zlatica Sáposová Štefan Šutaj (Eds.) UNIVERSUM 2 0 1 0 Povojnové migrácie a výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 12/2012 Strana 1 z 7 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Kelo

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. november 16. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. A KÖZBESZERZÉSRŐL O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. A KÖZBESZERZÉSRŐL O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 1 A Tt. 25/2006. számú törvénye A KÖZBESZERZÉSRŐL és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Részletesebben

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU I. V regulačnej stanici sa prevádza regulácia vyššieho vstupného tlaku na konštantný výstupný tlak pre rozvod plynu pre jednotlivé kotle. Účinky zemného plynu

Részletesebben

TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupitelstva v Komárne dna 25.06.2015 k bodu rokovania císlo : A Komáromi Városi Képviselo-testület 2015. 06.25

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1807/2014 Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.04.2014 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2014.04.03-i

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (13)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (13) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (13) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Krajské kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 7. ročník, školský rok 2014/15 Testové úlohy pre kategóriu D (8. ročník ZŠ a 3. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu

FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu KAPUVÁR CELLDÖMÖLK MESTERI SZENTGOTTHÁRD TATA KISBÉR BALATONFÜRED FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu Platnosť: 11.06. - 31.8.2016 KINCSEM WELLNESS HOTEL Kisbér,

Részletesebben

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 563/2009 Z. z. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 563/2009. sz. törvénye

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 563/2009 Z. z. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 563/2009. sz. törvénye 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 563/2009. sz. törvénye Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 563/2009 Z. z. AZ ADÓKEZELÉSRŐL (adózás rendje) és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

Részletesebben

Soňa Gabzdilová Attila Simon. Prístupy k riešeniu národnostnej otázky v medzivojnovom Československu

Soňa Gabzdilová Attila Simon. Prístupy k riešeniu národnostnej otázky v medzivojnovom Československu Soňa Gabzdilová Attila Simon Prístupy k riešeniu národnostnej otázky v medzivojnovom Československu PRÍSTUPY K RIEŠENIU NÁRODNOSTNEJ OTÁZKY V MEDZIVOJNOVOVOM ČESKOSLOVENSKU Soňa Gabzdilová Attila Simon

Részletesebben

130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH

130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH 130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH 130 Éves a pozsonypüspöki szervezett-tűzvédelem 1882-2012 130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH 130 Éves a

Részletesebben

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE 695/2016 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa: 26. mája 2016 k bodu rokovania číslo:... A Komáromi Városi Képviselő-testület 2016

Részletesebben

Jar v našej obci bola plná aktivít Tevékenységben gazdag tavasz községünkben

Jar v našej obci bola plná aktivít Tevékenységben gazdag tavasz községünkben Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľkých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 2. číslo 17. ročník Jún 2013 2. szám 17. évfolyam 2013 Június Jar v našej obci bola plná aktivít Tevékenységben

Részletesebben

SZERZŐDÉS ZMLUVA. a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttműködésről

SZERZŐDÉS ZMLUVA. a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttműködésről 1 SZERZŐDÉS a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttműködésről ZMLUVA o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou

Részletesebben

Vzorová kúpna zmluva IAD uzatvorená podľa 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka

Vzorová kúpna zmluva IAD uzatvorená podľa 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka Vzorová kúpna zmluva IAD uzatvorená podľa 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka Minta adásvételi szerződés fa internetes aukciója (FIA) amely a Kereskedelmi törvénykönyv 409. paragrafusa és az azt követő

Részletesebben

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy.

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia! Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Tisztelt Hölgyeim, tisztelt Uraim,

Részletesebben

Tíz év barátság. Desať rokov priateľstva. nagyfödémesi láthatár. Veľkoúľanský obzor. Noviny obyvateľov Veľkých Úľan. Nagyfödémes lakosainak lapja

Tíz év barátság. Desať rokov priateľstva. nagyfödémesi láthatár. Veľkoúľanský obzor. Noviny obyvateľov Veľkých Úľan. Nagyfödémes lakosainak lapja Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľkých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 3. číslo 18. ročník Október 2014 Desať rokov priateľstva Priateľstvo je jedno z najdôležitejších väzieb

Részletesebben

Opatrovateľ / ka - Holandsko

Opatrovateľ / ka - Holandsko Munkaközvetítő ügynökség Opatrovateľ / ka - Holandsko Jutalom : 1 460 za turnus beleértve az adót Elvárt végzettség: Opatrovateľ / ka Num személyek: 0 szabad hely: Ország: Holandsko A belépés időpontja:

Részletesebben

Marketing személyzet

Marketing személyzet Munkaközvetítő ügynökség Marketing személyzet Nástupný fizetés: megállapodás alapján Munkaviszony: Hlavný pracovný pomer Munkavégzés helye: SR Námestie SNP 14, Lehetséges kezdési időpont: azonnal Pozíció

Részletesebben

Fórum Kisebbségkutató Intézet

Fórum Kisebbségkutató Intézet nyelvhasznalat-2012-borito-2_layout 1 19. 3. 2012 11:48 Page 1 Tárgymutató adóhivatal 7, 16 alkalmazott 7, 8, 15, 25, 41 43, 45 alkotmány 3, 20 államnyelvtörvény 27, 29, 31 32, 37, 39, 47 anyakönyvi kivonat

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (35)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (35) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (35) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

SZLOVÁK NEMZETISÉGI NÉPISMERET

SZLOVÁK NEMZETISÉGI NÉPISMERET SZLOVÁK NEMZETISÉGI NÉPISMERET I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A szlovák népismeret érettségi vizsgakövetelményeiben két alapvető cél fogalmazódik meg. Egyrészt a vizsga azt hivatott mérni,

Részletesebben

Magyar törvény, szlovák diskurzus

Magyar törvény, szlovák diskurzus VASS ÁGNES Magyar törvény, szlovák diskurzus Az egyszerűsített honosítás sajtóvitája Szlovákiában A Magyar Országgyűlés által elfogadott, a magyar állampolgárságról szóló törvény módosítására 1 egyedül

Részletesebben

VISEGRAD DISCUSSION PAPERS VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK

VISEGRAD DISCUSSION PAPERS VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK VISEGRAD DISCUSSION PAPERS droga a zákon - čo omamuje? drog és törvény - melyik kábít? drugs and law - which is more mind numbing? Obsah Tartalom content Predslov...

Részletesebben

MOL, KÜM-TÜK, 1968-Csehszlovákia, 27. d., 003135/23-1968, gépelt, a szerző által aláírt tisztázat

MOL, KÜM-TÜK, 1968-Csehszlovákia, 27. d., 003135/23-1968, gépelt, a szerző által aláírt tisztázat választották be. A KB tagjai, póttagjai és a revíziós bizottság tagjai között mindössze 6 magyar nemzetiségű tag van 485 (itteni magyar vezetők szerint legalább 14-16-nak kellene lennie). A megválasztottak

Részletesebben

Segítőket köszöntöttek

Segítőket köszöntöttek Egymilliárd az iskolára Képviselői fórum Csabai arcképcsarnok Szlovák oldal Az utókor tisztelete W XIII. evtolyam zi. szam V f 2003. november 27. ^ INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA Közgyűlési visszhang Döntés

Részletesebben

SUMÁR VÝSLEDKOV - ÖSSZEGZETT EREDMÉNYEK

SUMÁR VÝSLEDKOV - ÖSSZEGZETT EREDMÉNYEK SUMÁR VÝSLEDKOV - ÖSSZEGZETT EREDMÉNYEK 46.KOLÍŇANSKÁ OCHUTNÁVKA VÍN 46.KOLONI BORKÓSTOLÓ Šampión z bielych vín - Sampión a fehér borok közül TRAMÍN ČERVENÝ - PIROSTRAMÍNI 187 Kormančík Mário Drážovce

Részletesebben

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik!

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! A témaválasztás indoklása Felvidéki gyökerek Felvidék-Nagymácséd-Hajós (1947) Hajósra 16 felvidéki településről

Részletesebben

Nagyböjti útmutató. Böjti fegyelem. marec 2014/02 március. Ingyenes községi havilap Bezplatný obecný mesačník XIII. évfolyam XIII.

Nagyböjti útmutató. Böjti fegyelem. marec 2014/02 március. Ingyenes községi havilap Bezplatný obecný mesačník XIII. évfolyam XIII. marec 2014/02 március Ingyenes községi havilap Bezplatný obecný mesačník XIII. évfolyam XIII. ročník Egy szerzetes szeretett volna böjtölésével nagy áldozatot hozni. De hogyan? Hiszen nem is kívánja a

Részletesebben

Vezetője változások. Munaajánlat leírása. Beajánlom magam a családhoz. Uložiť ponuku ID: Munkahely neve: Pozíció típusa, ágazat: SK2402

Vezetője változások. Munaajánlat leírása. Beajánlom magam a családhoz. Uložiť ponuku ID: Munkahely neve: Pozíció típusa, ágazat: SK2402 Munkaközvetítő ügynökség Vezetője változások Nástupný fizetés: 430 Munkaviszony: Hlavný pracovný pomer Munkavégzés helye: SR Košický kraj Lehetséges kezdési időpont: azonnal Pozíció típusa: Vedúci výroby

Részletesebben

Készült 6 példányban 1. Péter elvt. 2. Erdélyi elvt. 3.Szűcsné elvt.-nő 4. Prága 5. Bratislava 6. Osztály. F e l j e g y z é s

Készült 6 példányban 1. Péter elvt. 2. Erdélyi elvt. 3.Szűcsné elvt.-nő 4. Prága 5. Bratislava 6. Osztály. F e l j e g y z é s 134 Budapest, 1968. június 6. Sztankó Pál pozsonyi magyar főkonzul feljegyzése a nemzetiségi kérdés újabb fejleményeiről, amelyben beszámol a szlovák és magyar sajtó hasábjain zajló vitáról és a Matica

Részletesebben

Zdravotná sestra - Holandsko

Zdravotná sestra - Holandsko Munkaközvetítő ügynökség Zdravotná sestra - Holandsko Jutalom : 4 500 za turnus beleértve az adót Elvárt végzettség: Zdravotná sestra Num személyek: 0 szabad hely: Ország: Holandsko A belépés időpontja:

Részletesebben

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov Názov krúžku: Slovenská konverzácia Oblasť: jazyky- Spoločensko-vedná oblasť Vedúci krúžku: Eva Bubenková Formy činnosti: Pravidelná činnosť : podľa plánu práce ZK. Príležitostná činnosť: prednes básne,

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Obvodné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 5. ročník, školský rok 2012/13 Testové úlohy pre kategóriu C (9. ročník ZŠ a 4. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ LINTNER ANITA Fejezetek a kétnyelvűségről a két háború közti Csehszlovákiában (különös tekintettel Somorja nyelvi helyzetére)

Részletesebben

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi Csernyik A bor halvány színárnyalatú, ezüstfehér. Az illat közepes intenzitású, megjelenésében letisztult, érő sárgadinnyére, zöld banánra emlékeztet. A korty szerkezete kiegyensúlyozott: a közepes testhez

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Mestský úrad Kolárovo 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove Dňa: 28. januára 2013 K bodu rokovania číslo: 10/b v Žiadosť spoločnosti AGROTREND Kolárovo s.r.o. na súhlas o prevzatie nájmu poľnohospodárskeho

Részletesebben

KATOLÍCKE CIRKEVNÉ DEJINY ŠALE A TEŠEDÍKOVA V ROKOCH 1918-1928 VÁGSELLYE ÉS PERED KATOLIKUS EGYHÁZTÖRTÉNETE 1918 ÉS 1928 KÖZÖTT

KATOLÍCKE CIRKEVNÉ DEJINY ŠALE A TEŠEDÍKOVA V ROKOCH 1918-1928 VÁGSELLYE ÉS PERED KATOLIKUS EGYHÁZTÖRTÉNETE 1918 ÉS 1928 KÖZÖTT SELYE JÁNOS EGYETEM Tanárképző Kar KATOLÍCKE CIRKEVNÉ DEJINY ŠALE A TEŠEDÍKOVA V ROKOCH 1918-1928 VÁGSELLYE ÉS PERED KATOLIKUS EGYHÁZTÖRTÉNETE 1918 ÉS 1928 KÖZÖTT DIPLOMOVÁ PRÁCA - DIPLOMAMUNKA Študijný

Részletesebben

93701@pobox.sk. V septembri predstavovali pohľadávky. nemocnici 7 265 566 Sk (241172,61 ) 5

93701@pobox.sk. V septembri predstavovali pohľadávky. nemocnici 7 265 566 Sk (241172,61 ) 5 Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca IX. rocník, november 2008 M e s t s k é n o v i n y cena: 10,- Sk (0,33 ) V predposledný októbrový deň konečne otvorili supermarket. Čo nového nás čaká? 3 V septembri

Részletesebben

VISEGRAD DISCUSSION PAPERS VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK

VISEGRAD DISCUSSION PAPERS VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK VISEGRAD DISCUSSION PAPERS migrácia - sme pripravený na migráciu? migráció - fel vagyunk készülve a migrációra? migration - are we ready for the migration? Obsah

Részletesebben

Opatrovateľ / ka - Nemecko

Opatrovateľ / ka - Nemecko Munkaközvetítő ügynökség Opatrovateľ / ka - Nemecko Jutalom : 1 580 za turnus beleértve az adót Ápolt személy: Elvárt végzettség: Opatrovateľ / ka Num személyek: 1 szabad hely: Ország: Nemecko A belépés

Részletesebben

Baumit Sanova könnyű vakolat (Baumit SanovaPutz L) Baumit Sanova omietka L

Baumit Sanova könnyű vakolat (Baumit SanovaPutz L) Baumit Sanova omietka L 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.

Részletesebben

Példaértékű stabilitás

Példaértékű stabilitás INGYENES VÁROSI LAP Higgadt kódex Ahogy közeledik álmodban a királylány, egyre inkább szorongsz, mit adhatnál neki, amikor nincs semmid, csak a tested, a földi javakat mind elajándékoztad, emlékeidet zároltad,

Részletesebben

A B C D E FX 30.0 10.0 40.0 0.0 20.0 0.0

A B C D E FX 30.0 10.0 40.0 0.0 20.0 0.0 KHI/BS/HIe/13 Tantárgy megnevezése: Bakalár szeminárium Oktatás formája: Szeminárium Hetente: 3 A tanulmányok ideje alatt: 39 Kreditszám: 6 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 5. A könyvtári

Részletesebben

Zmeny vo vzťahu Maďarska a menšinových maďarských komunít. Menšinová a národná politika v strednej Európe

Zmeny vo vzťahu Maďarska a menšinových maďarských komunít. Menšinová a národná politika v strednej Európe Zmeny vo vzťahu Maďarska a menšinových maďarských komunít. Menšinová a národná politika v strednej Európe Nándor Bárdi, Ústav pre výskum etnických menšín Maďarskej akadémie vied, Budapešť, Maďarsko László

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Page 1/5 Mestský úrad Kolárovo Na 4. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 2. 03. 2015 K bodu rokovania číslo: 11 ) Informatívna správa primátora mesta o podaných žiadostiach mesta o poskytnutie

Részletesebben

Mineralische und pastöse Edelputze + Farben. SAKRET. Das gelbe vom Bau.

Mineralische und pastöse Edelputze + Farben. SAKRET. Das gelbe vom Bau. Mineralische und pastöse Edelputze + Farben SAKRET. Das gelbe vom Bau. Felhasználási tudnivalók A színminták tájékozató jellegűek, a tényleges felület megjelenése függ az adott vakolat szemcseméretétől,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

8:00 (M) Hrubý Šúr Za Ernesta Kásu, rodičov a brata Štefana 9:30 (M-S) Kostolná p.d. Za Mons. Ladislava Paxyho, duchovného otca ---- ---- ----

8:00 (M) Hrubý Šúr Za Ernesta Kásu, rodičov a brata Štefana 9:30 (M-S) Kostolná p.d. Za Mons. Ladislava Paxyho, duchovného otca ---- ---- ---- RÍÍM..-KATOLÍÍCKA FARNOSŤ KOSTOLNÁ PRII DUNAJII PROGRAM SVÄTÝCH OMŠÍ NA TÝŽDEŇ PO 12. NEDELI V CEZROČNOM OBDOBÍ NEDEĽA 22.. JÚNA DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍÍ 8:00 (M) Hrubý Šúr Za Ernesta Kásu,

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

ELIEZOVSKÝ. Želiezovce hlavným mestom biodiverzity. 93701@pobox.sk. Augustové zasadnutie MsZ Opäť budeme voliť 12 poslancov v jednom obvode

ELIEZOVSKÝ. Želiezovce hlavným mestom biodiverzity. 93701@pobox.sk. Augustové zasadnutie MsZ Opäť budeme voliť 12 poslancov v jednom obvode Želiezovce hlavným mestom biodiverzity Po uzávierka septembrového čísla sme dostali správu, že naše mesto získalo titul Hlavné mesto biodiverzity. Vyhodnotenie prebiehalo vo štvrtok 9. septembra v Bratislave.

Részletesebben

Harc a rákbetegség ellen. Kultúrny a spravodajský dvojmesačník vydaný samosprávou mesta Kráľovský Chlmec

Harc a rákbetegség ellen. Kultúrny a spravodajský dvojmesačník vydaný samosprávou mesta Kráľovský Chlmec 6. évf. 28. szám, 2011/2 április 6. ročník 28. vydanie, 2011/2 apríl Kultúrny a spravodajský dvojmesačník vydaný samosprávou mesta Kráľovský Chlmec Robinson & Crusoe - színházi előadás VMK, 2011. május

Részletesebben

III. A szlovák nemzeti mozgalom szerveződése és politikai programja

III. A szlovák nemzeti mozgalom szerveződése és politikai programja III. A szlovák nemzeti mozgalom szerveződése és politikai programja A Szlovák Nemzeti Párt szerepe a nemzeti mozgalomban 1866 nyarán a küszöbönálló osztrák magyar kiegyezés előtt Viliam Pauliny-Tóthnak,

Részletesebben

Potenciálni investori rokovali s poslancami

Potenciálni investori rokovali s poslancami Ž M e s t s k é n o v i n y júl-august 2011, XII. ročník ELIEZOVSKÝ S P R A V O D A J C A 93701@pobox.sk cena: 0,35 eur Toto leto hodnotím ako kľúčové. Do septembra sa rozhodne o ceste Želiezoviec nielen

Részletesebben

Cestovný pas Útlevél. Rozprávkové kráľovstvo slimáka kraska. Kraszko Csigácska Mesekirálysága

Cestovný pas Útlevél. Rozprávkové kráľovstvo slimáka kraska. Kraszko Csigácska Mesekirálysága Cestovný pas Útlevél Rozprávkové kráľovstvo slimáka kraska Kraszko Csigácska Mesekirálysága Cestovný pas - Útlevél Meno / Keresztnév: Priezvisko / Vezetéknév: Dátum narodenia / Születésem napja: Adresa

Részletesebben