KÁLMÁN LAJOS ÓVODA, ÁLTAL ÁNOS ISKOLA ÉS MŐVELİDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÁLMÁN LAJOS ÓVODA, ÁLTAL ÁNOS ISKOLA ÉS MŐVELİDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 KÁLMÁN LAJOS ÓVODA, ÁLTAL ÁNOS ISKOLA ÉS MŐVELİDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága 102/2011.(VIII.29.) OKEB. számú határozatával jóváhagyta augusztus 29-én.

2 1 PREAMBULUM Az intézményi SZMSZ jogszabályi alapjai Az SZMSZ hatálya AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Intézményi vagyon, gazdálkodás, foglalkoztatás, adatok: Az intézmény mőködésének alapdokumentumai: Az intézmény bélyegzıi és azok használatának szabályai A bélyegzık felirata és lenyomata Az intézményi bélyegzık használatával kapcsolatos kötelezettségek és jogok Az intézmény képviselete Aláírási jogok Gyermek és tanuló létszámok, férıhelyek Maximálisan felvehetı létszám, férıhely ORGANOGRAM Az intézmény vezetése- Igazgatóság Igazgató Gazdasági hivatal: Az intézmény vezetésének feladatköre A közös igazgatású közoktatási intézmény igazgatója Közös igazgatású közoktatási intézmény igazgató tanácsa: Az igazgató tanács összetétele: Gazdasági igazgató helyettes: Intézményegység vezetık: Szakmai munkaközösségek Az intézményegységek szervezeti felépítése és feladat ellátása Kálmán Lajos NOMH Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Kálmán Lajos NOMH Móricz Zsigmond Általános Iskolája Kálmán Lajos NOMH Hetényegyházi Mővelıdési Háza Kálmán Lajos NOMH Ménteleki Általános Iskolája Kálmán Lajos NOMH Kadafalvi Általános Iskolája Kálmán Lajos NOMH Egyetértés Utcai Óvodája Kálmán Lajos NOMH Hetényegyházi Óvodája AZ INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGEINEK MŐKÖDÉS RENDJE Az Intézményi feladatellátás A gyermekek fogadásának rendje Intézményegységi sajátosságok A munkáltatói jogkör gyakorlása

3 4.2.1 Közalkalmazotti jogviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létrejöttének rendje Az intézmény dolgozóinak jogai és kötelezettségei Utasítási, intézkedési jog gyakorlása A munkavégzés általános szabályai A gazdálkodás rendje Az ügyvitel rendje Az intézményi munka tervezése Beszámoló az intézmény tevékenységérıl Az intézményen belüli kapcsolatok rendje A KÖTELEZİ, TANÓRAI ÉS A NEM KÖTELEZİ TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI A napirenden, tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái Szervezeti formák A tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó szabályok A mindennapos testmozgás formái Az iskolai sportkör mőködési rendje Az iskolai sportkör és a vezetés kapcsolatának formája és rendje A fakultatív hit és vallásoktatás idıpontját és helyét biztosító eljárás AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI, KAPCSOLATUK EGYMÁSSAL ÉS AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSÉVEL Az intézmény közösségei: Az intézmény nevelıtestület összetétele A nevelıtestület feladatkörébe átruházott feladatok A SZÜLİK ÉS DIÁKOK SZERVEZETEI A szülıi szervezetek és az intézményegység vezetık valamint az igazgató közötti kapcsolattartás rendje Az általános iskolai feladatot ellátó intézményegységekben a tanulók érdekeiket diák-önkormányzatokban érvényesítik A diákönkormányzat kapcsolattartásformája és rendje Az intézményközi Szülıi Munkaközösség Az általános iskolai feladatot ellátó intézményegységekben a tanulók érdekeiket diák-önkormányzatokban érvényesítik Az intézményegységekben mőködı diákönkormányzatok A RENDSZERES TÁJÉKOZTATÁS, VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS ÉS MEGISMERTETÉS RENDJE A GYERMEKEK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI KÖNYVTÁR MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI, FELADATAI, RENDJE A nevelı-oktató munka, a tanulók önálló ismeretszerzésének elısegítése, a lakossági igények érdekében az egységekben könyvtár mőködik

4 10.2 Az intézményegységek specialitásai Kálmán Lajos NOMH Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Kálmán Lajos NOMH Móricz Zsigmond Általános Iskola Posta utcai Iskolai Könyvtára Kálmán Lajos NOMH Móricz Zsigmond Általános Iskolája Iskola utcai könyvtára KÜLSİ KAPCSOLATOK RENDSZERE, A KAPCSOLATTARTÁS FORMÁJA, MÓDJA, RENDJE Az intézményt külsı kapcsolatokban az igazgató képviseli Az intézményegységek fenntartják kialakult szakmai és nemzetközi kapcsolataikat Az intézményegységek további saját kapcsolatai TÁJÉKOZTATÁS AZ INTÉZMÉNY MUNKÁJÁRÓL, SZERVEZETÉRİL A tájékoztatás, megismerés biztosított A tájékoztatás kérésének és adásának rendje AZ ISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉGEK TANKÖNYVELLÁTÁSÁNAK RENDJE AZ INTÉZMÉNY BELSİ ELLENİRZÉSÉNEK RENDJE és FEUVE...95 A szakmai, pedagógiai tevékenységgel összefüggı ellenırzési feladatok: AZ INTÉZMÉNYI DOKUMENTUMOK NYILVÁNOSSÁGA ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK, HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁNAK RENDJE RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS ELLÁTÁS FORMÁI, RENDJE Az ellátás formái Az ellátás rendje AZ INTÉZMÉNYI VÉDİ, ÓVÓ ELİÍRÁSOK, ELJÁRÁSOK RENDJE Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátási rendje Gyermek és tanulóbaleset megelızési feladatai, illetve baleset esetén teendı intézkedések A nevelı és oktató munka egészséges és biztonságos feltételei megteremtésével összefüggı tevékenység rendje KERESET-KIEGÉSZÍTÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK számú melléklet Irattárazási szabályzat számú melléklet Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Mővelıdési Ház Adatvédelmi szabályzata

5 3. számú melléklet Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Könyvtárának Győjtıköri szabályzata számú melléklet: Móricz Zsigmond Általános Iskola Könyvtárának Győjtıköri szabályzata számú melléklet: Ménteleki Általános Iskola Könyvtárának Győjtıköri szabályzata Számú melléklet: Kadafalvi Általános Iskola Könyvtárának Győjtıköri szabályzata Számú melléklet Móricz Zsigmond Általános Iskola iskolakönyvtárának és a Katona József Könyvtár Fiókkönyvtárának Könyvtár Házirendje számú melléklet: Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Könyvtárának Szervezeti Szabályzata számú melléklet: Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Könyvtárának házirendje számú melléklet Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Könyvtárának Tartós tankönyv kezelésének szabályzata számú melléklet: Kálmán Lajos NOMH Iskolai Könyvtárainak Katalógusépítési szabályzata Számú melléklete: A Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Mővelıdési Ház szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Számú melléklet: Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Általános Mővelıdési Központ Igazgató Tanácsának Szervezeti Mőködési Szabályzata Függelékek

6 1 PREAMBULUM A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja, hogy meghatározza a Kálmán Lajos NOMH mőködési rendjét Többcélú Közös Igazgatású Intézmény, mint közoktatási intézmény szervezeti felépítését, az intézményi mőködés belsı rendjét, a belsı és külsı kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazon rendelkezéseket melyekrıl jogszabály nem rendelkezik. Az SZMSZ az intézmény Pedagógiai Programjában valamint az intézményi munkatervben megfogalmazott cél és feladatrendszer tevékenységeinek és folyamatainak koherens, racionális és hatékony megvalósulását szolgálja. 1.1 Az intézményi SZMSZ jogszabályi alapjai A közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény (továbbiakban: Kt.) 40. (1)-(3); 138/1992 (X. 8.). Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben ( továbbiakban: Korm. rendelet) A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. végrehajtásáról szóló tv. a mővészeti, közmővelıdési és a közgyőjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyáról rendelkezı paragrafusok A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI.8.) MKM r. (továbbiakban: MKM r.) 4., 6/C., 8. (3), 50. a), 3. sz. melléklet; A költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm.r. (továbbiakban: Ellenırzési r.) 4. (3); A muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997.évi CXL. törvény; Az évi LXV törvény a helyi önkormányzatokról 70. A közalkalmazotti törvény végrehajtásáról szóló többször módosított 150/1992. (XI.20.) számú Kormányrendelet; Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998.(XII.30.) Korm.r. (továbbiakban: Ámr.) 150/1992. (XI. 20.) számú Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXIII. törvény végrehajtásáról a mővészeti, a közmővelıdési és a közgyőjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggı egyes kérdések rendezése.a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszerérıl, követelményeirıl és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000 (I.14.) sz. módosított 12/2002 (IV.13.) sz. NKÖM rendelet A tankönyvpiac rendjérıl szóló évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Ttv.) 8/E. és 29. (3); 6

7 A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyv-támogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjérıl szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM r. (továbbiakban: Tankönyv r.) 23. (5). Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII.19) Kormány rendelet Az államháztartásról szóló évi XXXVIII tv. 1.2 Az SZMSZ hatálya Az SZMSZ hatálya kiterjed az intézmény valamennyi intézményegységére, telephelyére, az intézményben pedagógus és nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottjára, az intézményegységekben, telephelyeken ellátott gyermekekre, a tanulói jogviszonyban álló tanulókra, valamint törvényes gondviselıjükre, az intézményben mőködı testületekre, szervezeti egységekre, közösségekre, az intézmény szolgáltatásait igénybe vevıkre, A szervezeti és mőködési szabályzat és a mellékletét képezı egyéb belsı szabályzatok az intézmény valamennyi közalkalmazottjára nézve kötelezı érvényőek A szervezeti és mőködési szabályzat a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé, és határozatlan idıre szól. 2 AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Az alapító okiratot Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése a 176/2011. (V.26.) KH. számú határozatának 3. számú mellékleteként hagyta jóvá. Alapító Okirat kelte: június Alapítás idıpontja: július 1. ALAPÍTÓ OKIRAT Költségvetési szerv neve: Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Mővelıdési Ház Költségvetési szerv rövid neve: KLNOMH Közoktatási Intézmény Székhelye: 6000 Kecskemét, Alkony u. 11. Jogelıd: Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Móricz Zsigmond Általános Mővelıdési Központ 7

8 Ménteleki Általános Iskola Kadafalvi Általános Iskola Egyetértés Utcai Óvoda Hetényegyházi Óvoda Jogszabályban meghatározott közfeladata: a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben foglaltak szerinti tevékenység Szakágazati száma: Alapfokú oktatás Mőködési köre / illetékessége: Kecskemét közigazgatási területe Törzskönyvi száma: Az alapító okirat száma: /2009/d Típusa: Közös igazgatású közoktatási intézmény OM azonosítója: Irányító szerv neve: Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése Székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. Alapító / Fenntartó neve: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. A költségvetési szerv jogállása: Jogi személy Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. Gazdálkodási besorolása, jogköre: Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. Alaptevékenysége: o A jóváhagyott helyi óvodai nevelési program szerinti óvodai nevelés. Óvodai Integrációs Program mőködtetése. Sajátos nevelési igényő, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos, tartós és súlyos rendellenességével küzdı gyermekek nevelése, oktatása, valamint a szakértıi bizottság javaslata alapján integrálható beszéd-, látás-, hallás-, mozgássérült és autista gyermek, tanulói integrált nevelése, oktatása, igény szerint utazó gyógypedagógiai szolgáltatás igénybevételével. Szakértıi javaslat alapján integrálható sajátos nevelési igényő beszédfogyatékos, autista gyermekek integrált óvodai nevelése. o A jóváhagyott pedagógiai program alapján: Nappali rendszerő általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatás. Nappali rendszerő általános iskolai nevelés, oktatás. Német nyelvoktató kisebbségi oktatás. Magyar - német két tanítási nyelvő oktatás. Alapfokú mővészeti oktatás. Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás. Iskolaotthonos oktatás az 1-4. évfolyamon. Különleges helyzetben lévı tanulók fejlesztése Integrációs Pedagógiai Program szerint. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdı gyermekek fejlesztése, oktatása fejlesztıpedagógus segítségével. Sajátos nevelési igényő, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos, tartós és súlyos rendellenességével küzdı gyermekek nevelése, oktatása, valamint a szakértıi bizottság javaslata alapján 8

9 integrálható beszéd-, látás-, hallás-, mozgássérült és autista gyermek, tanulói integrált nevelése, oktatása, igény szerint utazó gyógypedagógiai szolgáltatás igénybevételével. o Iskolai könyvtári tevékenység. o Diáksport. o Mővelıdési otthon tevékenység. o Mővelıdési központok, házak tevékenysége. o Közmővelıdési, könyvtári tevékenység. o Óvoda - iskola program. o Óvodai intézményi közétkeztetés. o Iskolai intézményi közétkeztetés. o Munkahelyi vendéglátás. o Tanulók tankönyvellátása. o Tanulók szociális helyzetétıl függı ingyenes tankönyvellátás. Alaptevékenység szakfeladatai: Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Egyéb vendéglátás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Alapfokú mővészetoktatás képzı- és iparmővészeti, táncmővészeti, szín- és bábmővészeti ágban Kulturális képzés Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthoni nevelése Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Szakmai továbbképzések 9

10 Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás Kulturális mősorok, rendezvények, kiállítások szervezése Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megırzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Intézményegységei: 1. Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Mővelıdési Ház Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye 6000 Kecskemét, Alkony utca Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Mővelıdési Ház Móricz Zsigmond Általános Iskolája 6044 Hetényegyháza, Iskola utca Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Mővelıdési Ház Hetényegyházi Mővelıdési Háza 6044 Hetényegyháza, Kossuth u Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Mővelıdési Ház Ménteleki Általános Iskolája 6008 Méntelek, Kecskeméti út Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Mővelıdési Ház Kadafalvi Általános Iskolája 6000 Kecskemét, Boróka utca Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Mővelıdési Ház Egyetértés Utcai Óvodája 6000 Kecskemét, Egyetértés utca Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Mővelıdési Ház Hetényegyházi Óvodája 6044 Hetényegyháza, Pajtás utca 2. Évfolyamai:1-8. évfolyam (általános iskola) évfolyam (alapfokú mővészetoktatás) Maximális gyermek-, tanulólétszám: Óvoda: 570 fı Általános Iskola fı Mővészeti ágak, tanszakok: a Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézményegységében. Mőködı feladatellátási hely (mind a három mővészeti ág és tanszak esetében): Kecskemét, Alkony u. 11. Képzı- és iparmővészeti ág 240 fı grafika, kézmőves, fotó- videó tanszak Táncmővészeti ág modern-kortárs tánc, társastánc tanszak Színmővészeti-bábmővészet, színjáték tanszak Szakképesítés, tanulmányi terület: nincs Telephelyei és a feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 220 fı 120 fı 10

11 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló: 6000 Kecskemét Alkony utca 11. (iskola) szám alatti 12464/16 helyrajzi számú ingatlan a Magyarországi Németek Általános Mővelıdési Központja Intézményfenntartó és Mőködtetı Közalapítvány által fenntartott nevelési-oktatási intézmény mőködési engedélyezéséhez szükséges, általa kizárólagosan használt helyiségek kivételével, valamint a használatra vonatkozó megállapodásban foglalt helyiségek közös használatával Kecskemét, Egyetértés u (óvoda) 10572,10573, 6000 Kecskemét, Boróka utca 4. (iskola) 11748/4, 6000 Kecskemét, Boróka utca 2.(óvoda) 11748/3, 6008 Méntelek, Kecskeméti út 41. (óvoda/iskola) 10633/15 és 10642, 6044 Hetényegyháza Iskola utca 1.(iskola) 20797/ Hetényegyháza, Posta utca Hetényegyháza, Móricz Zs. u. 9. (iskola) Hetényegyháza, Pajtás utca 2. (óvoda) 20794/ Hetényegyháza, Kossuth utca 17. (óvoda) 20313/ Hetényegyháza, Kossuth utca 83. (mővelıdési ház) 20457/2 helyrajzi számú ingatlanok. Feladatellátást szolgáló vagyon: A fenti ingatlanvagyon és az intézmény vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök Vagyon feletti rendelkezés: o A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 25/2003. (VI.2.) rendeletében foglaltak szerint kell eljárni. o Az intézmény kezelésében lévı vagyon csak az alaptevékenység, a rendeltetésszerő mőködés veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe. Az intézményvezetı kinevezése: Az intézmény vezetıjét Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény és a 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben alapján bízza meg. Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: o a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján, közalkalmazotti jogviszony o a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény alapján, polgári jogi jogviszony o a Munka Törvénykönyvérıl szóló évi XXII. törvény alapján munkaviszony Jelenleg a szakmai tevékenységet ellátók létszáma: 165 AZ intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám: 41 AZ engedélyezett létszám összesen: 206. Az alaptevékenységet meghatározó új jelentısebb jogszabályok: évi LXXIX. törvény a közoktatásról évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjérıl évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlıségük biztosításáról 296/2008. (XII. 11.) Korm. r. A közoktatási diákigazolvány kiadásáról és használatáról 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény vég- 11

12 rehajtásáról 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségrıl és a pedagógiai szakszolgálatokról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl 10/1994. (V. 13.) MKM rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekrıl és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közremőködés feltételeirıl 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 31/2005. (XII. 22.) OM rendelet a nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényő tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjérıl 17/2004. (V. 20.) OM rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérıl, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról 3/2002. (II. 15.) OM rendelet a közoktatás minıségbiztosításáról és minıségfejlesztésérıl 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet a kerettantervek kiadásáról, bevezetésérıl és alkalmazásáról 24/1997. (VI.5) MKM rendelet Az alapmőveltségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról a 11/1994. (VI.8) MKM rendelet 26 (2)-(3) bekezdés elıírása alapján. Mindenkori Miniszteri rendelet az aktuális év rendjérıl. 2.1 Intézményi vagyon, gazdálkodás, foglalkoztatás, adatok: Feladatellátást szolgáló vagyon: Az Alapító Okiratban jelzett ingatlanvagyon és az intézmény vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök Vagyon feletti rendelkezés: o A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlésének vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni. o Az intézmény kezelésében lévı vagyon csak az alaptevékenység, a rendeltetésszerő mőködés veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe. o A vagyonnal való gazdálkodásért elsıdlegesen az igazgató tartozik felelısséggel. A vagyonnal való gazdálkodás végrehajtásában a gazdasági igazgatóhelyettes általános jelleggel, míg az 12

13 intézményegység-vezetı az érintett intézményegység által használt vagyontárgy tekintetében vesz részt, a jogszabályokban, illetve a belsı szabályzatokban meghatározott felelısséggel. Az intézmény gazdálkodása Az intézmény a fenntartó által jóváhagyott költségvetés szerint gazdálkodik. Az üzemeltetés, mőködtetés forrásai az állami támogatás (alap és kiegészítı normatívák), önkormányzati támogatás. Feladatmutatók: Óvodai nevelés Feladatmutató: gyermekek létszáma (fı) Teljesítménymutató: óvodai csoportok száma Óvodáztatási támogatásra szorulók száma Általános iskolai nappali rendszerő nevelés, oktatás Feladatmutató: tanulók létszáma (fı) Teljesítménymutató: tanulócsoportok száma Intézményi vagyon mőködtetése Feladatmutató: gyermek, tanulói létszám Óvodai, iskolai intézményi közétkeztetés Feladatmutató: étkeztetésben részesülık száma Teljesítménymutató: élelmezési napok száma Alapfokú mővészeti oktatás Feladatmutató: tanulók létszáma (fı) Teljesítménymutató: mővészeti ágak, tanszakok, csoportok száma 13

14 Iskola könyvtár (Posta utcai telephely) Feladatmutató: beiratkozott olvasók száma, programok száma, programok résztvevıinek létszáma (fı) Teljesítménymutató: nincs Adatok Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre: Önálló jogi személy, elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı, önállóan gazdálkodó és mőködı költségvetési szerv. Pénzeszközeinek kezelése az önkormányzat által meghatározott belföldi hitelintézetnél nyitott számlán történik, más hitelintézetnél számlát nem nyithat. Az intézmény egyéb adatai számlavezetı pénzintézete: OTP Bank NYRt bankszámlaszáma: OTP RT adószáma: törzsszáma:

15 2.2 Az intézmény mőködésének alapdokumentumai: Alapdokumentumok alapító okirat éves intézményi munkaterv oktatási intézményegységek tanévre szóló munkaterve, közmővelıdési intézményegység naptári évre szóló munkaterve intézményegységek házi rendje jelen intézményi SZMSZ a mellékleteivel intézményi házirend óvodai nevelési program gyakornoki szabályzat az intézményi pedagógiai, mővelıdési program minıségirányítási program, dokumentumok és adatok honlapon helyben szokásos módon közzétételi biztosítása a nyilvánosság felé 15

16 2.3 Az intézmény bélyegzıi és azok használatának szabályai A bélyegzık felirata és lenyomata 16

17 Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Mővelıdési Ház 6000 Kecskemét, Alkony u

18 Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Mővelıdési Ház Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye 6000 Kecskemét, Alkony u

19 Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Mővelıdési Ház Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye 6000 Kecskemét, Alkony u. 11. Adószám:

20 Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Mővelıdési Ház Móricz Zsigmond Általános Iskolája 6044 Kecskemét, Iskola u

21 Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Mővelıdési Ház Ménteleki Általános Iskolája 6008 Méntelek, Kecskeméti u. 41. Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Mővelıdési Ház Kadafalvi Általános Iskolája 6000 Kecskemét, Boróka u

22 Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Mővelıdési Ház Hetényegyházi Mővelıdési Háza 6044 Hetényegyháza, Kossuth utca

23 Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Mővelıdési Ház Hetényegyházi Óvodája 6000 Kecskemét, Pajtás utca 2. 23

24 Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Mővelıdési Ház Egyetértés utcai Óvodája 6000 Kecskemét, Egyetértés u

25 Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Mővelıdési Ház 6000 Kecskemét, Alkony u. 11. Adószám: Bankszlasz.: Az intézményegységek részére a telephely nevét, címét tartalmazó bélyegzı kerül kiadmányozásra. 25

26 2.3.2 Az intézményi bélyegzık használatával kapcsolatos kötelezettségek és jogok A bélyegzı használat részletes szabályait, a jogosultságokat és a kötelezettségeket külön igazgatói utasítás szabályozza, különös tekintettel a tárolási helyre, felhasználásra jogosult személyekre, használat érvényességére, kiadmányozásra, lenyomat szerinti darabszámra 2.4 Az intézmény képviselete Az intézmény képviseletére az intézmény igazgatója jogosult. Ennek ellátását akadályoztatása esetén egy-egy területet, feladatot illetıen megbízással átadhat. Az intézményegység-vezetı az általa vezetett szervezeti egységet érintı hatósági ügyben, bírósági, rendvédelmi eljárásban képviselıként járhat el. (tanuló) 2.5 Aláírási jogok Az intézmény igazgatója jogosult kiadmányozási, kötelezettségvállalási, utalványozási, munkáltatói kérdésekben eljárni, a keletkezett ügyiratokat - mint egyszemélyi felelıs - aláírásával ellátni. Az igazgató az aláírási jogot szükséges esetben átruházhatja. A gazdasági igazgatóhelyettes jogosult az intézményi kötelezettségvállalások ellenjegyzésére. 2.6 Gyermek és tanuló létszámok, férıhelyek Maximálisan felvehetı létszám, férıhely Az intézmény, illetve az intézményegységek engedélyezett létszámát és férıhelyeinek számát az alapító okirat, illetve az irányító szerv mindenkor hatályos határozatai tartalmazzák. 26

27 3 ORGANOGRAM A többcélú közös igazgatású intézmény szervezıdési szintjei A szint IGAZGATÓSÁG Igazgató Gazdasági hivatal Gazdasági igazgatóhelyettes B szint INTÉZMÉNYEGYSÉGEK Intézményegység-vezetık és intézményegység-vezetı helyettesek Székhelyen mőködı iskola Telephelyeken mőködı intézményegységek iskolák óvodák mővelıdési ház iskola könyvtár C szint IGAZGATÓ TANÁCS Igazgató vezeti Intézményegység-vezetık tagjai 27

28 A B szint szervezeti egységei Telephelyeken mőködı Székhelyen mőködı KÁLMÁN LA- JOS NOMH Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye 6000 Kecskemét Alkony u. 11. KÁLMÁN LA- JOS NOMH Egyetértés Utcai Óvodája 6000 Kecskemét Egyetértés u KÁLMÁN LA- JOS NOMH Hetényegyházi Óvodája 6044 Hetényegyháza Pajtás u. 2. KÁLMÁN LA- JOS NOMH Kadafalvi Általános Iskolája 6000 Kecskemét Boróka u. 4. KÁLMÁN LA- JOS NOMH Ménteleki Általános Iskolája 6000 Kecskemét Kecskeméti út 41. KÁLMÁN LA- JOS NOMH Móricz Zsigmond Általános Iskolája 6044 Hetényegyháza Iskola u. 1. KÁLMÁN LA- JOS NOMH Hetényegyházi Mővelıdési Háza 6044 Hetényegyháza Kossuth u. 83. További telephely: 6044 Hetényegyháza Posta u. 3. További telephely: 6044 Hetényegyháza Móricz Zs. u. 9. Telephely: 6008 Méntelek Kecskeméti út 41. További telephely: 6044 Hetényegyháza Kossuth.17. További telephely: 6000 Kecskemét Boróka u

29 3.1 Az intézmény vezetése- Igazgatóság Igazgató Az intézmény egyszemélyi felelıs vezetıje: Az intézmény vezetıjét Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény és a 138/1992.(X.8) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben alapján pályázat útján határozott idıre bízza meg Gazdasági hivatal: Az intézmény belsı ellenırzését a Belvárosi Óvoda és Általános Iskola látja el. Az intézmény önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. Az intézménynek nincs jogi személyiséggel rendelkezı szervezeti egysége. Az intézménynek nincsenek a vagyonkezelésébe, illetve tulajdonosi jogkörébe tartozó gazdálkodó szervezetei. Igazgató Gazdasági igazgató helyettes Könyvelı Könyvelı Munkaügyi ügyintézı Pénztáros Gazdasági ügyintézı A gazdasági hivatal a munkáját a gazdasági igazgató helyettes koordinálása alatt végzi. A gazdasági igazgató helyettes munkáját közvetlenül az intézmény igazgatója határozza meg, a munkaköri leírásban rögzítettek alapján. A Gazdasági Hivatal feladatai a következık: - az éves költségvetés tervezése, - az elıirányzat felhasználás, módosítás, - az intézményüzemeltetés, fenntartás, mőködtetés, beruházás, - a vagyon használat, hasznosítás, - a munkaerı-gazdálkodás, - a pénzkezelés, 29

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) Halimba, Nyirád, Szıc Önkormányzatok Képviselı Testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 9..-a,

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás ALAPÍTÓ OKIRAT Epöl Község Önkormányzatának képviselı-testülete, Bajna Község Önkormányzatának Képviselı-testülete és Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9450/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Az Államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a, továbbá a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-172/2011. Tárgy: Alapító okiratok módosítása Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet)

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) 1. Az intézmény neve: Törzsszáma: 2. Az intézmény székhelye: Tagintézményei: 3. Az intézmény alapító szerve:

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. július 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Tündérkert

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a 2008. január 30-i, illetve a 2008. szeptember 1-jei, valamint a 2009. július 1-jei módosítással Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata, az 1990. évi LXV. törvény 8.

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása Sz: 33/2013.(V.28.) Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Karancskeszi község Önkormányzat Képviselı testületével

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10545/2011. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - a II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Alapító Okirat. 7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási. Intézmény Sióagárdi Általános és Mővészeti

Alapító Okirat. 7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási. Intézmény Sióagárdi Általános és Mővészeti Szám: VI. 337-9/2009. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér 14-16. A L A P Í T Ó O K I R A T Á N A K M Ó D O S Í T Á S A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Város Önkormányzat Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

napirendi pont ELİTERJESZTÉS

napirendi pont ELİTERJESZTÉS Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Igazgatójától 7570 Barcs, Tavasz u. 3. napirendi pont ELİTERJESZTÉS A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények és a Szivárvány EGYMI között a gazdálkodással kapcsolatos

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási és Egyházügyi Bizottsága... számú határozatával jóváhagyta 2009.. hó.- n 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

/ egységes szerkezetben/

/ egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata / egységes szerkezetben/ Iktatószám: 1566-4/2011. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

KIVONAT. Határozat. Kmf. polgármester

KIVONAT. Határozat. Kmf. polgármester Lajosmizse Város Önkormányzata Kihagyva a kihagyandókat! KIVONAT a Képviselı-testület 2012. szeptember 13-i ülésének jegyzıkönyvébıl 144/2012. (IX. 13.) ÖH. A Fekete István Általános Iskola, Kollégium

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Balatoni Regionális Történeti. Kutatóintézet, Könyvtár. Kálmán Imre Emlékház. Siófok

Balatoni Regionális Történeti. Kutatóintézet, Könyvtár. Kálmán Imre Emlékház. Siófok Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Siófok Szervezeti és Működési Szabályzat 1. számú melléklete Ügyrend Szabályzat Gazdálkodási melléklete Hatályos: 2016. október

Részletesebben

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Csehbánya Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Farkasgyepő Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Halimba Község

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Javaslat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Általános Mővelıdési Központ átszervezésére és alapító okiratának módosítására

Javaslat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Általános Mővelıdési Központ átszervezésére és alapító okiratának módosítására Szám: 45951/2006. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Javaslat Salgótarján Megyei Jogú

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

Győri Filharmonikus Zenekar

Győri Filharmonikus Zenekar Győri Filharmonikus Zenekar Ü G Y R E N D Az Intézmény gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggő feladataira Érvényes: 2013. január 1.-től Jóváhagyta:... igazgató Ü G Y R E N D A Győri Filharmonikus

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT

V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT Az utasítás hatálya: a.) alanyi vonatkozásában kiterjed az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (továbbiakban: Fıiskola) Szervezeti és Mőködési Szabályzatában

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 584 / 2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom megyei területi kisebbségi önkormányzatokkal

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a cigány kisebbségi önkormányzattal való együttmőködési megállapodás megkötésére

E L İ T E R J E S Z T É S a cigány kisebbségi önkormányzattal való együttmőködési megállapodás megkötésére E L İ T E R J E S Z T É S a cigány kisebbségi önkormányzattal való együttmőködési megállapodás megkötésére Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. december 14-én tartandó ülésére

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala Fejlesztési többletigények összeállítása Saját bevételek körének tervévre történı kialakítása 0998. (XII.30.) fejezet tervezési szabályai SZMSZ 7/998.

Részletesebben

2.4./ A költségvetési szerv KSH statisztikai számjele:

2.4./ A költségvetési szerv KSH statisztikai számjele: INTÉZMÉNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 38/2011. (II.24.) számú önkormányzati határozatával jóváhagyott Alapító Okirat 3. számú módosításával egységes szerkezetbe foglalva)

Részletesebben

Ügyszám: 08-8/708-3/2013. A L A P Í T Ó O K I R A T

Ügyszám: 08-8/708-3/2013. A L A P Í T Ó O K I R A T Ügyszám: 08-8/708-3/2013. A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - A Sárospataki Kommunális

Részletesebben

Módosítása. Az alapító okirat 12.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Módosítása. Az alapító okirat 12.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Száma: 1/ 2012. ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT Módosítása A bevezető szövegrész helyébe Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 87.,

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Költségvetési szervek ügyrendje Hatályos: 2011. augusztus 31-től. Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény ÜGYRENDJE

Költségvetési szervek ügyrendje Hatályos: 2011. augusztus 31-től. Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény ÜGYRENDJE Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény ÜGYRENDJE... igazgató P.H. A szabályzat az írásba foglalás napjától és a fenti hatálybaléptetés nappal hatályos, alkalmazásáért az intézményvezető a felelős.

Részletesebben

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe:

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe: 1 3. számú melléklet Módosító Okirat Marcali Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal által végzett felülvizsgálat alapján indokoltnak tartja, hogy a Marcali, Barcs, Kadarkút,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

ÜGYREND. intézmény gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggő feladataira

ÜGYREND. intézmény gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggő feladataira ÜGYREND intézmény gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggő feladataira Gyermekjóléti intézmény Ü G Y R E N D Gyermekjóléti intézmény gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggő feladataira

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 1.1 Az intézmény rövidített

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 120. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dunavarsány Város Önkormányzat Erkel Ferenc

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - A Sárospataki Gondozási Központ

Részletesebben

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 (Átfogó felülvizsgálata és módosítása a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi

Részletesebben

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 28-ai soros üléséről 38/2013.(III.28.) sz. önkormányzati határozat: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító

Részletesebben

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának felülvizsgálata Az elıterjesztést

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 2. (2) bekezdése, a közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Rövid és rövidített neve: Megyervárosi Iskola Székhelye: 7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1. Az intézmény

Részletesebben