Daganatos betegek pszichoterápi. Semmelweis Egyetem ÁOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Daganatos betegek pszichoterápi. Semmelweis Egyetem ÁOK"

Átírás

1 Daganatos betegek pszichoterápi piás megsegítése A A Damoklész kardja szindróma pszichológiai kezelése Riskó Ágnes Országos Onkológiai Intézet Klinikai szakpszichológusok szinten tartó továbbk bbképz pzése Semmelweis Egyetem ÁOK Klinikai Pszichológiai Tanszék

2 Multidiszciplináris onkológiai csapat

3 Vázlat 1. Tények. A daganatos betegek onkológiai kezelésének és gondozásának nak pszichoszociális vonatkozásai 2. PTSD sajátoss tosságai daganatosd betegeknél 3. A Damoklész kardja szindróma 4. Terápi piás lehetőségek 5. Poszttraumás növekedés (PTN) 6. A jövő: j : a pszichoszociális rehabilitáci ció integrálása a komplex szomatikus betegellátásba

4 A daganatos betegek onkológiai kezelésének nek, gondozásának nak pszichoszociális vonatkozásai Tények: Magyarországon gon az új j betegek száma évi kb fı, f és s egyszerre kb. 300 ezren szenvednek nek daganatos betegségben ben. Évente kb en haltak ak meg daganatos betegség következtében.. A daganat a második leggyakoribb haláloki loki tényezı. Gyermekek: új j beteg évi kb. 300 fı, f gondozottak száma kb fı. f Forrás: Nemzeti Rákellenes R Program, 2006

5 Nemzeti Rákellenes R Program, 2006 Cél:összetett sszetett, összehangolt sszehangolt, minden érintett szakterületet átfog tfogó és minden érintett csoportot megszólító társadalmi összefog sszefogás. Módszer dszer:az érv rvényes gyakorlatot átalak talakítva tva komplex onkológia szemlélet let megvalósítása sa, kiegyenlített betegellátást biztosító, hatékony ellátórendszer kialakítása és működtet dtetése se.

6 Nemzeti Rákellenes R Program, 2006 Pszicho-onkol onkológiai munkacsoport: a daganatos beteg fizikai panaszain túl pszichés problémákkal is kü. Fontos az erre rászoruló betegek pszichés problémáinak feloldása sa. Feladat: a kezelés alatt, és után a betegek gondozása sa,, a társadalomba való visszatérés segítése se. A foglalkozások formája ja: egyéni ni- és csoportpszichoterápia pia, életvezetési tanácsad csadás, támaszcsoport vezetés, kreatív műhelyfoglalkozás.

7 Nemzeti Rákellenes R Program, Pszichológusk gusképzés Az onkológi giai osztályok kevesebb,, mint egyharmadában foglalkoztatnak pszichológust gust, a centrumok esetében sem haladja meg az arány az 50%-ot. A pszichológusok többsége általános pszichológus gus, onkopszichológusk gusként igen kevés szakember dolgozik. Az alapfokú képzés során fel kell készíteni a pszichológushallgat gushallgatókat a helyes egészs szségmagatartás népesség szintű kialakítására ra,, a komplex onkoterápi piában és rehabilitáci cióban résztvevő egészs szségügyigyi dolgozók köreiben a kiégési szindróma ma megakadályoz lyozására és a betegek lelki támogatására. A komplex rehabilitáci ció megvalósítása sa érdekében az a onkológiai központok mindegyikében biztosítani tani kell a betegek és hozzátartoz tartozóik számára a pszichológiai segíts tségnyújtás lehetőségét. Határid ridő: január 1-jétől folyamatosan atosan

8 A komplex onkotero nkoterápia elemei Sebészet, sugárter rterápia, gyógyszeres gyszeres terápia, szüks kség g esetén n palliatív kezelés, mindvégig szomatikus és pszichoszociális rehabilitáci ció. A diagnosztika, a kezelés és s a gondozás s egyénre szabott, multidiszciplináris team-munk munkát igényel.

9 Pszichoszociális reakciók (kié?) Félelem az egyedülmarad lmaradástól,, a halált ltól Félelelem a sejtek, a testrészek, szek, a test és s a testfunkciók k feletti kontroll elvesztése se miatt Félelem a lehetséges veszteségek miatt: egészs szség, épség, egyes identitás s tényezt nyezők, kapcsolatok, hivatás, munka, stb. Félelem a beavatkozásokt soktól, kezelésekt sektől, azonnali/késői i mellékhat khatásoktól Félelem a csillapíthatatlan fájdalmaktf jdalmaktól

10 A PTSD sajátoss tosságai daganatos d betegek esetében (J. C. Holland) A már m r korábban kialakult (baleset, terrorizmus, természeti katasztrófa, háborh ború,, Holocaust áldozatok= kontrollvesztés s az élet felett) szorongásos sos tünetekt könnyen aktiválódnak diagnózis/visszaes zis/visszaesés s közlk zlés, ill. onkoterápia idején. Pszichodiagnosztikai kivizsgálás, s, egyénre alakított kezelés és s folyamatos állapotkövetés s javasolt. Terápia: támogatt mogatás, a traumatizáló esemény (mőtét elıtti altatás, fájdalmas f beavatkozásra várakozv rakozás egyedül, speciális vizsgálóberendez berendezések, stb.) lereagálásának biztosítása, sa, gyógyszeres gyszeres kezelés.

11 PTSD és s a rák-élmény 1990-es évektől: PTSD a diagnózis közlk zlés idején n 3-4%, 3 35 % a kezelés s befejezése után részleges PTSD a kezelés s elején n 20%, végén n 80% (Knobf,, 2007; NCI; Shelby, Golden-Kreutz Kreutz, & Andersen, 2008) Félelem, szorongás, s, reménytelens nytelenség érzés általános Félelem a visszaesést stől, rémálmok a betegség és s kezelés s miatt, irritálts ltság, dühd gyakori A traumatikus élmény időtartama hosszú: : dg közléstől l a kezelés végéig, majd gondozás alatt

12 PTSD kockázati tényezt nyezık daganatos betegeknél A betegség g (diagnózis, diagnózis közl k zlés, felvilágos gosítás s a kezelésr sről, a kezelések intenzitás, időtartam, kontrollálhatatlans lhatatlanság, bizonytalanság (Smith et al., 1999) Testi és s lelkiállapot llapot Pszichiátriai betegségek gek (szorongás, s, depresszió) ) a páciens p premorbid élet letében, a családban, rákbetegs r kbetegség g a családban Szociodemográfiai adatok: fiatal életkor, nem (nők), rossz anyagi körülm k lmények, nem megfelelő iskolázotts zottság, a társas t támogat mogatás s hiányoss nyosságai (Knopf, 2007; NCI; Shelby et al., 2008; Smith et al.) Elkerülő magatartás, ü és (Kwekkeboom & Seng,, 2002; National Cancer Institute [NCI], 2009; Palmer, Kagee,, Coyne, & DeMichele,, 2004; Smith et al., 1999)

13 Damoklész kardja Az álland llandóan fenyegető veszély jelképét arról a kardról nevezték k el, amely egy szőrsz rszálra függesztve lógott a dúsk skálódó ókori kegyenc, Damoklész fe je felett. Richard Westall festménye

14 A Damoklész kardja szindróma jellegzetességei gei rákos betegeknél Az onkológi gián n elkerülhetetlen lhetetlen bizonytalanság g arra hajlamos embereknél álland llandó fenyegetettség érz rzéshez, szorongásos sos-depressz depresszív v tünetk t netképz pzéshez vezethet. Jellemző: öner nerőből l uralhatatlan félelemben f élés, gyakori orvoshoz járás, j indokolatlan vizsgálatok türelmetlen kérése, k megnyugvás s nélk n lkül, l, nem segít a józan ész sz. Kik hajlamosak e szindróma kialakulására? Korai traumát átéltek, éretlen személyis lyiségűek, gyenge ü ési képess k pességűek, ek, kevés s segítő emberi kapcsolattal rendelkezők

15 Terápi piás lehetőségek Nem elég g a daganatos beteg testét t meggyógy gyítani, és s kezelését, testi-lelki rehabilitáci cióját t a hozzátartoz tartozók, valamint a szakemberek életmin letminőségének nek figyelmen kívül k l hagyásával megtervezni. Bizonyossá vált, hogy az egész betegségfolyamat gfolyamat során, majd a sikeres túlélés t alatt a komplex onkológiai gondozás s fontos része r a pszichoszociális szemlélet, let, és s a betegek által elfogadott, bizonyítékokon alapuló pszichoszociális intervenciók k alkalmazása. A daganatos betegek százal zaléka igényel speciális, adekvát pszichoszociális intervenciót, pszichoterápi piát onkológiai kezelése se/gondoz /gondozása folyamán.

16 Terápi piás lehetőségek Az állapotfelm llapotfelmérés alapján alkalmazott pszichoszociális intervenciók célja a krízishelyzet oldása, a traumatikus élm lmény érzelmi feldolgozása és elfogadása sa, az élett lettört rténetbe való integráci ciója támogat mogató kapcsolatok keretei között tt. (állapotkövetés!) Meta-anal analízisek igazolták, hogy a következ vetkező pszichoszociális intervenciók hatékonyak a PTSD kezelésében ben: kognitív viselkedéster sterápia pia,, deszenzitizáci ció, stressz-kezel kezelő tréningek ningek: progresszív relaxáci ció, irány nyított imagináci ció, érzelmek kifejezésének támogat mogatása sa, problémamegold mamegoldás fejlesztése se. Saját tapasztalataink alapján az egyéni szupportív, psa orientált pszichoterápi pia kedvező fogadtatásra talál betegekben, az elért eredmények biztatók.

17 Poszttraumás növeked vekedés (PTN) fogalma A traumákkal, veszteségekkel, betegségekkel gekkel való küelem pozitív személyis lyiségfejlődéshez vezethet. Ennek során n az értelmi és s az érzelmi feldolgozás s növekedn vekedéssé alakulhat át, az adott személyben optimistább életszemlélet, let, pozitívabb életfilozófia fia alakulhat ki.

18 PTN PTN PTN PTN PTN PTN PTN PTN saj sajátos k tos következm vetkezményei nyei onkol onkológiai betegek eset giai betegek esetében ben A daganatos daganatos daganatos daganatos daganatos daganatos daganatos daganatos betegek betegek betegek betegek betegek betegek betegek betegek három rom rom rom rom rom rom rom ter ter ter ter ter ter ter területen leten leten leten leten leten leten leten tapasztalnak tapasztalnak tapasztalnak tapasztalnak tapasztalnak tapasztalnak tapasztalnak tapasztalnak kifejezett kifejezett kifejezett kifejezett kifejezett kifejezett kifejezett kifejezett, speci speci speci speci speci speci speci speciális lis lis lis lis lis lis lis (nem nem nem nem nem nem nem nem az az az az az az az az által ltal ltal ltal ltal ltal ltal ltalános nos nos nos nos nos nos nos fejl fejl fejl fejl fejl fejl fejl fejlődésnek snek snek snek snek snek snek snek tulajdon tulajdon tulajdon tulajdon tulajdon tulajdon tulajdon tulajdoníthat that that that that that that tható), ), ), ), ), ), ), ), kedvez kedvez kedvez kedvez kedvez kedvez kedvez kedvező változ ltoz ltoz ltoz ltoz ltoz ltoz ltozást st st st st st st st betegs betegs betegs betegs betegs betegs betegs betegségükkel kkel kkel kkel kkel kkel kkel kkel val val val val val val val való ü ésük eredm eredm eredm eredm eredm eredm eredm eredmények nyek nyek nyek nyek nyek nyek nyeként nt nt nt nt nt nt nt: emberi emberi emberi emberi emberi emberi emberi emberi kapcsolatok kapcsolatok kapcsolatok kapcsolatok kapcsolatok kapcsolatok kapcsolatok kapcsolatok, szem szem szem szem szem szem szem személyis lyis lyis lyis lyis lyis lyis lyiség-jellemz jellemz jellemz jellemz jellemz jellemz jellemz jellemzők és ü ési si si si si si si si képess pess pess pess pess pess pess pesség.

19 A jövő: j : a pszichoszociális rehabilitáci ció integrálása a komplex szomatikus betegellátásba Az onkológia terület letén n dolgozó,, egyre felkész szültebb klinikai szakpszichológusok, pszichoterapeuták, pszichiáterek és s szociális munkások arra törekszenek, hogy minél l hamarabb felismerjék és megfelelő lelki-, és s szüks kség g esetén pszichofarmakonokkal tört t rténő kezelésben is részes szesíts tsék mintegy érzelmi erőforr forrásokként - az aktív v onkoterápi piában részes r szesülő,, illetve sikeresen túlélő betegeket. Mindez elképzelhetetlen az onkológiai team tagjaival tört t rténő folyamatos együttm ttműködés és s az oktatás s bővítéseb nélk lkül. l.

20 Köszönöm m a figyelmet! onkopszichologia

A gyógyíthatatlan betegek pszichodinamikus pszichoterápiája

A gyógyíthatatlan betegek pszichodinamikus pszichoterápiája A gyógyíthatatlan betegek pszichodinamikus pszichoterápiája Riskó Ágnes Klinikai szakpszichológus, pszichoanalitikus Országos Onkológiai Intézet, A kemoterápia Az onkopszichológia meghatározása Új tudományág

Részletesebben

DROGPREVENCIÓ. nak bemutatása

DROGPREVENCIÓ. nak bemutatása DROGPREVENCIÓ Általános irányelvek A FÜGE Drogprevenciós Munkacsoport munkájának nak bemutatása Drogprevenció A megelızés s három h szintő modellje (WHO): Elsıdleges megelızés: amikor a megelızés s arra

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ ONKOPSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS AZ ONKOPSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS AZ ONKOPSZICHOLÓGIÁBA jegyzet dr. Riskó Ágnes Lektorok: Prof. Dr. Eckhardt Sándor Prof. Dr. Riskó Tibor A jegyzet a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány támogatásával készült ELŐSZÓ Örömmel

Részletesebben

A fejezet felépítése

A fejezet felépítése II./3.16. fejezet: A daganatos betegek lelki gondozása Hegedűs Katalin A fejezet célja, hogy felhívja a figyelmet a daganatos betegségek pszichoszociális jellemzőire, a segítségnyújtás lehetőségeire, valamint

Részletesebben

A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium

A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium Budapest 2007. november 14-16. Kraiciné Szokoly MáriaM A felnőttk ttképzésben dolgozó tanárok

Részletesebben

Klinikai pszichológiai munka a pediátriai onkológia területén

Klinikai pszichológiai munka a pediátriai onkológia területén Klinikai pszichológiai munka a pediátriai onkológia területén Bevezetés A gyermekkori rosszindulatú daganatos betegségek gyógyítása ma hazánkban a legkorszerűbb nemzetközi és magyar útmutatások szerint

Részletesebben

Az epilepsziával való együttélés pszichoszociális kérdései

Az epilepsziával való együttélés pszichoszociális kérdései Az epilepsziával való együttélés pszichoszociális kérdései Az epilepsziás betegek mintegy kétharmada a korszer gyógyszeres kezeléssel jól kontrollálható. A tartós rohammentes állapot szükséges, de nem

Részletesebben

Az epilepsziabetegség neuropszichiátriai természetét

Az epilepsziabetegség neuropszichiátriai természetét 69 Az epilepsziabetegség neuropszichiátriai természetét a tudományos vizsgálatok sora támasztja alá. Ha egy kb. 100 évvel ezel tti elmegyógyászati intézmény orvosi dokumentációjába betekintünk, meglep

Részletesebben

Tájékoztatás a Glivec ellátásról

Tájékoztatás a Glivec ellátásról Tájékoztatás a Glivec ellátásról Az OEP március végén levélben tájékoztatta egyesületünket a Glivec további TB támogatásáról. Eszerint az OEP és a gyógyszergyártó megállapodásának köszönhet en a Glivec

Részletesebben

netegyüttes ttes 2010-ben indul a program Miskolcon, Miért Miskolc? Igen magas depresszió arányok

netegyüttes ttes 2010-ben indul a program Miskolcon, Miért Miskolc? Igen magas depresszió arányok Többszintű akcióprogram a depresszió és s az öngyilkosság megelőzésére Kopp MáriaM Optimised suicide prevention programs and their implementation in Europe www.depressziostop.hu www.ospi-europe.com Miskolc,

Részletesebben

Energiabiztonság és. 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy.

Energiabiztonság és. 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy. Energiabiztonság és rendészet 2009. május 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy. címzetes egyetemi és s főiskolai f docens A biztonságszolg gszolgáltatás s hazai térnyert rnyerésével, a biztonsági piac radikális

Részletesebben

Az onkológiai rehabilitáció segítségért kiált! Az onkológiai rehabilitáció egy kutatás tükrében

Az onkológiai rehabilitáció segítségért kiált! Az onkológiai rehabilitáció egy kutatás tükrében Az onkológiai rehabilitáció segítségért kiált! Az onkológiai rehabilitáció egy kutatás tükrében Szalai Márta, Országos Onkológiai Intézet, Budapest, Pécsi Tudományegyetem Egészség - tudományi Doktori Iskola,

Részletesebben

AZ ÉRZELMI NEVELÉS. pedagógiai giai folyamatban. Herr Nikoletta Pszichopedagógus. gus rtő

AZ ÉRZELMI NEVELÉS. pedagógiai giai folyamatban. Herr Nikoletta Pszichopedagógus. gus rtő AZ ÉRZELMI NEVELÉS helye és s lehetőségei a pedagógiai giai folyamatban Herr Nikoletta Pszichopedagógus gus Közoktatásai szakért rtő Mi lenne, ha.. Fontosnak tartjuk-e, hogy a ránk r bízott b gyermekek

Részletesebben

Rezidens törzskt. Relaxáci gyakorlatok. dr.szombathelyi Éva klinikai szakpszichológus egyetemi adjunktus

Rezidens törzskt. Relaxáci gyakorlatok. dr.szombathelyi Éva klinikai szakpszichológus egyetemi adjunktus Rezidens törzskt rzsképzés, 2013.június 17. Relaxáci ció,, egyszerű relaxáci ciós gyakorlatok dr.szombathelyi Éva klinikai szakpszichológus egyetemi adjunktus Stressz Stressz: olyan folyamat, amelyet a

Részletesebben

Tudatos jelenlét t (mindfulness( mindfulness) Perczel Forintos DóraD Semmelweis Egyetem ÁOK Klinikai Pszichológia. Tanszék

Tudatos jelenlét t (mindfulness( mindfulness) Perczel Forintos DóraD Semmelweis Egyetem ÁOK Klinikai Pszichológia. Tanszék Tudatos jelenlét t (mindfulness( mindfulness) alapú módszerek Perczel Forintos DóraD Semmelweis Egyetem ÁOK Klinikai Pszichológia Tanszék Törzsképzési tanfolyam 20133 június j 18. Mi a pszichoterápia?

Részletesebben

A HIPNÓZIS ALKALMAZÁSÁNAK INDOKAI A DAGANATOS BETEGEK KOMPLEX TERÁPIÁJÁBAN A rákdiagnózis hatása: a módosult tudatállapot

A HIPNÓZIS ALKALMAZÁSÁNAK INDOKAI A DAGANATOS BETEGEK KOMPLEX TERÁPIÁJÁBAN A rákdiagnózis hatása: a módosult tudatállapot A HIPNÓZIS ALKALMAZÁSÁNAK INDOKAI A DAGANATOS BETEGEK KOMPLEX TERÁPIÁJÁBAN A rákdiagnózis hatása: a módosult tudatállapot Jakubovits Edit Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, Morfológiai és Fiziológiai

Részletesebben

PRIMER PREVENCIÓS FELADATOK A GYERMEK-EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSBAN. A fogantatás és a várandósság krízishelyzeteinek megelőző feladatai

PRIMER PREVENCIÓS FELADATOK A GYERMEK-EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSBAN. A fogantatás és a várandósság krízishelyzeteinek megelőző feladatai TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Koragyermekkori (0-7 év) program PRIMER PREVENCIÓS FELADATOK A GYERMEK-EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSBAN Gyakorlati módszertani útmutató sorozat szakemberek számára A fogantatás és

Részletesebben

Kedves Olvasó! Miért fontos Önnek a rehabilitáció? Kik jogosultak rehabilitációra?

Kedves Olvasó! Miért fontos Önnek a rehabilitáció? Kik jogosultak rehabilitációra? Kedves Olvasó! Ez a tájékoztató Önnek és családjának szól, segíti Önt a rehabilitációs lehetõségek megismerésében a pszichiátriai rehabilitáció területén. Olvassa figyelmesen! Miért fontos Önnek a rehabilitáció?

Részletesebben

A hagyományos daganatterápiát kiegészítő komplex életmód és pszichoszociális intervenciós program igen biztató eredményekkel

A hagyományos daganatterápiát kiegészítő komplex életmód és pszichoszociális intervenciós program igen biztató eredményekkel Eredeti közlemény 247 A hagyományos daganatterápiát kiegészítő komplex életmód és pszichoszociális intervenciós program igen biztató eredményekkel Kovács Zsuzsanna 1, Rigó Adrien 2, Kökönyei Gyöngyi 2,

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Doktori Iskola vezető: Prof. Dr. Bódis József

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Doktori Iskola vezető: Prof. Dr. Bódis József PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezető: Prof. Dr. Bódis József Programvezető: Prof. Dr. Bódis József Témavezető: Prof. Dr. Bódis József PR-5

Részletesebben

Inkluzív nevelés tantárgypedagógiája. Gyakorlati jegy

Inkluzív nevelés tantárgypedagógiája. Gyakorlati jegy Inkluzív nevelés tantárgypedagógiája Gyakorlati jegy Tartalom: Folyamattervezés az integrált oktatásban Tanulásszervezés az integrált tanulócsoportokban Értékelés az integrált tanulócsoportban Együttnevelés

Részletesebben

gypedagógiai giai intervenció

gypedagógiai giai intervenció A korai gyógypedag gypedagógiai giai intervenció Együtt tt- Értük Hatékonyan A bölcsb lcsődétől l a középiskolk piskoláigig Kiskunfélegyh legyháza, 2010. 04. 14. Az eltérő fejlődésmenet korai felismerésének

Részletesebben

Nemzeti Rákellenes Program

Nemzeti Rákellenes Program ... Az Élet él és élni akar... Nemzeti Rákellenes Program 2006. FEBRUÁR Kiadta az Egészségügyi Minisztérium megbízásából az Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Intézet Felelõs kiadó: Dr. Rácz Jenõ egészségügyi

Részletesebben

Menyes Csaba Az amputált személyek rehabilitációs pszichológiája Klinikai szakpszichológusi szakdolgozat elméleti bevezetője és irodalomjegyzéke 2009

Menyes Csaba Az amputált személyek rehabilitációs pszichológiája Klinikai szakpszichológusi szakdolgozat elméleti bevezetője és irodalomjegyzéke 2009 Menyes Csaba Az amputált személyek rehabilitációs pszichológiája Klinikai szakpszichológusi szakdolgozat elméleti bevezetője és irodalomjegyzéke 2009 2. A PROBLÉMA SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉSE 2.1. Az orvosi

Részletesebben

Hospice ellátás Magyarországon

Hospice ellátás Magyarországon Hospice ellátás Magyarországon 2014 1. A hospice fogalma, története, alapelvei 1.1 Miért van szükség hospice-ra? A közösségek az idők kezdetétől fogva megfelelő támogatást és gondozást igyekeztek nyújtani

Részletesebben

9. KONKLÚZIÓ... 38 9.1. SZAKMAI JAVASLAT... 39 IRODALOMJEGYZÉK... 41 IDÉZETEK JEGYZÉKE... 43 MELLÉKLETEK... 44

9. KONKLÚZIÓ... 38 9.1. SZAKMAI JAVASLAT... 39 IRODALOMJEGYZÉK... 41 IDÉZETEK JEGYZÉKE... 43 MELLÉKLETEK... 44 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...3 1.1 TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA...4 1.2 HIPOTÉZIS...4 2. MENTÁLHIGIÉNÉ TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS...5 2.1 A MENTÁLHIGIÉNÉ FOGALMA...6 2.2 LELKI EGÉSZSÉGPROMÓCIÓ...6 2.3 POZITÍV MENTÁLHIGIÉNÉ...7

Részletesebben

Társas kapcsolathálók és alkoholizmus

Társas kapcsolathálók és alkoholizmus Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia Ph.D. program Társas kapcsolathálók és alkoholizmus Társadalmi támogatás szerepe az Anonim Alkoholisták felépülésében és visszaesésében Ph.D. értekezés Zsákai Szilvia

Részletesebben

Míg az epilepszia diagnosztikájában, gyógyszeres

Míg az epilepszia diagnosztikájában, gyógyszeres 123 Legnagyobb hiba, amit az orvosok elkövetnek, hogy a testet anélkül próbálják meggyógyítani, hogy az elmét is gyógyítani próbálnák. Pedig az elme és a test egy, és nem szabadna külön kezelni. (Platón)

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. Németh Margit. ESZTER Alapítvány Nyilvántartási szám: 00827-2011 TÁMOP 5.6.1.C-11/1-2011/0003

KÉZIKÖNYV. Németh Margit. ESZTER Alapítvány Nyilvántartási szám: 00827-2011 TÁMOP 5.6.1.C-11/1-2011/0003 ESZTER Alapítvány Nyilvántartási szám: 00827-2011 TÁMOP 5.6.1.C-11/1-2011/0003 KÉZIKÖNYV az ESZTER Közhasznú Alapítvány Személyes gondoskodást végzők kompetenciafejlesztése az erőszakcselekmények következtében

Részletesebben

Szüléshez társuló pszichiátriai zavarok, különös tekintettel a. gyermekágyi lehangoltság kérdéskörére. Dr. Kovácsné Dr.

Szüléshez társuló pszichiátriai zavarok, különös tekintettel a. gyermekágyi lehangoltság kérdéskörére. Dr. Kovácsné Dr. Szüléshez társuló pszichiátriai zavarok, különös tekintettel a gyermekágyi lehangoltság kérdéskörére Dr. Kovácsné Dr. Török Zsuzsanna Témavezetők: Dr. Pék Győző Dr. Szeverényi Péter 1 Rövidítések jegyzéke...

Részletesebben