KÁLMÁN LAJOS ÓVODA, ÁLTAL ÁNOS ISKOLA ÉS MŐVELİDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÁLMÁN LAJOS ÓVODA, ÁLTAL ÁNOS ISKOLA ÉS MŐVELİDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 KÁLMÁN LAJOS ÓVODA, ÁLTAL ÁNOS ISKOLA ÉS MŐVELİDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága 102/2011.(VIII.29.) OKEB. számú határozatával jóváhagyta augusztus 29-én.

2 1 PREAMBULUM Az intézményi SZMSZ jogszabályi alapjai Az SZMSZ hatálya AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Intézményi vagyon, gazdálkodás, foglalkoztatás, adatok: Az intézmény mőködésének alapdokumentumai: Az intézmény bélyegzıi és azok használatának szabályai A bélyegzık felirata és lenyomata Az intézményi bélyegzık használatával kapcsolatos kötelezettségek és jogok Az intézmény képviselete Aláírási jogok Gyermek és tanuló létszámok, férıhelyek Maximálisan felvehetı létszám, férıhely ORGANOGRAM Az intézmény vezetése- Igazgatóság Igazgató Gazdasági hivatal: Az intézmény vezetésének feladatköre A közös igazgatású közoktatási intézmény igazgatója Közös igazgatású közoktatási intézmény igazgató tanácsa: Az igazgató tanács összetétele: Gazdasági igazgató helyettes: Intézményegység vezetık: Szakmai munkaközösségek Az intézményegységek szervezeti felépítése és feladat ellátása Kálmán Lajos NOMH Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Kálmán Lajos NOMH Móricz Zsigmond Általános Iskolája Kálmán Lajos NOMH Hetényegyházi Mővelıdési Háza Kálmán Lajos NOMH Ménteleki Általános Iskolája Kálmán Lajos NOMH Kadafalvi Általános Iskolája Kálmán Lajos NOMH Egyetértés Utcai Óvodája Kálmán Lajos NOMH Hetényegyházi Óvodája AZ INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGEINEK MŐKÖDÉS RENDJE Az Intézményi feladatellátás A gyermekek fogadásának rendje Intézményegységi sajátosságok A munkáltatói jogkör gyakorlása

3 4.2.1 Közalkalmazotti jogviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létrejöttének rendje Az intézmény dolgozóinak jogai és kötelezettségei Utasítási, intézkedési jog gyakorlása A munkavégzés általános szabályai A gazdálkodás rendje Az ügyvitel rendje Az intézményi munka tervezése Beszámoló az intézmény tevékenységérıl Az intézményen belüli kapcsolatok rendje A KÖTELEZİ, TANÓRAI ÉS A NEM KÖTELEZİ TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI A napirenden, tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái Szervezeti formák A tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó szabályok A mindennapos testmozgás formái Az iskolai sportkör mőködési rendje Az iskolai sportkör és a vezetés kapcsolatának formája és rendje A fakultatív hit és vallásoktatás idıpontját és helyét biztosító eljárás AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI, KAPCSOLATUK EGYMÁSSAL ÉS AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSÉVEL Az intézmény közösségei: Az intézmény nevelıtestület összetétele A nevelıtestület feladatkörébe átruházott feladatok A SZÜLİK ÉS DIÁKOK SZERVEZETEI A szülıi szervezetek és az intézményegység vezetık valamint az igazgató közötti kapcsolattartás rendje Az általános iskolai feladatot ellátó intézményegységekben a tanulók érdekeiket diák-önkormányzatokban érvényesítik A diákönkormányzat kapcsolattartásformája és rendje Az intézményközi Szülıi Munkaközösség Az általános iskolai feladatot ellátó intézményegységekben a tanulók érdekeiket diák-önkormányzatokban érvényesítik Az intézményegységekben mőködı diákönkormányzatok A RENDSZERES TÁJÉKOZTATÁS, VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS ÉS MEGISMERTETÉS RENDJE A GYERMEKEK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI KÖNYVTÁR MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI, FELADATAI, RENDJE A nevelı-oktató munka, a tanulók önálló ismeretszerzésének elısegítése, a lakossági igények érdekében az egységekben könyvtár mőködik

4 10.2 Az intézményegységek specialitásai Kálmán Lajos NOMH Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Kálmán Lajos NOMH Móricz Zsigmond Általános Iskola Posta utcai Iskolai Könyvtára Kálmán Lajos NOMH Móricz Zsigmond Általános Iskolája Iskola utcai könyvtára KÜLSİ KAPCSOLATOK RENDSZERE, A KAPCSOLATTARTÁS FORMÁJA, MÓDJA, RENDJE Az intézményt külsı kapcsolatokban az igazgató képviseli Az intézményegységek fenntartják kialakult szakmai és nemzetközi kapcsolataikat Az intézményegységek további saját kapcsolatai TÁJÉKOZTATÁS AZ INTÉZMÉNY MUNKÁJÁRÓL, SZERVEZETÉRİL A tájékoztatás, megismerés biztosított A tájékoztatás kérésének és adásának rendje AZ ISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉGEK TANKÖNYVELLÁTÁSÁNAK RENDJE AZ INTÉZMÉNY BELSİ ELLENİRZÉSÉNEK RENDJE és FEUVE...95 A szakmai, pedagógiai tevékenységgel összefüggı ellenırzési feladatok: AZ INTÉZMÉNYI DOKUMENTUMOK NYILVÁNOSSÁGA ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK, HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁNAK RENDJE RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS ELLÁTÁS FORMÁI, RENDJE Az ellátás formái Az ellátás rendje AZ INTÉZMÉNYI VÉDİ, ÓVÓ ELİÍRÁSOK, ELJÁRÁSOK RENDJE Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátási rendje Gyermek és tanulóbaleset megelızési feladatai, illetve baleset esetén teendı intézkedések A nevelı és oktató munka egészséges és biztonságos feltételei megteremtésével összefüggı tevékenység rendje KERESET-KIEGÉSZÍTÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK számú melléklet Irattárazási szabályzat számú melléklet Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Mővelıdési Ház Adatvédelmi szabályzata

5 3. számú melléklet Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Könyvtárának Győjtıköri szabályzata számú melléklet: Móricz Zsigmond Általános Iskola Könyvtárának Győjtıköri szabályzata számú melléklet: Ménteleki Általános Iskola Könyvtárának Győjtıköri szabályzata Számú melléklet: Kadafalvi Általános Iskola Könyvtárának Győjtıköri szabályzata Számú melléklet Móricz Zsigmond Általános Iskola iskolakönyvtárának és a Katona József Könyvtár Fiókkönyvtárának Könyvtár Házirendje számú melléklet: Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Könyvtárának Szervezeti Szabályzata számú melléklet: Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Könyvtárának házirendje számú melléklet Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Könyvtárának Tartós tankönyv kezelésének szabályzata számú melléklet: Kálmán Lajos NOMH Iskolai Könyvtárainak Katalógusépítési szabályzata Számú melléklete: A Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Mővelıdési Ház szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Számú melléklet: Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Általános Mővelıdési Központ Igazgató Tanácsának Szervezeti Mőködési Szabályzata Függelékek

6 1 PREAMBULUM A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja, hogy meghatározza a Kálmán Lajos NOMH mőködési rendjét Többcélú Közös Igazgatású Intézmény, mint közoktatási intézmény szervezeti felépítését, az intézményi mőködés belsı rendjét, a belsı és külsı kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazon rendelkezéseket melyekrıl jogszabály nem rendelkezik. Az SZMSZ az intézmény Pedagógiai Programjában valamint az intézményi munkatervben megfogalmazott cél és feladatrendszer tevékenységeinek és folyamatainak koherens, racionális és hatékony megvalósulását szolgálja. 1.1 Az intézményi SZMSZ jogszabályi alapjai A közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény (továbbiakban: Kt.) 40. (1)-(3); 138/1992 (X. 8.). Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben ( továbbiakban: Korm. rendelet) A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. végrehajtásáról szóló tv. a mővészeti, közmővelıdési és a közgyőjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyáról rendelkezı paragrafusok A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI.8.) MKM r. (továbbiakban: MKM r.) 4., 6/C., 8. (3), 50. a), 3. sz. melléklet; A költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm.r. (továbbiakban: Ellenırzési r.) 4. (3); A muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997.évi CXL. törvény; Az évi LXV törvény a helyi önkormányzatokról 70. A közalkalmazotti törvény végrehajtásáról szóló többször módosított 150/1992. (XI.20.) számú Kormányrendelet; Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998.(XII.30.) Korm.r. (továbbiakban: Ámr.) 150/1992. (XI. 20.) számú Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXIII. törvény végrehajtásáról a mővészeti, a közmővelıdési és a közgyőjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggı egyes kérdések rendezése.a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszerérıl, követelményeirıl és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000 (I.14.) sz. módosított 12/2002 (IV.13.) sz. NKÖM rendelet A tankönyvpiac rendjérıl szóló évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Ttv.) 8/E. és 29. (3); 6

7 A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyv-támogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjérıl szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM r. (továbbiakban: Tankönyv r.) 23. (5). Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII.19) Kormány rendelet Az államháztartásról szóló évi XXXVIII tv. 1.2 Az SZMSZ hatálya Az SZMSZ hatálya kiterjed az intézmény valamennyi intézményegységére, telephelyére, az intézményben pedagógus és nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottjára, az intézményegységekben, telephelyeken ellátott gyermekekre, a tanulói jogviszonyban álló tanulókra, valamint törvényes gondviselıjükre, az intézményben mőködı testületekre, szervezeti egységekre, közösségekre, az intézmény szolgáltatásait igénybe vevıkre, A szervezeti és mőködési szabályzat és a mellékletét képezı egyéb belsı szabályzatok az intézmény valamennyi közalkalmazottjára nézve kötelezı érvényőek A szervezeti és mőködési szabályzat a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé, és határozatlan idıre szól. 2 AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Az alapító okiratot Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése a 176/2011. (V.26.) KH. számú határozatának 3. számú mellékleteként hagyta jóvá. Alapító Okirat kelte: június Alapítás idıpontja: július 1. ALAPÍTÓ OKIRAT Költségvetési szerv neve: Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Mővelıdési Ház Költségvetési szerv rövid neve: KLNOMH Közoktatási Intézmény Székhelye: 6000 Kecskemét, Alkony u. 11. Jogelıd: Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Móricz Zsigmond Általános Mővelıdési Központ 7

8 Ménteleki Általános Iskola Kadafalvi Általános Iskola Egyetértés Utcai Óvoda Hetényegyházi Óvoda Jogszabályban meghatározott közfeladata: a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben foglaltak szerinti tevékenység Szakágazati száma: Alapfokú oktatás Mőködési köre / illetékessége: Kecskemét közigazgatási területe Törzskönyvi száma: Az alapító okirat száma: /2009/d Típusa: Közös igazgatású közoktatási intézmény OM azonosítója: Irányító szerv neve: Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése Székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. Alapító / Fenntartó neve: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. A költségvetési szerv jogállása: Jogi személy Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. Gazdálkodási besorolása, jogköre: Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. Alaptevékenysége: o A jóváhagyott helyi óvodai nevelési program szerinti óvodai nevelés. Óvodai Integrációs Program mőködtetése. Sajátos nevelési igényő, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos, tartós és súlyos rendellenességével küzdı gyermekek nevelése, oktatása, valamint a szakértıi bizottság javaslata alapján integrálható beszéd-, látás-, hallás-, mozgássérült és autista gyermek, tanulói integrált nevelése, oktatása, igény szerint utazó gyógypedagógiai szolgáltatás igénybevételével. Szakértıi javaslat alapján integrálható sajátos nevelési igényő beszédfogyatékos, autista gyermekek integrált óvodai nevelése. o A jóváhagyott pedagógiai program alapján: Nappali rendszerő általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatás. Nappali rendszerő általános iskolai nevelés, oktatás. Német nyelvoktató kisebbségi oktatás. Magyar - német két tanítási nyelvő oktatás. Alapfokú mővészeti oktatás. Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás. Iskolaotthonos oktatás az 1-4. évfolyamon. Különleges helyzetben lévı tanulók fejlesztése Integrációs Pedagógiai Program szerint. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdı gyermekek fejlesztése, oktatása fejlesztıpedagógus segítségével. Sajátos nevelési igényő, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos, tartós és súlyos rendellenességével küzdı gyermekek nevelése, oktatása, valamint a szakértıi bizottság javaslata alapján 8

9 integrálható beszéd-, látás-, hallás-, mozgássérült és autista gyermek, tanulói integrált nevelése, oktatása, igény szerint utazó gyógypedagógiai szolgáltatás igénybevételével. o Iskolai könyvtári tevékenység. o Diáksport. o Mővelıdési otthon tevékenység. o Mővelıdési központok, házak tevékenysége. o Közmővelıdési, könyvtári tevékenység. o Óvoda - iskola program. o Óvodai intézményi közétkeztetés. o Iskolai intézményi közétkeztetés. o Munkahelyi vendéglátás. o Tanulók tankönyvellátása. o Tanulók szociális helyzetétıl függı ingyenes tankönyvellátás. Alaptevékenység szakfeladatai: Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Egyéb vendéglátás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Alapfokú mővészetoktatás képzı- és iparmővészeti, táncmővészeti, szín- és bábmővészeti ágban Kulturális képzés Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthoni nevelése Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Szakmai továbbképzések 9

10 Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás Kulturális mősorok, rendezvények, kiállítások szervezése Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megırzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Intézményegységei: 1. Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Mővelıdési Ház Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye 6000 Kecskemét, Alkony utca Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Mővelıdési Ház Móricz Zsigmond Általános Iskolája 6044 Hetényegyháza, Iskola utca Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Mővelıdési Ház Hetényegyházi Mővelıdési Háza 6044 Hetényegyháza, Kossuth u Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Mővelıdési Ház Ménteleki Általános Iskolája 6008 Méntelek, Kecskeméti út Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Mővelıdési Ház Kadafalvi Általános Iskolája 6000 Kecskemét, Boróka utca Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Mővelıdési Ház Egyetértés Utcai Óvodája 6000 Kecskemét, Egyetértés utca Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Mővelıdési Ház Hetényegyházi Óvodája 6044 Hetényegyháza, Pajtás utca 2. Évfolyamai:1-8. évfolyam (általános iskola) évfolyam (alapfokú mővészetoktatás) Maximális gyermek-, tanulólétszám: Óvoda: 570 fı Általános Iskola fı Mővészeti ágak, tanszakok: a Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézményegységében. Mőködı feladatellátási hely (mind a három mővészeti ág és tanszak esetében): Kecskemét, Alkony u. 11. Képzı- és iparmővészeti ág 240 fı grafika, kézmőves, fotó- videó tanszak Táncmővészeti ág modern-kortárs tánc, társastánc tanszak Színmővészeti-bábmővészet, színjáték tanszak Szakképesítés, tanulmányi terület: nincs Telephelyei és a feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 220 fı 120 fı 10

11 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló: 6000 Kecskemét Alkony utca 11. (iskola) szám alatti 12464/16 helyrajzi számú ingatlan a Magyarországi Németek Általános Mővelıdési Központja Intézményfenntartó és Mőködtetı Közalapítvány által fenntartott nevelési-oktatási intézmény mőködési engedélyezéséhez szükséges, általa kizárólagosan használt helyiségek kivételével, valamint a használatra vonatkozó megállapodásban foglalt helyiségek közös használatával Kecskemét, Egyetértés u (óvoda) 10572,10573, 6000 Kecskemét, Boróka utca 4. (iskola) 11748/4, 6000 Kecskemét, Boróka utca 2.(óvoda) 11748/3, 6008 Méntelek, Kecskeméti út 41. (óvoda/iskola) 10633/15 és 10642, 6044 Hetényegyháza Iskola utca 1.(iskola) 20797/ Hetényegyháza, Posta utca Hetényegyháza, Móricz Zs. u. 9. (iskola) Hetényegyháza, Pajtás utca 2. (óvoda) 20794/ Hetényegyháza, Kossuth utca 17. (óvoda) 20313/ Hetényegyháza, Kossuth utca 83. (mővelıdési ház) 20457/2 helyrajzi számú ingatlanok. Feladatellátást szolgáló vagyon: A fenti ingatlanvagyon és az intézmény vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök Vagyon feletti rendelkezés: o A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 25/2003. (VI.2.) rendeletében foglaltak szerint kell eljárni. o Az intézmény kezelésében lévı vagyon csak az alaptevékenység, a rendeltetésszerő mőködés veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe. Az intézményvezetı kinevezése: Az intézmény vezetıjét Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény és a 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben alapján bízza meg. Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: o a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján, közalkalmazotti jogviszony o a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény alapján, polgári jogi jogviszony o a Munka Törvénykönyvérıl szóló évi XXII. törvény alapján munkaviszony Jelenleg a szakmai tevékenységet ellátók létszáma: 165 AZ intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám: 41 AZ engedélyezett létszám összesen: 206. Az alaptevékenységet meghatározó új jelentısebb jogszabályok: évi LXXIX. törvény a közoktatásról évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjérıl évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlıségük biztosításáról 296/2008. (XII. 11.) Korm. r. A közoktatási diákigazolvány kiadásáról és használatáról 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény vég- 11

12 rehajtásáról 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségrıl és a pedagógiai szakszolgálatokról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl 10/1994. (V. 13.) MKM rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekrıl és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közremőködés feltételeirıl 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 31/2005. (XII. 22.) OM rendelet a nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényő tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjérıl 17/2004. (V. 20.) OM rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérıl, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról 3/2002. (II. 15.) OM rendelet a közoktatás minıségbiztosításáról és minıségfejlesztésérıl 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet a kerettantervek kiadásáról, bevezetésérıl és alkalmazásáról 24/1997. (VI.5) MKM rendelet Az alapmőveltségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról a 11/1994. (VI.8) MKM rendelet 26 (2)-(3) bekezdés elıírása alapján. Mindenkori Miniszteri rendelet az aktuális év rendjérıl. 2.1 Intézményi vagyon, gazdálkodás, foglalkoztatás, adatok: Feladatellátást szolgáló vagyon: Az Alapító Okiratban jelzett ingatlanvagyon és az intézmény vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök Vagyon feletti rendelkezés: o A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlésének vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni. o Az intézmény kezelésében lévı vagyon csak az alaptevékenység, a rendeltetésszerő mőködés veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe. o A vagyonnal való gazdálkodásért elsıdlegesen az igazgató tartozik felelısséggel. A vagyonnal való gazdálkodás végrehajtásában a gazdasági igazgatóhelyettes általános jelleggel, míg az 12

13 intézményegység-vezetı az érintett intézményegység által használt vagyontárgy tekintetében vesz részt, a jogszabályokban, illetve a belsı szabályzatokban meghatározott felelısséggel. Az intézmény gazdálkodása Az intézmény a fenntartó által jóváhagyott költségvetés szerint gazdálkodik. Az üzemeltetés, mőködtetés forrásai az állami támogatás (alap és kiegészítı normatívák), önkormányzati támogatás. Feladatmutatók: Óvodai nevelés Feladatmutató: gyermekek létszáma (fı) Teljesítménymutató: óvodai csoportok száma Óvodáztatási támogatásra szorulók száma Általános iskolai nappali rendszerő nevelés, oktatás Feladatmutató: tanulók létszáma (fı) Teljesítménymutató: tanulócsoportok száma Intézményi vagyon mőködtetése Feladatmutató: gyermek, tanulói létszám Óvodai, iskolai intézményi közétkeztetés Feladatmutató: étkeztetésben részesülık száma Teljesítménymutató: élelmezési napok száma Alapfokú mővészeti oktatás Feladatmutató: tanulók létszáma (fı) Teljesítménymutató: mővészeti ágak, tanszakok, csoportok száma 13

14 Iskola könyvtár (Posta utcai telephely) Feladatmutató: beiratkozott olvasók száma, programok száma, programok résztvevıinek létszáma (fı) Teljesítménymutató: nincs Adatok Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre: Önálló jogi személy, elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı, önállóan gazdálkodó és mőködı költségvetési szerv. Pénzeszközeinek kezelése az önkormányzat által meghatározott belföldi hitelintézetnél nyitott számlán történik, más hitelintézetnél számlát nem nyithat. Az intézmény egyéb adatai számlavezetı pénzintézete: OTP Bank NYRt bankszámlaszáma: OTP RT adószáma: törzsszáma:

15 2.2 Az intézmény mőködésének alapdokumentumai: Alapdokumentumok alapító okirat éves intézményi munkaterv oktatási intézményegységek tanévre szóló munkaterve, közmővelıdési intézményegység naptári évre szóló munkaterve intézményegységek házi rendje jelen intézményi SZMSZ a mellékleteivel intézményi házirend óvodai nevelési program gyakornoki szabályzat az intézményi pedagógiai, mővelıdési program minıségirányítási program, dokumentumok és adatok honlapon helyben szokásos módon közzétételi biztosítása a nyilvánosság felé 15

16 2.3 Az intézmény bélyegzıi és azok használatának szabályai A bélyegzık felirata és lenyomata 16

17 Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Mővelıdési Ház 6000 Kecskemét, Alkony u

18 Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Mővelıdési Ház Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye 6000 Kecskemét, Alkony u

19 Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Mővelıdési Ház Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye 6000 Kecskemét, Alkony u. 11. Adószám:

20 Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Mővelıdési Ház Móricz Zsigmond Általános Iskolája 6044 Kecskemét, Iskola u

21 Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Mővelıdési Ház Ménteleki Általános Iskolája 6008 Méntelek, Kecskeméti u. 41. Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Mővelıdési Ház Kadafalvi Általános Iskolája 6000 Kecskemét, Boróka u

22 Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Mővelıdési Ház Hetényegyházi Mővelıdési Háza 6044 Hetényegyháza, Kossuth utca

23 Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Mővelıdési Ház Hetényegyházi Óvodája 6000 Kecskemét, Pajtás utca 2. 23

24 Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Mővelıdési Ház Egyetértés utcai Óvodája 6000 Kecskemét, Egyetértés u

25 Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Mővelıdési Ház 6000 Kecskemét, Alkony u. 11. Adószám: Bankszlasz.: Az intézményegységek részére a telephely nevét, címét tartalmazó bélyegzı kerül kiadmányozásra. 25

26 2.3.2 Az intézményi bélyegzık használatával kapcsolatos kötelezettségek és jogok A bélyegzı használat részletes szabályait, a jogosultságokat és a kötelezettségeket külön igazgatói utasítás szabályozza, különös tekintettel a tárolási helyre, felhasználásra jogosult személyekre, használat érvényességére, kiadmányozásra, lenyomat szerinti darabszámra 2.4 Az intézmény képviselete Az intézmény képviseletére az intézmény igazgatója jogosult. Ennek ellátását akadályoztatása esetén egy-egy területet, feladatot illetıen megbízással átadhat. Az intézményegység-vezetı az általa vezetett szervezeti egységet érintı hatósági ügyben, bírósági, rendvédelmi eljárásban képviselıként járhat el. (tanuló) 2.5 Aláírási jogok Az intézmény igazgatója jogosult kiadmányozási, kötelezettségvállalási, utalványozási, munkáltatói kérdésekben eljárni, a keletkezett ügyiratokat - mint egyszemélyi felelıs - aláírásával ellátni. Az igazgató az aláírási jogot szükséges esetben átruházhatja. A gazdasági igazgatóhelyettes jogosult az intézményi kötelezettségvállalások ellenjegyzésére. 2.6 Gyermek és tanuló létszámok, férıhelyek Maximálisan felvehetı létszám, férıhely Az intézmény, illetve az intézményegységek engedélyezett létszámát és férıhelyeinek számát az alapító okirat, illetve az irányító szerv mindenkor hatályos határozatai tartalmazzák. 26

27 3 ORGANOGRAM A többcélú közös igazgatású intézmény szervezıdési szintjei A szint IGAZGATÓSÁG Igazgató Gazdasági hivatal Gazdasági igazgatóhelyettes B szint INTÉZMÉNYEGYSÉGEK Intézményegység-vezetık és intézményegység-vezetı helyettesek Székhelyen mőködı iskola Telephelyeken mőködı intézményegységek iskolák óvodák mővelıdési ház iskola könyvtár C szint IGAZGATÓ TANÁCS Igazgató vezeti Intézményegység-vezetık tagjai 27

28 A B szint szervezeti egységei Telephelyeken mőködı Székhelyen mőködı KÁLMÁN LA- JOS NOMH Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye 6000 Kecskemét Alkony u. 11. KÁLMÁN LA- JOS NOMH Egyetértés Utcai Óvodája 6000 Kecskemét Egyetértés u KÁLMÁN LA- JOS NOMH Hetényegyházi Óvodája 6044 Hetényegyháza Pajtás u. 2. KÁLMÁN LA- JOS NOMH Kadafalvi Általános Iskolája 6000 Kecskemét Boróka u. 4. KÁLMÁN LA- JOS NOMH Ménteleki Általános Iskolája 6000 Kecskemét Kecskeméti út 41. KÁLMÁN LA- JOS NOMH Móricz Zsigmond Általános Iskolája 6044 Hetényegyháza Iskola u. 1. KÁLMÁN LA- JOS NOMH Hetényegyházi Mővelıdési Háza 6044 Hetényegyháza Kossuth u. 83. További telephely: 6044 Hetényegyháza Posta u. 3. További telephely: 6044 Hetényegyháza Móricz Zs. u. 9. Telephely: 6008 Méntelek Kecskeméti út 41. További telephely: 6044 Hetényegyháza Kossuth.17. További telephely: 6000 Kecskemét Boróka u

29 3.1 Az intézmény vezetése- Igazgatóság Igazgató Az intézmény egyszemélyi felelıs vezetıje: Az intézmény vezetıjét Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény és a 138/1992.(X.8) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben alapján pályázat útján határozott idıre bízza meg Gazdasági hivatal: Az intézmény belsı ellenırzését a Belvárosi Óvoda és Általános Iskola látja el. Az intézmény önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. Az intézménynek nincs jogi személyiséggel rendelkezı szervezeti egysége. Az intézménynek nincsenek a vagyonkezelésébe, illetve tulajdonosi jogkörébe tartozó gazdálkodó szervezetei. Igazgató Gazdasági igazgató helyettes Könyvelı Könyvelı Munkaügyi ügyintézı Pénztáros Gazdasági ügyintézı A gazdasági hivatal a munkáját a gazdasági igazgató helyettes koordinálása alatt végzi. A gazdasági igazgató helyettes munkáját közvetlenül az intézmény igazgatója határozza meg, a munkaköri leírásban rögzítettek alapján. A Gazdasági Hivatal feladatai a következık: - az éves költségvetés tervezése, - az elıirányzat felhasználás, módosítás, - az intézményüzemeltetés, fenntartás, mőködtetés, beruházás, - a vagyon használat, hasznosítás, - a munkaerı-gazdálkodás, - a pénzkezelés, 29

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási és Egyházügyi Bizottsága... számú határozatával jóváhagyta 2009.. hó.- n 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A. G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T É N E K (Gazdasági Igazgatóságának) Ü G Y R E N D J E

A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A. G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T É N E K (Gazdasági Igazgatóságának) Ü G Y R E N D J E A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T É N E K (Gazdasági Igazgatóságának) Ü G Y R E N D J E Gazdasági szervezet vezetıje: Jóváhagyom:..... Szalai Miklós gazdasági igazgató

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E

GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E Hatályos: 2011. március 30-től 1 A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 SZERVEZETI ÉS Azonosító jel: SZMSZ ÚNK Dátum: 2010. január MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 AZ ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 030532 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1.1. Az intézményi SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA Érvényes: 2006. december

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

Az SZMSZ 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.

Az SZMSZ 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 25/2006. (XII. 14.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2006. (XI. 30.) BVKt rendelete

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Készítette: Végsı Pálné intézményvezetı Jóváhagyta: Pécs M.J.V. Közgyőlésének Oktatási Bizottsága a sz. határozatával Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZA 2009. november 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja 1.1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja A Szervezeti és

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. Jászdózsa

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. Jászdózsa Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Jászdózsa Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A költségvetési szerv neve: Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Székhelye:

Részletesebben

A mködés közös szabályai

A mködés közös szabályai SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT A mködés közös szabályai Oladi Általános Mveldési Központ Szombathely, Simon István u 2-6. OM azonosító: 200897 TARTALOMJEGYZÉK A MKÖDÉS KÖZÖS SZABÁLYAI...1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4

Részletesebben

A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009.

A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 2 Összeállította: Elfogadta: Perényi Barnabás igazgató az iskola nevelıtestülete Egyetért: az iskolaszék elnöke a diákönkormányzat

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA... 4 BEVEZETİ... 4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja A szervezeti és mőködési

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 52/2011. (03.31.) sz. önkormányzati

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLÁJA SZÉKESFEHRVÁR, KOPPÁNY U. 2. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Módosítva: 2011. 1 Tartalom 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKÉZÉSEI,

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztálya gazdálkodással összefüggő

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 3770 Sajószentpéter, Móra Ferenc u. 1. Tel: 48/521-500; 48/521-501 Mobil: 20/336-6903 e-mail: speter.epsz@gmail.com A 189/2009.(VIII.24.) KT határozat

Részletesebben

A Kétegyházai Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium

A Kétegyházai Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium A Kétegyházai Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069.

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. 2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. TARTALOMJEGYZÉK ISSN 1215 4261 SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 9/2009. (IX. 11.) HBMÖK a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSA

DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSA DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSA gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE Készült: a többszörösen módosított 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet előírásai alapján alapján. Tartalom:

Részletesebben

A 156/2012.(VI.21.) határozat melléklete VÁROSGONDNOKSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A 156/2012.(VI.21.) határozat melléklete VÁROSGONDNOKSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 156/2012.(VI.21.) határozat melléklete VÁROSGONDNOKSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Bevezetés Sajószentpéter Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2000. évi C. tv. a számvitelrıl, az államháztartásról

Részletesebben

Békési Kistérségi Óvoda. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Békési Kistérségi Óvoda. Szervezeti és Mőködési Szabályzata Békési Kistérségi Óvoda Szervezeti és Mőködési Szabályzata Készítette: Bereczki Lászlóné Intézményvezetı TARTALOM I. Az intézmény általános jellemzıi 1.. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARI JÁOS SZAPZİ ISOLA SZRVZI S MŐÖDSI SZABÁLYZAA Miskolc, 2008. április ARALOMJGYZ 1. Az intézmény általános jellemzıi... 5 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja, jogi alapja és hatálya... 5 A Szervezeti

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 032406 Készítette: Bozóki Marianna igazgató Az Áprily Lajos Általános Iskola és

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 53. MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.

Részletesebben