a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés szeptember 3-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat négy éves munkájáról megyei aljegyzı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 3-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat négy éves munkájáról megyei aljegyzı"

Átírás

1 Ikt. szám: 4749/2010. E L İ T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés szeptember 3-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat négy éves munkájáról Az elıterjesztést készítették: Az elıterjesztést szerkesztette: A Hivatal munkatársai dr. Szigeti László megyei aljegyzı Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Közgyőlés bizottságai

2 BÁCS-KISKUN MEGYE Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat négy éves munkájáról 2010.

3 Ikt. szám: 4749/2010. ELİTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés szeptember 3-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat négy éves munkájáról Tisztelt Közgyőlés! B Á C S - K I S K U N M E G Y E I K Ö Z G Y Ő L É S E L N Ö K E K E C S K E M É T Alkotmányunkban deklarált független, demokratikus jogállamunk V. önkormányzati ciklusát hagyjuk magunk mögött. Sajnos elmondhatjuk, hogy minden eddiginél nehezebb gazdasági-pénzügyi feltételrendszer nehezedett az önkormányzatokra, és ezen belül különösen a megyei önkormányzatokra. Tovább nyílt az olló, a kötelezı feladatellátás jogszabályi követelményei által megkívánt szakmai színvonal és az ahhoz rendelt források között. Az önkormányzatok felé irányuló kormányzati megszorításokat csak tetézte a globális hitelválság nyomán megjelenı pénzügyi és gazdasági világválság. Önkormányzatunk ebben az egyre nehezedı feltételrendszer szorításában is helytállt. Megfelelı színvonalon ellátta kötelezı feladatait és nem lépett vissza az önként vállalt feladatai ellátásában sem. Fejlesztései révén jelentısen gyarapította ingó- és ingatlan vagyonát, az intézményhálózat jó részének felújításával, korszerősítésével az ellátási színvonalát is megırizte. Intézményeink az ott dolgozók helytállásának köszönhetıen túlélték a megszorításokat, és reményeink szerint a következı ciklusban kormányzati gazdaságpolitikai irányváltással, a gazdaság talpraállításával jobb gazdasági és pénzügyi környezetben végezhetjük munkánkat. Ezúton is megköszönöm a megyei közgyőlés tagjainak, a bizottságok tagjainak, az intézményeinkben dolgozóknak és a hivatal munkatársainak áldozatos munkáját, valamint a társ-, és települési önkormányzatok, kormányzati szervek és társadalmi szervek hatékony együttmőködését. Kérem a Tisztelt Közgyőlést a beszámoló elfogadására. Kecskemét, augusztus 12. HATÁROZAT-TERVEZET Bányai Gábor A Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés elfogadta a Bács-Kiskun Megyei önkormányzat négy éves munkájáról szóló beszámolót. Értesülnek: megyei közgyőlés tisztségviselıi, tagjai, megyei fıjegyzı, aljegyzı, MKH fıosztályai, osztályai

4 TARTALOMJEGYZÉK Elıterjesztés, határozat-tervezet I. A közgyőlés és bizottságainak munkája oldal 1. Testületi munka...3. oldal 2. Bizottságok...4. oldal II. Az önkormányzat kötelezı és önként vállalt szakfeladatai...5. oldal 1. Oktatás.5. oldal 1.1. Közoktatás...5. oldal 1.2. Szakképzés..8. oldal 1.3 Felsıoktatás..9. oldal 2. A kulturális, közgyőjteményi, közmővelıdési, mővészeti és tudományos intézmények, hagyományt teremtı rendezvények 10. oldal 3. Sport 15. oldal 4. Ifjúsági feladatok oldal 5. Egészségügy..18. oldal 6. Szociális ellátás..22. oldal 7. Gyermekvédelem oldal 8. Nemzetiségi feladatok oldal III. Az önkormányzat gazdálkodása, pénzügyei..33. oldal 1. Költségvetési gazdálkodás..33. oldal 2. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat fejlesztései, beruházásai.41. oldal 2.1. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Európai Uniós társfinanszírozással megvalósuló beruházásai..42. oldal 2.2. Hazai forrásból megvalósult beruházások 45. oldal 2.3. Az Önkormányzat saját forrásból finanszírozott fejlesztései.46. oldal 3. Vagyongazdálkodás oldal 4. Közbeszerzési eljárások 48. oldal 4.1. Önkormáyzati közbeszerzések.48. oldal 4.2. Helyben központosított közbeszerzések 49. oldal 5. Belsı ellenırzés oldal IV. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kapcsolatai.53. oldal 1. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatai..53. oldal 1.1. Kétoldalú kapcsolatok 53. oldal 1.2. Együttmőködés nemzetközi szervezetekkel. 61. oldal 1.3.Dél-kelet Magyarországi Iroda megnyitása Brüsszelben.64. oldal 1.4. Egyéb nemzetközi vonatkozású események.64. oldal 2. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat társadalmi kapcsolatai..64. oldal 2.1. A megyei önkormányzat és az egyházak kapcsolatai. 64. oldal 1

5 2.2. Alapítványi tevékenység.65. oldal 2.3. Rendezvények támogatása oldal 2.4. Egyéb kapcsolatok..67. oldal V. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat idegenforgalmi és marketing feladatainak összegzése..68. oldal 1. Idegenforgalmi feladatok.68. oldal 1.1 Turisztikai beruházásaink oldal 1.2 Közös együttmőködés a Dél-alföldi régióval.69. oldal 1.3 Megyék Napja Szeged.69. oldal 2. Marketing feladatok 69. oldal 2.1 Megyebora választás oldal 2.2 Új kiadványok, új honlapok..69. oldal 2.3 Idegenforgalmi szakmai elismerések.70. oldal VI. Szakmai konferenciák, képzések..71. oldal 1. Balatonlellei szakmai napok.71. oldal 2. Közbeszerzési szakmai napok. 71. oldal Mellékletek oldal Képek tematikus sorrendben oldal 2

6 I. A közgyőlés és bizottságainak munkája 1. Testületi munka A évi önkormányzati választások eredményeként október 14-én alakult meg a 46 tagú megyei közgyőlés. Az új közgyőlésben a mandátumok párt szerinti megoszlása a következı: FIDESZ-KDNP-NF: 28 fı MSZP: SZDSZ: MDF: 14 fı 3 fı 1 fı A Közgyőlés megválasztotta elnökét, Bányai Gábort, foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnökeit: Font Sándort és Rausch Sándort, valamint társadalmi megbízatású alelnökét: dr. Bagó Zoltánt. A közgyőlés megválasztott tagjait az 1. sz. melléklet tartalmazza. A négy éves ciklus alatt a Megyei Közgyőlésnek egyetlen ülése sem maradt el határozatképtelenség miatt, törvénysértı döntés miatt törvényességi észrevételt mőködése során nem tettek. A közgyőlés üléseinek és határozatainak száma: Év: Ülések száma: Rendeletek: Határozatok: A ciklus során a megyei közgyőlés 7 db felterjesztéssel és 15 db kezdeményezéssel élt, az ezekrıl készült összefoglaló táblázatot a 2.sz. melléklet tartalmazza. 3

7 2. Bizottságok A közgyőlés megalakította bizottsági szervezetét és megválasztotta bizottságai tagjait, melyet a 3. sz. melléklet tartalmaz. Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés állandó bizottságai és tanácsnokai: Ügyrendi és Önkormányzati Bizottság tanácsnoka: Dr. Krammer Balázs Pénzügyi Bizottság tanácsnoka: Kovács Ernı Egészségügyi és Szociális Bizottság tanácsnoka: Ivanics István Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottság tanácsnoka: Rideg László Gyermek- és Ifjúságvédelmi, Sport- és Ifjúságpolitikai Bizottság tanácsnoka: Széll Péter Nemzetiségi és Etnikai Kisebbségi Bizottság tanácsnoka: Schindler János Intézményellenırzési Bizottság tanácsnoka: Török Gusztáv Andor Környezetvédelmi, Mezıgazdasági és Fogyasztóvédelmi Bizottság tanácsnoka: Endre Sándor Foglalkoztatáspolitikai Bizottság tanácsnoka: Fercsák Róbert Területfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság tanácsnoka: Temerini Ferenc Természeti Katasztrófák Kárenyhítési Bizottsága tanácsnok: András István Valamennyi bizottság a négy évben végzett munkájáról beszámolt a közgyőlésnek. A bizottsági ülések és határozatok összesítését a 4. sz. melléklet tartalmazza. 4

8 II. Az önkormányzat kötelezı és önként vállalt szakfeladatai 1. Oktatás 1.1. Közoktatás Önkormányzatunk hét intézményben gondoskodik a sajátos nevelési igényő gyermekeknek, tanulóknak az óvodai, iskolai, kollégiumi ellátásáról, akik a többi gyermekkel, tanulóval nem foglalkoztathatók együtt, feladatellátásunkba a Kiskunfélegyháza Önkormányzattól átvett Göllesz Viktor Általános Iskola a tanévben kapcsolódott be. Az elmúlt idıszakban a gyermeklétszám folyamatosan csökkent, kevesebb osztályt, csoportot tudtak intézményeink indítani, de a szakmai munka minısége javult melyet több tanulmányi versenyeredmény, sikeres szakmai pályázatok intézményi szakmai elismerés, kitüntetés jelzi. Intézményeinkrıl szóló fıbb adatokat a 5.sz melléklet mutatja be. Gyermekeink, tanulóink sikere, eredménye a magas szakmai tudással rendelkezı, innovatív pedagógus és munkájukat segítı asszisztensek nélkül nem valósulhatna meg, pedig számuk a takarékossági intézkedések révén csökkent. Két intézményben az igazgató személyének megváltozása fiatalosabb, lendületesebb munkát eredményezett Vörös Sándor Dunavecsén, Kimpián Ildikó Kecskeméten vállalta az intézmények szakmai irányítását. Teleki Blanka díjban részesült az elmúlt idıben Müller István (Baja), Nagy István (Kiskırös) intézmény munkatársa. Két intézményünk 2009-ben kapta meg az Erıszakmentes, egészségtudatos iskola címet (Kiskunhalas, Kecskemét). A minıségfejlesztés területén elért kiemelkedı eredményeként a Kiskırösi Közoktatási Intézmény IIASA-Shiba díjat vehette át, mellyel a Nemzeti Minıségi Klub tagjává vált. A jogszabályi környezet folyamatos változása következtében az elmúlt idıszakban intézményeink mőködését befolyásoló önkormányzati szintő dokumentumok is készültek, vagy azokat módosítottuk: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terve Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Megyei Esélyegyenlıségi Programja (MEP) Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közoktatási Minıségirányítási Programja (ÖMIP) Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat közoktatási intézményeinek Minıségirányítási Programjai (IMIP) Intézményeink új feladatokat is felvállalnak oktatási szolgáltatásuk körének szélesítése érdekében tól Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyé válással (Móra Ferenc Általános Iskola, Duna Menti, Kiskırösi, Kecskeméti, Bajai Közoktatási Intézmények) biztosítják, pl. az utazó tanári hálózatot, logopédiai ellátást, pedagógiai szakmai szolgálatot, ezzel a halmozottan hátrányos tanulókkal foglalkozó megyei módszertani hálózat kialakult, és lehetıséget 5

9 teremtettünk arra, hogy az integráltan nevelı-oktató megyei többségi intézmények megfelelı módszertani segítséghez jussanak. Az autista gyermekek nevelését vállalta fel a Göllesz Viktor Általános Iskola és a Kiskırösi Intézmény. A Kecskeméti Közoktatási Intézmény a gyermekvédelmi szakellátás mellett fogyatékos tanulóinak és családtagjaiknak az oktatási, fejlesztési intézménybe juttatásának megkönnyítése érdekében vállalta fel a szociális ellátásból a támogató szolgálat feladatvégzését, továbbá a nagykorúvá váló fogyatékos fiatal felnıttek napközbeni ellátását. A Vári Szabó István Szakképzı Intézmény es tanévtıl eredményesen végez felzárkóztató oktatást a halmozottan hátrányos tanulók körében a projektoktatás alapján azoknak, akik alapfokú iskolai végzettség hiányában kívánnak bekapcsolódni a szakképzésbe. Iskoláink vallják, hogy a hátrányos helyzető és sajátos nevelési igényő gyermekeknek is vannak figyelemreméltó képességeik és feladatuk ezeknek a kibontása, megırzése, fejlesztése. Ennek érdekében szerveznek olyan programokat, amelyekkel ezeket a képességeket felszínre hozhatják, a világ elé tárhatják. Göllesz Viktor Általános Iskola két alkalommal rendezte meg a megyei Ki? Mit? Tud? Vetélkedıt, Kiskırösön minden év márciusában találkoznak a Felfénylı Szavak Országos Szavalóverseny döntısei. Az országosan is elismert Kiskırösi Közoktatási Intézmény az új módszerek kipróbálásának, elterjesztésének, a szakmai innovációnak megyei, Dél-alföldi régióban központjává válik a két területen elnyert referencia iskola cím elnyerésével: Egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény az integráció szolgálatában A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény, referenciahely. Önkormányzatunk szakmai pályázati sikere a másfél évig tartó, 2010 augusztusában lezárult Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés - Innovatív intézményekben pályázati projekt, mely három intézmény részvételével (Kiskırös, Dunavecse, Kecskemét) a Társadalmi Megújulás Operatív Program (3.1.4.) keretében Ft-tal valósulhatott meg. A projektet a közgyőlés hivatala irányítja. A projekt a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörő elterjesztését célozta meg (óvoda, általános iskola, speciális szakiskola területen), a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerősítésével, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztésével, megerısítésével, a rendszerben meglévı szelektív hatások mérséklésével, valamint az egyenlı hozzáférés és esélyegyenlıség szempontjainak érvényesítésével. A pályázatban részt nem vevı megyei fenntartású közoktatási intézményhez is szeretnénk eljuttatni az eredményeket:: újszerő tanulásszervezi eljárások pl. projektalapú oktatás, a kompetenciaalapú tananyagok, taneszközök, egységes oktatási programok alkalmazását, befogadó pedagógiai kultúra támogatását, a, lemorzsolódás csökkentésének lehetıségét, differenciáláson alapuló oktatást. 6

10 A Kiválóra minısített Alapfokú Mővészetoktatási Intézményünk 2009-ben ünnepelte alapításának 50 éves jubileumát. Ebbıl az alkalomból a Magyar Zeneiskolák és Mővészeti Iskolák Szövetsége és a Magyar Zenemővészek és Táncmővészek Szakszervezete által létrehozott szakmai Kuratórium, a Magyar Mővészetoktatásért intézményi szakmai díját adományozta intézményünknek ben személyi változás következett be az intézmény vezetésében, mert a mintegy negvven éves zenepadagógiai, és közel húszéves vezetıi életpálya után nyugdíjba vonuló Szıke Antalt Ulakcsainé Lovas Jolán váltotta az igazgatói székben. Intézményünk zenei és más mővészeti kultúra igényes követését és ápolását, a zenei-, és társmővészeti nevelés színvonalas biztosítását vállalja fel Kiskunhalason és környékén. Tanulói a helyi mővészeti elıadócsoportok, közösségek aktív tagjai (Rézfúvós Big Band, Városi Fúvószenekar, Halas Néptáncegyüttes, Stúdió 2000 Versenytánc Egyesület), országos (zongora-, rézfúvós-, kamarazene verseny), nemzetközi, megyei (zongoristák találkozója), és regionális (trombita) versenyeken, bemutatókon, sikeresen vesznek részt. Pedagógiai szakszolgáltatást végzı intézményeink száma emelkedett. A bajai és a kecskeméti székhelyő tanulási képességet vizsgáló szakértıi és rehabilitációs bizottságok összevonásra kerültek így 2009-tıl dr. Knyihárné Gaika Judit vezetésével önálló intézményként mőködik. Tevékenységük célja, hogy minél színvonalasabb szolgáltatást nyújtson a megyében mőködı oktatási-nevelési intézményekben tanuló és nevelkedı gyermekek, valamint szüleik számára, segítve ezzel az iskolák oktató-nevelı munkájának hatékonyságát, a gyermek társadalomba való beilleszkedését, munkavállalását. A Hungaricumnak számító Petı módszer alapján dolgozik a Konduktív Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat Intézmény, mely 2007-ben új épületbe költözött, ahol ezek után lehetıvé vált a régió egyetlen bentlakásos formában mőködı, mozgássérült gyermekeket és fiatalokat nevelı, oktató, rehabilitáló intézménye társadalmi elvárásoknak, uniós normáknak és emberi méltóságának méltó elhelyezése. A tízhúsz mozgássérült tanuló fejlesztése, nevelése mellett bıvülhetett a szakmai szolgáltatások köre is (szülıkkel együtt foglalkozás, tanfolyamok szervezése, részképességzavarok javítása, ambuláns fejlesztése)a megye valamennyi többcélú kistérségi társulásával kötöttünk megállapodást a kötelezı megyei feladatkörbe tartozó egyes pedagógiai szakszolgálati feladatok átadása-átvétele tárgyában. A megyei önkormányzat jelentıs mértékben vállal szerepet ezen feladatok térítés ellenében történı ellátásában. (logopédia, gyógytestnevelés, továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás) Intézményeink többsége széleskörő belföldi, nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik. A mővészeti iskola testvériskolai kapcsolatokat ápol szabadkai és a Törökkanizsai Zeneiskolákkal kölcsönösen évi egy-egy csere hangversennyel lepik meg közönségüket. A Kiskırösi Intézmény Ipolyságban, Tornaalján mőködik együtt szakmailag egy-egy intézménnyel, míg a Bajai Közoktatási Intézmény a német kormánytól, és Waibligenben testvériskolai segítséget kap elképzeléseik megvalósításához. A Vári Szabó Szakképzı Intézmény eredményes szakmai kapcsolatokat épített, erdélyi, vajdasági, német, belga szakképzı iskolákkal, számtalan projektet valósítottak meg közösen. 7

11 Önkormányzatunk a pedagógiai szakmai szolgáltatásra közbeszerzés útján - a Commitment Köznevelési Kht-vel 2007-ben kötött február 28-ig tartó szolgáltatási szerzıdést. A fenntartó neve azóta megváltozott, jelenleg HUNNIAREG Pedagógiai Intézet néven nyújt segítséget és szakmai tanácsadást fenntartóknak a közoktatást érintı fenntartói döntéshozatalhoz, és nevelési-oktatási intézményeiknek, hogy közoktatási feladataikat megfelelı minıséggel teljesíthessék. A pedagógiai szakmai szolgáltatás kiszervezése jelentıs megtakarítást eredményezett önkormányzatunknak. Infrastrukturális szempontból több intézményben jelentıs változást hozott a sikeres címzett beruházás. Baján 2008-ban a tetıtéri szint kialakításával 60 kollégiumi férıhelyet sikerült megvalósítani, teljesen megújult a kazánház, annak berendezései, és megteremtettük a fıépületben az akadálymentes közlekedést. Szintén a címzett beruházásnak köszönhetıen adtuk át a kecskeméti közoktatási intézményben a felújított általános iskolai, illetve bıvítéssel a szakiskolai egységet, megtörtént az épület akadálymentesítése, jelentısen tudtuk ezen egységek energetikai helyzetét javítani. Felvonó beépítésével 2009-ben a sikeres DAOP eredményeként akadálymentessé vált a dunavecsei iskolánk, ezáltal mozgás-, hallás-, látássérült, egyéb fogyatékkal élık ellátására is alkalmassá vált. Különbözı pályázatoknak köszönhetıen közoktatási intézményeink informatikai fejlesztése jelentıs mértékben valósult meg. Intézményeink új számítógépekhez, néhány kivétellel az intézményeink az oktatást segítı interaktív táblákhoz jutottak, ezzel jelentıs eszközhátteret kaptak a tanulási folyamat eredményessé tételéhez. A Vári Szabó István Szakképzı intézményünk szakközépiskolai intézményegysége 2008-ban átköltözött a kiskunhalasi volt ÁMK épületébe, ahol jelentıs intézményi önerıs felújítási munkák eredményeképpen véglegesen megoldódott az érettségit adó középiskolai képzés infrastrukturális háttere Szakképzés Központi kezdeményezésre és Európai Uniós támogatással megindult a szakképzı intézmények integrációja TISZK-ek, mely jelentıs változást eredményezett országosan is a szakképzés szerkezetében, tartalmában. A létrejövı szakképzést szervezı társaságok/társulások a csúcstechnológiával felszerelt központi képzıhely biztosítása mellett közösségi funkciókat is ellátnak, melyek keretében elsısorban tanulóik számára biztosítanak komplex szolgáltatásokat a pályaválasztás, pályaorientáció, karrier tanácsadás területén, de a hátrányos helyzető fiatalok és családjaik számára is kínálnak külön szolgáltatásokat. Megyénkben ezt a piaci igényeket rugalmasan követı szakképzési rendszer kialakítását a Bács - Szakma Non-profit Kiemelkedıen Közhasznú Szakképzés Szervezési Zrt. megalakulása, feladatvégzése jelenti. Önkormányzatunk kezdeményezésére és közel két éves konzorciumi elıkészítı munka eredményeként szeptemberében alakult meg a Bács-Szakma Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Szakképzés Szervezési Zrt., amely 13 fenntartó 21 tagintézményét integrálja. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat három 8

12 intézményével, a BKMÖ Bajai Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Baja, a BKMÖ Dunamenti Közoktatási Intézménye és Gyermekotthona, Dunavecse és a BKMÖ Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája, Kollégiuma, Kiskunhalas vesz részt a társulás munkájában. Elıkészítı pályázati munkánk eredményeként a Bács-Szakma Zrt. két igen jelentıs uniós támogatást nyert el. A TÁMOP keretében közel 340 millió forint áll a szakképzés tartalmi megújítására, a TIOP keretében pedig közel 1 milliárd forintból három korszerően felszerelt központi képzıhely várja a jövı szakmunkásait. Az egyik ilyen központi képzıhely a BKMÖ Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Körösi úti telephelyén jött létre közel negyedmilliárd forintból, amely az építészet szakmacsoport tanulóit fogadja, ahol a minden igényt kielégítı, s a régió legmodernebb technológiával felszerelt tanmőhelyeiben tanulhatnak megyénk fiataljai. Az intézmény életében azonban a fejlesztéseken kívül nagy változást hozott nevének megváltozása is ban felvette Kiskunhalas dualizmus kori polgármesterének nevét, kinek kezdeményezésére január 2-án megalakult a város elsı iparos tanonciskolája. Az intézmény 2009-ben vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoporton belül - szakképzési hozzájárulásból - új tankonyhát és cukrászmőhelyt alakított ki, a beruházást 2010-ben folytatják, a tanétterem kialakításával a határokon átnyúló IPA pályázat kedvezményezettjeként, melynek következtében a régió legfejlettebb technológiával felszerelt vendéglátó-ipari oktatóközpontjává válik. Az intézmény szakmai munkája eredményes volt, tanulói folyamatosan jól szerepeltek különbözı szakmai tanulmányi versenyeken, 2010-ben a Szakma Kiváló Tanulója Verseny országos döntıjében egy-egy elsı, második, harmadik, hatodik és nyolcadik helyezést értek el. A Bajai Közoktatási Intézményünk speciális szakiskolája bekapcsolódott a Szakiskolai Fejlesztési Program 2011-ig tartó második ütemébe, melynek eredményeként jelentıs humánerıforrás fejlesztés valósult meg az intézmény pedagógusai körében, illetve kisebb mértékben eszközfejlesztésre került sor. A program eredményesen szolgálta a speciális szakmunkásképzés megújítását, a kompetencia alapú szakképzés szakmai feltételeinek kialakítását. 1.3 Felsıoktatás Önkormányzatunk már 2001-ben csatlakozott a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszerhez, mely hátrányos helyzető hallgatók havi ösztöndíját biztosítja települési megyei állami forrásból. Az elmúlt négy évben jelentısen megnöveltük az ösztöndíjra fordítható megyei támogatási összeget, miközben a pályázók száma állandósulni látszik. Ez azt jelentette, hogy a megyei támogatást elnyerık száma is jelentısen bıvült. A es tanévben ez azt jelentette, hogy a települési önkormányzatok által támogatott összes pályázó 54%-át azaz 1597 hallgatót tudott Önkormányzatunk támogatni (2006-ban ez az arány még csak 32%-os volt.) A támogatásokra jellemzı adatokat az alábbi táblázata mutatja be: 9

13 Bursa Hungarica pályázat Bács-Kiskun Megyei eredményei Év Csatlakozott települések száma Települési önkormányzatok által támogatott pályázó Megye által támogatott pályázók száma Megyei támogatás összege (Ft) új pályázó új pályázó pályázó pályázó pályázó Forrás : OM Alapkezelı Igazgatóság Élénk felsıoktatási kapcsolatokkal rendelkezik a kecskeméti Nemzetközi Kerámiastúdiónk, amely a Nyugat-Magyarországi Egyetem tanszékeként részt vesz a szilikátipari mővészképzésben, szintén jelentıs szakmai-oktatói eredményeket tud felmutatni a bajai Csillagvizsgáló Intézetünk a Pécsi Egyetem külsı tanszékeként. A Megyei Önkormányzat ápolja a megye felsıoktatási intézményeivel (Baja, Kecskemét, Kalocsa) kialakult több évtizedes kapcsolatokat. 2. A kulturális, közgyőjteményi, közmővelıdési, mővészeti és tudományos intézmények, hagyományt teremtı rendezvények Bács-Kiskun megye kulturális életének szerves része a megyei önkormányzat által kötelezı és önként vállalt feladatként fenntartott közgyőjteményi, közmővelıdési, mővészeti és tudományos intézmények hálózata. A BKMÖ Múzeumi Szervezete új kiállítóhellyel bıvül a ciklus során: a hajósi érseki kastélyban a fıúri életformát, a hajósi nemzetiségek és borkultúra emlékeit tekinthetik meg 2010-tıl a látogatók. Ezekben az években újult meg kizárólag a Megyei Közgyőlés finanszírozásával a szalkszentmártoni Petıfi Sándor Emlékmúzeum épülete. E mellett a csaknem harmincéves kiállítás lebontásra került és új koncepció mentén, közönség és gyermekbarát állandó kiállítás nyílt, melyet a Magyar Irodalmi Emlékházak Egyesülete rendezett és támogatott. Kiskunhalason szintén eredményes volt az elmúlt négy év ben az Alfa program keretében megvalósult a régészeti állandó kiállítás és az akadálymentesítés, ben pedig a Thorma János Múzeum tetıtér beépítése önkormányzatunk 50%-os finanszírozásával. Számos kiadványuk közül kiemelendı a Kiskunhalas anno c. kötet. 10

14 A Kiskun Múzeum egyedülálló Börtönkiállításának felújítása is elkezdıdött 2009-ben. Az OKM pályázatán az új állandó kiállítás elıkészületeire nyertünk támogatást, melynek folytatásában bízva új koncepció, új látványterv, új kiállítási forgatókönyv alapján teljes felújítást pályáztunk meg. Ezen túl megújult a szélmalom és kiemelkedı jelentıségő kiállításnak adott otthont a Kiskun Múzeum: a Budapesti Történeti Múzeumból induló országos kiállítást fogadott 2009-ben a tavaszi hadjárat emlékére. A Cifrapalotában megrendezett értékes kiállítások sorában as forradalom 160. évfordulója, Don-kanyar kiállítás, Trianon, stb.- kiemelt jelentıséggel bírt a Munkácsy-kiállítás 2008 tavaszán, melyet fı látogatott meg. Sok látogatót vonzottak az elmúlt években a Visky Károly Múzeum által szervezett, Múzeumok éjszakáján elıadott színdarabok. Nagy sikere volt óvodásoknak szervezett jeles napokhoz kötıdı óvodai foglalkozásaiknak, minden hónapban alkalmanként 200 kisgyermeket fogadnak szeptembertıl áprilisig. Az ásványtárat Tóth Mike Teremmé nevezték, ahol bronzszobrot állítottak tiszteletére. A bajai Türr István Múzeum jelentıs idıszaki kiállításokat rendezett között, többek közt: Számadás. Gross Arnold, Kass János és Richter Ilona Kossuthdíjas grafikusmővészek közös kiállítása; Vázlatok- Udvardi Erzsébet Kossuth-díjas festımővész kiállítása; Kortárs horvát ékszerek Pécs Európa Kulturális Fıvárosa kapcsolódó rendezvénye. A régészet továbbra is kiemelkedı jelentıséggel bírt a Múzeumi Szervezet életében. Jelentıs feltárás folyt az MTA pályázati támogatásával Solt-Tételhegyen, ahol a közismert földvár több évezredes történetének periódusait, az itt élt népek egymásutániságát, ezeknek tárgyi emlékeit győjtötték be kutatóink akadémiai munkatársaikkal, mely munka folytatásra vár. Nagyon jelentıs a Kiskunfélegyháza Templomdomb feltárása, illetve a Dusnok és Nemesnádudvar közötti, az M 9-es autópálya adott szakaszain végzett ásatás. Emellett kisebb volumenő beruházások területén voltak terepbejárások, kisebb leletmentések; valamint ellátták régészeink több beruházás helyszíni régészeti felügyeletét. Önkormányzatunk a Múzeumi Szervezet fenntartásán túl 2007 júliusában megállapodást kötött Kiskunhalas Város Önkormányzatával a Halas Galéria, a Végh - kúria és a Szélmalom Kiskunhalas általi visszavételére és fenntartására. Továbbá a Megyei Önkormányzat éves költségvetési rendeletében elkülönített vissza nem térítendı támogatásban részesítettük a Kiskunmajsa Város Önkormányzata fenntartásában lévı Konecsni György Helytörténeti Győjtemény és a Tájház mőködését és az 56-os történelmi Alapítvány tulajdonában lévı 56-os Győjtemény mőködését. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kecskemét Megyei Jogú Város Képviselıtestületének mőködési támogatásával- a Katona József Könyvtár fenntartásával biztosítja a megyeszékhely és a megye lakosságának nyilvános könyvtári ellátását. 11

15 Az intézmény megtartotta vezetı szerepét a hazai könyvtárak között, mivel minden területén sikerült szolgáltatásai iránt megıriznie, sıt növelnie a könyvtárhasználók érdeklıdését. A könyvtárat az elmúlt négy évben közel 1 millió 700 ezer alkalommal keresték fel személyesen az érdeklıdık és többszázezer a távhasználatok száma is. Az adott idıszakban közel másfélmillió dokumentumot kölcsönöztek az emberek, s közel ennyit helyben használtak programra, képzésre került sor, számos résztvevıvel. Legjelentısebb eredmények azok az európai uniós pályázati sikerek, amelyek a könyvtár szolgáltatásainak hosszú távú fejlıdését határozzák meg. A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében konzorciumuk közel 100 millió forintot, míg a Társadalmi Megújulás Operatív programban mintegy 70 millió forintot nyert számítástechnikai infrastruktúra és tartalomszolgáltatás fejlesztésére, olvasásnépszerősítésre és használó képzésre. Sikeres volt a Europe Direct Bács-Kiskun Megyei Európai Információs Pont brüsszeli pályázata, így újabb négy évig folytathatja a könyvtár európai uniós tevékenységét. Jelentıs elırelépés történt a kistelepülésen élık könyvtári ellátása terén is. Ez idáig öt kistérség 34 települése csatlakozott a megyei könyvtár mozgókönyvtári ellátásához, amelyek közül a ciklus végére szinte teljes körő lesz a szolgáltatóhelyek megújulása, korszerősítése. Négy éven át voltak irányító, operatív végrehajtói olyan kiemelkedı országos programoknak, mint az Internet Fiesta, a Könyvtárak összefogása a társadalomért, amelynek évente 150 ezret meghaladó érdeklıdı résztvevıje volt. Ennek keretében indult el az országban a kecskeméti könyvtárosok kezdeményezésére a bababarát könyvtárak kialakítása. Kiemelkedı szerepet töltött be a könyvtár, mint felnıttképzési intézmény is országosan a könyvtáros szakma minıségbiztosításának terén, illetve a lakosság internetes képzésében is. A megyei levéltári feladatokat a levéltári törvényben foglaltaknak megfelelıen a Kecskeméten mőködı levéltári központ, valamint a kiskunhalasi, kiskunfélegyházi és a bajai részleg látja el. Az intézmény 668 iratképzı szerv felügyeletét végzi. Rendszeresen végzett ellenırzéseket, ellátta a kutató és ügyfélszolgálatot, valamint kutatásokat és tudományos munkát folytatott, amelyeket publikációkkal és kiállításokkal népszerősített. Az elmúlt négy esztendı legfontosabb személyi változása az intézményben 2008 tavaszán lezajlott vezetıváltás volt: a nyugdíjba vonuló dr. Szabó Attilát dr. Gyenesei József váltotta az igazgatói székben. Jelentıs szervezeti változások is történtek az intézményben: Bács-Kiskun megye és Baja város önkormányzatainak összefogásával 2008 ıszén megnyitotta kapuit az intézmény bajai részlege, amely a helyi fıiskola újonnan épült modern könyvtári szárnyában nyert elhelyezést ben takarékossági okokból felszámolásra került a jakabszállási raktár, melynek iratanyaga a Klapka utcai épületben került elhelyezésre. 12

16 A jelzett idıszakban az intézmény közmővelıdési programjainak sorából kiemelkedik a megyei múzeumi szervezettel 2006 ıszén az 1956-os forradalom és szabadságharc ötvenedik évfordulójának emlékére megrendezett közös tárlat, valamint a június 19-én lezajlott Múzeumok Éjszakája programsorozat, amely alkalmával több mint félezer ember látogatott el a levéltárba. Az intézmény komoly szerepet vállalt megyénk történelmének feltárásában, ennek jegyében kiadványmunkáját is tovább szélesítette s Múltbanézı címmel internetes folyóiratot indított el. A megyei önkormányzat a kötelezı közmővelıdési szakmai szolgáltatási és tanácsadási feladatokat a BKMÖ Közmővelıdési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézete által látta el. Az intézet a ciklusban jelentıs szakmai felnıttképzési bázissá lépett elı. A megszerzett akkreditációt megvédve, minıségbiztosítási tevékenységét továbbfejlesztve újabb Európai Uniós pályázatot elnyerve ingyenes szakmai képzésekkel és továbbképzésekkel járult hozzá a megye és a dél-alföldi régió szakemberképzéséhez. Ugyancsak a ciklushoz köthetı két újszerő szakmai kezdeményezés, mely modellértékőnek tekinthetı: az alvállalkozóként elvégzett Települési Tudástár és az ún. Hungarikumok, helyi értékek projekt. A Homokhátsági célprogram II. üteme keretén belül elnyert támogatásból Bugac, Fülöpjakab és Jakabszállás községekben felmérés készült, amelynek célja összegyőjteni, milyen tudással rendelkeznek a települések lakói. A feltárt eredmények alapján a települések olyan információk birtokába jutottak, amely hozzásegíti ıket újabb pályázati források elnyeréséhez és helyi közösségek erıforrásainak jobb kihasználásához. A Hungarikum program országos viszonylatban is legelsıként vállalkozott az e tárgyban hozott országgyőlési határozat konkrét megvalósítására. Az intézet évente mintegy 480 alkalommal adott közvetve vagy közvetlenül szakmai tanácsot települési önkormányzatoknak, intézményeknek, civilszervezeteknek a szakmai munka törvény szerinti mőködtetése érdekében. Kiemelendı a ben EU támogatással megvalósuló program a hátrányos helyzető kistérségek közmővelıdési szakembereinek bevonására a felnıttképzés rendszerébe illetve a es TÁMOP unios projekt megvalósítása, melyre mintegy 80 millió Ft-ot ot nyert a Közmővelıdési Intézet és két konzorciumi partnere. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat a mővészeti mecenatúra keretében fenntartja a FORRÁS Kiadót, mely irodalmi folyóirat s esetenként könyvek megjelentetésével teremt elismert irodalmi életet megyénkben. A Forrás címő folyóirat 2009-ben ünnepelte fennállásnak negyvenedik évfordulóját. Számos tematikus összeállítást készítettek az elmúlt idıszakban, így a megye kulturális hagyományvilágába tartozó Katona Józsefrıl, Kodály Zoltánról, Tóth Menyhértrıl, mellettük pedig, csak példákat idézve Bartók Béláról, Németh Lászlóról, József Attiláról, Illyés Gyuláról, Radnóti Miklósról, Gion Nándorról, Tandori Dezsırıl. Kiemelendıek a Forrás nyári összevont számai, 2008-ban a Ráérı idı címmel jelentıs interjúkat, 2009-ben a XX. századot, 2010-ben pedig a jövıképeket vizsgáló tanulmányokat adtak közre. A szerkesztıség tagjai számos irodalmi esten vettek részt, valamennyiüknek fontos kötetei jelentek meg az elmúlt négy év során. Gondozásukban jelent meg a Bács- Kiskun Megyei Önkormányzat támogatásával A Szabadsághoz címő, Petıfi Sándor 13

17 válogatott verseit tartalmazó kötet, ez eljutott a megye összes, 2009-ben érettségizett diákjához tól a Forrás Kiadó jelenteti meg a Bács Megyeháza címő idıszakos kiadványt. A BKMÖ Csillagvizsgáló Intézet között elért legfıbb tudományos eredménye 2 szupernova felfedezés, 1 új változócsillag és 6 exobolygó fedés sikeres kimérése, a világon elsıként optikai és rádió interferométerekkel direkt kimutatása egy kettıs- csillag körüli harmadik testnek. Őrtávcsövekhez kapcsolódó kiegészítı mérésekre és exobolygó mérésekre külön felkérést kapott az intézet. Kulcsszerepet játszott a Csillagászat Nemzetközi Éve hazai eseményeinek szervezésében és lebonyolításában. Számtalan jelentıs programon túl két nemzetközileg is jegyzett projekt fı szervezıi voltak: a Galilei és Kepler Csillagászati Diákvetélkedıé, valamint a hazai csillagász szakma legfelsıbb fórumának, az országos csillagászati kutatói találkozónak. A 4 év legjelentısebb fejlesztési eredményei: tudományos látványpark koncepciójának kidolgozása és valamennyi dél-magyarországi csillagászati fejlesztés szakmai irányítása ill. szaktanácsadása, többek között: kaposvári planetárium terv; zselici csillagvizsgáló, pécsi planetárium, a Temesvári Obszervatórium hegyi csillagvizsgáló koncepciója, az Erdélyi Magyar Csillagászati Egyesület és a Kiskunhalasi Csillagvizsgáló Egyesület létrejötte. A megye kulturális arculatát formálják a jelentıs nemzetközi elismertségnek örvendı képzımővészeti mőhelyek, a Nemzetközi Kerámia Stúdió Non-profit Kft. és a Nemzetközi Zománcmővészeti Alkotómőhely. A Kerámia Stúdióban az elmúlt négy évben is folytatódott a hazai és nemzetközi akkreditált egyetemi mővészképzés a Nyugat-Magyarországi Egyetemmel karöltve. Az intézmény 2007-ben Budapesten, a Ferencvárosban galériát kapott, melynek fenntartását a megyei önkormányzat is támogatja, megteremtve ezzel a megyei mővészek budapesti bemutatkozásának lehetıségét. A Stúdió június 1-tıl non-profit korlátolt felelısségő kiemelkedıen közhasznú társasággá alakult, mőködéséhez, az egyetemi képzést támogatandó, Kecskemét város is hozzájárul. Évente több itthon és külföldön rendezett kiállítás mellett, kiemelkedı jelentıségő lesz 2010-ben a Párizsi Magyar Intézetben a Nemzetközi Kerámia Akadémia közgyőlése alkalmából a Stúdió győjteményét bemutató kiállítás. A BKMÖ Nemzetközi Zománcmővészeti Alkotómőhelye az elmúlt négy évben is a hazai és külföldi zománcmővészet szerves része volt. Éves szimpóziumaival, programjaival, továbbképzéseivel, újabb és újabb mővészi zománcanyagaival és eljárásaival a kísérletezı mőhelymunka egyik centruma. Fontosabb kiállításaik voltak: éves alkotótelepi kiállításaik az Erdei Ferenc Kulturális és Konferencia Központban, a Damjanich János Múzeumban, a Csillagvizsgáló Intézetben, a kecskeméti Ferences Templomban, a Kodály Intézetben, a Katona József Színházban, Naszvadon, Komáromban, Nagyváradon, Kolozsváron s az Újpest Galériában. Több száz mővel gyarapodott kortárs zománcgyőjteményük, amelyet állandó tárlaton mutattak be. Köztéri alkotásaikkal (Kiskunfélegyházán Petıfi utcatábla, Kalocsán Kossuth-címer, Bácsborsódi İszi Napfény Integrált Szociális intézmény kápolnája, Kecskeméten Wojtyla Barátság Központ) hozzájárultak a megye kulturális arculatának alakításához. Önkormányzatunk a mővészeti mecenatúrája keretében megyei 14

18 mővészek számára továbbra is mővészeti mőhelyt tartott fenn a csehországi Cesky Krumlovban, emellett évente támogattunk nemzetközi és hazai festımővészek számára tartott alkotótelepeket s írótábort Veránkán. A veránkai mővésztelep alkotásait minden évben kiállításon mutatja be a Katona Múzeum és a budapesti Museion No. 1. galéria. A települések, civil szervezıdések és egyházak számára közösségi és kulturális rendezvényekre évente pályázatot hirdetett meg a Közgyőlés a költségvetésben elkülönített Települési rendezvények keret terhére. Évente települési önkormányzat, egyesület élt e lehetıséggel. Az elmúlt négy évben több megyénket érintı könyv kiadását támogattuk és minden év tavaszán bács-kiskuni vonatkozású, az adott évben idıszerő kiadványt ajándékoztunk az érettségizı diákoknak ben a Lakitelek 1987, A magyarság esélyei c. kordokumentumot a lakiteleki találkozó 20. évfordulójára, 2008-ban pedig Mezı István: A szabadságharc Bács-Kiskun megyei nemzetırsége címő könyvet az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 160. évfordulója tiszteletére ben Petıfi Sándor halálának 160. évfordulójára emlékezve megjelentettük a Szabadsághoz címő válogatáskötetet, tisztelegve ezzel megyénk költıóriása elıtt, hozzájárulva a bács-kiskuni Petıfi-kultusz életben tartásához. Idén a Trianoni békediktátum 90. évfordulója tette idıszerővé a Szétszaggatott ország Trianon a magyar költészetben címő verseskötet ajándékozását. Ezzel a gesztussal évente több ezer érettségizı diákot szólítottunk meg egy-egy jeles vagy gyászos évforduló kapcsán ban megyei fotómővészek közremőködésével egy igényes kivitelő, reprezentatív képeskönyv kiadását terveztük el, amit a évi Ünnepi Közgyőlésen mutatunk be. A Dunától a Tiszáig c. album megmutatja megyénk legszebb arcát, ugyanakkor felhívja a figyelmet kevésbé ismert tájainkra, településeinkre is tıl hagyományt teremtettünk a jótékonysági Megyebál megrendezésével, melyen a korabeli bálok hangulatát igyekeztünk megidézni, hogy vendégeinknek igényes szórakozást biztosítsunk a báli szezonban. Szintén hagyományosan visszatérı rendezvényünk az Ünnepi Közgyőlés, ahol nemzeti ünnepünk méltó ünneplése mellett a megye jeles személyiségei munkásságuk elismeréseként megyei kitüntetı díjakban részesültek. 3. Sport Sportoló Nemzetté Válás. Magyarország sportstratégiájához csatlakozva ez lehetne megyénk mottója is. A megye vezetése a sportfeladatok ellátását ebben a ciklusban is kiemelkedıen fontosnak ítélte meg, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy a sportkeretet nagyságrendekkel megemelte. Ennek célja az volt, hogy minél több rendezvényt tudjon támogatni, minél több települést segítsen a sportrendezvények létrehozásában, a lakossági sport vérkeringésébe kerülésében. Az elmúlt idıszakban, évente közel százötven pályázatot támogatott az önkormányzat. A pályázatok a szükségletek függvényében, a beérkezett igények alapján lettek kiírva, hogy mindig a legrászorultabb terület kapjon segítséget. A települési- és versenysport rendezvények támogatása mellett, diáksport 15

19 rendezvények, szabadidıs rendezvények, utazási támogatások szerepeltek a kategóriák között. Megjelent a sportegyesületek támogatása is, ahol az arra érdemes szakosztályok kaphattak anyagi támogatást. A megyei vezetés hagyományosan négy területre fordított kiemelt figyelmet és mőködött közre ezen területek szervezeteivel. A Bács-Kiskun Megyei Sportszövetségek Tanácsán keresztül támogatta, és életben tartotta a megyei sportszövetségeket. A megyei szabadidısportot a Bács-Kiskun Megyei Szabadidı Sportszövetséggel együttmőködve koordinálta. Megyei sport egyik legnagyobb területére, a diáksportra is kiemelkedı figyelmet fordított, a Bács-Kiskun Megyei Diáksport Tanáccsal ápolt szoros kapcsolaton keresztül. Megyénk élen járt a fogyatékosok sportjának szervezésében és új elképzelések bevezetésében is. A Bács-Kiskun Megyei Fogyatékkal Élık Sportszervezeteinek Szövetsége fogta össze ezt a feladatot és végezte a szervezı munkát ban az olimpia évében támogatta megyénk olimpikonjait. Versenyzıink felkészülését egyenként fél millió forinttal segítette. Minden évben kitüntette az év legeredményesebb sportolóit, mely elismerés a hagyományoknak megfelelıen 7 kategóriában került átadásra. A kimagasló eredményeket elért sportolók között meg kell említeni az ökölvívó Szellı Imrét, aki a Pekingi Olimpián V. helyezést ért el. Vereczkei Zsolt paralimpiai bajnokunkat, aki bronzérmes lett a paralimpián. A számos válogatott versenyzı közül európa bajnokságot, világbajnoki címet vagy éppen világkupa gyızelmeket tudhat magáénak Hosszú Katinka úszó, Ungvári Miklós judós, vagy a kecskeméti közoktatási intézményünk dolgozója - parasportoló Boronkay Péter triatlonos. A ciklus kiemelkedı sporteseményének számított 2009-ben a XIII. Kettes Fogathajtó Világbajnokság, mely megyeszékhelyünkön került megrendezésre. A viadalon a magyar csapat II. helyezést ért el. Szabadidısport területén tovább folytatódott a már megkezdett sport népszerősítés erısítése. A pályázatokkal el lehetett érni, hogy a sportrendezvények száma évente nel nıjön. A hagyományosan, eddig is megrendezett eseményeknek pedig a színvonalát lehetett növelni az odaítélt támogatással. Minden évben kiemelkedı rendezvénynek számított a megye köztisztviselıinek szabadidıs sportnapja, ahol a megye önkormányzatainak köztisztviselıi mérték össze tudásukat 7-8 sportágban, és töltöttek együtt egy ismerkedéssel, eszmecserével kombinált napot. A rendezvényt évrıl-évre más-más város vállalta fel. Megyénk sportjának még mindig legjelentısebb szegmense a diáksport. Ezt a területet, a versenyrendszerek mőködtetését, a szervezet fenntarthatóságát a megyei önkormányzat 14 millió forinttal támogatta. A kiváló szakmai munka bizonyítékaként az országos rangsorban Bács-Kiskun mindig az elsı háromban szerepelt ben a Magyar Diáksport Szövetség fennállásának 20. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi döntık egyik helyszíne Kecskemét lehetett. Itt 4 sportág országos döntıjének adhattunk otthont. A négy év alatt összesen 12 országos döntıt és 31 elıdöntıt rendezhettünk. Sportolóink röplabdában, kosárlabdában és atlétikában nemzetközi porondon is képviselhették megyénket. 16

20 Váradi Krisztina kiskunhalasi atlétánk a moszkvai kvalifikációs versenyen teljesítette az augusztusban megrendezésre kerülı elsı Ifjúsági Olimpia kiküldetési szintjét. Minden év végén köszönteni tudtuk diákolimpiai bajnokainkat. Az elmúlt 4 évben 84 csapat és 80 egyéni bajnokunk lett. Sportolói sikereink mellett, sportvezetıi sikerrıl is be tudunk számolni. Vazul Zsolt testnevelı, kézilabda edzıt beválasztották a Nemzetközi Iskolasport Szövetség (ISF) kézilabda munkabizottságába. A fogyatékosok sportját a ciklus alatt közel 5 millió forinttal támogatta a megye. Ennek valamint a pályázati lehetıségeknek köszönhetıen az elmúlt 4 év alatt a fogyatékos diáksportban 84 megyei, 8 regionális, 2 országos és 1 nemzetközi esemény kerülhetett megrendezésre. Ezeken kívül több mint 100 szabadidıs program, és 42 kistérségi integrált szabadidıs rendezvény jöhetett létre. A programokon, a helyi eseményeken résztvevık száma diáksportban évente több mint 2000 fı, szabadidısportban megközelíti a 5000 fıt. A kiemelt sportesemények, programok száma is gyarapodott. A Fogyatékosok Napja Rendezvénysorozat minden esztendı decemberében a megye 8 településén kerül megrendezésre. Tanuljunk szabadidı sportolni! Nyílt, integrált sportnapok keretében ismerhetik meg a fogyatékosok az aktív életmód elınyeit, egy új életmód szemléletet. A Mozgáskorlátozottak kulturális és sport találkozója a Mozgáskorlátozottak Bkm-i Egyesületével közösen minden év júniusában Lakitelken rendezik meg. Az elmúlt négy évben megyénk sportpolitikája a tradicionális értékek megtartása mellett, mindig keresi és támogatja az új elképzeléseket, melyek sportéletünket színesebbé, gazdagabbá és eredményesebbé teheti. A megyei sporteredményeket bemutató táblázatokat a 6. sz. melléklet tartalmazza. 4. Ifjúsági feladatok Az elmúlt négy évben koncepcionálisan és a közvetlen segítı cselekvés, támogatással vált fontos feladattá a megyei ifjúsági feladatellátás. Elkészült Bács-Kiskun Megye Ifjúságpolitikai Koncepciója, melynek cselekvési terve 2013-ig határoz meg lényegi változtatásokat, jövıre vonatkozó feladatokat. A koncepció végrehajtásaként megvalósult a megyei honlapon megjelenı folyamatosan frissülı, ifjúságra vonatkozó adatbázis (amely többek között tartalmazza az egyes településeken dolgozó ifjúsággal foglalkozó munkatársak, bizottságok nevét és elérhetıségét, az ott megtalálható ifjúsági szervezetek adatait). Összefoglalásra és bemutatásra került honlapunkon a megyei önkormányzathoz köthetı szálláslehetıségek (táborok, kollégiumok) elérhetıségei is. Az ifjúsági projektek, akciók támogatására elıször a évi megyei költségvetés tartalmazott forrást, mely éves munkaprogram alapján került felhasználásra: 17

21 Ifjúsági feladatok költségvetési kerete Év Összeg (eft-ban) Megyei ifjúsági koncepció elkészítése, konferencia, ifjúsági fórumok szervezése (csak konferencia) (csak konferencia) Pályázatokra Kiemelt megyei ifjúsági szervezetek támogatása (Elnöki hatáskör) Beérkezett pályázatok/nyertes 25/16 8/6 22/19 45/29 pályázatok (db) Pályázati támogatásra kifizetett összeg (Ft) Minden esetben elsıdleges cél az ifjúságot érintı megyei programok (táborok, sportrendezvények) támogatása pályázatok útján, prioritást élvez továbbá minden olyan program, illetve projekt, amely elısegíti az ifjúság önszervezıdését, hozzásegíti a fiatalokat a szabadidejük kulturált és hasznos eltöltéséhez ben megyei konferenciát rendeztünk Kecskeméten, 2008 novemberében regionális ifjúsági konferencia és szakkiállítás került megrendezésre Kiskunfélegyházán, közel 150 résztvevıvel decemberében Kecskeméten megalakult a Bács-Kiskun Megyei Ifjúsági Tanács (BKMIT), mely lehetıséget kíván teremteni az ifjúsági korosztálynak, hogy az ıket érintı döntések meghozatalában szerepet vállalhassanak, kapcsot kíván kiépíteni az országos ifjúságpolitikát irányítókkal. A Tanács nyitott, tevékenységéhez az érintett megyei szervezetek és szervezıdések szabadon csatlakozhatnak. 5. Egészségügy A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat legnagyobb intézménye a megyei kórház után évben is a Megyei Kórház nyerte el az Egészségügyi Minisztérium által adományozott Az év kórháza címet a súlyponti kórházak kategóriájában. Nagy jelentısége volt, és a mai napig komoly ellátási gondot jelent, hogy évben Kecskemét aktív fekvıbeteg ágyszáma 373 ággyal csökkent. Nehezítette a Kórház mőködését a vizitdíj és a hozzá kapcsolódó jogszabályok idıleges bevezetése, ennek társadalmi hatása. A kiszámíthatatlan, hektikusan változó, egyre csökkenı finanszírozás rendkívül megnehezítette a gazdasági-pénzügyi egyensúly fenntartását, ami ma már nem is biztosítható. 18

22 A Kecskeméti Megyei Kórház finanszírozása az infláció tükrében: Év Bázis index (bázis év) E. Alap kifizetések éves összege Hivatalos fogyasztói ár-index ,0 % ,7 M Ft 100,0 % ,4 % ,8 M Ft 103,9 % ,2 % ,6 M Ft 112,2 % ,3 % ,6 M Ft 119,1 % ,8 % ,3 M Ft 124,1 % Az inflációval növelt évi finanszírozási szükséglet: 12,8 MRD Ft. Az adatokból látható, hogy ilyen mértékő reálérték vesztés mellett nem lehet az egészségügyi ellátás szintjét fenntartani teljes eladósodáshoz vezet. A Kórház munkaerı-megtartó képessége az elmúlt idıszakban csökkent, mivel bérfejlesztés vagy nem volt, ha pedig megvalósult (pl évi), csak egy évig finanszírozták. Nagyon nehéz mind az orvosokat, mind a szakdolgozókat, mind a Gazdasági-mőszaki Ellátás dolgozóit az egészségügyben megtartani. Visszavetette a Kórház pénzügyi helyzetét az ÁFA növekedés és az árfolyamok sőrő változása is. Kedvezı lehetıség az uniós pályázatok megjelenésével teremtıdött, sikerült több területen sikeres pályázatot készíteni: - munkaerı-foglalkoztatásra TÁMOP pályázatot adtunk be, - a Szociális és Munkaügyi Minisztérium közmunkaprogramjából 20 fı foglalkoztatását tudjuk megoldani, - OFA pályázattal ápolóképzésre szereztünk forrásokat, - befogadásra került az energiaracionalizálás keretében KEOP pályázatunk, a Hotel épület 1080 db nyílászárójának cseréjére, - a sürgısségi betegellátás területén TIOP pályázatot nyertünk, az építkezés várhatóan ez év augusztusában indul, - szintén a TIOP pályázat keretén belül elnyertük a pólus kórházak támogatását, - a Kórház elkészítette Pólus 2 tanulmányát az Izsáki úti telephely teljes körő megszüntetése érdekében. Pólus Program A fejlesztésekrıl szóló részben kerül bemutatásra. Sürgısségi betegellátás fejlesztése Az életesély kulcsa, a korszerő sürgısségi ellátás címmel pályázott a Kórház sikerrel a TIOP 2.2./08/2F pályázati felhívás a Sürgısségi ellátás fejlesztése SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgısségi ellátás) támogatására kiíráson. A november 25-én megítélt támogatás Ft, melyhez a Kórház Ft önrészt biztosít. 19

23 A pályázat célja: A térségben lakók és az itt áthaladók részére a sürgısségi ellátás javítása, a betegek egészségének minél gyorsabb és nagyobb esélyő helyreállítására. A pályázat tartalma: A Kórház Sürgısségi Betegellátó Osztályának teljes fejlesztése, mely építészeti átalakítást és eszközbeszerzést is magába foglal. A pályázat keretében centralizálásra kerül az intézményi Fizioterápiás ellátás is. A sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatása után a szerzıdés augusztus 2- án aláírásra került az építkezési vállalkozóval. Az építkezés augusztus 12-én kezdıdik. Az orvosi gép- mőszerek közbeszerzése folyik, eredményhirdetés augusztus 27-én lesz. A mobília közbeszerzés is megtörtént, a beszállítóval a szerzıdés megkötésre került. Szállítási határidı július 16., az építési ütemnek megfelelıen. A beruházás befejezésének határideje: október 31. "Kórházak" közmunka program A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt /12. "Kórházak" közmunka program - keretében március 13-án került beadásra pályázati anyag. A pályázat április 1. és december 31. között 20 fı regisztrált álláskeresı, (ebbıl 5 fı aktív korú) foglalkoztatásának vállalása, és 15 fı képzésének biztosítására irányult március 30-i döntés értelmében a nyertes pályázat összege Ft, melynek 10 %-a az önerı. Kórházi szükség-áramellátás Az Egészségügyi Minisztérium pályázati felhívása kórházi szükség-áramellátás biztosítására (kódszáma: / EGP) pályázaton Ft-ot nyert ami 32,5 %-os támogatás - a Kórház április 23-án. Ehhez az önrész Ft. Ebbıl az összegbıl Kórház a szükséghelyzetben felmerülı áramellátását biztosító 30 éves aggregát készülékét új, nagyobb teljesítményő, korszerő berendezésre cserélte, amely biztonságosabb mőködést tesz lehetıvé. Onkológia fejlesztése A október 16-án kiírt TIOP 2.2.5/09/1 Korszerő regionális onkológiai hálózat kialakítása c. pályázaton a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza a Közgyőlés támogatásával és beleegyezésével (2009. november 27-i közgyőlési határozat), a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központjával közösen, konzorciumban (a konzorciumi szerzıdés kelte: december 9.) pályázik. Ezt a szerzıdést a felek úgy kötötték meg, hogy a pályázati összeg a konzorcium tagjait %-os megosztásban illeti meg. A pályázat április 30-án beadásra került. Az elsı hiánypótlást a megadott határidıre, június 9-én beadásra került. 20

24 A beadott pályázat teljes összege Ft, melynek 10 %-a az önrész. A BKMÖ Kórháza CT szimulátorra, nagyteljesítményő dual fotonos gyorsítóra, besugárzás tervezı programra, verifikációs rendszerre, valamint betegpozícionáló és dozimetriás eszközökre pályázik. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza 10 szintes hotelépület elavult nyílászárójának cseréje 1008 db A Kórház február 25-én adta be a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-5.3.0/A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerősítése c. pályázati konstrukcióhoz a pályázatát. A pályázat célja a Kórházban főtési energia megtakarítása a 10 szintes panel szerkezető Hotel épület db elavult nyílászáróinak cseréje által. Ehhez a főtési rendszer primer oldalának korszerősítése már korábban megtörtént. A pályázat a kiíró által befogadásra került április 20-án. A pályázati összeg Ft, melynek 50%-a az önrész, melyet a Megyei Önkormányzat a évi költségvetésébe be is tervezett (2/2010 KGy határozat 11. sz. melléklet). Kórház program "újra munkában" Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által kiírt Meghívásos Pályázati felhívás a kórházi ápoló közmunka programot kiegészítı szakképzés támogatására pályázaton indult a Szegedi Tudományegyetem és a Kecskeméti Megyei Kórház Konzorciumban. A pályázat tartalma: 15 fı gyakorló ápoló képzés, foglalkoztatás mellett. A döntıbizottság márciusi döntése értelmében forintot nyert a konzorcium, melyet december 31-ig kell felhasználnia. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Humánerıforrás fejlesztése augusztusban forintot nyert a Kórház a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TÁMOP pályázatán a kórházban mobil team fejlesztésre és orvosi hiányszakmák megszőntetésének elısegítésére. Hiányszakmák képzési programja májusban a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TÁMOP Képzési díjtámogatása az intézmények számára a konvergencia régiókban 222 alkalmazott 18 féle képzésének támogatására forintot nyert a Kórház. Az elmúlt ciklus a kórház szempontjából meglehetısen vegyesnek ítélhetı meg, tekintettel arra, hogy a pozitívumok mellett a finanszírozás drasztikus változása (csökkenése) komoly nehézségeket okoz a mai napig a kórháznak. 21

25 6. Szociális ellátás Mottó: Mindjárt születésünk pillanatában szüleink jóságára, gondoskodására szorulunk. Késıbb, amikor betegségek gyötörnek minket és megöregszünk, megint mások gondoskodására és jóságára leszünk utalva. Mivel életünk kezdetén és végén mások törıdnek velünk, hogyan tudnánk mi életünk derekán nem törıdni másokkal? (Tendzin Gjaco: Törıdni másokkal) A megyei önkormányzat a szükséges bentlakásos ellátási formák megszervezésével járul hozzá a megye lakosságának szociális ellátásához. Ennek érdekében együttmőködik a megyében mőködı települési önkormányzatokkal, civil és egyházi szervezetekkel. Megyei önkormányzatunk, mint fenntartó január 1-ig - összesen hét megyei fenntartású szakosított szociális intézménnyel rendelkezett. Ellátási típus szerint ezek jellemzıen ápoló gondozó otthonok, de az intézményekhez lakóotthonok, átmeneti és nappali ellátást nyújtó intézmények is kapcsolódtak. Intézményeinkben összesen ellátott élt. Intézményeink közül a kaskantyúi, a solti, a bácsborsódi és a lajosmizsei több telephelyen mőködött. Rászorultság szerint idıskorúak, szenvedélybetegek, fogyatékosok és pszichiátriai betegek tartoztak az ellátotti csoportokba év elején a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat úgy döntött, hogy átalakítja a szociális intézményi struktúrát. Szakmai és gazdasági szempontokat mérlegelve öt intézménybıl két integrált szociális intézményt hoztunk létre, két intézmény önállóságát megtartottuk. A szervezeti összevonásokra január 1-tıl került sor. Azóta négy megyei fenntartású szakosított szociális intézmény mőködik a megyében, összesen ellátotti létszámmal. Ezek az intézmények az alábbiak: 1. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat İszi Napfény Integrált Szociális Intézménye Székhely telephely Sztv. szerinti besorolás férıhely Bácsborsód, Dózsa Gy. u. 9. Bácsalmás, Dugonics u. 35. Nagybaracska, Mohácsi u. 6. Gara, Köztársaság u. 1. Katymár, Sándortanya 20. Összes férıhely: 596 Ápolást, gondozást nyújtó idısek otthona Ápolást, gondozást nyújtó szenvedélybeteg otthona Ápolást, gondozást nyújtó idısek otthona Átlagos szintő elhelyezés Emeltszintő elhelyezés Ápolást-gondozást nyújtó idısek otthona Fogyatékos személyek ápolástgondozást nyújtó otthona, rehabilitációs részleg mőködtetésével Fogyatékos személyek ápolástgondozást nyújtó otthona

26 2. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Harmónia Integrált Szociális Intézménye Székhely telephely Sztv. szerinti besorolás férıhely Kaskantyú, Ápolást, gondozást nyújtó III. ker. 1. szenvedélybeteg otthona 95 Szenvedélybetegek Átmeneti Kaskantyú, Otthona 10 Hunyadi u. 71. Szenvedélybetegek Nappali Ellátó Szolgálata 22 Kaskantyú, Szenvedélybetegek rehabilitációs Úttörı u. 32 célú lakóotthona 10 Solt, Toldi M. u. 1. Fogyatékosok Ápoló - Gondozó Otthona 68 Solt, Balassi B. u. Fogyatékos személyek ápoló 13. gondozó célú lakóotthona 12 Solt, Kecskeméti Fogyatékos személyek ápoló u. 7. gondozó célú lakóotthona 11 Összes férıhely: 228 A kiskunhalasi és a lajosmizsei két intézményünk szakmai és gazdálkodási önállóságát megtartottuk, tekintettel azok földrajzi elhelyezkedésére, nagyságára és az ott folyó szolgáltatások jellegére. Ezen intézmények más szervezetekkel való integrálását szakmai szempontból nem tartottuk megvalósíthatónak. 3. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Fogyatékos Személyek Otthona Székhely telephely Sztv. szerinti besorolás férıhely Kiskunhalas, Ápolást, gondozást nyújtó pszichiátriai 235 Kırösi u. 16. betegek otthona Ápolást, gondozást nyújtó fogyatékos 120 személyek otthona Összes férıhely: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Nefelejcs Ház Idıskorúak Otthona Székhely telephely Sztv. szerinti besorolás férıhely Lajosmizse, Ápolást, gondozást nyújtó idısek 160 Dózsa Gy. u. 2. otthona Szabadszállás, Ápolást, gondozást nyújtó idısek 47 Honvéd u. 1. otthona Összes férıhely: 207 A szociális intézményekben a évben engedélyezett létszámkeret összesen 818 fı, ebbıl 510-en dolgoznak szakmai munkakörben. Az elmúlt négy évben 45 fıvel csökkent az engedélyezett dolgozói létszámkeret, a szakmai feladatellátásban 6 fıvel, az egyéb, intézményüzemeltetést biztosító munkakörökben 39 fıvel csökkent a dolgozói létszám. 23

27 Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007-év elején arról döntött, hogy január 1-jétıl nem kívánja önként vállalt feladatként ellátni a megyei önkormányzat kötelezı feladat ellátási körébe tartozó szenvedélybetegek és fogyatékos személyek szakosított szociális ellátását, és azokat átadja a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat részére. A feladat átadással párhuzamosan térítésmentes használatra átadta a az intézményi ellátás céljait szolgáló ingatlanokat is. Az átvett feladatok ellátására szolgáló telephelyek a BKMÖ Harmónia Szenvedélybetegek Otthona Országos Módszertani Központhoz kerültek szakmailag és gazdaságilag is integrálásra. A két önkormányzat közötti megállapodásnak megfelelıen az átvett ellátási feladatokat más településeken, saját intézményrendszerünkön belül oldottuk meg, az ellátásban részesülık elhelyezésérıl gondoskodtunk és az érintett telephelyeket megszőntettük, a térítésmentes használatba átvett ingatlanokat valamint ingó vagyont az átadó önkormányzatnak visszaadtuk A szociális és munkaügyi miniszter rendelete alapján a szociális módszertani intézmények kijelölésére és feladataira vonatkozó szabályok a beszámolási idıszakban megváltoztak június 30-ával megszőntek a megyei és országos módszertani intézmények, helyettük regionális rendszer került kialakításra. Így a korábban szenvedélybeteg ellátás területén országos módszertani intézményként mőködı BKMÖ Harmónia Integrált Szociális Intézmény és a megyei módszertani intézményi feladatokat ellátó BKMÖ İszi Napfény Integrált Szociális Intézmény korábbi miniszteri, illetve közgyőlési kijelölése megszőnt. A megyei módszertani intézmények megszőnése a megyei önkormányzati fenntartású szociális intézményekben folyó szakmai munkát véleményünk szerint hátrányosan érintette. A korábban közvetlen szakmai segítségnyújtás, tanácsadás, körülményesebbé vált. A szakmai munka tapasztalatainak átadása, elmélyítése, valamint a kapcsolatok ápolása érdekében a kaskantyúi Harmónia intézményünk 2008 év során sikeres nemzetközi Addiktológiai konferenciát szervezett. A BKM Közgyőlés Egészségügyi és Szociális Bizottsága kezdeményezésére 2008 óta hagyományteremtı szándékkal évente megünnepeltük a Szociális Munka Napját, melynek hivatalos idıpontja november 12. Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés decemberben vizsgálta felül és aktualizálta a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját, mely dokumentum meghatározta az intézményrendszer fejlesztésének és mőködtetésének 2010 év végéig terjedı feladatait. Az aktualizálás elıkészítéseként elvégeztük azon felméréseket, összehasonlításokat, melyek bemutatták a megelızı évek változásait a megye szociális szolgáltató és intézmény rendszerében. Megismertük az alap és szakosított ellátások iránti igények alakulását, az egyes ellátotti csoportok sajátosságaihoz kapcsolódó ellátórendszert és szolgáltatások helyzetét. A 2003-évben elfogadott alapkoncepcióban és a késıbbi felülvizsgálatokban prioritásokat fogalmaztunk meg, melyeket intézményfejlesztési törekvéseinkben érvényesíteni próbáltunk. Ezek voltak: 24

28 Ápolást, gondozást nyújtó intézményeink közül az idısek otthonaiban meglévı intézményi férıhelyek számának növelése, Intenzív gondozási egységek kialakítása, A rehabilitációs intézményi ellátás feltételeinek megteremtése különbözı ellátotti kategóriákban, Lakóotthoni bentlakásos intézményi ellátási forma férıhelyszámának fejlesztése, Hiányzó átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények létrehozása. Véleményezı munkával hozzájárultunk a kistérségek és települési önkormányzatok szociális koncepciót készítı, tervezı munkájához is. Fejlesztési elképzeléseink egy része a megfelelı pályázati lehetıségek hiányában nem valósulhatott meg. Az utóbbi években azt tapasztaltuk, hogy a bentlakásos intézmények korszerősítését célzó pályázatoknál hátrányban vannak a nagymérető, jelentıs ellátotti létszámról gondoskodó intézmények, a megyei önkormányzati fenntartású intézmények pedig jellemzıen ebbe a körbe tartoznak. Önkormányzatunk a szociális intézmények fenntartását, napi mőködtetését is csak jelentıs erıfeszítések árán tudta biztosítani, így pályázati források bevonása nélkül nem volt lehetıségünk fejlesztésekre. Különösen fájó gondunk ez a kiskunhalasi Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthonában, mely intézmény esetében hatósági szerzıdésben vállaltunk kötelezettséget december 31-ig a hatályos jogszabályi elıírásoknak megfelelı tárgyi feltételek biztosítására. Fejlesztési lehetıségek híján valószínősíthetı, hogy - ellenére a jelentıs várakozói létszámnak - csak a férıhelyek számottevı csökkentésével tudunk majd több év alatt a feltételeknek megfelelni. Az elmúlt idıszak legjelentısebb beruházása volt bentlakásos szociális intézményeink vonatkozásában, a bácsborsódi székhelyő İszi Napfény Idıskorúak Otthona bácsalmási és nagybaracskai telephelyeinek korszerősítése. A fejlesztésre a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Bentlakásos intézmények korszerősítése címő TIOP /1 kódszámú pályázaton nyertünk Ftot. A beszámolási idıszakban szociális szolgáltatásokat érintı új intézményi egység létrehozására, férıhely bıvítésére nem került sor. Elırelépés történt viszont intézményeink akadálymentesítésében. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat a DAOP Akadálymentesítés (Egyenlı esélyő hozzáférés biztosítása a közszolgáltatásokhoz) pályázati támogatással megvalósította a Harmónia Integrált Szociális Intézménye (6211 Kaskantyú III. kerület 1.) fıépületének komplex akadálymentesítését. Közel 30 millió Ft összköltségő fejlesztés megvalósításához az Önkormányzat 15 millió Ft vissza nem térítendı támogatásban részesült. Szintén pályázati támogatás segítségével valósult meg a Nefelejcs Ház Idıskorúak Otthona akadálymentesítése. Intézményeink többségénél ma még teljes körően nem biztosítottak az 1/2000. SzCsM rendeletben meghatározott szakmai létszámnormák. Két intézményünk esetében, hatósági szerzıdésben vállaltuk, hogy ez év végéig, illetve december 31-ig megfelelünk a hatályos jogszabályi rendelkezésekben elıírt szakmai létszámnormáknak, illetve képesítési elıírásoknak. 25

29 Az intézményekben külsı szervezetek és az évente elvégzett fenntartói vizsgálatok megállapítása szerint is megfelelı színvonalú szakmai munka folyt. Sajnos a kiskunhalasi Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthonát a ciklus végén méltatlan támadások érték,mely kapcsán jelenleg is vizsgálatok folynak. Mindezek megnehezítették a napi szakmai munkát és rengeteg energiát emésztettek fel és hónapok óta rendkívüli terhet ró az ott dolgozókra. A gazdasági és a társadalmi változások a szociális ellátórendszerre egyre nagyobb terhet rónak. Önkormányzatunknak egyszerre kellett megfelelni a növekvı igényeknek, a jogszabályi elvárásoknak és a minıségi ellátás követelményeinek. Az ellátó rendszer mőködıképességének megtartását és fejlesztését ebben a ciklusban is sikerült biztosítani. 7. Gyermekvédelem A gyermekvédelmi törvény alapján a gyermekvédelmi szakellátó rendszer fenntartása és mőködtetése a megyei önkormányzat kötelezı feladatai közé tartozik. A szakellátás keretében a családjukból kiemelt, gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekek és fiatal felnıttek biztonságát, korához és szükségleteihez igazodó gondozását, nevelését, egészséges személyiségfejlıdését kell biztosítanunk, ezért területi gyermekvédelmi szakszolgálatot, gyermekotthonokat és nevelıszülıi hálózatot mőködtetünk. A fı cél, hogy családias környezetben segítsük elı a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlıdését, személyiségének kibontakozását. Képessé tegyük az önálló életvitelre, segítsük a társadalmi beilleszkedésében, reszocializációjában. A feladat ellátásának érdekében a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 5 intézményben biztosítja a gyermekvédelmi szakellátó rendszerbe kerülı gyermekek és fiatal felnıttek ellátását: 1. BKMÖ Gyermekvédelmi Központja (nevelıszülıknél 1046, gyermekotthonokban 212 férıhely) 2. BKMÖ Bajai Közoktatási Intézménye és Gyermekotthona (32 férıhely) 3. BKMÖ Duna Menti Közoktatási Intézménye és Gyermekotthona (30 férıhely) 4. BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Gyermekvédelmi és Szociális Intézménye (40 férıhely) 5. BKMÖ İszi Napfény Integrált Szociális Intézménye garai telephelye (40 férıhely) (Az intézmények adatait a 7 sz. melléklet tartalmazza.) Az intézményekben összesen 1400 férıhelyen 1223 (2010. június 30-ai adat) ellátottról gondoskodnak. Üres férıhelyek száma 177 (nevelıszülıknél 154, gyermekotthonokban 23). A gyermekvédelmi intézmények nagy része határozott idejő mőködési engedéllyel rendelkezik, melynek oka minden esetben a szakalkalmazotti létszám (fıállású pszichológus) és a szakképzettségek hiánya. 26

30 A hatósági ellenırzések folyamatosan jelzik a szakmai létszámokkal kapcsolatos hiányosságokat a fenntartó felé, azonban a költségvetési megszorítások miatt a megoldás még várat magára. A szakmai munka tekintetében felmerülı problémák megoldására a fenntartó és az intézmények is megtették a szükséges intézkedéseket évben átadásra került a Napsugár Gyermekotthon (Kecskemét) új épülete, melyben 18 fı, súlyosan beteg, folyamatosan ápolásra szoruló 0-10 év közötti gyermekrıl gondoskodnak az ott dolgozó szakemberek. Baján az önkormányzat tulajdonában lévı lakótelepi lakásból 2008-ban 8 fı befogadására alkalmas külsı férıhelyet alakítottunk ki (Baja, Kölcsey F. u. 86), ahol olyan önálló életkezdés elıtt álló fiatalok kerülnek elhelyezésre, akik minimális segítségnyújtás mellett alkalmasak az önálló életvitelre tıl a Faragó Béla II. sz. Gyermekotthon módszertani feladatok ellátására kapott megbízást a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól a Dél-alföldi régió területén. Az elmúlt négy évben is Ft/év összeggel támogattuk a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló fıiskolai és egyetemi tanulmányokat folytató utógondozói ellátásban részesülı fiatalokat. A támogatásban évente 10 fı részesült. Az elmúlt négy évben önerıbıl és pályázati forrásokból, (összesen 163,69 M forintból) felújításra került 6 kecskeméti, 5 hajósi lakásotthon, valamint kialakításra került egy 32 fıs, négy lakóegységbıl álló gyermekotthoni rész a Juhar utcai többcélú intézményben. 8. Nemzetiségi feladatok A megyei önkormányzat nemzetiségi feladatait az alkotmányos követelmények és a kisebbségeket érintı mindenkor hatályos jogszabályok, a közgyőlés ezirányú döntései, valamint a kisebbségi szervezetekkel, önkormányzatokkal, szövetségekkel, intézményekkel kötött együttmőködési megállapodásokban foglaltak határozzák meg. Beszámolási idıszakban a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat úgy kötelezı, mint önként vállalt feladatai között is kiemelt figyelmet fordított a megyében élı nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesítésére, a nemzetiségi identitás megırzését szolgáló társadalmi és mővelıdési folyamatok segítésére és a kisebbségekkel történı együttmőködésre. Ennek keretében - döntései elıkészítésére és a döntések végrehajtásának szervezésére Nemzetiségi és Etnikai Kisebbségi Bizottságot hozott létre és mőködtetett - a megyei Nemzetiségi Központ útján biztosította az idıközben megalakult területi kisebbségi önkormányzatok mőködésének feltételeit, megyei nemzetiségi szövetségek, kisebbségi szervezetek helyiséghasználatát - évente meghatározott nemzetiségi feladatainak költségelıirányzatát megtervezte és fedezetét éves költségvetési rendeleteiben megteremtette - támogatást biztosított az általa létrehozott Bács-Kiskun Megyei Nemzetiségi Alapítvány közhasznú feladatainak ellátásához, hatékonyabb mőködéséhez 27

31 - megyei nemzetiségi rendezvények, nyelvi és hagyományırzı ifjúsági táborok, szakmai konferenciák, kiállítások közös szervezésével, támogatásával hozzájárult a nemzetiségek kulturális értékeinek gyarapításához, megırzéséhez, népszerősítéséhez - megyei szakmai kitüntetı díjak adományozásával és a legfontosabb területeken nyújtott támogatásokkal adott ösztönzést a nemzetiségi közélet fejlıdéséhez, intézmények és hagyományırzı közösségek oktatási-mővelıdési tevékenységének kibontakoztatásához A nemzetiségi és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos döntések elıkészítésében és végrehajtásában fontos szerep hárult a Nemzetiségi és Etnikai Kisebbségi Bizottságra, a megyei Nemzetiségi Központra és a Bács-Kiskun Megyei Nemzetiségi Alapítványra. Nemzetiségi és Etnikai Kisebbségi Bizottság A Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés a kisebbségi közösségekkel, önkormányzatokkal kialakult együttmőködési tapasztalatok alapján határozza meg évente aktuális feladatait. Döntéseinek elıkészítésére, végrehajtásának szervezésére alakuló ülésén jelen ciklusban is létrehozta Nemzetiségi és Etnikai Kisebbségi Bizottságát és feladatait, mőködésének általános szabályait az önkormányzat szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló rendeletében határozta meg. Feladatainak ellátásával összhangban a bizottság minden évben elfogadta munkatervét és ülésezési rendjét a közgyőlés üléseihez igazodóan alakította. A bizottság ülésein állandó napirendként tárgyalta a közgyőlési rendelettervezeteket, egyéb elıterjesztéseket és az aktuális nemzetiségi feladatokról szóló tájékoztatókat, míg külön beszámolók és tájékoztatók útján kísérte figyelemmel a kiemelt megyei nemzetiségi feladatok elıkészítését és végrehajtását, a területi kisebbségi önkormányzatok mőködését és támogatási feltételrendszerét, valamint a Nemzetiségi Központ tevékenységét. Megyei Nemzetiségi Központ A Nemzetiségi Központot a megyei önkormányzat 1994-ben hozta létre és azóta mőködteti a kisebbségekkel kapcsolatos tevékenységek minél teljesebb körő ellátása érdekében. Az intézményben a nemzetiségi szövetségekkel kötött megállapodások alapján önálló helyiséget biztosított a német és a horvát szövetségek megyei irodáinak, továbbá térítésmentes használatot és szolgáltatásokat valamennyi megyében mőködı kisebbségi szervezetnek, önkormányzatnak testületi üléseik és rendezvényeik lebonyolításához. A megyei önkormányzat a Nemzetiségi Központban teremtette meg a területi kisebbségi önkormányzatok mőködésének feltételeit, emellett több nemzetiségi szervezetnek is székhelye az épület. A Nemzetiségi Központ: - koordinálta és szervezte a megyei önkormányzat és állandó bizottsága feladatait - biztosította a megyei nemzetiségi szervezetek és kisebbségi önkormányzatok mőködési feltételeit, segítette munkájukat és ellátta azok adminisztrációs teendıit 28

32 - szervezte és bonyolította a kisebbségi vezetık szakmai képzéseit, programjait, fórumait - elıkészítette és szervezte a kiemelt megyei nemzetiségi kulturális és hagyományırzı rendezvényeket, a Duna-Tisza közén élı népcsoportok hagyományait feltáró néprajzi konferenciát, nemzetiségi hagyományırzı gyermek és ifjúsági fesztivált - együttmőködött a megyei és települési kisebbségi önkormányzatokkal, intézményekkel, hivatalokkal különbözı rendezvények, pályázatok elıkészítésében és megvalósításában. A Nemzetiségi Központ a beszámolási idıszakban eredményesen készítette elı, koordinálta, illetve hajtotta végre a megyei nemzetiségi feladatokat, biztosította a kisebbségi önkormányzatok, nemzetiségi szervezetek mőködési feltételeit, folyamatosan segítséget nyújtott eseti megkeresésekre is a hozzá forduló kisebbségi önkormányzatoknak, szervezeteknek, intézményeknek. Bács-Kiskun Megyei Nemzetiségi Alapítvány Bács-Kiskun megyében a nemzetiségi feladatok végrehajtását segíti a megyei önkormányzat által létrehozott Nemzetiségi Alapítvány, amely 1990 óta folyamatosan mőködik, 1998 óta közhasznú szervezetként. A megyei önkormányzat hosszú távú megállapodás keretében az elmúlt négy évben is támogatást biztosított az alapítvány közhasznú feladatai megvalósításához, hatékonyabb mőködéséhez. Az alapítvány az elmúlt években is támogatta a megye területén élı nemzetiségek nyelvi-kulturális hagyományai megırzését, fejlesztését, nemzetiségi közösségek megerısödését. Az alapítvány pályázatain keresztül különös gondot fordított a helyi hagyományırzı közösségek mőködési feltételinek javítására, kulturális kezdeményezéseik és hagyományırzı táboraik támogatására. Ösztönözte a népi tánc és zenei kultúra oktatását és az erre irányuló nevelési folyamatokat, valamint egy-egy település kulturális arculatát is sokszor meghatározó nemzetiségi rendezvény szervezését. Területi kisebbségi önkormányzatok A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény módosítása a területi kisebbségi önkormányzati szint létrehozásával új kötelezı feladatot keletkeztetett a megyei önkormányzat számára. A márciusában megtartott választások eredményeként Bács-Kiskun megyében cigány, horvát és német megyei kisebbségi önkormányzatok alakultak és kezdték meg mőködésüket. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat önként vállalt feladatként megelızıen is figyelemmel kísérte és segítette a megye területén élı kisebbségek jogainak érvényesülését, a kisebbségi közösségek tevékenységét, a törvény azonban már egzakt módon meghatározta feladatait: - a testületi mőködéshez igazodó helyiséghasználat biztosítása - a postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátása, ezzel járó költségek viselése 29

33 A feladatkör eredményes ellátása szükségessé tette az addigi kapcsolatrendszer áttekintését, a megyei önkormányzat és a területi kisebbségi önkormányzatok intézményesített együttmőködését, melynek részletes szabályai együttmőködési megállapodásban kerültek megfogalmazásra az alábbi területekre kiterjedıen: 1. Mőködési feltételek biztosítása A megyei önkormányzat a testületi mőködéshez igazodó helyiség használatát a Nemzetiségi Központ Baja, Szabadság u. 23. szám alatti épületében biztosította, a szükséges berendezési és felszerelési tárgyakkal együtt a területi kisebbségi önkormányzatok számára. Ugyanitt biztosította a testületi mőködéshez kötıdı postai kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátását és viselte az ezzel járó költségeket. A hivatal e körben a következı feladatokat látta el: - a kisebbségi önkormányzatok testületi üléseinek elıkészítésével összefüggésben a meghívókat, elıterjesztéseket, tájékoztató anyagokat legépelte, kiküldte - az üléseket követıen a határozatokat rögzítette, a jegyzıkönyveket legépelte, azt törvényes határidıben továbbította, valamint a döntések végrehajtásához szükséges írásos intézkedéseket, leveleket, dokumentumokat legépelte, sokszorosította, továbbította. A kisebbségi önkormányzatok a testületi mőködésükkel összefüggı rendezvényeikhez, programjaikhoz igénybe vehették a Nemzetiségi Központ erre a célra szolgáló helyiségeit. A helyiséghasználattal és a kapcsolódó szolgáltatásokkal összefüggı feladatokat a megyei önkormányzat a Nemzetiségi Központ munkatársainak közremőködésével látta el. 2. A kisebbségi önkormányzatnak nyújtott támogatások A megyei önkormányzat a kisebbségi önkormányzatok mőködéséhez a központosított állami támogatáson felül lehetıségeinek függvényében pénzügyi támogatást nyújtott, amelynek összegét mindenkori költségvetési rendeletében határozta meg. Ezen felül további mőködési feltételek biztosításával irodaszerek, internet csatlakozás, stb. segítette munkájukat. Megyei nemzetiségi feladatok ellátására évente célelıirányzatot fogadott el, amelynek felosztására tett bizottsági javaslatokat a közgyőlés elnöke hagyta jóvá. 3. A közgyőlés és bizottságai döntéshozatalában való részvétel - A megyei önkormányzat biztosította a kisebbségi önkormányzatok törvényen alapuló egyetértési, véleményezési, megkeresési és kezdeményezési jogosultságai gyakorlását: - kikérte a kisebbségi önkormányzatok véleményét az általa képviselt kisebbségeket e minıségében érintı önkormányzati rendeletek tervezetérıl - a kisebbségeket érintı elıterjesztések elkészítésében közremőködési, konzultációs, illetve véleményezési lehetıséget biztosított - A kisebbségi önkormányzatok elnökei tanácskozási joggal részt vehettek a közgyőlés és a kisebbségi ügyekkel foglalkozó Nemzetiségi és Etnikai Kisebbségi Bizottság ülésein. A meghívót, elıterjesztéseket részükre a hivatal megküldte. 30

34 4. A kisebbségi önkormányzat tevékenységének szakmai segítése A megyei önkormányzat a hivatal szakmai apparátusán keresztül segítette a kisebbségi önkormányzatok tevékenységét, az érdemi kapcsolatrendszer kialakítása céljából: - meglévı médiakapcsolatai felajánlásával segítette a kisebbségi önkormányzatok PR tevékenysége, programjai, rendezvényei megismertetését és népszerősítését - közremőködött a Kisebbségek Napja (évente december 18-án) alkalmából rendezendı programok megszervezésében és viselte költségeit - kikérte a kisebbségi önkormányzatok javaslatát a közgyőlés éves munkatervéhez, valamint a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Bács-Kiskun Megyéért Díj és a szakmai kitüntetı díjak adományozására vonatkozóan - figyelemmel kísérte a kisebbségi önkormányzat munkáját állandó bizottságán keresztül 5. Együttmőködés a gazdálkodás végrehajtására A kisebbségi önkormányzat költségvetése az államháztartás részét képezi, ahhoz teljes pénzforgalmával kapcsolódik. Gazdálkodására az államháztartás mőködési rendjére, illetıleg a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és költségvetési kötelezettségének rendjére vonatkozó szabályok irányadóak. A kisebbségi önkormányzatok saját hatáskörben határozták meg a költségvetésüket, a zárszámadásaikat, a rendelkezésükre bocsátott források felhasználását. A gazdálkodásuk végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Közgyőlés Hivatala látta el. A területi kisebbségi önkormányzatok és szerveik feladat- és hatásköreiket üléseiken meghozott döntéseik útján gyakorolták, 9 fıs képviselıtestületeik a szervezeti és mőködési szabályzataikban meghatározott számú ülést tartottak, rendkívüli ülés összehívását számos ok indokolta. A kötelezıen mőködtetendı Pénzügyi Bizottságok és létrehozott egyéb bizottságok a képviselıtestületi ülések feladatkörüket érintı napirendjeikhez igazodóan üléseztek képviselıtestület ülések száma hat. száma ülések száma hat. száma ülések száma hat. száma ülések száma hat. száma Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat Bács-Kiskun Megyei Horvát Önkormányzat Bács-Kiskun Megyei Német Önkormányzat Az üléseken fıjegyzı megbízásából részt vett a nemzetiségi referens, aki gondoskodott az ülések elıkészítésérıl, elıterjesztések elkészítésérıl, törvénysértés 31

35 észlelése esetén azt jelezte, gondoskodott a jegyzıkönyvek, határozatok elkészítésérıl, azok továbbításáról. A jegyzıkönyvvezetéssel, egyéb adminisztrációval járó feladatokat, házipénztár kezelését és elszámolását nemzetiségi ügyintézı végezte, aki gondoskodott a testületi mőködéssel kapcsolatos dokumentumok tárolásáról és nyilvántartásáról is. A megyei önkormányzat és a területi kisebbségi önkormányzatok közösen végzett munkájának és együttmőködésének értékelése kapcsán megállapítható: A területi kisebbségi önkormányzatok mőködését dinamizmus, tenni akarás jellemezte, ugyanakkor az is nyilvánvalóvá vált, hogy a megyei önkormányzat szakmai segítsége és támogatása, valamint szoros együttmőködés szükséges ahhoz, hogy betölthessék azt a funkciót, amelyre a jogalkotás révén hivatottak. Együttmőködı felek kölcsönösen törekedtek arra, hogy a Magyar Köztársaság Alkotmányában, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekrıl szóló törvényben biztosított kisebbségi jogok érvényesüljenek, és megvalósulhassanak azok az együttmőködési célok, amelyek - egyrészt a területi kisebbségi önkormányzatok társadalmi elismertségének elısegítésében, közügyekben való részvételük elımozdításában - másrészt mőködésük technikai feltételeinek megteremtésében, törvényességének biztosításában, valamint érdemi tartalommal történı megtöltésében fogalmazódtak meg. Összességében a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat években is következetesen vállalta a nemzeti és etnikai kisebbségek érdekeinek képviseletét és lehetıségeihez képest támogatta azok kultúrájának, önazonosságának védelmét annak érdekében, hogy a megyében élı kisebbségek szabadon ápolhassák hagyományaikat, megırizhessék nyelvi, kulturális identitásukat és érvényesíthessék egyéni és közösségi jogaikat. 32

36 1. Költségvetési gazdálkodás III. Az önkormányzat gazdálkodása, pénzügyei A megyei önkormányzatnak a most lezáruló ciklusidıszakban a folyamatosan szőkülı pénzügyi forrásokkal és a világgazdasági válság okozta romló gazdasági környezettel kellett szembesülnie, melyet tovább tetézett a kormányzatnak a megyei önkormányzatokkal szembeni hátrányos megkülönböztetı gazdaságpolitikája. Az, hogy az elmúlt idıszakban a megyéket sújtó példátlan mérető központi forráselvonás és a saját bevételeket jelentısen csökkentı jogszabályi módosítások ellenére is mőködıképességünket meg tudtuk ırizni, a feladatainkat el tudtuk látni, az intézményrendszert mőködtettük és jelentıs fejlesztéseket kezdtünk meg, illetve részben már befejeztünk, annak köszönhetı, hogy tudatos, fegyelmezett gazdálkodást folytattunk, a szükséges és elkerülhetetlen kiadáscsökkentı lépéseket végrehajtottuk és a kötvénykibocsátással a fejlesztésekhez szükséges saját forrásokat, valamint a kötvénybıl származó igen jelentıs hozamból a mőködési hiányunkat legalább részben finanszírozni tudtuk. Bevételek alakulása A megyei önkormányzat évi bevételeinek alakulásáról a 8.sz. melléklet és az alábbi ábrák adnak tájékoztatást évekre vonatkozóan az éves zárszámadások teljesítési adatai, 2010-re vonatkozóan pedig a féléves beszámolóban szereplı módosított elıirányzatok szerepelnek. BKMÖ összesített bevételének megoszlása között Állami támogatás és átengedett együtt Átvett pénzeszközök ( OEP nélkül) Saját bevételek Hitelek kölcsönök OEP-tıl átvett pe. (Kórház üzem.) Elızı évi pénzmaradvány Értékpapír értékesítés Kötvény árfolyam nyereség 33

37 BKMÖ bevétele évek között, évenkénti bontásban ezer Ft év év év év mód ei. év Kötvény árfolyam nyereség Értékpapír értékesítés Elızı évi pénzmaradvány OEP-tıl átvett pe. (Kórház üzem.) Hitelek kölcsönök Saját bevételek Átvett pénzeszközök ( OEP nélkül) Állami támogatás és átengedett együtt Az elmúlt négy év alatt az önkormányzat összes bevétele 124,3 milliárd Ft volt, mely nem tartalmazza az átmeneti hitelek összegét, ez 34,5 %-kal haladja meg az elızı ciklus összbevételét, mely 92,4 milliárd Ft volt. A bevételek összege a négy év alatt ugyanakkor csak 7,6 %-kal, 30,3 milliárd Ft-ról 32,6 milliárd Ft-ra tudott nıni, az alábbi ábra szerint. A BKMÖ bevételeinek alakulása évek között év év év év mód ei. 34

38 A bevételek évek közötti alakulását a központi források, a saját bevételek, az átvett pénzeszközök fıként pályázatokon elnyert támogatások és a kötvénykibocsátásból származó források nagyságrendje és ezek változásai határozzák meg. A központi költségvetésbıl származó források nagysága a négy év viszonylatában folyamatosan csökkenı tendenciát mutat. A központi források közül az állami hozzájárulás és a személyi jövedelemadó átengedés szolgálnak a mőködési feladataink költségeinek támogatására. Ezek együttesen is folyamatosan csökkentek, összhangban a központi költségvetés helyzetének romlásával és a kormányzati megszorító intézkedésekkel. Központi költségvetésbıl származó bevétel alakulása évek között, évenkénti bontásban ezer Ft év év év év mód. ei. év privatizáció személyi jövedelemadó egyéb felhelmozási célú állami hozzáj fejlesztés LEKI támogatás fejlesztés TEKI támogatás fejlesztés CÉDA támogatás fejlesztés címzett támogatás fejlesztés céltámogatás egyéb mőködési célú állami hj. (5.sz. mell.) normatív állami hozzájárulás(kötött felh.) normatív állami hozzájárulás (3.sz. mell.) A fejlesztési célú állami támogatások csökkenése összefüggésben van az állami fejlesztési támogatások (pl. címzett támogatás, decentralizált támogatások) megszőnésével, ezeket az Európai Uniós pályázati források váltották fel, melyekbıl származó bevételek nem itt, hanem az átvett pénzeszközök között jelennek meg. 35

39 A BKMÖ saját bevételének alakulása évek között Adatsor év év év év mód ei. A saját bevételek összege a négy év alatt 24,0 milliárd Ft-ot tett ki, az elsı három évben emelkedı tendenciát mutatott, majd 2010-ben jelentısebben visszaesett. A saját bevételeknél a legmeghatározóbb tétel az illetékbevétel, mely a ciklusidıszak alatt 8,2 milliárd Ft bevételi lehetıséget jelentett, ez az összes saját bevétel 34 %-át teszi ki. Az illetékbevétel szemben az elızı négyéves ciklussal, ahol is folyamatos emelkedés történt az elmúlt négy esztendıben csak 2007-rıl 2008-ra tudott növekedni, ezt követıen, részben az Illetékhivataloknak az APEH-hoz történt átszervezése, részben az illetékfizetési szabályoknak az önkormányzatokra nézve kedvezıtlen módosítása miatt folyamatosan csökkent, a csökkenés 2008-ról 2010-re összességében közel 600 millió Ft. Az illetékfizetési szabályok módosításából eredı bevételkiesést az önkormányzatok semmilyen forrásból nem kapták meg. 36

40 A BKMÖ illetékbevételének alakulása évek között év év év év mód ei. A BKMÖ illetékbevételének alakulása évek között év év év év mód ei. A megyei önkormányzat most lezáruló ciklusának egyik legnagyobb horderejő, hosszú távú kihatással járó döntése volt a kötvény kibocsátásáról szóló határozat, decemberében. A közgyőlés 5 milliárd Ft értékő, CHF névértékő, 20 éves futamidejő kötvény kibocsátásáról döntött, melynek elsıdleges célja, hogy megteremtse a szükséges saját forrást az Európai Uniós pályázatokhoz és a saját erıs beruházásokhoz, ezzel megalapozva a következı évek fejlesztéseit. 37

41 A kötvényforrást 5 év türelmi idı után, 2012-ben kell elkezdeni visszafizetni június 30-án a kötvényforrásból E Ft állt rendelkezésre (MNB középárfolyammal számolva), miközben az elmúlt idıszakban közel 261 millió Ft kamatkifizetés történt és millió Ft felhasználása történt meg. Fentiekbıl kitőnik, hogy az eddigi lehívásokra és kifizetésekre az elért hozam teljes mértékben fedezetet nyújtott, a tıkébıl még nem történt felhasználás. A kötvénybıl származó bevétel eredményes befektetésének köszönhetıen a realizált összes nyereség meghaladta az millió Ft-ot. A válság hatásaként megemelkedett árfolyamok ugyanakkor a kötvénybıl származó tartozásállomány forint értékét is jelentısen növelik. Kiadások alakulása A ciklus idıszakában az önkormányzatnál teljesített (2010. év esetében tervezett) összkiadás 109,8 milliárd Ft, a négy éven belül 2007-rıl 2008-ra jelentısebb növekedés, 2009-ben csökkenés, míg 2010-ben ismét növekedés tapasztalható. A BKMÖ összesített kiadásának megoszlása évek között Mőködési kiadások összesen Felhalmozási kiadások összesen Célfeladatok Hitel kölcsön Céltartalékok Általános tartalék Értékpapír vásárlás A kiadásokon belül meghatározó, 80,94 %-ot képviselnek a mőködési jellegő kiadások, melyek a évi enyhe növekedést követıen folyamatosan csökkennek. A közel 10 %-ot kitevı fejlesztési kiadások 2007-tıl kezdıdıen két éven keresztül csökkentek, 2010-re viszont jelentısen megemelkedtek, köszönhetıen a meginduló, nagy összegő pályázatos beruházásoknak. 38

42 BKMÖ kiadásainak alakulása évek között, évenkénti bontásban ezer Ft Értékpapír vásárlás Általános tartalék Céltartalékok Hitel, kölcsön Célfeladatok Felhalmozási kiadások összesen Mőködési kiadások összesen mód. ei. év A megyei önkormányzat ciklusidıszakra vonatkozó kiadásait a 9. sz. melléklet tartalmazza. A mőködési kiadások több mint 95 %-át az intézményrendszer mőködését biztosító fenntartói finanszírozási kiadás jelenti, a fennmaradó hányad a központi gazdálkodás kiadása. Az intézményeink mőködéséhez a négy év alatt összességében több mint 83 milliárd Ft-ot biztosítottunk. Ezen összeg évek közötti megoszlása követi a saját bevételek alakulásának a tendenciáját. Megyei fenntartású intézmények finanszírozása évek között, évenkénti bontásban Kórház GESZ Üdülık összesen Közmőv-i, közgyőjt-i intézmények összesen Szociális intézmények összesen Gyermekvédelmi Kp. Oktatási intézmények összesen Az idıszak folyamán a mőködés finanszírozását szolgáló központi támogatások összege az OEP támogatással együtt 64,7 milliárd Ft volt, tehát a finanszírozási 39

43 lefedettség 77 %-os mértéket jelentett. Ugyanez az arány a kórház adatai nélkül 62,5 %. A különbözetet az önkormányzatnak egyébként is csökkenı saját forrásaiból kellett megteremtenie és biztosítania. Az intézményeknek nyújtott támogatás intézményenkénti és évenkénti összegeire vonatkozó adatokat a 10. sz. melléklet, a finanszírozás és a központi támogatások arányának évenkénti alakulását pedig a 11. sz. melléklet tartalmazza. A mőködést szolgáló központi források csökkenésével és a saját bevételi lehetıségek szőkülésével párhuzamosan szükségessé vált az intézményi rendszerben takarékosságot célzó intézkedések, átszervezések végrehajtása, melynek eredményeként sor került intézmények integrációjára (pl. Bácsborsód Szociális Otthon) kismértékő létszámcsökkentése, de alapvetı célkitőzés volt az intézményi kör megtartása és a lehetıségek szerint a munkahelyek megırzése. Ezért a létszámcsökkentések elsısorban a nyugdíjas munkavállalókat érintették és csak kis létszámban az aktív korú dolgozókat. Az önkormányzat fejlesztési kiadása a ciklus négy éve során megközelíti a 10,5 milliárd Ft-ot, melynek több mint 50 %-át a évre elıirányzott fejlesztések kiadásai teszik ki. Az évek szerinti megoszlást szemlélteti az alábbi diagram, melybıl látszik, hogy évi viszonylag magasabb teljesítés után 2008, 2009-ben csökkentek a beruházásokra fordított kiadások, míg, 2010-ben egy nagymértékő emelkedés látszik. Ennek magyarázatát az adja, hogy 2007-ben fejezıdött be egy nagyobb összegő, címzett támogatással megvalósított kórház rekonstrukció. A következı két év során kisebb volumenő beruházások történtek és az Európai Uniós pályázataink elıkészítése zajlott, melynek eredményeként 2010-ben és a következı néhány évben mód nyílik jelentıs költségvetéső, kiemelt nagyberuházások megvalósítására is. ezer Ft A BKMÖ felhalmozási kiadásainak alakulása évek között mód. ei. év 40

44 2. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat fejlesztései, beruházásai A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat a közötti idıszakban is kiemelt hangsúlyt fektetett az Intézményei és a megye fejlesztésére. A tervek megvalósítása érdekében elsıdleges fedezeti forrást a különbözı pályázatokon elnyerhetı támogatások jelentették. Az EU-s pályázatok fogadására felkészülés jegyében, a Hivatal dolgozói különbözı képzéseken vettek részt a Közigazgatási Hivatal szervezésében. A Hivatal év végén és 2007-ben a megye települési önkormányzatai részére nagysikerő szakmai napok rendezvénysorozatot indított, a közötti tervezési idıszakra vonatkozó, az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében rögzített fejlesztési prioritások és azok mentén megjelenı pályázatok ismertetésére. A rendezvényeken a ROP Irányító Hatóság és a Közremőködı Szervezetek munkatársai tartottak gyakorlati, szakmai ismertetıket. A települési önkormányzatok tájékoztatása a Hivatal pályázatfigyelı rendszerén keresztül napjainkban is folyamatos. A Megyei Önkormányzat a beszámolási idıszakban, a nehéz gazdasági helyzet ellenére is, kihasználva a lehetıségeket, folyamatosan pályázott, és a 14,5 milliárd forint fejlesztési összköltségő projektjei megvalósításához - hazai és EU-s társfinanszírozású pályázatok keretében - 12,8 milliárd Ft vissza nem térítendı támogatásban részesült. Ezekhez a fejlesztésekhez 1,7 milliárd Ft. önerıt biztosít. A projektek tervezése és a pályázatok készítése elsıdlegesen a Hivatal munkatársainak a feladata. A hazai forrásokra benyújtott pályázatokat kizárólag belsı munkatársak készítették év II. félévétıl jelentısen megváltozott a pályázati rendszer, a tisztán hazai forrásból finanszírozott pályázati lehetıségek csak korlátozottan és kis keretösszeggel álltak rendelkezésre. A jelentısebb fejlesztési forrásokat az EU-s társfinanszírozású pályázati rendszer keretében lehetett és lehet pályázni. Vezetıi döntés eredményeként az Uj Magyarország Fejlesztési Terv Operatív Programjai mentén meghirdetett pályázatok készítése is elsıdlegesen a Hivatal munkatársai feladata. Ez a gyakorlat érvényesült a támogatott projektek megvalósítására létrehozott kötelezı projektmenedzsment szervezetek személyi összetételének meghatározásakor is. Külsı tanácsadói közremőködést kizárólag akkor vettünk igénybe, ha az olyan speciális szakismeretet igényelt, amely a Hivatalban nem állt rendelkezésre. A jól mőködı pályázati tevékenység eredményeként valamennyi EU-s támogatásra benyújtott önkormányzati pályázat a Bíráló Bizottságok döntése alapján szakmailag megfelelt és egy kivételével amely forráshiány miatt került elutasításra - támogatásban is részesült. 41

45 2.1. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Európai Uniós társfinanszírozással megvalósuló beruházásai Megyei kórház fejlesztése Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program támogatási rendszeréhez az Infrastruktúra-fejlesztés támogatása az egészségpólusokban címő kétfordulós pályázati felhívás második fordulójára benyújtott Kecskeméti Gyógyintézeti Központ hatékony egészségügyi rendszer Bács- Kiskun megyei modellje címő TIOP /2F/ jelő projekt a augusztus 11-én született döntés alapján millió forint összegő támogatásban részesült. Az összesen millió forint költségő projekt támogatási szerzıdése szeptember 3-án létrejött. A három évre tervezett projekt megvalósításának befejezése évre várható. A fejlesztés a szükségletekre, változásokra rugalmasan reagáló, magas technikai színvonalú ellátások hozzáférhetıségét biztosítja erıforrás koncentrációval, struktúra racionalizálással, koordinációval. A komprehenzív ellátás érvényesülése mellett a szakmai, fizikai integráció létrejön a centrum funkciók bevezetésével a vezetı halálokok, gyermekellátás, társszakmák területén. A gyógykezelés teljes vertikuma bevezetıdik, hiányterületek pótlódnak: Szív- és érrendszeri diagnosztikai és terápiás Mátrix Regionális Fej - Nyak Sebészeti Mátrix Anya-Gyermek Mátrix Korszerő Központi diagnosztika Korszerő Info-kommunikáció, telemedicína rendszer A Gyógyintézeti Központ a térségben "mágnes kórházként" funkciónál a centralizálás, komplex ellátások, mátrix típusú munkaszervezés, team jellegő ellátás, telemedicina bevezetésével, a telephely megszüntetése érdekében m 2 hasznos alapterülető építés-bıvítés, és m 2 területet érintı átalakítás-felújítás, valamint 269 fajta, összesen 454 db korszerő orvosi, ápolási gép-mőszerek beszerzése, komplex akadálymentesítés és hatékony partneri együttmőködések által. Hajós Érseki Kastély rekonstrukciója Az Európai Regionális Fejlesztési Alap 84 százalékos társfinanszírozásával a Hajósi Érseki Kastély a térség, a megye és a régió egyik legvonzóbb kulturális, turisztikai attrakciójává válik. A megye vezetése 2007-ben határozott arról, hogy a tulajdonában lévı, kihasználatlanul álló páratlan szépségő, országosan is egyedülálló mőemlék barokk épületet megmenti, pályázati támogatással és jelentıs önerı hozzáadásával felújítja. A barokk stílusú kastélyt gróf Patachich Gábor kalocsai érsek építette az es években vadászkastély céljára ben gróf Batthyány József érsek kibıvíttette, ekkor nyerte el mai formáját ben árvaházzá alakították és ezt a funkciót töltötte be 1998-ig. Felújítást követıen a Bács-Kiskun Megyei Múzeumi Szervezet kiállítóhelyeként fog üzemelni. 42

46 A kastély fıépülete a projekt keretében teljes egészében megújul, külsı homlokzata visszanyeri eredeti színét, a belsı terek a restaurálást követıen a barokk szín és formavilágot mutatják be. A fıépület emeleti termeiben, állandó kiállítás keretében bemutatásra kerül a fıúri életforma ( díszterem, szalonok, háló- és dolgozószoba ). A földszinten helyet kap a vadászati-, borászati- és a kistérségben élı nemzetiségek kultúráját bemutató kiállítás a hajósi búcsú sokszínőségén keresztül. Idıszaki kiállítótérben helyi, megyei és külföldi képzımővészek alkotásai kerülnek bemutatásra. A Kastélyban a modern kor követelményeinek megfelelıen, különlegesség lesz minden kiállítótérben a stílusnak megfelelı zenei hangzás biztosítása, különbözı informatika és multimédiás eszközök alkalmazása. Rendelkezni fog családbarát szolgáltatásokkal, múzeumi foglalkoztatóval, kávézóval és ajándékbolttal. Szolgáltatásai akadálymentesen elérhetık. Az udvar az eredeti kıoszlopokkal, látványos, egyedi barokk kertté alakul, sétányokkal és szökıkutakkal díszítve. A kastély átadásának tervezett idıpontja szeptember vége. A pályázat összköltsége 563 millió Ft, melyhez a pályázati támogatás 472 millió Ft, az önerı 90 millió Ft. A Kastély, a tervezett a szeptemberi átadást követıen a nagyközönség elıtt megnyílik. A projekt zárás tervezett idıpontja: november 30. A pályázat keretében Hajóson közvetlenül 6 új munkahely teremtıdik. Az Önkormányzat feladatának tekinti a megyei turizmus fellendítését, amely közvetve gazdasági növekedést is eredményez. Ennek egyik alappillérévé kívánja tenni a Hajósi Érseki Kastélyt és mellette Érsekcsanád Veránka szigeten a tulajdonában lévı üdülıkomplexumot. Érsekcsanád-Veránka szigeti üdülı fejlesztése Az üdülı szolgáltatásainak minıségi korszerősítéséhez, a 198 millió Ft-os fejlesztéshez az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-Alföldi Operatív Program támogatási rendszerébe benyújtott a Minıségi turizmus feltételeinek megteremtése Veránka-szigeten Csend és nyugalom, pihenés a természetben címő pályázata ,- Ft összegő, vissza nem térítendı támogatásban részesült. Az elnyert támogatás felhasználásának célja a festıi környezetben lévı Nemzeti Parki és a Natúra 2000 program részét is képezı Veránka-szigeten, az Önkormányzat tulajdonában lévı üdülıkomplexum fıépületének fejlesztése, melynek eredményeképpen egy a szigetre látogatók minden igényét kielégítı 10 db, 2 ágyas, pótágyazható, fürdıszobával ellátott szobaegységbıl, valamint 100 fı vendéglátására is alkalmas a HACCP feltételeknek is megfelelı étterembıl álló II. osztályú panzió valósul meg. A sziget 974 ha területő, ebbıl 1,1394 ha van az Önkormányzat tulajdonában, melyen a fejlesztés tárgyát képezı fıépületen kívül található még egy vadászház, illetve a 2005-ben épült 16 fı elhelyezésére alkalmas 4 db ikerház. 43

47 Veránka földrajzi fekvése egyedülálló, mivel kizárólag vízi úton közelíthetı meg. A zavartalan mőködés hátterét, az Önkormányzat tulajdonában lévı két 20, illetve 60 személyes hajó biztosítja. A panzió szolgáltatásainak bıvítéseként szabadtéri fızıhely, sportpálya, játszótér is létesül a szigeten. A projekt év elején indult és várhatóan december 15-ig befejezıdnek a munkálatok, a Veránka-szigeti panzió elején nyitja meg kapuit természetkedvelı vendégei elıtt. Egyéb jelentıs uniós társfinanszírozással megvalósult fejlesztések A Dél-alföldi Regionális Operatív Program, DAOP kódszámú pályázati forrásának támogatásával 2009-ben valósult meg a kaskantyúi Harmónia Integrált Szociális Intézménye és a dunavecsei Közoktatási Intézmény és Gyermekotthon komplex akadálymentesítése. A lajosmizsei Nefelejcs Ház Idıskorúak Otthona akadálymentesítése Norvég Alap társfinanszírozásával jött létre. Ezen fejlesztések minıségi javulást eredményeztek az ellátórendszerben és lehetıvé teszik a szolgáltatások elérését a mozgásukban-, látásukban- és hallásukban akadályoztatottak számára az esélyegyenlıség jegyében ban megjelent a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program, TIOP pályázat Bentlakásos Intézmények korszerősítése - 94 %-os támogatási aránnyal teremtett lehetıséget arra, hogy a gyermekvédelmi rendszer infrastruktúrájának fejlesztése, korszerősítése megvalósulhasson. A Kecskemét, Juhar utcai Közoktatási, Gyermekvédelmi és Szociális Intézményében 4 db egyenként 8 férıhelyes lakóegységes gyermekotthon létesült. Ezzel az átalakítással az intézményben évek óta meglévı szakmai probléma oldódott meg. Felújításra került továbbá az intézmény fenntartásában álló Kecskemét, Páfrány utcai lakásotthon. Szintén ezen pályázat keretében újultak meg a Gyermekvédelmi Központ lakásotthonai, Hajóson 5 db, Hetényegyházán 3 db és Katonatelepen 2 db Az érintett lakásotthonok több éve épültek, korszerősítésükre eddig forrás hiányában nem került sor. A pályázati támogatással olyan jelentıs, az energiahatékonyságot is növelı fejlesztések valósultak meg, mint a külsı szigetelés, a főtési rendszerek korszerősítése. A felújított intézmények átadása 2009 februárjában megtörtént. A Kecskemét, Juhar utcai Közoktatási, Gyermekvédelmi és Szociális Intézmény kollégiumi szárnyának fejlesztésére benyújtott DAOP pályázat elsı fordulója alapján a projekt javaslat elızetes támogatásban részesült. A pályázat 2. fordulójának kidolgozása folyamatban van. Konzorciumi partnerként, - mint a bajai Thürr István Múzeum fenntartója - részt veszünk a DAOP pályázatban, ennek keretében felújításra kerül a múzeum homlokzata és tetıszerkezete. Az Uniós forrásból megvalósult fejlesztések összefoglaló adatait 12 sz. melléklet tartalmazza. 44

48 2.2. Hazai forrásból megvalósult beruházások A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat a közötti idıszakban forint közel 84 millió forint értékő fejlesztést valósított meg a DARFT által támogatott pályázatok eredményeként. A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács évi területi kiegyenlítı támogatásával a Bácsalmási gyermekotthon fejlesztése I. ütemeként a fıépület homlokzat-felújítása, majd évben a leghátrányosabb helyzető kistérségek felzárkóztatásának támogatásával II. ütemben a fiú és leány lakrészek nyílászáró cseréjét is tartalmazó homlokzat-felújítás, és kazáncserét is tartalmazó energetikai korszerősítése valósult meg. A kiskunhalasi Thorma János Múzeum tetıtér beépítése szintén több lépcsıben készült el, a restaurátori mőhely kialakítását jelentı I. ütemhez a évi cél-jellegő decentralizált pályázat biztosított támogatást, és a következı évben területi kiegyenlítı támogatással kerülhetett sor II. ütemben a teljes tetıtér raktárakkal, és irodával történı beépítésére. A szalkszentmártoni Petıfi Sándor Emlékmúzeum átalakítása-korszerősítése keretében évi területi kiegyenlítı támogatás felhasználásával akadálymentes WC-mosdó, és gázbevezetéssel központi főtés kialakítása az évek óta fennálló korszerőtlen állapot szüntetette meg. Az Önkormányzat években 32,8 millió forint értékő fejlesztést valósított meg a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által támogatott pályázatok eredményeként közel 28,4 millió forint vissza nem térítendı támogatás igénybevételével ban a Minisztérium megbízásából, az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. által kiírt, a gyermekvédelmi szakellátás keretében önálló lakásban vagy családi házban mőködı lakásotthonok bútorzatának és egyéb lakberendezési, lakás-felszerelési tárgyainak cseréjére, kiegészítésére nyújtott támogatás felhasználásával az Önkormányzat fenntartásában mőködı 11 (kecskeméti és hajósi) lakásotthon részére kerültek beszerzésre lakberendezési és felszerelési tárgyak, háztartási eszközök. Szintén ebben az évben került sor minisztériumi forrásból a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthona (Kiskunhalas) részére az alapápolási tevékenység színvonalának javítását szolgáló test-távoli gyógyászati segédeszközök beszerzésére, valamint a Harmónia Integrált Szociális Intézmény solti telephelyének fejlesztésére ben az SzMM támogatásával valósult meg a BKMÖ Gyermekvédelmi Központ kecskeméti, bácsalmási és tiszakécskei irodájában a kapcsolattartó helyiségek korszerősítése és eszközfejlesztése. Az önkormányzat hazai forrásból támogatott mellékletei tartalmazzák. beruházásait a 13. és 14. sz. 45

49 2.3. Az Önkormányzat saját forrásból finanszírozott fejlesztései A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat a közötti idıszakban több mint 600 millió forintot fordított kizárólag saját erıs beruházások megvalósítására: Egészségügyi ágazatban az elızı ciklus végén került sor az 5 éves részletfizetési konstrukcióban összesen 500 millió forint értékő új típusú képalkotós diagnosztikai PET-CT készülék beszerzésére, melynek költsége túlnyomórészt a tárgyi idıszakot terhelte. Másik egészségügyi beruházás a évi címzett támogatás felhasználásával évben befejezett regionális kórház-rekonstrukció garanciális hibáinak javítása a kivitelezı garanciális kötelezettségének nem-teljesítése miatt lehívott Polydom bankgarancia felhasználásával. Oktatási-, gyermekvédelmi ágazatban legjelentısebbnek mondható a évben DARFT támogatással Kiskunhalason megvalósult beruházás a Mozgássérültek intézete elsı készletének beszerzése, valamint az Érseki Kastély rekonstrukciója miatt vált szükségessé a Hajósi gyermekotthon irodáinak kialakítása a Hajós, Szigeti-fı u. 73. szám alatti ingatlan megvásárlásával és szükséges átalakításifelújítási munkák elvégzésével. Elkészült még tovább a Kunfehértói gyermekotthon udvar rendezése, valamint a Lórántffy utcai gyermekotthon útcsatlakozásának kialakítása. Szociális ágazatban a kiskunhalasi Pszichiátriai otthon liftek felújítása, melyre a DARFT évi felhívására benyújtott pályázatunk nem nyert támogatást, így a balesetveszély miatt elengedhetetlenül szükségessé vált saját erıbıl elvégezni. Közmővelıdési ágazatban a Cifrapalota évben befejezett homlokzatrekonstrukciójának állagvédelmeként a pártafalon lévı kerámiaelemek restaurálása készült el. Turisztikai ágazatban az uniós projektekhez kapcsolódó, de támogatással nem finanszírozott beszerzések a Veránka szigeti üdülıhöz kútfúrás, elektromos hálózatfejlesztés, a berendezési tárgyak, valamint a hajósi Érseki kastély kiállítási bútorzata és további terek restaurálása valósul meg saját forrásból, továbbá Székelyvarságon egy pihenést szolgáló faház készült el. Igazgatási ágazatban, illetve egyéb az ingatlanvagyon fenntartásában több fejlesztés közül a legjelentısebb a évi autóvásárlás lízingdíja, valamint a Kecskemét, Katona J. tér 8. alatti (régi megyeháza) épület belsı udvari homlokzatának felújítása, és a Juhar utcai lakások tetıszigetelése. A saját forrásból megvalósult beruházások legjelentısebb adatait a 15 sz. melléklet tartalmazza. Intézményeink jelentıs számú saját beruházást is megvalósítottak pályázati források bevonásával. Ezek felsorolását és fontosabb adatait a 16.sz. melléklet mutatja be. 46

50 3. Vagyongazdálkodás A közgyőlés általános alapelvként tőzte ki célul, hogy a vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat vagyonának megırzése és gyarapítása a mindenkori kötelezı és önként vállalt megyei feladatok ellátásának szolgálatában. Ennek megfelelıen megvizsgálta a közszolgálati feladatellátáshoz rendelt, valamint a jövedelemszerzés célját szolgáló egyéb vagyoni kört, mely utóbbi bérbeadásra, értékesítésre vagy tartalékolásra szolgál. A közgyőlés a megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletet a ciklus ideje alatt többször módosította, szeptemberében új vagyonrendeletet alkotott. Módosításra került a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat tulajdonában lévı lakások és a helyiségek bérletérıl, valamint elidegenítésük egyes szabályairól szóló rendelet is. Az új vagyonrendelet és a módosított lakásrendelet a korábbi szabályrendszer alkalmazásának gyakorlati tapasztalataiból kiindulva és a magasabb szintő jogszabályok idıközi módosításait figyelembe véve egységes szerkezetben rendelkezik az önkormányzat vagyonára és a vagyonhasznosításra vonatkozó helyi szabályokról. A közgyőlés évente, az éves költségvetés megalkotásával egyidejőleg kijelölte a jövedelemszerzés célját szolgáló egyéb vagyoni körbe sorolt, értékesíthetı önkormányzati vagyonrészeket. Az ingatlanok értékesítésébıl származó bevételeknél indokoltnak tartom bemutatni az elızı ciklus döntése alapján ebben a ciklusban realizálódott bevételeket is. A kijelölt ingatlanok értékesítésébıl származó bevételek az ingatlanpiac jelenlegi helyzetébıl adódóan nem realizálódnak az önkormányzat költségvetésében. Egyegy ingatlan eladása a piaci kereslet függvényében gyakran több évre elhúzódó elıkészítı munka eredménye. Az ingatlanértékesítés az idıszak során e Ft költségvetési bevételt eredményezett (17. sz. melléklet). A közfeladat törvényi elıírásoknak megfelelı ellátáshoz szükségessé vált ingatlanok megvásárlása. Ingatlanvásárlásra az idıszak során e Ft költségvetési kiadást használtunk fel. (17. sz. melléklet). A közötti idıszakra nem volt jellemzı a térítésmentes átadás-átvétel. Néhány esetben a feladatellátás bıvülése, átalakítása érdekében történt ingatlanok térítésmentes átadása. A régiók kialakításával a megyei önkormányzat tulajdonában lévı ingatlanok tekintetében térítésmentes használat megszőnésére került sor (18.sz.melléklet) A megyei önkormányzat ingatlanvagyonának változását leghitelesebben az ingatlanvagyon- kataszter adatainak változása mutatja be, melynél feltétel a számviteli analitikus nyilvántartással való egyezıség december 31-én az ingatlanvagyon-kataszter adatai alapján a Bács-kiskun Megyei önkormányzat ingatlanvagyona e Ft. 47

51 Az önkormányzat aktivált ingatlanvagyonának alakulása ingatlanvagyon kataszteri nyilvántartás szerint Megnevezés évi beszámoló 38- as őrlap évi beszámoló 38- as őrlap e Ft Ingatlanvagyon kataszter évi beszámoló 38- as őrlap Ingatlanvagyon könyvszerinti értéke dec A megyei önkormányzat ingatlanvagyonát a december 31-i állapotnak megfelelıen a 19. sz. mellékletben mutatjuk be. A társasági vagyonnal kapcsolatosan megállapítható, hogy a megyei önkormányzat december 31-én egy kizárólag önkormányzati és tíz vegyes összetételő gazdasági társaság tagja, továbbá egy 173 e Ft névértékő tızsdén jegyzett részesedéssel rendelkezik. A ciklus idıtartama alatt részesedést nem értékesítettünk. 4. Közbeszerzési eljárások 4.1. Önkormáyzati közbeszerzések A ciklus kezdete óta lefolytatott közbeszerzési eljárások nagyobb része a sikeres pályázatok alapján elnyert támogatások felhasználása céljából, kisebbrészt saját erıs beszerzések megvalósítás céljából kerültek megindításra. Ezek alapján a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX törvény (Kbt.) és kapcsolódó végrehajtási rendeletein túlmenıen az Európai Közösségektıl származó forrásokból finanszírozott projektek esetében a további eljárási szabályok betartására is figyelemmel kellette lenni és a közbeszerzési eljárások lefolytatását követı azonnali ellenırzéseket is elı kellett segíteni. Az eljárások elıkészítése a pályázatot elıkészítı osztály munkatársai, a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet biztosító személyek és a közbeszerzési bonyolító munkájának koordinálásával történt. A Közbeszerzési Bizottság részére elıkészítésre került felhívás tervezet elfogadását követıen a közbeszerzési eljárásokban sor került a minıségellenırzési eljárásokban való közremőködésekre amennyiben ez adott esetben elı volt írva, az ajánlattételi idıben a dokumentációk értékesítése, kiegészítı tájékoztatás megadása megtörtént, a beadott ajánlatok hiánypótlását követıen a Bizottság részére adott döntési javaslatok rendszerinti elfogadásával a Megyei Közgyőlés Elnöke által hozott döntés 48

52 elıkészítésre került. A Közbeszerzési Értesítıben közzéteendı hirdetmények közül az ajánlat(tétel)i felhíváson túlmenıen az eljárás eredményérıl szóló tájékoztatók, illetve a szerzıdések teljesítésérıl szóló tájékoztatók is feladásra kerültek. A mellékelt táblázatban bemutatott közbeszerzési eljárások az eredményes eljárásokat jelentik, a csillaggal jelölt eljárások esetében elsıre eredménytelen volt az eljárás, ami azt jelenti, hogy valójában a táblázatban lévı közbeszerzési eljárásoknál több eljárás került lefolytatásra, amelyek elıkészítése, lefolytatása egyenként körülbelül 2-3 hónapot vett igénybe. A ciklus folyamán három eljárásban indult jogorvoslati eljárás, melyek közül csak egy esetben adott helyt az ajánlattevınek a Döntıbizottság, míg két esetben a kérelem teljes egészében elutasításra került. Az eljárások nagyobb része nem a közösségi eljárásrend alapján került megindításra a becsült értékek túlnyomórészt alacsony mértéke alapján, de az egybeszámítási szabályok alapján számos önmagában alacsonyabb rezsimbe tartozó beszerzésre is a közösségi rendelkezéseit alkalmaztuk, amelyek szigorúbb eljárásrendet jelentettek. Az elmúlt 4 évben a Kbt. 6 kisebb és egy nagyobb-átfogóbb - több idıpontban hatályba lépı módosítására került sor. Az egyébként is rendkívül bonyolult, bürokratikus és rövid idıközönként változó szabályok az új megoldások megtalálásában komoly jogi munkát igényeltek, amelynek szükségességét csak fokozza a jelenlegi módosítás és a elejére várható újabb átfogó szabályváltoztatás. A lefolytatott közbeszerzési eljárások legfontosabb adatait 20. sz. melléklet mutatja be Helyben központosított közbeszerzések A évi CXXXV. törvényben kapott felhatalmazás alapján a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés június 29-ei ülésén megalkotta a helyben központosított közbeszerzésekrıl szóló 15/2007. (VII. 5.) Kgy. rendeletét (a továbbiakban: Rendelet), amely szeptember 1-jén lépett hatályba. A Rendelet megalkotásának a célja az volt, hogy a hatálya alá vont 11 áru- és 8 szolgáltatáscsoportba tartozó termékek, szolgáltatások központosított beszerzése jelentıs költségmegtakarítást eredményezzen. A Rendelet részletesen szabályozza a helyben központosított közbeszerzési rendszert, megalkotása óta három alkalommal (2008. júniusában, márciusában, szeptemberében) került módosításra. A helyben központosított rendszer mőködése évben indult. A évi költségvetés elfogadását követıen az intézmények által benyújtott igénybejelentések, a becsült értékek, a beszerzés tárgyai és célszerőségi szempontok figyelembe vételével határozta meg a Közgyőlés elnöke, hogy mely árués szolgáltatáscsoportokban induljon, illetve ne induljon helyben központosított közbeszerzési eljárás. 49

53 A közbeszerzési eljárásokat a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala (a továbbiakban: Hivatal), mint ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet folytatta le. Az alábbi áru-, illetve szolgáltatáscsoportokban történt beszerzés a Rendelet alapján: évben: 1. Gépjármő üzemanyagok és kenıanyag 2. Irodaszer, nyomtatvány 3. Irodai és számítástechnikai eszközök 4. Tisztító, tisztálkodási szerek 5. Biztosítási szolgáltatások 6. Étkeztetési szolgáltatás A évben indult közös beszerzések több, mint nettó 19 millió forint megtakarítást eredményeztek a szerzıdések idıtartamára, illetve az étkeztetés esetében az elsı évi díj figyelembe vételével évben: 1. Élelmiszerek 2. Étkeztetési szolgáltatás 3. Mosatási szolgáltatás 4. Irodaszer, nyomtatvány 5. Irodai és számítástechnikai eszközök A évben indult közös beszerzések több, mint nettó 29 millió forint megtakarítást eredményeztek a szerzıdések idıtartamára évben: 1. Tisztító, tisztálkodási szerek 2. Élelmiszerek 3. Gázenergia A évben indult közös beszerzések több, mint 38 millió forint megtakarítást eredményeztek a szerzıdések idıtartamára (ez az adat nem tartalmazza még a földgázbeszerzéssel elért megtakarítás összegét.) A fentiekben ismertetett, eredményesen befejezett, helyben központosított közbeszerzés keretében lefolytatott eljárások és ezek eredményeként megkötött keretszerzıdések legfontosabb adatait a beszámoló 21. sz. mellékletét képezı táblázatok tartalmazzák, évenkénti bontásban. 50

54 Összefoglalás Az elsı évben lefolytatott eljárások pozitív tapasztalatai alapján a nehézségek ellenére is - nem volt kétséges, hogy a helyben központosított rendszer mőködtetését folytatni kell. A beszerzések ugyanis megtakarítást eredményeztek, az azonos használati célú és jól tipizálható termékek esetében sikerült egységesebb funkcionális vagy mőszaki jellemzıket érvényesíteni. A Kbt. elıírásainak megfelelıen történnek a közbeszerzési eljárások, csökkentve az intézmények ezzel kapcsolatos adminisztratív terheit. Az újabb eljárások elıkészítése során már figyelembe lehetett venni a korábban lefolytatott eljárások és a szerzıdések tapasztalatait. Törekedett a Hivatal az azonos használati célú termékek egységesítésére, de igyekezett figyelemmel lenni arra is, hogy az eljárásokban résztvevı intézmények eltérı feladatokat látnak el és különbözı nagyságúak, ezért az igényeik is eltérıek, így ehhez igazodóan pl. kisebb és nagyobb kiszereléső, vagy olcsóbb és drágább termékre is kért ajánlatot. Az elıkészítı munka színvonalának emelkedése, az intézmények és a Hivatal jó együttmőködése egyre inkább érzékelhetı volt a közbeszerzési eljárások során. Nagy eredménynek tekinthetı, hogy a lefolytatott eljárások ellen nem került sor jogorvoslati eljárás megindítására. Nem hallgathatók el az intézményeknél jelentkezı problémák, a nehézségek: Bármennyire alapos is az elıkészítés, sok esetben a termékek nem írhatók le olyan részletességgel, pontossággal, hogy az intézmények azt kapják, amit megszoktak, amit szeretnek. Bár önkormányzati szinten és összességében olcsóbb lehet a beszerzés, egyegy termék esetében mégis drágulással járhat. A távolságok miatt körülményesebb lehet a szállítókkal történı kapcsolattartás, nehezebb a rendkívüli, elıre nem látható igények kezelése. Esetenként több adminisztrációval jár a beszerzés, mint korábban. Az intézmények részérıl - a problémák, aggályok - mellett pozitív visszajelzések is érkeztek a helyben központosított közbeszerzésekkel, a rendszer mőködésével kapcsolatban: Jól lehet tervezni a kötött árakkal, illetve az áremelés elıre rögzített mértékével. A határozott idıre szóló szerzıdés és a várható újabb versenyeztetés okán a szállítók, szolgáltatók nagy része fokozottabban ügyel a szerzıdések betartására. Új termékekkel ismerkedtek meg az intézmények, amelyek közül sok a korábbiakkal azonos vagy jobb minıségő, de olcsóbb. A beszerzés kényelmesebb, mert kevesebb szállítóval kell kapcsolatban állni, mint korábban. A szerzıdések idıtartama alatt nem kell a szerzıdéses feltételekrıl tárgyalni, hiszen azok adottak, a korábbiakhoz képest szakszerőbbek. 51

55 A fenti Közgyőlés által meghatározott célt mindenképpen sikerült megvalósítani, mivel a évben indult helyben központosított közbeszerzési eljárások eredményeként elért, illetve várható megtakarítások összege igen jelentıs, több, mint 86 millió forint. 5. Belsı ellenırzés A Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatalánál a belsı ellenırzési tevékenységet május 1-tıl a fıjegyzı közvetlen irányítása alatt önálló osztályként mőködı szervezeti egység, az ellenırzési osztály végzi. Ennek megfelelıen a belsı ellenırzés ellátásának módját, szervezeti kereteit és feladatait a közgyőlés meghatározta, és a szabályozás során biztosította a belsı ellenırök funkcionális függetlenségét. Ugyanezt a feladatot szintén az osztály látja el a saját fenntartású intézmények közül azokban, ahol önálló belsı ellenırzés nem mőködik. A belsı ellenırzés a ciklus idıszakában kockázatelemzés alapján készült sratégiai terv, valamint az azzal összhangban lévı éves ellenırzési tervek alapján látta el feladatait, melyeket a jogszabály által elıírt határidıig a közgyőlés hagyott jóvá. A tárgyalt idıszakban a belsı ellenırzési terveket megalapozó kockázatelemzés során magas kockázatúnak értékeltük a rendelkezésre álló szőkös források tükrében a költségvetés tervezését, a költségvetési gazdálkodást, a FEUVE rendszerének kiépítettségét és mőködtetését. Ezen túlmenıen kiemelt figyelmet fordítottunk a takarékossági intézkedések hatékonyságára. Az ellenırzési tervekben szereplı feladatok minden esetben ellenırzési program alapján kerültek végrehajtásra, ezáltal a hibák feltárásával és a célirányos intézkedések kezdeményezésével, a korábbi ellenırzések javaslatai realizálásának ellenırzésével (utóellenırzések) hozzájárultunk a hiányosságok csökkentéséhez. A tervezett ellenırzéseken túl rendszeresen merült fel terven felüli ellenırzések végrehajtásának a szükségessége, melyek minden esetben prioritást élveztek a tervezett feladatokkal szemben. Ezeken túlmenıen évente átlagosan 300 esetben került ellenırzésre a kedvezményezett szervezeteknél a költségvetésbıl céljelleggel nyújtott támogatások elszámolásának szabályszerősége, valamint azok célnak megfelelı felhasználása. A költségvetési szerveknél folytatott ellenırzési tevékenység során a tárgyalt idıszakban összesen 452 javaslattal élt a belsı ellenırzés, melyek 54 %-a a szabályozottságra, 35 %-a a szabályszerő mőködésre és 11 %-a a rendelkezésre álló források gazdaságos, hatékonyabb és eredményesebb felhasználására irányult. A végrehajtott ellenırzések megállapításaival kapcsolatban az ellenırzöttek érdemi észrevételt nem tettek, a szükséges intézkedési tervek elkészültek. A feltárt hiányosságok illetve szabálytalanságok megszüntetését célzó intézkedések végrehajtásának nyomon követését a kialakult gyakorlatnak megfelelıen utóellenırzés keretében kerültek végrehajtásra. 52

56 IV. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kapcsolatai 1. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatai A Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés ıszén hivatalba lépett új vezetése folytatta annak a meglehetısen szerteágazó nemzetközi kapcsolatrendszernek az ápolását, mely az elmúlt évek évtizedek - alatt alakult ki. Az önkormányzat életképes kapcsolatainak további fejlesztését fontos feladatunknak tartottuk azzal, hogy a kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai területek mellett a kölcsönösen elınyös gazdaságfejlesztésre és a turisztikai kapcsolatok ápolására kívántuk helyezni a hangsúlyt. E cél jegyében történtek az elmúlt négy év nemzetközi tanácskozásai, az üzletember-találkozók Bács-Kiskun megyében és a partnermegyékben. Nemzetközi szintő egyeztetéseket folytattunk az angol, a francia, a dán, a vajdasági, az olasz, a Fehér és Hargita megyei valamint a Schwarzwald-Baar és Nürnberger Land járási önkormányzati vezetıkkel. A Bács-Kiskun megyei önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alapvetı pillérét kilenc európai régióval, megyével és járással folytatott együttmőködésünk jelenti, de fontos szerepet töltenek be továbbra is a többoldalú kapcsolataink, illetve a nemzetközi szervezetekben való részvételünk Kétoldalú kapcsolatok Midtjylland Régió - Dánia A Dániában lezajlott közigazgatási reformot követıen Midtyjilland Régió Tanácsa és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat megújított formában folytatja együttmőködését. Bent Hansennek, a regionális tanács elnökének Bács-Kiskun megyei hivatalos látogatása során több együttmőködési megállapodás aláírására is sor került. A régió és a megye között aláírt megállapodás szerint óta a Midtyjilland Régió budapesti székhelyő magyarországi irodája, a Development of New Business Opportunities (DBO) vesz részt a közös, gazdasági kérdéseket célzó kezdeményezésekben. Midtjylland régió és Bács-Kiskun megye együttmőködésének egyik fontos területe az energiatakarékossági projekt. Ennek elsı, konkrét eredménye az Energiatakarékossági Kézikönyv elkészülte. A DBO mőködött közre abban a projektben is, mely szerint kórházunk ajándékként - kifogástalan minıségő kórházi ágyakhoz jutott. Mind e mellett a Dán - Magyar Baráti Kör adománygyőjtésének köszönhetıen kétkamionnyi - mozgáskorlátozottaknak szánt segédeszköz, egészségügyi felszerelés is érkezett intézményeinkbe. Megújítottuk megállapodásunkat a Dán Kulturális Intézet további mőködtetésére vonatkozóan is. Partnerrégiónk továbbra is vállalja, hogy évi DKK támogatást biztosít az intézet tevékenységének folytatására. Az intézet által szervezett kulturális és képzımővészeti rendezvények sorából ki kell emelni a Dán Kulturális Intézet 15 éves évfordulójának megünneplését. Ebbıl az alkalomból képzı- és iparmővészeti kiállítások, hangversenyek megrendezésére került sor, hasonlóképpen a évi Kecskeméti Tavaszi Fesztiválhoz, amelynek díszvendége Dánia volt. 53

57 Kent Megye-Anglia A Kent Megyei Tanács delegációja 2008-ban látogatott Bács-Kiskun megyébe, azzal az elképzeléssel, hogy Bács-Kiskun megyével történı partneri együttmőködésben a gazdaság, vidék- és turizmusfejlesztés kapjon kiemelt szerepet. A kétoldalú tárgyalások során arról tájékoztattuk a Kent megyei delegáció egészségügyi szakértıit, hogy a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kórházának tervezett rekonstrukciójához megvan a saját projektmenedzsmentünk és kivitelezıink, de felmerülhet Kent megyei szaktanácsadók bevonása a projekt egyes szakaszaiba. A beruházáshoz kapcsolódó, késıbbi közbeszerzésekben külföldi cégek is részt vehetnének. A vidékfejlesztés terén lehetıség nyílhat a két megye közötti kapcsolatok bıvítésére azzal, hogy szakértıink meghívást kaptak a Kent megyében megvalósult Leader projektek tanulmányozására. A Leader program lényege, hogy a települések, a helyi civil szervezetek, és vállalkozók összefogásával innovatív vidékfejlesztési projektek valósulhatnak meg az Európai Unió társfinanszírozásával. Ebben a programban való részvételünk azért fontos, mert a 2009-tıl kibıvülı Leader források külföldi és Bács- Kiskun megyei akciócsoportok közötti, transznacionális együttmőködésre ad lehetıséget. Közremőködésünkkel gyümölcsözı kapcsolat alakult ki a Kiskunfélegyházi Constantinum Intézmény és egy Kent megyei hasonló oktatási intézmény között. A diákok számára számtalan lehetıséget jelent az angliai partneriskolával kialakított közvetlen kapcsolat. Vienne Megye-Franciaország Kapcsolatunk francia testvérmegyénkkel az utóbbi, négyéves idıszakban is eredményesnek bizonyult. A kulturális és az ifjúsági cserekapcsolatok folytatása mellett hasznos együttmőködés bontakozott ki a turizmusfejlesztés területén ben francia turisztikai szakértık érkeztek Bács-Kiskun megyébe, akik részletes helyzetjelentést készítettek a megye idegenforgalmának fejlesztési lehetıségeirıl, és javaslatot tettek Vienne megyei turizmusfejlesztési minták adaptálására. A látogatás eredményeként a felek megállapodtak abban, hogy Vienne megye minden szakmai és technikai segítséget megad Bács-Kiskun megye sikeres turizmusfejlesztéséhez. Az együttmőködés keretében a két megye minden év júliusában közös kiállítói standdal vett részt a francia nemzeti ünnep alkalmából Budapesten megrendezett Francia-Magyar Tájegységek Vásárán. A turisztikai rendezvényeken való közös részvétel kiemelkedı eseménye volt a budapesti Utazás Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállítás és Vásár, majd a Vienne megyei Proxiloisirs nemzetközi idegenforgalmi kiállítás, amelynek Bács-Kiskun megye tiszteletbeli vendége lehetett. Francia partnerünk meghívására a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés júliusában Poitiers-ba látogatott, ahol a Bács-Kiskun megyei delegációt fogadta Claude Bertaud, a Vienne megyei közgyőlés elnöke. Megegyezés született arról, hogy a partnerek támogatják a két megye települési önkormányzatainak testvérvárosi kapcsolat létesítésére tett kezdeményezéseit. E megállapodásnak köszönhetıen jól mőködı, testvérvárosi kapcsolat alakult ki többek között - Mirebeau és Jánoshalma között. 54

58 A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti az idegenforgalom fejlesztését, olyan lehetıségek felkutatását, melyek növelik a hozzánk látogató turisták számát. Mind a megye, mind a megyeszékhely turisztikai kínálatában eddig hiányoztak azok a turisztikai attrakciók, melyek meghatározó idegenforgalmi vonzerıt jelenthetnek a térség számára. A Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés franciaországi kapcsolatának köszönhetıen a év nyarán közgyőlésünk megtekinthette a Vendée megyében mőködı Puy du Fou történelmi témaparkot és tárgyalások kezdıdtek annak vezetıivel egy magyarországi adaptáció vonatkozásában. Elképzelésünk találkozott a park tulajdonosainak stratégiai terveivel, így elkezdıdött a helyszín kiválasztásával kapcsolatos munka. Ennek során a francia cég szakemberei alkalmas helyszínt találtak Kecskeméten, a Csalánosi Parkerdı Kefag Zrt. által kezelt állami tulajdonú területén. A Bács-Kiskun Megyei és Kecskemét Megyei Jogú Város önkormányzatainak felkérésére a francia szakemberek elkészítették a projekt megvalósíthatóságának tanulmánytervét. A tanulmány a témapark megvalósítását reális lehetıségként írta le, ezért a felek a tényleges együttmőködés feltételeirıl kezdtek tárgyalni. A francia partnerek a beruházásban kiemelkedıen fontosnak tartják a magyar állam és az önkormányzatok részvételét, mivel a rentabilitáson túl nagy jelentıségő a park nemzeti jellegzetességének, kulturális értékrendjének megtartása, folyamatos kontrollálása. Végül, az önkormányzatok testületi üléseiken elfogadták a megye és a város szerepvállalását a projekt elıkészítésében, döntésük alapján létrejött a projekt elıkészítését kivitelezı, magyar-francia tulajdonú projekttársaság. A társaság feladata, hogy a témapark felépítésének és üzememeltetésének pénzügyi hátterét felmérje, az ahhoz szükséges források összegyőjtését biztosítsa. Bízunk abban, hogy a projekt elıkészítés eredményeképpen lehetıségünk nyílik egy európai léptékő turisztikai fejlesztés megvalósítására, mely nemcsak Kecskemét és térségére, hanem az egész megye idegenforgalmára pozitív hatást gyakorol, új gazdasági potenciált és munkahelyeket teremtve. Az oktatási intézményeink Leonardo projektjei közül ki kell emelni a Vári Szabó István Szakközépiskola és a Fontenelle-i Lovasképzı Szakiskola diákjainak szakmai gyakorlatára vonatkozó együttmőködést. A szociális és egészségügyi kapcsolatok keretében a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat III. Nemzetközi Addiktológiai Konferenciáján két Vienne megyei orvos-pszichiáter tartott elıadást a szakma franciaországi aktuális kérdéseirıl. Továbbá, a Poitiers-i magánklinika kardiológiai osztálya, és a Poitiers Egyetemi Kórházi Központ (C.H.U.) Regionális Onkológiai Intézete szakmai tanulmányúton fogadta a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórházának orvosi delegációját. Az európai uniós Leader program finanszírozásával a két megye térségi akciócsoportjainak nemzetközi együttmőködése van kibontakozóban. A Homokhátság Fejlıdéséért Nonprofit Kft. meghívására októberében a Civray-akciócsoport delegációja látogatott el Bács-Kiskun megyébe, és írt alá együttmőködési szándéknyilatkozatot a kecskeméti kistérség akciócsoportjával júniusában pedig a Homokhátsági Leader Akciócsoport vett részt Vienne megyei viszontlátogatáson. Végül, ugyancsak ki kell emelni, hogy a Vienne és Bács-Kiskun megye közötti megújított együttmőködési megállapodás aláírására a Vienne Megyei Közgyőlés elnökének év májusában Bács-Kiskun megyében tett látogatása alkalmával került sor. 55

59 Schwarzwald- Baar járás - Németország A 2006-ban aláírt megújított együttmőködési megállapodásunk sarkalatos pontja a járás és Bács-Kiskun megye együttmőködése a turizmusfejlesztés terén. E cél érdekében vettünk részt a Süd-West Messe Regionális Fogyasztói Vásáron. A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan Bács-Kiskun megye ebben a ciklusban is önálló standdal képviseltette magát az eseményen, mely Baden-Württemberg tartomány egyik legjelentısebb gazdasági seregszemléje. Ezt a rendezvényt a Bács- Kiskun Megyei Közmővelıdési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézettel közösen szerveztük meg. A reprezentatív kiállításon elsı sorban Bács-Kiskun megye hungaricumaival, népmővészetével és turisztikai kínálatával ismerkedhettek meg a látogatók. E rendezvény viszonzásaként, - elsı alkalommal - turisztikai ajánlataival mutatkozott be Schwarzwald-Baar Járás a budapesti Utazás Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállításon és Vásáron. Német és francia partnereink - egyes kistérségekkel közösen - a Bács-Kiskun megyei standon kaptak bemutatkozási lehetıséget. A kiállítást megtekintette Karl Heim úr, Fekete-erdı járás elnöke is. Tovább folytattuk a két terület egészségügyi együttmőködését. A Bács-Kiskun Megyei Kórház szakorvosai és informatikai szakemberei a Schwarzwald-Baar Járási Önkormányzat klinikáján tettek látogatást. Az orvosoknak lehetıségük volt a legfrissebb kutatási eredmények megvitatására. Megismerhették a németországi egészségbiztosítási rendszer mőködését, az informatikusok pedig a kórházi informatikai rendszerek integritásáról folytattak megbeszéléseket. A szakmai megbeszélések folytatására a Bács-Kiskun Megyei Kórházban került sor. A Schwarzwald-Baar Járási Önkormányzat klinikájának traumatológus és onkológus szakorvosai ismerkedtek meg a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórházával. A német szakorvosok szakmai elıadást tartottak a magyar kollégák körében, majd konzultációra került sor. A Duna-menti Folklórfesztivál meghívott fellépı együttesei között üdvözölhettük az alapításának 170. évfordulóját ünneplı Schonachi Hagyományırzı és Fúvószenekart. A megye számos településén fellépı ötvenfıs együttes nagy közönségsikert aratott. A katasztrófavédelem megyei és járási vezetıi között is szakmai kapcsolat alakult ki. Négyfıs, szakemberekbıl álló delegáció ismerkedett megyénk katasztrófavédelme személyi és technikai feltételeivel. E látogatás alkalmával a Schwarzwald-Baar Járás ajándékaként vettük át a Daimler-Benz által gyártott tőzoltási feladatoknál mobil vezetési pontként mőködı mikrobuszt. Új lendületet vett a Schwarzwald-Baar Járás - Bács-Kiskun Megyei Baráti Egyesület munkája. A megyénkbe érkezett német vendégeinket a Duna-Tisza köze néhány nevezetességével ismertettük meg. Német partneregyesületünk a hagyományos karácsonyi vásár alkalmával magyar különlegességek árusításából - jelentıs bevételre tett szert. A vásáron befolyt összeget a Bácsalmási Gyermekotthon lakóinak ajánlották fel. Német partneregyesületünk 2009-ben ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját. E jeles eseményt a Schwarzwald-Baar járási és a Bács-Kiskun megyei egyesület közösen ünnepelte Németországban. 56

60 A Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala által szervezett események mellett több megyei, és kecskeméti intézmény mőködik együtt Schwarzwald-Baar járás hasonló szervezeteivel. Ezt a szerteágazó kapcsolatrendszert az alábbi példák is mutatják: Az Unterkirnachi Teniszklub és a Kiskunmajsai Teniszklub továbbra is jó kapcsolatot ápol egymással; A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Központ Faragó Béla Gyermekotthona a Marienhof Jugendhilfe Intézettel folytat diák,- és pedagóguscseréket, A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézete a Furtwangeni Speciális Iskolával folytat rendszeres cserekapcsolatot. Nürnberger Land Járás-Németország A Nürnberger Land Járás Önkormányzatának 40 fıs közigazgatási szakemberekbıl álló - csoportja tett látogatást Bács-Kiskun Megyében. A szakmai programot követıen Kecskemét és környéke nevezetességeivel ismerkedhettek meg a vendégek. A járás vezetıinek meghívására Bács-Kiskun megyei delegáció bemutatkozó látogatást tett Nürnberger Land járásban. A látogatás eredményeként Bács-Kiskun Megye turisztikai kínálatával bekerült a Frankenalb címő idegenforgalmi kiadványba, amely Bajorország egyik legrangosabb turisztikai magazinja. Padova megye-olaszország A franciaországi Vienne megye partnereként az Eurofuturoscope partnerhálózat tagja az olaszországi Padova Megyei Önkormányzat is. Az Eurofuturoscope konferencia alkalmával az olasz fél partneri kapcsolat felvételét kezdeményezte megyénkkel, amelynek hivatalos formája a 2008-ban megkötött együttmőködési megállapodás a Padova Megyei Önkormányzattal. Közremőködésünkkel a Leonardo da Vinci program keretében a Bajai Közoktatási Intézmény és a Padova székhelyő YGES IT Alapítvány sikeres, közös projektet valósított meg. A projekt célja az volt, hogy a sérült, a fogyatékkal élı gyermekeket felkészítsék arra, hogy a munka világában minél jobban megállják helyüket, és alkalmazkodjanak az új kihívásokhoz. A megyénkben járt Padova megyei politikai delegáció hivatalos programjában megtekintette a Kecskeméten megrendezett Munkácsy kiállítást is. A Leonardo da Vinci program keretében egy Padova megyei fiatal turisztikai szakember három hónapos tanulmányúton vett részt Bács-Kiskun megyében. A partnermegye vezetésének meghívására részt vettünk a Padovában megrendezésre került City Logistic Expo nemzetközi logisztikai és szállítmányozási konferencián. A konferencián Bányai Gábor elnök elıadásában Bács-Kiskun megye gazdasági életének jellegzetességeit mutatta be, felhívta a konferencia részvevıinek figyelmét a megye beruházási lehetıségeire. 57

61 Fehér megye-románia A hivatalos tárgyalások során a két megye vezetıi arra az elhatározásra jutottak, hogy együttmőködési megállapodásban rögzítik a két önkormányzat további együttmőködését, amely a gazdasági kapcsolatok, idegenforgalom, mővelıdésügy, ifjúsági cserekapcsolatok, közigazgatási szakemberek együttmőködésére terjed ki. Meghívásunkra az Utazás 2008 Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállítás és Vásáron - megyénk kiállítási standján gazdag propagandaanyaggal egy Fehér megyei turisztikai szakember hívta fel az érdeklıdık figyelmét az erdélyi turisztikai lehetıségekre. Fehér megye legjelentısebb borpincészetei a Kecskeméti Hírös Hét borutcájában kaptak bemutatkozási lehetıséget. Bács-Kiskun megyét a Duna Borrégió Borút Egyesület képviselte Fehér megye legnagyobb mezıgazdasági kiállításán és vásárán a XVIII. APULUM Mezıgazdasági Kiállításon. Mind a mellett, hogy a rendezvényen Bács-Kiskun megye díjnyertes borait nagy sikerrel bemutattuk be, üzleti tárgyalásokra is sor került. Fehér megyei mezıgazdasági szakemberek Bács- Kiskun megyei szakmai tanulmányúton vettek részt. Látogatásuk célja a szakmai kapcsolat kialakítása a borászat, az állattenyésztés és a zöldségtermesztés terén érdekelt Bács-Kiskun megyei gazdákkal. A diákcsoportok között kialakult kapcsolatok is haladó hagyományoknak tekinthetık. Fehér megyei gyerekek üdültek nyaranta Bács-Kiskun megyében, és meglátogatták megyénk nevezetességeit. A nyaralás viszonzásaként Bács-Kiskun megyei diákok téli sítúrán vehettek részt a Fehér megyei hegyekben. A XVI. Duna-menti Folklór Fesztiválon Fehér megye képviseletében a Magyarlapádi Néptánccsoport nagy sikerrel szerepelt. Bács-Kiskun megyei mővészek vettek részt a minden évben megrendezésre kerülı nagyenyedi Inter-Art Nemzetközi Képzımővészeti Alkotótelepen. Hargita megye-románia Az elmúlt idıszak legjelentısebb kezdeményezése a Hargita megyében lebonyolított egészségügyi szőrıvizsgálatok voltak ben Kobátfalván megszervezett egészségügyi szőrıvizsgálat után 2008-ban Székelyvarságban, 2010-ben Gyergyócsomafalván került sor a lakosság egészségügyi szőrésére. A korábbi években megszervezett egészségügyi szőrıvizsgálat után 2009-ben Oroszhegyen illetve Kobátfalván kontrollszőrésre került sor. A évi kobátfalvi vizsgálat után tapasztalt óriási igény és várakozás arra késztette a szervezıket, hogy nagyobb létszámmal, jobb felszereltséggel és szélesebb vizsgálati lehetıséggel utazzanak ki. Ennek eredményeként a négy év alatt közel székelyföldi magyar ember jutott szakorvosi vizsgálathoz, a vizsgálatok száma pedig meghaladta az et. A székelyvarsági lakosok igen nagyra értékelték a Bács-Kiskun Megyei Kórház orvosainak munkáját. A település vezetıivel kialakult jó kapcsolatnak köszönhetı, hogy a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat számára Székelyvarságban egy telket 58

62 biztosított a település azzal a céllal, hogy azon az önkormányzat és a megyei kórház pihenés célját szolgáló épületeket emeljen. A Hargita Megyei Tanács politikusokból és szakemberekbıl álló delegációja a megyében található hulladéklerakó, és veszélyes hulladékot győjtı telepek mőködését tanulmányozta. Vendégeink a program során részt vettek a szelektív hulladékgyőjtés tapasztalatairól szervezett konzultáción. A látogatás célja az volt, hogy a megyénkben szerzett tapasztalatok alapján döntsenek a Hargita megyében tervezett regionális hulladéklerakó beruházásáról. A Hargita Megyei Tanács elnöke, Borboly Csaba úr megtekintette a évi Kettesfogathajtó Világbajnokság eseményeit. A Magyar Nemzeti Civil Alap Ft-tal támogatta Hargita Megye Tanácsa és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat civil programját. A támogatási összeget a civil konferenciák költségeinek finanszírozására illetve egy olyan civil adatbázis létrehozására fordították, amely minden érdeklıdı számára elérhetı és segíti a civil szervezetek együttmőködését és a partnerkeresést. A Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés erdélyi tanulmányútja: Hargita és Fehér megye önkormányzatának meghívására közgyőlésünk tagjai erdélyi tanulmányúton vettek részt. A hét napos program keretében Erdély festıi tájainak és kulturális értékeinek meglátogatásán kívül találkozókra került sor partnermegyéink vezetıivel. Az utazás során ellátogattunk Székelyvarságba, ahol a polgármester adott tájékoztatást az egészségügyi szőrıvizsgálat eredményérıl. Vajdaság - Szerbia A Vajdasági Autonóm Tartomány Képviselıháza és Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés között a partnerkapcsolat további folytatásáról szándéknyilatkozatot írtunk alá szeptember elején Bács-Kiskun megyei küldöttség járt Újvidéken, és részt vett a Vajdasági Autonóm Tartomány által szervezett szerb horvát - magyar háromoldalú megbeszélésen. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat anyagi támogatásával is elısegítette a minden évben, Topolyán megrendezésre került Toleranciatábort. A rendezvény célja az, hogy a Duna-menti országokból érkezett éves fiatalok az egyhetes tábor ideje alatt közös rendezvényeken vegyenek részt, együtt hallgassák meg a táborba érkezett politikusok elıadásait, kulturális és szórakoztató programok során jobban megismerjék egymást. Szervezetten nagy létszámú látogató érkezett a Vajdaságból 2008-ban a Munkácsy kiállításra, a kiállítás kapcsán az újvidéki TV filmet is készített; 59

63 Intézményeink közül az alábbiak tartanak kapcsolatot vajdasági, hasonló feladatot ellátó szervezetekkel: A Zombori Városi Múzeum és a Bács-Kiskun Megyei Múzeumi Szervezet közötti együttmőködési megállapodás alapján közös kutatások folynak, valamint szakemberek, és kiállítások cseréjét bonyolítja a két intézményi szervezet. Megjelent Wicker Erika régész könyve, az Észak-bácskai hódoltság-kori balkáni népesség régészeti kutatási eredményeirıl; 2008-ban a Magyar Naiv Mővészek Múzeuma nagysikerő naiv mővészeti kiállítást rendezett a Topolyai Városi Galériában és a Jagodinai Naiv Mővészeti Múzeumban, Zomborban pedig Baja és Kalocsa népmővészete került bemutatásra; A Megyei Közmővelıdési Intézet folyamatos szakmai kapcsolatban áll a vajdasági magyar közösségekkel, mővelıdési szervezetekkel; A Duna-menti Folklór Fesztiválra színvonalas együttes érkezett Óbecsérıl (szerb) és Péterrévébıl (magyar); A Kiskunhalasi Mővészeti Iskola a szabadkai és a törökkanizsai zeneiskolával tart szakmai kapcsolatot. Rendszeresek a növendékek cserehangversenyei; A Bács-Kiskun Megyei Levéltár és a vajdasági levéltárak között létrejött együttmőködési megállapodás alapján a kutatók egymás levéltáraiban kutathatnak, másolatokat készíthetnek az illetékességi területre vonatkozó fontos dokumentumokról, ezen túl pedig elméleti és gyakorlati szakmai kérdésekben folytatnak rendszeresen tapasztalatcserét; A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Speciális Közoktatási és Szakszolgálati Intézménye zombori és újvidéki partneriskolájával szervez rendszeresen tanulócseréket, tapasztalatcseréket; A Vári Szabó István Szakképzı Iskola a szakképzés fejlesztésére innovációs pályázaton vett részt a Szabadkai Egészségügyi Szakközépiskolával, valamint egy bruges-i (Belgium) iskolával; A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete a Dél-alföldi középkori kolostorok kutatására, a Homok világa címő természettudományi, néprajzi kiállítás megvalósítására, és a Városházák bélyegen címő kiállítás megrendezésére és kiadvány megjelentetésére adott be pályázatot; Az İszi Napfény Integrált Szociális Intézetünk az újvidéki és a zombori Gerontológiai Központtal adott be közös pályázatot szakmai találkozók szervezése, közös szakmai képzés, élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetése és annak hitelesítése érdekében; A Topolya közelében mőködı Bajsai Hidrometeorológiai Intézet vezetıivel tárgyalásokat folytattunk arról, hogy a több évtizede kiválóan mőködı vajdasági jégelhárítási rendszert hogyan lehet kiterjeszteni a Bács-Kiskun megyei területekre is. A projekt megvalósításával mőködésbe léphetne az a jégvédelmi rakétarendszer, mely félmillió hektár termıterületet és településeket védene. 60

64 1.2. Együttmőködés nemzetközi szervezetekkel Duna-Maros-Körös-Tisza Regionális Együttmőködés A DKMT Kht. elmúlt négy évben elindított projektjei közül Bács-Kiskun megye az alábbiakban vett aktívan részt: 1. Egészségbiztosítás határok nélkül Forrás: Magyarország Románia és Magyarország Szerbia Határon átnyúló Együttmőködési Program A modell kidolgozásában az érintett országok egészségbiztosítási pénztárai is részt vettek. A projekt elsıdleges célja volt, hogy a DKMT Eurorégióban megvalósuljon a határokon átnyúló betegellátás mind a járó-, mind a fekvıbeteg-ellátásra, és az egészségbiztosítók közötti elszámolás biztosítsa az országok közötti finanszírozást. Ehhez olyan megvalósíthatósági tanulmány készült, amely felméri a DKMT Eurorégió egészségügyi intézményeinek jellemzıit. 2. Akciócsoport felállítása az árvízi kihívások közös kezelése érdekében Forrás: Magyarország Románia és Magyarország Szerbia Határon átnyúló Együttmőködési Program Az árvízi veszélyeztetettség egyformán érinti a DKMT Eurorégió tagjait, ezért a partnerek közös érdeke megteremteni azokat a technikai és humán feltételeket, amelyek hozzájárulnak az árvízi megelızés fejlesztéséhez, illetve amelyek szükségesek ahhoz, hogy az árvízi védekezéshez kapcsolt, lakosságnak nyújtott kiegészítı szolgáltatások - tájékoztatás, mentés, elhelyezés biztosítva legyenek. A projekt eredményeként felállított monitoring rendszer és honlap az árvízi szakemberek, valamint a lakosság folyamatos tájékoztatását biztosítja árvízhelyzet esetén. 3. Tematikus turisztikai útvonalak kialakítása a DKMT Eurorégió területén Forrás: Magyarország-Románia INTERREG IIIA/Phare CBC Program és Magyarország-Szerbia Szomszédsági Program A DKMT. Kht. projektjének köszönhetıen a szomszédos területek turisztikai kínálata összefogottan jelenik meg a tematikus útvonalak adatbázisának kialakításával. Mindez elısegíti a határmenti térségek idegenforgalmi együttmőködésének megerısödését, és az eurorégió-specifikus turisztikai arculat megteremtését. A projekt elsısorban az egészségturizmus, folklór, és kulturális tematikus útvonalak turisztikai kínálatát bemutató kiadványok megjelentetését, a kifejlesztett turisztikai csomagok széleskörő promócióját biztosította. A Duna Körös Maros Tisza Regionális Együttmőködés legutóbbi közgyőlésének megrendezésére május 29-én, Nagyszentmiklóson került sor. A közgyőlés áttekintette az eurorégióban folyamatban lévı programokat. 61

65 Magyarország- Szerbia Határon Átnyúló Együttmőködési Program 1. Közös árvízvédelmi elıkészületek Partnerek 1: Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya Tartományi Regionális és Nemzetközi Együttmőködési Titkárság, 2: Vörös Kereszt A projekt célja a határtérség fenntartható fejlıdéséhez való hozzájárulás az árvízi felkészülés és védekezés területén szervezett közös képzések és gyakorlat megvalósításával. Az azonos veszélyeztetettségő határ menti terület lakosságának, bevethetı erıinek felkészítése az árvízi veszélyhelyzetek során bekövetkezı eseményekre. A betartandó jogszabályok megismertetése a lakossággal, a DKMT Rescue Team - mel közös gyakorlat szervezése. Tevékenységek: - Pedagógusok felkészítése; - Önkormányzatok árvízi védekezésért felelıs munkavállalóinak felkészítése; - Ifjúsági verseny; - DKMT Rescue Team képzése; - Gyakorlat; - Eszközbeszerzés; 2. A Szeged - Szabadka Csikéria Bácsalmás Baja vasútvonal megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése Vezetı partner: DKMT Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. Projekt Partner: Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya Tartományi Gazdasági Titkárság Támogató Partner 1: MÁV Zrt. Támogató Partner 2: Javno preduzeće "Železnice Srbije" A DKMT Eurorégiót átszelı vasútvonal hiánya nemcsak a személyszállítás, hanem a teherszállítás szempontjából is jelentıs probléma, társadalmi és gazdasági hatása is negatív. A projekt közvetlen célkitőzése a Szeged-Röszke(HU)-Horgoš-Subotica(SRB)- Csikéria-Bácsalmás-Baja vasúti összeköttetés revitalizálásra vonatkozó részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészíttetése. A tervezett projekt nemcsak elérhetıség szempontjából, hanem földrajzi értelemben is összekapcsolná a határmenti térségeket. 3. Egészségedre, Živeli Vezetı partner: DKMT Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. Projekt Partner: Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya Tartományi Regionális és Nemzetközi A projekt a DKMT Eurorégió gasztronómiáját, a kapcsolódó fesztiválokat, rendezvényeket kívánja felfőzni, 3 tematika mentén, melyek a sör, a kadarka, valamint a pálinka. A projekt átfogó célja a határtérség turisztikai versenyképességének növelése, a nemzetközi idegenforgalmi vérkeringésbe való bekapcsolása. 62

66 Tevékenységek: - 3 tematikus út meghatározása, földrajzi kijelölése, workshop-okon való egyeztetése; - Weboldal kialakítása 5 nyelven (magyar, szerb, angol, német, román); - Promóciós spot forgatása; - Kiadvány megjelentetése; - Kiállításokon való megjelenés; - Újságíróknak tervezett study tour; Európai Bortermelı Régiók Győlése: Részt vettünk az Európai Bortermelı Régiók XVI. és XVII Nemzetközi Plenáris Ülésén. Az ülések részvevıi konzultációt folytattak az európai borreform megvalósításáról. Fontos téma volt az európai borok marketingjének erısítése a kontinensen kívülrıl érkezı konkurenciával szemben, és a borturizmus megerısítésére. Európai Régiók Győlése: Bács-Kiskun megyei politikai delegáció vett részt a nemzetközi szervezet tamperei közgyőlésén. Az éves közgyőlésen Bányai Gábor elnököt a nemzetközi szervezet Bureau tagjává választotta. A programhoz kapcsolódva került sor a megyei közgyőlések elnökeinek konzultációjára Luc Van den Brande úrral, az Európai Unió Régiók Bizottságának elnökével. A konzultáción a tagok és helyettesítı tagok bizottságba történı delegálásának magyar rendszerérıl volt szó. A MÖOSZ képviselıi tapasztalatcsere megbeszélést folytattak a Finn Helyi és Regionális Hatóságok Szövetsége vezetıivel. Bács-Kiskun megye is képviseltette magát az Európai Régiók Győlése Belfort-ban (Franciaország) megrendezett közgyőlésén. A programhoz kapcsolódva került sor az Európai Parlament magyar képviselıivel szervezett konzultációra. Részt vettünk a szervezet isztambuli közgyőlésén is. Duna- menti Tartományok Munkaközössége: A szervezet Kultúra és Tudomány Munkacsoportja Bács-Kiskun megyében tartotta éves ülését, amelynek központi témája a Receptek a Duna-mentén elnevezéső projekt, amely a Duna- menti régiókra jellemzı ételeket mutatja be kiadvány formában. A rendezvényen hat régió megye 17 képviselıje vett rész. Részt vettünk a Sport és Ifjúság Munkacsoport budapesti éves ülésén. A Duna- menti Tartományok Munkaközössége évente rendezi meg a Vezetı Tisztviselık Konferenciáját, ahol a nemzetközi szervezet és a képviselt területek aktuális jogi és közigazgatási kérdéseit tárgyalják meg. A Duna-menti Tartományok Munkaközössége három munkacsoportjának (Kultúra és Tudomány, Gazdaság és Turizmus, Ifjúság és Sport) közösen szervezett ülésén vettünk részt Linzben. Az ülésen az UNESCO projekt Római Birodalom határai, turizmus a Duna- mentén, és Receptek a Duna- mentén témakörök kerültek elıtérbe. 63

67 Részt vettünk a Közlekedés és Hajózás Munkacsoport éves ülésén, ahol felmerült a Területrendezési és Környezetvédelmi Munkacsoporttal közös Bács-Kiskun megyei ülés megszervezése, amely 2010-ben Baján került megrendezésre. A megbeszélés központi témája az Európai Bizottsághoz a magyar soros elnökség idején, 2011 elején benyújtandó Az Európai Unió Duna Stratégiája nagyszabású projekt elıkészületeinek tájékoztatója volt. Részt vettünk a szervezet fennállásának 20. évfordulójára szervezett jubileumi ülésen, ahol Bányai Gábor elnök, dr. Ferenczi István fıjegyzı és dr. Balogh László korábbi elnök díjat vehetett át a szervezetben kifejtett tevékenységéért Dél-kelet Magyarországi Iroda megnyitása Brüsszelben Az elmúlt évben a hosszas elıkészítı munka után a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, a Békés Megyei Önkormányzat, a Csongrád Megyei Önkormányzat, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata összefogásával létrejött a Dél-kelet Magyarországi Megyék és Megyei jogú Városok Brüsszeli Érdekképviseleti és Információs Irodája. Az iroda megnyitásával a térség brüsszeli és Európai Uniós képviseletének és érdekérvényesítésének megerısítését reméljük. A képviselet hivatalos megnyitójára tavaszán került sor Egyéb nemzetközi vonatkozású események Részt vettünk a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, az ITD Hungary Zrt, a Business Region Göteborg, Göteborgi Kereskedelmi Kamara, Västra Götland Régió közös szervezésében megrendezésre került Svéd-magyar Vállalkozói Napon a svédországi Lidköpingben. A találkozó célja a svéd - magyar üzleti lehetıségek feltérképezése, elsısorban a környezetvédelemhez kapcsolódó infrastruktúra (víz,- szennyvízkezelés, hulladékgazdálkodás, megújuló energia, levegıtisztítás, főtéskorszerősítés, gépjármőipar, és automatizálási módszerek) területén. A Veránkai Nemzetközi Képzımővészeti Alkotótelepet dán, francia, német, olasz, vajdasági, erdélyi és a megyénket képviselı mővészek részvételével minden évben sikeresen megrendeztük. Az alkotótelep anyagából rendezett kiállítás jelentıs szakmai és közönségsikert aratott. 2. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat társadalmi kapcsolatai 2.1. A megyei önkormányzat és az egyházak kapcsolatai A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat megalakulásától kezdve fontos feladatának tekinti az egyházakkal való partneri viszony erısítését. Ennek jeleként az országban egyedülálló módon már 1992-ben együttmőködési megállapodás aláírására került sor a megyei önkormányzat és a megyében mőködı nyolc egyház, felekezet és vallási közösség között. A kör 2010-ben a Magyarországi Görög Katolikus Egyház Kecskeméti Szervezılelkészségével bıvült. 64

68 A megyei önkormányzat a megállapodások értelmében minden éves költségvetésében jelentıs összeget különít el az egyházak, intézményeik és szervezeteik támogatására. Ez az összeg az elmúlt négy évben 40 millió forintot tett ki. Ezen kívül ki kell emelni az eseti támogatások sorát is (táborozások, kisebb felújítások, rendezvények), melyek összege az elmúlt ciklusban szintén igen magas összegő volt. Természetesen az egyházak, szervezeteik és intézményeik eredményesen vesznek részt a megyei önkormányzat, illetve az önkormányzathoz kapcsolódó szervezetek által kiírt pályázatokon is, így például a Bács-Kiskun Megyei Közoktatásáért Közalapítvány, a Mőemléki és Falufelújítási Alapítvány pályázatain, valamint az éves rendezvénypályázatokon is. Az egyházak jelentıs szerepet látnak el a közfeladatok megyei ellátásában is. A megyében mőködı 578 közoktatási intézménybıl 45 egyházi fenntartású (8%), amelyben az összes tanuló közül tanul egyházi intézményben (7,5%). A megyében mőködı ötven bentlakásos ellátást nyújtó szociális intézmény közül pedig tizenkettıt egyházak, illetve szervezeteik mőködtetnek. Rendszeresnek tekinthetık a megye vezetıi és az egyházak vezetıi között a formális és informális találkozók. Az egyházak vezetıi minden esetben meghívást kapnak a megyei közgyőlés üléseire és a különbözı rendezvényekre, a megyei vezetık pedig rendszeresen részt vesznek az egyházak által szervezett eseményeken Alapítványi tevékenység A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat alapítványainak nagy részét évben hozta létre. A megyei alapítványok döntı többsége nem folytat vállalkozói tevékenységet, a kezelı szervek céljaik megvalósítására pályázatokat írnak ki, döntenek a támogatottak körérıl, a nyújtott támogatás mértékérıl, felhasználásának ellenırzésérıl. A szervezetek többségénél az alapító döntése szerint az induló tıkéhez a kuratóriumok nem nyúlhatnak, az alapítványi célok megvalósítására a tıke hozadékát használhatják fel. A Polgári Törvénykönyv, illetve az azt módosító törvények szabályai szerint a közalapítványok kezelı szerve a szervezet mőködésérıl az alapítónak évente köteles beszámolni. A négy közalapítvány mellett a megyei közgyőlés által létrehozott, illetve a közremőködésével megalakult többi alapítvány létesítı okiratukban megfogalmazott ilyen irányú kötelezettség alapján számol be a testületnek. A megyei önkormányzat az alábbiakban felsorolt szervezetek közül az elsı tízet önállóan, a többi alapítványt települési önkormányzatokkal, illetve más szervezetekkel együtt hozta létre. 65

69 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat által önállóan alapított alapítványok: Alapítvány a Bács-Kiskun Megyei Könyvtárért Alapítvány Bács-Kiskun Megye Mővészetéért Bács-Kiskun Megyei Falufelújítási és Mőemléki Alapítvány Bács-Kiskun Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány Bács-Kiskun Megyei Környezetvédelmi Alapítvány Bács-Kiskun Megye Közbiztonságáért Közalapítvány Bács-Kiskun Megyei Nemzetiségi Alapítvány Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatok a Jövı Szakembereiért Alapítvány Bács-Kiskun Megyei Szociális Közalapítvány Tóth Menyhért Alapítvány Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat által más szervezetekkel közösen alapított alapítványok: Bácskai Kulturális Alapítvány Bácskai Nemzetiségi és Kulturális Alapítvány Bácskai Médiafejlesztési Alapítvány Bács-Kiskun Megyei Angol-Magyar Kisvállalkozási Alapítvány Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Alapítvány Bács-Kiskun Megye Közoktatásáért Közalapítvány Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Kiskunsági Nemzeti Park Alapítvány Közép-európai Nemzetközi Egyetem Alapítvány Magyarországi Németek Általános Mővelıdési Központja Intézményfenntartó és Mőködtetı Közalapítvány (MNÁMK) Nagyalföld Alapítvány Pilinszky János Alapítvány Más szervezettel közösen létrehozott alapítvány volt még a Tehetséggondozó Alapítvány is. Megszüntetését és az Önkormányzatok a Jövı Szakembereiért Alapítványba történı beolvasztását a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés és a többi alapító, arra tekintettel kérte 2008-ban, hogy a feladat ellátása a jogutód, a Bács- Kiskun Megyei Önkormányzatok a Jövı Szakembereiért Alapítvány keretén belül hatékonyabban valósuljon meg. Az alapítványok támogatását a 22. és 23. sz. mellékletek mutatják be Rendezvények támogatása Önkormányzatunk kapcsolatrendszerének egyik kiemelt területe a megyében lévı települési önkormányzatokkal való kapcsolattartás. Ennek keretében a megyei önkormányzat pályázati rendszerben támogatja a települési rendezvényeket. Kiemelt rendezvények támogatására is jelentıs hangsúlyt fektetünk, ilyenek pl. a Kecskeméti Hírös Hét Fesztivál, a Bajai Halnapok, a Kiskunhalasi Lovasnap, vagy a Kalocsai Paprikanapok. A támogatott rendezvények fontosabb adatait a 24. sz. melléklet tartalmazza. 66

70 2.4. Egyéb kapcsolatok Önkormányzatunk folyamatos és korrekt kapcsolatot tart a Kormányzat dekoncentrált régiós és megyei szervezeteivel, az érdekképviseletek, kamarák területi szerveivel és egyéb, Bács-Kiskun megyében mőködı társadalmi és civil szervezetekkel. Az említett szervezetek rendszeresen tájékoztatást adnak végzett munkájukról a közgyőlés ülésein. 67

71 V. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat idegenforgalmi és marketing feladatainak összegzése 1. Idegenforgalmi feladatok A Bács-Kiskun Megyei önkormányzat idegenforgalmi célkitőzései és feladatai az utóbbi idıben hatalmas változásokon mentek keresztül. Utazás Kiállítás- Budapest: az idegenforgalom legnagyobb hazai kiállítása A 2006 óta a megyei önkormányzat folyamatosan részt vesz a hazai idegenforgalmi szakma legnagyobb kiállításán: az Utazás Kiállításon. Kezdetben Kecskemét Megyei Jogú Város standján jelentünk meg közösen, majd 2009 óta önálló standon mutatjuk be a megye egész kínálatát az érdeklıdı látogatók számára. Kistérségek közül Baja, Kecskemét, Kalocsa, Kiskırös, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas is csatlakozott már hozzánk, és a külföldi partnermegyéink közül a franciaországi Vienne megye a németországi Schwarzwald-Baar Járás és az erdélyi Fehér megye is elfogadta meghívásunkat a megyei standra. Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállítás: LUGANO (Svájc), Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával közösen kaptunk meghívást a svájci Lugano-ban megrendezett Salone Internazionale delle Vacanze elnevezéső nemzetközi idegenforgalmi kiállításra. Magyarország kiállítóként korábban még nem vett részt ezen, a Svájc és Észak-Olaszország legrangosabb turisztikai eseményén. Megjelenésünk célja Bács-Kiskun megye, Kecskemét és térsége turisztikai programjainak egységes kiajánlása volt. A Svájcból és Észak-Olaszországból érkezı közönséget, és az ottani idegenforgalmi szakembereket leginkább a megyénkben fellelhetı termálfürdık kínálatai és az aktív turizmus lehetıségei érdekelték. A kiállításon mintegy 1200 kiállító jelent meg, és közel látogató volt kíváncsi a különbözı régiók turisztikai kínálataira. 1.1 Turisztikai beruházásaink Önkormányzatunk számára megnyíló pályázati lehetıségeinket jelentıs idegenforgalmi fejlesztések megvalósítására fordítjuk. Hamarosan felújítva kerül átadásra Hajóson az a XVIII. században épült mőemlék kastély, amelyben barokk fıúri életformát bemutató interaktív kiállítóhelyet nyitunk meg. Szintén a közeljövıben adjuk át Veránka szigetén azt az új üdülıkomplexumot, mely kiváló felüdülést nyújt a Gemenci erdı természeti szépségei iránt érdeklıdı látogatóknak. A fenti beruházások részletezése a fejlesztésekrıl szóló fejezetben szerepel. Az elmúlt években olyan nagy volumenő turisztikai beruházások kezdıdtek megyénkben, melyek egyértelmően igazolják azt, hogy az idegenforgalom Bács- Kiskun megyében valóban egyre hangsúlyosabb szerepet kap. 68

72 1.2 Közös együttmőködés a Dél-alföldi régióval Az elmúlt évek során szoros kapcsolatot sikerült kialakítanunk a Dél-alföldi Idegenforgalmi Bizottság és a Dél-alföldi Regionális Marketing Igazgatóság vezetıivel egyaránt. Kiváló együttmőködésünknek köszönhetı az is, hogy közösen vettünk részt a franciaországi partnermegyénk székhelyén, Poitiersben megrendezett Proxi Loisirs Idegenforgalmi Kiállításon, és közös kiadványt is készítettünk. 1.3 Megyék Napja- Szeged Megyénk is részt vett a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége és a Csongrád Megyei Önkormányzat által megszervezett Magyarországi Megyék VI. Országos Találkozóján, Szegeden, melynek célja volt az 1000 éves államiság, 1000 éves megyerendszer megünneplése. A megyék napja programsorozat szellemében kiállítás és vásár is nyílt: Megyei ízek utcája címmel Szeged belvárosában. E színvonalas szabadtéri rendezvényen népszerősítettük három napon keresztül megyénk hagyományos gasztronómiai és kézmőves termékeit, turisztikai látnivalóit és borkóstolót is tartottunk a díjnyertes megyei borokból. 2. Marketing feladatok 2.1 Megye bora választás 2007 óta évrıl-évre a szakértıkbıl és borfogyasztókból álló zsőri kiválasztja 4 kategóriában (fehér- vörös- rosé és desszert bor) Bács-Kiskun megye legjobb borait. Bár a mondás szerint jó bornak nem kell a cégér, ennek ellenére a megyei önkormányzat mégis minden évben külön figyelmet fordít megyénk legjobb borainak a promóciójára. Teszi ezt azért, hogy az alföldi borászok remekmőveit évrıl évre egyre több hazai és külföldi borfogyasztó ismerhesse meg. A megválasztott borokat a nyári fesztiválok alatt is a Duna Borrégió Borút Egyesülettel közösen népszerősítjük. 2.2 Új kiadványok, új honlapok A különbözı kiállításokon és vásárokon való megjelenések mellett nagy hangsúlyt fektetünk kiadványok készítésére és ezzel párhuzamosan az interneten való megjelenésre is. Kiadványaink: - évente megjelenı 3 nyelvő Rendezvénynaptár; - megye rövid bemutatása leporelló formájában 5 nyelven (magyar, angol, német, olasz, francia); - megye térkép, 69

73 - megyei fürdık rövid leírása 5 nyelven, - megyei Hungarikumok rövid leírása magyar és német nyelven; - Balatonlellei üdülıt bemutató kiadvány; - megye film készítése a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége támogatásával, amelyet a Duna Televízió is a mősorára tőzött; - Dél-alföldi régióval közösen készített francia nyelvő kiadvány; - Brüsszeli iroda megnyitása alkalmából megye bemutatása angol nyelven; - Bács-Kiskun megye díjnyertes borainak bemutatása. A megyében található 6 Tourinform irodával kialakított jó viszonyunk is a kulcsa annak, hogy kiadványaink egyre több helyre jutnak el, és egyre nagyobb népszerőségnek örvendenek. Ezen kívül létrehoztunk egy turisztikai honlapot is, mely magába foglalja a megyében található szálláshelyeket, aktuális programokat, látnivalókat, fürdıhelyeket, gasztronómiát a látogató számára a oldalon. A Megyei önkormányzat hivatalos honlapján pedig a közérdekő adatokat, rendeleteket, határozatokat olvashatjuk szintén megújult formában. 2.3 Idegenforgalmi szakmai elismerések Díjak: Elsı helyezések a Kiadvány Trend versenyen Az elmúlt négy év gyakorlatát követve 2010-ben újra megrendezte a Turizmus Trend szerkesztısége Kiadvány Trend versenyét, melyre a megyei önkormányzat a es Rendezvénynaptár címő kiadványát és a megyei honlapját is benevezte. A hét kategóriában benevezett kiadványokat az Utazás 2010 kiállításon tekinthették meg elsı ízben a látogatók, ahol a négy nap során adhatták le szavazataikat a nekik tetszı kiadványokra. A non-profit kiadványok kategóriában a Bács-Kiskun Megyei önkormányzat Rendezvénynaptár 2010-es kiadványa I. Helyezést ért el. A non-profit szervezetek weboldal kategóriában pedig a megyei honlap (www.bacskiskun.hu) is szintén I. Helyezést ért el. A 2010-es Kiadvány Trend verseny gyızteseinek járó elismerések átadására, azaz az idei év legjobban sikerült turisztikai információs kiadványainak, honlapjainak díjazására az Aranynap 2009 díjkiosztó gála rendezvény keretében került sor Budapesten. 70

74 1. Balatonlellei szakmai napok VI. Szakmai konferenciák, képzések A jelenlegi megyei közgyőlés mőködésének tartama alatt eddig öt szakmai nap megtartására került sor, a hatodik a szeptemberére tervezett november 30 december május november november október szeptember (Tervezett) A konferencián rendszeresen megtárgyalták az éves költségvetéseket, pénzügyminisztériumi elıadók közremőködésével. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség fıosztályvezetıjének elıadásában a Nemzeti Fejlesztési Terv önkormányzatokat érintı vonatozásait tárgyalták meg. Foglalkoztak a Homokhátság komplex fejlesztési tervével. Megismerkedtek az Európai Parlament munkájával, ahol a napirend elıadója Becsey Zsolt EU parlamenti képviselı volt. Elıadásokat hallgattak meg a regionális átszervezés önkormányzatokat érintı hatásairól. Az egyes témák elıadói Tamásné Czinege Csilla, az APEH Dél-alföldi Regionális igazgatója, dr. Siket Judit a Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetıje, dr. Mucsi Gyula regionális tiszti-fıorvos, dr. Nagy Ágnes fıigazgató, Regionális Munkaügyi Központ, dr. Molnár Zoltán fıigazgató, Bács-Kiskun Megyei Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Andó Ágnes, MÁK regionális igazgatója. Foglalkoztak az energia-liberalizációval, melyet Terbe Zoltán Kiskunmajsa város polgármestere ismertetett, valamint a Balaton és környéke fejlesztési lehetıségeivel, elıadó: dr. Suchman Tamás a Balaton Fejlesztési Tanács volt elnöke. A megyék, vagy régiók c. napirendet dr. Verebélyi Imrétıl, a Magyar Közigazgatási Kar elnökétıl hallgathatták meg a résztvevık. Az Országos Választási Iroda vezetıje adott részletes tájékoztatást a évi országgyőlési választásokról. A Megyei Kórház fejlesztési projektjének ismertetését dr. Svébis Mihály fıigazgató tartotta. Színvonalas elıadást tartott a magyar gazdaság problematikájáról dr. Járai Zsigmond volt pénzügyminiszter, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke. 2. Közbeszerzési szakmai napok A Megyei Közgyőlés Hivatala szervezésében két alkalommal közbeszerzési konferencia került megtartásra a balatonlellei üdülıben március én és április én. Ezen több megyei és települési önkormányzat képviseltette magát, valamint saját intézményeink szakemberei. A közbeszerzés kiemlkedı szakértıi - dr. Deli Betty, Kalmárné Diósy Ildikó, dr. Engler Magdolna, dr. Nagy Ágnes, dr. Kothencz Éva - tartottak konzultációval egybetartott elıadásokat e szakterületekrıl. 71

75 1. sz. melléklet Sorszám N é v A Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés tagjai (2010. szeptember 1.) Pártállás 1. Alföldi Albert MSZP 2. András István MSZP 3. Aradszky Lászlóné FIDESZ-KDNP-NF 4. Aranyi János MSZP szeptember 26-tól 5. dr. Bagó Zoltán FIDESZ-KDNP-NF 6. dr. Balogh László MSZP 7. Bányai Gábor FIDESZ-KDNP-NF 8. Bedi Gyula FIDESZ-KDNP-NF 9. Bella László MSZP 10. Bencsik Tiborné FIDESZ-KDNP-NF 11. Endre Sándor FIDESZ-KDNP-NF 12. Felföldi Zoltán FIDESZ-KDNP-NF 13. Fercsák Róbert FIDESZ-KDNP-NF 14. Ficsor József SZDSZ 15. Fliszár Károly MSZP 16. Font Sándor FIDESZ-KDNP-NF 17. Frick József FIDESZ-KDNP-NF 18. dr. Garai István MSZP 19. Hugyi Mihály MDF június 1-tıl 20. Ivanics István FIDESZ-KDNP-NF 21. Kalmár Pál FIDESZ-KDNP-NF 22. Kapus Krisztián FIDESZ-KDNP-NF Karsai Péter május 31-el lemondott tagságáról MDF 72

76 Katus Ferenc június 16-i MSZP hatállyal lemondott tagságáról 23. dr. Kelemen Márk FIDESZ-KDNP-NF 1. sz. melléklet 24. Kovács Ernı FIDESZ-KDNP-NF 25. dr. Krammer Balázs FIDESZ-KDNP-NF 26. Lógó András FIDESZ-KDNP-NF 27. Lukács László FIDESZ-KDNP-NF 28. Mamuzsits Sándor MSZP szeptember 26-tól 29. Márfai Péter MSZP 30. dr. Molnár Gábor MSZP 31. Nagy Ferenc FIDESZ-KDNP-NF 32. Puskás Lajos FIDESZ-KDNP-NF 33. Rapcsák András SZDSZ 34. Rausch Sándor FIDESZ-KDNP-NF 35. Rideg László FIDESZ-KDNP-NF 36. Schindler János MSZP 37. Szabó Károly MSZP 38. Szabó Sándor FIDESZ-KDNP-NF 39. Szántó István FIDESZ-KDNP-NF 40. Szél István FIDESZ-KDNP-NF 41. Széll Péter MSZP 42. Temerini Ferenc FIDESZ-KDNP-NF 43. Török Gusztáv Andor SZDSZ 44. Varga Nelli FIDESZ-KDNP-NF 45. Váradi Krisztián MSZP 46. Vörösmarty Attila FIDESZ-KDNP-NF Zuschlag János június 16-i hatállyal lemondott tagságáról MSZP 73

77 2. sz. melléklet Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat felterjesztései, kezdeményezései Év Közgyőlés dátuma február 23. március 30. Határozat száma 34/2007. (II. 23.) Kgy. 56/2007. (III. 30.) Kgy. Határozat tárgya Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kezdeményezése a környezetvédelmi hatóságok megerısítésére, valamint az összevont megyei Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Bács-Kiskun megyei létszámára vonatkozóan A megyei közgyőlés kezdeményezése a falugazdász hálózat jövıjére vonatkozóan június /2007. (VI. 29.) Kgy. Kezdeményezés fagy- és aszálykár mérséklésének érdekében június 29. október 26. március 28. április 25. május /2007. (VI. 29.) Kgy. 216/2007. (X. 26.) Kgy. 58/2008. (III. 28.) Kgy. 80/2008. (IV. 25.) Kgy. 85/2008. (V. 28.) Kgy. Kezdeményezés a miniszterelnök és az Országgyőlés elnökéhez a Magyar Állandó Értekezlet mőködtetése, illetve a szomszédos országokban élı magyarok helyzetével kapcsolatban Kezdeményezés a magyar mezıgazdasági fajtagyőjtemény és génbank megırzése érdekében Felterjesztés az egészségügyi miniszterhez a BKMÖ Kórháza biztonságos mőködése érdekében Felterjesztés az M8-as autópálya Dunavecse-Kecskemét közötti szakaszának környezetvédelmi engedélyezési eljárásával kapcsolatban Kezdeményezés a megyei önkormányzat nemzetbiztonsági védelmének megszüntetése érdekében június /2008. (VI. 27.) Kgy. Kezdeményezés fóliasátrak építési engedély alóli kivonása érdekében december /2008. (XII. 12.) Kgy. Felterjesztés az Országgyőlés elnökéhez a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat évi várható illetékbevétele csökkenésének tárgyában 74

78 2. sz. melléklet március 27. április 24. április 24. június /2009. (III. 27.) Kgy. 73/2009. (IV. 24.) Kgy. 75/2009. (IV. 24.) Kgy. 125/2009. (VI. 26.) Kgy. Kezdeményezés a magyar mezıgazdasági termelıket hátrányosan érintı egyes szabályok felülvizsgálata iránt Felterjesztés a génmódosított szervezetek megyei köztermesztésbe vonása tárgyában Kezdeményezés alapvetı hústermékek kedvezményes ÁFA körbe sorolására Felterjesztés a szociális intézményeket, és azok fenntartóit hátrányosan érintı rendelkezések felülvizsgálatára június /2009. (VI. 26.) Kgy. Kezdeményezés a évi aszálykár enyhítése érdekében szeptember /2009. (IX. 25.) Kgy. Felterjesztés kórház-finanszírozási ügyben november 27. november 27. február /2009. (XI. 27.) Kgy. 209/2009. (XI. 27.) Kgy. 25/2010. (II. 12.) Kgy. Határátkelıhely létesítésének kezdeményezése Gara és Regıce települések között Kezdeményezés a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszterhez a gazdálkodók által EMVA pályázatok keretében igénybevett elılegek elszámolásával kapcsolatban Felterjesztés a Kormány évi egészségügyi finanszírozásának tényérıl és annak következményeirıl március /2010. (III. 26.) Kgy. Nagyalföld Alapítvány megszüntetésének kezdeményezése május /2010. (V. 28.) Kgy. Kezdeményezés az egyszerősített foglalkoztatásról szóló évi XLII. tv. módosítására június /2010. (VI. 25.) Kgy. Kezdeményezés szúnyogirtás ügyben 75

79 3. sz. melléklet Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Bizottságai és tagjai (2010. szeptember 1.) ÜGYRENDI ÉS ÖNKORMÁNYZATI BIZOTTSÁG Létszám: 9 fı - közgyőlési tag: 5 - nem közgyőlési tag: 4 S.sz. N é v 1. dr. Krammer Balázs (FIDESZ-KDNP-NF) bizottság elnöke, tanácsnok kgy. tag 2. András István Bizottság társelnöke (MSZP) kgy. tag. 3. Bedi Gyula (FIDESZ-KDNP-NF) kgy. tag. 4. dr. Kelemen Márk (FIDESZ-KDNP-NF) kgy. tag. 6. Katona Imre (FIDESZ-KDNP-NF) külsı tag 7. Vágó Ferenc (FIDESZ-KDNP-NF) külsı tag 8. Dr. Várnai László (MSZP) külsı tag 9. dr. Komáromi Szilárd (SZDSZ) külsı tag 76

80 3. sz. melléklet PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG Létszám: 11 fı - közgyőlési tag: 6 - nem közgyőlési tag: 5 S.sz. N é v 1. Kovács Ernı (FIDESZ-KDNP-NF) bizottság elnöke, tanácsnok kgy. tag 2. Szabó Sándor (FIDESZ-KDNP-NF) bizottság társelnöke kgy.tag 3. Felföldi Zoltán (FIDESZ-KDNP-NF) kgy. tag 4. Kalmár Pál (FIDESZ-KDNP-NF) kgy.tag 5. dr. Balogh László (MSZP) kgy. tag 6. Ficsor József (SZDSZ) kgy. tag. 7. Illés Attila (FIDESZ-KDNP-NF) külsı tag 8. Adonyi Enikı (FIDESZ-KDNP-NF) külsı tag 9. Papp József (MSZP) külsı tag 10. Baji Mihály (MSZP) külsı bizottsági tag 11. Romsics Imre (MDF) külsı tag Létszám: 9 fı - közgyőlési tag: 5 - nem közgyőlési tag: 4 EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG S.sz. N é v 1. Ivanics István (FIDESZ-KDNP-NF) bizottság elnöke, tanácsnok kgy. tag. 2. dr. Molnár Gábor (MSZP) bizottság társelnöke kgy.tag 3. Bencsik Tiborné (FIDESZ-KDNP-NF) kgy. tag. 4. Szabó Sándor (FIDESZ-KDNP-NF) kgy. tag. 77

81 3. sz. melléklet 5. dr. Garai István (MSZP) kgy. tag. 6. dr. Horváth Zsolt (FIDESZ-KDNP-NF) külsı tag 7. Dusnoki Tibor (FIDESZ-KDNP-NF) külsı tag 8. Lırincz Tibor (FIDESZ-KDNP-NF) külsı tag 9. dr. Pétervári Zoltán (MSZP) külsı tag OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS EGYHÁZÜGYI BIZOTTSÁG Létszám: 11 fı - közgyőlési tag: 6 - nem közgyőlési tag: 5 S.sz. N é v 1. Rideg László (FIDESZ-KDNP-NF) bizottság elnöke, tanácsnok kgy. tag 2. Alföldi Albert (MSZP) bizottság társelnöke kgy. tag 3. Kapus Krisztián (FIDESZ-KDNP-NF) kgy. tag. 4. Lukács László (FIDESZ-KDNP-NF) kgy. tag 5. Puskás Lajos (FIDESZ-KDNP-NF) kgy. tag 6. Bella László (MSZP) kgy. tag 7. Hegedős Béla (FIDESZ-KDNP-NF) külsı tag 8. Jankovszki Zoltán (FIDESZ-KDNP-NF) külsı tag 9. Zsigó Róbert (FIDESZ-KDNP-NF) külsı tag 10. Hajdú Miklós (MSZP) külsı tag 11. Nemes Gábor (SZDSZ) külsı tag 78

82 3. sz. melléklet GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI, SPORT- ÉS IFJÚSÁGPOLITIKAI BIZOTTSÁG Létszám: 9 fı - közgyőlési tag: 5 - nem közgyőlési tag: 4 S.sz. N é v 1. Széll Péter (MSZP) bizottság elnöke, tanácsnok kgy. tag 2. Kapus Krisztián (FIDESZ-KDNP-NF) bizottság társelnöke kgy. tag 3. Puskás Lajos (FIDESZ-KDNP-NF) kgy. tag 4. Varga Nelli (FIDESZ-KDNP-NF) kgy. tag 5. Vörösmarty Attila (FIDESZ-KDNP-NF) kgy. tag 6. Szedmák Tamás (FIDESZ-KDNP-NF) külsı tag 7. Korsós János (FIDESZ-KDNP-NF) külsı tag 8. Alter Róbert (MSZP) külsı tag 9. Tarjányi Dezsıné (MSZP) külsı tag NEMZETISÉGI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI BIZOTTSÁG Létszám: 5 fı - közgyőlési tag: 3 - nem közgyőlési tag: 2 S.sz. N é v 1. Schindler János (MSZP) bizottság elnöke, tanácsnok kgy. tag 2. Frick József (FIDESZ-KDNP-NF) bizottság társelnöke kgy. tag 3. Márfai Péter (MSZP) kgy. tag 4. Buzderné Kovács Ibolya (FIDESZ-KDNP-NF) külsı tag 5. Gmoser András (FIDESZ-KDNP-NF) külsı tag 79

83 3. sz. melléklet Létszám: 5 fı - közgyőlési tag: 3 - nem közgyőlési tag: 2 INTÉZMÉNYELLENİRZÉSI BIZOTTSÁG S.sz. N é v 1. Török Gusztáv Andor (MSZP) bizottság elnöke, tanácsnok kgy. tag 2. dr. Krammer Balázs (FIDESZ-KDNP-NF) bizottság társelnöke kgy. tag 3. Váradi Krisztián (MSZP) kgy. tag. 4. Berta János (FIDESZ-KDNP-NF) külsı tag. 5. Juhász István (FIDESZ-KDNP-NF) külsı tag. KÖRNYEZETVÉDELMI, MEZİGAZDASÁGI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI BIZOTTSÁG Létszám: 11 fı - közgyőlési tag: 6 - nem közgyőlési tag: 5 S.sz. N é v 1. Endre Sándor (FIDESZ-KDNP-NF) bizottság elnöke, tanácsnok kgy. tag 2. Fliszár Károly (MSZP) bizottság társelnöke kgy. tag 3. Aradszky Lászlóné (FIDESZ-KDNP-NF) kgy. tag. 4. Szántó István (FIDESZ-KDNP-NF) kgy.tag. 5. Szél István (FIDESZ-KDNP-NF) kgy. tag 6. Mamuzsits Sándor (MSZP) kgy. tag. 7. Domján Gergely (FIDESZ-KDNP-NF) külsı tag 8. Polyák Imre (FIDESZ-KDNP-NF) külsı tag 9. Torma Sándor (FIDESZ-KDNP-NF) külsı tag 10. Csernus Ferenc (MSZP) külsı tag 11. Bíró Károly (MSZP) külsı tag 80

84 3. sz. melléklet FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI BIZOTTSÁG Létszám: 5 fı - közgyőlési tag: 3 - nem közgyőlési tag: 2 S.sz. N é v 1. Fercsák Róbert (FIDESZ-KDNP-NF) bizottság elnöke, tanácsnok kgy. tag 2. Szabó Károly (MSZP) bizottság társelnöke kgy. tag 3. Nagy Ferenc (FIDESZ-KDNP-NF) kgy. tag 4. Szabóné Csábrády Anikó (FIDESZ-KDNP-NF) külsı tag 5. Faludi Tamás (SZDSZ) külsı tag TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁK KÁRENYHÍTÉSI BIZOTTSÁGA Létszám: 7 fı - közgyőlési tag: 4 - nem közgyőlési tag: 3 S.sz. N é v 1. András István (MSZP) bizottság elnöke, tanácsnok kgy. tag 2. Kovács Ernı (FIDESZ-KDNP-NF) bizottság társelnöke kgy.tag 3. Rapcsák András (SZDSZ) kgy. tag. 4. Hugyi Mihály (MDF) Kgy. tag. 5. Nagy Ferenc (FIDESZ-KDNP-NF) külsı tag 6. Ferenczi László (FIDESZ-KDNP-NF) külsı tag 7. Gyenes Attila (FIDESZ-KDNP-NF) Külsı tag 81

85 3. sz. melléklet TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁG Létszám: 13 fı - közgyőlési tag: 7 - nem közgyőlési tag: 6 S.sz. N é v 1. Temerini Ferenc (FIDESZ-KDNP-NF) bizottság elnöke, tanácsnok kgy. tag 2. Lógó András (FIDESZ-KDNP-NF) bizottság társelnöke kgy. tag 3. Bedi Gyula (FIDESZ-KDNP-NF) kgy. tag. 4. Fliszár Károly (MSZP) kgy.tag. 5. Kalmár Pál (FIDESZ-KDNP-NF) kgy. tag 6. Szántó István (FIDESZ-KDNP-NF) kgy. tag. 7. Széll Péter (MSZP) kgy. tag 8. Bıdi Szabolcs (FIDESZ-KDNP-NF) külsı tag 9. Csitári Tibor (FIDESZ-KDNP-NF) külsı tag 10. Farkas László (FIDESZ-KDNP-NF) külsı tag 11. Horváth Roland (MSZP) külsı tag 12. Király Sándor (FIDESZ-KDNP-NF) külsı tag 13. Vári Gyula (MSZP) külsı tag 82

86 4. sz. melléklet Bizottság megnevezése Ügyrendi és Önkormányzati Bizottság október 14. Ülések Hat. száma: Száma: Bizottsági ülések és határozatok száma Ülések száma: Hat. Száma: Ülések száma: Hat. Száma: Ülések száma: Hat. Száma: Ülések száma: Hat. Száma: Pénzügyi Bizottság Nemzetiségi és Etnikai Kisebbségi Bizottság Egészségügyi és Szociális Bizottság Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottság Területfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság Gyermek- és Ifjúságvédelmi, Sport- és Ifjúságpolitikai Bizottság Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság Foglalkoztatás-politikai Bizottság Intézményellenırzési Bizottság Természeti Katasztrófák Kárenyhítési Bizottsága

87 5. sz. melléklet Összes engedélyezett dolgozói létszám Ebbıl pedagógus Oktatási intézmények adatai Összes tanulói létszám ebbıl óvodás ebbıl általános iskolás ebbıl szak- és szakközépiskolás kollégista megjegyzés A és költségvetési rendelet, illetve oktatási statisztikai adatok alapján 1. Duna Menti Közokt. Int. és Gyo., Dunavecse Kiskunhalasi Közoktatási Intézmény Kecskeméti Közoktatási Intézmény Móra Ferenc Közoktatási Intézmény, Kiskunmajsa Bajai Közoktatási Intézmény és Gyo Kiskırösi Közoktatási Intézmény Konduktív Pedagógiai Int., Az általános iskolai tanulók más Kiskunhalas intézményeknél vannak 8 magántanulóként nyilvántartva 8. Vári Szabó István Szakképzı Isk., Kiskunhalas Alapfokú Mővészetoktatási Int., Kiskunhalas 10. Göllesz Viktor Ált. Isk. Az intézmény 2007-ben került a Kiskunfélegyháza megyei önkormányzathoz 11. Tanulási Kép. Vizsg. Szak. és Reh. Biz., Kecskemét Az intézmény 2009-ben jött létre 0 Nevelési Tanácsadó, Az intézmény feladatát a Kiskunhalas Kiskunhalasi Közokt. Int. vette át Pedagógiai Intézet, Az intézmény feladatát a Kecskemét Hunniareg Ped. Szolg. vette át Összesen

88 Sporteredmények Országos Diákolimpiákon elért Bács-Kiskun megyei helyezések 6.sz. melléklet 2006/2007. tanév 2007/2008. tanév 2008/2009. tanév 2009/2010. tanév Egyéni CSAPAT Egyéni CSAPAT Egyéni CSAPAT Egyéni CSAPAT I II III IV V VI Bács-Kiskun Megyei tanulásban akadályozott tanulók diákolimpiai versenyeken elért eredményei Sportszervezet: Fogyatékkal Élık Bács-Kiskun Megyei Sportszövetsége ESEMÉNY * I. II. III. IV. V. VI. I. II. III. IV. V. VI. I. II. III. IV. V. VI. I. II. III. IV. V. VI. I. II. III. IV. V. VI. ATLÉTIKA LABDRÚGÁS (Csapat) SORVERSENY (Csapat) ASZTALITENISZ Diák országos csapatverseny I. korcsoport lány I. korcsoport fiú II. korcsoport lány II. korcsoport fiú Összetett csapatverseny

89 6.sz. melléklet Bács-Kiskun Megyei fogyatékos sportolók nemzeti versenyeken elért eredményei Sportszervezet: Fogyatékkal Élık Bkkm-i Sportszervezeteinek Szövetsége Edzık, felkészítık: BAKOS ISTVÁN, ÁDÁM SÁNDOR, TISZA ZOLTÁN, BÁNYÁSZINÉ LUKÁCS MARGIT, KISS JÓZSEF, VÉGH LÁSZLÓ, TOPONÁRY GÁBOR, BERNÁTH MIHÁLY, KOMONYI GÁBOR, MOLNÁRNÉ GÉP ANIKÓ, ERDİS SÁNDORNÉ, PAPP ELEMÉR, SÖRÖS IMRE ESEMÉNY * I. II. III. IV. V. VI. I. II. III. IV. V. VI. I. II. III. IV. V. VI. I. II. III. IV. V. VI. I. II. III. IV. V. VI. Tollaslabda Országos Bajnokság /SO/ Atlétika Országos Bajnokság /SO/ Országos Atlétika Bajnokság /MPS/ Nyári Nemzeti Játékok /SO/ atl. és ker. Tollaslabda Országos Bajnokság /MPS/ Hófutás Országos Bajnokság /SO/ Kerékpár Országos Bajnokság /SO/ Téli Nemzeti Játékok /SO/ hófutás Úszás Országos Bajnokság /MPS/ Úszás Országos Bajnokság /SO/ Labdarúgás Országos Bajn. /SO/

90 6.sz. melléklet Bács-Kiskun Megyei sportolók nemzetközi versenyeken elért eredményei Sportszervezet: Fogyatékkal Élık Bács-Kiskun Megyei Sportszövetsége Edzık, felkészítık: BAKOS ISTVÁN, ÁDÁM SÁNDOR, TISZA ZOLTÁN, BÁNYÁSZINÉ LUKÁCS MARGIT, KISS JÓZSEF, VÉGH LÁSZLÓ, TOPONÁRY GÁBOR, BERNÁTH MIHÁLY, KOMONYI GÁBOR, MOLNÁRNÉ GÉP ANIKÓ, ERDİS SÁNDORNÉ, PAPP ELEMÉR, SÖRÖS IMRE ESEMÉNY I. II. III. IV. V. VI. I. II. III.IV. V. VI. I. II. III. IV. V. VI. I. II. III. IV. V. VI. I. II. III. IV. V. VI. Nyári Spec. Olimpia /SO/ atl. INAS-FID Úszó EB (MPSZ) Európa Játékok (SO) atl. Nıi Labdarúgás EB /SO/ Téli Spec. Olimpia /SO/ Román Nemzeti Játékok /SO/ atl. Lengyel Nemzeti Játékok /SO/ atl

91 7. sz. melléklet Gyermekvédelmi Intézmények alapadatai 1. Gyermekvédelmi Központ intézményegységek intézmény dolgozói létszám ellátott feladat Lakásotthonok száma ellátottak száma Területi Gyermekvédelmi 48 területi 912 Szakszolgálat gyermekvédelmi szakszolgáltatás, otthont nyújtó és utógondozói ellátás Faragó Béla I. sz. 21 otthont nyújtó és 3 24 Gyermekotthon utógondozói ellátás Faragó Béla II. sz. 17 otthont nyújtó és 3 25 Gyermekotthon utógondozói ellátás Napsugár Gyermekotthon 20 otthont nyújtó ellátás 3 lakóegység 18 Bácsalmás Gyermekotthon 24 otthont nyújtó és utógondozói ellátás Kunfehértó Gyermekotthon 24 otthont nyújtó és utógondozói ellátás Haynald Gyermekotthon 31 otthont nyújtó és utógondozói ellátás 2. BKMÖ Bajai Közoktatási Intézménye és Gyermekotthona 4 lakóegység 36 4 lakóegység Gyermekotthon 15 otthont nyújtó és utógondozói ellátás 3. BKMÖ Duna Menti Közoktatási Intézménye és Gyermekotthona 2 lakásotthon, 1 lakás külsı férıhelynek 33 Gyermekotthon 18 otthont nyújtó és 3 36 utógondozói ellátás 4. BKMÖ Kecskeméti Közoktatási Gyermekvédelmi és Szociális Intézménye Gyermekotthon 31 otthont nyújtó és utógondozói ellátás 5. BKMÖ İszi Napfény Integrált Szociális Intézménye 4 lakóegység 1 lakásotthon Bentlakásos intézmény 6 otthont nyújtó ellátás 3 lakóegység

92 A Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés évek közötti bevételei ( kisebbségi önkormányzatok nélkül) 8. sz. melléklet Megnevezés évi módosított évi teljesítés évi teljesítés évi teljesítés év összesen elıirányzat E Ft % E Ft % E Ft % E Ft % E Ft % 1. Állami támogatás , , , , ,17 - normatív állami hozzájárulás (3.sz. mell.) , , , , ,60 - normatív állami hozzájárulás(kötött felh.) , , , , ,34 - egyéb mőködési célú állami hj. (5.sz. mell.) , , , , ,74 - fejlesztés céltámogatás , , ,02 0, ,02 - fejlesztés címzett támogatás , , ,00 0, ,33 - fejlesztés CÉDA támogatás ,03 0,00 0,00 0, ,01 - fejlesztés TEKI támogatás , ,06 0,00 0, ,04 - fejlesztés LEKI támogatás ,10 0,00 0,00 0, ,02 - egyéb felhelmozási célú állami hozzáj , , ,06 0, ,06 2. Átengedett központi bevételek , , , , ,79 - személyi jövedelemadó , , , , ,79 - privatizáció ,01 0,00 0,00 0, ,00 3. Állami támogatás és átengedett együtt , , , , ,96 4. Átvett pénzeszközök ( OEP nélkül) , , , , ,48 - mőködési célra , , , , ,58 = önkormányzat , , , , ,72 = intézmények , , , , ,86 - felhalmozási célra , , , , ,90 = önkormányzat , , , , ,55 = intézmények , , , , ,35 5. Saját bevételek , , , , ,31 - Illetékbevétel , , , , ,58 - mőködési jellegő egyéb bevételek , , , , ,97 = önkormányzat , , , , ,42 = intézmények , , , , ,54 - felhalmozási jellegő egyéb bevételek , , , , ,76 = önkormányzat , , , , ,75 = intézmények , , ,03 0, ,01 6. Hitelek kölcsönök , , , , ,70 - hosszúlejáratú hitel , ,43 0,00 0, ,20 - rövidlejáratú hitel , , , , ,50 7. OEP-tıl átvett pe. (Kórház üzem.) , , , , ,56 8. Elızı évi pénzmaradvány , , , , ,40 9. Értékpapír értékesítés ,74 0, ,14 0, , Kötvény árfolyam nyereség , ,54 Megyei önkormányzat bevételei

93 9. sz. melléklet A Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés évek közötti kiadásai ( kisebbségi önkormányzatok nélkül) Megnevezés évi teljesítés évi teljesítés évi teljesítés évi módosított ei évek összesen E Ft % E Ft % E Ft % E Ft % E Ft % 1. Mőlködési kiadások össz.: , , , , ,94 - önkormányzat központi gazd (célfeladatok nélkül) , , , , ,21 - intézmények , , , , ,73 2. Felhalmozási kiadások össz.: önkormányzat központi gazd ,99 7, ,49 2, ,10 2, ,79 15, intézmények , , , , ,98 3. Célfeladatok , , , , ,47 4. Hitel kölcsön , , , , ,42 - forráskiegészítı hitel , , , , ,07 - kölcsön visszafizetés, nyújtás , ,40 5. Céltartalékok - 0,00-0,00-0, , ,32 6. Általános tartalék - 0,00-0,00-0, , ,02 7. Likviditási hitel törlesztés 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 8. Értékpapír vásárlás - 0, ,62-0,00-0, , , , ,48 7,50 0,35 Összesen: , , , , ,00 90

94 10. számú melléklet A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat megyei fenntartású intézményei finanszírozása Megnevezés Intézményfinanszírozás összege E Ft Változás az elızı évhez képest % * 2008/ / /2009 Kméti Közokt. Intézm ,92 92,71 93,01 Bajai Közokt. Intézm ,69 91,29 93,19 Dvecsei Közokt. Intézm ,21 87,60 92,77 Óvoda, Ált. Isk. Kiskırös ,72 93,57 89,23 Vári Szabó I. Szakképzı Isk ,89 86,57 86,83 Móra F. Ált. I. Kiskunmajsa ,17 83,71 85,35 Nevelési Központ Kiskunhalas ,31 82,42 95,68 Alapfokú Mőv. Okt. Kkhalas ,90 85,06 79,15 Göllesz Kkfháza ,09 84,86 85,33 Konduktív Ped. Int. Kkhalas ,92 85,26 95,73 TKVSZRB ,90 Pedagógiai Intézet ,51 0,00 Oktatási intézmények összesen ,06 89,72 90,48 Gyermekvédelmi Központ Kecskemét ,42 99,51 100,23 Gyermekvédelmi intézmények összesen ,42 99,51 100,23 "İszi Napfény" Bácsborsod ,12 90,36 99,87 "Nefelejcs Ház" Lajosmizse ,43 94,59 105,55 "Harmónia" Kaskantyú ,87 92,26 88,23 Pszich. És Fogy.B.O. Kkhalas ,75 90,45 100,14 "Napraforgó" Gara Katymár "Kék Duna" Solt Szociális intézmények összesen ,50 91,12 98,19 Közmőv ,56 100,34 66,32 Múzeum ,66 53,15 80,94 Levéltár ,68 98,71 85,02 Forrás ,27 207,80 105,29 Zománc ,98 80,68 63,53 Csillagvizsg ,17 74,49 82,96 Könyvtár ,51 91,80 99,91 Közmőv-i, közgyőjt-i intézmények ö ,84 84,39 91,03 Balatonlelle ,47 82,76 13,81 Veránka ,71 58,31 76,03 Üdülık összesen ,12 69,94 41,02 GESZ ,64 82,36 89,30 Kórház ,10 34,31 10,54 Összesen: ,81 87,85 92,31 Kötelezı feladatot ellátó int-ek: ,03 87,67 92,63 Nem kötelezı feladatot ellátó int-ek: ,50 98,15 75,51 Összesen ,81 87,85 92,31 (*2010. évi adatok: a évi költségvetés módosítása, 9/2010. (VI. 1.) Kgy. rendelet alapján) 91

95 11. sz. melléklet Megnevezés Közoktatási intézmények Normatív állami hozzájár. Kötött felhasználású norm. Ezer forintban * Intézmény finanszírozás Finanszíroz ás/norm. Hozzáj. + kötött felh. %-ban Normatív állami hozzájár. Kötött felhasználású norm. Intézmény finanszírozás Finanszíroz ás/norm. Hozzáj. + kötött felh. %-ban Normatív állami hozzájár. Kötött felhasználású norm. Intézmény finanszírozás Finanszíroz ás/norm. Hozzáj. + kötött felh. %-ban Normatív állami hozzájár. Kötött felhasználású norm. Intézmény finanszírozás Finanszíroz ás/norm. Hozzáj. + kötött felh. %-ban Bajai Közokt. Intézm , , , ,32 Dvecsei Közokt. Intézm , , , ,65 Kméti Közokt. Intzm , , , ,41 Göllesz Kkfháza , , , ,19 Óvoda, Ált. Isk. Kiskırös , , , ,28 Vári Szabó I. Szakképzı Isk , , , ,12 Móra F. Ált. I. Kiskunmajsa , , , ,38 Nevelési Központ Kiskunhalas , , , ,25 Alapfokú Mőv. Okt. Kkhalas , , , ,53 Konduktív Ped. Int. Kkhalas , , , ,93 TKVSZRB , ,90 Pedagógiai Intézet , ,30 Szociális Intézmények "İszi Napfény" Bácsborsod , , , ,97 "Napraforgó" Gara ,17 "Nefelejcs Ház" Lajosmizse , , , ,29 "Harmónia" Kaskantyú , , , ,07 Katymár ,36 "Kék Duna" Solt ,84 Pszich. És Fogy.B.O. Kkhalas , , , ,72 Gyermekvédelmi intézmények Kimutatás a megyei intézmények feladatmutató után kapott normatív állami hozzájárulás, a kötött felhasználású normatív állami hozzájárulás és az intézményfinanszírozás alakulásáról Gyermekvédelmi Központ Kecskemét , , , ,06 kerekítés , , , ,38 (*2010. évi intézményfinanszírozás adatok: a évi költségvetés módosítása, 9/2010. (VI.1.) Kgy. rendelet alapján 92

96 A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat uniós forrásból támogatott pályázatai 12. sz. melléklet adatok e-ft ban Pályázati év Pályázat tipusa név Pályázat célja Beruházás összesen Önerı Megítélt támogatás összesen 2007 DAOP Dunavecse Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Duna menti Óvodája, Általános iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központja és Gyermekotthona Dunavecse, komplex akadálymentesítése , , ,00 befejezıdött 2007 DAOP Kaskantyú 2008 DAOP /B Hajós 2008 DAOP-2.1.2/A Érsekcsanád-Veránka 2008 TIOP /1 Hajós Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Harmónia Szenvedélybetegek Otthona Országos Módszertani Központ Kaskantyú, komplex akadálymentesítése Hajósi Érseki Kastély turisztikai célú, interaktív, látogatóbarát bemutatóhellyé fejlesztése Minıségi turizmus feltételeinek megteremtése Veránka szigeten A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat hajósi lakásotthonainak korszerősítése , , ,00 befejezıdött , , ,00 folyamatban , , ,00 folyamatban , , ,65 befejezıdött 2008 TIOP /1 Kecskemét A Kecskemét, Juhar utcai bentlakásos intézmény korszerősítése , , ,08 befejezıdött 2008 TIOP /1 Kecskemét 2008 Norvég Alap Lajosmizse A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat lakásotthonainak korszerősítése "Nefelejcs Ház" Idıskorúak Otthona komplex akadálymentesítése , , ,00 befejezıdött , , ,00 befejezıdött 2008 TIOP - TISZK Kiskunfélegyháza / Kiskunhalas / Baja Szakképzés infrastrukturáli megújítása (gyakorlati képzı központok létrehozása) , , ,00 folyamatban 2008 TÁMOP - TISZK egész megye Szakképzés tartalmi megújítása ,00 0, ,00 folyamatban 2008 TÁMOP Kecskemét / Kiskırös / Dunavecse Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben ,67 0, ,67 folyamatban TIOP /2F Kecskemét Kecskeméti Gyógyintézeti Központ hatékony egészségügyi rendszer Bács-Kiskun megyei modellje , , ,03 folyamatban Összesen: , , ,43 93

97 A BácsKiskun Megyei Önkormányzat hazai forrásból támogatott pályázatai 13. sz. melléklet Pályázati év Pályázat tipusa Beruházás helye Pályázat célja Beruházás összesen Önerı Megítélt támogatás összesen adatok e Ft-ban 2008 SZMM GYV-LO-07 Kecskemét Lakásotthon eszközbeszerzés, Kecskemét, Páfrány u ,20 29,32 263,88 befejezıdött 2008 SZMM GYV-LO-07 Kecskemét Lakásotthon eszközbeszerzés Ballószög, Arany J. u ,50 41,90 327,60 befejezıdött 2008 SZMM GYV-LO-07 Kecskemét Lakásotthon eszközbeszerzése Ballószög, Bem u ,50 25,50 126,00 befejezıdött 2008 SZMM GYV-LO-07 Kecskemét Lakásotthon eszközbeszerzése Kecskemét- Hetényegyháza, Darida u ,50 14,55 130,95 befejezıdött 2008 SZMM GYV-LO-07 Kecskemét Lakásotthon eszközbeszerzése Kecskemét, Katonatelep, Rezeda u ,11 110,51 994,59 befejezıdött 2008 SZMM GYV-LO-07 Kecskemét Lakásotthon eszközbeszerzés Kecskemét- Hetényegyháza, Árvácska u ,50 25,10 158,40 befejezıdött 2008 SZMM GYV-LO-07 Hajós Lakásotthon eszközbeszerzés Hajós, Kinizsi u ,50 27,65 248,85 befejezıdött 2008 SZMM GYV-LO-07 Hajós Lakásotthon eszközbeszerzése Hajós, Kinizsi u ,25 37,69 326,57 befejezıdött 2008 SZMM GYV-LO-07 Hajós Lakásotthon eszközbeszerzés Hajós, Munkácsy u. 1/B 270,00 27,00 243,00 befejezıdött 2008 SZMM GYV-LO-07 Hajós Lakásotthon eszközbeszerzés Hajós, Munkácsy u. 1/A. 270,00 27,00 243,00 befejezıdött 2008 SZMM GYV-LO-07 Hajós Lakásotthon eszközbeszerzése Hajós, Sallai u ,00 45,00 405,00 befejezıdött 2008 SZMM SZOC-EK-08-B Solt BKMÖ Harmónia Integrált Szociális Intézménye, solti telephelye fejlesztése ,00 0, ,00 befejezıdött 2008 SZMM SZOC-EK-08-B Kiskunhalas 2009 GYV-SZF-09-BCDE Kecskemét, Bácsalmás, Tiszakécske Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthona BKMÖ Gyermekvédelmi Központ Kapcsolattartó helyiség korszerősítése, eszközfejlesztése 9 222,00 0, ,00 befejezıdött 4 706, ,00 706,00 befejezıdött Összesen: , , ,84 94

98 A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat DARFT által támogatott pályázatai 14. sz. melléklet adatok e Ft-ban Pályázati év Pályázat tipusa Beruházás helye Pályázat célja Beruházás összesen Önerı Megítélt támogatás összesen 2007 HÖF-TEKI Bácsalmás 2007 HÖF-CEDA Kiskunhalas 2008 HÖF-TEKI Szalkszentmárton 2008 HÖF-TEKI Kiskunhalas Bácsalmási Gyermekotth. homlokzatfelújítás I. ü. Thorma János Múzeum fejlesztése tetıtér beépítés I. ütem Petıfi Sándor Emlékmúzeum átalakítása-korszerősítése Thorma János Múzeum (Kiskunhalas) tetıtérbeépítés II. ütem , , ,00 befejezıdött 8 500, , ,00 befejezıdött 9 600, , ,00 befejezıdött , , ,00 befejezıdött 2009 HÖF-LEKI Bácsalmás Bácsalmási Gyermekotthon fejlesztése II. ütem , , ,31 befejezıdött Összesen: , , ,31 95

99 15.sz. melléklet A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat saját erıs beruházásai ágazati bontásban Egészségügyi ágazatban: Beruházás megnevezése Ezer Ft-ban Beruházás költsége PET-CT beszerzés Polydom bankgarancia felhasználása Oktatási-, gyermekvédelmi ágazatban: Mozgássérültek Intézete Kiskunhalas elsı készletbeszerzés Kunfehértó gyermekotthon udvar rendezés Gyermekvédelmi intézmények közmőköltségei Gyermekvédelmi Központ irodáinak kialakítása 888 Lórántffy utcai gyermekotthon útcsatlakozása Hajósi gyermekotthon irodáinak kialakítása Szociális ágazatban: Pszichiátriai otthon lift felújítás Telekhatár rendezés Kaskantyú Önkormányzattal 575 Közmővelıdési ágazatban: Cifrapalota kerámia restaurálás Tóth Menyhért Alkotóház Miske kerítés, kapu újjáépítés 413 Turisztikai ágazatban: Veránka szigeti kútfúrás Veránka üdülı felújítás Veránka üdülı mőködtetéséhez szükséges eszközök beszerzése Veránka elektromos hálózat fejlesztés Vízibusz korszerősítés Hajósi Érseki Kastély kiállítási bútorzata Székelyvarságon 2 db ingatlan kivitelezés Egyéb: Juhar utcai lakások tetıszigetelése Juhar utcai lakások kémény kiváltása 696 Intézmények főtéskorszerősítése lebonyolítás Dunavecsei szolgálati lakások felújítása Lakások beruházási kiadásai Autóvásárlás lízingdíja Kecskemét, Fráter Gy. u. 14. sz. alatti ingatlan fennmaradási engedélyének beszerzése Irodaépületek: Katona J. tér 8. udvari homlokzat felújítás Baja, Árpád tér 8. alatti ingatlan főtés átalakítás Összesen:

100 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat intézményeinek pályázati forrásokkal támogatott önálló beruházásai 16. sz. melléklet Ágazat megnevezése Összesen ( bruttó ) Ft Támogatás ( bruttó ) Ft Sajáterı ( bruttó ) Ft Befejezés éve Egészségügyi ágazat Megyei Kórház Szükség áramellátás Megyei Kórház Sürgısségi ellátás fejlesztése TIOP /08/2F Kivitelezés folyamatban 2011 Megyei Kórház Korszerő Regionális Onkológiai Központ kialakítása TIOP-2.2.5/09/ Bírálati szakaszban folyamatban Megyei Kórház Nyílászáró csere KEOP /A Bírálati szakaszban folyamatban Oktatási és Gyermekvédelmi ágazat Bajai Közoktatási Intézmény Gyakorlati képzésfejlesztése Eszközbeszerzés Bajai Közoktatási Intézmény Kollégium informatikai parkjának fejlesztése, modernizálása Bajai Közoktatási Intézmény Eszközpark fejlesztése Bajai Közoktatási Intézmény Életmentı Pont létesítése Duna Menti Közoktatási Intézmény Közoktatási kollégiumok tanulószobáinak és informatikai parkjának fejlesztése, modernizálása Duna Menti Közoktatási Intézmény Közoktatási kollégiumok eszközparkjának fejlesztése Duna Menti Közoktatási Intézmény Szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatása Duna Menti Közoktatási Intézmény Könyvtárfejlesztés

101 16. sz. melléklet Ágazat megnevezése Összesen ( bruttó ) Ft Támogatás ( bruttó ) Ft Sajáterı ( bruttó ) Ft Befejezés éve Konduktív Pedagógiai Intézet Fejlesztı eszközök beszerzése Móra Ferenc Közoktatási Intézmény Kiskunmajsa Eszköz fejlesztés Kiskunhalasi Mővészeti Iskola Eszköz fejlesztés Kiskunhalasi Mővészeti Iskola Taneszköz fejlesztés Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság Kecskemét Informatikai fejlesztés Vári Szabó István Szakközépiskola Eszközfejlesztési beruházás Vári Szabó István Szakközépiskola Kollégiumi könyvtárfejlesztés BKMÖ Gyermekvédelmi Központ Kapcsolattartó helyiség korszerősítése eszközfejlesztés Szociális ágazat Harmónia Integrált Szociális Intézmény Kaskantyú Informatikai fejlesztés İszi Napfény'' Integrált Szociális Intézmény bácsalmási és nagybaracskai telephelyének korszerősítése TIOP / İszi Napfény'' Integrált Szociális Intézmény Informatikai eszközök beszerzése Közmővelıdési ágazat Katona József Megyei Könyvtár Europe Direct Információs rendszer létrehozása Katona József Megyei Könyvtár Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése - "Tudásdepó- Expressz" TIOP /

102 16. sz. melléklet Ágazat megnevezése Összesen ( bruttó ) Ft Támogatás ( bruttó ) Ft Sajáterı ( bruttó ) Ft Befejezés éve Katona József Megyei Könyvtár Országos Dokumentumellátó Rendszer támogatása dokumentum beszerzés Dokumentum beszerzés folyamatban 2011 Megyei Levéltár Levéltári informatikai eszköz beszerzése Múzeumi Szervezet Kiskun Múzeum iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erısítése TIOP /1 Múzeumi Szervezet Szórakaténusz Játékmőhely és Múzeum az oktatás szolgálatában TIOP /1 Múzeumi Szervezet Iskolabarát fejlesztés a Thorma János Múzeumban TIOP / Szerzıdéskötés folyamatban 2011 Nemzetközi Zománcmővészeti Alkotómőhely Technológiai eszközfejlesztés Nemzetközi Zománcmővészeti Alkotómőhely Technológiai eszközfejlesztés Bács-Kiskun Megyei Közmővelıdési Intézet Felnıttképzés feltételrendszerének a megteremtése HEFOP / Bács-Kiskun Megyei Közmővelıdési Intézet Építı közösségek Bács-Kiskun megye 15 településén TÁMOP / Program megvalósítása folyamatban 2011 Csillagvizsgáló Intézet Nemradiális pulzációk tanulmányozása fedési kettıs csillagrendszerekben Intézményi beruházások összesen:

103 17.sz. melléklet Az önkormányzat vagyonának átruházásból származó változása augusztus 31-ig. Ingatlanvételbıl származó kiadások vételár (e Ft) Megnevezés Vétel éve Balatonlelle hrsz.: 5133/1, 5133/ Baja hrsz.: 489/A/ Baja hrsz.: 489/A/ Baja hrsz.: 489/A/ Baja hrsz.: 489/A/ Hajós hrsz.: Ingatlanok összesen: Ingatlanok mindösszesen: Ingatlanok értékesítésébıl származó bevételek nettó eladási ár (eft) Megnevezés Értékesítés éve okt Kecskemét Juhar utcai lakások Baja Sugovica Szállode és Kemping hrsz.: 5314/7,5314/ Kiskunhalas hrsz.: Solt hrsz.: 2114/ Kiskunhalas hrsz.: 1515/ Kecskemét, hrsz.: Baja, hrsz.: 3389, 05/ Baja hrsz.: 8094/2, Solt 1396/6 218 Kecskemét, 8365/6/A, 8365/6/B Kecskmeét, Piaristák tere 7. Hajós hrsz.: 728 Lajosmizse 0397/3 Kecskemét, Nagykırösi u Ingatlanok összesen: Ingatlanok mindösszesen:

104 18.sz. melléklet Térítésmentes használatban történt változás augusztus 31. között. Térítésmentes használatba átadott ingatlan Megnevezés/Átadás éve Kecskemét Katona József tér ,7 m2 /2008. Átvevı Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kecskemét Katona József tér ,29 m2 /2007. APEH Dél-alföldi Regionális Illetékhivatala Kecskemét, Deák Ferenc tér m2 /2008. Bács-Szakma Zrt. Megyei Önkormányzat tulajdonában lévı ingatlanokat terhelı térítésmentes használat megszőnése Megnevezés/Átadás éve Kecskemét, Balaton u. 19. ANTSZ/2008. Ingatlan jogi státusza értékesítve 2008-ban Kecskemét, Balaton u. 24. Munkaügyi Központ/2008. értékesítésre kijelölve 101

105 19.sz.melléklet K I M U T A T Á S a BKkM. Önkormányzat tulajdonában lévı ingatlanvagyonról (2009. december 31.) Kat. sorsz. Település megnevezése Ingatlan címe Hrsz. Terület m 2 Mővelési ág Megjegyzés Vagyon nyilvántartási értéke I.A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona Kecskemét Nyíri út / közpark Kecskemét Nyíri út / intézményi parkoló Kecskemét Sport u. 2385/ udvar parkoló II. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyona II/1. Az önkormányzat intézményei kezelésében és használatában lévı ingatlanok Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Központ Bácsalmás Hısök tere kollégium Kunfehértó Úttörı tér kollégium Kecskemét Lórántffy Zs. u / anyás otthon Dunapataj Szelíd 4478/ táborhely Ballószög Arany J. u lakóház, udvar átmeneti otthon Kecskemét Árvácska u lakóh.,udv.,garázs,mellékép. családotthon Kecskemét Bernáth János u lakóház, udvar családotthon Kecskemét Rezeda u lakóház, udvar családotthon Kecskemét Árvácska u lakóház, udvar családotthon Kecskemét Darida u /4 986 lakóház, udvar családotthon Kecskemét Kiskert tér / /A/3 708 iroda bérbe adva Hajós Szigeti-fı u iroda Hajós Munkácsy M. u. 1/A. 1126/ családotthon Hajós Munkácsy M. u. 1/B 1126/ családotthon Hajós Sallai u /1 800 családotthon Hajós Kinizsi P. u családotthon Hajós Kinizsi P. u családotthon "İszi Napfény" Integrált Szociális Intézmény Bácsborsód Dózsa u szoc.otthon Bácsborsód külterület 07/ szántó Bácsborsód külterület 0336/ szántó Bácsborsód Petıfi u lakóház, udvar Nagybaracska Mohács u szoc.otthon (bılcsıde) Bácsalmás Dugonics u / szoc.otthon Bácsalmás Mélykúti út beépítetlen terület Csikéria külterület 080/ szántó Hercegszántó külterület 0324/ szántó 8/ intézmény 234. Jánoshalma külterület 0255/ szántó 30. örökölte intézmény 235. Kéleshalom külterület 098/ legelı 31. örökölte "İszi Napfény" Integgrált Szciális és Módszertani Intézmény Katymári telephelye szoc.o. 24. Katymár Sándor tanya szoc.otthon, szántó g. ép Katymár csak a felépítméy urnatartó "İszi Napfény" Integgrált Szciális és Módszertani Intézmény Garai telephelye Gara Köztársaság u kollégium Gara Kossuth u lakóház, udvar

106 19.sz.melléklet Kat. sorsz. Település megnevezése Ingatlan címe Hrsz. Terület m 2 Mővelési ág Megjegyzés Vagyon nyilvántartási értéke Kecskemét Arany J. u könyvtár Katona József Könyvtár 208. Kecskemét Széchenyi sétány könyvtár Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza idegen ingatlanon végzett beruházás Kecskemét Izsáki út kórház, szálló Kecskemét Móricz Zs. tér /2 294 orvosi rendelı Kecskemét Juhar u. 2385/ lakások kórház, gyem.véd.,hiv Kecskemét Juhar u. 2385/ lakások (11. sz. óvoda) Kecskemét Nyíri út / kórház Bács-kiskun Megyei Levéltár Kecskemét Klapka u levéltár Dunavecse Fı u kollégium Dunavecse 943 parkoló tel.önk.tul.földr Dunavecse Kinizsi P. u lakóház udvar családotthon Dunavecse Kodály Z. u lakóház udvar családotthon lakóotthon 229. Dunavecse belterület lakóotthon 48. építésére Dunavecse 731 beépítetlen terület Kecskemét Bethlen krt múzeum Kecskemét Gáspár A. u épület játékmőhely Kecskemét Kölcsey u múzeum mőemlék Kecskemét Gáspár A. u múzeum mőemlék mőemlék (Cifra 133. Kecskemét Rákóczi u irodaház 54. Palota) Kecskemét Urrét / iskolamúzeum Baja Arany J. u képtár mőemlék Baja Jókai u lakóház, udvar Baja Pandur u /2 522 múzeum mőemlék Dunavecse Petıfi tér múzeum mőemlék Kalocsa Szent I. u lakóház, udvar mőemlék Kiskunfélegyháza Vöröshadsereg u múzeum 61. (malom 596) Hajós Jókai u kollégium mőemlék Kiskunhalas Köztársaság u múzeum Szalkszentmárton Petıfi tér múzeum mőemlék Kiskunhalas Rekettye u múzeum idegen ingatlanon végzett beruházás Baja Roosevelt tér 1. f /A/ múzeum Baja Deák F. u. 1. fszt /A/3 37 múzeum iroda Baja Deák F. u. 1. fszt /A/4 54 múzeum iroda Baja Deák F. u. 1. I/1. 489/A/6 175 múzeum iroda BKMÖ Duna Menti Közoktatási Intézménye és Gyermekotthona Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete 207. Baja nem saját tulajdon múzeum BKMÖ Bajai Közoktatási Intézménye és Gyermekotthona idegen ingatlanon végzett beruházás Baja Barátság tér általános iskola Baja Kölcsey u. 86. II/4. 974/55/A/34 65 lakás, társasház 117/ Dávod Püspökpuszta 1623/1 514 hétvégi ház, udvar Dávod Püspökpuszta 1623/3 556 hétvégi ház, udvar Dávod Püspökpuszta 1623/2 556 hétvégi ház, udvar csillagvizsgáló, erdı, 155. Baja Szegedi út 0292/ gyep Baja

107 19.sz.melléklet Kat. sorsz. Település megnevezése Ingatlan címe Hrsz. Terület m 2 Mővelési ág Megjegyzés Vagyon nyilvántartási értéke BKMÖ Kiskırösi Közoktatási Intézménye Kiskırös Holló János u / óvoda és iskola Garbai Szakképzı Iskola Kiskunhalas Kazinczy u iskola idegen ingatlanon végzett beruházás Kiskunhalas Kırösi út iskola idegen ingatlanon végzett beruházás Kiskunhalas Kossuth u /2 0 iskola idegen ingatlanon végzett beruházás Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Göllesz Viktor Általános Iskola Kiskunfélegyháza Sent. Imre herceg u iskola idegen ingatlanon végzett beruházás BKMÖ Móra Ferenc Közoktatási Intézménye Kiskunmajsa Kiskunmajsa Csontos Kálmán u iskola Bács-kiskun Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Fogyatékos betegek Otthona idegen ingatlanon végzett beruházás Kiskunhalas Kiskırösi út /17 88 szivattyúház Kiskunhalas Kiskırösi út / szociális intézet BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézete Kecskemét Juhar u / intézményi terület Kecskemét Páfrány u lakóház, udvar családotthon "Harmónia" Integrált Szociális Intézmény gazd.ép. 25. Kaskantyú III. ker / gazdasági épület, udvar gyep út Kaskantyú Hunyadi János u lakóház, udvar Kaskantyú 078/ gyep Kaskantyú 0125/ szántó út, gyep, legelı Kaskantyú Kaskantyú Úttörı tér /35 lakóház udvar "Harmónia" Integrált Szociális Intézmény Solti telephelye Solt belterület 1396/ beépítetlen terület Solt Harmat u lakóház, udvar Solt Toldi u szociális otthon Solt Kecskeméti u / lakóház, udvar családotthon Solt Kalimajor 0215/ üdülıépület "Nefelejcs Ház" Idıskorúak Otthona Lajosmizse Dózsa Gy. u tanya, gyüm., közp., szoc.o Szabadszállás Honvéd u szülıotthon II/2. Középületek az önkormányzat hivatala kezelésében és használatában irodaház (MÖK 5. Kecskemét Deák F. tér / székháza) részbeni használó Kecskemét Katona J. tér irodaház részbeni használó Baja Szabadság u lakóház, udvar Nemzetiségi Ház

108 19.sz.melléklet Kat. sorsz. Település megnevezése Ingatlan címe Hrsz. Terület m 2 Mővelési ág Megjegyzés Vagyon nyilvántartási értéke Dávod külterület 042/ vízmő terület Dávod külterület 042/ vízmő terület Dávod külterület 042/ vízmő terület Dávod külterület 042/ vízmő terület gyep, szántó Kalocsa külterület 0291/ vízmő terület Bátya külterület 2726/2 368 vízmő terület Foktı külterület vízmő terület Uszód külterület vízmő terület II/3. Közmő - ingatlanok az önkormányzati hivatal kezelésében 213. Móricgát belterület vízmő terület 212 Gudman fok külterület 0181/5 0 vízmő terület 214 Kecskemét külterület 0 vízmő terület idegen ingatlanon végzett beruházás idegen ingatlanon végzett beruházás idegen ingatlanon végzett beruházás Tiszamenti kistérs. belterület vízmő terület Tiszamenti kistérs. belterület 0 vízmő terület idegen ingatlanon végzett beruházás Kecskemét Mindszenti krt /6 0 veszélyes hulladékégetı földhasználati jog III. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat egyéb ingatlanvagyona III/1. Nem kötelezı feladatokat ellátó intézmények kezelésében és használatában lévı ingatlanok BKMÖ Csillagvizsgáló Intézete Baja Szegedi út csillagvizsgáló Nemzetközi Zománcmővészeti Alkotómőhely Kecskemét Bethlen krt /1 714 mőhely Kecskemét Bethlen krt / lakóház, udvar Veránka Üdülı Érsekcsanád Veránka-sziget 0159/ üdülı Érsekcsanád Tanya / vadászház Érsekcsanád Veránka-sziget 0161/ erdı Érsekcsanád Veránka-sziget 0167/ gyep Érsekcsanád Veránka-sziget 0149/ tanya Nemesnádudvar belterület gazdasági épület, udvar Zala-Bács Megyei Önkormányzat Üdülıje Balatonlelle Köztársaság u. (1/2) 5133/ üdülıépület Balatonlelle Köztársaság u. (1/2) 5133/ vízállás III/2. Az önkormányzati hivatal kezelésében lévı egyéb vagyoni besorolású ingatlanok III/2/a. Közp. állami feladatok ellátására (részben, vagy egészben) használatba adott ingatlanok Honvéd Kórház Kecskemét Ady E. u kórház Közlekedési Felügylelet Kecskemét István kir. krt. 17/a. 7639/ telephely

109 19.sz.melléklet Kat. sorsz. Település megnevezése Ingatlan címe Hrsz. Terület m 2 Mővelési ág Megjegyzés Vagyon nyilvántartási értéke Határırség Gara határátkelı 0 határátkelı idegen ingatlanon végzett beruházás III/2/b. Kötelezı önkormányzati feladatellátáshoz használatba adott ingatlanok Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Kecskemét Deák F. tér tőzoltóság Kalocsa Város Önkormányzata Kalocsa Marx tér tőzoltóság Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata Kiskunfélegyháza Csongrádi u / tőzoltóság Kiskunhalas Város Önkormányzata Kiskuhalas Kırösi út / tőzoltóság Szabadszállás Város Önkormányzata Szabadszállás Honvéd u orvosi rendelı használatra átadva III/2/c. Egyéb célra (részben, vagy egészben) használatba adott ingatlanok Civil Szervezetek Háza, Kecskemét Kecskemét Kápolna u bılcsıde iroda Dán Kulturális Intézet Kecskemét Zimay u irodaház Dán Kulturális Intézet Magyar Fotótörténeti Múzeum Kecskemét Katona J. tér lakóház, udvar múzeum mőemlék Miske Község Önkormányzata Miske Tóth Menyhért sor lakóház, udvar Humán Kft. Kecskemét Kecskemét Mikszáth K. krt kollégium Szociális Foglalkoztató Nemzetközi Kerámia Stúdió Kht Kecskemét Kápolna u /3 503 lakóház, udvar Kecskemét Kápolna u /1 485 épület Kecskemét Munkácsy u / oktatási központ Kecskemét Fráter u. 14/a. 3889/1 494 lakóház, udvar III/2/d. Az önkormányzati hivatal kezelésében lévı üresen álló ingatlanok kórház 172. Kecskemét Kecskemét Juhar u. 2385/ telephely tartalékterület Hajós Kinizsi P. u beépítetlen terület

110 19.sz.melléklet Kat. sorsz. Település megnevezése Ingatlan címe Hrsz. Terület m 2 Mővelési ág Megjegyzés III/3. Jövedelemszerzésre hasznosított ingatlanok az önkormányzati hivatal kezelésében Vagyon nyilvántartási értéke Értékesítésre kijelölve Baja Árpád tér /1/A/59 94 iroda Kecskemét Liszt F. u /A/18 15 garázs Kecskemét Lórántffy Zs. u / bölcsıde hivatalnál Ballószög Bem u lakóház, udvar átmeneti otthon munkaügyi 127. Kecsekmét Balaton u pártház 152. központ T-Mobil, Piroska Tours Kft., Kecskeméti televízió Kecskemét Szabadság tér 2. 1/ vendéglı bérbe adva MLSZ Kecskemét Zimay u / /1 599 lakóház, udvar bérbe adva III/4. Bérlakások az önkormányzati hivatal kezelésében Kecskemét Sétatér u. 13/b. 3975/A/19 98 lakás 400/ Kecskemét Sétatér u. 13/ /A/39 13 garázs Dunavecse Munkácsy-telep 1-3. I/3. 730/1 93 lakás Dunavecse Munkácsy-telep 1-3. I/4 730/1 93 lakás III/ ben beszerzett, még a Hivatal kezelésében lévı ingatlanok Dunavecse belterület telek 230. Solt belterület telek 231. Solt belterület telek 226. Gara Kossuth u lakóház, udvar 241 Baja Liszt F. u / lakóotthon 242 Baja Liszt F. u / lakóotthon Összesen számviteli analitika és ingatlanvagyon kataszter adatai egyezıen: lakóotthon építésére lakóotthon építésére lakóotthon építésére lakóotthon építésére lakóotthon felépítve lakóotthon felépítve

111 20. sz. melléklet Az önkormányzat által lefolytatott közbeszerzési eljárások Szerzıdés tárgya eljárás fajta Szerzıdés típusa Szerzıdés értéke Kék-Duna Ápoló-Gondozó Otthona, fejlesztése egyszerő Vállalkozási szerzıdés Szerzıdés tárgya BKMÖ Szakosított Szociális Otthona fejlesztése Bács Megyeháza címő idıszakos tájékoztatójának elıállítása és terjesztése Könyvvizsgálat beszerzése Gépjármőbeszerzés Folyószámlahitel beszerzése Különféle orvosi berendezések, készülékek beszerzése Különféle orvosi berendezések, készülékek beszerzése Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Izsáki úti telephely, struktúraátalakítással és feladatbıvüléssel járó építészeti és épületgépészeti átalakítások * Orvosi gép-mőszer beszerzése Kiskunfélegyháza Város Kórháza részére Bácsalmási Gyermekotthon homlokzat felújítás I. ütem Beruházási hitel felvétele Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza kórtermi ágyak, matracok, matracbevonók beszerzése Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Kecskemét Izsáki úti telephelye részére mobiliák és eszközök beszerzése Hajósi Érseki Kastély tetıfelújítása Kisbusz beszerzése Thorma János Múzeum fejlesztése tetıtér beépítés I. ütem* İrzés védelmi szolgáltatás megrendelése Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala részére* Pedagógiai-szakmai szolgáltatás megrendelése* eljárás fajta egyszerő egyszerő nyílt nyílt hirdetmény nélküli tárgyalásos egyszerő egyszerő nyílt egyszerő egyszerő nyílt egyszerő nyílt gyorsított meghívásos gyorsított meghívásos nyílt egyszerősített egyszerősített 108 Szerzıdés típusa Vállalkozási szerzıdés Vállalkozási szerzıdés Megbízási szerzıdés Adásvételi/ lízingszerzıdés Szerzıdés értéke hitelszerzıdés Szállítási Szerzıdés Szállítási Szerzıdés Vállalkozási szerzıdés Szállítási szerzıdés Vállalkozási szerzıdés Kölcsönszerzıd és Szállítási szerzıdés Szállítási szerzıdés Vállalkozási szerzıdés lízingszerzıdés Vállalkozási szerzıdés Szolgáltatási szerzıdés Szolgáltatási szerzıdés

112 20. sz. melléklet Szerzıdés tárgya eljárás fajta Szerzıdés típusa Szerzıdés értéke Orvosi gép-mőszerek beszerzése ( céltámogatás) egyszerő Szállítási szerzıdés Dunavecse Kaskantyú akadálymentesítés* TIOP Tervezési szerzıdés (ép. Eng. Tervdok.) Folyószámlahitel beszerzése Kaskantyúi intézmény akadálymentesítése* Thorma János Múzeum fejlesztése II. Ütem egyszerő hirdetmény nélküli tárgyalásos hirdetmény nélküli tárgyalásos egyszerő egyszerő építési szerzıdés tervezési szerzıdés hitelszerzıdés építési szerzıdés építési szerzıdés Szerzıdés tárgya Kórház Rekonstrukció II. projekt keretében végzett hibás teljesítésbıl eredıen Kórház Onkoradiológiai épületének légtechnikai rendszerét érintı épületgépészeti szerelési munkák építési beruházás Kórház Rekonstrukció II. projekt keretében végzett hibás teljesítésbıl eredı építészeti munkák építési beruházás Hajósi kastély rekonstrukciója-építési beruházás* Veránka üdülı korszerősítése-építési beruházás* Folyószámla - hitel beszerzése-szolgáltatás BKMÖ Kórháza fejlesztése - ajánlati (tender) és kiviteli tervdokumentáció beszerzéseszolgáltatás megrendelés BKMÖ Kórháza fejlesztése - Kivitelezéshez szükséges mőszaki ellenırzés és tervellenırzés beszerzése -szolgáltatás megrendelés* Kecskemét környéki lakásotthonok fejlesztése Hajósi lakásotthonok fejlesztése Juhar utcai gyermekotthon fejlesztése Juhar utcai gyermekotthon fejlesztése kiegészítı építési beruházás TÁMOP /08/2/ pedagógus továbbképzési és szkértıi szolgáltatás beszerzése eljárás fajta egyszerő egyszerő egyszerő egyszerő hirdetmény nélküli tárgyalásos hirdetmény nélküli tárgyalásos nyílt egyszerő egyszerő egyszerő egyszerő egyszerő Szerzıdés típusa építési szerzıdés építési szerzıdés építési szerzıdés építési szerzıdés Szerzıdés értéke hitelszerzıdés tervezési szerzıdés Szolgáltatási szerzıdés építési szerzıdés építési szerzıdés építési szerzıdés építési szerzıdés vállalkozási szerzıdés

113 20. sz. melléklet Szerzıdés tárgya Bácsalmási Gyermekotthon fejlesztése II. ütem Hajósi Érseki Kastély fejlesztése kiállítási bútorok beszerzése Veránka üdülı fejlesztése konyhatechnológiai berendezések beszerzése* Hajósi Érseki Kastély fejlesztése berendezések és installációk beszerzése Folyószámlahitel beszerzése BKMÖ Kórháza mőtı felújítás, gép-mőszer beszerzés eljárás fajta egyszerő egyszerő egyszerő egyszerő hirdetmény nélküli tárgyalásos egyszerő Szerzıdés típusa építési szerzıdés szállítási szerzıdés szállítási szerzıdés szállítási szerzıdés Szerzıdés értéke hitelszerzıdés szállítási szerzıdés

114 21. sz. melléklet HELYBEN KÖZPONTOSÍTOTT KÖZBESZERZÉSEK évi beszerzések Beszerzés tárgya 1 Irodaszerek, nyomtatványok szállítása Beszerzés mennyisége csomag/darab/ készlet/doboz/ ív/tekercs/kg/lap/ tubus Engedélyokirat -ban meghatározott beszerzési költség A két termékcsoportra együtt: Ft+20% ÁFA Nyertes ajánlattevı neve, székhelye CENTER COMPUTER Kft. (6000 Kecskemét, Kápolna u. 18.) Keretszerzıdés idıtartama október 1- tıl december 31-ig Keretszerzıdés alapján fizetendı díj Ft+20 % ÁFA A két termékcsoportra együtt: Ft+20 % ÁFA 2 Irodai és számítástechnikai eszközök szállítása 3 Tisztító, tisztálkodási szerek szállítása 4 Gépjármő casco- és kötelezı felelısségbiztosítási szolgáltatás 5 Étkeztetési szolgáltatás a BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédel mi Intézete részére darab tekercs/darab/dob oz/kg/ml/csomag/l iter/zsák/gramm/p ár 90 db jármő kötelezı felelısség biztosítása, 56 db jármő casco biztosítása Óvodai, általános iskolai, szakközépiskolai és alkalmazotti, évente összesen adag étel (reggeli/tízórai/eb éd/uzsonna/vacso ra) Ft+20% ÁFA CENTER COMPUTER Kft. (6000 Kecskemét, Kápolna u. 18.) Trend-Papír SIMON Kft. (5100 Jászberény, Szentkúti tér 14. ) Ft Allianz Hungária Biztosító Zrt. (1054 Budapest, Bajcsy- Zsilinszky út 52.) február 1- tıl december 31-ig 11 havi díj: Ft+20 % ÁFA, összesen: Ft PRECÍZ Ügyviteli és Vendéglátó Kft. (6000 Kecskemét, Katona József tér 8.) október 1- tıl december 31-ig január 1-tıl március 31- ig január 1-tıl december 31-ig február 1- tıl január 31-ig Ft+20 % ÁFA Ft+20 % ÁFA Ft Ft éves bruttó díj alapján február 1- tıl december 31-ig 11 havi díj: Ft 111

115 21. sz. melléklet évi beszerzések Beszerzés tárgya 1 Élelmiszerek szállítása: Kenyér, péksütemény, cukrászsütem ény 2 Élelmiszerek szállítása: Tıkehús 3 Élelmiszerek szállítása: Baromfihús 4 Élelmiszerek szállítása: Húskészítmén yek 5 Élelmiszerek szállítása: Füszértáru, szárazáru 6 Élelmiszerek szállítása: Zöldség, gyümölcs 7 Élelmiszerek szállítása: Mirelitáru 8 Étkeztetési szolgáltatás a BKMÖ Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Kiskunhalas) részére Beszerzés mennyisége kg/darab/ csomag A beszerzési engedélyokiratban meghatározott beszerzési költség Ft+ÁFA kg Ft+ÁFA kg Ft+ÁFA kg/darab kg/darab/ doboz/ csomag/ liter kg/darab/ csomag Ft+ÁFA Ft+ÁFA Ft+ÁFA kg Ft+ÁFA 8185 adag reggeli adag ebéd 7038 adag vacsora, összesen adag étel/év szeptember 1- tıl augusztus 31- ig a díj: Ft+ÁFA ( Ft+ÁFA/év) Nyertes ajánlattevı neve, székhelye UNIVER-COOP Zrt. (6000 Kecskemét, Kiskırösi út 5-9.) JÉGSZILÁNK Kft. (6000 Kecskemét, Dobó krt. 11. V/14.) JÉGSZILÁNK Kft. (6000 Kecskemét, Dobó krt. 11. V/14.) TEDI-TRADE Kft. (6724 Szeged, Huszár u. 1.) Ozirisz Kft. (5000 Szolnok, Kossuth tér 1.) MRLJÁK Kft. (6647 Csanytelek, Kossuth u. 5.) JÉGSZILÁNK Kft. (6000 Kecskemét, Dobó krt. 11. V/14.) Csipke Hotel Kft. (6400 Kiskunhalas, Semmelweis tér 16.) Keretszerzıdés idıtartama július 1-tıl június 30-ig július 1-tıl június 30-ig július 1-tıl június 30-ig július 1-tıl június 30-ig július 1-tıl június 30-ig július 1-tıl június 30-ig július 1-tıl június 30-ig szeptem-ber 1-tıl augusztus 31-ig Keretszerzıdés alapján fizetendı díj Ft+ÁFA Ft+ÁFA Ft+ÁFA Ft+ÁFA Ft+ÁFA Ft+ÁFA Ft+ÁFA bruttó Ft/év 112

116 21. sz. melléklet 9 Irodaszerek, nyomtatványo k szállítása 10 Irodai és számítástechni kai eszközök szállítása darab/ tekercs/ív/ lap/ készlet/ csomag/ doboz/ tubus/kg darab/ doboz/ tekercs A két termékcsoportr aegyütt összesen: Ft+ÁFA ÁBP-Ápisz BudaPiért Kereskedelmi Zrt.(1044 Budapest, Óradna u. 5.) CENTER COMPUTER Kft. (6000 Kecskemét, Kápolna u. 18.) január 1-tıl március 31- ig január 1-tıl március 31- ig Ft+ÁFA Ft ÁFA A két beszerzés együtt: Ft+ÁFA 11 Mosatási szolgáltatás a Nefelejcs Ház Idıskorúak Otthona (Lajosmizse) részére kg/év Ft+ÁFA MIZSE-CLEAN Kft. (6050 Lajosmizse, Erkel Ferenc u. 40.) január 25-tıl 2012.decem ber 31-ig Ft+ÁFA évi beszerzések Beszerzés tárgya 1 Tisztító, tisztálkodási szerek szállítása 2 Élelmiszerek szállítása: Kenyér, péksütemény, cukrászsütemény - Dél- Bács-Kiskun megye 3 Élelmiszerek szállítása: Tej, tejtermékek - Észak-Bács- Kiskun megye Beszerzés mennyiség e darab/ tekercs/ csomag/ liter/kg/pár/ zsák/doboz / karton kg/db liter/db/ csomag/ doboz A beszerzési engedélyokiratban meghatározot t beszerzési költség Ft+ÁFA Ft+ÁFA Ft+ÁFA Nyertes ajánlattevı neve, címe Trend-Papír SIMON Kft. (5100 Jászberény, Szentkúti tér 14.) GARAI Sütı Kft. (6522 Gara, Bunyevác u. 104.) TEDI-TRADE Kft. (6724 Szeged, Huszár u. 1.) április 9- tıl március 31-ig július 1-tıl december 31-ig július 1-tıl december 31-ig Keretszer -zıdés idıtartama Keretszerzıdés alapján fizetendı díj ,75 Ft+ÁFA Ft+ÁFA Ft+ÁFA 113

117 21. sz. melléklet 4 Élelmiszerek szállítása: Tej, tejtermékek - Dél-Bács- Kiskun megye 5 Élelmiszerek szállítása: Tıkehús Észak-Bács- Kiskun megye 6 Élelmiszerek szállítása: Tıkehús Dél-Bács- Kiskun megye 7 Élelmiszerek szállítása: Baromfihús Észak-Bács- Kiskun megye 8 Élelmiszerek szállítása: Baromfihús Dél-Bács- Kiskun megye 9 Élelmiszerek szállítása: Húskészítmények Észak- Bács-Kiskun megye 10 Élelmiszerek szállítása: Húskészítmények Dél- Bács-Kiskun megye 11 Élelmiszerek szállítása: Füszértáru Észak-Bács- Kiskun megye 12 Élelmiszerek szállítása: Füszértáru Dél-Bács- Kiskun megye 13 Élelmiszerek szállítása: Száraztészta Észak-Bács- Kiskun megye 14 Élelmiszerek szállítása: Száraztészta Dél-Bács- Kiskun megye liter/db/ csomag/ doboz Bácskatej BT. (6500 Baja, Holló u. 8.) kg Ft+ÁFA JÉGSZILÁNK Kft. (6000 Kecskemét, Dobó krt. 11. V/14.) kg MERCATOR Kft. (6725 Szeged, Kenyérgyári út 2.) kg JÉGSZILÁNK Ft+ÁFA Kft. (6000 Kecskemét, Dobó krt. 11. V/14.) kg JÉGSZILÁNK Kft. (6000 Kecskemét, Dobó krt. 11. V/14.) kg TEDI-TRADE Ft+ÁFA Kft. (6724 Szeged, Huszár u. 1.) kg kg/liter/db/ doboz/ csomag kg/liter/db/ doboz/ csomag Ft+ÁFA TEDI-TRADE Kft. (6724 Szeged, Huszár u. 1.) BUSA Kft. ( 6100 Kiskunfélegyház a, X. Molnár telep 88/B. ) BUSA Kft. ( 6100 Kiskunfélegyház a, X. Molnár telep 88/B. ) kg Ozirisz Kft. Ft+ÁFA kg (5000 Szolnok, Nagysándor J. u. 36.) Boros Zoltán egyéni vállalkozó (6237 Kecel, Temetı u. 15.) július 1-tıl december 31-ig július 1-tıl december 31-ig július 1-tıl december 31-ig július 1-tıl december 31-ig július 1-tıl december 31-ig július 1-tıl december 31-ig július 1-tıl december 31-ig július 1-tıl december 31-ig július 1-tıl december 31-ig július 1-tıl december 31-ig július 1-tıl december 31-ig Ft+ÁFA Ft+ÁFA Ft+ÁFA Ft+ÁFA Ft+ÁFA Ft+ÁFA Ft+ÁFA Ft+ÁFA Ft+ÁFA Ft+ÁFA Ft+ÁFA 114

118 21. sz. melléklet 15 Élelmiszerek szállítása: Zöldség, gyümölcs, tojás Észak- Bács-Kiskun megye 16 Élelmiszerek szállítása: Zöldség, gyümölcs, tojás Dél- Bács-Kiskun megye 17 Élelmiszerek szállítása: Mirelit áru Észak-Bács- Kiskun megye 18 Élelmiszerek szállítása: Mirelit áru Dél-Bács- Kiskun megye 19 Földgáz (gázenergia) kg/ db/csomag kg/ db/csomag Ft+ÁFA MRLJÁK Kft. (6647 Csanytelek, Kossuth u. 5.) MRLJÁK Kft. (6647 Csanytelek, Kossuth u. 5.) kg Ft+ÁFA JÉGTRADE Kft. (2220 Vecsés, Régi Ecseri út 0127/3. hrsz. ) kg gnm Ft JÉGTRADE Kft. (2220 Vecsés, Régi Ecseri út 0127/3. hrsz. ) július 1-tıl december 31-ig július 1-tıl december 31-ig július 1-tıl december 31-ig július 1-tıl december 31-ig szeptember 1-tıl június 1-ig Ft+ÁFA Ft+ÁFA Ft+ÁFA Ft+ÁFA 115

119 22. sz. melléklet A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok részére nyújtott támogatások között Költségvetési rendeletben: évben Bácskai Nemzetiségi Alapítvány Bács-Kiskun Megyei Nemzetiségi Alapítvány Megyei Közoktatási Közalapítvány Ft Ft Ft Egyedi határozattal: BKMÖ Gyermekotthona Élettér Alapítvány Bács-Kiskun Megyei Szociális Közalapítvány Bács-Kiskun Megye Közoktatásáért Közalapítvány Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Gyermekotthona Élettér Alapítvány Ft Ft Ft Ft évben Költségvetési rendeletben: Bácskai Nemzetiségi Alapítvány Bács-Kiskun Megyei Nemzetiségi Alapítvány Megyei Közoktatási Közalapítvány Ft Ft Ft Egyedi határozattal: BKMÖ Gyermekotthona Élettér Alapítvány Bács-Kiskun Megyei Közoktatásáért Közalapítvány Ft Ft évben Költségvetési rendeletben: Bácskai Nemzetiségi Alapítvány Bács-Kiskun Megyei Nemzetiségi Alapítvány Ft Ft Egyedi határozattal: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórházáért Alapítvány Ft évben Költségvetési rendeletben: Bácskai Nemzetiségi Alapítvány Bács-Kiskun Megyei Nemzetiségi Alapítvány Ft Ft 116

120 23. sz.. melléklet A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat által támogatott más alapítványok részére nyújtott összegek között Egyedi határozattal: évben Kontinensek Barátsága Alapítvány Kecskeméti Jazz Alapítvány Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány Kalocsa-Kecskemét Egyházmegyei Ifjúság Alapítvány Kalocsa-Kecskemét Egyházmegyei Ifjúság Alapítvány Fülöp Atya Alapítvány Szent Imre Plébánia Jó Pásztor Alapítványa Mélykúti Cigányokért Alapítvány Mozgássérült Fiatalokért Alapítvány Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft évben Költségvetési rendeletben: RÉV Karitász Alapítvány Egyedi határozattal: Lakiteleki Népfıiskola Alapítvány Mozgássérült Fiatalokért Alapítvány Pilinszky János Közalapítvány Lakiteleki Népfıiskola Alapítvány Innovációs Alapítvány Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft évben Költségvetési rendeletben: RÉV Karitász Alapítvány Egyedi határozattal: Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány Teleki László Alapítvány Mezıségi İrzıkör Alapítvány Reménysugár Alapítvány Mozgássérült Fiatalokért Alapítvány Ft Ft Ft Ft Ft Ft évben Költségvetési rendeletben: Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány RÉV Karitász Alapítvány Ft Ft 117

121 24.sz. melléklet A Bács-iskun Megyei Önkormányzat által támogatott rendezvények adatok e Ft-ban Év Megnevezés Támogatási összeg Megjegyzés 2007 Nyári borfesztivál és megye bora Kiemelt települési rendezvények Helyi rendezvények pályázatai Hírös Hét, Bajai Halnapok, Kiskunhalasi Lovasnap 2008 Borfesztiválok és megye bora X. Európa Jövıje Találkozó Megye Napok 100 Hírös Hét, Bajai Halnapok, Kiemelt települési rendezvények Kiskunhalasi Lovasnap, Kalocsi Paprikanapok Helyi rendezvények pályázatai önkormányzat, 17 civil- szervezet, 8 egyház, 2009 Borfesztiválok és megye bora Megyenapok Kiemelt települési rendezvények Helyi rendezvények pályázatai 78 önkormányzat, 23 civil szervezet, 5 egyház ig Borfesztiválok és megye bora 376 Kiemelt települési rendezvények 136 Helyi rendezvények pályázatai 85 önkormányzat, 44 civil szervezet, 7 egyház 118

122 A Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés alakuló ülése október

123 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kiskırösi Közoktatási Intézménye fennállásának 40. évfordulója 120

124 A Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés a megye kiváló sportolóit minden évben elismerésben részesíti 121

125 A Megyei Kórház által benyújtott sürgısségi betegellátás fejlesztését célzó projekt támogatási szerzıdésének aláírása február

126 Kecskeméti Gyógyintézeti Központ projekt támogatási szerzıdésének aláírása szeptember

127 Megyei Kórház tervezett új épületének látványterve 124

128 Hajósi Érseki Kastély megújult homlokzattal Június 125

129 Hajósi Érseki Kastély fıbejárata (Jókai utca 2.) Július 126

130 Hajósi Érseki Kastély restaurált kiállítótér Július 127

131 Hajósi Érseki Kastély restaurált fıúri szalon és intarziás diófaajtó Július 128

132 Érsekcsanád, Veránka-sziget panzió látványterve 129

133 A Harmónia Integrált Szociális Intézmény, Kaskantyú akadálymentesítésére pályázaton elnyert beruházás ünnepélyes átadása június

134 Kecskemét Katonatelep, Rezeda u. 28. szám alatti felújított lakásotthon átadása február

135 Tankonyha, tancukrászat avató ünnepség a Vári Szabó István Szakképzı Iskolában szeptember

136 Karl Heim Schwarzwald-Baar járás elnöke és Bányai Gábor a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés elnöke Villingen Schwenningenben tavasza 133

137 A Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés erdélyi útja május 134

138 Dél-Alföldi Régió Brüsszeli Iroda megnyitója május

139 Prima-Primissima Díjátadó gála

140 A megyei közgyőlés elnöke hivatalában látja vendégül a megye egyházi képviselıit

141 Hargita megye ajándéka - Székelykapu avatás a kórház kertjében Június 138

142 Claude Bertrand és Bányai Gábor elnökök aláírják a Vienne és Bács-Kiskun megyék közötti megújított együttmőködési megállapodást május

143 Együttmőködési szándéknyilatkozat aláírása Puy du Fou és a Bács-Kiskun megyei partnerek között Augusztus 140

144 Bács-Kiskun megye standja az Utazás kiállításon

145 Megye Bora

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK NÉV- ÉS CÍMJEGYZÉKE (2011. ÁPRILISI ÁLLAPOT ) OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Bajai Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı F.M. Közgyőlése 385/2008. (XII.18.) K.h.sz. határozata Fejér Megye Közgyőlése 2009. I. félévi üléstervérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta és elfogadta a közgyőlés 2009. I. félévi üléstervét, amely

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete A HELYI KÖZMŐVELİDÉSRİL Nyirád 1999. 1 Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör.

Részletesebben

F.M. Közgyőlése 319/2007. (VI.28.) K.h.sz. határozata. Fejér Megye Közgyőlése II. félévi üléstervérıl

F.M. Közgyőlése 319/2007. (VI.28.) K.h.sz. határozata. Fejér Megye Közgyőlése II. félévi üléstervérıl F.M. Közgyőlése 319/2007. (VI.28.) K.h.sz. határozata Fejér Megye Közgyőlése 2007. II. félévi üléstervérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a közgyőlés 2007. II. félévi üléstervérıl szóló javaslatot,

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 72. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat A fogyatékos emberek egyenlı esélyő hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban program keretében pályázat benyújtására E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl A Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány és kuratóriuma elsısorban pályázati támogatások

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

A projekt elırehaladásának bemutatása. Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda

A projekt elırehaladásának bemutatása. Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda A projekt elırehaladásának bemutatása Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda Regionális Hálózatfejlesztı Központ TÁMOP 3.2.2 Az RHK alapvetıen

Részletesebben

2/2. Az elıterjesztést készítette: Papp Istvánné Pályázati referens

2/2. Az elıterjesztést készítette: Papp Istvánné Pályázati referens P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t p o l g á r m e s t e r é tıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB: www.pecel-hivatal.hu E-mail: polgarmester@pecel.hu Iktatószám:

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított A 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet IX/b. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének július 7-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének július 7-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 7-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítása Az elıterjesztést

Részletesebben

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító okiratának módosításáról Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai A B C 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 381103 Települési hulladék

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat 1 2010. JANUÁR 14 / CSÜTÖRTÖK/, 16 óra ***************************** 1./ Rendezési

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 13-i ülésére 4. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére Tárgy: Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által a 15/2009. (IV.2.) OKM rendelet 8. alapján benyújtandó

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 22-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 22-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. szeptember 22-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás pályázat benyújtásához Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára részére Az

Részletesebben

A különbözı közigazgatási-közszolgáltatási reformelképzelések kidolgozása hagyományosan nem jár együtt hatáselemzések készítésével.

A különbözı közigazgatási-közszolgáltatási reformelképzelések kidolgozása hagyományosan nem jár együtt hatáselemzések készítésével. A régiók kialakításának finanszírozási kérdései Vigvári András vigvaria@inext.hu Koncepció A különbözı közigazgatási-közszolgáltatási reformelképzelések kidolgozása hagyományosan nem jár együtt hatáselemzések

Részletesebben

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv dr. Molnár-Gallatz Zsolt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT prioritások és OP-k Foglalkoztatás és növekedés

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére Elıterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére Tárgy: A Fekete István Általános Iskola és Kollégiumban az egyes évfolyamokon indítható osztályok valamint

Részletesebben

Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány A Gyır-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat költségvetésébıl nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegő nem normatív, céljellegő vagy fejlesztési támogatások 2005. Alapítványok, szervezetek 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Részletesebben

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a Szociális, Gyermek és Családvédelmi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 5. Kiemelt fejlesztésekre fordítható források biztosítása kötvény kibocsátásával (Írásbeli)

M E G H Í V Ó. 5. Kiemelt fejlesztésekre fordítható források biztosítása kötvény kibocsátásával (Írásbeli) M E G H Í V Ó Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselıtestület 2007. december 19-én (szerdán) 10.00 órai kezdettel, a Városháza tanácskozó termében (Bp. III., Fı tér 3. I. em. 21.) tartandó ülésére. NAPIREND

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. június 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. június 30-i ülésére 8104 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. június 30-i ülésére Tárgy: 2006. évi pályázati forrással tervezett beruházások Az előterjesztést készítette: Tóth P. Edit főtanácsos

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének június 30-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének június 30-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-i ülésére 12. Tárgy: Pszichológusi és gyógypedagógusi feladatellátás további mőködtetése Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

Az oktatási nevelési intézményekben a személyi anyagi feltételek biztosítása Képviselı-testületi döntések

Az oktatási nevelési intézményekben a személyi anyagi feltételek biztosítása Képviselı-testületi döntések Az oktatási nevelési intézményekben a személyi anyagi feltételek biztosítása Képviselı-testületi döntések 2006-2010 3/2006. (I.17.) 2006/2007. tanévben induló óvodai csoportok, elsı osztályok és középiskolai

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

M U N K A P R O G R A M J A

M U N K A P R O G R A M J A B I Z O T T S Á G A I N A K ** 2 0 1 0. I. f é l é v i tervezett M U N K A P R O G R A M J A 1 Szociális Bizottság A szociális bizottság: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló többször

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 63-16/2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 63-16/2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 63-16/2010. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Popovics

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 145. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat köznevelési megállapodás kötésére a Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvánnyal E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkének (1) bekezdése

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 205-6/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 205-6/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 205-6/2011. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Popovics

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Babits Mihály Kulturális Központ alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11.

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11. A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenırzı Bizottság 5 fı Bacsa Ferencné Mogyorósbánya, Petıfi S. u. 50. Kríszeg Csaba Mogyorósbánya,

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat pályázat

Részletesebben

Sopron jelene, fejlesztési lehetıségei, kapcsolata a felsıoktatással

Sopron jelene, fejlesztési lehetıségei, kapcsolata a felsıoktatással Sopron jelene, fejlesztési lehetıségei, kapcsolata a felsıoktatással Dr. Fodor Tamás Sopron Megyei Jogú Város polgármestere 2008. november 17. Sopron Sopron madártávlatból A hőség és a szabadság városa

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata

F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı egyes intézmények gazdálkodási tevékenységének átszervezésérıl, ezzel összefüggésben az átszervezett

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Tárgy: Beszámoló a Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottság 2012. november

Részletesebben

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók Pályázati felhívás Az intézményi tanácsadás folyamatára történı felkészítés- hátrányos helyzető gyermekek integrált oktatása, együttnevelése szakterület, illetve Integrációs tanácsadók felkészítése az

Részletesebben

rségi Foglalkoztatási trehozása

rségi Foglalkoztatási trehozása Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség g létrehozl trehozása és mőködtetése Kedvezményezett: Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Székhely: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Támogatás összege: 20

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre Készítette: Vukovich Zoltán irodavezető Kovács

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 83. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat TIOP-1.1.1-07/1 kódszámú pályázatok projektmenedzseri feladatainak ellátására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására MOB-KJSZE-13 Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására Pályázók köre: belföldi székhelyű a szabadidősport terén működő sportszövetségek és sportszervezetek Magyarországon,

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Fehérvári Anikó. A magyarországi szakképzés a. tükrében. MTA TÁRKI TUDOK konferencia 2011. március 3.

Fehérvári Anikó. A magyarországi szakképzés a. tükrében. MTA TÁRKI TUDOK konferencia 2011. március 3. Fehérvári Anikó A magyarországi szakképzés a legfrissebb kutatási adatok tükrében MTA TÁRKI TUDOK konferencia 2011. március 3. A téma Foglalkoztathatóság Intézményrendszer Forrás: TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 303. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) Halimba, Nyirád, Szıc Önkormányzatok Képviselı Testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 9..-a,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS A L E L N Ö K É T İ L E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-ei ülésére Tárgy: Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Intézet jogutód

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

Dr. Botka László polgármester. Ikt. sz.: /2014. Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése év II. félévi munkaterve. 1 pld. határozati javaslat

Dr. Botka László polgármester. Ikt. sz.: /2014. Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése év II. félévi munkaterve. 1 pld. határozati javaslat Elıterjesztı: Dr. Botka László polgármester Ikt. sz.: 33088-13/2014. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése 2014. év II. félévi munkaterve Melléklet: 1 pld. határozati javaslat Összeállította: Jegyzıi

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. intézményi referens

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. intézményi referens Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 9. Tárgy: Hajléktalan személyek nappali ellátása Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák Renáta

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2. 2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2012. Elıkészítı: Ján Krisztina ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2012. július 26-i ülésére Tárgy: Pályázatok

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

SAJTÓMAPPA A BERETTYÓÚJFALUI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYE ÉPÜLETEINEK REKONSTRUKCIÓJA

SAJTÓMAPPA A BERETTYÓÚJFALUI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYE ÉPÜLETEINEK REKONSTRUKCIÓJA SAJTÓMAPPA A BERETTYÓÚJFALUI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYE ÉPÜLETEINEK REKONSTRUKCIÓJA A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola Pénzügyi beszámolója 1. Az intézmény neve: Talentum Nemzeti Kisebbségi, Alapfokú Mővészetoktatási

Részletesebben

./.. (...) 10/1999. (III.31.)

./.. (...) 10/1999. (III.31.) SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK./.. (...) számú rendelete a helyi közmővelıdés szabályozására címő a 10/1999. (III.31.) számú rendelet módosításáról Sárospatak Város Képviselı-testülete a muzeális

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3583/2012. Sorszám: 12. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember

Részletesebben

Javaslat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Általános Mővelıdési Központ átszervezésére és alapító okiratának módosítására

Javaslat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Általános Mővelıdési Központ átszervezésére és alapító okiratának módosítására Szám: 45951/2006. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Javaslat Salgótarján Megyei Jogú

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: A felsıfokú akkreditált szakképzés helyzetének felülvizsgálata

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

AUTIZMUS?! az AUT-PONT Alapítvány segítı szolgáltatásai. Szántó Tamás Kiskırös, 2011.11.17.

AUTIZMUS?! az AUT-PONT Alapítvány segítı szolgáltatásai. Szántó Tamás Kiskırös, 2011.11.17. AUTIZMUS?! az AUT-PONT Alapítvány segítı szolgáltatásai Szántó Tamás Kiskırös, 2011.11.17. Egyszer a kislányom még gyermekkorában megálmodta nekem a világ szerkezetét. Lila pillangóval álmodott, amelynek

Részletesebben

KIVONAT. Mely készült Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának április 09-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl.

KIVONAT. Mely készült Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának április 09-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl. április 09-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 15/2009. (IV.09.) CsKTT. 16-5911-1/2009. Tárgy: Közbeszerzési szabályzat módosítása Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa megtárgyalta a Társulás

Részletesebben

Fenntartói irányítás innováció erısítése

Fenntartói irányítás innováció erısítése Fenntartói irányítás innováció erısítése Készítette: Dr. Balla Anita Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Intézményi Osztály jogásza a kecskeméti kistérség koordinátora a TÁMOP 3.2.2 pályázat

Részletesebben

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról Budapest Fıváros Közgyőlésének.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról A Fıvárosi Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1),

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési Program

Vállalkozásfejlesztési Program Támogatás megnevezése: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 32 000 000 000.- HUF Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok - 2015. december 31. napját követı

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 230. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat az óvodák 2013/2014. nevelési évi óvodai, bölcsıdei és családi napközis csoportjaira E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér 14-16. A L A P Í T Ó O K I R A T Á N A K M Ó D O S Í T Á S A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A

Részletesebben

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió SIKERES INKUBÁTORHÁZAK KELET-MAGYARORSZÁGON VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZ ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT NYÍREGYHÁZA Elıadó: Zsukk István inkubátorház igazgató Kaposvár, 2009. június 17. A PRIMOM ALAPÍTVÁNY KEZDETEK

Részletesebben

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére Ügyszám: 07-7/1059/2010. Ügyintézı: dr. Gáspár Jenı Tárgy: Pályázati kiírás a Pannon Filharmonikusok-Pécs magasabb vezetıi munkakörének ellátására Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság 2010.

Részletesebben