Aki hisz a pedagógiában, az csak optimista lehet... A pedagógusi hit, mely

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Aki hisz a pedagógiában, az csak optimista lehet... A pedagógusi hit, mely"

Átírás

1 Aki hisz a pedagógiában, az csak optimista lehet... A pedagógusi hit, mely inkább a természet, mint nézet dolga, kettt tételez fel: hogy az emberek (az eddiginél különbbé) nevelhetk, s hogy (az eddiginél többre) taníthatók." (Németh László: Pedagógiai írások 1960.) 1

2 Tartalomjegyzék ISKOLÁNK KÜLDETÉSE:... 6 TANTESTÜLETI NÉVSOR BEVEZET JOGI STÁTUS Alapító Okirat Oktatási szerkezet Iskolarendszer oktatás Szakközépiskola, szakiskola Felnttoktatás Iskolarendszeren kívüli oktatás AZ ISKOLA Az iskola rövid története Az iskola jelene, szerepe a település életében NEVELÉSI PROGRAM Az iskolában folyó nevel-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Szakközépiskola Szakiskola A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A tanulók beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségeinek enyhítését segít nevelési stratégiák A tehetség, képesség kibontakozását segít tevékenység Tehetséggondozás az iskolában Differenciálás az iskolarendszeren belül Differenciálás a pedagógiai program szintjén Differenciálás a tanulásszervezésben A gyermek -és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Az iskola, a pedagógus feladatai A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segít program Teendk A szociális hátrányok enyhítését segít tevékenység Egészségnevelési program

3 4.10. Környezeti nevelés Fogyasztóvédelem A KÉPZÉS RENDJE Az iskola gyerekképe Tanulóink életkor-pszichológiai sajátosságai A szakiskolai csoport A szakközépiskolai csoport Felnttoktatásban résztvevk A képzés bels szakaszai A szakaszok száma, idtartama, egymásra épülése Szakiskolai képzés Szakközépiskolai képzés Felkészítés emelt szint érettségi vizsgára Felnttoktatás Képzési specialitások, irányok Osztály - és órakeretekben: Tanórán kívüli lehetségek: A tanulói jogviszony Belépés az iskolába Szakiskolai képzés Szakközépiskolai képzés Felnttoktatás Felvételi kérelem, beiratkozás A tanuló magasabb évfolyamara lépésének, továbbhaladásának feltételei (átjárhatóság) A tanulói jogviszony megsznése Az iskolai tanulmányok befejezése eltt Az iskolai tanulmányok befejezése után PEDAGÓGIAI FOLYAMAT Az iskola tevékenységi rendszere Kötelez tanórai tevékenység Nem kötelez tanórai tevékenység Tanórán kívüli tevékenységek Iskolarendszeren kívüli képzés Az iskolában folyó nevel-oktató munka ellenrzési, mérési, értékelési, minségbiztosítási rendszere Ellenrzés Célok és tartalmak A tanítás tanulás folyamatának ellenrzése A tanulási tevékenység eredményének ellenrzése Mérés Értékelés Az iskolai munka értékelésének céljai Az értékelés alapelvei Az értékelés rendje A tanulók értékelése Szakmai és szakmacsoportos alapozó oktatás tantárgyai, értékelési elvek Az írásbeli és szóbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya Az otthoni felkészüléshez elírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei Záróvizsga a szakiskola 10. osztályában A tantestület bels értékelési rendszere

4 7. AZ ISKOLA ÉLET -ÉS MUNKARENDJE A tanév rendje Nemzeti, nemzetközi és iskolai ünnepek Elméleti oktatás Gyakorlati oktatás Hiányzás Hivatalos ügyek intézése HAGYOMÁNYOK Iskolai hagyományok Tantestületi hagyományok Küls kapcsolatok ISKOLAHASZNÁLÓK AZ ISKOLAI KÖZÉLETBEN A tanuló, a szül az iskolai és kollégiumi pedagógus együttmködésének formái, továbbfejlesztésének lehetségei Az iskola és a diákok kapcsolata (tanulói részvétel) A diákönkormányzat A diákközgylés A diákpanaszok kezelése Az iskola és a szülk kapcsolata (szüli részvétel) Az iskola és kollégium kapcsolata ISKOLAI SZOLGÁLTATÁSOK ISKOLAI PUBLIC RELATIONS A bels PR A küls PR Iskolánk küls PR tevékenysége ISKOLAI ALAPÍTVÁNYUNK A MKÖDÉS FELTÉTELEI Személyi feltételek A közalkalmazottak végzettsége A pedagógiai munkát segít pedagógus továbbképzési terv Tárgyi feltételek A tanítás infrastruktúrája A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevel-oktató munkát segít eszközök és felszerelések jegyzéke

5 13.3. Intézményi gazdálkodás Iskolánk gazdasági helyzete Tanulók támogatása Érdekeltségi rendszer HELYI TANTERV AZ ALKALMAZOTT TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI A PETFI SÁNDOR KOLLÉGIUM ÉS ISKOLÁNK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK ÖSSZHANGJA ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉSEK MELLÉKLETEK

6 Iskolánk küldetése: Sokszín képzési kínálatú iskolánk tanulóinknak korszer általános és szakmai tudást, valamint követhet emberi mintát kíván adni, megteremtve ezzel az esélyt a továbbtanulásra és a munkába állásra. A küldetésben, a nevelési és szakmai programban kitzött célokat elssorban a tanítás tanulás nevelés folyamán a helyi tanterv megvalósításával és a tanórán kívüli tevékenységekkel kívánjuk elérni. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája tantestülete 6

7 Tantestületi névsor (2003/2004-es tanév) Vajdicsné Gubritzky Magdolna igazgató Berki Lajos gazdasági vezet Hohmann Dénesné felnttoktatási tagozatvezet Mausz Mihály általános igazgatóhelyettes Rittlinger Zoltán szakmai igazgatóhelyettes Ruzsek Károly gyakorlatioktatás-vezet Andrássy Zoltán Antalfy Krisztina Apáti László Bárácz Istvánné Bense János Bertanicz Brigitta Bertanicz Vilmos Boda Vendelné Bohner Brigitta Borbély Gyuláné Csillag Istvánné Csillikné Helm Katalin Csókáné Prakatur Mária Dér László Dittrich Melinda Felföldi Péter Ferenczi Zsuzsanna Földvári Adrienn Gbel Andrea Gyri Gábor Heidinger Adrienn Hermann János Husz Béláné Imre Lajos Karlné Kostanczi Katalin Katona József Kazareczki Ákos Kempf Anna Kiticsics József Krizsák Istvánné Künsztler László László Gabriella Molnár Ágnes Mosztbacher József Nesz Tamás Nyúl Gábor Ónozó Róbert Pál Péterné Pleskonics István Radics László 47. Rideg Gáborné 48. Riegelman Zsolt 49. Rittlinger Mónika 50. Schmidtné Hetesi Anna 51. Sinkóné Erdsi Gyöngyi 52. Szarka Gábor 53. Szauerné Schneider Andrea 54. Széth László 55. Szke Gábor 56. Szcs László 57. Tifinger Istvánné 58. Tompicsné Czigler Franciska 59. Tóth István 60. Vértes Ágnes 61. Werner Andrea 7

8 1. Bevezet Magyarországon a gazdaság átalakulása a 90-es évek elején hatalmas kihívást fogalmazott meg a szakképzéssel szemben. A piacgazdaságban megsznt az iskolák irányításának központi, bürokratikus rendszere. Az állam szerepvállalása meggyengült, ugyanakkor a tanulói-szüli, valamint a gazdálkodó szervezetek érdekérvényesítésének mechanizmusa megersödött. A szakképzés irányításának lényeges elemeivé váltak a gazdasági kamarák és szakmai testületek. A szakképzés tipikusan kooperációs tevékenység lett, ahol a partnerkapcsolatot, az együttmködés és az érdekek közvetítése egyaránt jelents. A gazdaság a leend munkaervel szemben alapveten új követelményeket fogalmazott meg. Eltérbe került a korszer, konvertálható szakmai tudás, a vállalkozói készség, az idegen nyelvi és számítástechnikai ismeret, valamint az alkalmazkodóképesség a változó körülményekhez. Az új igények hatására megindult a szakképzés modernizációja. Országos szinten történtek lépések az iskolarendszer és iskolarendszeren kívüli szakképzés szerkezetének és tartalmának átalakítására. (Világbanki programok, Országos Képzési Jegyzék stb.) A jogi szabályozás a szakmastruktúra változásának és az európai jogharmonizáció által igényelt korrekcióknak a figyelembevételével történt. A változtatás kényszerét és szükségességét iskolánk is felismerte végén fennmaradási stratégiát dolgoztunk ki, melynek a "Képzési program" nevet adtuk. A helyi munkaer-piaci igényeknek megfelelen többféle iskolatípust mködtet - az európai terminus technicust átvéve - komprehenzív iskolát hoztunk létre. Ennek az az elnye, hogy nagyobb a mobilitása és egyetlen intézményen belül teszi lehetvé a szükséges pályakorrekciókat. A többféle képzési kínálat vonzóvá teszi az iskolát, és megfelel tanulólétszám esetén ( f) mködtetése is gazdaságosabb. Alapos helyzetelemzés után, a középiskola expanzióját, valamint a város és a térség igényeit figyelembe véve szakközépiskolai osztályokat (kereskedelmi, közbiztonsági stb.) indítottunk, valamint a szakma utáni érettségi megszerzésének új formáját, a szakmunkások szakközépiskolájának 2 éves intenzív nappali tagozatát vezettük be. Új képzési formáink mindegyikében nagy jelentséget kaptak a számítástechnikai és az idegen nyelvi ismeretek. Felismertük azt is, hogy az egyre inkább nemzetközivé váló gazdaságban a ma alkalmazásban állók is csak akkor tudják megrizni munkaer-piaci pozíciójukat, ha szakképzettségüket a változó követelményekhez igazítják. Kiemelt helyet kapott ezért iskolánkban a felnttképzés. A szakmunkások szakközépiskolájának levelez tagozatán elssorban azok tanulnak, akik a hagyományos életkori szakaszban nem tudtak részt venni érettségit adó képzési formákban tl az új törvényi szabályozásnak megfelelen négy évfolyamos felnttoktatási szakközépiskolát indítottunk a szakmunkások szakközépiskolája helyett. Át- és továbbképzéseinket a munkanélküli, a munkanélküliség által fenyegetett, illetve a munkaviszonyban álló, de szakmailag felemelkedni kívánók csoportjai számára szervezzük. Hagyományos szakmunkásképzésünkben szakmaszerkezetünk átalakításával alkalmazkodtunk a megváltozott igényekhez, a szolgáltató szakmák arányát megnövelve. Vállaljuk az alapvizsgára felkészít osztályok indítását. Fontos feladatunk volt a gyakorlati oktatás helyzetének stabilizálása. Önerbl és pályázati pénzek elnyerésével iskolai tanmhelyeket létesítettünk. Az 1998-ban átadásra került beruházás az önkormányzatok számára kiírt címzett támogatásból épült. Terveink szerint meghatározó módon továbbra is a gazdálkodó szervezetek végzik növendékeink gyakorlati képzését. A duális képzési forma részeként szakmacsoportonként 8

9 biztosítjuk az üzemek feletti gyakorlati oktatást a tanulók részére. Tanmhelyeink - diákjaink gyakorlati oktatásán kívül - helyet adnak át -és továbbképzéseknek. Az elmúlt években beláttuk, hogy iskolánknak egyre nagyobb figyelmet kell fordítania a makro- és mikrokörnyezetére. Ez azt jelenti, hogy képzési-nevelési programjainkat a lehet legnagyobb mértékben a gazdaság, a munkaerpiac igényeihez kell igazítanunk. A környezettel való azonosulásunk lényege abban áll, hogy az onnan szerzett információk alapján történik a képzési kínálat, az oktatás tervezése és a képz-nevel folyamat irányítása. A gazdaság, a szülk és azon tanulói réteg igényeinek felmérése, akiknek képzésére vállalkozunk létérdekünk! Iskolánknak szolgáltatóvá kell(ett) válnia, a helyi társadalom igényeit szükséges kielégítenie, összhangban a megyei és kistérségi középtávú fejlesztési koncepciókkal. Törekvéseink kereteit a közoktatási, szakképzési és kamarai törvények adják, melyek növelik szabadságunkat. Mi hozzuk a döntéseket, és a következményeket is nekünk kell vállalnunk. Az önállóság növelése együtt jár a piaci elemek megjelenésével az oktatásban is. A már említett "fogyasztók" igényeibl való kiindulás mellett, a hatékonyságra, minségre való törekvés központi helyre került az iskolákban is. Kialakult a "képzéspiac" megyén és városon belül, versenyt folytatunk a tanulókért a többi intézménnyel. Az oktatás piacosodása új intézményirányítási és fejlesztési stratégiát követel meg. A célratör, egyedi iskolai stratégiában kiemelt szerepe van a marketingkommunikációnak, azon belül is az iskolai identitást ersít, arculatépítésben felhasználható eszközöknek. Az iskola arculata azt jelenti, hogy az intézmény rendelkezik egy önmagáról alkotott képpel, úgy, mint szervezetrl, kollektíváról, szolgáltatóról. Az egységes és egyedi szervezeti arculat (Corporate Identity) csak versenyfeltételek között tesz szert igazi jelentségre. Jelentsége abban rejlik, hogy az iskolák közötti választási lehetségek megléte esetén az arculat képes befolyásolni a képzéspiac szereplit (tanulókat, szülket) azon döntésükben, hogy az adott intézménnyel kívánnak-e együttmködni, vagy sem. Iskolánk arculatának milyensége tehát létkérdés, hiszen a tanulói, szüli figyelem orientálásának alapeszköze. Az arculatot tudatosan kell építeni, formálni és fejleszteni. Definiálnunk kell saját magunkat, egyéni arculatunkat, azt, hogy mi különböztet meg bennünket a többi iskolától. Ez az önmeghatározás lényegében nem más, mint a pedagógiai program. A pedagógiai programban ugyanis megfogalmazzuk, hogy kik vagyunk, mi jellemez bennünket, mi a célunk, mik az alapelveink és milyen értékeket tartunk fontosnak. Alaptevékenységünk, profilunk meghatározása direkt módon szolgálja intézményünk identifikációját. Pedagógiai programunk f célja iskolánk "személyiségének" kialakítása, megformálása, azaz ellátjuk iskolánkat különböz formai (név, logo, stb.) és tartalmi (intézményi magatartás, normák, kommunikáció, tananyagtartalom, stb.) jegyekkel. Megfogalmazzuk iskolai filozófiánkat, küldetésünket. Pedagógiai programunk célja másrészt a helyi társadalom tájékoztatása, kiemelten az iskolahasználók, kliensek informálása. Pedagógiai programunk alapja a fenntartóval való korrekt kapcsolat kialakításának, és ezáltal kedvez mködési feltételek biztosítása. Ajánlom iskolánkat mindazoknak, akik egy sokszín, állandóan változó, a mai igényeknek és elvárásoknak megfelelni akaró iskolát keresnek, amelyben a tanulók korszer általános és szakmai mveltséget szerezhetnek. igazgató 9

10 2. Jogi státus 2.1. Alapító Okirat Az intézmény neve: Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája székhelye: 7700 Mohács, Kossuth L. u. 71. Tel: 69/ , 69/ , 69/ , 69/ Fax: Az intézmény típusa: Mködés területe: Többcélú intézmény szakközépiskola szakiskola felnttoktatási szakközépiskola Baranya, Bács-Kiskun, Somogy és Tolna megye Az intézmény alapító neve: Baranya Megyei Tanács Az alapítás éve: Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Baranya Megyei Önkormányzat Pécs, Széchenyi tér 9. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy Gazdálkodása: Az intézményvezet kinevezésének rendje: Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv Pályázat útján határozott idre a Baranya Megyei Önkormányzat Közgylése bízza meg Szakágazat: Alaptevékenysége (szakfeladatai): Nappali rendszer, szakképesítés megszerzésére felkészít iskolai oktatás Horvát és német nemzetiségi oktatás Nyelvi elkészít Nappali rendszer, általános mveltséget megalapozó iskolai oktatás Iskolarendszeren kívüli, nem szakmai oktatás, vizsgáztatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Iskolai intézményi étkeztetés 10

11 Diáksport Intézményi vagyon mködtetése Általános mveltséget megalapozó iskolarendszer felnttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészít iskolarendszer felnttoktatás Napköziotthoni és tanulószobai ellátás Iskolai évfolyamok száma: nappali tagozaton a) szakközépiskola - nyelvi elkészít osztály (9. évfolyam) - szakközépiskola (9-12. évfolyam) nemzeti, etnikai kisebbségi oktatás (hagyományos nyelvoktató forma) - szakképzési évfolyamok (1/13. évfolyam és 2/14. évfolyam) szakmacsoportok: kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, közgazdaságtan, egyéb szolgáltatások, informatika b) szakiskola Maximális tanulólétszám: 1540 f - általános mveltséget megalapozó szakiskolai oktatás hagyományos nyelvoktató forma) (9-10. évfolyam) - nemzeti, etnikai kisebbségi oktatás (9-10. évfolyam) - Szakképzési évfolyamok az OKJ-ban meghatározottak szerint (1/9-2/10.; 3/11.; 1/11.; 2/12.; 3/13. évfolyam) szakmacsoportok: gépészet, építészet, könnyipar, faipar, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, mezgazdaság, vendéglátás-idegenforgalom, egyéb szolgáltatások c) felnttoktatási szakközépiskola - nappali tagozat (9-12. évfolyam) - esti tagozaton (9-12. évfolyam) szakmacsoport: informatika Az intézmény vállalkozásként végezhet tevékenysége: - A vállalkozási tevékenység mértéke: - A feladatellátását szolgáló vagyon: Mohács Városi Önkormányzattól 10 évre ingyenes használatra átvett vagyon: Mohács, Kossuth L. u. 71. Hrsz

12 A vagyon felett rendelkez: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgylésének 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendeletében foglalt eltérésekkel a Baranya Megyei Önkormányzat. Záradék: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgylése a módosított alapító okiratot a 29/2004. (III.18.) Kgy. határozatával jóváhagyta Oktatási szerkezet Iskolarendszer oktatás Szakközépiskola, szakiskola A szakirányok, szakmacsoportok és szakmai képesítések a szakmai programban találhatók Felnttoktatás Felnttoktatási Szakközépiskola nappali és esti tagozat Iskolarendszeren kívüli oktatás Akkreditált át- és továbbképz tanfolyamokat a Pécsi Regionális Munkaerfejleszt és Képz Központ közremködésével, valamint a Baranya Megyei Munkaügyi Központ helyi kirendeltségének támogatásával szervezzük. A kistérség munkaer-piaci igényeit szem eltt tartva nyitottak vagyunk az iskolarendszeren kívüli képzések esetében minden, a hatályos jogszabályoknak megfelel jogosítványokkal rendelkez intézménnyel való együttmködésre. 12

13 3. Az iskola 3.1. Az iskola rövid története Az iskola és a város szakképzésének története szorosan összefügg egymással december 6-án nyílt meg az els iparos tanoncokat képz iskola a mai Belvárosi iskola helyén ban alsó fokú kereskedelmi iskola kezdte meg mködését. A két iskola összevonása után az új intézmény a Mohácsi Iparos és Keresked Tanonc iskola nevet kapta, mely 1949-ig biztosította a város szakképzését ben a Munkaer Tartalékok Hivatala "iskolavárost" létesített a szakmunkásképzés számára, mely az ország egyik legnagyobb ipari tanuló képz bázisa volt. Elssorban vasipari és építipari szakmákat oktattak a kb fs diákságnak ban megsznt az iskolakomplexum és a feladatokat a pécsi 500. sz. Szakmunkásképz Intézet mint anyaiskola látta el ban a Baranya Megyei Tanács Ipari Osztály kezdeményezésére újra önálló ipari iskola létesült a városban a Kossuth u. 71. szám alatt, mely az 502. sz. Ipari Szakmunkásképz Intézet nevet kapta. Ez az épület ad otthont jelenleg is iskolánknak. Az iskola bvítése, korszersítése 1968-ban a nyugati szárny építésével - kezddött, majd 1988-ban elkészült a Kossuth utcai hét tanterem. Az iskolai gyakorlati oktatás feltételeinek megteremtésében az 1994-ben átadott tanbolt, fodrászkabinet és ruhaipari tanmhely volt az els lépés tl a megváltozott társadalmi és gazdasági igényeknek megfelelen változás következett be iskolaszerkezetünkben, illetve szakmaszerkezetünkben a bevezetben leírtak szerint ban önkormányzati beruházással, pályázat elnyerésével tanmhely komplexum építése kezddött meg a Kossuth u. 67 sz. alatt, melyben szeptemberében kezddött meg az oktatás. A tartalmi változásokat tükrözte új nevünk is (Radnóti Miklós Középiskola és Szakiskola), melyet szeptember 1-jétl használtunk. Meghatározó volt intézményünk életében július 1-je. Ekkor adta át iskolánkat Mohács Város Képviseltestülete a Baranya Megyei Önkormányzatnak. Az iskola neve azóta: Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Az iskola jelene, szerepe a település életében 20 ezres lakosú városunkban iskolánk a térség legrégibb és legnagyobb létszámú oktatási intézménye. Növendékeink 38 %-a helybeli, 62 %-a vidéki. (Közel 70 településrl érkeznek tanulóink.) Azok számára, akik a napi bejárást megoldani nem tudják, a Petfi Sándor Középiskolai Kollégiumban biztosítjuk az elhelyezést. (199 f) Tanulói létszámunk az elmúlt 5 év során folyamatosan emelkedett, szakközépiskolai tanulóink aránya évrl évre ntt ben indítottuk a szakmunkások szakközépiskolájának intenzív nappali tagozatát, tól a kereskedelmi szakközépiskolai képzést, szeptemberétl pedig a vámkezelivámügyintézi, közbiztonsági és határrendészeti képzési formákat. A kevésbé keresett szakmák oktatását megszüntettük - az elmúlt 5 év alatt ez 9 szakmát érintett -, az igényeknek megfelelen 4 új szakmát indítottunk. Egyre jelentsebb helyet foglal el iskolánkban a felnttoktatás. A város és a térség át -és továbbképzéseinek jelents része is iskolánkban folyik. A Baranya Megyei Munkaügyi Központ helyi kirendeltségével és a Pécsi Regionális Munkaerfejleszt és Képz Központtal együttmködve varrómunkás, ív- és lánghegeszt, 13

14 keresked-boltvezet, kisvállalkozók gazdasági ügyintézje, számítógép-kezel, számítástechnikai szoftverüzemeltet, stb. szakképesítést adó tanfolyamokat indítottunk. Ezeken munkanélküliek és munka mellett tanulók vettek részt. A 2003/2004-es tanévben 1006 tanulónk 33 osztályban tanul. Átlagos osztálylétszámunk 30,48 f. A csoportok közül 14-ben szakiskolai, 19-ben szakközépiskolai oktatás folyik. Az elméleti oktatás céljára 35 tanterem és oktatási kabinet áll rendelkezésünkre. A tantermek kihasználtsága 90 % fölötti, felszereltségük jó, azonban szakmacsoportonként eltér színvonalú. Iskolánknak 90 számítógépe van, melybl 73 áll a diákok rendelkezésére négy számítástechnikai szaktanteremben. A többi gépen pedagógusaink és gazdasági munkatársaink dolgoznak. A tanulók és a tanárok munkáját 13 ezer kötetes iskolai könyvtár segíti. Iskolánk 1994-tl önerbl fodrász oktatási kabinetet, niruha-készít tanmhelyt és tanboltot létesített ban került átadásra az önkormányzatok számára kiírt címzett támogatásból épült tanmhelykomplexum. Az iskolai mhelyekben kmves és fémipari alapképzés, faipari komplex képzés, valamint kereskedelmi szakmákban specializációs képzés folyik. Az iskolai tanmhelyek mellett meghatározó módon a gazdaságra építjük gyakorlati képzésünket. Tanulóink kb. 30 %-a az iskolában, míg 70 %-a gazdasági szervezeteknél szerzi meg gyakorlati tudását. Tanulóink gyakorlati képzése 79 gazdasági szervezetnél együttmködési megállapodás keretében folyik. A 2003/2004-es tanévben a nevelést oktatást képzést 55 fállású tanár, 5 fállású szakoktató és 20 óraadó látja el. A neveltestület tagjai munkájukat szakmai munkaközösségekben végzik. A jelenlegi iskolavezetés 4 tagú, igazgató, általános igazgatóhelyettes, szakmai igazgatóhelyettes, gazdasági vezet. A fállású kollégák közül 25-nek egyetemi, 27-nek fiskolai végzettsége van, míg 8-an középfokú végzettséggel rendelkeznek. Tanáraink heti 1510,5 órát látnak el, a szakos órák aránya 90 % feletti. Munkatársaink 52 %-a n, 48 %-a férfi. Tantestületünk átlagéletkor 38,72 év. A tanuló/tanár arány 16,77. A neveltestület munkáját 11 gazdasági alkalmazott segíti, ffoglalkozású dolgozóink összlétszáma 71 f. A gyakorlati oktatás, a számítástechnikai oktatás feltételeinek javítását, a versenyek, a külföldi utak támogatását hivatott szolgálni közalapítványunk, mely a Mohács és Vidéke Ipari és Kereskedelmi Szakképzéséért nevet viseli. Diákjaink szakma és általános egészségügyi ellátását iskolaorvos, fogszakorvos és védn biztosítja. Iskolánknak él kapcsolatrendszere van a városban, a térségben és külföldön egyaránt. Pedagógusaink képviselik intézményünket a Városvéd Egyesületben, a Mohácsi Németek Egyesületében, a Mohács-Bensheim baráti társaságban, sportegyesületekben és szövetségekben. Szakmai kapcsolatot tartunk az OM-en és a Munkaügyi Minisztériumon kívül a szakminisztériumokkal, az NSZI-vel és más szakmai szervezetekkel. Kapcsolatban állunk olyan megyei és megyén kívüli szakképz iskolákkal, amelyek tapasztalatait hasznosítani tudjuk. Német partnervárosunk Bensheim szakképz iskolájával kölcsönösen elnyös kapcsolat kialakítására törekedtünk. Partnereink a munkában a gazdasági kamarák, a helyi IPOSZ, a Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, a PRMKK, valamint a Baranya Megyei Munkaügyi Központ és annak helyi kirendeltsége. Az új szakképzések bevezetésének okán kapcsolatot létesítettünk a Vám és Pénzügyrség Dél-Dunántúli Regionális Parancsnokságával, a Baranya Megyei Rendrfkapitánysággal, a pécsi Határrigazgatósággal, illetve helyi szerveikkel. A fenntartó önkormányzattal, a gyakorlati képzést folytató gazdasági szervezetekkel, vállalkozókkal kapcsolatunk folyamatos és operatív jelleg. 14

15 Nevel munkánkban építünk az egyházak segítségére is. Terveink között szerepel a LEONARDO, a Socrates programok, valamint különböz EU-s projektek megpályázása. Versenyképességünk ersítésében meghatározó szerepet játszanak az emberi erforrások, a munkaer képzettsége és rugalmassága, a hatékonyságra és a minségre való törekvésünk. 15

16 4. Nevelési program 4.1. Az iskolában folyó nevel-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A gyermek, mint önálló, de kialakulatlan személyiség értékek hordozója, akinek esélyt kell adnunk önmaga megvalósításához, hogy küldetését betöltse életében Szakközépiskola A gyermek az iskolában a tanítási-tanulási folyamat aktív résztvevje Iskolánk biztosítja az alapmveltség megszerzését. Felkészít az érettségi vizsgára és a szakmai vizsgákra, valamint a felsfokú továbbtanulásra. Problémamegoldó képességeket alakít ki. Kreatív gondolkodást ösztönöz. Hatékony kommunikációs készséget sajátíttat el. A frontális osztálymunka mellett dönten az önálló, páros és kiscsoportos tevékenységi formákat részesíti elnyben, annak szervezésébe a tanulókat bevonja. Problémamegoldó technikákat sajátíttat el. Kommunikációs tréningek beiktatásával fejleszti a kommunikációs készséget. Megtanít a kommunikációs eszközök tudatos használatára. A gyermek a nevelési-oktatási intézmény életének részese és alakítója A tanuló egyenrangú partnerré nevelésére törekszünk. Az iskola szociopetális légköre legyen vonzó. A diákképviseleti szerveket bevonjuk az iskolai munkába. Ersítjük diákjainkban az iskolához való tartozás érzését. Tanár-diák kapcsolatok átalakítása. A diákképviseleti szervek mködési feltételeinek biztosítása, munkájuk ersítése és támogatása. Diákfórumok létrehozása. A diákképviselet jelenléte a döntéshozó fórumokon. Fokozott gyermek -és ifjúságvédelmi tevékenység. A fiatal legyen képes a változó gazdasági és társadalmi környezetben való eligazodásra, az ehhez való alkalmazkodásra. o o A társadalmi együttélés szabályainak megismertetése az iskolaközösség modelljén keresztül. A jogok és kötelességek megismerése. Teret biztosítani a tanulói jogok és kötelességek gyakorlására. (kiscsoportokban, osztályközösségekben és az iskola egészében) 16

17 Biztos, állandóan megújuló és konvertálható tudás megszerzése. Általános mveltségre épül széleskör, korszer szakmai tudás nyújtása. Az önképzés igényének kialakítása, fontosságának felismertetése. Az életen át tartó tanulás fontosságának tudatosítása. Az információk önálló megszerzése, feldolgozása képességének kialakítása. A tanulók aktivitására épül nevel-oktató munka. Tanítási órákon, valamint tanítási órákon kívül szervezett keretek között biztosítjuk a felzárkóztatást, a tehetséggondozást. Az önálló ismeretszerzés technikáinak elsajátítása, azok hasznosítása, kapcsolódási lehetségek iskolán kívüli képzési formákhoz. A tudomány és technika állandó fejldése, a legújabb szakirodalom fontossága. Mobil képzési struktúra Megalapozott döntések a képzési struktúráról, a valós társadalmi és gazdasági igények alapján. Kooperatív stratégiák kialakítása. Munkakapcsolatok kialakítása a képzhelyekkel, a gazdasági kamarákkal, a Baranya Megyei Munkaügyi Központtal és annak helyi kirendeltségével. Naprakész információs rendszer (küls, bels) létrehozása. Kapcsolat a kliensekkel. Állandó önellenrzés, önértékelés. Hatékony együttmködés az iskola bels szervezetei között. Szilárd alapokra épül értékrend Általános emberi értékek. Humanizmus, nyitottság, tolerancia más népek, fajok, kultúrák és szokások iránt, egymás segítése, munkájának megbecsülése. A teljesítmény, az akarater, a kollegialitás és a hivatástudat eltérbe helyezése. Önmagunk és a környezet iránti felelsségtudat elmélyítése. A fenti értékek beépítése az egyes szaktárgyak anyagába. Szakkörök, érdekldési körök, mvészeti csoportok és sportkörök munkájába, minden iskolai és iskolán kívüli tevékenységbe. Magyarságtudat. A nemzetiségi és etnikai kisebbségek identitása. Szélsségektl mentes magyarságtudat, nemzettudat kialakítása. A nemzetiségi és etnikai kultúra elemeinek beépítése az iskola értékrendjébe. A nemzetiségi nyelv megrzése az irodalmi nyelv elsajátítása. A történelmi múlt és a magyarság sorskérdéseinek megismertetése. Kapcsolatok ersítése a helyi nemzetiségi és etnikai önkormányzatokkal (CÖK, HKÖ, MNÖ), egyesületekkel és mvészeti csoportokkal. Az iskola énekkarának, tánckarának és zenekarának segítése. A nemzetiségi nyelvoktatás feltételeinek biztosítása, felkészítés nyelvvizsgára. 17

18 A tanulók személyiségének alakítása, ersítése Affektív célok (érzelmi) Együttérzés, figyelmesség mások iránt. Összetartozás, együttmködési készség fejlesztése. o Kognitív célok (értelmi) Kultúrálódás, önmvelés. Érdekldés kialakítása, fejlesztése. Képességeknek megfelel tanulmányi eredmények elérése. Szellemi kulturáltság. Kommunikációs készség, kifejezképesség. Önfejleszt, alkotó szabadids foglalkozások megkedveltetése. Pszichomotoros célok (munkacselekvési-tanulási) Megismerés Megértés Reprodukálás Önálló alkalmazás Morális célok Felelsség kialakítása a saját viselkedésért. Önálló felelsségvállalás. Értékkövet mások által tisztelt magatartás. Szorgalom és kitartó munka. Helyes életmód, életstílus kialakításához való hozzájárulás. Egészséges életvitel, konstruktív életvezetés, testi-lelki egészség fejlesztése. Közösségi tevékenységre való készség kifejlesztése. Rugalmas tájékozódás, gyors reagálási készség fejlesztése. Természettudományos és mszaki szemlélet kialakítása. Gazdasági szemlélet és érzékenység kialakítása. Rendszerben való gondolkodás alapelvei. Állampolgárságra, hivatásra nevelés. Demokratikus szemléletre való érzékenység. Elítéletektl mentes nyitott gondolkodás. Hivatástudat, a munka megbecsülése. Vállalkozási kedv, ötletesség fokozása. 18

19 Közös felelsség a szüli házzal A szülk bevonása Pedagógiai Programunk megvalósításába. A szüli elvárások megjelenése az iskola munkájában A Szülk Közösségének hatékony mködése. Az Iskolaszék folyamatos munkája. Közös szül-tanár rendezvények. A fogadóórák és a szüli értekezletek lehetségeinek kihasználása. Felkészítés a családi szerepekre. Tanulóink családi életre nevelése Követésre javasolt értékek és szerepminták közvetítése. Csatlakozás egészségnevel és családszocializációs programokhoz. Jogi és egészségügyi felvilágosító foglalkozások szervezése. Neveltestületünk részvétele a nevelés oktatás - képzés folyamatában A neveltestület tagjai az elfogadott Pedagógiai Program alapelveinek megfelelen végezzék munkájukat. Pedagógusaink folyamatosan képezzék magukat a szakmai és a pedagógiai kultúra területén. A pedagógusok az iskola Szervezeti és Mködési Szabályzatában és az elfogadott Pedagógus kódexben foglaltak szerint dolgoznak. Továbbtanulások, továbbképzések, átképzések és tanfolyamok tervszer szervezése. Részvétel azokon. Munkaközösségek bevonása a teljesítmény -és nevelési eredményvizsgálatokba. A pedagógus példamutatása minden területen fontos Szakiskola A gyermek az iskolában a tanítási-tanulási folyamat aktív résztvevje o o o Iskolánk biztosítja az alapmveltség megszerzését. Felkészít az alapmveltségi vizsgára és a szakmai vizsgákra egyaránt. Problémamegoldó képességeket alakít ki. Fejleszti az alkalmazkodási és beilleszkedési készségeket. A frontális osztálymunka mellett dönten az önálló, páros és kiscsoportos tevékenységi formákat részesíti elnyben, annak szervezésébe a tanulókat bevonja. Problémamegoldó technikákat sajátíttat el, a szükséges szintig gyakoroltatja a hatékony feladat-megoldási módszereket, eljárásokat. (Tanulásmódszertani tréning keretében.) Kommunikációs tréningek beiktatásával fejleszti a kommunikációs készséget. Megtanít a kommunikációs eszközök tudatos használatára. A gyermek az iskola életének részese és alakítója 19

20 o o o o A tanuló egyenrangú partnerré nevelésére törekszünk. Az iskola szociopetális légkörét vonzóvá kell alakítanunk. A diákképviseleti szerveket bevonjuk az iskolai munkába. Ersítjük diákjainkban az iskolához való tartozás érzését. Tanár-diák kapcsolatok átalakítása. A diákképviseleti szervek mködési feltételeinek biztosítása, munkájuk ersítése és támogatása. Diákfórumok létrehozása. A diákképviselet jelenléte a döntéshozó fórumokon. Fokozott gyermek -és ifjúságvédelmi tevékenység. A fiatal legyen képes a változó gazdasági és társadalmi környezetben való eligazodásra, az ehhez való alkalmazásra. A társadalmi együttélés szabályainak megismertetése az iskolaközösség modelljén keresztül, illetve viselkedéskultúrát fejleszt foglalkozások szervezésével. A jogok és kötelességek megismerése. Teret biztosítani a tanulói jogok és kötelességek gyakorlására. (kiscsoportokban, osztályközösségekben és az iskola egészében) Biztos, állandóan megújuló és konvertálható tudás megszerzése. Általános mveltségre épül korszer szakmai tudás nyújtása. Az önképzés igényének kialakítása, fontosságának felismertetése. Az élethossziglan tanulás fontosságának tudatosítása, a szakmaváltásra való elkészítés. Az információk önálló megszerzésének, feldolgozásának képességét kialakítani. A tanulók bevonására épül nevel-oktató munka. Tanítási órákon, valamint tanórán kívül szervezett keretek között biztosítjuk a felzárkóztatást, a tehetséggondozást. Mobil képzési struktúra o o Megalapozott döntések a képzési struktúráról, a valós társadalmi és gazdasági igények alapján. Kooperatív stratégiák kialakítása. Munkakapcsolatok kialakítása a képzhelyekkel, a gazdasági kamarákkal, a Baranya Megyei Munkaügyi Központtal és annak helyi kirendeltségével. Naprakész információs rendszer (küls, bels) létrehozása. Kapcsolat a kliensekkel. Állandó önellenrzés, önértékelés. Hatékony együttmködés az iskola bels szervezetei között. Szilárd alapokra épül értékrend o o Általános emberi értékek: humanizmus és nyitottság Tolerancia más népek, fajok, kultúrák és szokások iránt, egymás segítése, munkájának megbecsülése. 20

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat 37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő középfokú közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az irányításában

Részletesebben

132/2007. (III. 29.) Kgy. sz. határozat

132/2007. (III. 29.) Kgy. sz. határozat 132/2007. (III. 29.) Kgy. sz. határozat I. A Közgylés a Simon István utcai Általános Iskola, a Teleki Blanka Szakképz Iskola, valamint az Oladi Mveldési Központ jogutódjaként 2007. augusztus 1. napjával

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

3300 Eger, Mátyás király út 165.

3300 Eger, Mátyás király út 165. ISKOLÁNKBAN! 3300 Eger, Mátyás király út 165. Tel.: 36/516-068; Fax: 36/516-069 E-mail: igazgato@iqpont.hu Honlap: www.iqpont.hu Igazgató neve: Molnár György OM azonosító: 101496 Nyílt napok idpontjai:

Részletesebben

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában Rendezvénysorozat az egész életen át tartó tanulás, mint esélynövel tényez szerepérl,

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA

AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA 3. AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS RENDSZERE, CÉLJAI A NAT-HOZ VEZET ÚT ÉS A NAT AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA Az általános mvelés célja Az általános képzés feladata: általános mveltség megszerzése,

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

30/2007. (III. 22.) Kgy. határozat

30/2007. (III. 22.) Kgy. határozat 30/2007. (III. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosításáról szóló 4/2007. (III. 23.) Kgy. rendelet végrehajtásával összefüggő intézkedések A Baranya Megyei

Részletesebben

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai)

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai) MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 15. szám 1005 II.Idegennyelvekmveltségiterület 1. Angolnyelvéskultúratanára(általánosiskolai) 1. Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

67/2008. (V. 29.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása

67/2008. (V. 29.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása 67/2008. (V. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. július 1. napjától

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

118/2007. (XII. 5.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei alapító okiratainak (technikai) módosítása

118/2007. (XII. 5.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei alapító okiratainak (technikai) módosítása 118/2007. (XII. 5.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei alapító okiratainak (technikai) módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. január 1. napjától a a) Baranya

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves VI-178/3026/2012. sz. határozat melléklete 15. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat

89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat 89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat Intézményi struktúra változtatása a Baranya Megyei Önkormányzat Komló székhelyen fenntartott közoktatási intézményeiben 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE. 12. napirend

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE. 12. napirend Ikt.sz.: 10/647/R4-30/2007. ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE 12. napirend Tárgy: Javaslat a Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratának

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 16. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Medgyaszay István

Részletesebben

Pernekker Kitti Pécsi Tudományegyetem Felnttképzési és Emberi Erforrás Fejlesztési Kar Andragógia MA. Forrás: http://www.nyirvidektiszk.

Pernekker Kitti Pécsi Tudományegyetem Felnttképzési és Emberi Erforrás Fejlesztési Kar Andragógia MA. Forrás: http://www.nyirvidektiszk. Pernekker Kitti Pécsi Tudományegyetem Felnttképzési és Emberi Erforrás Fejlesztési Kar Andragógia MA Forrás: http://www.nyirvidektiszk.hu/ Alapvet problémák k a magyar szakképz pzési rendszerben Elaprózódott

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

Elterjesztés két els osztály indításáról 2010/2011 Mellékletek:

Elterjesztés két els osztály indításáról 2010/2011 Mellékletek: Elterjesztés két els osztály indításáról 2010/2011 Mellékletek: 1.) 3. számú melléklet az 1993. évi LXXIX. Törvényhez 2.) Jegyzkönyv: Szüli szervezet ülésérl 3.) Jelenléti ív: Szüli szervezet ülésérl 4.)

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Rövid és rövidített neve: Megyervárosi Iskola Székhelye: 7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1. Az intézmény

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Rövid neve: EESZI Törzsszáma: 638089 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 2. 3.)

Részletesebben

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő VI-169/3026/2012. sz. határozat melléklete 6. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviseltestülete a kulturális javak védelmérl és a

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102.

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102. Alapító Okirat A Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma 1997. július 31-i, többször módosított Alapító Okirata a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 22. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy Sándor

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 46483/2010. J a v a s l a t a 2011/2012. tanévben indítható középiskolai és szakiskolai osztályok meghatározására

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ HATÁROZAT. A Zala Megyei Kormányhivatal által Z0/9/2011. számon nyilvántartásba vett Szociális Missziótársulat

ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ HATÁROZAT. A Zala Megyei Kormányhivatal által Z0/9/2011. számon nyilvántartásba vett Szociális Missziótársulat ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ Ügyiratszám: ZAB/090/173-5/2014. Tárgy: működési engedély módosítása Ügyintéző: Baloghné Erdei Margit Telefon: (92) 507-788 HATÁROZAT A Zala Megyei Kormányhivatal által

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató Nyílt nap: 2013. november 15. 8.00-tól

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 17. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Bánki Donát Szakképző

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség 2015/2016. tanév Az igazi mester nem az, aki az ideális útra tanít, hanem több utat is megmutat a tanítványának, míg az végül rátalál arra az egyre, amelyik

Részletesebben

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja A Bajai III. Béla Gimnázium pedagógiai nevelési programja 1 TARTALOMJEGYZÉK A) NEVELÉSI TERV 1. BEVEZETŐ... 4 2. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 4 3. ALAPELVEINK, KIEMELTEN KEZELT ÉRTÉKEINK... 9 4. AZ ISKOLA CÉL-

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV A Természet nagy könyve csak azok el tt áll nyitva, akik ismerik a nyelvet, amelyen írva van: a matematika nyelvét. Galileo Galilei Zalaszentgrót, 2013.

Részletesebben

felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre

felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre Hordozd a gyertyát! A Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre Intézményi adatok: Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés ALAPÍTÓ OKIRAT 3. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító:

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító: 1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Alapító okirata OM azonosító: 031202 Sorszám: B/76. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Medgyessy Ferenc Gimnázium és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47. A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 7629 Pécs, Komlói u. 58.

Részletesebben

Deák Ferenc TTOK idegen nyelvi munkaközösségének munkaterve 2013-2014-as tanévre

Deák Ferenc TTOK idegen nyelvi munkaközösségének munkaterve 2013-2014-as tanévre Deák Ferenc TTOK idegen nyelvi munkaközösségének munkaterve 2013-2014-as tanévre Zalaszentgrót, 2013-08-29 Készítette: Tamás Gyuláné és a munkaközösség tagjai Céljaink: Deák Ferenc TTOK középiskolai idegen

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

SZINAPSZIS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 4-6.) Alapítva: 2010. ALAPÍTÓ OKIRAT 2. MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. MÁRCIUS 30. HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30. NAPJÁTÓL F

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3 A L A P Í TÓ O K I R A T közép 1. számú melléklet A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

esti-levelező tagozat iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton:1044 fő

esti-levelező tagozat iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton:1044 fő VI-174/3026/2012. sz. határozat melléklete 11. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2010. JAVASLAT Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben