A Karinthy Frigyes Óvoda - Óceán Tagóvoda pedagógiai programja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Karinthy Frigyes Óvoda - Óceán Tagóvoda pedagógiai programja"

Átírás

1 KFÓ-ÓT KARINTHY FRIGYES ÓVODA-ÓCEÁN TAGÓVODA 1048 Budapest Hajló u Budapest Óceánárok u. M. Telefon: Telefon /fax: OM azonosító: A Karinthy Frigyes Óvoda - Óceán Tagóvoda pedagógiai programja Készítette: Kurucz Gyuláné intézményvezető 1 Kapják: 1. Intézményvezető 2. Óvodapedagógusok 3. Irattár Jóváhagyta: az óvoda nevelőtestülete Dátum: Iktatószám:49/4/2013 Érvényesség: határozatlan időre Törvények: o évi CXC törvény a köznevelésről o 363/2012.(XIII.17.) Korm. rend. Az óvodai nevelés alapprogramja o 20/2012. EMMI rendelet Tárolási hely: Karinthy Frigyes Óvoda - Óceán Tagóvoda irodái augusztus 1-jétől az óvoda vezetője Beáné Losonci Katalin

2 TARTALOMJEGYZÉK... 2 ÓVODAI NEVELÉSÜNK CÉLJA, FELADATAI, RENDSZERE Gyermekképünk Óvodakép Óvodánk nevelési koncepciója Óvodánk szerkezete és feltételrendszere Személyi feltételek Tárgyi feltételek Az óvodai nevelés célja Az óvodai nevelés feladatai Az iskolai alkalmasság Az óvodai nevelés rendszere PEDAGÓGIAI FELADATRENDSZER ÉS TARTALOM A nevelés keretei Kommunikáció, anyanyelvi nevelés Gondozás, egészséges életmódra nevelés Szocializáció, érzelmi nevelés A gyermek tevékenységformái A játék Munka jellegű tevékenység Tanulás A gyermeki tevékenység tartalma - nevelési területek Mozgás A külső világ tevékeny megismerésére nevelés Matematika Vers-mese Ének, zene, énekes játék, tánc Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka Óvodánk kapcsolatai a nevelés egyéb színtereivel A család Az óvodapedagógus feladatai a gyermekvédelem terén Külső kapcsolataink AJÁNLOTT IRODALOMJEGYZÉK

3 ÓVODAI NEVELÉSÜNK CÉLJA, FELADATAI, RENDSZERE 1.1. Gyermekképünk "... egy fiatal erdei pinty, amely magányosan nő fel, tanulás nélkül is saját fajtája madárdalát zengi; de soha nem olyan szépen és tökéletesen, mintha egy öreg, kiváló dalost tanítóként melléadtak volna." Zrinszky László Óvodai nevelésünkkel törekszünk arra, hogy a gyermek személyiségében rejlő képességeket kibontakoztassuk, az egyéni sajátosságokhoz mérten a legeredményesebben fejlődjön. A gyermeket képessé tesszük az őt körülvevő világban való biztonságos eligazodásra, fejlesztjük önállóságát. Szeretnénk elérni, hogy a kisgyermek önállóan gondolkodó, érdeklődő, együttműködésre képes, nyitott, vidám és boldog legyen. A sajátos nevelési igényű gyermekekkel együtt nevelődéssel a különbözőségek elfogadására képesek lesznek, toleráns magatartást mutatnak mások iránt. A más kultúrából érkező gyerekek szokásait képesek lesznek elfogadni. Óvodánk nem ad helyet az előítéleteknek. A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat eredményeként a kisgyermek az óvodáskor végére eléri az iskolai munkához, az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet. Óvodánk a családdal együttműködve, a gyermek érdekeit mindenkor figyelembe véve pedagógiai eszköztárával kiegészíti, segíti a családi nevelést. Óvodánk nevelési programja az általunk megfogalmazott gyermekkép megvalósítását szolgáló gyermeki tevékenységek, a fejlődést segítő környezeti feltételek és a tudatos tervszerű nevelői hatások rendszerét tartalmazza. " Mert mi teremtünk, szép, okos lányt és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút. " József Attila 4

4 1.2. Óvodakép Az óvoda társadalmi környezete A Karinthy Frigyes Óvoda - Óceán Tagóvoda a káposztásmegyeri lakótelepen működik. Jellemző a kettő- illetve többgyermekes család. A családi igények kielégítésének érdekében a szülők közül sokan többletmunkát vállalnak, elfoglaltak. A szülők partnerként együttműködőek, aktívan, szívesen részt vesznek az óvodai életben. Törekszünk az óvodáskorú gyermekek fejlődésének és nevelésének optimális feltételrendszerének megteremtésére, és folyamatos fejlesztésére. Mindkét óvoda felvállal integrációval, inkluzióval kapcsolatos feladatokat. Felismerve a partnerközpontú gondolkodás fontosságát, a minőségi munka jelentőségét, törekszünk az intézményi kulcsfolyamatok szabályozására. Óvodai nevelésünk alapelvei, értékei gyermekközpontú nevelés, amely a kisgyermek sajátos életkoronként, egyéni testi-lelki igényeit veszi alapul, az óvoda minden dolgozója elfogadva a gyermek személyiségét, tisztelettel, szeretettel, megbecsüléssel és bizalommal kezeli, az egyéni személyiség kibontakoztatása, olyan készségek, képességek, kompetenciák fejlesztése, amelyek az életen át tartó tanulást alapozzák, az óvodapedagógus törekszik a gyermekek személyiségéhez igazított pedagógiai intézkedések alkalmazására, családdal való együttműködés a gyermek harmonikus személyiségfejlesztése érdekében, a gyermeki jogok és alapvető szabadságok tisztelete és védelme, különös tekintettel az egyenlő hozzáférés biztosítására, esélyegyenlőség biztosítása a sajátos nevelési igényű valamint hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek érdekében, differenciáló módszertan és kompetencia-fejlesztő programok alkalmazásával, amelyet az óvodapedagógusok és egyéb szakemberek segítségével valósítunk meg, a migráns gyermekeknek biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, társadalmi integrálását, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelmét, az óvodapedagógus modellszerepének elve szerint a gyermek az óvodában utánzás, modellkövetés útján magatartási formákat, viselkedési mintákat tanul meg, ezért fontos, hogy 5

5 az óvodapedagógusokat és a technikai dolgozókat esztétikus külső, kiegyensúlyozott, empatikus, toleráns magatartás, jó konfliktuskezelés, kreatív és stratégiai gondolkodás jellemezze. 6

6 Óvodai nevelésünk célja Óvodai nevelésünk célja az óvodás gyermekek harmonikus, sokoldalú, teljes személyiséget érintő fejlesztése az életkori és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével. Az óvodai nevelés alapfeladatain belül nevelőtestületünk kiemelten kezeli a játék fontosságát és elsődleges szerepét a gyermek fejlődésében valamint a kultúraközvetítésben; az egészséges életmódra nevelést, ezen belül a mozgásfejlődés tudatos alakítását; a környezettudatos magatartás megalapozását; a tevékenységek szervezését, a gyermekek képességeinek megfelelően differenciálva; a kommunikációs nevelést, különös tekintettel az anyanyelvi nevelésre. A nevelésben alkalmazott speciális módszerek és eszközök a Montessori pedagógia egyes elemei és eszközei; a fejlesztőpedagógiai ismeretek, módszerek; változatos sporttevékenységek és mozgásfejlesztő eszközök; drámapedagógiai elemek és módszerek; a magyar népi kultúra és hagyományok közvetítése; a projekt módszer alkalmazása. A feladatokat óvónőink egyéni beállítódásuknak megfelelően, változatos módszerek alkalmazásával valósítják meg. Gyermekeink fejlődését, nevelőmunkánk hatékonyságát segíti az EGYMI logopédusok-pszichológusok problémafeltáró - fejlesztőmunkája, az Újpesti Közművelődési Központ közművelődési csoportjának kulturális programjai és óvodaidőn kívül szervezett tanfolyamai, az épületben lévő sokféle színtér és tárgyi feltételrendszer. 7

7 1.3. Óvodánk nevelési koncepciója Intézményünk jellege, a társadalmi környezet, valamint a közoktatás korszerű céljai meghatározzák óvodai nevelőmunkánk hangsúlyos pontjait, nevelési koncepciónk lényegét. Az óvoda a bölcsődés és iskolás kor közötti időszakban nevel, ezért a lehetőségekhez mérten nagy hangsúlyt fektetünk a fokozatok közötti átmenetek (bölcsődéből az óvodába, óvodából az iskolába lépés) megkönnyítésére gyermekeink számára. Ezt elsősorban az épületben levő bölcsődével, általános iskolával közös programszervezéssel, a lehetőségekhez mérten közelítő szokásrendszer alkalmazásával és a nevelési elvek közelítésével valósítjuk meg. Törekszünk a vegyes életkorú csoport kialakítására, lehetőség van a testvérek együtt nevelésére. A vegyes csoport, részben osztott csoport sajátossága, hogy gazdag lehetőséget kínál a kisgyermekkorra jellemző minta utáni tanulásban, a szocializálódás folyamatában, érzelmi, erkölcsi tulajdonságok kialakulásában. A kultúraközvetítés széles tapasztalatszerzési és gyakorlási lehetőséget biztosít korcsoporttól függetlenül. Az iskolába járás alól egy évre felmentett gyerekek lehetőség szerint a megszokott csoportban maradnak. Nevelőmunkánk során a játék és a gyermeki tevékenységek széles körének tudatos felhasználásával fejlesztjük azokat a kompetenciákat, amelyek megalapozzák az iskolai tanulást (szociális, értelmi, verbális, testi képességek). Pedagógiai célunk a gyermekek személyiségének kibontakoztatása. Ezt a gyermekek egyéni fejlettségi szintjének és saját fejlődési ütemének figyelembe vételével, egyéni bánásmód alkalmazásával érjük el. Óvodáink vállalják a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációját: az érzékszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, autista, a megismerő-funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos vagy súlyos rendellenességével küzdő gyermekek nevelését. A nevelési programunkban meghatározott nevelési, fejlesztési tartalmak minden gyermek számára szükségesek. Az óvodai nevelés a sajátos nevelési igényű gyermekeknél is a nevelés általános célkitűzéseinek megvalósítására törekszik, figyelembe véve a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelveit. A nevelés hatására az akadályozott fejlődésű kisgyermeknél is fejlődik az alkalmazkodó készség, az akaraterő, az önállóságra törekvés, az érzelmi élet, az együttműködés. Törekszünk a sajátos nevelési igény szerinti környezet kialakítása, a szükséges tárgyi feltételek, és segédeszközök meglétére, a gyermek mindig csak annyi segítséget kap, ami a további önálló cselekvéséhez szükséges. 8

8 Nevelőmunkánk koncepcionális elemei a kiemelt feladatok Óvodánk szerkezete és feltételrendszere Óvodánk szervezeti jellemzői: Karinthy Frigyes Óvoda: 8 csoport Óceán Tagóvoda: 5 csoport Személyi feltételek Létszám 2 Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda Óvodavezető (óvodapedagógus) 1 fő Óvodapedagógus 16 fő 10 fő Kerületi helyettes 1 fő Óvodatitkár 1 fő 0,5 fő Dajka 8 fő 5 fő Konyhai dolgozó 2 fő 1 fő Pedagógiai asszisztens 2 fő 2 fő Gondnok 1 fő 1 fő Összesen 32 fő 19,5 fő A csoportokban két óvodapedagógus és egy dajka dolgozik. Összehangolt nevelőmunkára törekednek, amely a gyermekek nevelésében állandó értékként jelenik meg. Az óvoda vezetőjének munkáját vezető-helyettes, tagóvoda-vezető segíti. A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekeket és családjukat figyelemmel kíséri, munkáját segíti a gyermek és ifjúságvédelmi felelős. Az EGYMI logopédusai részt vesznek a gyermekek fejlesztésében. Óvodánk minden dolgozója elkötelezetten hozzájárul ahhoz, hogy nyugodt, derűs légkörben, a pedagógus elvárható szakértelmével és mintaadásával biztosítsa gyermekeink számára a fejlődésükhöz szükséges változatos tevékenységeket Tárgyi feltételek szeptember 1-jétől 9

9 Az óvodák tárgyi feltételeinek fejlesztésénél az alábbi elveket tartjuk szem előtt: korszerű, harmonikus, tágas környezet kialakítása, a csoportszobák berendezésében optimális játékszíntér kialakítása, a játékeszközök, a mozgásfejlesztő eszközök valamint az egyéb fejlesztő eszközök folyamatos beszerzése, az óvodák berendezésében, díszítésében iránymutató a KF ÁMK Arculati Kézikönyve. Az óvodai nevelés szinterei: Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda 8 csoportszoba 5 csoportszoba 2 aula tornaszoba logopédus helyiség logopédus helyiség udvar udvar Ezen kívül: Karinthy Frigyes Óvodában Tágas, árnyas udvarral rendelkezünk, ahol nyári pancsolásra alkalmas medence van. Kellő mennyiségű szertár, könyvtár, informatikával felszerelt nevelői szoba áll a munkatársak rendelkezésére. Minden csoportszobához öltözőszekrényekkel leválasztott öltözőrész és két csoportonként egy mosdó tartozik. A beteg gyermekek elkülönítése és orvosi vizsgálatok lefolytatására a bölcsődével közös orvosi szoba van. HACCP rendszer alapján működő melegítő konyhánk van. Az óvoda textíliáinak mosását, vasalását a bölcsődével közös mosodában végezzük. A dolgozók részére a bölcsődével közös öltöző (zuhanyozóval) áll rendelkezésre. A logopédus fejlesztő szobája. Óceán Óvodában: Kellő mennyiségű szertár, könyvtár, informatikával felszerelt nevelői szoba áll a munkatársak rendelkezésére. Minden csoportszobához öltöző és csoportonként egy mosdó tartozik. HACCP rendszer alapján működő melegítő konyha van. 10

10 A dolgozók számára két öltöző áll rendelkezésre. Az óvoda törzsépületén kívül található a logopédus fejlesztő szobája. Korszerű felszereléssel rendelkezünk a 20/2012. EMMI 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben eszköznorma előírásainak megfelelően az alábbiakban: a csoportok fejlesztő játék, szerepjátékhoz való eszközök, konstrukciós játékok, barkács- és rajzeszközök tekintetében jól felszereltek, folyamatosan fejlesztjük; változatos, sokféle mozgásfejlesztő eszközzel rendelkezünk; a nevelőmunkát színesebbé teszik a CD-lejátszók, televíziók, videó, DVD lejátszók; a gyermekek nyugodt pihenését korszerű, kényelmes fektetők biztosítják Az óvodai nevelés célja Az óvodás gyermekek harmonikus, sokoldalú, teljes személyiséget érintő fejlesztése érdekében szem előtt tartva az életkori és egyéni sajátosságokat, valamint az eltérő fejlődési ütemet, célul tűzzük ki: a gyermekek érzelmi biztonságban érezzék magukat az óvodában, szeressenek ide járni; a megtervezett pedagógiai cél-feladat-tevékenységrendszer és kedvező nevelési hatások érvényesülése útján a gyermekek személyisége optimálisan fejlődjön; megalapozzuk az egész életen át tartó tanulást a motivációs, játékos készségfejlesztő és az iskolába való átmenetet segítő programokkal; a sajátos nevelési igényű gyermekek esetében, a gyermek állapotához igazodva a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményében foglaltaknak megfelelően minden olyan pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs ellátás biztosítása, amely a gyermek képességeinek lehetőség szerinti legteljesebb kifejlesztéséhez szükséges. Ennek a feladatnak az ellátására igénybe vesszük a logopédust, a pszichológust, a Nevelési Tanácsadót, utazó tanárt (a szakszolgálat munkatársait), az EGYMI munkatársait. 11

11 1.6. Az óvodai nevelés feladatai Óvodai nevelésünk feladata a gyermekek testi-lelki szükségleteinek kielégítése. Ezen belül az: egészséges életmód alakítása, érzelmi nevelés, szocializáció biztosítása, értelmi fejlesztés, anyanyelvi nevelés megvalósítása. Az egészséges életmód alakítása érdekében az óvoda biztosítja: a gyermek gondozását, testi szükségleteinek és mozgásigényének kielégítését, a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének segítését, az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítását, a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezetet, a gyermeki testi képességek fejlődésének segítését, a gyermek egészségének védelmét, edzését, óvását, megőrzését, a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítását, lehetőséget biztosítunk a migráns gyermekek számára egymás kultúrájának, anyanyelvének megismerésére, A megfelelő szakemberek bevonásával a szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátását. Az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása: az óvodában érzelmi biztonság, derűs, szeretetteli légkör uralkodik, ahol a résztvevőket pozitív attitűd jellemzi, törekszünk arra, hogy az óvodába lépés pillanatától fogva a gyermeket kedvező érzelmi hatások érjék, a gyermek kielégítheti társas szükségleteit, a különbözőségek elfogadására, tiszteletére neveljük őt, a nevelés együttesen fejleszti a gyermek szociális érzékenységét és éntudatának alakulását, önkifejező, önérvényesítő törekvéseinek teret enged, 12

12 az óvodai nevelés segíti az erkölcsi tulajdonságok (együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség) és akarati tulajdonságaik (önállóság, önfegyelem, kitartás, feladat- és szabálytudat) fejlődését, a szokás és normarendszer alapozását végzi, a szülőföldhöz való kötődés megalapozása érdekében megismerteti szűkebb és tágabb környezetével. Értelmi fejlesztés és anyanyelvi nevelés megvalósítása érdekében: változatos tevékenységeket biztosítunk, amelyeken keresztül tapasztalatokat szerezhet a gyermek a természeti és társadalmi környezetről; lehetőséget teremtünk a gyermek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezésére, bővítésére, valamint az értelmi képességek és kreativitás fejlesztésére; beszédhelyzetek teremtésével, tudatos fejlesztéssel, a pedagógusok mintanyújtásával a kommunikáció alakítása, az anyanyelv fejlesztése. az anyanyelvi fejlesztés és a kommunikáció különböző formáinak alakítása - beszélő környezettel, helyes mintaadással és szabályközvetítéssel (a javítgatás elkerülésével) az óvodai nevelőtevékenység egészében jelen van. Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés közben a gyermek természetes beszéd és kommunikációs kedvének fenntartására, ösztönzésére, a gyermek meghallgatására, a gyereki kérdések támogatására és a válaszok igénylésére szükséges figyelmet fordítunk Az iskolai alkalmasság A gyermek belső érése, a családi nevelés és az óvodai nevelés eredményeként a kisgyermekek többsége az óvodáskor végére eléri az iskolai munkához, az iskolakezdéshez szükséges fejlettségi szintet. Belépnek a lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben, majd az iskolában, az óvodásból iskolássá érik. A sajátos nevelési igényű gyermekek iskolai alkalmasságának vizsgálatát sérülésspecifikus szakemberek bevonásával végezzük. Az iskolai alkalmasságnak testi, lelki és szociális kritériumait egyaránt fontosnak tartjuk. A testileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére: eljut az első alakváltozáshoz, testarányai megváltoznak, megkezdődik a fogváltás, teste arányosan fejlett és teherbíró; 13

13 mozgása összerendezett, harmonikus; fejlődik a mozgáskoordináció, a finommotorika. A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére: nyitott, érdeklődéssel készül az iskolába lépésre, az iskolai élet és a tanító elfogadására; képessé válik az együttműködésre, kapcsolatteremtésre felnőttel és társaival; ismeri a viselkedés alapvető szabályait, alakulnak benne azok a magatartási formák, szokások, amelyek a természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez és megóvásához szükségesek; képes szándékosan irányítani mozgását, viselkedését, testi szükségletei kielégítését; képes alkalmazkodni egyre több szabályhoz; kialakuló feladattudata megnyilvánul a feladatok megértésében, feladattartásában, az egyre eredményesebb feladatvégzésben, fejlődik kitartása, munkatempója, önállósága, önfegyelme. Az értelmi fejlődés eredményeként a gyermek: a tanuláshoz szükséges képességei folyamatosan fejlődnek, érzékelése, észlelése tovább differenciálódik (különös jelentősége van a téri észlelés fejlettségének, a vizuális és akusztikus észlelés differenciálódásának, a téri tájékozottságnak a térbeli mozgásfejlettségnek és a testséma kialakulásának); az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, a közvetlen felidézés mellett megjelenik szándékos bevésés és felidézés, megnő a megőrzés időtartama, a felismerés mellett egyre nagyobb szerepet kap a felidézés; megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem, növekszik annak tartalma, terjedelme, könnyebbé válik megosztása és átvitele; a cselekvő- szemléletes és képi gondolkodás mellett kezd alakulni az elemi fogalmi gondolkodás; rendelkezik elemi ismeretekkel önmagáról és környezetéről: tudja nevét, lakcímét, szülei foglalkozását, felismeri a napszakokat, ismeri és a gyakorlatban alkalmazza a gyalogos közlekedés alapvető szabályait, ismeri szűkebb lakóhelyét, a környezetében élő növényeket, állatokat, azok gondozását és védelmét, ismeri az öltözködés és időjárás összefüggéseit. 14

14 Az anyanyelvi nevelés eredményeként a gyermek: érthetően és folyamatosan beszél, kommunikál; gondolatait, érzelmeit mások számára érthető formában, megfelelő tempóban és hangsúllyal tudja kifejezni; minden szófajt használ; különböző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot; tisztán ejti a magán- és mássalhangzókat (a fogváltással is összefüggő vagy egyéni eltérések lehetségesek); végig tudja hallgatni és megérti mások beszédét Az óvodai nevelés rendszere Az óvodai nevelés feladatai komplex módon érvényesülő tevékenységek, amelyek átszövik óvodai nevelésünk teljes rendszerét, ezáltal biztosítják az óvodai nevelés céljának megvalósulását. A rendszer elemei A nevelés alapvető keretei: gondozás, egészséges életmódra nevelés; kommunikáció, anyanyelvi nevelés; szocializáció, érzelmi nevelés. A nevelés alapvető keretein belül a gyermekek tevékenységei: játék munka tanulás A gyermeki tevékenységeket az egyes nevelési területek tartalmazzák: mozgás vers, mese ének, zene, énekes játék rajzolás, mintázás, kézi munka külső világ tevékeny megismerése 15

15 matematikai tapasztalatok, ismeretek Segítjük a nevelés szintereinek együttműködését a gyerekek eredményesebb fejlesztése érdekében (család, bölcsőde, iskola, közművelődési intézmények, szakszolgáltatók és más intézmények). Az óvoda a gyermeken keresztül hat a családra. A nevelési célok és feladatok közvetítésével kezdeményezi és segíti az óvodai és családi nevelés összehangolását, amelynek alapja és feltétele a gyermek érzelmi biztonsága és a szülő kiegyensúlyozott óvodai közérzete. 16

16 AZ ÓVODAI NEVELÉS RENDSZERE CÉL ÉS FELADAT Fő területek A nevelés alapvető keretei A gyermek tevékenységformái A fejlesztés tartami eszközei Kapcsolatok más nevelési színterekkel JÁTÉK MOZGÁS Család Logopédus Bölcsőde Iskola Közművelődési Külső világ tevékeny megismerése Matematika Vers, mese Ének, zene énekes játékok Rajzolás, mintázás, kézimunka Testnevelés Intézmények Szakmai szolgáltatók Szakszolgálat Eü. szolgálat Munka jellegű tevékenység Tanulás Anyanyelv és kommunikáció, egészséges életmódra nevelés. Érzelmi nevelés, szocializáció A FEJLŐDÉS JELLEMZŐI 17

17 2. PEDAGÓGIAI FELADATRENDSZER ÉS TARTALOM 2.1. A nevelés keretei Kommunikáció, anyanyelvi nevelés A szocializáció folyamatában a beszéd, a kommunikáció a gyermek környezetével való érintkezésének, önkifejezésének, gondolkodásának legfőbb eszköze. A kommunikáció által erősödik a gyermek biztonságérzete, növekszik tájékozottsága, gazdagodnak ismeretei, mélyülnek érzelmei, fejlődik beszédkészsége, esztétikai érzéke, anyanyelvi kultúrája. A nyelvi kommunikációs helyzetek kialakításának alapvető feltételei: szóbeli közlést kiváltó derűs légkör; az egymást meghallgató és az egymáshoz beszélő társak (gyermek-gyermek, gyermekfelnőtt) beszédkedve, beszédképessége; az anyanyelv szókincsének hangzásbeli és szövegértési sajátosságainak tapasztalati ismerete, használata. A kommunikációs nevelés átfogja az óvodai nevelőmunka minden területét, a nevelés egész folyamatának szerves része, valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat. Az alábbi területeken és helyzetekben fokozottabban valósul meg: udvarias viselkedés szokásai és kifejezései (kérés, köszönés, megköszönés stb.); gondozási tevékenységek és étkezési szokások kialakítása közben; játékeszközök bemutatásával, és használatával; anyanyelvi játékok során; mese-vers kezdeményezések; kommunikációs helyzetek gyakorlása által, tervszerű, és spontán tanulási tevékenységek során. Az óvodapedagógus feladatai: 18

18 derűs, nyugodt, biztonságot adó, szeretetteljes légkör megteremtése, melyben a gyermek bátran, szívesen megnyílik; biztosítsa a természetes beszéd és kommunikációs kedv fenntartását, ill. ösztönözze erre a gyermekeket, jó kapcsolatok kialakítása óvónő-gyermek és gyermek-gyermek között, melyek serkentik a gyermek beszédkedvét; teremtsen alkalmat természetes élethelyzetek megfigyelése során olyan sokrétű tapasztalatés élményszerzésre, amelyek a gyermek beszéd- és kommunikációs fejlődését elősegítik, gazdagítják; rendszeresen kezdeményezzen anyanyelvi játékokat a csoportban; az egyéni fejlődési ütemnek megfelelően végezze fejlesztő munkáját; beszéde legyen követésre méltó, nyelvhasználata kifogástalan. Mondanivalóját közölje világos, érthető formában, mondatszerkesztése legyen egyszerű, de változatos; az óvónő mondanivalójának tartalma és a metakommunikáció összhangban legyen; törekedjen a halk illetve közepes hangerő színes, változatos használatára, a kommunikálás közbeni szemkontaktus tartására; kifejezéseinek alkalmazása során a szemléletesség, képszerűség nyilvánuljon meg; eszköztárában szerepeljen a humor; mindig válaszoljon a gyermek kérdéseire, a gyermek életkorának és érdeklődésének megfelelő magyarázattal szolgáljon; kérdéseivel is fejlessze a gyermek gondolkodását, ösztönözze őt további beszédre; ismerje fel a beszédhibákat, a hiányzó vagy rosszul képzett hangokat, a beszéd folyamatosságának hibáit, a hangszín rendellenességeit, eltérő beszédritmust vagy hangsúlyozást. A logopédus segítségével törekedjék ezek korrekciójára. igyekezzen megérteni és megfelelő tapintattal kezelni az alig, vagy csak keveset beszélő gyermeket a metakommunikáció eszközeivel is; kommunikációs probléma esetén a gyermek és környezetének ismeretében próbálja meg feltárni a hiányosságok okát. Az egyéni fejlettséget alapul véve segítse kibontakoztatni a gyermek nyelvi kifejezőképességét; abban az esetben, ha a gyermek környezetében nem a magyar nyelv használatos, az óvónő természetesnek tartja az anyanyelv használatát és segíti a magyar nyelv elsajátításában, segítse a migráns gyermekek magyar nyelv tanulását, az anyanyelv megőrzése mellett. 19

19 Módszertani alapelvek: a gyermek beszédére mindig figyeljünk, találjon meghallgatásra, kérdéseire kapjon kielégítő választ; minden gyermeket egyéni fejlettségéhez, érdeklődéséhez igazodva, képességeinek figyelembe vételével egyénileg fejlesztünk; a gyermeki kíváncsiság kielégítése, megválaszolása a gyermek életkorának, érdeklődésének szintjén történik; szem előtt tartva, hogy az anyanyelvi nevelés élőbeszéd-központú, az óvónő hangsúlyozottan érvényesíti az óvónő-gyermek között kialakuló nyelvi kommunikációban; törekszünk arra, hogy a felnőttek beszéde mindig érthető, tiszta, kifejező, nyelvtanilag helyes, minta értékű legyen minden kommunikációs helyzetben. A gyermek tevékenységei: kommunikál, beszél a helyzeteknek megfelelően; képeskönyvet, mesekönyvet, illusztrációt nézeget; mesét, verset hallgat; önállóan is próbál mesét, verset mondani, dramatizálni, bábozik; szerep-, nyelvi- és szituációs játékokat játszik. A fejlődés főbb jellemzői: egyre bővül a szókincsük, és ezeket összefüggő beszédükben egyre aktívabban, választékosabban alkalmazzák; képességeikhez mérten tisztán ejtik a beszédhangokat; kapcsolattartásukban megfelelő beszédfordulatokat és viselkedési formákat használnak; képesek végighallgatni társaik és a felnőttek megnyilatkozásait; helyesen használják a névmásokat, a névutókat, a jövő idejű igeidőt és az igemódokat; érthetően és folyamatosan kommunikálnak, beszédük többnyire megfelelő hangsúlyozású, hanglejtésű, hangerejű és sebességű; beszédüket megfelelő természetes gesztusokkal, arcjátékkal kísérik, kialakul a kommunikáció közbeni szemkontaktus. 20

20 Gondozás, egészségfejlesztés Az egészség ugyan nem minden, de egészség nélkül minden semmi. Az egészség szomatikus, pszichés és szociális elégedettséget, harmóniát jelent. Az óvodában az egészséges életvitel megalapozásával a test egészséges fizikai és lelki egyensúlyát biztosítjuk. A helyes életritmus, az egészséges táplálkozás, testápolás, öltözködés, mozgás, edzés, pihenés és alvás megszervezésével, az ehhez kapcsolódó gyermeki tevékenységekkel és az ezen alapuló szokások kialakításával biztosítjuk a megfelelő életmódot. Feladataink az egészségfejlesztés területén A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy az óvodában eltöltött időben minden gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, a nevelési-oktatási intézmény mindennapjaiban rendszerszerűen működő egészségfejlesztő tevékenységekben. Folyamatként kezeljük a tevékenységek hatékony szervezésével, amely a gyermekek egészségi állapotában kedvező irányú változást idéz elő. A mindennapos működésében kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, amelyek különösen o az egészséges táplálkozás, o a mindennapos testnevelés, testmozgás, o a testi és lelki egészség fejlesztése, o a bántalmazás megelőzése, o a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás, o a személyi higiéné területére terjednek ki. Az óvodánkban folyó teljes körű egészségfejlesztés során figyelembe vesszük a gyermekek, biológiai, társadalmi, életkori sajátosságait, beilleszthetőségét az óvodánkban megvalósuló átfogó prevenciós programokba. Törekedünk a teljes körű egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok koordinált, nyomon követhető és mérhető, értékelhető tervezésére. Óvodánk közreműködik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében, ennek során tevékenyen együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, valamint a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. 21

21 Tevékenységek és időtartamuk a napirendben Tevékenységek szept.-máj. 31-ig jún. 1-augusztus végéig játék, egyéb tevékenységek, levegőzés 7 óra 45 perc 1 óra 8 óra 4 óra öltözés, egyéb 1 ó 10 p 1 óra testápolási teendők előkészületek az 1 óra 5perc 1 óra étkezéshez, étkezés pihenés /alvás/ Kb. 2 óra, igény szerint Kb. 2 óra, igény szerint Az óvodapedagógus feladatai a gyermek egészséges fejlődéséhez biztosítson rendszeres napirendet, hetirendet, a nyugodt, kiegyensúlyozott élettempó kialakulása érdekében az életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételével, az óvodapedagógus és a dajka a gondozás folyamatában is neveljen, építse kapcsolatait a gyermekkel, egyúttal segítse önállóságuk fejlődését biztosítson párhuzamosan végezhető differenciált tevékenységeket a gyermek egyéni szükségleteinek megfelelően, Teremtse meg a gyermek egészséges testi, lelki fejlődéséhez, biztonságához szükséges környezeti feltételeket, a tiszta, egészséges, balesetmentes környezetet. Biztosítsa a levegőzés, edzés, mozgás rendszeres lehetőségét. A gyermekek a testnevelést mozgáshoz megfelelő öltözetben végezzék (a szülők gondoskodnak a tornafelszerelésről). Bensőséges kapcsolat során alapozza meg a gyermekben a tisztaság igényét, alakítsa ízlésüket. Ismerje meg a család gondozási szokásait, és törekedjen összehangolni az óvodai szokásokkal. Segítse elő, hogy a gyermekek a szükségletek körüli teendőiket egyre önállóbban végezzék. Minden gyermeknek annyi segítséget nyújtson, amennyit fejlettsége szerint igényel a feladat önálló elvégzéséhez. Biztosítson játékos gyakorlási lehetőséget az öltözködés mozzanatainak elsajátításához (gombolás, fűzés, kötés, csatolás), valamint az önkiszolgálás egyéb területein. A folyamatos folyadékpótlást biztosítsa a gyermekek számára a csoportszobában, udvaron egyaránt. 22

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése TARTALOMJEGYZÉK sorszám Megnevezés Oldalszám Bevezető 5 I. Helyzetkép 6 1. Óvodánk bemutatása 6 2. Az óvoda személyi és tárgyi feltételei 7 II. A program felépítése 8 1. Gyermekképünk 8 2. Óvodaképünk

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágyi Nyitnikék Óvoda OM 200 722 Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágy, 2013. Hortobágyi Nyitnikék Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hortobágy Nyitnikék Óvoda 4071 Hortobágy, Erdei Ferenc

Részletesebben

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015.

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. PESTERZSÉBETI 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM - 2 - "Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ. Õrizd szüleid egészségét! -

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal.

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a ma bőven ellátja feladattal. Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29 Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal. Syndie Maison KE PTSZIKE PTSZI 2013.04.29 A prezentációban megjelenő információk

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető:.. neve Legitimációs eljárás

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda jellemző adata 1 1.1. Az óvoda személyi feltétel 3 1.2. Óvoda tárgyi dologi feltétele 6 1.2.1. Az óvoda épületének legfőbb jegyei 6 1.2.2. Az

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kautzky Lászlóné intézményvezető Molnár Miklósné általános vezető helyettes A tagintézmények vezetői és nevelőtestületei Tartalomjegyzék 1. HELYZETKÉP...

Részletesebben

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 031423 ÓVODÁNK ADATAI Neve: KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA Címe: 3384 KISKÖRE, BÉKE ÚT 9-11. Telefon/fax: 36/358-211 Fenntartója: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Címe: 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 24. Alapító

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

A D A T L A P. 3529 Miskolc, Áfonyás u.16. 1. Tagintézmény neve: Napraforgó Tagóvoda címe: 3529 Miskolc, Gesztenyés u. 18

A D A T L A P. 3529 Miskolc, Áfonyás u.16. 1. Tagintézmény neve: Napraforgó Tagóvoda címe: 3529 Miskolc, Gesztenyés u. 18 -1- A D A T L A P Az óvoda neve: címe: Áfonyáskert Óvoda 3529 Miskolc, Áfonyás u.16. 1. Tagintézmény neve: Napraforgó Tagóvoda címe: 3529 Miskolc, Gesztenyés u. 18 2. Tagintézmény neve: Középszer Tagóvoda

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Óvodából-iskolába. (célok és a fejlődés jellemzői)

Óvodából-iskolába. (célok és a fejlődés jellemzői) Óvodából-iskolába (célok és a fejlődés jellemzői) Egészséges életmódra nevelés Célunk: a gyermek testi fejlődésének elősegítése, a higiénés nevelés és az egészséget védő jó szokások alakítása, az egészséges

Részletesebben

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL Törvényi háttér: 363/2012. (XII.17.) orm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az óvodai élet megszervezése 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését,

Részletesebben

Bukovicsné Nagy Judit közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító:

Bukovicsné Nagy Judit közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító: 1 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 210-0086; fax.: 210-0086 E-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Ikt.szám: 62-52/2016. OM: 030869 LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Debrecen 2016.01.27. 1 TARTALOM 1. ÓVODÁNK ADATAI 4. oldal ÓVODAKÉP 5. oldal GYERMEKKÉP 5. oldal 2. ÓVODÁNK JELLEMZŐI 6. oldal 2.1. Személyi

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak Összeállította: Dr. Bús Imre főiskolai tanár, szakfelelős Jóváhagyta: Dr. Kurucz Rózsa, intézetigazgató Csecsemő- és kisgyermeknevelő

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM KŐBÁNYAI MOCORGÓ ÓVODA 1101. Budapest, Kőbányai út 30. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető 1 II. Gyermekkép, óvodakép 4 II. 1 Gyermekkép 4 II. 2 Óvodakép 5 II.2.1.

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013.

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2 1.1 Nevelőmunkánk jogszabályi háttere 2 1.2 Az óvodánk adatai 2 1.3 Óvodánk bemutatása 3 1.4

Részletesebben

Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: 034612. Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b.

Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: 034612. Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b. Pedagógiai Program Cinkotai Huncutka Óvoda OM azonosító: 034612 Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b. 2013. 1 BEVEZETÉS Óvodánk pedagógiai programjában kiemelt

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca 3. Tel: 76/483-320, Fax: 76/504-630 E-mail cím : hosszuovi@kmoi.hu MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI - 1 - Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1

MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 I. Az Intézmény jellemző adatai... 2 1. Az intézmény neve... 2 2. A pedagógiai program jogháttere... 3 II. Bevezető...

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÉS VILONYAI TAGÓVODÁJA 2013. 1 TARTALOM ADATLAPOK 3 I. BEVEZETÉS 6. II. GYERMEKKÉP 7. III. BEMUTATKOZÁS 8 IV. ÓVODA

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ 1 / 5 1. feladat 5 pont Határozza meg a szocializáció fogalmát! A szocializáció a társadalomba való beilleszkedés

Részletesebben

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733 1 TARTALOM Bevezetés 4. Törvényi szabályozás 1.Bemutatkozás 5. 1.1. Cecei Óvoda 6. 1.2. Vajtai Óvoda 6. 2. Pedagógiai alapelveink 7. 2.1.Küldetésnyilatkozat 7. 2.2.Gyermekkép 7. 2.3.Óvodakép 9. 2.4.Jövőkép

Részletesebben

Fogalmi segédlet a célok és feladatok megfogalmazásához

Fogalmi segédlet a célok és feladatok megfogalmazásához Körmöci Katalin, főszerkesztő Óvodai Nevelés Fogalmi segédlet a célok és feladatok megfogalmazásához Cél fogalmi tisztázása Célként fogalmazható meg az, amire törekvésünk irányul, amely az egyén szükségleteitől

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015.

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. 1. BEVEZETÉS...4 2. BEMUTATKOZÁS...8 2.1 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI:...8 2.2. AZ ÓVODA SZEMÉLYI ERŐFORRÁSAI...13...13 2.3. AZ ÓVODA DOLOGI-TÁRGYI

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM - azonosítója: 030871 Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu Tájékoztató a Dobozi Mesekert Óvoda magyar nyelvű cigány kulturális neveléséről Magyar nyelvű cigány kulturális nevelés: A nemzetiségi nevelésnek jelen kell lenni valamennyi olyan óvodában, ahol legalább

Részletesebben

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító 201394 2013. p.h. Készítette: Matejkáné Székely Szilvia óvodavezető Cím: 2081 Piliscsaba, Bajcsy-Zs. u. 33. Tartalomjegyzék Törvényi hivatkozások,

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: CEGLÉDBERCEL 2009. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Bemutatkozás 1.1. Funkció, ellátási kötelezettség...4 1.2. Kapcsolatrendszer..4 2. Tartalmi összetevők 2.1. A bölcsődei

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÓVODA ÉS A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA ORFŰ 2010. TARTALOM Bevezető 1.Az óvoda adatai 2. Helyzetkép az óvodáról 2.1.Alapelveink 2.2.Gyermekképünk 2.3. Pedagógusképünk 2.4.

Részletesebben

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS ÓVODA 1119 BUDAPEST, PAJKOS U. 35. Az intézmény OM azonosítója: 034459 Intézményvezető: Csályiné Schön Mária Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 32 140 01 Óvodai dajka Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő: 15 perc) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda. Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda. Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Törvényi háttér... 4 Az óvoda

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról. Tartalom

137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról. Tartalom OAP 1 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 1. A Kormány a közoktatásról szóló módosított 1993. évi LXXIX. törvény 94. -a (3) bekezdésének a) pontjában

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai 2. Helyzetkép 2. 1. Gyermekképünk 2. 2. Óvodaképünk, jövőképünk 2. 3. Pedagógusképünk, küldetésünk 2. 4. Az óvoda személyi feltételei 2. 5. Az óvoda tárgyi

Részletesebben

A Kormány /2012. (...) Korm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

A Kormány /2012. (...) Korm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az Országgyűlés által elfogadott és új alapelvekre helyezett nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény eredményes végrehajtása szükségessé teszi, hogy a köznevelés rendszerébe tartozó óvodai nevelést

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Petránné Képes Gizella Óvodavezető, közoktatási szakértő, tréner Miskolci Batsányi János Óvoda Kisgyermekkori nevelés támogatása

Részletesebben

Óvodai Pedagógiai Program

Óvodai Pedagógiai Program 2013. Óvodai Pedagógiai Program Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda - Óvoda Tagintézménye Tartalomjegyzék 1. Óvodánk adatai, helyzetkép... 4 1.1 Óvodánk adatai... 4 1.2 Helyzetkép... 5

Részletesebben

137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet. az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról. Melléklet a 137/1996. (VIII. 28.) Korm.

137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet. az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról. Melléklet a 137/1996. (VIII. 28.) Korm. 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 1. A Kormány a közoktatásról szóló - módosított - 1993. évi LXXIX. törvény 94. -a (3) bekezdésének a) pontjában

Részletesebben

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM OM AZONOSÍTÓ: 036472 WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM 9700 Szombathely, Márton Áron u.58. 2013. -1- Tartalom Bevezető 3.o. I. A MI ÓVODÁNK 5.o. 1. Az óvodánk jellemző adatai 5.o. 2. Programunk küldetése,

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:032920 2014 Napközi Otthonos Óvoda 2133 Sződliget, Vörösmarty u. 8-12. Intézmény OM azonosítója: 032920 Készítette: Hanákné Durján Ilona óvodavezető

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 4 A GYAKORLÓ ÓVODA ADATAI... 5 I. BEVEZETŐ... II. GYERMEKKÉP... 1. Gyermekkép...

Részletesebben

BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Intézmény neve: BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény 3240 Parád, Kossuth L. u. 128. Tel., Fax:

Részletesebben