A megújuló energiaforrás felhasználásával termelt villamos energia gazdaságossági összefüggései

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A megújuló energiaforrás felhasználásával termelt villamos energia gazdaságossági összefüggései"

Átírás

1 A megújuló energiaforrás felhasználásával termelt villamos energia gazdaságossági összefüggései Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége május 27. Dr. Grabner Péter osztályvezetı Villamos Energia Engedélyezési és Felügyeleti Osztály 1

2 KÁP kifizetések megoszlása évben [millió Ft] Megújuló energiaforrásból termelt villamos energia teljes hazai fogyasztáshoz viszonyított részaránya (%) 2

3 Forrás: Megújuló stratégia 20.0% 18.0% 16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% A megújuló alapú villamosenergia-termelés részarányának várható alakulása a teljes villamosenergia-felhasználásban tény prognózis Policy (3%) Policy (1,4%) BAU (3%) BAU (1,4%) Mezıgazdasági eredető biomassza hasznosítása Technológiai költségek Hagyományos technológiák tüzelıanyag költségei Hagyományos technológiák járulékos költségei A környezeti állapot változása BIOMASSZA HASZNOSÍTÁS Nyersanyag elıállítás költségei Technológiai költségek A technológiák járulékos költségei Általános agrárpiaci helyzet KAP reform hatása WTO tárgyalások hatása Állami támogatások (CHP) Társadalmi megítélés Állami támogatások Villamosenergia-piaci árak 3

4 Felvásárlási átlagárak változása Betakarított termény mennyiségek változása 4

5 Energiapolitikai célkitőzések Saját üzleti kockázatára - a VET-ben foglalt eltéréssel - bárki létesíthet új termelı kapacitást a jelen törvényben és a külön jogszabályokban meghatározottak szerint [VET 7. (1)] Elı kell segíteni a megújuló energiaforrás, a hulladék, mint energiaforrás, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia felhasználását [VET 9. (1)] Általános szempontok a támogatási rendszer kialakításához A támogatási rendszer elvi keretei Összhang az energiapolitikai elvekkel Hosszú távú kiszámíthatóság (nem kockázatmentesség) A termelık piaci versenyét fenntartva kell csökkentenie a termelt villamos energia értékesítése során jelentkezı versenyhátrányt Figyelembe kell venni: Az egyes termelési eljárások átlagos megtérülési idejét, A felhasználók teherbíró képességét, A technológiák fejlıdésébıl adódó hatékonyságjavulást, Az adott technológiának a villamosenergia-rendszer mőködésére gyakorolt hatását és a technológiai sajátosságokat, Támogatásnak a hasznos hıigényen és az elsıdleges energiaforrások felhasználásának megtakarításán kell alapulnia, Idıben korlátozott kötelezı átvétel. 5

6 Engedélyezési kérdések Az átvételi kötelezettség alá esı villamos energia mennyiségét és a kötelezı átvétel idıtartamát a jogszabályban meghatározott feltételek szerint a Hivatal állapítja meg [VET 11. (3)]. A kötelezıen átvett energia mennyiségének megállapításának fıbb szabályai: Kötelezı átvétel legfeljebb az adott beruházásnak az adott átvételi ár melletti megtérülési idejére biztosítható A kötelezı átvétel idıtartamának meghatározásakor csökkentı tényezıként kell figyelembe venni az állami támogatásokat (beruházási támogatás, adókedvezmény), és a környezetvédelmi termékdíjról szóló külön törvény szerinti hulladékhasznosítói szolgáltatásra vonatkozó megrendelést Kiindulási adatok Igazolások a támogatások igénybevételérıl, illetve azok kérelmérıl. Dokumentáció, amelybıl megállapítható az erımőegység névleges hatásfoka Üzleti terv független szaktanácsadó által ellenırzött, hitelfelvétel esetén hitelintézet által elfogadott üzleti tervét (évenkénti bontásban): megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia esetén az erımőegység 15 éves, kapcsoltan termelt villamos energia esetén az erımőegység 10 éves idıtartamra. 6

7 A Hivatal eljárása A Hivatal a megtérülés számítás módszertani kereteit és eredményeit a honlapján teszi közzé. A tervezett módszertan a Hivatal honlapján elérhetı, várjuk az észrevételeket A Hivatal a kötelezı átvétel éves mennyiségét az erımőegység teljesítıképessége, a kihasználási óraszám és az önfogyasztás figyelembevételével határozatban állapítja meg. A Hivatal energiaforrásonként, és termelési eljárásonként számítja ki a megtérülési idıt az ésszerő telephelyválasztás, a legkisebb költség elve a legjobb elérhetı technológia alapján megvalósított és mőködtetett beruházások (hazai és nemzetközi) adatainak, a rendelet szerinti árak figyelembevételével. Módszertani alapok Dinamikus megközelítés a megtérülési idı meghatározásához Energiaforrásonként, illetve termelési eljárásonként diszkontált cash flow (DCF) módszer alkalmazása Ellentétes irányú, eltérı idıpontokban felmerülı pénzáramokat (pénzkiadásokat és pénzbevételeket) hasonlítja össze Projekt megtérülést számítunk. A számítási modell finanszírozás semleges, vagyis nem veszi figyelembe, hogy a beruházást milyen mértékben finanszírozták saját, illetve idegen forrásból, és hogy egy esetleges hitelfelvétellel összefüggésben mekkora tıketörlesztés, illetve kamat fizetési kötelezettség adódik. 7

8 Módszertani alapok fıbb paraméterek 1. P 0 : A beruházás értéke, azaz az erımő megvalósításának költsége a jogszabályban lefektetett feltételeknek megfelelıen. A beruházási értéket a Hivatal a években beadott engedélykérelmekhez mellékelt üzleti tervek alapján, az azokban foglalt adatok energiaforrások és termelési eljárások szerinti (a beruházási értékek egy MW névleges teljesítményre vetített) összehasonlító vizsgálata alapján veszi figyelembe Új erımőegységek historikus adatait használjuk Legjobb elérhetı technológia alatt a Hivatal a hatásfok és a környezetvédelmi követelményeket magas szinten teljesítı technológiákat érti Módszertani alapok fıbb paraméterek 2. CF i : Az i-edik évi mőködési pénzáram (értékesítés nettó árbevétele csökkentve a mőködési költségekkel és az adókkal) Az értékesítés nettó árbevételénél az értékesített villamos energia, az értékesített hıenergia és a projekt megvalósításával esetlegesen elkerült (pl.: hulladék kezelési) költségek kerülnek figyelembevételre A villamos energia értékesítési átlagár megegyezik az adott kategóriára vonatkozó, az egyes zónaidıkben termelt villamos energia mennyiségek alapján súlyozott országos átlagárral Inflációs korrekció a jogszabály alapján A mőködési költségek közé tartoznak a tüzelıanyag költségek, az üzemeltetési és karbantartási költségek, a biztosítási díjak és a személyi jelegő költségek (bérköltségek és bérjárulékok). Az egyéb ráfordítások között figyelembe vételre kerül az iparőzési adó is. 8

9 Módszertani alapok fıbb paraméterek 3. r: A tıkeköltség hozamtényezıje. A létesítés és a mőködtetés kockázata a beruházót terheli, ugyanakkor a megtermelt villamos energia kötelezı átvétele mentesíti a beruházót az értékesítési és az ár kockázat alól. Az elıbbiek alapján a tıkeköltség Hivatal által figyelembe vett mértéke adózás után 8%. EV: Az erımő értéke a vizsgálat idıhorizontjának, illetve a kötelezı átvétel idıtartamának a végén. Tekintettel arra, hogy az erımővek teljes hasznos élettartama lényegesen (legalább évvel) meghaladja a kötelezı átvétel idıtartamát, így indokolt egy záró érték figyelembe vétele. Ezt az értéket a Hivatal nettó jelenértéken számolva az induló beruházási érték 10%-ában veszi figyelembe. Átvétel és teljesítés A MAVIR a Hivatal határozatában megállapított idıtartam és kötelezı átvételre kerülı éves villamos energia mennyiség szorzataként számított összes kötelezı átvételre kerülı villamos energia mennyiséget folyamatosan - éves mennyiség szerinti megszakítás alkalmazása nélkül - veszi át. Az éves kvóta megállapítása nem jelent éves értékesítési korlátozást A kötelezı átvételi jogosultság a kötelezı átvételre meghatározott idıtartam leteltével, vagy az összes átveendı energia mennyiség értékesítésével egyaránt megszőnik. 9

10 A megújulók támogatása, EU-27 Egyéb módon 1. Finnország 2. Lettország 3. Málta Zöld bizonyítvány 1. Belgium 2. Bulgária 3. Lengyelország 4. Nagy-Britannia 5. Olaszország 6. Románia 7. Svédország Forrás: EREF Prices for Renewable Energies in Europe; Report 2006/2007. Tarifarendszerrel 1. Ausztria 2. Ciprus 3. Csehország 4. Dánia 5. Észtország 6. Franciaország 7. Görögország 8. Hollandia 9. Írország 10. Litvánia 11. Luxemburg 12. Magyarország 13. Németország 14. Portugália 15. Spanyolország 16. Szlovákia 17. Szlovénia Írországi tapasztalatok 10

11 A német EEG rendszer jıvıje [Billion kwh/a] Hydropower EEG Wind offshore Photovoltaics RES-Electricity not paid for by EEG Wind onshore Biomass EEG Geothermal energy Electricity paid for by EEG (Prognosis) Forrás: Wind Power in Germany/Role of the BMU/MoE Berlin, 06 February 2008 Következtetések Súlyos ellentmondások vannak a piaci mőködés és a kötelezı átvétel további térnyerése között A mennyiségi növekedés növeli a felhasználók terheit Milyen módon határozható meg a még elviselhetı mértékő terhelés? Lehet-e stabil befektetési környezetet teremteni akkor amikor a támogatás mértéke függ a még elviselhetı mértéktıl? Kompatibilitás az EU joggal? Hogyan kezelhetık az agrárpiacon bekövetkezett változások? Hogyan kezelhetık a villamosenergia-piacon bekövetkezett változások? Hogyan célszerő figyelembe venni a technológiai fejlıdést? Új támogatási módszereket is érdemben elemezni kell 11

12 Köszönöm a figyelmüket! Dr. Grabner Péter osztályvezetı 12

A kötelezı átvétel keretében megvalósult villamosenergiaértékesítés

A kötelezı átvétel keretében megvalósult villamosenergiaértékesítés A kötelezı átvétel keretében megvalósult villamosenergiaértékesítés 2008-ban 1. A kötelezı átvétellel kapcsolatos elszámolási rendszer változása Az Európai Unió környezetvédelmi célkitőzéseivel összhangban

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet alkalmazási köre

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet alkalmazási köre 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi

Részletesebben

A KAPCSOLT HŐ- ÉS VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS VERSENYKÉPESSÉGE ÉS SZABÁLYOZÁSI KÉRDÉSEI MAGYARORSZÁGON

A KAPCSOLT HŐ- ÉS VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS VERSENYKÉPESSÉGE ÉS SZABÁLYOZÁSI KÉRDÉSEI MAGYARORSZÁGON A KAPCSOLT HŐ- ÉS VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS VERSENYKÉPESSÉGE ÉS SZABÁLYOZÁSI KÉRDÉSEI MAGYARORSZÁGON Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont A tanulmány a Gazdasági Versenyhivatal megbízásából készült.

Részletesebben

Decentralizált megújuló alapú villamos energiatermelés helyzete és feladatai Magyarországon

Decentralizált megújuló alapú villamos energiatermelés helyzete és feladatai Magyarországon Intelligens Energiarendszerek 2007 Budapest, 2007. november 27. Decentralizált megújuló alapú villamos energiatermelés helyzete és feladatai Magyarországon Popovics Attila ETE Települési Energiagazdálkodási

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A doktori iskola vezetıje: DR. VARGA GYULA, MTA doktora Témavezetı: DR. BALOGH LÁSZLÓ, PhD A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK

Részletesebben

(HL L 283, 27.10.2001, o. 33)

(HL L 283, 27.10.2001, o. 33) 2001L0077 HU 01.05.2004 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2001/77/EK IRÁNYELVE

Részletesebben

2007. évi LXXXVI. törvény. a villamos energiáról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

2007. évi LXXXVI. törvény. a villamos energiáról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról Az Országgyűlés a hatékonyan működő villamosenergia-versenypiac kialakítása, az energiahatékonyság, az energiatakarékosság elveinek a fenntartható fejlődés

Részletesebben

Szélenergia hasznosítás jöv je 2020 ig Wind Industry s vision for 2020

Szélenergia hasznosítás jöv je 2020 ig Wind Industry s vision for 2020 Szélenergia hasznosítás jöv je ig Wind Industry s vision for Dr. Tóth Péter Elnök, Magyar Szélenergia Társaság Wind Energy the Facts Integrating wind power in Hungary workshop Budapest, 09. június 12.

Részletesebben

Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez

Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez KEOP támogatáshoz 2009. március Készítette: a COWI Magyarország Kft. Módszertani

Részletesebben

MŰKÖDHET-E PAKS II ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK NÉLKÜL? Az erőműtársaság vállalatgazdasági közelítésben

MŰKÖDHET-E PAKS II ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK NÉLKÜL? Az erőműtársaság vállalatgazdasági közelítésben 215. június 23. MŰKÖDHET-E PAKS II ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK NÉLKÜL? Az erőműtársaság vállalatgazdasági közelítésben Felsmann Balázs, Budapesti Corvinus Egyetem Működhet-e Paks-2 állami támogatások nélkül? Az

Részletesebben

Beszámoló a megújuló alapú villamosenergiatermelés, valamint a kötelező átvételi rendszer 2013. évi alakulásáról

Beszámoló a megújuló alapú villamosenergiatermelés, valamint a kötelező átvételi rendszer 2013. évi alakulásáról Beszámoló a megújuló alapú villamosenergiatermelés, valamint a kötelező átvételi rendszer 2013. évi alakulásáról 2014 MEKH Megújuló alapú villamosenergia-termelés, KÁT rendszer 2013 A Magyar Energetikai

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA 1 Tartalomjegyzék Települési szilárd hulladék kezelése... 4 1 Összefoglalás... 4 2 A támogatási stratégia célja... 10 3 Háttér (A stratégiát

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A doktori iskola vezetıje: DR. VARGA GYULA, MTA doktora Témavezetı: DR. BALOGH

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. (OHT-II.) Szakmai előkészítő anyag 2009. TARTALOMJEGYZÉK 2 TARTALOMJEGYZÉK 3 BEVEZETÉS A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) tervezésrıl

Részletesebben

A VÍZENERGIA HASZNOSÍTÁS VIZSGÁLATA

A VÍZENERGIA HASZNOSÍTÁS VIZSGÁLATA A VÍZENERGIA HASZNOSÍTÁS VIZSGÁLATA Kerényi A. Ödön, Állami-díjas, vasdiplomás gépészmérnök Magyar Villamos Művek Zrt. ny. vezérigazgató helyettes, (Kerenyia1@t-online.hu) Dr Szeredi István, a műszaki

Részletesebben

Energiagazdálkodás Környezetbarát fejlesztése címő intézkedés értékelése

Energiagazdálkodás Környezetbarát fejlesztése címő intézkedés értékelése Energiagazdálkodás Környezetbarát fejlesztése címő intézkedés értékelése 2008. augusztus Korzó-Szeged Kft. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3. oldal 2. Vezetıi összefoglaló 5.oldal 3. Alkalmazott módszertan

Részletesebben

I. Kockázatkezelési elvek

I. Kockázatkezelési elvek A CIB Bank Zrt és a CIB Bankcsoport 2011.12.31-ei beszámolójához kapcsolódó, a Hitelintézeti törvény 235. -ában elrendelt nyilvánosságra hozatala a kockázatkezelésrıl és a tıkemegfelelésrıl Az alábbi dokumentum

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS Nyugat-Magyarországi Egyetem Róth Gyula Erdészeti- Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola Erdıvagyon-gazdálkodás program (E5) DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS Az erdıgazdálkodás számviteli és finanszírozási

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. (OHT-II.) 2009. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 6 STRATÉGIAI ALAPOK ÉS KERETEK... 7 1. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS HELYZETE ÉS ÁTFOGÓ

Részletesebben

Beszámoló a megújuló alapú villamosenergia-termelés, valamint a kötelező átvételi rendszer 2012. évi alakulásáról

Beszámoló a megújuló alapú villamosenergia-termelés, valamint a kötelező átvételi rendszer 2012. évi alakulásáról Beszámoló a megújuló alapú villamosenergia-termelés, valamint a kötelező átvételi rendszer 212. évi alakulásáról Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 213. Tartalomjegyzék Ábra-és táblázatjegyzék...

Részletesebben

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritástengely Akcióterv

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritástengely Akcióterv KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritástengely Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 4. A megújuló

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal A Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) Korm. Rendeletben elıírt szabályoknak történı

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Az Európai Unió környezetpolitikája 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás 4. A hulladék újrahasznosítása

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Az Európai Unió környezetpolitikája 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás 4. A hulladék újrahasznosítása Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. Az Európai Unió környezetpolitikája... 4 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás... 8 3.1 Hulladékgazdálkodási terv... 11 4. A hulladék újrahasznosítása... 12 4.1 Az

Részletesebben

A PAKSI ATOMERİMŐ JÖVİJE, ÉLETTARTAM- GAZDÁLKODÁS, ÉLETTARTAM-NÖVELÉS

A PAKSI ATOMERİMŐ JÖVİJE, ÉLETTARTAM- GAZDÁLKODÁS, ÉLETTARTAM-NÖVELÉS Fizikai Szemle 2001/11. 341.o. A PAKSI ATOMERİMŐ JÖVİJE, ÉLETTARTAM- GAZDÁLKODÁS, ÉLETTARTAM-NÖVELÉS Katona Tamás, Rátkai Sándor, Paksi atomerımő Rt. Jánosiné Bíró Ágnes, Villamosenergia Ipari Kutató Intézet

Részletesebben

Módszertani útmutató a villamos energia hálózati engedélyesek indokolt költségeinek meghatározásához

Módszertani útmutató a villamos energia hálózati engedélyesek indokolt költségeinek meghatározásához Magyar Energia Hivatal Módszertani útmutató a villamos energia hálózati engedélyesek indokolt költségeinek meghatározásához A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 142.

Részletesebben

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal VKÚ 3/2013. számú ajánlása 1

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal VKÚ 3/2013. számú ajánlása 1 A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal VKÚ 3/2013. számú ajánlása 1 a korábban nem nyújtott víziközmű-szolgáltatás díjának jóváhagyásával kapcsolatosan A korábban nem nyújtott víziközmű-szolgáltatás

Részletesebben

Szent István Egyetem. Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba. Lukács Ákos. Szent István Egyetem

Szent István Egyetem. Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba. Lukács Ákos. Szent István Egyetem Szent István Egyetem Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba Lukács Ákos Szent István

Részletesebben

Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén

Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén Szent István Egyetem Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba Lukács Ákos Szent István

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANÚLMÁNY A DÉL

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANÚLMÁNY A DÉL Békéscsaba, 2007. augusztus MTA RKK ATI MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANÚLMÁNY A DÉL ALFÖLDI RÉGIÓ MEGÚJULÓ ENERGIÁIRÓL ÉS AZOK HASZNOSÍTHATÓSÁGI LEHET SÉGEIR L Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából

Részletesebben