SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI"

Átírás

1 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Készítette: Végsı Pálné intézményvezetı Jóváhagyta: Pécs M.J.V. Közgyőlésének Oktatási Bizottsága a sz. határozatával Szervezeti és Mőködési Szabályzat

2 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı 1. Általános rendelkezések Az SZMSZ célja SZMSZ jogszabályi alapja SZMSZ hatálybalépése Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed Az SZMSZ felülvizsgálatának szükségessége (módja) 2. Az intézmény meghatározása az alapító okirat alapján, az intézmény szervezeti felépítése. 3. Pénzügyi-gazdálkodási tevékenységekkel kapcsolatos szabályozás módja. II. A mőködés szabályai 1. Az intézmény mőködésének rendje 1.1. Gyermekek fogadása (nyitva tartás) 1.2. A vezetık intézményben való tartózkodásának rendje 2. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének rendje 2.1. A pedagógiai (nevelı) munka belsı ellenırzésének feladatai 2.2. A nevelımunka belsı ellenırzésére jogosultak 2.3. Az ellenırzés kiterjed 2.4. Az intézmény Minıségirányítási Programja 2.5. Ellenırzési terv 3. Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési intézménnyel 4. A Tagóvodákkal való kapcsolattartás rendje és módja 5. Vezetık közötti feladatmegosztás, a vezetık és szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje. Belsı kapcsolattartás rendje és formája 5.1. Az intézmény vezetése, a vezetık közötti feladatmegosztás Intézményvezetı Intézményvezetı helyettes Tagintézmény-vezetık Minıségirányítási(szakmai) vezetı 5.2. Az intézményvezetést és az intézményi munkát segítı közösségek

3 Vezetık és szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje 6. Az intézményvezetı vagy -helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje 7. Vezetık és a szülıi szervezet közötti kapcsolattartás formája 8. Nevelıtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására vonatkozó rendelkezések 9. Külsı kapcsolatok rendszere, formája és módja 10. Óvodai ünnepélyek és megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok 11. A szakmai munkaközösségek együttmőködése, kapcsolattartás rendje részvétele a pedagógusok munkájának segítésében 12. Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 13. Intézményi védı-, óvó elıírások 14. Az intézmény biztonságos mőködését garantáló szabályok 15. Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendık 16. A szülıi szervezet részére a jogszabályi elıírásokon felül biztosított jogok, a szülıi szervezet véleményezési és egyetértési jogai 17. Tájékoztatás a Nevelési programról, SZMSZ-rıl, Házirendrıl, és Minıségirányítási programról III.Egyéb rendelkezések 1. Aláírási jogkör 2. Ügyvitelre, adat-, és iratkezelésre vonatkozó szabályok 3. Telefonhasználat 4. A nevelési-oktatási intézményben folyó reklámtevékenység szabályai 5. Kiemelt munkáért járó kereset-kiegészítés szabályai. IV. Záró rendelkezések

4 4 I. BEVEZETİ 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) célja, hogy meghatározza a, mint közoktatási intézmény szervezeti felépítését, az intézményi mőködés belsı rendjét, a belsı és külsı kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Célja az intézmény jogszerő mőködésének biztosítása, a zavartalan mőködés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülık, gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erısítése, az intézményi mőködés demokratikus rendjének garantálása. Az SZMSZ jogszabályi alapja: Közoktatásról szóló, többször módosított évi LXXIX. Tv. (Ktv.), Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának kiadásáról szóló módosított 137/1996. (VIII.28.) Kormányrendelet, évi XXXI. Törvény a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról, 1999.évi XII törvény a nemdohányzók védelmérıl 11/1994. évi (VI.8.) MKM. Rendelet és annak módosításai a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl, Közoktatásról szóló törvény végrehajtására kiadott többször módosított 20/1997. (II.13.) Kormányrendelet, Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXII. Tv. (Kjt.) és annak módosításai, Közoktatás Minıségbiztosításáról és Minıségfejlesztésérıl szóló 3/2002. (II.15.) OM. Rendelet, 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet és módosításai, a 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet és annak módosításai az Államháztartás rendjérıl évi CXVIII. törvény Az SZMSZ hatálybalépése: Az SZMSZ a fenntartó jóváhagyása napján lép hatályba, és határozatlan idıre szól. Módosítására akkor kerül sor, ha a fenti jogszabályokban a szervezeti és mőködési tekintetben változás áll be, illetve ha a szülık, vagy a nevelıtestület minısített többséggel erre javaslatot tesz. A módosítás alkalmával az eljárási rendet a Ktv a határozza meg. A hatálybalépéssel egyidejőleg hatályon kívül helyezıdik az óvoda korábbi SZMSZ-e. Az SZMSZ egy példányát minden intézmény irodájában ki kell függeszteni, és arról az elsı szülıi értekezleten a szülıknek tájékoztatást kell adni. Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed: az óvodába járó gyermekek közösségére, a gyermekek szüleire, törvényes képviselıire, a nevelıtestületre,

5 5 az intézményvezetıre, intézményvezetı-helyettesre, tagóvoda-vezetıkre, a nevelımunkát segítıkre, és egyéb munkakörökben foglalkoztatottakra, az intézménnyel kapcsolatba kerülıkre (vállalkozók). Az intézményvezetı gondoskodik arról, hogy az SZMSZ-t az intézmény valamennyi dolgozója megismerje. Az SZMSZ és a mellékletét képezı belsı szabályzat betartása az intézmény valamennyi alkalmazottjára nézve kötelezı érvényő. Az SZMSZ naprakész állapotban tartásáért az intézmény vezetıje a felelıs. A mőködési szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a mindenkori hatályos jogszabályok, rendelkezések, általános és eseti utasítások az irányadók. Az SZMSZ felülvizsgálatának szükségessége (módja): ha az intézmény mőködési rendjében változás történik, ha azt jogszabály elıírja, ha a fenntartó elıírja.

6 6 2. Az intézmény meghatározása az alapító okirat alapján, az intézmény szervezeti felépítése Az alapító okirat száma: 437/2009.(09.24.) Az alapító okirat kelte: Pécs, szeptember ) Az intézmény neve: Székhelye: 7622 Pécs, Siklósi út 18. Az intézmény tagintézményei és telephelyei: Anikó Utcai Tagóvoda 7632 Pécs, Anikó u. 3. Bimbó Utcai Tagóvoda 7632 Pécs, Bimbó u. 1. Enyezd Utcai 1. számú Tagóvoda 7632 Pécs, Enyezd u. 1. Enyezd Utcai 2. számú Tagóvoda 7632 Pécs, Enyezd u. 3. Melinda Utcai Tagóvoda 7632 Pécs, Melinda u. 23/1. Németh László Utcai Tagóvoda 7632 Pécs, Németh László u. 6/A Testvérvárosok Téri Tagóvoda 7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1-3. Jogszabályban meghatározott közfeladatok: Közfeladat ellátásának módja: közoktatás Az intézmény OM azonosító száma: Az intézmény törzsszáma: Az intézmény típusa: helyi önkormányzati költségvetési szerv Óvoda Az intézmény bankszámlaszáma: Az intézmény szakágazati száma: ) Az intézmény által ellátott feladatok: Három éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig, legfeljebb hét éves korig a gyermekek óvodai nevelése. Sajátos nevelési igényő gyermekek integrált nevelése. 3.) Alaptevékenysége (szakfeladatai) január 1-tıl Óvodai nevelés, ellátás Óvodai intézményi étkeztetés Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása Ezen belül: A testi (mozgássérült) érzékszervi (látás, hallássérült), enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos

7 7 rendellenességével küzd, (hiperaktivitás, aktivitás, figyelemzavar) a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı gyermekek ellátása Pedagógiai szakmai szolgáltatás Alaptevékenységet meghatározó jogszabályok: 1. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII törvény /1992 (X. 8.) Kormány rendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvénynek a közoktatási intézményben történı végrehajtásáról 4. 11/1994.(VI. 8.) MKM. rendelet a nevelési- oktatási intézmény mőködésérıl /1998. (XII. 30.) Kormány rendelet az államháztartás mőködési rendjérıl /1996. (VIII. 28.) Kormányrendelet Az Óvodai nevelés országos alapprogramja Kiterjedési köre: - Az óvodába járó gyermekek közössége. - A gyermekek szülei, törvényes képviselıi. - A nevelıtestület. - Az intézmény vezetıje, intézmény vezetı helyettese, tagintézmény vezetık. - A nevelı-oktató munkát segítık. - Egyéb munkakörben dolgozók. - Az intézmény területén tartózkodó személyek. 4.) Alakulással kapcsolatos adatok: Alapítás módja: jogelıd nélküli alakulás Alapítás dátuma: Alapító /létesítı okirat/ jogszabály: Kelte: típusa: azonosító adatai: alapító okirat 437/2009.

8 alapító okirat 228/ alapító okirat 471/ alapító okirat 64/2008.(02.14.) alapító okirat 188/2007.(04.20.), 266/2007., 207/2007.(06.07.) egyéb létesítı okirat 266/2007.(06.07.), 326/2007.(06.21.), 36/ ), 57/2007. (06.07.) alapító okirat 433/ alapító okirat 522/ ) A fenntartó szerv neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Keszü Község Önkormányzata 7668 Keszü, Petıfi u. 24. Kökény Község Önkormányzata 7639 Kökény, Petıfi S. u ) Az irányító szerv neve és székhelye: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 7.) Típus szerinti besorolás: A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató A közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény A feladatellátásához kapcsolódó Funkciója szerint: önállóan mőködı (gazdaságilag az Intézmények Gazdasági Szolgálatához integrált) 8.) A vagyon feletti rendelkezési jog: Az intézmény a használatába adott vagyon feletti rendelkezési jogát az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 40/2008. (11.26.) önkormányzati rendeletben írtak szerint gyakorolja. 9.) Az intézmény, vállalkozási tevékenységet nem folytat.

9 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE INTÉZMÉNYVEZETİ Minıségirányítási (szakmai) vezetı Intézményvezetı-helyettes Kincstárnok /Gazdasági ügyintézı/ Tagóvoda-vezetık vezetıhelyettes Gazdasági dolgozók Kertvárosi (Siklósi út 18.) Anikó Bimbó Enyezd 1 Enyezd 2 Melinda Németh TVT Gyógypedagógus Óvodapedagógusok Egyéb alkalmazottak Szervezeti és Mőködési Szabályzat

10 10 3. Pénzügyi gazdálkodási tevékenységekkel kapcsolatos szabályozás módja Az intézmény önállóan mőködı szerv (Gazdaságilag az Intézmények Gazdasági Szolgálatához integrált). Az intézmény a saját hatáskörébe utalt gazdálkodási feladatait a Pécs M.J.V. Önkormányzat Intézmények Gazdasági Szolgálata és az intézmény között létrejött és mindenkor érvényben lévı Együttmőködési Megállapodás alapján látja el, amelynek Tárgya: Az önállóan gazdálkodó és önállóan mőködı intézmény egymás közötti munkamegosztási és felelısségvállalási rendjének szabályozása. Célja: Szakszerő, hatékony és ésszerő takarékos intézményi gazdálkodás szervezeti feltételeinek megteremtése. Területei: Az éves költségvetés tervezése Az éves költségvetési elıirányzatok módosítása Elıirányzatok felhasználása, kötelezettségvállalás, utalványozás Karbantartási, felújítási tevékenység Pénz- és bankszámlakezelés Szabályozás, szabályzatkészítés Könyvvezetés Analitikus nyilvántartás Selejtezés-leltározás Beszámolóhoz adatszolgáltatás, szöveges indoklás készítése Egyéb adatszolgáltatások Az Együttmőködési Megállapodás alapján, intézményi szinten ellátandó konkrét feladatok: Az éves költségvetés tervezéséhez szükséges intézményi adatszolgáltatás Az év közbeni elıirányzat módosítások kezdeményezése A saját rendelkezési jogkörébe tartozó elıirányzatok felhasználása, betartva a kötelezettségvállalás és utalványozás mindenkor érvényes rendjét Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések, és annak keretében végzendı intézményi karbantartások végrehajtása Munkaerı-gazdálkodás, nem rendszeres és egyéb személyi juttatások kifizetésének számfejtése Pénzkezelés (Ellátmánykezelés, étkezési térítési díjak beszedése) Meglévı szabályzatok aktualizálása Analitikus nyilvántartások vezetése (Készletek, tárgyi eszközök, személyi juttatások, szerzıdések, pályázatok, ellátmány, stb. ) Selejtezés, hasznosítás, leltározás Adatszolgáltatás a féléves és éves beszámolóhoz A önállóan mőködı(gazdaságilag az Intézmények Gazdasági Szolgálatához integrált) költségvetési szerv intézmény vezetıje felelıs: Feladatai ellátásához az intézmény vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerő igénybevételéért Alapító okiratban elıírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelı ellátásáért

11 11 Intézmény gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért Tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetıségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi pénzügyi, gazdálkodási és ellenırzési rendszer létrehozásáért, mőködtetéséért és fejlesztéséért. A költségvetési szerv által ellátott tevékenység forrása a) Normatív állami támogatás b) Normatív kötött felhasználású támogatás c) Pályázat útján elnyert d) Önkormányzati saját forrás e) Intézmény saját bevétel Az intézmény pénzügyi gazdálkodási, irányítási és ellenırzési rendszere biztosítja, hogy: valamennyi, gazdálkodással kapcsolatos tevékenysége és célja összhangban legyen a szabályszerőség, szabályozottság és megbízható gazdálkodás elveivel Az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra Megfelelı, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre az intézmény gazdálkodásával kapcsolatosan, amelyet a szervezeten belüli kommunikáció leghatékonyabb módjának (mindennapos számítógép- és internet használat, vezetékes- és mobil telefon, fax) kialakításával biztosít Az intézmény, mint önállóan mőködı (Gazdaságilag az Intézmények Gazdasági Szolgálatához integrált) egység pénzügyi-gazdálkodási tevékenységének koordinálása, irányítása, közvetlenül a kincstárnok /gazdasági ügyintézı/ feladata. A kincstárnok munkáját az intézményvezetı irányítja és ellenırzi. A mőködéssel összefüggı gazdálkodási és pénzügyi feladatok tekintetében az intézmény vezetıjének közvetlen munkatársa. A kincstárnok /gazdasági ügyintézı/ legfıbb feladatai: Felelıs az intézmény ésszerő és takarékos gazdálkodásáért, a Tagóvodákban folyó ügyviteli munka összehangolásáért. A költségvetési terv és a gazdálkodással kapcsolatos adatszolgáltatások helyességéért. Gondoskodik arról, hogy az intézmény gazdálkodása a fenntartó által jóváhagyott költségvetés keretein belül történjék. Figyelemmel kíséri a már ellenjegyzett intézmény által kötött szerzıdéseket, a takarékosság érdekében szükség esetén javaslatot tesz azok módosítására. Az intézmény munkáltatói jogkörével együtt járó adminisztrációs feladatokat elvégzi, titoktartási kötelezettséggel kezeli az alkalmazottak személyi anyagát. Követi a jogszabályok, rendeletek és elıírások változását, felel a különbözı információk megszerzéséért, továbbításáért és betartásáért. Felelıs a gazdálkodást érintı valamennyi szabályzat aktualizálásáért. Rendszeresen tájékoztatja az intézményvezetıt (távollétében az intézményvezetı-helyettest) a szervezeti egységrıl, az abban felmerülı feladatokról.

12 12 Pénzügyi, gazdasági tevékenységet ellátó személyek (gazdasági dolgozók) feladatai: Az intézmény nagyságára való tekintettel a feladatkörök tagintézményenkénti szétválasztása biztosítja, hogy a gazdasági (ügyviteli) dolgozók végezzék a telephelyeken az elıkészítési, engedélyeztetési és végrehajtási feladatokat. A gazdasági dolgozók a kincstárnok közvetlen irányítása alá tartoznak. A telephelyeken ellátandó fıbb feladataik: Étkezési térítési díjak beszedése, a kapcsolódó nyilvántartások, analitikák vezetése. Helyi kisebb beszerzések lebonyolítása, számlák tartalmi, formai, és számszaki ellenırzése után kifizetésre/utaltatásra történı elıkészítése. Személyi juttatások nem rendszeres kifizetéséhez adatok, dokumentumok továbbítása (hiányzás, szabadság, helyettesítés, túlmunka, stb. ). Eszközök nyilvántartása, leltározásban, selejtezésben közremőködés. Napi adminisztrációs munka, írásos anyagok kérelmek, jelentések, levelek elkészítése, továbbítása. A szükséges mértékő kért adatszolgáltatások teljesítése. (Adatvédelmi Szab.) Engedélyeztetési, kötelezettségvállalói és utalványozói jogkörrel nem rendelkeznek. A székhelyen történik: A munkáltatással összefüggı ügyintézıi, valamint a pénztárosi feladatok ellátása. Ezt a feladatot segíti az arra megbízott, a másik tagintézményben dolgozó gazdasági munkatárs. A kincstárnok távolléte esetén a helyettesítés a székhelyen dolgozó gazdasági munkatárs feladata. Egyidejő hiányzásuk esetén az intézményvezetı vagy az intézményvezetıhelyettes ad megbízást a helyettesítésre. Az ÁHT szabályozásához igazodóan az intézmény az alábbi szervezeti egységekre tagolódik. A szervezeti egységek azonosítói: A mőködı csoportok száma: 39 csoport 1. Kertvárosi óvoda /Siklósi út 18./ 5 csoport 2. Anikó u. óvoda 6 csoport 3. Bimbó u. óvoda 4 csoport 4. Enyezd u. 1. óvoda 5 csoport 5. Enyezd u. 2. óvoda 6 csoport 6. Melinda u. óvoda 2 csoport 7. Németh L. úti óvoda 5 csoport 8. TVT óvoda 6 csoport

13 13 II. A MŐKÖDÉS SZABÁLYAI 1. Az intézmény mőködésének rendje 1.1. Gyermekek fogadása (nyitva tartás) A nevelési év tárgyév szeptember 1-tıl a következı év augusztus 31-ig tart. A nevelési év rendjét a nevelıtestület határozza meg, amit munkatervben rögzítenek. Az intézmény telephelyei Hétfıtıl Péntekig tartó, 5 napos munkarenddel egész éven át folyamatosan mőködnek. Az intézmény üzemeltetése a fenntartó által meghatározott nyári zárva tartás, valamint a téli idıszakban Karácsony és Újév közötti napokban szünetel. A nyári zárva tartás idıpontjáról a szülıket minden év február 15-ig értesíteni kell. A zárva tartás ideje alatt, hetente egy alkalommal, külön megállapított beosztás szerint ügyeletet kell tartani. A zárva tartás ideje elıtt fel kell mérni, és össze kell győjteni a gyermekek elhelyezésére vonatkozó igényeket, és a szülıket, a gyermeket fogadó óvodai elhelyezésrıl a zárást megelızıen tájékoztatni kell. Az intézmények nyitva tartása: / Siklósi út 18/ (12 óra) /A szülık munkahelyi elfoglaltságára tekintettel, igényük figyelembe vételével/. Anikó u. Óvoda (11 óra) Bimbó u. Óvoda (11 óra) Enyezd u. 1. Óvoda (11 óra) Enyezd u. 2. Óvoda (11 óra) Melinda u. Óvoda (11 óra) Németh László u. Óvoda (11 óra) Testvérvárosok terei Óvoda (11 óra) A nyitva tartási idı alatt reggel óráig óvodapedagógusok foglalkoznak a gyermekekkel. A Kertvárosi Óvodában / Siklósi út 18/ reggel tıl óráig a korán érkezı gyermekek pihentetése történik. Az óvodai nevelés a gyermekek fejlıdéséhez szükséges teljes óvodai életet felölelı foglalkozások keretében zajlik. Az intézmények a Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság javaslata alapján ellátják a sajátos nevelési igényő gyermekek integrált nevelését. Rendezvények esetén a nyitvatartási idıtıl való eltérést az intézmény vezetıje, valamint egyeztetés után a tagóvodák vezetıi engedélyezik. Az ünnepekkel, megemlékezésekkel kapcsolatos változásokról-országos és helyi rendelkezések figyelembe vétele mellett -7 nappal elıbb kell a szülıket értesíteni.

14 14 Az óvodai nevelés nélküli munkanapok száma egy nevelési évben az 5 napot nem haladhatja meg. Igénybe vételérıl 7 nappal megelızıen tájékoztatni kell a szülıket. Szülıi igény szerint az intézménynek a gyermekek részére ügyeletet kell biztosítani A vezetık intézményben való tartózkodásának rendje: Az óvoda nyitvatartási ideje alatt az intézményvezetı, intézményvezetı-helyettes, tagóvoda vezetık kötelesek, a munkarendjükben meghatározottak szerint, az intézményben tartózkodni. Akadályoztatásuk esetén az intézményben megbízott személyek látják el az intézmény felügyeletét. A vezetık benntartózkodásán kívüli idıben a helyettesítés rendje szerint történik a vezetıi feladatok ellátása. Az intézményvezetı, intézményvezetı-helyettes, tagóvoda-vezetık munkarendjét a munkatervben minden nevelési év elején meg kell határozni. A pedagógusok munkarendje: A pedagógusok munkarendje a kötelezı órából, valamint a nevelımunkából és a gyermekekkel való foglalkozással összefüggı feladatok ellátásához szükséges idıbıl áll. A pedagógus a kötelezı óráját a gyermekekkel való közvetlen foglalkozásra köteles fordítani. A pedagógus munkarendjét a tagóvoda-vezetık javaslatára az intézményvezetı állapítja meg. A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát, lehetıleg elızı nap, de legkésıbb az adott munkanapon reggel 8 óráig köteles jelenteni. A pedagógus számára a kötelezı óraszámon felüli nevelı-oktató munkával összefüggı rendszeres, vagy esetenkénti feladatokra a megbízást a tagóvoda vezetı adja. Alkalmazotti közösség munkarendje: A tagóvodákban az alábbi nem pedagógus közalkalmazottak segítik a nevelımunkát: dajka, karbantartó-udvaros, ügyviteli dolgozók. Munkarendjüket a MT. és a KT. Rendelkezéseivel összhangban a tagóvoda vezetı állapítja meg. A kincstárnok /gazdasági ügyintézı/ és a gazdasági dolgozók munkarendjét az intézményvezetıje határozza meg. 2. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének rendje Az óvoda belsı ellenırzési rendszere átfogja az óvodai nevelımunka egészét. A folyamatos belsı ellenırzés megszervezéséért, hatékony mőködéséért az intézmény vezetıje felelıs.

15 A pedagógiai (nevelı) munka belsı ellenırzésének feladatai: Biztosítsa az intézmény pedagógiai munkájának jogszerő (a jogszabályok, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, valamint az intézmény Helyi Nevelési Programja és Minıségirányítási Programja szerint elıírt) mőködését. Segítse elı az intézményben folyó nevelımunka eredményességét, hatékonyságát. Az intézmény vezetıi számára megfelelı mennyiségő információt szolgáltasson az óvodapedagógusok munkavégzésérıl. Szolgáltasson megfelelı számú adatot és tényt az intézmény munkájával kapcsolatos belsı és külsı értékelések elkészítéséhez A nevelımunka belsı ellenırzésére jogosultak: Az intézmény vezetıje Az intézményvezetı-helyettes A tagóvodák vezetıi, /Vezetı helyettes székhely óvodában/ A szakmai munkaközösségek vezetıi Minıségirányítási vezetı 2.3. Az ellenırzés kiterjed: A munkakörrel kapcsolatos feladatok végrehajtási módjának minıségére Az intézmény helyi nevelési programjában, minıségirányítási programjában kitőzött célok teljesítésére, feladatok megvalósítására Az intézmény éves munkatervében foglalt feladatok ellátására A gyermekek neveltségi szintjének ellenırzésére, speciális szükségletek kielégítésére (tehetséggondozás, hátránykompenzálás, sajátos nevelési igényő gyermekek integrált nevelése) Mérési módszerek, eljárások alkalmazására (Bemenet Kimenet ellenırzése) Szakmai dokumentumok ellenırzése A munkafegyelemmel kapcsolatos kérdésekre 2.4. Az intézmény Minıségirányítási Programja: Tartalmazza az ellenırzés célját, módszerét, feladatait, gyakoriságát és sikerkritériumait, az intézményben vezetıi feladatokat ellátok, valamint a pedagógus munkakörben és egyéb munkakörben foglalkoztatottak teljesítmény értékelésének szempontjait és az értékelés rendjét/.1993.évi LXXIX. tv. ( bek) állapítja meg az egyenértékőség feltételeit, pedig a 323/2008 (XII. 29.) Korm. rendelettel módosított 138/ 1992 (X.8) Korm. r. (Vhr.) 8. -a szabályozza 2.5. Ellenırzési terv: Az ellenırzési tervet az intézményvezetı készíti el, a tagóvoda-vezetık valamint az általános helyettes javaslatai alapján. A terv tartalmazza az ellenırzés: Területét Módszerét Ütemezését

16 16 Az ellenırzési tervet az intézményben nyilvánosságra kell hozni. Az intézményvezetı, általános helyettes, tagóvoda-vezetık szükség szerint eseti ellenırzéseket is elrendelhetnek. Az ellenırzési tervben nem szereplı rendkívüli ellenırzésekrıl az intézményvezetı dönt. A nevelési év során az intézményvezetı és tagóvoda-vezetık a betervezettek szerint egyénileg értékelik a pedagógusok munkáját. Az ellenırzés tapasztalatairól feljegyzést készítenek, amelyet az érintett óvodapedagógussal ismertetnek, aki arra írásban észrevételt tehet. A pedagógusok és az alkalmazottak teljesítményértékelésének szempontjait valamint a teljesítmény megítélésére kialakított indikátorokat az IMIP tartalmazza A nevelési év záró értekezletén értékelni kell a pedagógiai munka belsı ellenırzésének eredményeit. Ismertetni kell az ellenırzés általános tapasztalatait, megfogalmazni az esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket. 3. Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési intézménnyel. A tagóvodák kapuit az óvodák helyi sajátosságainak megfelelıen zárva kell tartani. Ennek módját a Házirend tartalmazza. A szülık a gyermeköltözıkbe beléphetnek. A csoportszobákban szülı csak engedélyezett alkalmakkor tartózkodhat. (pl.: nyílt napok, ünnepélyek.) A gyermekeket kísérı szülık kivételével, az intézménnyel jogviszonyban nem álló személyek a folyosón tartózkodó dajkának jelentik be, hogy milyen célból és kit keresnek. A dajka a külsı személyt az intézményvezetıhöz illetve tagintézmény-vezetıhöz kíséri. Az óvodai csoportok és foglalkozások látogatását más személyek részére a vezetı(k) engedélyezik. Az intézmény(ek) helyiségeit más nem nevelési célra átengedni csak a gyermekek távollétében, fenntartói engedéllyel lehetséges. Amennyiben az intézmény épületén belül a konyhát vállalkozó bérli, az ı dolgozója köteles megismerni és betartani az intézmény rá vonatkozó szabályait, amelyet az intézményvezetı intézményenként a helyi körülményeket figyelembe véve ismertet. Az igénybevevıket vagyonvédelmi kötelezettség és kártérítési felelısség terheli. Kötelesek betartani a munka- és tőzvédelmi szabályzatban foglaltakat. Az intézmény dolgozói, továbbá ügynökök, üzletkötık, vagy más személyek az óvoda területén kereskedelmi tevékenységet nem folytathatnak. A nevelési intézmény helyiségeiben párt, vagy párthoz kötıdı szervezet nem mőködhet. (Kt bekezdés)

17 17 Tiszteletben kell tartani a gyermek, szülı, alkalmazott lelkiismereti és vallásszabadságát. 4. Tagóvodákkal való kapcsolattartás rendje és módja Az intézmény szervezeti egységeinek vezetıi két hetente vezetıi értekezleten számolnak be a tagóvodák mőködésérıl. A rendszeresített megbeszéléseken kívül telefon és kapcsolatban állnak egymással. Az intézmény közösségeinek tevékenységét a tagóvodák vezetıi és a választott közösségi képviselık segítségével az intézményvezetı és az intézményvezetıhelyettes fogja össze. Az óvodák egymás közötti kapcsolattartási módja: * közös nevelıtestület alkalmazotti értekezletek, (évnyitó, évzáró) * szakmai munkaközösségek, * hospitálások a másik óvodában, /igény szerint/ * szakmai programok szervezése, * értekezletek, beszámolók. Az intézmény vezetıje a tagóvodákat az ellenırzési tervben meghatározottak alapján látogatja. Az intézmény vezetıje, intézményvezetı-helyettes és a tagóvoda-vezetık együttesen felelnek azért, hogy a pedagógusokat, gyermekeket, illetve a szülıket érintı információk idıben eljussanak az érintettekhez. Az intézményvezetı a fenntartó, illetve az önálló gazdálkodó szervezet (IGSZ) megbeszéléseirıl tájékoztatja az intézményvezetı-helyettest és a tagóvoda-vezetıket. Az intézményvezetı fı tartózkodási helye a székhely intézmény Pécs, Siklósi út 18. A tagóvoda-vezetık tartózkodási helye a tagóvoda: 7632 Pécs, Anikó u Pécs, Bimbó u Pécs, Enyezd u Pécs, Enyezd u Pécs, Melinda u. 23/ Pécs, Németh László u. 6/A 7622 Pécs, Siklósi út 18./ vezetıhelyettes/ 7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1-3.

18 18 5. A vezetık közötti feladatmegosztás, a vezetık és szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje. Intézményünk szervezeti egységeinek vezetıi szintjei meghatározásánál legfontosabb, hogy az intézmény feladatait zavartalanul és zökkenımentesen láthassa el, a követelményeknek megfelelıen Az intézmény vezetése, a vezetık közötti feladatmegosztás Intézményünk szervezeti mőködési egységeinek az élén az alábbi felelıs beosztású vezetık állnak Intézményvezetı A Kertvárosi Óvodát pályázat útján kinevezett intézményvezetı irányítja. Az intézményvezetı kinevezıje a képviselıtestület, felette az egyéb munkáltatói jogokat Pécs város polgármestere gyakorolja. Az intézményvezetı az intézmény egyszemélyi felelıse. Felelısségét, képviseleti és döntési jogkörét, valamint a feladatait, a közoktatási törvény illetve a fenntartó határozza meg. Az intézményvezetı felelıs: az intézmény szakszerő és törvényes mőködéséért, a takarékos gazdálkodásért, a pedagógiai munkáért, az intézmény ellenırzési, mérési, értékelési és minıségirányítási programjának mőködéséért, a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelımunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a gyermekbalesetek megelızéséért, a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, a pedagógus továbbképzési program és az éves beiskolázási terv elkészítéséért, a továbbképzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáért, a munkavédelmi, valamint tőzvédelmi elıírások betartásáért, betartatásáért, a közoktatási információs rendszerrel kapcsolatos tájékoztatási feladatokért, az óvoda ügyintézésének, irat- és adatkezelésének, adattovábbításának szabályosságáért, az intézmény költségvetésében meghatározott elıirányzatok felhasználásának szükségességéért, tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, és az óvoda gazdasági eseményeiért. Gyakorolja a munkáltatói jogkört, dönt az intézmény mőködésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerzıdés nem utal más hatáskörbe. Képviseli az intézményt, az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdésekben, a jogszabályban elıírt egyeztetéseket lefolytatja. Az intézmény külsı szervek elıtti képviseletéért azon lehetıségek figyelembevételével, hogy a képviseletre meghatározott ügyekben eseti, vagy állandó megbízásokat adhat.

19 19 Kizárólagos jogkörébe tartozik: a teljes munkáltatói jogkör gyakorlása, a tagóvodákban foglalkoztatottak tekintetében a tagóvoda-vezetık véleményének kikérésével, a kötelezettségvállalás, pénzügyi-gazdasági iratok, levelek aláírása, a fenntartó elıtti képviselet, jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében helyettesére, illetve a tagintézmény-vezetıkre, továbbá az érdekképviseleti - (Szakszervezet, Közalkalmazotti Tanács) - szervek vezetıire átruházhatja. Az intézményvezetı közvetlen irányítása alá tartozó dolgozók: intézményvezetı-helyettes tagintézmény-vezetık, vezetıhelyettes óvodapedagógusok, gyógypedagógus, logopédus dajkák kincstárnok (gazdasági ügyintézı) gazdasági dolgozók egyéb alkalmazottak Intézményvezetı-helyettes Az intézményvezetı tartós távolléte esetében teljes jogkörrel, akadályoztatása esetén korlátozott jogkörben ellátja az intézményvezetı helyettesítését. Tartós távollétnek minısül a 2 hetet meghaladó távollét. Az intézményvezetı közvetlen munkatársaként részt vesz az intézmény irányításában, mőködtetésében. Feladatai közé tartozik intézményi szinten: A nevelıtestületi és alkalmazotti értekezletek elıkészítése A tagóvodák munkájának koordinálása Tanügyigazgatási, pedagógiai feladatok ellenırzése Szabályzatok, dokumentációk elkészítése Feladata továbbá: A minıségirányítási szakmai feladatok irányítása koordinálása. Székhelyén ellátja a tagóvoda-vezetıi munkáját. Részletes feladatait a munkaköri leírása tartalmazza Tagóvoda-vezetık, /Vezetı helyettes székhely óvoda/ - A tagóvodák- vezetıit a Intézményvezetıje nevezi ki. - A tagóvoda-vezetık az intézményvezetı irányítása mellett szervezik az óvodák munkáját, és közvetlenül végzik a telephelyeken: a dolgozók munkájának irányítását a pedagógiai munka ellenırzését, értékelését

20 20 - Ellátják a munkáltatáshoz, gazdálkodáshoz, tanügyigazgatáshoz kapcsolódó feladatokat. - Feladataikat a kötelezı óraszámon felül kötelesek elvégezni. Az SZMSZben meghatározottak szerint rendelkeznek intézkedési és aláírási jogkörrel. Az általuk elvégzett munkáról tájékoztatják az intézmény vezetıjét. Félévkor és év végén írásban értékelik a tagóvodák munkáját. Felelısek: - A gyermekbalesetek megelızéséért - A gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért - Nevelıtestületi értekezletek és az alkalmazotti közösség értekezletének elıkészítéséért, vezetéséért - Döntések végrehajtásának megszervezéséért - Rendelkezésre álló költségvetés alapján a szükséges tárgyi feltételek biztosításáért - A helyi szülıi szervezet mőködtetésének segítéséért - A gyermekek fejlıdésével kapcsolatos tájékoztatás megszervezéséért. - A székhely intézményben a tagóvoda-vezetıi feladatokat a vezetıhelyettes látja el. A 18 órakedvezménnyel rendelkezı tagóvoda vezetı feladatai: Intézményi vásárlások beszerzések megszervezése Karbantartási munkák összehangolása Pedagógusok munkaidı keretének nyilvántartása Éves statisztika elkészítése munka és tőzvédelmi feladatok elvégzésének ellenırzése. A kockázatértékelés megállapítására vonatkozó intézkedések végrehajtásának ellenırzése Minıségirányítási vezetı A minıségfejlesztı csoport vezetıje megbízását az intézményvezetıtıl kapja. A tagóvodavezetıi és intézményvezetı helyettesi feladatai mellett elvégzi a szakmai munka koordinálását, irányítását, minıségirányítási programban meghatározottak végrehajtásának ellenırzését. Feladatai: Az intézményi Minıségirányítási Program felügyelete, a minıségi munka fejlesztése A pedagógus továbbképzések megszervezése, a pedagógusok továbbképzési programjának, valamint beiskolázási tervének elkészítése Az intézményi belsı továbbképzés megszervezése. A nevelési programok megismertetése elméletben, gyakorlatban, az óvodák szakmai profiljának bemutatása Az intézmény ellenırzési tervének összeállítása az intézmények nevelési programjainak megfelelıen. Az intézményben a szakmai ellenırzések elvégzése Hospitálási terv összeállítása /igényfelmérés a pedagógusok részérıl/ A nevelımunkát közvetlenül segítı dajkák belsı továbbképzésének megszervezése

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

Békési Kistérségi Óvoda. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Békési Kistérségi Óvoda. Szervezeti és Mőködési Szabályzata Békési Kistérségi Óvoda Szervezeti és Mőködési Szabályzata Készítette: Bereczki Lászlóné Intézményvezetı TARTALOM I. Az intézmény általános jellemzıi 1.. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 SZERVEZETI ÉS Azonosító jel: SZMSZ ÚNK Dátum: 2010. január MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 AZ ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti És Működési Szabályzata

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti És Működési Szabályzata Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti És Működési Szabályzata Készítette: Molik Edit Központi Óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület 2014. Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ...3 I.1. Általános

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 3770 Sajószentpéter, Móra Ferenc u. 1. Tel: 48/521-500; 48/521-501 Mobil: 20/336-6903 e-mail: speter.epsz@gmail.com A 189/2009.(VIII.24.) KT határozat

Részletesebben

Tápióság Tápiószentmárton. Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája

Tápióság Tápiószentmárton. Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola Kubinyi Ágoston Általános Iskolája Szervezeti és Mőködési Szabályzat OM azonosító: 201219 Készítette: Kiss Erika igazgató Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGATI VÁROSRÉSZI ÓVODA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGATI VÁROSRÉSZI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGATI VÁROSRÉSZI ÓVODA Intézmény OM azonosítója: 026993 Készítette: Dr. Battyáni Istvánné óvodavezető Legitimációs eljárás Érvényességet igazoló aláírások II/ 2014 határozatszámon

Részletesebben

Baracsi Négy Vándor Óvoda

Baracsi Négy Vándor Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baracsi Négy Vándor Óvoda 2427 Baracs Széchenyi út 102. 2013. TARTALOM Bevezetés 1. Általános rendelkezések 2. Az óvoda jellemzői 3. A működés rendje 4. Az óvoda szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dorog Városi Óvoda 2014. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, feladatai, jogszabályi alapja 2.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:...

TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:... TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 AZ ISKOLA ALAPADATAI... 6 Az intézmény tevékenységei...

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja

Részletesebben

A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009.

A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 2 Összeállította: Elfogadta: Perényi Barnabás igazgató az iskola nevelıtestülete Egyetért: az iskolaszék elnöke a diákönkormányzat

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA... 4 BEVEZETİ... 4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Napközi Otthonos Óvoda

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Napközi Otthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító:028614 1 Tartalomjegyzék Bevezető A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Az intézményműködési alapdokumentumai Az óvodavezető feladatai, helyettesítése

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám: 350//2/2013. Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. 2013. Készítette: Antalics Hajnalka óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TISZAVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 5231. FEGYVERNEK, FELSZABADULÁS u. 88. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT módosítással egységes szerkezetben A 231/2007.(XI.29.) sz. határozattal jóváhagyva

Részletesebben

BEVEZETŐ. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja. 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya

BEVEZETŐ. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja. 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya BEVEZETŐ A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 25. (1) bekezdése alapján, az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket az intézmény szervezeti és működési

Részletesebben

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám:ii/11/515/2013 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és Működési Szabályzat hatálya 3.o. II. Az óvoda alaptevékenységét

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

A Mórahalmi Napközi-otthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Mórahalmi Napközi-otthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Mórahalmi Napközi-otthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 029447 Készült: 2013.augusztus 30. Készítette: Kosztyu Gyuláné óvodavezető 1 Tartalom 1. Bevezető...4 2. A szervezeti

Részletesebben

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napháza Magánóvoda köznevelési intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bádonyi Kinga fenntartó Dömötör Rita óvodavezető Átdolgozásra került a a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA

A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 027650 TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 1. A szervezeti és Működési szabályzatról általában 2. A

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Viola Óvoda OM azonosító: 034309 1042 Budapest Viola u. 11-13. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza 1. Általános rendelkezések 1.1 Az SZMSZ szabályozási köre

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI RENDSZERE...

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. Az óvoda

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. Az óvoda I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az óvoda OM-azonosító száma: 201564 Neve: Decs Tesz-Vesz Óvoda Székhelye: Decs, Ady E. u. 12.-16. Tagintézménye: Decs Tesz-Vesz Óvoda Bogár István Óvodája Telephelye: Sárpilis, Nyéki

Részletesebben

A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ SZMSZ HATÁLYA Az intézmény meghatározása: A Hansági Ferenc

Részletesebben