Fıvárosi Igazságügyi Hivatal igazgatója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fıvárosi Igazságügyi Hivatal igazgatója"

Átírás

1 IGAZSÁGÜGYI HIVATAL PÁRTFOGÓ FELÜGYELİI SZOLGÁLATA JÓVÁ-TETT BUDAPEST SZENTKIRÁLYI U. 8. V.em. TELEFON: +(36 1) P-03 PROTOKOLL AZ ÖNKÉNTESEK BEVONÁSA A JÓVÁ-TETT-HELY KÖZÖSSÉGI FOGLALKOZTATÓ MUNKÁJÁBA FOLYAMAT SZABÁLYOZÁSA A kiadás száma: 1. A kiadás dátuma: április 30. A dokumentumot jóváhagyta:.. Fıvárosi Igazságügyi Hivatal igazgatója Jelen dokumentum az IGAZSÁGÜGYI HIVATAL PÁRTFOGÓ FELÜGYELİI SZOLGÁLATA JÓVÁ-TETT- tulajdona. Felülvizsgálat száma Dátuma Felülvizsgáló aláírása ONKENTESEK_BEVONASA_PROTOKOLL.DOC 1. OLDAL, ÖSSZESEN: 14

2 TARTALOMJEGYZÉK 1 A PROTOKOLL CÉLJA TERÜLETI ÉRVÉNYESSÉG FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK FELADAT, FELELİSSÉG, HATÁSKÖR FOLYAMATLEÍRÁS AZ ÖNKÉNTESEK JELENTKEZÉSE, BELÉPÉSE A RENDSZERBE AZ ÖNKÉNTESEK KIVÁLASZTÁSA AZ ÖNKÉNTESEK NYILVÁNTARTÁSA, SZERZİDÉSKÖTÉS A FELADATOK KIOSZTÁSA, AZ ÖNKÉNTESEK MUNKÁJÁNAK SZERVEZÉSE AZ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAMEGBESZÉLÉSEK RENDJE INFORMÁCIÓ, KOMMUNIKÁCIÓ KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK KIADÁS, MÓDOSÍTÁS, ELOSZTÁS ONKENTESEK_BEVONASA_PROTOKOLL.DOC 2. OLDAL, ÖSSZESEN: 14

3 1 A PROTOKOLL CÉLJA A protokoll célja az önkéntes tevékenység, és az önkéntesek bevonásának, kiválasztásának, és az általuk végzett tevékenységek szabályozása a folyamat tudatos megtervezése és ellenırzése. Ennek érdekében meghatározunk és ellenırzünk minden olyan folyamatot, amely közvetlenül befolyásolja az önkéntes tevékenységek minıségét, illetve gondoskodunk arról, hogy ezeket a tevékenységeket szabályozott körülmények között végezzük. 2 TERÜLETI ÉRVÉNYESSÉG A protokoll kiterjed az önkéntesek kiválasztásának, bevonásának tevékenységére, mellyel a Pártfogó Felügyelıi Szolgálat, illetve a Jóvá-Tett-Hely Közösségi Foglalkoztató munkáját segítjük elı. A protokollban foglalt szabályozások a fenti tevékenységekben résztvevı valamenynyi munkatársunkra vonatkoznak. 3 FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK Jóvá-Tett-Hely Közösségi Foglalkoztató A Fıvárosi Igazságügyi Hivatal Pártfogó Felügyelıi Szolgálatának háttérintézménye. Feladata: a fiatalkorú és fiatal felnıtt kliensek kriminogén szükségleteinek kezelését célzó, külön magatartási szabályként elıírható programok biztosítása, részvétel a közösségi büntetések végrehajtásában, a büntetı igazságszolgáltatáson kívüli, közösségi szereplık bevonásával. Elsısorban: Csoportos és /vagy egyéni foglalkozások a szociális készségek fejlesztése céljából Helyreállító igazságszolgáltatási programok A tanulást segítı programok A munkaerı-paici érvényesülést elısegítı programok A strukturált szabadidı eltöltésre szolgáltató programot ONKENTESEK_BEVONASA_PROTOKOLL.DOC 3. OLDAL, ÖSSZESEN: 14

4 Önkéntesség Olyan tevékenység, melyet egyénileg vagy csoportosan, rendszeresen vagy alkalmanként a közös jó érdekében személyes akaratból végeznek anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Az önkéntes tevékenység közvetlen anyagi haszonnal nem jár annak végzıje számára, továbbá az önkéntes nem helyettesíti a fizetett munkaerıt. Az önkéntes munkálkodása hozzáadott értékként jelenik meg a fogadó szervezet életében. A tevékenység megvalósulhat non-profit, civil szervezet, vagy állami intézmény-, ritkább esetben for-profit szervezet (cégek, vállalkozások) keretein belül. Elınye, hogy elısegíti a társadalmi beilleszkedést, hozzájárul a szegénység, a kirekesztıdés csökkentéséhez és a teljes foglalkoztatottsághoz. 4 FELADAT, FELELİSSÉG, HATÁSKÖR Pártfogó felügyelı: az ügymenetmodellnek megfelelıen végzi a pártfogó felügyelet végrehajtását támogatja és kontrollálja a pártfogoltat az általános és a külön magatartási szabály teljesítésében kapcsolatot tart a Jóvá-Tett-Hely vezetıjével, és a szakmai koordinátorral a magatartási szabályok megszegése esetén jelzéssel él az elrendelı szerint illetékes szerv felé ha a pártfogó felügyelet végrehajtása során önkéntes tevékenység bevonása szükséges, ezt jelzi az önkéntes szakmai koordinátornak önkéntes tevékenységgel kapcsolatos észrevételeit szükség szerint jelzi az önkéntes szakmai koordinátornak Jóvá-Tett-Hely vezetıje: felelıs a Jóvá-Tett-Hely szakmai felügyeletéért, a programokat vezetı szakemberek (önkéntesek) koordinálásáért szervezéséért, a Jóvá-Tett-Hely belsı szabályzatait betartatja és betartja, ONKENTESEK_BEVONASA_PROTOKOLL.DOC 4. OLDAL, ÖSSZESEN: 14

5 a Jóvá-Tett-Hely éves munkatervében a foglalkoztatóban indítandó önkéntes tevékenységek ütemezésérıl, a Pártfogó Felügyelıi Szolgálat osztályvezetıjével történı konzultációt követıen elızetes tervet készít a foglalkoztató munkájáról szóló beszámolóban a megadott szempontok szerint beszámol a Jóvá-Tett-Helyen zajló önkéntes munkáról együttmőködik a pártfogó felügyelıkkel, segíti munkájukat, részt vesz az önkéntesek kiválasztásában, szervezi az önkéntesek munkáját, kitölti az ehhez kapcsolódó formanyomtatványokat gondoskodik az önkéntesekkel való szerzıdés megkötésérıl vezeti az önkéntesekrıl szóló nyilvántartást beszámolási kötelezettsége van a pártfogó felügyelı, és az önkéntes szakmai koordinátor felé (pl.: vezeti a hiányzásokat, és jelzi azokat, értékelést készít az önkéntes tevékenység végén, stb.) Önkéntes szakmai koordinátor: ellenırzi és felügyeli az önkéntesek munkáját, és az önkéntes tevékenységek lebonyolítását, dokumentálását vezeti az önkéntesek szakmai team-jét részt vesz az éves munkatervhez szükséges adatgyőjtésben és annak kidolgozásában a foglalkoztató munkájáról szóló beszámolóba elkészíti az önkéntes tevékenységeket bemutató részt a megadott szempontok szerint az éves beszámolóban összegzi az önkéntesek, és az önkéntes tevékenységek tapasztalatait együttmőködik a pártfogó felügyelıkkel, és a Jóvá-Tett-Hely vezetıjével ONKENTESEK_BEVONASA_PROTOKOLL.DOC 5. OLDAL, ÖSSZESEN: 14

6 5 FOLYAMATLEÍRÁS 5.1 Az önkéntesek jelentkezése, belépése a rendszerbe Az önkéntesség feltételei Az önkéntes személy, vagy szervezet, újsághirdetések útján, illetve az erre kijelölt internetesen honlapokon jelentkezhet (www.oka.hu; az önkéntes munkára. A Jóvá-Tett-Hely Közösségi Foglalkoztató elsısorban a közösségi jóvátételi tevékenység szervezéséhez, a közösségi jóvátételi hálózat építéséhez, a tanulást segítı valamint a szabadidıs programokhoz vesz igénybe önkéntes munkaerıt. Az önkéntes egyéb, a Pártfogó Felügyelıi Szolgálat, illetve a Jóvá-Tett-Hely Közösségi Foglalkoztató által meghatározott tevékenységet is elláthat. Az önkéntesség feltételeit az önkéntes tevékenységrıl szóló évi LXXXVIII. Törvény (Köt.) szabályozza. Az önkéntes tevékenységét a Pártfogó Felügyelıi Szolgálat munkájára vonatkozó jogszabályoknak, illetve ügymenetmodellnek megfelelıen végzi. Az önkéntesek jelentkezése Az önkéntesek a Jóvá-Tett-Hely honlapján keresztül (onnan letölthetı jelentkezési lappal), vagy írásban jelentkezhetnek jelentkezési lap kitöltésével, mely tartalmazza az önkéntes: - személyes adatait - végzettségeit, képzettségeit - referenciáit, eddig vállalt önkéntes tevékenységeket - szabadidejét, idıbeosztását - céljait és motivációját az önkéntes munkával kapcsolatban A jelentkezési lap tartalmazza azon kizáró okokat, melyek fennállása mellett önkéntes munka nem vállalható (pl.: büntetett elıélet). A jelentkezési lapokat a Jóvá-Tett-Hely vezetıje győjti és készíti elı az önkéntesek kiválasztására. ONKENTESEK_BEVONASA_PROTOKOLL.DOC 6. OLDAL, ÖSSZESEN: 14

7 5.2 Az önkéntesek kiválasztása Kiválasztás képzéssel Az önkéntesek részére, az önkéntes munka megkezdése elıtt egy 2x3 órás képzést tartunk, mely a kiválasztás alapját jelenti. A képzéseket minden évben március, június és október hónapban tartjuk. A képzések indításával kapcsolatos információkat az éves munkaterv is tartalmazza. A képzésekrıl a jelentkezı önkéntest a Jóvá-Tett-Hely vezetıje en értesíti, illetve közzé teszi a Jóvá-Tett-Hely Közösségi Foglalkoztató honlapján is. A képzés során meghatározzuk azokat a kiválasztási szempontokat, melyek birtokában az önkéntes bekerülhet az önkéntes rendszerbe. A képzést a Jóvá-Tett-Hely vezetıje és a Pártfogó Felügyelıi Szolgálat munkatársa tartja, elıre meghatározott tematika alapján. A képzést követıen a képzés instruktorai a jelentkezési lapra vezetik fel az önkéntes részvételét, és a vállalni kívánt feladatokat. Interjú az önkéntessel A képzést követıen a Jóvá-Tett-Hely vezetıje és a Pártfogó Felügyelıi Szolgálat munkatársai interjút bonyolítanak le az önkéntesekkel. Az interjút elıre meghatározott szempontrendszer szerint végzik. Az interjú során tájékoztatják az önkéntest a konkrét feladat ellátásának feltételeirıl. Az interjú idıpontjáról az önkéntest a Jóvá-Tett-Hely vezetıje értesíti ben vagy telefonon. Az interjút követıen a Jóvá-Tett-Hely vezetıje a jelentkezési lapra vezeti fel az önkéntes részvételét, és a vállalni kívánt feladatokat. ONKENTESEK_BEVONASA_PROTOKOLL.DOC 7. OLDAL, ÖSSZESEN: 14

8 5.3 Az önkéntesek nyilvántartása, szerzıdéskötés Nyilvántartásba vétel Az interjút követıen az önkéntest a Jóvá-Tett-Hely vezetıje nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás tartalmazza az önkéntes személyes adatain túl az ellátni kívánt feladatok felsorolását is. A nyilvántartást számítógépen vezeti a Jóvá-Tett-Hely vezetıje, és legalább évente háromszor a képzéseket követıen frissíti. Szerzıdéskötés Egy adott feladatra történı kiválasztást megelızıen a Jóvá-Tett-Hely Közösségi Foglalkoztató szerzıdést köt az önkéntessel az önkéntes munka lebonyolítására. A szerzıdés lehet határozott vagy határozatlan idejő. A szerzıdést a Jóvá-Tett-Hely vezetıje készíti elı. A szerzıdéskötéssel kapcsolatos irányelveket, követelményeket a vonatkozó jogi normatívák tartalmazzák. 5.4 A feladatok kiosztása, az önkéntesek munkájának szervezése Az önkéntes tevékenységgel kapcsolatos igényeket a pártfogó felügyelık jelzik a Jóvá-Tett-Hely vezetıjének. A Jóvá-Tett-Hely vezetıje általános, (pl.: korrepetálás) illetve konkrét feladatok ismeretében választja ki az önkéntest. Szakmai team megbeszélés Az önkéntesek részére a konkrét feladatok kiosztása szakmai team megbeszélés keretében történik. A megbeszélés keretében kerül sor továbbá, az aktuális feladatokkal kapcsolatos információk átadására, az ezzel kapcsolatos problémák megbeszélésére, az önkéntes tevékenységekkel kapcsolatos ellenırzési és értékelési szempontok ismertetésére. A szakmai team megbeszélésen a Jóvá-Tett-Hely vezetıje, az önkéntes szakmai koordinátor, és a Pártfogó Felügyelıi Szolgálat munkatársa vesz részt. ONKENTESEK_BEVONASA_PROTOKOLL.DOC 8. OLDAL, ÖSSZESEN: 14

9 A team megbeszélést követıen a Jóvá-Tett-Hely vezetıje az önkéntesekrıl vezetett nyilvántartásba rögzíti az önkéntesnek kiadott feladat pontos megnevezését. Az önkéntesek behívása Az önkéntes tevékenység tartalma eltér attól függıen, hogy külön magatartási szabály végrehajtásában mőködik közre az önkéntes, vagy egyéb, a közösségi foglalkoztató munkáját támogató tevékenységet végez. Ha az önkéntes munkájára külön magatartási szabály végrehajtása érdekében van szükség, a Jóvá-Tett-Hely vezetıje telefonon vagy ben felveszi a kapcsolatot az önkéntessel és egyeztet vele, hogy az önkéntes vállalja-e feladatot, jelezve, hogy külön magatartási szabály végrehajtásában kell közremőködnie. Ha az önkéntes vállalja a közremőködést, a Jóvá-Tett-Hely vezetıje , illetve hivatalos levél formájában értesíti az önkéntest, a pártfogoltat és a pártfogó felügyelıt az önkéntes tevékenység kezdési idıpontjáról, az önkéntes munka feltételeirıl. Az önkéntes munka megkezdése elıtt a Jóvá-Tett-Hely vezetıje egy találkozót szervez, amelyen részt vesz az önkéntes, a külön magatartási szabállyal érintett pártfogolt és a Jóvá-Tett-Hely vezetıje. A találkozón részt vehet az önkéntes szakmai koordinátor is. A találkozó keretében a Jóvá-Tett-Hely vezetıje bemutatja egymásnak az önkéntest és a pártfogoltat, tisztázza a külön magatartási szabály teljesítéséhez szükséges teendıket, a pontos feladat, felelısségi és hatásköröket. Mindezt egy megállapodásban rögzíti, amelyet aláír az önkéntes, a pártfogolt és a Jóvá-Tett-Hely vezetıje. Ha egyéb, a közösségi foglalkoztató munkáját támogató tevékenység megvalósításhoz van szükség az önkéntes közremőködésére a Jóvá-Tett-Hely vezetıje vagy az önkéntes szakmai koordinátor ben, vagy telefonon egyeztet az önkéntessel az önkéntes tevékenység megkezdésérıl. ONKENTESEK_BEVONASA_PROTOKOLL.DOC 9. OLDAL, ÖSSZESEN: 14

10 Az önkéntes tevékenység dokumentálása Az önkéntes tevékenység lebonyolítása során a Jóvá-Tett-Hely vezetıje forgalmi naplót vezet az ügyfelek, illetve jelenléti ívet az önkéntes megjelenésérıl. Ha az önkéntes külön magatartási szabály végrehajtásában mőködik közre az önkéntes tevékenység befejeztével, az önkéntes összegzı értékelést készít, amelyet e- mailen megküld a Jóvá-Tett-Hely vezetıjének. Az összegzés tartalmazza az önkéntesnek a külön magatartási szabály teljesítésére, a pártfogolt együttmőködési készségére, aktivitására vonatkozó észrevételeit. A Jóvá-Tett-Hely vezetıje ellenırzi, hogy az összegzı értékelés megfelel-e az értékelésre vonatkozó szempontoknak. Ha hiányosságot tapasztal, az értékelést visszaküldi az önkéntesnek kiegészítés céljából. A külön magatartási szabály teljesítésérıl szóló igazolást a Jóvá-Tett-Hely vezetıje állítja ki, 3 példányban, amelybıl két példányt átad a pártfogó felügyelınek, a másik példányt megırzi. Az önkéntes által készített összegzı értékelés az igazolás mellékletét képezi. Az önkéntes jelzési kötelezettsége Ha az önkéntes külön magatartási szabály végrehajtásában mőködik közre, a pártfogolt hiányzásáról személyesen, -en, illetve telefonon értesíti a Jóvá-Tett-Hely vezetıjét, aki értesíti a pártfogó felügyelıt. A pártfogó felügyelı feladata a hiányzás okának felderítése, ennek érdekében telefonon és hivatalos levélben is megkeresi pártfogoltat. A pártfogolt hiányzásának okáról a pártfogó felügyelı legkésıbb a következı önkéntes tevékenység megkezdéséig írásban és -en is értesíti és a Jóvá-Tett-Hely vezetıjét. Ha az önkéntes a külön magatartási szabály végrehajtásában való közremőködése során a pártfogolttal való együttmőködésben problémát észlel, ezt jelzi a Jóvá-Tett- Hely vezetıjének. Szükség esetén, a probléma megvitatása érdekében a Jóvá-Tett- ONKENTESEK_BEVONASA_PROTOKOLL.DOC 10. OLDAL, ÖSSZESEN: 14

11 Hely vezetıje egy személyes konzultációt szervez az önkéntes, a pártfogó felügyelı és a Jóvá-Tett-Hely vezetıjének részvételével. Az önkéntes tevékenység értékelése Az önkéntes munkájáról az önkéntes szakmai koordinátor személyes megbeszélés keretében ad visszajelzést. A visszajelzés alapja egy meghatározott szempontok szerint kidolgozott értékelés. Az értékelés során kitér az önkéntes által vállalt feladatok teljesítésének szakmai minıségére, valamint kompetencia határainak betartására. Ha az önkéntes szakmai koordinátor a vállalt feladatok teljesítése vagy a kompetencia határok betartása terén problémát tapasztal, ezt jelzi a Jóvá-Tett-Hely vezetıjének. ONKENTESEK_BEVONASA_PROTOKOLL.DOC 11. OLDAL, ÖSSZESEN: 14

12 5.5 Az önkéntes tevékenységgel kapcsolatos munkamegbeszélések rendje Az önkéntes tevékenység hatékony mőködése érdekében havi rendszerességgel önkéntes szakmai értekezleteket tartunk. A szervezeten belül mőködı megbeszélések rendjét az alábbiakban szabályoztuk: megbeszélés típusa önkéntes szakmai megbeszélések funkciója Az önkéntesek informálása az elmúlt idıszak eredményességérıl, a feladatok teljesítésérıl, tervezett önkéntes tevékenységekrıl, az újonnan belépı önkéntes személyekrıl, szervezetekrıl, a mőködést érintı jogi környezet változásairól, stb. A rendszeres megbeszélések rendje összehívója Önkéntes szakmai koordinátor megjegyzés gyakoriságvık résztve- Havonta - Önkéntesek -Önkéntes szakmai koordinátor - Meghívott vendég (pl.: pártfogó) A megbeszélésekrıl az önkéntes szakmai koordinátor emlékeztetıt készít, melyet minden résztvevınek megküld ONKENTESEK_BEVONASA_PROTOKOLL.DOC 12. OLDAL, ÖSSZESEN: 14

13 6 INFORMÁCIÓ, KOMMUNIKÁCIÓ Az önkéntes tevékenységének végzése során a Jóvá-Tett-Hely vezetıje által hozzá eljutatott információhoz férhet hozzá. Az önkéntes nem férhet hozzá az ügyfelek személyes adatait tartalmazó dokumentumokhoz, illetve az általa megismert személyes adatok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. Ha az önkéntes külön magatartási szabály végrehajtásában mőködik közre az önkéntes tevékenység végzése során igény szerinti személyes szakmai konzultációt kezdeményezhet a pártfogó felügyelıvel a Jóvá-Tett-Hely vezetıjén keresztül. A pártfogó felügyelı a külön magatartás szabály végrehajtásának tartama alatt kapcsolatot tart a pártfogolttal. 7 KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK - Éves munkaterv - Jelentkezési lap önkéntes munkára - Értesítés képzésrıl - Értesítés interjúról - Nyilvántartásba vétel - Szerzıdések - A külön magatartási szabály végrehajtásáról kötött megállapodás - Forgalmi napló - Értékelések jegyzıkönyve - Megbeszélések emlékeztetıje - Ellenırzésekrıl készített feljegyzés 8 KIADÁS, MÓDOSÍTÁS, ELOSZTÁS A P-03 protokoll elrendelése a Pártfogó Felügyelıi Szolgálat igazgatói utasítás formájában történik. A protokollt az igazgató hagyja jóvá és lépteti hatályba a nyomtatott törzspéldány címlapján történı aláírással. A protokoll törzspéldánya a közös meghajtón pdf. formátumban olvasásra bárki számára hozzáférhetı. ONKENTESEK_BEVONASA_PROTOKOLL.DOC 13. OLDAL, ÖSSZESEN: 14

14 A protokoll felülvizsgálatát a Módszertani Osztály a PFSZ szakmai vezetıivel egyeztetve végzi el szükség szerint, de legalább évente. A szükségessé váló változtatásokat átvezeti a dokumentumba, melyrıl ben tájékozatja az érintetteket. A felülvizsgálat megtörténtét a protokoll címlapján lévı Felülvizsgálat nyilvántartó részen igazolja. ONKENTESEK_BEVONASA_PROTOKOLL.DOC 14. OLDAL, ÖSSZESEN: 14

Minıségirányítási Kézikönyv

Minıségirányítási Kézikönyv MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KFT 8800 Nagykanizsa, Csengery út 9. 8331 Sümeg, Árpád u. 31. 8945 Bak, Kossuth u. 2/A 2100 Gödöllı, Szabó Pál u. 28. Tel 93/500-500; Fax 93/500-501 Minıségirányítási Kézikönyv A

Részletesebben

A projekt operatív szervezete: o Projektmenedzser o Intézményvezetık o Projekt asszisztens o Szakmai vezetık o Projektet megvalósító pedagógusok

A projekt operatív szervezete: o Projektmenedzser o Intézményvezetık o Projekt asszisztens o Szakmai vezetık o Projektet megvalósító pedagógusok Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4/08/1 KMR pályázatban támogatott TÁMOP 3.1.4.08/1-2009-0014 reg. számú ÚJPEST PROJEKT Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Részletesebben

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2014.

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2014. Jelen Szervezeti és Mőködési Szabáélyzatot jóváhagyta: a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 32/2014.(VIII.5.) számú határozatával

Részletesebben

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi:

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: Alapvetı követelmény, hogy minden könyvvizsgáló megértse a standardok lényegét és a saját lehetıségei alapján, a saját megbízóira tekintettel

Részletesebben

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE 3/2.sz. melléklet SZABADI GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MERNYE BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE Készült: 2009.március 01. Jóváhagyva: 2009.március 01. Hatályos: 2009. március 01-tıl A szabályzat

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Alapvetı rendelkezések 1. A szervezetre vonatkozó adatok 1. oldal 2. Az intézet feladatai 4. oldal II. Szervezeti felépítés 1. Az intézet szervezeti és irányítási rendje

Részletesebben

A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja

A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja Készítette: Korláth Csabáné, óvodavezetı 2009. Lehel utcai Óvoda OM azonosító: 030886 4032 Debrecen, Lehel u. 18. Tel/Fax: 06-52-414-422 e-mail: lehel.ovi@gmail.com,

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A Pestújhelyi Általános Iskola részére

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A Pestújhelyi Általános Iskola részére GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A Pestújhelyi Általános Iskola részére Készült: 2007. december 11. Módosítva: 2011. november 24. 1 A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat Útkeresés Segítı Szolgálat szabályzata készült a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történı végrehajtásáról

Részletesebben

A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ SZMSZ HATÁLYA Az intézmény meghatározása: A Hansági Ferenc

Részletesebben

Folyamat adatbázis. Gödöllı Város. Polgármesteri Hivatala számára

Folyamat adatbázis. Gödöllı Város. Polgármesteri Hivatala számára Folyamat adatbázis Gödöllı Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...10 I Ügymenet és folyamatleírások...11 I.1 Dokumentumok kezelése...11 I.1.1 A dokumentumkezelés folyamatleírása...11

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 3770 Sajószentpéter, Móra Ferenc u. 1. Tel: 48/521-500; 48/521-501 Mobil: 20/336-6903 e-mail: speter.epsz@gmail.com A 189/2009.(VIII.24.) KT határozat

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola OM:030653 A gyakornoki szabályzatot a nevelıtestület 2013. augusztus 29. nevelıtestületi ülésén véleményezte.

Részletesebben

Szervezeti és mőködési szabályzat

Szervezeti és mőködési szabályzat Szervezeti és mőködési szabályzat Stúdium Kereskedelmi, Igazgatási, Üzleti Szakközépiskola és Szakiskola OM:200335 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Szeged 2008.

SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Szeged 2008. SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Szám: 118-8/7/2008. ált.számú példány A SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Szeged 2008. 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás, Fogalmak meghatározása...

Részletesebben

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014.

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014. HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2014. Jelen Szakmai Program jóváhagyta: a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 32/2014.(VIII.5.) számú határozatával 0 1 I. Intézményi adatok 1.

Részletesebben

Szakmai ajánlás TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLİK SZÁMÁRA

Szakmai ajánlás TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLİK SZÁMÁRA NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Szakmai ajánlás TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLİK SZÁMÁRA Készítették: Helmeczi Erika és Falvai Rita 1 Tartalom: I.

Részletesebben

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 SZERVEZETI ÉS Azonosító jel: SZMSZ ÚNK Dátum: 2010. január MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 AZ ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

A Magyar Országos Levéltár Gyakornoki Szabályzata

A Magyar Országos Levéltár Gyakornoki Szabályzata A Magyar Országos Levéltár Gyakornoki Szabályzata 2009. Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása...3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya...4 3. A szabályzat idıbeli hatálya...4 4. A szabályzat

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. Gyakornoki szabályzata

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. Gyakornoki szabályzata Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola Gyakornoki szabályzata Készült 1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdése alapján (Tv), illetve 2. A

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA... 4 BEVEZETİ... 4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI

Részletesebben

21/2007. (VI. 29.) GKM utasítás. a Közlekedésbiztonsági Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

21/2007. (VI. 29.) GKM utasítás. a Közlekedésbiztonsági Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 21/2007. (VI. 29.) GKM utasítás a Közlekedésbiztonsági Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 1. A központi államigazgatási szervekrıl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum. Regionális és Intézményi Kutatásetikai Bizottság Ügyrendje

Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum. Regionális és Intézményi Kutatásetikai Bizottság Ügyrendje 1 Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum. Regionális és Intézményi Kutatásetikai Bizottság Ügyrendje 2006 2 A bizottság hivatalos neve: Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Részletesebben

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 326/203. (VIII. 30.) Korm. rendelet - a pedagógusok elımeneteli rends... http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a300326.kor / 6 204.03.20. 3:23 A jogszabály mai napon (204.III.20.) hatályos állapota

Részletesebben

Tápióság Tápiószentmárton. Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája

Tápióság Tápiószentmárton. Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola Kubinyi Ágoston Általános Iskolája Szervezeti és Mőködési Szabályzat OM azonosító: 201219 Készítette: Kiss Erika igazgató Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG

DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG DDRFÜ Nonprofit Kft. SZMSZ 2014. DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.07.15. Tartalom I. Általános

Részletesebben

Munkavéd. Szab. 2008 v.1.2. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

Munkavéd. Szab. 2008 v.1.2. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Munkavéd. Szab. 2008 v.1.2. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Munkavédelmi szabályzat Oldalszám:1 [51] Fejezet címe TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 1. A szabályzat célja 3 2. Alkalmazási terület, hatáskör... 3 3. Hivatkozások....

Részletesebben

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2009 TARTALOM 1. A gyakornoki szabályzatban használt fogalmak...3 2. A gyakornoki szabályzat hatálya...4 3. A gyakornoki idı kikötése...4

Részletesebben