ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek"

Átírás

1 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról A megyei közgyűlés a 2/2009. (II. 25.) számú rendeletével állapította meg a évi költségvetés eredeti előirányzatait, amely szerint az eredeti bevételi főösszege eredeti kiadási főösszege finanszírozási célú bevétele finanszírozási célú kiadásai ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft, Az 1/2010. (II. 8.) KR számú rendelet alapján a módosított bevételi főösszege módosított kiadási főösszege finanszírozási célú bevétele finanszírozási célú kiadásai ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft. A megyei közgyűlés a költségvetési egyensúly megteremtése és megőrzése, továbbá a minimális hitelfelvétel érdekében a költségvetési rendelet ában az alábbi intézkedéseket rendelte el: a hitellel történő finanszírozás csökkentése érdekében az év közben képződő működési többletbevételeket, továbbá a szabad pénzmaradványt a hiány csökkentésére kell fordítani; a kamatkiadások csökkentése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközöket a finanszírozásba be kell vonni; gondoskodni kell a költségvetésben előírt bevételek beszedéséről és törekedni kell bevételi többletek elérésére;

2 2 a gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti; a pénzmaradványokat felül kell vizsgálni; a kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra többletkötelezettség nem vállalható; a fejlesztési és felújítási feladatok csak a teljes források biztosítása esetén indíthatók; a évi pénzmaradványból az intézményeket nem illeti meg = a végleges feladatelmaradás miatti összeg, = a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott és áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek, = a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány, = a működési bevételek feladattal nem terhelt bevételi többletének 50 %-a; az intézmények vezetői munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörök gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amelyhez többlet költségvetési támogatást igényelnének évre, illetve a következő évekre, különös tekintettel a szakmai struktúra átalakítására; a költségvetési rendeletben meghatározott és engedélyezett létszámot az intézmények saját hatáskörben nem növelhetik; a központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek biztonsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatmutatókat és szükség szerint intézkedni kell a feladatok átcsoportosításáról, a racionálisabb feladatellátásról; az egészségügyi ágazat likviditásáról folyamatosan be kell számolni; folyamatosan figyelemmel kell kísérni a gyermeklétszámok alakulását, felül kell vizsgálni a párhuzamos kapacitásokat; a kiemelt előirányzatok módosítását a közgyűlés engedélyezi az intézmények felülvizsgált kérelme alapján; a 2 %-os kereset-kiegészítés összegének 50 %-a használható fel év közben folyamatosan és 50 %-a a IV. negyedévben; az intézmények minden hónap 10-én, 20-án és hó végén kötelesek az 500 ezer Ft feletti összeget a hivatal költségvetési számlájára beutalni; havi pénzellátási tervet kell készíteni napi bontásban a fizetési esedékesség figyelembevételével; az intézmények kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni az általuk elismert, lejárt határidejű tartozásállományról havonta 12-i fordulónappal; a tartósan üres álláshelyre jutó személyi juttatások 4 hónapot meghaladó előirányzata jutalmazásra nem használható fel. I. AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA Az előirányzatokat évben négy alkalommal módosította a közgyűlés: a zárszámadási rendeletben a évi pénzmaradványokkal; a júniusi, szeptemberi és októberi, továbbá a februári közgyűlésen az intézményi kezdeményezésű előirányzat-módosításokkal, valamint a hivatali előirányzatok változásaival.

3 3 A évi pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 8/2009. (IV.22.) KR számú rendelet alapján növekedtek az előirányzatok: a kórház pénzmaradványa ezer Ft, az intézmények pénzmaradványa ezer Ft, az önkormányzati hivatal pénzm ezer Ft, fejlesztési célú pénzmaradványok ezer Ft, szakmai és egyéb feladatok ezer Ft, előző évek maradványa ezer Ft. A 12/2009. (VI.24.) KR számú rendelet alapján ezer Ft-tal változtak az előirányzatok, amelyből: az intézményi kezdeményezésű előirányzat módosítások összege ezer Ft átvett pénzeszközökből, támogatásértékű bevételekből és saját bevételekből; központi költségvetési támogatások együttes összege ezer Ft, amelyből = decentralizált fejlesztési célú támogatás ezer Ft, = a létszámcsökkentések többletkiadásai ezer Ft, = I-IV. havi kereset-kiegészítés ezer Ft; átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek ezer Ft, amelyből = a szociális foglalkoztatás támogatása ezer Ft, = az iskolatej programhoz kapott támogatás ezer Ft, = Néptánc-háló program támogatása ezer Ft, = Jászkun kapitányok települési hozzájárulások ezer Ft, = települési hozzájárulások Parlagfű Alaphoz ezer Ft, = akadálymentesítési pályázatok EU utófinanszírozás ezer Ft; saját bevételek ezer Ft-tal növekedtek a megyebáli bevételekből és a biztosítási kártérítésekből; csökkentésre került a hiány a pályázati pénzeszközök utófinanszírozása alapján ezer Ft-tal. A 14/2009. (IX.28.) KR számú rendelet alapján ezer Ft-tal változtak az előirányzatok, amelyből: a kórház által kezdeményezett előirányzat módosítás összege ezer Ft; az intézményi kezdeményezésű előirányzat módosítás összege ezer Ft támogatásértékű bevételekből; központosított előirányzatokból ezer Ft, amely az érdekeltségnövelő támogatásokat, az oktatási ágazat pótlékait, érettségi és szakmai vizsgáztatás forrásait, valamint az V-VI. havi kereset-kiegészítéseket tartalmazta; támogatásértékű bevételek a védelmi feladatokhoz, az Európai Parlamenti képviselők választásához, az Esélyek Háza működtetéséhez; a 3 %-os támogatás zárolás alapján az illetékbevétel előirányzata ezer Fttal csökkent, valamint a személyi juttatások ezer Ft-tal, a munkaadói járulékok ezer Ft-tal, a dologi kiadások ezer Ft-tal, az ellátottak juttatásai ezer Ft-tal, a fejlesztési kiadások 500 ezer Ft-tal csökkentésre, továbbá a működési bevételek ezer Ft-tal növelésre kerültek. A 17/2009. (XI.6.) KR számú rendelet alapján ezer Ft-tal növekedtek az előirányzatok, amelyből: az intézményi kezdeményezésű előirányzat módosítások összege ezer Ft átvett pénzeszközökből, támogatásértékű bevételekből és saját bevételekből;

4 4 központosított előirányzatokból ezer Ft, amely a területi kisebbségi önkormányzat, a szakiskolai felzárkóztató oktatás, az érettségi vizsgák, valamint a pedagógiai szakszolgálatok szervezésének támogatását tartalmazta; a saját bevételek ezer Ft-tal növekedtek biztosítási kártérítésekből és megtérülésből; az átvett pénzeszközök és a támogatásértékű bevételek összege ezer Ft, amelyből = a szociális foglalkoztatás támogatása ezer Ft, = az iskolatej programhoz kapott támogatás ezer Ft, = Esélyek Háza működtetése ezer Ft, = TCKÖ támogatása ezer Ft, = szociális intézmények fejlesztésére ezer Ft, = Kompetencia alapú oktatás EU forrás ezer Ft, = Jászkun kapitányok nyomában projekt EU forrás ezer Ft. Az 1/2010. (II.8.) KR számú rendelet szerint ezer Ft-tal változtak az előirányzatok: a kórházban az eredetileg tervezetthez képest ezer Ft-tal csökkent az OEP támogatás összege, növekedett a saját bevétel és az átvett pénzeszköz ezer Ft-tal, így a kiadási főösszeg ezer Ft-tal csökkent; az intézményi kezdeményezésű előirányzat módosítások összege ezer Ft átvett pénzeszközökből, támogatásértékű bevételekből és saját bevételekből; központi költségvetési támogatások ezer Ft = közoktatási feladatokra ezer Ft, = létszámcsökkentés többletkiadásaihoz ezer Ft, = kereset-kiegészítések támogatása VII-XI. hó ezer Ft, = TB járulék elvonás ezer Ft; osztalékbevétel ezer Ft; Esélyek Háza működtetése ezer Ft, Zounok I. projekt előlege ezer Ft; TISZK részére megelőlegezett pénzeszközök megtérülése ezer Ft; forgatási célú értékpapír vásárlás ezer Ft; a hiány csökkent az illeték-bevételi többletből ezer Ft-tal és ezer Ft-tal a 2 %-os zárolásból. A kiemelt előirányzatok módosulása összességében az alábbiak szerint alakult: adatok ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Változás Előirányzat összege %-a Intézményi működési bevételek ,5 Önkorm. sajátos műk. bevételei ,8 Felhalm. és tőkejell. bevételek ,2 Önkorm. költségvetési tám ,9 TB-alapoktól átvett ,0 Egyéb átvett pénzeszközök ,0 Kölcsönök bevételei ,4 Hitelek bevételei ,2 Pénzmar., pénzforg. nélk. bev ,9 BEVÉTELEK ,2

5 5 Személyi juttatások ,2 Munkaadókat terh. járulékok ,8 Dologi kiadások ,9 Támogatásértékű kiadás ,0 Pénzeszközátadások ,2 Előző évi maradvány átadása ,0 Ellátottak juttatásai ,3 Felújítások ,5 Felhalmozási kiadások ,1 Kölcsönök nyújtása ,1 Hitelek ,0 Értékpapírok ,0 Tartalék, pénzforg. nélk. kiad ,3 KIADÁSOK ,2 Az előirányzat-változások alakulása: Év Előirányzat-növekedés összege Előirányzat-növekedés %-a ezer Ft 26, ezer Ft 20, ezer Ft 21, ezer Ft 21, ezer Ft 16, ezer Ft 21, ezer Ft 49, ezer Ft ,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Az előirányzatok változását az alábbi jelentősebb tényezők befolyásolták: a saját bevételek az eredeti tervhez képest jelentősen módosultak, elsősorban a kórház bevételei a gyógyszertár működtetéséből, valamint az intézményeknél a szociális ellátási díjakból, a múzeumban az ásatási feladatokkal összefüggő szolgáltatási bevételekből, továbbá a kötvény hozamaiból;

6 6 az illetékbevételek módosított előirányzata csökkent az eredetihez viszonyítva; a központi költségvetési támogatás előirányzatai elsősorban az egyszeri keresetkiegészítés összegével növekedtek; a TB alapoktól kapott támogatás módosított előirányzata csökkent az eredetihez viszonyítva az egészségügyi finanszírozás változása miatt; a folyószámlahitel előirányzat csökkentésre került a pénzmaradványból, valamint a 3 és 2 %-os zárolások alapján; a pénzmaradvány előirányzatát a évi pénzmaradványok összegének jóváhagyása növelte; a személyi juttatások előirányzatát növelte az egyszeri kereset-kiegészítés; a járulékok július 1-vel történő csökkentéséből eredő megtakarítást a központi költségvetés kormányrendelet-módosítással elvonta; a felhalmozási kiadások előirányzatának növelését a kötvény hozambevételek és pályázati pénzeszközök biztosították. Az előirányzatok növekedése évben volt az előző évekhez viszonyítva a legkisebb volumenű, amely elsősorban az illetékbevételek és a TB támogatások csökkentéséből adódik, mivel e jogcímeknél az eredeti előirányzatot a módosított előirányzatok az előző években meghaladták. A költségvetési támogatás központosított előirányzata nem növekedett olyan mértékben, mint az egyszeri kereset-kiegészítések összege, mivel e jogcím terhére került visszavonásra a járulék megtakarítás. II. A BEVÉTELEK ALAKULÁSA A bevételek kiemelt jogcímenkénti, valamint intézményenkénti eredeti és módosított előirányzatait, illetve teljesítésüket a 2/a. számú melléklet tartalmazza. A megyei önkormányzat évi eredeti bevételi előirányzata ezer Ft, a módosított előirányzat ezer Ft, a teljesítés ezer Ft. A módosított előirányzat 110,2 %-a az eredeti előirányzatnak, az előirányzat-növekedés ezer Ft. A teljesítés az eredeti előirányzathoz viszonyítva 92,1 %, a módosított előirányzathoz viszonyítva 83,5%. A működési, fejlesztési és finanszírozási műveletek szerinti eredeti és módosított előirányzatokat, illetve teljesítésüket az 1/a. számú melléklet tartalmazza. A működési bevételeknél a teljesítés 100,5 %, a finanszírozási műveletek esetén a teljesítés 21,0 %, a fejlesztési bevételeknél 31,8 %. A négymilliárd Ft összegű kötvénykibocsátásból eredő fejlesztési célú pénzmaradványból ezer Ft, 10,5 % került felhasználásra.

7 7 A kiemelt bevételi jogcímenkénti teljesítés önkormányzati szinten az alábbiak szerint alakult: adatok ezer Ft-ban Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat összege %-ban Intézményi működési bevétel ,3 Önkormányzat sajátos bevételei ,0 Felhalmozási bevételek ,0 Önkorm. költségvetési tám ,0 TB-alapoktól átvett pénze ,1 Egyéb átvett pénze., tám.ért ,2 Előző évi mardvány visszatérülés ,0 Kölcsönök bevételei ,7 Hitelek bevételei ,0 Belföldi értékpapírok bevételei ,0 Pénzmaradvány igénybevétele ,5 Bevételek összesen ,5 Működési Sajátos 2,8 1,6 1,50,1 6,4 14,1 Felhalm. 12,1 Költsg.tám. TB-alapok Egyéb átv. Előző évi Hitelek Kölcsönök 41,6 19,3 0,5 Pénzmar. 1.) Intézményi működési bevételek Az intézményi működési bevételek az összes bevétel 14,1 %-át jelentették: a kórház ezer Ft eredeti tervezett bevétele ezer Ft-ra, 221,3 %-ra teljesült, amely döntően a gyógyszertár üzemeltetéséből származott; a gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények ezer Ft eredeti tervezett bevétele ezer Ft-ra, 148,3 %-ra teljesült a szabad kapacitások kihasználásából a kisújszállási és a homoki intézményben; a szociális intézmények ezer Ft eredeti tervezett bevétele ezer Ftra, 106,9 %-ra teljesült a térítési díjak növeléséből;

8 8 az oktatási intézmények ezer Ft eredeti tervezett bevétele ezer Ftra, 89,0 %-ra teljesült, jelentős bevételi kiesés volt a háttérgazdaságoknál a jászapáti intézményben; a közgyűjtemények és egyéb intézmények ezer Ft eredeti tervezett bevétele ezer Ft-ra, 230,8 %-ra teljesült, a múzeum ásatási tevékenysége és a pedagógiai intézet pályázatai alapján. A működési bevételeken belül az egyes jogcímeken az alábbiak szerint alakultak a tervezett bevételek: áru- és készletértékesítésből ezer Ft; a szolgáltatások ellenértéke a tervezett ezer Ft-ról ezer Ft-ra teljesült, amely tartalmazza az ásatásokból és a kórház által nyújtott szolgáltatásokból származó többletbevételt; a közvetített szolgáltatások ezer Ft-os összege, amely átszámlázott dologi kiadásokhoz kapcsolódik; a bérleti díjbevételek teljesítése ezer Ft; az intézményi ellátási díjak eredeti előirányzata ezer Ft volt, amely ezer Ft-ra, 104,2 %-ra teljesült; az alkalmazottak térítése ezer Ft; a kamat és hozambevétel ezer Ft volt, amelyből ezer Ft a kórháznál, ezer Ft a hivatalnál, ezer Ft az intézményeknél képződött. A március 31-én kibocsátott fejlesztési célú kötvény összege az év folyamán rövid lejáratú és prémium betétekbe, valamint forgatási célú értékpapírokba került befektetésre, amelyből a rövid lejáratú betéteknél ezer Ft kamatbevétel, a forgatási célú értékpapírokból ezer Ft kamatbevétel, valamint ezer Ft árfolyamnyereség képződött, amely összesen ezer Ft-ot és 11,3 % átlagos hozamot jelent. A évi ezer Ft összegű kötvényhozam terhére került kifizetésre a kötvény ezer Ft kamata és a ezer Ft árfolyamveszteség. A évi nettóhozam ezer Ft volt, a évi ezer Ft, amely összesen ezer Ft összegben a kötvényszámlákon, illetve értékpapírban rendelkezésre áll. A fejlesztési célokra évben ezer Ft és évben ezer Ft, összesen ezer Ft került felhasználásra, amely ezer Ft-tal kevesebb, mint a nettóhozamok összege. 2.) Sajátos működési bevételek Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat összege %-a Illetékek ,0 Átengedett SZJA ,0 Önkorm.sajátos bevételei ,0 Az önkormányzati sajátos működési bevételek tartalmazzák az illetékbevételeket, valamint a megyei önkormányzatokat egységesen lakosságszám-arányosan és ellátotti létszámarányosan megillető SZJA-t.

9 9 Az illetékbevételek havonta az alábbiak szerint alakultak: adatok: ezer Ft-ban Hónap év év év Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen: Az illetékbevételek átlaga évben ezer Ft, évben ezer Ft, évben ezer Ft volt. Az illetékbevételek I. félévi alacsonyabb teljesítését követően II. félévben és évben a tervezett mértéket meghaladóan teljesültek évben a II. és a III. negyedév teljesítése alakult kedvezőtlenül, amely miatt év közben szükséges volt a támogatások 3, illetve 2 %-os zárolása. A legalacsonyabb összeg évben január hónapban ezer Ft, évben március hónapban ezer Ft, évben szeptember hónapban ezer Ft volt. A legmagasabb összeg évben november hónapban ezer Ft, évben augusztus hónapban ezer Ft, évben november hónapban ezer Ft volt Ja n u á r F e br uá r M á rc iu s Áp rilis M á ju s Jú n iu s Jú liu s A u g u sztu s S ze p te m b e r O któ b e r N o ve m b e r D e ce m b e r é v é v év

10 10 Az illetékbevétel előirányzata és teljesítése között az alábbiak szerint alakult: adatok ezer Ft-ban Év Eredeti Előző év Teljesítés Előző év Teljesítés/ előirányzat 100% összege 100% Eredeti % , ,0 155, , ,4 125, , ,2 128, , ,6 134, , ,8 130, , ,7 157, , ,7 168, , ,3 130, , ,1 128, , ,4 122, , ,3 112, , ,4 111, , ,1 115, , ,9 97, terv tény ) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek A felhalmozási és tőke jellegű bevételek teljesítése ezer Ft összege az alábbi bevételeket tartalmazza: ezer Ft az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó sajátos felhalmozási bevétel, amely a szállodák, üdülők, a Szabadság téri épület és az Illetékhivatal épületének bérleti díjaiból tevődik össze;

11 ezer Ft tárgyi eszközök értékesítése = ingatlan és termőföld értékesítése 769 ezer Ft; = gépek, berendezések értékesítése ezer Ft; = járművek értékesítése ezer Ft; = tenyészállatok értékesítése 241 ezer Ft; = egyéb bevétel ezer Ft; ezer Ft osztalék bevétel; 750 ezer Ft összegben részesedés értékesítése. 4.) Támogatások, átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek A normatív állami hozzájárulásokat a nettó finanszírozás keretében, időarányosan megkapta az önkormányzat, szintén időarányosan finanszírozásra kerültek a kötött normatívák és a központosított előirányzatok. A feladatmutatók alakulását a 2/a. számú melléklet tartalmazza az egyes intézményekhez kapcsolódóan: a gyermekvédelmi ellátásban az alábbiak szerint változott az ellátottak száma a tervezetthez képest: = 54 fővel növekedett a különleges ellátásban részesülők száma; = 9 fővel növekedett a speciális ellátást igénylők száma; = 18 fővel csökkent az otthont nyújtó ellátásban részesülők száma; = 18 fővel csökkent az utógondozói ellátásban részesülők száma; a fogyatékosok, szenvedélybetegek, pszichiátriai gondozottak esetén a férőhely kihasználás 98,7 %-os volt, az fő tervezett ellátotti létszámból fő ellátására került sor; az idősek otthonaiban 100 %-os volt a férőhely kihasználás; a közoktatásban résztvevők száma a tervezetthez képest átlagosan 195 fővel volt kevesebb, amely 5,7 %-os csökkenést jelent. Az intézményenkénti elszámolási adatokat az 1/e. számú melléklet tartalmazza: az intézményi feladatmutatók alapján számított normatív támogatási visszafizetési kötelezettség ezer Ft; a kapcsolódó SZJA és egyéb központosított előirányzatokkal együtt ezer Ft a visszafizetési kötelezettség a normatív költségvetési támogatásokból, amely 1,8 %-a a ezer Ft összegű támogatásnak; 3 %-ot meghaladó a feladatmutató csökkenésből eredő a visszafizetési kötelezettség az alábbi intézményekben: = homoki intézmény ezer Ft, amely 4,6 %-os mérték; = kisújszállási intézmény ezer Ft, amely 5,8-os mérték; = újszászi otthon ezer Ft, amely 3,1 %-os mérték; = Sipos Orbán szakképző iskola ezer Ft, amely 10,8 %-os mérték; = jászapáti középiskola ezer Ft, amely 4,9 %-os mérték; = kunhegyesi középiskola ezer Ft, amely 3,0 %-os mérték; = pedagógiai intézet ezer Ft, amely 15,4 %-os mérték.

12 12 A központosított előirányzatok összege ezer Ft volt, amelyeket évközben kapott az önkormányzat céljelleggel: a kisebbségi önkormányzat támogatásához ezer Ft; közművelődési és közgyűjteményi szakmai feladatokhoz ezer Ft; létszámcsökkentések többletkiadásaihoz ezer Ft; érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítására ezer Ft; esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások ezer Ft; közoktatás-fejlesztési célok ezer Ft; központi bérpolitikai intézkedések ezer Ft; Új Tudás-Műveltség Program ezer Ft. A fejlesztési célú támogatásoknál a területfejlesztési pályázattal megvalósuló beruházáshoz ezer Ft támogatást kaptunk, amely az előző évben befejeződött tiszakürti mozgásfogyatékos otthon fűtéskorszerűsítéséhez kapcsolódik. adatok ezer Ft-ban Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat összege %-a Támogatásértékű működési bevétel ,3 Támogatásértékű felhalmozási bevétel ,8 Támogatásértékű bevételek ,4 A támogatásértékű működési bevételek legjelentősebb tétele a kórház költségvetésében megjelenő OEP finanszírozás. A kórházi ellátáshoz és az iskola-egészségügyi feladatokhoz kapott TB támogatás összege ezer Ft, ugyanakkor az eredetileg tervezett összeg ezer Ft volt, amely ezer Ft támogatás csökkenést jelent. E bevételi körnél jelenik meg a szociális foglalkoztatás támogatása, az Esélyek Háza működtetéséhez, a sportfeladatokhoz, az iskolatej-programhoz, valamint a közhasznú foglalkoztatáshoz kapott támogatás. E feladatokhoz kapott támogatás a központi költségvetési szervektől ezer Ft, az elkülönített állami pénzalapoktól ezer Ft. A támogatásértékű felhalmozási bevételekből ezer Ft a kórház által átadott forrás a haemodinamikai labor fejlesztési hitel és kamatainak törlesztéséhez a közgyűlési határozat által meghatározott 70,7 %-os mértékben. A központi fejezettől ezer Ft támogatást kaptunk a szociális intézmények fejlesztési feladataihoz, így a kunhegyesi lakóotthon és tiszakürti mozgásfogyatékos otthon felújításához. 5.) Hitelek, kölcsönök A tervezett ezer Ft-os működési hiány összege az eredeti előirányzatban működési hitel, amelynek módosított előirányzata ezer Ft, a rövid lejáratú hitel teljesítésének mérleg szerinti összege ezer Ft. A likvidhitel pénzforgalmi teljesítésének összege ezer Ft, mivel a számviteli előírások szerint nettósítani kell az előző évi állomány visszafizetésével. A kölcsönök előirányzata a kórház és a hivatal ezer Ft munkáltatói kölcsön előirányzatát tartalmazza, amely ezer Ft-ra teljesült, a kifizetések forrását a kölcsönök megtérülései biztosították. A kölcsönök bevételeinél jelenik meg a TISZK részére évben biztosított ezer Ft összegű támogatási kölcsön megtérülése.

13 13 6.) Pénzmaradvány A pénzmaradvány felhasználása 24,5 %, ezen belül a kórháznál 100 %-os, a gyermek- és ifjúságvédelmi intézményeknél 90,7 %-os, a szociális intézményeknél 95,6 %-os, az oktatási intézményeknél 100 %-os, a közművelődési és egyéb intézményeknél 68,2 %-os, a hivatalnál 17,6 %-os a teljesítés. Előző pénzmaradvány nem került felhasználásra a kisújszállási és a mezőtúri intézményben, valamint a múzeumban az áthúzódó feladatok miatt. A hivatalnál szintén áthúzódó feladatok, döntően a kötvény kibocsátásból származó bevétel fel nem használt összege jelenti az alacsony mértékű felhasználást. A bevételek teljesítési összege az előző évekhez viszonyítva az alábbiak szerint alakult: adatok ezer Ft-ban Bevételi jogcím év év év év Intézményi működési bevétel Önkormányzat sajátos bevételei Felhalmozási bevételek Önkorm. költségvetési tám TB-alapoktól átvett pénze Egyéb átvett pénzeszközök Előző évi maradvány visszatérülés Kölcsönök bevételei Hitelek, értékpapírok bevételei Pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen év év év év Pénzmar. Hitel,értékp. Kölcsönök Előző évi Egyéb átv. Tb-től átv. Költs.tám. Felh.bev Önk.saj.bev Int.műk.bev

14 14 A 2006., 2007., és évek bevételeinek alakulását összehasonlítva az alábbi tendenciák jellemzőek: az intézményi bevételek folyamatosan növekednek; az SZJA és az illetékbevételek folyamatosan csökkennek; TB alapoktól kapott támogatás és a központi költségvetési támogatás évben csökkent az előző évek növekedéseit követően; az átvett pénzeszközök változó mértékűek a pályázati lehetőségektől függően; a hitelek, értékpapírok estén a évi kötvénykibocsátás jelent kiugró értéket; a pénzmaradványok csökkenést követően évben növekedtek, amely a kötvény felhasználásához kapcsolódik. III. A KIADÁSOK ALAKULÁSA A kiadások kiemelt jogcímenkénti, valamint intézményenkénti eredeti és módosított előirányzatát, valamint az előirányzatok teljesítését a 2/a. számú melléklet tartalmazza. A közgyűlés, a hivatal, az épületüzemeltetés kiadásainak részletezését a 2/b., a kiemelt szakmai feladatok, a tagsági díjak előirányzatainak alakulását a 3/a., 3/b., 3/c., 3/d., 3/e. számú mellékletek, az önkormányzati támogatással megvalósuló intézményi felújítások és fejlesztések alakulását a 4/a. és 4/b. mellékletek mutatják be. A megyei önkormányzat évi eredeti kiadási előirányzata ezer Ft, a módosított előirányzat ezer Ft, a teljesítés ezer Ft volt. A kiadások teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 88,1 %, a módosított előirányzathoz 79,9%. A kiemelt kiadási jogcímek az alábbiak szerint alakultak: Kiadási jogcímek Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat összege %-a Személyi juttatások ,9 Munkaadókat terhelő jár ,1 Dologi kiadások ,7 Támogatásértékű kiadás ,8 Áht-n kívüli pénzeszköz-átadás ,3 Előző évi maradványok átadása ,0 Ellátottak juttatásai ,7 Felújítások ,2 Fejlesztési kiadások ,8 Kölcsönök nyújtása ,3 Értékpapír vásárlás ,0 Hiteltörlesztés ,2 Pénzforg.nélk.kiad.(tartalékok) ,0 Kiadások összesen ,9

15 1, 7% 0,5 % 0,5% 3,3% 0,2% 0,3 0,7% % 0,8% ,9% 12,9 % 4 3,2% sze mé lyi járu lé kok elő ző é vi tám og atá s dolog i pén ze.á tad. felha lm ozá s felújítá s ellátottak hitelek érté kp ap ír A kiadások 43,2 %-a személyi juttatás és 12,9 %-a a kapcsolódó járulék. A dologi kiadások az összes kiadásból 35,9 %-ot jelentenek. A felújítási kiadások aránya 0,2 %, a felhalmozási kiadások aránya 3,3 %. 1.) Személyi juttatások adatok ezer Ft-ban Kiadási jogcímek Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat összege %-a Rendszeres személyi juttatás ,9 Nem rendszeres szem. juttat ,0 Külső személyi juttatások ,7 Személyi juttatások ,9 A személyi juttatások előirányzatainak felhasználása összességében időarányosan alakult: a rendszeres személyi juttatásoknál a közalkalmazotti és köztisztviselői törvény besorolási előírásainak megfelelően valósultak meg a kifizetések; az intézmények gondoskodtak a 2%-os kereset-kiegészítés felosztásáról és a kifizetésekről a beszámolóban elszámoltak; a kiadások tartalmazzák az egyszeri kereset-kiegészítések kifizetését, amelyhez a központi költségvetés biztosított forrást; a nem rendszeres juttatásoknál készenléti díjak, ügyelet, túlóra, jubileumi jutalom, étkezési hozzájárulás, utazási költségtérítés, stb. jelenik meg; a kifizetések tartalmazták a kereset-kiegészítés kifizetését, amelyhez a forrást a központi költségvetés biztosította; a nem rendszeres személyi juttatásoknál és a külső személyi juttatásoknál jelennek meg a létszám-csökkentésekhez, a nyugdíjazásokhoz, valamint a Prémium Évek programhoz kapcsolódó kifizetések évben az átlagosan foglalkoztatott munkajogi létszám fő volt, a rendszeres személyi juttatások és a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások együttes összege ezer Ft, az egy főre jutó átlagkereset Ft/fő/hó, az átlagkereset évhez viszonyítva csökkent.

16 évben az átlagosan foglalkoztatott munkajogi létszám fő volt, a rendszeres személyi juttatások és a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások együttes összege ezer Ft, az egy főre jutó átlagkereset Ft/fő/hó évben az átlagosan foglalkoztatott létszám fő, az egy főre jutó átlagkereset Ft/fő/hó volt. A nem rendszeres személyi juttatások körében többek között kifizetésre került: ezer Ft összegben készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra; ezer Ft végkielégítés; ezer Ft jubileumi jutalom; ezer Ft közlekedési költségtérítés; ezer Ft étkezési hozzájárulás. 2.) Munkaadókat terhelő járulékok adatok ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat összege %-a Társadalombiztosítási járulék ,7 Munkaadói járulék ,6 Egészségügyi hozzájárulás ,9 Táppénz-hozzájárulás ,6 Egyéb járulékok ,0 Munkaadókat terhelő jár ,1 A munkaadókat terhelő járulékok kifizetése a személyi juttatásokhoz hasonlóan a tervezett előirányzaton belül került teljesítésre. A társadalombiztosítási járulék mértéke I félévben 29 % volt, a munkaadói járulék mértéke 3 %, az egészségügyi hozzájárulás összege Ft/fő/hó. A járulékfizetési kötelezettséget érintően évközben, július 1-től került sor változásra a évi XXXV. törvény alapján: a minimálbér kétszeresének megfelelő járulékalapig 26 %-ra csökkent a TB járulék, a kétszeresét meghaladó rész után maradt a 29 %; a munkaadói járulék a minimálbér kétszereséig 1 %-ra csökkent, a meghaladó rész után maradt a 3 %. A járulék-megtakarítás visszavonásra került az önkormányzatoktól az egyszeri keresetkiegészítés központosított előirányzatának terhére. 3.) Dologi kiadások A dologi kiadások az összes kiadás 35,9 %-át jelentik. A dologi kiadások összességében a tervezett összeg szerint teljesültek, az eredeti előirányzathoz viszonyítva 115,1 %-os, a módosított előirányzathoz viszonyítva 97,7 %-os a teljesítés. Az egyes részelőirányzatok teljesítése az alábbiak szerint alakult:

17 17 adatok ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat összege %-a Élelmiszerbeszerzés ,1 Gyógyszer-, vegyszerbeszerzés ,9 Irodaszer, nyomtatvány ,2 Könyv, folyóirat, inf.hordozó ,2 Tüzelőanyag-beszerzés ,6 Hajtó- és kenőanyag-beszerzés ,3 Anyag, kis értékű eszköz ,3 Munkaruha, védőruha ,3 Egyéb készletbeszerzés ,5 Kommunikációs szolgáltatások ,8 Vásárolt élelmezés ,8 Bérleti és lízingdíjak ,6 Szállítási szolgáltatás ,4 Gázenergia-szolgáltatás díja ,2 Villamosenergia-szolg. díja ,2 Távhő és melegvíz ,3 Víz- és csatornadíjak ,5 Karbantartás, kisjavítás ,0 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás ,7 Közvetített szolgáltatások ,8 Pénzügyi szolgáltatások ,6 Vásárolt közszolgáltatások ,0 Vásárlások ÁFA-ja ,9 ÁFA-befizetés ,0 Kiküldetés, reklám, rendezvények ,2 Szellemi tevékenységre kifizetés ,8 Egyéb dologi kiadások ,6 Költségvetési befizetések ,0 Adók, díjak, egyéb befizetések ,7 Kamatkiadások, árfolyamveszteség ,9 DOLOGI KIADÁSOK ,7 A dologi kiadások alakulását az előző évi teljesítési adatokkal történő összehasonlítás az alábbiak szerint mutatja be: adatok ezer Ft-ban Megnevezés évi évi teljesítés Változás % Élelmiszer-beszerzés ,5 Gyógyszer-, vegyszerbeszerzés ,7 Irodaszer, nyomtatvány ,1 Könyv, folyóirat, inf.hordozó ,3

18 18 Tüzelőanyag-beszerzés ,8 Hajtó- és kenőanyag-beszerzés ,7 Anyag, kis értékű eszköz ,2 Munkaruha, védőruha ,4 Egyéb készletbeszerzés ,0 Kommunikációs szolgáltatások ,4 Vásárolt élelmezés ,2 Bérleti és lízingdíjak ,4 Szállítási szolgáltatás ,0 Gázenergia-szolgáltatás díja ,4 Villamosenergia-szolg. díja ,6 Távhő és melegvíz ,8 Víz- és csatornadíjak ,5 Karbantartás, kisjavítás ,7 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás ,3 Közvetített szolgáltatások ,5 Pénzügyi szolgáltatások ,0 Vásárolt közszolgáltatások ,8 Vásárlások ÁFA-ja ,6 ÁFA-befizetés ,1 Kiküldetés, reklám, rendezvények ,1 Szellemi tevékenységre kifizetés ,2 Egyéb dologi kiadások ,5 Költségvetési kifizetések ,6 Adók, díjak, egyéb befizetések ,4 Kamatkiadások ,0 DOLOGI KIADÁSOK ,4 A dologi kiadások 3,6 %-kal csökkentek, a volumencsökkenés ezer Ft: csökkent az élelmiszer, irodaszer, könyv, folyóirat, hajtó- és kenőanyag, szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz, munkaruha, védőruha, egyéb készletbeszerzésre fordított összeg a takarékossági intézkedések és a kedvezőbb beszerzési források alapján; a szolgáltatási díjak összege az infláció ellenére összességében az előző évi szinten alakult, ezen belül csökkent a gázenergia, víz- és csatorna, karbantartás, viszont növekedett a bérleti díj, szállítási szolgáltatás, villamos-energia előirányzat felhasználás összege; növekedett a gyógyszer, vegyszer, vásárolt közszolgáltatásokra fordított előirányzat, amely döntően a kórház működéséhez kapcsolódik; növekedett a kamat kiadások összege, mivel teljes évre jelentkezett a kötvény utáni kamatfizetési kötelezettség, továbbá folyamatosan magas volt a folyószámla-hitel igénybevétel. Az intézmények és a hivatal részéről a szállítói számlák folyamatosan kiegyenlítésre kerültek, az intézményi szállítói jelentések nem tartalmaztak jelentős mértékű szállítói állományt, viszont a kórház jelentős mértékű szállítói állománnyal zárt az alulfinanszírozás miatt. Az intézmények évi finanszírozása 98,1 %-os volt a házikincstári finanszírozás rendszerében, a évi nettó kiutalatlan támogatás ezer Ft-ot jelentett, amely részét képezi az intézményi pénzmaradványoknak.

19 19 4.) Pénzeszközátadások, támogatások adatok ezer Ft-ban Kiadási jogcímek Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat Előirányzat összege %-a Támogatás értékű működési kiadás ,0 Támogatás értékű felhalmozási kiadás ,0 Műk. célú pénze. átadás áht-n kívül ,1 Felh. célú pénze. átadás áht-n kívül ,0 Támogatások, pénzeszközátadások ,3 A pénzeszközátadások az alábbi kifizetéseket tartalmazzák: területfejlesztési, idegenforgalmi és környezetvédelmi feladatok (3/a. számú melléklet); tagsági díjak és egyéb hozzájárulások (3/b. számú melléklet); közoktatási, gyermekvédelmi, szociális, közművelődési, sport feladatok (3/c. és 3/d. számú mellékletek); nemzetközi kapcsolatok feladatai (3/e. számú melléklet); közoktatási közalapítvány részére a ezer Ft összegű kötött normatíva továbbutalása; kisebbségi önkormányzat működtetésének támogatása; a szentesi mentőhelikopter bázis építésének támogatása. 5.)Ellátottak juttatásai Az ellátottak pénzbeli juttatásai állami gondoskodásban lévők ellátmánya, zsebpénz, szociális gondozottak munkaterápiás jutalma, középfokú oktatásban résztvevő tanulók tankönyve előirányzat-felhasználása ezer Ft, amely 97,7 %-os teljesítést jelent. A fizetendő juttatásokat az intézmények folyamatosan teljesítették. 6.)Felújítások, fejlesztési kiadások A felújítási előirányzatok teljesítése ezer Ft, amely 55,2 %, a fejlesztési feladatok előirányzatának teljesítése ezer Ft, amely 13,8 %. Felhalmozási kiadásokra együttesen ezer Ft került felhasználásra, a jelentős fejlesztések az alábbiak szerint teljesültek: Jászkun kapitányok nyomában projekt ezer Ft; Jászapáti, Vasút út 4. sz. tornaterem építése ezer Ft; Kunhegyes, Kossuth út sz. tornaterem építése ezer Ft; Jászapáti, Hősök tere 9. energiaracionalizálás ezer Ft; Jászapáti Idősek Otthona kialakítása ezer Ft; Berekfürdő Touring Hotel felújítás ezer Ft, Jászapáti kollégium akadálymentesítés ezer Ft. Az intézmények önkormányzati támogatással megvalósuló felújítási és fejlesztési feladatait a 4/a. és 4/b. mellékletek tartalmazzák.

20 20 A kiadások teljesítési összege az előző évekhez viszonyítva az alábbiak szerint alakult: adatok: ezer Ft-ban Kiadási jogcímek év év év év Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár Dologi kiadások Előző évi maradvány visszafiz Támogatás értékű kiadás Pénzeszközátadás Ellátottak juttatásai Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Kölcsönök nyújtása Értékpapír vásárlás Hitelek törlesztése Kiadások összesen év év év év személyi járulékok dologi előző évi támogatás pénze.áta. ellátotak felújítás felhalmozás kölcsönök értékpapír hitel A 2006., 2007., és évek bevételeinek alakulását összehasonlítva az alábbi tendenciák jellemzőek: a kiadások legjelentősebb tételei a személyi juttatások és járulékaik, amelyek folyamatosan növekedtek az átvett intézmények kiadásaival, a KJT és a KTV szerinti kötelező bérfejlesztésekkel, viszont évben csökkentek a létszámcsökkentések miatt; a dologi kiadások szintén folyamatosan növekvő mértékűek az átvett intézmények kiadásai és az infláció miatt, ugyanakkor évben itt is volumen csökkenés történt; a felhalmozási kiadásokra fordított előirányzat csökkent; évben megkezdődött a fejlesztési hiteltörlesztés.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2008. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2008. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2008. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2007. évi terv 2008. évi

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2011. évi költségvetés

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2011. évi költségvetés Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2011. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2008. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2008. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2008. évi költségvetési beszámoló Működési és felhalmozási bevé és kiadások mérlege ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2008. évi terv 2008.

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2009. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2009. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege. JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2009. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2008. évi terv 2009. évi

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2007. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2007. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2006. évi terv 2007. évi

Részletesebben

2010. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege. Működési mérleg

2010. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege. Működési mérleg Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2010. évi költségvetési beszámoló Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege adatok ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2010.

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló BEVÉTELEK Működési és felhalmozási bevé és kiadások mérlege KIADÁSOK Megnevezés 2007. eredeti ei. 2007. mód.

Részletesebben

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 005. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 650

Részletesebben

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 004 melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 60 59 63 2 Műk.

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2006. évi költségvetési beszámoló Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2006. évi költségvetési beszámoló Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2006. évi költségvetési beszámoló Működési és felhalmozási bevé és kiadások mérlege ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2006. eredeti ei.

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2006. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2006. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2006. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2005. évi terv 2006.

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2005. év

Szöveges beszámoló 2005. év Szöveges beszámoló 2005. év Intézményünknek a TMÖ Pszichiátriai Betegek Otthona Máza az eltelt 12 hónap során a felügyeleti szerv biztosította a pénzügyi fedezetet, ezen kívül a munkaügyi központtól kapott

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2011. évi költségvetés beszámoló

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2011. évi költségvetés beszámoló Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet költségvetés beszámoló Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege Megnevezés BEVÉTELEK eredeti ei. módosított

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Táblatípus : 20 2008.3 éves költségvetés Készült : 2008.06.04

Táblatípus : 20 2008.3 éves költségvetés Készült : 2008.06.04 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 28 Típus: Költségvetések Táblatípus : 2 28.3 éves költségvetés Készült : 28.6.4 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 111 MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 17530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Csabdi Község Önkormányzat előirányzatai 1/a. melléklet /215. (..) Önk. rendelethez Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése

Részletesebben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés és bizottságai

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv: 02 0200...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek - 2 - Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 - 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

BÉLAPÁTFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 17 Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

BÉLAPÁTFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 17 Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2002. ÉVI TERVEZÉSE (2002. 3. IDŐSZAK) 17 Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek Óvodabevételek 2/a TÜNDÉRKERT ÓVODA Bevételek Megnevezés 2013 2014.év 2014.év 2014.év 2015. év eredeti ei. eredeti ei. mód.ei várh.telj eredeti ei. B40500 096010 Intézményi ellátás díja 15 000 14 000 14

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2012. (II. 20.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945 Szöveges indokolás 215. évi kiadásokhoz 9114 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai eft 215.évi eredeti ei. Alapilletmény: Közalkalmazottak (6fő):1.222.*12 hó 14 664 Keresetkiegészítés 293 Közalkalmazottak

Részletesebben

Adatlap. a 2010. évi költségvetés tervezéséhez

Adatlap. a 2010. évi költségvetés tervezéséhez JNSZ Szakképzés-szervezési Társulás intézmény megnevezése 4/21. (I. 19.) sz. határozat 1. sz.melléklet Adatlap a 21. évi költségvetés tervezéséhez ezer Ft-ban Főkönyvi 29. évi 29. évi 21. évi TÁMOP TIOP

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-B8 B8 C1 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete. a 2009. évi költségvetés teljesítéséről

- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete. a 2009. évi költségvetés teljesítéséről - 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés teljesítéséről Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az 1992. évi

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0202 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 722678 1051 14 07/00 229980 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6728 Szeged

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat címrendje Cím Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 3.

Részletesebben

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele 1.melléklet/1. oldal Eredeti előirányzat Bevétlek Közös Önkormányzati Úrhidai Tündérkert Önkormányzat Önkormányzat Hivatal Óvoda összesen

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 11 13 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg Ft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2010. I. félévi gazdálkodásáról

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2010. I. félévi gazdálkodásáról Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2010. I. félévi gazdálkodásáról levélcím: 8713 Kéthely, Magyari u. 35. telefon: 36 85 339 211 fax: 36 85 339 059

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

AHH KNYAF program Készült: 2008.01.28 09 óra 01 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2002. évi tervezése (2002.3. id szak)

AHH KNYAF program Készült: 2008.01.28 09 óra 01 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2002. évi tervezése (2002.3. id szak) 1.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadokat terhelö járulékok a és teljesitése ezer ft 1. Alapilletmények 180774 0 0 2. Illetménykiegészitések 0 0 0 3. Nyelvpotlék 2172 0 0 4. Egyéb kötelezö illetménypotlékok

Részletesebben

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2006. I. félévben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MÁK program Készült: 2011.01.03 15 óra 17 perc Központi költségvetési szervek 2010. félévi beszámoló (2010.1. időszak) Szükített lista elölapja

MÁK program Készült: 2011.01.03 15 óra 17 perc Központi költségvetési szervek 2010. félévi beszámoló (2010.1. időszak) Szükített lista elölapja 1.Lap Szükített lista elölapja 2010.07.27-án 10:47:01-kor készített szűkítés szempontjai Törzsszám 722667 Szektor 1051 Szakágazat 853200 Űrlap 03, 07, 09, 21, 22, 98 Cím,alcím 0700 2.Lap 03 Dologi kiadások

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1 melléklet a 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Eredeti 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben