A kötelezı átvétel keretében megvalósult villamosenergiaértékesítés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kötelezı átvétel keretében megvalósult villamosenergiaértékesítés"

Átírás

1 A kötelezı átvétel keretében megvalósult villamosenergiaértékesítés 2008-ban 1. A kötelezı átvétellel kapcsolatos elszámolási rendszer változása Az Európai Unió környezetvédelmi célkitőzéseivel összhangban hazánk is ösztönzi a megújuló energiaforrásból nyert energiával, illetve a kapcsolt módon történı villamosenergia-termelést. E célból került bevezetésre az ún. kötelezı átvételi rendszer. A kötelezı átvételi rendszer elıtt a közüzemi mérlegkörre épült, az akkor hatályos törvény a közüzemi nagykereskedıt, illetve a helyi áramszolgáltatót kötelezte a környezetbarát (megújuló, hulladék, kapcsolt) villamos energia átvételére és az átvételi ár megfizetésére. A támogatott (az átlagosnál magasabb áron történı) átvételre kötelezettek a rendszerirányítótól (MAVIR Zrt., a továbbiakban: MAVIR) a kötelezı átvételi árak és a közüzemi nagykereskedelmi (hatósági) ár különbsége alapján számított kompenzációt (KÁP) 1 kaptak. A KÁP fedezetét a rendszerirányítási díjba épített díjelem ( KÁP-díj ) finanszírozta január 1-tıl megváltozott a kötelezı átvétel keretében történı villamosenergiaértékesítés rendszere. A közüzemi mérlegkör, ezzel együtt a KÁP-os elszámolás december 31-ével megszőnt, helyette a kötelezı átvételi rendszerben villamos energiát termelı erımővek külön mérlegkört (a továbbiakban: KÁT 2 mérlegkör) alkotnak, amelynek mérlegkörfelelıse a MAVIR lett. A villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) arra kötelezi a belföldi felhasználóknak értékesítı kereskedıket (beleértve az egyetemes szolgáltatókat is), a felhasználóknak közvetlenül értékesítı termelıi engedélyeseket, valamint a villamos energiát importáló felhasználókat 1 KÁP: megújuló energiaforrásból, hulladékból nyert energiával, illetve a kapcsoltan termelt villamos energia kötelezı átvételéhez kapcsolódó kompenzációs célú pénzeszköz. 2 KÁT: a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelezı átvétele a VET 9. (2) bekezdése, valamint a kötelezı átvétel szabályairól szóló külön jogszabály alapján létrehozott eljárásrend szerint.

2 2 (a továbbiakban együtt: KÁT átvevık), hogy az átviteli rendszerirányítóval (MAVIRral) kötött szerzıdés alapján, valamint a külön jogszabályban 3 foglaltaknak megfelelıen a felhasználó(ik) részére értékesített (általuk felhasznált) villamos energia meghatározott százalékos mértékéig átvegyék a külön mérlegkörben elszámolt (közvetlenül a MAVIR által hatósági áron megvásárolt) villamos energiát (lásd 1. ábra). 1. ábra: A KÁT mérlegkör mőködési modellje A MAVIR által hatósági áron megvásárolt villamos energia átvevıkre történı ráosztásánál alkalmazott árat a MAVIR határozza meg. Az ár meghatározásánál a MAVIR a korábban hivatkozott külön jogszabály alapján figyelembe veszi a termelıkkel és a KÁT átvevıkkel szükségessé váló elszámolásait, a KÁT mérlegkör kiegyenlítéséhez kapcsolódó kiadásait és a KÁT mérlegkör elızı havi mőködtetéséhez kötıdı pénzforgalmi szaldót. A MAVIR-nak a mérlegkör mőködtetésébıl sem nettó vesztesége, sem nettó nyeresége nem keletkezhet /2007. (XII. 23.) GKM. rendelet

3 3 A MAVIR által a piaci szereplıkre allokált havi KÁT-os mennyiségeket és a hozzá kapcsolódó KÁT egységár adatokat a 2. ábra szemlélteti. 2.ábra: A piaci szereplıkre allokált havi KÁT-os mennyiség és hozzá tartozó KÁT egységár havonkénti alakulása 2008-ban (bal oldal: GWh, jobb oldal: Ft/kWh) GWh ,50 22,28 24,04 24,87 24,47 28,11 24,69 21,15 29,54 29,62 26,60 24, Ft/kWh január február március április május június július augusztus szeptember október november december Allokált villamos energia KÁT egységár 2. A kötelezı átvétel keretében történı értékesítés fıbb mutatói A KÁT mérlegkörben elszámolt (az erımővektıl a MAVIR által hatósági áron átvett) villamos energiához kapcsolódó támogatás (a rendelet szerinti tényleges átvételi ár és egy piaci alapon megállapított alapár 4 különbözete) számított összege 66,9 milliárd forint volt 2008-ban. 5 Az összes támogatás 70%-a (47,6 milliárd forint) a kapcsoltan termelt villamos energiához kötıdik. A megújuló energiaforrásokból termelt villamos energia után számított összeg 18,4, a hulladékból termelt után ben a hatósági közüzemi nagykereskedelmi ár, 2008-ban a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 4. pontja (megújulók és hulladék esetében) illetve 2. számú mellékletének 3. pontja (kapcsolt termelés) szerinti ("támogatást" nem tartalmazó) ár. 5 A beszámolóban közölt támogatás és annak számítása nem feltétlenül egyezik meg az uniós módszertanban használatos támogatással. Ennek oka, hogy a támogatást nem tartalmazó ár nem azonos az uniós modellszámítások során is figyelembe vett tényleges piaci árral. Hazai szervezett piac hiányában ugyanakkor problémás az átvett villamos energia, mint termék piaci megfelelıjének meghatározása és beárazása, mely elengedhetetlen feltétele a támogatási összeg pontos meghatározásának.

4 4 számított 0,6, a vegyes tüzeléssel 6 termelt után számított pedig 0,4 milliárd forintot tett ki. A támogatás számított összege a évi KÁP-hoz képest 18,7 milliárd forint (39%-os) növekedést mutat; ezen belül a kapcsolt villamos energia kategóriájára esı összeg 14 milliárd forinttal (42%-kal), míg a megújuló alapú villamos energia kategóriájában ugyanilyen összehasonlításban 4,6 milliárd forinttal (33%-kal) növekedett (lásd a 3. ábrát). 3. ábra: A támogatás alakulása kategóriák szerint (Mrd Ft, %-os részarány) év 0,6; 1% 0,4; 1% 0,2; 0% 0,2; 0% 0,5; 1% 2,4; 4% 47,6; 70% 18,4; 27% 15,1; 23% Kapcsolt Vegyestüzelés Szennyvízgáz Biogáz Szélerımő Hulladékhasznosító Megújuló Hulladéklerakóból származó gáz Vízerımő 5 MW alatt Biomassza A termelık értékesítési áraiban realizált támogatás összegének alakulására hatással volt az átvett mennyiség, a bekövetkezett árváltozások nyomán kialakult átvételi átlagár, a támogatás viszonyítási alapjául szolgáló ár, valamint az egyes zónaidıszakokban értékesített mennyiségek arányának alakulása. A 18,7 milliárd Ft növekmény kétharmada a mennyiségi hatásnak tulajdonítható. 6 Hulladék és fosszilis, megújuló és fosszilis tüzelés alkalmazásával termelt villamos energia.

5 ban az átvételi kötelezettség keretében értékesített villamos energia m e n n y i s é g e 7 23%-kal (1145 GWh-val), 6133 GWh-ra növekedett az elızı évhez képest. A teljes mennyiség 69%-a kapcsoltan termelt villamos energia, 29%-a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia volt. A megújuló és kapcsolt kategória esetén is az értékesítés átlaggal megegyezı mértékben (29%-kal) nıtt (lásd a 4. ábrát). A zónaidık január 1-jén megváltoztak. A hétköznapi csúcsidıszak a korábbiakhoz képest reggel elıbb kezdıdik és megszakítás nélkül késı estig (összesen hét órával tovább) tart. A korábbi három völgy idıszak közül a délutáni megszőnt, a hajnali és késı esti pedig lerövidült. A mélyvölgy idıszak lényegesen nem változott, éjjel kicsivel elıbb kezdıdik. A évi összesen órából 46% volt a csúcsidıszak, 38% a völgyidıszak, 16% a mélyvölgy idıszak aránya. (Ez a zónaidıhatárok megváltoztatásával összefüggésben az elızı évhez képest a csúcsidıszaki óraszámban 76%, a mélyvölgyiben 27% növekedést, míg a völgyidıszakiban 38%-os csökkenést jelent.) Ezzel együtt természetesen változott az egyes zónaidıkben értékesített villamos energia aránya is hez képest a megújuló kategória szerinti csúcs- és mélyvölgy idıszaki értékesítés egyaránt 60%- kal nıtt, a kapcsolt kategória esetében az elmozdulás mértéke az elıbbi sorrendben 79% és 20%-os volt. A tényleges értékesítés szerinti számítások azt mutatják, hogy a változások ellenére továbbra is mind a megújuló, mind a kapcsolt kategória esetében az összes értékesítésbıl az éves óraszám alapján számított zónaidık szerinti arányoknál magasabb hányadot értékesítettek az erımővek a csúcs- és völgyidıszakban. Ez annak tudható be, hogy ezekben az idıszakokban magasabb az egységnyi értékesítésre jutó (fajlagos) árbevétel. A kapcsolt kategória szerinti értékesítést a hıigény alakulása is befolyásolja. 7 A nem támogatott áras 5 MW teljesítmény feletti vízerımővek értékesítését is tartalmazza.

6 6 4. ábra: A kötelezı átvétel keretében elszámolt villamosenergia-értékesítés összetétele 2007-ben és 2008-ban (GWh, %-os részarány) év 87; 1% 70; 1% 2; 0% 15; 0% 19; 0% 50; 1% 158; 3% 204; 3% 4 205; 69% 1 771; 29% 1 323; 22% Kapcsolt Vegyestüzelés Szennyvízgáz Biogáz Vízerımő 5 MW felett Biomassza Hulladékhasznosító Megújuló Hulladéklerakóból származó gáz Vízerımő 5 MW alatt Szélerımő év 134; 3% 3; 0% 2; 0% 40; 1% 165; 3% 107; 2% 3 383; 68% 1 467; 29% 1 148; 23% Kapcsolt Gáznyomásejtı Szennyvízgáz Biogáz Vízerımő 5 MW felett Biomassza Hulladékhasznosító Megújuló Hulladéklerakóból származó gáz Vízerımő 5 MW alatt Szélerımő

7 7 A b i o m a s s z á b ó l elıállított villamos energia értékesített mennyisége az elızı idıszakhoz képest 15%-kal, 1323 GWh-ra növekedett. A biomassza kategóriában értékesítık száma (illetve beépített teljesítménye) lényeges változást nem mutat, ugyanakkor a vegyes tüzeléső nagyerımővek közül a Mátrai Erımő, a Vértesi Erımő és a Bakonyi Erımő az elızı évihez képest növelte zöld áram értékesítését. A január 1-jétıl hatályos szabályozás megszüntette a kötelezı átvétel éves kvótamennyiségét 8, így az erımővek mőszaki és gazdasági szempontjaik figyelembevételével - maguk dönthetnek, hogy a Hivatal által a termelıi engedélyben részükre megállapított kötelezı átvételi idıszakon belül mikor és milyen mértékben használják fel összkvótájukat. Közel kétszeres (91%-os) növekedés következett be a s z é l e rımővek által értékesített villamos energia mennyiségében. A növekedés egyértelmően a szélerımővek beépített teljesítıképességének növekedésével magyarázható: 2008 végén már 112 MW szélerımővi kapacitás mőködött az elızı év végi 53,7 MW-tal szemben. Az 5 MW-nál kisebb teljesítményő emelt áras v í z e rımővek villamosenergia-értékesítése 26%-kal emelkedett az elızı idıszakhoz képest, ami elsısorban a helyi idıjárási viszonyokkal (viszonylag egyenletes csapadékeloszlás a vízgyőjtı területeken) magyarázható. Ezen erımővek teljesítıképessége egyébként a vizsgált idıszakban 1,5 MW-tal, 13,5 MW-ra növekedett (miután áprilistól belépett a rendszerbe a Kenyeri Vízerımő). A megújuló kategórián belül a h u l l a d é k l e r a k ó b ó l, illetve a s z e n n y v í z k e z e lı l é t e s í t m é n y bıl s z á r m a z ó g á z t felhasználó erımővek értékesítése volumenét tekintve nem számottevı (csupán 15, illetve 2 GWh), de az értékesítés növekedésének mértéke mindkét kategóriában a megújulók átlagán felüli volt végére a két kategória együttes beépített teljesítıképessége meghaladta az 5 MW-ot. A kimutatott növekedésnek csak kisebb része kötıdik ténylegesen új kapacitáshoz, nagyobb része a korábban a biomassza 8 A villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény 11. (3) bekezdése alapján a Magyar Energia Hivatal állapítja meg az megújuló energiaforrásból elıállított villamos energia kötelezıen átveendı mennyiségét (kvótáját).

8 8 kategóriában értékesítı, de valójában ide tartozó erımővek e kategóriába történı átsorolásából adódik. A megújuló energiából termelt villamos energia hazai összfelhasználáshoz viszonyított részaránya 5,2%-ra növekedett 2008-ban, ezzel meghaladja az EU felé 2010-ig vállalt 3,6%-ot. A jelentıs növekedés a részarányt meghatározó két viszonyszám a hazai felhasználás és zöld áram termelés mutatóinak változásával magyarázható. A hazai villamosenergia-felhasználás az év utolsó negyedében jelentkezı gazdasági válsággal összefüggı keresletcsökkenés hatására 0,2 TWh-val (43,9 TWh-ról 43,7 TWh-ra) csökkent az elızı évihez képest. A zöld áram termelés ugyanezen idıszakban 30%-kal (2270 GWh-ra) emelkedett, elsısorban a biomassza vegyes tüzeléső nagyerımővek termelésnövekedése miatt. (A Mátrai Erımő 2008-ban megújuló energiaforrásból elıállított villamos energiájának közel a felét nem a kötelezı átvétel keretei közt értékesítette.) 5. ábra: A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia összfogyasztáshoz viszonyított részarányának alakulása (%-ban) 6,0% 5,2% 5,0% 4,5% 4,0% 3,6% 3,7% 3,9% 3,0% 2,3% 2,0% 1,0% 0,8% 0,0% Megújuló bázisú villamosenergia-termelés aránya EU-s vállalás A január 1-jétıl érvényes jogi szabályozás új kategóriaként vezette be a vegyes (hulladék és fosszilis, megújuló és fosszilis) tüzelés alkalmazásával termelt

9 9 villamos energiát. Az e kategória szerinti villamosenergia-értékesítés 2008-ban 70 GWh volt (ebbıl 62 GWh a hulladék kategóriához, a fennmaradó rész a biomassza kategóriához kapcsolódik). A kifejezetten hulladék kategória szerinti értékesítés kb. 86 GWh-t tett ki a vizsgált idıszakban ban a k a p c s o l t a n termelt, átvételi kötelezettség keretében értékesített villamos energia mennyisége 24%-kal (822 GWh-val) növekedett az elızı évhez képest. A növekmény 54%-a az elızı idıszakban már üzemelı kapcsolt létesítmények termelésnövekedésébıl, míg 46%-a az idıközben a kategóriában megjelenı, összesen mintegy 107 MW kapacitást megtestesítı egységek termelésébıl adódik. A rendszerbe 2008-ban bekerült egységek értékesítésének 95%-át a 95 MW kapacitást megtestesítı - Debreceni Kombinált Ciklusú Erımő adta, míg a maradék 4 darab 20 MW alatti gázmotoros egység termelésébıl származik. 6. ábra: A KÁT mérlegkörben elszámolt villamosenergia-értékesítés alakulása között (GWh) GWh Összesen Kapcsolt Megújuló* Hulladék** Megjegyzés: * A megújuló kategória tartalmazza a nem támogatott áras 5 MW teljesítmény feletti vízerımővek értékesítését is. ** A hulladék kategória 2007-ig tartalmazza a nyomásejtı erımővek termelését is.

10 ban a KÁT-os átvételi átlagár (megújuló, kapcsolt és egyéb kategória együttesen) 9,7%-kal, 26,20 Ft/kWh-ra emelkedett az elızı évihez képest. A megújuló kategória szerinti értékesítésre számított átvételi átlagár (7,5%-kal) 25,33 Ft/kWh-ra, míg a kapcsoltra számított (10,7%-kal) 26,75 Ft/kWh-ra nıtt 2008-ban. A növekedés a megújuló kategória esetében elsısorban a VET-ben a megújuló energia felhasználásával termelt villamos energiára meghatározott átvételi ár elızı évi inflációval 9 történı éves indexálásával, míg a kapcsolt kategória szerinti a földgáz bázisú villamos energia átvételi árainak (a gázár változás által indukált) emelésével magyarázható. 1. táblázat: A kötelezı átvételő villamos energia átvételi átlagára kategóriánként Kategóriák Átlagár Ft/kWh Megújuló összesen 23,56 25,33 Ebbıl: Vízerımő 5 MW felett 14,11 14,84 Vízerımő 5 MW alatt 24,21 25,46 Biomassza 24,79 26,39 Biogáz 25,72 Szélerımő 24,63 26,46 Hulladéklerakóból származó gáz 25,15 25,92 Szennyvízgáz 24,47 26,86 Hulladékhasznosító 20,01 21,77 Vegyestüzelés 20,31 Gáznyomásejtı 20,08 Kapcsolt 24,16 26,75 Összesen 23,87 26,20 A évi értékesítéshez kapcsolódó a hatósági ár és a támogatást nem tartalmazó ár különbségeként kiszámított támogatás (korábban KÁP) 1 kwh értékesített villamos energiára vetített értéke ( fajlagos támogatás ) 10,91 Ft/kWh (az elızı év azonos idıszakához képest 13%-kal magasabb) volt. Ez egyrészt abból adódik, hogy a tényleges támogatás számításához figyelembe vett viszonyítási alap (a támogatást nem tartalmazó átlagár ) kisebb mértékben (7,6%-kal) emelkedett, mint az átvételi átlagár (ez 9,7%-kal), másrészt a megváltozott zónaidık, és ehhez kapcsolódóan az értékesítések változása jelentıs eltolódást okozott az eddigi évi infláció: 7%

11 11 átlagszámításban alkalmazott súlyozásban. A megújuló kategóriában a fajlagos támogatás 10,36 Ft/kWh, a kapcsolt kategóriában 11,31 Ft/kWh volt, ami 10,3%- kal, illetve 14,1%-kal magasabb az elızı évinél. 7. ábra: A kötelezı átvétel keretében kifizetett támogatás kategóriánként, illetve a fajlagos támogatás alakulása között (bal oldal: Mrd Ft, jobb oldal: Ft/kWh) Mrd Ft 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 47,58 10,76 10,91 9,66 32,27 33,55 7,45 6,01 5,23 17,05 18,35 13,87 13,98 13,78 11,00 8,05 5,61 0,86 0,46 0,39 0,71 0,98 0,87 0, kapcsolt megújuló hulladék fajlagos támogatás 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Ft/kWh Az értékesítés és a hozzá kapcsolódó támogatás jogcímenkénti kategóriák szerint csoportosított adatait az alábbi 2. táblázat foglalja össze.

12 12 2. táblázat: Az átvételi kötelezettség keretében értékesített villamos energia és a hozzá kapcsolódó pénzügyi elszámolás alakulása Kategóriák Kötelezı átvételő villamosenergia-értékesítés Átvett villamos energia Érték Fajlagos támogatás / / GWh % MFt % Ft/kWh Megújuló összesen 1 467, ,6 21% % 9,39 10,36 Ebbıl: Vízerımő 5 MW felett 165,0 157,6-4% Vízerımő 5 MW alatt 39,8 50,2 26% % 9,87 10,61 Biomassza 1 148, ,4 15% % 10,56 11,38 Biogáz 18, ,85 Szélerımő 106,8 203,6 91% % 11,09 11,64 Hulladéklerakóból származó gáz 5,7 15,2 167% % 10,73 10,84 Szennyvízgáz 1,6 2,0 24% % 10,77 11,55 Hulladékhasznosító 133,9 86,5-35% % 6,32 6,86 Vegyes tüzelés 70, ,51 Gáznyomásejtı 3,4 21 6,35 Kapcsolt 3 383, ,4 24% % 9,92 11,31 Összesen 4 988, ,0 23% % 9,66 10,91 Forrás: MEH Villamosenergia-ár Elıkészítı Osztály KÁP/KÁT elszámolási nyilvántartása Megjegyzés: A közölt adatok az engedélyesek által szolgáltatott adatok Hivatal általi összegzéseként álltak elı. Összeállította: Tóth Tamás Csikós Ferenc Budapest, április 16.

Beszámoló a megújuló alapú villamosenergiatermelés, valamint a kötelező átvételi rendszer 2013. évi alakulásáról

Beszámoló a megújuló alapú villamosenergiatermelés, valamint a kötelező átvételi rendszer 2013. évi alakulásáról Beszámoló a megújuló alapú villamosenergiatermelés, valamint a kötelező átvételi rendszer 2013. évi alakulásáról 2014 MEKH Megújuló alapú villamosenergia-termelés, KÁT rendszer 2013 A Magyar Energetikai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Energia Hivatal. 2002. évi tevékenységérôl. Budapest, 2003 május hó

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Energia Hivatal. 2002. évi tevékenységérôl. Budapest, 2003 május hó TÁJÉKOZTATÓ a Magyar Energia Hivatal 2002. évi tevékenységérôl Budapest, 2003 május hó Kiadja: Magyar Energia Hivatal 1081 Budapest Köztársaság tér 7. Telefon: 459-7777 www.eh.gov.hu Felelõs kiadó: dr.

Részletesebben

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s 2004 M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. Éves jelentés É V E S J E L E N T É S 2 0 0 4 Az MVM Rt. összefoglalója a 2004. év tevékenységeirõl Tartalom Az MVM Rt. gazdálkodási mutatói Vezérigazgatói

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FOGLALKOZTATÁSI HATÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA MAGYARORSZÁGON Negyedik, átdolgozott változat

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FOGLALKOZTATÁSI HATÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA MAGYARORSZÁGON Negyedik, átdolgozott változat A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FOGLALKOZTATÁSI HATÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA MAGYARORSZÁGON Negyedik, átdolgozott változat Készítette: Kohlheb Norbert Pataki György Porteleki Anna Szabó Barbara ESSRG Kft. Budapest,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

HU 2014. Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat?

HU 2014. Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat? HU 2014 14 SZ. Ku lönjelentés Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide

Részletesebben

2009. évi XXXV. törvény. Elsı rész. Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások. I. Fejezet

2009. évi XXXV. törvény. Elsı rész. Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások. I. Fejezet 2009. évi XXXV. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról Elsı rész Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások I. Fejezet Az általános forgalmi

Részletesebben

4/2013. (X. 16.) MEKH rendelet. a villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól. 1. Értelmező rendelkezések

4/2013. (X. 16.) MEKH rendelet. a villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól. 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (X. 16.) MEKH rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (5) bekezdés 1. és 3. pontjában kapott

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

A PAKS II BERUHÁZÁS KÖLTSÉGVETÉS- POLITIKAI KÖVETKEZMÉNYEI

A PAKS II BERUHÁZÁS KÖLTSÉGVETÉS- POLITIKAI KÖVETKEZMÉNYEI 2014. szeptember A PAKS II BERUHÁZÁS KÖLTSÉGVETÉS- POLITIKAI KÖVETKEZMÉNYEI készítette: Romhányi Balázs A PAKS II BERUHÁZÁS KÖLTSÉGVETÉS-POLITIKAI KÖVETKEZMÉNYEI Szerző: Romhányi Balázs Szerkesztő: Perger

Részletesebben

a magyar villamosenergia-piac piaci kapcsolat-rendszerének módosítására a fogyasztókért folyó verseny hatékonyságának

a magyar villamosenergia-piac piaci kapcsolat-rendszerének módosítására a fogyasztókért folyó verseny hatékonyságának JAVASLAT a magyar villamosenergia-piac piaci kapcsolat-rendszerének módosítására a fogyasztókért folyó verseny hatékonyságának növelése céljából és az EU irányelveivel szükséges teljes harmonizáció érdekében

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. a 2012-ben elvárt béremelésről szóló kormányrendelet. gyakorlati végrehajtásának és így a szociális hozzájárulási adóból

ÚTMUTATÓ. a 2012-ben elvárt béremelésről szóló kormányrendelet. gyakorlati végrehajtásának és így a szociális hozzájárulási adóból Nemzetgazdasági Minisztérium ÚTMUTATÓ a 2012-ben elvárt béremelésről szóló kormányrendelet gyakorlati végrehajtásának és így a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető adókedvezmény érvényesítésének

Részletesebben

A HAZAI VÉGSŐ ENERGIA-FELHASZNÁLÁS ÉS A VILLAMOSENERGIA-ÁR PROGNÓZISÁNAK ELKÉSZÍTÉSE 2020-IG

A HAZAI VÉGSŐ ENERGIA-FELHASZNÁLÁS ÉS A VILLAMOSENERGIA-ÁR PROGNÓZISÁNAK ELKÉSZÍTÉSE 2020-IG A HAZAI VÉGSŐ ENERGIA-FELHASZNÁLÁS ÉS A VILLAMOSENERGIA-ÁR PROGNÓZISÁNAK ELKÉSZÍTÉSE 2020-IG Budapest 2009. november 1 Készült: a Magyar Energia Hivatal megrendelésére Készítette: Energiakutató Intézet

Részletesebben

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2013. január 30. Egis Gyógyszergyár Nyrt. Felelc5ssegvallal6 nyilatkozat Az Egis Gy6gyszergyar Nyilvanosan

Részletesebben

84/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet. A rendelet hatálya. Általános szabályok

84/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet. A rendelet hatálya. Általános szabályok Hatályos: 2009.10.28-2012.09.30 84/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet a lakossági távhő-szolgáltatási díjakról, az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről, valamint a távhő-szolgáltatási csatlakozási

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 25. április A fogyasztói árak alakulása 24-ben STATISZTIKAI TÜKÖR 22/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Európai uniós kitekintés...3 2. A fogyasztói árak alakulása Magyarországon...6

Részletesebben

GYEMSZI IRF Egészségügyi Évkönyv 2010

GYEMSZI IRF Egészségügyi Évkönyv 2010 GYEMSZI IRF Egészségügyi Évkönyv 2010 II. rész - Számok a Magyar Egészségügyr l A GYEMSZI IRF sorozata Szerkeszt k: Borbás Ilona, Mihalicza Péter 2011. december ISBN 963 86852 2 0 Felel s kiadó: GYEMSZI

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az új Kbt. szerinti egybeszámítási szabály alkalmazásáról. (KÉ. 2012. évi 78. szám; 2012. július 11.

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az új Kbt. szerinti egybeszámítási szabály alkalmazásáról. (KÉ. 2012. évi 78. szám; 2012. július 11. A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az új Kbt. szerinti egybeszámítási szabály alkalmazásáról (KÉ. 2012. évi 78. szám; 2012. július 11.) Tekintettel arra, hogy a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII.

Részletesebben

(6) A Rendelet 1. -a a következı y) ponttal egészül ki:

(6) A Rendelet 1. -a a következı y) ponttal egészül ki: 134/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet a gépjármő üzemben tartójának kötelezı felelısségbiztosításáról szóló 190/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrıl

Részletesebben

Hogy jutottunk ide: magyar költségvetés, 2000 2006

Hogy jutottunk ide: magyar költségvetés, 2000 2006 Ohnsorge-Szabó László Romhányi Balázs* Hogy jutottunk ide: magyar költségvetés, 2000 2006 Egy lépés a költségvetési összefüggések átfogó elemzése felé** A költségvetés bonyolult rendszer. Valószínûleg

Részletesebben

MAGYARORSZÁGNAK NINCS SZÜKSÉGE A PAKSI ATOMERŐMŰRE

MAGYARORSZÁGNAK NINCS SZÜKSÉGE A PAKSI ATOMERŐMŰRE MAGYARORSZÁGNAK NINCS SZÜKSÉGE A PAKSI ATOMERŐMŰRE Rövid összefoglaló az atomerőmű kiváltásának módjáról 2007 Magyarországnak nincs szüksége a Paksi Atomerőműre 2 MAGYARORSZÁGNAK NINCS SZÜKSÉGE A PAKSI

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 20. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

MAGYARORSZÁGNAK NINCS SZÜKSÉGE A PAKSI ATOMERŐMŰRE

MAGYARORSZÁGNAK NINCS SZÜKSÉGE A PAKSI ATOMERŐMŰRE MAGYARORSZÁGNAK NINCS SZÜKSÉGE A PAKSI ATOMERŐMŰRE Rövid összefoglaló az atomerőmű kiváltásának módjáról 2007. október 10. 2 oldal Energia Klub memorandum no. 3. 2007. október 10. MAGYARORSZÁGNAK NINCS

Részletesebben

A bıvítés és az Európai Unió energiapolitikája

A bıvítés és az Európai Unió energiapolitikája Európai Bizottság Energiaügyi és Közlekedési Fıigazgatóság A bıvítés és az Európai Unió energiapolitikája Az új Tagországok várható nehézségei és haszna az energiaszektorban 1. Elıszó Ha a közlekedési

Részletesebben

Mezőgazdasági termőföldárak és bérleti díjak

Mezőgazdasági termőföldárak és bérleti díjak Mezőgazdasági termőföldárak és bérleti díjak Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Bevezető...2 A szántó árának és forgalmi értékének alakulása...2 További művelési ágak áralakulása...3 Országos

Részletesebben

06SZ. HU 2014. Jó eredményeket ért-e el a kohéziós politikához rendelt forrásokból a megújulóenergiatermeléshez. támogatás?

06SZ. HU 2014. Jó eredményeket ért-e el a kohéziós politikához rendelt forrásokból a megújulóenergiatermeléshez. támogatás? HU 2014 06SZ. Ku lönjelentés Jó eredményeket ért-e el a kohéziós politikához rendelt forrásokból a megújulóenergiatermeléshez nyújtott támogatás? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. november A kis- és középvállalkozások jellemzői Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Bevezetés...2 Összefoglalás...2 A működő vállalkozások száma, szervezeti jellemzői...4 A

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben