Önkéntesség. amit tud ni ér de mes, mielôtt be le vágsz vagy ha már csi ná lod egy ide je

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önkéntesség. amit tud ni ér de mes, mielôtt be le vágsz vagy ha már csi ná lod egy ide je"

Átírás

1 Önkéntesség amit tud ni ér de mes, mielôtt be le vágsz vagy ha már csi ná lod egy ide je tá jé koz ta tó a közérdekû ön kén tes tevékenységrôl szó ló évi LXXXVIII. törvényrôl

2 Szerzô: Kónya Gizella Felelôs szerkesztô: F. Tóth And rás Nyelvi lektor: Legáth Ani ta Szakmai lektor: Dr. Bíró Endre, Dr. Bullain Nilda, Dr. Hajós Andrea, Dr. Jung Adrienn, Dr. Karsai Orsolya, Dr. Pánczél Áron, Hadrévy Borbála, Titkos Rita Önkéntes lektor: Bosnyák Magda, Hirt Péter, Reindl Aniko, Mikó Ágnes A karikatúrákat készítette: Marabu A kiadványt tervezte: Gróf Ró bert Nyomda: Bodnar Nyomda ISBN Kiadja: Önkéntes Központ Alapítvány A kiadvány újbóli megjelenése az Új Széchényi Terv TÁMOP program támogatásával, az Integrált megyei Önkéntes Centrum fejlesztés országos szinten címû TÁMOP / azonosítószámú projekt keretében valósult meg. Önkéntes Központ Alapítvány, Budapest, 2011

3 Tartalom n A kiadvány célja és a törvény jelentôsége 2 n Lehetek-e önkéntes? 4 n Hol önkénteskedhetek? 6 n Mit várhatok a fogadó szervezettôl? 8 n Mit vár hat tôlem a fo ga dó szer ve zet? 10 n Milyen juttatásokat kaphatok? 12 n Milyen kártérítési szabályok vonatkoznak rám? 14 n Kell-e szerzôdést kötnöm a fogadó szervezettel? 16 n Mi kor nem elég a szó be li szerzôdés? 17 n Mi le gyen a szerzôdésben? 18 n Személyes adataim kezelése, nyilvántartás 20 n Hogyan fejezhetem be az önkéntességemet 22 a fogadó szervezetnél? n Önkéntes Centrumok 23

4 A kiadvány célja és a törvény jelentôségee 2 A kiadványunk a célja, hogy tájékoztatást adjon mindazoknak, akik már hosszabb idô óta önkéntesen tevékenykednek, illetve azok számára is, akik még csak most gondolkoznak azon, hogy ponto - san hol tudnának ilyen tevékenységbe bekapcsolódni. Célunk, hogy az önkéntesek számára bemutassuk az önkéntes törvény által biztosított lehetôségeket. Fontos, hogy a kiadványban olvas ható tudnivalók elsôsorban a Közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló évi LXXXVIII. törvény (Köt.) hatálya alatt végzett önkéntes tevékenységrôl szólnak. Nagyon fontos, hogy minden önkéntes tisztában legyen azzal, hogy önkéntes tevékenységet e törvény hatályán kívül más formában (más jogviszony keretében) is lehet végezni. Értelemszerûen viszont azon tevékenységekre nem vonatkoznak a törvényben a közérdekû önkéntes tevékeny ségek hez biztosított kedvezmények. A szándékunk, hogy minél jobban megismerhessétek ennek a kiadványnak a révén a törvényben megfogalmazott jogaitokat és kötelezettségeiteket, ugyanis az elvégzett tevékenység minôsége szempontjából kulcsfontosságú, hogy mennyire vagytok tisztában ezekkel. Nem szabad, hogy elriasz szon titeket a törvény betartásával járó (elsôsorban a fogadó szer vezet oldalán felmerülô) adminisztrációs kötelezettségek (nyil ván tartás, szerzôdés, stb.), ezek ugyanis legalább annyira szolgálják a ti biztonságotokat, mint amennyire fontosak a szerve zet munkája szempontjából.

5 Önkéntesnek nevezhetünk minden olyan személyt, aki ellenszolgáltatás nélküli munkát végez. Ha belegondolunk, ez egy nagyon tág fogalom, hiszen sok ember végez munkát mindenféle juttatás, vagy ellenszolgáltatás nélkül egy egyesületnél, alapítványnál, vagy intézménynél, illetve sok ember segít a környezetében élô embe rek nek baráti és családi alapon. A 2005 októbere elseje óta létezô törvény ezek közül a különbözô önkéntes tevékenységek közül kiemel egyet, melyet közérdekû önkéntes tevékenységnek nevez el. A közérdekû önkéntes tevé kenység lényegét tekintve nem különbözik a többi önkéntes tevé kenységtôl, e tekintetben nem kíván a törvény újítani. Abban viszont igen, hogy rendezett keretet adjon a szervezett mó - don folytatott önkéntes tevékenységnek, illetve tisztázza az ön kén tes és a fogadó szervezet vagy intézmény közti viszony alapvetô szabályait. 3

6 Lehetek-e önkéntes? Ön kén tes bár ki le het. Közérdekû önkéntes tevékenységet a törvény alapján Magyarországon gyakorlatilag minden 10. életévét betöltött személy végezhet. Az ön kén tes ség pedig fon tos ré sze le het az éle - tednek, ha életkorodnak, személyiségednek, elhivatottságodnak, idôbeosztásodnak, képességeidnek megfelelô, hozzád leginkább illô tevékenységet találsz magadnak. Önkéntesnek lenni jó, mert egy alapvetô emberi késztetést, az önzetlen segítést, az adást, a jótékonyságot élheted meg általa, miközben Te magad is sok mindent kaphatsz: újabb ismereteket szerezhetsz; olyan területeken nyerhetsz munkatapasztalatokat, melyekre talán a lelked mélyén mindig vágytál, de a szakmaválasztásod miatt, egyébként nem lenne erre lehetôséged; egy jó csapatba tartozva kapcsolatokat építhetsz, bará to kat szerezhetsz, és teljesebb életet élhetsz. 4

7 Az ön kén tes ség hez tu laj don kép pen csu pán sa ját ma gad ra van szük - ség, azokra a képességeidre, tudásaidra, ismereteidre, melyekben jó nak ér zed ma gad, és szí ve sen adsz belôle má sok nak. A leg több önkéntes tevékenységnek nincs speciális feltétele (pl. egy környezetvédelmi egyesületben, bárki részt vehet rendszeres erdôtakarításban), má sok hoz vi szont ké pe sí té si, egész ség ügyi al kal mas ság szükséges (pl. ahol élelmiszerekkel kell dolgozni, feltétel lehet az egészségügyi alkalmasság; vagy egy betegek ápolását végzô szerezetnél, szükség lehet egészségügyi végzettségre), és van, amikor a fogadó szervezet speciális képzést nyújt az önkéntes tevékenység megkezdése elôtt (pl. lelki segítségnyújtást végzô szervezet pszichológiai, önismereti képzést adhat), és ennek elvégzését feltételként szabhat ja leendô önkénteseinek. 5

8 Hol önkénteskedhetek? Na gyon egyszerûen vé gez hetsz Te is közérdekû ön kén tes te vékeny - séget: keress egy számodra szimpatikus fogadó szervezetet, ahol becsatlakozhatsz a munkába. Emellett a számodra legmegfelelôbb fogadó szervezet lehet az a közhasznú civil szervezet (pl.: alapítvány, egyesület), egyház, közszolgáltatásokat, közfeladatokat ellátó intézmény (pl. kórház, szociális intézmény, könyvtár, múzeum), vagy akár he lyi ön kor mány zat, ame lyik ele get tett a tör vény ál tal elôírt regisztrációs kötelezettségének. A fogadó szervezetek sokféleképpen nyújtanak tájékoztatást arról, milyen jellegû tevékenységet végezhetnek náluk önkéntesek, hogyan lehet csatlakozni, egy-egy toborozási idôszakban pedig konkrét felhívással keresik az érdeklôdôket. Segítséget kaphatsz az Önkéntes Köz pont Ala pít vány tól, illetve a minden megyében megtalálható Önkéntes Centrumok egyikénél is érdeklôdhetsz a hoz zád leg kö ze - lebbi aktuális lehetôség iránt (www.onkentescentrumok.hu). Ahhoz, hogy egy szervezet közérdekû önkénteseket fogadhasson, be kell jelentkeznie a Nemzeti Erôforrás Minisztérium Esélyegyenlôségi Fôosztálya által veze tett nyilvántartásba. A minisztériumhoz bejelent- 6

9 kezett szer ve zetek listáját, a oldal Önkéntesség menüpontja alatt ki ala kított adatbázisban találhatod meg. Fontos tudnod, hogy a szerve zeteknek már a tevékenység megkezdése elôtt be kell jelentkezniük a minisztériumhoz, viszont kivételes esetben 15 na - pon belül a tevé kenység megkezdése után is eleget tehetnek ennek a kötelezett sé güknek. A szervezetek figyelmét akár te is felhívhatod arra, hogy érdemes regisztrálni magukat, amennyiben igénybe akarják venni a törvényben nevesített kedvezményeket. 7

10 Mit vár ha tok a fo ga dó szervezettôl? A fogadó szervezet feladata, hogy szervezett formában, megfelelô keretet biztosítson számodra az önkéntes tevékenység végzéséhez. Ezen belül biztosítania kell, hogy a tevékenységet biztonságosan, egészséget nem veszélyeztetô módon végezhesd, melybe beletartozik az is, hogy a mun kád köz ben pihenôidô áll jon a ren del ke zé sed re. A szer ve zet fel ada ta, hogy gon dos kod jon ar ról, hogy meg kapd a te - vé keny ség el lá tá sá hoz szük sé ges irá nyí tást, tá jé koz ta tást, meg sze - rezhesd a szükséges ismereteket. Amennyiben még kiskorú vagy, a szervezetnek folyamatos és szakszerû felügyeletet is biztosítania kell. 8

11 A fogadó szervezetnek figyelembe kell vennie speciális körülményeket is: n ha nem vagy még 18 éves, vagy el múl tál 18, de kor lá to zot tan cselekvôképes vagy, csak olyan fel ada tot bíz hat nak rád, amely meg fe - lel életkorodnak, testi és értelmi fejlettségednek, képességeidnek, amely nem ve szé lyez te ti egész sé ge det, fejlôdésedet, va la mint tankötelezettséged teljesítését, illetve naponta 6-20 óra között teljesíthetô. n Ha nem vagy még 16 éves, a közérdekû ön kén tes te vé keny ség helyszíne csak Magyarország lehet. Tanítási idôben, tanítási napon maximum naponta 2 órát (összesen hetente 6 órát), tanítási napon kívül maximum naponta 3 órát (összesen hetente 6 órát), tanítási szünetben maximum naponta 3 órát (összesen hetente 12 órát) jelentô feladatokkal bízhatnak meg. Minden idôszakban biztosítania kell a fogadó szervezetnek a napi tevékenység befejezése, és a más na pi kez dés kö zött leg alább 14 óra pihenôidôt. n Ha éves vagy, csak olyan közérdekû ön kén tes te vé keny sé - get bíz hat nak rád, mely na pon ta ma xi mum 4,5 óra (ös sze sen he ten - te 18 óra) elfoglaltságot jelent számodra, illetve a napi tevékenység befejezése, és a másnapi kezdés között legalább 14 óra pihenôidôt kell biztosítaniuk. n Ha nagy ko rú, kor lá to zot tan cselekvôképes vagy, a közérdekû ön - kéntes tevékenység helyszíne csak Magyarország lehet. 9

12 Mit vár hat tôlem a fo ga dó szer ve zet? 10 Elsô és legfontosabb, hogy a szervezet joggal számíthat arra, hogy a vállalt feladatot elvégzed. Sokan nem érzik az önkéntesen vállalt fel ada tok kal já ró felelôsség sú lyát. An nak ér de ké ben, hogy a szer - vezet számíthasson a segítségedre fontos, hogy az elvállalt feladatokat megfelelô módon elvégezd és ha valami halaszthatatlan dolog jön közbe, akkor lehetô leggyorsabban értesítsd a szervezetet arról, hogy nem tudsz meg je len ni. Nagy anya gi vagy lel ki kárt okoz hatsz, ha nem lá tod el a vál lalt fel ada tot, vagy ér te sí tés nél kül nem je lensz meg ott, ahol eset leg töb ben is számítanak rád. Emellett a biztonságos munkavégzés érdekében be kell tartanod a fogadó szervezet utasításait. Azon ban meg kell ta gad nod azokat, ha végrehajtása más személy életét, testi épségét vagy egész sé gét köz vet le nül ve szé - lyeztetné, és figyelmeztetned kell az uta sí tást adót, ha az uta sí tás teljesítése kárt idézhet elô. Nem vagy köteles végrehajtani azt az

13 uta sí tást sem, amely nek éle te det, tes ti ép sé ge det vagy egész sé ge - det közvetlenül veszélyeztetô következménye lenne, illetve, ha az jogszabályba, vagy az általatok kötött szerzôdésedbe ütközne. Az utasításokon kívül be kell tartanod a tevékenységre egyébként vonatkozó jogszabályokat, szakmai és etikai elôírásokat, illetve meg kell ôrizned a tudomásodra jutott személyes adatokat, üzleti és egyéb tit ko kat. A közérdekû ön kén tes te vé keny sé get a fo ga dó szer - vezet utasításai szerint személyesen neked kell végezned. 11

14 Milyen juttatásokat kaphatok? Az önkéntesség lényege, hogy a munkát ellenszolgáltatás nélkül vég zed. Ám a tör vény lehetôséget biz to sít ar ra, hogy a közérdekû önkéntes tevékenység során felmerülô költségeidet a szervezet -adó és járulékfizetési kötelezettség nélkül- megtérítse számodra, illetve csekély összegû jutalomban részesítsen. Ez vi szont min den eset ben meg ál la po dás kér dé se, va gyis a szer ve - zetet a törvény erre nem kötelezi, ám szándékához, lehetôségeihez mérten biztosíthatja, vagy megtérítheti számodra a tevékenységed ellátásához szükséges: n munkaruházatot, védôfelszerelést és munkaeszközt; n utazást, szállást, étkezést; n védôoltást, szûrôvizsgálatot, más betegségmegelôzô szol gál ta tást; n a közérdekû önkéntes tevékenység ellátáshoz szükséges képzésed költségeit; n a közérdekû önkéntes tevékenység ellátáshoz szükséges és a tulajdonodban levô állat élelmezését, ellátását, képzését; n a közérdekû önkéntes tevékenység ellátáshoz szükséges és a tulajdonodban vagy használatodban levô eszköz mûködéséhez szükséges feltételeket. 12

15 Emel lett élet-, egész ség-, bal eset- és felelôsségbiztosítást köt het számodra, illetve jutalmat és külföldön végzett önkéntes tevékenység esetén, napidíjat adhat neked. 13

16 Milyen kártérítési szabályok vonatkoznak rám? A fogadó szervezet köteles megtéríteni: n a tevékenység ellátása során ért testi sérülésébôl, egészségkárosodásából eredô károdat, n a te vé keny ség el lá tá sa so rán a tu laj do nod ban, vagy hasz ná la tod - ban levô dologban a tevékenység végzésének helyén keletkezô kárt, n a közeli hozzátartozónak az önkéntes halálából eredô kárát, ha az a tevékenység ellátásával öszszefüggésben következett be, n kívülálló személyeknek az önkéntes által a tevékenység ellátása kapcsán okozott kárt. 14

17 A közérdekû ön kén tes te vé keny ség vég zé se so rán az ál ta lad el szen - vedett kárért a fogadó szervezet felel. A fogadó szervezeted mentesül a felelôsség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt mûködési körén kívül esô elháríthatatlan ok, vagy kizárólag a te elháríthatatlan magatartásod okozta. Általad az önkéntes jogviszonnyal összefüggésben harmadik személynek okozott kárért a fogadó szervezet felel. Amennyiben a kárt a felróható magatartásod okozta, - az önkéntes szerzôdés ettôl eltérô rendelkezése hiányában - a fogadó szervezet tôled követelheti kárának megtérítését. 15

18 Kell -e szerzôdést köt nöm a fo ga dó szer ve zet tel? 16 Általánosságban elmondható, hogy amikor valamilyen feladat ellátásá ra vál lal ko zunk éle tünk bár mely te rü le tén legyen az akár ház tar - tási munka, iskolai feladat, vagy egy házibuli megszervezése, egyeztetünk a tevékenységben érintett emberekkel. Megbeszéljük, hogy ki, hol, mi kor, men nyi ide ig és mi lyen cél ér de ké ben fog te vé - keny ked ni. Így van ez az ön kén tes te vé keny ség gel is. A kö zös mun ka elôtt kötött megállapodásotok biztos támpont lesz, és megteremti az együttmûködésetek keretét. A meg ál la po dás te hát egy olyan szerzôdés, me lyet szó ban min den esetben megköttök hiszen amikor megbeszéled a fogadó szervezet képviselôjével, hogy mibôl áll majd az ön kén tes te vé keny ség, hány órában fogod végezni, mit biztosít ehhez számodra a fogadó szervezet gyakorlatilag a szerzôdés tartalmi elemeit tisztázzátok. Általánosságban elmondható, hogy minél egyszerûbb, minél rövidebb idôtartamú, minél kevesebb szervezést igénylô önkéntes tevékenységrôl van szó, an nál in kább elég sé ges nek bi zo nyul a szó - ban kö tött szerzôdés (pl. ha az ön kén tes egy sze ri al ka lom mal 1 órában tolmácsolást vállal egy szakmai konferencián). Értelemszerûen pedig, ha hosszabb távon, összetettebb, több felelôsséggel járó tevékenységet kell végezni (pl. ha a fogadó szervezet 1 éven keresztül mûszaki berendezéseket biztosít a tevékenység ellátásá-

19 hoz az önkéntesnek, vagy ha az önkéntes tevékenység krónikus betegek otthonában történô segítés), mindkét fél érdekében célszerû írásban is rögzíteni a szerzôdést, a késôbbi félreértések elkerülése, és az estlegesen felmerülô problémák megnyugtató kezelése érdekében. 17

20 Mi kor nem elég a szó be li szerzôdés? Ha Ne ked meg nyug ta tóbb és ké red, min den eset ben írás ba kell fog - lal ni a szerzôdést. Emel lett írás ban rög zí tett szerzôdés szük sé ges, ha n a közérdekû önkéntes tevékenység határozatlan idôre, vagy legalább tíz nap ra szól; n nem vagy még 18 éves és 2 napnál hosszabb a tevékenység ideje (ebben az esetben törvényes képviselôddel kötik és mó dosít ják a szerzôdést a te beleegyezéseddel); n nagykorú, de korlátozottan cselekvôképes vagy és 2 napnál hosszabb a tevékenység ideje (törvényes képviselôd hozzájá rulá - sával); n a fogadó szervezet valamilyen juttatást biztosít számodra; n engedélyköteles építési munkában veszel részt; n külföldön végzed a közérdekû önkéntes tevékenységet; n ha bármely fél azonnali hatályú felmondáshoz való jogát korlátozták; vagy n ha ezt egyéb jogszabály elrendeli. 18

21 Mi le gyen a szerzôdésben? Ahhoz, hogy önkéntesként biztonsággal tevékenykedhess a fogadó szervezetnél, a szóban kötött megállapodásnak, vagy írásban kötött szerzôdésnek a következôket mindenképpen tartalmaznia kell: n az önkéntes tevékenység tartalmát; n a tevékenység ellátásának helyét; n a tevékenységre fordítandó idôt; n a pihenôidôt; n azo kat a jut ta tá so kat, ame lye ket ré szed re a fo ga dó szer ve zet biz - tosít. Fontos, hogy az önkéntes jogviszonyt bármikor felmondhatod, ki vé ve ha errôl a szervezettel kötött szerzôdésben másképp rendel - keztetek (ekkor is felmondható, de nem azonnali hatállyal). 19

22 Sze mé lyes ada ta im ke ze lé se, nyil ván tar tás A törvény alapján önkéntest foglalkoztató szervezetnek az önkénteseirôl nyilvántartást kell vezetnie. A következô adatok kerülnek rólad ebbe a nyilvántartásba: n személyazonosító adataid: neved, születési helyed, édesanyád neve, állampolgárságod, lakóhelyed, vagy tartózkodási-, szállás-helyed (ha van tör vé nyes képviselôd, az ô ada tai is); n az ál ta lad vég zett közérdekû ön kén tes te vé keny ség: tar tal ma, el lá - tá sá nak he lye, a rá for dí tan dó idô, a pihenôidô, a te vé keny ség meg - kezdésének és lejártának ideje, ha határozott idôtartamban állapodtatok meg; n a fogadó szervezet számodra nyújtott juttatásai. 20 A nyilvántartásban szereplô adataidat azonban a szervezet köteles zártan kezelni, arról csak a hatóságoknak adhat információt a beleegyezésed nélkül. Ez nem érinti az adatok statisztikai célú felhasználását, ha az a személyed azonosítására alkalmatlan módon történik. A fogadó szervezetnek az illetékes minisztérium felé regisztráltatnia kell magát. A nyilvántartásba vett szervezetekrôl a minisztérium nyilvános adatbázist vezet, mely a honlapon megtekinthetô.

23 Ám na gyon fon tos, hogy ez a nyil ván tar tás nem tar tal maz za a fog - lalkoztatott önkéntesek adatait, ugyanis e tekintetben a szervezeteknek nincs bejelentési kötelezettségük, azaz téged, mint önkéntest nem kell a szervezetnek bejelentenie a minisztériumnál. 21

24 Ho gyan fejezhetem be az ön kén tes sé ge - met a fo ga dó szer ve zet nél? Akár szóban, akár írásban állapodtál meg a fogadó szervezettel, a szerzôdésetek megszûnik, ha teljesítetted a vállalt önkéntes tevékeny sé get, vagy el telt az az idô, ami re az önkénteskedést vál lal tad. Természetesen Te is kérheted az önkéntes tevékenységed lezárását, akár a ha tá ro zott idô le jár ta, vagy a fel adat el vég zé se elôtt. En nek formája lehet közös megállapodás, vagy akár a részedrôl közölt azonnali felmondás. A törvény szerint az azonnali felmondáshoz mindkét félnek joga van, azon ban ezt a lehetôséget, nagykorú önkéntes esetében, az írásba foglalt szerzôdésben ki lehet zárni. A fogadó szervezet életében is történhet olyan változás, mely az önkéntes tevékenységed lezárulását eredményezi. Ilyen eset lehet, ha a fogadó szervezet megszûnik, vagy ha a regisztrációt végzô minisztérium eltiltja a szervezetet a közérdekû önkéntesek foglal - koztatásától. Ez utóbbi akkor következik be, ha a szervezet nem tartja be a törvényben elôírt bejelentési kötelezettségét. 22

25 Önkéntes Centrumok: Reméljük hasznosnak találtad a kiadványt. Ha bármilyen kérdésed felmerül az önkéntesség, vagy a közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló törvény kapcsán, bátran keresd az Önkéntes Centrumok tagjait, az alább feltüntetett elérhetôségeken: Önindító Program Koordináló szervezet: n Önkéntes Központ Alapítvány 1053 Budapest, Múzeum krt IV/17. Tel: Honlap: Kapcsolattartó: Tornóczi Zsófia 23

26 Megyei Önkéntes Centrumok: n Baranya Megyei Önkéntes Centrum Nevelôk Háza Egyesület 7624 Pécs, Szent István tér 17. Tel: Honlap: Kapcsolattartó: Knyihár Éva n Bács-Kiskun Megyei Önkéntes Centrum Európa Jövôje Egyesület 6000 Kecskemét, Kápolna utca 24. Tel/fax: , Honlap: Kapcsolattartó: Hortobágyi Tibor, Farkas Gábor n Békés Megyei Önkéntes Centrum Béthel Alapítvány 5600 Békéscsaba, Dr. Becsey O. u. 2. Tel: Honlap: Kapcsolattartó: Szôke Katalin 24

27 n Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkéntes Centrum Szikra Alapítvány az Önkéntesek Munkájának Támogatására 3525 Miskolc, Széchenyi u /3. Tel/fax: , Honlap: Kapcsolattartó: Papp Mónika n Budapest Önkéntes Centrum Kórházi Önkéntes Segítô Szolgálat Alapítvány 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 16. II. emelet 10 Tel: Honlap: Kapcsolattartó: Bordás Beáta n Csongrád Megyei Önkéntes Centrum Talentum Alapítvány 6725 Szeged, Földmíves u. 19. Tel: Honlap: Kapcsolattartó: Pataki Szilvia n Életfa Önkéntes Centrum Életfa Segítô Szolgálat Egyesület 4025 Debrecen, Török Bálint u. 4. Tel: Honlap: Kapcsolattartó: Molnár Adrienn 25

28 n Önkéntes Centrum Fejér Megye Civil Szervezetek Regionális Szövetsége 8000 Székesfehérvár, Balatoni u. 8. Tel: , Honlap: Kapcsolattartó: Gábor Imre n Gyôr-Moson-Sopron Megyei Önkéntes Centrum United Way Kisalföld Alapítvány 9022 Gyôr, Árpád út 21. IV. / 27. Tel: ; ; Honlap: Kapcsolattartó: Kollár András; Horváthné Czimer Katalin n Heves Megyei Önkéntes Centrum Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezet 3300 Eger, Klapka Gy. u. 9. Tel: , Honlap: Kapcsolattartó: Kosik Mária n Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkéntes Centrum Contact Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat 5000 Szolnok, Baross u.56. Tel: Honlap: 26 Kapcsolattartó: Pollákné Cser Edit

29 n Komárom-Esztergom Megyei Önkéntes Centrum Bázis Gyermek és Ifjúsági Egyesület 2800 Tatabánya, Kodály tér 2/a Tel: Kék szám: Honlap: Kapcsolattartó: Smudla Kata n Pest Megyei Önkéntes Centrum Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete NIOK Alapítvány Tel: Honlap: Kapcsolattartó: Zöldiné Szabó Edit n Somogy Megyei Önkéntes Centrum Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 8. Tel: Honlap: Kapcsolattartó: Boldizsár Szilvia n Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkéntes Centrum Szocio East Egyesület 4400 Nyíregyháza, Madách u. 5. Tel: , Honlap: Kapcsolattartó: Szécsi Szilvia 27

30 n Vas Megyei Önkéntes Centrum Hegypásztor Kör/ Herényi Kulturális és Sportegyesület 9825, Oszkó, Molnár Antal utca Szombathely, Béke tér 7 Tel: Honlap: Kapcsolattartó: Nagy Krisztina n Veszprém Megyei Önkéntes Centrum Csalán Egyesület 8200 Veszprém, Rákóczi u em. 2. Tel: Honlap: Kapcsolattartó: Gyôri Judit n Zala Megyei Önkéntes Centrum Zalai Falvakért Egyesület Levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. Iroda: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u Tel: Honlap: Kapcsolattartó: Selmeczi Zsófia 28

31 Önkéntes Centrumok szolgáltatásait nyújtó Együttmûködô partnerek: n Önkéntes Központ Szekszárd Mentálhigiénés Mûhely Egyesület 7100 Szekszárd, Szent István tér 10. Tel: Honlap: Kapcsolattartó: Kiss Rita n Nógrád megye KÜSZI Nonprofit Kft. Partnerséggel a Foglalkoztatásért Programiroda 2651 Rétság, Rákóczi út Tel: Honlap: Kapcsolattartó: Künsztler Etelka Újranyomva az Önkéntesség Európai Évében, 2011.

32 Ön kén tes Köz pont Ala pít vány Bu da pest, 2011

Önkéntesség. amit tudni érdemes, mielôtt belevágsz vagy ha már csinálod egy ideje. Önkéntes Központ Alapítvány Budapest, 2006 www.onkentes.

Önkéntesség. amit tudni érdemes, mielôtt belevágsz vagy ha már csinálod egy ideje. Önkéntes Központ Alapítvány Budapest, 2006 www.onkentes. Önkéntesség amit tudni érdemes, mielôtt belevágsz vagy ha már csinálod egy ideje Önkéntes Központ Alapítvány Budapest, 2006 www.onkentes.hu tájékoztató a közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló 2005. évi

Részletesebben

Segédlet önkénteseknek jogaikról és kötelezettségeikrõl

Segédlet önkénteseknek jogaikról és kötelezettségeikrõl Segédlet önkénteseknek jogaikról és kötelezettségeikrõl A segédlet létrejöttét a TÁMOP - 5.5.2/09/1-2009-0001 Integrált megyei Önkéntes Centrum fejlesztés országos szinten címû projekt tette lehetõvé.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

Multi Help 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Multi Help 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Feltétel Multi Help Multi Help 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Je len fel té te lek ér vé nye sek az UNIQA Biztosító Zrt. (székhelye: 1134 Buda - pest, Róbert Károly krt. 7074. a továbbiakban: biztosító) se

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. 3D Csoportos élet-, balesetés betegségbiztosítás

Ügyféltájékoztató. 3D Csoportos élet-, balesetés betegségbiztosítás 3D Csoportos élet-, balesetés betegségbiztosítás Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kérjük, hogy biztosítási ajánlatának megtétele előtt figyelmesen olvassa el az Önnek ajánlott termékünkre vonatkozó

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

2005. évi LXXXVIII. törvény. a közérdekű önkéntes tevékenységről

2005. évi LXXXVIII. törvény. a közérdekű önkéntes tevékenységről 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről Az Országgyűlés elismeri a társadalom tagjainak szolidaritásán alapuló, az állampolgárok öntevékenységét kifejező, a személyeknek és közösségeiknek

Részletesebben

Tör vé nyek. 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl* I. FEJEZET AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ. Az egyéni vállalkozói tevékenység

Tör vé nyek. 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl* I. FEJEZET AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ. Az egyéni vállalkozói tevékenység 40136 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 161. szám II. Tör vé nyek 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl* Az Országgyûlés elismerve a kisvállalkozók gazdasági életben betöltött

Részletesebben

A közérdekű önkéntes tevékenység jogi szabályozása

A közérdekű önkéntes tevékenység jogi szabályozása A közérdekű önkéntes tevékenység jogi szabályozása A civil szervezeti lét régi és új kihívásai A programot a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósítjuk meg. Pályázati azonosító: NEA-TF-13-SZ-0082

Részletesebben

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI A 2012. szeptember 1-jén hatályba lépő nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezik érettségi bizonyítvány kiadásának feltételeiről. E rendelkezés tartalmazza az ötven óra közösségi szolgálat

Részletesebben

Elméleti és módszertani segédanyag önkéntes koordinátorok részére

Elméleti és módszertani segédanyag önkéntes koordinátorok részére Elméleti és módszertani segédanyag önkéntes koordinátorok részére Készült: 2011. szeptemberében Készítették: A Ferencvárosi Tanoda (Dzsumbuj) Egyesület munkatársai (Kőszegi Mónika, Nagy Krisztina) A képzési

Részletesebben

(ö s s z e á l l í t o t ta: Jel i n k ó Món i k a) w w w.n y i c i ta.hu

(ö s s z e á l l í t o t ta: Jel i n k ó Món i k a) w w w.n y i c i ta.hu Képzési füzetek 5. Az önkéntességről (ö s s z e á l l í t o t ta: Jel i n k ó Món i k a) w w w.n y i c i ta.hu 2011 Az önkéntességről 3 Amit az önkéntességről tudni érdemes... Nem kapsz munkát tapasztalat

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY

A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY TARTALOM Köszöntõ dr. Göncz Kinga, miniszter 5 Kedves Olvasó!

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Ny.sz.: 1020V02 VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! A VICTORIA Lakásbiztosítás Alap, Bővített és Callisto csomagjai megoldást nyújtanak az előre nem látható, hirtelen

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

d) az önkéntes részére biztosított - a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához szükséges - iskolarendszeren kívüli képzés költségei,

d) az önkéntes részére biztosított - a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához szükséges - iskolarendszeren kívüli képzés költségei, 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről 1 Az Országgyűlés elismeri a társadalom tagjainak szolidaritásán alapuló, az állampolgárok öntevékenységét kifejező, a személyeknek és közösségeiknek

Részletesebben

2005. évi LXXXVIII. törvény. a közérdekű önkéntes tevékenységről

2005. évi LXXXVIII. törvény. a közérdekű önkéntes tevékenységről 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről Az Országgyűlés elismeri a társadalom tagjainak szolidaritásán alapuló, az állampolgárok öntevékenységét kifejező, a személyeknek és közösségeiknek

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Feltétel. Travel Help utazási biztosítás

Feltétel. Travel Help utazási biztosítás UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 76 78. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 12386-060 Travel Help utazási biztosítás Feltétel 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Je len fel té te lek ér vé nye sek az

Részletesebben

2005. évi LXXXVIII. törvény. a közérdekű önkéntes tevékenységről

2005. évi LXXXVIII. törvény. a közérdekű önkéntes tevékenységről 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről Az Országgyűlés elismeri a társadalom tagjainak szolidaritásán alapuló, az állampolgárok öntevékenységét kifejező, a személyeknek és közösségeiknek

Részletesebben

Ajánlat. Med Help. Betegségbiztosítás

Ajánlat. Med Help. Betegségbiztosítás Ajánlat Med Help Betegségbiztosítás UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Med Help Betegségbiztosítás Ajánlat Ajánlatszám: Kötvényszám:

Részletesebben

Feltétel. Bónusz Pro III.

Feltétel. Bónusz Pro III. Feltétel Bónusz Pro III. Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kér jük, hogy biz to sí tá si aján la tá nak aláírá sa elôtt fi gyel me sen ol vas sa el az igény fel mé rés alap ján Ön nek aján lott ter

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

Útmutató az önkéntes törvényhez. amit a fogadó szervezeteknek tudniuk érdemes A közérdeku önkéntes tevékenységrol szóló törvényrol

Útmutató az önkéntes törvényhez. amit a fogadó szervezeteknek tudniuk érdemes A közérdeku önkéntes tevékenységrol szóló törvényrol Útmutató az önkéntes törvényhez amit a fogadó szervezeteknek tudniuk érdemes A közérdeku önkéntes tevékenységrol szóló törvényrol ÖNKÉNTES KÖZPONT ALAPÍTVÁNY 2011 Útmutató az önkéntes törvényhez amit a

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 10. szám 1218 Ft 2006. ok tó ber 16. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kormányrendeletek Oldal 182/2006. (VIII. 28.)

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben