A SODRÓ-ÁLLATKÁR MAGYARORSZÁGBAN MEGFIGYELT FAJAIK. BUDAPEST, 1877, A IiIB. JYIAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT MEGBIZÁSÁBÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SODRÓ-ÁLLATKÁR MAGYARORSZÁGBAN MEGFIGYELT FAJAIK. BUDAPEST, 1877, A IiIB. JYIAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT MEGBIZÁSÁBÓL"

Átírás

1 A SODRÓ-ÁLLATKÁR ÉS MAGYARORSZÁGBAN MEGFIGYELT FAJAIK. A IiIB. JYIAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT MEGBIZÁSÁBÓL KUTATTA ÉS LEIRTA NÉGY KŐNYOMATU TÁBLÁVAL. BUDAPEST, 1877, KIAJ),JA A EIH. lvr. TEBMI;~SZETTUDOMÁNYI rrársulat.

2 1873, junius havában a kir. m. természettuc10lnányi társulat Dr. BARTSCH SÁMUEL urat előterjesztett progl'amnlja alapján megbizta : «az Alauna és a Tisza mentében előforduló Sodró-állatkák (Rotatoria) kutatásával és luegvizsgálfisával; oly kikötéssel, hogy lllunkálkoditsának eredményét a tudomány mai szinvonalftnak megfelelő, önálló lllonographiává fogja feldolgozni.» BARTSOH 'úr 1875 végeig folytatta kutatásait. Időközben meggyözöclött róla, hogy vizsgálódásait nem terjesztheti ki oly nagy területre,111int eredetileg tervezé, hacsak a refljok fordítandó időt még néhányesztendövel meg llen1 toldja. Müvét tehát az addig elért el'edmények1'0 s a szakha v~igó irodalomra alapitva állitotta össze s 1876 nuircziusban a társulathoz be is küldötte. - A kutatások és a nlunka kiállitásának költségei a társulh,t rendelkezésére álló országos segélyből fedeztettele - A kész dolgozatot -- négy táblával felszerelve -' ezennel l:ttadjuk a nyilvfínosságnak. Budapest(~l1, 1877 január végén. SZILY KÁLMÁN, a kh'. magyal' tel'msszettudományi tlírllulrot elsli tulcárc!.

3 E L Ó S Z ó. Az élőlények hágcsóján - úgy a mint azt a szervezetek sora előttünk kitárja - a nagytól bonyodalmastól, az egyszerllig, parányiig leszállva, elérjii.k a vízcseppben nyüzsgő kis világot is. Leszállás közben puszta érzékeink elvégre megtagadják a szolgálatot, s lassanként arra szorúlunk, hogy tulajdon, ép érzékeinket azokkal az eszközök kel élesbitsii.k, a melyeket az ember fürkésző kigondolt, esze létrehozott, sa melyekkel úgyszólván kifogott saját szervezetének fogyatkozásain. Folyamodunk a hallócsőhöz, hogy fölfoghassuk még azt a hangot is, amely.a puszta fület már nem üti meg; folyamodunk a villanyszikrának minden sebességet megelőzé5 szolgálatához, hogy az élet mozzanatai legparányibb pillal1atának pillanatát is jelezze; folyamodunk a mikroskóphoz, hogy megnyissa előttünk csodáit annak a parányi világnak, a melyet a puszta szem nem is gyanít. És czéltudatosan folyamoelunk ezekhez, mert igaz a bölcs szava: «( Natura in minimis maxima). A parányiságban rejlő nagyszerüség nem abban áll, hogy bonyolúlt, nagy szervezetek kicsinyített képét tárja fel előttü.nk, mint feltárja az elefántban s a kis güzü emlős alakjában, a struczmadárban s a piczi kolibriben ; hanem abban áll, hogy feltárja előttünk a szervezet elváltozását, sé5t csökkenését" le az egyszerü sejtig; megmutatja az ember által egyátalában megközelíthető utolsó feltételeit az állati életnek; és épen mert megmutatja, megtanítja az embert saját létének helyesebb felfogására is. Es ebben egy hatalmas ösztönzé5 rejlik, mert ez a~ a nemes önérclek, mely látkört tágít, értelmet fejleszt,' a tapogatódzást öntudattá v~ltoztatja, felemeli az embert a puszta állatisághól egy magasabb - bár mindig csak földi - létbe. Tudták és érezték ezt mindazok, a kik EHREN BERG-et, a mikrokosmos nagy kutat6ját megelőzve és követve, nézték és figyelék a vízcsepp éllj világát, szóval és képpel biztosították azt, a mit megtudtal{ s így megaclták a móaot ana, hogy az utódok is tudomást szerezzenek róla; sőt, haladva e tudomást még gyarapítsák ~s. E szerény munka is ily nyomon halad. hogya jó nyomon Czélja az, hogy bár csak egy porszemmel is hozzájáruljon egyfelől a már eddig is megejtett viz$gálatok bé5vítéséhez, másfelől járújjon hozzá megol<iásához a kir. magyar Természettudományi Ttírsulat szép törekvéseinek, melyek között az élő világ ismertetése nem a legutolsó, s a melylyel a nemzet körében a szellemi élet fokozására is hatni kiván. Ha egy kis körnek szerény eszközökkel való puhatolása, fl,z így szerzett tapasztalás lejegyzése a társulat törekvéséhez talál, úgy fáradozásom bő jutalomban részesült. Ha valamely állandó mocsárból tiszta pohárral.i kevés vizet merítünk, sajátságos életet vehetünk észre benne. Kis férgek gyors hajlongással úszkájnak idestova; rendesen szúnyogféle legyecskék álczái. Látunk kisebb, gombostíí.fej nagyságú állatkákat, melyek egyenletes sebességgel va.,gy lüktető mozdulatokkal úsznak; ezek l'endesen apró héjas-állatok, mintegy

4 kicsi~yített alakjai a ráknak. Látunk még néha egyegy lngyódzó férget,. egy-egy sürgősen keringő vörös, vagy kékes-zöld atkát, néhány szálacskát s néha egy-egy mozgó parányi pontot. Ezzel puszta szemmel való látásunk határához értü.nk s ha többet kívánunk látni, akkor oly segédeszközhöz kell nyúlnunk, mely it parányi pontot, sőt a puszta szemmel épenséggel nem látható lényeket is megfigyelhető nagyságban elénkbe vanízsolja. A hol a puszta, fegyvertelen szem csak erős megfeszítés mellett luozgó l)ontot látott, vagy ahol épen élő lényt nem vett észre, onnan merítünk egy cseppet, ezt nézzük a nagyító üveggel, s íme, az egész csepp csn'pa élet, csupa szín-és alakgazdagság! Mi az, a mit ebben a vízcseppben látunk? Vttllll'ak benne zöldesszínlí. gömb-, csillag-, sarló- vagy hímezett szalaghoz hasonló, szabályosan és változatosan jegyezett nyugvó testek - ezek a legparányibb növénykék, az u. n. moszatok (Algae); e szal'ag alakú fonalak képezik a vizek zöld nyálát. Látunk apró, csolilflkhoz hasonló, barna színíí., lassan mozgó testecskéket; ezek az u. n. cziklmz.,),c;zatok (Diat01ncae) melyek végtelen nagy mennyiségben a mocsarai; alján lerakoc1váll, az ott látható barna üledéket képezi~. Mind.ezen parányi és szép alakulatok a növényorszag,. ( legk,lse b b l (epvise '.. l" Ől. Ezen növénykék között l~tunk sebesen száguldozó vagy hömpölyögve mozgó lnsebh-nagyobb, szii.rke,vagy zöld színll, gömbszerü vagy kerülékes-tojásc1ac1, vagy szójon függő hanmo' alakú állat14~kat, ezek az u. n. ázalagok (Infusori~. E~en állat~(áknál a táplálk-ozás vagy mozgás szerveit meg nem Igen lehet megkülönböztetni, részint azért mert felette kicsinyek, részint azért mert az ell'< l" 't,ül onl ett szervek még hiányzanak. Ezeken ~dv~l ö~~v~nyt is veszünk észre a vízcseppbel~.. ~ paral1yi novenykék és állatkák nem bírnak az ~r~enynek ellel1állanl, elragadtatnak és az örvényt előlc1~~ő állat szájában eltünnek; azaz nem Hinnek el egeszen, mert l,íthatjuk, a mint cseppünk ezen hatalmaskodó ura száiába haj'tia l"t' k. t d... "'. '" a ~u mm arabolja ossze azokat hatalmas fogzatával, mint kerülnek a c1arabok a gyomorba mint l, o" "1" l.,lmpo yogne { abban, mmt összezúzott töredékek s hosszabb megftgyeles mellett még azt is láthatjuk, mint takarít- VI tatnak ki a megemészthetlen marade'l~ol{ C.. k. c ~. seppun hatalmaskodó ura nem lehet más, mint a 8od't'óúll((,tkúk egyik alakj' a, melyekro"l ezen l" \.ls muu' reszletese~l szól. A vízörvény az állat feje és szája előtt az altal keletkezik, hogy a száj körül a fej szélén elhelyezett és sorosan álló, igen vékony szőröcskék az u. n. csillaszőrök folytonosan és gépiesen mozog~ nal~~ mi által a közeliikben lévő vizet elhajtják, hogy a kornyezettől új víz, a benne lévő növénykékkel é a"llakakkal t " egyii.tt oda tódulj'on. A esi"lia szoro ""l( ezens mozgása forgó kerékhez hasonlít s innét keletkezett régebben azon téves nézet, hogy ez állatkák fején mozgó, forgó h:erék van, miért is a (IRotatoria)' elnevezést nyerték. Most biztosan tudjuk, hogy ezen sz~rv nem kerék, hanem egyszerü vagy többszörös csillaszőrsor. Azonban az örvény, mely annyi ideio' tartott mint jelen elheszélésem,.:;1 legtöbb vel1d~get mái: besodorta a gazda szál'ába s lllost lll""., '" ' L nr Igen gyeren JOl1l1ek ~ fa,}atok. A Sodró-állatlm nyugtalan lesz, egyet rant testén s továhb úszik, az előidézett sebesen követvén örvényt, úgy, hogy tttpasztalhatjuk hogy a sodró csillaszőrök á helyváltoztatás eszi{öz~ lésére is szolgálnak. szt\j~ól Úgy, a mint a tápanyag soram az álllttnn belül a az al.felig figyelemmel kísérhetjük, a tliplálkozas szel':vemek belsejét is látjuk, mggkülönböztet~ lwtjük ezeknek, Üb(.ty. szintén o't L to"'1)1)1' szervelüle l\: alakjilt. és s~erkezetét is. S ha meggonclo~iuk, hogy n~enn~lre,valtozatosak [l, szervek, hogy ezek fl, táplalkozas erzés mozo'hs 1-' fl t',. ', "oel, \.lvd nsz,ls es szaporodás szerv81re oszlanak, mint azt a oj'elen mü elso" res;{je- " n" hen t~~jeaelmesen leírvfl, ttllá,ljuk, ha figyelembe v~8z~zuk,hogy Iuil1c1 ezen szenteket teljt~s és ép mllkodesben Ifithatjuk az élő, mozgó és átlátszó állatoll belül, a~dwr önkénytelünlu azon gondolatra jutunk, hogy alig lehet behtttó szervi és élettltni vizrglílatra alkalmasabb tárgyat tfllálni, IllÍllt e kis Sodl'ó-állatkákat. És épen mert a lény nem l1aa y s mert io'ell "ti" b, o a atszó, képezi a vizsgálat oly alkalmas tárgyát. Egy - eo'y So l" "ll ti. b t ro - a fi, {a, mint már mogjegyzéul, puszta fegyvertploll sr 1 ' '. ' " '. c'. zemme vagy epen nem, vagy csak llllnt panmyi pontocsku, látható. Borsó nagyságú szelenczébe ezer és töbii középmtgyságú egyént le~ hetne elhelyezni. Szembetünővé csetk n.kkor válnak, ha zavartalan szaporoc1ás által számuk annyira gyarapodik, hogy a vizet fehérre vagy vörhenyesre festik, mi renelesen csak kádvízben történhetik, hol ellenséges elemek nincsenek. Mocsarakban nem szaporodhatnak el annyira, minthogy a l)arányi halal(, a fenne1:5b említett héjas-állatok s más húsevő férgek és álczák vehi.k táplálkoznak. Ha a mocsarak jelentőségét az eddig közlöttek alapján fontolóra ve$zszii.k s a «(holt vizökben) jelentkező élet ezer meg ezer alakulatait fegyveres szemmel vizsgáljuk, oly tények nyitjánt akadunk, melyek előttünk egészen ismeretlenek voltak. Szerves lények luaradványaival táplálkoznak az ázalagok, parányi növényekkel, moszatokkal és ázalagokkal élnek a Sodró-'l11atkák, s minthogy ezek igen gyorsan elszaporodnak, lehetővé teszik, hogy más álhltol;:, u VII apró héjas-állatok, álczák, kis hahtk megtalálhassák a szükséges tcípanyagot. Ily módon arról győződünk meg, hogy az álló víz belseje folytonos mozgásban van, hogyalétérti lüi.zdolel11nek lególénkebh színhelye s hogya parányi Soclró-álbtkák fn,jszámra nézve csekély, de egyénekre nézve igen ga,zc1;1g és mindenfelé elterjedt csoportja épen oly szii.kséges és hasznos lánczszem a szerves lónyek soroztttában, mint bármely más állatcsoport. Egy kis vízcseppben szemléljiik azt, mit a minket környező természetben csak elszórta,n, behatóbb megfigyelós mellett tapasztalhatunk, hogyt. i. a szerves lényekléteegymássallmpcsolatos,ho~yazerősebb a gyengéhbet elnyomja, felhttsználja. Ha ct mocsárban nyüzsgött forgott álczál;:, miután számtalan ázaln,got és Soc1ró-állatkát elpusztítottak vaht-a halak s más ellonségek ülclözései elől szerencsésen, menekülve, szárnyra keltek s a vizet elhagyták: ott lesik öket a víz felett a furfangos pókok, továbhá a hii.llők és kótéltiic'1( ezrei, melyek szintén csak e táplálékon tengetik aj legtöhb ember által félreismert s megvetett éltüket, és végre az énekes madarak, melyek a szúkségos erőt szintén nagyrészt e táplálékból merítik. De régi közmondás az: «ki sokat markol, keveset szorít), s hozzá tehetjük «ki egyszerre sokfelé néz, semmit sem }(tt). A természet roegfigyelésénél is egyszerre csak egy tárgyat szabad vá.laaztani, B azt kell behatóan megfigyelni, kiilönbon felület.ességbe esünk. Igaz, hogy ezen önmegszoritás nem könnyű, s hogy általa nem egyszer egyoldalúságba is esiil1k; azonban ha az egyik kutató ezt, a másik más állatcsoportot behatóan tanulmányoz, lassanként összekerülnek az egyes színek, utóbb a kép, mely gyönyörködtetve oktat. }\i[iképen kell eljárnunk, ha a Sodró-álhttkákat vizsgá.lni akarjuk? Első teenclönk jó mikroskópot szerezni s a vele való bánásmódot megtanulni. Hasznavehető nn.gyító legalább forintba kerül. Itt közlött lmtatásaimat HAItTNACK~féleközép~ nagyságú nagyítóval tettem, a 4 ik és 8-ik tárgylencse-rendszert használva. 1 A vole való l)ánásmóc1 igen egyszerft s gyakorlat által könnyen elsajátítható. Ki részletesebb lltmutatásokí1t óhajt, azokat egyes, kizárólag e tárgygyal foglalkozó müvekben megtalálhatja. 2 Ígyelőkészülve felkeressii.k a vizsgálandó állatokat eredeti lelhelyeiken. A Sodró-állatkák az eddigi tapasztalatok szerint, majdnem kizárólag édes vízi állatok; gyüjtésök bőszájú palaczkkal és igen sürü hálóval (lepkeháló) történik, Felkeressiik a környék álló és lassan folyó vizeit,ezekből palaczkunkat mintegy két harmadrészben megmerítjiik, azután a hálóval a vizet kavarva, jó ideig rnerítgetúllk, háló tartaimát mindig, a palaczkba öblögetvén, hogy az abban megrekedt állatkák edényünkbe menti.i.l nagyobb sz,árnmal kerüljenek. De miilthogy sok Sodró-állatka vízi növényekhez tapadva él, mcí, sok szorosan ezekhez síinulnak, azért a hálózást mindig úgy kell il1téznii.nk, hogy ezeket is palaczkunkba.kerítsli.k. Kis gyakorlat mellett rendesen már a hely színén is észreveszszúk, vajon van-e valami a növényeken vagy nincs.. A vízkác1akról, az u. n.kapit~nyvízről s~m szabacl megfeledkeznünk, mert azokban gyakran igen érdekes s kizárólag ott tartózkodó fajolrra akadunk. l HARTNAC:K & Comp. R1l8 Dallphille 21, Paris. 2 NAEGELI nucl SCllWENDENER, cll1s Milrroslrop. - D, H, FREY: Das Milrroskop uncl (lie mikroskopische Technik. Leipzig, a

5 I A továhbi elj/irás a következő: a haza hozott vizet részletekben sekély, fekete fenekii tányérl,~a öntjűk; abban már' könnyebben veszi észre a fegyvertelen szem is a mozgó, világos pontot. Ezt lúdtoll zászlaja segítségével vagy ecsettel a tányérból kifogjuk és a tárgyüvegre a nagyító alá helyezzük. Ha a tányérban fegyvertelen szemmel semmit sem látunk, akkor a toll segítségével vaktában merítgetünk (leginkább a jobban megvihigított oldalról) s ezen cseppet vizsgáljuk át kisebb nagyítás mellett. Megesik néha, hogy mindjárt az első csepp hemzseg az apró Sodróállatkáktól, a melyek egy vagy több fajhoz tartoznak; néha azonban legnagyobb türelemmel kell ezen kisérletet folytatnunk, míg egy-egy példányt találll;nk s nem épen ritka, hogy. messziről hozott vízben félnapi keresés után is csak igen közönséges fajt vagy épen semmit sem jegyezhetünk fel. Így az általam bejárt legdélibb fekvésü helyeken. Gombos mellett és a Mostongában (Déronja alatt) a pókoknak HERMAN OTTO által felkutatott legkitünőbb lelhelyein egy heti ott időzésem alatt oly csekély eredményem volt, hogy csak egy két legközönségesebb fajt jegyezhettem fel. Ha szerencsések vagyunk a,keresett állatok egy-egy képviselőj ét megtalálni, akkor erősebb nagyítást alkalmazunk, meghatározzuk a fajt, megvizsgáljuk egyes szerveit, megmérjük nagyságát és ha szükségesnek hítjuk, rajzot készítünk, mely az egész állatot, vagy egyes szerveit kitünteti. Már e nehl:íny szóval elmondott teendőknél is oly nehézségekre akf1dnnk, a melyekről csak annak van fogalma, ki apró,felette mozgékony állatot a górcső alatt már vizsgált. Ha valamely Sodró-állatka csendesen, egy helyben marad, akkor rendesen úgy összezsugoro ~lik, hogy sem nagyságát, sem alakját, sem belső szerveit nem kiilönböztethetjiik meg; ellenben ha kitágúl és rendes alakot ölt, akkor többnyire sebesen mozog, úgy, hogy erős nagyítás mellett, hol a mozgás sebessége természetesen szintén annyiszoros, mint a nagyíti;is ( szoros) felette nehéz a tárgylencsét egy bizonyos pontra beállítani. Ha fedö üveg által segíteni akarunk a bajon, akkor ez a legnagyobb elővigyázatot és óvatosságotigényli, mert ha az a gyöngéd állatra kissé ránehezedik, VIII akkor azt úgy összenyomja, hogy chaoticns tömeggé válik. Ha mind ezen nehézségeket szem előtt tartjuk és tekintetbe veszszük a nagy szerepet játszó véletlent is, épen nem csodálkozhatunk azon, hogy mindenki, ki e tárgyról írt, dolgozatát vagy panaszszal kezeli, vagy azzal végzi. Ezzel azonban senkit sem akarnék visszariasztani. Ismerem az emberi természetet, tuelolll hogy azt szokta legkevésbbé megbecsülni, a minek már birtokában van, hogy ahoz nem szere~ nyúlni a mi önkényt kínálkozik, s hogy a nehézségek és nkadályok az előre törekvés leghathatósabb rúgói és épen azért hiszem, -hogy lesznek jövőben is oly állatbúváraink, kik figyelmüket ezen állatosztályra is kiterjesztendik; mit annál is inkább hinni ak~1rok, minthogy ft természettudományok terén az a kor következett be, a melyben nem a fajokkal való puszta játszás, hanem a beható, élet t~1ni vizsgálat a fő czél, erre pedig éppen a Sodróállatkák igen alkalmasok. Még egy körülményt kell kitüntetnem. A legtöbb állat bizonyos időhöz és körülményhez kötötten tünik fel, egy ideig megfigyelhető, azután nyomtalanúl eltünik. Ezt nagy mérvben tapasztaljuk a Sodróállatkáknál is. Valamely helyen nkadunk bizonyos fajra, rövid, tahín csak nehány napi időköz után ismételtén odtt fáradunk, hogy a keresett fajt még egyszer megtahíljuk, - de mind hiába, nyomtalanúl eltünt. Évek óta, e téren szerzett tapasztalataim alapján azon meggyőződésemet kell kifejeznem, hogyeredményesebbnek tartom a lnliatás azon nemét, mely hosszabb időn át kisebb területre szoritkozik, mint amazt, mely ugyanazon idő alatt, nagy terihetekkel bírkózik. Különben is a Sodró-~íllatkák: mintmás édes vízi állatokis, oly nagyfőldrajzi elterjedéssei bírnak, hogy valódi cosmopoliták, s hogy egyegy vidékre alig jutm1k jellemző vagykizárólagos fajok. EHRENBERG, ki e téren legtöbbet fáradozott, kinek kutatásai háj'om világrész're (Európa, Ázsiaés Afrika) terjednek, ki íigyelmét mindig majdnem kizárólago san ezeln"e az apró állatkákra fordította, lnégis Berlin mellett találta ~11egtöbbfajt; ezek közíí.l igen sokat megfigyeltenl Pestm~gye déli s Bács-Bodrogh megye éjszaki részeiben is s egészen új fajt csak egyet kettőt jegyezhettem fel. De a mondottak folytán ezeket sem tarthatom kizárólagos honi faj oknak. A mint én itt oly fajokat figyeltem meg, melyeket EHRENBERG a harminczas években csak egy két, Berlin mellett talált példány alapján állított fel, s melyeket azóta senki sem észlelt: úgy lehetségesnek tartom, hogy az általam itt talált és felállított új fajok valamikor ott, vagy más még éjszakibb fekvésü helyen is fel fognak jegyeztetni. Egyáltalában BATllCl:f Sum, notatoiua. IX munkám csak egy kis lépés e téren, rll(~lynek még messzevivő, elágazó utai vannak. * * * JYIielött a tárgyaláshoz fognék, őszinte köszönetemet nyilvánítom a k. m. Természettudományi rrlírsulatna,k, illetőleg intéző bizottság!lrmk IL belém vetett megtisztelő bizalomért. BajIÍn, 187() iki évi februárban. Dr. BAR'1'8CII b SUlu.

6 TARTALOM. ElőRz6~0 r. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. Bevezetés ,... " "... " Történelmi és irodalmi tájékoztu,tás.. o A test u,lakja, tu,gozása " " A köztu,kar Izomrendszer.. " " A t{tplálkozás és emésztés szervei.. o a) A száj és függelékei.. " o... o lj) A garat , , I 6 ej A rágó gyomor ".. 6 dj A bárzsing ".....' o.. o.. 7 e) Emésztő gyomor " fj Bél és u,lfel gj Az emésztő cső függelékei " Véredényrenc1szer " ' 8 7. Kiválasztó szervek " a) csatornarendszer " " bj húgyszerv " ' Ic1egrendszer... o' aj A tapintás szervei b) A látás szerve " ' Ivarszervek A Sodr6-állatkák némely megfigyelhető életjelenetei A Soc1r6-állatkák elhelyezése a rendszerben..., Kulcs a tárgyalt családok, nemek és fajok megható,- II. SPEOlALIS RÉSZ. Lap V-IX rozásá:ra Család: Flo8culan'inae,, " 10" nem: Lacinularia 1..,,I Melicerta '1.. " ol.. ",. 10" Tl1bicolu,l'ia...1, ,....,I.. I Floscularia , ol I I ll. Stephanocel'os.., " Család: Philodinaea,,., nem: Callitlina " ' Philodiuu,..... I.... I il Rotifer , Actinul'ua '.,.. '"... " Lap 3. CRalád: HyclaUnaea " ' ' nem: Hydu,tiWl.. "..... " Notommata.,, Asplanclml1.....' Synclw,etu, :3 5, Eosphoru, ".. " :j 6. Diglena ; ,.... ' Lindia Család: Longiseiao ' , :36 1. nem: Monommata , , Monocerca RattnluR '..., DistemIna...,... i, Furcularia ' 'o s 6, Mustigocerca :, 38 7, 'rriarthra.. o, Polyarthra, Család: Sca?'idina. o '... :, " nem: Microc1on '.. o o.... ' Scaridium.o o, " Dinocharis o,.. 'o ' Család: LO?'icata " nem: Ascomorpha 'o Saliiilla... " '. 43 3, Colurus Euchlanis ".. " " o'.. " Lepadella. o,i " Metopic1ia ",, Stephanops I Noteus o... '0 '1 o, o,,. I' Monostyla ' , " Brachionus, o.i Pterodina Anuraea.. " ol APPEND!X Oontillen8 clescl'iptionem brevel1l ab autore prima vioe determinatarum specierum, \52 I-IV. tábla magyarázata 4 külön lapon.

7 A SODRÓ-ÁLLATKÁK. (RüTATűRIA.) I. ÁLTALÁNOS I~ÉSZ. A SODli,Ó ÁI.JLATKÁK SZEli,VEINEI{ LEIHÁSA. 1. BEVEZETÉS. Vannak vidékek, melyek tel'mészetrajzi tekintetben tejjesen ismeretlenek ; vannak növény-és állatcsoportok, melyek jelenlétét s C?1terjedését hazánkban gyanítani lehet ugyan, de a melyek vagy épenséggel nincsenek kutatva, vagy kutamsuk csak egyes sziík területen történt. Ilyen rlllatcsolwrttal fogla,lkozik a jelen dolgozat is. A ben110 MrgYlLlt állatok a nagy közönség előtt csaknem egészen ismeretlcnelr, sőt a tájékozottabbak is alig tudnak többet novülmél, s aránylag kevesen foglalkoz-, ttlk velök bolmtóbbllll. Hazánkban ec1digelé tudtommal csal{ egy helyen, t. i. Budu,pesten, Dr. TÓTH SÁNDOR és MADARÁSZ EDE lllé1tfltmk iigyelemro és tmmlmányozlísrlt. KutaM,Haik eredménye a «JJw/lYar tw:lojnányos akar/cljl'ia ki;;:.lcményeiberz,}) jelent meg. TÓTH 1 összesen 23 ft"ljt sorol elő s ismertet, előllchsát más szerzők [:tltal készített rajzokkal illusztrálva. Más magyarországi kutllttí,sröl nincson tllllomásom. - Az én vizsgálataim leginlulbb JHcsrnegye éjszaki és PÜBtmegye déli részeire vonatkozlhlk, azonbtlil Szepos- és Zemplénmegyében is, gyüjtöttem flc1fttokflt s megfelelő helyen ezeket is értéke~ siteul. rr()'rn értékezését figyelembe véve, dolgozatomban minden bcnfoglaltfttik, mit a magyarországi SodrólillrLtkákról ez ideig kipulw,tolni sikerült. KutaULl.ultilll eredmónye nem mondható felette gazdagnak; flzonbail mégis tartalmaz ötszörannyit, mint TÓTH hasonló Mrgyú közleménye, és a szakember, ki l MILthBmatilru.i és 'l'erruészettuc1omáuyiközlemériyck. I. kötet lüij. 1. BAItTIWH SAlIIU, ItOTATOllIoI.. hasonló kutamsokkal foglalkozott - nem tagadhatjfl meg elismerését. - A négy Mblán mellékelt rajzokat - egynek kivételével - természet után mllgam készítettem. TÖRTÉNELMI ÉS IRODALM! TÁJÉKOZÁSOK. Mint sok másban, úgy a kutattís ezen terén is a külföld mintegy 200 évvel megelőzött bennünket. --,--,.A SodróáJlatkák általában csak a górcs6 feltalálása óta ismeretesek, midőn is 1677,bell LEuwENHoEK mint élő szerves lényeket figyelte meg őket. A 1S-dik százacl szorgalrne1ts lmt~tói egyes fajokat ismertek fel s különböztettek meg, renc1ezgetvén az ismert anyagot az akkori hiányos és téves ismeretek szerint. HILL (1751) két fajt ismert, BAlmR (1752) 8-9 fajt futólagosan ismertetett, RÜSEL (1755) és SCIIAEFER már meglehetősrajzokban ismertettek egy-egy fajt, MÜLLER (1775'--1}86) és EICRRORN (1775) már nehányfajtirl1ak le; a rendszeres természetrajz nagymestere LINNÉ «Sys~ tellla naturae l) művében mellőzte. a Sodró ~l1atkákat, csak a X. kiadásban említ két fajt, s az' ismeretekben gazdag PALLAS szintén alig birt tudomássall ólok. A jelen század els0uegyeclében élt nagy termeszettudósok, mint BORY DE ST. VINCENT, LAMARCX,.CUVIE.B rendszeres mííveikben, többnyire csak elődeik adataira hivatkozván, említik ezenál1at.csoportot, melyet csakis századullk második negyedében EHRENBERG-kutato,~~,. behatóan. Munkálatai' eredményét elszól'tantalmbathi 1

8 r. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 2 BEVEZETÉS. L ÁLTALÁNOS RÉSZ. 3 A TEt'lT ALAKJA, TAOOZÁSA.. KtiZTAKARÓ. a berlini akaclemia évkönyveiben, összegylíjtve pedig nagy miívében: cc Die Injusionsthic1'chen als voukommene Organismen» Lei]Jzi[j ívrét, 54 S lap szöveggel és 64 hasonló nagys~ígú Mblm'ajzza1. EHRENBERG Európ[Í,t, Jzsitt nagy részét s Afrika egyes partjnit beutazván, mindenütt kiváló figyelmet fonutott ezen tíllato1rra, simtamsai eredményeii.l idézett nagy miívében 55 nemhez tartoz6 169 faj leírástít (14,8 lapon) és rajzait (21 táblán) találjllk. EHl\ENBERG volt az első, ki ezen állatokat nagyobb mérvben lmtatta, gyiíjtötte; első volt, a ki szerveiket és fej1őc1ésöket behatóan vizsgálta és (részben ugyan tévesen) értelmezte, a lú az ecldig észlelt allyn,got összeremlezte, és ezen állatosztály tanúlmányozásállak új lendületet adott. Nem csodálkozhatunk ennélfogva, ha mii~den későbbi e tárgygyal foglalkozó mllnkálatban, mint a jelen miíben is, az Ő nevével leggyakrabban találkozunk. A régibb irodalmat EHRENBRG miívében találjl1k összegyi.i.jtve; az újabb források, melyekről tudomásom van, itt következnek: Az EHRENDERG-et követő természetvizsgálók részint egyes területek Soc1ró-ttllatkáit kutatták, részint az egyes szervek értelmezését másították meg, részint az osztá, lyozáson tettek módosításokat. Így, hogy Németországban maradjunk: OSCAR SCHMIDT (( Versuch einer Darstellung elei' Raderthiere» Wiegman's Archiv, 184.6), SIEBOLD ((Vergleichencle Anatomie» Berlin, 1848), Dr. LEYDIG (( Ueber den Bau und elie systematische Stel1ung der Rtiderthiere) VI. B. 1. Heft, 1850), Zeitschr. fül' wiss. Zoologie OOHN (( Ueber die Fortpfianzung der Ri\'derthiere) Z. Z. VII. B. 4. Heft. ~ Bemerkungen iiber clie Rtiderthiere u. o. XII. B, 1865), MECZNIKOW ((Apsilus. lentifol'lnis ein Raderthier» Z. Z. XVI. k. 1866), GRENACEER (( Einige Beobachtungen über Rader. thiere» Z. Z. XIX. Ir. 1869) sokat lendítettek az ezen állatosztályra vonatkozó ismereteken; LEYDIG sok jelentékeny észleleten kivül RERENBERG leírásaiból és rajzaibólnehány általa felállított f'ajra vonatkoz61ag azon következtetést vonta, hogy ezen állítólagos fajok csak nemi eltérések és COHN, ki előbb találta nagyobb mennyiségben a kérdés alatti állatot, csakugyan a tények által igazoltnak tahuta LEYDIG előleges állítását. Wi:irttembergben e sorok írója lmtattn, először a Sodró ~Ulatkákat s róluk irt mllvecskójébüll 27 nemet, mintegy 54 fajjal előszámml. (BARTscn «Die Riiderthiere und ihre bei Tiibingen beobachteten Arten» Stuttgart, 1870). Svájczban PERTY (( Zur 1{enntniss kleinstei' Lebensformen» Bern, 1851), Francziaországban DUJARDIN (( Zoophytes» Paris, 184,1) és CLAPAREDE (( Miscellanees zoologiques» Ann. d. sc. nat. Tom. VIII. 1867). Angolországban BmGHTWELL (( Anllals of Natural Hist». 1848) és DALIWMPLE ((Description of an Illfusory Animalcule alliell the Genus Notommata of EHRENBERG hitherto undescribeel» Phil. Trallsact. 184.,9), GOSSE (<< On the Structures, Functions and Homologies of ele Manclucatory Orgl1ns in the class Rotifera» Phil. Transact. 18G6), GmFFITH és HENFREY (( Microgntphic Dictionitry» London, 1856), WILLIAMSON ((Juartedy Journal» 1853) s mások 'foglalkoztak e tárgygyal. Ezek közül kiilönösen ki kell tüntetnem BRIGHTWELL-t, ki először vette észre a nemi elkülönítést és figyelte meg a nemi termékenyítést, DALRYMPLE-t, ki a hím szerveit pontosan leírta s lerajzolta és GOSSE-t, ki számos rnjzzitl illusztrált értekezést írt ezen állatok rágó szerveiről. Mint látjuk, a ldi.löllböz0 orsz{tgokban és kii.lünbözó vidékeken már szttmosan foglallwztak e Mrgygyn.l, a mi e Mrgy érdekes voltáról tesz tanús~tgot. IGvt1natos, hogy hazánkban is mentül szélesebb körre terjedő lmtatás történjék, s reménylem, hogy c101gozatommal sikeriilni fog a kutatásra való kedvet itt-ott felébresztenem s hozzó.júl'ulnom, hogy ez inínybeli ismereteink, bacsak egy lél)éssel is, előbbre hala,djl1lmk. Magya,rol'sz{tg1Jall folytl1 tott kutatásol11 6 évi i<.:lőközre terjed (J 870. juliustól 1875-ik évi októberig) s eredménye, mely c mií ttírgyát képezi, 39 nemhez tartozó 05 faj. A mii l{ét részból áll : Első részében saját tttpasztalataim és más szerzők vizsgálatai alapján közlöm mindazt, mit ez MIatokról szervi, szövet- és élettani tekintetben eddig kipuhatolni sikerült, mellékelvén egy kulcsot, melynek segítségével A) alatt: az egyes csalddokat, B) alatt: az egyes családok nemeit, O) alatt pedig: az egyes nemekhez tartozó, Magyarorszttgbl1n elűfonluló és eddig lllegíigyelt./cvolcat lehet meghatározni s a szövegben felkcresni. Második részében Dr. TÓTH SÁNDOR e Mrgygyal foglalkozó dolgozatának tekintetbevételével a MagYl1rországbttn eddig megfigyelt és feljegyzett Sodró állatluíkat 6 csltláclba sorozva ismertetem, pontosan megkülönböztetvén az egyes csl.tmdokat, Hemekot és fajokat, s följegyezvén s l't1jz {tltal kitiíntetvén mindazt, mi figyelemre móltó. A Sodró-állatkák apró teste, melynek nagysága 0'05 _ 2 mm. közt ingitdozik, többé-kevésbbé hengerc1ed A Socll'ó-1Ulatkák köztakarójn, mindig, k~ttőfl) 9!. A TEST ALAI{JA, TAGOZÁSA. alakú; vitnnak azonban ék-, orsó-, harango, tojás-, korong- vagy lencse-alakú állatkák is. A test t~blj~lyir,e 2 részből áll, u. m. fejtörzsb61 és lábból; ez utobbl nemelyekuél egészell hiányzik. A fejtörzsnél megki.i.lönböztethetji.i.k a fejet és törzset, melyek néha egészen egybeolvacltak, néha azonban barázdanemií. bemélyedés által egymástól elkülönítvék. A képzelt hossztengely elején vagyis a fejen egészen elől vagy annak mellső oldalán van a szájnyilás, a vele ellenes rés.zen, t. i. a hát végén, a legtöbb fajnál alfelet találunk; tehtít van háti és hasi oldal, s jobb és baloldal. A törzs, mely a táplálkozás, szaporodás és kiválasztás szerveit rejti magitba, az állat legnagyobb részét teszi, és felületén ljuha bőrnemií., sima, vagy ba 1'tízt1íÍS (Flosc1l1aria, Notolllmata), némelyeknél kise~b vagy nagyo bb, mha vagy merev nyújtványoklml bir, I.... (Philoc1ina aculeatit E. 24,. ábra, Notommata S,lObolclü, LOYllig) vagy kemény pánczéllá. megkeményszik, mely feli.i.letén ismét némelyeknél síma marad. (Euchl.a- '" E) l:rl'~solnull érdes, göchös feli.i.letü (Dlllochans. lll",.!j., (u> Bmchionus militn.ris). Nómelyeknél a felbörön 3-6, a testnél renc1esen hosszabb uszósertét látunk. (Triarthra, 3D.ik líbra, Polyn,rthl'a, E.) A törzs, hossztengelye veg n, é aza.hel alatt (, rendesen hirtelen.kihcgyeződik farkalakú nyújtványnyá, m~:yet m{íköclésóllél fogvit leghelyesebben lábnak nevezhetunk. E láb Vitgy mint a törzs hossztengelyéne~ közve-. 't" '1- lő vao'y a törzs hasi oldalán tetlen folytll,tttsa um l.. e, b c ", hátsó részéhez van illesztve, némelyeknel Igen hosszu, másoknál rövid, és mint a törzs, puha vagy megkemó- nyeclett, síma vagy érdes felületii; ránczosan összehúzható (Flosc1l1m'ia 14, Dl'l1chionus 40), vagy távcső módjára összetolható (Actinurus, Rotifer etc.). Némelyeknél szabad végén egyonesen elmetszettnek látszik s ezen metszéslapon kopasz, (a helyhez merőelllllegtapadva élő fajoknál), vagy mozgó csillaszórökkel bír (a legtöbb fajnál fiatalkori állapotukbl1n és apterodina, E.-nál maradandóan) - vagy, és ez leggyakoribb - 2 ágú villára oszlik; csak egy fajl1ál (Actinurus) találunk 3 ágat. Ez ágak különböző fl1joknál különböző hosszastígúak, szerkezetük azonban mindig megegyező. Bélrészek soha sem nyu, Inal-\.. a lábba azonban mindig észlelhetünk <,l.,.. benne izomrostokat, es, sulyz 6 vagy l '.. t c alaku miri- gyeket ; ezek elettani jelentőségét LEYDIG 1 fejtette meg először alaposan. LEYDIG, GRENACHER 2 és sajttt számos észleleteim alal)jtín mint biztosat állíthatom, hogy. a lábban levő mirigyek igen lágy aajáthártyából (tumca vagy membrana propria) és szemcsés tartalomból áll~nak, melyben sejtmagvakat s magcsákat lehet észlelnl. 3. I{ÖZTAKARÓ. tö~bé: It ért nem mlllc1ig egyfonna kevósblló egybeolvll.l, s az I'...,. k"l" b"ztethet6 rétegbol áll: a Clltl.- könnyuhcggol meg u on o, "I.".... é r l tt 1 levő hígy sejtes "éj!zo1'etegbu~. clila-1 f'teq.s az aal. A. 't' la (hálucsa-képlet) minden Idetartozó állat cn ICU, " öntetu " t"bb' o e nál szemljeszökik mint egyszeru, egy, k l "l ő felülete vagy kevésbbé átlátszó lhírtya, melyne nl s Ezen mirigyek végnyilásai a lábvilla ágainak végén láth t 'k Miíködésök abból áll, hogy aláb végébe ragadós a o. él" anyagot szolgáltatnak, melylyel a helyhez kötötten o Sodró állatkák állandóan, merően megtapaclnak, a szab~don mozgo 'k TJedig időről icl&e megállapodnak és testo-.t. ket harang m6dj ára mí11den irányban körii.thordozzák. Ha e megállapodási helytől el akarnak távozni, a~or ugyancsa{ l a lábban lévő izomrzálak segítségével a villa- <,,,, á ak végeit bevonják, mi sok esetben lathato erőlko~ g ó.. h' désbe kerül, mely alkalommal a köztakar az ossze 11- zód6 izmokkal ellenesen műköclik. 1 LEYDIG idézett helyen 69. és GREN.ACnER i. h, ,. előbbi szakaszban említett nyújtegészen SIma, vagy az,,.( kkal bú" némely fajoknál hengerded alaku vekolly. Vt~nyo, l' fölü t " 'o"k kel ellátott emelkecléseket vagy hason o - sel' eszol l lnég letü göc1röket képez, melyekre alkalmasa,bb he yen l, kell térnünk. - A cuticula képlet az, mely n é me y VISsza.. és ha'lékolly csalác1nál (Hydatinaea, Phylocllllaea) lágy.. J d á ránczosl111 ésbarázdásan összehúzható és a mara v n,, 1*"

M ' ü TERMESZETTUDOMANYI

M ' ü TERMESZETTUDOMANYI M ' ü TERMESZETTUDOMANYI k én, h arm ad fél n a g y JZ í \ HTT A TVT n y o lcz a d r ét ív n y i K [)/ I M N Y ta r ta lo m m a l; id ő n k én t fam etszetű áb - HAVI FO LY Ó IR A T rák k al illu sztrálva.

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ ORVOS-TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLYÁBÓL. AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYLET 1890. XV. ÉVFOLYAM. II. TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZAK. TITKÁR. KOLOZSVÁRT.

ÉRTESÍTŐ ORVOS-TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLYÁBÓL. AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYLET 1890. XV. ÉVFOLYAM. II. TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZAK. TITKÁR. KOLOZSVÁRT. ÉRTESÍTŐ AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYLET ORVOS-TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLYÁBÓL. A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG SEGÉLYÉVEL ÖSSZEÁLLÍTJA A TITKÁR. A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG TAGJAI: Orvosi szak: Természettud. szak; Népszerű

Részletesebben

Embertan. Testünkön megkülönbi?ztetjük a fejet, a törzset és a végtagokat.

Embertan. Testünkön megkülönbi?ztetjük a fejet, a törzset és a végtagokat. EMBERTAN Embertan Az ember (Homo sapiens) A földi lények között legtökéletesebb az ember A tagolt beszéd szabad akarat kiváló nagy alkalmazkodási és rend kívül kifejlődött szellemi kpesség eléggé megkülönbözteti

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ I. ORVOSI SZAK. A CONJÜGATA VERA PONTOSABB MEGHATÁROZÁSÁNAK KÉRDÉSÉHEZ. 1 ) Góth Manó magántanártól. (a III. sz. táblával.

ÉRTESÍTŐ I. ORVOSI SZAK. A CONJÜGATA VERA PONTOSABB MEGHATÁROZÁSÁNAK KÉRDÉSÉHEZ. 1 ) Góth Manó magántanártól. (a III. sz. táblával. ORVOS-TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉRTESÍTŐ A KOLOZSVÁRI ORVOS-TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT ÉS AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYLET TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁ LYÁNAK SZAKŰLÉSEIRŐL ÉS NÉPSZERŰ ELŐADÁSAIRÓL. I. ORVOSI SZAK.

Részletesebben

XII. évfolyam. 1897. Deczenfber 1. 12. szám AZ ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET SZAKKÖZLÖNYE. MEGJELENIK MINDEN HÓ 1 ÉN.

XII. évfolyam. 1897. Deczenfber 1. 12. szám AZ ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET SZAKKÖZLÖNYE. MEGJELENIK MINDEN HÓ 1 ÉN. XII. évfolyam. 1897. Deczenfber 1. 12. szám Méhészeti Közlöny AZ ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET SZAKKÖZLÖNYE. MEGJELENIK MINDEN HÓ 1 ÉN. A lap szellemi részét érdeklő közlemények a Méhészeti Közlöny" szerkesztőségéhez

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ AZ EBDELYI MÚZEUM-EGYLET 1896. A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG TAGJAI : I. ORVOSI SZAK. ~Hö]i<~- SITZUNGSBERICHTE

ÉRTESÍTŐ AZ EBDELYI MÚZEUM-EGYLET 1896. A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG TAGJAI : I. ORVOSI SZAK. ~Hö]i<~- SITZUNGSBERICHTE ft i " ÉRTESÍTŐ //l / AZ EBDELYI MÚZEUM-EGYLET XXI. ORVOS-TERMÉSZET-TUD. évfolyam. 1896. SZAKOSZTÁLYÁBÓL. XVIII; kötet. A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG TAGJAI : APÁTHY I. FARKAS GY. SZABÓ D. I. ORVOSI SZAK. I.

Részletesebben

GHEYSELINCK R. A NYUGHATATLAN FÖLD. Fordította BOGSCH LÁSZLÓ A fordítást átnézte ZSIVNY VIKTOR 64 TÁBLÁVAL ÉS BECKER GERDA 59 SZÖVEGKÉPÉVEL

GHEYSELINCK R. A NYUGHATATLAN FÖLD. Fordította BOGSCH LÁSZLÓ A fordítást átnézte ZSIVNY VIKTOR 64 TÁBLÁVAL ÉS BECKER GERDA 59 SZÖVEGKÉPÉVEL GHEYSELINCK R. A NYUGHATATLAN FÖLD Fordította BOGSCH LÁSZLÓ A fordítást átnézte ZSIVNY VIKTOR 64 TÁBLÁVAL ÉS BECKER GERDA 59 SZÖVEGKÉPÉVEL BUDAPEST, 1941 KIADJA A KIRÁLYI MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT

Részletesebben

KISS DÉNES EMBERSZÁM

KISS DÉNES EMBERSZÁM KISS DÉNES EMBERSZÁM 1 2 KISS DÉNES EMBERSZÁM 3 Kiss Dénes, 2008 A tipográfia és a nyomdai előkészítés Döme Katalin és Dunay Sándor munkája 4 ELIGAZÍTÓ ELŐSZÓ A SZERZŐI SZÁNDÉKRÓL A szerző szavunkban is

Részletesebben

EMBERI EGYESÜLETEK ÉS KÜLÖNÖSEN AZ ÁLLAM KELETKEZÉSE ÉS FEJLŐDÉSE EGYETEMI TANÁÉ EGYETEMI ELŐADÁSAI ELSŐ FOLYTATÁS

EMBERI EGYESÜLETEK ÉS KÜLÖNÖSEN AZ ÁLLAM KELETKEZÉSE ÉS FEJLŐDÉSE EGYETEMI TANÁÉ EGYETEMI ELŐADÁSAI ELSŐ FOLYTATÁS AZ EMBERI EGYESÜLETEK ÉS KÜLÖNÖSEN AZ ÁLLAM KELETKEZÉSE ÉS FEJLŐDÉSE EGYETEMI TANÁÉ EGYETEMI ELŐADÁSAI ELSŐ FOLYTATÁS A JOG KELETKEZÉSÉRŐL ÉS FEJLŐDÉSÉRŐL CÍMŰ KÖNYVHÖZ ÖTÖDIK JAVÍTOTT ÉS BŐVÍTETT KIADÁS.

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ AZ ERDÉLYI MUZEÜM-EGYLET

ÉRTESÍTŐ AZ ERDÉLYI MUZEÜM-EGYLET ÉRTESÍTŐ AZ ERDÉLYI MUZEÜM-EGYLET ORVOS-TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLYÁBÓL. I. ORVOSI SZAK. itlíílji1lflll!lll!ííiiii!iiiniill1l1l(l!!l!imil^ XVIU. hiitet. 1896. 11-111. füzet. ui i *.^i u iiiisj ^ 11

Részletesebben

AZ IDŐ ELMÉLETE. AZ Ε TÁRGYRA VONATKOZÓ FŐBB. PHILOSOPHiAI NÉZETEK ISMERTETÉSÉVEL ÉS BÍRÁLATÁVAL EGYÜTT MEGÍRTA

AZ IDŐ ELMÉLETE. AZ Ε TÁRGYRA VONATKOZÓ FŐBB. PHILOSOPHiAI NÉZETEK ISMERTETÉSÉVEL ÉS BÍRÁLATÁVAL EGYÜTT MEGÍRTA AZ IDŐ ELMÉLETE. AZ Ε TÁRGYRA VONATKOZÓ FŐBB. PHILOSOPHiAI NÉZETEK ISMERTETÉSÉVEL ÉS BÍRÁLATÁVAL EGYÜTT MEGÍRTA POSCH JENŐ, SZOLNOKI GYMNASIUMl TANÁR. I. RÉSZ: ELMÉLET. MEGJELENT A MA0Y. TUD. AKADÉMIA

Részletesebben

Adalékok a magántulajdon közgazdasági szerepének kérdéséhez. Írta: HELLER FARKAS. I. Hogy gazdasági rendünkben a magántulajdon intézményének igen

Adalékok a magántulajdon közgazdasági szerepének kérdéséhez. Írta: HELLER FARKAS. I. Hogy gazdasági rendünkben a magántulajdon intézményének igen Adalékok a magántulajdon közgazdasági szerepének kérdéséhez. Írta: HELLER FARKAS. I. Hogy gazdasági rendünkben a magántulajdon intézményének igen fontos szerepe van, az általánosan ismeretes. Különben

Részletesebben

Budapest, 1878. Február 15-én. 4-dik sz. Első évfolyam VETERINARIUS

Budapest, 1878. Február 15-én. 4-dik sz. Első évfolyam VETERINARIUS Előfizetési ár: Egész évre...4 frt. Félévre...2 frt. Hirdetések soronként 10 kr. Mindennemü közlemények a szerkesztőhöz intézendők. Budapest, 1878. Február 15-én. 4-dik sz. Első évfolyam VETERINARIUS állatgyógyászati,

Részletesebben

A darwinismus bírálata és a társadalomtan.

A darwinismus bírálata és a társadalomtan. A darwinismus bírálata és a társadalomtan. Írta és a Magyar Társadalomtudományi Egyesületnek II. rendes évi közgyűlésén felolvasta: APÁTHY ISTVÁN. I. Az az élettudományi áramlat és világfölfogás, melyet

Részletesebben

KÖLCSÖNÖS SEGÍTSÉG MINT TERMÉSZETTÖRVÉNY

KÖLCSÖNÖS SEGÍTSÉG MINT TERMÉSZETTÖRVÉNY KROPOTKIN PÉTER KÖLCSÖNÖS SEGÍTSÉG MINT TERMÉSZETTÖRVÉNY TELJES KIADÁS FORDÍTOTTA D r. MADZSAR JÓZSEF A NEPSZA BUDAPEST, 1924 KÖNYVKERESKEDÉS KIADÁSA ERZSÉBET-KÖRUT 35 Világosság könyvnyomda rt. Budapest,

Részletesebben

SZERKESZTI: NADLER HERBERT KIADJA : BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS ÁLLAT. ÉS NÖVÉNYKERTJE

SZERKESZTI: NADLER HERBERT KIADJA : BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS ÁLLAT. ÉS NÖVÉNYKERTJE TERMÉSZET SZERKESZTI: NADLER HERBERT KIADJA : BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS ÁLLAT. ÉS NÖVÉNYKERTJE VI. ÉVFOLYAM T.-8. SZÁM 1930. ÁPRILIS 1.-15. KÖKÖRCSIN (PULSATILLA GRANDIS) A HÁRMASHATÁRHEGYEN. ifj. Józan M

Részletesebben

TENYÉSZTÉSE. KORIZMICS LÁSZLÓ. FRANKLIN-TÁRSULAT BUDAPEST, 1875.

TENYÉSZTÉSE. KORIZMICS LÁSZLÓ. FRANKLIN-TÁRSULAT BUDAPEST, 1875. A TENGERI NYÚLAK TENYÉSZTÉSE. OETTEL RÓBERTNEK REDÁRES M. 5-ik KIADÁST ÉRT MÜVE NYOMÁN UJABB FORRÁSOK ÉS TAPASZTALATOK FIGYELEMBE VÉTELE MELLETT IRT MUNKÁJA UTÁN KÖZLI G E U B I C Y G É Y Z A,, ELŐSZÓVAL

Részletesebben

A GYERMEK ÉS KÖRNYEZETE

A GYERMEK ÉS KÖRNYEZETE NEMZETNEVELŐK KÖNYVTÁR IV. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGTANULMÁNY 6. A GYERMEK ÉS KÖRNYEZETE ÍRTA VÁRKONYI HILDEBRAND SZINYEI MERSE JENŐ M. KIR. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTER MEGBÍZÁSÁBÓL KIADJA AZ O R S Z

Részletesebben

ÁLTALÁNOS GEOLÓGIA ÍRTA: DR. SCHAFFER X. FERENC EGYETEMI TANÁR, A BÉCSI UDV. TERMÉSZETRAJZI MÚZEUM GEOLÓGIAI-PALEONTOLÓGIAI OSZTÁLYÁNAK VEZETŐJE.

ÁLTALÁNOS GEOLÓGIA ÍRTA: DR. SCHAFFER X. FERENC EGYETEMI TANÁR, A BÉCSI UDV. TERMÉSZETRAJZI MÚZEUM GEOLÓGIAI-PALEONTOLÓGIAI OSZTÁLYÁNAK VEZETŐJE. ÁLTALÁNOS GEOLÓGIA ÍRTA: DR. SCHAFFER X. FERENC EGYETEMI TANÁR, A BÉCSI UDV. TERMÉSZETRAJZI MÚZEUM GEOLÓGIAI-PALEONTOLÓGIAI OSZTÁLYÁNAK VEZETŐJE. FORDÍTOTTA: PAPPNÉ DR. BALOGH MARGIT. AZ EREDETIVEL ÖSSZEHASONLÍTOTTA,

Részletesebben

C. W. LEADBEATER A CSAKRÁK TANULMÁNY MAGYAR TEOZÓFIAI TÁRSULAT

C. W. LEADBEATER A CSAKRÁK TANULMÁNY MAGYAR TEOZÓFIAI TÁRSULAT C. W. LEADBEATER A CSAKRÁK TANULMÁNY MAGYAR TEOZÓFIAI TÁRSULAT A mű eredeti címe: C.W. Leadbeater: The Chakras The Theosophical Publishing House, Adyar, 1969 Fordította: Reicher László, 1995 Életrajz és

Részletesebben

*) La simple vapeur d'eau en óbullition est l'agent du mouvement pvodigietix, que nulle autre íorca connue ne pourraít prod«ire". Meroier.

*) La simple vapeur d'eau en óbullition est l'agent du mouvement pvodigietix, que nulle autre íorca connue ne pourraít prod«ire. Meroier. - 60 - Iparkodtam Erdély földjének kifejlődósi ós átalakulási történetét, az eddig ismert adatok nyomán, a lehetőségig hiven és átnezetesen vázolni; Erdély földtani szerkezetének részletes ós teljes átkutatása

Részletesebben

AZ EMBER TESTHŐMÉRSÉKÉRŐL.

AZ EMBER TESTHŐMÉRSÉKÉRŐL. ORVOS-TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉRTESÍTŐ AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYLET ORVOS-TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZAK OSZTÁLYÁNAK SZAKÜLÉSEIRŐL ÉS NÉPSZERŰ ELŐADÁSAIRÓL. III. NÉPSZEEÜ SZAK. IX. kötet. 1887. 1. szám. AZ EMBER TESTHŐMÉRSÉKÉRŐL.

Részletesebben

EETESITŐ AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYLET ORVOS-TERMÉSZET-TUD. SZAKOSZTÁLYÁBÓL. I. ORVOSI SZAK. Szerkeszti: SZABÓ

EETESITŐ AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYLET ORVOS-TERMÉSZET-TUD. SZAKOSZTÁLYÁBÓL. I. ORVOSI SZAK. Szerkeszti: SZABÓ EETESITŐ AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYLET ORVOS-TERMÉSZET-TUD. SZAKOSZTÁLYÁBÓL. XXV. évfolyam. 1900. XXII. kötet. I. ORVOSI SZAK. Szerkeszti: SZABÓ DÉNES. III. FÜZET. Tartalom: DK. HOOE KÁROLY tnr.: Az ú. n. iskolai

Részletesebben

BORSZÉK SZEMPONTBÓL. IRTA CSEH KÁROLY, ORVOS-SEBÉSZTUDOR, SZÜLÉSZ, VOLT BORSZÉKI FÜRDŐORVOS ÉS ORSZÁGOS KÉPVISELŐ.

BORSZÉK SZEMPONTBÓL. IRTA CSEH KÁROLY, ORVOS-SEBÉSZTUDOR, SZÜLÉSZ, VOLT BORSZÉKI FÜRDŐORVOS ÉS ORSZÁGOS KÉPVISELŐ. BORSZÉK GYÓGYÁSZATI ÉS NEMZETGAZDASÁGI SZEMPONTBÓL. IRTA CSEH KÁROLY, ORVOS-SEBÉSZTUDOR, SZÜLÉSZ, VOLT BORSZÉKI FÜRDŐORVOS ÉS ORSZÁGOS KÉPVISELŐ. A fokút" látképérel és egy térképpel. A közlött 10 kulön

Részletesebben

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁCI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Medeleift miiáei szériái és szoimoa.

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁCI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Medeleift miiáei szériái és szoimoa. YTTI. évfolyam. Budapest, 1898 évi január hó 22. 7. (657.) szám KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁCI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai

Részletesebben

A FEJLŐDÉS TÖRVÉNYEI ÉS A TÁRSADALOM

A FEJLŐDÉS TÖRVÉNYEI ÉS A TÁRSADALOM A FEJLŐDÉS TÖRVÉNYEI ÉS A TÁRSADALOM IRTA ÉS A MAGYAR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI EGYESÜLET SZABAD ISKOLÁJÁBAN AZ 1909 10 TANÉVBEN BUDAPESTEN ÉS KOLOZSVÁRT ELŐADTA D R. APÁTHY ISTVÁN BUDAPEST, 1912 TARTALOMJEGYZÉK.

Részletesebben

[f rcrfi r í rff tff} B á n y ^ 2* Kézi Könyvtára. 1 m. FÖLDTAN Összeállította: gl II. Litschauer Lajos. ki y*\ : tár}-

[f rcrfi r í rff tff} B á n y ^ 2* Kézi Könyvtára. 1 m. FÖLDTAN Összeállította: gl II. Litschauer Lajos. ki y*\ : tár}- [f rcrfi r í rff tff} B á n y ^ 2* Kézi Könyvtára. FÖLDTAN Összeállította: Litschauer Lajos. 1 m tár}- gl II m P :pil :*- ' Itliferíé i:ẖ ifl!. í ki y*\ : m I gg -18 VTr m t ' Tapasztalván, hogy könnyen

Részletesebben

csányi vilmos makovecz benjamin a kentaur természetrajza

csányi vilmos makovecz benjamin a kentaur természetrajza csányi vilmos makovecz benjamin a kentaur természetrajza 1 2 3 A kentaur természetrajza Anatómiája, élettana, viselkedése és kultúrökológiája Írta: Csányi Vilmos természetkutató, rajzolta: Makovecz Benjamin

Részletesebben

NEMZETLÉT. TANULMÁNY A TÁRSADALMI TUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL, MAGYARORSZÁG JELEN HELYZETÉNEK ÍRTA BEÖTHY LEÓ. BUDAPEST,

NEMZETLÉT. TANULMÁNY A TÁRSADALMI TUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL, MAGYARORSZÁG JELEN HELYZETÉNEK ÍRTA BEÖTHY LEÓ. BUDAPEST, NEMZETLÉT. TANULMÁNY A TÁRSADALMI TUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL, MAGYARORSZÁG JELEN HELYZETÉNEK MEGVILÁGOSíTÁSÁRA ÉS ORVOSLÁSÁRA. ÍRTA BEÖTHY LEÓ. BUDAPEST, AZ A T H E N A E U M R.-TÁRSULAT NYOMDÁJA. 1876. I. Elfogyott

Részletesebben

alapját." (66. l.). Egyszóval az áiiatvilág életében határozott fejlődés állapítható meg s ennek a sokat és sokszor értelmezett szónak és

alapját. (66. l.). Egyszóval az áiiatvilág életében határozott fejlődés állapítható meg s ennek a sokat és sokszor értelmezett szónak és 58 cső, az ú. n. velőcső szolgáltatja az egész központi idegrendszer alapját." (66. l.). Gorka Sd ndor (I. m. 587-594. l.) az állatok fejlődésében szintén a jellemző vonásokat kutatva, emhti a barázdálódás

Részletesebben