Türr István Gazdasági Szakközépiskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Türr István Gazdasági Szakközépiskola"

Átírás

1 Türr István Gazdasági Szakközépiskola KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási sikeressége érdekében A PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETE

2 Bevezetés A Türr István Gazdasági Szakközépiskola elismerve minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen azon szándéktól vezérelve, hogy hatékony jogvédelmet biztosítson a hátrányos megkülönböztetést elszenvedők számára az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja meg. Az esélyegyenlőségi terv a - az Alkotmány 54. (1) bekezdése és a 70/A. szakasz - a évi CV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről (35. és a 36. ) - az évi munkatörvénykönyve (70/A ) - az évi LI. törvény a közoktatásról (89/A (12) bekezdés) - Baja város települési közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terve alapján készült. I. fejezet Helyzetelemzés Iskolánkat 1923-ban a Baja városi és városkörnyéki gazdasági szereplők alapították. Létrehozását a város hathatós támogatásával a kereskedők és iparosok egyesülete a Baross Szövetség járta ki az állami fórumokon. Jelenleg az iskola a következő képzési céloknak próbál eleget tenni: - az idegen nyelvi informatikai előkészítő osztályok képzése 2004/2005-ös tanévtől kezdődően illetve a évfolyamok képzése a sikeres középszintű, bizonyos tantárgyakban emelt szintű érettségi bizonyítvány megszerzése érdekében. Ezzel párhuzamosan ezeken az évfolyamokon szakmai orientációs és szakmacsoportos alapozó oktatás folyik. - érettségizett diákok részére az OKJ szerinti szakmák oktatása folyik középfokon, emelt szinten és a felsőfokú szakképzés keretein belül Személyi feltételek Az intézményben 49 főállású végez oktató-nevelő munkát. Mindenki rendelkezik a megfelelő szakirányú végzettséggel és szakképzettséggel. A munkát 1 igazgató és 2 igazgatóhelyettes irányítja. Az oktató-nevelő munkát egy félállású ifjúságvédelmi felelős és egy teljes állású könyvtáros segíti. Az SNI-s gyerekek szükséges fejlesztését megbízási szerződés alapján fejlesztő ok és gyógyok végzik. Az ifjúságvédelmi felelős feladata a HH / HHH-s gyermekekkel való foglalkozás, fogadóóráin egyénileg foglalkozik a problémás gyerekekkel, szükség esetén felveszi a kapcsolatot a gyermekjóléti szolgálattal, a szülőkkel. 2

3 A tantestület nyitott az új kezdeményezésekre, módszerekre, a továbbképzéseken való részvételre. Az új pedagógiai módszertani képzéseken részt vevők számát növelni kell, ideértve a kompetencia alapú oktatás, a projektpedagógia, az IPR képzés. Az elmúlt tanévben a tantestületből 15 fő vett részt a kooperatív tanulás módszertani lehetőségei tanolyamon. Tárgyi feltételek Iskolánkban 26 osztályterem, 10 szaktanterem, 6 tanulócsoportos foglalkozásra kialakított kisterem van. Minden osztálynak saját tanteremmel rendelkezik. A tornaterem mellett 1 tornaszoba és 1 sportpálya is van, ahol az orvosi vélemény szerint arra rászorulók részére könnyített testnevelés foglalkozás is folyik. Az oktató-nevelő munkát 10 jól felszerelt számítógépes szaktanterem és egy természettudományi terem segíti. Ebből két teremben internet elérési lehetőség is biztosított. Iskolánkban 247 számítógép van. Átlagosan 3 évesek vagy annál korszerűbbek gépeink. Használatunkban lévő jogtiszta szoftverek száma összesen 618. A monitorok száma 234 db, a nyomtatók száma 41 db. Egyéb technikai eszközökkel is rendelkezik iskolánk 6 db videomagnó, 1 videokamera, 8 fénymásoló, 13 projektor, 3 interaktív tábla. Könyvtárunkban összesen kötet könyvet (beleértve tankönyvet, idegen nyelvű könyvet, szakkönyvet) illetve elektronikus adathordozót használhatnak az érdeklődők. A szakmai alapozó és a szakmai oktatást egy már meglévő, illetve egy kialakítás alatt álló taniroda segíti. Iskolánk rendelkezik nyelvi laboratóriummal. Iskolánkban működik egy orvosi rendelő, ahol iskolánk orvosa meghatározott rendelési időben a diákok rendelkezésére áll. Itt helyben végzik a kötelező szűrővizsgálatokat. Az iskolaorvos munkáját egy védőnő segíti. Mindketten egy előre megtervezett program szerint egészségnevelő, betegségmegelőző előadásokat tartanak diákjainknak. Az iskola riasztóval felszerelt. Mind a személyi mind a tárgyi feltételeket vizsgálva intézményünkben az esélyegyenlőség feltételei nagy részben biztosítottak. Megfelelő helyiségekkel ellátott az intézmény, melyhez minden tanuló hozzáfér. A jelenlegi tanulólétszám és profilunk hatékony megvalósulása érdekében szükséges a csoportbontás, amelynek tárgyi feltételei megvannak. Az akadálymentesítés nagy részben megoldott. Rendelkezünk lifttel, illetve a földszinten akadálymentesített mellékhelyiségekkel. A tanulók jellemzői A tanulók létszáma a 2008/2009-es tanévben 689 fő. A tanulói közösség jelenlegi összetétele - hátrányos helyzetű tanuló 96 fő - halmozottan hátrányos helyzetű tanuló 30 fő - SNI-s tanuló 5 fő - magántanuló 2 fő 3

4 ebből ebbő l ebből ebbő l Intézményi alapadatok Célja annak megállapítása, hogy az intézmény mennyire befogadó, illetve, hogy folytat-e szegregált oktatási és szervezési gyakorlatot. OM azonosító: Intézmény neve, címe: Türr István Gazdasági Szakközépiskola 6500 Baja, Bácska tér 1. Fenntartó neve, címe: Baja Város Önkormányzata 6500 Baja, Szentháromság tér 1. Főállású ok száma: 49 Az intézménybe járó óvodás gyermekek száma 0 Sajátos nevelési igényű (SNI) óvodás gyermekek száma 0 Integráltan 0 gyógypedagógiai csoportban 0 Hátrányos helyzetű (HH) /Halmozottan hátrányos helyzetű (HHH)* óvodás gyermekek száma: 0 Tanulók száma az intézmény körzetében HH / HHHH Az intézménybe járó tanulók száma: 689 Magántanulók száma: 2 Sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók száma (diszlexia és egyéb részképességzavarok is): 5 Integráltan 3 gyógypedagógiai tagozaton 0 HH / HHH tanulók száma: 0 / 0 Más település(ek)ről bejáró tanulók száma: 397 HH / HHH 4

5 Feladatellátási hely Türr István Gazdasági Szakközépiskola Funkció Főállású ok létszáma Tanulók száma HH / HHH tanulók száma SNI-s tanulók száma / 30 5 Tanulók száma évfolyamonként tanulólétszám az évfolyamon az osztályszervezés módja szerint évfolyam tanulólétszám az évfolyamon Normál (általános) tanterv Emelt szintű oktatás Gyógypedagógiai csoport, tagozat Összesen HH / HHH SNI Összesen NYEK / / / / / HH / HHH SNI Összesen HH / HHH 5

6 A gyermekek, tanulók száma az iskolai osztályokban Osztályszervezés módja (jelölje -szel) Osztály (évf. és betűjele) tanulólétszám az osztályban Normál (általános) tanterv Emelt szintű oktatás Gyógypedagógiai tagozat Összesen HH / HHH SNI 9. D 29 4 / E 28 6 / 2 9. A 33 5 / 1 9. B 32 5 / 2 9. C 32 5 / C 28 7 / D 26 1 / A 34 4 / B 35 7 / C 29 7 / D 27 5 / E 26 2 / A 32 6 / B 36 4 / D 25 0 / E 24 1 / A 27 4 / B 23 0 / C 25 3 / D 32 3 / 0 1 Iskolánkban a tanulók létszáma 689 fő. 5 SNI tanulóból 3 integrált oktatásban részesül, 2 magántanulónk van. A tanulók összetételének vizsgálatából megállapítható, hogy iskolánk alapvetően nem folytat szegregált oktatást, bár előfordul, hogy a különböző évfolyamokon és osztályokon belül a HH és a HHH tanulók aránya nem egyenletes. Ennek részbeni oka az emelt szintű oktatás illetve a 2. idegen nyelv oktatása miatti csoportbontás. Más településről bejáró tanulók létszáma 397 fő, azaz tanulóink 57,6 %-a. A nevelés és oktatás eredményességére vonatkozó adatok Célja annak megállapítása, hogy az intézményben folyó pedagógiai munka mennyire biztosítja a HHH tanulók eredményes oktatását, mennyire sikeres szociális hátrányaik kompenzálásában, esélyegyenlőségük előmozdításában. 6

7 Évfolyamismétlők aránya (%) HH / HHH tanulók körében Magántanulók aránya (%) HH / HHH tanulók körében Az előző tanévben 250 óránál többet hiányzó tanulók aránya (%) összlétszámon belül összlétszámon belül összlétszámon belül HH / HHH tanulók körében 2003/2004 2, , /2005 0, /2006 2, /2007 0, , /2008 1, , / országos átlag 2005/2006 2,11% 0,61% 0,37% Továbbtanulási mutatók az intézményben (%) Felsőoktatásban Szakképzésben Dolgozik Nem helyezkedett el ,9 52,7 4,6 1, ,2 59,2 5,8 3, ,6 56, , ,8 52,0 5,9 5, ,1 61,1 8,8 8,0 Az elmúlt években a végzettek %-a továbbtanult a felsőoktatásban és a szakképzésben. A többiek közel azonos arányban dolgozni kezdtek vagy álláskeresővé váltak. Iskolánk szakképző évfolyamán 2007/2008. tanévben 14 hátrányos helyzetű tanuló volt, közülük 3 halmozottan hátrányos helyzetű. A 2008/2009. tanévben a szakképző évfolyamon 22 hátrányos helyzetű tanuló van, közülük 5 fő halmozottan hátrányos helyzetű. A kompetencia mérés eredményei Országos kompetencia -mérés eredménye Szövegértés 10. évfolyam Matematika 10. évfolyam Iskola átlaga Országos Iskola átlag átlaga HH / HHH tanulók átlaga Országos átlag

8 A kompetencia mérés eredményei azt mutatják, hogy iskolánk mind matematikából, mind szövegértésből az országos átlag feletti eredményt ért el. HHH tanulók részvételi adatainak vizsgálata az intézmény nyújtotta programokban Célja, hogy az iskola valamennyi tanulója egyenlő mértékben használhatja az iskola berendezéseit, helységeit, szolgáltatásait (pl. könyvtár, számítástechnika terem, nyelvi labor, taniroda stb.). Részt vehetnek-e az iskola által szervezett programokon, versenyeken. Tanórán kívüli programként iskolánk az iskolai sportkört szervezi. Ezen kívül diákjainkat rendszeresen beszervezzük megyei és országos szintű tanulmányi és sportversenyekre. Rendszeresen szervezünk kirándulásokat, túrákat, illetve táborozást. Összességében elmondható, hogy az intézmény számos tanórán kívüli programot szervez tanulóinak. Ezeken a programokon jelentős létszámban vesznek részt az iskola tanulói. Minden program nyitott a HH / HHH-s tanulók felé is. Iskolán kívüli segítő programokban való részvétel Programok Összlétszámon belül Létszám tervezett létszám 2005/ / / /2009 HH / HHH tanulók körében Összlétszámon belül HH / HHH tanulók körében Összlétszámon belül HH / HHH tanulók körében Összlétszámon belül HH / HHH tanulók körében Útravaló Program 0,15 0 0, ,87 0,87 Egyéb (Romaster program) ,15 0,15 0,15 0,15 Az iskola tanulói általában nem vesznek részt ezekben a segítő programokban. A jelenlegi tanévben viszont jelentősen megnőtt az Útravaló programra pályázók száma. Ennek az eredménye még nem ismeretes. 8

9 Az intézmény és szakmai és társadalmi környezete kapcsolatrendszerének vizsgálata Célja annak megállapítása, hogy az intézmény mennyire nyitott és együttműködő, illetve mennyire sikeres a partnerség építésben különösen a HHH tanulók támogatása érdekében. Szervezetek, intézmények Cigány kisebbségi önkormányzat Családsegítő Gyermekjóléti szolgálat Iskolaorvos Védőnők Szakszolgálatok Szakértői bizottságok Nevelési tanácsadó Gyámhatóság Rendőrség Pártfogó felügyelő Egészségvirág Egyesület Művelődési intézmények (könyvtár, múzeumok, kiállítások) Együttműködés jellege Rendszeres kapcsolat Alkalmi találkozók (gyakoriság) (jelölje -szel) Nincs kapcsolat (jelölje -szel) II. fejezet Intézkedési terv Általános célok A Türr István Gazdasági Szakközépiskola esélyegyenlőségi tervének alapvető célja Baja város települési, közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervével összhangban a következő: - megvalósítani a halmozottan hátrányos helyzetű és a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók integrált nevelésének minden feltételét. - biztosítani a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók közül az együtt nevelhetőek és nem együtt nevelhetőek számára a közoktatási törvényben előírt feltételeket. Esélyegyenlőségi tervünk célja, hogy biztosítsa a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését. Az oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlőségének biztosításán túl célul tűzzük ki az esélyteremtést, a támogató lépések, szolgáltatások megvalósítását az iskolánkban tanuló hátrányos helyzetű gyerekek hátrányainak kompenzálását. Ennek előmozdítása érdekében legfontosabb teendők az egyenlő esélyek biztosítása: - a felvételinél, a beiratkozásnál - a tanításban, ismeretközvetítésben - a gyerekek egyéni fejlesztésében 9

10 - az értékelés gyakorlatában - a tanulói előmenetelben - a fegyelmezés, büntetés gyakorlatában - a tananyag kiválasztásában, alkalmazásában és fejlesztésében - a továbbtanulásban, pályaorientációban - a humánerőforrás fejlesztésben, ok szakmai továbbképzésében - a partnerség építésben és kapcsolattartásban a szülőkkel, segítőkkel, a szakmai és társadalmi környezettel Célunk az, hogy iskolánkban érvényesüljön a: - diszkriminációmentesség - szegregációmentesség - halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási és társadalmi integrációjának támogatása - minőségi oktatáshoz történő egyenlő hozzáférés biztosítása és az - integráció biztosítása Konkrét célok A személyi feltételek javítása terén továbbképzések szervezése. A tárgyi feltételek folyamatos javítása. Előrelépés a partnerség építésben és kapcsolattartásban szülőkkel, segítőkkel, a szakmai és társadalmi környezettel. Nevelési célunk: hogy önálló gondolkodásra képes, kreatív, problémaérzékeny és problémamegoldó beállítottságú empatikus és toleráns, önálló véleményalkotásra és véleménynyilvánításra képes személyiségeket neveljünk. Tanulóink ismerjék meg más népek hagyományait, kultúráját, szokásait és életmódját. Kiemelt hangsúlyt kap, hogy tanulóink önértékelése helyes legyen, megfelelő önfegyelemmel, szorgalommal, alapvető erkölcsi normákkal rendelkezzenek, reálisan döntsenek továbbtanulásukról, törekedjenek az egészséges életmódra. Tisztában legyenek a környezetés a természetvédelem fontosságával, ismerjék fel az egyén és a társadalom felelősségét. A tanulmányaik befejezése után rendelkezzenek olyan alapműveltséggel, készségekkel, jártasságokkal, magatartási és erkölcsi normákkal, amelyekkel az életük folyamán minden tekintetben megállják a helyüket, sikeres boldog életet élhetnek. Képzési céljaink: diákjaink felkészítése az érettségi vizsgára, illetve a továbbtanulásra, korszerű, praktikus, az életben használható ismeretek nyújtása (idegen nyelv, informatika, gépírás, gazdasági ismeretek), a tehetséges tanulók kiemelt gondozása és a lassabban haladók segítése, felzárkóztatása. Kötelezettségek és felelősség Az intézmény vezetője felelős azért, hogy az intézmény minden dolgozója, tanulója, a szülők és a társadalmi partnerek számára elérhető legyen a Közoktatási Intézményi Esélyegyenlőségi Terv. Ismerjék és kövessék a benne foglaltakat. Az ő felelőssége annak biztosítása is, hogy az intézmény dolgozói minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget az intézkedési terv végrehajtásához. Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg kell tenni a szükséges lépéseket. 10

11 Az intézmény vezetője felelős a Közoktatási Intézményi Esélyegyenlőségi Terv megvalósításának koordinálásáért, az intézkedési terv végrehajtásának nyomon követéséért, és az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálásáért. A tantestület minden tagja felelős azért, hogy tisztában legyen az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírásokkal, biztosítsa a diszkrimináció mentes oktatása, nevelést, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjon minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteit bővítő képzésen egyéb programon részt vegyen. A tantestület minden tagjának felelőssége továbbá, hogy ismerje a programban foglaltakat és közreműködjön annak megvalósításában, illetve az esélyegyenlőség sérülése esetén jelezze azt a felettesének, illetve az illetékes munkatársának. Minden az intézménnyel szerződéses viszonyban álló, szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy ismerje a Közoktatási Intézményi Esélyegyenlőségi Tervet és magára nézve is kötelezőként kövesse azt. Akcióterv Azonnali beavatkozást igényel: - minden olyan helyzet és eljárás, ami a hatályos törvényeknek nem megfelelő, különös tekintettel az évi LI. törvény a közoktatásról és az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló évi CV. törvény rendelkezéseire. Ilyen eljárások, folyamatok az intézményünkben nem tapasztalhatók. - minden, az adatok vizsgálatát követően beazonosított szegregált nevelési és oktatásszervezési gyakorlat, mivel az alapvetően sérti az esélyegyenlőség elvét és korlátozza a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási sikerességét. Ilyen eljárások és folyamatok az intézményünkben nem tapasztalhatók. - ha igazolódik, hogy az intézmény nyújtotta bármely oktatási szolgáltatáshoz (pl. emelt szintű oktatás, tanórán kívüli foglalkozások, egyéb programok) vagy az intézményben biztosított oktatási feltételekhez (pl. szaktanterem, informatikai eszközök, tanítást vagy egyéni tanulást segítő egyéb eszközök, hiányos szakos ellátottság esetén szaktanár által tartott tanórák) nem biztosított egyenlő hozzáférés a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére. Ilyen eljárások és folyamatok az intézményünkben nem tapasztalhatók. - ha az intézményben a sajátos nevelési igényű és a pszichés fejlődési zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar) tanuló együttes aránya jelentősen meghaladja az országos átlagot. Intézményünkben az SNI-s gyerekek aránya nem haladja meg az országos átlagot. 11

12 Akcióterv ütemezése Helyzetelemzés megállapítására (problémára) hivatkozás Az iskolán kívüli segítő programokban való részvétel nem jelentős. A jelenleginél nagyobb hangsúlyt kell fordítani arra, hogy a korábbinál jelentősebb számban vegyenek részt a hatékony együttneveléssel, projektpedagógiával foglalkozó továbbképzésen. A cél konkrét szöveges megfogalmazása Növelni kell a részvételt az iskolán kívüli segítő programokban. Ez különösen a halmozottan hátrányos helyzetű, illetve részképesség zavarait mutató gyermekek számára fontos. Több olyan ra van szükség az intézményben, aki a hatékony együttnevelés pedagógiai kultúrájával, a projektpedagógia módszereivel magas fokon rendelkezik. Az intézkedés leírása A okat és a diákokat meg kell ismertetni az iskolán kívüli segítő programokkal, ösztönözni kell a részvételt. Folyamatosan biztosítani kell az intézményben dolgozó ok továbbképzését az érintett tárgykörben. Az intézkedés felelőse Az intézmény vezetője, ifjúságvédelmi felelős. Az intézmény vezetője. Az intézkedés megvalósításának határideje Folyamatos Folyamatos. Az intézkedés eredményességét mérő indikátor rövidtávon (1 év) Minden iskolán kívüli segítő programtípusban vegyen részt diák. A nevelőtestületből legalább 1 végezzen el továbbképzést a hatékony együttnevelés, a projektpedagógia tárgykörében. Az intézkedés eredményességét mérő indikátor középtávon (3 év) Minden iskolán kívüli segítő programtípusban vegyen részt a halmozottan hátrányos helyzetű diákok 1/3-a. A nevelőtestületből legalább 2 végezzen el továbbképzést a hatékony együttnevelés, a projektpedagógia tárgykörében. Az intézkedés eredményességét mérő indikátor hosszútávon (6 év) Minden iskolán kívüli segítő programtípusban vegyenek részt a halmozottan hátrányos helyzetű diákok. A nevelőtestületből legalább 3 végezzen el továbbképzést a hatékony együttnevelés, a projektpedagógia tárgykörében. 12

13 A jelenleginél nagyobb hangsúlyt kell fordítani arra, hogy a korábbinál jelentősebb számban vegyenek részt differenciált tanulásszervezéssel foglalkozó továbbképzéseken. A jelenleginél nagyobb hangsúlyt kell fordítani arra, hogy a korábbinál jelentősebb számban vegyenek részt drámapedagógiát oktató, kooperatív tanulással foglalkozó továbbképzéseken. Gyakran nehezen érünk el eredményt a magatartási és beilleszkedési nehézségekkel küzdő tanulók esetében. Több olyan ra van szükség az intézményben, aki a differenciált tanulásszervezés kultúrájával magas fokon rendelkezik. Több olyan ra van szükség az intézményben, aki képes alkalmazni a drámapedagógia módszereit, aki végzett kooperatív tanulással foglalkozó továbbképzést. A problémák hatékony kezelése, megoldása. Folyamatosan biztosítani kell az intézményben dolgozó ok továbbképzését az érintett tárgykörben. Folyamatosan biztosítani kell az intézményben dolgozó ok továbbképzését az érintett tárgykörben. A szülők együttműködésének megnyerése ok sokirányú felkészítése, szakemberek bevonása. Az intézmény vezetője. Az intézmény vezetője. Igazgató, ifjúságvédelmi felelős és osztályfőnökök. Folyamatos Folyamatos 13 A nevelőtestületből legalább 1 végezzen el továbbképzést differenciált tanulásszervezés tárgykörében. A nevelőtestületből legalább 1 végezzen el továbbképzést drámapedagógia vagy a kooperatív tanulás tárgykörében. A nevelőtestületből legalább 2 végezzen el továbbképzést differenciált tanulásszervezés tárgykörében. A nevelőtestületből legalább 2 végezzen el továbbképzést drámapedagógia vagy a kooperatív tanulás tárgykörében. A nevelőtestületből legalább 3 végezzen el továbbképzést differenciált tanulásszervezés tárgykörében. A nevelőtestületből legalább 3 végezzen el továbbképzést drámapedagógia vagy a kooperatív tanulás tárgykörében. Valamennyi szakirányú továbbképzésen vett részt. Megvalósult a szülőkkel való együttműködés.

14 Megvalósítás Az intézmény biztosítja a település közoktatási esélyegyenlőségi programjában a rá vonatkozó intézkedések megvalósítását. Az intézmény különös figyelemmel kíséri a településen élő halmozottan hátrányos helyzetű tanulók helyzetét. Folyamatosan kapcsolatot tart, együttműködik a szociális és gyermekjóléti ellátások tekintetében illetékességgel és hatáskörrel bíró intézményekkel, szervezetekkel. Az intézmény biztosítja és vizsgálja, hogy minden a működésére, a pedagógiai munkájára vonatkozó dokumentumba kiemelten a pedagógiai programba és az intézményi minőségirányítási programba beépüljenek és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó kötelességek és célkitűzések. Az intézmény belső esélyegyenlőségi monitoring rendszert és szülői panasztételi mechanizmust működtet az intézményen belül. A belső monitoring rendszerben rögzíti a hátrányos helyzetű tanulók helyzetét érintő főbb változásokat, kiemelkedően vizsgálja jelen program végrehajtását, illetve a megvalósított intézményi programok hatását, eredményeit a hátrányos helyzetű tanulók vonatkozásában. Az intézmény lehetőséget biztosít a szülők, illetve a gondviselők részére az iskolai esélyegyenlőség megsértésével kapcsolatos panasztételre. Az intézmény minden szülői, gondviselői panaszt kivizsgál, a panaszt és a kivizsgálás eredményét írásban rögzíti. A panasztételi eljárás lefolytatásába és a vizsgálat eredményének megállapításába a panasztevő fele bevonja. A panasztételi eljárás lefolytatásáért és az eljárás eredményéből következő döntések végrehajtásáért az intézmény vezetője felel. A panasztételi eljárás eredményével szemben a panasztevő ellenvéleményt fogalmazhat meg, melyet rögzíteni és a döntéshez csatolni kell. A panasztételi eljárás eredményétől függetlenül a szülő, illetve a gondviselő hatósági (Egyenlő Bánásmód Hatósága) eljárást kezdeményezhet, amelyhez az intézmény a panasztételi eljárás dokumentációját biztosítja. Az intézmény befogadó légkört biztosít a tanulók és a dolgozók számára és éves munkahelyi esélyegyenlőségi tervet fogad el. Az intézmény biztosítja, és évente megvizsgálja, hogy érvényesülnek-e az egyelő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó előírások, értékeli és beépíti jelen program ellenőrzése, éves monitoringja során szerzett információkat, tapasztalatokat stratégiai programjaiba, és a következő oktatási időszak vonatkozásában elfogadásra kerülő közoktatási intézményi esélyegyenlőségi programjába. Az intézmény biztosítja a ok felkészítését, felkészültségük értékelését, és folyamatos továbbképzésüket különös tekintettel a hatékony együttnevelés, a szociális és családi problémák azonosítása, valamint a közoktatási esélyegyenlőség területére. Monitoring és nyilvánosság Az intézmény folyamatosan belső monitoring rendszerben rögzíti a hátrányos helyzetű tanulók helyzetét érintő főbb változásokat, melynek keretében kiemelten vizsgálja jelen program végrehajtását, illetve a megvalósított intézményi programok hatását, eredményeit a hátrányos helyzetű tanulók vonatkozásában, valamint dokumentálja jelen programmal

15 kapcsolatos javaslatokat, melyek a tanulók, a szülők illetve gondviselők, valamint a fenntartó és a társintézmények részéről kerülnek előterjesztésre. Jelen programot érintő éves felülvizsgálati monitoring fő tartalmi elemei: - a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók intézményi oktatási, esélyegyenlőségi helyzetének bemutatása. - az intézményt a hátrányos helyzetű tanulókat érintő programok és tevékenységek, valamint az őket érintő főbb intézményi változások bemutatása. - beszámoló a jelen program keretében elfogadott akcióterv végrehajtásáról, az akciótervben meghatározott feladatok elvégzéséről. - tájékoztatás a tárgyévben beadott intézményi esélyegyenlőség megsértésével kapcsolatos szülői panaszokról, a panasztételi eljárások eredményeiről. - következő időszakra vonatkozó program alapelveinek és cselekvési irányainak meghatározása. Nyilvánosság biztosítása Az esélyegyenlőségi intézkedési terv egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél tekinthető meg: - az iskola fenntartójánál - az iskola irattárában - az iskola könyvtárában - az iskola nevelői szobájában - az iskola igazgatójánál - az iskola honlapján Az intézmény a tanulónak vagy törvényes képviselőjének kérésére jelen programot köteles nyomtatott formában a kérést követő öt munkanapon belül kiadni. A programmal kapcsolatos vélemények, javaslatok dokumentálásáért az intézmény vezetője felel. Az intézmény az éves monitoring jelentést nyilvánosságra hozza a szülők, illetve gondviselők számára nyomtatott elérhetővé teszi, észrevételeiket, javaslataikat írásba foglalja, azokat a következő időszakra vonatkozó esélyegyenlőségi programjába beépíti. Az intézmény jelen program által meghatározott eljárásaiba a személyes adatok különösen a szenzitív adatok védelméről a hatályos jogszabályok előírásai alapján gondoskodik. Jelen programban meghatározott eljárások keretében személyes adatok, illetve olyan adat vagy információ, amelyből akár közvetett módon az érintett személyre lehet következtetni, nem hozható nyilvánosságra. Konzultáció és visszacsatolás A közoktatási intézményi esélyegyenlőségi programot az intézmény a fenntartóval, a tanulók és a szülők képviselőivel, valamint a szakmai partnerekkel való konzultáció lefolytatása után fogadja el. A végrehajtás menetében folyamatosan összegyűjtjük és lehetőség szerint figyelembe vesszük minden érintett fél (tanulók, dolgozók, szülők, egyéb partnerek) írásban megfogalmazott észrevételeit, kiegészítéseit, javaslatait. A programmal kapcsolatos véleményt szóban is tehet a tanuló vagy képviselője. Ez esetben kérésére javaslatát írásba kell foglalni, és a javaslattevő 15

16 ellenjegyzése után a belső monitoring rendszer részére dokumentálni. A programmal kapcsolatos vélemények, javaslatok dokumentálásáért az intézmény vezetője felel. Az intézmény az éves monitoring jelentés kapcsán a településen működő oktatási, szociális és gyermekvédelmi intézmények vezetőinek észrevételeit, javaslatait a következő időszakra vonatkozó esélyegyenlőségi programjába beépíti. A szankcionálás Az intézményi közoktatási esélyegyenlőség megsértését érintő eseteket és panasztételeket az intézmény vezetője köteles kivizsgálni a panasztevőnek, továbbá ha szükséges független szakértő bevonásával. Az esélyegyenlőség megsértésének megállapítása esetén az intézmény köteles az esélyegyenlőséget sértő intézkedést, programot vagy állapotot megszüntetni. Az esélyegyenlőségi intézkedési terv érvényessége: október 31. Baja, október 31. Dr. Vuity Valéria igazgató 16

17 Jegyzőkönyv Készült a Türr István Gazdasági Szakközépiskola nevelőtestületi értekezletén Helye: Türr István Gazdasági Szakközépiskola 6500 Baja, Bácska tér 1. Ideje: november 4. A jelenlevők a korábban megvitatott módosítási javaslatokkal véglegesített Esélyegyenlőségi intézkedési terv dokumentumot nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadták. Baja, november 4. Kőrösi Józsefné jegyzőkönyvvezető tanár 17

18 Jegyzőkönyv Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervet az iskolai diákönkormányzat véleményezte és elfogadásra javasolta. Baja, november 4. Szabadiné Bartek Zsuzsanna TDÖK segítő tanár Kovács Mónika TDÖK elnöke Jegyzőkönyv Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervet az iskola szülői munkaközössége véleményezte és elfogadásra javasolta. Baja, november 4. 18

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 1. Helyzetelemzés 1.1.Az Óbudai fenntartója Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata. Az intézményben 15 főállású pedagógus végez nevelő tevékenységet. Munkájukat

Részletesebben

E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M

E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M 1. Helyzetelmezés 1.1 Az óvoda fenntartója: Eötvös Loránd Tudományegyetem Az óvoda székhelye: 1126 Budapest Kiss János altb.

Részletesebben

SZEGEDI WALDORF ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 2009-2014.

SZEGEDI WALDORF ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 2009-2014. SZEGEDI WALDORF ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 2009-2014. Szegedi Waldorf Óvoda 6728 Szeged, Napos út 16. Tel/Fax: 06-62-547-080 E-mail:angyalkert99@gmail.com A SZEGEDI WALDORF ÓVODA Esélyegyenlőségi programja

Részletesebben

AZ INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

AZ INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve 2008 2014 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Helyzetelemzés 3. Célmeghatározás 4. Kötelezettségek és

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI A SZENT ISTVÁN EGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2008. NOVEMBER HELYZETELEMZÉSE ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE

ESÉLYEGYENLŐSÉGI A SZENT ISTVÁN EGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2008. NOVEMBER HELYZETELEMZÉSE ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE SZENT ISTVÁN EGYETEM Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 035843 5100 Jászberény, Rákóczi út 53. Tel.: 57/502-416, 57/502-460 Fax: 57/502-410 E-mail: gyakorlo@abk.szie.hu http://gyakorlo.abk.szie.hu

Részletesebben

A CSEPEL-SZIGET ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA TANULÓINAK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ ÁLLAPOTFELMÉRÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE

A CSEPEL-SZIGET ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA TANULÓINAK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ ÁLLAPOTFELMÉRÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE A CSEPEL-SZIGET ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA TANULÓINAK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ ÁLLAPOTFELMÉRÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE CSEPEL-SZIGET ÁLTALÁNOS és SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA (kivonat) I. Az intézmény

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÁDAS GYÖRGY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKOTTHON 5310, Kisújszállás, Bajcsy-Zs. u. 37. E-mail: kadas-altiskola@index.hu

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv Szigethalom Város Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terv 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 1.1. Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv célja... 3 1.2. Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA A HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MUNKÁCSY MIHÁLY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében

Részletesebben

Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda

Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2011. Készült az intézmény adatszolgáltatása alapján a 2010/2011-es tanév október 01-i statisztikai adatai felhasználásával.

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI NÉMETEK M

MAGYARORSZÁGI NÉMETEK M MAGYARORSZÁGI NÉMETEK MŰVELŐDÉSI KÖZPONTJÁNAK ISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉGE KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI CSELEKVÉSI TERVE 2010. OKTÓBER 1. - 2015. OKTÓBER 1. 1. Törvényi háttér A 2003. évi CXXV. törvény az

Részletesebben

Esélyegyenlőségi program

Esélyegyenlőségi program Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Esélyegyenlőségi program 2014. Maitz Ferenc igazgató. Bevezetés Az egyenlő bánásmód elveinek betartása az Európai Unió és a hazai társadalom elvárása. Az Országgyűlés

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV Bátai Hunyadi János Általános Iskola 7149 BÁTA, Fő u. 174. : 74/ 490-581, 590-005, 30/2174881 Fax: 74/490-581 e-mail: bata.iskola@gmail.com, KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV

Részletesebben

A DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKIOLA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A 2008-2013. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA Készítette: Dr. Kovács Péterné Szombathely, 2008. Derkovits Gyula Általános Iskola 2008. 2 1. Bevezető

Részletesebben

Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium. Intézményi Esélyegyenlőségi Programja

Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium. Intézményi Esélyegyenlőségi Programja Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelési, oktatási sikeressége érdekében Makó 2007. december 1 1. Bevezetés Az Európai Unió napjainkban fokozott

Részletesebben

SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS

SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS SZANY 2010. Tartalomjegyzék Jogszabályi háttér Bevezetés Helyzetelemzés Célkitűzések 3. oldal

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata közoktatási esélyegyenlőségi program és intézkedési terv 2009.

Pápa Város Önkormányzata közoktatási esélyegyenlőségi program és intézkedési terv 2009. Pápa Város Önkormányzata közoktatási esélyegyenlőségi program és intézkedési terv 2009. 1 Tartalomjegyzék 1.Törvényi háttér. 3 2. Bevezetés... 5 2.1.A közoktatás esélyegyenlősége... 6 3. Az intézkedési

Részletesebben

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGYEK 2014 T A R T A L O M INTÉZMÉNYI ADATOK 6 BEVEZETÉS 6 1. A program módosítás indokolása 6 2. Intézményi jövőkép 7 I. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola. OM azonosító: 034168

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola. OM azonosító: 034168 PEDAGÓGIAI PROGRAM Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola OM azonosító: 034168 Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola Kaposvár, Baross u. 19. 2 1950 II. számú ÉLELMISZERIPARI TECHNIKUM 1952

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola ARANY FOKOZAT Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 2014. május 16. 4090 Polgár, Zólyom utca 14. I. BEVEZETŐ A hátrányos helyzetű családok gyermekei számára a

Részletesebben

GOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

GOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE GOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A tervet Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 170/2008. (XII.11.) sz. határozatával jóváhagyta. Gomba, 2008. december

Részletesebben

7. SZÁMÚ MELLÉKLET KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV. SZEGED 2010. április

7. SZÁMÚ MELLÉKLET KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV. SZEGED 2010. április 7. SZÁMÚ MELLÉKLET A Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV SZEGED 2010. április TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv Intézményi Esélyegyenlőségi intézkedési terv Bevezetés Az Európai Uniós elvárások alapján minden lehetséges téren feladat a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése. Az esélyegyenlőség

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program (Eltelt Időszak tapasztalatai, jellemzői)

Helyi Esélyegyenlőségi Program (Eltelt Időszak tapasztalatai, jellemzői) Helyi Esélyegyenlőségi Program (Eltelt Időszak tapasztalatai, jellemzői) A demográfiai adatok tükrében az lakosság elöregedését figyelhetjük meg. A két nem eltérő halandóságából adódóan az országos adatokhoz

Részletesebben

Integrációs stratégia. 2010/2011-es tanévre

Integrációs stratégia. 2010/2011-es tanévre Integrációs stratégia 2010/2011-es tanévre Szikszai György Református Általános Iskola OM: 102612 6900 Makó, Szikszai u. 4. Tel./Fax: 06-62-212-782 E-mail: szikszaigy.hu Internet: www.szikszaigy.hu 1 Tartalom

Részletesebben

A LESENCE VÖLGYE KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MESEVÁR NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA SZÁZHOLDAS PAGONY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

A LESENCE VÖLGYE KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MESEVÁR NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA SZÁZHOLDAS PAGONY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA A LESENCE VÖLGYE KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MESEVÁR NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA SZÁZHOLDAS PAGONY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2009-2015 TARTALOMJEGYZÉK ALAPJOGSZABÁLYOK,

Részletesebben

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai program 2013.

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai program 2013. Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai program 2013. Tartalomjegyzék: 1. Nevelési program...3 1.1. Bevezetés...3 1.2. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka pedagógiai

Részletesebben

REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA CEGLÉD A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA CEGLÉD A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA CEGLÉD A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A 11/2008(III.29.) OKM rendelet alapján átdolgozott Intézményi Minőségirányítási Program A KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNY 133. (5) SZERINT A KÖZOKTATÁSI

Részletesebben

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013.

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013. Ady Endre Általános Iskola Pedagógiai program 2013. Jóváhagyta: Hornok István - 0 - TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 6 ISKOLÁNK ARCULATA, KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK 7 Az iskola környezete,

Részletesebben