Az Oktatási és Kulturális Minisztérium programjai a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása érdekében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Oktatási és Kulturális Minisztérium programjai a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása érdekében"

Átírás

1 Az Oktatási és Kulturális Minisztérium programjai a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása érdekében szeptember 21.

2 Áttekintés Probléma (PISA, hazai kutatások) Célok A jogszabályi környezet változása Esélyteremtő intézkedések, programok Eredmények Középtávú tervek

3 Probléma PISA eredmények 2000, 2003, OECD országokban hazánkban hat legerősebben a család szociális háttere a diákok teljesítményére Magyarországon a tanulói teljesítmények jobban szóródnak az iskolák között, mint az iskolákon belül tradicionálisan korai szelekció - a hozott hátrány az idő előrehaladásával folyamatosan mélyül és sorozatos tanulási kudarcokhoz vezet a PISA oktatáspolitikai hatásai

4 Probléma hazai kutatások Az iskolai szegregáció kialakulásának alapvetően kétfajta útja van: - az iskolák, illetve az intézményfenntartó külön intézményekben, külön helyiségekben oktatja az alacsony társadalmi státuszú (elsősorban a roma) szülők gyerekeit - a szabad iskolaválasztás indukálta szegregáció - a magasabb társadalmi státuszú szülők, a körzeti iskola helyett színvonalasabb intézménybe íratják gyermekeiket - Hétszer kisebb arányú az érettségit adó középiskolákban történő továbbtanulás a roma tanulók körében

5 Célok Oktatási egyenlőtlenségek mérséklése Az iskolarendszer szelekciós és szegregációs trendjének csökkentése A közoktatási rendszerre jellemző települési különbségek mérséklése, a kistelepüléseken és válságövezetekben élő gyermekek esélyeinek növelése Versenyképes tudás Hatékony közoktatási rendszer Az oktatási ráfordítások hatékonyabb felhasználásának biztosítása Befogadó közoktatási rendszer Az integrációs folyamatok megerősítése

6 A jogszabályi környezet változása a szegregáció, a diszkrimináció tilalma az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény és a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (Kt.) hátrányos helyzet meghatározása halmozottan hátrányos helyzet meghatározása Kt pont Szülői nyilatkoztatás a jegyzői feladatellátás keretében 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet szerinti jegyzői adatgyűjtés (7.sz. melléklet) Integrációs felkészítés, képesség-kibontakoztató felkészítés 2003-tól 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D., E. Országos Oktatási Integrációs Hálózat

7 A jogszabályi környezet változása folyt. Az általános iskolai felvételi körzetek kialakítására vonatkozó szabályozás A hhh tanulók az egyes felvételi körzetekben kiszámított aránya legfeljebb 15 százalékponttal lehet magasabb, mint a hhh gyermekeknek a településen belüli aránya. - Kt. 66. (2)-(4) A felvételi eljárás rendje - az iskolák szabad férőhelyeinek elosztására vonatkozó szabályozás Ha még marad szabad férőhely, a hhh tanulókat előnyben kell részesíteni, majd sorsolás - Kt. 66. (5) Nem állami intézmények szerepvállalása az ált. iskolai beiskolázás során Kt. 82. (6) Tanulói létszáma 25%-át kötelezően a település/kerület jelentkező gyermekei közül kell felvenni. hhh előnyben részesítés A körzetek kialakítására vonatkozó szabályozás tagiskolai szintű.

8 A jogszabályi környezet változása folyt. Kötelező óvodai felvétel a hhh gyermekeknek a kötelező felvételt biztosító óvodákban Kt. 65. (2) Óvodai fejlesztő program a 2007/2008-as nevelési évtől szakmai keretek, forrás igénylése Óvodáztatási támogatás január 1-től a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Törvény (Gyvt.) 20/C. a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

9 A jogszabályi környezet változása folyt. Oktatási Hivatal hatósági ellenőrzési jogosítványainak bővítése: Hatósági ellenőrzést folytathat valamennyi közoktatási intézménynél Vizsgálhatja a körzetes feladatok ellátását Kimondhatja azt, hogy a 2009/2010-es tanítási évben nem indítható 1. osztály abban az általános iskolában amely nem jelölhető ki kötelező felvételt ellátó iskolának. Szabálysértési ügyekben eljárhat Közvetlenül eljárást kezdeményezhet a nem önkormányzati intézmények esetében a kifizető szervnél a támogatás felfüggesztése érdekében Önkormányzati intézményeknél szabálytalanság esetén felhívja a ÁSZ figyelmét Felügyeleti bírság összege: Ft

10 A jogszabályi környezet változása folyt. Esélyegyenlőségi intézkedési tervek kötelező elkészítése Kt önkorm., nem állami, nem önkormányzati fenntartók is Roma Integráció Évtizede Program a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a évekre szóló kormányzati intézkedési tervről szóló 1105/2007. (XII. 27.) Korm. határozat Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégiáról, szóló 47/2007. (V. 31.) OGY határozat végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról ( ) szóló1092/2007. (XI. 29.) Korm. határozat

11 Költségvetési háttér 2009-es költségvetési tv.: XX. fejezet 11/7/4 Esélyegyenlőségi és integrációs programok több mint 700 millió Ft XX. fejezet 11/7/15 Útravaló ösztöndíj program millió Ft 5. sz. melléklet 16. pont a) Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások, Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása millió Ft 5. sz. melléklet 27. pont Óvodáztatási támogatás 760 millió Ft (a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szüleinek) 5. sz. melléklet 24. pont Új Tudás - Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások - az integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása millió Ft tartalmi részek:

12 Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása 23/2009. (V. 22.) OKM R. A Magyar Közt évi költségvetéséről szóló évi CII. törvény 5. sz. mellékletének 16. pontja, és 24. pontja I. Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés, továbbá óvodai fejlesztő program szervezésének támogatásának forrása (16. pont) II. III. Pedagógusok kiegészítő illetményének forrása (24. pont) Pedagógiai programok: - iskolai: képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés pedagógiai programjának alkalmazása Miniszteri Közlemény Oktatási Közlöny, 2007.május 14., LI. évfolyam 11.szám (1250. oldaltól) - óvodai: óvodai fejlesztő program alkalmazása Miniszteri Közlemény Oktatási Közlöny, 2007.május 14., LI. évfolyam 11.szám (1253. oldaltól)

13 Képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés, óvodai fejlesztő program Szakmai, tartalmi keretek: Halmozottan hátrányos helyzetű (hhh) gyermekek, tanulók fogalma a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (Kt.) pont 14. hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította; e csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint - óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek; Szülői nyilatkozat - a Kt. végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. Rendelet 12/H. (1)-(4) bekezdése A hhh adatokat a jegyző az adott év május 31-én rendelkezésre álló adatok feldolgozása után, minden év június 15-éig - elektronikus formában - megküldi a KIR részére. adatlap - 7. sz.melléklet Tervezett változások az nyilatkozat vonatkozásában.

14 Képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés Szakmai, tartalmi keretek: a nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D.,E. - módosítás: 21/2009. (IV. 16.) OKM rendelet a Magyar Közlöny 52. számában az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés pedagógiai programjának alkalmazása pedagógiai feladatok: a) a személyiségfejlesztéssel, közösségfejlesztés b) a tanulási kudarcnak kitett tanulók fejlesztése c) a szociális hátrányok enyhítése egyéni fejlesztési terv - 3 havonta kell értékelés a szülő és a tanuló bevonásával Együttműködési megállapodás megkötése az Educatio Kht. Országos Oktatási Integrációs Hálózattal, valamint az OKM Támogatáskezelővel max. 10 %-ig bevonható nem hhh tanuló is, ők a hátrányos helyzetűek közül kerülhetnek ki

15 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. Egységes szabályozás - azonos célok és azonos tartalmi keretek - hhh létszám: az ún. szegregált sni tanulók nem számíthatók ide - hh tanulók bevonása a hhh tanulók létszámának legfeljebb 10%-áig - valamennyi évfolyamon meg kell szervezni, ha az osztályokban van hhh tanuló - kivéve: ha a képesség-kibontakoztató felkészítés valamennyi évfolyamon, osztályban nem szervezhető meg, akkor a 2009/2010. tanévtől középfokú iskolában az első osztályban, általános iskolában az első és az ötödik osztályban, majd felmenő rendszerben lehet megszervezni ez nem érinti a 2009/2010. tanévet megelőzően indított felkészítés megszervezését és lebonyolítását - utóbbi esetben a 39/D. (9) bek. a-c) pontjai nem alkalmazhatók

16 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. Tanulók elkülönítésének tilalma (általános iskola) 1. székhely és tagintézmény, tagintézmények azonos településen (fővárosi kerületben) működnek, és közöttük az adott székhelyre, tagintézménybe járó hhh tanulók létszámának az adott székhelyre, tagintézménybe járó összes tanuló létszámához viszonyított arányának eltérése bármely két tagintézmény, illetve bármely tagintézmény és a székhely között meghaladja a huszonöt százalékpontot (különböző településen lévő székhely, tagintézmények csak az adott településen lévő székhely, tagintézmények esetében vizsgálandó az eltérés) 2. évfolyamonként több osztály, és évfolyamonként az egyes osztályokban a hhh tanulók létszámának az osztályba járó összes tanuló létszámához viszonyított arányának (osztályon belüli arány) eltérése meghaladja a huszonöt százalékpontot. Tagintézmények esetén az eltérést csak az adott tagintézményen belül kell vizsgálni.

17 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. Tanulók elkülönítésének tilalma (általános iskola) 3. a településen (fővárosi kerületben) több általános iskola működik, és azok bármelyikében a hhh tanulók iskolán belüli aránya és a településen működő összes iskolában a hhh tanulók létszámának a település összes iskolájába járó tanulók létszámához viszonyított aránya (települési arány) közötti eltérés több mint huszonöt százalékpont. E pontnak való megfelelésről az igénylési rendelet 3. számú mellékletének kitöltésével nyilatkozik a fenntartó.

18 Óvodai fejlesztő program - 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. Feltételei: 1.az adott nevelési évben az óvoda, tagóvoda felvételi körzetében élő, óvodás korú hhh gyermekeknek korcsoportonként legalább hetven százaléka részt vesz az óvodai nevelésben 2. az óvodában, tagóvodában a hhh gyermekek aránya eléri a tizenöt százalékot 3. az egyes csoportokban a hhh gyermekek csoporton belüli aránya közötti eltérés nem lehet nagyobb 25 százalékpontnál - E pontnak való megfelelésről az igénylési rendelet 5.a. számú mellékletének kitöltésével nyilatkozik a fenntartó.

19 Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása 23/2009. (V. 22.) OKM R. A felhasználás keretei - az 1. sz. melléklet szerint meghatározott mértékben a miniszteri közleményben kiadott iskolai, óvodai pedagógiai programban meghatározott tevékenységekre, célok megvalósítására használható fel - a pedagógiai szakszolgáltatások igénybevételére fordítható keret többletszolgáltatások igénybevételére fordítható, a szakszolgáltatóval kötött megállapodás alapján A támogatás összege - képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés esetében legfeljebb Ft/fő, -óvodai fejlesztő program esetében legfeljebb Ft/fő A támogatás 2009 szept. 1-jétől december 31-ig tartó időszakra igényelhető. (A támogatás a októberi statisztikai létszámadatok alapján igényelhető és használható fel.)

20 Integrációs rendszerben résztvevő pedagógusok kiegészítő illetményére fordítható támogatás Áttekintés Jogszabályi háttér: a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 15/A. Az integrációs támogatási rendszerbe bekapcsolódott intézmények fenntartói vehetik igénybe Az integrációs támogatási rendszerbe bekapcsolódott intézményekben foglalkoztatott pedagógusoknak adható Általános iskola: a képesség-kibontakoztató vagy az integrációs felkészítést szervező intézményben a hhh tanulók iskolai aránya meghaladja az öt százalékot Óvoda: a személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató programban részt vevő hhh gyermekek óvodai aránya meghaladja a tizenöt százalékot

21 Integrációs rendszerben résztvevő pedagógusok kiegészítő illetményére fordítható támogatás Pedagógus által ellátandó tevékenységek (legalább három) Óvoda: a) közreműködés az integrációs pedagógiai rendszer megvalósítására létrehozott intézményi munkacsoport munkájában, b) közreműködés az integrációs támogatási rendszerrel összefüggő módszertani adaptációt segítő munkacsoport munkájában, c) részvétel olyan továbbképzéseken, amely az érintett gyermekek, tanulók felkészítéséhez szükséges, d) az ötéves kor előtti óvodai beíratás, az óvodából való hiányzás csökkentését szolgáló tevékenység segítése, e) a korai képességgondozás feladatainak ellátása, f) az óvodából az iskolába történő átmenet megkönnyítését szolgáló tevékenység segítése, g) együttműködés a gyermekvédelem, a családvédelem, a szociális gondoskodás, az egészségügyi ellátórendszer szakembereivel; Általános iskola: a) az a)-c), f) pont alattiak ellátása, b) az érintett tanulók nevelésének-oktatásának egyéni fejlesztési terv szerinti végzése, ennek keretei között a tanuló teljesítményének rendszeres értékelése, c) a regionális szakmai műhely tevékenységének segítése, d) az érintett tanulók középfokú iskolai továbbhaladásának segítése.

22 Integrációs rendszerben résztvevő pedagógusok kiegészítő illetményére fordítható támogatás - Alapvető feltétele: képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés, vagy óvodai fejlesztő program után járó támogatásban részesüljön a fenntartó (pozitív elbírálás) szeptember 1-jétől december 31-ig tartó időszakra igényelhető - Sávok (tagintézményi szinten, a évi októberi statisztikai létszámadatok alapján): - I. ált. iskola: %: legfeljebb Ft per/fő összeg %: legfeljebb Ft per/fő összeg %: legfeljebb Ft per/fő összeg - 60% felett: legfeljebb Ft per/fő összeg - II. óvoda: %: legfeljebb Ft per/fő összeg - 50% felett: legfeljebb Ft per/fő összeg január 1-től aug. 31-ig a 2010-es költségvetési tv. alapján a októberi statisztikai létszámadatok szerint.

23 Integrációs rendszerben résztvevő pedagógusok kiegészítő illetményére fordítható támogatás - feladatterv (7. számú mellékelt): tevékenységek és a kiegészítő illetmény összege - a pedagógusok személye a támogatási időszakban változhat - fenntartó által elkészített összesítés: 8. számú melléklet - intézményi támogatás: legfeljebb a feladattervben meghatározott összegek munkaadókat terhelő járulékokkal növelt teljes összege Folyósítás: szeptember havi nettó finanszírozással, havi egyenlő ütemezésben Az integrációs program megvalósításáról szóló Együttműködési megállapodás kitér a kiegészítő illetmény szerinti feladatok ellátására és értékelésére Monitoring és ellenőrzés: pedagógusok kiegészítő illetménye esetén a pénzügyi elszámolást az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága, az intézményi önértékelést az OOIH vizsgálja, valamint az Oktatási Hivatal szakmai és hatósági ellenőrzést végez.

24 Pedagógusok kiegészítő illetményére fordítható támogatás Mekkora az egy pedagógusnak adható összeg? Havi bruttó Ft-tól Ft-ig. - A konkrét összeget az intézmény vezetője határozta meg. - Az intézmény által szétosztható keret az ott tanuló halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolán belüli arányától és számától függ.

25 Pedagógusok anyagi támogatása, kiegészítő illetmény igénylése - megyei bontás Főváros Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Jász-Nagykun-Szolnok Tolna Vas Veszprém Zala

26 Útravaló Ösztöndíjprogram Út a középiskolába (8500 fő/tanév) Út az érettségihez (8000 fő/tanév) Út a szakmához (4000 fő/tanév) Út a tudományhoz (kb. 90 projekt/tanév) az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet Magas túlpályázás, 2008-ban a pályázó közoktatási intézmények az Esélyegyenlőségi alprogramokra összesen db tanulói, és db mentori pályázatot nyújtottak be. Eredmények: - a résztvevő tanulók körében csökken a lemorzsolódás, - az oktatási intézmények pedagógiai gyakorlata gazdagodik, modernizálódik es pályázati felhívás megjelent: augusztus 28-án pénteken.

27 Útravaló Ösztöndíjprogram Útravaló ösztöndíjprogram - a évi pályázatra jelentkezett hhhh tanulók régiónkénti megoszlását az alábbi grafikon szemlélteti:

28 Esélyteremtő programok, intézkedések AJTP, AJKP, AJKSZP Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja: (kollégiumi finanszírozás, ezen felül középiskolai normatíva, költségv. tv. 3. számú melléklet) Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja: (kollégiumi finanszírozás, ezen felül középiskolai normatíva, amit az iskolák a programban bennlévő 0. évfolyamos tanulók esetében kapnak, költségv. tv. 3. számú melléklet) Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programja: (kollégiumi finanszírozás, szakiskolai további támogatás + középiskolai normatíva + infrastrukturális fejlesztés (költségv. tv. 3. számú, 5. számú melléklet + fejezeti előirányzat ) Szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok felsőfokú tanulmányait elősegítő program, Mentor program

29 Esélyteremtő programok, intézkedések, ÚMFT TÁMOP Oktatási esélyegyenlőség és integráció kiemelt projekt TÁMOP Oktatási esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása TÁMOP Integrációs gyakorlatot folytató iskolák minőségbiztosítása, szakmai szolgáltató hálózatokkal történő együttműködésük támogatása TÁMOP A halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok felsőfokú képzésbe irányuló továbbtanulási útjainak megerősítése, Láthatatlan kollégiumi programok támogatása TÁMOP A komponens: Tanoda programok támogatása TÁMOP B komponens: Antidiszkriminációs jelzőrendszer kiépítése TÁMOP A komponens: Új tanulási formák és rendszerek - kiemelt projekt KÁF TÁMOP A és B komponens ( es AT): Új tanulási formák és rendszerek - pályázatos rész, közvetett támogatás KÁF

30 Esélyteremtő programok, intézkedések hatása külső tényezők befolyása A tárca esélyegyenlőségi programjainak megvalósulását különösen a következő külső tényezők befolyásolhatják: - a várható demográfiai folyamatok, - a szegregációs jelenségekből fakadó hátrányok, - a munkaerőpiaci változások, - néhány fontosabb társadalomszerkezeti jellemző alakulása, - a közszektor működésében prognosztizálható változások

31 Köszönöm a figyelmet! Hegyiné Pallaghy Szilvia osztályvezető OKM, Esélyegyenlőségi Főigazgatóság

Esélyegyenlőségi Főigazgatóság OKM

Esélyegyenlőségi Főigazgatóság OKM Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása, valamint az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása igénylésének részletes szabályairól szóló 23/2009.

Részletesebben

Az IPR bevezetését szükségessé tevő külső és belső tényezők feltárása

Az IPR bevezetését szükségessé tevő külső és belső tényezők feltárása Palik Szilvia: Az IPR bevezetését szükségessé tevő külső és belső tényezők feltárása A Kikelet Óvoda nevelő, valamint közösségi szerepét, s ezzel egyidejűleg ezek személyi, infrastrukturális, gazdálkodási,

Részletesebben

Útmutató az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítéshez, az IPR bevezetéséhez

Útmutató az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítéshez, az IPR bevezetéséhez Útmutató az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítéshez, az IPR bevezetéséhez Írta: Fülöp Istvánné Felelős szerkesztő: Bényei Sándor Közreműködtek: Erdőháti Imréné Horákné Béres Zsuzsa Kálmán

Részletesebben

GYAKORLATI ÚTMUTATÓ. 1 105. (1) A helyi önkormányzat az önkormányzati intézkedési terv, illetve a fővárosi, megyei fejlesztési terv részeként vagy az

GYAKORLATI ÚTMUTATÓ. 1 105. (1) A helyi önkormányzat az önkormányzati intézkedési terv, illetve a fővárosi, megyei fejlesztési terv részeként vagy az GYAKORLATI ÚTMUTATÓ Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervek kidolgozásához a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség

Részletesebben

A Kormány. /2010. ( ) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. /2010. ( ) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány /2010. ( ) Korm. h a t á r o z a t a a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a 2010-2011. évekre szóló kormányzati intézkedési tervről A Kormány a Roma Integráció Évtizede

Részletesebben

A gyerekek. Szemenyei Mariann Végh Zoltán Ákos. Bevezetés. A tanulmány fókuszai

A gyerekek. Szemenyei Mariann Végh Zoltán Ákos. Bevezetés. A tanulmány fókuszai Szemenyei Mariann Végh Zoltán Ákos A gyerekek Bevezetés A következõ tanulmány a kötetben szereplõ más fejezetekben található írásoktól némiképp eltérõ. Jelen írás egy szöveggyûjtés, amely összegzi a gyermek,

Részletesebben

2007. évi LXXXVII. törvény. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról

2007. évi LXXXVII. törvény. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról 2007. évi LXXXVII. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról 1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 12. -a a következő (6) bekezdéssel egészül

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 14248 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 145. szám 3. Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben

Tóth Károly Esélyegyenlõségi és deszegregációs programok a szakképzésben

Tóth Károly Esélyegyenlõségi és deszegregációs programok a szakképzésben Tóth Károly Esélyegyenlõségi és deszegregációs programok a szakképzésben Tóth Károly ESÉLYEGYENLÕSÉGI ÉS DESZEGREGÁCIÓS PROGRAMOK A SZAKKÉPZÉSBEN Szeged, 2013 Projektcím: Dél-alföldi Felnõttképzési Szakképzési

Részletesebben

Jogszabályi háttérelemzések (oktatási, munkaügyi, szociális), összefüggések, megállapítások, kodifikációs javaslatok

Jogszabályi háttérelemzések (oktatási, munkaügyi, szociális), összefüggések, megállapítások, kodifikációs javaslatok Jogszabályi háttérelemzések (oktatási, munkaügyi, szociális), összefüggések, megállapítások, kodifikációs javaslatok I. A célcsoport meghatározásánál használt fogalmak értelmezéséhez célszerű áttekinteni

Részletesebben

SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS

SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS SZANY 2010. Tartalomjegyzék Jogszabályi háttér Bevezetés Helyzetelemzés Célkitűzések 3. oldal

Részletesebben

Budapest, 2012. február

Budapest, 2012. február NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 2772-2/2012. ELŐTERJESZTÉS a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja és a Halmozottan

Részletesebben

Közoktatási Esélyegyenlőségi Program

Közoktatási Esélyegyenlőségi Program 1 Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi Program 2007. Készítették: a Ráció Szakértői Iroda munkatársai Törzsök Károlyné dr. irodavezető Szakértői ig. szám: 005678-02

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata közoktatási esélyegyenlőségi program és intézkedési terv 2009.

Pápa Város Önkormányzata közoktatási esélyegyenlőségi program és intézkedési terv 2009. Pápa Város Önkormányzata közoktatási esélyegyenlőségi program és intézkedési terv 2009. 1 Tartalomjegyzék 1.Törvényi háttér. 3 2. Bevezetés... 5 2.1.A közoktatás esélyegyenlősége... 6 3. Az intézkedési

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

IKT. SZ: 1016-5/2012. Tárgy: Átfogó értékelés Szuhakálló községi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról.

IKT. SZ: 1016-5/2012. Tárgy: Átfogó értékelés Szuhakálló községi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1016-5/2012. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I I I. N A P I RE N D Tárgy: Átfogó

Részletesebben

1. A kutatás bemutatása. 1.1. A kutatás célja

1. A kutatás bemutatása. 1.1. A kutatás célja MAGYAR VALÓSÁG ANDL HELGA KÓRÓDI MIKLÓS SZŰCS NORBERT VÉG ZOLTÁN ÁKOS Regisztráció, körzethatár, előnyben részesítés A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatásának biztosítása a beiskolázás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI NÉMETEK M

MAGYARORSZÁGI NÉMETEK M MAGYARORSZÁGI NÉMETEK MŰVELŐDÉSI KÖZPONTJÁNAK ISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉGE KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI CSELEKVÉSI TERVE 2010. OKTÓBER 1. - 2015. OKTÓBER 1. 1. Törvényi háttér A 2003. évi CXXV. törvény az

Részletesebben

Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda

Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2011. Készült az intézmény adatszolgáltatása alapján a 2010/2011-es tanév október 01-i statisztikai adatai felhasználásával.

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben

Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium. Intézményi Esélyegyenlőségi Programja

Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium. Intézményi Esélyegyenlőségi Programja Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelési, oktatási sikeressége érdekében Makó 2007. december 1 1. Bevezetés Az Európai Unió napjainkban fokozott

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Helyzetelemzés

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Helyzetelemzés Szigethalom Város Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzés 2012 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Törvényi háttér... 3 3. A közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés és program

Részletesebben

Oklevél érvénytelenítése

Oklevél érvénytelenítése 1250 OKTATÁSI KÖZLÖNY 11. szám Oklevél érvénytelenítése Pásztor Róbert Krisztián Miskolc, 1978. január 2. Törzskönyvi száma: GL-XVI-172/2001. A gépészmérnök végzettséget tanúsító fõiskolai oklevél, melyet

Részletesebben

A PÉCSI VÁROSKÖZPONTI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2011.

A PÉCSI VÁROSKÖZPONTI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2011. A PÉCSI VÁROSKÖZPONTI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2011. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 3 2. Az Intézményi esélyegyenlőségi terv célja,

Részletesebben

Dunaharaszti város közoktatási esélyegyenlőségi programja (helyzetelemzés és intézkedési terv)

Dunaharaszti város közoktatási esélyegyenlőségi programja (helyzetelemzés és intézkedési terv) Dunaharaszti város közoktatási esélyegyenlőségi programja (helyzetelemzés és intézkedési terv) Éves monitoring és felülvizsgálat 2012 Az eredeti dokumentumot 2008-ban készítette: Core Consulting Kft. Aktualizálta:

Részletesebben

138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet. a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet. a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben A jogszabály mai napon hatályos állapota 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben A közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szociális Jelentés Magyarország 2014

Szociális Jelentés Magyarország 2014 Szociális Jelentés Magyarország 2014 1. Bevezető... 5 2. A szegénység és társadalmi kirekesztés megszüntetését célzó meghatározó intézkedések... 6 3. A társadalmi felzárkózás területén a közelmúltban végrehajtott

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a nevelési oktatási intézmények tanévkezdési tapasztalatairól Az anyagot előzetesen véleményezi az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 2 2 Püspökladány Város Polgármesterétől 45

Részletesebben