A kötelezı átvétel keretében megvalósult villamosenergiaértékesítés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kötelezı átvétel keretében megvalósult villamosenergiaértékesítés"

Átírás

1 A kötelezı átvétel keretében megvalósult villamosenergiaértékesítés 2008-ban 1. A kötelezı átvétellel kapcsolatos elszámolási rendszer változása Az Európai Unió környezetvédelmi célkitőzéseivel összhangban hazánk is ösztönzi a megújuló energiaforrásból nyert energiával, illetve a kapcsolt módon történı villamosenergia-termelést. E célból került bevezetésre az ún. kötelezı átvételi rendszer. A kötelezı átvételi rendszer elıtt a közüzemi mérlegkörre épült, az akkor hatályos törvény a közüzemi nagykereskedıt, illetve a helyi áramszolgáltatót kötelezte a környezetbarát (megújuló, hulladék, kapcsolt) villamos energia átvételére és az átvételi ár megfizetésére. A támogatott (az átlagosnál magasabb áron történı) átvételre kötelezettek a rendszerirányítótól (MAVIR Zrt., a továbbiakban: MAVIR) a kötelezı átvételi árak és a közüzemi nagykereskedelmi (hatósági) ár különbsége alapján számított kompenzációt (KÁP) 1 kaptak. A KÁP fedezetét a rendszerirányítási díjba épített díjelem ( KÁP-díj ) finanszírozta január 1-tıl megváltozott a kötelezı átvétel keretében történı villamosenergiaértékesítés rendszere. A közüzemi mérlegkör, ezzel együtt a KÁP-os elszámolás december 31-ével megszőnt, helyette a kötelezı átvételi rendszerben villamos energiát termelı erımővek külön mérlegkört (a továbbiakban: KÁT 2 mérlegkör) alkotnak, amelynek mérlegkörfelelıse a MAVIR lett. A villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) arra kötelezi a belföldi felhasználóknak értékesítı kereskedıket (beleértve az egyetemes szolgáltatókat is), a felhasználóknak közvetlenül értékesítı termelıi engedélyeseket, valamint a villamos energiát importáló felhasználókat 1 KÁP: megújuló energiaforrásból, hulladékból nyert energiával, illetve a kapcsoltan termelt villamos energia kötelezı átvételéhez kapcsolódó kompenzációs célú pénzeszköz. 2 KÁT: a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelezı átvétele a VET 9. (2) bekezdése, valamint a kötelezı átvétel szabályairól szóló külön jogszabály alapján létrehozott eljárásrend szerint.

2 2 (a továbbiakban együtt: KÁT átvevık), hogy az átviteli rendszerirányítóval (MAVIRral) kötött szerzıdés alapján, valamint a külön jogszabályban 3 foglaltaknak megfelelıen a felhasználó(ik) részére értékesített (általuk felhasznált) villamos energia meghatározott százalékos mértékéig átvegyék a külön mérlegkörben elszámolt (közvetlenül a MAVIR által hatósági áron megvásárolt) villamos energiát (lásd 1. ábra). 1. ábra: A KÁT mérlegkör mőködési modellje A MAVIR által hatósági áron megvásárolt villamos energia átvevıkre történı ráosztásánál alkalmazott árat a MAVIR határozza meg. Az ár meghatározásánál a MAVIR a korábban hivatkozott külön jogszabály alapján figyelembe veszi a termelıkkel és a KÁT átvevıkkel szükségessé váló elszámolásait, a KÁT mérlegkör kiegyenlítéséhez kapcsolódó kiadásait és a KÁT mérlegkör elızı havi mőködtetéséhez kötıdı pénzforgalmi szaldót. A MAVIR-nak a mérlegkör mőködtetésébıl sem nettó vesztesége, sem nettó nyeresége nem keletkezhet /2007. (XII. 23.) GKM. rendelet

3 3 A MAVIR által a piaci szereplıkre allokált havi KÁT-os mennyiségeket és a hozzá kapcsolódó KÁT egységár adatokat a 2. ábra szemlélteti. 2.ábra: A piaci szereplıkre allokált havi KÁT-os mennyiség és hozzá tartozó KÁT egységár havonkénti alakulása 2008-ban (bal oldal: GWh, jobb oldal: Ft/kWh) GWh ,50 22,28 24,04 24,87 24,47 28,11 24,69 21,15 29,54 29,62 26,60 24, Ft/kWh január február március április május június július augusztus szeptember október november december Allokált villamos energia KÁT egységár 2. A kötelezı átvétel keretében történı értékesítés fıbb mutatói A KÁT mérlegkörben elszámolt (az erımővektıl a MAVIR által hatósági áron átvett) villamos energiához kapcsolódó támogatás (a rendelet szerinti tényleges átvételi ár és egy piaci alapon megállapított alapár 4 különbözete) számított összege 66,9 milliárd forint volt 2008-ban. 5 Az összes támogatás 70%-a (47,6 milliárd forint) a kapcsoltan termelt villamos energiához kötıdik. A megújuló energiaforrásokból termelt villamos energia után számított összeg 18,4, a hulladékból termelt után ben a hatósági közüzemi nagykereskedelmi ár, 2008-ban a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 4. pontja (megújulók és hulladék esetében) illetve 2. számú mellékletének 3. pontja (kapcsolt termelés) szerinti ("támogatást" nem tartalmazó) ár. 5 A beszámolóban közölt támogatás és annak számítása nem feltétlenül egyezik meg az uniós módszertanban használatos támogatással. Ennek oka, hogy a támogatást nem tartalmazó ár nem azonos az uniós modellszámítások során is figyelembe vett tényleges piaci árral. Hazai szervezett piac hiányában ugyanakkor problémás az átvett villamos energia, mint termék piaci megfelelıjének meghatározása és beárazása, mely elengedhetetlen feltétele a támogatási összeg pontos meghatározásának.

4 4 számított 0,6, a vegyes tüzeléssel 6 termelt után számított pedig 0,4 milliárd forintot tett ki. A támogatás számított összege a évi KÁP-hoz képest 18,7 milliárd forint (39%-os) növekedést mutat; ezen belül a kapcsolt villamos energia kategóriájára esı összeg 14 milliárd forinttal (42%-kal), míg a megújuló alapú villamos energia kategóriájában ugyanilyen összehasonlításban 4,6 milliárd forinttal (33%-kal) növekedett (lásd a 3. ábrát). 3. ábra: A támogatás alakulása kategóriák szerint (Mrd Ft, %-os részarány) év 0,6; 1% 0,4; 1% 0,2; 0% 0,2; 0% 0,5; 1% 2,4; 4% 47,6; 70% 18,4; 27% 15,1; 23% Kapcsolt Vegyestüzelés Szennyvízgáz Biogáz Szélerımő Hulladékhasznosító Megújuló Hulladéklerakóból származó gáz Vízerımő 5 MW alatt Biomassza A termelık értékesítési áraiban realizált támogatás összegének alakulására hatással volt az átvett mennyiség, a bekövetkezett árváltozások nyomán kialakult átvételi átlagár, a támogatás viszonyítási alapjául szolgáló ár, valamint az egyes zónaidıszakokban értékesített mennyiségek arányának alakulása. A 18,7 milliárd Ft növekmény kétharmada a mennyiségi hatásnak tulajdonítható. 6 Hulladék és fosszilis, megújuló és fosszilis tüzelés alkalmazásával termelt villamos energia.

5 ban az átvételi kötelezettség keretében értékesített villamos energia m e n n y i s é g e 7 23%-kal (1145 GWh-val), 6133 GWh-ra növekedett az elızı évhez képest. A teljes mennyiség 69%-a kapcsoltan termelt villamos energia, 29%-a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia volt. A megújuló és kapcsolt kategória esetén is az értékesítés átlaggal megegyezı mértékben (29%-kal) nıtt (lásd a 4. ábrát). A zónaidık január 1-jén megváltoztak. A hétköznapi csúcsidıszak a korábbiakhoz képest reggel elıbb kezdıdik és megszakítás nélkül késı estig (összesen hét órával tovább) tart. A korábbi három völgy idıszak közül a délutáni megszőnt, a hajnali és késı esti pedig lerövidült. A mélyvölgy idıszak lényegesen nem változott, éjjel kicsivel elıbb kezdıdik. A évi összesen órából 46% volt a csúcsidıszak, 38% a völgyidıszak, 16% a mélyvölgy idıszak aránya. (Ez a zónaidıhatárok megváltoztatásával összefüggésben az elızı évhez képest a csúcsidıszaki óraszámban 76%, a mélyvölgyiben 27% növekedést, míg a völgyidıszakiban 38%-os csökkenést jelent.) Ezzel együtt természetesen változott az egyes zónaidıkben értékesített villamos energia aránya is hez képest a megújuló kategória szerinti csúcs- és mélyvölgy idıszaki értékesítés egyaránt 60%- kal nıtt, a kapcsolt kategória esetében az elmozdulás mértéke az elıbbi sorrendben 79% és 20%-os volt. A tényleges értékesítés szerinti számítások azt mutatják, hogy a változások ellenére továbbra is mind a megújuló, mind a kapcsolt kategória esetében az összes értékesítésbıl az éves óraszám alapján számított zónaidık szerinti arányoknál magasabb hányadot értékesítettek az erımővek a csúcs- és völgyidıszakban. Ez annak tudható be, hogy ezekben az idıszakokban magasabb az egységnyi értékesítésre jutó (fajlagos) árbevétel. A kapcsolt kategória szerinti értékesítést a hıigény alakulása is befolyásolja. 7 A nem támogatott áras 5 MW teljesítmény feletti vízerımővek értékesítését is tartalmazza.

6 6 4. ábra: A kötelezı átvétel keretében elszámolt villamosenergia-értékesítés összetétele 2007-ben és 2008-ban (GWh, %-os részarány) év 87; 1% 70; 1% 2; 0% 15; 0% 19; 0% 50; 1% 158; 3% 204; 3% 4 205; 69% 1 771; 29% 1 323; 22% Kapcsolt Vegyestüzelés Szennyvízgáz Biogáz Vízerımő 5 MW felett Biomassza Hulladékhasznosító Megújuló Hulladéklerakóból származó gáz Vízerımő 5 MW alatt Szélerımő év 134; 3% 3; 0% 2; 0% 40; 1% 165; 3% 107; 2% 3 383; 68% 1 467; 29% 1 148; 23% Kapcsolt Gáznyomásejtı Szennyvízgáz Biogáz Vízerımő 5 MW felett Biomassza Hulladékhasznosító Megújuló Hulladéklerakóból származó gáz Vízerımő 5 MW alatt Szélerımő

7 7 A b i o m a s s z á b ó l elıállított villamos energia értékesített mennyisége az elızı idıszakhoz képest 15%-kal, 1323 GWh-ra növekedett. A biomassza kategóriában értékesítık száma (illetve beépített teljesítménye) lényeges változást nem mutat, ugyanakkor a vegyes tüzeléső nagyerımővek közül a Mátrai Erımő, a Vértesi Erımő és a Bakonyi Erımő az elızı évihez képest növelte zöld áram értékesítését. A január 1-jétıl hatályos szabályozás megszüntette a kötelezı átvétel éves kvótamennyiségét 8, így az erımővek mőszaki és gazdasági szempontjaik figyelembevételével - maguk dönthetnek, hogy a Hivatal által a termelıi engedélyben részükre megállapított kötelezı átvételi idıszakon belül mikor és milyen mértékben használják fel összkvótájukat. Közel kétszeres (91%-os) növekedés következett be a s z é l e rımővek által értékesített villamos energia mennyiségében. A növekedés egyértelmően a szélerımővek beépített teljesítıképességének növekedésével magyarázható: 2008 végén már 112 MW szélerımővi kapacitás mőködött az elızı év végi 53,7 MW-tal szemben. Az 5 MW-nál kisebb teljesítményő emelt áras v í z e rımővek villamosenergia-értékesítése 26%-kal emelkedett az elızı idıszakhoz képest, ami elsısorban a helyi idıjárási viszonyokkal (viszonylag egyenletes csapadékeloszlás a vízgyőjtı területeken) magyarázható. Ezen erımővek teljesítıképessége egyébként a vizsgált idıszakban 1,5 MW-tal, 13,5 MW-ra növekedett (miután áprilistól belépett a rendszerbe a Kenyeri Vízerımő). A megújuló kategórián belül a h u l l a d é k l e r a k ó b ó l, illetve a s z e n n y v í z k e z e lı l é t e s í t m é n y bıl s z á r m a z ó g á z t felhasználó erımővek értékesítése volumenét tekintve nem számottevı (csupán 15, illetve 2 GWh), de az értékesítés növekedésének mértéke mindkét kategóriában a megújulók átlagán felüli volt végére a két kategória együttes beépített teljesítıképessége meghaladta az 5 MW-ot. A kimutatott növekedésnek csak kisebb része kötıdik ténylegesen új kapacitáshoz, nagyobb része a korábban a biomassza 8 A villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény 11. (3) bekezdése alapján a Magyar Energia Hivatal állapítja meg az megújuló energiaforrásból elıállított villamos energia kötelezıen átveendı mennyiségét (kvótáját).

8 8 kategóriában értékesítı, de valójában ide tartozó erımővek e kategóriába történı átsorolásából adódik. A megújuló energiából termelt villamos energia hazai összfelhasználáshoz viszonyított részaránya 5,2%-ra növekedett 2008-ban, ezzel meghaladja az EU felé 2010-ig vállalt 3,6%-ot. A jelentıs növekedés a részarányt meghatározó két viszonyszám a hazai felhasználás és zöld áram termelés mutatóinak változásával magyarázható. A hazai villamosenergia-felhasználás az év utolsó negyedében jelentkezı gazdasági válsággal összefüggı keresletcsökkenés hatására 0,2 TWh-val (43,9 TWh-ról 43,7 TWh-ra) csökkent az elızı évihez képest. A zöld áram termelés ugyanezen idıszakban 30%-kal (2270 GWh-ra) emelkedett, elsısorban a biomassza vegyes tüzeléső nagyerımővek termelésnövekedése miatt. (A Mátrai Erımő 2008-ban megújuló energiaforrásból elıállított villamos energiájának közel a felét nem a kötelezı átvétel keretei közt értékesítette.) 5. ábra: A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia összfogyasztáshoz viszonyított részarányának alakulása (%-ban) 6,0% 5,2% 5,0% 4,5% 4,0% 3,6% 3,7% 3,9% 3,0% 2,3% 2,0% 1,0% 0,8% 0,0% Megújuló bázisú villamosenergia-termelés aránya EU-s vállalás A január 1-jétıl érvényes jogi szabályozás új kategóriaként vezette be a vegyes (hulladék és fosszilis, megújuló és fosszilis) tüzelés alkalmazásával termelt

9 9 villamos energiát. Az e kategória szerinti villamosenergia-értékesítés 2008-ban 70 GWh volt (ebbıl 62 GWh a hulladék kategóriához, a fennmaradó rész a biomassza kategóriához kapcsolódik). A kifejezetten hulladék kategória szerinti értékesítés kb. 86 GWh-t tett ki a vizsgált idıszakban ban a k a p c s o l t a n termelt, átvételi kötelezettség keretében értékesített villamos energia mennyisége 24%-kal (822 GWh-val) növekedett az elızı évhez képest. A növekmény 54%-a az elızı idıszakban már üzemelı kapcsolt létesítmények termelésnövekedésébıl, míg 46%-a az idıközben a kategóriában megjelenı, összesen mintegy 107 MW kapacitást megtestesítı egységek termelésébıl adódik. A rendszerbe 2008-ban bekerült egységek értékesítésének 95%-át a 95 MW kapacitást megtestesítı - Debreceni Kombinált Ciklusú Erımő adta, míg a maradék 4 darab 20 MW alatti gázmotoros egység termelésébıl származik. 6. ábra: A KÁT mérlegkörben elszámolt villamosenergia-értékesítés alakulása között (GWh) GWh Összesen Kapcsolt Megújuló* Hulladék** Megjegyzés: * A megújuló kategória tartalmazza a nem támogatott áras 5 MW teljesítmény feletti vízerımővek értékesítését is. ** A hulladék kategória 2007-ig tartalmazza a nyomásejtı erımővek termelését is.

10 ban a KÁT-os átvételi átlagár (megújuló, kapcsolt és egyéb kategória együttesen) 9,7%-kal, 26,20 Ft/kWh-ra emelkedett az elızı évihez képest. A megújuló kategória szerinti értékesítésre számított átvételi átlagár (7,5%-kal) 25,33 Ft/kWh-ra, míg a kapcsoltra számított (10,7%-kal) 26,75 Ft/kWh-ra nıtt 2008-ban. A növekedés a megújuló kategória esetében elsısorban a VET-ben a megújuló energia felhasználásával termelt villamos energiára meghatározott átvételi ár elızı évi inflációval 9 történı éves indexálásával, míg a kapcsolt kategória szerinti a földgáz bázisú villamos energia átvételi árainak (a gázár változás által indukált) emelésével magyarázható. 1. táblázat: A kötelezı átvételő villamos energia átvételi átlagára kategóriánként Kategóriák Átlagár Ft/kWh Megújuló összesen 23,56 25,33 Ebbıl: Vízerımő 5 MW felett 14,11 14,84 Vízerımő 5 MW alatt 24,21 25,46 Biomassza 24,79 26,39 Biogáz 25,72 Szélerımő 24,63 26,46 Hulladéklerakóból származó gáz 25,15 25,92 Szennyvízgáz 24,47 26,86 Hulladékhasznosító 20,01 21,77 Vegyestüzelés 20,31 Gáznyomásejtı 20,08 Kapcsolt 24,16 26,75 Összesen 23,87 26,20 A évi értékesítéshez kapcsolódó a hatósági ár és a támogatást nem tartalmazó ár különbségeként kiszámított támogatás (korábban KÁP) 1 kwh értékesített villamos energiára vetített értéke ( fajlagos támogatás ) 10,91 Ft/kWh (az elızı év azonos idıszakához képest 13%-kal magasabb) volt. Ez egyrészt abból adódik, hogy a tényleges támogatás számításához figyelembe vett viszonyítási alap (a támogatást nem tartalmazó átlagár ) kisebb mértékben (7,6%-kal) emelkedett, mint az átvételi átlagár (ez 9,7%-kal), másrészt a megváltozott zónaidık, és ehhez kapcsolódóan az értékesítések változása jelentıs eltolódást okozott az eddigi évi infláció: 7%

11 11 átlagszámításban alkalmazott súlyozásban. A megújuló kategóriában a fajlagos támogatás 10,36 Ft/kWh, a kapcsolt kategóriában 11,31 Ft/kWh volt, ami 10,3%- kal, illetve 14,1%-kal magasabb az elızı évinél. 7. ábra: A kötelezı átvétel keretében kifizetett támogatás kategóriánként, illetve a fajlagos támogatás alakulása között (bal oldal: Mrd Ft, jobb oldal: Ft/kWh) Mrd Ft 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 47,58 10,76 10,91 9,66 32,27 33,55 7,45 6,01 5,23 17,05 18,35 13,87 13,98 13,78 11,00 8,05 5,61 0,86 0,46 0,39 0,71 0,98 0,87 0, kapcsolt megújuló hulladék fajlagos támogatás 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Ft/kWh Az értékesítés és a hozzá kapcsolódó támogatás jogcímenkénti kategóriák szerint csoportosított adatait az alábbi 2. táblázat foglalja össze.

12 12 2. táblázat: Az átvételi kötelezettség keretében értékesített villamos energia és a hozzá kapcsolódó pénzügyi elszámolás alakulása Kategóriák Kötelezı átvételő villamosenergia-értékesítés Átvett villamos energia Érték Fajlagos támogatás / / GWh % MFt % Ft/kWh Megújuló összesen 1 467, ,6 21% % 9,39 10,36 Ebbıl: Vízerımő 5 MW felett 165,0 157,6-4% Vízerımő 5 MW alatt 39,8 50,2 26% % 9,87 10,61 Biomassza 1 148, ,4 15% % 10,56 11,38 Biogáz 18, ,85 Szélerımő 106,8 203,6 91% % 11,09 11,64 Hulladéklerakóból származó gáz 5,7 15,2 167% % 10,73 10,84 Szennyvízgáz 1,6 2,0 24% % 10,77 11,55 Hulladékhasznosító 133,9 86,5-35% % 6,32 6,86 Vegyes tüzelés 70, ,51 Gáznyomásejtı 3,4 21 6,35 Kapcsolt 3 383, ,4 24% % 9,92 11,31 Összesen 4 988, ,0 23% % 9,66 10,91 Forrás: MEH Villamosenergia-ár Elıkészítı Osztály KÁP/KÁT elszámolási nyilvántartása Megjegyzés: A közölt adatok az engedélyesek által szolgáltatott adatok Hivatal általi összegzéseként álltak elı. Összeállította: Tóth Tamás Csikós Ferenc Budapest, április 16.

Biogázból villamosenergia: Megújuló energiák. a menetrendadás buktatói

Biogázból villamosenergia: Megújuló energiák. a menetrendadás buktatói Biogázból villamosenergia: a menetrendadás buktatói Szárszó Tibor Budapest 2012.11.27 Biogáz üzem Jogszabályok 2007. évi LXXXVI. törvény 9. (2) A megújuló energiaforrás, valamint a hulladék, mint energiaforrás

Részletesebben

A megújuló energiaforrás felhasználásával termelt villamos energia gazdaságossági összefüggései

A megújuló energiaforrás felhasználásával termelt villamos energia gazdaságossági összefüggései A megújuló energiaforrás felhasználásával termelt villamos energia gazdaságossági összefüggései Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége 2008. május 27. Dr. Grabner Péter osztályvezetı Villamos

Részletesebben

Beszámoló a megújuló alapú villamosenergiatermelés, valamint a kötelező átvételi rendszer 2013. évi alakulásáról

Beszámoló a megújuló alapú villamosenergiatermelés, valamint a kötelező átvételi rendszer 2013. évi alakulásáról Beszámoló a megújuló alapú villamosenergiatermelés, valamint a kötelező átvételi rendszer 2013. évi alakulásáról 2014 MEKH Megújuló alapú villamosenergia-termelés, KÁT rendszer 2013 A Magyar Energetikai

Részletesebben

Beszámoló a megújuló alapú villamosenergia-termelés, valamint a kötelező átvételi rendszer 2012. évi alakulásáról

Beszámoló a megújuló alapú villamosenergia-termelés, valamint a kötelező átvételi rendszer 2012. évi alakulásáról Beszámoló a megújuló alapú villamosenergia-termelés, valamint a kötelező átvételi rendszer 212. évi alakulásáról Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 213. Tartalomjegyzék Ábra-és táblázatjegyzék...

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS MAGYARORSZÁGI STRATÉGIÁJA

A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS MAGYARORSZÁGI STRATÉGIÁJA A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS MAGYARORSZÁGI STRATÉGIÁJA Dr. Szerdahelyi György Főosztályvezető-helyettes Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Megújuló energiahordozó felhasználás növelés szükségességének

Részletesebben

Az energiaszektor jövedelmezőségének alakulása

Az energiaszektor jövedelmezőségének alakulása Az energiaszektor jövedelmezőségének alakulása Tóth Tamás főosztályvezető Közgazdasági Főosztály totht@eh.gov.hu Magyar Energia Hivatal VIII. Energia Műhely: Pénzügyi körkép az energetikáról Magyar Energetikai

Részletesebben

Megvalósult és tervezett biomassza projektek. Magyarországon. Vajnai Attila. 15 perc

Megvalósult és tervezett biomassza projektek. Magyarországon. Vajnai Attila. 15 perc Megvalósult és tervezett biomassza projektek Magyarországon Vajnai Attila 15 perc A jelenlegi helyzet Magyarország a kiválóan teljesítő országok között van, hiszen a 2010-es célt már 2005-ben teljesítettük.

Részletesebben

56/2002. (XII. 29.) GKM rendelet. az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia átvételének szabályairól és árainak megállapításáról

56/2002. (XII. 29.) GKM rendelet. az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia átvételének szabályairól és árainak megállapításáról 56/2002. (XII. 29.) GKM rendelet az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia átvételének szabályairól és árainak megállapításáról A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Energiaadó. Az energiaadó törvény által használt egyes legfontosabb fogalmak: 1

Energiaadó. Az energiaadó törvény által használt egyes legfontosabb fogalmak: 1 Energiaadó I. Az energiaadóról általában Magyarországon az energiaadó bevezetésére az Európai Unió energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezésérıl szóló, 2003. október

Részletesebben

Háztartási mérető kiserımővek csatlakoztatása a közcélú hálózatra

Háztartási mérető kiserımővek csatlakoztatása a közcélú hálózatra Háztartási mérető kiserımővek csatlakoztatása a közcélú hálózatra Pénzes László ELMŐ Hálózati Kft. Tervezési osztály. Regisztrált villanyszerelı konferencia 2009.06.22-23. 1 Elıadás témája: Kiserımővek,

Részletesebben

"Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta." (Woody Allen)

Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta. (Woody Allen) "Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta." (Woody Allen) Kapcsolt energiatermelés helyzete és jövője, MET Erőmű fórum, 2012. március 22-23.; 1/18 Kapcsolt energiatermelés

Részletesebben

A Paksi Atomerımő Zrt. társadalmi, gazdasági vonatkozásai és legfontosabb beruházásai

A Paksi Atomerımő Zrt. társadalmi, gazdasági vonatkozásai és legfontosabb beruházásai A Paksi Atomerımő Zrt. társadalmi, gazdasági vonatkozásai és legfontosabb beruházásai Csanádi András gazdasági igazgató Óbudai Egyetem 2011. október 5. 2 Társadalmi és gazdasági hatások Társadalmi és gazdasági

Részletesebben

A kapcsolt energiatermelők helyzete Magyarországon. XVII. Kapcsolt Hő- és Villamosenergia-termelési Konferencia 2014. március 18-19.

A kapcsolt energiatermelők helyzete Magyarországon. XVII. Kapcsolt Hő- és Villamosenergia-termelési Konferencia 2014. március 18-19. A kapcsolt energiatermelők helyzete Magyarországon XVII. Kapcsolt Hő- és Villamosenergia-termelési Konferencia 2014. március 18-19. Siófok Kapcsolt termelés az összes hazai nettó termelésből (%) Kapcsoltan

Részletesebben

ÓBUDAI ZÖLD EGYETEM A szélenergia hasznosítás gazdaságossága,hatékonysága,kihasználásának lehetőségei és korlátai BUDAPEST, 2010.09.16.

ÓBUDAI ZÖLD EGYETEM A szélenergia hasznosítás gazdaságossága,hatékonysága,kihasználásának lehetőségei és korlátai BUDAPEST, 2010.09.16. ÓBUDAI ZÖLD EGYETEM A szélenergia hasznosítás gazdaságossága,hatékonysága,kihasználásának lehetőségei és korlátai BUDAPEST, 2010.09.16. Dr. Tóth Péter egyetemi docens Bíróné Dr. Kircsi Andrea egyetemi

Részletesebben

Magyarország 2015. Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép. Varga Pál elnök MÉGNAP

Magyarország 2015. Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép. Varga Pál elnök MÉGNAP Varga Pál elnök MÉGNAP Fototermikus napenergia-hasznosítás Napkollektoros hőtermelés Fotovoltaikus napenergia-hasznosítás Napelemes áramtermelés Történelem Napkollektor növekedési stratégiák I. Napenergia

Részletesebben

Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások. nettó árbevételének kiszámítása

Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások. nettó árbevételének kiszámítása Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások B nettó árbevételének kiszámítása "B" jelő kiegészítı lap (8.111 + + + 8.114 + + 8.116-8.117) 8.111 Kapott kamatok és kamatjellegő bevételek Egyéb pénzügyi szolgáltatás

Részletesebben

Hőtárolók a kapcsolt energiatermelésben

Hőtárolók a kapcsolt energiatermelésben Hőtárolók a kapcsolt energiatermelésben XIX. Főenergetikusi és Innovációs Szeminárium Visegrád, 2012. május 9-11. Kapcsolt energiatermelés Azonos technológiai folyamatban hő- és villamosenergia egyidejű

Részletesebben

A szélenergia hasznosítás mai helyzete

A szélenergia hasznosítás mai helyzete Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány A JÖVŐ ENERGIÁJA A szélenergia hasznosítás mai helyzete Dr. Tóth Péter egyetemi docens Széchenyi István Egyetem Környezetmérnöki Tanszék Magyar Szélenergia

Részletesebben

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál.dr. Makai Martina főosztályvezető VM Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály 1 Környezet és Energia Operatív Program 2007-2013 2007-2013

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv

Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 4. A megújuló

Részletesebben

ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.

ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Stratégia Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. komplex energetikai szolgáltatóként kíván tevékenykedni az alábbi területeken: Fókuszban az energiatermelés és a szinergikusan

Részletesebben

Finanszírozható-e az energia[forradalom]? Pénzügyi és szabályozói kihívások

Finanszírozható-e az energia[forradalom]? Pénzügyi és szabályozói kihívások Finanszírozható-e az energia[forradalom]? Pénzügyi és szabályozói kihívások Felsmann Balázs Budapesti Corvinus Egyetem Kutatóközpont-vezető Az Energia[forradalom] Magyarországon: Úton a teljesen fenntartható,

Részletesebben

PROGNÓZIS KISÉRLET A KEMÉNY LOMBOS VÁLASZTÉKOK PIACÁRA

PROGNÓZIS KISÉRLET A KEMÉNY LOMBOS VÁLASZTÉKOK PIACÁRA PROGNÓZIS KISÉRLET A KEMÉNY LOMBOS VÁLASZTÉKOK PIACÁRA Magyarország fakitermelése em 3 AESZ 2008 6000 5000 4000 3000 5836 5784 5659 5940 5912 2000 1000 0 2002 2003 2004 2005 2006 A kemény sarangolt és

Részletesebben

A megújuló források szerepe a hatékonyan működő villamosenergia-rendszerben

A megújuló források szerepe a hatékonyan működő villamosenergia-rendszerben A megújuló források szerepe a hatékonyan működő villamosenergia-rendszerben Dr. Tombor Antal elnök-vezérigazgató MAVIR Rt. GTTSz Budapest, 25. szeptember 2. 1 Nagy ellátórendszerek A megújuló forrásoknak

Részletesebben

Bohoczky Ferenc. Gazdasági. zlekedési

Bohoczky Ferenc. Gazdasági. zlekedési Energiapolitika, energiatakarékoss kosság, megújul juló energia források Bohoczky Ferenc vezető főtan tanácsos Gazdasági és s Közleked K zlekedési Minisztérium Az energiapolitika Ellátásbiztonság, vezérelvei

Részletesebben

A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása

A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása Ipari szimbiózis workshop Orosz Zoltán 2014.04.15. 1 A Mátrai Erőmű ZRt. vállalati profilja Telephely Mutatók Tulajdonosi struktúra Beépített teljesítm. Értékesített

Részletesebben

PIACI MŰKÖDÉS A GÁZ- ÉS VILLAMOSENERGIA-IPARBAN

PIACI MŰKÖDÉS A GÁZ- ÉS VILLAMOSENERGIA-IPARBAN PIACI MŰKÖDÉS A GÁZ- ÉS VILLAMOSENERGIA-IPARBAN Horváth J. Ferenc, elnök Magyar Energia Hivatal II. Ipari Energia Fórum Konferencia 2004. Novotel Budapest Centrum, 2004. május 26-27. 100 90 80 70 60 50

Részletesebben

Villamos energia beszerzés 2016-2017 Trendek, piaci információk, árak, megtakarítások, szerzıdési idıtáv. Sourcing Hungary Szolgáltató Kft.

Villamos energia beszerzés 2016-2017 Trendek, piaci információk, árak, megtakarítások, szerzıdési idıtáv. Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. Villamos energia beszerzés 2016-2017 Trendek, piaci információk, árak, megtakarítások, szerzıdési idıtáv Döntés elıkészítı, döntést támogató piaci jelentés Készítette:

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter

A gazdasági és közlekedési miniszter A gazdasági és közlekedési miniszter./2008. (...) GKM rendelete a villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő egyes adatszolgáltatásokról A villamos energiáról szóló

Részletesebben

2011. évi XXIX. törvény az energetikai tárgyú törvények módosításáról. Kivonat a Magyar Közlöny 2011. évi 32. számából

2011. évi XXIX. törvény az energetikai tárgyú törvények módosításáról. Kivonat a Magyar Közlöny 2011. évi 32. számából 2011. évi XXIX. törvény az energetikai tárgyú törvények módosításáról Kivonat a Magyar Közlöny 2011. évi 32. számából 2. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása 21. A villamos

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

A KSG szerepe a liberalizált villamos energia piacon

A KSG szerepe a liberalizált villamos energia piacon A KSG szerepe a liberalizált villamos energia piacon Áttekintés, jogszabályi környezet Szervezeti egységek KSG szervezeti struktúrája Integrált számlázás RHD elemek, pénzeszközök Újdonságok Ügyfélszolgálati

Részletesebben

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt.

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. A rendszerirányítás szerepe és feladatai Figyelemmel a változó erőművi struktúrára Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. Kihívások a rendszerirányító felé Az évtized végéig számos hazai

Részletesebben

A jelű kiegészítő lap. Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

A jelű kiegészítő lap. Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű kiegészítő lap Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása Adózó neve (cégneve)... Adószáma: - _ - Adóazonosító jele: 1. Htv. szerinti vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel 2-(3+4+5+6) 2.

Részletesebben

A kapcsolt, a megújuló és a hulladék energiaforrások jelene és jövője a távhőben Úton az optimális energiamix felé

A kapcsolt, a megújuló és a hulladék energiaforrások jelene és jövője a távhőben Úton az optimális energiamix felé A kapcsolt, a megújuló és a hulladék energiaforrások jelene és jövője a távhőben Úton az optimális energiamix felé XVIII. Kapcsolt hő- és villamosenergia-termelési konferencia Balatonalmádi, 2015. március

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat

Papkeszi Községi Önkormányzat Papkeszi Községi Önkormányzat 8183 Papkeszi Fı u. 42. Telefon: (88) 588-650 Fax: (88) 588-651 papkesziadoep@invitel.hu 35/2008.(X31.) PM rendelet alapján HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2011. adóévrıl Papkeszi

Részletesebben

I. Bevezetés. A TITÁSZ Rt. 2003-ban konszolidált éves beszámoló készítésére is kötelezett, mivel a 2000. évi C. törvényben leírtak értelmében:

I. Bevezetés. A TITÁSZ Rt. 2003-ban konszolidált éves beszámoló készítésére is kötelezett, mivel a 2000. évi C. törvényben leírtak értelmében: I. Bevezetés A TITÁSZ Rt. 2003-ban konszolidált éves beszámoló készítésére is kötelezett, mivel a 2000. évi C. törvényben leírtak értelmében: több vállalkozáshoz fûzõdõ viszonyában is anyavállalatnak minõsül,

Részletesebben

Szélenergia hasznosítás jöv je 2020 ig Wind Industry s vision for 2020

Szélenergia hasznosítás jöv je 2020 ig Wind Industry s vision for 2020 Szélenergia hasznosítás jöv je ig Wind Industry s vision for Dr. Tóth Péter Elnök, Magyar Szélenergia Társaság Wind Energy the Facts Integrating wind power in Hungary workshop Budapest, 09. június 12.

Részletesebben

B I O M A S S Z A H A S Z N O S Í T Á S és RÉGIÓK KÖZÖTTI EGYÜTM KÖDÉS

B I O M A S S Z A H A S Z N O S Í T Á S és RÉGIÓK KÖZÖTTI EGYÜTM KÖDÉS B I O M A S S Z A H A S Z N O S Í T Á S és RÉGIÓK KÖZÖTTI EGYÜTM KÖDÉS Dr. Petis Mihály : MezDgazdasági melléktermékekre épüld biogáz termelés technológiai bemutatása Nyíregyházi FDiskola 2007. szeptember

Részletesebben

Kenderes Város Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS

Kenderes Város Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS Kenderes Város Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztály Adócsoport 5331 KENDERES SZENT ISTVÁN ÚT 56. Tel: 59/528-033; Fax: 59/328-251 Átvétel: BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési

Részletesebben

I. Adóalany. 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Adóazonosító jele: Adószáma: - - II. A nettó árbevétel (Ft)

I. Adóalany. 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Adóazonosító jele: Adószáma: - - II. A nettó árbevétel (Ft) A JELŰ BETÉTLAP Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása I. Adóalany II. A nettó árbevétel () 1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel [2-3-4-5-6] 2. A számviteli törvény szerinti

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2008. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

7530 Kadarkút, Petıfi Sándor u. 2. Telefon: 82/581-003, fax: 82/385-250 Web: www.kadarkutph.hu e-mail: hivatal@kadarkutph.hu

7530 Kadarkút, Petıfi Sándor u. 2. Telefon: 82/581-003, fax: 82/385-250 Web: www.kadarkutph.hu e-mail: hivatal@kadarkutph.hu BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén 2011. adóévben a/az Kadarkút város önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2009. adóévrıl Hıgyész Nagyközség önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

Magyar Energetikai TársasT. VIII.. rendezvény

Magyar Energetikai TársasT. VIII.. rendezvény Magyar Energetikai TársasT rsaság ENERGIA MŰHELY M VIII.. rendezvény ny 2013. február r 5. Elvonások és s támogatt mogatások szerepe az energetikában Dr. Lakatos MáriaM 1 TARTALOM 1. A JELENLEGI HELYZET

Részletesebben

A jelű betétlap. II. A nettó árbevétel. 1. Htv. szerinti vállalkozási szintű éves nettó árbevétel [2 3 4 5 6]...,

A jelű betétlap. II. A nettó árbevétel. 1. Htv. szerinti vállalkozási szintű éves nettó árbevétel [2 3 4 5 6]..., A jelű betétlap Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 2. Adóazonosító jele: Adószáma: II. A nettó árbevétel 1. Htv. szerinti vállalkozási szintű éves nettó árbevétel [2 3 4 5 6], 2. A számviteli

Részletesebben

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl 1. oldal, összesen: 8 A jogszabály mai napon hatályos állapota 7/2001. (II. 22.) PM rendelet a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl A biztosítóintézetekrıl és a biztosítási

Részletesebben

MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG COGEN HUNGARY. A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag

MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG COGEN HUNGARY. A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag ? A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag Tartalom MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG A biogáz és a fosszilis energiahordozók A biogáz felhasználásának

Részletesebben

Magyar Energia Hivatal

Magyar Energia Hivatal Az 56/2002 GKM rendelet alapján kötelező átvételre jogosult kapcsolt termelők 2010. december 31. utáni támogatásáról GÁZMOTOROK A 2010. évi VII. törvény hatását is figyelembe vevő változat 2010. március

Részletesebben

Módszertan és számítások

Módszertan és számítások ALAPKUTATÁSOK A NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVHEZ C kötet MAGYARORSZÁG 2020-as MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG- VÁLLALÁSÁNAK TELJESÍTÉSI ÜTEMTERV JAVASLATA Módszertan és

Részletesebben

2008-2009. tanév tavaszi félév. Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara. Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu

2008-2009. tanév tavaszi félév. Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara. Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza 2008-2009. tanév tavaszi félév Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Forrás: GKM Alapkérdések a XXI. század

Részletesebben

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20.

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20. Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról Székesfehérvár, 2009. április 20. A Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008.

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C

MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C A pályázati felhívás kiemelt célkitűzése ösztönözni a decentralizált, környezetbarát

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2010. adóévben a BUDAKESZI önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

A henergia termelés jelene és jövje Tatabánya városában. Tatabánya, 2010. október 22. Készítette: Kukuda Zoltán 1

A henergia termelés jelene és jövje Tatabánya városában. Tatabánya, 2010. október 22. Készítette: Kukuda Zoltán 1 A henergia termelés jelene és jövje Tatabánya városában Tatabánya, 2. október 22. Készítette: Kukuda Zoltán Tartalom Bevezet Alapítás, tulajdonosi szerkezet Minségirányítás és környezetvédelem Az erm története

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet alkalmazási köre

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet alkalmazási köre 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi

Részletesebben

Adatközzététel 2012-2013

Adatközzététel 2012-2013 Adatközzététel 2012-2013 1. Táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS. a 2010 évi éves beszámolóhoz

ÜZLETI JELENTÉS. a 2010 évi éves beszámolóhoz ÜZLETI JELENTÉS a 2010 évi éves beszámolóhoz - 1 - 1. A Rábaközi Takarékszövetkezet mőködési környezete A 2010-es üzleti évben az általános gazdasági helyzet, a pénzpiaci fejlemények és a szabályozói környezet

Részletesebben

A NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ STRATÉGIA. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

A NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ STRATÉGIA. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium A NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ STRATÉGIA Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Az energiapolitika alapjai ELLÁTÁSBIZTONSÁG-POLITIKAI ELVÁRÁSOK GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS MINIMÁLIS KÖLTSÉG ELVE KÖRNYEZETVÉDELEM

Részletesebben

Káli Polgármesteri Hivatal 3350 Kál, Szent István tér 2. Tel.: (36) 487-001 E-mail: hivatal@kal.hu. Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Káli Polgármesteri Hivatal 3350 Kál, Szent István tér 2. Tel.: (36) 487-001 E-mail: hivatal@kal.hu. Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 2014. adóévrıl a Kál Nagyközségi Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl szóló helyi

Részletesebben

Towards the optimal energy mix for Hungary. 2013. október 01. EWEA Workshop. Dr. Hoffmann László Elnök. Balogh Antal Tudományos munkatárs

Towards the optimal energy mix for Hungary. 2013. október 01. EWEA Workshop. Dr. Hoffmann László Elnök. Balogh Antal Tudományos munkatárs Towards the optimal energy mix for Hungary 2013. október 01. EWEA Workshop Dr. Hoffmann László Elnök Balogh Antal Tudományos munkatárs A Magyarországi szélerőmű-kapacitásaink: - ~330 MW üzemben (mind 2006-os

Részletesebben

Energetikai pályázatok 2012/13

Energetikai pályázatok 2012/13 Energetikai pályázatok 2012/13 Összefoglaló A Környezet és Energia Operatív Program keretében 2012/13-ban 8 új pályázat konstrukció jelenik meg. A pályázatok célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőművek és a tapasztalatok. Pénzes László ELMŰ Hálózati Kft. Tervezési osztály

Háztartási méretű kiserőművek és a tapasztalatok. Pénzes László ELMŰ Hálózati Kft. Tervezési osztály Háztartási méretű kiserőművek és a tapasztalatok Pénzes László ELMŰ Hálózati Kft. Tervezési osztály. 1 Előadás témája: Az alkalmazás alapja A háztartási méretű kiserőművek Elemzések Tapasztalatok ELMŰ-ÉMÁSZ

Részletesebben

Nukleáris alapú villamosenergiatermelés

Nukleáris alapú villamosenergiatermelés Nukleáris alapú villamosenergiatermelés jelene és jövője Dr. Aszódi Attila igazgató, egyetemi tanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézet Villamosenergia-ellátás Magyarországon

Részletesebben

Alsózsolca Város Önkormányzata Óvoda energiaellátásának korszerősítése napelemes, illetve napkollektoros rendszerek kiépítésével

Alsózsolca Város Önkormányzata Óvoda energiaellátásának korszerősítése napelemes, illetve napkollektoros rendszerek kiépítésével Alsózsolca Város Önkormányzata Óvoda energiaellátásának korszerősítése napelemes, illetve napkollektoros rendszerek kiépítésével Javaslatok Zsíros Sándorné Alsózsolca Város Polgármestere Készítette: Tıkés

Részletesebben

15. Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel ezer Ft 0 0 0 0

15. Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel ezer Ft 0 0 0 0 I táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső

Részletesebben

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról valamint az ezt módosító 8/1996 (IV. 16.), 13/1996 (XII. 20.), 1/1997 (II. 11.), 13/1997 (XII. 18.),

Részletesebben

2009. évi üzleti jelentés

2009. évi üzleti jelentés Vértes Takarékszövetkezet 2060 Bicske, Kossuth tér 20. 2009. évi üzleti jelentés 1. A 2009. évi gazdálkodás értékelése, elemzése és a 2010. évi célkitőzések megfogalmazása 2009. évi tevékenységünk fı célja

Részletesebben

A napkollektoros hőtermelés jelenlegi helyzete és lehetőségei Magyarországon

A napkollektoros hőtermelés jelenlegi helyzete és lehetőségei Magyarországon A napkollektoros hőtermelés jelenlegi helyzete és lehetőségei Magyarországon 2012. Újabb lehetőség a felzárkózásra? Varga Pál elnök, MÉGNAP 2013. Újabb elszalasztott lehetőség I. Napenergia konferencia

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőművek az ELMŰ-ÉMÁSZ hálózatán Pénzes László ELMŰ Hálózati Kft. Tervezési osztály 1 Előadás témája: ELMŰ-ÉMÁSZ egyszerűsített eljárás kontra háztartási méretű kiserőmű (hmke) Kiserőművek

Részletesebben

Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása

Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása Az NFÜ KEOP-IH helye a Támogatási Intézményrendszerben Szaktárcák -> a feladatkörben érintett miniszterrel egyeztetve Nemzeti

Részletesebben

energetikai fejlesztései

energetikai fejlesztései Miskolc város v energetikai fejlesztései sei 2015. 09. 04. Kókai Péter MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Célok A város levegőminőségének javítása Helyi adottságok kihasználása Miskolc város v energiastratégi

Részletesebben

- - Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: (év) (hó) (nap) AZONOSÍTÓ ADATOK

- - Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: (év) (hó) (nap) AZONOSÍTÓ ADATOK HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁS 2009. adóévről LEVÉL önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja: (év) (hó)

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 2014. adóévről a Szany nagyközség önkormányzatának illetékességi területén folytatott A jelű kiegészítő lap Adózó neve (cégneve)... Adószáma: - _ - Adóazonosító

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

A JELŰ BETÉTLAP. Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. I. Adóalany. 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Adóazonosító jele: Adószáma: - -

A JELŰ BETÉTLAP. Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. I. Adóalany. 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Adóazonosító jele: Adószáma: - - 59 A JELŰ BETÉTLAP I. Adóalany Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Adóazonosító jele: Adószáma: - - II. A nettó árbevétel () 1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű

Részletesebben

A szélenergia hasznosítás legújabb eredményei. MTA 2009. ápr. 2.

A szélenergia hasznosítás legújabb eredményei. MTA 2009. ápr. 2. A szélenergia hasznosítás legújabb eredményei Dr. Tóth Péter Magyar Szélenergia Társaság elnöke egyetemi docens Széchenyi István Egyetem Évente beépített szélerőmű teljesítmény a világban 1996-2008 2 Összes

Részletesebben

A kapcsolt energiatermelés jelene és lehetséges jövője Magyarországon

A kapcsolt energiatermelés jelene és lehetséges jövője Magyarországon ENERGETIKAI ÉS KÖZÜZEMI TANÁCSADÁS A kapcsolt energia jelene és lehetséges jövője Magyarországon Magyar Kapcsolt Energia Társaság (MKET) 2010 TANÁCSADÁS A kapcsolt a primerenergia-megtakarításon keresztül

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. október 29.-i képviselő-testületi ülés 13-as számú - A saját naperőmű létrehozására pályázat beadásáról tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Hozamfelosztási Szabályzat Ezen szabályzat célja az, hogy egyértelmően és világosan meghatározza a Pénztár által elért hozamoknak a tagok egyéni, illetve

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONJÁT NEM TÜKRÖZI

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONJÁT NEM TÜKRÖZI EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A Kormány./2008. ( ) Korm. rendelete a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező

Részletesebben

Európa - Magyarország 2014. Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép. Varga Pál elnök MÉGNAP

Európa - Magyarország 2014. Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép. Varga Pál elnök MÉGNAP Varga Pál elnök MÉGNAP Fototermikus napenergia-hasznosítás Napkollektoros hőtermelés Fotovoltaikus napenergia-hasznosítás Napelemes áramtermelés I. Napenergia konferencia 2010. Növekedési terv 2020-ig

Részletesebben

Zöld tanúsítvány - egy támogatási mechanizmus az elektromos energia előállítására a megújuló energiaforrásokból

Zöld tanúsítvány - egy támogatási mechanizmus az elektromos energia előállítására a megújuló energiaforrásokból Zöld tanúsítvány - egy támogatási mechanizmus az elektromos energia előállítására a megújuló energiaforrásokból Maria Rugina cikke ICEMENBERG, Romania A zöld tanúsítvány rendszer egy olyan támogatási mechanizmust

Részletesebben

2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17.

2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17. 2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök

Részletesebben

A tervezett villamos energia erımővi kapacitások hatása a villamosenergia- piac vertikumára 2025-ig

A tervezett villamos energia erımővi kapacitások hatása a villamosenergia- piac vertikumára 2025-ig A tervezett villamos energia erımővi kapacitások hatása a villamosenergia- piac vertikumára 2025-ig Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont A tanulmány a Gazdasági Versenyhivatal megbízásából készült.

Részletesebben

A jelű betétlap. I. Adóalany 1. Adóalany neve (cégneve): II. A nettó árbevétel

A jelű betétlap. I. Adóalany 1. Adóalany neve (cégneve): II. A nettó árbevétel A jelű betétlap 2011. adóről a Nagylóc község önkormányzat illetékességi területén Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Adóazonosító jele: Adószáma: - - 1. Htv.

Részletesebben

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. tel: +36 (26) 300 994 fax: +36 (26) 303 755 info@cyeb.hu www.cyeb.hu TESZ SZERZŐDÉS TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI

Részletesebben

A magyar szabályozás várható iránya és ütemezése a biogáz üzemek engedélyezése területén

A magyar szabályozás várható iránya és ütemezése a biogáz üzemek engedélyezése területén A magyar szabályozás várható iránya és ütemezése a biogáz üzemek engedélyezése területén A bioenergia hasznosítás lehetıségei konferencia Budapest, 2010. november 8. Dr. Lengyel Attila Magyar Biogáz Egyesület

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2011. adóévben a/az Mélykút önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

GEOTERMIKUS ER M LÉTESÍTÉSÉNEK LEHET SÉGEI MAGYARORSZÁGON MGtE workshop, Szegvár 2005. június 9.

GEOTERMIKUS ER M LÉTESÍTÉSÉNEK LEHET SÉGEI MAGYARORSZÁGON MGtE workshop, Szegvár 2005. június 9. GEOTERMIKUS ER M LÉTESÍTÉSÉNEK LEHET SÉGEI MAGYARORSZÁGON MGtE workshop, Szegvár 2005. június 9. Geotermikus er m magyarországi létesítésének kulcs témakörei Kapcsolódás globális energiapolitikai folyamatokhoz

Részletesebben

A jelű betétlap. I. Adóalany 1. Adóalany neve (cégneve): II. A nettó árbevétel

A jelű betétlap. I. Adóalany 1. Adóalany neve (cégneve): II. A nettó árbevétel A jelű betétlap Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Adóazonosító jele: Adószáma: - - 1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel [2-3-4-5-6]....,

Részletesebben

A KAPCSOLT ENERGIATERMELÉS ELMÚLT 3 ÉVE TÁVHŐSZOLGÁLTATÓI SZEMMEL

A KAPCSOLT ENERGIATERMELÉS ELMÚLT 3 ÉVE TÁVHŐSZOLGÁLTATÓI SZEMMEL A KAPCSOLT ENERGIATERMELÉS ELMÚLT 3 ÉVE TÁVHŐSZOLGÁLTATÓI SZEMMEL XVII. Kapcsolt hő- és Villamosenergia-termelési Konferencia Siófok, 2014. március 18-19. Orbán Tibor MaTáSzSz alelnök FŐTÁV műszaki vigh.

Részletesebben

119/2007. (XII. 29.) GKM rendelet. a villamos energia rendszerhasználati díjakról. Értelmezı rendelkezések

119/2007. (XII. 29.) GKM rendelet. a villamos energia rendszerhasználati díjakról. Értelmezı rendelkezések 119/2007. (XII. 29.) GKM rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjakról A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (2) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a gazdasági

Részletesebben

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató-

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató- EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet -Ügyféltájékoztató- I. TÁMOGATÁS CÉLJA A támogatás célja, hogy a mezıgazdasági termékek feldolgozásának,

Részletesebben

BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31.

BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31. BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31. VIZSGATESZT Klímabarát zöldáramok hete Című program Energiaoktatási anyag e-képzési program HU0013/NA/02 2009. május

Részletesebben

Külföldi gyakorlatok a napkollektor-használat ösztönzésére

Külföldi gyakorlatok a napkollektor-használat ösztönzésére Külföldi gyakorlatok a napkollektor-használat ösztönzésére Elıadó: Varga Katalin I. Napenergia-hasznosítás az Épületgépészetben Konferencia és Kiállítás Budapest, 2010. november 9. Tartalom 1. Az Energiaklub

Részletesebben

A megújuló energiahordozók szerepe

A megújuló energiahordozók szerepe Magyar Energia Szimpózium MESZ 2013 Budapest A megújuló energiahordozók szerepe dr Szilágyi Zsombor okl. gázmérnök c. egyetemi docens Az ország energia felhasználása 2008 2009 2010 2011 2012 PJ 1126,4

Részletesebben

ISD POWER Energiatermelı és Szolgáltató Korlátolt. Felelısségő Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA. engedélyesi tevékenység ellátására

ISD POWER Energiatermelı és Szolgáltató Korlátolt. Felelısségő Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA. engedélyesi tevékenység ellátására Az ISD POWER Energiatermelı és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA VILLAMOSENERGIA KERESKEDİI engedélyesi tevékenység ellátására Dunaújváros, 2008. augusztus 12. Tartalomjegyzék:

Részletesebben