- IRT,., MOST KONIlAO' MÁSO Dl K KJADÁ$ .~1r~!WI'TA Sz. PANAJOl'T 'SÁNDOR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- IRT,., MOST KONIlAO' MÁSO Dl K KJADÁ$ .~1r~!WI'TA Sz. PANAJOl'T 'SÁNDOR"

Átírás

1 - IRT,., MOST KONIlAO'.~1r~!WI'TA Sz. PANAJOl'T 'SÁNDOR MÁSO Dl K KJADÁ$

2 Beo~ztás min t rt 4. hétel!. 6. hét. Egy ~'5 kgl. nehéz hozófa előhozása, vas dőho:tóása. A kercsésnél II friss nyomot egész I200 tn-ig meghosszab bítani. - Elpi's::dl j;(,j'csésénél II nyomra tett tárgyakat c;;eréllli. Beosztás mint az 5. héten. 7. hét. (gróállványt 2'00 m-ig emelni.!\('/'csésnél a friss nyolllokat mintegy I600 m-ig meghoszszabít.ni. Újonnan hozzájön: Elyeszettet kut.atni. Pelklltat;b 1. ftbra.

3 állandóan a szem előtt tarthatj uk, a mi, ha szorosan a térd mögött követ, nem lehetséges. Az utóbbi esetben hátranézés által kellene -gyakrabban meggyőzőc1nünk, hogy vajjon a kl1tya II kívánt módon követ-e, vagy, fi mi n Rzahndon lithn:1l ~övetéhnd foutor;: vajjon cgy:ílinl:íhhtl 111t-g' iit ":lu-e. 2. ábra. akár teljesen megfo1' dul s. i. t. Különböző véleményen lehet valaki, hogy vajjon jobb-e, hogy a kutya szorosan a ve, zető bal térde mögüll halad vagy úgy, hogy melle a vezető bal térdével köriilbeliil egybevág. Az utóbbi állás czélszet'űb bnek látszik, mert a kutyát HangJel: ((ÍUSZ\). (<<láb ll)) Lazán tartott póráz mellett kövesse a kutya baloldalt a vezetőt és pedig úgy, hogy a vezeték sohase fesziiljön, akár gyorsítja, akár l,:!ssítja a vezető lépéseit, nkál' fol'dulatokat csinál, VII. A PÓRÁZONVEZETÉS.

4 6g, t A mozgásban lévő vezető észreveszi, hogy a. kutya előre tör vagy igen hátramarad: villámsebesen hl1zza vagy rántja a kutyát vissza vagy előre. Vagy egy éles fordulatot tesz balra, midőn a ktttya meglöki magát vagy az oktató löki őt meg szándékosan bal térdével, vagy a kutyának lábújjára lép. Vagy az oktató szűk vagy széles körben bah'a megy, vagy vékony fatörzs körül szorosan balra fordul, vagy egyenesen egy vékony fatörzs felé megy és hirtelen szorosan amellett j ob braát-ot csinál, 11gy hogy az állat a fába iitődjék. Azután megint lazí tott pól'ázzal egyenesen halad. Most a kutya igen messze visszamarad j mindjárt megfeszül a bal kar. A jobb kél!; a 3 ábra. vezetéket gyors rándítássa1 meghúzza úgy, hogya klltyát elől'e l111zza. Vagy pedig az oktató a póráz egyidejű meghúzása mellett egy fordulatot vagy kört jobbl'a csinál. Azután megint egyenesen megy, midőn a pórázt egyszel'l'e megint meglazít juk. Most a kutya kissé oldalt megy a vezetőtől, a jobb kézzel azonnal az oldalra hl1zzl1k. Vagy a vezető egyenesen egy vékony fa felé megy és e meiiett szorosan jobbról egyenesen

5 t I. i9 kezőleg, próbáljllk a kutyát a faltól kissé eltávolítani, hogy nekifutása legyen az ugl'áshoz. A golyós örvöt sohasem szabad használni. Valahányszor a kutya nem ugrik, meg kell kiilönböztetni, hogy vajjon túlfáradságból vagy valamely sél'iilés miatt tagadja-e meg, vagy makacskodik I 4, ábra. A mellső lábak belrészén lévő ujjak gyakran vannak sériilésnek kitéve. Igen gondosan meg kell vizsgálni j sérülés esetén nem kell többé a kutyát ugrani engedni! Ha túlfál'adság jön tekintetbe, akkor az ugl'ófalat egy pár deszkával alacsonyabbra kell csinálni és így végeztetni az tlg1'úst. Ily lnódoll,iohbnl1 dolgo-

6 előfordulni, hogy a kutya a crszécen)) hangjeire lefeks::ik. Ennek mindig ellene kell hatni; vagy az által, hogy őt fi pól'áznál fogva magasra húzzuk, vagy pedig, fi mi jobban hat, hogy a fekvő kutyának egy kissé a lúbúra lépünk és egyidejűleg a pó1"úzt magasl'a húzzuk, (a melyen neki ezen gyakorlatnál mindig lenni kellene) ft mellett a tlszécen)) hangjeit használva. A "prakkzisban)) nem szükséges a kl1tyának nagyobb táyolságokon való ülve maradása j távolságokhan ft kutyát mindig hagyjuk lefeküdni. Ha azonban saját örömünkl'e az ülvemaraclást nagyobb távolság'okra akatjllk begyakol'olni, úgy járunk el, mint fl lefekxésnél elmondjuk. Ehhez egy küjön hangjel felesleges lenne. 'ry?~ o, ; ~ l( f,.! : 'o' 5 ábra If; ot t"

7 kutyát a földről való felvételhez közelehb és közelebb hozni. A mint az ábrából látszik, ügy állok fel és a fát az előttem álló klltya előtt lígy mozgatom ide-oda, hogy a szorosan a föld felett levő dolog után kell11grania, hogy megkapja. De nem ejtem a fát a földre, hanem kezemben tal'tom és hagyom a kutyát a min- 7. ábrr. dig hízelgő «áppol't)) mellett utána kapni, vagy mint. rendesen, kínérzések felkeltése nélkiu, «áppol't) mellett gyorsan a szájába tolom. A bal kéz megint enyhén az alsó állkapocs alá nyúl, hogy a kutya fi fát el ne ejtse, a jobb kéz a klttyát «szécen» mellett lenyomja és azután oto-ibrá) mellett fejét símogatja. Azután a fát, mint rendesen, kiveszsziik a szájból és a klltyát megczil'ógatjuk. EgéRz igyekezetünk odah:ínyll1 mort, hogy n lwt.yn

8 ISI magát. kezdetben visszt1szoríttatja, hogya kutyút szokott érzéki benyomások képzeletében (szilárdan tm'tás, mozgásnál) meghagy juk, mivel az állat ez esetben hevesebben ragad meg. A vezető behatása csak kezdetben szükséges és pedig a mindig magától odakap, kutyának buzdítása által az élvezethanggal. Egy «piac» vagy «fujj) által - a szerint, a hogy épen befolyni akarttnk - a kutyát a támadás ut.án elengedésre bítjuk. Ajánlatos néha a kisérésből való táma- - dusnúl apórázhoz ( nyúlni, hogy a kutyát jobban kézben tartsuk. Ha a további folyamatban mindig ily módon hatottunk az álló ember elengedé-, sére, akkor arra térünk át, hogy megfigyeljük miképen viselkedik az állat, ha a szökési kísérlet meg-.~ szűnte után az elengedésl'e iránytl1ó' be- 9 ábra. folyás az oktató l'észéről nem történik meg. Ha helyesen és behatóan dolgoztunk előre, akkol' örömünkl'e észl'eveszszük, hogy II kutya meglehetős gyol'san enged el, mihelyt II segéd,áll; a nlíndig egyforma benyomások ezt a kutyának 8Z0- kásávú tették. Hisz a megállásl'a mindig egy (fuj I) kö 'vetkezett, a mely II kutyának most úgyszólván fülében zeng, mihelyt a segéd áll. Ha a kutya nem enged el, a~mnllal «fuj))-hoz nyúlunk vissza. Ha ez sem hat állan. dóan,' akkor megint II pórázt használjuk. Annak hasz-

Bevezetés a Lovaglásba

Bevezetés a Lovaglásba Bevezetés a Lovaglásba BÖLCS EMBERNEK LÓ VALÓ, MERT LÓVÁ TESZ AZ EMBER, S EMBERRÉ A LÓ. /Jókai Mór/ Lovon ülni, és azt többé-kevésbé irányítani, 30 óra alatt meg lehet tanulni. Ahhoz, hogy egy lovas, lova

Részletesebben

1900. január 8-án kelt 1/eln. Számú körrendelethez. Rendeleti Közlöny a m. kir. honvédség számára. Szabályrendeletek 2. szám. GYAKORLATI SZABÁLYZAT

1900. január 8-án kelt 1/eln. Számú körrendelethez. Rendeleti Közlöny a m. kir. honvédség számára. Szabályrendeletek 2. szám. GYAKORLATI SZABÁLYZAT E-6,a. 1900. január 8-án kelt 1/eln. Számú körrendelethez. Rendeleti Közlöny a m. kir. honvédség számára. Szabályrendeletek 2. szám. GYAKORLATI SZABÁLYZAT A M. KIR. HONVÉD LOVASSÁG SZÁMÁRA. I. RÉSZ. HARMADIK

Részletesebben

A személyi segítő kutyák vizsgaszabályzata

A személyi segítő kutyák vizsgaszabályzata A személyi segítő kutyák vizsgaszabályzata 1. A vizsgán való megfelelés általános követelményei a) A párosnak bizonyítania kell, hogy a kutya kiegyensúlyozott és bármilyen környezetben képes együttműködni

Részletesebben

2. Középfokú Kísérőkutya Vizsga - BH 2.

2. Középfokú Kísérőkutya Vizsga - BH 2. FCI minősítést nem adó vizsga, csak Magyarországon teljesíthető és érvényes! 2. Középfokú Kísérőkutya Vizsga - BH 2. 1. gyakorlat: Pórázon vezetés 20 pont 2. gyakorlat: Szabadonkövetés 20 pont 3. gyakorlat:menet

Részletesebben

AGILITY TANÍTÁS ALAPJAI /a pozitív felvezetés/

AGILITY TANÍTÁS ALAPJAI /a pozitív felvezetés/ AGILITY TANÍTÁS ALAPJAI /a pozitív felvezetés/ Ezt az agility oktató anyagot azoknak ajánljuk, akik vagy saját maguk képzik a kiskutyájukat erre a gyönyörű és szórakoztató sportra, vagy kezdő kutyások

Részletesebben

A terápiás kutyák vizsgaszabályzata

A terápiás kutyák vizsgaszabályzata A terápiás kutyák vizsgaszabályzata 1. A vizsgán való megfelelés általános követelményei A párosnak a vizsgán azt kell bizonyítania, hogy mindketten kiegyensúlyozottak, és bármilyen környezetben képesek

Részletesebben

FONTOS! KÉRJÜK, ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT!

FONTOS! KÉRJÜK, ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! FONTOS! KÉRJÜK, ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! A Caboo biztonságos használata Kérjük, használat előtt alaposan olvassa át az útmutatót, különös tekintettel a biztonságos hordozást szolgáló biztonsági

Részletesebben

Alfred Brehm így ír a házimacskákról: (1863)

Alfred Brehm így ír a házimacskákról: (1863) Alfred Brehm így ír a házimacskákról: (1863) "A macska lassanként polgárjogot nyert az egész földkerekségen, s mindenütt, mint az emberi haladás, állandó letelepedés és a kezdődő műveltség élő bizonysága

Részletesebben

Egymás terhét hordozzátok

Egymás terhét hordozzátok Egymás terhét hordozzátok Matt Weaver Tegnap, még azt megelőzően, hogy a férfitestvérek különösképpen az Úr asztalára gondoltak, az Úr elkezdett szólni hozzánk, (ahogyan gyakran szokta) az egymás iránti

Részletesebben

X. FEJEZET. -o S'" KULÖNFÉLE ÖSMERETEK.

X. FEJEZET. -o S' KULÖNFÉLE ÖSMERETEK. 183 X. FEJEZET. KULÖNFÉLE ÖSMERETEK. I. Vázrajz készítése. ~ helyszíni szemléről szóló harmadik fejezetünkben }eszletesen tárgyaltuk, miképen járjon el a csendőr a buncselekmény helyéül szolgáló terület

Részletesebben

NEMZETKÖZI MENTŐKUTYA VIZSGASZABÁLYZAT /IPO-R/

NEMZETKÖZI MENTŐKUTYA VIZSGASZABÁLYZAT /IPO-R/ NEMZETKÖZI MENTŐKUTYA VIZSGASZABÁLYZAT /IPO-R/ Érvényes 2000, január 1-től. A vizsga felépítése Vizsgafokozatok A Nemzetközi Mentőkutya-Vizsgaszabályzat (IPO-R) a következő osztályokat foglalja magában:

Részletesebben

Vajdasági Magyar Cserkészszövetség ALAKI SZABÁLYZAT

Vajdasági Magyar Cserkészszövetség ALAKI SZABÁLYZAT I. Alaki formák és vezénylésük: Vajdasági Magyar Cserkészszövetség ALAKI SZABÁLYZAT I.1. FIGYELEM! - Nagyobb területen elhelyezkedõ cserkészek vagy egységek tevékenységének megszüntetésére Figyelem! vezényszót

Részletesebben

Vérvörös tetoválás. Elvira Flores. Publio Kiadó 2012. Minden jog fenntartva! Borító: André Ildikó, Dancsák András

Vérvörös tetoválás. Elvira Flores. Publio Kiadó 2012. Minden jog fenntartva! Borító: André Ildikó, Dancsák András Vérvörös tetoválás Elvira Flores Publio Kiadó 2012. Minden jog fenntartva! Borító: André Ildikó, Dancsák András 1. Érdekes volt az a pasas, aki felszedte. Arra gondolt, hogy régen volt már férfival. Talán

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI SZABÁLYOK AZ OBEDIENCE VIZSGÁKHOZ ÉS VERSENYEKHEZ AZ OBEDIENCE 1. ÉS 2. OSZTÁLYBAN

ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI SZABÁLYOK AZ OBEDIENCE VIZSGÁKHOZ ÉS VERSENYEKHEZ AZ OBEDIENCE 1. ÉS 2. OSZTÁLYBAN ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI SZABÁLYOK AZ OBEDIENCE VIZSGÁKHOZ ÉS VERSENYEKHEZ AZ OBEDIENCE 1. ÉS 2. OSZTÁLYBAN Érvényes 2014. május 26-tól. A MEOESZ és FCI által elfogadott szabályzat. TARTALOM I. Részvételi

Részletesebben

Csomók. Alapcsomók: (egyszerű kettes, halászcsomó) Spárgát feltekerni Táborozási csomók (sátorfeszítő, szorító nyolcas)

Csomók. Alapcsomók: (egyszerű kettes, halászcsomó) Spárgát feltekerni Táborozási csomók (sátorfeszítő, szorító nyolcas) Csomók Újonc cserkész Táborverő Portyázó Honfoglaló Egyéb A jó csomó tulajdonsága Alapcsomók: (egyszerű kettes, halászcsomó) Spárgát feltekerni Táborozási csomók (sátorfeszítő, szorító nyolcas) Fonás Hurkok:

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FLASH FUTÓGÉP

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FLASH FUTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FLASH FUTÓGÉP Kérem, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Nagyon fontos a gép összeszereléséhez és helyes használatához. BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK AZ ÖSSZESZERELÉS ELŐTT A gyakorlatok

Részletesebben

meg kell ismernünk természetét, motivációit, érzékszerveinek működését. A ló növényevő, így a ragadozók

meg kell ismernünk természetét, motivációit, érzékszerveinek működését. A ló növényevő, így a ragadozók 20 Ismerkedés a lovakkal A lovak viselkedése Mindenkinek, aki lóhátra ül, lovat hajt, vagy akármilyen más módon lovakkal foglalkozik, figyelembe kell vennie azt, hogy a ló egy másik élőlény. Sem gazdáját,

Részletesebben

Vizsgaszabályzat. Jelen vizsgarendszer kidolgozásában közremûködtek: K3 Kinológia Egyesület. K99 Egyesület

Vizsgaszabályzat. Jelen vizsgarendszer kidolgozásában közremûködtek: K3 Kinológia Egyesület. K99 Egyesület Vizsgaszabályzat 2010 Jelen vizsgarendszer kidolgozásában közremûködtek: K3 Kinológia Egyesület K99 Egyesület A vizsgarendszer összeállításában felhasználásra került az FCI IPO szabályzata. A K99 címû

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM AUGUSZTUS 1. BUDAPEST, 1929 MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR. 22. í\m.

XIX. ÉVFOLYAM AUGUSZTUS 1. BUDAPEST, 1929 MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR. 22. í\m. AUGUSZTUS 1 BUDAPEST 1929 XIX ÉVFOLYAM 22 í\m FŐSZERKESZTŐ: SEGÉDSZERKEszrö PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST 1 ORSZÁGHÁZ

Részletesebben

Használati útmutató. örökbefogadott kutyákhoz. Először is: gratulálunk az új családtaghoz, akivel reméljük, nagyon sok boldog év vár Rátok!

Használati útmutató. örökbefogadott kutyákhoz. Először is: gratulálunk az új családtaghoz, akivel reméljük, nagyon sok boldog év vár Rátok! Használati útmutató örökbefogadott kutyákhoz Először is: gratulálunk az új családtaghoz, akivel reméljük, nagyon sok boldog év vár Rátok! Egy mentett kutya sok esetben teljesen más hozzáállást igényel,

Részletesebben

PÁSZTORKUTYÁK MAGYARORSZÁGON- ÁRKOSI JÓZSEF NAGY ÉS TÁRSA KIADÓ BUDAPEST 2007 - Részletek

PÁSZTORKUTYÁK MAGYARORSZÁGON- ÁRKOSI JÓZSEF NAGY ÉS TÁRSA KIADÓ BUDAPEST 2007 - Részletek PÁSZTORKUTYÁK MAGYARORSZÁGON- ÁRKOSI JÓZSEF NAGY ÉS TÁRSA KIADÓ BUDAPEST 2007 - Részletek A KUTYA MUNKÁBAN Valamikor nagyon régen, amikor még elődeink és a farkasok egymással versengtek a tápláléklánc

Részletesebben

PetSafe Láthatatlan Kutyakerítés (Super) Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót használat előtt.

PetSafe Láthatatlan Kutyakerítés (Super) Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót használat előtt. PetSafe Láthatatlan Kutyakerítés (Super) Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót használat előtt. Köszönjük, hogy Ön a PetSafe -t választotta, amely az eladási listán az 1. helyet képviseli a világon

Részletesebben

PROGRAMOZHATÓ FUTÓPAD Cikk szám: 1272 Használati utasítások

PROGRAMOZHATÓ FUTÓPAD Cikk szám: 1272 Használati utasítások PROGRAMOZHATÓ FUTÓPAD Cikk szám: 1272 Használati utasítások Fontos biztonsági utasítások: alapvetö biztonsági eljárásokat mindig követni kell, ezért olvassa el pontosan a leírást. Veszély: húzza ki mindig

Részletesebben

KEDVES ÚJDONSÜLT RETRIEVER GAZDI!

KEDVES ÚJDONSÜLT RETRIEVER GAZDI! KEDVES ÚJDONSÜLT RETRIEVER GAZDI! Kérjük, olvassa el és alaposan fontolja meg az itt leírtakat! Az elválás a kölyökkutya számára nem könnyű,de sokat tehetünk azért, hogy hamar feldolgozza a stresszt és

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

A kutya viselkedésének vizsgálata

A kutya viselkedésének vizsgálata A kutya viselkedésének vizsgálata Készítette: Kecskemét, 2010. április 10. 1 Vázlat I. Bevezetés 1) Az etológia fogalma 2) A kutyaetológia fogalma II. A Kutya 1) A kutya őse, a farkas 2) A kutya alapvető

Részletesebben

A tenyésztés. 1. A tenyésztés általában és helyes irányelve.

A tenyésztés. 1. A tenyésztés általában és helyes irányelve. QfÜGGELÉ ÉÉTALÁNOS EBI A tenyésztés. 1. A tenyésztés általában és helyes irányelve. Minden állattenyésztésnek az a célja, hogy a meglévő tenyészegyedek tervszerű kiválasztása által tökéletesebb törzseket

Részletesebben

Névgombolyító. Hotelportás

Névgombolyító. Hotelportás II. MEGERŐSÍTŐ GYAKORLATOK Névgombolyító A gyakorlat célja: ezt a játékot a táborokban a csoport búcsúzásakor szoktuk játszani, ilyenkor egyfajta összefoglaló, közösség-erősítő szerepe van, és lehetőséget

Részletesebben

Az alábbiakban az Európai Újraélesztési Társaság 2005. novemberi laikusoknak szóló ajánlása olvasható, rövidített változatban.

Az alábbiakban az Európai Újraélesztési Társaság 2005. novemberi laikusoknak szóló ajánlása olvasható, rövidített változatban. Újraélesztés csecsemő- és gyermekkorban A laikus által végzett újraélesztés nem varázslás, hanem a legfontosabb sejtek oxigénellátásának bázisszintű biztosítása. Az idejében megkezdett újraélesztéssel

Részletesebben

Tömörkény István: Talpas úri módban

Tömörkény István: Talpas úri módban Tömörkény István: Talpas úri módban Ha a kutyának sok a kölke, nem bírja valamennyit kellő anyai gonddal fölnevelni, ennélfogva a felét elvetik. Ha hat volt, marad három, ha öt volt, marad kettő. Az elpusztultak

Részletesebben