Mosolykert óvoda Budapest, Kavicsos köz 6. Helyi Óvodai Nevelési program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mosolykert óvoda Budapest, Kavicsos köz 6. Helyi Óvodai Nevelési program"

Átírás

1 Mosolykert óvoda Budapest, Kavicsos köz 6. Helyi Óvodai Nevelési program 1

2 Adatlap Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Óvoda Székhelye: 1157 Budapest, Kavicsos köz 6., Tagintézmény megnevezése, címe: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Páskom Tagóvoda, 1157 Budapest, Páskom park 37. Program neve: TÓTÁGAS mozgás és beszédfejlesztő óvodai program ( Kavicsos óvoda) Helyi óvodai nevelési program (Páskom óvoda) Jogállása: Gazdálkodása: Közfeladata: Tevékenysége: Az intézmény önálló jogi személy Önállóan működő költségvetési szerv Óvodai nevelés Óvodai nevelés ellátás, Óvodai intézményi étkeztetés, Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, Óvodai nevelés intézményeinek, Programjainak komplex támogatása A program hatályba lépése: szeptember 01. 2

3 B E V E Z E T É S Szent kincs a gyermek teste-lelke, Szeretni kell azt melegen, és fölnevelni féltő gonddal, hogy tiszta, jó, erős legyen. Óvodánk nevelési programját az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján készítettük el, mely biztosítja a differenciált óvodai nevelést. Programunkban hangsúlyt kap az egészséges életmódra felkészítés, a testi-lelki gondozás, az érzelmi biztonság kialakítása, a közösségi nevelés. Alkalmazkodunk a gyermekek egyéni sajátosságaihoz, biztosítva a gyermekeket megillető jogokat és az egyenlő hozzáférés lehetőségét. Figyelembe vesszük a gyermekek megváltozott társadalmi körülményeit, a család megváltozott szerkezetét és életrendjét, a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvét. Programunk a gyermek legalapvetőbb tevékenysége - játék - mellett, a mozgásfejlesztést, valamint az anyanyelvi nevelést tekinti kiemelt feladatának. Nevelői munkánk során e köré szervezzük, tervezzük mindazon tevékenységeket, feladatokat, melyek a gyermek sokoldalú, kiegyensúlyozott fejlődését elősegítik. Arra törekszünk, hogy minden gyermek önmagához képest fejlődjön, biztosítva ehhez a megfelelő környezeti tényezőket és feltételeket. Célunk, hogy programunkkal elérjük azt, hogy a gyermekek örömmel jöjjenek óvodánkba, érzelmileg, szociálisan, értelmileg gazdagodjanak, és képességeik kibontakozzanak. Fontosnak tartjuk a szülőhely, nemzeti hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetését, megbecsülését, ápolását, mely megalapozza a hazaszeretet érzésének kialakulását. Célunk, hogy a társadalom igényeit figyelembe véve megfelelő szolgáltató intézménnyé váljunk, megfeleljünk a külső és belső elvárásoknak. Nagymértékben támaszkodunk a családi nevelésre, azzal szoros együttműködésre törekszünk. Munkánkat a kölcsönös bizalomra, az igények maximális tiszteletben tartására építjük. A megfelelő környezeti feltételek megteremtését és a programot lelkiismeretes, jól képzett kollektívával valósítjuk meg. 3

4 I. ÓVODAI NEVELÉSÜNK CÉLJA, FELADATRENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS ELVEI 1. GYERMEKKÉPÜNK Az óvoda nevelő intézmény, s mint ilyen a gyermeki személyiség kibontakoztatására, nevelésére, fejlesztésére törekszik. A nevelés, mint személyiségfejlesztés a társadalmi igényekhez igazodik. Az óvodáskorú gyermek nevelésére is érvényes, hogy olyan szellemileg és fizikailag aktív, alkotó embereket kell nevelnünk, akik megfelelnek a velük szemben támasztott követelményeknek, akik nyitottak a világra, kezdeményezőek és érzelmileg kiegyensúlyozottak. Célunk tehát olyan gyermek nevelése, aki testileg, lelkileg egészséges. Érdeklődő a világ megismerésére, az összefüggések megértésére. Törekvő, kooperációra képes, aktív, kreatív, határozott jellemű, egyéni vonásokban, érzelmekben gazdag. A gyermekek nevelésekor az előítéletek kibontakozásának megakadályozására törekszünk Mindezt persze csak akkor érhetjük el, ha minél sokoldalúbb, színesebb óvónői egyéniségünk. A sokoldalúság összetevői közül hangsúlyozzuk az általános, a szakmai, a pedagógiai műveltséget, azokat tehát, amelyek legjobban közrejátszanak nevelői munkánkban. Azonban ez önmagában még nem elég: elfogadnunk, szeretnünk kell minden gyermeket. A nehéz gyermekeket, a nehezen kezelhetőket, a félénkeket, vagy agresszíveket még egy kicsit jobban is kell tolerálnunk. Csak akkor érthetjük meg a gyermekek játékát igazán, ha mi magunk is szeretünk játszani. Csak akkor vagyunk képesek átérezni azt az örömet, amit a játék az óvodásnak nyújthat, ha beleéljük magunkat a gyermek játékhelyzetébe. Az óvónő-gyermek kapcsolatban elsőrangú helye van az empátiának, amelyre tudatosan kell törekednünk. Az empátiával egyidejűleg mindig érvényesülnie kell annak a nevelői szándékunknak, hogy óvodásaink képességeinek kibontakoztatását minden eszközzel biztosítsuk. Éppen ezért minden apró sikerüknek, fejlődésüknek örüljünk, elismerő, lelkesítő, buzdító megjegyzésekkel bátorítsuk őket. Tisztában kell lennünk azzal is, hogy személyünk azonosulási minta a gyermek számára. Ezért olyan fontos a szép, példamutató beszéd, a gyermekek iránt tanúsított őszinte, megértő, mindig a jót észrevevő és azt megbecsülő magatartás. 4

5 Csak ezeknek az óvónői személyiségvonásoknak birtokában tűzhetjük ki célul azt, hogy milyenné szeretnénk nevelni óvodás gyermekeinket. Az utóbbi időben azt tapasztaltuk, hogy egyre több az érzelmileg telítetlen, hátrányos helyzetű gyermek. A társadalom helyett nem vállalhatjuk át e probléma megoldását, de részesei lehetünk, ha az óvodában nyugodt, biztonságos légkört teremtünk, toleranciát, empátiát tanúsítunk minden gyermek iránt. E cél vezérel bennünket mindennapi munkánk során. 2. ÓVODÁNK SZERKEZETE Óvodáink Budapest XV. ker. újpalotai lakótelepén az 1970-es években nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt. Mindkét épület kétszintes. A Kavicsos óvoda földszinti részén bölcsőde működik, míg az óvodai foglalkoztatók egyéb helyiségekkel az emeleti részen találhatók. Azonos életkorú gyermekekből álló csoportjaink az évek folyamán, a szülők igényei szerint vegyes életkorú csoportokká szerveződtek. A csoportjainkhoz tartozó teraszaink biztosítják rosszidő esetén is- a levegőzés lehetőségét a gyermekek számára. Az intézményben folyó nevelőmunkát a csoportok számának megfelelő személyzet végzi. Óvodáink tágas udvarral rendelkeznek, melyhez hozzátartozik egy 300 m2-es, különféle fafajtákkal beültetett, elkerített park. Játszóudvarunkon megtalálhatóak mindazok a mozgást fejlesztő eszközök, amelyek a 3-7 éves gyermekek sokoldalú fejlesztéséhez nélkülözhetetlenek. A fentieket szem előtt tartva nevelőtestületünk úgy döntött, hogy az óvoda udvara nem kerül korcsoportonkénti felosztásra. Így van lehetőségük a gyermekeknek arra, hogy kisebb csoportokban félrehúzódjanak, saját elképzeléseiknek és igényeiknek megfelelően tevékenykedjenek. Ugyanakkor az udvar rendelkezik olyan pázsitos területtel is, ahol a gyermekek csoportosan is játszhatnak. A mozgásfejlesztő eszközök a gyermekek életkori igényeinek megfelelőek, s harmonikusan illeszkednek az óvoda környezetébe. Az óvodánkba járó gyermekek szüleinek körében sajnos nagy a munkanélküliek aránya. Ebből adódóan nehéz anyagi körülmények között élnek a családok. 3. ÓVODÁNK SAJÁTOS ARCULATA Óvodánk közvetlen környezetét zömében 10 emeletes lakóházak alkotják, ahol a gyermekek mozgáslehetőségei meglehetősen korlátozottak. Az óvodánk mellett található játszótér megfelel az EU előírásoknak, az ott található játékok szépek, igényesek. Minthogy az óvodáskorú gyermek életkori sajátossága és lételeme a mozgás, nevelésünk kiemelt feladatának tekinti, hogy az óvodában megfelelő mozgás-teret, helyszínt, eszközt, 5

6 időt biztosítsunk arra, hogy a gyermekek szabadon próbálhassák ki a különböző mozgásformákat, s ez egyben örömforrás is legyen számukra. Az egészséges gyermek számára a beszéd könnyen elsajátítható, de sajnos nem minden családban van megfelelő beszédkörnyezet. A ma gyermeke kommunikációs hiányban szenved: a családok nagy részében alig van alkalom meghitt beszélgetésre. Ha beszélgetnek is, ezek gyakran úgynevezett háttérbeszélgetések, vagyis mindig valamilyen fő tevékenység, pl. újságolvasás, TV-nézés kísérőjelenségei. A gyermekek ezekben rövidebb-hosszabb ideig aktívan vesznek részt, később egyre passzívabbá válnak, végül lassan megszűnik igényük a beszélgetésre. Óvodai nevelésünknek tehát a példaadáson túl ezt az igényt is fel kell keltenie a gyermekekben, ami a rendszerint már átélt kudarcélmények után bizony egyre nehezebb feladat. Ezért tartjuk kiemelt feladatunknak az anyanyelvi nevelést, a gyermekek kommunikációs képességének fejlesztését, mert a nyelv, a beszéd a gyermeki személyiség része. Az óvodában a beszédkapcsolatok kialakulásának alapja az óvónő és a gyermek, gyermek gyermek, gyermek dajka közötti szeretetteljes viszony, a jó csoportlégkör. Ezek ismeretében a továbbiakban tudatosan csiszoljuk, formáljuk beszédképességüket, gazdagítjuk szókincsüket, s korrigáljuk esetleges beszédhibáikat. Az évek folyamán felismertük, hogy egyre több gyermek szorul egyéni fejlesztésre, mert valamelyik részképességének a működésében elmaradás, zavar mutatkozik. Eljutottunk ahhoz a felismeréshez, mely szerint ezeknek, a gyermekeknek az optimális fejlődéséhez fejlesztőpedagógusra van szüksége. Óvodánk három kolléganője folytatott ilyen irányú tanulmányokat, ma már támaszkodhatunk fejlesztőpedagógusként szerzett ismereteikre, szakmai hozzáértésükre. Segítséget nyújtanak a fejlesztési stratégia kidolgozásában, fejlesztői terv készítésében. Óvodánkba különböző nemzetiségű gyermekek járnak. A hazájukat elhagyni kényszerülő családok gyermekeinek óvodai nevelésében biztosítani kell az önazonosságuk megőrzését, ápolását, erősítését, társadalmi integrálását,, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelmét. 6

7 4. ÓVODAI NEVELÉSÜNK CÉLJA Óvodánk tevékenységét az alábbi célok határozzák meg: A 3-7 éves gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése, családias, derűs légkörben biztosítva a gyermekek fejlődésének sokféle, változatos tevékenységét. A gyermeki személyiség kibontakoztatása, nevelése, fejlesztése az életkori és egyéni sajátosságok, az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. Fontos célunk, hogy a szociálisan elfogadott magatartásformákat megerősítsük a gyermekekben, s elérjük, hogy ezekkel azonosuljanak. Tudatosan alakítani azokat az értelmi és emocionális képességeket, amelyek biztosítják a sikeres iskolai beilleszkedést, s később a társadalom életében való aktív részvételt. Az óvodai élet teljes időtartama alatt törekszünk arra, hogy az SNI-is gyermekek személyisége minél harmonikusabban és teljesebben kibontakozhasson. Olyan képességek kompetenciák birtokába jussanak, amelyek alkalmassá teszi őket arra, hogy saját törekvéseik szerint a társadalmi normákkal összhangban kiegyensúlyozott, boldog életet élhessenek. 5. ÓVODAI NEVELÉSÜNK FELADATAI A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS TERÜLETÉN A gyermek fejlődő személyiség, ezért sajátos, életkoronként, életkori szakaszonként és egyénenként változó testi-lelki szükségletei vannak. Az európai Unió országaiban a kulcskompetenciák fogalmi hálójába helyezték be azokat az ismereteket, embereket és képességeket, amelyek birtoklása alkalmassá teheti egyrészt a gyors és hatékony alkalmazkodásra a modern világ változásaihoz, másrészt e változások irányainak és tartalmainak a befolyásolásához. Kulcskompetenciák azok, amelyekre minden egyénnek szüksége van a személyes boldoguláshoz és fejlődéshez. Így óvodánkba járó gyermekek ilyen kulcskompetenciák életkori sajátosságainak megfelelő szinten történő - fejlesztése az egész nevelő munkát átszövő legfontosabb feladatunk. 7

8 Fejlesztési feladatok Anyanyelvi kommunikáció Természettudományos kompetencia Szociális és állampolgári kompetencia Kulturális kompetencia Óvodai nevelésünk feladata az óvodáskorú gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Ezen belül: 1. Egészséges életmód alakítása 2. Érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása 3. Anyanyelvi, Értelmi nevelés 1. Az egészséges életmódra nevelés az egészséges életvitel igényének alakítása ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. Ennek elősegítése érdekében feladatunk: A gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése. Harmonikus, összerendezett mozgásfejlődésének elősegítése. A gyermek edzése, egészségének védelme. Az egészséges életmód, a testápolás, az egészségmegőrzés szokásainak alakítása. A gyermek fejlődéséhez szükséges egészséges, biztonságos környezet biztosítása. Ha szükséges, a családdal együttműködve, megfelelő szakemberek bevonásával speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi nevelési feladatok ellátása. A környezet védelmét alapvető feladatunknak tartjuk. 2. Az óvodáskorú gyermek jellemző sajátossága a magatartás érzelmi vezéreltsége. A személyiségen belül az érzelmek dominálnak, ezért fontos, hogy a gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, otthonosság, kiegyensúlyozott, derűs, szeretetteljes légkör vegye körül. Ennek érdekében szükséges, hogy: Már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék a gyermeket. Az óvodapedagógus-gyermek, gyermek-gyermek, gyermek-dajka kapcsolatot pozitív érzelmi töltés jellemezze. 8

9 Az óvodában egyszerre segítsük a gyermek szociális érzékenységének fejlődését és éntudatának alakulását. Lehetőséget kell teremtenünk arra, hogy a gyermek kielégíthesse társas szükségleteit, s nevelnünk kell a másság elfogadására. A szocializáció szempontjából fontos, hogy: Vonzóvá tegyük a gyermek számára az óvodai közösséget. Járuljunk hozzá az érzelmekre épülő kapcsolatteremtő képesség igényének kialakulásához (figyelmesség, segítőkészség, együttérzés). Különös jelentőségű a közös élményekre épülő, közös tevékenységek gyakorlása. Ezért olyan óvodai élet szervezése kívánatos, amelyben segítjük a gyermek erkölcsi tulajdonságainak és akaratának fejlődését. 3. Óvodánk a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára, mint életkori sajátosságra építve biztosítja a gyermek részére változatos tevékenységet, melyeken keresztül tapasztalatokat szerezhet a természeti, társadalmi környezetről. Az óvodáskor szenzitív periódus. A gyermek ebben az életkorban többet tanul, mint később egész életében. Megtanulja leképezni és feldolgozni a körülötte lévő világot, megtanul hatékonyan mozogni, megtanul gondolkodni, akarni és lemondani. Fontos, hogy aktivizáljuk a gyermeket, mivel ebben az életkorban a gondolkodás nagyrészt cselekvésbe ágyazott. A legfőbb cselekvésre késztető erő a problémahelyzetek teremtése. A probléma arra ösztönzi a gyermeket, hogy megoldja azt. A másik motiváló erő az önállósulási vágy. Ennek eredményeképpen a gyermek önmagához, saját adottságaihoz képest fejlődik. Feladatunk egyrészt a gyermek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, bővítése, másrészt az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás) és a kreativitás fejlesztése. A feladatok megvalósulása biztosítja azt, hogy az óvodáskor végére minden gyermek testileg, szellemileg megfeleljen az iskolai alkalmasság igényének. 9

10 6. AZ ISKOLAI ALKALMASSÁG Az óvodáskori fejlődés és nevelés eredményeképpen a 6-7 éves gyermek az óvodáskor végére eléri az iskolai munkához, az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet, iskolaérett lesz és vágyik is az iskolába, azaz kialakul az iskolakészültség. Az iskolaérettségnek testi, lelki és szociális kritériumai vannak, melyek közül egyik sem hanyagolható el, mindegyik egyformán szükséges a sikeres iskolai munkához. Az iskolába lépés lényeges változás a gyermek életében, a másodlagos szocializáció csomópontja. Az iskolakezdés sikere, vagy sikertelensége fontos a tanuláshoz, tanításhoz való pozitív attitűd kialakulása miatt, de a személyiség további fejlődése szempontjából is. Az iskolaérettség megállapítása elsősorban a mi felelősségünk. Kritikus esetben, bizonytalanság esetén szükség van gyermekorvos, szakpszichológus, gyógypedagógus, esetleg logopédus segítségére. Ezért fontos, hogy csak az a gyermek kezdje meg iskolaéveit, aki valóban megfelel majd ezen teljesítmény-centrikus elvárásoknak, és törésmentesen tud beilleszkedni az iskolai életbe. Sajátos nevelési igényű gyermekek beiskolázásáról az illetékes szakértői bizottság dönt. A testileg egészségesen fejlődő gyermek 6 éves kora körül eljut az első alakváltozáshoz: - megváltoznak testarányai, - teste arányosan fejlett, teherbíró, - mozgása összerendezettebb, harmonikusabb, - erőteljesen fejlődik a mozgáskoordináció és a finommotorika, - az agyfélteki dominanciától függően kialakul a kezesség. A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére nyitott, érdeklődő, készen áll az iskolába lépésre. A tanuláshoz szükséges képességei folyamatosan fejlődnek: Érzékelése, észlelése tovább differenciálódik, kialakul az akaratlagos irányítás és az önuralom. A figyelem terjedelme 2-3 dologra terjed ki egyidőben és a figyelem kitartása is tartósabb. Formaészlelés terén egyszerre több kritérium mentén észleli és osztályozza a tárgyakat. Megnevezi a téri irányokat és végrehajtja a térben való mozgásra vonatkozó utasításokat. Szándékosan emlékezik közeli és régebbi eseményekre is. Előtérbe kerül a teljesítménymotiváció és az elismerés szükséglete. 10

11 Fontos a kudarctűrő képesség kialakulása. Az érzelmek között megjelennek a magasabb rendű érzelmek (erkölcsi, szociális, intellektuális, esztétikai). Kialakul a felelősségérzet és a kötelességtudat. Folyamatosan, összefüggően beszél, gondolatait, érzelmeit mások számára érthető formában, életkorának megfelelő tempóban és hangsúllyal tudja kifejezni. A szociálisan egészségesen fejlődő gyermek éretté válik az iskolára: Képes alapvető szükségleteit önállóan kielégíteni az öltözködés, tisztálkodás és az étkezés terén. Kialakul a környezet elvárásaihoz való alkalmazkodás képessége. Elfogadja a tanító irányító szerepét, zökkenőmentesen beilleszkedik társai közé. 11

12 7. ÓVODAI NEVELÉSÜNK RENDSZERE Az óvodai nevelés feladatai szerteágazó, egymásra épülő és egymással összefüggő, komplex módon érvényesülő tevékenységek, melyek átszövik óvodai nevelésünk rendszerét. Az óvodai nevelés rendszerében megvalósuló feladatok biztosítják az óvodai nevelés céljának kiteljesedését. A rendszer elemei: A nevelés alapvető keretei: az egészséges életmódra nevelés, az anyanyelvi és értelmi nevelés, érzelmi nevelés és szocializáció A gyermekek tevékenységei: a játék, a munkajellegű tevékenység és a tanulás, melyek a gyermekek alapvető tevékenységformái. Közülük elsődleges és alapvető a játék, mely kiterjed a gyermekek minden egyéb tevékenységére. E tevékenységi formák az óvodai nevelés eszközei. A nevelőmunka egyes kereteiben végzett gyermeki tevékenység tartalmát az egyes nevelési területek szolgálják: mese-vers, ének - zene, énekes-játék, rajzolás, mintázás, kézimunka, külső világ tevékeny megismerésére nevelés, és a mozgás. Az óvodai nevelőmunka a nevelés színtereinek - család, bölcsőde, közművelődési intézmények, és az iskola- szoros együttműködésével lehet csak eredményes. Az óvodai nevelés fejlesztő hatását a gyermekek fejlődési jellemzői mutatják. A fejlődési jellemzők óvodai nevelésünk rendszerében tendenciák, melyek rugalmasan értelmezendők. Ezek ismerete - összevetve az egyes gyermekek eltérő sajátosságaival és fejlődési üteméveltámpontot nyújtanak nevelőmunkánkhoz. 12

13 CÉL ÉS FELADAT FŐ TERÜLETEK A NEVELÉS ALAPVETŐ KERETEI A GYERMEK TEVÉKENYSÉGI FORMÁI AZ ÓVODA KAPCSOLATAI Játék Mozgás Külső világ tevékeny megismerése Mese-vers Ének zene, énekes játék Rajzolás, mintázás, kézimunka Tevékenységeken megvalósuló tanulás Munka jellegű tev. Család Gyermekvédelem Nevelési tanácsadó Bölcsőde Iskola Közműv. intézmények Egészségügyi int. Pedagógiai szakszolgálat Szakértői bizottság Gyógypedagógiai tanár, terapeuta Anyanyelvi, értelmi nevelés Egészséges életmódra nevelés Érzelmi nevelés, szocializáció FEJLŐDÉS JELLEMZŐI 13

14 8. KIEMELT NEVELÉSI ELVEINK 1. Alapvető követelmény a kisgyermek emberi méltóságának, jogainak biztosítása, az óvodai nevelés teljes eszközrendszerével. Óvodánkban a nevelőmunkát az óvodapedagógus végzi, jelenléte a nevelés egész időtartamában fontos feltétele az óvodai nevelésnek. 2. Nevelőmunkánk során szoros kapcsolatba kerülünk a családdal. A kölcsönös bizalom eredményeképpen a családi élet legbensőbb dolgairól is lehetnek információink. Ezért biztosítjuk a szülőt titoktartásunkról, s ezért tartjuk tiszteletben a családok belső szokásait. 3. A 3-7 éves gyermek alapvető szociális tanulási formája az utánzás, ezért az óvónő modell szerepe kiemelt jelentőségű. A modell átvételében az érzelemnek és a beszédnek fontos szerepe van. Ezért biztosítunk gazdag érzelmi légkört és törekszünk arra, hogy nyelvi kommunikációs kifejezőkészségünk állandó minta legyen a gyermek számára. 4. Minél jobban megismerik gyermekeink környezetüket, annál jobban beilleszkednek abba, mert gazdagabb érzelmi viszonyulásokkal kapcsolódnak ahhoz. Már a legkorábbi időtől kezdve olyan lehetőségeket biztosítunk, amelyek kielégítik a gyermekek természetes kíváncsiságát, felkeltik érdeklődésüket a dolgok, emberek iránt. 5. Tudjuk, hogy 3 éves kor után a gyermek törekszik másokkal való érzelmi kapcsolatok kiépítésére. Az óvónő és a gyermek közötti gazdag érzelmi kapcsolatot igen fontosnak tartjuk, mert ez pozitívan befolyásolja a gyermek cselekvését, természetesebben és könnyebben alkalmazkodik a környezetéhez, szívesebben viselkedik a normáknak, szabályoknak megfelelően, jobban elfogadja a szeretett felnőtt által rá gyakorolt hatásokat. 14

15 6. Megkülönböztetett figyelmet fordítunk az agresszív, a sajátos nevelési igényű, nehezen kezelhető és a gátlásos, visszahúzódó gyermekekre. Náluk még nagyobb hangsúlyt kap az óvónő és a gyermek, gyermek- dajka közötti pozitív érzelmi kötődés. 7. A gyermekek fejlettsége, sajátosságai, aktivitásuk, társas magatartásuk általában különbözik. Éppen ezért a szocializációs folyamatok színterének fontos feltétele a gyermekekkel való differenciált, egyéni bánásmód. Fontos, hogy tiszteletben tartsuk a gyermek egyéniségét, érdeklődését, segítsük önkifejezését, személyiségének természetes fejlődését, hiszen csak akkor tudjuk az egyes gyermekekben a kultúrált együttélés alapjait elindítani, ha megismerjük egyéni jellemzőiket. 8. Az egymáshoz való alkalmazkodás, az egymás iránti érdeklődés, a segítségnyújtás igénye csakis a gyermekközösségben fejlődik. Óvodánk segíti a gyermekek szocializációját. Azt a folyamatot, amelyben megismerik a társadalom értékeit, normáit. A szocializálódás irányításában kiemelkedő szerepünk van. Legnagyobb hatása az együttesen átélt élményeknek van, ezért törekszünk a különböző nevelési feladatok megoldásában ezekre feltétlenül támaszkodni, illetve szervezni minél több olyan lehetőséget, ahol a gyermekek együttes élményeket élhetnek át, hiszen ezek során közelebb kerülhetnek egymáshoz. 9. A játékosság óvodai nevelésünkben megkülönböztetett helyet foglal el alapelveink sorában. A gyermek szabad játéka kiemelt fontosságú az óvodai életünk tevékenységi formái között. A játékosság óvodai életünk egészét átfogó alapelv, amely a többi alapelvvel együtt kapja meg igazi értelmét, s érvényesítésével tudjuk legjobban biztosítani a gyermek életkorához igazodó légkört, kiegyensúlyozott fejlődést. 15

16 III. KAPCSOLATOK MÁS NEVELÉSI SZÍNTEREKKEL 1. Óvoda és család kapcsolata: Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek fejlődését. A gyermek személyisége a családi és az óvodai nevelés együttes hatására fejlődik, s a fejlődésért mind a családnak, mind az óvodának meg van a maga felelőssége. A céltudatos óvodai nevelés csak akkor vezethet eredményhez, ha sikerül kellő összhangot teremteni a családi és az óvodai nevelés között. Igen fontos számunkra, hogy ez az összhang és együttműködés jó kapcsolatban valósuljon meg, aminek alapja a bizalom, a nyitottság és a kölcsönös segítségadás. Fontos, hogy a szülőket tájékoztassuk arról, hogyan és miképpen él gyermekük az óvodában, milyen nevelési céljaink vannak, azokat hogyan valósítjuk meg. A csoportok faliújságain a napirendről kap kellő tájékoztatást. Fontos ugyanakkor az is, hogy mi is megismerjük a családok életmódját, nevelési felfogását, nevelési gyakorlatait és azt, hogy milyen helyet foglal el a gyermek a családban. Fontos, hogy minden egyes családdal külön találjuk meg a kapcsolatteremtés, az együttműködés - ha szükség van rá-, a segítség legmegfelelőbb módját. Az óvoda és a család kapcsolatát erősíti, ha minél több módot találunk arra, hogy a szülők és az óvónők változatos időben és helyzetekben találkozzanak egymással előítéletek nélkül, őszinte szándékkal. Tapasztalataink azt mutatják, hogy a szülők általában örömmel fogadnak minden tájékoztatást az óvoda életéről, s különösen figyelnek a gyermekükről szóló információkra, nyílt napjainkon fogadjuk az új és régi szülőket. A mindennapos párbeszéd pillanatai lehetőséget adnak a kölcsönös érdeklődés kifejezésére, a tájékoztatásra. A csoportos találkozások, szülői értekezletek jó alkalmat adnak arra, hogy a szülők megismerkedhessenek az óvoda rendjével, elvárásaival és a szülők is elmondhassák gondjaikat, javaslataikat. A szülői értekezleteket úgy tervezzük meg, hogy mindig legyen egy fő pedagógiai téma, amelyet a szülőkkel együtt vitathatunk meg. A szülőkkel való kapcsolattartásra nagyon jó alkalmak a közös ünnepek. A családlátogatások alkalmai is jól szolgálják a kölcsönös ismerkedést a tájékozódást. Az első családlátogatás mindig a gyermek óvodába lépése előtt történik, azért, hogy mire a gyermek az óvodába érkezik, megfelelően tájékozottak legyünk helyzetéről, szokásairól. 16

17 Az óvoda és a család együttműködésének sajátos szervezeti formája a Szülői Szervezet.. A Szülői Szervezet feladata, hogy segítséget nyújtson az óvoda nevelési célkitűzéseinek megvalósításában, az óvoda és a család folyamatos együttműködésében, s egyben képviselje az óvodánkba járó gyermekek szüleinek érdekeit is. 2. Óvoda és bölcsőde kapcsolata: A Kavicsos bölcsödével kialakított kapcsolatunk a gyermek életmódjának folyamatossága érdekében pótolhatatlan. Kiscsoportosaink 50 %-a ebből a bölcsödéből érkezik. Fontos, hogy az átmenet a bölcsödéből az óvodába, ne okozzon érzelmi megrázkódtatást a gyermekek számára. A gyermekek érzelmi biztonságát idegen helyzetben mindig elsősorban a jól ismert, szeretett személyek jelenléte adja. Az ismerős gyermektársak, az ismerős környezet és a már kialakult szokások erősítik biztonságérzetét, csökkentik szorongását és félelmét. Ezeket a tényeket szem előtt tartva biztosítjuk azt, hogy a bölcsödéből jött gyermekek azonos óvodai csoportba kerüljenek. A gondozónők és az óvónők közötti kapcsolat kezdettől lehetővé teszi a gyermekek egyéni tulajdonságainak figyelembevételét. Alapot nyújt ahhoz, hogy a fejlesztést arról a szintről folytassuk, ahova a gyermek a bölcsődei nevelés folyamatában eljutott. Ennek érdekében a kiscsoportos óvónők minden évben átlátogatnak a bölcsödébe, ismerkednek a gyermekekkel, a bölcsőde gondozó-nevelő munkájával. Figyelemmel kísérik a bölcsődei csoportok életmódját, tevékenységét. Természetesen a gondozónőknek is bemutatjuk óvodánkat, megismerkedhetnek óvodánk működésével, napirendjével. Már-már hagyománynak számít nálunk, hogy a beszoktatás első napjaiban a gondozónők is jelen vannak a kiscsoportokban, így könnyítve meg a beilleszkedést. 3. Óvoda és iskola kapcsolata: A László Gyula Gimnázium, Általános Iskolával, mint óvodai nevelésünk elsődleges továbbvivőjével tartunk igen szoros kapcsolatot. Az óvodából az iskolába történő zavartalan átmenet megkívánja az óvoda és az iskola jó kapcsolatát. Óvodánk előkészítő munkáját akkor tekinthetjük sikeresnek, ha a gyermekek örömmel, bizalommal és érdeklődéssel várják az iskolát. E feladat csak akkor valósulhat meg, ha az iskolával együttesen próbáljuk vonzóvá tenni az ottani életet. 17

18 A kapcsolattartás az iskolával tehát óvodai nevelőmunkánk szerves része. Iskolába készülő nagycsoportosaink rendszeresen ellátogatnak az iskolai első osztályokba, hogy megismerkedhessenek az ottani élettel a tanítónénikkel. Óvodánk is hagyományként tartja számon azt, hogy az első osztályos tanító néniket vendégül látjuk, hogy ők is megismerkedhessenek óvodánk életével, leendő tanítványaikkal. Nevelői értekezleteinknek is szívesen látott vendégei, ahol tapasztalatokat cserélhetünk, elmondhatjuk az egyes gyermekekről kialakult véleményünket, tájékoztathatjuk őket az esetlegesen felmerülő problémákról. Összevont szülői értekezlet keretében - beiratkozás előtt- a tanító nénik tájékoztatják a szülőket az iskolai munkáról, a lehetőségekről. Az iskolai élet megkezdése után is figyelemmel kísérjük a beilleszkedést, szükség esetén segítséget nyújtunk. 4. Óvoda és a gyermekvédelmi felelős kapcsolata A gyermekvédelem minden pedagógusunk nevelő tevékenységének szerves része. Azokra a gyermekekre terjed ki, akik fejlődésük rendellenességei vagy környezetük ártó hatásai miatt veszélyeztetettek, vagyis gyermekvédelmi beavatkozás nélkül nem fejleszthetők eredményesen. A rendellenesség általában óvodán kívüli okokra vezethetők vissza, ezért nagyon fontos pedagógiai feladatnak tartjuk a gyermekek segítését. Intézményünk gyermekvédelmi felelősének feladata hogy óvónőink ilyen irányú munkáját segítse, a nyilvántartásokat vezesse és a társintézményekkel közvetlen kapcsolatot tartson. A gyermekvédelmi esetek feltárása a csoportvezető óvónő feladata és felelőssége. Megfigyeli, hogy a gyermek magatartása mennyire tükrözi a családi háttér állapotát. Ezen kívül fontos, hogy a családi nevelés légkörét megismerje. A gyermekvédelmi felelős kapcsolatot tart általában és konkrét esetekben a Nevelési Tanácsadóval, Családvédelmi Csoporttal, Gyermek és Ifjúságvédelmi Intézetekkel, rendőrséggel, az egészségügyi szervekkel. Elemzi az óvoda gyermekvédelmi helyzetét, javaslatot tesz az aktuális feladatok meghatározásában. Az anyagilag rászorulók részére segélyt, illetve térítésdíj csökkentést kér. Kapcsolatot tart ezen kívül a Gyermekjóléti Szolgálattal, mely szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el. Szükség esetén figyelemmel kíséri az egyes gyermekek szociális helyzetét, tájékoztatja a szülőket a gyermekek jogairól, a részükre biztosított támogatásokról. 18

19 5. Kapcsolat a Közművelődési Intézményekkel: A környezetünkben lévő Közművelődési Intézményekkel való kapcsolatunk igen jó. Folyamatosan tájékoztatnak bennünket a különböző intézményekben folyó programokról, tanfolyamokról. Mozi- és színházlátogatási alkalmakat biztosítanak gyermekeink számára, különböző tanfolyamokat szerveznek szülőknek és óvónőknek. A tanfolyamok, és szakkörök szervezésébe minket is bevonnak, érdeklődnek arról, hogy milyen programokat látnánk mi is szívesen. Az óvoda nyári zárása alatt táborozási lehetőséget biztosítanak a gyermekek számára. 6. Kapcsolat a Nevelési Tanácsadóval: A Nevelési Tanácsadó elsősorban a beilleszkedési, magatartási problémával, tanulási zavarral küzdő gyermekek problémájának feltárásával foglalkozik. Az általunk hozzájuk irányított gyermekeket megvizsgálják, s szükség szerint segítséget nyújtanak a fejlesztésben. A beiskolázás előtt felmerülő problémák megoldásában bizalommal támaszkodhatunk segítségükre. Fejlesztő csoportokat szerveznek a rászoruló nagycsoportos óvodások részére. Iskolaérettségi vizsgálatokat végeznek, igény szerint segítséget nyújtanak a beiskolázási döntésben. 7. Szakértői bizottságok: A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésénél támaszkodunk az illetékes szakértői bizottság pedagógiai véleményére, ezen gyermekek beiskolázásáról is ők döntenek. 8. Gyógypedagógus, terapeuta: A sajátos nevelési igényű gyermek egyéni fejlesztéséhez segítséget nyújt a gyermek fogyatékosságának típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező gyógypedagógiai tanár, terapeuta. Az együttműködés során: Segíti a pedagógiai értelmezést, figyelemmel kíséri a gyermek haladását Javaslatot tesz gyógypedagógiai- specifikus módszerek, módszer kombinációk alkalmazására, az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra,a gyermek igényeihez igazodó környezet kialakítására Együttműködik az óvodapedagógusokkal, figyelembe veszi a gyermekkel foglalkozó óvodapedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait Kapcsolatot tart a szülővel a rehabilitáció sikerességét szolgáló ismeretek átadásával. 19

20 IV. NEVELÉSI PROGRAMUNK TARTALMA 1. ÓVODAI NEVELÉSÜNK ALAPVETŐ KERETEI 1.1. Egészséges életmódra nevelés Az egészséges életmódra nevelés, egészséges életmód alakítása ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. Megalapozza az egyén további egészséges életvitelét. Célunk a gyermekek egészségének védelme, edzése, egészségmegőrző szokások és az egészséges életvitel kialakítása. Intézményünkben évek óta kiemelt terület az egészséges életmódra való felkészítés. Valljuk, hogy az egészséges életmód a környezettel való harmonikus együttélést, a természet szeretetét és védelmét is magában foglalja. A nagyobb mozgástér, a levegős csoportszoba, a füves-bokros udvar pótolja a lakótelepi otthonok behatárolt lehetőségeit, szűk körülményeit. A gyermekek egészségvédelmének keretében a Páskom óvodában sószobát alakítottunk ki alapítványi segítséggel 2006-ban, mely a felső légúti betegségek hatékony ellenszere. November és március között, beosztás alapján heti rendszerességgel látogatják a gyermekeink kiscsoportos formában a sószobát. A szülők körében nagy népszerűségnek örvend ez a ritka lehetőség, megfigyeléseink alapján csökkentek azóta a gyermekek ez irányú megbetegedései. Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel, a betegség megelőző szokások kialakítása ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. Feladataink: a gyermekek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet megteremtése a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése a gyermekek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása. a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése a gyermeki testi képességek fejlődésének segítése a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása a megfelelő szakemberek bevonásával a szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása. 20

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: CEGLÉDBERCEL 2009. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Bemutatkozás 1.1. Funkció, ellátási kötelezettség...4 1.2. Kapcsolatrendszer..4 2. Tartalmi összetevők 2.1. A bölcsődei

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM - azonosítója: 030871 Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015.

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. PESTERZSÉBETI 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015.

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. 1. BEVEZETÉS...4 2. BEMUTATKOZÁS...8 2.1 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI:...8 2.2. AZ ÓVODA SZEMÉLYI ERŐFORRÁSAI...13...13 2.3. AZ ÓVODA DOLOGI-TÁRGYI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM - 2 - "Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ. Õrizd szüleid egészségét! -

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013.

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2 1.1 Nevelőmunkánk jogszabályi háttere 2 1.2 Az óvodánk adatai 2 1.3 Óvodánk bemutatása 3 1.4

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS ÓVODA 1119 BUDAPEST, PAJKOS U. 35. Az intézmény OM azonosítója: 034459 Intézményvezető: Csályiné Schön Mária Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ K A S T É L Y P E D A G Ó G I A I Ó V O D A P R O G R A M J A Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ Tartalomjegyzék I. Pedagógiai programunk törvényi háttere...

Részletesebben

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda jellemző adata 1 1.1. Az óvoda személyi feltétel 3 1.2. Óvoda tárgyi dologi feltétele 6 1.2.1. Az óvoda épületének legfőbb jegyei 6 1.2.2. Az

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM KŐBÁNYAI MOCORGÓ ÓVODA 1101. Budapest, Kőbányai út 30. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető 1 II. Gyermekkép, óvodakép 4 II. 1 Gyermekkép 4 II. 2 Óvodakép 5 II.2.1.

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kautzky Lászlóné intézményvezető Molnár Miklósné általános vezető helyettes A tagintézmények vezetői és nevelőtestületei Tartalomjegyzék 1. HELYZETKÉP...

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 031423 ÓVODÁNK ADATAI Neve: KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA Címe: 3384 KISKÖRE, BÉKE ÚT 9-11. Telefon/fax: 36/358-211 Fenntartója: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Címe: 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 24. Alapító

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető:.. neve Legitimációs eljárás

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágyi Nyitnikék Óvoda OM 200 722 Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágy, 2013. Hortobágyi Nyitnikék Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hortobágy Nyitnikék Óvoda 4071 Hortobágy, Erdei Ferenc

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. Gyomaendrőd Tartalomjegyzék I. Bevezetés 4. 1. Az óvoda adatai 5. 2. Az óvoda bemutatása 6. II. Az integráció elméleti megközelítése 7. 1. Gondolatok

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála 1 Tartalom I. BEVEZETŐ 4 1. Nevelőtestületünk választott mottója: 4 2. Az óvoda jellemző adatai: 4 3. Törvényi szabályozás 4 4. Óvodánk rövid bemutatása

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ 1 / 5 1. feladat 5 pont Határozza meg a szocializáció fogalmát! A szocializáció a társadalomba való beilleszkedés

Részletesebben

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca 3. Tel: 76/483-320, Fax: 76/504-630 E-mail cím : hosszuovi@kmoi.hu MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI - 1 - Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4.

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4. TERM. TÁRSA- ÉNEK- ZENE MESE- VERS MUNKA JÁTÉK MOZGÁS MOZGÁS DALOM EMBER RAJZOLÁS KÉZI- MATE- MATIKA BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. CSALÁD BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ BÚZAVIRÁG TAGÓVODA Kaposvár 2009 107 1. AZ ÓVODA ADATAI: Az

Részletesebben

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalom I. Bevezető Helyzetkép II. Gyermekkép, Óvodakép Gyermekkép Óvodakép III. Az óvodai nevelés feladatai Az egészséges életmód alakítása

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA OM AZONOSÍTÓ : 028181 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1..ÓVODÁNK ADATAI Neve: Gádoros Nagyközség Képviselő testületének Napköziotthonos

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak Összeállította: Dr. Bús Imre főiskolai tanár, szakfelelős Jóváhagyta: Dr. Kurucz Rózsa, intézetigazgató Csecsemő- és kisgyermeknevelő

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Érvényes a DAOP-4.1.3/B-09-2009-0009 című pályázat indikátortáblázatban meghatározott időtartamra 2011.08.31-től 2016.08.31-ig Nevelési-gondozási

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016.

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. TARTALOMJEGYZÉK Tartalom TARTALOMJEGYZÉK... 1 Bevezető... 2 A település bemutatása... 2 II. Az óvoda jellemző adatai... 4 III. Helyi Nevelési

Részletesebben

LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Ikt.szám: 62-52/2016. OM: 030869 LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Debrecen 2016.01.27. 1 TARTALOM 1. ÓVODÁNK ADATAI 4. oldal ÓVODAKÉP 5. oldal GYERMEKKÉP 5. oldal 2. ÓVODÁNK JELLEMZŐI 6. oldal 2.1. Személyi

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÓVODA ÉS A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA ORFŰ 2010. TARTALOM Bevezető 1.Az óvoda adatai 2. Helyzetkép az óvodáról 2.1.Alapelveink 2.2.Gyermekképünk 2.3. Pedagógusképünk 2.4.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

ADDIG IS MÍG NAGY LESZEK

ADDIG IS MÍG NAGY LESZEK ADDIG IS MÍG NAGY LESZEK Szolnok Városi Óvodák pedagógiai program Szivárvány Óvoda programrésze - 2013 - TARTALOMJEGYZÉK 1 Helyzetelemzés 3 1.1 Óvodánk bemutatása 3 1.2 Humán erőforrásaink 3 1.3 Óvodánk

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Petránné Képes Gizella Óvodavezető, közoktatási szakértő, tréner Miskolci Batsányi János Óvoda Kisgyermekkori nevelés támogatása

Részletesebben

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne.

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne. TEVÉKENY GÉZENGÚZOK! Vázlat: I. Bevezető gondolatok. II. Kultúra átadás. 1.Programunkban a szocializáció és a kultúra összefüggése. 2.Honnan szereznek tapasztalatot gyermekeink? III. Záró gondolatok. I.

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: 034612. Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b.

Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: 034612. Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b. Pedagógiai Program Cinkotai Huncutka Óvoda OM azonosító: 034612 Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b. 2013. 1 BEVEZETÉS Óvodánk pedagógiai programjában kiemelt

Részletesebben

Tisztelt Oktatási Bizottság!

Tisztelt Oktatási Bizottság! Biatorbágy Város Önkormányzata 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a. Oktatási Bizottság részére Benedek Elek Óvoda 2051 Biatorbágy, Fő u. 61 Tel./FAX: 06 (23) 310-301 E-mail: ovoda@biatorbagy.hu Tárgy: Biatorbágyi

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

Bölcsődei Szakmai Program 2016-2019

Bölcsődei Szakmai Program 2016-2019 Fekete István Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Szakmai Program 2016-2019 Az intézmény neve: Fekete István Óvoda és Bölcsőde Intézmény címe: 3571 Alsózsolca, Fekete István u. 7. Elérhetőségek: Tel./Fax.: 06/46-406-605

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető Kerekegyháza Város Önkormányzata Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető A bölcsőde alapadatai Intézmény neve: Kerekegyerdő Bölcsőde Rövidített neve: Bölcsőde Székhelye:

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

Négy Évszak Óvoda és tagóvodáinak pedagógiai programja 2015.

Négy Évszak Óvoda és tagóvodáinak pedagógiai programja 2015. "Vigyük be gyermekeink életébe azt a biztonságot adó szeretetet, megértést és megbecsülést, ami egyedüli remény arra, hogy belőlük is boldog és igaz emberek legyenek" (Hermann Alice) PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben