16. számú elıterjesztés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "16. számú elıterjesztés"

Átírás

1 A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 16. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének február 09-én, 14-órakor megtartandó ülésére a közmővelıdési intézmények beszámolója a évben végzett munkájukról, tájékoztató a évi elképzeléseikrıl, feladataikról Elıterjesztı: Riglerné Stang Erika mőv. ház igazgató Sági Lajosné könyvtárigazgató Készítette: Riglerné Stang Erika mőv. ház igazgató Sági Lajosné könyvtárigazgató Törvényességi ellenırzést végezte: Tárgyalja: KOIS Bizottság: Tisztelt Képviselı-testület! A kulturális javak védelmérıl és a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló évi CXL. törvény III. részének és IV. részének, valamint a helyi közmővelıdési feladatok ellátásáról szóló 17/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelet 5. (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelıen beszámolt a Keresztély Gyula Városi Könyvtár vezetıje (1. sz. melléklet), valamint a Petıfi Sándor Mővelıdési Ház igazgatója (2. sz. melléklet). A 2011-es naptári évben is számos kulturális esemény színesítette a város közmővelıdési színterét, errıl tanúskodnak az intézményvezetık beszámolói. A gazdasági világválság a közmővelıdési ágazatban is érezteti hatását, az anyagi lehetıségek beszőkülése szorongatja a közmővelıdési intézmények mőködtetését, a civil szervezetek mozgásterét egyre jobban beszőkíti. A továbbhaladás és a visszafogott fejlıdés biztosítéka, a helyi közmővelıdési szereplık összefogása, a nagyfokú takarékosság és a pályázati lehetıségek észszerő kihasználása.

2 A városi könyvtár többszintő szolgáltatást végez, küldetése így hangzik: A településen és a kistérségben élık információkkal, dokumentumokkal való ellátása, az információhoz való szabad hozzáférés biztosítása. Esélyegyenlıség megteremtése. A könyvtárban biztosítják a hagyományos könyvtári szolgáltatást, a Teleház megszőnését követıen infokommunikációs szolgáltatásokat is nyújtanak: internet használatával, faxolási, szkennelési, fénymásolási, számítógép használati lehetıség biztosításával. A település és a térség lakóinak megteremti az egyenlı hozzáférést, amit misem bizonyít jobban, mint például a népszámlálás idején azok az állampolgárok, akik az elektronikus adatszolgáltatást választották és otthonukban ezt nem tudták megvalósítani, a bátaszéki könyvtárban a számítógépek, és az internet mindenki számára elérhetı volt. A fent említett informatikai berendezési tárgyak használati díja alacsony, és mellette a könyvtárban dolgozók szakszerő, minden problémára fogékony kiszolgálása a nyilvános könyvtár népszerőségét növeli. Komoly erıfeszítések, és sok türelmes munka áll a könyvtári beiratkozottak számadata mögött. Évrıl-évre folyik a küzdelem az olvasók kegyeiért. A világhálón elérhetı gyors és széleskörő információk megszerzésével kell felvennie a versenyt a könyveknek, vagy periodikumoknak, a nyomatatott információknak. Olvasással jutunk a legtöbb információhoz, a tanulás alapja az olvasás, ezért nem mindegy, hogy milyen generációk nınek fel. Gyerekeink, fiataljaink életében milyen szerepet tölt be a könyvolvasás. A bátaszéki városi könyvtárban óriási felelısséggel és hivatásszeretettel végzik az olvasó szolgálati feladatokat, minden korosztály igényeit megpróbálják szem elıtt tartani. Rendezvények, személyi feltételek, gazdálkodás, pályázatok Vannak hagyományokra épülı, évek óta jól mőködı rendezvényei a városi könyvtárnak (MINI Galéria, Gyermeknap, Mikulás a könyvtárban, Játszónap a Besigheim játszótéren), és vannak új kezdeményezései: - Internet Fiesta - Zádor Jenı emléknap - Pince-túra: avagy selejtez az olvasó - Keresztély Gyula emléknap - Faültetés - Emléktáblák Napja Az intézményben dolgozó kettı könyvtáros nem gyızné azt a sok munkát, amit a napi feladatok és a rendezvények szervezése igényel, szoros, jól mőködı kapcsolatot ápolnak a helyi civil szervezetekkel, a Könyvbarátok Klubjával, a Varrókörrel, a Bátaszéki Nagycsaládosok Egyesületével, az eredmény nem marad el, színesebbé, dinamikusabbá válik a város közmővelıdése. A személyi feltételeknél kell megemlíteni a 100 %-os bértámogatást nyújtó három éves idıtartamú Európa Kultúrfıvárosa Pécs2010 munkaerıprogramot Az új munkahelyek a sikerért elnevezéssel, amelynek zárása án esedékes. Az egy fı alkalmazott kiesése minden bizonnyal őrt hagy maga után. A beszámoló megemlíti a rendszergazdai feladatok ellátásának hiányát, ami megoldásra vár. Rendkívül takarékos gazdálkodás folyik a könyvtárban, az állománygyarapítást, a szakemberek továbbképzését igyekeznek minimális költségráfordítással teljesíteni, nem egyszer élelmesen kihasználnak ingyenes képzési lehetıségeket. A szakmai felkészültség gyarapodását bizonyítja, hogy a vezetı Minıségmenedzsment a könyvtárban, I-IV. modul címő képzés esszéit a bátaszéki könyvtárra vonatkozóan készítette el, ezek a munkák az elıterjesztés mellékletét képezik (a beszámoló II., III., IV. számú mellékletei).

3 A bevezetıben már említést tettünk a gazdasági válságról, ami azt eredményezi, hogy meg kell ragadni az elérhetı, megvalósítható pályázatokat. Az akadálymentesítés megteremtése XXI. századi elvárás a mőködı intézményekkel szemben, ez a beruházás is egy megfelelı pályázat segítségével valósítható csak meg. A könyvtár nem profit termelı intézmény, a beszámolóban olvasható, hogy a szolgáltatásból és pályázatokból származó bevételek összesített értéke Ft. Évek óta nem emelkedtek a könyvtári beiratkozás díjai, a minimális emelést fontolóra veszik. Sajnos pénzkérdés a könyvtár épületének állag megóvása, az intézményvezetı, és a fenntartó eddig is jó gazdája volt a terézániumi korból származó épületnek, bizonyára lesz megoldás arra, hogy a városközpontban lévı könyvtár külseje megújuljon. Petıfi Sándor Mővelıdési Ház A helyi mővelıdési ház hatékony mőködésének köszönhetı, hogy pótolni tudják a színház, a mozi, a hangversenyterem hiányát. A mővelıdési házban sokszínő közmővelıdési feladatot látnak el: A közmővelıdési tevékenység átfogja az iskolarendszeren kívüli mővelıdési, képzési, szórakozási, tájékoztatási, közösségi lehetıségeket, azokat szerves kapcsolatba építi a helyi társadalom életével, a kisebbségi, a nemzeti és az egyetemes kultúrával. /Riglerné Stang Erika igazgató szakmai programjából/ A szolgáltatás kiterjed a helyi társadalom kulturális szükségleteire, önmővelésre, önképzésre, igyekszik felismerni az amatır mővészeti ambíciókat, a társas kapcsolatigényeket, amik szakmai tudással és szervezéssel kiegészítve válnak közösségi szórakozássá. Bátaszéken az ünnepi és egyetemes kultúra gondozása példaértékő, generációk nınek fel úgy, hogy átélhetik a közönség sorai között, vagy aktív részvétellel az ünnepi rendezvényt, magukba szívhatják az élményt, milyen magyarnak lenni, magyar népzenét, magyar verset hallgatni. Igen szerény anyagi lehetıségek állnak rendelkezésre, az intézményvezetı rendkívül takarékos beosztással mőködteti a közmővelıdés fontos színterét. Az életben maradás, a kultúra megırzésének egyik alapeleme a hagyományok felkutatása, és az élı hagyományok megırzése, ezt az alapelvet a mővelıdési ház igazgatója egy percig sem veszti szem elıl. Az amatır színjátszás hagyományápolása a helyi szakemberek összefogásával történik, tevékenységük széles körben elismert. A helyi színjátszók produkcióikkal megmozgatják, és szórakoztatják a település apraját és nagyját, ugyanakkor közösség építı és érték közvetítı szerepük felbecsülhetetlen. A bátaszéki civil szervezetek (tánccsoportok, nyugdíjasok, mazsorettek), az amatır színjátszók, a zeneiskolások, a gimnazisták, a Gondozási Központ kedvelt helyszíne a mővelıdési ház, egész évben élettel töltik meg az intézményt. Jó kezdeményezés a szabóvarró tanfolyam indítása. A bátaszéki Tájház muzeális intézmény, ahol állandó régészeti valamint állandó és idıszaki néprajzi kiállítás várja az érdeklıdıket. A Tájház élıbbé tételén dolgoznak a közmővelıdési szakemberek, az állandó kiállítások tárlatvezetése mellett a közösségi helyiségek és az

4 udvar adottságainak számbavételével próbálnak ideszervezni programokat. Takarékossági szempontok miatt a főtési idıszakban ezt a törekvést nem valósíthatják meg. A Tájház mőemlékvédelmi épület felújítását sikeres Leader-pályázattól remélik. A pályázatok folyamatos figyelemmel kísérését tervezik, a közmővelıdési színtér helyi adottságainak ismeretében az egyik legfontosabb célkitőzés a mővelıdési ház bıvítéssel együtt járó korszerősítése, olyan színházterem kialakítása, amely méltó körülményeket teremt a színházi elıadásoknak, és lehetıvé teszi táncfesztiválok, kórusfesztiválok, hangversenyek, konferenciák megrendezését. Addig is, amíg a régóta dédelgetett bıvítési elképzelések realizálódnak, a jelen valóságában tervezik a nagyrendezvényeket, év sem szőkölködik jubileumokban, és színes programokban. H a t á r o z a t i j a v a s l a t a helyi közmővelıdési intézmények évi tevékenységének beszámolójáról, valamint a évi elképzeléseikrıl Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi közmővelıdési feladatok ellátásáról szóló 17/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelet 5. (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra figyelemmel, a Keresztély Gyula és a Petıfi Sándor Mővelıdési Ház beszámolóját a évi tevékenységükrıl valamint a évi tervükrıl, elfogadja. A képviselı-testület továbbra is arra kéri a közmővelıdési intézményvezetıket, hogy a évre tervezett feladatok végrehajtását folyamatosan szervezze meg, szem elıtt tartva a takarékosságot, valamint a Közmővelıdési Stratégiában foglaltakat. Határidı: február 28. ill. folyamatos Felelıs: Skoda Ferenc jegyzı Határozatról értesül: közmővelıdési intézményvezetık oktatási-kulturális referens irattár

5 7140 Bátaszék, Budai u.2. Tel: 74/ Beszámoló a Keresztély Gyula 2011-ben végzett munkájáról Gyerekszáj olvassunk képeket.....valami türögetıs könyvet... ez nem jó, ebben sok mondat van.. könyv: amiben nem mozog a kép Tisztelt Képviselı Testület! A Keresztély Gyula középfokú ellátást biztosító, általános győjtıkörő, nyilvános önkormányzati könyvtár. A könyvtár használói köre a város és a városkörnyék lakosságából tevıdik össze. A könyvtár használói részére hozzáférést biztosít az általa nyújtott szolgáltatásokhoz, a birtokában lévı információhordozókhoz és azok használatához. Az ODR (Országos Dokumentumellátó Rendszer) igénybevételével lehetıség van a könyvtárak országos adatbázisának használatára, mely rendszerben, mint szolgáltatást igénybe vevık jelenünk meg. Célunk a minél igényesebb és szélesebb körő szolgáltatások nyújtása. Felvetıdik a kérdés: divat és/vagy szükséglet a könyvtárhasználat!? Megfogalmazódik a válasz: még nem divat ma nálunk könyvtárba járni, de szükséglet. Szükséglet, mert a könyvárak olyan magasak, hogy beszerzésük saját igény kielégítésére egyre nehezebb. Változások mennek végbe, melyek elfogadása, kezelése és elınnyé formálása feladatává válik a könyvtáraknak, így a mi intézményünknek is. Mindennapi tevékenységünk több szinten jelenik meg. Biztosítjuk használóink számára hagyományos értelemben vett könyvtári szolgáltatásainkat, de ezen túllépve feladatként jelenik meg a kor követelményeinek, igényeinek való megfelelés. Internet használat, szkennelés, számítógép használat, faxolás, fénymásolás. Mind-mind olyan tevékenység, mely biztosítása és szükség esetén tényleges segítségnyújtás, mind a munkánk részét képezi. 2012/02/02/ 1

6 7140 Bátaszék, Budai u.2. Tel: 74/ Fenntartónk, Bátaszék Város Önkormányzata velünk szemben fellépı igényeinek és elvárásainak eleget téve folyamatosan figyelemmel kísérjük a pályázati lehetıségeket, mint a fejlesztések egyik lehetséges formáját. A költségvetés által részünkre biztosított összeget igyekszünk takarékosan, az igényeket jól átgondolva felhasználni. A Keresztély Gyula évben is küldetésnyilatkozatának eleget téve végezte munkáját. 1.Küldetésnyilatkozat A településen és a kistérségben élık információkkal, dokumentumokkal való ellátása, az információhoz való szabad hozzáférés biztosítása. Esélyegyenlıség megteremtése. A könyvtár, mint információs intézmény: gyors, pontos közvetítıként kell megjelennie. 1.1 A küldetésnyilatkozat tükrében korábban megfogalmazódott feladatainkat a év kapcsán igyekeztünk megvalósítani, amennyiben: - a könyvtár nyitva tartási idejétıl függetlenül biztosítjuk az általunk nyújtott szolgáltatásokat, különös tekintettel a számítástechnikai eszközök használatára; - a évben megszőnt Teleház funkcióit átvéve adott volt a feladat: a teleházi funkciók átvétele. Eszközellátottságunk ehhez TIOP pályázatunknak köszönhetıen biztosított, ám személyi feltételeink nem adottak. Tudomásul kell vennünk: a használók legtöbbször nem csak az eszközt, hanem annak használatában való segítséget is igénylik. (Pl: E-on akciója a pontosan fizetık részére; hiteladósság átvállalásához regisztrálás honlapon.) Mint EKF infó-pont feladat ellátási hely mőködtünk a Pécs2010 Európa Kulturális Fıvárosa év ideje alatt. Ennek feladatai az elmúlt évben már kevésbé voltak látványosak, de a háttérben mindvégig jelen voltak. 1.2 Alapvetı céljaink: - olvasói igények maradéktalan kielégítése, különös tekintettel a könyvtárközi kérésekre; - a szabadidı hasznos és kulturált körülmények között való eltöltésének segítése (pl. bejárós tanulók számára nyugodt körülmények biztosítása, a várakozás idejére). - óvodai nevelés és iskolai oktatás segítése igény szerinti tanórák megtartásával, ill. könyvtárhasználati foglalkozásokkal. Az óvodás korosztály esetében az alapozás idıszaka a mérvadó, kihasználva a gyermekek természetes kíváncsiságát. - egyesületek, civil szervezetek munkájának segítése; - az országos könyvtári informatika rendszer szolgáltatásainak biztosítása; - helyismereti, helytörténeti munka segítése. 2012/02/02/ 2

7 7140 Bátaszék, Budai u.2. Tel: 74/ Kulcsfontosságú területe munkánknak: - a dokumentum ellátás biztosítása, gyarapítása, feltárása - a könyvtárközi kölcsönzés szerepe(lásd: ODR) - a könyvtári mőködés alapvetı dokumentumainak folyamatos frissítése - a meglévı infrastruktúra ( berendezés, épület) karbantartása; bıvítése; állagának megırzése - a szolgáltatásokhoz, mőködtetéshez szükséges személyi, technikai feltételek biztosítása - a megváltozott könyvtárhasználói igények kielégítéséhez szükséges képzés, továbbképzés biztosítása a munkatársak részére. Összegzésül: változások mennek végbe, melyeket tudnunk kell irányítani. Nem csak azért kell tudnunk változtatni, hogy általa tudásban, ismeretekben gyarapodjunk, hanem azért, hogy az irányítás a kezünkben maradjon. Elemzéssel, vizsgálatok végzésével és adatok győjtésével váljanak láthatóvá a külsı és belsı tényezık együttes hatásai, és ezeket figyelembe véve váljunk képessé az állandó fejlıdésre. 2. Pályázatok 2011 évben könyvtárunk folytatta TÁMOP pályázatát. A TÁMOP 3.2.4/08/01 kódjelő pályázat keretében konzorciumi tagként nyertünk szakmai továbbképzésre és rendezvények szervezésére Ft-ot. A projekt február 28-án zárul. A fenntartó önkormányzat Ft érdekeltségnövelı támogatással egészítette ki könyvbeszerzési keretünket Ft értékben vásárolhattunk az İszi Könyvtári Napok rendezvénysorozatára könyveket. Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár által pályázott támogatás minden évben nagy segítség számunkra. Ezeket a könyveket ajándékként osztjuk ki a programjainkon részt vevıknek. Az állam által meghirdetett és a KELLO által lebonyolított Márai-programba meghívást kaptunk. Ennek eredményeként lehetıségünk volt Ft értékben könyvvásárlásra. 3. Alaptevékenységeink - a győjtemény helyi igényeknek megfelelı folyamatos fejlesztése; feltárása és megırzése; - a győjtemény gondozása és rendelkezésre bocsátása; - tájékoztatás nyújtása a könyvtár és dokumentumainak szolgáltatásáról; - más könyvtárak szolgáltatásainak és dokumentumainak elérhetıségének biztosítása - részt veszünk a könyvtárak közötti dokumentum és információ cserében; - a fenntartó által meghatározott városi ünnepek megvalósításához szükséges irodalom szolgáltatása; Általános feladatként jelenik meg: 2012/02/02/ 3

8 7140 Bátaszék, Budai u.2. Tel: 74/ az állomány gondozása és megırzése; - az állomány állagának folyamatos ápolása; - a könyvtárhasználati feltételek betartatása; rugalmasan kezelve az internet és számítógép használat feltételeit. (Tekintettel a megnövekedett igényekre, a számítógép és internet használat esetében eltekintünk a beiratkozástól, így biztosítva mindenki számára az elérhetıséget.) - naprakész nyilvántartás. Könyvtárunk adatbázisba történı feldolgozottsága közel 100%-os; de elegét téve saját és a könyvtárhasználók igényeinek, továbbra is építjük a hagyományos cédulakatalógust évben az alábbi dokumentumok kerültek beszerzésre: felnıtt felnıtt gyermek gyermek összesen: szépirodalom: szakirodalom: szépirodalom: szakirodalom: DVD:42 db CD:23 db Újság: 78 féle Állományalakításkor elsıdleges szempont az olvasói igények kielégítése. Az ezen a téren mutatkozó használói igényeket, szokásokat és ízlés változásokat, még a komoly ízlésváltozást is tudnunk kell követni. Ebbıl következik: beszerzett könyvek skálája széles: a lektőrtıl a szakirodalomig terjed. Különbözı információhordozókra terjed ki: a könyvtıl a hangos könyvön keresztül a DVD-ig. Szerzıdés keretében a Könyvtárellátó Nonprofit Szervezettıl vásárolunk, Új Könyvek megrendelıjegyzék alapján, évente 26 alkalommal. Szükség esetén személyesen is válogatunk könyvesboltok kínálatából. Az állományalakítás másodlagos szempontja nem csak a gyarapítás, de indokolt esetben az állományapasztás is. Szükségessé elavult és/vagy rongálódott és/vagy elveszett, de értéke megtérült könyvek és más állományegységek esetén válik. Az állomány állagmegóvása közös feladatunk az olvasókkal évben nem került sor az állományból selejtezésre. 4. Szakmai tevékenységünk A szakmai tevékenység során szinte napi gyakorisággal kerülnek elı könyvtáros szakmával kapcsolatos kérdések, feladatok. Ennek magyarázata, hogy a kolléganı harmadéves informatikus könyvtáros hallgató a bajai fıiskolán.. A könyves szakma országos szintő rendezvényein, ha nem is mindig tudunk személyesen részt venni, de a sajtóban, és a könyvtárosok szakmai folyóirataiban figyelemmel kísérjük azokat. Kivétel a Könyvtárosok Vándorgyőlése, melyen tavaly Pécsett, a Tudásközpontban vettünk részt évben Gyır városa ad helyet a rendezvénynek. 2012/02/02/ 4

9 7140 Bátaszék, Budai u.2. Tel: 74/ A győjtemény feltárása A számítógépes adatfeldolgozás napra kész. A retrospektív feltárás befejezett. Az állomány vonalkóddal történı ellátása a folyamatosan beszerzendı új dokumentumokra érvényes. Továbbra sem helyileg megoldott a rendszergazdai felügyelet. Ezt a tevékenységet igény szerint a megyei könyvtár munkatársa végzi. Építjük a hagyományos papír alapú cédulakatalógust. Létjogosultságát indokolja: - az olvasók használják (ellentétben a számítógépes adatbázissal, melybe egyelıre csak a kollégáknak van betekintésük); - használatát iskolai tanórák keretében tanítjuk, mint a könyvtárhasználat egyik fontos elemét. Kiemelt feladat: olvasói adatbázis létrehozása; vonalkódos kölcsönzés bevezetése! 6. Könyvtári szolgáltatások Legismertebb és leggyakrabban használt szolgáltatásunk a kölcsönzés. (Könyv és DVD). A folyóiratok régebbi számait egy hétre kölcsönözzük. (1283 db folyóiratot kölcsönöztek olvasóink,a helyben olvasott újságok száma 2488 db) Statisztikai adataink bizonyítják, igény van az ilyen jellegő szolgáltatásokra. Olvasótermi könyvek esetében egy hétre; ill. egy hétvégére biztosítunk kölcsönzést évben is a tájékoztatás jelentette a legnagyobb kihívást. Az olvasók a lehetı legrövidebb idı alatt szeretnének hozzájutni az általuk kért információkhoz. Az olvasószolgálatos munka nagy tájékozottságot; naprakész olvasottságot; adatbázis kezelési és használati ismereteket igényel. Ebben a munkában ugyanakkor egyfajta kettısség jelenik meg. Ez abban áll, hogy az idısebb korosztály igényeit is maradéktalanul ki kell elégíteni. Igénylik, hogy ismerjük és tudjuk, milyen könyveket szeretnek olvasni. Tudatosan és következetesen vesszük figyelembe ezeket az olvasói igényeket a beszerzés során. Számos referensz kérdéssel is találkozunk, amelyek megválaszolása során igénybe vesszük minden tapasztalatunkat, a rendelkezésre álló adatbázisokat; kézikönyvtári állományt. Referensz kérdések: - járt-e Bátaszéken Mikszáth Kálmán? Hunyadi János? - Mit jelent a város címerében a három torony? - régi, a városról szóló építészeti anyagok hol találhatók? - koleszterinnel kapcsolatos újságcikket keres az olvasó. A dokumentumok szolgáltatásának azonban feltétele az is, hogy az olvasók a megadott kölcsönzési határidıt betartva idıben hozzák vissza a kikölcsönzött dokumentumokat. Ezen a téren vannak hiányosságaink: nincs igazán eszköz a kezünkben a kinnlevıségek visszaszerzésére. Akkor, amikor átlagárban egy db könyv 3000 Ft; és csak egy példányt tudunk beszerezni, ez bizony komoly probléma. A visszahívó lapok kézbesítését házon belül oldjuk meg, takarékoskodva a postaköltséggel. Az Országos Dokumentumellátó Rendszer (ODR) szolgáltatásait csak beiratkozott olvasóink 2012/02/02/ 5

10 7140 Bátaszék, Budai u.2. Tel: 74/ részére biztosítjuk, és csak iskolai tanulmányokhoz szükséges anyagot kérünk. Ennek oka: a visszaküldés postaköltségét vállalnunk kell.(ajánlott, tértivevényes küldeményként). Ezt a szolgáltatásunkat továbbra is szeretnénk az igénybe vevık részére ingyenesen biztosítani. Ha nincs szükség eredetiben kapott dokumentumra, akkor lehetıség szerint élünk az elektronikus úton kapott; vagy fénymásolati példányokkal, de ezek csak cikkek, kisebb terjedelmő oldalszámok esetében jelentenek megoldást. Szépirodalmi mővek, cd-k kérésekor a megyei könyvtár szolgáltatásait véve igénybe, és a postaköltséget kikerülve, ismerısökkel hozzuk-visszük a könyveket, cd-ket. Könyvtárközi kérések: küldött kérés: kapott dokumentum eredetiben: kapott dokumentum nyomtatott formában: kapott dokumentum elektronikus formában: összesen: Hátrányos helyzető olvasóink igényeinek kielégítése tılünk is megnövekedett figyelmet igényel. Településünkön a vakok és gyengén látók részére öregbetős könyveket; hangos könyveket vásároltunk. Sajnos ezen a területen a korábbi évhez hasonlóan a kereslet meghaladja a kínálatot. A könyvtárépület nincs akadály mentesítve. A kisebbségi könyvtári ellátás fıként német nyelvő letéti, ill. saját állományú irodalommal biztosított. Folyamatosan fejlesszük a roma irodalmat is. 7. Forgalmi adataink Felnıtt részleg: 2011-ben 403 beiratkozott olvasónk volt. internet használó: fénymásolás távhasználat kölcsönzık száma: összes látogató száma: nyomtatott audiovizuális elektronikus újság: Összesen: dokumentum: dokumentum: dokumentum: Referensz kérdés:81 A 403 olvasó 3160 kölcsönzés alkalmával összesen dokumentumot kölcsönzött. Gyermek részleg: 2011-ben 286 beiratkozott olvasónk volt. 2012/02/02/ 6

11 7140 Bátaszék, Budai u.2. Tel: 74/ kölcsönzık száma: kölcsönzött dokumentumok száma: helyben használt dokumentum: referensz kérdés: összes látogatók száma: könyvtári óra; foglalkozások kiállítás megtekintése filmvetítés összesen: alkalommal 1596 fı (foglalkozásonként átlag 16 fı) A 286 olvasó 1741 kölcsönzés alkalmával összesen 3982 dokumentumot kölcsönzött. Felnıtt részleg: 2007: 423 fı 2008: 373 fı 2009: 366 fı 2010: 368 fı 2011: 403 fı Gyermek részleg: 2007: 227 fı 2008: 198 fı 2009: 202 fı 2010: 316 fı 2011: 286 fı Tájékoztatásul közöljük: 2009 évtıl a felnıtt részlegben csak azok az olvasók lettek beírva, akik a beiratkozási díjat kifizették; a könyvtárat ténylegesen használták. A gyermekrészlegben jelenleg visszaesés mutatkozik. Kiszámíthatatlan folyamat. Nagy mértékben befolyásolják: iskolai körülmények, családi háttér. Az adatok tükrében némi javulás mutatkozik. Munkánk eredményességét visszaigazolja az intézmény látogatottsága. Az a használói réteg, akik iskolai tanulmányaik miatt keresnek fel bennünket, náluk késıbb már belsı igényként jelenik meg a könyvtár állandó használata. A legfontosabb azonban a neveltetés; az igény az olvasásra. A könyvárak nagymértékő emelése kevesek számára teszi lehetıvé a könyvek saját tulajdonba történı megvásárlását: a könyvtárak által biztosított kölcsönzés a lehetséges megoldás. Gyermekek esetében állandóan felhívjuk a figyelmet a törvény által biztosított lehetıségre: 16 éves korukig ingyenes a könyvtári tagság! Sokat köszönhetünk az országos propagandának is. Minden októberben az İszi Könyvtári Napok keretében más-más olvasói réteget, korosztályt szólítunk meg. Intézményünk is a programsorozat állandó résztvevıje, saját ötleteivel. 2012/02/02/ 7

12 7140 Bátaszék, Budai u.2. Tel: 74/ Legaktívabb olvasóink a gyermekek és a nyugdíjasok. Nagy örömünkre szolgál, hogy a fiatal szülık babakorú gyermekeikkel rendszeres használói könyvtárunknak. A gyermekek számára ez a korai ismerkedés könyvekkel és a könyves környezettel olyan folyamatokat indít el, melynek eredménye egy olyan generáció felnövekedése, akiknek természetes lesz a könyvtár használata. Statisztikánk szerint kezd visszatérni a középkorú férfilakosság, mint aktív használói réteg ben sem emeltük beiratkozási díjainkat; illetve szolgáltatásaink díját. Megfontolás tárgya, a beiratkozási díj emelése, mely már sok éve nem emelkedett. Tudjuk, hogy nálunk is vannak esetek, amikor nem tudunk maradéktalanul eleget tenni a felénk érkezı kéréseknek, de igyekszünk tudásunk legjavát adni. Munkaidınkben, mely nem azonos a könyvtár nyitva tartási idejével kiszolgálunk minden betérı olvasót, és azokat is, akiknek valamiféle információra, segítségre van szükségük. 8. Rendezvényeink Mint kisvárosi közmővelıdési intézmény, az épület központi fekvésénél, nyitva tartási idejénél fogva a mindennapi életben egyre több feladatunk adódik, melynek nagy örömmel teszünk eleget. Fontos számunkra, hogy ne csak hagyományos rendezvényeinket tartsuk meg, de megpróbálunk elébe menni az igényeknek! Saját rendezvényeink a könyv, kultúra körül összpontosulnak. Mini Galéria A kilencedik éve tartó kiállítás sorozat nagy sikernek örvend. Látogatottságát annak köszönheti, hogy amatır és hivatásos alkotók, különleges hobbik és győjtık is képviseltetik magukat. A környezı településeken is tudnak az általunk biztosított lehetıségrıl, így reméljük még évekig folyamatos lesz a rendelkezésünkre álló kiállítási anyaggal való ellátottság. Vendégkönyvet vezetünk, és minden kiállítás végén köszönetképpen fénymásolatban átadjuk a kiállító részére. 8.1A Mini Galéria évi kiállításai január: Pirisáné Nagy Katalin és Kovács Orsolya kiállítása a népmővészet jegyében február: Ettig Anita játékmackói március: Tematikus Hetek(cigányok, felvidékiek, svábok, székelyek) TÁMOP rendezvény április: Bonyhádi szakiskolások bemutatója május: Székely Lázár kiállítása 2012/02/02/ 8

13 7140 Bátaszék, Budai u.2. Tel: 74/ június: Göblné Deli Ildikó horgolásai 8.2 A könyvtár egyéb rendezvényei: INTERNET FIESTA július: Horváth Istvánné foltvarró munkái augusztus: A Szabó testvérek rajzai szeptember: Székely Mária kézimunkái október: Hermesz Anikó kerámiái november: a Varrókör kiállítása december: Ettig Anita mézeskalácsai Költészet Napja: Molnár Réka és a versmondók tisztelgése Schmidtné Izsák Irén emléke elıtt, Baranyi Ferenc költészetével. A Tolna-Art Megyei Mővészeti Oldalak és a könyvtár közös szervezésében Szabó Dezsı könyvének bemutatója. Közremőködött: Lovas Csilla, Rühl Gizella, Samu Attila. Húsvéti ajándékkészítés Májusban Zug-Udvar néven megnyílt a könyvtár bolhapiaca. Gyermeknap. Ünnepi Könyvhét 2011: vendég Samu Attila Jonatán levelezıs verseny eredményhirdetése. TÁMOP rendezvény A Varrókör adományozása Bátaszék Város Önkormányzatának: Bátaszéki templom gobelinje. Besigheim játszótér TÁMOP rendezvény Jonatán levelezıs verseny TÁMOP rendezvény 2012/02/02/ 9

14 7140 Bátaszék, Budai u.2. Tel: 74/ Népmese Napja Benedek Elek tiszteletére İszi Könyvtári Napok október 3-október 9. - okt. 3: Család és hagyomány - okt. 4: A Varrókör és családjuk - okt. 5: Kötelezı olvasmányok szülıi szemmel - okt. 6: Mesél a könyvtár: óvodások ismeretszerzı látogatása - okt. 7: Ezt tanultam: ismereteim a számítógéprıl(beszélgetés az önkéntes munka tapasztalatairól és lehetıségeirıl.) - okt. 8: Meselánc: közös meseírás - okt. 9: Könyves Vasárnap: Együtt játékkal a tudásért. Megbocsátás Hete Könyvtárunk is részt vett a népszámlálás lebonyolításában. Faültetés a évben született babáknak. TÁMOP rendezvény Hagyományos zenés Mikulásváró ünnepség. TÁMOP rendezvény Zene: Tanner Vilmos Valamint egyéb érdekességek munkánk során: Iskolai dokumentumok szkennelése, majd ban való továbbítása fıiskolára való jelentkezéshez. Fejlıdéslélektan c. könyvbıl egy fejezet szkennelése, majd továbbítása a kérı fél részére. Bátaszék: kisváros... c. könyv utánvétes feladása vidékre, több alkalommal. Könyvek interneten való rendelése vásárlás céljából olvasóink részére. Átutazóban lévı kamionsofır fogadására kért bennünket a saját címünkre: munkáltatója küldött hivatalos dokumentumokat, melyeket aztán kinyomtattunk. Segítettünk regisztrálni a lottó honlapján, a könyvtárhasználó számhúzó szeretett volna lenni. Legérdekesebb : közel 90 esztendıs bácsi, aki vidéken él, de Bátaszéken született, és pár éves kora után elköltözött szüleivel, segítséget kért. Szerette volna tudni, melyik házban élt gyermekként, de csak számra (421) emlékezett. Sikerült segíteni, bár némi leleményességre és kutatásra szükség volt. Sajnos arról nincs tudomásunk, hogy az idıs urat azóta családja elhozta-e Bátaszékre!? 9. Szabadidıs tevékenységő csoportjaink 2012/02/02/ 10

15 7140 Bátaszék, Budai u.2. Tel: 74/ Könyvtárunkban minden kedden tartja foglalkozásait a Varrókör. A csoport tagjai saját programokkal dolgoznak. Nem csak a kézimunka különbözı mőfajainak mővelését tartják szem elıtt, hanem aktív tagjai könyvtárunknak, rendszeresen olvasnak, a rendezvényeket több-kevesebb rendszerességgel látogatják. A Könyvbarátok Klubja minden hónap második péntekjén tartja összejövetelét. Tagjai állandó rendszerességgel látogatják programjainkat, és számos esetben rendezünk közös programot. A Jonatán levelezıs verseny résztvevıi nem állandó látogatóink, együtt csak egy évben egyszer, az eredményhirdetéskor vannak. A Bátaszéki Nagycsaládosok Egyesülete minden hónap elsı péntekjén intézményünkben tartja esedékes taggyőlését. 10. Gazdálkodás 2011 évben Ft-ból gazdálkodott az intézmény. Szolgáltatásaink egy részét, megfelelve a törvényi elıírásoknak, alacsony térítési díjjal; más részét pedig térítésmentesen biztosítjuk olvasóink részére. Ebbıl következıen nem számolhatunk jelentıs bevételre. Szolgáltatásból származó bevételünk Ft volt.(beiratkozási díj; fénymásolás; internet használat; DVD kölcsönzés, selejtezett könyvek eladása). Pályázati bevételeink: -könyvtári érdekeltségnövelı támogatás: Ft - IGYUK Szekszárd; İszi Könyvtári Napok támogatása: Ft értékben könyvek. Alkalmazotti létszámunk: - Két fı könyvtáros: egy fı könyvtáros vezetıi és gyermek könyvtárosi feladatokkal; egy fı könyvtárosi feladatokkal, aki jelenleg fıiskolai tanulmányait folytatja. - egy fı kommunikációs szervezı könyvtáros munkakörben. A munkatárs Bátaszék Város Önkormányzat PÉCS2010-Európa Kulturális Fıvárosa Új munkahelyek a sikerért regionális munkaerı-piaci program c. pályázat keretében dolgozik könyvtárunkban, mint feladat ellátási helyen. Jelen munkakör február 28-i határidıvel lejár. A kommunikációs szervezı személyében az ısz folyamán változás állt be, de sikerült zökkenımentesen átadni a feladatokat a helyére kerülı kolléganınek. Munkánk elvégzésében nagy segítségünkre volt egy fı közhasznú munkás, aki rövid, de annál tartalmasabb idıszakot töltött velünk. Jelenléte a mindennapi munkában fontos volt. 2012évben is segítségünkre lenne, ha intézményünk alkalmazhatna közhasznú foglalkoztatottat. - A takarítási feladatokat egy, a Bát-Kom 2004 Kft-nél alkalmazott takarító látja el napi 4 órában. - Évek óta jelent problémát egy rendszergazda; illetve egy olyan munkatárs állandó jelenléte, aki a 2012/02/02/ 11

16 7140 Bátaszék, Budai u.2. Tel: 74/ rendezvények lebonyolításakor technikai segítséget nyújt. Elkerülhetıvé válnának az olykor elıforduló hibák évi elképzeléseink, feladatok évben is fı feladatunk az intézmény mőködtetése; az olvasók igényeinek maradéktalan kielégítése A TÁMOP pályázat sikeres lebonyolítása, melyben nem csak rendezvények, de szakmai továbbképzés is szerepel. Szakmai továbbképzésre szánt összeg saját pályázatunkban Ft értékben szerepel. Ez az összeg átcsoportosításra került, mert a betervezett Minıségmenedzsment a könyvtárban, I-IV. modul költségeit a tanfolyamot tartó Katona József Könyvtár Kecskemét saját pályázati pénzébıl állta. Biztosította egyben a tanfolyam egyéb, járulékos költségeit: szállás, étkezés, utazás. Az elvégzett modulok esszé írásával végzıdtek. Az esszékérdések választásakor az intézményvezetı olyan kérdést választott, melyek feldolgozása az intézmény számára fontos! Lásd: II. sz. melléklet: Hátrányos helyzető olvasóink az olvasószolgálat munkájában. III. sz melléklet: A Keresztély Gyula állománymenedzselése IV. sz. melléklet: A költségvetés elemzése az elmúlt 5 év adatai alapján. Megjegyzés: a IV. modul esszékérdése kidolgozás alatt áll, témája: a Minıségi Kézikönyv 11.3 Figyelemmel kísérjük a pályázati lehetıségeket; hogy lehetıség szerint kihasználjuk azokat. Pályázatok esetében azonban megfontolás tárgyát kell képezze, hogy milyen lehetıségeket tudunk érvényesíteni. Sikerül-e adott estben konzorciumi partnert találnunk, ki vállalja a konzorcium vezetését, ki írja a pályázatot? Sikertelen pályázat esetében elbírja-e a költségvetésünk a kifizetendı díjat? Megannyi kérdés, amire gondos mérlegelés után adható válasz. Ugyanakkor azt is tudjuk: a pályázás az egyetlen járható út Állandó programjaink idén is megrendezésre kerülnek. (Lásd I. számú melléklet: rendezvénynaptár 2012) 11.5 Ismét jelentkezünk a Jonatán levelezıs versenyre Megrendezésre kerül immár 4. alkalommal a Besigheim játszótér egész napos programja. Megrendezésre kerül immár 2. alkalommal a Faültetés a babáknak Kiemelt feladatként keressük annak lehetıségét, hogy régi, patinás épületünk ne csak belsı terében, 2012/02/02/ 12

17 7140 Bátaszék, Budai u.2. Tel: 74/ hanem külsı megjelenésében is méltó legyen a városközpontban elfoglalt helyéhez, szerepéhez. Sajnos az épület egyre romló külsı állaga intézkedést igényel. A forrás keresése még elıttünk álló feladat. Munkánk hangsúlyos része az olvasókkal való figyelmes, érdeklıdı törıdés. A város intézményrendszerében elfoglalt helyünk arra késztet bennünket, hogy segítıkész partnerei legyünk egymásnak. Korrekt és fegyelmezett munkavégzéssel biztosítjuk intézményünk megítélését. Továbbra is nagy gondot fordítunk az állomány alakítására. Jövıképünk tudatos elképzeléseken alapul, a szakmai trendek ismeretében. Stratégiát kell kialakítani: honnan hová akarunk eljutni!? Küldetésként olyan szerepvállalás jelenik meg, amit a könyvtár a környezete számára felajánl: - a megváltozott használói igények követése és kielégítése; - partneri kapcsolatok erısítése - foglalkozások, programok ajánlása, legyünk képesek újdonságokat kitalálni, bevezetni; - szakmai továbbképzéseink folyamatosak legyenek; - érdeklıdés fenntartása. A kialakult és megváltozott társadalmi, politikai és gazdasági körülményeket nem minısítve, hanem tényként tudomásul véve azokat, minden meglévı eszközzel jövıképünket szolgáljuk: a város, a kistérség korszerő körülmények között mőködı információs és kulturális központjaként dolgozni! Bátaszék, január 30. Sági Lajosné könyvtárvezetı 2012/02/02/ 13

18 I. számú melléklet: Mini Galéria és egyéb rendezvények: január: február: március: április: május: június: július: augusztus: szeptember: október: november: december: Sipos Gábor fafaragásai és egyéb munkái Szabó Jánosné zsinóros üvegek és egyéb dísztárgyak Tanner Vilmos : hangszeres hangulat TÁMOP rendezvény Liszt Ferenc vándorkiállítás Internet Fiesta húsvéti ajándékkészítés Játékállatok: kisiskolások győjtése Költészet Napja Géza-napi kiárusítás Lovas Csilla viselettörténeti elıadása Óvodatörténeti kiállítás Zádor Jenı emléknap Péter Katalin táskakiállítása Ünnepi Könyvhét Jonatán levelezıs verseny eredményhirdetése Székely testvérek kiállítása Pince-túra: avagy selejtez az olvasó Gyermekrajzok Iskolakezdés: börze a Zug-Udvarban Baloghné Fancsik Anna termékei Besigheim játszótér Csonkáné Czompó Erzsébet gyöngymunkái İszi Könyvtári Napok Könyves Vasárnap Keresztély Gyula emléknap Varrókör kiállítása Faültetés Emléktáblák Napja Ettig Anita marcipán figurái Mikulás ünnepség Minden szombaton, egész esztendıben, idıjárástól és igénytıl függıen biztosítjuk a Zug-Udvar mőködését. Mivel intézményünk szombatonként nyitva tart, így külsıs segítséget igénybe véve üzemeltetjük a bolhapiacot! Az İ felügyelete alá tartozik a piac nyitása, zárása. Az íratlan szabályok betartatása, és az asztalok ırzése. Asztalokat (10 db) a Bát-Kom 2004 Kft biztosít számunkra. Tapasztalatunk az, hogy szükség van erre a lehetıségre, mert sokaknak biztosít egy kis plusz megélhetést.

19 7140 Bátaszék, Budai u. 2. Szolgáltatásfejlesztés a bátaszéki Keresztély Gyula ban/esszé Készítette : Sági Lajosné 1 Hátrányos helyzető olvasóink az olvasószolgálat munkájában A Keresztély Gyula középfokú ellátást biztosító, általános győjtıkörő, nyilvános önkormányzati könyvtár. A könyvtár potenciális használói köre a város és a városkörnyék lakosságából tevıdik össze. A könyvtár használói részére hozzáférést biztosít az általa nyújtott szolgáltatásokhoz, a birtokában lévı információhordozókhoz és azok használatához. Az ODR (Országos Dokumentumellátó Rendszer) igénybevételével lehetıség van a könyvtárak országos adatbázisának használatára, mely rendszerben, mint a szolgáltatást igénybe vevık jelenünk meg. Célunk a minél igényesebb és szélesebb körő szolgáltatások nyújtása. A könyvtári munkánk során használt dokumentumaink, mint a küldetésnyilatkozat, és a stratégiai terv meghatározza mindennapi feladatainkat. Szolgáltatást nyújtunk- technikai és személyi feltételeinket, mint adottságot felhasználva igyekszünk tevékenységünket magas színvonalon biztosítani. Intézményünk nem rendelkezik minıségbiztosítással. Ismerve azonban a könyvtári munkával szemben is egyre inkább felmerülı igényeket; elvárásokat; igyekszünk megfelelni a trendeknek. A trendek, változások magas szinten mozognak, követésük állandó figyelemmel kísérést és napra készséget jelent. Követni kell a kialakuló változásokat, s a felmerülı igényeknek tudni kell megfelelni. A változásokat menedzselni, vagyis irányítani kell. A változások a mindennapi könyvtári munka során is jelen vannak. Jelent ez belsı és külsı változásokat egyaránt. Belsı változásként jelenik meg az intézmény személyi, technikai feltételeinek alakulása, a felmerülı többlet feladatok. Külsı változásként az olvasói réteg alakulása, igényei felénk, mint szolgáltató felé. I. A Keresztély Gyula szolgáltatásai I/1 Alaptevékenységünk: - győjtemény helyi igényeknek megfelelı folyamatos fejlesztése, feltárása és megırzése - a győjtemény gondozása és rendelkezésre bocsátása - tájékoztatás nyújtása a könyvtár és dokumentumainak szolgáltatásairól - más könyvtárak szolgáltatásai és dokumentumai elérhetıségének biztosítása - részt veszünk a könyvtárak közötti dokumentum és információ cserében - a fenntartó által meghatározott városi ünnepek megvalósításához szükséges irodalom szolgáltatása - általános feladatként jelenik meg az állomány gondozása és megırzése; - az állomány állagának folyamatos ápolása; - a könyvtárhasználati feltételek betartatása; rugalmasan kezelve az internet és a számítógép használat feltételeit -naprakész nyilván tartás

20 7140 Bátaszék, Budai u. 2. II: Szolgáltatásaink: - kölcsönzés/könyv, folyóirat, diafilm, DVD, hangos könyv, hanglemez, videokazetta - tájékoztatás - ODR - teleházi funkciók/fénymásolás, nyomtatás, internet, faxolás - intézményi oktatás segítése foglalkozások, tanórák tartásával - szabadidıs programok szervezése/ Besigheim játszótér; faültetés: városi szinten - rendezvények tartása/ Mini Galéria; Internet Fiesta; húsvéti ajándékkészítés; Költészet Napja; író-olvasótalálkozó; gyermeknap; Ünnepi Könyvhét; Népmese Napja; İszi Könyvtári Napok; Mikulásváró ünnepség, Könyvbarátok klubja; Varrókör; Nagycsaládosok programjai Jonatán Elsı Országos Könyvmolyképzı levelezıs verseny. Bemutatva könyvtárunk életét, az általa nyújtott szolgáltatásokat visszatükrözıdik benne küldetésnyilatkozatunk lényege, melynek szellemében dolgozunk. Küldetésnyilatkozatunk megfogalmazza az alábbiakat. A településen és a kistérségben élık információval, dokumentummal való ellátása, az információhoz való szabad hozzáférés biztosítása. Esélyegyenlıség megteremtése. Alapvetı célok: - a szabadidı hasznos, kulturált eltöltésének segítése - az olvasói igények kielégítése - iskolai oktatás segítése - egyesületek, civil szervezetek munkájának támogatása - az országos könyvtári informatikai rendszer szolgáltatásainak biztosítása - helyismereti és helytörténeti munka segítése. Kulcsfontosságú területek: - dokumentum ellátás biztosítása, gyarapítása, feltárása - könyvtárközi kölcsönzés szerepe - a könyvtári mőködés alapdokumentumainak folyamatos frissítése - a meglévı infrastruktúra (berendezés, épület) karbantartása, bıvítése - a szolgáltatásokhoz szükséges technikai, személyi feltételek biztosítása - a megváltozott könyvtárhasználói igények kielégítéséhez szükséges képzés, továbbképzés biztosítása a dolgozók részére. Könyvtárunk évben konzorciumi megállapodás keretében Bonyhád könyvtárával együttesen pályázatot nyújtott be eszközbeszerzésre. A TIOP / kódszámú pályázati kiírásra a könyvtárban Bonyhád és Bátaszék könyvtárainak összefogása a minıségi könyvtári szolgáltatások kialakítására címmel nyújtottunk be pályázatot, melyet az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelı Igazgatósága támogatásra alkalmasnak minısített. A pályázat célja volt, hogy erısítse a könyvtárak oktatási-képzési szerepét a könyvtárak együttmőködésén alapuló korszerő IKT infrastruktúrafejlesztéssel. A közoktatás támogatása érdekében megteremtse az infrastrukturális feltételeket a könyvtárak együttmőködésén alapuló szolgáltatások fejlesztéséhez, a könyvtárakban ırzött dokumentumokhoz és információvagyonhoz történı, helytıl független, egyenlı esélyő hozzáféréshez. A pályázat tartalma: - az online könyvtári szolgáltatások kialakításához és/vagy igénybe vételéhez szükséges hardver eszközök beszerzése. 2

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete A HELYI KÖZMŐVELİDÉSRİL Nyirád 1999. 1 Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör.

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

Békés Városi Könyvtár Békés, Széchenyi tér 4. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Békés Városi Könyvtár Békés, Széchenyi tér 4. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Békés Városi Könyvtár Békés, Széchenyi tér 4. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1./ A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) célja, hogy rögzítse

Részletesebben

- átfogó cél: munkaerı-piaci aktivitás növelése a humán erıforrás minıségének, foglalkoztathatóságának javításán keresztül

- átfogó cél: munkaerı-piaci aktivitás növelése a humán erıforrás minıségének, foglalkoztathatóságának javításán keresztül TÁMOP Társadalmi Megújulás Operatív Program - a munkaerıpiac kínálati oldalára irányuló intézkedések, az emberi erıforrások fejlesztése - átfogó cél: munkaerı-piaci aktivitás növelése a humán erıforrás

Részletesebben

Kérdıív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez

Kérdıív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez Kérdıív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez A yvtár elérhetıségei A fenntartó Létszám-adatok képzés Intézménytípus Az intézmény elérhetıségei jellege 1. Azonosító 2. neve 2.1. OM azonosítója

Részletesebben

A Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár stratégiai terve a 2008-2013 közötti idıszakra

A Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár stratégiai terve a 2008-2013 közötti idıszakra A Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár stratégiai terve a 2008-2013 közötti idıszakra A szigetvári Városi Könyvtárnak, mint 56 éves története során oly sokszor 2008-tıl is új társadalmi kihívásokkal

Részletesebben

Páty Község Önkormányzatának 37/2008. (XII. 08.) rendelete a közmővelıdés helyi feladatairól

Páty Község Önkormányzatának 37/2008. (XII. 08.) rendelete a közmővelıdés helyi feladatairól Páty Község Önkormányzatának 37/2008. (XII. 08.) rendelete a közmővelıdés helyi feladatairól Páty Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1

Részletesebben

MÉLYKÚT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2007.(II.14.) rendelete 1 a helyi közmővelıdésrıl.

MÉLYKÚT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2007.(II.14.) rendelete 1 a helyi közmővelıdésrıl. MÉLYKÚT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2007.(II.14.) rendelete 1 a helyi közmővelıdésrıl. Mélykút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító okiratának módosításáról Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító

Részletesebben

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja Könyvtár-népszerűsítő munka a Pest Megyei Könyvtárban, Szentendrén A könyvtár szerepe a változó társadalomban Információk, dokumentumok gyűjtése feltárása

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 32/2017.

Az előterjesztés száma: 32/2017. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. Az előterjesztés száma: 32/2017. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2017. február 28. napján

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT FÁBIÁNSEBESTYÉN ÁRPÁDHALOM NAGYTİKE KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT MŐVELİDÉSI HÁZ FÁBIÁNSEBESTYÉN SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2006. 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Babits Mihály Kulturális Központ alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a megyei önkormányzat közmővelıdési szakmai tanácsadási és

Részletesebben

LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól.

LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól. LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól. I. A község általános jellemzıi körülményei LAD község az ország dél-nyugati

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3499/2012. Sorszám: 6. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 13.

Részletesebben

DEVECSERI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŐVELİDÉSI HÁZ KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

DEVECSERI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŐVELİDÉSI HÁZ KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT DEVECSERI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŐVELİDÉSI HÁZ KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. szeptember 1-jétıl Tartalomjegyzék: 1. Általános szabályok 2. Fogadótér 3. Gyermek- és ifjúsági részleg 4. Felnıtt

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete. 14/2000.(XI. 15.) számú. rendelete. a nagyközségi önkormányzat közmővelıdési feladatairól

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete. 14/2000.(XI. 15.) számú. rendelete. a nagyközségi önkormányzat közmővelıdési feladatairól Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 14/2000.(XI. 15.) számú rendelete a nagyközségi önkormányzat közmővelıdési feladatairól I. A nagyközség általános jellemzıi, körülményei Kadarkút nagyközség

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e a közmővelıdési tevékenység helyi feladatairól és támogatásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 72. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat A fogyatékos emberek egyenlı esélyő hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban program keretében pályázat benyújtására E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

Belsı ellenırzési jelentés

Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata Belsı Ellenırzés 8130 Enying Kossuth u. 26. Tel/fax: 22/372-002 Iktatószám: Ellenırzés száma: 9/2010 Azonosító: 9-3/2010 Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

melyet Devecser Város Önkormányzatának Képviselıtestülete

melyet Devecser Város Önkormányzatának Képviselıtestülete DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİTESTÜLETE 8461. Devecser, Petıfi tér 1.Tel: 512-730 Devecser Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megállapítja az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma 2009. október 16. Szerencs, Rákóczi-vár Lovagterme A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A költségvetési szerv: 1. Neve: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár. 2. Idegen neve: - 3. Rövid neve: Bródy Sándor Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. A költségvetési szerv: 1. Neve: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár. 2. Idegen neve: - 3. Rövid neve: Bródy Sándor Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szerv: 1. Neve: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2. Idegen neve: - 3. Rövid neve: Bródy Sándor Könyvtár 4. Székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos út 16. 5. Az intézmény

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: jegyzo@sarospatak.hu Elıterjesztés a - a képviselı- testületnek - az óvodai körzethatárok módosításáról

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Legfontosabb tudnivalók A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve elfogadja és betartja. A könyvtárat használhatja

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Békés Városi Könyvtár 1. sz. melléklet KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 2006 A Békés Városi Könyvtár nyilvános közmővelıdési könyvtár, amelynek szolgáltatásait minden magyar állampolgár igénybe veheti, az

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

./.. (...) 10/1999. (III.31.)

./.. (...) 10/1999. (III.31.) SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK./.. (...) számú rendelete a helyi közmővelıdés szabályozására címő a 10/1999. (III.31.) számú rendelet módosításáról Sárospatak Város Képviselı-testülete a muzeális

Részletesebben

Rövid összefoglalás a projektrıl:

Rövid összefoglalás a projektrıl: Rövid összefoglalás a projektrıl: B.-A.-Z. megye könyvtárainak konzorciumban megvalósuló fejlesztése, melynek eredményeként bıvülnek a szolgáltatások és széles kör számára elérhetıvé válnak. Egységes,

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

2./ Rendezvények biztosításában való részvétel: ( A teljesség igénye nélkül )

2./ Rendezvények biztosításában való részvétel: ( A teljesség igénye nélkül ) Sárospataki Polgárır Egyesület 2012. évi beszámolója Egyesületünk 2004. június 4-én alakult. Taglétszámunk 31 fı. A 31 fıbıl 15 fı alapító tag. Megalakulásunk óta nagyon sok energiát fordítottunk arra,

Részletesebben

2010. december 23. napján tartandó. Lukács Károly Városi Könyvtár szakmai beszámolója

2010. december 23. napján tartandó. Lukács Károly Városi Könyvtár szakmai beszámolója Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (85) 550-333 Ügyiratszám: 70-12/2010. Sorszám: 11 E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 2010.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. Dr. Kovács Beáta jegyzı

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. Dr. Kovács Beáta jegyzı ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testületének Elıterjesztı: Dr. Kovács Beáta jegyzı Tárgy: Szabályzat az országos és helyi választási valamint politikai rendezvények sándorfalvi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2012. Elıkészítı: Ján Krisztina ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2012. július 26-i ülésére Tárgy: Pályázatok

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 30/2003. (XI.27.) K.r.sz. rendelete. (módosította és szövegét egységes szerkezetbe foglalta a 13/2005. (VII.1.) K.r.sz.

Fejér Megye Közgyőlése 30/2003. (XI.27.) K.r.sz. rendelete. (módosította és szövegét egységes szerkezetbe foglalta a 13/2005. (VII.1.) K.r.sz. Fejér Megye Közgyőlése 30/2003. (XI.27.) K.r.sz. rendelete a közmővelıdési szakmai tanácsadásról és szolgáltatásokról (módosította és szövegét egységes szerkezetbe foglalta a 13/2005. (VII.1.) K.r.sz.)

Részletesebben

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók Pályázati felhívás Az intézményi tanácsadás folyamatára történı felkészítés- hátrányos helyzető gyermekek integrált oktatása, együttnevelése szakterület, illetve Integrációs tanácsadók felkészítése az

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Kedves Könyvtárhasználónk és Látogatónk! Szeretnénk megismerni, hogy könyvtárunk szolgáltatásai mennyire felelnek meg az Ön igényeinek.

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést KINCSKERESİ ÁMK PETİFI SÁNDOR MŐVELİDÉSI HÁZA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

Részletesebben

KUD-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesület. 2083 Solymár, Templom tér 25. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2011. Solymár, 2012. május 20.

KUD-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesület. 2083 Solymár, Templom tér 25. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2011. Solymár, 2012. május 20. KUD-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesület 2083 Solymár, Templom tér 25. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2011. Solymár, 2012. május 20. 1. A szervezet alapadatai: 1. Elnevezés: KUD-A.R.C. Közhasznú

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 226. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a 2011. évi nyári gyermekétkeztetés lebonyolításáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011.

Részletesebben

Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testülete által a február 14-i nyilvános ülésen hozott határozatok

Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testülete által a február 14-i nyilvános ülésen hozott határozatok Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2012. február 14-i nyilvános ülésen hozott határozatok 2/2012. (II. 14.) határozata Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2. A könyvtári szolgáltatások és a használók viszonya... 5. 3. A vizsgálat... 12. 3.1 A könyvtár bemutatása... 12

TARTALOMJEGYZÉK. 2. A könyvtári szolgáltatások és a használók viszonya... 5. 3. A vizsgálat... 12. 3.1 A könyvtár bemutatása... 12 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetı... 3 2. A könyvtári szolgáltatások és a használók viszonya... 5 3. A vizsgálat... 12 3.1 A könyvtár bemutatása... 12 3.1.1 A könyvtár története... 12 3.1.2 A könyvtár jelenlegi

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA:

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

INFORMÁCIÓS ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI REND

INFORMÁCIÓS ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI REND INFORMÁCIÓS ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI REND 1. oldal összesen a(z) 7 oldalból KÉSZÍTETTE : Megyeri Stefánia MÓDOSÍTÁSRA KÖTELEZETT : IGEN/NEM VERZIÓ : 1 ÁLLAPOT : Végleges DOKUMENTUM DÁTUMA : 2009. október 1.

Részletesebben

Az iskolai könyvtár vezetıjének, a könyvtárostanárnak éppen úgy, mint az oktatási intézmény valamennyi dolgozójának éves munkáját tervezni szükséges.

Az iskolai könyvtár vezetıjének, a könyvtárostanárnak éppen úgy, mint az oktatási intézmény valamennyi dolgozójának éves munkáját tervezni szükséges. Munkaterv beszámoló az iskolai könyvtári munkában Az iskolai könyvtár vezetıjének, a nak éppen úgy, mint az oktatási intézmény valamennyi dolgozójának éves munkáját tervezni szükséges. A munkaterv elkészítésének

Részletesebben

Magyar Mezıgazdasági Múzeum Könyvtára

Magyar Mezıgazdasági Múzeum Könyvtára MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM 1146 Budapest, Városliget, Vajdahunyadvár Levélcím: 1367 Bp. 5., Pf. 129. Tel: (36-1) 364-0071 Fax: (36-1) 364-0076 E-mail: foigazgato@mmgm.hu Honlap: www.mmgm.hu Magyar Mezıgazdasági

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

Könyvtári munkafolyamatok

Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Alfolyamatok Részfolyamatok Támogató folyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Vezetési folyamatok Állományalakítás A dokumentum

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására

TÁRGY: Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 255. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására E L İ T E

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhely, 2010. március 20. Az iskolai könyvtárhasználati útmutatója

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 59. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítására az iskolai nyári szünetben E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a salgótarjáni kistérség társadalmi-gazdasági fejlıdésének támogatását a humánerıforrás fejlesztésével

Részletesebben

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építı közösségek Közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címő pályázathoz

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban A könyvtárak fejlesztési lehetőségei a TÁMOP-ban és a TIOP-ban Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztály A könyvtárak fejlesztési lehetőségei az EU támogatási rendszerében (2007-2013) Országos

Részletesebben

Beszámoló. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. 2010. évi szakmai munkájáról

Beszámoló. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. 2010. évi szakmai munkájáról Beszámoló II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár 2010. évi szakmai munkájáról Összeállította: Venyigéné Makrányi Margit igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...3 II. GAZDÁLKODÁS...8 II.1

Részletesebben

KIVONAT. Mely készült Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának április 09-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl.

KIVONAT. Mely készült Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának április 09-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl. április 09-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 15/2009. (IV.09.) CsKTT. 16-5911-1/2009. Tárgy: Közbeszerzési szabályzat módosítása Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa megtárgyalta a Társulás

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NÉPMŐVÉSZETI EGYESÜLET BEMUTATÁSA

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NÉPMŐVÉSZETI EGYESÜLET BEMUTATÁSA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népmővészeti Egyesület 5092 Tiszavárkony, Endre király út 121. Levelezési cím: 5000 Szolnok, Czakó E. u. 3. 1/15. E-mail: kenyeresne@t-online.hu A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok - 2015. december 31. napját követı

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008.

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. Készítette: Takács Béláné admin. ig. h... Igazgató: Tamás Emília, 2008.01.31- TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 41. MELLÉKLET: 3 db TÁRGY: Javaslat a Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a Szociális, Gyermek és Családvédelmi

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Határidı: a döntést követı 5 munkanapon belül Felelıs: Dr. Benkovics Gyula polgármester. Pécel, 2009. április 17. Dr.

Határidı: a döntést követı 5 munkanapon belül Felelıs: Dr. Benkovics Gyula polgármester. Pécel, 2009. április 17. Dr. Iktatószám: SZ/338/4/2009 Tisztelt Képviselı-testület! P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r é tıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB:

Részletesebben

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító: 11866361

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı E L İ T E R J E S Z T É S 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére Tárgy: Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit pénzügyi-ügyintézı Véleményezésre

Részletesebben

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina Osztályvezetı Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

Nyíregyházi Fıiskola Központi Könyvtár és Szakirodalmi Információs Központ

Nyíregyházi Fıiskola Központi Könyvtár és Szakirodalmi Információs Központ Nyíregyházi Fıiskola Központi Könyvtár és Szakirodalmi Információs Központ A Központi Könyvtár és Szakirodalmi Információs Központ a fıiskola A épületének földszintjén helyezkedik el. Három fı részre oszlik:

Részletesebben

Bevezetı, helyzetelemzés

Bevezetı, helyzetelemzés Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2002./VI.26./ számú önkormányzati rendelete a közmővelıdésrıl a módosításáról szóló 16/2007.(IX.26.) és a 12/2009 (VIII.19.) számú rendelettel egységes

Részletesebben