PTE IGYFK TEHETSÉGMŐHELY KÉPZÉSI PORTFOLIÓ KOMMUNIKÁCIÓS KÉPESSÉGFEJLESZTİ BLOKK KÉSZÍTETTE: DR. BORONKAI DÓRA EGYETEMI ADJUNKTUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PTE IGYFK TEHETSÉGMŐHELY KÉPZÉSI PORTFOLIÓ KOMMUNIKÁCIÓS KÉPESSÉGFEJLESZTİ BLOKK KÉSZÍTETTE: DR. BORONKAI DÓRA EGYETEMI ADJUNKTUS"

Átírás

1 KÉPZÉSI PORTFOLIÓ KOMMUNIKÁCIÓS KÉPESSÉGFEJLESZTİ BLOKK KÉSZÍTETTE: DR. BORONKAI DÓRA EGYETEMI ADJUNKTUS 1

2 TARTALOM 1. MODUL A verbális kommunikációs képességek fejlesztése tréning tematika Segédanyagok 2.MODUL A nem verbális kommunikációs képességek fejlesztése, a metakommunikáció szerepe a kommunikációban tréning tematika Segédanyagok Interaktív tudáspróba 3. MODUL A kérdezéstechnikai, az érveléstechnikai és a tárgyalástechnikai képességek fejlesztése tréning tematika Segédanyagok Interaktív tudáspróba összefoglalás MELLÉKLETEK A csoportkohézió erısítése verbális képességeket fejlesztı feladatok segítségével. Anyanyelv-pedagógia évf. 4. sz. Párbeszédes szövegek alkotása. In: Sándor Csilla (szerk.): Tanári Kincsestár. Magyar Nyelv. Raabe Kiadó, Bp A beszédmővek alkotáspedagógiája. In: A beszéd és az olvasás tantárgy-pedagógiája. Tanári mesterség tantárgycsoport. Tananyag-korszerősítési pályázat. PTE IGYFK. Szekszárd, A hétköznapi kommunikáció színterei. In: A pedagógiai kommunikáció fejlesztésének módszerei. Tanári mesterség tantárgycsoport. Tananyag-korszerősítési pályázat. PTE IGYFK. Szekszárd, A hatékony kommunikáció stratégiái. In: A pedagógiai kommunikáció fejlesztésének módszerei. Tanári mesterség tantárgycsoport. Tananyag-korszerősítési pályázat. PTE IGYFK. Szekszárd,

3 Kommunikációelméleti fogalomtár Retorikai fogalomtár Kommunikációs és szituációs gyakorlatok Retorikai és diskurzusgyakorlatok 3

4 1. MODUL Téma: A verbális kommunikációs képességek fejlesztése Csoportidentitást és csoportkohéziót erısítı feladatok a verbális kommunikáció segítségével (Mozaik, Névadó, A mi házunk, Házirend). Kreatív szövegalkotási gyakorlatok (Mese, Szinkronizálás, Sóhivatal, Te mit tennél az én helyemben?) A szociális megismerés, az empátia, az önértékelési képesség és mások értékelésének fejlesztése a verbális kommunikáció segítségével (Parola, Ajándék, Díjak és oklevelek). A foglalkozás formája: tréning kooperatív csoportmunkában, pármunkában az RJR modell alapján. 1. MODUL 5X45 PERC A verbális kommunikációs képességek fejlesztése A gondolkodás és a kommunikáció-fejlesztés módszerei, a társas kapcsolatok fejlesztése, a csoportidentitás és a csoportkohézió erısítése, értékelés Az egység célja Módszerek, munkaformák, lépések Eszközök, segédanyag Csoportalkotás Versmozaik 1. sz. mozaikdarabok - Tréneri elıkészületek (a tréning elıtt): segédanyag összeillesztésével o Kártyák elkészítése a csoportalakításhoz o 4x4 fıs csoportok, összetartozó verssorok alapján - Csoportfeladat: o Minden hallgató húz egy kártyát a trénertıl o A kártya alapján mindenki megkeresi a párját, majd azokat a további résztvevıket, akikkel összetartozó kártyákat húztak o Az összerakott kártyák alapján megalakult A csoportidentitás kialakítása. A résztvevık verbális és logikai képességeik fejlesztése, névválasztás. csoportok elfoglalnak egy asztalt Névadó - Csoportfeladat: névválasztás o A csoport egy tagja kihúz egyet a kártyák közül. o A többi csoporttagnak barchobával kell kitalálnia, hogy mi van a képen. o Ha sikerül, a képen látható fogalom alapján kell a csoporttagoknak közösen nevet választaniuk. 2. sz. segédanyag Kooperatív Kooperatív szerepek Flip-chart, 10 idı

5 szerepek kiosztása csoporton belül. A résztvevık megkapják a tréning során leginkább használandó kooperatív szerepüket A tréning tagjai elıször egyénileg, majd közösen megfogalmazzák, mi az, amit már hallottak vagy tudnak a verbális kommunikációról, mi az amit tudni szeretnének róla. Mindeközben csoportfejlesztés. - Csoportfeladat: o Minden hallgató választ egy filctollat az asztalon lévı négyszínő készletbıl. o A tréner a tacepaó segítségével elmondja az egyes filcszínhez kapcsolódó kooperatív szerepet, és a szerep viselıitıl visszakérdezi az elmondottakat. o Tréneri elıadás foglalja össze a szerepek jelentıségét TTM módszer (lényege, hogy a csoport tagjai ismereteiket a már meglévıkhöz kapcsolják, illetve saját kérdések megfogalmazásával motiváltabbá válnak az ismeretek elsajátításában.) - Tréneri elıkészületek: o A tréner felhelyezi a TTM táblát mutató tacepaót. - Csoportfeladat: o Mindenki kap egy A/3-as lapot, amelyre elkészíti a saját TTM tábláját a saját filcével o Mindenki kitölti a TTM tábláját egyénileg úgy, hogy az elsı két rovatba ír 2-3 dolgot. A téma a retorika. o Szóforgóval csoporton belül közös ABLAK-ba győjtik úgy, hogy a TUDOM rovatba írtakat a jegyzı jegyzeteli a filcével a közös ABLAK-ba, míg a TUDNI SZERETNÉM rovatban szereplıket a nyomolvasó jegyzeteli a filcével. Mindkét esetben a bátorító irányítja a szóforgót, és az idıgazda ügyel, hogy a megadott idıkeretben maradjanak. o A győjtés után a csoport kiválasztja a négy legfontosabb tudást és a négy legfontosabb dolgot, amit tudni szeretnének. Ezeket bekarikázza filcével az idıgazda. o Tréneri összefoglaló - a közös TTM táblázat alapján (képzési célok és hallgatói elvárások összhangjának megteremtése) - A képzés végén visszatérünk a táblázathoz, és közösen értékeljük a csoport fejlıdését. Négy különbözı színő filc csoportonként 3. sz. segédanyag A/4-es lapok az egyéni jegyzetlaphoz A/3-as lap résztvevınként A/3 lap az ablakokhoz Flip-chart 20 JÁTÉK: kenguru-zsiráf-elefánt A mi házunk - Csoportfeladat: o A csoport feladata, hogy közösen tervezzen egy házat, amelyben majd együtt fognak lakni. o Errıl készítsenek felülnézeti rajzot. o Tervezzék meg és rajzolják le a berendezést és az esetleges kertet is. o Utána a csoportok mutassák be a terveket, és meséljék el, hogy hogyan sikerült megegyezésre jutniuk, mennyire tudták/akarták mindnyájuk szempontjait, kívánságait figyelembe venni. A résztvevık a vizuális és verbális képességeik fejlesztése, a csoport összetartozásának erısítése, konfliktuskezelés. csomagolópapír vastag és vékony filctollak 20 5

6 A résztvevık a kreatív szövegalkotási képességének fejlesztése, tapasztalat szerzése az együttmőködésrıl. A résztvevık nonverbális és verbális kommunikációs képességének együttes fejlesztése, tapasztalat szerzése az együttmőködésrıl. Házirend - Csoportfeladat: o A csoporttagok körben ülnek. A tréner arra kéri ıket, hogy képzeljék el, hogy hosszabb-rövidebb ideig, de együtt egy házban kell élniük a csoporttagoknak. o A feladat, hogy megegyezzenek az együttélés szabályaiban, és megfogalmazzanak egy mindenki által elfogadott házirendet. o A házirendet poszter formájában ábrázolják. o Ezután közös megbeszélés következik arról, hogy hogyan sikerült megegyezésre jutni, ki milyen kompromisszumokat hozott a közösség érdekében. Érdemes arra is kitérni, hogy milyen értékrendet tükröz a kész szabálygyőjtemény. o Idıkitöltı feladat. Mese - Csoportfeladat: o A csoportok tagjai körben ülnek. Az a feladatuk, hogy közösen kitaláljanak egy mesét magukról. o A csoportvezetı kivételével minden csoporttag húz két kártyát. o A csoportvezetı elkezdi a mesét, a mese kiindulópontja a csoport neve legyen. o A mesét a csoporttagoknak kell folytatniuk. Akinek a labdát dobják, annak kell folytatnia úgy, hogy a mesébe bele kell szınie a kihúzott képen látható személyt, helyszínt vagy eszközt. o Mindenkinek mindig figyelnie kell, hiszen sosem tudhatja, hogy mikor kerül hozzá a labda. o Egy ember többször (max. kétszer) is megkaphatja a labdát. o Mindenki azt, és annyit mond, amit és amennyit akar, de természetesen a már elkezdett történetet kell folytatnia. SZÜNET Szinkronizálás - Csoportfeladat: o A csoportok társcsoportot választanak maguknak. o Az egyik csoport tagjai megállapodnak egy történetben, amelyet pantomimjátékkal el is kell játszaniuk. o A másik csoport feladata, hogy szóbuborékok fújásával szinkronizálja a látottakat. o Minden szereplınek megvan a hangja a másik csoportban. o Utána megbeszélik, megfelelı volt-e az összhang a két történet között. A résztvevık a kreatív szövegalkotási képességének fejlesztése, tapasztalat szerzése az együttmőködésrıl, konfliktuskezelés. csomagolópapír filctollak rongylabda 4. sz. segédanyag A figyelem- Sóhivatal

7 koncentráció erısítése a verbális képességek fejlesztésén keresztül. A szociális megismerés és az empátia képességének fejlesztése. A szociális megismerés és az empátia képességének fejlesztése. A társak megismerésének, elfogadásának fejlesztése. Reflektálás. A visszacsatolás fejlesztése. - Csoportfeladat: o Csoportonként egy-egy tanuló lesz a hivatalnok, a többiek a panaszosok. o A panaszosoknak egyszerre kell beszélniük hétköznapi sérelmükrıl, a hivatalnokok csak figyelnek, de nem jegyzetelhetnek. o Utána mindenkinek le kell írnia, mi volt az egyes panaszosok sérelme. o Az nyer, aki minél többre emlékszik pontosan. Te mit tennél az én helyemben? - Csoportfeladat: o Minden csoportból egy játékos kimegy a terembıl. o A többiek megállapodnak egy-egy szituációban, amire a válaszolásnál majd mindenkinek gondolnia kell. o Az egyenként bejövı játékosok mindenkinek felteszik a kérdést, amelyre különbözı válaszokat kapnak. o Ezekbıl minél elıbb ki kell találniuk a megbeszélt szituációt (pl. leégett a házad, földrengés volt, lerobbant az autód egy elhagyott úton éjszaka, ellopták a tárcádat, beszorultatok a liftbe ) JÁTÉK: kı-papír-olló Parola - Csoportfeladat: o A csoporttagok körbe rajzolják a kezüket egy rajzlapon, majd kivágják a formát. Tesznek rá egy jelet, hogy tudják, melyik az övék és középre teszik. o Egy asztalkendıvel letakarják az egészet, megkeverik, és körben mindenki húz egyet. Ha valaki véletlenül a sajátját húzta, akkor visszateszi, és újra próbálkozik. o A kihúzott papírkézre mindnyájan írnak egy üzenetet. Aki elkészült, visszateszi azt a terítı alá. o Ha már az összes kéz visszakerült, mindenki kiválasztja a sajátját, és megpróbálja kitalálni, hogy ki üzent neki. o Sorban mindenki elmondja, hogy a kézre írt szöveg alapján milyennek gondolja az üzenıt, és elmondja azt is, hogy milyennek látta azt a kezet, amelybe ı helyezte el az üzenetét. Az elmondásokban nem szerepelhet szó szerint az üzenet. o A cél az, hogy a címzett és a feladó megtalálja egymást. Ajándék - Csoportfeladat: o A feladat lényege, hogy mindenki valamilyen A/4-es papír tollak ollók terítı A/4 mérető papírlap íróeszközök

8 Összefoglalás Reflektálás. A visszacsatolás fejlesztése. Az értékelı és önértékelı lépesség fejlesztése. szimbolikus ajándékot vigyen haza. o Ezért mindenki valamennyi csoporttársának küldjön egy egy papírlapon valami személyre szabott, csak neki szóló ajándékot, amirıl azt feltételezi, hogy a megajándékozott örülni fog neki. o A kiosztott papírlapokra mindenki felírja egy-egy csoporttársának szóló szimbolikus ajándékát és aláírja, összehajtja a papírt és a tetejére ráírja a címzett nevét. o Majd amikor mindenki készen van, mindenkinek a székére rakják a neki szóló ajándékokat. TTM táblázat o Visszatérés a táblázathoz. o Annak megfigyelése, hogy a Tudni szeretném oszlop nyitott kérdései választ kaptak-e a tréning során. Díjak és oklevelek - Elıkészületek: a díjazáshoz szükséges kategóriák és az oklevelek elkészítése. - Csoportfeladat: o A csoporttagoknak szavazatokat kell adniuk különbözı kategóriákban, név nélkül. o A kategóriákat érdemes a korábbi munkához igazítani, de ilyenek lehetnek: A legpontosabb résztvevı, A legjobb kérdésfeltevı, A legjobb ötleteket adó stb. o A szavazás után nyissuk fel a dobozt, számoljuk meg a szavazatokat és adjuk át az oklevelet a nyerteseknek. TTM táblázat Lezárt doboz, a tetején nyílással. Őrlapok. Toll. Oklevelek

9 2. SZ. SEGÉDANYAG 9

10 3. SZÁMÚ SEGÉDANYAG Kooperatív szerepek Nyomkövetı: Felolvassa a csoport részére kiadott anyagot fennhangon, gondosan, jól hangsúlyozva, hogy a csoport tagjai megértsék, és megjegyezzék a hallottakat. Ellenırzi, hogy a csoporttagok értik-e a feladatot, megtanulták-e, tudják-e a szükséges válaszokat. Jegyzı: Gondosan beírja a munkalapra a csoport által adott legjobb válaszokat és ellenırizteti a csoporttagokkal. Nem minden esetben ı ír, de ı a felelıs azért, hogy az írásbeli produktumok elkészüljenek. Eszközfelelıs: Beszerzi a csoport számára szükséges anyagokat, felszereléseket, eszközöket, nyomon követi azok útját a használat során, majd gondosan elraktározza. Bátorító: Figyelemmel kíséri, hogy a közös munkában részt vesz-e minden csoporttag. A kelletlen, szótlan tagokat munkára, részvételre ösztönzi. Szóvivı: Az ı felelıssége, hogy a prezentációhoz szükséges dolgok elkészüljenek, és hogy minden csoporttag felkészült legyen a prezentációra. Gyakran ı mutatja be, foglalja össze a csoport munkáját a nyilvánosság elıtt. Idıgazda: Figyeli, hogy a csoport munka közben jól gazdálkodjon az idıvel, figyelmezteti ıket, ha fogytán az idejük. İ a felelıs azért, hogy a produktumok idıben elkészüljenek. 10

11 2. MODUL Téma: A nem verbális kommunikációs képességek fejlesztése, a metakommunikáció szerepe a kommunikációban A vokális eszközök és a gesztusnyelv használata (Molekulák, Amerikából jöttem, Halandzsa, Az egész világ így csinálja, Adj hozzá egy mozdulatot! Füllentıs, Tekintetváltás, Emóciók, Hotelportás, Karmester, Plecsnik) A metakommunikatív üzenetek értelmezése, a mögöttes tartalmak kibontása (Tükörkép, Részvétlen válaszok) A foglalkozás formája: tréning kooperatív csoportmunkában, pármunkában, szituációs drámajáték 2. MODUL 5X45 PERC A nem verbális kommunikációs képességek fejlesztése, a metakommunikáció szerepe a kommunikációban A nem verbális kifejezıkészség fejlesztése, a hangsúly és a hanglejtés értelmezése, a vokális eszközök használatának fejlesztése, a metakommunikatív jelzések megértésének gyakorlása. Az egység célja Módszerek, munkaformák, lépések Eszközök, segédanyag Az elızetes Molekulák ismeretek - Csoportfeladat: feltárása, o Mindenki gondol egy számot 1-5-ig. ráhangolás. o Ezután mindenkinek meg kell keresnie azokat a Csoportalakítás csoportban, akik ugyanarra a számra gondoltak. a nonverbális o Beszélni nem lehet, csupán kézfogás során képességek annyiszor érintik meg a tenyeret, ahány számra fejlesztésével. gondoltak. o A társ visszajelöl, ha ugyanannyiszor érinti meg, akkor már nem válnak szét, hanem együtt maradnak és keresik a többieket. o Végén csoportot alkotnak és bemutatkoznak a A tréning tagjai elıször egyénileg, majd közösen megfogalmazzák, mi az, amit már hallottak vagy többieknek. TTM módszer (lényege, hogy a csoport tagjai ismereteiket a már meglévıkhöz kapcsolják, illetve saját kérdések megfogalmazásával motiváltabbá válnak az ismeretek elsajátításában.) - Tréneri elıkészületek: o A tréner felhelyezi a TTM táblát mutató tacepaót. - Csoportfeladat: A/4-es lapok az egyéni jegyzetlaphoz A/3-as lap idı

12 tudnak a nonverbális kommunikációról, mi az amit tudni szeretnének róla. A csoport tagjai vizuálisan is megjelenítik (egy közös elvárásfán) a témához kötıdı elızetes tudásaikat és elvárásaikat. A játék a nem verbális kifejezı készség fejlesztését célozza, annak átélését, hogy milyen csupán gesztusokkal kifejezni valamit. nehéz A hangsúly és a hanglejtés értelmezése, a vokális eszközök használatának fejlesztése. A nem verbális kifejezıkészség o Mindenki kap egy A/3-as lapot, amelyre elkészíti a saját TTM tábláját a saját filcével o Mindenki kitölti a TTM tábláját egyénileg úgy, hogy az elsı két rovatba ír 2-3 dolgot. A téma a retorika. o Szóforgóval csoporton belül közös ABLAK-ba győjtik úgy, hogy a TUDOM rovatba írtakat a jegyzı jegyzeteli a filcével a közös ABLAK-ba, míg a TUDNI SZERETNÉM rovatban szereplıket a nyomolvasó jegyzeteli a filcével. Mindkét esetben a bátorító irányítja a szóforgót, és az idıgazda ügyel, hogy a megadott idıkeretben maradjanak. o A győjtés után a csoport kiválasztja a négy legfontosabb tudást és a négy legfontosabb dolgot, amit tudni szeretnének. Ezeket bekarikázza filcével az idıgazda. o Tréneri összefoglaló - a közös TTM táblázat alapján (képzési célok és hallgatói elvárások összhangjának megteremtése) - A képzés végén visszatérünk a táblázathoz, és közösen értékeljük a csoport fejlıdését. - Amerikából jöttem - Csoportfeladat: o A csoport körben ül. o Két ember kimegy, és odakint megegyeznek egy foglalkozásban. o Az lesz a feladatuk, hogy a csoportba visszatérve, az adott foglalkozást gesztusokkal jelenítsék meg. o A terembe visszatérve így szólnak: Amerikából jöttünk, mesterségünk címere: az adott foglalkozás kezdıbetője o A többieknek kell kitalálnia, hogy mi a választott foglalkozás. o Akinek sikerül az párt választ magának, és ık lesznek a következı feladvány kitalálói. Halandzsa - Csoportfeladat: o A csoportok különbözı szituációkat kapnak, melyeket halandzsa nyelven, hangsúlyozva és gesztusok segítségével kell érthetıen elıadniuk. o A többi csoportnak ki kell találnia a szituációt. o Szituációk: o kellemetlen hír közlése o bemutatkozás o titok elmondása o kérés o szerelmi vallomás Az egész világ így csinálja - Csoportfeladat: résztvevınként A/3 lap az ablakokhoz Flip-chart

13 fejlesztése o A játékosok körben ülnek. Egy játékos kimegy. o A többiek megegyeznek egy módhatározóban, (pl. okosan, türelmesen, türelmetlenül, méltóságteljesen stb.) o A feladat az, hogy amikor a játékos bejön, kitalálja az adott szót. Olyan cselekvésre vonatkozó kérdéseket tehet fel, ami arra vonatkozik, hogy hogyan csinálja az adott dolgot az egész világ, pl: Hogyan mos autót az egész világ? Hogyan reggelizik az egész világ? Stb. o A csoportból mindig mást kérdezhet, és akit kérdez, annak az a feladata, hogy gesztusokkal, mimikával, eljátssza az adott kérdésre a választ, úgy, hogy az a kitalálandó határozószónak megfeleljen, pl. méltóságteljesen mosson autót, reggelizzen, stb. o Akinél a kitaláló rájön a határozószóra, az megy ki a következı körben. JÁTÉK: Adj hozzá egy mozdulatot Új ismeret közvetítése SZÜNET 60 Tréneri elıadás: a nonverbális és a metakommunikáció laptop, 45 projektor Új ismeret ellenırzése Füllentıs - Csoportfeladat: o Minden csoport megfogalmaz a témával kapcsolatban 3 igaz és 1 hamis állítást. o Az egyik csoport felolvassa az állításait, a többi csoport megállapodik abban, melyik a hamis állítás. o A csoportok kijelölt tagja az ujjával mutatja a hamis választ számát. JÁTÉK: Tekintetváltás SZÜNET Power Point bemutató Reflektálás: az új ismeretek alkalmazása, a nonverbális jelzések megértésének gyakorlása. Reflektálás, az új ismeretek Tükörkép - Csoportfeladat: o A résztvevık párokat alkotnak. (Lehetıleg egyforma termető személyek kerüljenek egy párba.) o Az egyikük a tükör, a másik a tükör elıtt áll, s különbözı mozdulatokat végez. (Beszélni nem lehet!) o Ezt a párja visszatükrözi. o Kis idı múlva a párok szerepet cserélnek. Emóciók - Tréneri elıkészületek: 1. sz. segédanyag:

14 alkalmazása. Az érzelmek nem verbális kifejezése, és ezek felismerése. Reflektálás: az új ismeretek alkalmazása, a nonverbális jelzések megértésének gyakorlása. o Az egyes érzelmeket tartalmazó papírkártyák elkészítése - Csoportfeladat: o A tagok körben ülnek. Mindenki húz egyet a papírkártyák közül. o Minden tagnak egy-egy érzést, egy - egy emóciót, érzelmet kell életre keltenie, szavak nélkül, pusztán nem verbális jelzésekkel megjelenítenie. o A többieknek kell kitalálnia, mi lehet az adott érzelem. Hotelportás - Csoportfeladat: o A játékosok közül egy valaki lesz a hotelportás, a többi játékos a vendég. o A vendégek némák, nem tudnak beszélni, csak különbözı non-verbális eszközökkel fejezhetik ki magukat. o Viszont mindnyájuknak van valamilyen problémája, amiben a hotelportástól kér segítséget. o A portás az egyetlen, aki beszélhet feladata, hogy kitalálja, mit kívánnak tıle. papírkártyák 15 Reflektálás: az új ismeretek alkalmazása, a metakommunik atív jelzések megértésének gyakorlása. Összefoglalás Részvétlen válaszok - Tréneri elıkészületek: o A szituációs játék szövegének megfogalmazása - Csoportfeladat: o A szituációs játékot elıször teljes egészében eljátssza két önként jelentkezı csoporttag. o A többiek közben jegyzeteket készítenek. o A tanulságok megbeszélését követıen csak B szerepét olvassuk fel, illetve adjuk ki írásban. o A csoportok tagjai közösen írásban kísérelnek meg reagálni, elérni, hogy B ne érezze magát magára hagyva a problémájával. o A feladatot közösen oldják meg, majd kiscsoportokban megvitatják. o Végül minden csoport eljátssza a megoldását. o Ezt követıen javaslatok győjthetık ahhoz, hogy miképpen tudja A B figyelmét felkelteni, elérni azt, hogy figyeljen rá. TTM táblázat o Visszatérés a táblázathoz. o Annak megfigyelése, hogy a Tudni szeretném oszlop nyitott kérdései választ kaptak-e a tréning során. JÁTÉK: Karmester SZÜNET 2. sz. segédanyag: a szituációs játék teljes szövege 3. sz. segédanyag: a szituációs játék csonka szövege TTM táblázat

15 Új ismeret ellenırzése Interaktív tudáspróba laptop, projektor 20 Reflektálás. A visszacsatolás fejlesztése. Az értékelı és önértékelı lépesség fejlesztése. Plecsnik - Csoportfeladat: o A csoportok egyik tagja félrevonul a másik háromtól, akik egy olyan kitüntetést terveznek neki, ami jól szimbolizálja tulajdonságait, személyiségét, gondolkodását, bemutatja csoportbeli viselkedését. o A félrevonult negyedik eközben megpróbálja elképzelni, milyen kitüntetést terveznek neki a többiek, és elképzelését feljegyzi egy papírra. o Ha a kitüntetés készen van, egy másik csoporttag vonul félre, s ugyanez történik, mint az elsı esetben, végül a negyedik személynek is elkészítik hasonló módon a kitüntetést. o Ha kész vannak, mindegyik tag kézhez kapja kitüntetését. o A csoporton belül tisztázzák, ki mit és miért kapott, és ez mennyire felelt meg elızetes elképzeléseiknek, fantáziáiknak, és együttesen megpróbálják tisztázni, hogy ezek egybeesése vagy eltérése a valóságos kitüntetéstıl mire vezethetı vissza. o Ezután összegyőlik a teljes csoport, mindenki kitőzi a plecsnijét és körbejár kb.2-3 percig, hogy mindenki mindenkiét láthassa. o Majd megbeszélik az érzéseiket, benyomásaikat, a tanulságokat. Interaktív tudáspróba SMART Fehér színő kartonlap (5x10cm) minden résztvevınek, különbözı színő filctollak, gombostő

16 1. SZ. SEGÉDANYAG FÉLELEM ÖRÖM HARAG DÜH VIDÁMSÁG MEGLEPETTSÉG KÉTSÉGBEESÉS CSODÁLKOZÁS 16

17 KÍVÁNCSISÁG ELÉGEDETTSÉG SZOMORÚSÁG BOLDOGSÁG CSALÓDÁS EGYÜTTÉRZÉS SZERETET SZERELEM UNDOR BÁNAT 17

18 2. SZ. SEGÉDANYAG A: Szervusz, hogy vagy? B: Nem a legjobban tegnap elütött egy autó. Szerencsére kevéssel megúsztam: kificamítottam a karomat, össze-visszavertem magamat, az új nadrágom is elszakadt. A: Oh, milyen balszerencse, és méghozzá az új nadrágod! Képzeld, a barátomnak ugyanilyen márkás farmere van, az egyik belvárosi butikban vette méregdrágán. A haverokat a guta üti az irigységtıl. Nem mindenkinek telik egy ilyen fantasztikus cuccra. Tudod, a faterjának még a bıre alatt is pénz van... de bocs, mit is mondtál? (Elkalandozás) B: Hát egy kocsi jött az úton, épp amikor leléptem a járdáról. Neki lett volna elınye, de én azt hittem, hogy még átérek elıtte... A: Remélem, megvan a rendszáma. Az emberek mindent megtesznek, csakhogy letagadják a felelısséget. Felírtad a számát? (Részletinformációk) B: Hát persze, megálltak, és kiszálltak a kocsiból. Igazán nagyon rendesek voltak... A: Remélem, nem mondtad azt, hogy te voltál a hibás! A biztosítók nagyon komolyan veszik az ilyesmit manapság. Aztán még a balesetbiztosítást sem fizetik ki. Tudod, hogy mindig meg akarják úszni az ilyesmit. Szörnyő ez manapság! (Panaszkodás) B: Nem ez a probléma! Csak olyan nagyon megijedtem. Egész éjjel nem aludtam, hiszen nagyobb baj is lehetett volna... A: A fenébe is, elszakadt a nadrágod! Tudod, hol lehet ilyet kapni? De ha nem akarsz újat venni, tudok ajánlani egy jó mőstoppolót. Igaz, elég drágán dolgozik, de tökéletesen. De engem jól ismer, neked, mint barátomnak olcsóbban megcsinálja. Egy szavamba kerül, nagyon le van kötelezve a családunknak...(fontoskodás) B: Kösz szépen, majd megoldom. A: Teljesen igazad van! Ezen a nadrágon már úgysem lehet segíteni. A legegyszerőbb, ha kidobod. Majd máskor nem leszel ilyen meggondolatlan! (Kioktatás) B: A baj csak az, hogy alig merek lelépni a járdáról. Elfog a remegés, szédülni kezdek. 18

19 A: Hát igen, tudom, hogy ez szörnyő, de sokkal rosszabb is lehetett volna. Hacsak rágondolsz, mennyi baj van a világban éhezés, háborúk, az AIDS, és mi itt egy tönkrement nadrágon rágódunk. Élve maradtál, nem lettél nyomorék sem, és ez a legfontosabb. (Fölényeskedés) B: Igen, igazad van, de mégis... A: Gyere és ebédeljünk. Majd én elfeledtetem veled az egészet. (A téma hirtelen megszakítása) 3. SZ. SEGÉDANYAG A: B: Nem a legjobban tegnap elütött egy autó. Szerencsére kevéssel megúsztam: kificamítottam a karomat, össze-visszavertem magamat, az új nadrágom is elszakadt. A: B: Hát egy kocsi jött az úton, épp amikor leléptem a járdáról. Neki lett volna elınye, de én azt hittem, hogy még átérek elıtte... A: B: Hát persze, megálltak, és kiszálltak a kocsiból. Igazán nagyon rendesek voltak... A: B: Nem ez a probléma! Csak olyan nagyon megijedtem. Egész éjjel nem aludtam, hiszen nagyobb baj is lehetett volna... A: B: Kösz szépen, majd megoldom. A: 19

20 B: A baj csak az, hogy alig merek lelépni a járdáról. Elfog a remegés, szédülni kezdek. A: B: Igen, igazad van, de mégis... A: 4. SZ. SEGÉDANYAG A nonverbális kommunikáció Power Point elıadás (elektronikus melléklet) Interaktív tudáspróba (elektronikus melléklet) 20

21 3. MODUL Téma: A kérdezéstechnikai, az érveléstechnikai és a tárgyalástechnikai képességek fejlesztése A kérdések típusainak és alkalmazási lehetıségeinek megismerése (Mozaik, Főrész, Csak kérdezz! Kérdezz-felelek) Az érvek típusainak és alkalmazási lehetıségeinek megismerése (Pro és kontra, Sarkok, Termékbemutató) A tárgyalástechnika eszközeinek alkalmazása (Szituációs játékok, Alku, Villámkártya) 3. MODUL 5X45 PERC A kérdezéstechnikai, az érveléstechnikai és a tárgyalástechnikai képességek fejlesztése Az egység célja Módszerek, munkaformák, lépések Eszközök, segédanyag Csoportalkotás Mozaikdarabok összeillesztése: 1. sz. - Tréneri elıkészületek (a tréning elıtt): segédanyag o Kártyák elkészítése a csoportalakításhoz o 4x4 fıs csoportok, összetartozó fogalompárok - Csoportfeladat: o Minden hallgató húz egy kártyát a trénertıl A tréning tagjai elıször egyénileg, majd közösen megfogalmazzák, o A kártya alapján mindenki megkeresi azokat a további résztvevıket, akikkel összetartozó fogalmakat húztak o Az összerakott kártyák alapján megalakult csoportok elfoglalnak egy asztalt TTM módszer (lényege, hogy a csoport tagjai ismereteiket a már meglévıkhöz kapcsolják, illetve saját kérdések megfogalmazásával motiváltabbá válnak az ismeretek elsajátításában.) - Tréneri elıkészületek: A/4-es lapok az egyéni jegyzetlaphoz idı

22 mi az, amit már hallottak vagy tudnak a témáról, mi az, amit tudni szeretnének róla. Az elızetes ismeretek feltárása, ráhangolás Az új ismeret elsajátítása o A tréner felhelyezi a TTM táblát mutató tacepaót. - Csoportfeladat: o Mindenki kap egy A/3-as lapot, amelyre elkészíti a saját TTM tábláját a saját filcével o Mindenki kitölti a TTM tábláját egyénileg úgy, hogy az elsı két rovatba ír 2-3 dolgot. A téma: kérdezéstechnika, érveléstechnika, tárgyalástechnika. o Szóforgóval csoporton belül közös ABLAK-ba győjtik úgy, hogy a TUDOM rovatba írtakat a jegyzı jegyzeteli a filcével a közös ABLAK-ba, míg a TUDNI SZERETNÉM rovatban szereplıket a nyomolvasó jegyzeteli a filcével. Mindkét esetben a bátorító irányítja a szóforgót, és az idıgazda ügyel, hogy a megadott idıkeretben maradjanak. o A győjtés után a csoport kiválasztja a négy legfontosabb tudást és a négy legfontosabb dolgot, amit tudni szeretnének. Ezeket bekarikázza filcével az idıgazda. o Tréneri összefoglaló - a közös TTM táblázat alapján (képzési célok és hallgatói elvárások összhangjának megteremtése) - A képzés végén visszatérünk a táblázathoz, és közösen értékeljük a csoport fejlıdését. Csak kérdezz! - Tréneri elıkészületek: o Szituációk összegyőjtése. - Csoportfeladat: o A csoportok párokra bomlanak. o A párok választanak kettı szituációt az 1. sz. segédanyagban található témák közül. o A párok feladata, hogy kérdezéssel oldják meg a szituációt. Szakértıi csoport, főrész: - Tréneri elıkészületek: o A kérdések típusait bemutató szöveg készítése, fénymásolása külön-külön lapokra - Csoportfeladat: o Minden csoport egy-egy szöveget kap, melyet közösen feldolgoznak. A közös munka során közös vázlatot készítenek, amelyet plakát formában is megalkotnak. o Közzététel egy-egy szóvivı segítségével képtárlátogatással. A/3-as lap résztvevınként A/3 lap az ablakokhoz Flip-chart 2. sz. segédanyag A/4-es lapok 3. sz. segédanyag A/4-es lapok Tacepaó papír Reflektálás, az új ismeretek alkalmazása Kérdezz-felelek! - Csoportfeladat: o Különbözı szövegtípusok kiegészítése kérdésekkel. o A fıbb kérdéstípusok gyakorlása. 4. sz. segédanyag 10 22

23 JÁTÉK: Négyen állva 60 Az elızetes ismeretek feltárása, ráhangolás Az új ismeret elsajátítása SZÜNET Sarkok-módszer: - Tréneri elıkészületek: o Vitatémák összegyőjtése. - Csoportfeladat: o A csoportok válasszanak egyet a 2. sz. segédanyagban található témák közül. o A csoporttagok feladata a téma megvitatása, érvek keresése mellette és ellene. o A csoport választott szóvivıje adja elı a csoport álláspontját, tehát minden csoport tartsa meg a maga vitaindítóját! o A csoport tagjai álláspontjuknak megfelelıen válasszanak egy sarkot a teremben, majd innen ismertessék érveiket a témával kapcsolatban, azzal a céllal, hogy a többieket meggyızzék! o Ha egy csoporttagot vagy hallgatót sikerült a másik csoportnak meggyıznie, a meggyızött személy helyváltoztatással jelzi álláspontjának módosulását: azaz átmegy a másik sarokba, de indokolnia kell, melyek azok az érvek, amelyek eredeti álláspontjának megváltoztatására késztették. o Az eredeti csoport tagjai újabb érvekkel igyekezhetnek megtartani társukat vagy a hallgatóság tagjait, ugyanezen érveléssel újabb tagokat is szerezhetnek maguknak. o A végleges csoportok kialakulása után a résztvevık feljegyzéseket készítenek a vitáról, összefoglalják álláspontjaikat, érveiket. Szakértıi mozaik: - Tréneri elıkészületek: o Az érvek fajtáit bemutató szöveg készítése, fénymásolása külön-külön lapokra - Csoportfeladat: o Minden résztvevı egy-egy szöveget kap, melyet egyénileg feldolgoznak. Homogén szerepek szerinti szakértıi mozaikot alkotnak, és megbeszélik a feldolgozott szövegeket (azaz az azonos szöveget olvasók összeülnek, és ismételnek, pontosítanak). A közös munka során közös vázlatot készítenek, melyre felkerül a konszenzusos 5 kulcsgondolat. o Visszatérnek a szakértık saját csoportjukba, és a vázlatok csoportforgójának segítségével ismertetik a témájukat. o Csoportforgóval ismertetés közös tacepaóra 5. sz. segédanyag A/4-es lapok 6. sz. segédanyag A/4-es lapok Tacepaó papír

HANGERŐ, ÍRÁS, TESTTARTÁS, TÉRHASZNÁLAT, JELNYELV

HANGERŐ, ÍRÁS, TESTTARTÁS, TÉRHASZNÁLAT, JELNYELV ALAPÉRZELMEK MIMIKÁVAL: Mennyire ismered a nem verbális jeleket? (teszt) Tárgyalás, beszélgetés közben érdemes ezekre a jelekre is figyelnünk. Végezzétek el a tesztet, és értékeljétek ki az eredményt!

Részletesebben

Feladatkörök a kooperatív munkában

Feladatkörök a kooperatív munkában SZKb_102_07 A méhek Feladatkörök a kooperatív munkában É N É S A M Á S I K Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM 62 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Kommunikációs készség fejlesztését szolgáló gyakorlatok

Kommunikációs készség fejlesztését szolgáló gyakorlatok Kommunikációs készség fejlesztését szolgáló gyakorlatok Amerikából jöttünk Fejlesztő hatás: A játék a nem verbális kifejező készség fejlesztését célozza, annak átélését, hogy milyen nehéz csupán gesztusokkal

Részletesebben

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A kommunikáció Osgood-Schramm körkörös kommunikációs modell Gondolatot megfogalmaz

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

Tantárgyi koncentráció: Rajz, magyar, matematika, környezetismeret

Tantárgyi koncentráció: Rajz, magyar, matematika, környezetismeret 1. Térbeli ábrázolás Témakör: Paint Tananyag: Térbeli viszonyok ábrázolása Állandó melléktéma: Képek szerzıi joga, vágólapmőveletek, transzformációs mőveletek Az óra típusa: Gyakorló óra Tantárgyi koncentráció:

Részletesebben

Konfliktus I. Kimondott és ki nem mondott gondolatok konfliktushelyzetben

Konfliktus I. Kimondott és ki nem mondott gondolatok konfliktushelyzetben SZKB_105_06 Titkok a Titkok Kamrájából 3. Én és a MÁSIK Konfliktus I. Kimondott és ki nem mondott gondolatok konfliktushelyzetben modul szerzõi: ndóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZOCIÁLIS,

Részletesebben

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_26 É N É S A V I L Á G Élet a Földön Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM 356 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában Készítette: Dátum: 2008. 06. 06. A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában A kommunikáció fogalma: A szó eredete szerint: communis (mn.) közös, általános communitas (fn.) közösség; communico (ige) közöl,

Részletesebben

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette Casládkutatás: Ki vagyok? Honnan jövök? hoztam neked piros rózsát modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK209_06 SZK 9_01 tanári.indd

Részletesebben

III. ÓRATERV. Didaktikai feladat. Tanári instrukciók. Idézzük fel, amit az. ráhangolás, az. kulcsszavak írnak fel a tanultakkal kapcsolatosan.

III. ÓRATERV. Didaktikai feladat. Tanári instrukciók. Idézzük fel, amit az. ráhangolás, az. kulcsszavak írnak fel a tanultakkal kapcsolatosan. III. ÓRATERV A III. kooperatív óra terve A műveltségi terület/kompetenciaterület neve: magyar nyelv és irodalom Az évfolyam: 8. évfolyam Az óra címe: A szóbeli kommunikáció fejlesztése 3. Az óra célja

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõi: Bánki Vera szabolcs Csilla. SZKA_101_02 A világ körülöttünk I.

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõi: Bánki Vera szabolcs Csilla. SZKA_101_02 A világ körülöttünk I. SZKA_101_02 A világ körülöttünk I. Én és a világ A modul szerzõi: Bánki Vera szabolcs Csilla SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 24 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Munkaterv 2010-2011-es tanév

Munkaterv 2010-2011-es tanév Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Fıiskolai Kar TEHETSÉGMŐHELY Munkaterv 2010-2011-es tanév Az Oktatásért Közalapítvány Tehetséggondozói Alkuratóriumának NTP-OKA-XII kódszámú a felsıoktatási intézmények

Részletesebben

SZKC_105_06. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_06. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. EMEREK KÖZÖTTÜNK, SZK_105_06 MI EMEREK KÖZÖTT a z é n d i m e n z i ó i modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM tanári emberek közöttünk, mi

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

Módszertan Pedagógiai kutatásmódszertan tárgyból a kooperatív tanulással kapcsolatos kompetencia alapú módszer(ek) felhasználásával

Módszertan Pedagógiai kutatásmódszertan tárgyból a kooperatív tanulással kapcsolatos kompetencia alapú módszer(ek) felhasználásával Módszertan Pedagógiai kutatásmódszertan tárgyból a kooperatív tanulással kapcsolatos kompetencia alapú módszer(ek) felhasználásával Készült: A Gyır-Sopron-Moson megyei Pedagógiai Intézettel együttmőködve

Részletesebben

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin SZKb_102_06 Segítünk egymásnak A matematika nem játék? É N É S A M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM tanári SEGÍTÜNK EGYMÁSNAK 53 MODULVÁZLAT

Részletesebben

Dr. Mészáros Attila. Kezdetek. Az innováció humánaspektusai: Tárgyalástechnika üzleti kommunikáció. Az emberi kommunikáció fajtái

Dr. Mészáros Attila. Kezdetek. Az innováció humánaspektusai: Tárgyalástechnika üzleti kommunikáció. Az emberi kommunikáció fajtái Kezdetek Az innováció humánaspektusai: Tárgyalástechnika üzleti kommunikáció 4. Non-verbális kommunikáció A Gutenberg galaxis Fotográfia A közlekedés fejlıdése új kommunikációs igényeket gerjeszt kommunikáció

Részletesebben

a képzelet útjain 1. ÉVFOLYAM a z é n d i m e n z i ó i A modul szerzõi: Korbai Katalin, mészáros János

a képzelet útjain 1. ÉVFOLYAM a z é n d i m e n z i ó i A modul szerzõi: Korbai Katalin, mészáros János Z ÉN ÚTJIM III. szkc_101_12 a z é n d i m e n z i ó i a képzelet útjain modul szerzõi: Korbai Katalin, mészáros János SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM tanári az én útjaim iii.

Részletesebben

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Rövid leírás: ez a lecke a személyes pénzeszközökkel történı gazdálkodásról szól. Megvizsgálja az áruk tényleges megvásárlása elıtti piackutatás és

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Megérkezés utáni képzés (4 alkalom) Félidıs értékelı találkozó (4 alkalom) (6 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetében) Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz?

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? Én és a világ A modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 76 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

BIZÁNC VAGY RÓMA? 10. ÉVFOLYAM P O L G Á R A D E M O K R Á C I Á B A N SZKA_210_02. A modul szerzôje: Püspöki Péter

BIZÁNC VAGY RÓMA? 10. ÉVFOLYAM P O L G Á R A D E M O K R Á C I Á B A N SZKA_210_02. A modul szerzôje: Püspöki Péter P O L G Á R D E M O K R Á C I Á B N BIZÁNC VGY RÓM? modul szerzôje: Püspöki Péter SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYM SZK_210_02 TNÁRI BIZÁNC VGY RÓM? 10. ÉVFOLYM 27 MODULVÁZLT

Részletesebben

Játszva segíteni Készítette: Barta Erika fejlesztı pedagógus tréningvezetı

Játszva segíteni Készítette: Barta Erika fejlesztı pedagógus tréningvezetı Játszva segíteni Készítette: Barta Erika fejlesztı pedagógus tréningvezetı Barta Erika: Játszva segíteni 1/6 A Fıvárosi Önkormányzat Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona 214 fı értelmi fogyatékos személy

Részletesebben

Alkossunk, játsszunk együtt!

Alkossunk, játsszunk együtt! SZKB_101_03 Gombamese II. lkossunk, játsszunk együtt! Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 30 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Tvr-hét. A Tvr-hét és a Színes Kéthetes fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos októberében végzett kutatása alapján

Tvr-hét. A Tvr-hét és a Színes Kéthetes fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos októberében végzett kutatása alapján Tvr-hét A Tvr-hét és a Színes Kéthetes fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos 2007. októberében végzett kutatása alapján A kutatás háttere A Szonda Ipsos piackutató cég 2007. októberében fókuszcsoportos

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

Érted? Érted! 10. ÉVFOLYAM FELKÉSZÍTÉS A FELNŐ TT SZEREPEKRE. A modul szerzői: Págyor Henriett és Marsi Mónika

Érted? Érted! 10. ÉVFOLYAM FELKÉSZÍTÉS A FELNŐ TT SZEREPEKRE. A modul szerzői: Págyor Henriett és Marsi Mónika SZKB 210_03 FELKÉSZÍTÉS FELNŐ TT SZEREPEKRE Érted? Érted! modul szerzői: Págyor Henriett és Marsi Mónika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYM TNÁRI ÉRTED? ÉRTED! 27 MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka A Menedék képzéseinek hatásértékelı kutatása Hegedős Réka Migránsok integrációja segítı szemszögbıl Konferencia 2012. 05. 24-25. 25. Menedék Migránsokat Segítı Egyesület 2009-2011 Európai integrációs Alap

Részletesebben

a világ gyermekei 3. Tudod, hogy ki készítette?

a világ gyermekei 3. Tudod, hogy ki készítette? SZKC 208_10 T o l e r a n c i á r a n e v e l é s a világ gyermekei 3. Tudod, hogy ki készítette? modul szerzője: orbélyné Nagy Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8. ÉVFOLYM tanári VILÁG

Részletesebben

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel SZKb_102_05 A mi tavunk II. É N É S A M Á S I K Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM tanári

Részletesebben

SZKC_105_08. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_08. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. TÖRTÉNETEK II. SZK_105_08 a z é n d i m e n z i ó i nyúl vagy oroszlán? az én tudásom és mások tudása modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM

Részletesebben

SZKC 103_02. Motívumok különböző. Népek és tárgyaik. A modul szerzője: Dobrovitzky Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKC 103_02. Motívumok különböző. Népek és tárgyaik. A modul szerzője: Dobrovitzky Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK SZKC 103_02 a z é n d i m e n z i ó i Motívumok különböző kultúrákban II. Népek és tárgyaik modul szerzője: Dobrovitzky Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM 18 Motívumok

Részletesebben

Gyerek, kamasz, felnőtt

Gyerek, kamasz, felnőtt szka105_06 É N É S A V I L Á G Gyerek, kamasz, felnőtt Mit üzennek a testünkből jövő kellemes és kellemetlen jelzések? Készítette: IFA Műhely Dr. Mihály Ottó, Dr. Falus Katalin, Jakab György, F. Kristóf

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõi: Ádám Ferencné szabó Anna Kornélia. SZKA_101_30 Természetes és mesterséges anyagok

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõi: Ádám Ferencné szabó Anna Kornélia. SZKA_101_30 Természetes és mesterséges anyagok SZK_101_30 Természetes és mesterséges anyagok Én és a világ modul szerzõi: Ádám Ferencné szabó nna Kornélia SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 306 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

SZKB_104_12 É N É S A M Á S I K NÉHA NEHÉZ DÖNTENI. A modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK B 4.

SZKB_104_12 É N É S A M Á S I K NÉHA NEHÉZ DÖNTENI. A modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK B 4. SZK_104_12 É N É S M Á S I K NÉH NEHÉZ DÖNTENI modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 4. ÉVFOLYM 146 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TNÁRI MODULVÁZLT

Részletesebben

Míg a kérdıíves felérés elsısorban kvantitatív (statisztikai) elemzésre alkalmas adatokat szolgáltat, a terepkutatásból ezzel szemben inkább

Míg a kérdıíves felérés elsısorban kvantitatív (statisztikai) elemzésre alkalmas adatokat szolgáltat, a terepkutatásból ezzel szemben inkább Terepkutatás Míg a kérdıíves felérés elsısorban kvantitatív (statisztikai) elemzésre alkalmas adatokat szolgáltat, a terepkutatásból ezzel szemben inkább kvalitatív adatok származnak Megfigyelések, melyek

Részletesebben

I.4. BALATONI NYARALÁS. A feladatsor jellemzői

I.4. BALATONI NYARALÁS. A feladatsor jellemzői I.4. BALATONI NYARALÁS Tárgy, téma A feladatsor jellemzői Logikai fogalmak: logikai kijelentés; minden; van olyan; ha, akkor; és; vagy kifejezések jelentése. Egyszerű logikai kapcsolatok mondatok között.

Részletesebben

AZ ARAB ÍRÁS. Tárgy: Az arab írás Osztály: 9-10 éves kortól Időtartam: 2 x 45 perc (lehetőség szerint tömbösítve)

AZ ARAB ÍRÁS. Tárgy: Az arab írás Osztály: 9-10 éves kortól Időtartam: 2 x 45 perc (lehetőség szerint tömbösítve) AZ ARAB ÍRÁS Tárgy: Az arab írás Osztály: 9-10 éves kortól Időtartam: 2 x 45 perc (lehetőség szerint tömbösítve) Készítette: Marjeta Colarič, Ljubjanai Pedagógiai Főiskola A magyar változatot készítette:

Részletesebben

Programozásban kezdőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1

Programozásban kezdőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1 Milyen kincseket rejt az erdő? Kubu maci és barátai segítségével választ kapunk a kérdésre. A mesekönyv szerkesztése közben a tanulók megismerkednek a Scatch programozás alapjaival. Fejlődik problémamegoldó

Részletesebben

SZKC_105_05. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_05. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. EGY KIS JÓ CSELEKEDET SZKC_105_05 a z é n d i m e n z i ó i modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. ÉVFOLYM tanári egy kis jócselekedet 5. évfolyam

Részletesebben

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény Egységes szerkezetben foglalt módosított Pedagógiai program V. kötet

Részletesebben

Resztoratív szemlélet a büntetésvégrehajtásban. Külföldi tapasztalatok. Balassagyarmati Fegyház és Börtön 2007. december 13.

Resztoratív szemlélet a büntetésvégrehajtásban. Külföldi tapasztalatok. Balassagyarmati Fegyház és Börtön 2007. december 13. Resztoratív szemlélet a büntetésvégrehajtásban - Külföldi tapasztalatok Elıadó: Fellegi Borbála Balassagyarmati Fegyház és Börtön 2007. december 13. A helyreállító attitőd Hogyan válaszolunk a normaszegésre?

Részletesebben

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_21 É N É S A V I L Á G Ismered Budapestet? Magyarország fővárosa Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM TANÁRI ÉN és a világ 2. évfolyam 221 MODULLEÍRÁS

Részletesebben

Gazdag szegények szegény gazdagok

Gazdag szegények szegény gazdagok T o l e r a n c i á r a n e v e l é s Gazdag szegények szegény gazdagok modul szerzője: Borbélyné Nagy Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYM SZKC_210_03 tanári Gazdag szegények

Részletesebben

AZ ARCODRA VAN ÍRVA 5. ÉVFOLYAM. a z é n d i m e n z i ó i SZKC_105_02. A modul szerzõi: Korbai Katalin, mészáros János

AZ ARCODRA VAN ÍRVA 5. ÉVFOLYAM. a z é n d i m e n z i ó i SZKC_105_02. A modul szerzõi: Korbai Katalin, mészáros János TÜKÖR II. SZK_105_02 a z é n d i m e n z i ó i Z RODR VN ÍRV modul szerzõi: Korbai Katalin, mészáros János SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM tanári tükör ii. az arcodra van írva

Részletesebben

Fejlesztı neve: LANDI ANIKÓ. Tanóra / modul címe: CIKLUSOK ALKALMAZÁSA PROGRAMOZÁSI GYAKORLAT

Fejlesztı neve: LANDI ANIKÓ. Tanóra / modul címe: CIKLUSOK ALKALMAZÁSA PROGRAMOZÁSI GYAKORLAT Fejlesztı neve: LANDI ANIKÓ Tanóra / modul címe: CIKLUSOK ALKALMAZÁSA PROGRAMOZÁSI GYAKORLAT 1. Az óra tartalma A tanulási téma bemutatása; A téma és a módszer összekapcsolásának indoklása: A foglalkozás

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

szka102_33 É N É S A V I L Á G Készítette: Ádám Ferencné (Szabó Anna Kornélia) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2.

szka102_33 É N É S A V I L Á G Készítette: Ádám Ferencné (Szabó Anna Kornélia) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. szka102_33 É N É S A V I L Á G Áruk és árak Készítette: Ádám Ferencné (Szabó Anna Kornélia) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 354 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Egy éve a BÁNKIn. Közvélemény kutatás v2010.7.24. Ötletgazda: Shadow. Készült a BÁNKI HÖK weblapján keresztül.

Egy éve a BÁNKIn. Közvélemény kutatás v2010.7.24. Ötletgazda: Shadow. Készült a BÁNKI HÖK weblapján keresztül. Egy éve a BÁNKIn Közvélemény kutatás v00.7. Ötletgazda: Shadow Készült a BÁNKI HÖK weblapján keresztül. http://hok.banki.hu Hallgatók a hallgatókért ./mechatronika Tanulni kell sokat, mert hirtelen jönnek

Részletesebben

Az én helyem, az én kuckóm III.

Az én helyem, az én kuckóm III. SZKC 103_12 a z é n d i m e n z i ó i z én helyem, az én kuckóm III. modul szerzője: Dallos Tamásné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM 128 z én helyem, az én kuckóm III. Tanári

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

Tananyag: Számfogalom erősítése a 100-as számkörben. Játékpénzzel számolunk.

Tananyag: Számfogalom erősítése a 100-as számkörben. Játékpénzzel számolunk. Óravázlat 2. osztályos matematika Tananyag: Számfogalom erősítése a 100-as számkörben. Játékpénzzel számolunk. Oktatási cél: Pénzhasználat, pénzváltás. Játék a játékpénzzel párokban. Megismerési képességek

Részletesebben

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2.

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. szka102_10 É N É S A V I L Á G Iskolaorvosnál és iskolafogászaton Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 104 Szociális, életviteli

Részletesebben

a gyermek jogai és az unicef

a gyermek jogai és az unicef P o l g á r a d e m o k r á c i á b a n a gyermek jogai és az unicef Készítette: Tomory Ibolya SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK_209_37 tanári a gyermekek jogai és az unicef

Részletesebben

Személyes és szakmai hatékonyság tantárgy bemutatása

Személyes és szakmai hatékonyság tantárgy bemutatása Személyes és szakmai hatékonyság tantárgy bemutatása TÁMOP-2.2.4-08/1.-2009-0008 A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniába A projekt az EU társfinanszírozásával az Új Magyarország

Részletesebben

KOOPERATÍV MÓDSZEREK RÖVIDEN (Összeállította: Kálmán Enikő, Batthyány Lajos Általános Iskola Budapest)

KOOPERATÍV MÓDSZEREK RÖVIDEN (Összeállította: Kálmán Enikő, Batthyány Lajos Általános Iskola Budapest) KOOPERATÍV MÓDSZEREK RÖVIDEN (Összeállította: Kálmán Enikő, Batthyány Lajos Általános Iskola Budapest) A vastagon szedett módszerek alkalmazását első osztályosok csoportjában is ajánljuk Ablak 4+1 részre

Részletesebben

Gyakorlati képzési tájékoztató. Tanító szak(ba)

Gyakorlati képzési tájékoztató. Tanító szak(ba) Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Intézményi azonosító: FI 21962 Gyakorlati képzési tájékoztató Tanító szak(ba) Levelezı tagozatos hallgatók részére * Kiadva: a 2011/2012-es tanévben Cím: 2600 Vác, Konstantin

Részletesebben

Empátia mások. mondanivalójának megértése 5. ÉVFOLYAM. A modul szerzõi: Andóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZKB_105_03

Empátia mások. mondanivalójának megértése 5. ÉVFOLYAM. A modul szerzõi: Andóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZKB_105_03 SZKB_105_03 Titkok a Titkok Kamrájából 1. Én és a MÁSIK mások helyzetének, érzelmeinek, rejtett mondanivalójának megértése modul szerzõi: ndóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

Megtakarítás - Befektetés

Megtakarítás - Befektetés Megtakarítás - Befektetés Rövid leírás: ez a lecke a tanulókban a pénzügyi tervezés jelentıségének és fı lépéseinek a megértését kívánja elısegíteni. Szint: Általános iskola Cél: a tanulók ismerjék meg

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TESTRÉSZEINK 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2.

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2. Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5. Tematikai egység: Kortársi csoportok Az óra témája: Az együttműködés Az óra célja és feladata: A közösséghez tartozás fontosságának megéreztetése. A csoporttagok

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Munkaerıpiaci tréning OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

BEREGNYEI JÓZSEF A KÖZÉPFOKÚ RENDÉSZETI SZAKKÉPZÉS ÉS A RENDİRSÉG HATÁRİRSÉG INTEGRÁCIÓJÁNAK KAPCSOLÓDÁSA, LEHETİSÉGEI. Bevezetı

BEREGNYEI JÓZSEF A KÖZÉPFOKÚ RENDÉSZETI SZAKKÉPZÉS ÉS A RENDİRSÉG HATÁRİRSÉG INTEGRÁCIÓJÁNAK KAPCSOLÓDÁSA, LEHETİSÉGEI. Bevezetı BEREGNYEI JÓZSEF A KÖZÉPFOKÚ RENDÉSZETI SZAKKÉPZÉS ÉS A RENDİRSÉG HATÁRİRSÉG INTEGRÁCIÓJÁNAK KAPCSOLÓDÁSA, LEHETİSÉGEI Bevezetı A címben szereplı téma aktualitását illetve fontosságát húzza alá az a tény,

Részletesebben

Biztosítás. Szint: általános iskola alsó tagozat

Biztosítás. Szint: általános iskola alsó tagozat Biztosítás Rövid leírás: az elsı rész megismerteti a tanulókat a biztosítás fogalmával, a második rész bemutatja a piacon elérhetı biztosítási típusokat és felhasználási módjukat. Szint: általános iskola

Részletesebben

Kommunikáció és eredményesség Dr. Németh Erzsébet

Kommunikáció és eredményesség Dr. Németh Erzsébet Kommunikáció és eredményesség Dr. Németh Erzsébet Tanulunk és tanítunk, mi a haszna? LLL Könyvtári Szolgáltatások és eredményességük Komárom, 2011. június 24-én A kommunikáció lényege, hogy az egymással

Részletesebben

TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben

TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben Digitális taneszközök használata a történelem órán ÓRALEÍRÁS Tantárgy: Történelem Évfolyam: 9. évfolyam Létszám: 20-30 fő Időkeret: 45 perc Tankönyvi kapcsolódás: Száray Miklós: Történelem I., középiskolák,

Részletesebben

Hitman TANDORI DEZSÕ. 14 tiszatáj

Hitman TANDORI DEZSÕ. 14 tiszatáj 14 tiszatáj TANDORI DEZSÕ Hitman Hitman nincs a szótárban, a szótárban nincs. De hát ember nem ad lónak olyan nevet, hogy Úgy Jól Ötvenen Túl. Nem ad, öreg, lónak ember olyan nevet, hogy... mondom. Mondja

Részletesebben

A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi

A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi Móricz Zsigmond Általános Iskola Nyíregyháza, Virág u. 65. Moduláris oktatás Irodalom-birodalom

Részletesebben

Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész

Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész Copyright: Csábítás Akadémia 2009-2010 Alapító, vezetı: Nicholas Victor Megnyitás és rutinátmenetek avagy: hogyan kerüld el a lefagyást? Jocky cikke Ez elég szar

Részletesebben

2010.12.14. Feladatok és kérdıívek szerkesztése, használata a könyvtári munkában. 1. A feladatok szerkesztése és használata

2010.12.14. Feladatok és kérdıívek szerkesztése, használata a könyvtári munkában. 1. A feladatok szerkesztése és használata Feladatok és kérdıívek jellemzıi Feladatok és kérdıívek szerkesztése, használata a könyvtári munkában Szakmai továbbképzés könyvtárosok részére 2010. december 9. Vígh Tibor SZTE BTK Neveléstudományi Intézet

Részletesebben

Jövőképformálás 4. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_104_21 30 év múlva szerintem

Jövőképformálás 4. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_104_21 30 év múlva szerintem SZK_104_21 30 év múlva szerintem Jövőképformálás Én és a világ modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 4. ÉVFOLYM tanári 30 év múlva szerintem 4. évfolyam 355 MODUlVÁZLT

Részletesebben

A siker ösvénye az önbizalom

A siker ösvénye az önbizalom É N É S M Á S I K siker ösvénye az önbizalom MODUL SZERZŐJE: PLÁNKINÉ SEBŐK ZSUZSNN SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYM SZKB_106_12 tanári siker ösvénye az önbizalom 6. évfolyam

Részletesebben

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése Készítették: Galli Tamás Nater Ulrike Dátum: 2011. 04. 01. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETİ 3 PÁRATLANKLUB KÉRDİÍV 4 Elıadás

Részletesebben

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Tematikai egység címe Az én világom Társaim Ők és én Közvetlen közösségeim A család és a gyerekek Tágabb közösségeim A lakóhelyi közösség A környező világ A

Részletesebben

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel tanári A MI TAVUNK I. 35 SZKb_102_04 A mi tavunk I. É N É S A M Á S I K Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Mystery Express. magyar nyelvő, kép nélküli szabályösszefoglaló készítette: Raud

Mystery Express. magyar nyelvő, kép nélküli szabályösszefoglaló készítette: Raud 1 Mystery Express magyar nyelvő, kép nélküli szabályösszefoglaló készítette: Raud Utolsó balszerencsés kalandodat követıen pihenésre vágysz, és úgy határozol, a legendás Orient Express extravagáns luxuskörnyezetével

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0752-06 A foglalkoztatáspolitikával, emberi erıforrás-gazdálkodással kapcsolatos elemzı, fejlesztı feladatok

Részletesebben

A modul szerzője: págyor Henriett, Marsi Mónika. T o l e r a n c i á r a n e v e l é s SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8.

A modul szerzője: págyor Henriett, Marsi Mónika. T o l e r a n c i á r a n e v e l é s SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8. SZKC 208_07 T o l e r a n c i á r a n e v e l é s szubkultúrák a divatban modul szerzője: págyor Henriett, Marsi Mónika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8. ÉVFOLYM 78 szociális, életviteli

Részletesebben

SZKC_105_14. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Sáfár Anita, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_14. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Sáfár Anita, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. MIT VÁLTOZTTNÉK SZK_105_14 VILÁGN? II. a z é n d i m e n z i ó i a nagyvilágtól az osztályteremig modul szerzõi: Sáfár nita, Schüttler Vera SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM 160

Részletesebben

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban?

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? A Jövô diákja Felkelni nehéz dolog, fél hét elôtt sosem sikerül. Az indulásig hátra lévô fél óra arra ugyan elég volna, hogy magamra rángassak valamit, aztán

Részletesebben

FORCAVI Project. módszerek eszközök instr. Doku prezentáció ppt 1-3 dia 2. oldal. statusz* idő/perc

FORCAVI Project. módszerek eszközök instr. Doku prezentáció ppt 1-3 dia 2. oldal. statusz* idő/perc Nº: 2012-1-S1-LO0-0612 sorsz. modul neve, rövid tartalma feladatok az egyes egységekre, leckékre I. Keretek: a tréning kereteinek, céljának és felépítésének rövid ismertetése, idő/perc módszerek eszközök

Részletesebben

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 6.osztály Résztvevők száma: 23 Időpont:4 óra Osztály / csoport rövid bemutatása:matematikából nálunk csoport bontás van. A 6. évfolyamon

Részletesebben

LOGIKA ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA

LOGIKA ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA LOGIKA ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Logika és érveléstechnika A RACIONÁLIS VITA Készítette: Szakmai felel s: 2011. február Készült a következ m felhasználásával: Forrai Gábor

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

ÖSSZETARTOZÁS, KIREKESZTETTSÉG

ÖSSZETARTOZÁS, KIREKESZTETTSÉG K I S M Á ÖSSZETRTOZÁS, KIREKESZTETTSÉG N SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK É É S modul szerzôje: Lissai Katalin 3. ÉVFOLYM SZKB_103_03 30 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl 562-4/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Az ülésen jelen vannak: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Kommunikációs kompetenciák fejlesztése tréning Nyilvántartásba vételi szám: E-000819/2014/D001

TÁJÉKOZTATÓ. Kommunikációs kompetenciák fejlesztése tréning Nyilvántartásba vételi szám: E-000819/2014/D001 TÁJÉKOZTATÓ Kommunikációs kompetenciák fejlesztése tréning /D001 A képzés során megszerezhető kompetenciák A képzésben résztvevő Ismeret : ismeri és meg tudja nevezni a képzet fogalmát, legfontosabb jellemzőit,

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA Szövegértés-szövegalkotás területen Készítette: Horváth Erzsébet Borsos Miklós Általános Iskola Ajka A számítógép életünk része, mindenkinek aki ebben

Részletesebben