ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének február 25-ei ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. február 25-ei ülésére"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének február 25-ei ülésére Tárgy: Közoktatási i terv felülvizsgálata Tisztelt Képviselő-testület! A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 85. (4) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat köteles a közoktatási feladatai megszervezéséhez szükséges önkormányzati döntés-előkészítést szolgáló feladat-ellátási, intézményhálózatműködtetési és fejlesztési tervet (a továbbiakban: Intézkedési Terv) készíteni, amelynek során figyelembe kell venni a megyei fejlesztési tervet. önkormányzat i terve végrehajtását legalább kétévenként értékeli és szükség szerint felülvizsgálja. Intézkedési terv 2000-ben, majd 2004-ben készült, a legutóbbi felülvizsgálat októberében volt. A jelenlegi mellékelt - tervezet a 2008-ban felülvizsgált megyei i terv és az Esztergom - Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Intézkedési Tervének decemberében jóváhagyott felülvizsgálati anyagára figyelemmel készült. Mivel a kistérségi terv nem tartalmazza településenkénti lebontásban mindazt, amit egy önkormányzati tervnek tartalmaznia kell, szükséges az önálló i terv megléte. (A dokumentum a hazai, OKM által kiírt pályázatok egyik feltétele.) A 2009-ig terjedő időtartamra vonatkozó terv céljainak felülvizsgálata, értékelése során láthatóvá vált, hogy az intézményrendszer gazdaságos működtetése és kapacitásának kihasználása, de elsősorban a szakmai megújulás érdekében a korábbi tervet célszerű módosítani, kiegészíteni. A Kt. 85. (6) bekezdés alapján az i terv elkészültekor be kell szerezni a megyei önkormányzat szakvéleményét arról, hogy összhangban van-e a megyei fejlesztési tervben foglaltakkal. Ez folyamatban van, eredménye a képviselő-testületi ülésen kerül ismertetésre. elkészítéskor figyelembe vettük a két (óvodai és iskolai) intézményfenntartó társulás tagjának, Bajót Község Önkormányzatának adatait, a település helyzetét. A helyzetelemzés bemutatja a két település földrajzi, gazdasági, infrastrukturális, demográfiai, társadalmi helyzetét, a közoktatási intézmények adatait, egyéb jellemzőit. adatokból látható, hogy a gyermekek, tanulók létszáma nem csökken. Problémát a kedvezőtlen társadalmi, gazdasági folyamatok mellett a más iskolákba történő beíratás, vagy a 4. és 6. osztályos gimnáziumokba történő jelentkezés okozhat, ezért vonzóbbá kell tenni az oktatási és szabadidős kínálatot; korszerű a pedagógiai módszerek alkalmazásával. A helyzetelemzésben vázolt problémákra alapozva készült az i terv, a felelősök határidők megjelölésével, melyekhez rövid-, közép-, hosszú távú indikátorok tartoznak. A célok többsége az esélyegyenlőség előmozdításához is elengedhetetlen. A tervezetet megkapta városunk Német Kisebbségi Önkormányzata, Bajót Község Önkormányzata és a bajóti Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a közoktatási intézmények vezetői (beleértve a gimnázium igazgatóját), a művelődési ház igazgatója (az intézményt érinti az i terv), a szülői szervezetek vezetői és a diákszervezet.

2 Amennyiben a tervbe már beépített észrevételeken kívül még érkezik beépíthető javaslat, a képviselő-testületi ülést megelőzően írásban adjuk közre. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a megyei szakvélemény és a Közoktatási Bizottság szóbeli véleményének meghallgatását követően az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Nyergesújfalu, február 18. Mihelik Magdolna önkormányzati titkár Határozati javaslat: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1. Hagyja jóvá az előterjesztés mellékletét képező Nyergesújfalu Város Önkormányzata közoktatás-feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terve a ös évekre című, Bajót Község közoktatási feladatellátására is kiterjedő dokumentumot. 2. Utasítsa a polgármestert, hogy az i terv felülvizsgálatát február hónapban terjessze a Képviselő-testület elé. Felelős: Miskolczi József polgármester Határidő: értelemszerűen

3 Melléklet ÖNKORMÁNYZATI KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA Munkaanyag! NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK - BAJÓT KÖZSÉGGEL KAPCSOLATOS FELADATELLÁTÁSRA KITERJEDŐ KÖZOKTATÁS-FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE ÖS ÉVEKRE A felülvizsgálat időpontja: február Jóváhagyva: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének /2010. (.) sz. határozatával 1

4 A kultúrpolitika hosszú lejáratú váltó. A kultúrpolitika terén sokáig lehet hibákat elkövetni, de amikor az új nemzedék felnőtt, az elkövetett hibákon, bajokon segíteni már nem lehet. Nekünk olyan nemzedéket kell ma felnevelnünk, amely húsz év múlva megállja a versenyt az akkori más nemzetek generációival 1. BEVEZETÉS Klebelsberg Kunó A közoktatás az Alkotmányban biztosított jog alapján - a közoktatási törvényben meghatározott keretek között - állami feladat, amelynek ellátása az önkormányzati törvény szerint Magyarországon a helyi önkormányzatok feladatkörébe tartozik. önkormányzati törvény és az oktatási törvény azonban nem intézményfenntartásra, hanem szolgáltatás nyújtására kötelezi a helyi önkormányzatokat, megadva a lehetőséget arra, hogy minden önkormányzat a számára legoptimálisabb megoldást válassza. A mikrotérségben több szempontból központi szerepet betöltő Nyergesújfalu közoktatással összefüggő feladatait saját intézmények fenntartásával, működtetésével oldja meg. általános iskolai és óvodai feladatok ellátására két intézmény tekintetében intézményfenntartó társulást működtet a szomszédos Bajót község önkormányzatával. oktatáspolitikai tervezésnek azokra az objektív döntésbefolyásoló tényekre kell támaszkodnia, amelyek függetlenek a mindenkori képviselő-testületek összetételétől. Ezek közé tartozik/tartoznak például: a) a népesség, a gyermek- és tanulói létszám várható alakulása, b) a munkaerő-piaci előrejelzések, c) az oktatási tradíciók, d) a vonzáskörzeti igények vagy éppen ellenkezőleg, a szomszédos települések elszívó hatása, e) az út- és közlekedési viszonyok, f) a pedagógus-foglalkoztatási igény, illetőleg a pedagógus ellátottság hiánya, az adott település foglalkoztatási prognózisa, g) a várható saját bevételek alakulása. Egy-egy település népességmegtartó erejét jelentősen befolyásolja, hogy hány feladatot lát el, és milyen színvonalú szolgáltatást tud nyújtani az önkormányzat. A fenntartóknak vonzóvá kell tenniük oktatási-nevelési intézményeiket az azok által nyújtott szolgáltatásokkal. Emellett fontos, hogy az intézmények gazdaságosan, megfelelő gyermek- és tanulólétszámmal működjenek. t, hogy milyen szinten tudja az önkormányzat fenntartani, működtetni, fejleszteni intézményeit, meghatározza gazdasági ereje. A képviselőtestület a rendelkezésére álló források figyelembevételével készítheti el terveit, hozhatja meg döntéseit. Hogy mire jut pénz és mire nem, döntő módon függ az adott település foglalkoztatási viszonyaitól, a rendelkezésre álló munkahelyektől, a munkanélküliség arányától. i terv készítése során számolni kell azzal is, hogy az önkormányzat felelőssége a településen élő minden lakosra kiterjed, tehát a beteg vagy testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és más sérüléssel élő gyermekekről, tanulókról is megfelelő szinten gondoskodni kell. Ez nem jelenti azt, hogy a város óvodáiban, iskoláiban köteles a fenntartó megoldani valamennyi sérülés-típus fejlesztését. Ezt a terhet az oktatási törvény megosztja a települési önkormányzatok között. Éppen ezért a helyi i tervnek illeszkednie kell a megyei fejlesztési tervbe. 2

5 1.1. i terv készítésének jogszabályi háttere Önkormányzati közoktatási i terv készítéséről a közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatási törvény, rövidítve: Kotv.) 85. (4)-(6) bekezdései rendelkeznek. A (4) kezdés szerint: A helyi önkormányzat önállóan vagy más helyi önkormányzattal közösen köteles a közoktatási feladatai megszervezéséhez szükséges önkormányzati döntés-előkészítést szolgáló feladatellátási, intézményhálózatműködtetési és-fejlesztési tervet (a továbbiakban: önkormányzati i terv) készíteni. önkormányzati i tervnek figyelembe kell vennie a fővárosi, megyei fejlesztési tervet. önkormányzati i tervnek tartalmaznia kell, hogy az önkormányzat a kötelező feladatait milyen módon látja el, illetőleg milyen nem kötelező feladatokat kíván a helyi önkormányzat ellátni. Tartalmaznia kell továbbá az intézményrendszer működtetésével, fenntartásával, fejlesztésével, átszervezésével összefüggő elképzeléseket. önkormányzati i tervnek tartalmaznia kell a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló eket A közoktatási törvény rögzíti azt is, hogy a közoktatási i terv elkészítéséhez, felülvizsgálatához mely szervezetek véleményét kell beszerezni. i terv tervezetét véleményezésre megküldtük az intézményvezetőknek, Bajót község önkormányzatának, a szülői szervezeteknek, a diákönkormányzat képviselőinek, valamint az alapító okiratokban rögzített, kisebbségekkel kapcsolatos nevelő-oktatómunka által szervezetten érintett Cigány Kisebbségi Önkormányzat (Bajót) és a Német Kisebbségi Önkormányzat (Nyergesújfalu) vezetőinek. A közoktatási törvény megfogalmazza, hogy az önkormányzati i terv elkészítésekor, felülvizsgálatakor a helyi önkormányzatnak be kell szereznie a fővárosi, megyei önkormányzat szakvéleményét abban a kérdésben, hogy az önkormányzati i terv összhangban áll-e a fővárosi, megyei fejlesztési tervben foglaltakkal. Ha az önkormányzati i terv, illetve annak módosítása a szakvéleményben foglaltak szerint nem áll összhangban a fővárosi, megyei fejlesztési tervvel, elfogadásakor a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 15. -ának (2) bekezdésében szabályozott minősített többségre van szükség (6.). A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés a megyei közoktatási fejlesztési tervet 2008-ban vizsgálta felül. A ra vonatkozó megyei dokumentumot és az Esztergom- Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási kistérségi i tervét (a legutóbbi felülvizsgálat határozatszáma /2010. (II. 10.) szintén figyelembe vette a Képviselő-testület. (A kistérségi terv céljait a 2. sz. melléklet tartalmazza). önkormányzat kinyilvánítja azon szándékát, hogy közoktatási i tervét a továbbiakban is önállóan tehát nem az Esztergom - Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási i tervének részeként kívánja elkészíteni. 2. i terv célja Amint a bevezetőben megemlítésre került, az önkormányzati i terv célja az önkormányzat közoktatás-politikai döntéseinek, a közoktatás, mint szolgáltatás megszervezésének hosszabb távú meghatározása, tervezése - annak érdekében, hogy az időközi, aktuális oktatáspolitikai döntések megalapozottak legyenek. Nyergesújfalu önkormányzata kinyilvánítja szándékát, hogy a városban élő és tanuló gyermekek, tanulók számára a lehetőségekhez mérten a legszínvonalasabb 3

6 közoktatási óvodai, általános iskolai, művészeti nevelést, oktatást kívánja biztosítani. A hagyományos pedagógiai értékek mellett fontos, hogy az intézmények munkatársai a modern pedagógiai irányzatok iránt rugalmassággal és nyitottsággal rendelkezzenek, amelyek biztonságos alapot nyújtanak a színvonalas pedagógiai szakmai munkához és a fejlesztések megvalósításához. A gyermekek és tanulók iránti egyéni odafigyelés és fejlesztő tevékenység, a pedagógiai kínálatban a választási lehetőségek biztosítása, a tanuláshoz és a diákévekhez optimális és biztonságos közeg a gyermekek és fiatalok fejlődéséhez kedvező környezetet jelentenek. Elengedhetetlen, hogy a helyi közoktatás egyik alappillére a másság elfogadása és befogadása, ezáltal a fiatalok közösségi, társadalmi beilleszkedésének, szocializációjának segítése, a különböző magatartásminták kezelésének kialakítása legyen. önkormányzat feladatává vallja annak elősegítését, hogy az intézményekben kibontakozhassanak a gyermekek, tanulók legértékesebb személyiségjegyei, kreativitásuk, kialakuljon érdeklődési körük, és stabil, alkalmazásképes tudással és beilleszkedési képességekkel rendelkezzenek, amelyekkel továbbhaladva az oktatási rendszerben biztonsággal megállják majd a helyüket. 3. A feladatok időarányos végrehajtása a legutóbbi felülvizsgálat óta eltelt két évben, Nyergesújfalu Város Önkormányzata az i tervben foglalt célok végrehajtására ig terjedő időszakra a következő feladatokat jelölte meg a legutóbbi felülvizsgálatkor: a jelenlegi intézményhálózat gazdaságosabb működése érdekében meg kell vizsgálni a működési költségek csökkentésének lehetőségeit, figyelembe véve az intézményi kapacitások maximális kihasználhatóságát 2008-ban a képviselő-testület megbízásából a Qualy-Co. Kft. vizsgálatot folytatott a finanszírozás jellemzőinek bemutatására. A dokumentum nem mutatott ki további jelentős racionalizálási lehetőséget a jelenlegi épületszám és a nemzetiségi-nem nemzetiségi osztály-struktúra fenntartása mellett. a város közoktatási intézményrendszerének esetleges változtatása folyamán felszabaduló anyagi eszközöket az ágazat fejlesztésére kell fordítani Folyamatosan megújultak az óvodai feladatellátási helyek (kivéve az újjáépítésre váró Óvoda utcai épület); valamint 2010-ben önerőből sor kerül az iskola intézményi székhelyének teljes, az alapterület 2000 nm-es növekedésével járó rekonstrukciójára (a kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás folyamatban van.) az intézmények tárgyi-technikai feltételeinek fejlesztése során kiemelt figyelmet kell fordítani az idegennyelv-oktatás, informatika-számítástechnika és az iskolai könyvtárak korszerű eszközökkel és ismerethordozókkal való ellátására, az esélyegyenlőséget elősegítő eszközök beszerzésére, az épületek akadálymentesítésére Ezen célok többsége még nem teljesült. akadálymentesítés az új épületrészeket, felújításokat természetesen érintette. gondoskodni kell a gyógypedagógia és a német nemzetiségi szak esetében a továbbképzésről a gyógypedagógusok létszáma megfelelő, megtörtént az integráció jegyében az egészséges tanulókat érintve is mozgásfejlesztő terápia bevezetése. A felső tagozatos nyelvtanárok német nemzetiségi képzése nincs folyamatban. 4

7 az önkormányzat anyagi terheinek csökkentése érdekében a közalkalmazotti jogviszony megszüntetéséből fakadó végkielégítés anyagi háttérét pályázati formában biztosított pénzeszközökből kell fedezni. Teljesült az elmúlt időszakban. 4. HELYZETELEMZÉS 4.1. Nyergesújfalu város és Bajót község bemutatása Földrajzi elhelyezkedés, nevezetességek Esztergom-Nyergesújfalu Többcélú Kistérséget alkotó kilenc településből hét Süttő- Lábatlan Nyergesújfalu Tát Esztergom Dömös Pilismarót a Duna és a 10-es /11- es számú főút mellett terül el. Bajót 1 km hosszú, míg Mogyorósbánya 3 km hosszú bekötőúton közelíthető meg (Nyergesújfaluról, illetve Tátról). Bajót és Nyergesújfalu a Gerecse északi lábánál terül el. Természeti értékekben gazdag területük, bár az adottságok kiaknázása még várat magára. A Duna szerepe a vállalatok, valamint a lakosság vízigényének kielégítésére korlátozódik. Hajójárat az alkalmanként üzemelő szomszédos lábatlani átkelőtől eltekintve csak a Dunakanyar-üdülőkörzetben üzemel. Nyergesújfalun és Bajóton is egyre kedveltebb egyelőre szabadidős elfoglaltságként - a borászat. A települések az Ászár-Neszmélyi Borvidékhez tartoznak. Nyergesújfalu 1989-től város. Területe 3950 hektár, területe 39,51 km 2. Komárom- Esztergom megye északi részén, a szlovák országhatár mellett fekszik. Délen a Gerecse fő csúcsáig (Nagy Gerecse: 634 m) húzódik (Pusztamarót) északon a Duna a határa. Mai arculatát is meghatározza az egykori egyutcás, országúti jelleg. A Duna-menti iparvidék részeként eternitpala- és viszkózműszál-gyára révén vált ismertté. Lakosságának egy része német nemzetiségű. Bajót elsősorban Árpád-kori templomáról és maradványairól, az Országos Kék Túra által is érintett Öregkőn található nemzetközi jelentőségű barlangjairól és a közigazgatásilag hozzá tartozó Péliföldszentkeresztről nevezetes. Péliföldszentkereszt templomának gondozását kezdetben a remeték látták el, majd a nazarénus és a pálos rend sikertelen letelepítési kísérletei után, a Don Bosco által a XIX. században alapított szalézi rend vette át 1913-tól es államosítást követően a rendház vájártanuló-iskolaként funkcionált ban került vissza jogos tulajdonosához, a szalézi rendhez. atyák állandó felújításokkal rendbe hozták az épületeket és azokban egész nyáron át tartó gyermektáborozást biztosítanak, szükség esetén szálláshelyet adnak a turistáknak. A település kapcsolata szoros Mogyorósbányával (körjegyzőség), Nyergesújfaluval (óvodai és iskolai intézményfenntartó társulás) és Lábatlannal (környezetvédelmi referens és falugazdász közös alkalmazása). A három település Süttővel pedagógiai szakszolgálatot és gyermekjóléti szolgálatot működtet szintén társulás formájában, de a gyámhivatali feladatokat is közösen oldják meg. Demográfia Nyergesújfalu és Bajót demográfiai helyzetképe: lakosságszáma, társadalmi összetétele, iskolázottsága; területhasználati, városképi törekvések A város népességszáma az alábbiakban alakult, ami rendkívül kedvező tendenciának mondható

8 Születések száma: Év: Nyerges: Bajót: n.a n.a. n.a. 14 A népesség összetétele a kistérségi-, megyei átlagtól nem tér el. Nyergesújfalu ipari település, lakosságának jó része az utóbbi évtizedekben az ipari munkásság köréből került ki. építőipar és a vegyipar szerkezetének átalakulásával csökkent a helyben lévő munkalehetőségek száma, viszont a térségre jellemző fizetőképesebb kereslet folyománya a szolgáltatások jövedelmezősége. Ma 1 a 7722 lakosból 3379 fő rendelkezik bejelentett munkahellyel: az 1940 fő helyben munkát vállaló nyergesi lakosból már 781 fő a szolgáltatások területén dolgozik (iparban: 1156 fő, mezőgazdaságban: 3 fő). A más településen dolgozó nyergesiek közül 970-en az iparban, 457-en a szolgáltató szektorban, míg 12-en a mezőgazdaságban tevékenykednek. Mind a helyben dolgozó (1016 : 922 fő), mind az eljáró munkavállalók között (808 : 631 fő) magasabb az érettségivel nem rendelkezők aránya. Ez az arány hasonló a bajóti munkavállalók esetében, itt az 1518 fős lakosságból 520 fő dolgozik, helyben mindössze 104 fő ipar híján - nagy részük a szolgáltatások területén. A nemzetiségi kötődés a 2001-es népszámlálás adatainak tükrében: Nyergesen cigány kisebbséghez tartozónak 30 fő vallotta magát 7752 fő közül (a népcsoport kultúrája iránt érdeklődőnek, vagy azt követőnek 14 fő), német nemzetiséghez tartozónak 52 fő jelölte magát (a népcsoport kultúrája iránt érdeklődőnek, vagy azt követőnek 138 fő). A cigány nyelvet anyanyelvként egy fő beszéli, a német nemzetiségét 13. Bajóton az 1518 fős lakosságból cigány kisebbséghez tartozónak 129 fő vallotta magát (a népcsoport kultúrája iránt érdeklődőnek, vagy azt követőnek 54 fő), a nyelvet anyanyelvként egy fő jelölte meg. iskolázás szempontjából releváns életkori csoportokba tartozók létszámának változása különös figyelmet érdemel, hiszen a jelenleg tapasztalható társadalmi és gazdasági folyamatok mellett a születésszám jelentős növekedése aligha várható. Megjegyzendő, hogy a nagycsaládos, többségében az átlagnál kvalifikáltabb szülők magas szintű elvárásokat támasztanak a nevelési- oktatási intézmények iránt, így az oktatási kínálat bővítése nélkül várhatóan fokozódik a 6- és 8 osztályos gimnáziumok és már első osztálytól más iskolák elszívó hatása. A helyi közoktatás viszonylag szűk intézményrendszerében a további tanuló- és gyermek- létszámcsökkenés teret adhat újabb minőségi fejlesztéseknek. Területhasználat, városkép, lakásállomány 1985-ben készült el a Nyergesújfalu Általános Rendezési Terve, mely időpont óta a fejlődés töretlen és jól látható. A 10. sz. főút belterületi szakaszának példamutató azonban az elmúlt közel két évtizedben felújításra érett - megjelenése, új üzletek, szupermarketek, a Térségi Közösségi Ház, a zeneiskola és a Polgármesteri Hivatal, a közeljövőben átadásra kerülő rendelőintézet, a felújított közterületek, valamint a település egyéb, régi és új beépítésű részei példázzák a fejlődést. infrastrukturális kiépítés 100 százalékos a csatornázottság, vezetékes földgáz hálózat és távközlési ellátottság vonatkozásában. 1 KSH,

9 Nyergesújfalu központi részétől még elkülönül az eterniti városrész: korábban csak a 10-es számú főközlekedési út melletti keskeny földsávon és mezőgazdasági utakon megközelíthető településrészt ma a főutat kísérő kerékpáros és gyalogos közlekedésre kiépített út, valamint a sánchegy déli oldalán egy kétsávos aszfaltút köti össze a régi városrésszel. eterniti oldalon felépült új sorháznak köszönhetően néhány száz méter távolságba kerültek a két terület épületei. eterniti városrész házai jórészt az Eternit Művek munkásságának épültek, így a többlakásos panelházak aránya nagyobb, mint a régi városrészben. Ezek keverednek a nagyrészt éve épült családi házakkal, de új építésű ingatlanokkal is találkozunk. Évente itt tíz körül van a születések száma, ennek ellenére óvoda- és iskolaépület működik a területen. (A hosszú távú városfejlesztési tervekben szerepel lakótelkek kialakítása.) iskola telephelyének fenntartása a minimális létszámhatárok el nem érésével kérdésessé vált, azonban 2006-ban a Bajót önkormányzatának kezdeményezésére iskolai feladatellátásra kötött társulási megállapodással javultak a létszámadatok (a német nemzetiségi és általános tantervű csoportok létszámai átlagolhatóak az intézményegységek között). Egy évvel később szeptemberétől - a felső tagozatosok beutaztatása és a másik városrész utcáit elsősorban esélyegyenlőségi megfontolásból ide soroló körzetesítés mentette meg az eterniti iskolaépületet a normatíva-mentes működéstől. A közoktatási intézményeken túl más közintézmény nem található az eterniti városrészben. További cél az óvoda, valamint a Pedagógiai Szakszolgálat (és esetlegesen a Gyermekjóléti Szolgálat) számára új ingatlan építése itt. A tavaly lebontott ún. eterniti romok eltűnésével új beruházási célterület alakult ki a 10-es út mentén. A 10-es számú közút leterheltségének, veszélyességének problémája befolyással lehet az intézményhálózat jövőbeli változásaira. Lakásállomány, lakásépítés A lakásépítés ütemét vizsgálva megállapítható, hogy Nyergesújfalun az önkormányzat telekalakításai után az elmúlt években a családi házas építés a meghatározó, de jelentős az új építésű társasházi lakások száma is Gazdasági és foglalkoztatási jellemzők helyben és a kistérségben 2 A foglalkoztatási szerkezet a rendszerváltoztatást követő évtizedben jelentősen módosult, mivel a korábban hangsúlyos ágazatok (pl. építőipar, bányászat) veszítettek jelentőségükből. Ez az alacsonyabban képzett ipari munkásságot érzékenyen érintette, ami a lakosság kevésbé képzett rétegénél romló foglalkoztatási helyzetet eredményezett. Más területeken, pl. a kereskedelemben és a közszférában némileg emelkedett a foglalkoztatás a gazdasági válságot megelőző időszakig. E térség iránt a beruházó tőke érdeklődött: Esztergom, Dorog, Komárom, majd Nyergesújfalu ipari parkja benépesült, ami a képzett fizikai és szellemi munkaerő tekintetében nagyobb mértékű munkaerő-keresletet eredményezett. Működő üzemek privatizációja folytán, valamint zöldmezős beruházás formájában számos nagyüzem telepedett meg, vagy alakult át tulajdonosváltást követően a térségben, ezek közül Nyergesújfalu költségvetését érinti: Zoltek Zrt. Nyergesújfalu 2 3. és 4. sz melléklet 7

10 (árbevétel alapján rangsorolva a megye 14. vállalata, országos listán a ben 3 ), Vasbetonipari Zrt. Lábatlan, Cembrit Kft. Nyergesújfalu, Toyo Kft.-Nyergesújfalu. országos átlagot meghaladó jövedelmi viszonyok megfelelő keresletet indukáltak, melynek következménye lett a vállalkozások jövedelmezősége. A világgazdasági válság kedvezőtlen folyamatokat indukált: a KSH III. negyedévi munkaerő-felmérése 4 szerint a foglalkoztatottak száma az egy évvel korábbihoz képest országosan 3,6 % - kal csökkent. A közép-dunántúli régióban ennél lényegesen kedvezőtlenebbül alakult a helyzet, mivel ez idő alatt nagyobb arányú, 7,2 % - os csökkenés következett be. Régiónkon belül megyénkben szűkült leginkább a foglalkoztatottak köre, számuk 9,6 %-kal (13,4 ezer fő) fogyatkozott meg egy év alatt. A megyénkben nyilvántartott álláskeresők száma december végén főt, a gazdaságilag aktív népesség számán belüli arányuk 11,1 %-ot ért el. A megye fő munkaerő-piaci mutatói tehát igen kedvezőtlenül alakultak, amit az is mutat, hogy a nyilvántartott álláskeresők tárgyév végi létszáma az december végén jellemző szintre jutott vissza, és a gazdaságilag aktív népesség számához viszonyított arányuk is igen régen, utoljára január végén volt hasonlóan magas. A KDR Munkaügyi Központ Esztergomi Kirendeltség körzetébe tartozó álláskeresők számának 76,9 %-os (1.243 fő) növekedése igen kedvezőtlen, ami januárban 11,3 %-os munkanélküliséget jelent; a nyilvántartott álláskeresők száma főt ért el. A csoportos, sőt néhány esetben tömegesnek mondható leépítések miatt munka nélkül maradt és nyilvántartott álláskeresővé váltak száma azonban a munkaügyi központok teljes belépő forgalmának csak viszonylag kis részét tette. Mellettük igen nagy számban jelentkeznek olyan álláskeresők is kirendeltségeiken, akik korábban kis- és mikrovállalkozásoknál dolgoztak, illetve csoportosnak nem minősülő létszámcsökkentés miatt voltak kénytelenek munkahelyükről távozni. A nyilvántartott álláskeresők iskolai végzettség szerinti összetételét tekintve végén a szakmunkásképzőt, szakiskolát végzettek száma és aránya volt a legmagasabb, akik a teljes állomány 37,7 %-át adták. Ezt a legfeljebb általános iskolát végzettek 34,4 %-os aránya követte. A szakközépiskolai, technikumi végzettséggel rendelkezők a nyilvántartásban szereplők 15,1 %-át adták. A gimnáziumban érettségizettek csoportjához 8,8%-os, a főiskolai, egyetemi végzettséggel rendelkezőkhöz 4,0 %- os részarány tartozott. A KSH munkaerő-felmérés adatai (15-74 éves népességre), III. negyedév Megnevezés Közép-dunántúli régió Komárom- Fejér Esztergom megye megye Veszprém megye Összesen Országosan Népesség száma (ezer fő) a) 428,3 314,5 360, , Foglalkoztatottak (ezer fő) 163,8 125,8 139,3 428, ,5 Alkalmazásban állók (ezer fő) b) 113,3 81,9 72,2 267, ,4 Munkanélküliek (ezer fő) 20,1 13,8 13,8 47,7 436,2 Gazdaságilag aktívak (ezer fő) 183,9 139,6 153,1 476, ,7 Gazdaságilag inaktívak (ezer fő) 144,4 104,7 124,9 374, ,5 Aktivitási arány (%) 56,0 57,1 55,1 56,0 54,9 Foglalkoztatási arány (%) 49,9 51,5 50,1 50,4 49,2 Munkanélküliségi ráta (%) 10,9 9,9 9,0 10,0 10,3 3 HVG, / 2. szám 4 KDR Munkaügyi Központ januári hírlevele 8

11 A pályakezdő álláskeresők több mint egynegyede (éves átlagban 26,3 %-uk) a szakképzetlennek számító legfeljebb általános iskolát végzettek csoportjába tartozik, ezen belül is 23,4 %-nak van meg az alapfokú végzettségnek számító 8 osztály, további 2,9 %-uk pedig azt sem tudta befejezni. További 14,7 %-kal a középfokú végzettségű szakképzetlenek táborát gyarapítják a gimnáziumi érettségivel rendelkezők. Alapfokú végzettségű, szakképesítéssel rendelkezik 20,8 %-uk, akik szakmunkásképzőt, szakiskolát, speciális szakiskolát végeztek. 24,3 % a szakközépiskolai érettségit, s további 6,5 % a technikusi minősítést is megszerzők aránya, így a középfokú végzettségű szakképzettek részesedése 30,8 %-os a pályakezdők között. Főiskolai diplomával 5,2 %-uk, egyetemi oklevéllel pedig 2,2 %-uk rendelkezik, így a felsőfokú végzettségűek (akik természetesen szakképzettnek minősülnek) összesen 7,4 %-nyi részt képviselnek az állástalan fiatalok között. A további fejlődést - a gazdasági visszaesés mellett - hátráltatja, hogy a kistérségnek rossz a közúti összeköttetése a régió központi területeivel és a fővárossal. Esztergom- Tatabánya közötti út kb. 50 km hosszan 8 települést érint (a hegyeken át csak négyet), míg Székesfehérvárra a legrövidebb út is 100 km-es (a legkevesebb érintett település 5, de a Gerecsén és a Vértesen át 10). A vasúti személyszállítás megszűnt az Esztergom-Almásfüzitő vonalon. ingázók száma jelentős: irányát tekintve a Budapest felé irányuló munkaerőmozgás a jellemző, de továbbra is jellemző az esztergomi, dorogi és komáromi ipari parkokba irányuló munkaerő-mozgás. A kistérség minden településének problémája a fiatalok, elsősorban a jól képzett fiatalok elvándorlása, amely Budapest közelségének köszönhető. (Ugyanakkor megfigyelhető a fővárosból Esztergomba és kisebb arányban más településekre, így Nyergesújfalura irányuló letelepedési tendencia.) Kistérségünkben a közép és felsőfokú közoktatási intézmények Esztergomban találhatóak (részben megyei, részben városi és egyházi fenntartásúak), de gimnázium van Nyergesújfalun is. önkormányzat által fenntartott Ady Endre Művelődési Központ és a Zoltek Nyergesújfalu Sportegyesület szakosztályai által használt sportlétesítmények (labdarúgópálya, tekepálya, teniszpályák, íjászpálya, csónakház, sakk terem) szervesen kapcsolódnak a városi nevelőoktató munkához. Tevékenységükkel segítik a nevelési-oktatási intézmények egész napos nevelési tevékenységét, a szabadidő kulturált eltöltését. 5. önkormányzat közoktatás-feladatellátási tevékenysége 5.1. A önkormányzat nevelés-oktatás területén meglévő kötelező és önként vállalt feladatai A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény szerint a helyi önkormányzatok a helyi igényektől és teljesítőképességtől függően egymástól eltérő önkormányzati feladat- és hatásköröket vállalhatnak /6., (1) bek., a) pont/. A kisebb lakosságszámú település önkormányzata amennyiben saját maga vagy társulásával arról közösen gondoskodni tud működési területén önként vállalhatja a törvény által a nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatnak, illetve megyei önkormányzatnak kötelezően előírt közszolgáltatás megszervezését /6., (1) bek., b) pont/. A közoktatási törvény a helyi önkormányzatokról szóló törvény 70. (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban a feladatellátásra kötelezett önkormányzatokat, valamint az ellátandó feladatokat pontosan meghatározza. A városi önkormányzat kötelezően ellátandó feladatait az óvodai nevelésben, az általános iskolai oktatásban és nevelésben (beleértve 9

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT- MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2013

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT- MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2013 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT- MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2013 Tartalomjegyzék Bevezetés 1 I. A közoktatás helyzete Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2

Részletesebben

KUNHEGYESI MIKRO-TÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS

KUNHEGYESI MIKRO-TÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS TISZAFÜRED KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KUNHEGYESI MIKRO-TÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS (Kunhegyes, Tiszagyenda, Tiszaroff, Tiszaszentimre, Tomajmonostora) Közoktatási Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési

Részletesebben

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI, FEJLESZTÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2010-2018. Tatabánya, 2010. augusztus TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI

Részletesebben

Dunaharaszti város közoktatási esélyegyenlőségi programja (helyzetelemzés és intézkedési terv)

Dunaharaszti város közoktatási esélyegyenlőségi programja (helyzetelemzés és intézkedési terv) Dunaharaszti város közoktatási esélyegyenlőségi programja (helyzetelemzés és intézkedési terv) Éves monitoring és felülvizsgálat 2012 Az eredeti dokumentumot 2008-ban készítette: Core Consulting Kft. Aktualizálta:

Részletesebben

Vas megye közoktatási fejlesztési tervének módosítása és kiegészítése. 2007/2013-ig. Szombathely 2007.

Vas megye közoktatási fejlesztési tervének módosítása és kiegészítése. 2007/2013-ig. Szombathely 2007. Vas megye közoktatási fejlesztési tervének módosítása és kiegészítése 2007/2013-ig Szombathely 2007. 1 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 3. oldal 1.1.Helyzetelemzés 4. oldal 1.2. A megyei önkormányzat feladatellátási

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE MELLÉKLET A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2011 1 Tartalomjegyzék 1. Általános elvek, megállapítások 3. oldal 2. Helyzetelemzés 3. oldal 3. Demográfiai

Részletesebben

ZALAKOMÁR KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

ZALAKOMÁR KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE ZALAKOMÁR KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2011. 1 / 39 oldal 0.1. Tartalomjegyzék 0.1. Tartalomjegyzék... 2 0. 2. Rövidítések... 3 0.3. Fogalommagyarázatok... 4 1. Bevezető... 9 2. Jogszabályi háttér...

Részletesebben

8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU

8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/228-19/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013.

Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013. A 372/2008. (XII.19.) sz. Ökt. határozat melléklete Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013. Készítette: Euron Szolgáltató Kft.

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERV 2010-2016.

KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERV 2010-2016. BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERV 2010-2016. Jóváhagyta: Képviselő-testülete a 211/2010. (II.15.) sz. határozatával Bevezetés...3 Törvényi háttér...3 Az intézkedési

Részletesebben

Gazdasági Program Kisújszállás 2010-2014

Gazdasági Program Kisújszállás 2010-2014 1/56 Gazdasági Program Kisújszállás 2010-2014 I. Bevezető Kisújszállás ősi kun település, egyike a nagykun szállásoknak. A 4-es számú főút mellett, a Budapest-Nyíregyháza vasútvonal mentén fekszik, így

Részletesebben

SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013.

SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013. A SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013. Készítette: Aros Andrea Sárospatak, 2008. augusztus 5. Felülvizsgálat időpontja: 2010. november 24.

Részletesebben

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Magyarország 2009/10-es kiadás European Commission AZ EURÓPAI OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZEREK SZERKEZETE MAGYARORSZÁG 2009/10 Összeállította: Juhász

Részletesebben

Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium. Intézményi Esélyegyenlőségi Programja

Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium. Intézményi Esélyegyenlőségi Programja Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelési, oktatási sikeressége érdekében Makó 2007. december 1 1. Bevezetés Az Európai Unió napjainkban fokozott

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata. Közoktatási esélyegyenlőségi terv Helyzetelemzés

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata. Közoktatási esélyegyenlőségi terv Helyzetelemzés Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közoktatási esélyegyenlőségi terv Helyzetelemzés 2007 1 Tartalomjegyzék 1. Preambulum 2. Jogszabályi háttér 3. Hódmezővásárhely társadalmi-gazdasági helyzete

Részletesebben

Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati PROGRAM 2009 2013. Alacska, Alsószuha, Alsótelekes, Bánhorváti, Berente, Dédestapolcsány,

Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati PROGRAM 2009 2013. Alacska, Alsószuha, Alsótelekes, Bánhorváti, Berente, Dédestapolcsány, Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati KISTÉRSÉGI MINÕSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009 2013 Alacska, Alsószuha, Alsótelekes, Bánhorváti, Berente, Dédestapolcsány, Dövény, Felsõkelecsény, Felsõnyárád,

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat Közoktatási Intézkedési Terve

Gyömrő Város Önkormányzat Közoktatási Intézkedési Terve Gyömrő Város Önkormányzat Közoktatási Intézkedési Terve FELÜLVIZSGÁLAT: 2008. JÚNIUS 9. FELÜLVIZSGÁLAT: 2010. DECEMBER 13. GYENES LEVENTE POLGÁRMESTER 1 HELYZETELEMZÉS 2 A szabályozás 2008-2012 közötti

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Helyzetelemzés

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Helyzetelemzés Szigethalom Város Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzés 2012 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Törvényi háttér... 3 3. A közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés és program

Részletesebben

SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS

SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS SZANY 2010. Tartalomjegyzék Jogszabályi háttér Bevezetés Helyzetelemzés Célkitűzések 3. oldal

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 362/ 2013 (VI.27.) határozatával elfogadva TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 1. Jogszabályi háttér bemutatása...

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 72/2004. (III. 24.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 72/2004. (III. 24.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 72/2004. (III. 24.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közoktatási intézkedési tervének felülvizsgálatáról, módosításáról A Közgyűlés 1./

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/688-1/2011/I. Tárgy: A Makói kistérség közoktatási intézkedési Üi.: Dr. Debrey Attila terve 2011-2017. évre Melléklet: Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Esélyegyenlőségi terv. Helyzetelemzés 2007.

Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Esélyegyenlőségi terv. Helyzetelemzés 2007. Esélyegyenlőségi terv Helyzetelemzés 2007. Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 1.1 A közoktatás esélyegyenlősége... 5 1.2 "Ne legyen több iskolai kudarc! - Tíz lépés az oktatási esélyegyenlőség felé"... 7

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2001-2006.

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2001-2006. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2001-2006. 2003. évi felülvizsgálat Elfogadta: 233/2003. (VII.3.) KH számú

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV 2005/2006. 2008/2009.

INTÉZKEDÉSI TERV 2005/2006. 2008/2009. Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási feladatainak megszervezéséhez szükséges döntéselőkészítést szolgáló feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terve INTÉZKEDÉSI

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a nevelési oktatási intézmények tanévkezdési tapasztalatairól Az anyagot előzetesen véleményezi az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 2 2 Püspökladány Város Polgármesterétől 45

Részletesebben

- Eger, 2011. január 1.

- Eger, 2011. január 1. Eger Megyei Jogú Város közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési terve Önkormányzati Intézkedési Terv - Eger, 2011. január 1. Tartalomjegyzék I. Bevezetés 3 II. Helyzetelemzés 4 II.1.

Részletesebben

Kunsziget Község Önkormányzatának Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve Készítette: Gerhard Melinda 010370-02 2007.

Kunsziget Község Önkormányzatának Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve Készítette: Gerhard Melinda 010370-02 2007. Kunsziget Község Önkormányzatának Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve Készítette: Gerhard Melinda 010370-02 2007. Tartalom: 1. A kapcsolódó jogszabályok jegyzéke...4 2. Bevezetés...6

Részletesebben

Egyeztetett dokumentum. Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében

Egyeztetett dokumentum. Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében NÓGRÁD MEGYE FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA Egyeztetett dokumentum Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében A Nógrád megye foglalkoztatási stratégiája című dokumentum elkészítésében

Részletesebben