SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI"

Átírás

1 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Készítette: Végsı Pálné intézményvezetı Jóváhagyta: Pécs M.J.V. Közgyőlésének Oktatási Bizottsága a sz. határozatával Szervezeti és Mőködési Szabályzat

2 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı 1. Általános rendelkezések Az SZMSZ célja SZMSZ jogszabályi alapja SZMSZ hatálybalépése Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed Az SZMSZ felülvizsgálatának szükségessége (módja) 2. Az intézmény meghatározása az alapító okirat alapján, az intézmény szervezeti felépítése. 3. Pénzügyi-gazdálkodási tevékenységekkel kapcsolatos szabályozás módja. II. A mőködés szabályai 1. Az intézmény mőködésének rendje 1.1. Gyermekek fogadása (nyitva tartás) 1.2. A vezetık intézményben való tartózkodásának rendje 2. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének rendje 2.1. A pedagógiai (nevelı) munka belsı ellenırzésének feladatai 2.2. A nevelımunka belsı ellenırzésére jogosultak 2.3. Az ellenırzés kiterjed 2.4. Az intézmény Minıségirányítási Programja 2.5. Ellenırzési terv 3. Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési intézménnyel 4. A Tagóvodákkal való kapcsolattartás rendje és módja 5. Vezetık közötti feladatmegosztás, a vezetık és szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje. Belsı kapcsolattartás rendje és formája 5.1. Az intézmény vezetése, a vezetık közötti feladatmegosztás Intézményvezetı Intézményvezetı helyettes Tagintézmény-vezetık Minıségirányítási(szakmai) vezetı 5.2. Az intézményvezetést és az intézményi munkát segítı közösségek

3 Vezetık és szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje 6. Az intézményvezetı vagy -helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje 7. Vezetık és a szülıi szervezet közötti kapcsolattartás formája 8. Nevelıtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására vonatkozó rendelkezések 9. Külsı kapcsolatok rendszere, formája és módja 10. Óvodai ünnepélyek és megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok 11. A szakmai munkaközösségek együttmőködése, kapcsolattartás rendje részvétele a pedagógusok munkájának segítésében 12. Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 13. Intézményi védı-, óvó elıírások 14. Az intézmény biztonságos mőködését garantáló szabályok 15. Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendık 16. A szülıi szervezet részére a jogszabályi elıírásokon felül biztosított jogok, a szülıi szervezet véleményezési és egyetértési jogai 17. Tájékoztatás a Nevelési programról, SZMSZ-rıl, Házirendrıl, és Minıségirányítási programról III.Egyéb rendelkezések 1. Aláírási jogkör 2. Ügyvitelre, adat-, és iratkezelésre vonatkozó szabályok 3. Telefonhasználat 4. A nevelési-oktatási intézményben folyó reklámtevékenység szabályai 5. Kiemelt munkáért járó kereset-kiegészítés szabályai. IV. Záró rendelkezések

4 4 I. BEVEZETİ 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) célja, hogy meghatározza a, mint közoktatási intézmény szervezeti felépítését, az intézményi mőködés belsı rendjét, a belsı és külsı kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Célja az intézmény jogszerő mőködésének biztosítása, a zavartalan mőködés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülık, gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erısítése, az intézményi mőködés demokratikus rendjének garantálása. Az SZMSZ jogszabályi alapja: Közoktatásról szóló, többször módosított évi LXXIX. Tv. (Ktv.), Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának kiadásáról szóló módosított 137/1996. (VIII.28.) Kormányrendelet, évi XXXI. Törvény a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról, 1999.évi XII törvény a nemdohányzók védelmérıl 11/1994. évi (VI.8.) MKM. Rendelet és annak módosításai a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl, Közoktatásról szóló törvény végrehajtására kiadott többször módosított 20/1997. (II.13.) Kormányrendelet, Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXII. Tv. (Kjt.) és annak módosításai, Közoktatás Minıségbiztosításáról és Minıségfejlesztésérıl szóló 3/2002. (II.15.) OM. Rendelet, 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet és módosításai, a 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet és annak módosításai az Államháztartás rendjérıl évi CXVIII. törvény Az SZMSZ hatálybalépése: Az SZMSZ a fenntartó jóváhagyása napján lép hatályba, és határozatlan idıre szól. Módosítására akkor kerül sor, ha a fenti jogszabályokban a szervezeti és mőködési tekintetben változás áll be, illetve ha a szülık, vagy a nevelıtestület minısített többséggel erre javaslatot tesz. A módosítás alkalmával az eljárási rendet a Ktv a határozza meg. A hatálybalépéssel egyidejőleg hatályon kívül helyezıdik az óvoda korábbi SZMSZ-e. Az SZMSZ egy példányát minden intézmény irodájában ki kell függeszteni, és arról az elsı szülıi értekezleten a szülıknek tájékoztatást kell adni. Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed: az óvodába járó gyermekek közösségére, a gyermekek szüleire, törvényes képviselıire, a nevelıtestületre,

5 5 az intézményvezetıre, intézményvezetı-helyettesre, tagóvoda-vezetıkre, a nevelımunkát segítıkre, és egyéb munkakörökben foglalkoztatottakra, az intézménnyel kapcsolatba kerülıkre (vállalkozók). Az intézményvezetı gondoskodik arról, hogy az SZMSZ-t az intézmény valamennyi dolgozója megismerje. Az SZMSZ és a mellékletét képezı belsı szabályzat betartása az intézmény valamennyi alkalmazottjára nézve kötelezı érvényő. Az SZMSZ naprakész állapotban tartásáért az intézmény vezetıje a felelıs. A mőködési szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a mindenkori hatályos jogszabályok, rendelkezések, általános és eseti utasítások az irányadók. Az SZMSZ felülvizsgálatának szükségessége (módja): ha az intézmény mőködési rendjében változás történik, ha azt jogszabály elıírja, ha a fenntartó elıírja.

6 6 2. Az intézmény meghatározása az alapító okirat alapján, az intézmény szervezeti felépítése Az alapító okirat száma: 437/2009.(09.24.) Az alapító okirat kelte: Pécs, szeptember ) Az intézmény neve: Székhelye: 7622 Pécs, Siklósi út 18. Az intézmény tagintézményei és telephelyei: Anikó Utcai Tagóvoda 7632 Pécs, Anikó u. 3. Bimbó Utcai Tagóvoda 7632 Pécs, Bimbó u. 1. Enyezd Utcai 1. számú Tagóvoda 7632 Pécs, Enyezd u. 1. Enyezd Utcai 2. számú Tagóvoda 7632 Pécs, Enyezd u. 3. Melinda Utcai Tagóvoda 7632 Pécs, Melinda u. 23/1. Németh László Utcai Tagóvoda 7632 Pécs, Németh László u. 6/A Testvérvárosok Téri Tagóvoda 7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1-3. Jogszabályban meghatározott közfeladatok: Közfeladat ellátásának módja: közoktatás Az intézmény OM azonosító száma: Az intézmény törzsszáma: Az intézmény típusa: helyi önkormányzati költségvetési szerv Óvoda Az intézmény bankszámlaszáma: Az intézmény szakágazati száma: ) Az intézmény által ellátott feladatok: Három éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig, legfeljebb hét éves korig a gyermekek óvodai nevelése. Sajátos nevelési igényő gyermekek integrált nevelése. 3.) Alaptevékenysége (szakfeladatai) január 1-tıl Óvodai nevelés, ellátás Óvodai intézményi étkeztetés Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása Ezen belül: A testi (mozgássérült) érzékszervi (látás, hallássérült), enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos

7 7 rendellenességével küzd, (hiperaktivitás, aktivitás, figyelemzavar) a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı gyermekek ellátása Pedagógiai szakmai szolgáltatás Alaptevékenységet meghatározó jogszabályok: 1. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII törvény /1992 (X. 8.) Kormány rendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvénynek a közoktatási intézményben történı végrehajtásáról 4. 11/1994.(VI. 8.) MKM. rendelet a nevelési- oktatási intézmény mőködésérıl /1998. (XII. 30.) Kormány rendelet az államháztartás mőködési rendjérıl /1996. (VIII. 28.) Kormányrendelet Az Óvodai nevelés országos alapprogramja Kiterjedési köre: - Az óvodába járó gyermekek közössége. - A gyermekek szülei, törvényes képviselıi. - A nevelıtestület. - Az intézmény vezetıje, intézmény vezetı helyettese, tagintézmény vezetık. - A nevelı-oktató munkát segítık. - Egyéb munkakörben dolgozók. - Az intézmény területén tartózkodó személyek. 4.) Alakulással kapcsolatos adatok: Alapítás módja: jogelıd nélküli alakulás Alapítás dátuma: Alapító /létesítı okirat/ jogszabály: Kelte: típusa: azonosító adatai: alapító okirat 437/2009.

8 alapító okirat 228/ alapító okirat 471/ alapító okirat 64/2008.(02.14.) alapító okirat 188/2007.(04.20.), 266/2007., 207/2007.(06.07.) egyéb létesítı okirat 266/2007.(06.07.), 326/2007.(06.21.), 36/ ), 57/2007. (06.07.) alapító okirat 433/ alapító okirat 522/ ) A fenntartó szerv neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Keszü Község Önkormányzata 7668 Keszü, Petıfi u. 24. Kökény Község Önkormányzata 7639 Kökény, Petıfi S. u ) Az irányító szerv neve és székhelye: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 7.) Típus szerinti besorolás: A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató A közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény A feladatellátásához kapcsolódó Funkciója szerint: önállóan mőködı (gazdaságilag az Intézmények Gazdasági Szolgálatához integrált) 8.) A vagyon feletti rendelkezési jog: Az intézmény a használatába adott vagyon feletti rendelkezési jogát az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 40/2008. (11.26.) önkormányzati rendeletben írtak szerint gyakorolja. 9.) Az intézmény, vállalkozási tevékenységet nem folytat.

9 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE INTÉZMÉNYVEZETİ Minıségirányítási (szakmai) vezetı Intézményvezetı-helyettes Kincstárnok /Gazdasági ügyintézı/ Tagóvoda-vezetık vezetıhelyettes Gazdasági dolgozók Kertvárosi (Siklósi út 18.) Anikó Bimbó Enyezd 1 Enyezd 2 Melinda Németh TVT Gyógypedagógus Óvodapedagógusok Egyéb alkalmazottak Szervezeti és Mőködési Szabályzat

10 10 3. Pénzügyi gazdálkodási tevékenységekkel kapcsolatos szabályozás módja Az intézmény önállóan mőködı szerv (Gazdaságilag az Intézmények Gazdasági Szolgálatához integrált). Az intézmény a saját hatáskörébe utalt gazdálkodási feladatait a Pécs M.J.V. Önkormányzat Intézmények Gazdasági Szolgálata és az intézmény között létrejött és mindenkor érvényben lévı Együttmőködési Megállapodás alapján látja el, amelynek Tárgya: Az önállóan gazdálkodó és önállóan mőködı intézmény egymás közötti munkamegosztási és felelısségvállalási rendjének szabályozása. Célja: Szakszerő, hatékony és ésszerő takarékos intézményi gazdálkodás szervezeti feltételeinek megteremtése. Területei: Az éves költségvetés tervezése Az éves költségvetési elıirányzatok módosítása Elıirányzatok felhasználása, kötelezettségvállalás, utalványozás Karbantartási, felújítási tevékenység Pénz- és bankszámlakezelés Szabályozás, szabályzatkészítés Könyvvezetés Analitikus nyilvántartás Selejtezés-leltározás Beszámolóhoz adatszolgáltatás, szöveges indoklás készítése Egyéb adatszolgáltatások Az Együttmőködési Megállapodás alapján, intézményi szinten ellátandó konkrét feladatok: Az éves költségvetés tervezéséhez szükséges intézményi adatszolgáltatás Az év közbeni elıirányzat módosítások kezdeményezése A saját rendelkezési jogkörébe tartozó elıirányzatok felhasználása, betartva a kötelezettségvállalás és utalványozás mindenkor érvényes rendjét Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések, és annak keretében végzendı intézményi karbantartások végrehajtása Munkaerı-gazdálkodás, nem rendszeres és egyéb személyi juttatások kifizetésének számfejtése Pénzkezelés (Ellátmánykezelés, étkezési térítési díjak beszedése) Meglévı szabályzatok aktualizálása Analitikus nyilvántartások vezetése (Készletek, tárgyi eszközök, személyi juttatások, szerzıdések, pályázatok, ellátmány, stb. ) Selejtezés, hasznosítás, leltározás Adatszolgáltatás a féléves és éves beszámolóhoz A önállóan mőködı(gazdaságilag az Intézmények Gazdasági Szolgálatához integrált) költségvetési szerv intézmény vezetıje felelıs: Feladatai ellátásához az intézmény vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerő igénybevételéért Alapító okiratban elıírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelı ellátásáért

11 11 Intézmény gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért Tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetıségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi pénzügyi, gazdálkodási és ellenırzési rendszer létrehozásáért, mőködtetéséért és fejlesztéséért. A költségvetési szerv által ellátott tevékenység forrása a) Normatív állami támogatás b) Normatív kötött felhasználású támogatás c) Pályázat útján elnyert d) Önkormányzati saját forrás e) Intézmény saját bevétel Az intézmény pénzügyi gazdálkodási, irányítási és ellenırzési rendszere biztosítja, hogy: valamennyi, gazdálkodással kapcsolatos tevékenysége és célja összhangban legyen a szabályszerőség, szabályozottság és megbízható gazdálkodás elveivel Az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra Megfelelı, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre az intézmény gazdálkodásával kapcsolatosan, amelyet a szervezeten belüli kommunikáció leghatékonyabb módjának (mindennapos számítógép- és internet használat, vezetékes- és mobil telefon, fax) kialakításával biztosít Az intézmény, mint önállóan mőködı (Gazdaságilag az Intézmények Gazdasági Szolgálatához integrált) egység pénzügyi-gazdálkodási tevékenységének koordinálása, irányítása, közvetlenül a kincstárnok /gazdasági ügyintézı/ feladata. A kincstárnok munkáját az intézményvezetı irányítja és ellenırzi. A mőködéssel összefüggı gazdálkodási és pénzügyi feladatok tekintetében az intézmény vezetıjének közvetlen munkatársa. A kincstárnok /gazdasági ügyintézı/ legfıbb feladatai: Felelıs az intézmény ésszerő és takarékos gazdálkodásáért, a Tagóvodákban folyó ügyviteli munka összehangolásáért. A költségvetési terv és a gazdálkodással kapcsolatos adatszolgáltatások helyességéért. Gondoskodik arról, hogy az intézmény gazdálkodása a fenntartó által jóváhagyott költségvetés keretein belül történjék. Figyelemmel kíséri a már ellenjegyzett intézmény által kötött szerzıdéseket, a takarékosság érdekében szükség esetén javaslatot tesz azok módosítására. Az intézmény munkáltatói jogkörével együtt járó adminisztrációs feladatokat elvégzi, titoktartási kötelezettséggel kezeli az alkalmazottak személyi anyagát. Követi a jogszabályok, rendeletek és elıírások változását, felel a különbözı információk megszerzéséért, továbbításáért és betartásáért. Felelıs a gazdálkodást érintı valamennyi szabályzat aktualizálásáért. Rendszeresen tájékoztatja az intézményvezetıt (távollétében az intézményvezetı-helyettest) a szervezeti egységrıl, az abban felmerülı feladatokról.

12 12 Pénzügyi, gazdasági tevékenységet ellátó személyek (gazdasági dolgozók) feladatai: Az intézmény nagyságára való tekintettel a feladatkörök tagintézményenkénti szétválasztása biztosítja, hogy a gazdasági (ügyviteli) dolgozók végezzék a telephelyeken az elıkészítési, engedélyeztetési és végrehajtási feladatokat. A gazdasági dolgozók a kincstárnok közvetlen irányítása alá tartoznak. A telephelyeken ellátandó fıbb feladataik: Étkezési térítési díjak beszedése, a kapcsolódó nyilvántartások, analitikák vezetése. Helyi kisebb beszerzések lebonyolítása, számlák tartalmi, formai, és számszaki ellenırzése után kifizetésre/utaltatásra történı elıkészítése. Személyi juttatások nem rendszeres kifizetéséhez adatok, dokumentumok továbbítása (hiányzás, szabadság, helyettesítés, túlmunka, stb. ). Eszközök nyilvántartása, leltározásban, selejtezésben közremőködés. Napi adminisztrációs munka, írásos anyagok kérelmek, jelentések, levelek elkészítése, továbbítása. A szükséges mértékő kért adatszolgáltatások teljesítése. (Adatvédelmi Szab.) Engedélyeztetési, kötelezettségvállalói és utalványozói jogkörrel nem rendelkeznek. A székhelyen történik: A munkáltatással összefüggı ügyintézıi, valamint a pénztárosi feladatok ellátása. Ezt a feladatot segíti az arra megbízott, a másik tagintézményben dolgozó gazdasági munkatárs. A kincstárnok távolléte esetén a helyettesítés a székhelyen dolgozó gazdasági munkatárs feladata. Egyidejő hiányzásuk esetén az intézményvezetı vagy az intézményvezetıhelyettes ad megbízást a helyettesítésre. Az ÁHT szabályozásához igazodóan az intézmény az alábbi szervezeti egységekre tagolódik. A szervezeti egységek azonosítói: A mőködı csoportok száma: 39 csoport 1. Kertvárosi óvoda /Siklósi út 18./ 5 csoport 2. Anikó u. óvoda 6 csoport 3. Bimbó u. óvoda 4 csoport 4. Enyezd u. 1. óvoda 5 csoport 5. Enyezd u. 2. óvoda 6 csoport 6. Melinda u. óvoda 2 csoport 7. Németh L. úti óvoda 5 csoport 8. TVT óvoda 6 csoport

13 13 II. A MŐKÖDÉS SZABÁLYAI 1. Az intézmény mőködésének rendje 1.1. Gyermekek fogadása (nyitva tartás) A nevelési év tárgyév szeptember 1-tıl a következı év augusztus 31-ig tart. A nevelési év rendjét a nevelıtestület határozza meg, amit munkatervben rögzítenek. Az intézmény telephelyei Hétfıtıl Péntekig tartó, 5 napos munkarenddel egész éven át folyamatosan mőködnek. Az intézmény üzemeltetése a fenntartó által meghatározott nyári zárva tartás, valamint a téli idıszakban Karácsony és Újév közötti napokban szünetel. A nyári zárva tartás idıpontjáról a szülıket minden év február 15-ig értesíteni kell. A zárva tartás ideje alatt, hetente egy alkalommal, külön megállapított beosztás szerint ügyeletet kell tartani. A zárva tartás ideje elıtt fel kell mérni, és össze kell győjteni a gyermekek elhelyezésére vonatkozó igényeket, és a szülıket, a gyermeket fogadó óvodai elhelyezésrıl a zárást megelızıen tájékoztatni kell. Az intézmények nyitva tartása: / Siklósi út 18/ (12 óra) /A szülık munkahelyi elfoglaltságára tekintettel, igényük figyelembe vételével/. Anikó u. Óvoda (11 óra) Bimbó u. Óvoda (11 óra) Enyezd u. 1. Óvoda (11 óra) Enyezd u. 2. Óvoda (11 óra) Melinda u. Óvoda (11 óra) Németh László u. Óvoda (11 óra) Testvérvárosok terei Óvoda (11 óra) A nyitva tartási idı alatt reggel óráig óvodapedagógusok foglalkoznak a gyermekekkel. A Kertvárosi Óvodában / Siklósi út 18/ reggel tıl óráig a korán érkezı gyermekek pihentetése történik. Az óvodai nevelés a gyermekek fejlıdéséhez szükséges teljes óvodai életet felölelı foglalkozások keretében zajlik. Az intézmények a Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság javaslata alapján ellátják a sajátos nevelési igényő gyermekek integrált nevelését. Rendezvények esetén a nyitvatartási idıtıl való eltérést az intézmény vezetıje, valamint egyeztetés után a tagóvodák vezetıi engedélyezik. Az ünnepekkel, megemlékezésekkel kapcsolatos változásokról-országos és helyi rendelkezések figyelembe vétele mellett -7 nappal elıbb kell a szülıket értesíteni.

14 14 Az óvodai nevelés nélküli munkanapok száma egy nevelési évben az 5 napot nem haladhatja meg. Igénybe vételérıl 7 nappal megelızıen tájékoztatni kell a szülıket. Szülıi igény szerint az intézménynek a gyermekek részére ügyeletet kell biztosítani A vezetık intézményben való tartózkodásának rendje: Az óvoda nyitvatartási ideje alatt az intézményvezetı, intézményvezetı-helyettes, tagóvoda vezetık kötelesek, a munkarendjükben meghatározottak szerint, az intézményben tartózkodni. Akadályoztatásuk esetén az intézményben megbízott személyek látják el az intézmény felügyeletét. A vezetık benntartózkodásán kívüli idıben a helyettesítés rendje szerint történik a vezetıi feladatok ellátása. Az intézményvezetı, intézményvezetı-helyettes, tagóvoda-vezetık munkarendjét a munkatervben minden nevelési év elején meg kell határozni. A pedagógusok munkarendje: A pedagógusok munkarendje a kötelezı órából, valamint a nevelımunkából és a gyermekekkel való foglalkozással összefüggı feladatok ellátásához szükséges idıbıl áll. A pedagógus a kötelezı óráját a gyermekekkel való közvetlen foglalkozásra köteles fordítani. A pedagógus munkarendjét a tagóvoda-vezetık javaslatára az intézményvezetı állapítja meg. A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát, lehetıleg elızı nap, de legkésıbb az adott munkanapon reggel 8 óráig köteles jelenteni. A pedagógus számára a kötelezı óraszámon felüli nevelı-oktató munkával összefüggı rendszeres, vagy esetenkénti feladatokra a megbízást a tagóvoda vezetı adja. Alkalmazotti közösség munkarendje: A tagóvodákban az alábbi nem pedagógus közalkalmazottak segítik a nevelımunkát: dajka, karbantartó-udvaros, ügyviteli dolgozók. Munkarendjüket a MT. és a KT. Rendelkezéseivel összhangban a tagóvoda vezetı állapítja meg. A kincstárnok /gazdasági ügyintézı/ és a gazdasági dolgozók munkarendjét az intézményvezetıje határozza meg. 2. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének rendje Az óvoda belsı ellenırzési rendszere átfogja az óvodai nevelımunka egészét. A folyamatos belsı ellenırzés megszervezéséért, hatékony mőködéséért az intézmény vezetıje felelıs.

15 A pedagógiai (nevelı) munka belsı ellenırzésének feladatai: Biztosítsa az intézmény pedagógiai munkájának jogszerő (a jogszabályok, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, valamint az intézmény Helyi Nevelési Programja és Minıségirányítási Programja szerint elıírt) mőködését. Segítse elı az intézményben folyó nevelımunka eredményességét, hatékonyságát. Az intézmény vezetıi számára megfelelı mennyiségő információt szolgáltasson az óvodapedagógusok munkavégzésérıl. Szolgáltasson megfelelı számú adatot és tényt az intézmény munkájával kapcsolatos belsı és külsı értékelések elkészítéséhez A nevelımunka belsı ellenırzésére jogosultak: Az intézmény vezetıje Az intézményvezetı-helyettes A tagóvodák vezetıi, /Vezetı helyettes székhely óvodában/ A szakmai munkaközösségek vezetıi Minıségirányítási vezetı 2.3. Az ellenırzés kiterjed: A munkakörrel kapcsolatos feladatok végrehajtási módjának minıségére Az intézmény helyi nevelési programjában, minıségirányítási programjában kitőzött célok teljesítésére, feladatok megvalósítására Az intézmény éves munkatervében foglalt feladatok ellátására A gyermekek neveltségi szintjének ellenırzésére, speciális szükségletek kielégítésére (tehetséggondozás, hátránykompenzálás, sajátos nevelési igényő gyermekek integrált nevelése) Mérési módszerek, eljárások alkalmazására (Bemenet Kimenet ellenırzése) Szakmai dokumentumok ellenırzése A munkafegyelemmel kapcsolatos kérdésekre 2.4. Az intézmény Minıségirányítási Programja: Tartalmazza az ellenırzés célját, módszerét, feladatait, gyakoriságát és sikerkritériumait, az intézményben vezetıi feladatokat ellátok, valamint a pedagógus munkakörben és egyéb munkakörben foglalkoztatottak teljesítmény értékelésének szempontjait és az értékelés rendjét/.1993.évi LXXIX. tv. ( bek) állapítja meg az egyenértékőség feltételeit, pedig a 323/2008 (XII. 29.) Korm. rendelettel módosított 138/ 1992 (X.8) Korm. r. (Vhr.) 8. -a szabályozza 2.5. Ellenırzési terv: Az ellenırzési tervet az intézményvezetı készíti el, a tagóvoda-vezetık valamint az általános helyettes javaslatai alapján. A terv tartalmazza az ellenırzés: Területét Módszerét Ütemezését

16 16 Az ellenırzési tervet az intézményben nyilvánosságra kell hozni. Az intézményvezetı, általános helyettes, tagóvoda-vezetık szükség szerint eseti ellenırzéseket is elrendelhetnek. Az ellenırzési tervben nem szereplı rendkívüli ellenırzésekrıl az intézményvezetı dönt. A nevelési év során az intézményvezetı és tagóvoda-vezetık a betervezettek szerint egyénileg értékelik a pedagógusok munkáját. Az ellenırzés tapasztalatairól feljegyzést készítenek, amelyet az érintett óvodapedagógussal ismertetnek, aki arra írásban észrevételt tehet. A pedagógusok és az alkalmazottak teljesítményértékelésének szempontjait valamint a teljesítmény megítélésére kialakított indikátorokat az IMIP tartalmazza A nevelési év záró értekezletén értékelni kell a pedagógiai munka belsı ellenırzésének eredményeit. Ismertetni kell az ellenırzés általános tapasztalatait, megfogalmazni az esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket. 3. Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési intézménnyel. A tagóvodák kapuit az óvodák helyi sajátosságainak megfelelıen zárva kell tartani. Ennek módját a Házirend tartalmazza. A szülık a gyermeköltözıkbe beléphetnek. A csoportszobákban szülı csak engedélyezett alkalmakkor tartózkodhat. (pl.: nyílt napok, ünnepélyek.) A gyermekeket kísérı szülık kivételével, az intézménnyel jogviszonyban nem álló személyek a folyosón tartózkodó dajkának jelentik be, hogy milyen célból és kit keresnek. A dajka a külsı személyt az intézményvezetıhöz illetve tagintézmény-vezetıhöz kíséri. Az óvodai csoportok és foglalkozások látogatását más személyek részére a vezetı(k) engedélyezik. Az intézmény(ek) helyiségeit más nem nevelési célra átengedni csak a gyermekek távollétében, fenntartói engedéllyel lehetséges. Amennyiben az intézmény épületén belül a konyhát vállalkozó bérli, az ı dolgozója köteles megismerni és betartani az intézmény rá vonatkozó szabályait, amelyet az intézményvezetı intézményenként a helyi körülményeket figyelembe véve ismertet. Az igénybevevıket vagyonvédelmi kötelezettség és kártérítési felelısség terheli. Kötelesek betartani a munka- és tőzvédelmi szabályzatban foglaltakat. Az intézmény dolgozói, továbbá ügynökök, üzletkötık, vagy más személyek az óvoda területén kereskedelmi tevékenységet nem folytathatnak. A nevelési intézmény helyiségeiben párt, vagy párthoz kötıdı szervezet nem mőködhet. (Kt bekezdés)

17 17 Tiszteletben kell tartani a gyermek, szülı, alkalmazott lelkiismereti és vallásszabadságát. 4. Tagóvodákkal való kapcsolattartás rendje és módja Az intézmény szervezeti egységeinek vezetıi két hetente vezetıi értekezleten számolnak be a tagóvodák mőködésérıl. A rendszeresített megbeszéléseken kívül telefon és kapcsolatban állnak egymással. Az intézmény közösségeinek tevékenységét a tagóvodák vezetıi és a választott közösségi képviselık segítségével az intézményvezetı és az intézményvezetıhelyettes fogja össze. Az óvodák egymás közötti kapcsolattartási módja: * közös nevelıtestület alkalmazotti értekezletek, (évnyitó, évzáró) * szakmai munkaközösségek, * hospitálások a másik óvodában, /igény szerint/ * szakmai programok szervezése, * értekezletek, beszámolók. Az intézmény vezetıje a tagóvodákat az ellenırzési tervben meghatározottak alapján látogatja. Az intézmény vezetıje, intézményvezetı-helyettes és a tagóvoda-vezetık együttesen felelnek azért, hogy a pedagógusokat, gyermekeket, illetve a szülıket érintı információk idıben eljussanak az érintettekhez. Az intézményvezetı a fenntartó, illetve az önálló gazdálkodó szervezet (IGSZ) megbeszéléseirıl tájékoztatja az intézményvezetı-helyettest és a tagóvoda-vezetıket. Az intézményvezetı fı tartózkodási helye a székhely intézmény Pécs, Siklósi út 18. A tagóvoda-vezetık tartózkodási helye a tagóvoda: 7632 Pécs, Anikó u Pécs, Bimbó u Pécs, Enyezd u Pécs, Enyezd u Pécs, Melinda u. 23/ Pécs, Németh László u. 6/A 7622 Pécs, Siklósi út 18./ vezetıhelyettes/ 7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1-3.

18 18 5. A vezetık közötti feladatmegosztás, a vezetık és szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje. Intézményünk szervezeti egységeinek vezetıi szintjei meghatározásánál legfontosabb, hogy az intézmény feladatait zavartalanul és zökkenımentesen láthassa el, a követelményeknek megfelelıen Az intézmény vezetése, a vezetık közötti feladatmegosztás Intézményünk szervezeti mőködési egységeinek az élén az alábbi felelıs beosztású vezetık állnak Intézményvezetı A Kertvárosi Óvodát pályázat útján kinevezett intézményvezetı irányítja. Az intézményvezetı kinevezıje a képviselıtestület, felette az egyéb munkáltatói jogokat Pécs város polgármestere gyakorolja. Az intézményvezetı az intézmény egyszemélyi felelıse. Felelısségét, képviseleti és döntési jogkörét, valamint a feladatait, a közoktatási törvény illetve a fenntartó határozza meg. Az intézményvezetı felelıs: az intézmény szakszerő és törvényes mőködéséért, a takarékos gazdálkodásért, a pedagógiai munkáért, az intézmény ellenırzési, mérési, értékelési és minıségirányítási programjának mőködéséért, a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelımunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a gyermekbalesetek megelızéséért, a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, a pedagógus továbbképzési program és az éves beiskolázási terv elkészítéséért, a továbbképzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáért, a munkavédelmi, valamint tőzvédelmi elıírások betartásáért, betartatásáért, a közoktatási információs rendszerrel kapcsolatos tájékoztatási feladatokért, az óvoda ügyintézésének, irat- és adatkezelésének, adattovábbításának szabályosságáért, az intézmény költségvetésében meghatározott elıirányzatok felhasználásának szükségességéért, tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, és az óvoda gazdasági eseményeiért. Gyakorolja a munkáltatói jogkört, dönt az intézmény mőködésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerzıdés nem utal más hatáskörbe. Képviseli az intézményt, az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdésekben, a jogszabályban elıírt egyeztetéseket lefolytatja. Az intézmény külsı szervek elıtti képviseletéért azon lehetıségek figyelembevételével, hogy a képviseletre meghatározott ügyekben eseti, vagy állandó megbízásokat adhat.

19 19 Kizárólagos jogkörébe tartozik: a teljes munkáltatói jogkör gyakorlása, a tagóvodákban foglalkoztatottak tekintetében a tagóvoda-vezetık véleményének kikérésével, a kötelezettségvállalás, pénzügyi-gazdasági iratok, levelek aláírása, a fenntartó elıtti képviselet, jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében helyettesére, illetve a tagintézmény-vezetıkre, továbbá az érdekképviseleti - (Szakszervezet, Közalkalmazotti Tanács) - szervek vezetıire átruházhatja. Az intézményvezetı közvetlen irányítása alá tartozó dolgozók: intézményvezetı-helyettes tagintézmény-vezetık, vezetıhelyettes óvodapedagógusok, gyógypedagógus, logopédus dajkák kincstárnok (gazdasági ügyintézı) gazdasági dolgozók egyéb alkalmazottak Intézményvezetı-helyettes Az intézményvezetı tartós távolléte esetében teljes jogkörrel, akadályoztatása esetén korlátozott jogkörben ellátja az intézményvezetı helyettesítését. Tartós távollétnek minısül a 2 hetet meghaladó távollét. Az intézményvezetı közvetlen munkatársaként részt vesz az intézmény irányításában, mőködtetésében. Feladatai közé tartozik intézményi szinten: A nevelıtestületi és alkalmazotti értekezletek elıkészítése A tagóvodák munkájának koordinálása Tanügyigazgatási, pedagógiai feladatok ellenırzése Szabályzatok, dokumentációk elkészítése Feladata továbbá: A minıségirányítási szakmai feladatok irányítása koordinálása. Székhelyén ellátja a tagóvoda-vezetıi munkáját. Részletes feladatait a munkaköri leírása tartalmazza Tagóvoda-vezetık, /Vezetı helyettes székhely óvoda/ - A tagóvodák- vezetıit a Intézményvezetıje nevezi ki. - A tagóvoda-vezetık az intézményvezetı irányítása mellett szervezik az óvodák munkáját, és közvetlenül végzik a telephelyeken: a dolgozók munkájának irányítását a pedagógiai munka ellenırzését, értékelését

20 20 - Ellátják a munkáltatáshoz, gazdálkodáshoz, tanügyigazgatáshoz kapcsolódó feladatokat. - Feladataikat a kötelezı óraszámon felül kötelesek elvégezni. Az SZMSZben meghatározottak szerint rendelkeznek intézkedési és aláírási jogkörrel. Az általuk elvégzett munkáról tájékoztatják az intézmény vezetıjét. Félévkor és év végén írásban értékelik a tagóvodák munkáját. Felelısek: - A gyermekbalesetek megelızéséért - A gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért - Nevelıtestületi értekezletek és az alkalmazotti közösség értekezletének elıkészítéséért, vezetéséért - Döntések végrehajtásának megszervezéséért - Rendelkezésre álló költségvetés alapján a szükséges tárgyi feltételek biztosításáért - A helyi szülıi szervezet mőködtetésének segítéséért - A gyermekek fejlıdésével kapcsolatos tájékoztatás megszervezéséért. - A székhely intézményben a tagóvoda-vezetıi feladatokat a vezetıhelyettes látja el. A 18 órakedvezménnyel rendelkezı tagóvoda vezetı feladatai: Intézményi vásárlások beszerzések megszervezése Karbantartási munkák összehangolása Pedagógusok munkaidı keretének nyilvántartása Éves statisztika elkészítése munka és tőzvédelmi feladatok elvégzésének ellenırzése. A kockázatértékelés megállapítására vonatkozó intézkedések végrehajtásának ellenırzése Minıségirányítási vezetı A minıségfejlesztı csoport vezetıje megbízását az intézményvezetıtıl kapja. A tagóvodavezetıi és intézményvezetı helyettesi feladatai mellett elvégzi a szakmai munka koordinálását, irányítását, minıségirányítási programban meghatározottak végrehajtásának ellenırzését. Feladatai: Az intézményi Minıségirányítási Program felügyelete, a minıségi munka fejlesztése A pedagógus továbbképzések megszervezése, a pedagógusok továbbképzési programjának, valamint beiskolázási tervének elkészítése Az intézményi belsı továbbképzés megszervezése. A nevelési programok megismertetése elméletben, gyakorlatban, az óvodák szakmai profiljának bemutatása Az intézmény ellenırzési tervének összeállítása az intézmények nevelési programjainak megfelelıen. Az intézményben a szakmai ellenırzések elvégzése Hospitálási terv összeállítása /igényfelmérés a pedagógusok részérıl/ A nevelımunkát közvetlenül segítı dajkák belsı továbbképzésének megszervezése

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet)

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) 1. Az intézmény neve: Törzsszáma: 2. Az intézmény székhelye: Tagintézményei: 3. Az intézmény alapító szerve:

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

Ügyszám: 08-8/708-3/2013. A L A P Í T Ó O K I R A T

Ügyszám: 08-8/708-3/2013. A L A P Í T Ó O K I R A T Ügyszám: 08-8/708-3/2013. A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása Sz: 33/2013.(V.28.) Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Karancskeszi község Önkormányzat Képviselı testületével

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) Halimba, Nyirád, Szıc Önkormányzatok Képviselı Testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 9..-a,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a 2008. január 30-i, illetve a 2008. szeptember 1-jei, valamint a 2009. július 1-jei módosítással Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata, az 1990. évi LXV. törvény 8.

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 120. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Csehbánya Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Farkasgyepő Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Halimba Község

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-172/2011. Tárgy: Alapító okiratok módosítása Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Barcs Város Önkormányzatának. 9/2008. (III.28.) rendelete. a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl

Barcs Város Önkormányzatának. 9/2008. (III.28.) rendelete. a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl 1 Barcs Város Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl Barcs Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a továbbiakban: Képviselı-testület) a

Részletesebben

napirendi pont ELİTERJESZTÉS

napirendi pont ELİTERJESZTÉS Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Igazgatójától 7570 Barcs, Tavasz u. 3. napirendi pont ELİTERJESZTÉS A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények és a Szivárvány EGYMI között a gazdálkodással kapcsolatos

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gézengúz Óvoda 1202. Budapest, XX. Zalán u.11. Budapest, 2011. február 24. Horváth Gabriella Óvodavezetı Tartalomjegyzék Törvényi szabályozások 5.oldal 1. Az intézmény

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. május 28-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. július 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Tündérkert

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 301. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012.

Részletesebben

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról

Részletesebben

5650 Mezıberény, Puskin u Mezıberény, Petıfi u. 27.

5650 Mezıberény, Puskin u Mezıberény, Petıfi u. 27. A Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat alapító okirata Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV tv. 9.. (4) bekezdésében, az Államháztartásról

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról *

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * A Képviselıtestület a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Kaposmérői Napközi Otthonos Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kaposmérői Napközi Otthonos Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Kaposmérői Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: Az óvoda neve: Kaposmérői Bokréta Óvoda 7521 Kaposmérő, Hunyadi u. 9. Az óvoda alapító és fenntartó szerve:

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

pdfmachine trial version

pdfmachine trial version Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete 1. Az alapító okirat száma: 3/1998.(I. 29.) sz. KT. Határozat 2. Az intézmény neve: A L A P Í TÓ O K I R A T Tolcsvai Napközi Otthonos Óvoda OM. Azonosítója: 28791

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt)

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1./ Intézmény megnevezése: Zalakomári Napközi Otthonos Óvoda 2.1 Intézmény székhelye, címe: 8751 Zalakomár, Tavasz út 17. 2.a/ Tagintézmény megnevezése:

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 18. Melléklet: 1 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év Csillag Közi Központi Társulási Ó v o d a OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2015/16. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére . Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 21-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására.

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. A 103/2011.(V.19.) KT határozat melléklete a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. 1. A Társulási Megállapodás I. fejezetének /Általános

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva)

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Hatályos: 2012. május 1. Bődi Szabolcs Társulás elnöke

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 205-6/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 205-6/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 205-6/2011. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Popovics

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E 7. sz. függelék a rendelet 40.. (11) és 43.. (10) bekezdéséhez PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E A Képviselı-testület egységes hivatalt hoz létre - Polgármesteri Hivatalelnevezéssel,

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Város Önkormányzat Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - A Sárospataki Gondozási Központ

Részletesebben

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe:

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe: 1 3. számú melléklet Módosító Okirat Marcali Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal által végzett felülvizsgálat alapján indokoltnak tartja, hogy a Marcali, Barcs, Kadarkút,

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege S z e g e d, 2009. február 19. Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

TREFORT TÉRI ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA

TREFORT TÉRI ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA A /2008. (VI. 26.) Kgy határozat melléklete TREFORT TÉRI ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. A Fizikai Intézet 1.1. Az Intézet neve: Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete Angolul: Institute of Physics of Pécs 1.2. Az Intézet

Részletesebben