Földrajz évfolyam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Földrajz évfolyam"

Átírás

1 Földrajz 7-8. évfolyam

2 2 A tantárgy kiemelt céljai és feladatai (FÖLDRAJZ TANTERV) A természeti- és társadalmi folyamatokban való tájékozódás kapcsán megismertetni a tanulókat szűkebb és tágabb környezetük természeti és társadalmi jellemzőivel. Földrajzi-környezeti gondolkodásuk fejlesztése: a jelenségek, folyamatok vizsgálatát követő általánosításokkal, az összefüggések kiemelésével, rendszerbe helyezésével, a kölcsönhatások és következményeik megláttatásával, a természettudományok, a társadalomtudományok és egyéb környezettudományok módszereinek alkalmaztatásával, a környezet iránti érzékenység és a környezetet védő szemlélet kialakításával, a helyi, regionális és globális problémák felismertetésével, az alternatív megoldások keresésével. A mindennapi életben szükséges térbeli és időbeli tájékozódás fejlesztése érdekében a tárgy tanítása során el kell sajátíttatni a különböző ismeretszerzési módszereket, a földrajzi ismerethordozók önálló használatához szükséges készségeket. Képessé kell tenni a tanulókat a más tantárgyakban szerzett ismereteik integrálására is. A négy évfolyamon át tartó földrajztanítás célja, hogy felkészítse a tanulókat az általános műveltségről számot adó tantárgyi érettségi vizsga letételére, valamint a szakirányú felsőfokú tanulmányokra. (Figyelembe véve az érettségi vizsga szabályozását). A tárgyi ismeretanyag segíti a tanulók pályaválasztását, szakképzésbe való bekapcsolódását, eligazodását a munka világában. Járuljon hozzá ahhoz, hogy a középiskolából kilépő diákok képesek legyenek állampolgári szerepük gyakorlása során a felelős döntéshozatalra. Alakítsa ki azt az igényt, hogy későbbi életükben önállóan gyarapítsák tovább földrajzi ismereteiket. A két évfolyam témakörei, óraszámai 7. osztály: Tájékozódás a földtörténeti időben Az Európán kívüli kontinensek tipikus tájainak és néhány kiemelt országának természet- és társadalomföldrajza

3 É-, D-, Ny-, K-Európa országainak természet- és társadalomföldrajza 8. osztály: Közép-Európa tájainak és országainak természet- és társadalomföldrajza A Kárpát-medence természet- és társadalomföldrajza Természeti adottságok és a társadalmi-gazdasági lehetőségek Magyarország tájain 3 Minimális óraszámok Osztályok Heti óraszám 1,5 1,5 Évi óraszám Módszertani ajánlások A Földünk és környezetünk tantárgy tanításához, a tantervi követelmények teljesítéséhez. A tanterveket és a vele szinkronban lévő tankönyveket, munkafüzeteket, tudásszintmérő feladatlapokat az átlagos képességű és felkészültségű tanulók tanításához és a hasonló felszereltségű iskolák számára ajánljuk. Az óraszámok kiegészítésével a tananyag mennyisége, mélysége és a hozzá kapcsolódó követelmények szintje emelhető vagy az idő az ismeretek megszilárdítására, a képességek fejlesztésére, az ellenőrzésre fordítható. A képességfejlesztés szempontjából leginkább ajánlott módszerek: a különböző tevékenységek, melyekben az ismeretek tanítása-tanulása, alkalmazása folyik. Műveletei: a megfigyelések, elemzések, összehasonlítások, csoportosítások, rendszerezések több információhordozóra kiterjesztve egyre növekvő önállósággal. Órai és órán kívüli tevékenységei: a szövegértelmezések, ábra- és képelemzések, applikálás, térképmunkák, homokasztali munkák, kőzet-, talajvizsgálatok, gyűjtőmunkák, mikrokörnyezeti megfigyelések. Információ gyűjtése írott szöveg és elektronikus adatbázis (számítógépes programok, Internet) segítségével. Ezek mindegyike időigényes. Ezért a tervezésnél figyelembe kell venni a tanulók munkatempóját, a tananyag mennyiségét, jellegét s az alkalmazott technikákat. Az iskola egészére vonatkozó ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségbiztosítási rendszert a pedagógiai programnak kell tartalmaznia. Ezek alapján emelheti ki a tantárgy helyi tanterve a hozzá speciálisan kapcsolódó fő értékelési szempontokat, amelyekhez javaslatokat adunk.

4 4 Az értékelés fő szempontjai Ismeri-e a tanuló a legfontosabb tényeket, jelenségeket, folyamatokat? Felismeri-e és tudja-e példákkal bizonyítani az oksági összefüggéseket? Tudja-e rugalmasan használni, alkalmazni ismereteit a különböző földrajzi rendszerekben, csoportosításokban? Hogyan tájékozódik a térképen a szemléleti és a logikai térképolvasás szintjén? Rendelkezik-e megfelelő jártassággal a megfelelő információhordozók kiválasztásában és alkalmazásában? Részévé vált-e személyiségének a környezettudatos magatartás? Az értékelés formái a) Szóbeli: kérdésekre adott válaszok; egy rövidebb téma szóbeli kifejtése; szóbeli feladat kiegészítése; fogalommagyarázat; topográfiai felelet; megnevezés, azonosítás; ábra-, kép-, tematikus térkép elemzése; összehasonlítás, kiselőadás, forrásmunkák elemzése; videofilm kommentálása, modellek értelmezése b) Írásbeli: vázlat, feleletterv készítése; házi dolgozat, esszé készítése, kontúrtérkép, munkatérkép kiegészítése; folyamatábra rajzolás; grafikon, diagram készítése, terméklista összeállítása, tesztek, munkalapok kitöltése, iskolai házi vizsga, alapműveltségi vizsga (később: érettségi vizsga) c) Gyakorlati jellegű: kőzetek, talajfajták felismerése, kísérletek végzése; térképi mérések, applikáció kontúrtérképen; térképvázlat, grafikon, metszet készítése és értelmezése. Tematikus térképek, tömbszelvények, űrfelvételek elemzése; időjárási megfigyelések, számítások: középhőmérséklet, közepes hőingás, időszámítások: helyi idő, zónaidő; gyűjtőmunka; homokasztali munka; modellezés; riportok, leírások készítése, sajtófigyelő, Internet-figyelő, a TV, a rádió műsorainak figyelése, esettanulmányok. Adatok, leírások gyűjtése. A tantárgy tanításának feltételei Földrajz szakos főiskolai vagy egyetemi végzettségű tanár. Az eszközszükségletet a kötelező eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak rögzítik, a beszerzés ütemtervét az iskola fenntartói elkészítették. Mi a tanítási tapasztalatok alapján összegezzük javaslatainkat. Földrajz szaktanterem Szertári alapkészlet Taneszközök: a Mozaik Oktatási Stúdió tankönyvei és munkafüzetei Földünk és környezetük 7. Dr. Kovács Lászlóné, dr. Mészáros Rezsőné, Vízvári Albertné

5 Földünk és környezetük 8. Dr. Kovács Lászlóné, Jónás Ilona, Vízvári Albertné Tudásszintmérő feladatlapok a 7. és a 8. osztály számára A/B változattal Általános iskolai atlasz (Cartográfia) Szaktantermi kiskönyvtár vagy földrajzi témájú könyvekben gazdag iskolai könyvtár Faliképsorozat: Természetföldrajzi jelenségek, Comenius Kiadó Pomáz Transzparenssorozat az általános iskolák 5. oszt. környezetismeret és a 6 8. osztály földrajztanításához (OOK) Javasolt eszközszükséglet Sötétíthető tanterem táblával, vetítőernyővel vagy fehér falfelülettel, diavetítő, írásvetítő, TV, videó lejátszó, térképtartó, falitérképek, kontúrtérképek térképjelekkel, mágneses tábla, természeti és politikai földgömbök, földmodell, éggömb, holdgömb, indukciós földgömb, tellurium, domborzati makettek, homokasztal, kőzetgyűjtemények, talajminták, meteorológiai eszközök, iránytűk, transzparensek, diakép sorozatok, videofilmek, számítógépes programok, számítógépek, oktatótáblák, ősmaradvány gyűjtemény. Az iskoláknál még meglévő transzparensekből sok használható főként a természetföldrajziak. A diaképek helyett célszerű gyűjteni a videofilmeket főként ezek tanítási órákba beépíthető részleteit. Hasznosíthatók a fogalmak felelevenítéséhez, csoportosításához, rendszerezéséhez a Mozaik Oktatási Stúdió földrajzi témájú természetismerethez készült applikációs képei, ábrái is. 5 A tantárgy alapozása Alapozás a környezetismeret és a természetismeret tananyagával A tantárgy anyagának feldolgozásához, elsajátításához szükséges alapozást a negyedik osztályig a környezetismeret élettelen természetre vonatkozó alapismeretei és a tájékozódási alapismeretek témakörei szolgálják. Ezek bővülő tartalmukkal alkalmasak a tanulók érdeklődésének felkeltésére, környezetük megismertetésére, a megfigyelt, vizsgált jelenségek összefüggéseinek, oksági kapcsolatainak felismertetésére, a tájékozódáshoz szükséges elemi lépések begyakoroltatására. A témák feldolgozása során a tanulók megfigyelik a különféle anyagok érzékelhető tulajdonságait és a környezetükben lévő változásokat (időjárási jelenségeket, halmazállapot változásokat, az évszakok jellemzőit, környezetük állapotát.) Tájékozódnak közvetlen környezetükben: lakóhelyükön és környékén a megismert világtájak segítségével, egyszerű útvonalrajzokon, térképvázlatokon. Megismerked-

6 6 nek a legfőbb felszíni formákkal, felszíni vizekkel, az időjárás elemeivel, a víz- a levegőszennyezés megelőzésének helyi lehetőségeivel. Magyarország domborzati térképén és a leírások alapján felismerik hazánk nagytájait. A tantárgy alapozza az ismeretszerzési-, feldolgozási- és alkalmazási képességeket is: megfigyelésekkel, mérésekkel, egyszerű kísérletek végeztetésével; összehasonlításokkal, csoportosításokkal; a tapasztalatok szóbeli összegzésével, rajzos ábrázolásával. Tanítói segítséggel rendszeresen használtatja a különböző ismerethordozókat. A természetismeret tartalmában és szemléletében a környezetismeret tantárgyra épül. Vizsgálódásának középpontjában az élő- és élettelen természet konkrét valósága: a jelenségek, a táj és a környezet áll. Az elemi természettudományi nevelés érdekében igényli a valóságos, természeti folyamatok, összefüggések, törvényszerűségek megértéséhez szükséges árnyaltabb és biztosabb képzetek kialakítását. A tárgy színteret biztosít az értelmes, összefüggésekre épülő tanulás eljárásainak elsajátítására is. Az ötödik osztályban a földrajzot alapozó témakörök: Tájékozódás a térképen, térképismeret, Az időjárás és az éghajlat elemei és A földfelszín változásai. A hatodik osztályban: Tájékozódás a térképen és a földgömbön, Éghajlat, éghajlati övezetek és Magyarország nagytájainak jellegzetességei. A velük kapcsolatos fontosabb fejlesztési követelmények: Ismerjék a tanulók Magyarország elhelyezkedését Európában és a Földön és hazánk tájainak legfontosabb jellegzetességeit. Ismerjék fel a főbb felszínformákat. A folyamatos fejlesztést a témák biológiai, fizikai, földrajzi, kémiai jellegű tartalmától függetlenül a következő követelmények teljesítése szolgálja: Olyan jártasságok, készségek, jellembeli vonások kialakítása, amelyek elősegítik a természettudományok tanulását. A közvetlen környezet élőlényeinek, anyagainak, jelenségeinek, folyamatainak és a közöttük lévő kölcsönhatásoknak, összefüggéseknek az ismerete. Az időbeli változások megjelenésének, egyidejűségének, egymásutániságának a felismerése. A környezetet védő szemlélet alakulása. Az önálló ismeretszerzés jártasságainak, készségeinek alakulása a természeti jelenségek megfigyeltetésével, kísérletekkel. A vizsgálódásokhoz szükséges eszközök ismerete és balesetmentes kezelése. Gyakorlottság a mérésekben, a mértékegységek használatában. Tájékozódás enciklopédiákban, lexikonokban. Szöveges és képi információk felhasználása. Az ismeretek megfogalmazása szakkifejezések használatával szóban valamint írásban. Tájékozódás a térképen. Térképvázlat készítése.

7 FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK TANTERVE 7 Célok és feladatok 7. osztály A tanulók világképének, földrajzi-környezeti gondolkodásának alapozása az Európán kívüli kontinensek és Észak-, Nyugat-, valamint Kelet-Európa ismeretanyagának feldolgozásával. A környezet kölcsönhatásaiban és a regionális kérdésekben való tájékozottság fejlesztése: a kontinensek természetföldrajzi jellemzőinek megismertetésével, a kontinensek jelentősebb országcsoportjainak, országainak és tipikus tájainak bemutatásával: a természeti adottságok települések életmód gazdálkodás öszszefüggésrendszerében, a gazdasági követelmények, hagyományok és az adott helyen élő emberek gondolkodásmódja, világszemlélete közötti kapcsolatok felismertetésével, a tásadalmi-gazdasági életben jelen lévő többirányú kölcsönös függőség bemutatásával, Képzetek kialakítása a környezet elemeinek méreteiről. A földi környezet értésén, ismeretén és belső motivációkon alapuló környezettudatos magatartás, életmód alapozása. A fejlesztés követelményei Ismerjék a tanulók a földi képződményeket, az alapvető természeti és társadalmi jelenségeket, folyamatokat és összefüggéseket. Értsék a természetföldrajzi és regionális társadalmi-gazdasági folyamatok egymásutániságát és időbeli fejlődését. Tudják értelmezni az egyes földrészek, tájak, országok természeti és társadalmi jellemzőinek kölcsönhatásait, összefüggéseit. Ismerjék fel a kontinensek, tipikus tájak és országok regionális sajátosságait, a közöttük lévő hasonlóságokat, különbségeket, kapcsolataik rendszerét. Ismerjék a gazdasági élet jelenségeinek kölcsönhatásait. Értsék meg, hogy a társadalmi-gazdasági élet eseményei hogyan hatnak az

8 8 egyes országok fejlődésére. Legyenek helyes képzeteik a környezet elemeinek méreteiről, a számszerűen kifejezhető adatok nagyságrendjéről. Ismerjék fel, hogy a népek természeti és gazdasági körülményei, hagyományai meghatározzák gondolkodásmódjukat, gazdasági helyzetüket, világszemléletüket. Tudják, hogy az emberek különböznek egymástól, de emberi mivoltukban egyenrangúak. Ismerjék az emberi tevékenységek okozta környezetkárosító folyamatokat és megszüntetésük, megelőzésük lehetőségeit; a nemzetközi összefogás szükségességét. Tudjanak példákat mondani a megoldási lehetőségekre. Legyenek képesek tájékozódni, eligazodni a különböző méretarányú és tematikus földrajzi térképeken. Ismerjék az eligazodáshoz szükséges topográfiai fogalmakat. Alakuljon ki bennük az egyéb földrajzi információhordozók kiválasztására és használatára való képesség. Fejlődjenek általános képességeik. Vizsgálódjanak a föld- és környezettudományok szempontjai szerint. Megfigyeléseiket, ismereteiket helyesen, szakkifejezések használatával mondják el, fejezzék ki írásban, rajzban, ábrázolják grafikusan és egyszerű térképeken. Tapasztalataik, megfigyeléseik alapján alkossanak véleményt. Legyenek képesek a környezetben történő események reális értékelésére. Belépő tevékenységformák a tartalomhoz igazodva Különböző tartalmú földrajzi térképek információinak felhasználása. Kontúrtérképen feladatok irányított megoldása. Szemelvények, példák gyűjtése. Tablók készítése. Információk gyűjtése különféle információhordozókból. Tájékozódás a földtörténeti időoszlopon. Képek, ábrák, keresztmetszetek, tömbszelvények elemzése. Tájékozódás légi fotókon, űrfelvételeken. Adatok, statisztikai adatsorok és különböző típusú diagramok összehasonlító elemzése. Számítási feladatok. Tipikus tájak különböző szempontok szerinti önálló bemutatása, összehasonlítása. Példák keresése: a természeti adottságok és a gazdasági élet kölcsönhatásaira. Terméklisták összeállítása. Kiselőadások, tanulói beszámolók. A témakörök tartalma I. Tájékozódás a földtörténeti időben 1-2. A földtörténet eseményei II. Az Európán kívüli kontinensek Afrika, Ausztrália, Óceánia, sarkvidékek 3. Afrika helyzete, kialakulása, felszíne 4. Afrika éghajlata, természetes növénytakarója, vízrajza 5. A trópusi Afrika mezőgazdasága

9 6. A kontinens ásványkincsei és hasznosításuk 7. A Dél-Afrikai Köztársaság 8. Ausztrália és Óceánia 9. A sarkvidékek Amerika 10. Amerika fekvése, benépesülése, népessége 11. Amerika kialakulása, felszíne 12. Földrajzi övezetesség az amerikai kontinensen Az USA gazdasága 15. Kanada 16. Mexikó és Brazília Ázsia 17. Ázsia helyzete, fekvése, népessége 18. Ázsia kialakulása, felszíne 19. Övezetesség az ázsiai kontinensen 20. Kína 21. Japán 22. Délkelet-Ázsia 23. India 24. Délnyugat-Ázsia III. Észak-, Nyugat-, Dél- és Kelet-Európa 25. Európa fekvése, felosztása, népessége Európa természetföldrajzi képe 28. Az Európai Unió általános jellemzői 29. Észak-Európa országainak hasonló és eltérő társadalomföldrajzi képe 30. Franciaország 31. Nagy-Britannia 32. Átalakuló ipari körzetek, új iparágak Nyugat-Európában 33. Dél-Európa országainak társadalomföldrajzi képe 34. Olaszország 35. Spanyolország 36. Mediterrán tájakon 37. A Balkán-térség földrajzi adottságai. Horvátország, Jugoszlávia 38. Kelet-Európa társadalomföldrajzi vonásai Két kontinens országa: Oroszország 41. Ukrajna 9 A tananyag feldolgozásához kapcsolódó topográfiai követelményeket a kerettanterv rendszerezi témakörökként.

10 10 Javasolt óraterv Témák I. Tájékozódás a földtörténeti időben II. Európán kívüli kontinensek III. É-, Ny-, D-, Kelet- Európa országai Tananyag Kiegészítő tananyag, helyi felhasználás, gyakorlás, ellenőrzés Év közi összefoglalás Összesen A továbbhaladás feltételei Tudjon a tanuló képeket, ábrákat, adatsorokat elemezni a földrajzi jellegű információk gyűjtéséhez. Ismerje fel segítségükkel az alapvető összefüggéseket: a tananyagban felsorolt kontinensek, tájak természeti és gazdasági jellemzői között, a földrajzi helyzet felszín éghajlat vizek természetes növénytakaró talaj, a tájak, országok, földrészek társadalmi-gazdasági kölcsönhatásainak példáin. Ismerjen a tanult térségben környezetkárosító folyamatokat. Legyen elképzelése a megelőzés és a környezeti károk elhárításának lehetőségeiről. Használja a térképet információgyűjtésre, a szemléleti, és tanári segítséggel az okfejtő térképolvasás szintjén. Tudja megmutatni a tanult topográfiai fogalmakat. Célok és feladatok 8. osztály A tanulók világképének, környezeti gondolkodásának továbbfejlesztése Közép- Európa, a Kárpát-medence és Magyarország ismeretanyagának elsajátításával. A természeti- és társadalmi folyamatokban való tájékozottság bővítése az európai természeti, társadalmi, kulturális és tudományos értékek megismertetésével. A környezet kölcsönhatásaiban és a regionális kérdésekben való tájékozottság fejlesztése. A reális alapokon nyugvó nemzet- és Európa-tudat kialakítása, a hazához való kötődés formálása: Közép-Európa és a Kárpát-medence természetföldrajzi és társadalomföldrajzi összefüggéseinek megismertetésével,

11 A kontinensrészek legfontosabb országainak, tipikus tájainak tárgyalásával, A különböző társadalmi csoportok, népek, nemzetiségek értékei, életmódja iránti, a másság tiszteletének kialakításával, Magyarország kedvező és kedvezőtlen természeti adottságainak, társadalmigazdasági lehetőségeinek, nemzeti értékeinek és a világban elfoglalt helyének bemutatásával. A tanulók környezetféltő szemléletének, környezetet óvó magatartásának formálása: a Kárpát-medence és a haza környezeti értékeinek megismertetésével, a közösségük, országuk, régiójuk problémáinak megoldásában való aktív részvétel készségének fejlesztésével. A fejlesztés követelményei A tanulók érzékeljék és úgy értékeljék a környezetben lezajló változásokat, mint a természeti és társadalmi folyamatok kölcsönhatásainak eredményeit. Legyen áttekintésük az ember gazdasági tevékenységét meghatározó természeti, társadalmi és gazdasági környezet tényezőiről. Értsék meg, hogy a természeti környezet hogyan befolyásolja az egyes országok társadalmi-gazdasági életét. Ismerjék a természeti környezet változásainak társadalmi hatásait. A hazai tájakhoz való kötődés érdekében ismerjék meg természeti és társadalmi értékeinket, valamint a természeti tényezők hatásait és földrajzi összefüggéseit a Kárpát-medence népeinek elhelyezkedésében, hagyományaiban, településeiben és gazdasági életében. Tudjanak példákat mondani a környezeti károk elhárítására, a nemzetközi öszszefogásra, együttműködésre. Ismerjék meg a természetvédelem alapvető céljait, nemzeti parkjainkat és világörökségként számontartott értékeinket. Az általános iskola befejezésekor legyenek képesek az önálló szemléleti és tanári segítséggel az okfejtő térképolvasásra a különböző méretarányú és tartalmú térképeken. Ismerjék az eligazodáshoz nélkülözhetetlen topográfiai fogalmakat, tudjanak hozzájuk tartalmi jellemzőket kapcsolni. Alakuljon ki bennük a földrajzi és egyéb információhordozók kiválasztására, használatára való képesség. Tudjanak eligazodni, tájékozódni a különböző információs anyagokban és tanári segítséggel ezek gyűjteményeiben. Használják biztonsággal a szakkifejezéseket. Ábrázolják ismereteiket rajzban, egyszerű térképeken. Megfigyeléseiket, tapasztalataikat tudják elemezni, értékelni, alkossanak azok alapján véleményt. 11 Belépő tevékenységformák a tartalomhoz igazodva Tematikus térképek használata a természetföldrajzi adottságok, az egyes országok és országrészek gazdasági különbségeinek bemutatásához.

12 12 Konturtérképes feladatok önálló megoldása. Időjárás-jelentések adatainak értelmezése. Az éghajlat jellemzőinek ábrázolása diagramokon. Következtetések az adatokból. Folyamatábrák használata. Statisztikai adatok feldolgozása a gazdasági élet jellemzőinek, változási tendenciáinak bemutatásához. Aktuális információk gyűjtése. Szemelvények, adatok elemzése, tömegkommunikációs források felhasználása, következtetések megfogalmazása. Forráselemzések: könyvek, folyóiratok, napilapok felhasználásával. Tanulói beszámolók, kiselőadások könyvtári kutatómunka alapján. Terméklista összeállítása. Riport, tabló készítése. A témakörök tartalma I. Közép-Európa tájainak és országainak I. természet- és társadalomföldrajza 1. Közép-Európa általános földrajzi képe 2. Élet a sík- és rögvidékeken 3. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai 4-5. Németország helye Európa gazdaságában 6. Csehország és Lengyelország sajátos fejlődési útja 7. Élet Közép-Európa magashegységeiben 8. Az alpi országok: Ausztria, Szlovénia 9. A kárpáti országok: Szlovákia 10. A kárpáti országok: Románia 11. Társadalmi sokszínűség, egyedi sajátosságok a hazánkkal szomszédos országokban II. A Kárpát-medence kialakulása 12. A Kárpát-medence kialakulása 13. A Kárpát-medence természetföldrajzi képe 14. Mozaikok a Kárpát-medence társadalmi-gazdasági fejlődéséről 15. Magyarország a Kárpát-medencében III. Természeti adottságok és a társadalmi-gazdasági lehetőségek Magyarország tájain 16. Hazánk földrajzi helyzete 17. A földtörténet krónikája Magyarország földjén 18. Természeti adottságaink (felszín, domborzat) Természeti erőforrásaink 21. Környezetünk állapota és védelme 22. Hazánk népességföldrajzi jellemzői 23. Népesedési folyamatok, népességmozgások 24. Településhálózat, településformák 25. Városaink

13 26. Az Alföld természetföldrajzi képe 27. Az Alföld gazdaságának jellemzői 28. A Kisalföld 29. Dombvidéki tájaink 30. Az Alpokalja 31. A Dunántúli-középhegység 32. Az Északi-középhegység 33. Nemzeti parkjaink 34. A magyar nemzetgazdaság jellemzői 35. Energiagazdaságunk 36. Az ipar húzóágazatai: gépipar, vegyipar 37. Átalakuló mezőgazdaságunk 38. A közlekedési és szállítási infrastruktúra 39. A turizmus 40. Hazánk nemzetközi kapcsolatai 41. Budapest földrajza 42. Régiónk földrajza A tananyag feldolgozásához kapcsolódó topográfiai követelményeket a kerettanterv részletezi témakörönként. Javasolt óraterv Témák Tananyag Kiegészítő tananyag, helyi felhasználás, gyakorlás, ellenőrzés Év közi összefoglalás 13 Összesen I. Közép-Európa II. A Kárpát-medence III. Magyarország A továbbhaladás feltételei Tudja a tanuló bemutatni és jellemezni hazánk földrajzi környezetét, megadott szempontok alapján. Térképi információk felhasználásával ismertesse hazánk tájainak természeti-gazdasági jellemzőit. Ismerje fel a természeti adottságok szerepét, hatását a gazdasági életre és a környezet értékeit az egyes térségekben. Tudjon helyi, regionális és országos példákat említeni környezetvédelmi intézkedésekre. Legyen képes önálló anyaggyűjtésre s az információk feldolgozására megadott szempontok alapján.

14 14 Tudja elhelyezni a kontúrtérképen a megismert topográfiai fogalmakat, és tudja megfogalmazni földrajzi fekvésüket. Ismerje legfontosabb tartalmi jellemzőiket.

15 A tantárgy kiemelt céljai és feladatai 15 A természeti- és társadalmi folyamatokban való tájékozódás kapcsán megismertetni a tanulókat szűkebb és tágabb környezetük természeti és társadalmi jellemzőivel. Földrajzi-környezeti gondolkodásuk fejlesztése: a jelenségek, folyamatok vizsgálatát követő általánosításokkal, az összefüggések kiemelésével, rendszerbe helyezésével, a kölcsönhatások és következményeik megláttatásával, a természettudományok, a társadalomtudományok és egyéb környezettudományok módszereinek alkalmaztatásával, a környezet iránti érzékenység és a környezetet védő szemlélet kialakításával, a helyi, regionális és globális problémák felismertetésével, az alternatív megoldások keresésével. A mindennapi életben szükséges térbeli és időbeli tájékozódás fejlesztése érdekében a tárgy tanítása során el kell sajátíttatni a különböző ismeretszerzési módszereket, a földrajzi ismerethordozók önálló használatához szükséges készségeket. Képessé kell tenni a tanulókat a más tantárgyakban szerzett ismereteik integrálására is. A négy évfolyamon át tartó földrajztanítás célja, hogy felkészítse a tanulókat az általános műveltségről számot adó tantárgyi érettségi vizsga letételére, valamint a szakirányú felsőfokú tanulmányokra. (Figyelembe véve az érettségi vizsga szabályozását). A tárgyi ismeretanyag segíti a tanulók pályaválasztását, szakképzésbe való bekapcsolódását, eligazodását a munka világában. Járuljon hozzá ahhoz, hogy a középiskolából kilépő diákok képesek legyenek állampolgári szerepük gyakorlása során a felelős döntéshozatalra. Alakítsa ki azt az igényt, hogy későbbi életükben önállóan gyarapítsák tovább földrajzi ismereteiket.

16 16 A két évfolyam témakörei, óraszámai 7. osztály: Tájékozódás a földtörténeti időben Az Európán kívüli kontinensek tipikus tájainak és néhány kiemelt országának természet- és társadalomföldrajza É-, D-, Ny-, K-Európa országainak természet- és társadalomföldrajza 8. osztály: Közép-Európa tájainak és országainak természet- és társadalomföldrajza A Kárpát-medence természet- és társadalomföldrajza Természeti adottságok és a társadalmi-gazdasági lehetőségek Magyarország tájain A globális környezeti problémák földrajzi vonatkozásai Osztályok Heti óraszám 1,5 1,5 Évi óraszám 56 56

17 Módszertani ajánlások 17 A Földünk és környezetünk tantárgy tanításához, a tantervi követelmények teljesítéséhez. A tanterveket és a vele szinkronban lévő tankönyveket, munkafüzeteket, tudásszintmérő feladatlapokat az átlagos képességű és felkészültségű tanulók tanításához és a hasonló felszereltségű iskolák számára ajánljuk. Az óraszámok kiegészítésével a tananyag mennyisége, mélysége és a hozzá kapcsolódó követelmények szintje emelhető vagy az idő az ismeretek megszilárdítására, a képességek fejlesztésére, az ellenőrzésre fordítható. A képességfejlesztés szempontjából leginkább ajánlott módszerek: a különböző tevékenységek, melyekben az ismeretek tanítása-tanulása, alkalmazása folyik. Műveletei: a megfigyelések, elemzések, összehasonlítások, csoportosítások, rendszerezések több információhordozóra kiterjesztve egyre növekvő önállósággal. Órai és órán kívüli tevékenységei: a szövegértelmezések, ábra- és képelemzések, applikálás, térképmunkák, homokasztali munkák, kőzet-, talajvizsgálatok, gyűjtőmunkák, mikrokörnyezeti megfigyelések. Információ gyűjtése írott szöveg és elektronikus adatbázis (számítógépes programok, Internet) segítségével. Ezek mindegyike időigényes. Ezért a tervezésnél figyelembe kell venni a tanulók munkatempóját, a tananyag mennyiségét, jellegét s az alkalmazott technikákat. Az iskola egészére vonatkozó ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségbiztosítási rendszert a pedagógiai programnak kell tartalmaznia. Ezek alapján emelheti ki a tantárgy helyi tanterve a hozzá speciálisan kapcsolódó fő értékelési szempontokat, amelyekhez javaslatokat adunk.

18 18 A fejlesztés követelményei Ismerjék a tanulók a földi képződményeket, az alapvető természeti és társadalmi jelenségeket, folyamatokat és összefüggéseket. Értsék a természetföldrajzi és regionális társadalmi-gazdasági folyamatok egymásutániságát és időbeli fejlődését. Tudják értelmezni az egyes földrészek, tájak, országok természeti és társadalmi jellemzőinek kölcsönhatásait, összefüggéseit. Ismerjék fel a kontinensek, tipikus tájak és országok regionális sajátosságait, a közöttük lévő hasonlóságokat, különbségeket, kapcsolataik rendszerét. Ismerjék a gazdasági élet jelenségeinek kölcsönhatásait. Értsék meg, hogy a társadalmi-gazdasági élet eseményei hogyan hatnak az egyes országok fejlődésére. Legyenek helyes képzeteik a környezet elemeinek méreteiről, a számszerűen kifejezhető adatok nagyságrendjéről. Ismerjék fel, hogy a népek természeti és gazdasági körülményei, hagyományai meghatározzák gondolkodásmódjukat, gazdasági helyzetüket, világszemléletüket. Tudják, hogy az emberek különböznek egymástól, de emberi mivoltukban egyenrangúak. Ismerjék az emberi tevékenységek okozta környezetkárosító folyamatokat és megszüntetésük, megelőzésük lehetőségeit; a nemzetközi összefogás szükségességét. Tudjanak példákat mondani a megoldási lehetőségekre. Legyenek képesek tájékozódni, eligazodni a különböző méretarányú és tematikus földrajzi térképeken. Ismerjék az eligazodáshoz szükséges topográfiai fogalmakat. Alakuljon ki bennük az egyéb földrajzi információhordozók kiválasztására és használatára való képesség. Fejlődjenek általános képességeik. Vizsgálódjanak a föld- és környezettudományok szempontjai szerint. Megfigyeléseiket, ismereteiket helyesen, szakkifejezések használatával mondják el, fejezzék ki írásban, rajzban, ábrázolják grafikusan és egyszerű térképeken. Tapasztalataik, megfigyeléseik alapján alkossanak véleményt. Legyenek képesek a környezetben történő események reális értékelésére.

19 A témakörök tartalma I. Tájékozódás a földtörténeti időben 1-2. A földtörténet eseményei II. Az Európán kívüli kontinensek Afrika, Ausztrália, Óceánia, sarkvidékek 3. Afrika helyzete, kialakulása, felszíne 4. Afrika éghajlata, természetes növénytakarója, vízrajza 5. A trópusi Afrika mezőgazdasága 6. A kontinens ásványkincsei és hasznosításuk 7. A Dél-Afrikai Köztársaság 8. Ausztrália és Óceánia 9. A sarkvidékek Amerika 10. Amerika fekvése, benépesülése, népessége 11. Amerika kialakulása, felszíne 12. Földrajzi övezetesség az amerikai kontinensen Az USA gazdasága 15. Kanada 16. Mexikó és Brazília Ázsia 17. Ázsia helyzete, fekvése, népessége 18. Ázsia kialakulása, felszíne 19. Övezetesség az ázsiai kontinensen 20. Kína 21. Japán 22. Délkelet-Ázsia 23. India 24. Délnyugat-Ázsia III. Észak-, Nyugat-, Dél- és Kelet-Európa 25. Európa fekvése, felosztása, népessége Európa természetföldrajzi képe 28. Az Európai Unió általános jellemzői 29. Észak-Európa országainak hasonló és eltérő társadalomföldrajzi képe 30. Franciaország 31. Nagy-Britannia 32. Átalakuló ipari körzetek, új iparágak Nyugat-Európában 33. Dél-Európa országainak társadalomföldrajzi képe 34. Olaszország 35. Spanyolország 36. Mediterrán tájakon 37. A Balkán-térség földrajzi adottságai. Horvátország, Jugoszlávia 38. Kelet-Európa társadalomföldrajzi vonásai Két kontinens országa: Oroszország 19

20 Ukrajna A földrajz és a kulcskompetenciák fejlesztése Az általános iskola évei alatt a földrajz oktatásának az oktatási rendszer egyik elemeként-szerepe van abban, hogy a tanulók megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek elengedhetetlen a személyes boldoguláshoz és fejlődésükhöz, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához. Természetesen az általános iskolai földrajz tanterv a tantárgy jellegéből adódóan nem kínál lehetőséget minden kulcskompetencia egyforma fejlesztésére-, de ha eltérő mértékben is, mindegyik kulcskompetencia fejlesztése lehetséges a tantárgy segítségével A földrajz oktatás központi eleme a természettudományos kompetencia fejlesztése. A természettudományos kompetencia fejlesztésével a tanulók életkorának megfelelő készségeket és képességeket szerez arra, ismeretek módszerek felhasználásával, az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjon, előrejelzéseket tegyen, s irányítsa cselekvéseit a hétköznapokban. Ugyancsak magában foglalja a természettudományos kompetencia az emberi tevékenység, okozta változások megértését és az ezzel kapcsolatos, fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősség kialakítását. A természettudományos kompetencia birtokában a tanuló életkorának megfelelő komplexitással képes lesz mozgósítani természettudományos műveltségét, a munkájában felmerülő problémák megoldásában. Képes lesz kritikusan szemlélni az áltudományos, az egyoldalúan tudomány- és technika ellenes megnyilvánulásokat, és képes lesz cselekedni a fenntartható fejlődés feltételeinek biztosítása érdekében lokálisan, és globális vonatkozásokban egyaránt. A természettudományos kompetencia egyik speciális területe, fejlesztési iránya a környezettudatosságra nevelés. Ennek célja, hogy elősegítse a tanulók magatartásának, életvitelének átalakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezetmegóvására, elősegítve ezzel az élő természetfennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését. Ennek az attitűdnek a kialakítását minél korábbi életkorban kell kezdeni, így az általános iskolai oktatás ebből a szempontból kulcsfontosságú. Ha a tanulók érzékennyé válnak környezetük állapota iránt képesek, lesznek a környezet sajátosságainak, minőségi megismerésére és elemi szintű értékelésére, a környezet természeti és ember alkotta értékeinek felismerésére és megőrzésére. A

21 környezeti nevelés során a tanulók megismerik azokat a folyamatokat, amelyek következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak. Megismerik a társadalmi-gazdasági modernizáció egyénre gyakorolt hatását, a környezeti következmények tükrében. 21 Anyanyelvi kommunikáció fejlesztése: ennek birtokában a tanuló képes lesz a tantárgy témákban, szóban és írásban kommunikálni. Képes lesz az egyszerűbb tudományos- ismeretterjesztő szövegeket, összegyűjteni és feldolgozni belőlük az információkat, és képes lesz saját gondolatait megfogalmazni. Tudja használni és alkalmazni a földrajz tudomány szakszavait és fogalmi rendszerét. Matematikai kompetencia fejlesztése: A földrajz oktatása folyamatában elengedhetetlen az adatok összehasonlítása, elemzése, grafikus ábrázolása ez lényegében egyfajta matematikai gondolkodás képessége, akár a mindennapok problémáinak megoldására is. Azon területeket fejlesztjük, amelyek modellalkotással és modellek alkalmazásával kapcsolatosak. Ennek érdekében képes lesz az alapvető elveket az ismeretszerzésben és problémák megoldásában. Követni és értékelni tudja az érvek láncolatát matematikai úton képes indokolni. Digitális kompetencia: Ez magában foglalja az információs társadalom technológiának a tanulók életkorának megfelelő használatát. Képes legyen az internet által kínált lehetőségeket használni. Tudjon szöveget szerkeszteni, ezt felhasználni. Hatékony, önálló tanulás: A tanuló legyen képes kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni, ideértve az idővel és az információval való hatékony gazdálkodás. Képesnek kell lennie a közös munkára és tudásának másokkal való megosztásra, munkájának értékelésére és szükség esetén információ és támogatás kérésére. Szociális és társadalmi kompetencia: Megismertetjük a tanulót a harmonikus életvitel és közösségi beilleszkedés feltételeit, bemutatjuk a magatartás olyan formáit, amely révén az egyén hatékony és építő módon vehet részt az egyre sokszínűbb társadalomban.

Földrajz 7. évfolyam

Földrajz 7. évfolyam Földrajz 7. évfolyam Heti 1 óra, Évi 36 óra Célok és feladatok: - A térszemlélet fejlesztése a Föld méretviszonyainak összehasonlítása révén. Időbeli tájékozódás fejlesztése, az oksági gondolkodás erősítése.

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TERMÉSZETISMERET Évfolyam: 5-6.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TERMÉSZETISMERET Évfolyam: 5-6. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 5-6. Óraszám Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Természetismeret 2 3 Éves óraszám 72 108 Célok és feladatok A környezetismeretben elsajátított alapismeretek

Részletesebben

A FÖLDRAJZ TANTÁRGY KÖVETELMÉNYEI OSZTÁLYOZÓVIZSGÁHOZ

A FÖLDRAJZ TANTÁRGY KÖVETELMÉNYEI OSZTÁLYOZÓVIZSGÁHOZ A FÖLDRAJZ TANTÁRGY KÖVETELMÉNYEI OSZTÁLYOZÓVIZSGÁHOZ 7. évfolyam I. A szilárd Föld anyagi és folyamatai Környezetünk anyagainak vizsgálata A földtani képződmények védelmének megismerése környékbeli példákon

Részletesebben

HELYI TANTERV FÖLDRAJZ

HELYI TANTERV FÖLDRAJZ HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 7.-8. OSZTÁLY 2008 FÖLDRAJZ 7-8. évfolyam Célok és feladatok: A Földünk-környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 12. osztály esti érettségiző szakközép 2016

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 12. osztály esti érettségiző szakközép 2016 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 12. osztály esti érettségiző szakközép 2016 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. KÖRNYEZETISMERET Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. KÖRNYEZETISMERET Évfolyam: 1-4. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. ok évfolyamonként Tantárgy 1. 2. 3. 4. Környezetismeret 1 1 1 2 Éves óraszám 36 36 36 72 Célok és feladatok Érdeklődés felkeltése, a gyermek természetes

Részletesebben

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra.

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra. Tanítási tervezet I. Alapadatok Az óra időpontja: 2016. április 16. Az iskola megnevezése: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Az iskola címe: 1088, Budapest Trefort utca 8. Osztály: 7. c Tanít: Visy

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

Helyi tanterv Földrajz 5-8. évfolyam Földrajz

Helyi tanterv Földrajz 5-8. évfolyam Földrajz Földrajz 250 5 6. évfolyam Fejlesztési feladatok 1. Általános fejlesztési feladatok A Kárpát-medence tájain jellemző természet- és társadalom-földrajzi, környezeti jelenségek, jellegzetes életmódok megismerése

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 7. évfolyam... 2 Az urópán kívüli kontinensek tipikus tájainak és néhány kiemelt országának természet- és társadalomföldrajza... 2... 2 urópa országainak természet- és társadalomföldrajza... 3

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV ÉS TANTÁRGYI PROGRAM. Földrajz 2007. Készítette: B EREGINÉ S IMON Á GNES

L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV ÉS TANTÁRGYI PROGRAM. Földrajz 2007. Készítette: B EREGINÉ S IMON Á GNES L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV ÉS TANTÁRGYI PROGRAM Földrajz 2007. Készítette: B EREGINÉ S IMON Á GNES Célok és feladatok FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-12/13. 9. (előkészítő) évfolyam A természetismeret

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 5. évfolyam... 1 Tájékozódás a térképen, térképismeret... 1 Az időjárás és az éghajlat elemei... 2 A földfelszín változása...2 Környezetünk élővilága... 3 6. évfolyam... 4 Tájékozódás a térképen

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN Évfolyam: 7-8.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN Évfolyam: 7-8. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) ÉS EGÉSZSÉGTAN Évfolyam: 7-8. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Biológia 2 1,5 Éves óraszám 72 54 Célok és feladatok A természetismeret 5 6. évfolyamán

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

1. A. 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit az Európai Unió országaiban!

1. A. 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit az Európai Unió országaiban! Ismertesse a Föld helyét a Naprendszerben! 1. A Mutassa be bolygónk fı mozgásait, ismertesse ezek földrajzi következményeit! 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit

Részletesebben

FÖLDRAJZ A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

FÖLDRAJZ A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA FÖLDRAJZ A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA A vizsga szerkezete A középszintű tantárgyi érettségi írásbeli és szóbeli vizsgából áll. Az írásbeli vizsga során a vizsgázónak egy központilag összeállított

Részletesebben

FÖLDRAJZ II. A VIZSGA LEÍRÁSA

FÖLDRAJZ II. A VIZSGA LEÍRÁSA FÖLDRAJZ II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Írásbeli vizsga Írásbeli vizsga 120 perc 1 perc 240 perc 20 perc 100 pont 0 pont 100 pont 0 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja

Részletesebben

Földünk környezetünk FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK

Földünk környezetünk FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK Földünk környezetünk Készült a Nemzeti Tankönyvkiadó Kerettantervcsalád Földünk-Környezetünk programja alapján. /Óraterv : z változat módosítása Heti 2-2 óra Évi 74-74 óra / Célok

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A FÖLDRAJZTANÍTÁS MEGÚJÍTÁSÁNAK TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI

A FÖLDRAJZTANÍTÁS MEGÚJÍTÁSÁNAK TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 A FÖLDRAJZTANÍTÁS MEGÚJÍTÁSÁNAK TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI A tananyagfejlesztés

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

Földrajz tanmenet (11. évfolyam, érettségi előkészítő)

Földrajz tanmenet (11. évfolyam, érettségi előkészítő) Földrajz tanmenet (11. évfolyam, érettségi előkészítő) Tanítási hetek száma: 37 Heti óraszám: 2 Óra sorsz. Téma Kiemelt tevékenységek a képességfejlesztés érdekében 1. 2. Térképhasználati gyakorlatok.

Részletesebben

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása.

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása. Foglalkozás tervezett időpontja 1. tanítási Időtartama Helyszíne, körülményei 1 óra A 11. számú interaktív táblás (TTSZK) 2. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai alapismeretek I 3. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

A földrajztanítás alapjai 1.

A földrajztanítás alapjai 1. A földrajztanítás alapjai 1. Összeállította: dr. Makádi Mariann TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 ORSZÁGOS KOORDINÁCIÓVAL A PEDAGÓGUSKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁÉRT A földrajz szakmódszertan A földrajztanítás módszertanának

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása 2015. február

Részletesebben

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN Egy kis ismétlés Nemzeti alaptanterv EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET (II.3.5) A, Alapelvek, célok Természettudományos

Részletesebben

Társadalomismeret történelem

Társadalomismeret történelem HELYI TANTERV Társadalomismeret történelem SZAKISKOLA 9. 10. évfolyam KECSKEMÉT 2013 1 1. Célok, feladatok: A tantárgy tanításának céljai a szakiskolai közismereti tantárgyrendszerben a következők: - A

Részletesebben

A földrajz tanítása I. gyakorlat feladatai

A földrajz tanítása I. gyakorlat feladatai 1. feladat: Tanítási tervezet készítése A földrajz tanítása I. gyakorlat feladatai Cél: a tanítási tervezet műfaji jellemzőinek megismerése. Mesterképzés, 2015/2016. tanév I. félév Konkrét feladat: készítsen

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezet 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

Tanítási tervezet. I. Alapadatok: II. Tantervi követelmények:

Tanítási tervezet. I. Alapadatok: II. Tantervi követelmények: Tanítási tervezet I. Alapadatok: Az óra időpontja: 2015. november 16. Iskola megnevezése: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Iskola címe: 1088 Budapest, Trefort u. 8. Évfolyam: 7. évfolyam Osztály:

Részletesebben

Turizmus alapjai. tantárgy. helyi programja

Turizmus alapjai. tantárgy. helyi programja Turizmus alapjai tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A turizmus alapjai tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók elsajátítsák

Részletesebben

TÖRTÉNELEM Borhegyi Péter

TÖRTÉNELEM Borhegyi Péter A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 9-10. Borhegyi Péter Tankönyvi szerzők: Dr. Németh György (az

Részletesebben

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009 Az OKNT-adhoc bizottság kerettanterve Természettudományt mindenkinek 2009 I. A kerettanterv általános jellemzıi 1. Célok és feladatok Pedagógiai rendszer A természettudományos tantárgyak önállóságának

Részletesebben

A földrajz tanítása I. gyakorlat feladatai

A földrajz tanítása I. gyakorlat feladatai Mesterképzés, I. félév 1. feladat Tanítási tervezet készítése A földrajz tanítása I. gyakorlat feladatai Cél: a tanítási tervezet műfaji jellemzőinek megismerése. Készítsen tanítási tervezetet a természetismeret/földrajz

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK 5. osztály KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK A SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANKÖNYVCSALÁD TANKÖNYVEIBEN ÉS MUNKAFÜZETEIBEN A matematikatanítás célja és feladata, hogy a tanulók az őket körülvevő világ mennyiségi

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI

A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI (fizika munkaközösségi foglalkozás fóliaanyaga, 2009. április 21.) A KÉTSZINTŰ FIZIKAÉRETTSÉGI VIZSGAMODELLJE

Részletesebben

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 165. (4) A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtárpedagógiai program alapján

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

MS-4105 foldrajz atlasz borito_2011.qxd 2013.03.06. 10:06 Page 1 9 7896 36 976712 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Csillagászat... 2 Kontinensvándorlás. A Föld és a légkör szerkezete... 4

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák

Tanulmányok alatti vizsgák Tanulmányok alatti vizsgák Földrajz osztályozóvizsga értékelési szabályzata Írásbeli vizsga Az írásbeli vizsga két részből áll: 1. A topográfiai ismeretek ellenőrzésére szolgáló feladatlap, amelynek kitöltéséhez

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 2 Tantárgyi struktúra és óraszámok A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 11. évfolyam

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. KÉMIA Évfolyam: 7-8.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. KÉMIA Évfolyam: 7-8. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 7-8. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Technika 1,5 2 Éves óraszám 54 72 Célok és feladatok A tudományok és ezen belül a természettudományok

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE SZEPTEMBER 21.

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE SZEPTEMBER 21. A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE 2010. SZEPTEMBER 21. 2 III. kötet TARTALOMJEGYZÉKE 1. Bevezetés 8 2. Idegen nyelv tanterv-kiegészítés

Részletesebben

A tartalmi, műveltségi és gondolkodási dimenzió megjelenése a részletes követelményekben

A tartalmi, műveltségi és gondolkodási dimenzió megjelenése a részletes követelményekben A tartalmi, műveltségi és gondolkodási dimenzió megjelenése a részletes követelményekben Korom Erzsébet Feladatírók tájékoztatása Szeged, 2010. február 13. (TÁMOP 3.1.9/08/01) Az értékelési keretek három

Részletesebben

Tantárgy neve. Európa természet- és társadalomföldrajza I-II. Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 3-2 Összóraszám (elm+gyak) 2+0, 0+2

Tantárgy neve. Európa természet- és társadalomföldrajza I-II. Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 3-2 Összóraszám (elm+gyak) 2+0, 0+2 Tantárgy neve Európa természet- és társadalomföldrajza I-II. Tantárgy kódja FDB 1605; FDB1606 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 3-2 Összóraszám (elm+gyak) 2+0, 0+2 Számonkérés módja kollokvium + gyakorlati

Részletesebben

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul: EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató

Részletesebben

II. A VIZSGA LEÍRÁSA. Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga I. feladatlap. NINCS megoldásához nem. tárolására és használható

II. A VIZSGA LEÍRÁSA. Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga I. feladatlap. NINCS megoldásához nem. tárolására és használható A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA 120 perc 15 perc 20 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A biztosítja vizsgázó A vizsgabizottságot működtető intézmény

Részletesebben

11. évfolyam Évi óraszám:36 óra, Heti óraszám 1 óra

11. évfolyam Évi óraszám:36 óra, Heti óraszám 1 óra FÖLDRAJZ ÉRETTSÉGI ELŐKÉSZÍTŐ 11. évfolyam Évi óraszám:36 óra, Heti óraszám 1 óra A földrajz érettségire való felkészítés fő feladata a középiskolai földrajz tanítás 9-10. évfolyamán tanultak felelevenítése,

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: földrajz 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: földrajz 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: földrajz 11-12. évfolyam 2 Célunk az, hogy megkönnyítsük a tanulók érettségi vizsgára történő felkészítését. Ezt azért

Részletesebben

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv PEDAGÓGIAI PROGRAM ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: 035289 Sashegyi Arany

Részletesebben

HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 11-12. ÉVFOLYAM. Felkészítés a középszintű érettségi vizsgára

HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 11-12. ÉVFOLYAM. Felkészítés a középszintű érettségi vizsgára HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 11-12. ÉVFOLYAM Felkészítés a középszintű érettségi vizsgára Heti óraszám mindkét évfolyamon: 2-2 óra A két évfolyam össz-óraszáma: 134 óra Javasolt óraterv: Témakörök Óraszámok

Részletesebben

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIK A 9. évfolyam 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR Matematika A 9. évfolyam. 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 14. modul: GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2014/2015-ös tanév Zalaszentgrót, 2014. augusztus 26. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezető 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

FÖLDRAJZ MOZAIK. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003. változat. Készítette: Jónás Ilona Vízvári Albertné

FÖLDRAJZ MOZAIK. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003. változat. Készítette: Jónás Ilona Vízvári Albertné MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 FÖLDRAJZ 9-12. évfolyam A változat Készítette: Jónás Ilona Vízvári Albertné A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM TANULÁSMÓDSZERTAN HELYI TANTERV

PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM TANULÁSMÓDSZERTAN HELYI TANTERV SZÉCHENYI ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Hajdúböszörmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM... MOLNÁR MAGDOLNA ILONA

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam

HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam I. BEVEZETÉS A tananyag tartalma olyan tudományosan megalapozott, korszerű, alapvető kémiai ismereteket foglal magában, amelyek segítségével a tanulók egyrészt megértik

Részletesebben

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016 Óratípusok Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az oktatási folyamatban alkalmazott szervezeti formák legfontosabb komponense a tanítási óra. Az ismeret-elsajátítás alapegysége a témakör. A tanítási órák felosztása,

Részletesebben

Tankönyvkiadók konferenciája Fizika

Tankönyvkiadók konferenciája Fizika Tankönyvkiadók konferenciája Fizika Általános iskola, felső tagozat Dr. Koreczné Kazinczi Ilona vezető szerkesztő 2014. 08. 21. Szombathely Magyar nyelv FELSŐ TAGOZAT Matematika Magyar nyelv Kalandozások

Részletesebben

FÖLDRAJZ. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok

FÖLDRAJZ. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok FÖLDRAJZ 9 10. évfolyam Célok és feladatok A tantárgy megismerteti a tanulókat a földrajzi környezet természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel. Az általános iskola 7 8. évfolyamának tantervi előzményeire

Részletesebben

FÖLDRAJZ TANMENET. a Műszaki Kiadó Földrajz 7. (MK-4250-6) tankönyvéhez

FÖLDRAJZ TANMENET. a Műszaki Kiadó Földrajz 7. (MK-4250-6) tankönyvéhez FÖLDRAJZ TANMENET a Műszaki Kiadó Földrajz 7. (MK-4250-6) tankönyvéhez Készítette: Ütőné Visi Judit 1 7 8. évfolyam A földrajz tantárgy oktatásának célja az általános iskola 7 8. osztályában A Földünk,

Részletesebben

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Szakközépiskola 11-12. évfolyam 1. A tanterv szerzıi: Dr. Magyarné Sz. Ilona, Tóthné Kulcsár Ibolya 2. Óraszámok: 11. osztály: 74 óra 12. osztály: 64 óra

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola gimnáziumi részére érvényes óraterv, valamint a szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS

Részletesebben

HELYI TANTERV / INFORMATIKA

HELYI TANTERV / INFORMATIKA Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél INFORMATIKA TANTERV A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes legyen a modern információs társadalom előnyeit kihasználni, veszélyeit kikerülni. Legyen

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM Célok Tanulói teljesítmények növelése Tanulási motiváció kialakítása tevékenység, megfigyelés,

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

A különbözeti vizsga témakörei. 9. évfolyam földrajz. Gerséné Varga Ildikó

A különbözeti vizsga témakörei. 9. évfolyam földrajz. Gerséné Varga Ildikó A különbözeti vizsga témakörei 9. évfolyam földrajz Gerséné Varga Ildikó I. Csillagászati földrajz II. Kőzetburok III. A légkör földrajza IV. A vízburok V. A földrajzi övezetesség: VI. Népesség-, és településföldrajz

Részletesebben

Tanítási tervezet. Iskola neve és címe: Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium, 1053 Bp. Papnövelde u. 4.

Tanítási tervezet. Iskola neve és címe: Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium, 1053 Bp. Papnövelde u. 4. Tanítási tervezet Az óra időpontja: 2017.11.28. 8:00 Iskola, osztály: Hatosztályos gimnázium 8. D Iskola neve és címe: Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium, 1053 Bp. Papnövelde u. 4. Tanít:

Részletesebben

Informatika évfolyam

Informatika évfolyam Informatika 1-4. évfolyam Heti óraszám: 1.,2.,3. évfolyam 0,5 óra 4. évfolyam 1 óra Az információs és kommunikációs kultúra az oktatás kiemelt fejlesztési területei közé tartozik. Mivel a számítógép felhasználása

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

Fogalmi rendszer A műveltségterület kulcsfogalmai:

Fogalmi rendszer A műveltségterület kulcsfogalmai: FÖLDRAJZ TANTERV A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben való tájékozódást, eligazodást

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

A korszerű társadalomföldrajzi ismeretek és a földrajzoktatás

A korszerű társadalomföldrajzi ismeretek és a földrajzoktatás A korszerű társadalomföldrajzi ismeretek és a földrajzoktatás Dr. Teperics Károly Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék teperics@puma.unideb.hu A társadalomföldrajz helye

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást

Részletesebben

FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK MŰVELTSÉGTERÜLET

FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK MŰVELTSÉGTERÜLET MŰVELTSÉGTERÜLET FÖLDRAJZ 7-8. évfolyam SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2007 Ajánlás A földrajz tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített

Részletesebben

Csak azon felhasználókra vonatkozik, akik 2003. szeptember 1-jétõl léptek be az elõfizetõi rendszerbe.

Csak azon felhasználókra vonatkozik, akik 2003. szeptember 1-jétõl léptek be az elõfizetõi rendszerbe. Tartalomjegyzék Az Ön könyve tartalmazza A megjelenés dátuma Szerkezeti felépítés 2003. szeptember Szakmai szerkesztõk, szakmai tanácsadó, szerzõk 2003. szeptember Használati útmutató 2003. szeptember

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyvek bemutatása

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyvek bemutatása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyvek bemutatása 2015. április

Részletesebben

Földünk és környezetünk FÖLDRAJZ GIMNÁZIUM. 9-10. évfolyam

Földünk és környezetünk FÖLDRAJZ GIMNÁZIUM. 9-10. évfolyam Gimnázium FÖLDRAJZ GIMNÁZIUM 9-10. évfolyam A földrajz tantárgy sajátos pedagógiai feladatai, követelményei A tantárgy tanításának célja: a természeti és a társadalmi folyamatokban való tájékozódás, változások,

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés Készítette: Gáthy Péterné Siófok, 2012. április 9. minőségügyi vezető 1 1. Tanulási környezet A telephelyi kérdőív kérdéseire adott válaszok alapján az épületünk jó állagú.

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK

11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK MATEMATIK A 9. évfolyam 11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK KÉSZÍTETTE: CSÁKVÁRI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK!

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul:gondolkodjunk, RENDSZEREZZÜNK! Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

Természetismeret. 5-6. évfolyam. tantárgy 2013.

Természetismeret. 5-6. évfolyam. tantárgy 2013. Természetismeret tantárgy 5-6. évfolyam 2013. Bevezetés A természetismeret tantárgy Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által összeállított tanterve a természetismeret kerettantervével szerves egységet

Részletesebben

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő 2014/2015. tanév. 5. osztály II. forduló (fizikai és földrajzi alapismeretek)

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő 2014/2015. tanév. 5. osztály II. forduló (fizikai és földrajzi alapismeretek) 1 Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232

Részletesebben

10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK

10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK MATEMATIK A 9. évfolyam 10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK KÉSZÍTETTE: CSÁKVÁRI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK Tanári útmutató 2 MODULLEÍRÁS A modul

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Név Tantárgyak Óraszám Stankovicsné Soós Mária biológia-technika 4 Csiszár Attila földrajz-testnevelés 26 Györéné Timár Éva kémia-matematika

Részletesebben