Önkéntesség. amit tud ni ér de mes, mielôtt be le vágsz vagy ha már csi ná lod egy ide je

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önkéntesség. amit tud ni ér de mes, mielôtt be le vágsz vagy ha már csi ná lod egy ide je"

Átírás

1 Önkéntesség amit tud ni ér de mes, mielôtt be le vágsz vagy ha már csi ná lod egy ide je tá jé koz ta tó a közérdekû ön kén tes tevékenységrôl szó ló évi LXXXVIII. törvényrôl

2 Szerzô: Kónya Gizella Felelôs szerkesztô: F. Tóth And rás Nyelvi lektor: Legáth Ani ta Szakmai lektor: Dr. Bíró Endre, Dr. Bullain Nilda, Dr. Hajós Andrea, Dr. Jung Adrienn, Dr. Karsai Orsolya, Dr. Pánczél Áron, Hadrévy Borbála, Titkos Rita Önkéntes lektor: Bosnyák Magda, Hirt Péter, Reindl Aniko, Mikó Ágnes A karikatúrákat készítette: Marabu A kiadványt tervezte: Gróf Ró bert Nyomda: Bodnar Nyomda ISBN Kiadja: Önkéntes Központ Alapítvány A kiadvány újbóli megjelenése az Új Széchényi Terv TÁMOP program támogatásával, az Integrált megyei Önkéntes Centrum fejlesztés országos szinten címû TÁMOP / azonosítószámú projekt keretében valósult meg. Önkéntes Központ Alapítvány, Budapest, 2011

3 Tartalom n A kiadvány célja és a törvény jelentôsége 2 n Lehetek-e önkéntes? 4 n Hol önkénteskedhetek? 6 n Mit várhatok a fogadó szervezettôl? 8 n Mit vár hat tôlem a fo ga dó szer ve zet? 10 n Milyen juttatásokat kaphatok? 12 n Milyen kártérítési szabályok vonatkoznak rám? 14 n Kell-e szerzôdést kötnöm a fogadó szervezettel? 16 n Mi kor nem elég a szó be li szerzôdés? 17 n Mi le gyen a szerzôdésben? 18 n Személyes adataim kezelése, nyilvántartás 20 n Hogyan fejezhetem be az önkéntességemet 22 a fogadó szervezetnél? n Önkéntes Centrumok 23

4 A kiadvány célja és a törvény jelentôségee 2 A kiadványunk a célja, hogy tájékoztatást adjon mindazoknak, akik már hosszabb idô óta önkéntesen tevékenykednek, illetve azok számára is, akik még csak most gondolkoznak azon, hogy ponto - san hol tudnának ilyen tevékenységbe bekapcsolódni. Célunk, hogy az önkéntesek számára bemutassuk az önkéntes törvény által biztosított lehetôségeket. Fontos, hogy a kiadványban olvas ható tudnivalók elsôsorban a Közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló évi LXXXVIII. törvény (Köt.) hatálya alatt végzett önkéntes tevékenységrôl szólnak. Nagyon fontos, hogy minden önkéntes tisztában legyen azzal, hogy önkéntes tevékenységet e törvény hatályán kívül más formában (más jogviszony keretében) is lehet végezni. Értelemszerûen viszont azon tevékenységekre nem vonatkoznak a törvényben a közérdekû önkéntes tevékeny ségek hez biztosított kedvezmények. A szándékunk, hogy minél jobban megismerhessétek ennek a kiadványnak a révén a törvényben megfogalmazott jogaitokat és kötelezettségeiteket, ugyanis az elvégzett tevékenység minôsége szempontjából kulcsfontosságú, hogy mennyire vagytok tisztában ezekkel. Nem szabad, hogy elriasz szon titeket a törvény betartásával járó (elsôsorban a fogadó szer vezet oldalán felmerülô) adminisztrációs kötelezettségek (nyil ván tartás, szerzôdés, stb.), ezek ugyanis legalább annyira szolgálják a ti biztonságotokat, mint amennyire fontosak a szerve zet munkája szempontjából.

5 Önkéntesnek nevezhetünk minden olyan személyt, aki ellenszolgáltatás nélküli munkát végez. Ha belegondolunk, ez egy nagyon tág fogalom, hiszen sok ember végez munkát mindenféle juttatás, vagy ellenszolgáltatás nélkül egy egyesületnél, alapítványnál, vagy intézménynél, illetve sok ember segít a környezetében élô embe rek nek baráti és családi alapon. A 2005 októbere elseje óta létezô törvény ezek közül a különbözô önkéntes tevékenységek közül kiemel egyet, melyet közérdekû önkéntes tevékenységnek nevez el. A közérdekû önkéntes tevé kenység lényegét tekintve nem különbözik a többi önkéntes tevé kenységtôl, e tekintetben nem kíván a törvény újítani. Abban viszont igen, hogy rendezett keretet adjon a szervezett mó - don folytatott önkéntes tevékenységnek, illetve tisztázza az ön kén tes és a fogadó szervezet vagy intézmény közti viszony alapvetô szabályait. 3

6 Lehetek-e önkéntes? Ön kén tes bár ki le het. Közérdekû önkéntes tevékenységet a törvény alapján Magyarországon gyakorlatilag minden 10. életévét betöltött személy végezhet. Az ön kén tes ség pedig fon tos ré sze le het az éle - tednek, ha életkorodnak, személyiségednek, elhivatottságodnak, idôbeosztásodnak, képességeidnek megfelelô, hozzád leginkább illô tevékenységet találsz magadnak. Önkéntesnek lenni jó, mert egy alapvetô emberi késztetést, az önzetlen segítést, az adást, a jótékonyságot élheted meg általa, miközben Te magad is sok mindent kaphatsz: újabb ismereteket szerezhetsz; olyan területeken nyerhetsz munkatapasztalatokat, melyekre talán a lelked mélyén mindig vágytál, de a szakmaválasztásod miatt, egyébként nem lenne erre lehetôséged; egy jó csapatba tartozva kapcsolatokat építhetsz, bará to kat szerezhetsz, és teljesebb életet élhetsz. 4

7 Az ön kén tes ség hez tu laj don kép pen csu pán sa ját ma gad ra van szük - ség, azokra a képességeidre, tudásaidra, ismereteidre, melyekben jó nak ér zed ma gad, és szí ve sen adsz belôle má sok nak. A leg több önkéntes tevékenységnek nincs speciális feltétele (pl. egy környezetvédelmi egyesületben, bárki részt vehet rendszeres erdôtakarításban), má sok hoz vi szont ké pe sí té si, egész ség ügyi al kal mas ság szükséges (pl. ahol élelmiszerekkel kell dolgozni, feltétel lehet az egészségügyi alkalmasság; vagy egy betegek ápolását végzô szerezetnél, szükség lehet egészségügyi végzettségre), és van, amikor a fogadó szervezet speciális képzést nyújt az önkéntes tevékenység megkezdése elôtt (pl. lelki segítségnyújtást végzô szervezet pszichológiai, önismereti képzést adhat), és ennek elvégzését feltételként szabhat ja leendô önkénteseinek. 5

8 Hol önkénteskedhetek? Na gyon egyszerûen vé gez hetsz Te is közérdekû ön kén tes te vékeny - séget: keress egy számodra szimpatikus fogadó szervezetet, ahol becsatlakozhatsz a munkába. Emellett a számodra legmegfelelôbb fogadó szervezet lehet az a közhasznú civil szervezet (pl.: alapítvány, egyesület), egyház, közszolgáltatásokat, közfeladatokat ellátó intézmény (pl. kórház, szociális intézmény, könyvtár, múzeum), vagy akár he lyi ön kor mány zat, ame lyik ele get tett a tör vény ál tal elôírt regisztrációs kötelezettségének. A fogadó szervezetek sokféleképpen nyújtanak tájékoztatást arról, milyen jellegû tevékenységet végezhetnek náluk önkéntesek, hogyan lehet csatlakozni, egy-egy toborozási idôszakban pedig konkrét felhívással keresik az érdeklôdôket. Segítséget kaphatsz az Önkéntes Köz pont Ala pít vány tól, illetve a minden megyében megtalálható Önkéntes Centrumok egyikénél is érdeklôdhetsz a hoz zád leg kö ze - lebbi aktuális lehetôség iránt (www.onkentescentrumok.hu). Ahhoz, hogy egy szervezet közérdekû önkénteseket fogadhasson, be kell jelentkeznie a Nemzeti Erôforrás Minisztérium Esélyegyenlôségi Fôosztálya által veze tett nyilvántartásba. A minisztériumhoz bejelent- 6

9 kezett szer ve zetek listáját, a oldal Önkéntesség menüpontja alatt ki ala kított adatbázisban találhatod meg. Fontos tudnod, hogy a szerve zeteknek már a tevékenység megkezdése elôtt be kell jelentkezniük a minisztériumhoz, viszont kivételes esetben 15 na - pon belül a tevé kenység megkezdése után is eleget tehetnek ennek a kötelezett sé güknek. A szervezetek figyelmét akár te is felhívhatod arra, hogy érdemes regisztrálni magukat, amennyiben igénybe akarják venni a törvényben nevesített kedvezményeket. 7

10 Mit vár ha tok a fo ga dó szervezettôl? A fogadó szervezet feladata, hogy szervezett formában, megfelelô keretet biztosítson számodra az önkéntes tevékenység végzéséhez. Ezen belül biztosítania kell, hogy a tevékenységet biztonságosan, egészséget nem veszélyeztetô módon végezhesd, melybe beletartozik az is, hogy a mun kád köz ben pihenôidô áll jon a ren del ke zé sed re. A szer ve zet fel ada ta, hogy gon dos kod jon ar ról, hogy meg kapd a te - vé keny ség el lá tá sá hoz szük sé ges irá nyí tást, tá jé koz ta tást, meg sze - rezhesd a szükséges ismereteket. Amennyiben még kiskorú vagy, a szervezetnek folyamatos és szakszerû felügyeletet is biztosítania kell. 8

11 A fogadó szervezetnek figyelembe kell vennie speciális körülményeket is: n ha nem vagy még 18 éves, vagy el múl tál 18, de kor lá to zot tan cselekvôképes vagy, csak olyan fel ada tot bíz hat nak rád, amely meg fe - lel életkorodnak, testi és értelmi fejlettségednek, képességeidnek, amely nem ve szé lyez te ti egész sé ge det, fejlôdésedet, va la mint tankötelezettséged teljesítését, illetve naponta 6-20 óra között teljesíthetô. n Ha nem vagy még 16 éves, a közérdekû ön kén tes te vé keny ség helyszíne csak Magyarország lehet. Tanítási idôben, tanítási napon maximum naponta 2 órát (összesen hetente 6 órát), tanítási napon kívül maximum naponta 3 órát (összesen hetente 6 órát), tanítási szünetben maximum naponta 3 órát (összesen hetente 12 órát) jelentô feladatokkal bízhatnak meg. Minden idôszakban biztosítania kell a fogadó szervezetnek a napi tevékenység befejezése, és a más na pi kez dés kö zött leg alább 14 óra pihenôidôt. n Ha éves vagy, csak olyan közérdekû ön kén tes te vé keny sé - get bíz hat nak rád, mely na pon ta ma xi mum 4,5 óra (ös sze sen he ten - te 18 óra) elfoglaltságot jelent számodra, illetve a napi tevékenység befejezése, és a másnapi kezdés között legalább 14 óra pihenôidôt kell biztosítaniuk. n Ha nagy ko rú, kor lá to zot tan cselekvôképes vagy, a közérdekû ön - kéntes tevékenység helyszíne csak Magyarország lehet. 9

12 Mit vár hat tôlem a fo ga dó szer ve zet? 10 Elsô és legfontosabb, hogy a szervezet joggal számíthat arra, hogy a vállalt feladatot elvégzed. Sokan nem érzik az önkéntesen vállalt fel ada tok kal já ró felelôsség sú lyát. An nak ér de ké ben, hogy a szer - vezet számíthasson a segítségedre fontos, hogy az elvállalt feladatokat megfelelô módon elvégezd és ha valami halaszthatatlan dolog jön közbe, akkor lehetô leggyorsabban értesítsd a szervezetet arról, hogy nem tudsz meg je len ni. Nagy anya gi vagy lel ki kárt okoz hatsz, ha nem lá tod el a vál lalt fel ada tot, vagy ér te sí tés nél kül nem je lensz meg ott, ahol eset leg töb ben is számítanak rád. Emellett a biztonságos munkavégzés érdekében be kell tartanod a fogadó szervezet utasításait. Azon ban meg kell ta gad nod azokat, ha végrehajtása más személy életét, testi épségét vagy egész sé gét köz vet le nül ve szé - lyeztetné, és figyelmeztetned kell az uta sí tást adót, ha az uta sí tás teljesítése kárt idézhet elô. Nem vagy köteles végrehajtani azt az

13 uta sí tást sem, amely nek éle te det, tes ti ép sé ge det vagy egész sé ge - det közvetlenül veszélyeztetô következménye lenne, illetve, ha az jogszabályba, vagy az általatok kötött szerzôdésedbe ütközne. Az utasításokon kívül be kell tartanod a tevékenységre egyébként vonatkozó jogszabályokat, szakmai és etikai elôírásokat, illetve meg kell ôrizned a tudomásodra jutott személyes adatokat, üzleti és egyéb tit ko kat. A közérdekû ön kén tes te vé keny sé get a fo ga dó szer - vezet utasításai szerint személyesen neked kell végezned. 11

14 Milyen juttatásokat kaphatok? Az önkéntesség lényege, hogy a munkát ellenszolgáltatás nélkül vég zed. Ám a tör vény lehetôséget biz to sít ar ra, hogy a közérdekû önkéntes tevékenység során felmerülô költségeidet a szervezet -adó és járulékfizetési kötelezettség nélkül- megtérítse számodra, illetve csekély összegû jutalomban részesítsen. Ez vi szont min den eset ben meg ál la po dás kér dé se, va gyis a szer ve - zetet a törvény erre nem kötelezi, ám szándékához, lehetôségeihez mérten biztosíthatja, vagy megtérítheti számodra a tevékenységed ellátásához szükséges: n munkaruházatot, védôfelszerelést és munkaeszközt; n utazást, szállást, étkezést; n védôoltást, szûrôvizsgálatot, más betegségmegelôzô szol gál ta tást; n a közérdekû önkéntes tevékenység ellátáshoz szükséges képzésed költségeit; n a közérdekû önkéntes tevékenység ellátáshoz szükséges és a tulajdonodban levô állat élelmezését, ellátását, képzését; n a közérdekû önkéntes tevékenység ellátáshoz szükséges és a tulajdonodban vagy használatodban levô eszköz mûködéséhez szükséges feltételeket. 12

15 Emel lett élet-, egész ség-, bal eset- és felelôsségbiztosítást köt het számodra, illetve jutalmat és külföldön végzett önkéntes tevékenység esetén, napidíjat adhat neked. 13

16 Milyen kártérítési szabályok vonatkoznak rám? A fogadó szervezet köteles megtéríteni: n a tevékenység ellátása során ért testi sérülésébôl, egészségkárosodásából eredô károdat, n a te vé keny ség el lá tá sa so rán a tu laj do nod ban, vagy hasz ná la tod - ban levô dologban a tevékenység végzésének helyén keletkezô kárt, n a közeli hozzátartozónak az önkéntes halálából eredô kárát, ha az a tevékenység ellátásával öszszefüggésben következett be, n kívülálló személyeknek az önkéntes által a tevékenység ellátása kapcsán okozott kárt. 14

17 A közérdekû ön kén tes te vé keny ség vég zé se so rán az ál ta lad el szen - vedett kárért a fogadó szervezet felel. A fogadó szervezeted mentesül a felelôsség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt mûködési körén kívül esô elháríthatatlan ok, vagy kizárólag a te elháríthatatlan magatartásod okozta. Általad az önkéntes jogviszonnyal összefüggésben harmadik személynek okozott kárért a fogadó szervezet felel. Amennyiben a kárt a felróható magatartásod okozta, - az önkéntes szerzôdés ettôl eltérô rendelkezése hiányában - a fogadó szervezet tôled követelheti kárának megtérítését. 15

18 Kell -e szerzôdést köt nöm a fo ga dó szer ve zet tel? 16 Általánosságban elmondható, hogy amikor valamilyen feladat ellátásá ra vál lal ko zunk éle tünk bár mely te rü le tén legyen az akár ház tar - tási munka, iskolai feladat, vagy egy házibuli megszervezése, egyeztetünk a tevékenységben érintett emberekkel. Megbeszéljük, hogy ki, hol, mi kor, men nyi ide ig és mi lyen cél ér de ké ben fog te vé - keny ked ni. Így van ez az ön kén tes te vé keny ség gel is. A kö zös mun ka elôtt kötött megállapodásotok biztos támpont lesz, és megteremti az együttmûködésetek keretét. A meg ál la po dás te hát egy olyan szerzôdés, me lyet szó ban min den esetben megköttök hiszen amikor megbeszéled a fogadó szervezet képviselôjével, hogy mibôl áll majd az ön kén tes te vé keny ség, hány órában fogod végezni, mit biztosít ehhez számodra a fogadó szervezet gyakorlatilag a szerzôdés tartalmi elemeit tisztázzátok. Általánosságban elmondható, hogy minél egyszerûbb, minél rövidebb idôtartamú, minél kevesebb szervezést igénylô önkéntes tevékenységrôl van szó, an nál in kább elég sé ges nek bi zo nyul a szó - ban kö tött szerzôdés (pl. ha az ön kén tes egy sze ri al ka lom mal 1 órában tolmácsolást vállal egy szakmai konferencián). Értelemszerûen pedig, ha hosszabb távon, összetettebb, több felelôsséggel járó tevékenységet kell végezni (pl. ha a fogadó szervezet 1 éven keresztül mûszaki berendezéseket biztosít a tevékenység ellátásá-

19 hoz az önkéntesnek, vagy ha az önkéntes tevékenység krónikus betegek otthonában történô segítés), mindkét fél érdekében célszerû írásban is rögzíteni a szerzôdést, a késôbbi félreértések elkerülése, és az estlegesen felmerülô problémák megnyugtató kezelése érdekében. 17

20 Mi kor nem elég a szó be li szerzôdés? Ha Ne ked meg nyug ta tóbb és ké red, min den eset ben írás ba kell fog - lal ni a szerzôdést. Emel lett írás ban rög zí tett szerzôdés szük sé ges, ha n a közérdekû önkéntes tevékenység határozatlan idôre, vagy legalább tíz nap ra szól; n nem vagy még 18 éves és 2 napnál hosszabb a tevékenység ideje (ebben az esetben törvényes képviselôddel kötik és mó dosít ják a szerzôdést a te beleegyezéseddel); n nagykorú, de korlátozottan cselekvôképes vagy és 2 napnál hosszabb a tevékenység ideje (törvényes képviselôd hozzájá rulá - sával); n a fogadó szervezet valamilyen juttatást biztosít számodra; n engedélyköteles építési munkában veszel részt; n külföldön végzed a közérdekû önkéntes tevékenységet; n ha bármely fél azonnali hatályú felmondáshoz való jogát korlátozták; vagy n ha ezt egyéb jogszabály elrendeli. 18

21 Mi le gyen a szerzôdésben? Ahhoz, hogy önkéntesként biztonsággal tevékenykedhess a fogadó szervezetnél, a szóban kötött megállapodásnak, vagy írásban kötött szerzôdésnek a következôket mindenképpen tartalmaznia kell: n az önkéntes tevékenység tartalmát; n a tevékenység ellátásának helyét; n a tevékenységre fordítandó idôt; n a pihenôidôt; n azo kat a jut ta tá so kat, ame lye ket ré szed re a fo ga dó szer ve zet biz - tosít. Fontos, hogy az önkéntes jogviszonyt bármikor felmondhatod, ki vé ve ha errôl a szervezettel kötött szerzôdésben másképp rendel - keztetek (ekkor is felmondható, de nem azonnali hatállyal). 19

22 Sze mé lyes ada ta im ke ze lé se, nyil ván tar tás A törvény alapján önkéntest foglalkoztató szervezetnek az önkénteseirôl nyilvántartást kell vezetnie. A következô adatok kerülnek rólad ebbe a nyilvántartásba: n személyazonosító adataid: neved, születési helyed, édesanyád neve, állampolgárságod, lakóhelyed, vagy tartózkodási-, szállás-helyed (ha van tör vé nyes képviselôd, az ô ada tai is); n az ál ta lad vég zett közérdekû ön kén tes te vé keny ség: tar tal ma, el lá - tá sá nak he lye, a rá for dí tan dó idô, a pihenôidô, a te vé keny ség meg - kezdésének és lejártának ideje, ha határozott idôtartamban állapodtatok meg; n a fogadó szervezet számodra nyújtott juttatásai. 20 A nyilvántartásban szereplô adataidat azonban a szervezet köteles zártan kezelni, arról csak a hatóságoknak adhat információt a beleegyezésed nélkül. Ez nem érinti az adatok statisztikai célú felhasználását, ha az a személyed azonosítására alkalmatlan módon történik. A fogadó szervezetnek az illetékes minisztérium felé regisztráltatnia kell magát. A nyilvántartásba vett szervezetekrôl a minisztérium nyilvános adatbázist vezet, mely a honlapon megtekinthetô.

23 Ám na gyon fon tos, hogy ez a nyil ván tar tás nem tar tal maz za a fog - lalkoztatott önkéntesek adatait, ugyanis e tekintetben a szervezeteknek nincs bejelentési kötelezettségük, azaz téged, mint önkéntest nem kell a szervezetnek bejelentenie a minisztériumnál. 21

24 Ho gyan fejezhetem be az ön kén tes sé ge - met a fo ga dó szer ve zet nél? Akár szóban, akár írásban állapodtál meg a fogadó szervezettel, a szerzôdésetek megszûnik, ha teljesítetted a vállalt önkéntes tevékeny sé get, vagy el telt az az idô, ami re az önkénteskedést vál lal tad. Természetesen Te is kérheted az önkéntes tevékenységed lezárását, akár a ha tá ro zott idô le jár ta, vagy a fel adat el vég zé se elôtt. En nek formája lehet közös megállapodás, vagy akár a részedrôl közölt azonnali felmondás. A törvény szerint az azonnali felmondáshoz mindkét félnek joga van, azon ban ezt a lehetôséget, nagykorú önkéntes esetében, az írásba foglalt szerzôdésben ki lehet zárni. A fogadó szervezet életében is történhet olyan változás, mely az önkéntes tevékenységed lezárulását eredményezi. Ilyen eset lehet, ha a fogadó szervezet megszûnik, vagy ha a regisztrációt végzô minisztérium eltiltja a szervezetet a közérdekû önkéntesek foglal - koztatásától. Ez utóbbi akkor következik be, ha a szervezet nem tartja be a törvényben elôírt bejelentési kötelezettségét. 22

25 Önkéntes Centrumok: Reméljük hasznosnak találtad a kiadványt. Ha bármilyen kérdésed felmerül az önkéntesség, vagy a közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló törvény kapcsán, bátran keresd az Önkéntes Centrumok tagjait, az alább feltüntetett elérhetôségeken: Önindító Program Koordináló szervezet: n Önkéntes Központ Alapítvány 1053 Budapest, Múzeum krt IV/17. Tel: Honlap: Kapcsolattartó: Tornóczi Zsófia 23

26 Megyei Önkéntes Centrumok: n Baranya Megyei Önkéntes Centrum Nevelôk Háza Egyesület 7624 Pécs, Szent István tér 17. Tel: Honlap: Kapcsolattartó: Knyihár Éva n Bács-Kiskun Megyei Önkéntes Centrum Európa Jövôje Egyesület 6000 Kecskemét, Kápolna utca 24. Tel/fax: , Honlap: Kapcsolattartó: Hortobágyi Tibor, Farkas Gábor n Békés Megyei Önkéntes Centrum Béthel Alapítvány 5600 Békéscsaba, Dr. Becsey O. u. 2. Tel: Honlap: Kapcsolattartó: Szôke Katalin 24

27 n Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkéntes Centrum Szikra Alapítvány az Önkéntesek Munkájának Támogatására 3525 Miskolc, Széchenyi u /3. Tel/fax: , Honlap: Kapcsolattartó: Papp Mónika n Budapest Önkéntes Centrum Kórházi Önkéntes Segítô Szolgálat Alapítvány 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 16. II. emelet 10 Tel: Honlap: Kapcsolattartó: Bordás Beáta n Csongrád Megyei Önkéntes Centrum Talentum Alapítvány 6725 Szeged, Földmíves u. 19. Tel: Honlap: Kapcsolattartó: Pataki Szilvia n Életfa Önkéntes Centrum Életfa Segítô Szolgálat Egyesület 4025 Debrecen, Török Bálint u. 4. Tel: Honlap: Kapcsolattartó: Molnár Adrienn 25

28 n Önkéntes Centrum Fejér Megye Civil Szervezetek Regionális Szövetsége 8000 Székesfehérvár, Balatoni u. 8. Tel: , Honlap: Kapcsolattartó: Gábor Imre n Gyôr-Moson-Sopron Megyei Önkéntes Centrum United Way Kisalföld Alapítvány 9022 Gyôr, Árpád út 21. IV. / 27. Tel: ; ; Honlap: Kapcsolattartó: Kollár András; Horváthné Czimer Katalin n Heves Megyei Önkéntes Centrum Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezet 3300 Eger, Klapka Gy. u. 9. Tel: , Honlap: Kapcsolattartó: Kosik Mária n Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkéntes Centrum Contact Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat 5000 Szolnok, Baross u.56. Tel: Honlap: 26 Kapcsolattartó: Pollákné Cser Edit

29 n Komárom-Esztergom Megyei Önkéntes Centrum Bázis Gyermek és Ifjúsági Egyesület 2800 Tatabánya, Kodály tér 2/a Tel: Kék szám: Honlap: Kapcsolattartó: Smudla Kata n Pest Megyei Önkéntes Centrum Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete NIOK Alapítvány Tel: Honlap: Kapcsolattartó: Zöldiné Szabó Edit n Somogy Megyei Önkéntes Centrum Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 8. Tel: Honlap: Kapcsolattartó: Boldizsár Szilvia n Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkéntes Centrum Szocio East Egyesület 4400 Nyíregyháza, Madách u. 5. Tel: , Honlap: Kapcsolattartó: Szécsi Szilvia 27

30 n Vas Megyei Önkéntes Centrum Hegypásztor Kör/ Herényi Kulturális és Sportegyesület 9825, Oszkó, Molnár Antal utca Szombathely, Béke tér 7 Tel: Honlap: Kapcsolattartó: Nagy Krisztina n Veszprém Megyei Önkéntes Centrum Csalán Egyesület 8200 Veszprém, Rákóczi u em. 2. Tel: Honlap: Kapcsolattartó: Gyôri Judit n Zala Megyei Önkéntes Centrum Zalai Falvakért Egyesület Levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. Iroda: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u Tel: Honlap: Kapcsolattartó: Selmeczi Zsófia 28

31 Önkéntes Centrumok szolgáltatásait nyújtó Együttmûködô partnerek: n Önkéntes Központ Szekszárd Mentálhigiénés Mûhely Egyesület 7100 Szekszárd, Szent István tér 10. Tel: Honlap: Kapcsolattartó: Kiss Rita n Nógrád megye KÜSZI Nonprofit Kft. Partnerséggel a Foglalkoztatásért Programiroda 2651 Rétság, Rákóczi út Tel: Honlap: Kapcsolattartó: Künsztler Etelka Újranyomva az Önkéntesség Európai Évében, 2011.

32 Ön kén tes Köz pont Ala pít vány Bu da pest, 2011

Önkéntesség. amit tudni érdemes, mielôtt belevágsz vagy ha már csinálod egy ideje. Önkéntes Központ Alapítvány Budapest, 2006 www.onkentes.

Önkéntesség. amit tudni érdemes, mielôtt belevágsz vagy ha már csinálod egy ideje. Önkéntes Központ Alapítvány Budapest, 2006 www.onkentes. Önkéntesség amit tudni érdemes, mielôtt belevágsz vagy ha már csinálod egy ideje Önkéntes Központ Alapítvány Budapest, 2006 www.onkentes.hu tájékoztató a közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló 2005. évi

Részletesebben

Segédlet önkénteseknek jogaikról és kötelezettségeikrõl

Segédlet önkénteseknek jogaikról és kötelezettségeikrõl Segédlet önkénteseknek jogaikról és kötelezettségeikrõl A segédlet létrejöttét a TÁMOP - 5.5.2/09/1-2009-0001 Integrált megyei Önkéntes Centrum fejlesztés országos szinten címû projekt tette lehetõvé.

Részletesebben

Amit tudni érdemes az ÖNKÉNTESSÉGRŐL a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény alapján

Amit tudni érdemes az ÖNKÉNTESSÉGRŐL a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény alapján Amit tudni érdemes az ÖNKÉNTESSÉGRŐL a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény alapján Amit tudni érdemes az ÖNKÉNTESSÉGRŐL Minta a töbii kiadványnál + Ez a füzet az Önkéntes

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről (kivonat)

2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről (kivonat) 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről (kivonat) 1. Ki lehet önkéntes? (4. ) - aki a 10. életévét betöltötte 2. Milyen tevékenységet láthat el önkéntes? (4. ) - amelyre vonatkozóan

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

Jelentkezési lap iskolai közösségi szolgálatra

Jelentkezési lap iskolai közösségi szolgálatra Jelentkezési lap iskolai közösségi szolgálatra Alulírott tanuló a(z) iskola osztályos tanulója a./ tanévben az alábbi területeken kívánok eleget tenni a közösségi szolgálatnak: területen órában területen

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes ag rár tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról.... 15832

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

1. Mikor kell önkéntes szerződést kötni?

1. Mikor kell önkéntes szerződést kötni? JOGI SEGÉDLET AZ ÖNKÉNTES SZERZŐDÉSHEZ Tartalom: 1. Mikor kell önkéntes szerződést kötni? 2. Mikor kell írásba foglalni az önkéntes szerződést? 3. Mi legyen az önkéntes szerződésben? Vázlat az önkéntes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVIII. évfolyam 5. szám 2007. október 17. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok Szep tem ber 14-én há rom fegyverneki előadóművészeti cso port

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben