A Húsipari Üzemek Egyesülése és a Vállalkozó Húsiparosok és Húskereskedık Szövetsége közös. közgyőlésének beszámolója

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Húsipari Üzemek Egyesülése és a Vállalkozó Húsiparosok és Húskereskedık Szövetsége közös. közgyőlésének beszámolója"

Átírás

1 A Húsipari Üzemek Egyesülése és a Vállalkozó Húsiparosok és Húskereskedık Szövetsége közös közgyőlésének beszámolója

2 Tisztelt Közgyőlés! A Húscéh elnökségének beszámolója a 2006.évi tevékenységrıl és a évi tervekrıl. Beszámoló a Húscéh június 20-i közgyőlésére készült, melyet az elnökség június 14-i ülésén tárgyalt meg és hagyott jóvá. A beszámoló az alábbi fejezeteket és mellékleteket tartalmazza: 1. Az elnökség tevékenysége és az elnökségi tagok személyi kérdései. 2. A Húscéh által a VHT-ba delegált elnökségi tagok tevékenysége és személyi kérdései. 3. A fenti kérdések tükrében a VHT közeli (Június 27) tisztújító küldöttválasztó közgyőlésével kapcsolatos Húscéh elnökségi, közgyőlési határozat, magatartás kialakítása. 4. A Húscéh 2006-évi sikerei és kudarcai. 5. A Magyar Húsiparosok Szövetsége és a Húscéh közötti együttmőködés. 6. A Húscéh és a termékpályán mőködı érdekképviseletek közötti együttmőködés és annak fontosabb állomásai. A Húscéh évi tervei az alábbiakat tartalmazza: 1. A Magyar Húsiparosok Szövetsége és a Húscéh közötti együttmőködés. 2. A Húscéh és a VHT közötti együttmőködés lehetıségei. 3. A Húscéh és a termékpályán mőködı élıállat termelı vállalkozások és vágóhidak, vágóállat-, hús- kereskedı vállalkozások és szakmai szervezeteinek együttmőködése. A vágóállat és hús termékpálya és a termékpályát képviselı szövetségek közös uniós és hazai fellépésének szervezése. A vágóállat és hús termékpálya marketing szolgáltatásainak és akcióinak közös szervezése. Beszámoló a Húscéh évi gazdasági tevékenységérıl a évi mérlegbeszámoló jóváhagyása. A Húscéh évi gazdasági terveinek ismertetése és annak jóváhagyása.

3 1, Az elnökség tevékenysége és az elnökségi tagok személyi kérdései. A Húscéh elnöksége az alapszabályban kifejtettnek megfelelıen az elmúlt idıszakban rendszeresen tanácskozott és az elnök által összehívott tanácskozások részletes tanácskozási napirendi pontok alapján történtek. A tanácskozások rendszeresen közösen történtek a Húscéh által a VHT elnökségébe delegált elnökségi tagokkal. A Húscéh azt a gyakorlatot követte, hogy összevont elnökségi (VHT) üléseket tartott. A Húscéh élt azzal a jogával, hogy a VHT elnökségi üléseire szakértıket hívhat meg, így a nem VHT de Húscéh elnökségi tagok is rendszeresen részt vettek. A Húscéh elnöksége a tagjait érintı élelmiszerbiztonsági és gazdasági kérdéseket rendszeresen megvitatták és ennek alapján az alábbi kérdésekben országos akciókat indítottak. (megjegyezzük, hogy errıl a Húscéh információs kiadványaiban minden tag rendszeresen kapott információt.): 1. A fekete- gazdaság és kereskedelem elleni akciók. 2. Az élelmiszerbiztonsággal összefüggı állategészségügyi kérdések. 3. A vágóállat és hús termékpálya Agrárrendtartási Bizottság szabályozásával összefüggı kérdések (vágósertés minısítés, hatósági ellenırzési gyakorlat). 4. A Húscéh alapszabályában rögzített feladatoknak eleget tett. Az alapszabály II/5,6,7,8 pontjában foglaltak szerint a termékpálya összehangolt képviselete érdekében a Húscéh a VHT tagja maradt de a késıbbiekben kifejtettek szerint a termékpálya résztvevıivel rendezett viszony kialakításáért, úgy érezzük, hogy erején felül tett. 5. Az alapszabály III. pontjait teljesítettük és tájékoztatjuk a küldött értekezletet, hogy az 1. melléklet szerinti tagdíjak érvényesek. A tagdíjakkal kapcsolatban a gazdasági beszámoló tartalmaz részletes ismertetést és összehasonlítást a hasonló szervezetek tagdíjaival. A Húscéh megırizte tagságát, azonban jelen gazdasági körülmények között elkerülhetetlen a Húscéh tagdíjának emelése. 6. Személyi kérdések: a húsipart súlytó általános gazdasági válságot tagjaink nagy része elkerülte. Sajnos elnökségi tagjaink közül felszámolás miatt Rózsavölgyi János bejelentette távozását. A legutolsó Húscéh küldött közgyőlésen nem töltöttük be az összes elnökségi helyet, azonban a legutóbbi termékpályás változások a közeljövıben indokoltá teszik az újabb elnökségi, alelnöki tisztségek betöltését.

4 2, A Húscéh által a VHT-ba delegált elnökségi tagok tevékenysége és személyi kérdései. A Vágóállat és Hús Terméktanács a közelmúltban jelentıs személyi változásokon ment keresztül, melynek kezdeményezıje a Húscéh volt. A Húscéh 11 elnökségi tagot delegálhatott a VHT elnökségébe. A Húscéh és a VHT-ban dolgozó elnökségi tagok a VHT elnökségi üléseit megelızıen rendszeres egyeztetést tartottak és a VHT-beli kérdésekkel kapcsolatban általában összehangolt vélemény alapján szavaztak. Ezáltal jelentıs és meghatározó erıvé vált a feldolgozói elnökség. Ennek az elnökségnek jelentıs szerepe volt és van a VHT megújulásában és a termékpálya egységének újraszervezésében. A Húscéh a 2. melléklet szerinti levélben fordult a Magyar Húsiparosok Szövetségéhez, hogy a VHT június 27-i tisztújító közgyőlésén közvetítı szerepet vállalna a termékpálya megújítása érdekében, választ nem kaptunk. A termelıi megosztottság csökkentése érdekében szintén tettünk javaslatot. A VHT elnökségében dolgozó termelık is többször szóvá tették a jelenlegi tarthatatlan állapotot. A Húscéhben ma is jelentıs termelı-feldolgozó szervezetek mőködnek és ezek bıvítésére már korábban is szándék volt. A Húscéh a június 27-i VHT tisztújító közgyőlésen támogatna (a közgyőlésünk döntésétıl függıen) egy termelıi jelöltet is. A Húscéhbe delegált VHT elnökségi tagok közül Rózsavölgyi János és Steimetz László jelezték, hogy nem kívánják újraválasztatni magukat.

5 3, A fenti kérdések tükrében a VHT közeli (Június 27) tisztújító küldöttválasztó közgyőlésével kapcsolatos Húscéh elnökségi, közgyőlési határozat, magatartás kialakítása. A VHT június 27-i tisztújító, küldöttválasztó közgyőlésével kapcsolatban a VHT alapszabálya értelmében a Húscéhnek az alábbi fontos feladatai vannak. a, Küldöttállítás, a Húscéh 100 küldöttet állíthat. Mivel a VHT nincs 100 húsfeldolgozó és kereskedı tagja, azt javasoljuk a közgyőlésünknek, hogy minden VHT húsfeldolgozó tag kapjon küldötti státuszt. b, 11 elnökségi tagot kell az értekezletünkön megválasztani, melyre az elnökség javaslatát az értekezleten teszi meg. c, A Húscéhnek 1 alelnökre van lehetısége, az elnökségi ülésen Fazekas József elnök urat javasolták, melyet kérünk, hogy Önök is erısítsenek meg. d, A Húscéhnek a VHT felügyelı bizottságában két személyt van lehetısége javasolni. Elnökségünk Dr. Mándy Lóránd urat és Konkoly József urat javasolta. A Húscéh továbbra is azon az állásponton kíván maradni, hogy a VHT-val együttmőködik és a termékpálya egységének kialakítását ezzel is elı kívánja elısegíteni. A Húscéh tagjai önállóan döntenek arról, hogy VHT tagok kívánnak-e maradni. A Húscéh és a VHT közötti együttmőködés támogatásunk meghatározója.

6 4, A Húscéh 2006-évi sikerei és kudarcai. A Húscéh legnagyobb kudarca az volt, hogy az FVM élelmiszerbiztonsági szervezete nem tartotta be azt a nyilvános fórumon tett ígéretét, hogy január 1-tıl csak EU regisztrált üzemek mőködhetnek. A feketekereskedelem elleni összehangolt hatósági, tettenérésre irányuló akciók csak részben hoztak sikert, mivel a Pénzügyminisztérium ígérete ellenére az ÁFA csalások kiszőrésében és a húsbolti beszállítói számlák ellenırzésében nem mőködött közre. Jelentıs sikernek tartjuk: A feketekereskedelem elleni összehangolt hatósági sikereket, a zugvágóhidak bezárását. A hazai vágósertés minısítés megreformálása ügyében folyamatban levı intézkedéseink szintén sikeresek. A 3. mellékletben mutatjuk be a közbeszerzéséi tanács elnökétıl kapott választ miszerint reális lehetıség van arra, hogy közbeszerzési pályázatokon csak EU regisztrált üzemek vehessenek részt.

7 5, A Magyar Húsiparosok Szövetsége és a Húscéh közötti együttmőködés. A 4. és 5. mellkeltben mutatjuk be a levelezést. Itt és most is rögzítjük, hogy fuzionálási megállapodásról nincs szó, viszont a húsipari szakmai kérdésekben (pl. élelmiszerkönyv) egyre hatékonyabban mőködünk együtt. Az élelmiszer bizottságban mőködı Alföldi Hús Rt. Szalai Ferenc vezérigazgatója által készített összefoglalója a 7. melléklet.

8 6, A Húscéh és a termékpályán mőködı érdekképviseletek közötti együttmőködés és annak fontosabb állomásai. A termékpályán mőködı érdekképviseletek közül a Magyar Sertéstermelık Országos Szövetségével javasolja az elnökség együttmőködési szerzıdést kötni. Ennek a részleteit a közgyőlésen beszéljük meg.

9 7. A Húscéh évi tervei 1) 1, A Magyar Húsiparosok Szövetsége és a Húscéh közötti együttmőködés. Az 5. és 6. mellékletben felsoroltak változatlanul érvényesek. 2) 2, A Magyar Húsiparosok Szövetsége és a Húscéh közötti együttmőködés. A június 27-i VHT választás és az oda delegált Húscég elnökségi tagok alakítják ki, azonban a közgyőlésen szóban errıl beszélünk. 3), A Húscéh és a termékpályán mőködı élıállat termelı vállalkozások és vágóhidak, vágóállat-, hús- kereskedı vállalkozások és szakmai szervezeteinek együttmőködése. A Húscéh kezdeményezte, hogy a vágósertés minısítésre alapuló húsipari ág meghatározó hazai rendszert hozzunk létre. Errıl ma se mondtunk le. Az EU csatlakozás egyik legnagyobb vesztese a magyar vágósertés termékpálya volt. Ezt nem kívánjuk szó nélkül hagyni, így minden lehetséges fórumon így az EU-ban is fel kell lépnünk.

10 A vágóállat és hús termékpálya marketing szolgáltatásainak és akcióinak közös szervezése. A marketingszolgáltatásokkal kapcsolatban a Húsmívességért alapítvány pénzébıl egy húsipari marketing akció indul a második félévre, melyrıl külön tájékoztatást adunk.

11 A Húscéh évi gazdasági tevékenységérıl és a Húscéh évi gazdasági terveirıl Bujdosó Dezsı a felügyelı Bizottság elnöke és Grúber Ferenc gazdasági vezetı tart tájékoztatást.

12 Éder Tamás Elnök Magyar Húsiparosok Szövetsége B u d a p e s t Akadémia u Tárgy: Állásfoglalás kérése Tisztelt Elnök Úr! 2. melléklet 27/2007 Mint Ön elıtt is ismeretes a Vágóállat- és Hús Terméktanács tisztújító küldöttgyőlésre készül, ami megítélésünk szerint fontos esemény lehet a magyar húsipar számára. A HÚSCÉH-nek évek óta egyértelmő véleménye volt és meggyızıdése ma is, hogy a nemzetközi gyakorlatnak és elvárásoknak megfelelıen csak egy egységes és erıs szakmaközi szervezet képes a húsipar érdekeit eredményesen képviselni, ezért elengedhetetlenül szükség van egy átfogó szakmai szervezetre. Ez különösen fontos most amikor az egyes országok és a világ húsiparában is szinte történelmi szerkezeti és termékértékesítési átrendezıdés folyik, amelynek következményeként stabilizálódhat, de akár fel is számolódhat a korábbi értelemben vett magyar húsipar is. Ennek a szervezetnek csak konszenzusos alapon lehet mőködni, amely során figyelembe vannak véve úgy az elsıdleges termék elıállítók az állattartó farmok mint a vágóhidak, hústermék elıállító üzemek és a kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások érdekei is. A VHT közeljövıben tartandó küldöttgyőlésén véleményünk szerint egyedülálló lehetıség lenne arraakár alapszabály módosítás árán is-, hogy a régi ellentéteken túllépve az egységet újra megteremtsük. Meggyızıdésünk, hogy akik elzárkóznak az egységes szakmaközi szervezet létrehozásától azok komolyan veszélyeztetik a hazai húsipar jövıjét és nem segítik a húsipar kedvezı nemzetközi pozíciójának fenntartását sem. Mindezen indokoktól vezérelve HÚSCÉH aktív közremőködéssel, közvetítı tárgyalásokkal szeretné az egységes szakmaközi szervezet kialakulásának folyamatát elısegíteni és a VHT megújításával az egységes termékpálya szervezetet létrejöttét biztosítani. Mindehhez elengedhetetlenül szükségünk lenne az Önök szervezetének, mint a komoly szakmai súlyt képezı húsipari nagyvállalkozások képviseletének mielıbbi -egyértelmő állásfoglalására és támogatására. Budapest, 2007 május 3. Tisztelettel: Fazekas József HÚSCÉH elnöke

13 4. melléklet 25/2007 A Vágóállat és Hús Terméktanács a Magyar Húsiparosok Szövetsége a Húscéh között az alábbi kérdések megbeszélését tartom szükségesnek a legrövidebb idın belül: 1. Az Agrármarketing Centrum koordinációjában készülı húsipari marketing akcióval kapcsolatos egyeztetés. 2. A húsipari vállalkozások vissza nem térítendı támogatások szakmai szervezeti jóváhagyásával kapcsolatos kérdések megbeszélése. 3. A Magyar Élelmiszerkönyv módosításával kapcsolatos intézkedések. 4. A közbeszerzési eljárások szabályozása. 5. A hazai húskereskedelem szabályozásával kapcsolatos új szabályozás. 6. hazai vöröshús feldolgozó üzemek Kedves kollégák a fenti kérdésekkel kapcsolatban mielıbbi hármas egyeztetést tartom szükségesnek április 24. üdvözlettel: Remény Ervin Ügyvezetı alelnök

14 5. melléklet Éder Tamás úr. Elnök Magyar Húsiparosok Szövetsége Ü. sz.: 89/2006 Tisztelt Elnök úr! A Magyar Húsiparosok Szövetségével való fokozott együttmőködésünk egyre fontosabbá válik. A HÚSCÉH közgyőlése is e mellett döntött. Az alábbi kérdések és feladatok egyeztetését látjuk szükségesnek, melyekhez a tervezett témákkal való egyetértésük esetén, konkrét tárgyalási anyagokat mellékelünk. 1. A vágóállat termékpályán kell-e és milyen típusú szakmaközi egyeztetı szervezet, fórum? 2. Annak ellenére, hogy egy új típusú árbizottság megszervezésére tett szövetségi kezdeményezésük nem járt sikerrel, változatlanul aktuális lenne a kezdeményezés megvalósítása. Szakértıkkel konzultálva egy EU konform Magyar vágott test minısítésen alapuló termékár rendelet bevezetésében látjuk a megoldást, az Unióbeli tapasztaltok alapján. 3. Napirenden van a Magyar Élelmiszerkönyv módosítása, melyet több alkalommal javasoltunk. Az ágazatot érintı kérdésben csak a két szövetség közös álláspontja hozhat eredményt. 4. A fekete kereskedelem elleni közös hatósági fellépés az év elsı negyedében megkezdıdött. Azonban ez a közös fellépés szinte kizárólag az importból származó, hőtıházban tárolt készletekre irányult. A választások miatt ez a tevékenység is lassult. Nagy hiányosságnak tartjuk, hogy az összehangolt hatósági ellenırzések a kiskereskedelemben meglévı fekete kereskedelemre nem irányultak (tételes számla, mennyiségi ellenırzés). Ismételten kezdeményeznünk kell ennek a munkának a folytatását. 5. Megjelent a EU új mikrobiológiai rendelete a rendelet végrehajtása jelentıs költségeket ró a vágóhidakra, húsfeldolgozókra. A rendelet értelmezésével kapcsolatban sikeres szakmai napot tartottunk, melyen az Önök tagjai is részt vettek. Az azóta lefolytatott konzultációk alapján kockázatelemzési számítások alapján, lehetıség van a vizsgálatok számának a csökkentésére. Ehhez azonban a magyar hatóságok részére összehangolt adatfelmérésre van szükség. A fenti témákat tartjuk elsıdlegesen fontosnak. Az Önök elképzeléseit is szeretnénk megismerni. A tárgyalás formáját, idıpontját rövid úton egyeztessük, a kérdések kifejtésére Remény Ervin ügyvezetı alelnök úr áll rendelkezésükre. Üdvözlettel: május 16. Fazekas József Elnök

15 6. melléklet Beszámoló a HÚSCÉH keretében 2007 évben végzett állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági szakértıi tevékenységérıl A szakértıi tevékenységgel következıket kívántuk elérni: - Munkakapcsolat kialakítása az állategészségügyi és más hatóságokkal - A HÚSCÉH tagjai érdekeinek érvényesítése a hatósági ellenırzések során valamint a vállalkozók tevékenységére hátrányos rendelkezések visszavonása, módosítása, továbbá a jogszabályi követelményeit nem teljesítı vállalkozások megszüntetése ill. tevékenységük korlátozása - A vállalkozások tevékenységével kapcsolatos információk, tájékoztatások - Jogszabálytervezetek vállalkozás-centrikus véleményezése Munkakapcsolat kialakítása az állategészségügyi és más hatóságokkal 2007 év során jelentıs számú szakmai megbeszélést kezdeményeztünk az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági hatósággal, a Közbeszerzési Tanáccsal valamint az FVM illetékes vezetıivel és fıosztályaival. A kezdeményezések eredményeként folyamatos munkakapcsolat alakult ki a vállalkozásokat érintı jogi kérdésekben és az információ szolgáltatásban. A kialakult intenzív és számos kérdést érintı munkakapcsolat ellenére a hatóságok csak többszöri megkeresésre és néhány, nem is súlyponti, kérdésben mutattak hajlandóságot indokaink figyelembevételére, annak ellenére, hogy elıterjesztéseink minden esetben EU és hazai jogszabályi hivatkozásokkal szakszerően alá lettek támasztva. Ez részben a hatóságok és az FVM belsı átszervezésével valamint a korábbi, nem vállalkozásbarát, hanem fiskális szemlélet fennmaradásával magyarázható. A HÚSCÉH tagjai érdekeinek érvényesítése a hatósági ellenırzések során valamint a vállalkozók tevékenységére hátrányos rendelkezések visszavonása, módosítása, továbbá a jogszabályi követelményeit nem teljesítı vállalkozások megszüntetése ill. tevékenységük korlátozása Az állategészségügyi hatósággal történı szakmai kapcsolat célja volt több a vállalkozások által felvetett probléma megoldása, amelyek a következık: - Az FVM-EüM-SZMM együttes rendelet tervezetében, amely többek között az élelmiszerelıállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszerhigiéniai feltételeirıl kíván rendelkezni, a regisztrált vállalkozásokat igen hátrányosan érintıen 5 tonna hús és saját elıállítású húskészítmény forgalmazását kívánják megengedni a húsboltok és hasonló vállalkozások számára. A kérdésben többszöri megbeszélés történt az FVM fıosztályaival eredmény nélkül, ezért indokainkat érvényesítésére más lehetıségeket / képviselıi interpelláció, stb./ kívánunk igénybe venni. - A húsipari bérmunkák fokozott ellenırzését, így elsısorban azok azonosíthatóságának és nyomon-követhetıségének a biztosítását kezdeményeztük, választ még nem kaptunk. - Szóban és írásban is többször kezdeményeztük, hogy az OÉVI honlapján feltüntetett üzemek adatait egészítsék ki a kapacitási adatok feltüntetésével. Kérésünk a mai napig nem teljesült. - Ugyancsak kértük, hogy ne csak a termelıüzemek, hanem a kereskedelmi vállalkozások is nyilvánosan elérhetık / listázottak / legyenek. A kérdés megoldhatóságát tanulmányozzák. - Kezdeményeztük a még újraminısítésre nem került, un. jóváhagyott üzemek minısítésének mielıbbi befejezését, mivel azt már az elmúlt évben meg kellett volna tenni. A kapott információ szerint a felülvizsgálat folyamatos, azt mielıbb be kívánják fejezni.

16 - Kezdeményeztük, hogy a hatósági ellenırzések ne az eddig is agyonellenırzött termelıüzemeket érintse, hanem elsısorban a kereskedelmi egységeket, fıként a külföldrıl érkezı termékeket forgalmazó cégeket. A hatóság ezen igényünket az ellenırzések során figyelembe vette. - Kezdeményeztük a kabátszalona gyártás higiéniai elıírásairól egységes útmutató kiadását és alkalmazását. A kezdeményezést vizsgálják. - Kezdeményeztük a vágott test minısítettségének az ellenırzését a forgalomba hozatal elıtt, annak technikai megoldására javaslattal éltünk. A javaslatot jó kezdeményezésnek minısítették. - Elıterjesztést tettünk a vágott test minısítésére vonatkozó jogszabályok EU konform módosítására, azaz ne csak három cég végezhessen minısítést, hanem a vágóhidak alkalmazhassanak saját minısítıt. A tárgyalások vontatottan haladnak. - Indítványoztuk, hogy a hatóságok összehangolt ellenırzéseket / állategészségügy, ÁNTSZ, APEH, VPOP, fogyasztóvédelem / végezzenek, különösen a gyanúsan alacsony áron történı értékesítések esetében. Ritka esetben ugyan, de közös ill. összehangolt ellenırzések is történtek az idıszak során. - A Közbeszerzési Tanácshoz írt levélben kezdeményeztük a húsforgalmazásra kiírt pályázatok elbírálásánál a szakhatóság / állategészségügyi, ÁNTSZ / véleményének a figyelembevételét. Érdemi választ még nem kaptunk. A vállalkozások tevékenységével kapcsolatos információk, tájékoztatások A vállalkozók szakmai kérdéseit telefonon valamint levél útján válaszoltuk meg, ill. kezdeményezéseiket, javaslataikat felterjesztettük az illetékes hivatalok felé.2007 március 27-én Szakmai értekezletet tartottunk, ahol többek között a szakigazgatás átszervezésérıl továbbá a Jó Higiéniai Gyakorlat útmutatóról tájékoztattuk a résztvevıket. Az értekezleten élénk szakmai vita volt több a vállalkozókat érintı és elıterjesztéseinkben szereplı kérdésekrıl. A vállalkozásokat érintı un. Higiéniai csomagot az EU a közeljövıben újra módosítani fogja. Fontosnak tartjuk, hogy a változtatásokról a HÚSCÉH tagjai azonnal tájékoztatva legyenek. Jogszabálytervezetek vállalkozás-centrikus véleményezése Két a vállalkozókat érintı nemzeti jogszabálytervezet véleményezésére és megbeszélésére került sor: A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter és az egészségügyi miniszter /2007. ( ) FVM- EüM együttes rendelete az állati eredető élelmiszerek forgalomba hozatalának élelmiszerhigiéniai feltételeirıl A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, az egészségügyi miniszter és a szociális és munkaügyi miniszter /2007. ( ) FVM-EüM-SZMM együttes rendelete az élelmiszer-elıállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeirıl és azok hatósági ellenırzésérıl A jogszabályokkal kapcsolatos szakértıi véleményeket megküldtük az FVM Jogi Fıosztályának. A vonatkozó jogszabályok egyeztetési problémák miatt még nem kerültek aláírásra és kiadásra. Budapest, 2007 május 14. Dr. Németh Antal szakértı

17 7. melléklet

18

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1. (1) A magyar számviteli standardokról, azok értelmezéseirıl és a kapcsolódó

Részletesebben

Az ellenırzések helyszínei:

Az ellenırzések helyszínei: Az ellenırzések helyszínei: I. Általános területi ellenırzések ÚTMUTATÓ a NAPSUGÁR 2008 akció Élelmiszerlánc-felügyeleti nyári kiemelt ellenőrzés végrehajtásához I./1. Élelmiszerforgalmazó és vendéglátóhelyek,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 584 / 2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom megyei területi kisebbségi önkormányzatokkal

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

KIEMELÉSEK A MAGYAR VILLAMOSENERGIA RENDSZER

KIEMELÉSEK A MAGYAR VILLAMOSENERGIA RENDSZER FÜGGELÉK KIEMELÉSEK A MAGYAR VILLAMOSENERGIA RENDSZER TÖRVÉNYI SZABÁLOYOZÁSÁT, MŐKÖDÉSÉT ELİSEGÍTİ VDSZSZ ÁLLÁSFOGLAKÁSOKBÓL, JAVASLATOKBÓL, SZAKÉRTİI ANYAGOKBÓL. 2005-2008. 2008. augusztus 1 2005 január

Részletesebben

BKIK Tagcsoport Kollégiumi Elnök Budapest Fıvárosi Önkormányzati képviselı

BKIK Tagcsoport Kollégiumi Elnök Budapest Fıvárosi Önkormányzati képviselı Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara A Fıváros Önkormányzata és a kerületi Önkormányzatok együttmőködése a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával SZATMÁRYN RYNÉ JÄHL ANGÉLA BKIK Tagcsoport Kollégiumi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a Képviselı-testület 2014. II. félévi

Részletesebben

Szám: 41-1 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. január 25-i ülésérıl

Szám: 41-1 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. január 25-i ülésérıl Szám: 41-1 /2012. Jegyzıkönyv Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. január 25-i ülésérıl Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás a bizottság elnöke, Dr. Szabadkai

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: 16 fı, a szövetség tagjainak képviselıjeként a mellékelt jelenléti ív szerint

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: 16 fı, a szövetség tagjainak képviselıjeként a mellékelt jelenléti ív szerint JEGYZİKÖNYV amely készült az Országos Közgyőjtemények Szövetsége 2009. december 8. napján, Szentendre, Sztaravodai út, Pf.: 63. alatt megtartott tisztújító közgyőlésén Jelen vannak: 16 fı, a szövetség

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

/2010. ( ) FVM rendelete

/2010. ( ) FVM rendelete A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. ( ) FVM rendelete az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint elıállításának engedélyezési, illetve bejelentési szabályairól Az élelmiszerláncról

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS 7. sz. napirendi pont Tájékoztató a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ feladatkörét érintı jogszabályváltozásokról Elıadó: dr. Brebán

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

5. A FÉT nem helyettesíti a szakszervezet és a közalkalmazotti tanács tevékenységét.

5. A FÉT nem helyettesíti a szakszervezet és a közalkalmazotti tanács tevékenységét. A Nyíregyházi Fıiskola Érdekegyeztetı Tanácsának mőködési rendje I. Az Érdekegyeztetı Tanács megalakulása, célja, hatásköre 1.1. A többszörösen módosított 1993. évi LXXX. felsıoktatási törvény (Ftv.) 112..

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A fogyasztóvédelemrıl

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 54. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Tanácskoztak a Villamosenergia-Ipari munkavédelmi képviselık.

Tanácskoztak a Villamosenergia-Ipari munkavédelmi képviselık. 1 Tanácskoztak a Villamosenergia-Ipari munkavédelmi képviselık. 2011. május 5-6-án V. alkalommal tanácskozott a Villamosenergia-Ipari Munkavédelmi Képviselık Fóruma. (VIMFÓ) Ez alkalommal Budapesten az

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Melléklet:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. 14/2008. (X. 19.) számú határozat A jelenlévık egyhangúlag elhatározták és kimondták a Wikimédia Magyarország Egyesület megalakítását.

JEGYZİKÖNYV. 14/2008. (X. 19.) számú határozat A jelenlévık egyhangúlag elhatározták és kimondták a Wikimédia Magyarország Egyesület megalakítását. JEGYZİKÖNYV amely készült 2008. október 19-én 14 órai kezdettel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt alakuló közgyőlésén, az 1111 Budapest, Bartók Béla u. 52. szám alatt. Jelen vannak: a jelen

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Íjász Egyesület Tab 2. Az Egyesület székhelye: Mővelıdési Központ 8660 Tab Kossuth Lajos u.86. 3. Az Egyesület tevékenységét a Magyar

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: A felsıfokú akkreditált szakképzés helyzetének felülvizsgálata

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı F.M. Közgyőlése 385/2008. (XII.18.) K.h.sz. határozata Fejér Megye Közgyőlése 2009. I. félévi üléstervérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta és elfogadta a közgyőlés 2009. I. félévi üléstervét, amely

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.../2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzıkönyv

Részletesebben

Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról

Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról I. A Tanács feladatai, 2010. évi munkaterve és költségvetése A megyei területfejlesztési tanácsok alapfeladatait a területfejlesztésrıl

Részletesebben

Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl

Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás a bizottság elnöke, Balogh

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Tárgy: Beszámoló a Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottság 2012. november

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: Személyi javaslat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat képviseleteire

Részletesebben

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról Budapest Fıváros Közgyőlésének.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról A Fıvárosi Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1),

Részletesebben

Tárgy: Települési hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatos döntés. vezetı tanácsos Önkormányzati Iroda

Tárgy: Települési hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatos döntés. vezetı tanácsos Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. szeptember 12-i ülésére Tárgy: Települési hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatos döntés Az elıterjesztést

Részletesebben

F.M. Közgyőlése 319/2007. (VI.28.) K.h.sz. határozata. Fejér Megye Közgyőlése II. félévi üléstervérıl

F.M. Közgyőlése 319/2007. (VI.28.) K.h.sz. határozata. Fejér Megye Közgyőlése II. félévi üléstervérıl F.M. Közgyőlése 319/2007. (VI.28.) K.h.sz. határozata Fejér Megye Közgyőlése 2007. II. félévi üléstervérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a közgyőlés 2007. II. félévi üléstervérıl szóló javaslatot,

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Tiszaigar Község Önkormányzat P o l g á r m e s t e r e Polgármesteri Hivatal 5361 Tiszaigar, Dózsa György u. 19. Tel. / Fax: 59 / 513-017 Iktatási szám: 1/ 2008. E l ı t e r j e s z t é s a Tiszaigar

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 5-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8/318-2/2011. TÁRGY: A PEAC KÉZILABDA KFT. ÜGYVEZETİJÉVEL KAPCSOLATOS DÖNTÉS MEGHOZATALA MELLÉKLET: -

IKTATÓSZÁM: 08-8/318-2/2011. TÁRGY: A PEAC KÉZILABDA KFT. ÜGYVEZETİJÉVEL KAPCSOLATOS DÖNTÉS MEGHOZATALA MELLÉKLET: - IKTATÓSZÁM: 08-8/318-2/2011. TÁRGY: A PEAC KÉZILABDA KFT. ÜGYVEZETİJÉVEL KAPCSOLATOS DÖNTÉS MEGHOZATALA MELLÉKLET: - E LİTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. MÁRCIUS 17-I

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Élelmiszer-vállalkozók számára Rendezvényen történı élelmiszer forgalomba hozatalához

TÁJÉKOZTATÓ Élelmiszer-vállalkozók számára Rendezvényen történı élelmiszer forgalomba hozatalához TÁJÉKOZTATÓ Élelmiszer-vállalkozók számára Rendezvényen történı élelmiszer forgalomba hozatalához Az alkalmi rendezvényeken történı árusítás feltételeit elsısorban a kereskedelmi tevékenységek végzésének

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 15. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA: Javaslat a 2010. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyására A Képviselı-testület 2009. november 17-i ülésére Elıterjesztés készítéséért felelıs ügyintézı:

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Több kérdés és hozzászólás nem lévén kérte a bizottság szavazatát az elhangzottak szerint a napirendrıl.

Jegyzıkönyv. Több kérdés és hozzászólás nem lévén kérte a bizottság szavazatát az elhangzottak szerint a napirendrıl. Szám: 41-7 /2012. Jegyzıkönyv Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. július 3-i ülésérıl Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás a bizottság elnöke, Dr. Szabadkai

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535-3/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 10-én (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ü l é s

Részletesebben

Köszöntötte a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács ülésén megjelent tagokat.

Köszöntötte a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács ülésén megjelent tagokat. Szám: 101-1/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: 2012. április 24-én 9.00 órakor a Képviselıi Irodaház (Budapest Széchenyi rakpart 19.) V./570-es tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl Jelen vannak: Vargha Tamás

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-43/2012. Tárgy: Óvoda épület keleti szárnyának hıszigetelésére vonatkozó

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A KÜLDÖTT KÖZGYŐLÉS TAGJAINAK, ELNÖKSÉG TAGJAINAK ÉS ELNÖK MEGVÁLASZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS 1. A jelölı bizottság összetétele, feladatai: Három tagú jelölı bizottságot kell alakítani. A jelölı

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2011. január 28. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Szociálpolitikai Osztály vezetıje Szociálpolitikai

Részletesebben

112/2011. (XI. 24.) VM rendelet

112/2011. (XI. 24.) VM rendelet http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=141630.573350 112/2011. (XI. 24.) VM rendelet Hatályos: 2011.11.25-2011.11.25 Jogszabálykeresı Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

Részletesebben

A Vám- és Pénzügyırség korrupció elleni harca. Korrupció az igazságszolgáltatásban és a Bőnmegelızésben Konferencia

A Vám- és Pénzügyırség korrupció elleni harca. Korrupció az igazságszolgáltatásban és a Bőnmegelızésben Konferencia A Vám- és Pénzügyırség korrupció elleni harca Korrupció az igazságszolgáltatásban és a Bőnmegelızésben Konferencia Korrupciós cselekmények testületi megjelenési formái 1. tényleges ellenszolgáltatás igénylése

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 8. szám 2009. október 21. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. X. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI

Részletesebben

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására.

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. A 103/2011.(V.19.) KT határozat melléklete a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. 1. A Társulási Megállapodás I. fejezetének /Általános

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. FEBRUÁR 27-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 11/2007. (II. 27.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Szám: KOZP/2137/2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT AJKAI HİERİMŐ MUNKAVÁLLALÓINAK SZAKSZERVEZETE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. Az Ajkai Hıerımő Munkavállalóinak Szakszervezetének meghatározása, mőködési alapelvei

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E A fıvárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló 214/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 19. (1) bekezdésének

Részletesebben

A kamara elsı választásának szabályai

A kamara elsı választásának szabályai 24/1998. (VI. 9.) BM rendelet a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról

Részletesebben

Közgyőlési jegyzıkönyv

Közgyőlési jegyzıkönyv Közgyőlési jegyzıkönyv Készült: az Oroszlányi Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2.) évi rendes közgyőlésén, 2009. május 29. napján 10 órakor az OSZ Zrt. székházában.

Részletesebben

Fıvárosi Igazságügyi Hivatal igazgatója

Fıvárosi Igazságügyi Hivatal igazgatója IGAZSÁGÜGYI HIVATAL PÁRTFOGÓ FELÜGYELİI SZOLGÁLATA JÓVÁ-TETT- 1088 BUDAPEST SZENTKIRÁLYI U. 8. V.em. TELEFON: +(36 1) 327 0533 EMAIL: kepzesikozpont@pjsz.gov.hu P-03 PROTOKOLL AZ ÖNKÉNTESEK BEVONÁSA A

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-13/2012. Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló

Részletesebben

BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés

BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Belsı ellenırzési jelentés

Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata Belsı Ellenırzés 8130 Enying Kossuth u. 26. Tel/fax: 22/372-002 Iktatószám: Ellenırzés száma: 9/2010 Azonosító: 9-3/2010 Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

TEMÉSZ Választási Szabályzat

TEMÉSZ Választási Szabályzat TEMÉSZ Választási Szabályzat TATABÁNYA ERİMŐ MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETE (TEMÉSZ) VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT Alapvetı rendelkezések A TEMÉSZ Választási Szabályzata összhangban van a TEMÉSZ Alapszabályával

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának A fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 56. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Szám: 18687-2 / 2008. Javaslat az állami földmérési alaptérkép frissített változásainak szolgáltatásáról

Részletesebben

Partnerségi Egyeztetési Szabályzat módosítása. zárt ülés

Partnerségi Egyeztetési Szabályzat módosítása. zárt ülés Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 133-../2014. ELİTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a

1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a 1. 1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a 2. a; Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium tanulóinak érdekképviselete

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.. /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi

Részletesebben

A KMS Védjegy Tanúsító Rendszer bemutatása,

A KMS Védjegy Tanúsító Rendszer bemutatása, A KMS Védjegy Tanúsító Rendszer bemutatása, Tóth Éva vezető auditor Vágóállat és Hús Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (VHT) EOQ MNB Konferencia Szeged 2015. november 25. A cél és elérésének biztosítása

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E Szám: VI. 690/2007. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 7-ei ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

51/2011. (XII. 23.) NGM rendelet. egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

51/2011. (XII. 23.) NGM rendelet. egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 51/2011. (XII. 23.) NGM rendelet egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2011.12.24-2011.12.25 A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A Standard Elıkészítı Testület (a továbbiakban: Testület) létrehozásáról és mőködtetésérıl a magyar számviteli

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE 4. IKTATÓSZÁM: 2-14/2012. MELLÉKLET: 2 DB TÁRGY: Javaslat a 2013. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyására ELİTERJESZTİ: Törı Gábor

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 208. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat fennmaradó folyószámla hitelkeret átütemezésérıl E L İ T E R J E S Z T É S A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2013. július

Részletesebben

TERVEZET. /Közigazgatási egyeztetés/

TERVEZET. /Közigazgatási egyeztetés/ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1899/2007. TERVEZET a levegı védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról /Közigazgatási egyeztetés/

Részletesebben

EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS

EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a GYÖNGYHÁZ Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár (2400 Dunaújváros, Építık útja 2. képviselı: Balogh László elnök, adószám: 18484717-1-07) - a

Részletesebben

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Közösségi ellátások és pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására

Részletesebben

M E G H Í V Ó október 18. (kedd) napjára du órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó október 18. (kedd) napjára du órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (4) bekezdése alapján

Részletesebben

(4) Bélyegzıje: kör alakú, Országos Diákszínjátszó Egyesület felirattal. (6) Az Egyesület mőködése kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(4) Bélyegzıje: kör alakú, Országos Diákszínjátszó Egyesület felirattal. (6) Az Egyesület mőködése kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Fıvárosi Bíróság által a 6. Pk. 60658. számú végzéssel 500. sorszámmal nyilvántartásba vett Országos Diákszínjátszó Egyesület tagsága a közhasznú szervezetekrıl

Részletesebben

2009-2010. 2009.10.07 Samling 1

2009-2010. 2009.10.07 Samling 1 2009-2010 2010 Környezetvédelmi termékd kdíj 2009.10.07 Samling 1 A termékdíj mentesség szempontjából a EU kifogásának megfelelıen megszőnik az italcsomagolásoknál a részleges újratöltéssel elnyerhetı

Részletesebben

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell.

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell. Tisztelt Pályázó! A KISZOMBORON MŐKÖDİ TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÉS ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRA az Ön által benyújtott pályázat a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

Részletesebben

Halmay György bizottsági elnök

Halmay György bizottsági elnök V e s z p r é m M e g y e i J o g ú V á r o s Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 269. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a kényszervágóhíd hasznosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. október 27-i rendes

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ Veszprém MEGYE: Vizl Péterné

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ Veszprém MEGYE: Vizl Péterné Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2016. július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2016. MEGYE: KOORDINÁTOR NEVE: Veszprém Vizl Péterné Szakszervezet megnevezése: 1.Pedagógusok

Részletesebben

EMLÉKEZTETİ. a 2009. május 11-12-i EVDSZ Szövetségi Vezetıségi ülésrıl

EMLÉKEZTETİ. a 2009. május 11-12-i EVDSZ Szövetségi Vezetıségi ülésrıl EMLÉKEZTETİ a 2009. május 11-12-i EVDSZ Szövetségi Vezetıségi ülésrıl Helyszín: Hotel Római tárgyalóterme, Budapest, 1039 Szent János u. 16. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint Levezetı elnökök: Gál Rezsı

Részletesebben

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. A Fizikai Intézet 1.1. Az Intézet neve: Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete Angolul: Institute of Physics of Pécs 1.2. Az Intézet

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig!

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig! Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2016. július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2016. ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MEGYE: KOORDINÁTOR NEVE: Baranya megye Horváth Sándorné A

Részletesebben