PTE IGYFK TEHETSÉGMŐHELY KÉPZÉSI PORTFOLIÓ KOMMUNIKÁCIÓS KÉPESSÉGFEJLESZTİ BLOKK KÉSZÍTETTE: DR. BORONKAI DÓRA EGYETEMI ADJUNKTUS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PTE IGYFK TEHETSÉGMŐHELY KÉPZÉSI PORTFOLIÓ KOMMUNIKÁCIÓS KÉPESSÉGFEJLESZTİ BLOKK KÉSZÍTETTE: DR. BORONKAI DÓRA EGYETEMI ADJUNKTUS"

Átírás

1 KÉPZÉSI PORTFOLIÓ KOMMUNIKÁCIÓS KÉPESSÉGFEJLESZTİ BLOKK KÉSZÍTETTE: DR. BORONKAI DÓRA EGYETEMI ADJUNKTUS 1

2 TARTALOM 1. MODUL A verbális kommunikációs képességek fejlesztése tréning tematika Segédanyagok 2.MODUL A nem verbális kommunikációs képességek fejlesztése, a metakommunikáció szerepe a kommunikációban tréning tematika Segédanyagok Interaktív tudáspróba 3. MODUL A kérdezéstechnikai, az érveléstechnikai és a tárgyalástechnikai képességek fejlesztése tréning tematika Segédanyagok Interaktív tudáspróba összefoglalás MELLÉKLETEK A csoportkohézió erısítése verbális képességeket fejlesztı feladatok segítségével. Anyanyelv-pedagógia évf. 4. sz. Párbeszédes szövegek alkotása. In: Sándor Csilla (szerk.): Tanári Kincsestár. Magyar Nyelv. Raabe Kiadó, Bp A beszédmővek alkotáspedagógiája. In: A beszéd és az olvasás tantárgy-pedagógiája. Tanári mesterség tantárgycsoport. Tananyag-korszerősítési pályázat. PTE IGYFK. Szekszárd, A hétköznapi kommunikáció színterei. In: A pedagógiai kommunikáció fejlesztésének módszerei. Tanári mesterség tantárgycsoport. Tananyag-korszerősítési pályázat. PTE IGYFK. Szekszárd, A hatékony kommunikáció stratégiái. In: A pedagógiai kommunikáció fejlesztésének módszerei. Tanári mesterség tantárgycsoport. Tananyag-korszerősítési pályázat. PTE IGYFK. Szekszárd,

3 Kommunikációelméleti fogalomtár Retorikai fogalomtár Kommunikációs és szituációs gyakorlatok Retorikai és diskurzusgyakorlatok 3

4 1. MODUL Téma: A verbális kommunikációs képességek fejlesztése Csoportidentitást és csoportkohéziót erısítı feladatok a verbális kommunikáció segítségével (Mozaik, Névadó, A mi házunk, Házirend). Kreatív szövegalkotási gyakorlatok (Mese, Szinkronizálás, Sóhivatal, Te mit tennél az én helyemben?) A szociális megismerés, az empátia, az önértékelési képesség és mások értékelésének fejlesztése a verbális kommunikáció segítségével (Parola, Ajándék, Díjak és oklevelek). A foglalkozás formája: tréning kooperatív csoportmunkában, pármunkában az RJR modell alapján. 1. MODUL 5X45 PERC A verbális kommunikációs képességek fejlesztése A gondolkodás és a kommunikáció-fejlesztés módszerei, a társas kapcsolatok fejlesztése, a csoportidentitás és a csoportkohézió erısítése, értékelés Az egység célja Módszerek, munkaformák, lépések Eszközök, segédanyag Csoportalkotás Versmozaik 1. sz. mozaikdarabok - Tréneri elıkészületek (a tréning elıtt): segédanyag összeillesztésével o Kártyák elkészítése a csoportalakításhoz o 4x4 fıs csoportok, összetartozó verssorok alapján - Csoportfeladat: o Minden hallgató húz egy kártyát a trénertıl o A kártya alapján mindenki megkeresi a párját, majd azokat a további résztvevıket, akikkel összetartozó kártyákat húztak o Az összerakott kártyák alapján megalakult A csoportidentitás kialakítása. A résztvevık verbális és logikai képességeik fejlesztése, névválasztás. csoportok elfoglalnak egy asztalt Névadó - Csoportfeladat: névválasztás o A csoport egy tagja kihúz egyet a kártyák közül. o A többi csoporttagnak barchobával kell kitalálnia, hogy mi van a képen. o Ha sikerül, a képen látható fogalom alapján kell a csoporttagoknak közösen nevet választaniuk. 2. sz. segédanyag Kooperatív Kooperatív szerepek Flip-chart, 10 idı

5 szerepek kiosztása csoporton belül. A résztvevık megkapják a tréning során leginkább használandó kooperatív szerepüket A tréning tagjai elıször egyénileg, majd közösen megfogalmazzák, mi az, amit már hallottak vagy tudnak a verbális kommunikációról, mi az amit tudni szeretnének róla. Mindeközben csoportfejlesztés. - Csoportfeladat: o Minden hallgató választ egy filctollat az asztalon lévı négyszínő készletbıl. o A tréner a tacepaó segítségével elmondja az egyes filcszínhez kapcsolódó kooperatív szerepet, és a szerep viselıitıl visszakérdezi az elmondottakat. o Tréneri elıadás foglalja össze a szerepek jelentıségét TTM módszer (lényege, hogy a csoport tagjai ismereteiket a már meglévıkhöz kapcsolják, illetve saját kérdések megfogalmazásával motiváltabbá válnak az ismeretek elsajátításában.) - Tréneri elıkészületek: o A tréner felhelyezi a TTM táblát mutató tacepaót. - Csoportfeladat: o Mindenki kap egy A/3-as lapot, amelyre elkészíti a saját TTM tábláját a saját filcével o Mindenki kitölti a TTM tábláját egyénileg úgy, hogy az elsı két rovatba ír 2-3 dolgot. A téma a retorika. o Szóforgóval csoporton belül közös ABLAK-ba győjtik úgy, hogy a TUDOM rovatba írtakat a jegyzı jegyzeteli a filcével a közös ABLAK-ba, míg a TUDNI SZERETNÉM rovatban szereplıket a nyomolvasó jegyzeteli a filcével. Mindkét esetben a bátorító irányítja a szóforgót, és az idıgazda ügyel, hogy a megadott idıkeretben maradjanak. o A győjtés után a csoport kiválasztja a négy legfontosabb tudást és a négy legfontosabb dolgot, amit tudni szeretnének. Ezeket bekarikázza filcével az idıgazda. o Tréneri összefoglaló - a közös TTM táblázat alapján (képzési célok és hallgatói elvárások összhangjának megteremtése) - A képzés végén visszatérünk a táblázathoz, és közösen értékeljük a csoport fejlıdését. Négy különbözı színő filc csoportonként 3. sz. segédanyag A/4-es lapok az egyéni jegyzetlaphoz A/3-as lap résztvevınként A/3 lap az ablakokhoz Flip-chart 20 JÁTÉK: kenguru-zsiráf-elefánt A mi házunk - Csoportfeladat: o A csoport feladata, hogy közösen tervezzen egy házat, amelyben majd együtt fognak lakni. o Errıl készítsenek felülnézeti rajzot. o Tervezzék meg és rajzolják le a berendezést és az esetleges kertet is. o Utána a csoportok mutassák be a terveket, és meséljék el, hogy hogyan sikerült megegyezésre jutniuk, mennyire tudták/akarták mindnyájuk szempontjait, kívánságait figyelembe venni. A résztvevık a vizuális és verbális képességeik fejlesztése, a csoport összetartozásának erısítése, konfliktuskezelés. csomagolópapír vastag és vékony filctollak 20 5

6 A résztvevık a kreatív szövegalkotási képességének fejlesztése, tapasztalat szerzése az együttmőködésrıl. A résztvevık nonverbális és verbális kommunikációs képességének együttes fejlesztése, tapasztalat szerzése az együttmőködésrıl. Házirend - Csoportfeladat: o A csoporttagok körben ülnek. A tréner arra kéri ıket, hogy képzeljék el, hogy hosszabb-rövidebb ideig, de együtt egy házban kell élniük a csoporttagoknak. o A feladat, hogy megegyezzenek az együttélés szabályaiban, és megfogalmazzanak egy mindenki által elfogadott házirendet. o A házirendet poszter formájában ábrázolják. o Ezután közös megbeszélés következik arról, hogy hogyan sikerült megegyezésre jutni, ki milyen kompromisszumokat hozott a közösség érdekében. Érdemes arra is kitérni, hogy milyen értékrendet tükröz a kész szabálygyőjtemény. o Idıkitöltı feladat. Mese - Csoportfeladat: o A csoportok tagjai körben ülnek. Az a feladatuk, hogy közösen kitaláljanak egy mesét magukról. o A csoportvezetı kivételével minden csoporttag húz két kártyát. o A csoportvezetı elkezdi a mesét, a mese kiindulópontja a csoport neve legyen. o A mesét a csoporttagoknak kell folytatniuk. Akinek a labdát dobják, annak kell folytatnia úgy, hogy a mesébe bele kell szınie a kihúzott képen látható személyt, helyszínt vagy eszközt. o Mindenkinek mindig figyelnie kell, hiszen sosem tudhatja, hogy mikor kerül hozzá a labda. o Egy ember többször (max. kétszer) is megkaphatja a labdát. o Mindenki azt, és annyit mond, amit és amennyit akar, de természetesen a már elkezdett történetet kell folytatnia. SZÜNET Szinkronizálás - Csoportfeladat: o A csoportok társcsoportot választanak maguknak. o Az egyik csoport tagjai megállapodnak egy történetben, amelyet pantomimjátékkal el is kell játszaniuk. o A másik csoport feladata, hogy szóbuborékok fújásával szinkronizálja a látottakat. o Minden szereplınek megvan a hangja a másik csoportban. o Utána megbeszélik, megfelelı volt-e az összhang a két történet között. A résztvevık a kreatív szövegalkotási képességének fejlesztése, tapasztalat szerzése az együttmőködésrıl, konfliktuskezelés. csomagolópapír filctollak rongylabda 4. sz. segédanyag A figyelem- Sóhivatal

7 koncentráció erısítése a verbális képességek fejlesztésén keresztül. A szociális megismerés és az empátia képességének fejlesztése. A szociális megismerés és az empátia képességének fejlesztése. A társak megismerésének, elfogadásának fejlesztése. Reflektálás. A visszacsatolás fejlesztése. - Csoportfeladat: o Csoportonként egy-egy tanuló lesz a hivatalnok, a többiek a panaszosok. o A panaszosoknak egyszerre kell beszélniük hétköznapi sérelmükrıl, a hivatalnokok csak figyelnek, de nem jegyzetelhetnek. o Utána mindenkinek le kell írnia, mi volt az egyes panaszosok sérelme. o Az nyer, aki minél többre emlékszik pontosan. Te mit tennél az én helyemben? - Csoportfeladat: o Minden csoportból egy játékos kimegy a terembıl. o A többiek megállapodnak egy-egy szituációban, amire a válaszolásnál majd mindenkinek gondolnia kell. o Az egyenként bejövı játékosok mindenkinek felteszik a kérdést, amelyre különbözı válaszokat kapnak. o Ezekbıl minél elıbb ki kell találniuk a megbeszélt szituációt (pl. leégett a házad, földrengés volt, lerobbant az autód egy elhagyott úton éjszaka, ellopták a tárcádat, beszorultatok a liftbe ) JÁTÉK: kı-papír-olló Parola - Csoportfeladat: o A csoporttagok körbe rajzolják a kezüket egy rajzlapon, majd kivágják a formát. Tesznek rá egy jelet, hogy tudják, melyik az övék és középre teszik. o Egy asztalkendıvel letakarják az egészet, megkeverik, és körben mindenki húz egyet. Ha valaki véletlenül a sajátját húzta, akkor visszateszi, és újra próbálkozik. o A kihúzott papírkézre mindnyájan írnak egy üzenetet. Aki elkészült, visszateszi azt a terítı alá. o Ha már az összes kéz visszakerült, mindenki kiválasztja a sajátját, és megpróbálja kitalálni, hogy ki üzent neki. o Sorban mindenki elmondja, hogy a kézre írt szöveg alapján milyennek gondolja az üzenıt, és elmondja azt is, hogy milyennek látta azt a kezet, amelybe ı helyezte el az üzenetét. Az elmondásokban nem szerepelhet szó szerint az üzenet. o A cél az, hogy a címzett és a feladó megtalálja egymást. Ajándék - Csoportfeladat: o A feladat lényege, hogy mindenki valamilyen A/4-es papír tollak ollók terítı A/4 mérető papírlap íróeszközök

8 Összefoglalás Reflektálás. A visszacsatolás fejlesztése. Az értékelı és önértékelı lépesség fejlesztése. szimbolikus ajándékot vigyen haza. o Ezért mindenki valamennyi csoporttársának küldjön egy egy papírlapon valami személyre szabott, csak neki szóló ajándékot, amirıl azt feltételezi, hogy a megajándékozott örülni fog neki. o A kiosztott papírlapokra mindenki felírja egy-egy csoporttársának szóló szimbolikus ajándékát és aláírja, összehajtja a papírt és a tetejére ráírja a címzett nevét. o Majd amikor mindenki készen van, mindenkinek a székére rakják a neki szóló ajándékokat. TTM táblázat o Visszatérés a táblázathoz. o Annak megfigyelése, hogy a Tudni szeretném oszlop nyitott kérdései választ kaptak-e a tréning során. Díjak és oklevelek - Elıkészületek: a díjazáshoz szükséges kategóriák és az oklevelek elkészítése. - Csoportfeladat: o A csoporttagoknak szavazatokat kell adniuk különbözı kategóriákban, név nélkül. o A kategóriákat érdemes a korábbi munkához igazítani, de ilyenek lehetnek: A legpontosabb résztvevı, A legjobb kérdésfeltevı, A legjobb ötleteket adó stb. o A szavazás után nyissuk fel a dobozt, számoljuk meg a szavazatokat és adjuk át az oklevelet a nyerteseknek. TTM táblázat Lezárt doboz, a tetején nyílással. Őrlapok. Toll. Oklevelek

9 2. SZ. SEGÉDANYAG 9

10 3. SZÁMÚ SEGÉDANYAG Kooperatív szerepek Nyomkövetı: Felolvassa a csoport részére kiadott anyagot fennhangon, gondosan, jól hangsúlyozva, hogy a csoport tagjai megértsék, és megjegyezzék a hallottakat. Ellenırzi, hogy a csoporttagok értik-e a feladatot, megtanulták-e, tudják-e a szükséges válaszokat. Jegyzı: Gondosan beírja a munkalapra a csoport által adott legjobb válaszokat és ellenırizteti a csoporttagokkal. Nem minden esetben ı ír, de ı a felelıs azért, hogy az írásbeli produktumok elkészüljenek. Eszközfelelıs: Beszerzi a csoport számára szükséges anyagokat, felszereléseket, eszközöket, nyomon követi azok útját a használat során, majd gondosan elraktározza. Bátorító: Figyelemmel kíséri, hogy a közös munkában részt vesz-e minden csoporttag. A kelletlen, szótlan tagokat munkára, részvételre ösztönzi. Szóvivı: Az ı felelıssége, hogy a prezentációhoz szükséges dolgok elkészüljenek, és hogy minden csoporttag felkészült legyen a prezentációra. Gyakran ı mutatja be, foglalja össze a csoport munkáját a nyilvánosság elıtt. Idıgazda: Figyeli, hogy a csoport munka közben jól gazdálkodjon az idıvel, figyelmezteti ıket, ha fogytán az idejük. İ a felelıs azért, hogy a produktumok idıben elkészüljenek. 10

11 2. MODUL Téma: A nem verbális kommunikációs képességek fejlesztése, a metakommunikáció szerepe a kommunikációban A vokális eszközök és a gesztusnyelv használata (Molekulák, Amerikából jöttem, Halandzsa, Az egész világ így csinálja, Adj hozzá egy mozdulatot! Füllentıs, Tekintetváltás, Emóciók, Hotelportás, Karmester, Plecsnik) A metakommunikatív üzenetek értelmezése, a mögöttes tartalmak kibontása (Tükörkép, Részvétlen válaszok) A foglalkozás formája: tréning kooperatív csoportmunkában, pármunkában, szituációs drámajáték 2. MODUL 5X45 PERC A nem verbális kommunikációs képességek fejlesztése, a metakommunikáció szerepe a kommunikációban A nem verbális kifejezıkészség fejlesztése, a hangsúly és a hanglejtés értelmezése, a vokális eszközök használatának fejlesztése, a metakommunikatív jelzések megértésének gyakorlása. Az egység célja Módszerek, munkaformák, lépések Eszközök, segédanyag Az elızetes Molekulák ismeretek - Csoportfeladat: feltárása, o Mindenki gondol egy számot 1-5-ig. ráhangolás. o Ezután mindenkinek meg kell keresnie azokat a Csoportalakítás csoportban, akik ugyanarra a számra gondoltak. a nonverbális o Beszélni nem lehet, csupán kézfogás során képességek annyiszor érintik meg a tenyeret, ahány számra fejlesztésével. gondoltak. o A társ visszajelöl, ha ugyanannyiszor érinti meg, akkor már nem válnak szét, hanem együtt maradnak és keresik a többieket. o Végén csoportot alkotnak és bemutatkoznak a A tréning tagjai elıször egyénileg, majd közösen megfogalmazzák, mi az, amit már hallottak vagy többieknek. TTM módszer (lényege, hogy a csoport tagjai ismereteiket a már meglévıkhöz kapcsolják, illetve saját kérdések megfogalmazásával motiváltabbá válnak az ismeretek elsajátításában.) - Tréneri elıkészületek: o A tréner felhelyezi a TTM táblát mutató tacepaót. - Csoportfeladat: A/4-es lapok az egyéni jegyzetlaphoz A/3-as lap idı

12 tudnak a nonverbális kommunikációról, mi az amit tudni szeretnének róla. A csoport tagjai vizuálisan is megjelenítik (egy közös elvárásfán) a témához kötıdı elızetes tudásaikat és elvárásaikat. A játék a nem verbális kifejezı készség fejlesztését célozza, annak átélését, hogy milyen csupán gesztusokkal kifejezni valamit. nehéz A hangsúly és a hanglejtés értelmezése, a vokális eszközök használatának fejlesztése. A nem verbális kifejezıkészség o Mindenki kap egy A/3-as lapot, amelyre elkészíti a saját TTM tábláját a saját filcével o Mindenki kitölti a TTM tábláját egyénileg úgy, hogy az elsı két rovatba ír 2-3 dolgot. A téma a retorika. o Szóforgóval csoporton belül közös ABLAK-ba győjtik úgy, hogy a TUDOM rovatba írtakat a jegyzı jegyzeteli a filcével a közös ABLAK-ba, míg a TUDNI SZERETNÉM rovatban szereplıket a nyomolvasó jegyzeteli a filcével. Mindkét esetben a bátorító irányítja a szóforgót, és az idıgazda ügyel, hogy a megadott idıkeretben maradjanak. o A győjtés után a csoport kiválasztja a négy legfontosabb tudást és a négy legfontosabb dolgot, amit tudni szeretnének. Ezeket bekarikázza filcével az idıgazda. o Tréneri összefoglaló - a közös TTM táblázat alapján (képzési célok és hallgatói elvárások összhangjának megteremtése) - A képzés végén visszatérünk a táblázathoz, és közösen értékeljük a csoport fejlıdését. - Amerikából jöttem - Csoportfeladat: o A csoport körben ül. o Két ember kimegy, és odakint megegyeznek egy foglalkozásban. o Az lesz a feladatuk, hogy a csoportba visszatérve, az adott foglalkozást gesztusokkal jelenítsék meg. o A terembe visszatérve így szólnak: Amerikából jöttünk, mesterségünk címere: az adott foglalkozás kezdıbetője o A többieknek kell kitalálnia, hogy mi a választott foglalkozás. o Akinek sikerül az párt választ magának, és ık lesznek a következı feladvány kitalálói. Halandzsa - Csoportfeladat: o A csoportok különbözı szituációkat kapnak, melyeket halandzsa nyelven, hangsúlyozva és gesztusok segítségével kell érthetıen elıadniuk. o A többi csoportnak ki kell találnia a szituációt. o Szituációk: o kellemetlen hír közlése o bemutatkozás o titok elmondása o kérés o szerelmi vallomás Az egész világ így csinálja - Csoportfeladat: résztvevınként A/3 lap az ablakokhoz Flip-chart

13 fejlesztése o A játékosok körben ülnek. Egy játékos kimegy. o A többiek megegyeznek egy módhatározóban, (pl. okosan, türelmesen, türelmetlenül, méltóságteljesen stb.) o A feladat az, hogy amikor a játékos bejön, kitalálja az adott szót. Olyan cselekvésre vonatkozó kérdéseket tehet fel, ami arra vonatkozik, hogy hogyan csinálja az adott dolgot az egész világ, pl: Hogyan mos autót az egész világ? Hogyan reggelizik az egész világ? Stb. o A csoportból mindig mást kérdezhet, és akit kérdez, annak az a feladata, hogy gesztusokkal, mimikával, eljátssza az adott kérdésre a választ, úgy, hogy az a kitalálandó határozószónak megfeleljen, pl. méltóságteljesen mosson autót, reggelizzen, stb. o Akinél a kitaláló rájön a határozószóra, az megy ki a következı körben. JÁTÉK: Adj hozzá egy mozdulatot Új ismeret közvetítése SZÜNET 60 Tréneri elıadás: a nonverbális és a metakommunikáció laptop, 45 projektor Új ismeret ellenırzése Füllentıs - Csoportfeladat: o Minden csoport megfogalmaz a témával kapcsolatban 3 igaz és 1 hamis állítást. o Az egyik csoport felolvassa az állításait, a többi csoport megállapodik abban, melyik a hamis állítás. o A csoportok kijelölt tagja az ujjával mutatja a hamis választ számát. JÁTÉK: Tekintetváltás SZÜNET Power Point bemutató Reflektálás: az új ismeretek alkalmazása, a nonverbális jelzések megértésének gyakorlása. Reflektálás, az új ismeretek Tükörkép - Csoportfeladat: o A résztvevık párokat alkotnak. (Lehetıleg egyforma termető személyek kerüljenek egy párba.) o Az egyikük a tükör, a másik a tükör elıtt áll, s különbözı mozdulatokat végez. (Beszélni nem lehet!) o Ezt a párja visszatükrözi. o Kis idı múlva a párok szerepet cserélnek. Emóciók - Tréneri elıkészületek: 1. sz. segédanyag:

14 alkalmazása. Az érzelmek nem verbális kifejezése, és ezek felismerése. Reflektálás: az új ismeretek alkalmazása, a nonverbális jelzések megértésének gyakorlása. o Az egyes érzelmeket tartalmazó papírkártyák elkészítése - Csoportfeladat: o A tagok körben ülnek. Mindenki húz egyet a papírkártyák közül. o Minden tagnak egy-egy érzést, egy - egy emóciót, érzelmet kell életre keltenie, szavak nélkül, pusztán nem verbális jelzésekkel megjelenítenie. o A többieknek kell kitalálnia, mi lehet az adott érzelem. Hotelportás - Csoportfeladat: o A játékosok közül egy valaki lesz a hotelportás, a többi játékos a vendég. o A vendégek némák, nem tudnak beszélni, csak különbözı non-verbális eszközökkel fejezhetik ki magukat. o Viszont mindnyájuknak van valamilyen problémája, amiben a hotelportástól kér segítséget. o A portás az egyetlen, aki beszélhet feladata, hogy kitalálja, mit kívánnak tıle. papírkártyák 15 Reflektálás: az új ismeretek alkalmazása, a metakommunik atív jelzések megértésének gyakorlása. Összefoglalás Részvétlen válaszok - Tréneri elıkészületek: o A szituációs játék szövegének megfogalmazása - Csoportfeladat: o A szituációs játékot elıször teljes egészében eljátssza két önként jelentkezı csoporttag. o A többiek közben jegyzeteket készítenek. o A tanulságok megbeszélését követıen csak B szerepét olvassuk fel, illetve adjuk ki írásban. o A csoportok tagjai közösen írásban kísérelnek meg reagálni, elérni, hogy B ne érezze magát magára hagyva a problémájával. o A feladatot közösen oldják meg, majd kiscsoportokban megvitatják. o Végül minden csoport eljátssza a megoldását. o Ezt követıen javaslatok győjthetık ahhoz, hogy miképpen tudja A B figyelmét felkelteni, elérni azt, hogy figyeljen rá. TTM táblázat o Visszatérés a táblázathoz. o Annak megfigyelése, hogy a Tudni szeretném oszlop nyitott kérdései választ kaptak-e a tréning során. JÁTÉK: Karmester SZÜNET 2. sz. segédanyag: a szituációs játék teljes szövege 3. sz. segédanyag: a szituációs játék csonka szövege TTM táblázat

15 Új ismeret ellenırzése Interaktív tudáspróba laptop, projektor 20 Reflektálás. A visszacsatolás fejlesztése. Az értékelı és önértékelı lépesség fejlesztése. Plecsnik - Csoportfeladat: o A csoportok egyik tagja félrevonul a másik háromtól, akik egy olyan kitüntetést terveznek neki, ami jól szimbolizálja tulajdonságait, személyiségét, gondolkodását, bemutatja csoportbeli viselkedését. o A félrevonult negyedik eközben megpróbálja elképzelni, milyen kitüntetést terveznek neki a többiek, és elképzelését feljegyzi egy papírra. o Ha a kitüntetés készen van, egy másik csoporttag vonul félre, s ugyanez történik, mint az elsı esetben, végül a negyedik személynek is elkészítik hasonló módon a kitüntetést. o Ha kész vannak, mindegyik tag kézhez kapja kitüntetését. o A csoporton belül tisztázzák, ki mit és miért kapott, és ez mennyire felelt meg elızetes elképzeléseiknek, fantáziáiknak, és együttesen megpróbálják tisztázni, hogy ezek egybeesése vagy eltérése a valóságos kitüntetéstıl mire vezethetı vissza. o Ezután összegyőlik a teljes csoport, mindenki kitőzi a plecsnijét és körbejár kb.2-3 percig, hogy mindenki mindenkiét láthassa. o Majd megbeszélik az érzéseiket, benyomásaikat, a tanulságokat. Interaktív tudáspróba SMART Fehér színő kartonlap (5x10cm) minden résztvevınek, különbözı színő filctollak, gombostő

16 1. SZ. SEGÉDANYAG FÉLELEM ÖRÖM HARAG DÜH VIDÁMSÁG MEGLEPETTSÉG KÉTSÉGBEESÉS CSODÁLKOZÁS 16

17 KÍVÁNCSISÁG ELÉGEDETTSÉG SZOMORÚSÁG BOLDOGSÁG CSALÓDÁS EGYÜTTÉRZÉS SZERETET SZERELEM UNDOR BÁNAT 17

18 2. SZ. SEGÉDANYAG A: Szervusz, hogy vagy? B: Nem a legjobban tegnap elütött egy autó. Szerencsére kevéssel megúsztam: kificamítottam a karomat, össze-visszavertem magamat, az új nadrágom is elszakadt. A: Oh, milyen balszerencse, és méghozzá az új nadrágod! Képzeld, a barátomnak ugyanilyen márkás farmere van, az egyik belvárosi butikban vette méregdrágán. A haverokat a guta üti az irigységtıl. Nem mindenkinek telik egy ilyen fantasztikus cuccra. Tudod, a faterjának még a bıre alatt is pénz van... de bocs, mit is mondtál? (Elkalandozás) B: Hát egy kocsi jött az úton, épp amikor leléptem a járdáról. Neki lett volna elınye, de én azt hittem, hogy még átérek elıtte... A: Remélem, megvan a rendszáma. Az emberek mindent megtesznek, csakhogy letagadják a felelısséget. Felírtad a számát? (Részletinformációk) B: Hát persze, megálltak, és kiszálltak a kocsiból. Igazán nagyon rendesek voltak... A: Remélem, nem mondtad azt, hogy te voltál a hibás! A biztosítók nagyon komolyan veszik az ilyesmit manapság. Aztán még a balesetbiztosítást sem fizetik ki. Tudod, hogy mindig meg akarják úszni az ilyesmit. Szörnyő ez manapság! (Panaszkodás) B: Nem ez a probléma! Csak olyan nagyon megijedtem. Egész éjjel nem aludtam, hiszen nagyobb baj is lehetett volna... A: A fenébe is, elszakadt a nadrágod! Tudod, hol lehet ilyet kapni? De ha nem akarsz újat venni, tudok ajánlani egy jó mőstoppolót. Igaz, elég drágán dolgozik, de tökéletesen. De engem jól ismer, neked, mint barátomnak olcsóbban megcsinálja. Egy szavamba kerül, nagyon le van kötelezve a családunknak...(fontoskodás) B: Kösz szépen, majd megoldom. A: Teljesen igazad van! Ezen a nadrágon már úgysem lehet segíteni. A legegyszerőbb, ha kidobod. Majd máskor nem leszel ilyen meggondolatlan! (Kioktatás) B: A baj csak az, hogy alig merek lelépni a járdáról. Elfog a remegés, szédülni kezdek. 18

19 A: Hát igen, tudom, hogy ez szörnyő, de sokkal rosszabb is lehetett volna. Hacsak rágondolsz, mennyi baj van a világban éhezés, háborúk, az AIDS, és mi itt egy tönkrement nadrágon rágódunk. Élve maradtál, nem lettél nyomorék sem, és ez a legfontosabb. (Fölényeskedés) B: Igen, igazad van, de mégis... A: Gyere és ebédeljünk. Majd én elfeledtetem veled az egészet. (A téma hirtelen megszakítása) 3. SZ. SEGÉDANYAG A: B: Nem a legjobban tegnap elütött egy autó. Szerencsére kevéssel megúsztam: kificamítottam a karomat, össze-visszavertem magamat, az új nadrágom is elszakadt. A: B: Hát egy kocsi jött az úton, épp amikor leléptem a járdáról. Neki lett volna elınye, de én azt hittem, hogy még átérek elıtte... A: B: Hát persze, megálltak, és kiszálltak a kocsiból. Igazán nagyon rendesek voltak... A: B: Nem ez a probléma! Csak olyan nagyon megijedtem. Egész éjjel nem aludtam, hiszen nagyobb baj is lehetett volna... A: B: Kösz szépen, majd megoldom. A: 19

20 B: A baj csak az, hogy alig merek lelépni a járdáról. Elfog a remegés, szédülni kezdek. A: B: Igen, igazad van, de mégis... A: 4. SZ. SEGÉDANYAG A nonverbális kommunikáció Power Point elıadás (elektronikus melléklet) Interaktív tudáspróba (elektronikus melléklet) 20

21 3. MODUL Téma: A kérdezéstechnikai, az érveléstechnikai és a tárgyalástechnikai képességek fejlesztése A kérdések típusainak és alkalmazási lehetıségeinek megismerése (Mozaik, Főrész, Csak kérdezz! Kérdezz-felelek) Az érvek típusainak és alkalmazási lehetıségeinek megismerése (Pro és kontra, Sarkok, Termékbemutató) A tárgyalástechnika eszközeinek alkalmazása (Szituációs játékok, Alku, Villámkártya) 3. MODUL 5X45 PERC A kérdezéstechnikai, az érveléstechnikai és a tárgyalástechnikai képességek fejlesztése Az egység célja Módszerek, munkaformák, lépések Eszközök, segédanyag Csoportalkotás Mozaikdarabok összeillesztése: 1. sz. - Tréneri elıkészületek (a tréning elıtt): segédanyag o Kártyák elkészítése a csoportalakításhoz o 4x4 fıs csoportok, összetartozó fogalompárok - Csoportfeladat: o Minden hallgató húz egy kártyát a trénertıl A tréning tagjai elıször egyénileg, majd közösen megfogalmazzák, o A kártya alapján mindenki megkeresi azokat a további résztvevıket, akikkel összetartozó fogalmakat húztak o Az összerakott kártyák alapján megalakult csoportok elfoglalnak egy asztalt TTM módszer (lényege, hogy a csoport tagjai ismereteiket a már meglévıkhöz kapcsolják, illetve saját kérdések megfogalmazásával motiváltabbá válnak az ismeretek elsajátításában.) - Tréneri elıkészületek: A/4-es lapok az egyéni jegyzetlaphoz idı

22 mi az, amit már hallottak vagy tudnak a témáról, mi az, amit tudni szeretnének róla. Az elızetes ismeretek feltárása, ráhangolás Az új ismeret elsajátítása o A tréner felhelyezi a TTM táblát mutató tacepaót. - Csoportfeladat: o Mindenki kap egy A/3-as lapot, amelyre elkészíti a saját TTM tábláját a saját filcével o Mindenki kitölti a TTM tábláját egyénileg úgy, hogy az elsı két rovatba ír 2-3 dolgot. A téma: kérdezéstechnika, érveléstechnika, tárgyalástechnika. o Szóforgóval csoporton belül közös ABLAK-ba győjtik úgy, hogy a TUDOM rovatba írtakat a jegyzı jegyzeteli a filcével a közös ABLAK-ba, míg a TUDNI SZERETNÉM rovatban szereplıket a nyomolvasó jegyzeteli a filcével. Mindkét esetben a bátorító irányítja a szóforgót, és az idıgazda ügyel, hogy a megadott idıkeretben maradjanak. o A győjtés után a csoport kiválasztja a négy legfontosabb tudást és a négy legfontosabb dolgot, amit tudni szeretnének. Ezeket bekarikázza filcével az idıgazda. o Tréneri összefoglaló - a közös TTM táblázat alapján (képzési célok és hallgatói elvárások összhangjának megteremtése) - A képzés végén visszatérünk a táblázathoz, és közösen értékeljük a csoport fejlıdését. Csak kérdezz! - Tréneri elıkészületek: o Szituációk összegyőjtése. - Csoportfeladat: o A csoportok párokra bomlanak. o A párok választanak kettı szituációt az 1. sz. segédanyagban található témák közül. o A párok feladata, hogy kérdezéssel oldják meg a szituációt. Szakértıi csoport, főrész: - Tréneri elıkészületek: o A kérdések típusait bemutató szöveg készítése, fénymásolása külön-külön lapokra - Csoportfeladat: o Minden csoport egy-egy szöveget kap, melyet közösen feldolgoznak. A közös munka során közös vázlatot készítenek, amelyet plakát formában is megalkotnak. o Közzététel egy-egy szóvivı segítségével képtárlátogatással. A/3-as lap résztvevınként A/3 lap az ablakokhoz Flip-chart 2. sz. segédanyag A/4-es lapok 3. sz. segédanyag A/4-es lapok Tacepaó papír Reflektálás, az új ismeretek alkalmazása Kérdezz-felelek! - Csoportfeladat: o Különbözı szövegtípusok kiegészítése kérdésekkel. o A fıbb kérdéstípusok gyakorlása. 4. sz. segédanyag 10 22

23 JÁTÉK: Négyen állva 60 Az elızetes ismeretek feltárása, ráhangolás Az új ismeret elsajátítása SZÜNET Sarkok-módszer: - Tréneri elıkészületek: o Vitatémák összegyőjtése. - Csoportfeladat: o A csoportok válasszanak egyet a 2. sz. segédanyagban található témák közül. o A csoporttagok feladata a téma megvitatása, érvek keresése mellette és ellene. o A csoport választott szóvivıje adja elı a csoport álláspontját, tehát minden csoport tartsa meg a maga vitaindítóját! o A csoport tagjai álláspontjuknak megfelelıen válasszanak egy sarkot a teremben, majd innen ismertessék érveiket a témával kapcsolatban, azzal a céllal, hogy a többieket meggyızzék! o Ha egy csoporttagot vagy hallgatót sikerült a másik csoportnak meggyıznie, a meggyızött személy helyváltoztatással jelzi álláspontjának módosulását: azaz átmegy a másik sarokba, de indokolnia kell, melyek azok az érvek, amelyek eredeti álláspontjának megváltoztatására késztették. o Az eredeti csoport tagjai újabb érvekkel igyekezhetnek megtartani társukat vagy a hallgatóság tagjait, ugyanezen érveléssel újabb tagokat is szerezhetnek maguknak. o A végleges csoportok kialakulása után a résztvevık feljegyzéseket készítenek a vitáról, összefoglalják álláspontjaikat, érveiket. Szakértıi mozaik: - Tréneri elıkészületek: o Az érvek fajtáit bemutató szöveg készítése, fénymásolása külön-külön lapokra - Csoportfeladat: o Minden résztvevı egy-egy szöveget kap, melyet egyénileg feldolgoznak. Homogén szerepek szerinti szakértıi mozaikot alkotnak, és megbeszélik a feldolgozott szövegeket (azaz az azonos szöveget olvasók összeülnek, és ismételnek, pontosítanak). A közös munka során közös vázlatot készítenek, melyre felkerül a konszenzusos 5 kulcsgondolat. o Visszatérnek a szakértık saját csoportjukba, és a vázlatok csoportforgójának segítségével ismertetik a témájukat. o Csoportforgóval ismertetés közös tacepaóra 5. sz. segédanyag A/4-es lapok 6. sz. segédanyag A/4-es lapok Tacepaó papír

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciafejlesztés

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciafejlesztés TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0119 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben Szociális, életviteli és környezeti kompetenciafejlesztés Önismeret moduláris program Oktató-nevelő munkát

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓFEJLESZTŐ JÁTÉKOK, JÁTÉKOS GYAKORLATOK

KOMMUNIKÁCIÓFEJLESZTŐ JÁTÉKOK, JÁTÉKOS GYAKORLATOK KOMMUNIKÁCIÓFEJLESZTŐ JÁTÉKOK, JÁTÉKOS GYAKORLATOK ÖSSZEÁLLÍTOTTA: BEDŐNÉ FATÉR TÍMEA VERBÁLIS KOMMUNIKÁCIÓT FEJLESZTŐ JÁTÉKOK Parola Cél: írásbeli és szóbeli kommunikáció fejlesztése, az énazonosság-tudat

Részletesebben

Disputa. Miért érdemes a vitatkozással foglalkozni?

Disputa. Miért érdemes a vitatkozással foglalkozni? Disputa Miért érdemes a vitatkozással foglalkozni? A szónokság szabad nép körében támad, s szabad nép életéhez tartozik. Ének hangja szelidíté meg a vad csoportokat; a mívelt nemzet tömegét szónoklat vezérli,

Részletesebben

Személyiségfejlesztő, konfliktuskezelő, agressziókezelő program a füzesgyarmati Kossuth Lajos Általános Iskolában

Személyiségfejlesztő, konfliktuskezelő, agressziókezelő program a füzesgyarmati Kossuth Lajos Általános Iskolában EGYÜTT Személyiségfejlesztő, konfliktuskezelő, agressziókezelő program a füzesgyarmati Kossuth Lajos Általános Iskolában Tartalom A PROGRAM LÉTREJÖTTÉNEK AZ OKA, CÉLJA... 3 A PROGRAM ELEMEI... 4 Személyiségfejlesztő

Részletesebben

Az EMK a kommunikáció egy olyan módja, amely lehetővé teszi, hogy valódi kapcsolatba kerüljünk önmagunkkal és másokkal.

Az EMK a kommunikáció egy olyan módja, amely lehetővé teszi, hogy valódi kapcsolatba kerüljünk önmagunkkal és másokkal. Erőszakmentes Kommunikáció és konfliktuskezelés Az Erőszakmentes Kommunikáció (EMK) dr. Marshall B Rosenberg nevéhez fűződik. Munkánk során folyamatosan használjuk Marshall Rosenberg: A szavak ablakok

Részletesebben

Szervezeti kommunikáció

Szervezeti kommunikáció SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET Szervezeti kommunikáció Dr. Komor Levente Gödöllı 2008 BEVEZETİ... 5 1. KLASSZIKUS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNIKÁK, MÓDSZEREK...

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 3. Szárnyalás. Játékgyűjtemény pedagógusoknak. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009.

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 3. Szárnyalás. Játékgyűjtemény pedagógusoknak. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009. DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 3. Szárnyalás Játékgyűjtemény pedagógusoknak Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009. A Dobbantó program a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész

Részletesebben

Modul. Sebıkné Bencsik Elvira és Szabó Ferenc (Idıpontja: 2010. május 20 2010. június 03.) 1. Bevezetés

Modul. Sebıkné Bencsik Elvira és Szabó Ferenc (Idıpontja: 2010. május 20 2010. június 03.) 1. Bevezetés Modul Cím: Mővészeti nevelés drámamodul keretében az ötödik osztályban Készítette: Sebıkné Bencsik Elvira és Szabó Ferenc (Idıpontja: 2010. május 20 2010. június 03.) 1. Bevezetés A mővészeti alkotás az

Részletesebben

A tanári pályaalkalmasság megítélésének módszerei

A tanári pályaalkalmasság megítélésének módszerei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

Csillag Ferenc Pleyerné Lobogós Judit: Gondolatok, gyakorlatok az érzelmi élet szabályozására

Csillag Ferenc Pleyerné Lobogós Judit: Gondolatok, gyakorlatok az érzelmi élet szabályozására Csillag Ferenc Pleyerné Lobogós Judit: Gondolatok, gyakorlatok az érzelmi élet szabályozására (Módszertani segédanyag az osztályfınöki munka segítésére) Ajánlott 7. évfolyamokon Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai

Részletesebben

Módszerek a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének segítésére

Módszerek a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének segítésére Pedagógusképzési programok Sallai Éva Módszerek a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének segítésére Kapcsolati készségek professzionális tanári kommunikáció az együttnevelésben (30 óra) Szülőkkel

Részletesebben

KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE MENTÁLHIGIÉNÉS FEJLESZTÉS. Oktatási segédlet

KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE MENTÁLHIGIÉNÉS FEJLESZTÉS. Oktatási segédlet KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE MENTÁLHIGIÉNÉS FEJLESZTÉS Oktatási segédlet Fejlesztő Garay Éva Szakmai lektor Komora Nóra Nyelvi lektor Maczkay Zsaklin Kiadó TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA SZERK: LIPTÁK ILDIKÓ ÍRTÁK: KAPOSI LÁSZLÓ LIPTÁK ILDIKÓ MÉSZÁROS BEÁTA

Részletesebben

A TANÍTÁS EREDMÉNYEINEK MEGÁLLAPÍTÁSA; SZAKTÁRGYI ÉRTÉKELÉS

A TANÍTÁS EREDMÉNYEINEK MEGÁLLAPÍTÁSA; SZAKTÁRGYI ÉRTÉKELÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYEINEK MEGÁLLAPÍTÁSA; SZAKTÁRGYI ÉRTÉKELÉS Pedagógiai tanulmányainkból tudjuk: a szaktárgyi értékelés során jellemzıen arról gyızıdünk meg, hogy a kitőzött célokat milyen szinten sikerült

Részletesebben

PROFESSZIONÁLIS TANÁRI KOMMUNIKÁCIÓ

PROFESSZIONÁLIS TANÁRI KOMMUNIKÁCIÓ PROFESSZIONÁLIS TANÁRI KOMMUNIKÁCIÓ PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV ÍRTÁK: DR. SALLAI ÉVA MEDVECZKY KATALIN KOZMÁNÉ KOVÁSZNAI MÁRIA DR. FICSÓR JÓZSEFNÉ KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE RÁHANGOLÓ, MOTIVÁLÓ TRÉNING TRÉNERI SEGÉDLET

KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE RÁHANGOLÓ, MOTIVÁLÓ TRÉNING TRÉNERI SEGÉDLET KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE RÁHANGOLÓ, MOTIVÁLÓ TRÉNING TRÉNERI SEGÉDLET Fejlesztő Garay Éva Szakmai lektor Komora Nóra Nyelvi lektor Frank-Császár Zita Kiadó TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

GYAKORLATI KATEKETIKA

GYAKORLATI KATEKETIKA APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA GYAKORLATI KATEKETIKA BUZA ILONA A képzés bevezetése a HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0019/1.0 A katekéta lelkipásztori munkatárs képzés alapképzési rendszerének kidolgozása és bevezetése

Részletesebben

Pályakezdők kézikönyve

Pályakezdők kézikönyve Leonardo Da Vinci Egész életen át tartó tanulás program Pályakezdők kézikönyve Útmutató munkáltatók és szakoktatók számára Szinergia Üzleti Szakképző Iskola 2013. Tartalom I. BEVEZETŐ... 4 II. KÉPZÉSI

Részletesebben

Multiprofesszionális képzés 4. modul Kommunikációs készség és útmutató az áldozatok megfelelı támogatásáról

Multiprofesszionális képzés 4. modul Kommunikációs készség és útmutató az áldozatok megfelelı támogatásáról Multiprofesszionális képzés 4. modul Kommunikációs készség és útmutató az áldozatok megfelelı támogatásáról 4. Modul: Idıkeret: 3-4 óra A 4. modul tartalma: 1. téma: Kommunikációs készségek 2. téma: Útmutató

Részletesebben

ÉLETVITELI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE

ÉLETVITELI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE KÉPZÉSI PROGRAM ÉLETVITELI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE MODULFÜZET Türr István Képző és Kutató Intézet Budapest Fejlesztő Sélleiné Kraszkó Márta Szakmai lektor Juhász Éva Nyelvi

Részletesebben

Játékgyűjtemény 2009

Játékgyűjtemény 2009 Játékgyűjtemény 2009 Tartalom 1. Matematika órákon használható játékok... 3 2. Magyar órákon használható játékok... 8 2.1 Kommunikációt fejlesztő játékok... 16 3. Környezet órákon használható játékok...

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET Falus Katalin Knausz Imre EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET OKTATÓI MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2009 Kiadja az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Részletesebben

Szitó Imre Fejlıdéslélektan II. 2005.

Szitó Imre Fejlıdéslélektan II. 2005. Szitó Imre Fejlıdéslélektan II. 2005. Az érzékelés, az észlelés és az emlékezés fejlıdése A csecsemık nem tudnak beszélni, ezért furfangos módszereket kell kitalálni viselkedésük és belsı állapotuk vizsgálatához.

Részletesebben

Környezeti nevelés kooperatív technikákkal Jegyzet

Környezeti nevelés kooperatív technikákkal Jegyzet NYME Apáczai Csere János Fıiskolai Kar Gyır Környezeti nevelés kooperatív technikákkal Jegyzet 2010. Készítette: Kövecsesné dr. Gısi Viktória Adjunktus Készült a TÁMOP-4.1.2/b projekt keretében a Gyır-Moson-Sopron

Részletesebben

ALAPKÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE TANULÁSI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE OKTATÓI SEGÉDLET

ALAPKÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE TANULÁSI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE OKTATÓI SEGÉDLET ALAPKÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE TANULÁSI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE OKTATÓI SEGÉDLET TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2013 KÉSZÍTŐ: Vámos Éva Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 II. HASZNOS TUDNIVALÓK... 4 III.

Részletesebben

Cigányzenészek múltja, jelene és a jövı változatai. Koronczai Barbara ELTE TÁTK Kulturális Antropológia 2004. tavaszi félév Témavezetı: Prónai Csaba

Cigányzenészek múltja, jelene és a jövı változatai. Koronczai Barbara ELTE TÁTK Kulturális Antropológia 2004. tavaszi félév Témavezetı: Prónai Csaba Cigányzenészek múltja, jelene és a jövı változatai Koronczai Barbara ELTE TÁTK Kulturális Antropológia 2004. tavaszi félév Témavezetı: Prónai Csaba 1 Ti, akik annyi mosolyt varázsoltatok az ajkakra, annyi

Részletesebben

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV A képzők képzése résztveveőinek záródolgozatai felhasználásával írta és szerkesztette: Zágon Bertalanné A képzések és a regionális szakmai műhelyek

Részletesebben

T a n t e r v. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák B típusú programcsomag. 1-8. évfolyam

T a n t e r v. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák B típusú programcsomag. 1-8. évfolyam T a n t e r v Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák B típusú programcsomag 1-8. évfolyam 1 Tartalomjegyzék Általános tudnivalók A fejlesztés célrendszere A programcsomagok A programcsomagok

Részletesebben

Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára. Rolf Gollob/Peter Krapf

Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára. Rolf Gollob/Peter Krapf A DÁN/EJO hatkötetes sorozatának V. része Rolf Gollob/Peter Krapf Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára Fedezzük fel a gyermekjogokat! Tanóravázlatok

Részletesebben

Ifjúsági projektmenedzsment Elméleti bevezető

Ifjúsági projektmenedzsment Elméleti bevezető Elméleti bevezető Ifjúsági projektmenedzsment Elméleti bevezető E fejezet a fiatalok sajátos közegében, hazai környezetben megvalósuló projektekről szól. A kisebb léptékű (tehát nem több tízmilliós nagyságrendű)

Részletesebben