16. számú elıterjesztés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "16. számú elıterjesztés"

Átírás

1 A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 16. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének február 09-én, 14-órakor megtartandó ülésére a közmővelıdési intézmények beszámolója a évben végzett munkájukról, tájékoztató a évi elképzeléseikrıl, feladataikról Elıterjesztı: Riglerné Stang Erika mőv. ház igazgató Sági Lajosné könyvtárigazgató Készítette: Riglerné Stang Erika mőv. ház igazgató Sági Lajosné könyvtárigazgató Törvényességi ellenırzést végezte: Tárgyalja: KOIS Bizottság: Tisztelt Képviselı-testület! A kulturális javak védelmérıl és a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló évi CXL. törvény III. részének és IV. részének, valamint a helyi közmővelıdési feladatok ellátásáról szóló 17/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelet 5. (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelıen beszámolt a Keresztély Gyula Városi Könyvtár vezetıje (1. sz. melléklet), valamint a Petıfi Sándor Mővelıdési Ház igazgatója (2. sz. melléklet). A 2011-es naptári évben is számos kulturális esemény színesítette a város közmővelıdési színterét, errıl tanúskodnak az intézményvezetık beszámolói. A gazdasági világválság a közmővelıdési ágazatban is érezteti hatását, az anyagi lehetıségek beszőkülése szorongatja a közmővelıdési intézmények mőködtetését, a civil szervezetek mozgásterét egyre jobban beszőkíti. A továbbhaladás és a visszafogott fejlıdés biztosítéka, a helyi közmővelıdési szereplık összefogása, a nagyfokú takarékosság és a pályázati lehetıségek észszerő kihasználása.

2 A városi könyvtár többszintő szolgáltatást végez, küldetése így hangzik: A településen és a kistérségben élık információkkal, dokumentumokkal való ellátása, az információhoz való szabad hozzáférés biztosítása. Esélyegyenlıség megteremtése. A könyvtárban biztosítják a hagyományos könyvtári szolgáltatást, a Teleház megszőnését követıen infokommunikációs szolgáltatásokat is nyújtanak: internet használatával, faxolási, szkennelési, fénymásolási, számítógép használati lehetıség biztosításával. A település és a térség lakóinak megteremti az egyenlı hozzáférést, amit misem bizonyít jobban, mint például a népszámlálás idején azok az állampolgárok, akik az elektronikus adatszolgáltatást választották és otthonukban ezt nem tudták megvalósítani, a bátaszéki könyvtárban a számítógépek, és az internet mindenki számára elérhetı volt. A fent említett informatikai berendezési tárgyak használati díja alacsony, és mellette a könyvtárban dolgozók szakszerő, minden problémára fogékony kiszolgálása a nyilvános könyvtár népszerőségét növeli. Komoly erıfeszítések, és sok türelmes munka áll a könyvtári beiratkozottak számadata mögött. Évrıl-évre folyik a küzdelem az olvasók kegyeiért. A világhálón elérhetı gyors és széleskörő információk megszerzésével kell felvennie a versenyt a könyveknek, vagy periodikumoknak, a nyomatatott információknak. Olvasással jutunk a legtöbb információhoz, a tanulás alapja az olvasás, ezért nem mindegy, hogy milyen generációk nınek fel. Gyerekeink, fiataljaink életében milyen szerepet tölt be a könyvolvasás. A bátaszéki városi könyvtárban óriási felelısséggel és hivatásszeretettel végzik az olvasó szolgálati feladatokat, minden korosztály igényeit megpróbálják szem elıtt tartani. Rendezvények, személyi feltételek, gazdálkodás, pályázatok Vannak hagyományokra épülı, évek óta jól mőködı rendezvényei a városi könyvtárnak (MINI Galéria, Gyermeknap, Mikulás a könyvtárban, Játszónap a Besigheim játszótéren), és vannak új kezdeményezései: - Internet Fiesta - Zádor Jenı emléknap - Pince-túra: avagy selejtez az olvasó - Keresztély Gyula emléknap - Faültetés - Emléktáblák Napja Az intézményben dolgozó kettı könyvtáros nem gyızné azt a sok munkát, amit a napi feladatok és a rendezvények szervezése igényel, szoros, jól mőködı kapcsolatot ápolnak a helyi civil szervezetekkel, a Könyvbarátok Klubjával, a Varrókörrel, a Bátaszéki Nagycsaládosok Egyesületével, az eredmény nem marad el, színesebbé, dinamikusabbá válik a város közmővelıdése. A személyi feltételeknél kell megemlíteni a 100 %-os bértámogatást nyújtó három éves idıtartamú Európa Kultúrfıvárosa Pécs2010 munkaerıprogramot Az új munkahelyek a sikerért elnevezéssel, amelynek zárása án esedékes. Az egy fı alkalmazott kiesése minden bizonnyal őrt hagy maga után. A beszámoló megemlíti a rendszergazdai feladatok ellátásának hiányát, ami megoldásra vár. Rendkívül takarékos gazdálkodás folyik a könyvtárban, az állománygyarapítást, a szakemberek továbbképzését igyekeznek minimális költségráfordítással teljesíteni, nem egyszer élelmesen kihasználnak ingyenes képzési lehetıségeket. A szakmai felkészültség gyarapodását bizonyítja, hogy a vezetı Minıségmenedzsment a könyvtárban, I-IV. modul címő képzés esszéit a bátaszéki könyvtárra vonatkozóan készítette el, ezek a munkák az elıterjesztés mellékletét képezik (a beszámoló II., III., IV. számú mellékletei).

3 A bevezetıben már említést tettünk a gazdasági válságról, ami azt eredményezi, hogy meg kell ragadni az elérhetı, megvalósítható pályázatokat. Az akadálymentesítés megteremtése XXI. századi elvárás a mőködı intézményekkel szemben, ez a beruházás is egy megfelelı pályázat segítségével valósítható csak meg. A könyvtár nem profit termelı intézmény, a beszámolóban olvasható, hogy a szolgáltatásból és pályázatokból származó bevételek összesített értéke Ft. Évek óta nem emelkedtek a könyvtári beiratkozás díjai, a minimális emelést fontolóra veszik. Sajnos pénzkérdés a könyvtár épületének állag megóvása, az intézményvezetı, és a fenntartó eddig is jó gazdája volt a terézániumi korból származó épületnek, bizonyára lesz megoldás arra, hogy a városközpontban lévı könyvtár külseje megújuljon. Petıfi Sándor Mővelıdési Ház A helyi mővelıdési ház hatékony mőködésének köszönhetı, hogy pótolni tudják a színház, a mozi, a hangversenyterem hiányát. A mővelıdési házban sokszínő közmővelıdési feladatot látnak el: A közmővelıdési tevékenység átfogja az iskolarendszeren kívüli mővelıdési, képzési, szórakozási, tájékoztatási, közösségi lehetıségeket, azokat szerves kapcsolatba építi a helyi társadalom életével, a kisebbségi, a nemzeti és az egyetemes kultúrával. /Riglerné Stang Erika igazgató szakmai programjából/ A szolgáltatás kiterjed a helyi társadalom kulturális szükségleteire, önmővelésre, önképzésre, igyekszik felismerni az amatır mővészeti ambíciókat, a társas kapcsolatigényeket, amik szakmai tudással és szervezéssel kiegészítve válnak közösségi szórakozássá. Bátaszéken az ünnepi és egyetemes kultúra gondozása példaértékő, generációk nınek fel úgy, hogy átélhetik a közönség sorai között, vagy aktív részvétellel az ünnepi rendezvényt, magukba szívhatják az élményt, milyen magyarnak lenni, magyar népzenét, magyar verset hallgatni. Igen szerény anyagi lehetıségek állnak rendelkezésre, az intézményvezetı rendkívül takarékos beosztással mőködteti a közmővelıdés fontos színterét. Az életben maradás, a kultúra megırzésének egyik alapeleme a hagyományok felkutatása, és az élı hagyományok megırzése, ezt az alapelvet a mővelıdési ház igazgatója egy percig sem veszti szem elıl. Az amatır színjátszás hagyományápolása a helyi szakemberek összefogásával történik, tevékenységük széles körben elismert. A helyi színjátszók produkcióikkal megmozgatják, és szórakoztatják a település apraját és nagyját, ugyanakkor közösség építı és érték közvetítı szerepük felbecsülhetetlen. A bátaszéki civil szervezetek (tánccsoportok, nyugdíjasok, mazsorettek), az amatır színjátszók, a zeneiskolások, a gimnazisták, a Gondozási Központ kedvelt helyszíne a mővelıdési ház, egész évben élettel töltik meg az intézményt. Jó kezdeményezés a szabóvarró tanfolyam indítása. A bátaszéki Tájház muzeális intézmény, ahol állandó régészeti valamint állandó és idıszaki néprajzi kiállítás várja az érdeklıdıket. A Tájház élıbbé tételén dolgoznak a közmővelıdési szakemberek, az állandó kiállítások tárlatvezetése mellett a közösségi helyiségek és az

4 udvar adottságainak számbavételével próbálnak ideszervezni programokat. Takarékossági szempontok miatt a főtési idıszakban ezt a törekvést nem valósíthatják meg. A Tájház mőemlékvédelmi épület felújítását sikeres Leader-pályázattól remélik. A pályázatok folyamatos figyelemmel kísérését tervezik, a közmővelıdési színtér helyi adottságainak ismeretében az egyik legfontosabb célkitőzés a mővelıdési ház bıvítéssel együtt járó korszerősítése, olyan színházterem kialakítása, amely méltó körülményeket teremt a színházi elıadásoknak, és lehetıvé teszi táncfesztiválok, kórusfesztiválok, hangversenyek, konferenciák megrendezését. Addig is, amíg a régóta dédelgetett bıvítési elképzelések realizálódnak, a jelen valóságában tervezik a nagyrendezvényeket, év sem szőkölködik jubileumokban, és színes programokban. H a t á r o z a t i j a v a s l a t a helyi közmővelıdési intézmények évi tevékenységének beszámolójáról, valamint a évi elképzeléseikrıl Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi közmővelıdési feladatok ellátásáról szóló 17/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelet 5. (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra figyelemmel, a Keresztély Gyula és a Petıfi Sándor Mővelıdési Ház beszámolóját a évi tevékenységükrıl valamint a évi tervükrıl, elfogadja. A képviselı-testület továbbra is arra kéri a közmővelıdési intézményvezetıket, hogy a évre tervezett feladatok végrehajtását folyamatosan szervezze meg, szem elıtt tartva a takarékosságot, valamint a Közmővelıdési Stratégiában foglaltakat. Határidı: február 28. ill. folyamatos Felelıs: Skoda Ferenc jegyzı Határozatról értesül: közmővelıdési intézményvezetık oktatási-kulturális referens irattár

5 7140 Bátaszék, Budai u.2. Tel: 74/ Beszámoló a Keresztély Gyula 2011-ben végzett munkájáról Gyerekszáj olvassunk képeket.....valami türögetıs könyvet... ez nem jó, ebben sok mondat van.. könyv: amiben nem mozog a kép Tisztelt Képviselı Testület! A Keresztély Gyula középfokú ellátást biztosító, általános győjtıkörő, nyilvános önkormányzati könyvtár. A könyvtár használói köre a város és a városkörnyék lakosságából tevıdik össze. A könyvtár használói részére hozzáférést biztosít az általa nyújtott szolgáltatásokhoz, a birtokában lévı információhordozókhoz és azok használatához. Az ODR (Országos Dokumentumellátó Rendszer) igénybevételével lehetıség van a könyvtárak országos adatbázisának használatára, mely rendszerben, mint szolgáltatást igénybe vevık jelenünk meg. Célunk a minél igényesebb és szélesebb körő szolgáltatások nyújtása. Felvetıdik a kérdés: divat és/vagy szükséglet a könyvtárhasználat!? Megfogalmazódik a válasz: még nem divat ma nálunk könyvtárba járni, de szükséglet. Szükséglet, mert a könyvárak olyan magasak, hogy beszerzésük saját igény kielégítésére egyre nehezebb. Változások mennek végbe, melyek elfogadása, kezelése és elınnyé formálása feladatává válik a könyvtáraknak, így a mi intézményünknek is. Mindennapi tevékenységünk több szinten jelenik meg. Biztosítjuk használóink számára hagyományos értelemben vett könyvtári szolgáltatásainkat, de ezen túllépve feladatként jelenik meg a kor követelményeinek, igényeinek való megfelelés. Internet használat, szkennelés, számítógép használat, faxolás, fénymásolás. Mind-mind olyan tevékenység, mely biztosítása és szükség esetén tényleges segítségnyújtás, mind a munkánk részét képezi. 2012/02/02/ 1

6 7140 Bátaszék, Budai u.2. Tel: 74/ Fenntartónk, Bátaszék Város Önkormányzata velünk szemben fellépı igényeinek és elvárásainak eleget téve folyamatosan figyelemmel kísérjük a pályázati lehetıségeket, mint a fejlesztések egyik lehetséges formáját. A költségvetés által részünkre biztosított összeget igyekszünk takarékosan, az igényeket jól átgondolva felhasználni. A Keresztély Gyula évben is küldetésnyilatkozatának eleget téve végezte munkáját. 1.Küldetésnyilatkozat A településen és a kistérségben élık információkkal, dokumentumokkal való ellátása, az információhoz való szabad hozzáférés biztosítása. Esélyegyenlıség megteremtése. A könyvtár, mint információs intézmény: gyors, pontos közvetítıként kell megjelennie. 1.1 A küldetésnyilatkozat tükrében korábban megfogalmazódott feladatainkat a év kapcsán igyekeztünk megvalósítani, amennyiben: - a könyvtár nyitva tartási idejétıl függetlenül biztosítjuk az általunk nyújtott szolgáltatásokat, különös tekintettel a számítástechnikai eszközök használatára; - a évben megszőnt Teleház funkcióit átvéve adott volt a feladat: a teleházi funkciók átvétele. Eszközellátottságunk ehhez TIOP pályázatunknak köszönhetıen biztosított, ám személyi feltételeink nem adottak. Tudomásul kell vennünk: a használók legtöbbször nem csak az eszközt, hanem annak használatában való segítséget is igénylik. (Pl: E-on akciója a pontosan fizetık részére; hiteladósság átvállalásához regisztrálás honlapon.) Mint EKF infó-pont feladat ellátási hely mőködtünk a Pécs2010 Európa Kulturális Fıvárosa év ideje alatt. Ennek feladatai az elmúlt évben már kevésbé voltak látványosak, de a háttérben mindvégig jelen voltak. 1.2 Alapvetı céljaink: - olvasói igények maradéktalan kielégítése, különös tekintettel a könyvtárközi kérésekre; - a szabadidı hasznos és kulturált körülmények között való eltöltésének segítése (pl. bejárós tanulók számára nyugodt körülmények biztosítása, a várakozás idejére). - óvodai nevelés és iskolai oktatás segítése igény szerinti tanórák megtartásával, ill. könyvtárhasználati foglalkozásokkal. Az óvodás korosztály esetében az alapozás idıszaka a mérvadó, kihasználva a gyermekek természetes kíváncsiságát. - egyesületek, civil szervezetek munkájának segítése; - az országos könyvtári informatika rendszer szolgáltatásainak biztosítása; - helyismereti, helytörténeti munka segítése. 2012/02/02/ 2

7 7140 Bátaszék, Budai u.2. Tel: 74/ Kulcsfontosságú területe munkánknak: - a dokumentum ellátás biztosítása, gyarapítása, feltárása - a könyvtárközi kölcsönzés szerepe(lásd: ODR) - a könyvtári mőködés alapvetı dokumentumainak folyamatos frissítése - a meglévı infrastruktúra ( berendezés, épület) karbantartása; bıvítése; állagának megırzése - a szolgáltatásokhoz, mőködtetéshez szükséges személyi, technikai feltételek biztosítása - a megváltozott könyvtárhasználói igények kielégítéséhez szükséges képzés, továbbképzés biztosítása a munkatársak részére. Összegzésül: változások mennek végbe, melyeket tudnunk kell irányítani. Nem csak azért kell tudnunk változtatni, hogy általa tudásban, ismeretekben gyarapodjunk, hanem azért, hogy az irányítás a kezünkben maradjon. Elemzéssel, vizsgálatok végzésével és adatok győjtésével váljanak láthatóvá a külsı és belsı tényezık együttes hatásai, és ezeket figyelembe véve váljunk képessé az állandó fejlıdésre. 2. Pályázatok 2011 évben könyvtárunk folytatta TÁMOP pályázatát. A TÁMOP 3.2.4/08/01 kódjelő pályázat keretében konzorciumi tagként nyertünk szakmai továbbképzésre és rendezvények szervezésére Ft-ot. A projekt február 28-án zárul. A fenntartó önkormányzat Ft érdekeltségnövelı támogatással egészítette ki könyvbeszerzési keretünket Ft értékben vásárolhattunk az İszi Könyvtári Napok rendezvénysorozatára könyveket. Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár által pályázott támogatás minden évben nagy segítség számunkra. Ezeket a könyveket ajándékként osztjuk ki a programjainkon részt vevıknek. Az állam által meghirdetett és a KELLO által lebonyolított Márai-programba meghívást kaptunk. Ennek eredményeként lehetıségünk volt Ft értékben könyvvásárlásra. 3. Alaptevékenységeink - a győjtemény helyi igényeknek megfelelı folyamatos fejlesztése; feltárása és megırzése; - a győjtemény gondozása és rendelkezésre bocsátása; - tájékoztatás nyújtása a könyvtár és dokumentumainak szolgáltatásáról; - más könyvtárak szolgáltatásainak és dokumentumainak elérhetıségének biztosítása - részt veszünk a könyvtárak közötti dokumentum és információ cserében; - a fenntartó által meghatározott városi ünnepek megvalósításához szükséges irodalom szolgáltatása; Általános feladatként jelenik meg: 2012/02/02/ 3

8 7140 Bátaszék, Budai u.2. Tel: 74/ az állomány gondozása és megırzése; - az állomány állagának folyamatos ápolása; - a könyvtárhasználati feltételek betartatása; rugalmasan kezelve az internet és számítógép használat feltételeit. (Tekintettel a megnövekedett igényekre, a számítógép és internet használat esetében eltekintünk a beiratkozástól, így biztosítva mindenki számára az elérhetıséget.) - naprakész nyilvántartás. Könyvtárunk adatbázisba történı feldolgozottsága közel 100%-os; de elegét téve saját és a könyvtárhasználók igényeinek, továbbra is építjük a hagyományos cédulakatalógust évben az alábbi dokumentumok kerültek beszerzésre: felnıtt felnıtt gyermek gyermek összesen: szépirodalom: szakirodalom: szépirodalom: szakirodalom: DVD:42 db CD:23 db Újság: 78 féle Állományalakításkor elsıdleges szempont az olvasói igények kielégítése. Az ezen a téren mutatkozó használói igényeket, szokásokat és ízlés változásokat, még a komoly ízlésváltozást is tudnunk kell követni. Ebbıl következik: beszerzett könyvek skálája széles: a lektőrtıl a szakirodalomig terjed. Különbözı információhordozókra terjed ki: a könyvtıl a hangos könyvön keresztül a DVD-ig. Szerzıdés keretében a Könyvtárellátó Nonprofit Szervezettıl vásárolunk, Új Könyvek megrendelıjegyzék alapján, évente 26 alkalommal. Szükség esetén személyesen is válogatunk könyvesboltok kínálatából. Az állományalakítás másodlagos szempontja nem csak a gyarapítás, de indokolt esetben az állományapasztás is. Szükségessé elavult és/vagy rongálódott és/vagy elveszett, de értéke megtérült könyvek és más állományegységek esetén válik. Az állomány állagmegóvása közös feladatunk az olvasókkal évben nem került sor az állományból selejtezésre. 4. Szakmai tevékenységünk A szakmai tevékenység során szinte napi gyakorisággal kerülnek elı könyvtáros szakmával kapcsolatos kérdések, feladatok. Ennek magyarázata, hogy a kolléganı harmadéves informatikus könyvtáros hallgató a bajai fıiskolán.. A könyves szakma országos szintő rendezvényein, ha nem is mindig tudunk személyesen részt venni, de a sajtóban, és a könyvtárosok szakmai folyóirataiban figyelemmel kísérjük azokat. Kivétel a Könyvtárosok Vándorgyőlése, melyen tavaly Pécsett, a Tudásközpontban vettünk részt évben Gyır városa ad helyet a rendezvénynek. 2012/02/02/ 4

9 7140 Bátaszék, Budai u.2. Tel: 74/ A győjtemény feltárása A számítógépes adatfeldolgozás napra kész. A retrospektív feltárás befejezett. Az állomány vonalkóddal történı ellátása a folyamatosan beszerzendı új dokumentumokra érvényes. Továbbra sem helyileg megoldott a rendszergazdai felügyelet. Ezt a tevékenységet igény szerint a megyei könyvtár munkatársa végzi. Építjük a hagyományos papír alapú cédulakatalógust. Létjogosultságát indokolja: - az olvasók használják (ellentétben a számítógépes adatbázissal, melybe egyelıre csak a kollégáknak van betekintésük); - használatát iskolai tanórák keretében tanítjuk, mint a könyvtárhasználat egyik fontos elemét. Kiemelt feladat: olvasói adatbázis létrehozása; vonalkódos kölcsönzés bevezetése! 6. Könyvtári szolgáltatások Legismertebb és leggyakrabban használt szolgáltatásunk a kölcsönzés. (Könyv és DVD). A folyóiratok régebbi számait egy hétre kölcsönözzük. (1283 db folyóiratot kölcsönöztek olvasóink,a helyben olvasott újságok száma 2488 db) Statisztikai adataink bizonyítják, igény van az ilyen jellegő szolgáltatásokra. Olvasótermi könyvek esetében egy hétre; ill. egy hétvégére biztosítunk kölcsönzést évben is a tájékoztatás jelentette a legnagyobb kihívást. Az olvasók a lehetı legrövidebb idı alatt szeretnének hozzájutni az általuk kért információkhoz. Az olvasószolgálatos munka nagy tájékozottságot; naprakész olvasottságot; adatbázis kezelési és használati ismereteket igényel. Ebben a munkában ugyanakkor egyfajta kettısség jelenik meg. Ez abban áll, hogy az idısebb korosztály igényeit is maradéktalanul ki kell elégíteni. Igénylik, hogy ismerjük és tudjuk, milyen könyveket szeretnek olvasni. Tudatosan és következetesen vesszük figyelembe ezeket az olvasói igényeket a beszerzés során. Számos referensz kérdéssel is találkozunk, amelyek megválaszolása során igénybe vesszük minden tapasztalatunkat, a rendelkezésre álló adatbázisokat; kézikönyvtári állományt. Referensz kérdések: - járt-e Bátaszéken Mikszáth Kálmán? Hunyadi János? - Mit jelent a város címerében a három torony? - régi, a városról szóló építészeti anyagok hol találhatók? - koleszterinnel kapcsolatos újságcikket keres az olvasó. A dokumentumok szolgáltatásának azonban feltétele az is, hogy az olvasók a megadott kölcsönzési határidıt betartva idıben hozzák vissza a kikölcsönzött dokumentumokat. Ezen a téren vannak hiányosságaink: nincs igazán eszköz a kezünkben a kinnlevıségek visszaszerzésére. Akkor, amikor átlagárban egy db könyv 3000 Ft; és csak egy példányt tudunk beszerezni, ez bizony komoly probléma. A visszahívó lapok kézbesítését házon belül oldjuk meg, takarékoskodva a postaköltséggel. Az Országos Dokumentumellátó Rendszer (ODR) szolgáltatásait csak beiratkozott olvasóink 2012/02/02/ 5

10 7140 Bátaszék, Budai u.2. Tel: 74/ részére biztosítjuk, és csak iskolai tanulmányokhoz szükséges anyagot kérünk. Ennek oka: a visszaküldés postaköltségét vállalnunk kell.(ajánlott, tértivevényes küldeményként). Ezt a szolgáltatásunkat továbbra is szeretnénk az igénybe vevık részére ingyenesen biztosítani. Ha nincs szükség eredetiben kapott dokumentumra, akkor lehetıség szerint élünk az elektronikus úton kapott; vagy fénymásolati példányokkal, de ezek csak cikkek, kisebb terjedelmő oldalszámok esetében jelentenek megoldást. Szépirodalmi mővek, cd-k kérésekor a megyei könyvtár szolgáltatásait véve igénybe, és a postaköltséget kikerülve, ismerısökkel hozzuk-visszük a könyveket, cd-ket. Könyvtárközi kérések: küldött kérés: kapott dokumentum eredetiben: kapott dokumentum nyomtatott formában: kapott dokumentum elektronikus formában: összesen: Hátrányos helyzető olvasóink igényeinek kielégítése tılünk is megnövekedett figyelmet igényel. Településünkön a vakok és gyengén látók részére öregbetős könyveket; hangos könyveket vásároltunk. Sajnos ezen a területen a korábbi évhez hasonlóan a kereslet meghaladja a kínálatot. A könyvtárépület nincs akadály mentesítve. A kisebbségi könyvtári ellátás fıként német nyelvő letéti, ill. saját állományú irodalommal biztosított. Folyamatosan fejlesszük a roma irodalmat is. 7. Forgalmi adataink Felnıtt részleg: 2011-ben 403 beiratkozott olvasónk volt. internet használó: fénymásolás távhasználat kölcsönzık száma: összes látogató száma: nyomtatott audiovizuális elektronikus újság: Összesen: dokumentum: dokumentum: dokumentum: Referensz kérdés:81 A 403 olvasó 3160 kölcsönzés alkalmával összesen dokumentumot kölcsönzött. Gyermek részleg: 2011-ben 286 beiratkozott olvasónk volt. 2012/02/02/ 6

11 7140 Bátaszék, Budai u.2. Tel: 74/ kölcsönzık száma: kölcsönzött dokumentumok száma: helyben használt dokumentum: referensz kérdés: összes látogatók száma: könyvtári óra; foglalkozások kiállítás megtekintése filmvetítés összesen: alkalommal 1596 fı (foglalkozásonként átlag 16 fı) A 286 olvasó 1741 kölcsönzés alkalmával összesen 3982 dokumentumot kölcsönzött. Felnıtt részleg: 2007: 423 fı 2008: 373 fı 2009: 366 fı 2010: 368 fı 2011: 403 fı Gyermek részleg: 2007: 227 fı 2008: 198 fı 2009: 202 fı 2010: 316 fı 2011: 286 fı Tájékoztatásul közöljük: 2009 évtıl a felnıtt részlegben csak azok az olvasók lettek beírva, akik a beiratkozási díjat kifizették; a könyvtárat ténylegesen használták. A gyermekrészlegben jelenleg visszaesés mutatkozik. Kiszámíthatatlan folyamat. Nagy mértékben befolyásolják: iskolai körülmények, családi háttér. Az adatok tükrében némi javulás mutatkozik. Munkánk eredményességét visszaigazolja az intézmény látogatottsága. Az a használói réteg, akik iskolai tanulmányaik miatt keresnek fel bennünket, náluk késıbb már belsı igényként jelenik meg a könyvtár állandó használata. A legfontosabb azonban a neveltetés; az igény az olvasásra. A könyvárak nagymértékő emelése kevesek számára teszi lehetıvé a könyvek saját tulajdonba történı megvásárlását: a könyvtárak által biztosított kölcsönzés a lehetséges megoldás. Gyermekek esetében állandóan felhívjuk a figyelmet a törvény által biztosított lehetıségre: 16 éves korukig ingyenes a könyvtári tagság! Sokat köszönhetünk az országos propagandának is. Minden októberben az İszi Könyvtári Napok keretében más-más olvasói réteget, korosztályt szólítunk meg. Intézményünk is a programsorozat állandó résztvevıje, saját ötleteivel. 2012/02/02/ 7

12 7140 Bátaszék, Budai u.2. Tel: 74/ Legaktívabb olvasóink a gyermekek és a nyugdíjasok. Nagy örömünkre szolgál, hogy a fiatal szülık babakorú gyermekeikkel rendszeres használói könyvtárunknak. A gyermekek számára ez a korai ismerkedés könyvekkel és a könyves környezettel olyan folyamatokat indít el, melynek eredménye egy olyan generáció felnövekedése, akiknek természetes lesz a könyvtár használata. Statisztikánk szerint kezd visszatérni a középkorú férfilakosság, mint aktív használói réteg ben sem emeltük beiratkozási díjainkat; illetve szolgáltatásaink díját. Megfontolás tárgya, a beiratkozási díj emelése, mely már sok éve nem emelkedett. Tudjuk, hogy nálunk is vannak esetek, amikor nem tudunk maradéktalanul eleget tenni a felénk érkezı kéréseknek, de igyekszünk tudásunk legjavát adni. Munkaidınkben, mely nem azonos a könyvtár nyitva tartási idejével kiszolgálunk minden betérı olvasót, és azokat is, akiknek valamiféle információra, segítségre van szükségük. 8. Rendezvényeink Mint kisvárosi közmővelıdési intézmény, az épület központi fekvésénél, nyitva tartási idejénél fogva a mindennapi életben egyre több feladatunk adódik, melynek nagy örömmel teszünk eleget. Fontos számunkra, hogy ne csak hagyományos rendezvényeinket tartsuk meg, de megpróbálunk elébe menni az igényeknek! Saját rendezvényeink a könyv, kultúra körül összpontosulnak. Mini Galéria A kilencedik éve tartó kiállítás sorozat nagy sikernek örvend. Látogatottságát annak köszönheti, hogy amatır és hivatásos alkotók, különleges hobbik és győjtık is képviseltetik magukat. A környezı településeken is tudnak az általunk biztosított lehetıségrıl, így reméljük még évekig folyamatos lesz a rendelkezésünkre álló kiállítási anyaggal való ellátottság. Vendégkönyvet vezetünk, és minden kiállítás végén köszönetképpen fénymásolatban átadjuk a kiállító részére. 8.1A Mini Galéria évi kiállításai január: Pirisáné Nagy Katalin és Kovács Orsolya kiállítása a népmővészet jegyében február: Ettig Anita játékmackói március: Tematikus Hetek(cigányok, felvidékiek, svábok, székelyek) TÁMOP rendezvény április: Bonyhádi szakiskolások bemutatója május: Székely Lázár kiállítása 2012/02/02/ 8

13 7140 Bátaszék, Budai u.2. Tel: 74/ június: Göblné Deli Ildikó horgolásai 8.2 A könyvtár egyéb rendezvényei: INTERNET FIESTA július: Horváth Istvánné foltvarró munkái augusztus: A Szabó testvérek rajzai szeptember: Székely Mária kézimunkái október: Hermesz Anikó kerámiái november: a Varrókör kiállítása december: Ettig Anita mézeskalácsai Költészet Napja: Molnár Réka és a versmondók tisztelgése Schmidtné Izsák Irén emléke elıtt, Baranyi Ferenc költészetével. A Tolna-Art Megyei Mővészeti Oldalak és a könyvtár közös szervezésében Szabó Dezsı könyvének bemutatója. Közremőködött: Lovas Csilla, Rühl Gizella, Samu Attila. Húsvéti ajándékkészítés Májusban Zug-Udvar néven megnyílt a könyvtár bolhapiaca. Gyermeknap. Ünnepi Könyvhét 2011: vendég Samu Attila Jonatán levelezıs verseny eredményhirdetése. TÁMOP rendezvény A Varrókör adományozása Bátaszék Város Önkormányzatának: Bátaszéki templom gobelinje. Besigheim játszótér TÁMOP rendezvény Jonatán levelezıs verseny TÁMOP rendezvény 2012/02/02/ 9

14 7140 Bátaszék, Budai u.2. Tel: 74/ Népmese Napja Benedek Elek tiszteletére İszi Könyvtári Napok október 3-október 9. - okt. 3: Család és hagyomány - okt. 4: A Varrókör és családjuk - okt. 5: Kötelezı olvasmányok szülıi szemmel - okt. 6: Mesél a könyvtár: óvodások ismeretszerzı látogatása - okt. 7: Ezt tanultam: ismereteim a számítógéprıl(beszélgetés az önkéntes munka tapasztalatairól és lehetıségeirıl.) - okt. 8: Meselánc: közös meseírás - okt. 9: Könyves Vasárnap: Együtt játékkal a tudásért. Megbocsátás Hete Könyvtárunk is részt vett a népszámlálás lebonyolításában. Faültetés a évben született babáknak. TÁMOP rendezvény Hagyományos zenés Mikulásváró ünnepség. TÁMOP rendezvény Zene: Tanner Vilmos Valamint egyéb érdekességek munkánk során: Iskolai dokumentumok szkennelése, majd ban való továbbítása fıiskolára való jelentkezéshez. Fejlıdéslélektan c. könyvbıl egy fejezet szkennelése, majd továbbítása a kérı fél részére. Bátaszék: kisváros... c. könyv utánvétes feladása vidékre, több alkalommal. Könyvek interneten való rendelése vásárlás céljából olvasóink részére. Átutazóban lévı kamionsofır fogadására kért bennünket a saját címünkre: munkáltatója küldött hivatalos dokumentumokat, melyeket aztán kinyomtattunk. Segítettünk regisztrálni a lottó honlapján, a könyvtárhasználó számhúzó szeretett volna lenni. Legérdekesebb : közel 90 esztendıs bácsi, aki vidéken él, de Bátaszéken született, és pár éves kora után elköltözött szüleivel, segítséget kért. Szerette volna tudni, melyik házban élt gyermekként, de csak számra (421) emlékezett. Sikerült segíteni, bár némi leleményességre és kutatásra szükség volt. Sajnos arról nincs tudomásunk, hogy az idıs urat azóta családja elhozta-e Bátaszékre!? 9. Szabadidıs tevékenységő csoportjaink 2012/02/02/ 10

15 7140 Bátaszék, Budai u.2. Tel: 74/ Könyvtárunkban minden kedden tartja foglalkozásait a Varrókör. A csoport tagjai saját programokkal dolgoznak. Nem csak a kézimunka különbözı mőfajainak mővelését tartják szem elıtt, hanem aktív tagjai könyvtárunknak, rendszeresen olvasnak, a rendezvényeket több-kevesebb rendszerességgel látogatják. A Könyvbarátok Klubja minden hónap második péntekjén tartja összejövetelét. Tagjai állandó rendszerességgel látogatják programjainkat, és számos esetben rendezünk közös programot. A Jonatán levelezıs verseny résztvevıi nem állandó látogatóink, együtt csak egy évben egyszer, az eredményhirdetéskor vannak. A Bátaszéki Nagycsaládosok Egyesülete minden hónap elsı péntekjén intézményünkben tartja esedékes taggyőlését. 10. Gazdálkodás 2011 évben Ft-ból gazdálkodott az intézmény. Szolgáltatásaink egy részét, megfelelve a törvényi elıírásoknak, alacsony térítési díjjal; más részét pedig térítésmentesen biztosítjuk olvasóink részére. Ebbıl következıen nem számolhatunk jelentıs bevételre. Szolgáltatásból származó bevételünk Ft volt.(beiratkozási díj; fénymásolás; internet használat; DVD kölcsönzés, selejtezett könyvek eladása). Pályázati bevételeink: -könyvtári érdekeltségnövelı támogatás: Ft - IGYUK Szekszárd; İszi Könyvtári Napok támogatása: Ft értékben könyvek. Alkalmazotti létszámunk: - Két fı könyvtáros: egy fı könyvtáros vezetıi és gyermek könyvtárosi feladatokkal; egy fı könyvtárosi feladatokkal, aki jelenleg fıiskolai tanulmányait folytatja. - egy fı kommunikációs szervezı könyvtáros munkakörben. A munkatárs Bátaszék Város Önkormányzat PÉCS2010-Európa Kulturális Fıvárosa Új munkahelyek a sikerért regionális munkaerı-piaci program c. pályázat keretében dolgozik könyvtárunkban, mint feladat ellátási helyen. Jelen munkakör február 28-i határidıvel lejár. A kommunikációs szervezı személyében az ısz folyamán változás állt be, de sikerült zökkenımentesen átadni a feladatokat a helyére kerülı kolléganınek. Munkánk elvégzésében nagy segítségünkre volt egy fı közhasznú munkás, aki rövid, de annál tartalmasabb idıszakot töltött velünk. Jelenléte a mindennapi munkában fontos volt. 2012évben is segítségünkre lenne, ha intézményünk alkalmazhatna közhasznú foglalkoztatottat. - A takarítási feladatokat egy, a Bát-Kom 2004 Kft-nél alkalmazott takarító látja el napi 4 órában. - Évek óta jelent problémát egy rendszergazda; illetve egy olyan munkatárs állandó jelenléte, aki a 2012/02/02/ 11

16 7140 Bátaszék, Budai u.2. Tel: 74/ rendezvények lebonyolításakor technikai segítséget nyújt. Elkerülhetıvé válnának az olykor elıforduló hibák évi elképzeléseink, feladatok évben is fı feladatunk az intézmény mőködtetése; az olvasók igényeinek maradéktalan kielégítése A TÁMOP pályázat sikeres lebonyolítása, melyben nem csak rendezvények, de szakmai továbbképzés is szerepel. Szakmai továbbképzésre szánt összeg saját pályázatunkban Ft értékben szerepel. Ez az összeg átcsoportosításra került, mert a betervezett Minıségmenedzsment a könyvtárban, I-IV. modul költségeit a tanfolyamot tartó Katona József Könyvtár Kecskemét saját pályázati pénzébıl állta. Biztosította egyben a tanfolyam egyéb, járulékos költségeit: szállás, étkezés, utazás. Az elvégzett modulok esszé írásával végzıdtek. Az esszékérdések választásakor az intézményvezetı olyan kérdést választott, melyek feldolgozása az intézmény számára fontos! Lásd: II. sz. melléklet: Hátrányos helyzető olvasóink az olvasószolgálat munkájában. III. sz melléklet: A Keresztély Gyula állománymenedzselése IV. sz. melléklet: A költségvetés elemzése az elmúlt 5 év adatai alapján. Megjegyzés: a IV. modul esszékérdése kidolgozás alatt áll, témája: a Minıségi Kézikönyv 11.3 Figyelemmel kísérjük a pályázati lehetıségeket; hogy lehetıség szerint kihasználjuk azokat. Pályázatok esetében azonban megfontolás tárgyát kell képezze, hogy milyen lehetıségeket tudunk érvényesíteni. Sikerül-e adott estben konzorciumi partnert találnunk, ki vállalja a konzorcium vezetését, ki írja a pályázatot? Sikertelen pályázat esetében elbírja-e a költségvetésünk a kifizetendı díjat? Megannyi kérdés, amire gondos mérlegelés után adható válasz. Ugyanakkor azt is tudjuk: a pályázás az egyetlen járható út Állandó programjaink idén is megrendezésre kerülnek. (Lásd I. számú melléklet: rendezvénynaptár 2012) 11.5 Ismét jelentkezünk a Jonatán levelezıs versenyre Megrendezésre kerül immár 4. alkalommal a Besigheim játszótér egész napos programja. Megrendezésre kerül immár 2. alkalommal a Faültetés a babáknak Kiemelt feladatként keressük annak lehetıségét, hogy régi, patinás épületünk ne csak belsı terében, 2012/02/02/ 12

17 7140 Bátaszék, Budai u.2. Tel: 74/ hanem külsı megjelenésében is méltó legyen a városközpontban elfoglalt helyéhez, szerepéhez. Sajnos az épület egyre romló külsı állaga intézkedést igényel. A forrás keresése még elıttünk álló feladat. Munkánk hangsúlyos része az olvasókkal való figyelmes, érdeklıdı törıdés. A város intézményrendszerében elfoglalt helyünk arra késztet bennünket, hogy segítıkész partnerei legyünk egymásnak. Korrekt és fegyelmezett munkavégzéssel biztosítjuk intézményünk megítélését. Továbbra is nagy gondot fordítunk az állomány alakítására. Jövıképünk tudatos elképzeléseken alapul, a szakmai trendek ismeretében. Stratégiát kell kialakítani: honnan hová akarunk eljutni!? Küldetésként olyan szerepvállalás jelenik meg, amit a könyvtár a környezete számára felajánl: - a megváltozott használói igények követése és kielégítése; - partneri kapcsolatok erısítése - foglalkozások, programok ajánlása, legyünk képesek újdonságokat kitalálni, bevezetni; - szakmai továbbképzéseink folyamatosak legyenek; - érdeklıdés fenntartása. A kialakult és megváltozott társadalmi, politikai és gazdasági körülményeket nem minısítve, hanem tényként tudomásul véve azokat, minden meglévı eszközzel jövıképünket szolgáljuk: a város, a kistérség korszerő körülmények között mőködı információs és kulturális központjaként dolgozni! Bátaszék, január 30. Sági Lajosné könyvtárvezetı 2012/02/02/ 13

18 I. számú melléklet: Mini Galéria és egyéb rendezvények: január: február: március: április: május: június: július: augusztus: szeptember: október: november: december: Sipos Gábor fafaragásai és egyéb munkái Szabó Jánosné zsinóros üvegek és egyéb dísztárgyak Tanner Vilmos : hangszeres hangulat TÁMOP rendezvény Liszt Ferenc vándorkiállítás Internet Fiesta húsvéti ajándékkészítés Játékállatok: kisiskolások győjtése Költészet Napja Géza-napi kiárusítás Lovas Csilla viselettörténeti elıadása Óvodatörténeti kiállítás Zádor Jenı emléknap Péter Katalin táskakiállítása Ünnepi Könyvhét Jonatán levelezıs verseny eredményhirdetése Székely testvérek kiállítása Pince-túra: avagy selejtez az olvasó Gyermekrajzok Iskolakezdés: börze a Zug-Udvarban Baloghné Fancsik Anna termékei Besigheim játszótér Csonkáné Czompó Erzsébet gyöngymunkái İszi Könyvtári Napok Könyves Vasárnap Keresztély Gyula emléknap Varrókör kiállítása Faültetés Emléktáblák Napja Ettig Anita marcipán figurái Mikulás ünnepség Minden szombaton, egész esztendıben, idıjárástól és igénytıl függıen biztosítjuk a Zug-Udvar mőködését. Mivel intézményünk szombatonként nyitva tart, így külsıs segítséget igénybe véve üzemeltetjük a bolhapiacot! Az İ felügyelete alá tartozik a piac nyitása, zárása. Az íratlan szabályok betartatása, és az asztalok ırzése. Asztalokat (10 db) a Bát-Kom 2004 Kft biztosít számunkra. Tapasztalatunk az, hogy szükség van erre a lehetıségre, mert sokaknak biztosít egy kis plusz megélhetést.

19 7140 Bátaszék, Budai u. 2. Szolgáltatásfejlesztés a bátaszéki Keresztély Gyula ban/esszé Készítette : Sági Lajosné 1 Hátrányos helyzető olvasóink az olvasószolgálat munkájában A Keresztély Gyula középfokú ellátást biztosító, általános győjtıkörő, nyilvános önkormányzati könyvtár. A könyvtár potenciális használói köre a város és a városkörnyék lakosságából tevıdik össze. A könyvtár használói részére hozzáférést biztosít az általa nyújtott szolgáltatásokhoz, a birtokában lévı információhordozókhoz és azok használatához. Az ODR (Országos Dokumentumellátó Rendszer) igénybevételével lehetıség van a könyvtárak országos adatbázisának használatára, mely rendszerben, mint a szolgáltatást igénybe vevık jelenünk meg. Célunk a minél igényesebb és szélesebb körő szolgáltatások nyújtása. A könyvtári munkánk során használt dokumentumaink, mint a küldetésnyilatkozat, és a stratégiai terv meghatározza mindennapi feladatainkat. Szolgáltatást nyújtunk- technikai és személyi feltételeinket, mint adottságot felhasználva igyekszünk tevékenységünket magas színvonalon biztosítani. Intézményünk nem rendelkezik minıségbiztosítással. Ismerve azonban a könyvtári munkával szemben is egyre inkább felmerülı igényeket; elvárásokat; igyekszünk megfelelni a trendeknek. A trendek, változások magas szinten mozognak, követésük állandó figyelemmel kísérést és napra készséget jelent. Követni kell a kialakuló változásokat, s a felmerülı igényeknek tudni kell megfelelni. A változásokat menedzselni, vagyis irányítani kell. A változások a mindennapi könyvtári munka során is jelen vannak. Jelent ez belsı és külsı változásokat egyaránt. Belsı változásként jelenik meg az intézmény személyi, technikai feltételeinek alakulása, a felmerülı többlet feladatok. Külsı változásként az olvasói réteg alakulása, igényei felénk, mint szolgáltató felé. I. A Keresztély Gyula szolgáltatásai I/1 Alaptevékenységünk: - győjtemény helyi igényeknek megfelelı folyamatos fejlesztése, feltárása és megırzése - a győjtemény gondozása és rendelkezésre bocsátása - tájékoztatás nyújtása a könyvtár és dokumentumainak szolgáltatásairól - más könyvtárak szolgáltatásai és dokumentumai elérhetıségének biztosítása - részt veszünk a könyvtárak közötti dokumentum és információ cserében - a fenntartó által meghatározott városi ünnepek megvalósításához szükséges irodalom szolgáltatása - általános feladatként jelenik meg az állomány gondozása és megırzése; - az állomány állagának folyamatos ápolása; - a könyvtárhasználati feltételek betartatása; rugalmasan kezelve az internet és a számítógép használat feltételeit -naprakész nyilván tartás

20 7140 Bátaszék, Budai u. 2. II: Szolgáltatásaink: - kölcsönzés/könyv, folyóirat, diafilm, DVD, hangos könyv, hanglemez, videokazetta - tájékoztatás - ODR - teleházi funkciók/fénymásolás, nyomtatás, internet, faxolás - intézményi oktatás segítése foglalkozások, tanórák tartásával - szabadidıs programok szervezése/ Besigheim játszótér; faültetés: városi szinten - rendezvények tartása/ Mini Galéria; Internet Fiesta; húsvéti ajándékkészítés; Költészet Napja; író-olvasótalálkozó; gyermeknap; Ünnepi Könyvhét; Népmese Napja; İszi Könyvtári Napok; Mikulásváró ünnepség, Könyvbarátok klubja; Varrókör; Nagycsaládosok programjai Jonatán Elsı Országos Könyvmolyképzı levelezıs verseny. Bemutatva könyvtárunk életét, az általa nyújtott szolgáltatásokat visszatükrözıdik benne küldetésnyilatkozatunk lényege, melynek szellemében dolgozunk. Küldetésnyilatkozatunk megfogalmazza az alábbiakat. A településen és a kistérségben élık információval, dokumentummal való ellátása, az információhoz való szabad hozzáférés biztosítása. Esélyegyenlıség megteremtése. Alapvetı célok: - a szabadidı hasznos, kulturált eltöltésének segítése - az olvasói igények kielégítése - iskolai oktatás segítése - egyesületek, civil szervezetek munkájának támogatása - az országos könyvtári informatikai rendszer szolgáltatásainak biztosítása - helyismereti és helytörténeti munka segítése. Kulcsfontosságú területek: - dokumentum ellátás biztosítása, gyarapítása, feltárása - könyvtárközi kölcsönzés szerepe - a könyvtári mőködés alapdokumentumainak folyamatos frissítése - a meglévı infrastruktúra (berendezés, épület) karbantartása, bıvítése - a szolgáltatásokhoz szükséges technikai, személyi feltételek biztosítása - a megváltozott könyvtárhasználói igények kielégítéséhez szükséges képzés, továbbképzés biztosítása a dolgozók részére. Könyvtárunk évben konzorciumi megállapodás keretében Bonyhád könyvtárával együttesen pályázatot nyújtott be eszközbeszerzésre. A TIOP / kódszámú pályázati kiírásra a könyvtárban Bonyhád és Bátaszék könyvtárainak összefogása a minıségi könyvtári szolgáltatások kialakítására címmel nyújtottunk be pályázatot, melyet az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelı Igazgatósága támogatásra alkalmasnak minısített. A pályázat célja volt, hogy erısítse a könyvtárak oktatási-képzési szerepét a könyvtárak együttmőködésén alapuló korszerő IKT infrastruktúrafejlesztéssel. A közoktatás támogatása érdekében megteremtse az infrastrukturális feltételeket a könyvtárak együttmőködésén alapuló szolgáltatások fejlesztéséhez, a könyvtárakban ırzött dokumentumokhoz és információvagyonhoz történı, helytıl független, egyenlı esélyő hozzáféréshez. A pályázat tartalma: - az online könyvtári szolgáltatások kialakításához és/vagy igénybe vételéhez szükséges hardver eszközök beszerzése. 2

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról I. 2010. évi mőködéssel kapcsolatos általános jellemzık Intézményünk életében évek óta tapasztalható forrásmegvonások után a 2010.évi

Részletesebben

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói Fehér Miklós könyvtáros Könyvtári Intézet Kutatási és szervezetfejlesztési osztály A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói A könyvtáram hogyan mőködjön? Hány négyzetméteren?

Részletesebben

123. számú elıterjesztés

123. számú elıterjesztés A határozati javaslatok elfogadásához egyszerő többség szükséges! 123. számú elıterjesztés Bátaszék Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére beszámoló

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Csakis azért foglalkozunk a világ bajaival és nyomorával, hogy azután enyhítsük ıket. Hogyha csupán figyeljük és siránkozunk miattuk, még keservesebbé tesszük ıket, amellett minden haszon nélkül. (Joubert)

Részletesebben

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 63. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2011. május 12-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2010. évi gyermekjóléti

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

egyszerő szótöbbség Tisztelt Közgyőlés!

egyszerő szótöbbség Tisztelt Közgyőlés! AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 138. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 Harmadik akkreditációs értékelés Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/1. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı

Részletesebben

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 64. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. május 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Szolnok Lászlóné Nagy Ilona 2015. február 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 Az év során történt meghatározó jelentőségű

Részletesebben

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl 1 Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a 49/2009(III. 26.) szekszárdi önkormányzati határozatával elfogadta

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére Tárgy: Közoktatási intézmények igazgatói megbízásának lejárta miatt esedékes vezetıi

Részletesebben

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben

Képességet mindenkinek! *

Képességet mindenkinek! * Képességet mindenkinek! * Információs társadalom mentor Szerkesztette: Gáspár Mátyás Lektorálta: Balogh István (IVSZ) Dr. Mlinarics József (Matisz) 2007. augusztus Tartalom Elıszó és köszönet 3 1. Bevezetés

Részletesebben

146. számú elıterjesztés

146. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 146. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2010. augusztus 31-én, 14 órakor megtartandó ülésére Oktatási-, nevelési intézmény

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Elıterjesztés 4. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola és Kollégium beszámolója a 2010/2011-es tanévrıl Az elıterjesztést

Részletesebben

A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója

A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója 2012 Készítette: Luttenberger Katalin könyvtárigazgató Miszori Sándorné nyugalmazott könyvtárigazgató korábbi munkáinak felhasználásával 1 Az ember a

Részletesebben

A BARCSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZÉPTÁVÚ KULTURÁLIS STRATÉGIÁJA 2010-2015

A BARCSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZÉPTÁVÚ KULTURÁLIS STRATÉGIÁJA 2010-2015 A BARCSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZÉPTÁVÚ KULTURÁLIS STRATÉGIÁJA 2010-2015 A Barcsi Kistérségi Közkincs Kerekasztal megbízásából készítette a barcsi Móricz Zsigmond Mővelıdési Központ Tartalomjegyzék

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA 1. A civil koncepció célja, feladata Az elmúlt több mint egy évtizedben végbement demokratikus átalakulás egyik eredménye, egyben kimagasló teljesítménye

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG Készítette: Tarjánné dr. Szabó Zsuzsanna ZALAEGERSZEG 2008 JANUÁR 1. Tarjánné dr Szabó Zsuzsanna igazgató 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Tisztelt Képviselıtestület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS...

BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS... I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS... 3 III.1. ALAPÍTÓ OKIRATBAN MEGFOGALMAZOTT FELADATOK TERVEZÉSE... 3 III.2. INTÉZMÉNYI TEREK ÉS ÉPÜLETEK, INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Szám: 11993/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesterétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Tel.: 32/312-250, Fax: 32/422-386 polgarmester@salgotarjan.hu J a v a s l a t Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT

A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PÁLYÁZAT A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA Tatabánya, 2010. március 26. Mózes Gáborné pályázó TARTALOMJEGYZÉK 1. SZAKMAI ELEMZÉSRE ÉPÜLİ FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK 3.OLDAL 1.1.

Részletesebben

Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére

Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

ovoda@dany.hu : AZ ÓVODA NEVELİTESTÜLETE KÉSZÍTETTE JÓVÁHAGYTA : KİVÁGÓ MÁRTA ÓVODAVEZETİ IKTATÓSZÁM : 94/13 08.29.

ovoda@dany.hu : AZ ÓVODA NEVELİTESTÜLETE KÉSZÍTETTE JÓVÁHAGYTA : KİVÁGÓ MÁRTA ÓVODAVEZETİ IKTATÓSZÁM : 94/13 08.29. ovoda@dany.hu KÉSZÍTETTE : AZ ÓVODA NEVELİTESTÜLETE JÓVÁHAGYTA : KİVÁGÓ MÁRTA ÓVODAVEZETİ IKTATÓSZÁM : 94/13 08.29. 1 1. Bevezetı... 4 1.1.Gyermekképünk... 5 1.2.Óvodaképünk Intézményünk jövıképe... 5

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS B A T T H Y Á N Y - P R O G R A M ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010 Érd Önkormányzatának feladatai, lehetıségei, céljai Tartalom BEVEZETÉS...3 JÖVİKÉP...4 A VÁROS LAKÓI - BEFEKTETÉS A

Részletesebben

BEVEZETŐ HELYZETELEMZÉS Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ könyvtári egység

BEVEZETŐ HELYZETELEMZÉS Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ könyvtári egység Beszámoló a Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2010. július 1-jétől - 2011. július 31-ig terjedő időszak munkájáról Készítette: Tányér József igazgató 2011. augusztus Tartalom Bevezető

Részletesebben