A Húsipari Üzemek Egyesülése és a Vállalkozó Húsiparosok és Húskereskedık Szövetsége közös. közgyőlésének beszámolója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Húsipari Üzemek Egyesülése és a Vállalkozó Húsiparosok és Húskereskedık Szövetsége közös. közgyőlésének beszámolója"

Átírás

1 A Húsipari Üzemek Egyesülése és a Vállalkozó Húsiparosok és Húskereskedık Szövetsége közös közgyőlésének beszámolója

2 Tisztelt Közgyőlés! A Húscéh elnökségének beszámolója a 2006.évi tevékenységrıl és a évi tervekrıl. Beszámoló a Húscéh június 20-i közgyőlésére készült, melyet az elnökség június 14-i ülésén tárgyalt meg és hagyott jóvá. A beszámoló az alábbi fejezeteket és mellékleteket tartalmazza: 1. Az elnökség tevékenysége és az elnökségi tagok személyi kérdései. 2. A Húscéh által a VHT-ba delegált elnökségi tagok tevékenysége és személyi kérdései. 3. A fenti kérdések tükrében a VHT közeli (Június 27) tisztújító küldöttválasztó közgyőlésével kapcsolatos Húscéh elnökségi, közgyőlési határozat, magatartás kialakítása. 4. A Húscéh 2006-évi sikerei és kudarcai. 5. A Magyar Húsiparosok Szövetsége és a Húscéh közötti együttmőködés. 6. A Húscéh és a termékpályán mőködı érdekképviseletek közötti együttmőködés és annak fontosabb állomásai. A Húscéh évi tervei az alábbiakat tartalmazza: 1. A Magyar Húsiparosok Szövetsége és a Húscéh közötti együttmőködés. 2. A Húscéh és a VHT közötti együttmőködés lehetıségei. 3. A Húscéh és a termékpályán mőködı élıállat termelı vállalkozások és vágóhidak, vágóállat-, hús- kereskedı vállalkozások és szakmai szervezeteinek együttmőködése. A vágóállat és hús termékpálya és a termékpályát képviselı szövetségek közös uniós és hazai fellépésének szervezése. A vágóállat és hús termékpálya marketing szolgáltatásainak és akcióinak közös szervezése. Beszámoló a Húscéh évi gazdasági tevékenységérıl a évi mérlegbeszámoló jóváhagyása. A Húscéh évi gazdasági terveinek ismertetése és annak jóváhagyása.

3 1, Az elnökség tevékenysége és az elnökségi tagok személyi kérdései. A Húscéh elnöksége az alapszabályban kifejtettnek megfelelıen az elmúlt idıszakban rendszeresen tanácskozott és az elnök által összehívott tanácskozások részletes tanácskozási napirendi pontok alapján történtek. A tanácskozások rendszeresen közösen történtek a Húscéh által a VHT elnökségébe delegált elnökségi tagokkal. A Húscéh azt a gyakorlatot követte, hogy összevont elnökségi (VHT) üléseket tartott. A Húscéh élt azzal a jogával, hogy a VHT elnökségi üléseire szakértıket hívhat meg, így a nem VHT de Húscéh elnökségi tagok is rendszeresen részt vettek. A Húscéh elnöksége a tagjait érintı élelmiszerbiztonsági és gazdasági kérdéseket rendszeresen megvitatták és ennek alapján az alábbi kérdésekben országos akciókat indítottak. (megjegyezzük, hogy errıl a Húscéh információs kiadványaiban minden tag rendszeresen kapott információt.): 1. A fekete- gazdaság és kereskedelem elleni akciók. 2. Az élelmiszerbiztonsággal összefüggı állategészségügyi kérdések. 3. A vágóállat és hús termékpálya Agrárrendtartási Bizottság szabályozásával összefüggı kérdések (vágósertés minısítés, hatósági ellenırzési gyakorlat). 4. A Húscéh alapszabályában rögzített feladatoknak eleget tett. Az alapszabály II/5,6,7,8 pontjában foglaltak szerint a termékpálya összehangolt képviselete érdekében a Húscéh a VHT tagja maradt de a késıbbiekben kifejtettek szerint a termékpálya résztvevıivel rendezett viszony kialakításáért, úgy érezzük, hogy erején felül tett. 5. Az alapszabály III. pontjait teljesítettük és tájékoztatjuk a küldött értekezletet, hogy az 1. melléklet szerinti tagdíjak érvényesek. A tagdíjakkal kapcsolatban a gazdasági beszámoló tartalmaz részletes ismertetést és összehasonlítást a hasonló szervezetek tagdíjaival. A Húscéh megırizte tagságát, azonban jelen gazdasági körülmények között elkerülhetetlen a Húscéh tagdíjának emelése. 6. Személyi kérdések: a húsipart súlytó általános gazdasági válságot tagjaink nagy része elkerülte. Sajnos elnökségi tagjaink közül felszámolás miatt Rózsavölgyi János bejelentette távozását. A legutolsó Húscéh küldött közgyőlésen nem töltöttük be az összes elnökségi helyet, azonban a legutóbbi termékpályás változások a közeljövıben indokoltá teszik az újabb elnökségi, alelnöki tisztségek betöltését.

4 2, A Húscéh által a VHT-ba delegált elnökségi tagok tevékenysége és személyi kérdései. A Vágóállat és Hús Terméktanács a közelmúltban jelentıs személyi változásokon ment keresztül, melynek kezdeményezıje a Húscéh volt. A Húscéh 11 elnökségi tagot delegálhatott a VHT elnökségébe. A Húscéh és a VHT-ban dolgozó elnökségi tagok a VHT elnökségi üléseit megelızıen rendszeres egyeztetést tartottak és a VHT-beli kérdésekkel kapcsolatban általában összehangolt vélemény alapján szavaztak. Ezáltal jelentıs és meghatározó erıvé vált a feldolgozói elnökség. Ennek az elnökségnek jelentıs szerepe volt és van a VHT megújulásában és a termékpálya egységének újraszervezésében. A Húscéh a 2. melléklet szerinti levélben fordult a Magyar Húsiparosok Szövetségéhez, hogy a VHT június 27-i tisztújító közgyőlésén közvetítı szerepet vállalna a termékpálya megújítása érdekében, választ nem kaptunk. A termelıi megosztottság csökkentése érdekében szintén tettünk javaslatot. A VHT elnökségében dolgozó termelık is többször szóvá tették a jelenlegi tarthatatlan állapotot. A Húscéhben ma is jelentıs termelı-feldolgozó szervezetek mőködnek és ezek bıvítésére már korábban is szándék volt. A Húscéh a június 27-i VHT tisztújító közgyőlésen támogatna (a közgyőlésünk döntésétıl függıen) egy termelıi jelöltet is. A Húscéhbe delegált VHT elnökségi tagok közül Rózsavölgyi János és Steimetz László jelezték, hogy nem kívánják újraválasztatni magukat.

5 3, A fenti kérdések tükrében a VHT közeli (Június 27) tisztújító küldöttválasztó közgyőlésével kapcsolatos Húscéh elnökségi, közgyőlési határozat, magatartás kialakítása. A VHT június 27-i tisztújító, küldöttválasztó közgyőlésével kapcsolatban a VHT alapszabálya értelmében a Húscéhnek az alábbi fontos feladatai vannak. a, Küldöttállítás, a Húscéh 100 küldöttet állíthat. Mivel a VHT nincs 100 húsfeldolgozó és kereskedı tagja, azt javasoljuk a közgyőlésünknek, hogy minden VHT húsfeldolgozó tag kapjon küldötti státuszt. b, 11 elnökségi tagot kell az értekezletünkön megválasztani, melyre az elnökség javaslatát az értekezleten teszi meg. c, A Húscéhnek 1 alelnökre van lehetısége, az elnökségi ülésen Fazekas József elnök urat javasolták, melyet kérünk, hogy Önök is erısítsenek meg. d, A Húscéhnek a VHT felügyelı bizottságában két személyt van lehetısége javasolni. Elnökségünk Dr. Mándy Lóránd urat és Konkoly József urat javasolta. A Húscéh továbbra is azon az állásponton kíván maradni, hogy a VHT-val együttmőködik és a termékpálya egységének kialakítását ezzel is elı kívánja elısegíteni. A Húscéh tagjai önállóan döntenek arról, hogy VHT tagok kívánnak-e maradni. A Húscéh és a VHT közötti együttmőködés támogatásunk meghatározója.

6 4, A Húscéh 2006-évi sikerei és kudarcai. A Húscéh legnagyobb kudarca az volt, hogy az FVM élelmiszerbiztonsági szervezete nem tartotta be azt a nyilvános fórumon tett ígéretét, hogy január 1-tıl csak EU regisztrált üzemek mőködhetnek. A feketekereskedelem elleni összehangolt hatósági, tettenérésre irányuló akciók csak részben hoztak sikert, mivel a Pénzügyminisztérium ígérete ellenére az ÁFA csalások kiszőrésében és a húsbolti beszállítói számlák ellenırzésében nem mőködött közre. Jelentıs sikernek tartjuk: A feketekereskedelem elleni összehangolt hatósági sikereket, a zugvágóhidak bezárását. A hazai vágósertés minısítés megreformálása ügyében folyamatban levı intézkedéseink szintén sikeresek. A 3. mellékletben mutatjuk be a közbeszerzéséi tanács elnökétıl kapott választ miszerint reális lehetıség van arra, hogy közbeszerzési pályázatokon csak EU regisztrált üzemek vehessenek részt.

7 5, A Magyar Húsiparosok Szövetsége és a Húscéh közötti együttmőködés. A 4. és 5. mellkeltben mutatjuk be a levelezést. Itt és most is rögzítjük, hogy fuzionálási megállapodásról nincs szó, viszont a húsipari szakmai kérdésekben (pl. élelmiszerkönyv) egyre hatékonyabban mőködünk együtt. Az élelmiszer bizottságban mőködı Alföldi Hús Rt. Szalai Ferenc vezérigazgatója által készített összefoglalója a 7. melléklet.

8 6, A Húscéh és a termékpályán mőködı érdekképviseletek közötti együttmőködés és annak fontosabb állomásai. A termékpályán mőködı érdekképviseletek közül a Magyar Sertéstermelık Országos Szövetségével javasolja az elnökség együttmőködési szerzıdést kötni. Ennek a részleteit a közgyőlésen beszéljük meg.

9 7. A Húscéh évi tervei 1) 1, A Magyar Húsiparosok Szövetsége és a Húscéh közötti együttmőködés. Az 5. és 6. mellékletben felsoroltak változatlanul érvényesek. 2) 2, A Magyar Húsiparosok Szövetsége és a Húscéh közötti együttmőködés. A június 27-i VHT választás és az oda delegált Húscég elnökségi tagok alakítják ki, azonban a közgyőlésen szóban errıl beszélünk. 3), A Húscéh és a termékpályán mőködı élıállat termelı vállalkozások és vágóhidak, vágóállat-, hús- kereskedı vállalkozások és szakmai szervezeteinek együttmőködése. A Húscéh kezdeményezte, hogy a vágósertés minısítésre alapuló húsipari ág meghatározó hazai rendszert hozzunk létre. Errıl ma se mondtunk le. Az EU csatlakozás egyik legnagyobb vesztese a magyar vágósertés termékpálya volt. Ezt nem kívánjuk szó nélkül hagyni, így minden lehetséges fórumon így az EU-ban is fel kell lépnünk.

10 A vágóállat és hús termékpálya marketing szolgáltatásainak és akcióinak közös szervezése. A marketingszolgáltatásokkal kapcsolatban a Húsmívességért alapítvány pénzébıl egy húsipari marketing akció indul a második félévre, melyrıl külön tájékoztatást adunk.

11 A Húscéh évi gazdasági tevékenységérıl és a Húscéh évi gazdasági terveirıl Bujdosó Dezsı a felügyelı Bizottság elnöke és Grúber Ferenc gazdasági vezetı tart tájékoztatást.

12 Éder Tamás Elnök Magyar Húsiparosok Szövetsége B u d a p e s t Akadémia u Tárgy: Állásfoglalás kérése Tisztelt Elnök Úr! 2. melléklet 27/2007 Mint Ön elıtt is ismeretes a Vágóállat- és Hús Terméktanács tisztújító küldöttgyőlésre készül, ami megítélésünk szerint fontos esemény lehet a magyar húsipar számára. A HÚSCÉH-nek évek óta egyértelmő véleménye volt és meggyızıdése ma is, hogy a nemzetközi gyakorlatnak és elvárásoknak megfelelıen csak egy egységes és erıs szakmaközi szervezet képes a húsipar érdekeit eredményesen képviselni, ezért elengedhetetlenül szükség van egy átfogó szakmai szervezetre. Ez különösen fontos most amikor az egyes országok és a világ húsiparában is szinte történelmi szerkezeti és termékértékesítési átrendezıdés folyik, amelynek következményeként stabilizálódhat, de akár fel is számolódhat a korábbi értelemben vett magyar húsipar is. Ennek a szervezetnek csak konszenzusos alapon lehet mőködni, amely során figyelembe vannak véve úgy az elsıdleges termék elıállítók az állattartó farmok mint a vágóhidak, hústermék elıállító üzemek és a kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások érdekei is. A VHT közeljövıben tartandó küldöttgyőlésén véleményünk szerint egyedülálló lehetıség lenne arraakár alapszabály módosítás árán is-, hogy a régi ellentéteken túllépve az egységet újra megteremtsük. Meggyızıdésünk, hogy akik elzárkóznak az egységes szakmaközi szervezet létrehozásától azok komolyan veszélyeztetik a hazai húsipar jövıjét és nem segítik a húsipar kedvezı nemzetközi pozíciójának fenntartását sem. Mindezen indokoktól vezérelve HÚSCÉH aktív közremőködéssel, közvetítı tárgyalásokkal szeretné az egységes szakmaközi szervezet kialakulásának folyamatát elısegíteni és a VHT megújításával az egységes termékpálya szervezetet létrejöttét biztosítani. Mindehhez elengedhetetlenül szükségünk lenne az Önök szervezetének, mint a komoly szakmai súlyt képezı húsipari nagyvállalkozások képviseletének mielıbbi -egyértelmő állásfoglalására és támogatására. Budapest, 2007 május 3. Tisztelettel: Fazekas József HÚSCÉH elnöke

13 4. melléklet 25/2007 A Vágóállat és Hús Terméktanács a Magyar Húsiparosok Szövetsége a Húscéh között az alábbi kérdések megbeszélését tartom szükségesnek a legrövidebb idın belül: 1. Az Agrármarketing Centrum koordinációjában készülı húsipari marketing akcióval kapcsolatos egyeztetés. 2. A húsipari vállalkozások vissza nem térítendı támogatások szakmai szervezeti jóváhagyásával kapcsolatos kérdések megbeszélése. 3. A Magyar Élelmiszerkönyv módosításával kapcsolatos intézkedések. 4. A közbeszerzési eljárások szabályozása. 5. A hazai húskereskedelem szabályozásával kapcsolatos új szabályozás. 6. hazai vöröshús feldolgozó üzemek Kedves kollégák a fenti kérdésekkel kapcsolatban mielıbbi hármas egyeztetést tartom szükségesnek április 24. üdvözlettel: Remény Ervin Ügyvezetı alelnök

14 5. melléklet Éder Tamás úr. Elnök Magyar Húsiparosok Szövetsége Ü. sz.: 89/2006 Tisztelt Elnök úr! A Magyar Húsiparosok Szövetségével való fokozott együttmőködésünk egyre fontosabbá válik. A HÚSCÉH közgyőlése is e mellett döntött. Az alábbi kérdések és feladatok egyeztetését látjuk szükségesnek, melyekhez a tervezett témákkal való egyetértésük esetén, konkrét tárgyalási anyagokat mellékelünk. 1. A vágóállat termékpályán kell-e és milyen típusú szakmaközi egyeztetı szervezet, fórum? 2. Annak ellenére, hogy egy új típusú árbizottság megszervezésére tett szövetségi kezdeményezésük nem járt sikerrel, változatlanul aktuális lenne a kezdeményezés megvalósítása. Szakértıkkel konzultálva egy EU konform Magyar vágott test minısítésen alapuló termékár rendelet bevezetésében látjuk a megoldást, az Unióbeli tapasztaltok alapján. 3. Napirenden van a Magyar Élelmiszerkönyv módosítása, melyet több alkalommal javasoltunk. Az ágazatot érintı kérdésben csak a két szövetség közös álláspontja hozhat eredményt. 4. A fekete kereskedelem elleni közös hatósági fellépés az év elsı negyedében megkezdıdött. Azonban ez a közös fellépés szinte kizárólag az importból származó, hőtıházban tárolt készletekre irányult. A választások miatt ez a tevékenység is lassult. Nagy hiányosságnak tartjuk, hogy az összehangolt hatósági ellenırzések a kiskereskedelemben meglévı fekete kereskedelemre nem irányultak (tételes számla, mennyiségi ellenırzés). Ismételten kezdeményeznünk kell ennek a munkának a folytatását. 5. Megjelent a EU új mikrobiológiai rendelete a rendelet végrehajtása jelentıs költségeket ró a vágóhidakra, húsfeldolgozókra. A rendelet értelmezésével kapcsolatban sikeres szakmai napot tartottunk, melyen az Önök tagjai is részt vettek. Az azóta lefolytatott konzultációk alapján kockázatelemzési számítások alapján, lehetıség van a vizsgálatok számának a csökkentésére. Ehhez azonban a magyar hatóságok részére összehangolt adatfelmérésre van szükség. A fenti témákat tartjuk elsıdlegesen fontosnak. Az Önök elképzeléseit is szeretnénk megismerni. A tárgyalás formáját, idıpontját rövid úton egyeztessük, a kérdések kifejtésére Remény Ervin ügyvezetı alelnök úr áll rendelkezésükre. Üdvözlettel: május 16. Fazekas József Elnök

15 6. melléklet Beszámoló a HÚSCÉH keretében 2007 évben végzett állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági szakértıi tevékenységérıl A szakértıi tevékenységgel következıket kívántuk elérni: - Munkakapcsolat kialakítása az állategészségügyi és más hatóságokkal - A HÚSCÉH tagjai érdekeinek érvényesítése a hatósági ellenırzések során valamint a vállalkozók tevékenységére hátrányos rendelkezések visszavonása, módosítása, továbbá a jogszabályi követelményeit nem teljesítı vállalkozások megszüntetése ill. tevékenységük korlátozása - A vállalkozások tevékenységével kapcsolatos információk, tájékoztatások - Jogszabálytervezetek vállalkozás-centrikus véleményezése Munkakapcsolat kialakítása az állategészségügyi és más hatóságokkal 2007 év során jelentıs számú szakmai megbeszélést kezdeményeztünk az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági hatósággal, a Közbeszerzési Tanáccsal valamint az FVM illetékes vezetıivel és fıosztályaival. A kezdeményezések eredményeként folyamatos munkakapcsolat alakult ki a vállalkozásokat érintı jogi kérdésekben és az információ szolgáltatásban. A kialakult intenzív és számos kérdést érintı munkakapcsolat ellenére a hatóságok csak többszöri megkeresésre és néhány, nem is súlyponti, kérdésben mutattak hajlandóságot indokaink figyelembevételére, annak ellenére, hogy elıterjesztéseink minden esetben EU és hazai jogszabályi hivatkozásokkal szakszerően alá lettek támasztva. Ez részben a hatóságok és az FVM belsı átszervezésével valamint a korábbi, nem vállalkozásbarát, hanem fiskális szemlélet fennmaradásával magyarázható. A HÚSCÉH tagjai érdekeinek érvényesítése a hatósági ellenırzések során valamint a vállalkozók tevékenységére hátrányos rendelkezések visszavonása, módosítása, továbbá a jogszabályi követelményeit nem teljesítı vállalkozások megszüntetése ill. tevékenységük korlátozása Az állategészségügyi hatósággal történı szakmai kapcsolat célja volt több a vállalkozások által felvetett probléma megoldása, amelyek a következık: - Az FVM-EüM-SZMM együttes rendelet tervezetében, amely többek között az élelmiszerelıállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszerhigiéniai feltételeirıl kíván rendelkezni, a regisztrált vállalkozásokat igen hátrányosan érintıen 5 tonna hús és saját elıállítású húskészítmény forgalmazását kívánják megengedni a húsboltok és hasonló vállalkozások számára. A kérdésben többszöri megbeszélés történt az FVM fıosztályaival eredmény nélkül, ezért indokainkat érvényesítésére más lehetıségeket / képviselıi interpelláció, stb./ kívánunk igénybe venni. - A húsipari bérmunkák fokozott ellenırzését, így elsısorban azok azonosíthatóságának és nyomon-követhetıségének a biztosítását kezdeményeztük, választ még nem kaptunk. - Szóban és írásban is többször kezdeményeztük, hogy az OÉVI honlapján feltüntetett üzemek adatait egészítsék ki a kapacitási adatok feltüntetésével. Kérésünk a mai napig nem teljesült. - Ugyancsak kértük, hogy ne csak a termelıüzemek, hanem a kereskedelmi vállalkozások is nyilvánosan elérhetık / listázottak / legyenek. A kérdés megoldhatóságát tanulmányozzák. - Kezdeményeztük a még újraminısítésre nem került, un. jóváhagyott üzemek minısítésének mielıbbi befejezését, mivel azt már az elmúlt évben meg kellett volna tenni. A kapott információ szerint a felülvizsgálat folyamatos, azt mielıbb be kívánják fejezni.

16 - Kezdeményeztük, hogy a hatósági ellenırzések ne az eddig is agyonellenırzött termelıüzemeket érintse, hanem elsısorban a kereskedelmi egységeket, fıként a külföldrıl érkezı termékeket forgalmazó cégeket. A hatóság ezen igényünket az ellenırzések során figyelembe vette. - Kezdeményeztük a kabátszalona gyártás higiéniai elıírásairól egységes útmutató kiadását és alkalmazását. A kezdeményezést vizsgálják. - Kezdeményeztük a vágott test minısítettségének az ellenırzését a forgalomba hozatal elıtt, annak technikai megoldására javaslattal éltünk. A javaslatot jó kezdeményezésnek minısítették. - Elıterjesztést tettünk a vágott test minısítésére vonatkozó jogszabályok EU konform módosítására, azaz ne csak három cég végezhessen minısítést, hanem a vágóhidak alkalmazhassanak saját minısítıt. A tárgyalások vontatottan haladnak. - Indítványoztuk, hogy a hatóságok összehangolt ellenırzéseket / állategészségügy, ÁNTSZ, APEH, VPOP, fogyasztóvédelem / végezzenek, különösen a gyanúsan alacsony áron történı értékesítések esetében. Ritka esetben ugyan, de közös ill. összehangolt ellenırzések is történtek az idıszak során. - A Közbeszerzési Tanácshoz írt levélben kezdeményeztük a húsforgalmazásra kiírt pályázatok elbírálásánál a szakhatóság / állategészségügyi, ÁNTSZ / véleményének a figyelembevételét. Érdemi választ még nem kaptunk. A vállalkozások tevékenységével kapcsolatos információk, tájékoztatások A vállalkozók szakmai kérdéseit telefonon valamint levél útján válaszoltuk meg, ill. kezdeményezéseiket, javaslataikat felterjesztettük az illetékes hivatalok felé.2007 március 27-én Szakmai értekezletet tartottunk, ahol többek között a szakigazgatás átszervezésérıl továbbá a Jó Higiéniai Gyakorlat útmutatóról tájékoztattuk a résztvevıket. Az értekezleten élénk szakmai vita volt több a vállalkozókat érintı és elıterjesztéseinkben szereplı kérdésekrıl. A vállalkozásokat érintı un. Higiéniai csomagot az EU a közeljövıben újra módosítani fogja. Fontosnak tartjuk, hogy a változtatásokról a HÚSCÉH tagjai azonnal tájékoztatva legyenek. Jogszabálytervezetek vállalkozás-centrikus véleményezése Két a vállalkozókat érintı nemzeti jogszabálytervezet véleményezésére és megbeszélésére került sor: A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter és az egészségügyi miniszter /2007. ( ) FVM- EüM együttes rendelete az állati eredető élelmiszerek forgalomba hozatalának élelmiszerhigiéniai feltételeirıl A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, az egészségügyi miniszter és a szociális és munkaügyi miniszter /2007. ( ) FVM-EüM-SZMM együttes rendelete az élelmiszer-elıállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeirıl és azok hatósági ellenırzésérıl A jogszabályokkal kapcsolatos szakértıi véleményeket megküldtük az FVM Jogi Fıosztályának. A vonatkozó jogszabályok egyeztetési problémák miatt még nem kerültek aláírásra és kiadásra. Budapest, 2007 május 14. Dr. Németh Antal szakértı

17 7. melléklet

18

HELYZETFELMÉRİ JELENTÉS AZ EGYENLİ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG JOGSZABÁLYI MANDÁTUMÁNAK TELJESÍTÉSÉHEZ

HELYZETFELMÉRİ JELENTÉS AZ EGYENLİ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG JOGSZABÁLYI MANDÁTUMÁNAK TELJESÍTÉSÉHEZ HELYZETFELMÉRİ JELENTÉS AZ EGYENLİ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG JOGSZABÁLYI MANDÁTUMÁNAK TELJESÍTÉSÉHEZ 1.1 tevékenység Készítették: Márta Hodász és Geraldine Scullion HU2004/IB/SO01-TL számú Twinning Light projekt

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 11.400-3/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Befektetı-védelmi Alap JELENTÉS. a Befektetı-védelmi Alap 2008. évi tevékenységérıl. 2009. május

Befektetı-védelmi Alap JELENTÉS. a Befektetı-védelmi Alap 2008. évi tevékenységérıl. 2009. május Befektetı-védelmi Alap JELENTÉS a Befektetı-védelmi Alap 2008. évi tevékenységérıl 2009. május 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETİ... 3 II. A BEFEKTETİ-VÉDELMI ALAP SZABÁLYOZÁSA... 5 1. A JOGI SZABÁLYOZÁS...

Részletesebben

Befektetı-védelmi Alap JELENTÉS. a Befektetı-védelmi Alap 2009. évi tevékenységérıl. 2010. május

Befektetı-védelmi Alap JELENTÉS. a Befektetı-védelmi Alap 2009. évi tevékenységérıl. 2010. május Befektetı-védelmi Alap JELENTÉS a Befektetı-védelmi Alap 2009. évi tevékenységérıl 2010. május 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETİ... 3 II. A BEFEKTETİ-VÉDELMI ALAP SZABÁLYOZÁSA... 5 1. A JOGI SZABÁLYOZÁS...

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének beszámolója az Akadémia tevékenységérıl a 2010. évi 180. rendes közgyőlésen

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének beszámolója az Akadémia tevékenységérıl a 2010. évi 180. rendes közgyőlésen A Magyar Tudományos Akadémia elnökének beszámolója az Akadémia tevékenységérıl a 2010. évi 180. rendes közgyőlésen A Magyar Tudományos Akadémia tevékenységérıl szólva három, a munka jellegét tekintve különbözı

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR BANKSZÖVETSÉG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRİL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR BANKSZÖVETSÉG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRİL MAGYAR BANKSZÖVETSÉG BESZÁMOLÓ A MAGYAR BANKSZÖVETSÉG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRİL BUDAPEST, 2009. ÁPRILIS 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BANKRENDSZER 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK Fİ JELLEMZİI... 4 II. SZABÁLYOZÁSI, SZAKMAI

Részletesebben

3. sz. JEGYZİKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete igazgatójának helyettesítésére

3. sz. JEGYZİKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete igazgatójának helyettesítésére NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 3. sz. JEGYZİKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 26-án, Salgótarjánban, a Megyeháza nagytermében megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Jelentés a nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó Nemzeti Tanácsadó Bizottság 2009-ben végzett tevékenységérıl

Jelentés a nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó Nemzeti Tanácsadó Bizottság 2009-ben végzett tevékenységérıl Jelentés a nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó Nemzeti Tanácsadó Bizottság 2009-ben végzett tevékenységérıl I. Bevezetés A magyar Nemzeti Tanácsadó Bizottság

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-8/2008.

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-8/2008. Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-8/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2008. szeptember 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. február 28-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén a Városháza tárgyalótermében. Jelen vannak: Pádár Lászlóné

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Módosította: 8/2004.(IV.02.)Kt., 1/2005. (II.12.) ÖR,

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Módosította: 8/2004.(IV.02.)Kt., 1/2005. (II.12.) ÖR,

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 Email: hivataluny@invitel.hu ==================================================================

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. február 14-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Dr. Barta Zsuzsanna,

Részletesebben

SZAKMAI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓJA

SZAKMAI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓJA Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény (2500 Esztergom, dr. Niedermann Gy. u. 1. ) SZAKMAI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓJA 2010. február KEMÖ ISZI Pszichiátriai Betegek Otthona (150 férıhely)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről 1 BESZÁMOLÓ a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről 2 Tisztelt Képviselı-testület! Az Országgyőlés 2011. december 19 én

Részletesebben

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Önkormányzati és Területi Ellenırzési Igazgatóság Fejlesztési és Módszertani Intézet A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Tanulmány 2003. december Kutatásvezetık: Dr. Báger Gusztáv egyetemi tanár

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 25

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 25 AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 25 20 éves a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság Jubileumi kiadvány Budapest 2013 Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság, 2013 Kiadja: a Magyar Felsıoktatási

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 4536-2/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 12.650/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Üzleti környezet egyes kérdései

Üzleti környezet egyes kérdései NEMZETI TECHNOLÓGIAI PLATFORM A TEXTIL- ÉS RUHAIPAR MEGÚJÍTÁSÁÉRT Üzleti környezet egyes kérdései Szakértıi tanulmány a Stratégiai Kutatási Tervhez Készült a Texplat 4. munkacsoport munkájának keretében

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA 1. A civil koncepció célja, feladata Az elmúlt több mint egy évtizedben végbement demokratikus átalakulás egyik eredménye, egyben kimagasló teljesítménye

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Szám:55-7/2013. J e g y z ı k ö n y v Készült: Jelen vannak: továbbá: Fejér Megye Közgyőlése 2013. december 20-i ülésérıl Adravecz Tamás, Árgyelán János, Balogh Gergely, Balogh Zoltán, Csombók Pál, Farkas

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Tanulmány

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

Jogszabály-módosító javaslatok a vidékgazdaság ösztönzésére

Jogszabály-módosító javaslatok a vidékgazdaság ösztönzésére Szabadkai Andrea Jogszabály-módosító javaslatok a vidékgazdaság ösztönzésére 2011-ben Magyarország lesz az EU soros elnöke. Az elnökségi periódus kommunikált prioritásai között találjuk a kulturális sokszínőséget

Részletesebben

K i d o l g o z t a t ó : Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. 2006. november 20.

K i d o l g o z t a t ó : Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. 2006. november 20. Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv és Program STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA K i d o l g o z t a t ó : Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2006. november 20. Környezeti értékelés

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ A MAGYAR FELSİOKTATÁSI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 13. évfolyam 1. szám 2008. május Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTİ 2008. május A

Részletesebben

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Pilisszentkereszt folyamatban levı településrendezési eljárása tárgyában

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Pilisszentkereszt folyamatban levı településrendezési eljárása tárgyában JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Pilisszentkereszt folyamatban

Részletesebben