E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete december 16-i ülésére Tárgy: A temetők használatának és a temetkezési tevékenységek helyi szabályairól szóló 15/2000. (IX.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet Szavazás módja: minősített többség Az előterjesztés előkészítésében részt vett : Bereczkiné Papp Krisztina igazgatási osztályvezető Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság Emberi Erőforrás Bizottság Láttam: Sümegi Attila jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetők használatának és a temetkezési tevékenységek helyi szabályairól szóló 15/2000. (IX.1.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) felülvizsgálatát a jogszabályok változásai tették szükségessé. A évi CXXXVIII. törvény elfogadásával az Országgyűlés január 1-jétől módosította a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvényt (a továbbiakban: Temető tv.) január 1. napjától bevezette a szociális temetési formát. A szociális temetési forma bevezetése bármely eltemettető számára egy ingyenes temetési formát biztosít, amelyet az elhunyt utolsó lakhelye szerinti önkormányzatnál kell igényelni. Szociális temetésre akkor kerülhet sor, ha az eltemetést a halálesetet megelőzően más szerződésben (pl. temetési előszerződésben, eltartási szerződésben vagy más eltemettetésre irányuló szerződésben) nem vállalta. Ha a települési önkormányzat fenntartásában több köztemető is van, akkor az önkormányzatnak ki kell jelölnie azt a köztemetőt, amelyben a szociális parcellát, temetkezési helyet ki kell jelölni. A szociális temetés tartalmazza az elhunyt szállítását, hűtését, boncolás utáni öltöztetését, hamvasztását, az eltemetéshez szükséges sírhelyet és kellékeket. A szolgáltatás tartalmától eltérni nem lehet. [Abban az esetben, ha az eltemettető mégis eltér, az addigi juttatások árát vissza kell fizetnie.] A szociális temetéshez az állam sírhelyet, koporsót, urnát és sírjelet biztosít (a sír megjelölésére kizárólag az állam által biztosított sírjel használható!) A szociális temetőhöz szükséges koporsó, urna, sírjel előállításáról és a temetés helyszínére történő szállításáról az állam a büntetés-végrehajtási szervezet útján gondoskodik. A szociális temetés keretében az eltemettető vállalja, hogy ő maga, vagy az általa felkért személy a temetés során személyesen közreműködik. A törvényben meghatározott temetkezési szolgáltatási tevékenységek közül a következők tartoznak a személyes közreműködés keretébe: az elhunyt öltöztetése, előkészítése (kizárólag abban az esetben, ha nem kórházban történt a haláleset és boncolásra sem kerül sor, tehát pl. az illető otthonában történő halál esetén), a sír kiásása és visszahantolása, a koporsó sírba helyezése vagy urnaelhelyezés, temetőn belüli halott-szállítás. Ezen elemek elvégzéséhez temetkezési szolgáltató nem vehető igénybe, és a tevékenység ellátásáért ellenszolgáltatást sem felajánlani, sem elfogadni nem lehet. Ezen temetési forma bevezetése az Önkormányzatra többlet költséget is ró: pl. amennyiben szociális temetés keretében hamvasztásos temetésre kerül sor, annak költségét az elhunyt utolsó lakóhelye szerint illetékes önkormányzatnak és a szociális temetés igénybevételekor a holttest köztemetőben történő tárolásának és hűtésének költségeit is a köztemető fenntartójának (az Önkormányzatnak) kell viselnie. Továbbá ezen temetési forma adminisztratív terhet is növel, mivel a - a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 17/B. (2) bekezdése értelmében: Az elhunyt lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat a haláleset tényéről és az elhunyt ismert adatairól történt értesítést követően egy munkanapon belül tájékoztatja az eltemettetésre kötelezettet a szociális temetés lehetőségéről. Az eltemettetésre kötelezett az önkormányzat tájékoztatását követő 3 napon belül nyilatkozik arról, hogy igényli-e a szociális temetést.

3 (Megjegyezném, hogy a gyakorlatban sajnos a halottvizsgálati bizonyítványokon sok esetben nem az eltemettetésre kötelezett van feltűntetve, és az anyakönyvvezetők által kötelezően használt értesítőkön pedig semmilyen hozzátartozói adat nem szerepel, még név sem.) - a Korm. rendelet 17/C. -a alapján: (1) A szociális temetés az eltemettető választása szerint koporsós vagy hamvasztásos temetés lehet. (2) Az elhunyt utolsó ismert lakóhelye szerinti illetékes települési önkormányzat a szociális temetés igénylését követő 1 munkanapon belül a) felhívja a temető üzemeltetőjét, hogy a köztemetőben jelöljön ki temetési helyet, b) hamvasztásos temetés igénylése esetén a legközelebbi hamvasztóüzemnél megrendeli a hamvasztást, c) megrendeli a holttest, hamvak szállítását, d) tájékoztatást nyújt a büntetés-végrehajtási szervezet részére a szociális temetés helyéről, valamint megrendeli a szükséges kellékek előállítását és helyszínre szállítását. (3) A szociális temetéshez kapcsolódó, temetőn kívüli szállítást végző szolgáltatók elérhetőségeit az önkormányzat közzéteszi. (4) A büntetés-végrehajtási szervezet a megrendelést követő 3 munkanapon belül gondoskodik a szociális temetéshez szükséges kellékek szociális temetés helyszínére történő szállításáról. (5) A köztemető fenntartója gondoskodik a szociális temetési kellékek átvételéről, tárolásáról. A szociális temetést az igénybejelentést - írásbeli kérelem követő 7 napon belül le kell bonyolítani! A köztemetőt üzemeltetőnél - a Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft.-nél - is többlet teherként jelentkezik a szociális temetés, mivel ott is emelkedni fog az adminisztrációs munka, a tájékoztató munka (Pl. tájékoztatni kell a munkavédelmi szabályokról a szociális temetésben közreműködőket, melynek megtörténtéről nekik nyilatkozniuk kell) A Korm. rendelet 17/C. (2) bekezdés b)-d) pontjában és (5) bekezdésben foglalt feladatok bonyolítására - gyakorlati okokra tekintettel - javasolom, hogy a Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft.-t hatalmazzuk fel. A Temető törvény 41. (3) bekezdése alapján: A települési önkormányzat, fővárosban a közgyűlés rendeletben állapítja meg - a köztemetőre vonatkozóan - különösen a) a temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételeket; b) a temető, ravatalozó használatának és igénybevételének szabályait; c) a temetési hely gazdálkodási szabályait; d) a sírhely méretezését, sírjelek alkalmazását, a kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezését, a sírgondozás szabályait; e) temetőben a kegyeleti közszolgáltatások feltételeit, a temetési hely megváltásának és újraváltásának díját, a temető-fenntartási hozzájárulás díját, illetve a létesítmények vállalkozók részéről történő és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételének díját; f) a temetési szolgáltatás, illetőleg a szociális temetés és a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának temetői rendjét.

4 A Rendelet felülvizsgálata során megállapításra került az is, hogy a legtöbb szakasz a Temető törvény, illetve annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Kormány rendelet szövegét, szabályozását tartalmazza szó szerint. Fentiek alapján a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) számú IRM rendeletnek megfelelően szükséges a temetők használatának és a temetkezési tevékenységek helyi szabályairól szóló rendeletet újra kodifikálni. A hivatkozott IRM rendelet alapján a hatályos önkormányzati rendeletünket oly mértékben kellene átalakítani, amelyet a jelenlegi formájában nem célszerű megtenni. Az előterjesztés tartalmazza a rendelettervezet szöveges indokolását is. Kérem a T. Képviselő-testületet a rendelettervezet megvitatására és elfogadására. Zirc, december 4. Ottó Péter polgármester

5 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló./2013. (..) önkormányzati rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata I. A január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. -a szerint: 17. (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről. önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.. (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, ab) környezeti és egészségi következményeit, ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. II. A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló./2013.(.) önkormányzati rendelet-tervezet (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai a Jat. 17. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében az alábbiak szerint összegezhetők. 1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása. E körben a Jat. szerint különösen a következő kategóriákat kell vizsgálni. a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A Tervezet társadalmi hatása: A Tervezetnek társadalmi hatása, hogy a szociális temetési forma talán megkönnyítené a nehéz szociális helyzetben (bár nem jövedelemfüggő) lévő eltemettetésre kötelezett helyzetét. A Tervezet gazdasági és költségvetési hatása: A Tervezetnek gazdasági hatásokat keletkeztethet, mivel a szociális temetési forma bevezetésével, tekintettel arra, hogy a temetőkről és temetkezésről szóló évi XLIII. törvény értelmében, amennyiben szociális temetés keretében hamvasztásos temetésre kerül sor, annak költségét az elhunyt utolsó lakóhelye szerint illetékes önkormányzatnak és a szociális temetés igénybevételekor a holttest köztemetőben történő tárolásának és hűtésének költségeit is a köztemető fenntartójának (az Önkormányzatnak) kell viselnie.

6 b) A jogszabály környezeti és egészségi következményei A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek. c) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A Tervezet újabb nagyfokú adminisztratív terhet keletkeztet. 2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A Tervezet elfogadásával a törvényi kötelezettségnek teszünk eleget, elmaradása törvényességi észrevételt eredményezhet. 3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt igényelne. A pénzügyi feltételek körében megjelenő kiadási oldal fedezete biztosított.

7 Zirc Városi Önkormányzati Képviselő-testületének./... (...) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény 41. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény 40. (6) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró fogyasztók területileg illetékes érdekképviseleti szerve véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Zirc város közigazgatási területén fekvő köztemetőkre, az ott végzett temetkezési és temető-fenntartási tevékenységre. (2) A működő, valamint lezárt köztemetők címét és fenntartóját az 1. melléklet tartalmazza. (3) Az Önkormányzat (a továbbiakban: köztemető fenntartó) által fenntartott temető köztemető, abban az Önkormányzat köteles az elhunyt személyére, vallási, illetőleg lelkiismereti meggyőződésére, valamely faji csoporthoz tartozására, nemzeti-etnikai hovatartozására, a halál okára vagy bármely más megkülönböztetésre tekintet nélkül lehetővé tenni a halottak eltemetését. (4) A köztemetőben a temetés módja lehet egyházi és világi. A világi temetés szertartásrendjét az eltemettetők határozzák meg. Az egyházi temetés az egyházak hitéleti tevékenységének, vallási szokásainak tiszteletben tartásával történik. (5) Köztemető létesítéséről, bővítéséről, lezárásáról és megszűntetéséről a köztemető fenntartója gondoskodik. 2. A köztemető üzemeltetése 2. (1) Az 1. mellékletben felsorolt köztemetők fenntartásáról és üzemeltetéséről a köztemető fenntartója a Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft.-vel (a továbbiakban: köztemető üzemeltető) kötött közszolgáltatási szerződés útján gondoskodik. (2) A köztemető üzemeltetését ezen rendeletben, a vonatkozó jogszabályokban és a közszolgáltatási szerződésnek megfelelően kell ellátni. (3) A temető rendjének megtartása érdekében temetőgondnokot kell megbízni, aki a köztemető üzemeltetője megbízása alapján - a jogszabályok keretei között - végzi munkáját.

8 2 3. A köztemető helyi, tárgyi infrastrukturális feltételei 3. (1) A köztemetőnek és létesítményeinek alkalmasnak kell lennie az elhunytak felravatalozására, gyászszertartásuk lebonyolítására és eltemetésükre, ugyanakkor meg kell felelnie az elhaltak iránti kegyelet igényeinek, és lehetővé kell tennie a temetkezési tevékenység, temetkezési szolgáltatás korszerű lebonyolítását. (2) Az 1. melléklet I.1. pontjában meghatározott köztemetőben a Ravatalozó és az épületben található egy darab kétszemélyes halott hűtő berendezés fenntartásról és üzemeltetéséről a köztemető üzemeltetője gondoskodik. (3) A sírhelyek gondozásával kapcsolatban keletkező szemetet, hulladékot a sírhelyek között tárolni tilos, azt a temető üzemeltetője által szemét összegyűjtésére, tárolására kijelölt helyen kell lerakni. (4) A (3) bekezdésben meghatározott hulladék gyűjtésére a köztemető üzemeltetője a köztemetőkben az igényeknek megfelelő mennyiségű és méretű hulladéktároló konténert biztosít. (5) A hulladék elszállíttatásáról a temető üzemeltetője gondoskodik. (6) A köztemetőt körülkerítő kerítés állapotát a köztemető üzemeltetője legalább évente ellenőrizteti, amennyiben a kerítés állagának romlását észleli, gondoskodik annak kijavíttatásáról. (7) A köztemető üzemeltetője az 1. melléklet I.1 pontjában meghatározott köztemetőben a vízvételt közüzemi vízhálózatra rácsatlakozott 3 db helyi kerti csap, az 1. melléklet I.2. pontjában meghatározott köztemetőben 1 db helyi kerti csap útján biztosítja. 4. A köztemető, a ravatalozó használatának és igénybevételének szabályai 4. (1) A köztemető nyitva tartása: a) április 1. napjától szeptember 30. napjáig 7-21 óra b) október 1. napjától március 31. napjáig 7-19 óra c) Mindenszentek és Halottak napja időszakában október 20. napjától és november 5. napjáig óráig (2) A köztemető üzemeltetője a temető bejáratánál jól látható helyen kifüggeszti a köztemető rendjére vonatkozó hirdetményeket. (3) A köztemetőben mindenki a hely csendjének és a kegyeletnek megfelelő magaviseletet tartozik tanúsítani. (4) A köztemetőben gyertyát vagy mécsest gyújtani legkésőbb a zárás előtt fél órával szabad. A tűzveszély elkerülése végett a szükséges intézkedéseket annak kell megtennie, aki a gyertyát vagy mécsest gyújtotta.

9 3 (5) A köztemetőbe gépjárművel behajtani, közlekedni csak az elhunyt szállítása, mozgásában korlátozott személy szállítása és a 16. -ban meghatározott tevékenység gyakorlása esetén szabad. (6) Kutyákat vakvezető kutya kivételével és egyéb állatokat a köztemető területére bevinni tilos! (7) A ravatalozó és azok tartozékai, továbbá a sírok, síremlékek, parkok és azok környezetének rongálása, beszennyezése, szemetelés tilos! (8) A köztemetőben lévő vízvételi helyeket csak a temetési helyek gondozásához lehet igénybe venni. (9) A köztemető területén, 12 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat. (10) Rátemetés esetén a megrendelő a lebontott síremléket 90 napon belül köteles helyreállítani. (11) Tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani vagy sírfeltöltésre használni. 5. Temetési hely gazdálkodási szabályai 5. (1) A köztemetőt sírhelytáblákra (parcella), a sírhelytáblákat pedig sorokra kell osztani. A sorokban a temetési helyeket az üzemeltető jelöli ki. (2) A parcellákban és a sorokban az elhalálozás sorrendjében kell a temetési helyeket kijelölni. 6. Koporsós temetés esetén a temetési hely lehet egyes sírhely, kettős sírhely és sírbolt. 7. Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet urnafülke urnasírhely, urnasírbolt. Az urna koporsós temetési helyre rátemethető. 8. (1) A díszsírhelyek a temetőkben esetenként kijelölt egyes vagy kettes sírhelyek, sírbolthelyek, urnasírhelyek, urnasírboltok, amelyeket az elhunyt személy kimagasló érdemeinek elismeréséül - Zirc Város díszpolgárainak a köztemető fenntartója örök temetkezési hely céljára adományoz a család kívánságára. (2) A díszsírhelyek örök jellegűek a temetők fenntartásáig megmaradnak. A temető átrendezése vagy megszűnése esetén a díszsírok áthelyezéséről a fenntartó dönt. (3) A díszsírokba a házastárs vagy közvetlen hozzátartozó rátemetéséhez a fenntartó külön engedélye szükséges. (4) A díszsírokat, a terület jellegéből adódó, a temető kiemelt jelentőséggel bíró területén összefüggő rendszerben kell elhelyezni. 10. A sírhely, temetési hely feletti rendelkezési jog időtartamát a 3. melléklet tartalmazza.

10 4 6. Sírhely méretezése, sírjelek alkalmazása, a kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezésének és a sírgondozás szabályai 11. A sorokban a temetési helyeket a 2. mellékletben meghatározott szélességi, hosszúsági méret és az egymástól való távolságának figyelembevételével a temető üzemeltetője jelöli ki. 12. A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő felirattal ellátott sírjelet elhelyezni nem szabad. E szabályt a meglévő sírjelek felújításánál is alkalmazni kell. 13. (1) A köztemetőben csak a sírok, síremlékek stb. díszítésére szolgáló tárgyak (koszorúk, vázák, virágok, mécsesek, gyertyák stb.) helyezhetők el. (2) A sírhely rendben tartása, gondozása a hozzátartozó feladata. (3) A sírokra ültetett növények nem terjeszkedhetnek túl a temetési helyeken, és nem akadályozhatják a sírok közötti közlekedést, azok megközelítését. (4) Fát, cserjét a köztemető területén a temető üzemeltetőjén kívül más nem ültethet. Ez alól kivételt képez a sírra ültetett az az örökzöld, amely teljes kifejlettségében nem magasabb 1,5 m-nél, és átmérője nem több 0,6 m-nél. A 1,5 méter magasságot elérő, nem gondozott ültetvényeket az köztemető üzemeltetője eltávolíttathatja. (5) A (4) bekezdésen kívüli egyéb nem kezelt, gondozatlan ültetvények eltávolításáról jogosult a köztemető üzemeltetője gondoskodni. 7. Szociális temetés 14. (1) A szociális temetéshez szükséges szociális parcellát és az urnás temetések számára szolgáló temetkezési helyet az 1. melléklet I.1. pontjában meghatározott köztemetőben a köztemető üzemeltetője jelöli ki. (2) A szociális temetési helyekre vonatkozóan is a 2. mellékletben meghatározott méreteket kell alkalmazni. (3) Az eltemettetésre kötelezett a szociális temetést a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Osztályán (Zirc, Március 15. tér 1.) igényelheti a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény és a a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendeletben foglalt feltételeknek megfelelően. (4) A szociális temetésről szóló tájékoztató megküldésének és az igény átvételének feladatán kívül a szociális temetés lebonyolításáról a települési önkormányzat a köztemető üzemeltetője útján gondoskodik.

11 5 8. A köztemetőben a temetési szolgáltatás, illetőleg a köztemetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának temetői rendje 15. A köztemetőben történő munkavégzés bejelentésével kapcsolatban e Rendelet és a temetőkről és a temetkezésről szóló kormányrendelet szabályait kell alkalmazni. 16. (1) A köztemető üzemeltetője a temetkezési szolgáltatóknak igény szerint és bejelentési sorrend alapján biztosítja a temetés lebonyolítását. (2) A temetkezési szolgáltató tevékenységének a köztemetőben történő megkezdését köteles 24 órával előtte a köztemető üzemeltetőjének bejelenteni. 17. (1) A köztemetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenység megkezdését a vállalkozó köteles 24 órával előtte a köztemető üzemeltetőjénél bejelenteni. (2) Vasárnap és ünnepnapokon a köztemetőben síremlék beszállítása, felállítása, egyéb vállalkozói munkák végzése tilos. (3) A síremlék felállításakor, javításakor keletkezett építési, bontási hulladékot a kivitelező köteles az adott napon a munka befejezésekor, de legkésőbb a temető zárásáig elszállítani. 9. Díjak 18. (1) A temetési hely megváltásának és az újraváltás díját a 3. melléklet 1. pontja tartalmazza. (2) A köztemetőben egyéb vállalkozásszerű munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díját a 3. melléklet 2. pontja tartalmazza. (3) A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjat a 3. melléklet 3. pontja tartalmazza. (4) A Temetőbe való behajtás díját a 3. melléklet 4. pontja tartalmazza. 10. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás 19. (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki a 4. (3)- (6) bekezdésében, a 4. (8) bekezdésében, a 4. (10)-(11) bekezdésében, a 12. -ban, a 13. (1)-(3) bekezdésében és a 16. (2) bekezdésében és a 17. (2) bekezdésében foglaltakat megszegi. (2) Az (1) bekezdésben meghatározottak esetében Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 18/2013. (XI.4.) önkormányzati rendeletet megfelelően alkalmazni kell.

12 6 11. Záró rendelkezések 20. (1) Jelen rendelet január 1. napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti a temetők használatának és a temetkezési tevékenységek helyi szabályairól szóló 15/2000. (IX.1.) önkormányzati rendelet. Zirc, Ottó Péter polgármester Sümegi Attila jegyző

13 7 1. melléklet a. /2013.(.) önkormányzati rendelethez a temető helye, címe az ingatlan hrsz-a I. Működő temetők a temető típusa a temető fenntartója 1. Zirc, Borzavári utca 1283 köztemető Zirc Városi Önkormányzat 2. Zirc, Kossuth Lajos utca 436 köztemető Zirc Városi Önkormányzat a temető helye, címe az ingatlan hrsz-a II. Lezárt temetők a temető típusa a temető fenntartója 1. Zirc, Kossuth Lajos utca 421 felekezeti temető Zirc Városi Önkormányzat A Zirc, Borzavári utca 1283 hrsz. alatt fekvő köztemetőben a kőkerítéssel elkerített temetőrész a Ciszterci Rend kizárólagos használatára van fenntartva, ezen sírkertbe temetni csak a rend külön hozzájárulásával szabad.

14 8 2. melléklet a. /2013.(.) önkormányzati rendelethez Zirc város közigazgatási területén levő temetők térszerkezeti méretei Térszerkezeti elem Sírhely, temetési hely méretei Sírhely, temetési hely mélysége szélesség (m-ben) hosszúság (m-ben) Közlekedő utak 3,0 területfüggő Sírhelyek egymás közötti távolsága 0,8-1,0 sírhely függő Sorok közötti távolság 0,8-1,0 sírhely függő Sírhely, temetési hely típusa szerint: egyes sírhely 1,0 2,1 2,0 kettes sírhely 2,1 2,1 2,0 kétszemélyes sírbolt 2,6 2,8 2,3 négyszemélyes sírbolt 3,4 2,8 2,3 urnafülke 0,3 0,3 0,3 urnasírbolt 0,6 0,6 1,0 urnasírhely 0,6 0,6 1,0

15 9 3. melléklet a. /2013.(.) önkormányzati rendelethez 1. Temetési hely megváltási és újraváltási díjak Sírhely, Temetési hely feletti rendelkezési jogosultság időtartama Temetési hely típusa Megváltási és újraváltási díj (Ft-ban)* 25 egyes sírhely kettes sírhely meglévő (nem újonnan nyitott) négyes sírhely gyermek sírhely egyszemélyes urnafülke kétszemélyes urnafülke urnasírhely urnasírbolt személyes sírbolt személyes sírbolt A köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak a) Általános igénybevételi díj b) Ravatalhasználati díj c) Halotthűtés első napra minden megkezdett további napra Temetőbe való behajtás egyéb vállalkozói tevékenységet ellátó esetében * A díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18 - i nyilvános testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: A temetőkről és a temetkezés

Részletesebben

Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testületének. 7/2003. (III. 30.) rendelete. A temetőről és a temetkezésről. Egységes szerkezetben

Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testületének. 7/2003. (III. 30.) rendelete. A temetőről és a temetkezésről. Egységes szerkezetben Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testületének 7/2003. (III. 30.) rendelete A temetőről és a temetkezésről. Egységes szerkezetben Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő testülete a temetőkről

Részletesebben

F E L H Í V Á S. Szentendre, 2013. november 21. dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

F E L H Í V Á S. Szentendre, 2013. november 21. dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző F E L H Í V Á S A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. (5) bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete a temetőkben alkalmazandó díjtételek megállapításakor

Részletesebben

Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete. 5/2006. (V.25.) rendelete

Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete. 5/2006. (V.25.) rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (V.25.) rendelete a temetőkről és a temetkezésről Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend A temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

1. 2. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. 2. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita megbízott

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelete. a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelete. a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzatának

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2013.évi (VII.10.) számú rendelete a köztemetők rendjéről és a temetkezésről. I.

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2013.évi (VII.10.) számú rendelete a köztemetők rendjéről és a temetkezésről. I. Dörgicse Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2013.évi (VII.10.) számú rendelete a köztemetők rendjéről és a temetkezésről Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2003.(IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a temetőkről és a temetkezésről

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2003.(IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a temetőkről és a temetkezésről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2003.(IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a temetőkről és a temetkezésről Bátonyterenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzatokról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. (VIII.15.) önkormányzati rendelete a köztemetők rendjéről és a temetkezési tevékenységről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére. 6. NAPIREND Ügyiratszám: 4/146-1/2010. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: A temetőkről és a temetkezésről szóló 16/2006. (VI. 19.) Kt. rendelet

Részletesebben

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2006. (I.31.) Ök. Rendelettel 13/2005. (IX. 30.) Ök. Rendelettel módosított 30/2000. (XI.28.) Ök. R. számú rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről e g y s

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 22/2011.(XII.16.) rendeletével módosított 5/2009. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Tiszasüly Község Önkormányzata 12/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete a temető fenntartásáról és a temetkezési szolgáltatásról

Tiszasüly Község Önkormányzata 12/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete a temető fenntartásáról és a temetkezési szolgáltatásról Tiszasüly Község Önkormányzata 12/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete a temető fenntartásáról és a temetkezési szolgáltatásról Tiszasüly Község Önkormányzata a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2001. (VI.18.) önkormányzati rendelete

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2001. (VI.18.) önkormányzati rendelete Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2001. (VI.18.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről (a 18/2012. (VI.01.) Önk. rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (II. 27.) rendelete a köztemetőről és a temetkezésről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (II. 27.) rendelete a köztemetőről és a temetkezésről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (II. 27.) rendelete a köztemetőről és a temetkezésről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésekről

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (V.18.) számú rendelete a temetőről és a temetkezés rendjéről (Egységes szerkezetbe foglalva a 10/2007. (IV.19.) sz. ÖK rendelettel, a 16/2010.

Részletesebben

Magyarszentmiklós község Képviselő testületének 9/2000.(IX.15).számú. Rendelete a Temetői Szabályzat közzétételéről.

Magyarszentmiklós község Képviselő testületének 9/2000.(IX.15).számú. Rendelete a Temetői Szabályzat közzétételéről. Magyarszentmiklós község Képviselő testületének 9/2000.(IX.15).számú Rendelete a Temetői Szabályzat közzétételéről. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. és a végrehajtása tárgyában

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2012. (IX.10.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezésről

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2012. (IX.10.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezésről Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2012. (IX.10.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezésről Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2007./XII.03./ sz. rendelete

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2007./XII.03./ sz. rendelete ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2007./XII.03./ sz. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Zalalövő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete /továbbiakban Önkormányzat/

Részletesebben

Makó Város Önkormányzatának 8/2009.(III.26.) rendelete a köztemetőről és a temetési helyekről 1

Makó Város Önkormányzatának 8/2009.(III.26.) rendelete a köztemetőről és a temetési helyekről 1 Makó Város Önkormányzatának 8/2009.(III.26.) rendelete a köztemetőről és a temetési helyekről 1 Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZTEMETÖK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRÖL SZÓLÓ 20/2005.(IX. 29.) RENDELETÉNEK

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZTEMETÖK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRÖL SZÓLÓ 20/2005.(IX. 29.) RENDELETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZTEMETÖK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRÖL SZÓLÓ 20/2005.(IX. 29.) RENDELETÉNEK A 7/2006.(III. 30.) RENDELETTEL, A 11/2007.(VI. 28.) RENDELETTEL, AZ 5/2008.(I.

Részletesebben

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testületének

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testületének Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testületének 19/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (VII.15.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés tevékenységéről

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (VII.15.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés tevékenységéről Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (VII.15.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés tevékenységéről Szentes Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk 1 bekezdésének

Részletesebben

1999. évi XLIII. törvény. a temetőkről és a temetkezésről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek. A törvény hatálya

1999. évi XLIII. törvény. a temetőkről és a temetkezésről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek. A törvény hatálya 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről Az Országgyűlés az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzése és ápolása, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesítése,

Részletesebben

Nyírbogdány Községi Önkormányzat

Nyírbogdány Községi Önkormányzat Nyírbogdány Községi Önkormányzat 16/2001.(XII.1.) a 9/2003. (XII.31.) és a 4/2010. (IV hó 07.nap) rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelete a temetőkről és a temetkezésről Nyírbogdány

Részletesebben

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testületének 23/2013 (XII.23.) rendelete. A temetőről és a temetkezési tevékenységről. A rendelet hatálya

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testületének 23/2013 (XII.23.) rendelete. A temetőről és a temetkezési tevékenységről. A rendelet hatálya Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testületének 23/2013 (XII.23.) rendelete A temetőről és a temetkezési tevékenységről Vezseny Közégi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Tápióbicske Község Önkormányzat 11/2004. /VIII.15./ r e n d e l e t e. a temetők fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről

Tápióbicske Község Önkormányzat 11/2004. /VIII.15./ r e n d e l e t e. a temetők fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről Tápióbicske Község Önkormányzat 11/2004. /VIII.15./ r e n d e l e t e a temetők fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről Tápióbicske Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzata 7/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelete a temető használatának rendjéről

Gelse Község Önkormányzata 7/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelete a temető használatának rendjéről Gelse Község Önkormányzata 7/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelete a temető használatának rendjéről Gelse Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII.

Részletesebben