Fenntartói irányítás innováció erısítése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fenntartói irányítás innováció erısítése"

Átírás

1 Fenntartói irányítás innováció erısítése Készítette: Dr. Balla Anita Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Intézményi Osztály jogásza a kecskeméti kistérség koordinátora a TÁMOP pályázat keretén belül Fenntartói feladatok a közoktatási feladatellátásban Irányadó jogszabályok: a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998 (XII.30.) Korm.r. a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994 (VI.8.) MKM r. A költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló 193/2003 (XI.26.) Korm.r. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 2 1

2 Fejlesztések a közoktatásban Feladatellátás szakmai feltételeinek alakulása A közoktatás, mint kötelezı feladatellátás területén: - a között - az ágazatot alapjaiban érintı feladatok - a központi költségvetési támogatások, hozzájárulások folyamatos csökkenése, - az önkormányzat költségvetési helyzete szükségessé tette a szakmai feladatellátás színvonalának emelése mellett az intézményi struktúra racionalizálása Az intézményi átszervezések már a évben E Ft megtakarítást eredményeztek az önkormányzatnak. 3 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában mőködı közoktatási intézmények átszervezése, fenntartói jog átadása Az új intézményi struktúra célja: a változó pénzügyi-gazdasági feltételekhez, jogszabályi elıírásokhoz ésszerőbb munkaszervezéssel, a humán és tárgyi erıforrások hatékonyabb kihasználásával biztosítsa a feladatellátás színvonalának megırzését, emelését. A meghozott döntések : a folyamatosan szőkülı, degresszív gazdasági környezetben való gazdálkodás, az önkormányzatokat sújtó forráshiányos állapot ellenére lehetıség a fejlesztések elindítására. -a költségtakarékosabb, hatékonyabb gazdálkodás, -a közoktatási feladatellátás szakmai színvonalának emelése, -ésszerőbb, hatékonyabb, fenntarthatóbb 4 2

3 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában mőködı közoktatási intézmények átszervezése, fenntartói jog átadása Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése a 308/2007.(VI.28.) KH. számú, valamint a 63/2008.(II.28.) KH. számú határozatával döntött : Az átszervezés jelentıs változásokat eredményezett a város közoktatásában: - az óvodákból, - általános iskolákból, - alapfokú mővészetoktatási intézményekbıl, - szakképzı iskolákból többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmények jöttek létre, sor került a gimnáziumok és a középiskolai kollégium gazdálkodó szervezeteinek összevonására. - területi, szakmai és gazdasági szempontok 5 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában mőködı közoktatási intézmények átszervezése, fenntartói jog átadása A területi elv alapján kialakítandó többcélú közoktatási intézmények a Közgyőlés 5 többcélú közoktatási intézményt alapított, székhelyükön egy-egy gazdasági szervezettel, nevelési-oktatási intézmények jogutódlással megszüntetése, jogutódjuk a létrehozandó új intézmények, az intézmények óvodai és iskolai feladat-ellátási helyek megtartják beíratási körzeteiket, az iskolák közötti együttmőködés erısítése az integrációval. 6 3

4 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában mőködı közoktatási intézmények átszervezése, fenntartói jog átadása 1. Belvárosi egység: Belvárosi Óvoda és Általános Iskola 2. Széchenyivárosi egység: Széchenyi városi Óvoda és Általános Iskola 3. Nyugati Egység: Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Mővelıdési Házra 4. Keleti egység: Corvina Óvoda és Általános Iskola 5. Mővészeti Egység: Kecskeméti Mővészeti Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 6. Gimnáziumok és a Táncsics Mihály kollégium gazdasági összevonása Az önállóan mőködı Bányai Júlia Gimnázium, Bolyai János Gimnázium és Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium pénzügyi gazdasági feladatait a Katona József Gimnázium, mint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv látja el. 7 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában mőködı közoktatási intézmények átszervezése, fenntartói jog átadása 1. Az önkormányzat két intézmény Fenntartói jog átadása: - a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, - a Lestár Péter Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola fenntartói jogát a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulásnak 2. egy tagóvoda (Munkácsy u.) fenntartói jogát pedig a Kecskeméti Református Egyházközségnek adta át ben sor került a Teleki utcai óvoda fenntartói jogának átadására a Kalocsa-Kecskeméti Fıegyházmegyének 8 4

5 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában mőködı közoktatási intézmények átszervezése, fenntartói jog átadása Két ütemben A szakképzı intézmények átszervezése 1. az intézmények gazdasági szervezetei kerültek összevonásra (2007. július 1. napjával) 2. az intézmények szakmai átszervezése (2008. július 1.) A Közgyőlés a 63/2008. (II.28.) KH. számú határozatában döntött két közös igazgatású szakképzı intézmény alapításáról július 1-jei hatállyal: Kecskeméti Mőszaki Szakképzı Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium 9 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában mőködı közoktatási intézmények átszervezése, fenntartói jog átadása A közös igazgatású közoktatási intézmények szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységek keretében különbözı típusú közoktatási intézmények feladatait látják el: egy szervezeti és mőködési szabályzatot és egy pedagógiai programot, a többcélú közoktatási intézmények vezetését, az intézményegységek munkájának összehangolását az igazgatótanács segíti, az intézmények szakmai autonómiája, önrendelkezési joga, az egyszemélyi felelısséget felváltó demokratikus irányítási forma, csökken a magasabb vezetıi megbízások, az igazgató-helyettesek száma. 10 5

6 Az átszervezés kedvezı tapasztalata: pedagógusok többsége ugyanolyan feltételek mellett végezheti a munkáját, az általános iskolákban biztosított a teljes munkaidıs foglalkoztatás, a gyermekek, szülık számára nem jár hátrányos következménnyel, az oktatás helyszíne nem változott új lehetıségek (könyvtár, sport, szakkörök, szabadidıs elfoglaltságok) közös szakmai, kulturális programok a szakmai és gazdasági együttmőködés, a tehetséggondozás, az egyéni képességek fejlesztése a szakmai tapasztalatok átadása, a racionálisabb humánerıforrás-gazdálkodás 11 Az átszervezéssel létrejött intézmények - közös értékek hordozóivá váltak, intézményi alapdokumentumok - az intézményegységek megırizték szakmai önállóságukat, haladó hagyományaikat, egyéni arculatukat, - lehetıség nyílt az együttmőködésre, - a tapasztalatok, jó gyakorlatok átadására, - a célok és értékek integrálására, - megoldódott a szakos ellátottság, - az áttanítások rugalmas, intézményen belüli megszervezésével munkahelyi biztonság, - az alapfokú oktatásban a beiskolázás integrált intézményi szinten történı megvalósítása segíti a kis- fıleg szatellit-iskolák fennmaradását, - a szakképzı intézmények az integrációval megvalósították a profiltisztítást, - kiküszöbölték a párhuzamosságokat. 12 6

7 Tapasztalat: érvényesült az egységes szemlélet gyakorlat, a partnerség, kompromisszumkészség, közös gondolkodás alakult ki az intézményegység-vezetık között, tevékenység összehangolása, erısödtek az óvoda-iskola kapcsolatok, szakmai pedagógiai koordináció az intézményegységek között, az intézmények munkájában a közös pályázatok írása. 13 Fenntartói feladatok a közoktatás tárgyi és személyi feltételeinek javítása, szakmai, törvényességi ellenırzése az intézmények mőködésének a különleges gondoskodást igénylı gyermekek, tanulók ellátásának fejlesztése, a szak- és felnıttképzés átalakítása, figyelemmel a társadalmi elvárásokra, a munkaerı-piaci igényekre, az önkormányzati, valamint intézményi közoktatási dokumentumok felülvizsgálata, aktualizálása, jogszabályváltozások, infrastrukturális, szakmai fejlesztések, a pályázati lehetıségek kiaknázása. 14 7

8 A közoktatás tárgyi feltételeinek javítása - fejlesztések 1. Óvodai ellátás Óvodai férıhelyek bıvítése Óvodai csoportszobák (Corvina, Belváros) 2. Általános iskolai fejlesztés Vásárhelyi iskola 6 tanteremmel bıvítése, német két tannyelvő intézmény (150M) Vizesblokk felújítás (Arany János Á.I., Magyar Ilona) Parketta felújítás, nyílászárócsere (Tóth L.) 3. A különleges gondoskodást igénylı gyermekek, tanulók ellátása autista gyermekek számára összetett iskola (18 éves kor) utazó gyógypedagógiai hálózat mőködtetése (óvoda, általános iskola, középiskolai ellátás) Fejlesztıpedagógusok létszámbıvítése- Nevelési Tanácsadó Logopédiai ellátás (megállapodás- óvoda: megyei intézmény, általános iskola: EGYMI- átvétel- 4 osztály Logopédiai Szakszolgálat, egy beszédjavító osztály áthelyezése (Tóth László: 3 logopédiai csoportszoba kialakítása) 15 Kecskeméti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola és Logopédiai Intézet GYÓYGPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNY (közös igazgatású közoktatási intézmény) I. Intézményegység II. Intézményegység III. Intézményegység Általános iskola értelmi,- beszédfogyatékos, halmozottan sérült tanulók alapfokú oktatása, nevelése EGYMI Szak- és szakmai szolgáltatás korai fejlesztés, fejlesztı felkészítés, konduktív fejlesztés, tanácsadás, szakmai szolgáltatás, utazó gyógypedagógiai szolgáltatás Összetett iskola ( autizmussal élık alap- és középfokon történı ellátása) alapfokú nevelés-oktatás, középfokú nevelés-oktatás készségfejlesztı szakiskolában Logopédiai Intézet városi és kistérségi logopédiai terápiás fejlesztés, beszédszőrés vizsgálat, kiegészítı vizsgálat szervezése 16 8

9 Közoktatás szakmai feltételeinek alakulása-fejlesztések idegen nyelv erısítése - két tanítási nyelvő oktatás bevezetése (Vásárhelyi,Mátyás, Béke) 0. évfolyamon induló idegen nyelvi osztályok (Kada, Szent-Györgyi, Bolyai) középiskolák kapcsolata a felsıoktatási intézményekkel (Budapesti ELTE Konfuciusz Intézet, Kecskeméti Fıiskola) elırehozott (alternatív) szakképzés (gyakorlati képzés) szakiskolai Fejlesztési Program I-II 2010 (tankötelezettség, bukás, lemorzsolódás csökkentése, 100M eszközfejlesztés, 40M tartalmi fejlesztés ) dobbantó program: E Ft érkezett épület-átalakításra, eszköz és tartalmi fejlesztésre, reintegrációs osztály SNI-s és a hátrányos helyzető diákok befogadása 17 Motiváció közoktatási intézmények oktatási célfeladat-elıirányzat intézmények szakmai programjai jubileumi rendezvények pedagógusok tanulmányi versenyek eredményeinek elismerése szakmai- infrastrukturális fejlesztés képzések, továbbképzések közoktatási intézmények programjainak, mőködésének szakmai támogatása intézményi innováció pályázatok 18 9

10 Pályázatok - lehetıség 1. Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben (TÁMOP /1) 8 intézményegység Kompetenciai alapú oktatás, egyenlı hozzáférés innovatív intézményekben 108 millió forint 2. Pedagógusképzések TÁMOP /A/2 ( a pedagógiai kultúra korszerősítése, pedagógusok új szerepben) 3 intézményegység 16 millió forint 3. A Kecskeméti TISZK szak- és felnıttképzésének fejlesztése a munkaerı-piaci alkalmazkodás elısegítésére (TÁMOP /1) E Ft összegő támogatás 4. A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések (TIOP /1) E Ft összegő támogatás 5. A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bányai Júlia Gimnáziumban (TÁMOP 3.1.3) 6. rendeleti úton szabályozott közoktatási típusú támogatások E Ft támogatás 19 Pályázatok együttmőködés-közös célok Közoktatás-fejlesztést támogató hálózat kiépítése a dél-alföldi régióban TÁMOP /A/ Projekttevékenységek: 1. Fejlesztés-koordináció Közoktatási intézmények fejlesztési elképzeléseinek felmérése Intézményi jó gyakorlatok, egyedi innovációk felmérése, terjesztési módszertana Kooperatív pedagógiai tevékenységek megvalósulása - monitoring 20 10

11 Pályázatok együttmőködés-közös célok 2. Regionális referenciaintézmény- hálózat létrehozása Referenciaintézmény-hálózat kistérségi szintő lefedettségének biztosítása Referenciaintézmények képzési programjainak összehangolása Referenciaintézmény szakterületi és módszertani felmérése 3. Regionális közoktatási intézményhálózat építése Adatbázis feltöltés (intézmények, szolgáltatók, képzések, jó gyakorlatok) Internetes Támogató Hálózat platform rendszer programozása Diszpécser központ, online és telefonos ügyfélszolgálat mőködtetése

12 Személyes kapcsolattartás közoktatási intézmények - fenntartó A kistérségi koordinátor feladata: - a közoktatási intézmények és a referenciaintézmények közötti kapcsolatfelvétel - folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés - jó gyakorlatok átvételének koordinációja - Információszolgáltatás - segítés az intézményi horizontális tanulást segítı kapcsolatok kialakulásában - a pályázati programok eredményes végrehajtását segítı feladatok - rendszeres tájékoztatás a benyújtott javaslatokról, kezdeményezésekrıl - tanácsadás a kompetenciafejlesztı oktatási programokról, az oktatási integrációt érintı, szegregáció felszámolását segítı szolgáltatásokról. 23 Pályázatok együttmőködés-közös célok TÁMOP /1 Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben Pl. segítségnyújtás a fejlesztési nyomonkövetı lelület feltöltésében TÁMOP Iskolai tehetséggondozás TÁMOP Pedagógus továbbképzés A projekttevékenység megvalósításában közremőködés: - közoktatási intézmények adatbázisa - kérdıívek, szakmai napok - Referencia-intézmény jelöltek tájékoztatása - Kecskeméten 11 intézményegység eredményes minısítése - intézményi munkaterv, fejlesztı mőhelyek - Pl. Arany János Általános Iskolában szervezett konferencia segítségadás közoktatási intézményeknek jó gyakorlatok bemutatásával - Aranyos DÖK programok 24 12

13 BOARD-ERNYİ SZERVEZET Döntés elıkészítı és javaslattevı testület 25 Fenntartó szerepe együttmőködés, hálózatépítés, közoktatás fejlesztés A pályázati programban résztvevı közoktatási intézmények fenntartója Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tagja A Dél-alföldi Közoktatási Döntés-elıkészítı és Javaslattevı Testületnek A Testület fıbb céljai: regionális fejlesztésekkel kapcsolatos szakmai javaslatok a megyei/térségi szintő közoktatási problémák kezelésére, a Dél-alföldi Régió közoktatás-fejlesztési stratégiájának kidolgozása, - intézmények szakmai támogatása, - fejlesztések szakmai koordinációja - nyomon követés - a szolgáltatói tevékenység koordinációja területi fejlesztési programokkal való harmonizáció, a szakmai fejlesztı munka minısége és átláthatósága a régió területi sajátosságai és fejlesztési igényei 26 13

14 Fenntartói irányítás - innováció Pályázatok megvalósításában közös közremőködés, új pályázatok felkutatása: - Intézkedési terv, fejlesztési-szakmai elképzelések - fenntartói támogatás - intézményi innováció - jó gyakorlatok - referenciaintézmény-jelöltek - fenntartói nyilatkozat - intézményi dokumentumok módosítása - pályázati támogatások - infrastrukturális, szakmai fejlesztés Azzal, hogy a fenntartó a szakmai önállóságot biztosítja : - hatékony, minıségi, eredményes oktatási rendszer kiépítése - a közoktatási feladatellátás színvonalának emelése, szakmai és tárgyi feltételek javítása - közös célkitőzések - változó gazdasági, jogi szabályozási környezet - szakmai koordináció, együttmőködés - visszacsatolás 27 Innováció Cél: Belsı tartalmi szakmai fejlesztés Jó gyakorlatok kimunkálása és alkalmazása amely az oktatás hatékonyságához vezet - együttmőködés erısítése - a tudás növelése - a problémamegoldó képesség javítása - tárgyi feltételek javítása 28 14

15 Fenntartó - Board tag - Kistérségi koordinátor Motiváció - Közoktatási intézmények - Innováció - Közös cél Együttmőködés Fejlesztés Személyes kapcsolattartás Szabályozók 29 Köszönöm a figyelmet! 15

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére 4790/2010. TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére Tárgy: Tájékoztató a BKMÖ Kecskeméti Közoktatási Gyermekvédelmi és Szociális Intézményében megvalósult infrastrukturális

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája,

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére Tárgy: Közoktatási intézmények igazgatói megbízásának lejárta miatt esedékes vezetıi

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás...

2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás... Tartalomjegyzék 1. Bevezetı... 1 2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás... 18 3. Szakképzés... 28 A szakképzés irányítása...

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2013. május 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE

TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE EUROPEAN UNION European Regional Development Fund 1 UTAZÓ PEDAGÓGUSOK

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott mővelıdéshez való jog esélyegyenlıség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyızıdés szabadságának

Részletesebben

Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében

Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében Fehér Kavics Kelenföldi Református Óvoda 2012. Tartalomjegyzék Bevezetés...3

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

FEJLESZTÉSI STRATÉGIA TARTALOMJEGYZÉK A kistérségre vonatkozó korábbi stratégiák összefoglalása... 4 Az NFT III új Uniós költségvetési idıszakára vonatkozó alapelvei... 8 B.-A.-Z. megye fejlesztési cél- és programrendszere...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképzı Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004 Gyır, Mártírok útja 13-15. Módosítva: 2007. december 17. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskola jogállása... 6 1.1.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Tisztelt Képviselıtestület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 I. HAJDÚNÁNÁS HELYZETELEMZÉSE... 4 II. HAJDÚNÁNÁS KÖLTSÉGVETÉSI ALAPJA TEKINTETTEL KÖTELEZİ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT

Részletesebben

Jankó-Brezovay Pálné: A vakok és gyengénlátók ellátása a közoktatásban és az integrált oktatás feltételrendszere

Jankó-Brezovay Pálné: A vakok és gyengénlátók ellátása a közoktatásban és az integrált oktatás feltételrendszere Jankó-Brezovay Pálné: A vakok és gyengénlátók ellátása a közoktatásban és az integrált oktatás feltételrendszere Budapest, 2007. BEVEZETİ... 3 A TANULMÁNY CÉLJA... 3 I. A LÁTÁSSÉRÜLÉS ÉS A HALMOZOTT FOGYATÉKOSSÁG

Részletesebben

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:... Felülvizsgálat

Részletesebben

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés a Derkovits Gyula Általános Iskola 2009-2010 tanévérıl (Intézményvezetıi beszámoló kerületi szempontsor alapján) Budapest, 2010. augusztus 10. Készítette: Kárpáti

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Csakis azért foglalkozunk a világ bajaival és nyomorával, hogy azután enyhítsük ıket. Hogyha csupán figyeljük és siránkozunk miattuk, még keservesebbé tesszük ıket, amellett minden haszon nélkül. (Joubert)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 162. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 162. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök 162. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésrõl 39622 2011. évi CXCI. törvény A megváltozott munkaképességû

Részletesebben

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. ISKOLÁNKRÓL... 5 1. Az iskola mőködése, története...

Részletesebben

Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010

Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010 Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010 1. Bevezetés A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.. (3) bekezdése a legalább

Részletesebben

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/4. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász) A Szentgotthárd

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója I. Bevezetés Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszerének

Részletesebben