SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban"

Átírás

1 SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban Csibi Enikő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet szakszolgálati igazgatóhelyettes, bizottságvezető november 12.

2 A tankötelezettség 6. (2) Tankötelessé válás: legkorábban a hatodik, legkésőbb a nyolcadik életévben tankötelezettség kezdete a nyolcadik életévben, aki augusztus 31. után született A tankötelezettség 45. (2) Tankötelessé válás: január 1-től abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben ha a SZB javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé korábbi iskolakezdés: a kormányhivatal a szülő kérelmére, SZB véleménye alapján engedélyezheti

3 A tankötelezettség 6. (3) A tankötelezettség a tanév végéig, amelyben a tanuló tizennyolcadik életévét betölti. SNI: tankötelezettsége meghosszabbítható a huszadik életév betöltéséig (4) Az iskola igazgatója dönt: a) óvoda, vagy a nevelési tanácsadó véleménye alapján SNI gyermek TKVSZRB véleménye alapján; b) a tankötelezettség meghosszabbításáról a TKVSZRB szakértői véleménye alapján A tankötelezettség 45. (3) A tankötelezettség a tanuló tizenhatodik életévének betöltéséig tart. SNI: tankötelezettsége meghosszabbítható a huszonharmadik életév betöltéséig. A tankötelezettség meghosszabbításáról a SZB szakértői véleménye alapján az iskola igazgatója dönt. (4) A tankötelezettség kezdetéről dönthet: január 1-től a) az óvoda vezetője b) iskolaérettségi vizsgálat alapján a SZB

4 A gyermekek, a tanulók jogai és kötelességei 10. (3) A gyermeknek, tanulónak joga, hogy f) állapotának, személyes adottságának megfelelő különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban részesüljön, s életkorától függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért A gyermekek, a tanulók kötelezettségei és jogai 46. (3) g) A tanuló joga, hogy állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban, különleges bánásmódban, rehabilitációs célú ellátásban részesüljön, és életkorától függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért

5 A gyermekek, a tanulók jogai és kötelességei 12. (1) A tanuló kötelessége, hogy a) részt vegyen a kötelező és a választott foglalkozásokon és szakmai gyakorlatokon; b) eleget tegyen tanulmányi kötelezettségének A gyermekek, a tanulók kötelezettségei és jogai 46. (1) A tanuló kötelessége, hogy szeptember 1-től a) részt vegyen a kötelező és a választott, továbbá általános iskolában a tizenhat óráig tartó egyéb foglalkozásokon és szakmai gyakorlatokon, b) eleget tegyen tanulmányi kötelezettségének

6 A szülő jogai és kötelességei 13. (5) SNI gyermek, tanuló esetében a szülő a polgármester segítségét kérheti (8) A pedagógiai szakszolgálat intézményének igénybe vétele A szülő kötelességei: a nevelési tanácsadáson való megjelenés gyermekével biztosítani a gyermek iskolapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét erre a jegyző kötelezheti a szülőt A szülő kötelességei és jogai 72. (1) A szülő kötelessége, hogy: a) gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit megadjon ehhez minden tőle elvárható segítséget, együttműködve az intézménnyel figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, tanulmányi előmenetelét

7 A szülő jogai és kötelességei 14. (2) A szülő kötelessége különösen, hogy a) gondoskodjon gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről, b) biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá tankötelezettségének vagy fejlesztő felkészítésben való részvételi kötelezettségének teljesítését, A szülő kötelességei és jogai 72. (1) A szülő kötelessége, hogy: b) biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá tankötelezettségének teljesítését, c) tiszteletben tartsa az óvoda, az iskola, kollégium vezetői, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait, tiszteletet tanúsítson irántuk (2) A szülő szabadon választhat óvodát, iskolát, kollégiumot a gyermek tizennegyedik életévének betöltésétől a szülő ezt a jogát gyermekével közösen gyakorolhatja (cselekvőképtelenség!!!)

8 A szülő joga: (3) HHH gyermek szülőjét megilleti az a jog, hogy gyermeke óvodába járatásához anyagi támogatást kapjon. (4) A szülő joga, hogy gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét. Kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, biztosítsa gyermekének az iskolapszichológusi, óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét a kormányhivatal kötelezi a szülőt kötelezettségének betartására.

9 A közoktatás intézményei 20. (1) A közoktatás nevelő, valamint nevelő és oktató intézményei: a) óvoda b) általános iskola c) szakiskola d) gimnázium, szakközépiskola e) alapfokú művészetoktatási intézmény f) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény g) diákotthon és kollégium 22. (1) Pedagógiai szakmaiszolgáltató intézmények: önkormányzati és az országos pedagógiai szakmai szolgáltató intézmények A köznevelési rendszer intézményei 7. (1) A köznevelési rendszer intézményei: a) óvoda b) általános iskola c) gimnázium d) szakközépiskola e) szakiskola f) alapfokú művészeti iskola g) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény, h) kollégium i) pedagógiai szakszolgálati intézmény január 1-től j) pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény

10 A szakiskola FOGYATÉKOSSÁG miatt 27. (9) SNI ellátásban a szakiskola speciális szakiskola készségfejlesztő speciális szakiskola előkészítő szakiskola A szakiskola SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY miatt 13. (5) SNI ellátásban a szakiskola speciális szakiskola készségfejlesztő szakiskola előkészítő szakiskola

11 A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog 30. (1) Az SNI gyermeknek, tanulónak joga a különleges gondozáshoz: a korai fejlesztés és gondozás az óvodai nevelés az iskolai nevelés és oktatás a fejlesztő felkészítés Sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 47. (1) Az gyermeknek, tanulónak joga a különleges bánásmódhoz A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani.

12 Különleges gondozás 30. (2) Együttnevelés és oktatás feltételei (3) személyi és tárgyi feltételek (1) 28. az intézményt a szülő választja ki a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye alapján. Különleges bánásmód 47. (2) A szülő választja ki a sajátos nevelési igényű tanuló számára megfelelő ellátást nyújtó nevelésioktatási intézményt a SZB szakértői véleménye alapján, a szülő és a gyermek igényeinek és lehetőségeinek figyelembevételével. (3) Különnevelés és -oktatás Együttnevelés és -oktatás (részben vagy egészben)!

13 Különleges gondozás 30. (4) A jegyző kötelezheti a szülőt: a szakértői vizsgálaton való megjelenésre, a szakértői vélemény alapján a gyermek beíratására a megfelelő nevelési-oktatási intézménybe (kijelölt óvoda, kijelölt iskola), a fejlesztő felkészítésben való részvétel biztosítására (7) BTMN és SNI b) fejlesztő foglalkoztatásra jogosult. (9) Az SNI tanuló és BTMN tanuló tantárgyi, résztantárgyi mentesítése, fejlesztése, rehabilitációs foglalkoztatása, különbözeti és érettségi vizsgája Különleges bánásmód 47. (4) Az SNI ellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek:: a) különnevelés és oktatás: a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógus, konduktor, speciális tanterv, tankönyv, egyéb segédletek, b) egyéni előrehaladású képzés, óvodai együttnevelés, iskolai együttnevelés-oktatás, fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás, szakirányú végzettségű gyógypedagógus, speciális tanterv, tankönyv, speciális gyógyászati és technikai eszközök

14 Köznevelési törvény Különleges bánásmód 47. (4) c) a fejlesztési területek SZB által történő meghatározása (5) egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátás (6) A kormányhivatal (?!) kötelezheti a szülőt: a szakértői vizsgálaton való megjelenésre, a szakértői vélemény alapján a gyermek beíratására a megfelelő nevelési-oktatási intézménybe a lakóhely szerint illetékes gyermekjóléti szolgálatot értesíti ennek ismételt elmulasztása esetén (7) Az enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy pszichés fejlődési zavarral küzdő SNI gyermeket, tanulót két gyermekként, a mozgásszervi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő vagy halmozottan fogyatékos gyermeket, tanulót három gyermekként kell számítani de csak EGGYÜTTNEVELÉS, EGYÜTTOKTATÁS esetében szeptember 1-jétől!!!

15 Köznevelési törvény Különleges bánásmód 47. (8) BTMN - fejlesztő foglalkoztatás a nevelési tanácsadás, az óvodai nevelés, az iskolai nevelés és oktatás, a kollégiumi nevelés és oktatás keretében (9) A gyógypedagógiai nevelésben oktatásban részt vevő intézményben- személyi feltételek (külön, együtt, részben együttnevelés, - oktatás) (10) Az SNI együttneveléshez, együttoktatáshoz megfelelő szakember utazó gyógypedagógusi hálózat útján is biztosítható. Az utazó gyógypedagógusi hálózat megszervezése és működtetése az állami intézményfenntartó központ feladata. 50. (8) A kormányhivatal meghatározza és közzéteszi: az iskolák felvételi körzetét a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét

16 Köznevelési törvény Különleges bánásmód 51. (5) SNI és BTMN tanuló részére: a felvételi vizsgán hosszabb felkészülési idő az írásbeli vagy szóbeli felmérésen segédeszközök a vizsga szervezésénél alkalmazkodni kell az adottságaihoz 56. (1) A tanulót, a szakértői bizottság véleménye alapján az igazgató mentesíti a) az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés és minősítés alól, és ehelyett szöveges értékelés és minősítés alkalmazását írja elő, b) a gyakorlati képzés kivételével egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól. (2) Az érettségi vizsgán a vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint másik tantárgyat választhat.

17 Különleges gondozás 30/A. (1) A súlyos és halmozottan fogyatékos gyermek fejlesztő felkészítés: 18. évig kötelező, 23. évig meghosszabbítható fejlesztő iskolai oktatás: 18. évig kötelező, 23. évig meghosszabbítható Különleges bánásmód 15. (2) A súlyos és halmozottan fogyatékos gyermek, attól az évtől kezdve, amelyben az ötödik életévét betölti, fejlesztő nevelésben, fejlesztő nevelés-oktatásban vesz részt. A fejlesztő nevelést, fejlesztő nevelés-oktatást a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény látja el egyéni vagy csoportos formában. a) saját intézményében b) otthoni ellátás keretében c) az ápolást, gondozást ellátó intézményben

18 Köznevelési törvény Különleges bánásmód (3) Fejlesztő nevelés oktatás: súlyos és halmozottan fogyatékos gyermek 6. életévétől (tankötelezettség teljesítés): a szülő igénye a gyermek állapota a SZB fejlesztő foglalkozások heti óraszámára vonatkozó javaslata (4) A fejlesztő nevelés-oktatás: 16. évig kötelező, 23. évig meghosszabbítható (5) Ha a tanuló - a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint - iskolába járással nem tud részt venni a fejlesztő nevelés-oktatásban, a tankötelezettségét a fejlesztő nevelés-oktatást nyújtó iskola által szervezett egyéni fejlesztés keretében teljesíti. Egyéni fejlesztés megszervezhető a) otthoni ellátás keretében, b) az ápolást, gondozást ellátó intézményben

19 A többcélú intézmény 33. (1) A többcélú intézmény lehet a) egységes iskola vagy összetett iskola b) közös igazgatású közoktatási intézmény c) általános művelődési központ d) egységes gyógypedagógiai, konduktív-pedagógiai módszertani intézmény, e) egységes pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény, f) egységes, az óvodai és bölcsődei feladatokat ellátó intézmény. (11) EPSZ (12) EGYMI (15) TKVSZRB olyan többcélú közoktatási intézményben szervezhető meg, amely nem lát el óvodai, iskolai, kollégiumi feladatot. A többcélú intézmény 20. (1) A többcélú intézmény lehet a) egységes óvoda-bölcsőde, b) egységes iskola vagy összetett iskola, c) közös igazgatású köznevelési intézmény, d) általános művelődési központ, e) egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmény (EGYMI), (9) EGYMI feladatai: az együttnevelés, együttoktatás segítése a szakértői bizottsági feladatokon kívül pedagógiai szakszolgálati feladatok családsegítő szolgálat iskola-egészségügyi ellátás óvodai, általános iskolai vagy középiskolai feladatok

20 34. A pedagógiai szakszolgálatok a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás; b) fejlesztő felkészítés; c) a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység, továbbá az országos szakértői és rehabilitációs tevékenység; d) a nevelési tanácsadás; A pedagógiai szakszolgálatok január 1-től 18. (2) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, és gondozás, b) a fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés és oktatás, c) szakértői bizottsági tevékenység, d) a nevelési tanácsadás,

21 A pedagógiai szakszolgálatok 34. e) a logopédiai ellátás f) a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás g) a konduktív pedagógiai ellátás h) a gyógytestnevelés 35. (1) A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás (2) A fejlesztő felkészítés (3) A tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység a) a fogyatékosság szűrése vizsgálata b) ellátási feltételek A pedagógiai szakszolgálatok 18. (2) e) a logopédiai ellátás f) a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás g) a konduktív pedagógiai ellátás h) a gyógytestnevelés i) az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás, j) a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása Miniszteri rendelet!

22 A nevelési és pedagógiai program 44. (1) a nevelőtestület fogadja el a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé 48. (1) Az iskola pedagógiai programjának tartalmi elemei 50. Az SNI gyermekek, tanulók a) az óvoda nevelési programja tartalmazza speciális fejlesztő tevékenységet is b) iskola helyi tanterve tartalmazza a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő programot is. A pedagógiai program 26. (1) a nevelőtestület fogadja el az intézményvezető hagyja jóvá ha a fenntartóra, működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, működtető egyetértése szükséges

23 A tanórán kívüli foglalkozások 52. (6) A gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban részt vevő nevelésioktatási intézményben az SNI tanulók részére a (3) bekezdésben meghatározott tanórai foglalkozásokon túl kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozásokat kell szervezni A tanórán kívüli foglalkozások szeptember 1-től 27. (5) Az általános iskola, a középfokú iskola köteles megszervezni a tanuló heti kötelező óraszáma és az osztályokra engedélyezett heti időkeret különbözete terhére: tehetséggondozást HH tanulók felzárkóztatását BTMN tanulók fejlesztését az első-negyedik évfolyamra járó tanulók differenciált fejlesztést biztosító egy-három fős foglalkozásokat

24 A tanórán kívüli foglalkozások Ezek heti időkerete az évfolyamra meghatározott heti tanítási óra: a) tizenöt százaléka értelmi fogyatékos tanuló b) tizenöt százaléka a fel nem sorolt fogyatékos tanuló c) harmincöt százaléka a gyengénlátó tanuló d) negyven százaléka a mozgásfogyatékos, a vak, a nagyothalló, a beszédfogyatékos tanuló e) ötven százaléka a siket és az autista tanuló A tanórán kívüli foglalkozások 27. (8) A gyógypedagógiai nevelés-oktatásban részt vevő nevelési-oktatási intézményben az SNI tanulók részére kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozásokat kell szervezni. Ezek heti időkeretét a köznevelési törvény 6. számú melléklete tartalmazza.

25 értelmi fogyatékos gyengénlátó vak, nagyothalló, mozgás- és beszédfogyatékos siket, autista nyelvi előkészítő + Híd évf. egyéb

26 Magántanulói státusz 120. (1) Az SNI tanuló, illetve a BTMN tanuló szakértői vélemény alapján tanulmányait magántanulóként folytatja, a szakértői véleményben megjelölt szakember biztosításáról az iskolának kell gondoskodnia. Magántanulói státusz 27. (7) A BTMN vagy az SNI a szakértői bizottság véleménye alapján, vagy súlyos betegség miatt magántanuló: egyéni foglalkozás, tanulónként átlag heti tíz óra szeptember 1-től 55. (2) A magántanulót a gyakorlati képzés kivételével az iskola valamennyi kötelező tanórai foglalkozása alól fel kell menteni. Az iskolai rendszerű szakképzésben a magántanulókra vonatkozó részletes szabályokat a szakképzésre vonatkozó jogszabályok határozzák meg.

27 Értelmező rendelkezések SNI gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd. Értelmező rendelkezések SNI gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.

28 4. 3. BTMN gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan: alulteljesít társas kapcsolati problémái vannak tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd közösségbe való beilleszkedése, személyiségfejlődése nehezített, de nem SNI

29 Köszönöm a figyelmet!

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

AZ EGYÜTTNEVELÉS HAZAI JOGI SZABÁLYOZÓI. mileaniko@gmail.com

AZ EGYÜTTNEVELÉS HAZAI JOGI SZABÁLYOZÓI. mileaniko@gmail.com AZ EGYÜTTNEVELÉS HAZAI JOGI SZABÁLYOZÓI mileaniko@gmail.com I. JOGOK Alaptörvény, XI. cikk (1) Minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez. (2) Magyarország ezt a jogot a közművelődés kiterjesztésével

Részletesebben

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Felhasznált jogforrások: Lezárva: 2013. október 11-én A 2012. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

CXC. 2011. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 32/2012. (X.8.) EMMI (2013. 1.) 4/2010. (I. 19.) OKM

CXC. 2011. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 32/2012. (X.8.) EMMI (2013. 1.) 4/2010. (I. 19.) OKM Törvényi szabályozás 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 32/2012.

Részletesebben

1. A törvény célja és alapelvei

1. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1 A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen kor elvárásaival és a jövő lehetőségeivel ötvözve, a felnövekvő nemzedékek

Részletesebben

2011. évi CXC. törvény. 2014.01.01 2014.03.14 17 2011. évi CXC. törvény. a nemzeti köznevelésről 1

2011. évi CXC. törvény. 2014.01.01 2014.03.14 17 2011. évi CXC. törvény. a nemzeti köznevelésről 1 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 2014.01.01 2014.03.14 17 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1 A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatály: 2014.IX.1. A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket

Részletesebben

Törvények. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrõl* 1. A törvény célja és alapelvei

Törvények. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrõl* 1. A törvény célja és alapelvei 39622 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 162. szám II. Törvények 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrõl* A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen kor

Részletesebben

TARTALOM. IV. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 2415 Ft 2012. FEBRUÁR 8. JOGSZABÁLYOK

TARTALOM. IV. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 2415 Ft 2012. FEBRUÁR 8. JOGSZABÁLYOK IV. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 2415 Ft 2012. FEBRUÁR 8. TARTALOM JOGSZABÁLYOK oldal 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrõl... 146 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsõoktatásról... 212 275/2011.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 162. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 162. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök 162. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésrõl 39622 2011. évi CXCI. törvény A megváltozott munkaképességû

Részletesebben

2011. évi CXC. törvény. a nemzeti köznevelésről. 1. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CXC. törvény. a nemzeti köznevelésről. 1. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen kor elvárásaival és a jövő lehetőségeivel ötvözve, a felnövekvő nemzedékek

Részletesebben

2011. évi CXC. törvény. a nemzeti köznevelésről 1

2011. évi CXC. törvény. a nemzeti köznevelésről 1 1. oldal 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1 A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen kor elvárásaival és a jövő lehetőségeivel ötvözve, a felnövekvő

Részletesebben

Összefoglaló a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez

Összefoglaló a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez Iktatószám: 100546-33/2011. Összefoglaló a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez Magyarország Kormánya 2011. augusztus 31-i ülésén jóváhagyta a Nemzeti köznevelésről szóló törvény koncepcióját.

Részletesebben

39624 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 162. szám

39624 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 162. szám 39624 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 162. szám II. Törvények 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen kor

Részletesebben

A diszlexiások helyzetéről

A diszlexiások helyzetéről A diszlexiások helyzetéről A diszlexiások helyzete sokat változott az elmúlt években: nőtt az alternatív tanulási lehetőségek száma, s már középiskolai szinten is kezdik felismerni ezt a tanulási nehézséget.

Részletesebben

r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 1 Az emberi erőforrások minisztere /2012. ( ) EMMI r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés h) pontjában

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vinczéné Szunyogh Judit SNI gyermek ellátása

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés szabadságának

Részletesebben

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével 2012. évi CXX. törvénnyel beiktatott módosításokkal és a 2012. évi CXXIV.

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2012.09.01.-től hatályukat vesztő rendelkezések:

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2012.09.01.-től hatályukat vesztő rendelkezések: 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2012.09.01.-től hatályukat vesztő rendelkezések: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény szabályozási köre 1. E törvény szabályozása kiterjed az óvodai nevelésre,

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés szabadságának

Részletesebben

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. -ának b) pontjában, valamint a közoktatásról szóló

Részletesebben

MHK adatbázis Jogszabály szöveg. 1993. évi LXXIX. törvény 2004. május 1. - Lekérdezés ideje: 2004. június 30.

MHK adatbázis Jogszabály szöveg. 1993. évi LXXIX. törvény 2004. május 1. - Lekérdezés ideje: 2004. június 30. MHK adatbázis Jogszabály szöveg 1993. évi LXXIX. törvény 2004. május 1. - Lekérdezés ideje: 2004. június 30. (C)1992-2001. Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft. 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 1

Részletesebben

A nemzeti köznevelési törvényből fakadó változások az óvoda működésében. Kozák András köznevelési szakértő

A nemzeti köznevelési törvényből fakadó változások az óvoda működésében. Kozák András köznevelési szakértő A nemzeti köznevelési törvényből fakadó változások az óvoda működésében Kozák András köznevelési szakértő Új nevelési év új ágazati statútum új szabályok Ágazati kerettörvény (statútum): A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés szabadságának

Részletesebben

2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás...

2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás... Tartalomjegyzék 1. Bevezetı... 1 2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás... 18 3. Szakképzés... 28 A szakképzés irányítása...

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA 1 A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2013. szeptember 1. Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba, Irányi u. 14. 2 TARTALOM I. A szülői jogokkal és kötelezettségekkel

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés szabadságának

Részletesebben

2007. évi LXXXVII. törvény. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról

2007. évi LXXXVII. törvény. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról 2007. évi LXXXVII. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról 1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 12. -a a következő (6) bekezdéssel egészül

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre A mővelıdéshez való jog esélyegyenlıség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyızıdés szabadságának és a vallásszabadságnak, a hazaszeretetre nevelésnek a közoktatásban való érvényesülése,

Részletesebben