Értelmileg akadályozott tanulók általános iskolai és készségfejlesztő speciális szakiskolai tagozata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Értelmileg akadályozott tanulók általános iskolai és készségfejlesztő speciális szakiskolai tagozata"

Átírás

1 Értelmileg akadályozott tanulók általános iskolai és készségfejlesztő speciális szakiskolai tagozata Az ember az a lény, aki természeténél fogva kapcsolatokban létezik és gondolkodik. A másik ember nélkül nem találhat önmagára. Ebben mutatkozik meg a gyermeki lét szegénysége: a fiatal semmit sem hozhat elő magából, amit ne kapott volna. Mivel tisztelik, tiszteli magát, mivel elfogadják, elfogadja magát. Mivel felépítik, felépíti életét. Megszólal, mert szólnak hozzá. A másik ember fényében kezd beszélni a világ. Mivel szeretik, azért tud szeretni. (Nyíri Tamás 2003) Az értelmi akadályozottsággal élő férfi vallomása önmagáról tükrözi talán legjobban oktatónevelő munkánk azon céljait, hogy a lehető legtöbbet kell adnunk tanítványainknak, annak érdekébe, hogy majdan kezüket elengedve minél eredményesebb legyen a szociális és társadalmi beilleszkedésük. Az értelmileg akadályozottak tagozatán középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók neveléseoktatása és fejlesztése történik. Jelenleg három összevont osztályunk van. Ezen a tagozaton a szakértői vélemény ismerete minden, a gyermekkel foglalkozó pedagógus számára elengedhetetlen, mivel ez tartalmazza a fejlesztés kulcsterületeit, és ennek következtében a gyermekre irányuló fejlesztési terv fontos támpontjául szolgál. Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs tanórai foglalkozások célja a károsodásból eredő nagyfokú lemaradások csökkentése, a meglévő képességelőnyökre építve az eredményes személyiségfejlesztés megvalósítása, tanórai keretek között, egyéni és kiscsoportos formában. A fejlesztés célja nem a tanórai tananyag átismétlése,

2 hanem a képességek, készségek, kompetenciák terápiás fejlesztése. Ennek megfelelően tagozatunkon a tanulók a következő rehabilitációs foglalkozásokon vehetnek részt: logopédiai fejlesztés, tiflopedagógiai fejlesztés, gyógytorna, egyéni és kiscsoportos rehabilitációs foglalkozás (komplex gyógypedagógiai fejlesztés) A beiskolázás feltétele: Tanulóink a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javaslata alapján kerülnek iskolánkba és 23 éves korukban búcsúznak el tőlünk. Fejlődésük nyomon követése: Egyéni fejlődésüket a P.A.C. vizsgálattal követjük nyomon. Mit biztosítunk? - Minden tanulónknak biztosítjuk a napközi otthoni ellátást, (16 óráig) vagy a menzát. - A szülőket segítve már 7 órától ügyeletet tartunk. - Az oktatási törvényre hivatkozással, az irányelvben leírtakat figyelembe véve, a következő tanórai foglalkozásokon túl, egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozást tartunk. A foglalkozások célja a lemaradások csökkentése és a meglévő képességekre építve az eredményes személyiségfejlesztés megvalósítása Hagyományos programjaink: - Minden évben ellátogatunk Győrbe, az É.S.S.E. által szervezett kirándulásokra az Állatkerti Gyereknapra, a Mikulás várásra. - Aktívan részt veszünk az iskola életében. - Hagyományaink között szerepel a félévente megrendezett Szülőklub, ahol vidám légkörben töltünk el néhány órát a szülőkkel és a tanulókkal.

3 Autizmussal élő gyermekek/tanulók nevelése-oktatása Az autizmussal élő tanulók a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői Bizottság véleménye alapján beiskolázhatók többségi általános iskolába, szegregált intézmény tanulásban akadályozottak csoportjába, valamint az értelmileg akadályozottak csoportjába. Állapot feltárás A gyerekek iskolába kerülésekor az első hónapban formális és informális felméréseket végzünk. A gyermek állapot feltárásában a Fejlődési kérdőív kitöltése is ad segítséget, megadva a fejlesztés irányát is. Nevelési-oktatási célok egyéni képességek, fejlettség mellett elérhető legjobb felnőttkori szociális adaptáció és önállóság feltételeinek megteremtése, szociális, kommunikációs és egyéb kognitív készségek hiányának specifikus módszerekkel való kompenzálása, a fejlődésben elmaradt készségek habilitációs fejlesztése, a másodlagos (pl. viselkedés-) problémák kezelése, a mindennapi gyakorlati készségek és az adaptált tananyag speciális módszerek segítségével való tanítása, kiemelt cél, annak elérése, hogy a tanuló képessé váljon a család életébe való beilleszkedésre, testi egészség megóvása, az erőnlét, állóképesség, ügyesség egyénre szabott fejlesztése, fontos, hogy a tanuló élvezze az iskolában töltött időt, érezze jól magát, Az autista tanulók tovább haladása: A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az adott évfolyamra előírt minimális teljesítményeket elérte. A bizonyítványban a megfelelő szöveges értékelés mellett minden esetben a gyermek adott tanévi előmenetelét tartalmazó részletes pedagógiai jellemzésben kell összefoglalni a fejlesztés tartalmát és eredményeit, melyet megkap a szülő is és egy példányát csatoljuk a tanuló iratanyagához.

4 Az értelmileg akadályozott/ középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók általános iskolai nevelése oktatása Az iskolai fejlesztés pedagógiai szakaszai: alsó tagozat 1-4. évfolyam felső tagozat 5-8. évfolyam CÉL: A középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók nevelésében kiemelt figyelmet kell fordítani az egyénre szabott terápiás eszközök, eljárások alkalmazásával a képességstruktúra hiányosságainak kompenzálására, az épen maradt funkciók feltárásával és azokra építéssel. TANULÓCSOPORTOK: A középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók oktatásának követendő szempontja az életkori csoportokban történő fejlesztés megtartása mellett a tanulók egyéni haladási üteméhez igazodó, az önmagához mért fejlődést értékelő, sikerélményt biztosító, a reális életlehetőségeket folyamatosan szem előtt tartó oktatás, nevelés, képzés.

5 Helyi Tantervünkben szereplő, oktatott tárgyak a következők: Kommunikáció, Beszédfejlesztés, Olvasás-írás, Számolás-mérés, Tánc és drámajáték, Társadalmi ismeretek, Életvitel és gyakorlati ismeretek, Környezet és egészségvédelem, Ének-zene, Ábrázolásalakítás, Információs eszközök használata, Testnevelés. A továbbhaladás feltétele az általános iskola tagozatról: - Az általános iskolai tanulmányok sikeres befejezése Középfokú oktatás- Készségfejlesztő speciális szakiskola A képzés szerkezete Szakiskolai előkészítés: évfolyam Szakiskolai előkészítő 9-10 évfolyamon A középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók nevelése, oktatása, fejlesztése a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott, az iskolai nevelés-oktatás közös értékeire épül. Alapelveiben, céljaiban illeszkedik a Nat-ban megjelenő kulcskompetenciákhoz, a kiemelt fejlesztési területekhez. A nevelés, oktatás, fejlesztés tartalmai a Nat műveltségi területeihez részben igazodva, de a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók sajátosságait figyelembe véve a következők: Anyanyelv és kommunikáció, Társadalmi környezet, Életvitel és gyakorlati ismeretek, Természeti környezet, Művészetek, Informatika, Testi nevelés. Célunk, hogy kialakítsuk azokat a kompetenciákat, amelyek alapvetően befolyásolják a felnőtt élet minőségét, biztosítják a minél teljesebb önállóságot az életvitel során. Célunk

6 fejleszteni a tanulók kommunikációs szintjét az elemi felfogásában, a munkautasítások megértésében, a társalgásban. Javítani a szociális kapcsolatalakítást, a kulturált magatartási szokások elsajátítását,, a társakkal, a, családtagokkal és idegenekkel való kapcsolatokban és a helyes magatartást.. Törekszünk arra, hogy higiénés kultúrájukat kialakítsuk. A továbbhaladás feltétele a szakképzési évfolyamokba: A 9-10 évfolyam sikeres befejezése Megfelelő egészségi állapot A szakmatanulásra alkalmas képességek

7 A kerettanterv két szakmai tantárgyi program tananyagát tartalmazza: Szakmai tantárgyi program 1: - Egyszerű munkafolyamat elsajátítása 1/11-2/12. évfolyam, - Szakmai tantárgyi programok: háztartástan-életvitel - Szövött-tárgy készítő Az alkotások, melyek kezünk nyomán készülnek, nemcsak egyszerű tárgyak, nemcsak népünk évezredes örökségének részei, hanem útjelzők is önmagunk megismeréséhez. A 10. évfolyam sikeres befejezése után a Készségfejlesztő Speciális Szakiskolában népi kézműves szakmákkal - szövés, kosárfonás ismerkedhetnek meg fiataljaink. Kis létszámú csoportban, egyéni sajátosságok figyelembe vételével, szükség esetén segítő jelenlétével folyik a szakma oktatása. Célunk: - A szakmai elméleti ismeretek elsajátításában olyan ismeretanyagot nyújtani és megtanítani, amelyek nélkülözhetetlenek a szövés gyakorlati munkafolyamatai során. - Átfogó elméleti szakismeretekkel való megismertetés, mely nélkülözhetetlen a különböző funkciójú és szövéstechnikájú darabok gyakorlati elkészítéséhez. Diákjaink a két éves képzés során megismerkednek a szövéshez szükséges szálas anyagokkal, festőnövényekkel, a fonás szövés eszközeivel és történetével. Megtanulják a szövés előkészítés alapvető fogalmait. Elsajátítanak ősi technikákat, végeznek fonásokat eszközzel és anélkül. Különböző tárgyakat tudnak szőni különféle szövőeszközön fonal illetve rongy felhasználásával. Betekintést kapnak a népi hagyományok és a népi kismesterségek területére. A képzés során fejlődnek készségeik, képességeik. Megismerik a közösen végzett munka örömét. Megtanulnak huzamosabb ideig együtt dolgozni, örülni saját és társaik sikerének.

8 Szakmai tantárgyi program 2: - Önálló életkezdésre felkészítés 1/11-2/12. évfolyam Szakmai tantárgyi programok: háztartástan-életvitel Kosárfonás (bővebben a szakmáknál)

9 Habilitációs célú munkavégzés Iskolánk részben adaptálta a Salva Vita Alapítvány Munkahelyi Gyakorlat Programját, amelynek célja, hogy segítse a fiatalok társadalmi beilleszkedését, oly módon, hogy felkészíti őket a munkavállalásra és támogatja az első munkahely kipróbálását Kik kapnak lehetőséget? A Munkahelyi Gyakorlati Programban értelmileg akadályozott, jól szocializált, megfelelő munkakészséggel rendelkező tanuló vehet részt. Ebben a tanévben iskolánk a Lővér Sütő ZRT-vel kötött szerződést. Mit kap a fiatal? A program OKJ-s szakmát nem ad, mégis nélkülözhetetlen praktikus tudásra, gyakorlati tapasztalatra tesznek szert a tanulók..a gyakorlat során a az iskolai foglalkozások mellett, a tanórákba beépítve, heti egy napon kísérővel, csoportosan járnak dolgozni a fogadó munkahelyekre. Egy tanévben akár 4 munkahelyet is kipróbálhatnak. (ez függ a fogadó munkahelyek számától) Amit kap: Felkészültté válik a munkavállalásra és rajtuk keresztül a munkavállalók is nyitottabbá válnak az alkalmazásukra. A tanév végén a bizonyítvány mellé megkapja a tanuló a gyakorlatról szóló tanúsítványt, ami tartalmazza, hogy mely munkahelyen, mennyi óraszámban, milyen feladatot végzett. A munkavállaló ifjú képet kap a munkavégzés minőségéről is érdemjegy formájában. Vannak olyan tanítványaink, akik ebben a programban nem tudnak részt venni. Nekik az iskolában szervezünk munkalehetőséget elsősorban olyan területeken, ami segíti őket az önkiszolgálás területén..

10 Fejlesztő nevelés-oktatás A fejlesztő nevelés-oktatásban a tanköteles korú, súlyosan és halmozottan sérült gyermekek, fiatalok (tanulók) sokoldalú fejlesztését végezzük. Az egyéni képességek, lehetőségek és fejlettség mellett a lehető legnagyobb önállóság feltételeinek megteremtésére, az önismeret fejlesztésére, és az együttélés megtanulására törekszünk. Ennek alapja elsősorban az alapszükségletek kielégítése, jó testi és lelki közérzet megteremtése, a biztonságérzet kialakítása, valamint a szociális, a kommunikációs és más kognitív készségek specifikus módszerekkel való kompenzálása, a fejlődésben elmaradt készségek habilitációs fejlesztése, a mindennapi gyakorlati készségek speciális módszerekkel való tanítása. A fejlesztés csoportos keretek között, egyénre szabott terápiás fejlesztő eljárások segítségével valósul meg. A csoport létszáma jelenleg 5 fő.. A fejlesztő nevelés-oktatás alapdokumentuma a rehabilitációs pedagógiai program. Ez alapján kerülnek kidolgozásra a tanulók egyéni fejlesztési tervei. Az egyéni fejlesztési terv célja, hogy a tanuló szükségleteit és fejlődéstörténetét figyelembe véve megalapozza a gyermek nevelésének, oktatásának személyre szabott tervezését, és meghatározza nevelésének, oktatásának és fejlesztésének súlypontjait. A kiemelt fejlesztési feladatok a tanulók személyiségállapotához igazítottan, elsősorban a szükséges képességek és készségek megalapozása, kialakítása útján valósulnak meg. A súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek fejlesztése, nevelése és oktatása során egyaránt teret kap a csoportközösségben, kiscsoportban, illetve egyénileg megvalósuló fejlesztés. Szerető, gondoskodó légkörben az alábbi foglalkozásokat, fejlesztéseket biztosítjuk: Beszéd- és kommunikáció fejlesztés (alternatív- és augmentatív kommunikáció) Mozgásfejlesztés Konduktív pedagógia Kognitív fejlesztés (érzékelés, észlelés, figyelem, gondolkodás és memória) Önellátás és egészséges életmódra nevelés

11 Érzelmi és szociális nevelés Játékra, kreativitásra, szabadidős tevékenységre nevelés Zeneterápia Bazális stimuláció (érzékelő receptorok ingerlése) Gyógymasszázs A tanulókat 23 éves korukig fejlesztjük iskolánkban. A fejlesztő nevelést oktatást intézményünk több szintéren biztosítja: saját intézményen belül (Petőfi tér 3.) abban az intézményben, amely a gyermek ápolását, gondozását ellátja (Tómalom utcai Fogyatékos Gyermekek Otthona)

NYÍREGYHÁZI BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

NYÍREGYHÁZI BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY NYÍREGYHÁZI BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Pedagógiai Program 2014. 1 I. Nevelési Program Úgy érezzük,

Részletesebben

Kerettanterv a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, általános iskola, 1 8. évfolyam

Kerettanterv a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, általános iskola, 1 8. évfolyam Kerettanterv a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, általános iskola, 1 8. évfolyam Célok, feladatok: Az iskolai képzés során az egyéni bánásmód elvét alkalmazva

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ Budapest, 2008. április 1 Tartalom BEVEZETŐ...4 HELYZETELEMZÉS...6

Részletesebben

Általános iskola helyi tanterve és tananyagtartalma

Általános iskola helyi tanterve és tananyagtartalma 2013. Általános iskola helyi tanterve és tananyagtartalma Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Hódmezővásárhely A székhelyintézmény helyi tanterve Tartalom 1. A székhelyintézmény helyi tanterve

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Ikt.sz:.Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /5700 Gyula Szent István út 38./ Pedagógiai

Részletesebben

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2014. Tartalom Az iskola adatai...

Részletesebben

21.1 Alapelvek 21.1.1 Fentiekből következő, az oktatást, nevelést meghatározó alapelvek:

21.1 Alapelvek 21.1.1 Fentiekből következő, az oktatást, nevelést meghatározó alapelvek: 63 A.S.N.P. 5. AUTIZMUS SPEKTRUMZAVARRAL ÉLŐ GYERMEKEK, TANULÓK ÓVODAI NEVELÉSÉNEK, ALAP- ÉS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSÁNAK PROGRAMJA 5. REVÍZIÓ Autizmus Centrum Kecskemét 1997-2001-2004.-2006.-2010.-2012.-2013.

Részletesebben

2/2005. (III. 1.) OM rendelet

2/2005. (III. 1.) OM rendelet 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról A közoktatásról szóló 1993.

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény bemutatása... 4 1.1. Az intézmény arculata... 4 1.2. Alaptevékenységek... 4 1.3. Az intézmény tanulói... 4 2. Szolgáltatási kínálat, képzési szerkezet... 7 2.1. Az intézmény

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM... 8 BEVEZETÉS... 8 1.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. RÉSZ

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. RÉSZ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. RÉSZ 1 Előszó A Kerek Világ Alapítvány 1990-ben jött létre azzal a céllal, hogy segítse a fogyatékos embereket életminőségük javításában, és a társadalomba való beilleszkedésükben.

Részletesebben

Radó Tibor Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM

Radó Tibor Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM Radó Tibor Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 1 2. Jelenlegi működési területek... 3 2.1. Általános iskola... 3 2.2.

Részletesebben

Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Veszprém, Tüzér u. 44. Az autizmussal élő gyermekek nevelés -

Részletesebben

Pedagógiai Program. 3. számú melléklet (fejlesztő iskolai oktatás)

Pedagógiai Program. 3. számú melléklet (fejlesztő iskolai oktatás) BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI KÖZPONT Általános Iskola, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Korai Fejlesztő 7635 Pécs, Bálicsi út 29. Telefon: 06 72 310 299; fax: 06 72 310

Részletesebben

Kecskeméti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Logopédiai Intézet. Pedagógiai Program

Kecskeméti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Logopédiai Intézet. Pedagógiai Program Kecskeméti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Logopédiai Intézet Pedagógiai Program 2011 1 6 0 0 0 K e c s k e m é t, N y í r i Ú t 3 0. ,,Az oktatásban

Részletesebben

Pedagógiai Program 1

Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. 2 TARTALOM I. Bevezető... 7 1. Helyzetelemzés... 7 1.1. A környezet... 7 1.2. Az intézmény múltjáról... 7 1.2.1.

Részletesebben

II.5..7. Csoportos foglalkozások szervezése II.5..8. A csoportalakítás szempontjai 6. Eszközök és eljárások a tanulók fejlesztésében II.6..1.

II.5..7. Csoportos foglalkozások szervezése II.5..8. A csoportalakítás szempontjai 6. Eszközök és eljárások a tanulók fejlesztésében II.6..1. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Veszprém, Tüzér u. 44. Fejlesztőiskolai rehabilitációs pedagógiai

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA FEJLESZTŐ PROGRAM

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA FEJLESZTŐ PROGRAM HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA FEJLESZTŐ PROGRAM 2014 Oldal 1 A Helyi tantervben a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását készítettük el. Ehhez Az emberi erőforrás miniszterének 32/2012. (X. 8.) EMMI

Részletesebben

Budapest XXII. Kerületi Bartók Béla Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program - Helyi tanterv 2013.

Budapest XXII. Kerületi Bartók Béla Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program - Helyi tanterv 2013. Tartalomjegyzék 1. Elvek, célok, funkciók... 3 1.1 Pedagógiai alapelvek:... 3 1.2. Az iskola alapvető céljai... 3 1.3. Az iskola legfontosabb feladatai... 3 2. A nevelő és oktatómunka pedagógiai szakaszai...

Részletesebben

Pedagógiai Program Autizmus Alapítvány Általános Iskolája

Pedagógiai Program Autizmus Alapítvány Általános Iskolája Pedagógiai Program Autizmus Alapítvány Általános Iskolája 2013. Pedagógiai Program 2013. Autizmus Alapítvány Általános Iskolája Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNYRŐL... 6 NEVELÉSI PROGRAM... 9 ALAPELVEK, CÉLOK,

Részletesebben

Pedagógiai Program. Veszprém 2013.

Pedagógiai Program. Veszprém 2013. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Veszprém, Tüzér u. 44. Pedagógiai Program Veszprém 2013. II. II.

Részletesebben

Pedagógiai Programja 2014.

Pedagógiai Programja 2014. Az Abonyi Montágh Imre Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda és Általános Iskola Pedagógiai Programja 2014. Készült: 2014. 2014. hó napján P.H. Jóváhagyta: fenntartó 1 TARTALOMJEGYZÉK AZ

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Pedagógiai Program 2014 1 Tartalomjegyzék KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Tartalomjegyzék I. Bevezető 1 II. Az intézmény önmeghatározása, koncepciója 3 III. A tanulóifjúság összetétele, szociológiai helyzetképe 5 IV. Személyi és tárgyi feltételek 6 V.

Részletesebben

Kiegészítés a Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁHOZ

Kiegészítés a Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁHOZ Kiegészítés a Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁHOZ 2012 1 A hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai: Házi feladat A

Részletesebben

GEMMA Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola FEJLESZTŐ NEVELÉS-OKTATÁS REHABILITÁCIÓS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GEMMA Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola FEJLESZTŐ NEVELÉS-OKTATÁS REHABILITÁCIÓS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Szivárvány Autizmus Egyesület GEMMA Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola FEJLESZTŐ NEVELÉS-OKTATÁS REHABILITÁCIÓS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Szeged 2010. Hatályos: 2010.szeptember 1-től, módosítás 2014. Tartalomjegyzék

Részletesebben

LOSONTZI ISTVÁN EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKOTTHON

LOSONTZI ISTVÁN EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKOTTHON LOSONTZI ISTVÁN EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKOTTHON Losontzi István Többcélú Közoktatási Intézmény Pedagógiai Program 2700 CEGLÉD, BUZOGÁNY UTCA 23 PEDAGÓGIAI P

Részletesebben

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5.1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak,

Részletesebben