KOCKA KÖR TEHETSÉGGONDOZÓ KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOCKA KÖR TEHETSÉGGONDOZÓ KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 A Kocka Kör Alapszabálya 1/7 A KOCKA KÖR TEHETSÉGGONDOZÓ KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1. A CIVIL SZERVEZET NEVE: 1.1. Teljes neve: Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület 1.2. Rövidített neve: Kocka Kör (A továbbiakban: Egyesület) 2. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: 4032 Debrecen, Tarján u AZ ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSÁNAK OKA: Jelen alapszabály a 2007-től érvényes alapszabály helyébe lép. Az alapszabály módosításának okai: Az alapszabály frissítése a évi CLXXV. Törvénynek (az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvénynek) történő megfelelés céljából (érintett alapszabálybeli pontok: 1, 3, 7, 10.1, 10.3, 10.4, 11.3, 12, 13, 14.3, 14.4); s ezzel összefüggésben: az egyesület közhasznú jogállásának törlésére irányuló kérelemmel kapcsolatos változások alapszabályban történő rögzítése (érintett alapszabálybeli pontok: 6, 14.1) Az egyesület céljai között a könyvkiadói, folyóirat kiadói, filmalkotói és rendezvényszervezési tevékenység megjelölése (érintett alapszabálybeli pontok: 4.5, 5.4, 5.5, 5.6. ) 4. AZ EGYESÜLET CÉLJAI: 4.1. a tudományok, művészetek és sportok terén tehetségesnek mutatkozó személyek kutatása, fejlesztése a sokoldalú ember eszményének jegyében az egyesülethez tartozó szakosztályok, alkotókörök, fórumok (továbbiakban: stúdiumok) működési feltételeinek biztosítása tagságának sajátos érdekeit képviselni minden olyan fórumon és formában, amely közvetve vagy közvetlenül a mindenkori tagságot érinti. 1

2 A Kocka Kör Alapszabálya 2/ tagságán kívül valamennyi tehetség ügyben érintett - tehetséges és/vagy tehetségfejlesztéssel és/vagy tehetségkutatással foglalkozó - magán vagy jogi személy érdekeit képviselni minden lehetséges módon és fórumon a tehetség tudományos jellegű kutatása, a tehetséggel kapcsolatos tudományos ismeretterjesztő (könyvkiadói, folyóirat kiadói, filmalkotói és rendezvényszervezési) tevékenység folytatása 5. AZ EGYESÜLET FELADATAI: 5.1. törekedjék arra, hogy tagjai - s tagságán túl mind szélesebb tömegek megismerhessék, tovább fejleszthessék és minél alkotóbb módon alkalmazhassák képességeiket, képességegyütteseiket érvényesüljenek a tudományos és/vagy művészeti és/vagy sporttevékenységet végző egyének és csoportok speciális érdekei támogassa a tagsága vagy az érdeklődők számára szervezett programok, versenyek, tanfolyamok, fesztiválok, táborok, kurzusok, bemutatók és kiállítások, konferenciák szervezését, lebonyolítását konzultációs, kutatási és publikációs lehetőséget adjon az Egyesület céljaival egyetértő szakemberek (pszichológusok, pedagógusok, tehetségfejlesztő pedagógusok, gyógypedagógusok, művelődési menedzserek, jogászok stb.) számára, s ennek érdekében a könyv- és folyóirat kiadás, filmalkotás és a rendezvényszervezés is az Egyesület feladatai közé tartoznak bel- és külföldi társszervezetekkel és intézményekkel történő együttműködés kitüntetéseket, jutalmakat alapíthat és adományozhat. 6. AZ EGYESÜLET KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGI KÖREI: az egyesületnek nincs közhasznú jogállása. 7. AZ EGYESÜLET VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGE: Az Egyesület magára nézve kötelezőnek érzi és fogadja el évi CLXXV. törvény 17. -át, miszerint: 17. (1) A civil szervezet a létesítő okiratában meghatározott cél megvalósítása érdekében vagyonával önállóan gazdálkodik, civil szervezet elsődlegesen gazdaságivállalkozási tevékenység folytatására nem alapítható. (2) A civil szervezet tartozásaiért saját vagyonával felel. A civil szervezet alapítója, tagja a vagyoni hozzájárulásának megfizetésén túl a szervezet tartozásaiért saját vagyonával nem felel. (3) A civil szervezet a létesítő okiratban meghatározott cél szerinti tevékenységet (a továbbiakban: alapcél szerinti tevékenység) közhasznú szervezet esetében, ideértve a közhasznú tevékenységet is folytathat és célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységét nem veszélyezteti. 2

3 A Kocka Kör Alapszabálya 3/7 (4) A civil szervezet csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem veszélyezteti az alapcél szerinti tevékenységének ellátását és működésének fenntartását. 8. AZ EGYESÜLET POLITIKAI TEVÉKENYSÉGE: az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 9. A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA: az Egyesület működése, szolgáltatása írásban benyújtott felkérés alapján, illetve az Egyesület részéről történő javaslattétel elfogadása alapján vehető igénybe. 10. AZ EGYESÜLETI TAGSÁGRÓL: Az Egyesület tagja lehet minden felnőtt és (a szülő vagy törvényes képviselő hozzájárulásával) minden fiatal vagy gyermek. A évi CLXXV. törvény 79. (2) pontja alapján módosult a Polgári Törvénykönyv 62. (3) pontja, melynek értelmében, s mellyel összhangban az egyesület tagja: a) részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein; b) választhat és választható az egyesület szerveibe; c) köteles eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelességeinek; d) nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását. Az Egyesületi tagok kötelességei: az alapszabály betartása, az Egyesület céljai érdekében történő tevékenykedés Az Egyesületnek tagja lehet olyan szervezet is, amely egyetért az Egyesület céljaival és írásban jelzi a csatlakozási szándékát. A szervezetek tagfelvételéről a vezetőség dönt. Jogi személy szervezet törvényes képviselője, nem jogi személy szervezet meghatalmazott képviselője útján gyakorolja jogait A évi CLXXV. törvény 79. (2) pontja alapján módosult a Polgári Törvénykönyv 62. (4) pontja, amelynek értelmében, s azzal összhangban az Egyesület különleges jogállású tagja lehet: pártoló tag, tiszteletbeli tag. A pártoló tag az egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt; a pártoló tag felvételéről a vezetőség dönt. A tiszteletbeli tagot az egyesület tagjai választják meg e tagságra. A különleges jogállású tagok az egyesület szerveibe nem választhatnak és az egyesületi szervek döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehetnek részt A tagok az Egyesületen belül stúdiumokba (szakosztályokba, alkotókörökbe, fórumokba) szerveződhetnek. Stúdium létrehozásának módja: egy stúdiumhoz minimum három, a stúdium alapítását kezdeményező egyesületi tag által aláírt, a Vezetőségnek benyújtott írásbeli kérelem és a Vezetőség jóváhagyása szükséges. A kérelemnek tartalmaznia kell: a stúdium megnevezését, célját, vezetőjének nevét és titulusát, s annak vállalását, hogy minden év december 31-ig a vezetőség által kért formátumban beszámolót készítenek a stúdium tárgyévi tevékenységéről, gazdálkodásáról. Egy tag akár valamennyi stúdiumnak tagja lehet. 3

4 A Kocka Kör Alapszabálya 4/7 11. A TAGSÁGI VISZONY KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE: 11.1 Az Egyesületbe való belépés és kilépés önkéntes A tagsági felvételt írásban kell kérni a vezetőségtől A tagsági viszony megszűnik. kilépéssel (a Vezetőség számára benyújtott írásbeli kérelem alapján vagy két egymást követő közgyűlésről történő személyes vagy elektronikus jellegű távolmaradás alapján. A kilépés miatt megszűnt tagsági viszony bármikor újra létrehozható a 11.2 pont alapján); a tag halálával; a Vezetőség döntése alapján történő kizárással. Ki lehet zárni azt a tagot, aki az Egyesület érdekeit veszélyezteti, bűncselekményt követ el, vagy az alapszabályt súlyosan megszegi. A tagok kizárása a Vezetőség hatáskörébe tartozik. A Vezetőség ilyen értelmű írásos határozatát indokolni kell, és azt az érintett tag a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Közgyűléshez megfellebbezheti. 12. A TAGSÁGI DÍJ: egyéni tagoknak: tekintettel arra, hogy etikailag megengedhetetlen, hogy azt tekintsük tehetségesnek, illetve annak engedjünk tehetségsegítő tevékenységet folytatni, aki azt meg tudja fizetni, az egyéni tagok tagsági díja: 0 Ft/év, azaz évi nulla forint (vagyis nem kell egyéni tagsági díjat fizetniük). szervezeteknek: Ft/év (egy összegben fizetendő); pártoló tagok: az Egyesület javára vagyoni hozzájárulást tehetnek. 13. AZ EGYESÜLET SZERVEI: A évi CLXXV. törvény 79. (2) pontja alapján módosult a Polgári Törvénykönyv a is, amelynek értelmében, s amellyel összhangban: Az Egyesület legfőbb szerve a tagok összességéből álló Közgyűlés. Jellemzői: a Közgyűlés a hatáskörébe tartozik: a) az alapszabály megállapítása és módosítása; b) az éves költségvetés, illetve az előző évről szóló számviteli beszámoló elfogadása, ha törvény eltérően nem rendelkezik; c) az ügyintéző és képviseleti szerv (a Vezetőség) éves beszámolójának elfogadása; d) az egyesület más egyesülettel való egyesülésének, szétválásának vagy feloszlásának kimondása; e) az ügyintéző és képviseleti szerv tagjainak megválasztása és visszahívása, f) döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal. a Közgyűlést szükség szerint, de legalább évenként egyszer össze kell hívni. A Közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetve ha azt a tagok legalább egytizede vagy az alapszabályban ettől eltérően meghatározott hányada az ok és a cél megjelölésével kéri. A Közgyűlés ülése személyes részvétellel elektronikus úton (telefonon, skype-on, en keresztül) is lefolytatható, ha a Közgyűlés tagjainak személyazonossága az igénybe vett elektronikus úton (telefonszám és/vagy cím és a tag neve feltüntetésével) igazolható. A Közgyűlés határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. A Közgyűlés 4

5 A Kocka Kör Alapszabálya 5/7 határozatait a jelenlévők szavazásával, egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Szavazati joga csak a mindenkori tagságnak (beleértve a vezetőséget is) van; a meghívottak, a leendő tagok vagy más érdeklődők pusztán megfigyelőként, vagy hozzászólóként vehetnek részt a közgyűlés határozathozatalában. Ha a Közgyűlés ülése nem határozatképes, megismételt ülést kell tartani. Határozatképtelenség esetén a Közgyűlés azonos napirenddel ismételten összehívható (megismételt Közgyűlés). Ekkor a Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A Közgyűlés napirend közlési módja: a közgyűlés napirendjéről a tagok, ill. jelenlévők a közgyűlésről szóló írásos értesítőből, illetve a közgyűlés megnyitása során szóban értesülnek. A Közgyűlés nyilvánossága: a közgyűlések nyilvánosak, így azokon részt vehetnek: az Egyesület tagsága és tisztviselői; az Egyesület tagjainak, tisztviselőinek meghívottjai; az Egyesülethez csatlakozni szándékozó, leendő tagok; minden érdeklődő, aki az Egyesület munkáját szeretné megismerni, akinek az Egyesület munkájáról bármilyen véleménye van. Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a tagok tagsági jogon betekinthetnek, más személyek esetében a Vezetőség dönt a betekintés engedélyezéséről. Ez vonatkozik a beszámolói közlések nyilvánosságára is. Az Egyesület éves jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet Az ügyintéző képviseleti szerv: a Vezetőség. Jellemzői: A Vezetőség három főből áll: elnökből, alelnökből, tiszteletbeli elnökből. Az elnök az Egyesület törvényes képviselője, akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti. A Vezetőség tagjait a Közgyűlés titkos szavazással, egyszerű többséggel, öt éves időtartamra választja. Hatásköre: a) két közgyűlés között irányítja az Egyesület működését; b) gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról; c) összehívja a közgyűlést; d) rendelkezik az Egyesület bankszámlájával kapcsolatos intézkedésekről. Az Egyesület bankszámlájával kapcsolatos intézkedésekről a mindenkori elnök és alelnök együttes aláírásuk révén rendelkeznek; e) konkrét feladatokra a Vezetőség tagjaiból és meghívott szakértőkből munkabizottságokat hoz létre, meghatározza azok megbízatását és ellenőrzi munkájukat; f) az Egyesületen belül stúdiumok (alkotókörök, szakosztályok, fórumok) működését engedélyezheti a pont alapján. g) döntéshozatal az egyesületet érintő valamennyi ügyben pontban foglaltak kivételével Ülésezésének gyakorisága: évente egy alkalom. Ülései összehívásának rendje: a Vezetőség üléseire az Egyesület elnöke írásban kéri fel az alelnököt és a tiszteletbeli elnököt, s egyben előzetesen értesíti őket az ülés napirendjéről. A felkérés legkevesebb egy héttel az ülés előtt kézbesítendő. A Vezetőség ülései zártkörűek. A Vezetőség határozatképes, ha az elnök és az alelnök és/vagy a tiszteletbeli elnök jelen van. Döntéseit szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 5

6 A Kocka Kör Alapszabálya 6/7 Az Egyesület bankszámlájával kapcsolatos intézkedésekről a mindenkori elnök és alelnök együttes aláírásuk révén rendelkeznek. Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a tagok tagsági jogon betekinthetnek, más személyek esetében a Vezetőség dönt a betekintés engedélyezéséről. Ez vonatkozik a beszámolói közlések nyilvánosságára is. A Vezetőség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a jelenlévők névsorát, az ülés lényeges mozzanatait és minden határozatát, valamint a döntések szavazatarányát. Ha bármelyik elnökségi tag kéri, akkor a nevét is szerepeltetni kell a támogatók, illetve ellenzők között. 14. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK: A felügyelő szervről szóló rendelkezések: az Egyesület nem érzi szükségességét felügyelő szerv létrehozásának mindaddig, míg éves bevétele, illetve közhasznú jogállásában bekövetkező változás alapján a évi CLXXV. törvény erre nem kötelezi Az Egyesület működésének, szolgáltatásának igénybevételi módja: a) az Egyesülethez eljuttatott írásbeli felkérés alapján; b) az Egyesület javaslatának, meghívásának elfogadása alapján történhet Az Egyesület megszűnik: A évi CLXXV. törvény 79. (2) pontja alapján módosult a Polgári Törvénykönyv 64. -a is, amelynek értelmében, s amellyel összhangban: az egyesület megszűnik, ha a Közgyűlés: a) az átalakulásáról határoz, b) a feloszlásáról határoz, a Bíróság: c) feloszlatja, d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen megszűnteti vagy megállapítja megszűnését, e) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban megszünteti. A b) e) pontokba foglalt esetekben az egyesület jogutód nélkül szűnik meg. A b) pontban foglalt esetben végelszámolási eljárást, a c) d) pontba foglalt esetekben pedig kényszervégelszámolást kell lefolytatni. A legfőbb szerv nem dönthet az egyesület feloszlásáról, ha az Egyesülettel szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt vagy az Egyesület fizetésképtelenségét a bíróság megállapította Azokban a kérdésekben, amelyekről az alapszabály, illetve az ügyrend nem rendelkezik, a civil szervezetekről szóló jogszabályokat kell alkalmazni Ezt az alapszabályt az Egyesület február 18-án összehívott Közgyűlésén elfogadta. Záradék 6

7 A Kocka Kör Alapszabálya 7/7 A létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére a létesítő okirat 1, 3, 4.5, 5.4, 5.5., 5.6, 6, 7, 10.1, 10.3, 10.4, 12, 13, és 14.4 pontjának változása adott okot. A jelzett pontok az alábbi tartalmi változásokat érintették: 1. pont: Az A társadalmi szervezet neve kifejezés helyébe az A civil szervezet neve kifejezés került 3. pont: Az alapszabály módosítás oka 4.5. pont: a (könyvkiadói, folyóirat kiadói, filmalkotói és rendezvényszervezési) szövegrész beszerkesztése az ismeretterjesztő tevékenységek konkretizálása érdekében 5.4. pont: a folyóirat kiadás és a filmalkotás szövegrész beszúrása pont: új tevékenységek 6. pont: az egyesület közhasznú tevékenységi körei 7. pont: az egyesület vállalkozási tevékenységéről szóló rendelkezések aktualizálása a évi CLXXV. törvény 17. -a szerint pont: az egyesület tagságáról szóló rendelkezések aktualizálása a évi CLXXV. Törvény 79. (2) pontja alapján (mely a Polgári Törvénykönyv 62. (3) pontjának módosításáról is rendelkezik) pont: az egyesület különleges jogállású tagságáról (pártoló tagokról,tiszteletbeli tagokról) szóló rendelkezések aktualizálása a évi CLXXV. törvény 79. (2) pontja alapján (mely a Polgári Törvénykönyv 62. (4) pontjának módosításáról is rendelkezik) pont: a tagok Egyesületen belüli stúdiumokba szerveződése pont: a tagság megszűnése 12. pont: a tagsági díj változása 13. pont: az Egyesület szerveiről szóló rendelkezések aktualizálása a évi CLXXV. Törvény 79. (2) pontja alapján (mely a Polgári Törvénykönyv ának módosításáról is rendelkezik) pont: a felügyelő szervről szóló rendelkezések aktualizálása a évi CLXXV. törvény szerint pont: az egyesület megszűnéséről szóló rendelkezések aktualizálása a évi CLXXV. törvény 79. (2) pontja alapján (mely a Polgári Törvénykönyv 64. -ának módosításáról is rendelkezik) pont: az alapszabályban, illetve ügyrendben nem rendelkezett kérdések kezelésére vonatkozó rendelkezés aktualizálása civil szervezetre DEBRECEN, február 18. Mező Ferenc az egyesület elnöke 7

Napfény Egyesület Az élhetőbb életért ALAPSZABÁLYA

Napfény Egyesület Az élhetőbb életért ALAPSZABÁLYA Napfény Egyesület Az élhetőbb életért ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Kossuth Gimnázium Baráti Köre Egyesület. alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kossuth Gimnázium Baráti Köre Egyesület. alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Kossuth Gimnázium Baráti Köre Egyesület alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Debreceni Kossuth Gimnázium Baráti Köre 2. Az egyesület székhelye: 4029 Debrecen Csengő u. 4. 3.

Részletesebben

A Gi Fal- és Sportmászó Klub Sportegyesület. Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A Gi Fal- és Sportmászó Klub Sportegyesület. Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A Gi Fal- és Sportmászó Klub Sportegyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Gi Fal- és Sportmászó Klub Sportegyesület /a továbbiakban: Sportegyesület/ 2. A szervezet rövidített

Részletesebben

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya [1959. évi IV. törvény 61-64. ; 2011. évi CLXXV. törvény 1-30. ; 2011. évi CLXXXI. törvény] Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

Nagycsaládosok Solymári Egyesülete

Nagycsaládosok Solymári Egyesülete Nagycsaládosok Solymári Egyesülete Módosított Alapszabály A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény rendelkezéseinek az Egyesület Alapszabályában való rögzítésével I. Általános rendelkezések

Részletesebben

Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA

Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA A Csabdi Sportegyesület tagjai a 2011. október 14. napján megtartott közgyűlésen az egyesület át -a közgyűlésen elfogadott módosításokkal - az alábbi tartalommal egyhangúlag

Részletesebben

A MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT ALAPSZABÁLYA Az Alapszabályt a módosításokkal, egységes szerkezetben a 2013. május 21-én tartott Közgyűlés elfogadta. 2 I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az

Részletesebben

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Móricz János Kulturális Egyesület alapító tagjai a 2011. október 22. napján megtartott alakuló közgyűlésen az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

ÓZDI KERÉKPÁROS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosított, egységes szerkezetben)

ÓZDI KERÉKPÁROS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosított, egységes szerkezetben) ÓZDI KERÉKPÁROS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosított, egységes szerkezetben) 1. Általános rendelkezések: A szervezet neve: Ózdi Kerékpáros Egyesület, rövidítve ÓKE Az ÓKE székhelye: 3600 Ózd, Gömöri út 55.

Részletesebben

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA ALAPSZABÁLYA. - a módosításokkal egységes szerkezetben - Preambulum

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA ALAPSZABÁLYA. - a módosításokkal egységes szerkezetben - Preambulum A HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA ALAPSZABÁLYA - a módosításokkal egységes szerkezetben - Preambulum Alapító tagok, élve a Magyar Köztársaság Alkotmányában alapvető jogként

Részletesebben

Sportegyesület Alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Sportegyesület Alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Sportegyesület Alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Az Sportegyesület neve: Phoenix Fireball Sport Sportegyesület. 1. Az Sportegyesület elnevezésében a Főnix madár a győzelmet és az arra való törekvést

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

UKRÁN-MAGYAR BUSINESS CLUB. ALAPSZABÁLY (2012. március 8-ai módosításokkal egységes szerkezetben)

UKRÁN-MAGYAR BUSINESS CLUB. ALAPSZABÁLY (2012. március 8-ai módosításokkal egységes szerkezetben) UKRÁN-MAGYAR BUSINESS CLUB ALAPSZABÁLY (2012. március 8-ai módosításokkal egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Ukrán - Magyar Business Club (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetbe foglalva) 2015. február 12. A Megyer Törzs Déli Gyepüvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület közgyűlése, az egyesülési

Részletesebben

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Alapszabályt módosították, és a tagok 2013. május 10. napján egységes szerkezetbe foglalták. Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Alapszabálya

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el.

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Egyesület ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) ALAPSZABÁLY (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1. Az Egyesület neve: AOPA Hungary, Magyar Repülőgéptulajdonosok és Pilóták Szövetsége Közhasznú Egyesület, a továbbiakban Egyesület.

Részletesebben

Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete

Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete Alapszabály A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény rendelkezéseinek az Egyesület Alapszabályban való rögzítésével. I. Általános rendelkezések

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

A FIGURÁK KULTURÁLIS ÉS SZÍNJÁTSZÓ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2005. A

A FIGURÁK KULTURÁLIS ÉS SZÍNJÁTSZÓ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2005. A 1 A FIGURÁK KULTURÁLIS ÉS SZÍNJÁTSZÓ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2005. A FIGURÁK KULTURÁLIS ÉS SZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Alapító tagok jelen alapszabály elfogadásával az egyesülési jog

Részletesebben

Hajdúsági Kerékpáros és Természetjáró Egyesület alapszabálya

Hajdúsági Kerékpáros és Természetjáró Egyesület alapszabálya Hajdúsági Kerékpáros és Természetjáró Egyesület alapszabálya Alapszabály A Hajdúsági Kerékpáros és Természetjáró Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló, 1989. évi II. törvény alapján, az alapítók a 2008. május 13.-án megtartott taggyűlésen Egyesületet hoztak létre az alábbiak

Részletesebben

Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület

Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület Alapszabálya Alapítva: 2008. október 3. Alapító tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése, valamint a közhasznú

Részletesebben

A LISZT FERENC ZENEAKADÉMIA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET

A LISZT FERENC ZENEAKADÉMIA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET A LISZT FERENC ZENEAKADÉMIA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET változásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA amely a Liszt Ferenc Zeneakadémia Baráti Köre Egyesület alapítására és közhasznú szervezetként

Részletesebben

A Magyarországi Uszkárbarátok Társasága ALAPSZABÁLYA

A Magyarországi Uszkárbarátok Társasága ALAPSZABÁLYA A Magyarországi Uszkárbarátok Társasága egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület adatai 1. (1) Az Egyesület neve: Magyarországi Uszkárbarátok Társasága.

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben