132/2007. (III. 29.) Kgy. sz. határozat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "132/2007. (III. 29.) Kgy. sz. határozat"

Átírás

1 132/2007. (III. 29.) Kgy. sz. határozat I. A Közgylés a Simon István utcai Általános Iskola, a Teleki Blanka Szakképz Iskola, valamint az Oladi Mveldési Központ jogutódjaként augusztus 1. napjával létrejöv Oladi Általános Mveldési Központ alapító okiratát az alábbi módosításokkal hagyja jóvá: a./ Az Alapító Okirat 1. pontjában meghatározott intézményegységek elnevezése az alábbiak szerint módosul: 1. Oladi Általános Mveldési Központ Teleki Blanka Szakképz Iskolája 2. Oladi Általános Mveldési Központ - Mveldési Háza és Könyvtára Savaria Ifjúsági Centrum 3. Oladi Általános Mveldési Központ Simon István utcai Általános Iskolája b./ Az Alapító Okirat pontjában meghatározott általános iskola nevelésioktatási tevékenységének sajátosságai az alábbiak szerint módosulnak: - emelt szint angol nyelv oktatás az 5-8. évfolyamokon, évfolyamonként 1-1 osztályban - (gör)korcsolya oktatás a testnevelés tantárgy keretei között az 1-4. évfolyamokon, évfolyamonként 1-1 osztályban Felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okiratot aláírja. A L A P Í T Ó O K I R A T (tervezet) 1./ Az intézmény neve és székhelye: Oladi Általános Mveldési Központ 9700 Szombathely, Simon István utca 2-6. Rövidített elnevezés: Oladi ÁMK Intézményegységek: 1. Oladi Általános Mveldési Központ Szakképz Iskolája 2. Oladi Általános Mveldési Központ Mveldési Háza és Könyvtára 3. Oladi Általános Mveldési Központ Általános Iskolája Telephely: Tanmhely: Szombathely, 11-es Huszár út / Az alapító, illetve fenntartó neve és címe: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca / Az alapítás idpontja: Az intézmény mködését jelen Alapító Okirat alapján augusztus 1. napjától végzi. Tevékenysége jogfolytonosan kapcsolódik ezen Alapító Okirat jóváhagyása eltt, a korábban önálló intézmények által végzett feladatokhoz.

2 2 4./ Az intézmény felügyeleti szerve: Szombathely Megyei Jogú Város Közgylése 5./ Az intézmény körbélyegzjének felirata: Oladi Általános Mveldési Központ Szombathely Intézményegységek körbélyegzjének felirata: - Oladi Általános Mveldési Központ Szakképz Iskolája Szombathely - Oladi Általános Mveldési Központ Mveldési Háza és Könyvtára Szombathely - Oladi Általános Mveldési Központ Általános Iskolája Szombathely 6./ Az intézmény Magyar Államkincstár Vas Megyei Területi Igazgatósága által meghatározott törzsszáma:. 7./ Az intézmény mködési területe: Általános iskola: Szombathely város közigazgatási területe. Az Önkormányzat által meghatározott mködési körzet keretei között kötelez felvételt biztosító általános iskola. Szabad kapacitása terhére bejáró tanulókat is fogad. Szakképz iskola: Vas megye, illetve szabad kapacitása terhére regionális beiskolázású. Mveldési Ház és Könyvtár: Szombathely város közigazgatási területe, illetve regionális feladatokat is ellát. 8./ Az intézmény jogállása: önálló jogi személy. 9./ Az intézmény típusa és OM azonosítója: általános mveldési központ OM azonosító: 10./ Az intézmény kapacitása: Általános iskola Maximálisan felvehet tanulólétszám: 1-8. évfolyam 594 f Szakképz iskola Évfolyamok száma: szakközépiskola érettségire felkészít évfolyam: évfolyam szakképzési évfolyam: évfolyam szakiskola: általános mveltséget megalapozó évfolyam: évfolyam szakképzési évfolyam: évfolyam Maximálisan felvehet tanulólétszám: 610 f 11./ Az intézmény alaptevékenységei:

3 3 Az intézmény a nevelési-oktatási tevékenységét a közoktatási törvény elírásai, az intézményi pedagógiai program és helyi tanterv, valamint Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata nevelési-oktatási intézményeinek feladatellátási, intézménymködtetési és fejlesztési terve alapján végzi. A fenntartó a kerettantervek alapján elkészített helyi- és központi szakmai tantervek, valamint pedagógiai programok megvalósításához a közoktatási törvény által elírt, kötelezen adandó órakeretet, illetve órakedvezményeket biztosítja. Az ifjúsághoz kapcsolódó kulturális tevékenységek városi és regionális hatáskör biztosítása. A szabadid kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása. Nyitott intézményként lehetségek biztosítása a közösségi terek használatára, az ifjúsági korosztály kezdeményezéseinek támogatása. Könyvtára iskolai és közmveldési funkciókat lát el Kötelez állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: Általános iskolai, nappali rendszer nevelés, oktatás - az általános mveltség megalapozása - a társadalmi együttéléshez, az önmveléshez, a munkavégzéshez, a továbbtanuláshoz szükséges alapvet képességek kialakítása - az eltér ütemben fejld tanulók képességeinek egyéni fejlesztésérl történ gondoskodás - képesség kibontakoztató és integrációs felkészítés hátrányos helyzet tanulók számára - a pszichés fejldési zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók integrált ellátása - a középfokú oktatásra történ felkészítés - a gyermek- és ifjúságvédelem területén megelz és feltáró tevékenység - a diákönkormányzatok mködési feltételeinek biztosítása Az általános iskola nevelési-oktatási tevékenységének sajátosságai: - kislétszámú osztály mködtetése az Eötvös Iskolából átkerült tanulók számára kifutó jelleggel 2-4. évfolyamokon - iskolaotthonos oktatási forma a kislétszámú osztályban a 2. évfolyamon - emelt szint angol nyelv oktatás az 5-8. évfolyamokon, évfolyamonként 1-1 osztályban - (gör)korcsolya oktatása a testnevelés tantárgy keretei között az 1-4. évfolyamokon, évfolyamonként 1-1 osztályban - testnevelés (úszás irányultságú) oktatása emelt óraszámban kifutó jelleggel az Eötvös Iskolából átkerült tanulók számára Sajátos nevelési igény tanulók nappali rendszer általános iskolai nevelése, oktatása (a szakérti vélemények alapján, integráltan) Általános iskolai felnttoktatás

4 4 - esti oktatás Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi idben) - Az általános iskolások tanítási idn kívüli ellátása, felügyelete, szervezett foglalkoztatása, korrepetálása, az iskolai munkára való felkészülésének szakszer segítése a törvényben meghatározott keretek között Nappali rendszer szakközépiskolai nevelés, oktatás - A szakközépiskolai tanulókat az általános mveltséget megalapozó évfolyamon felkészíti az érettségi vizsgára. - Biztosítja a tanulók számára a felsfokú továbbtanulás, a szakképzési évfolyamokra történ bekapcsolódás, valamint a munkába állás lehetségét Nappali rendszer szakiskolai nevelés, oktatás - A szakiskola évfolyamain általános mveltséget megalapozó oktatás folyik Nappali rendszer szakképesítés megszerzésére felkészít iskolai oktatás (szakképz évfolyamok) - A jogszabályban elírt módon a 1/11-2/12-3/13. valamint 1/13-2/14-3/15. szakképzési évfolyamokon felkészít az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint a szakmai vizsgára. A szakmai képesítések megszerzését az alábbiak szerint biztosítja az iskola: szakterület: mszaki szakmacsoport: könnyipar szakterület: szakmacsoport: szakterület: szakmacsoport: humán egyéb szolgáltatások egészségügy (kizárólag fogtechnikus képzés) gazdasági-szolgáltatási kereskedelem marketing (csak a látszerész, fotocikk keresked, fényképész szakmák) Iskolai intézményi közétkeztetés Diáksport Szakközépiskolai felnttoktatás - esti és levelez oktatás Szakképesítés megszerzésére felkészít iskolarendszer felnttoktatás Mveldési központok, házak tevékenysége: - lakóterületi közmveldési, sport és szabadids tevékenység - képz-, ipar-, fotó és egyéb mvészeti kiállítás

5 5 - szórakoztatási célú vásár, kiállítás - filmvetítés, eladó-mvészet - Szombathely város ifjúságának, kulturális, szabadids befogadó tér biztosítása - az amatr mvészeti tevékenységek segítése, kortárs mvészetek befogadása - ifjúsági kezdeményezések befogadása (klub, kiállítás, öntevékeny csoportok stb ) - általános iskolák tanrend szerinti úszásoktatása Közmveldési könyvtári tevékenység: - közmveldési könyvtári szolgáltatás - könyvtári szolgáltatás Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása - igazgatási, mveldési, oktatási, sportépítmény (épületrész) - önálló rendeltetési egység bérbeadása - egyéb építmény, önálló rendeltetési egység bérbeadása Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Kiegészít és kisegít jelleg tevékenysége: Közoktatási intézményekben végzett kiegészít tevékenységek A szórakozás, kultúra, sport ágazatban végzett kiegészít tevékenységek Intézményi étkeztetés kiegészít tevékenységként - alkalmazottak étkezése Felsfokú szakképesítést nyújtó képzés - akkreditált felsfokú szakképzés: könnyipari mérnök - asszisztens Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás 12./ Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat 13./ A feladat ellátását szolgáló vagyon: az intézmény használatában lév, korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyon az alábbiak szerint: a) Székhelyintézmény: 3785/33 hrsz. alatt található kizárólagos önkormányzati tulajdonban lév 4 ha 7477 m 2 nagyságú - természetben Szombathely, Simon István utca 2-6. szám alatti ingatlanvagyon; b) Tanmhely: az 1518/2 hrsz. alatt található kizárólagos önkormányzati tulajdonban lév 1816 m 2 nagyságú - természetben Szombathely, 11- es Huszár út 147. szám alatti ingatlanvagyon; c) Leltár szerinti ingóvagyon: - az érték szerinti és a mennyiségi nyilvántartások alapján.

6 6 14./ A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: A fenntartó önkormányzat módosított 29/2004. (VI.30.) számú rendeletében foglaltak szerint. 15./ Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan gazdálkodó, az elirányzatok feletti rendelkezési jogosultságot tekintve teljes jogkörrel rendelkez költségvetési szerv. 16./ Az intézmény vezetjének kinevezési rendje: Az intézmény vezetjét a vonatkozó jogszabályok alapján elírt pályázati eljárással Szombathely Megyei Jogú Város Közgylése nevezi ki. 17./ Az intézmény képviseletére jogosult: az intézmény igazgatója, illetve a Szervezeti és Mködési Szabályzatban meghatározottak szerint. Jelen Alapító Okirat érvényes mindaddig, amíg módosítását az alapító szerv nem kezdeményezi. Szombathely, (: Dr. Ipkovich György :) polgármester Záradék: Jelen Alapító Okirat Szombathely Megyei Jogú Város Közgylésének./2007. (III. 29.) számú határozatában foglalt rendelkezéseken alapul.