KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 785 KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 785 KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM"

Átírás

1 KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 785 KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM

2 KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 786 CÉLOK ÉS FELADATOK Az iskolába lépő gyermek élete gyökeresen megváltozik- Ideje nagy részét a játék helyett a tanulás tölti ki. Olyan pszichikus funkciók fejlesztése szükségeltetik (emlékezet, figyelem), amely zökkenőmentessé teszi az óvodából az iskolába való átmenetet. A kezdeteken múlik, milyen lesz a gyermek és a tanulás viszonya. Játékos tevékenységekkel élményszerűvé kell tenni az ismeretszerzést. A játék fegyelemre, szabálytartásra, kitartásra nevel, fejleszti a fantáziát, gondolkodást. A drámajátékok ezen felül a beszéd- és kommunikációfejlesztésben és közösségformálásban is segítenek. A sok információ életünket behálózza. Gyors és pontos eligazodást igényel a mindennapokban. Meg kell ismertetnünk a tanulókkal a leghatékonyabb tanulási módszereket, amivel időt és energiát takarítanak meg, és fenntartja tanuláshoz való kedvüket. Az elért sikerek önbizalmat adnak és további erőfeszítésre sarkallnak. Az akaraterő edzettsége a későbbi tanulmányokban fontos személyiségvonássá válik. Több tantárgy (magyar nyelv és irodalom, matematika, természetismeret, ének, testnevelés, technika, rajz) tanítási anyagához kapcsolódva segíti azok elsajátítását. Fontos, hogy legyen módunk a többi tanórán előforduló problémák orvoslására is.

3 KÉPESSÉGFEJLESZTÉS OSZTÁLYTÓL FOLYAMATOSAN Kreativitás fejlesztése Történet befejezése Címadás Történet átfogalmazása Történethez rajzkészítés Vonalakból ábrák készítése Tárgyak újszerű, szokatlan felhasználása Szokatlan tárgyak készítése (pl. tárgyak újrahasznosításának lehetősége) Új játékszabályok kitalálása Ötletbörze Képregény készítése (4. osztály) Szituációk megoldása Logikus gondolkodás Matematikai logika fejlesztése (tapasztalás kombináció, konkréttól az elvont felé) Bűvös négyzetek számokkal Szabályok felismerése Ok-okozati összefüggések felismerése Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése Rendszerezés képessége Indoklási képesség Személyiségfejlesztés Önismereti játékok Empatikus képesség fejlesztése szituációkon keresztül Szorongás oldása Kritikai gondolkodás fejlesztése Motiváltság fejlesztése Nemzeti identitás fejlesztése Erkölcsi, etikai normákkal azonosulás Értékek felismerése, elfogadása Kockázatvállalás fejlesztése Konfliktusok kezelés

4 KÉPESSÉGFEJLESZTÉS ÉVFOLYAM Heti óraszám: 1 óra TÉMAKÖRÖK ÉS TARTALMAK A tanulási zavarok és az iskolába lépés nehézségeinek elkerülésére fektetjük a fő hangsúlyt. A finommotorika alakulása függvénye a kézfej izmok, az ujjak izomfejlettségének. Ezek alapvetően megszabják a rajz és az íráskészség alakulását. A testséma tudatosság alapja az énkép alakulásának, az éntudat kifejlődésének. Ez a személyiségfejlődés szempontjából rendkívül jelentős összefüggés. A testséma zavarai hibás énfejlődéshez vezethetnek, fejjettsége az önértékelés alakulásában meghatározó jelentőségű. Az alak, a forma, a nagyság és a szín pontos felismerése, differenciált megkülönböztetése alapja a gyermekben kialakuló konstans, objektív világ felépítésének. Ez a feltétele az ún. magasabb rendű megismerési folyamatoknak, a gondolkodásnak, a sikeres iskolai tanuláshoz szükséges értelmi működésnek. Gyakori tapasztalat, hogy az azonos korú gyermekek között nem az észlelésben vannak a különbségek, hanem az észlelt jelenségek megfelelő kifejezésében. Ez szorosan összefügg a tanuló szociális környezetének beszédfejlettségével. A megfelelő szavak nélkül a megélt (észlelt) különbözőségeknek nem alakulhat ki a fogalmi képe, ez viszont fokozatosan értelmi visszamaradást eredményezhet. Tehát nagyon fontos az észlelt jelenségek szóbeli tudatosítása, a szókincsfejlesztés. Mozgásfejlesztés Nagymozgások fejlesztése 1. Járások 2. Futások 3. Ugrások 4. Mászások - kúszások Egyensúlygyakorlatok Finommotorika fejlesztése 1. Papír-ceruza feladatok

5 KÉPESSÉGFEJLESZTÉS Gyurmázások 3. Papírhajtogatások 4. Építőjátékok 5. Vágások 6. Puzzle-játékok összerakása Szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztése Céldobások Labdajátékok Ugróiskolák Testsémafejlesztés Testrészek fel- és megismerése A test koordinációjának, személyi zónájának alakítása 1. Oldaliság 2. A test elülső és hátulsó részeinek megismertetése 3. A test függőleges zónájának megtanítása 4. Gyakorlatok csukott szemmel 5. Adott tárgyhoz viszonyított testhelyzetek gyakorlása Testfogalom erősítése Az egyes testrészek fejlesztése mozgással 1. Fej 2. Törzs 3. Karok 4. Ujjak 5. Lábak 6. Lábak és lábujjak Észlelésfejlesztés Látás fejlesztése 1. A szemmozgás tudatos kontrolljának kialakítása és erősítése 2. A szem fixációs működésének erősítése

6 KÉPESSÉGFEJLESZTÉS Vizuális zártság-egészlegesség 4. Vizuális időrendiség felismertetése 5. Vizuális ritmus fejlesztése 6. Vizuális helyzet-pozíció felismertetése 7. Vizuális memória fejlesztése Az alaklátás és formaállandóság fejlesztése 1. Különböző alak-forma-méret motoros alakítása 2. Különböző tárgyak, alakok, formák, méretek felismertetése 3. Vizuális minták kirakása 4. Minták rajzolása, festése 5. Részekből különböző alakzatok összerakása A tapintásos észlelés fejlesztése 1. Gyurmázási technikákkal 2. Különböző formák, méretek alakítása minta után, megváltoztatása 3. A taktilis csatorna fejlesztése a vizualitás kizárásával A mozgásos észlelés fejlesztése Behunyt-nyitott szemmel mozgások végzése Térbeli viszonyok fejlesztése 1. Alapvető téri irányok megismerése saját testrészek közvetítésével 2. Térbeli irányok, viszonyok megismertetése a körülötte lévő tárgyakkal 3. A téri viszonyokat jelző kifejezések megtanítása, gyakoroltatása Hallási észlelés fejlesztése (hangzási szintézis-analízis fejlesztése) Megfigyeltetéssel, utánzással Keresztcsatornák fejlesztése 1. Vizuális-tapintásos interszenzoros működések fejlesztése 2. Vizuális-audítiv interszenzoros működések fejlesztése 3. Vizuális-kinesztétikus interszenzoros működések fejlesztése 4. Hallási-tapintásos interszenzoros működések fejlesztése

7 KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 791 Verbális fejlesztés 1. Tárgyak megnevezése 2. Térbeli viszonyok (irányok, helyzet, idő) 3. Osztályozás (formák, színek, méret, hasonlóság, különbözőség, ellentétesség) 4. Kérdésekre válaszadás 5. Történetek, események elmondása (képek alapján, önállóan) Tanulás tanítása Verstanulás módszere Másolás technikája

8 KÉPESSÉGFEJLESZTÉS ÉVFOLYAM Heti óraszám: 1 óra TÉMAKÖRÖK ÉS TARTALMAK Az 1-2 évfolyamot egy fejlesztési szakasznak tekintjük. A tanítás anyaga nem is változik, csak arányaiban, és a néma és hangos olvasás fejlesztésével bővül. A mozgásfejlesztésre fordított idő csökken, az érzékszervek gyakorlatai mélyülnek. A beszédfejlesztésre és a tanulási módszerekre szánt idő növekszik (verstanulással és tartalommondással foglalkozunk). A különböző olvasástechnikák megismertetésével nemcsak a hangos olvasást, hanem a figyelmet is fejlesztjük. Az olvasás tempóját szemműködést fejlesztő gyakorlatokkal gyorsítjuk. Az értő olvasás színvonalának emelését: - kérdésekre való válaszadással, - mondatkiegészítésekkel, - sorbarendezéssel, - szómagyarázattal, - rokon értelmű szavak keresésével szeretnék elérni.

9 KÉPESSÉGFEJLESZTÉS ÉVFOLYAM Heti óraszám: 1 óra TÉMAKÖRÖK ÉS TARTALMAK 1. Mozgásfejlesztés 2. Érzékszervfejlesztés 3. Figyelemfejlesztés 4. Beszédfejlesztés 5. Olvasás Az első két témakörre kevesebb hangsúlyt fektetünk, bemelegítő, felfrissítő, ill. levezető gyakorlatokként használjuk. A drámajátékok építőelemeiként is találkoznak velük a gyerekek. Előtérbe kerülnek a figyelem fejlesztésére szolgáló gyakorlatok a gyors és pontos megfigyelést célozva. Hibakeresést- és javítást végeztetünk, szavakat, mondatokat válogatunk, kihasználjuk a játékok adta lehetőségeket. A beszédgyakorlatok közül: - légző-, - artikulációs-, - hang-, - ritmusgyakorlatokat végzünk. A szóincs gazdagítására - szógyűjtés, - rokon értelmű szavak gyűjtése, - szómagyarázat, - betű- és mondatkiegészítés, - szólás és közmondás értelmezése szolgál. Szóbeli kifejezőkészség fejlesztésére - képről, képsorról szövegalkotást, - események elmondását, - mesemondást használunk. Hangos és néma olvasás erősítése fontos az ismeretek elsajátításában és önálló ismeretszerzésben.

10 KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 794 Célunk a hangos olvasás hatékonyságának növelése. A gyors szemmozgás fejlesztésére látószög- és fixációszélességet növelő gyakorlatokat végzünk. Szavakat, mondatokat logikai sorba rendezünk, kiegészítünk, vázlatot írunk, tulajdonságokat gyűjtünk. Tanulásmódszertanból a szűkített és bővített tartalommondást helyezzük előtérbe.

11 KÉPESSÉGFEJLESZTÉS ÉVFOLYAM Heti óraszám: 1 óra TÉMAKÖRÖK ÉS TARTALMAK 1. Emlékezet 2. Gondolkodás 3. Bezséd 4. Olvasás fejlesztése A gondolkodást az emlékezet, az érzékszervek, a beszéd fejlesztésével alapozhatjuk meg. Minél többet tapasztalnak, annál biztosabb a fogalmi gondolkodásuk. Rejtvényeket oldanak meg, találnak ki, mind a matematika, mind a magyar és a többi tárgyköréből. Olvasmányok, regények lényegét emeljük ki, fogalmazzuk meg röviden. Egyszerű problémákat vetünk fel, próbáljuk megfejteni. Az önismereti játékok a helyes ítéletalkotásban segítenek. Beszédgyakorlatok közé felvesszük a hangsúly- és hanglejtésgyakorlatokat. Előkészítjük a tanulókat a felsős tantárgyak tanulására. TANESZKÖZÖK Tankönyv Diavetítő, diasorozatok Magnetofon, kazetták

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM 1251 BEVEZETŐ Az iskolába lépő gyermek élete gyökeresen megváltozik- Ideje nagy részét a játék helyett a tanulás tölti ki. Olyan pszichikus funkciók fejlesztése szükségeltetik

Részletesebben

A gyógypedagógiai fejlesztési tevékenységek összegzése a Baka István Általános Iskolában

A gyógypedagógiai fejlesztési tevékenységek összegzése a Baka István Általános Iskolában TÁMOP 3.1.4/08/2008-0150 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben A gyógypedagógiai fejlesztési tevékenységek összegzése a Baka István Általános Iskolában Készítették: Fetzer

Részletesebben

Napsugár Napköziotthonos Óvoda pedagógiai programja OM: 034378

Napsugár Napköziotthonos Óvoda pedagógiai programja OM: 034378 Napsugár Napköziotthonos Óvoda pedagógiai programja OM: 034378 Intézményvezetőneve: Inotainé Sólyom Éva elfogadta: jóváhagyta: Tartalomjegyzék 1. Óvodánk jelllemzői... 3 2. Helyzetelemzés... 4 2.1.A nevelési

Részletesebben

Óvodai Pedagógiai Program

Óvodai Pedagógiai Program Óvodai Pedagógiai Program 2015. Pétervásárai Napköziotthonos Óvoda 1 Tartalomjegyzék Törvényi háttér 4 1. Bevezetés 5 1.1.Az óvoda adatai 5 1.2.Helyzetelemzés az intézményekről 5 2. Óvodánk pedagógiai

Részletesebben

KOMPLEX PREVENCIÓS ÓVODAI PROGRAM

KOMPLEX PREVENCIÓS ÓVODAI PROGRAM PORKOLÁBNÉ DR. BALOGH KATALIN DR. PÁLI JUDIT PINTÉR ÉVA SZAITZNÉ GREGORITS ANNA KOMPLEX PREVENCIÓS ÓVODAI PROGRAM ok Komplex Prevenciós óvodai Program Országos Közoktatási Intézet Porkolábné dr. Balogh

Részletesebben

AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI CSIVITELŐ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI CSIVITELŐ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI Az óvoda hivatalos elnevezése: Az óvoda fenntartója: CSIVITELŐ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE LITÉRI ÓVODAI NEVELÉS ÉS BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS TÁRSULÁSA: LITÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, KIRÁLYSZENTISTVÁN

Részletesebben

Eszterlánc Északi Óvoda

Eszterlánc Északi Óvoda OM: 033092 Eszterlánc Északi Óvoda Pedagógiai Programja Nyíregyháza, 2013. 1 1. INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Eszterlánc Északi Óvoda Címe: 4400 Nyíregyháza, Tas u. 1-3. Tel.: 06-42/ 595-539 Intézményvezető:

Részletesebben

Ajánlott játékok, tevékenységek alkalmazásának adaptációs lehetőségei részképességzavarral küzdő gyermekek számára

Ajánlott játékok, tevékenységek alkalmazásának adaptációs lehetőségei részképességzavarral küzdő gyermekek számára Ajánlott játékok, tevékenységek alkalmazásának adaptációs lehetőségei részképességzavarral küzdő gyermekek számára Az óvodai nevelés kompetenciaterület programcsomagjának komplex fejlesztési terve, az

Részletesebben

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA Rehabilitációs, habilitációs program 2009. Király Ida igazgató 1 Sajátos nevelési igényű tanulók ellátása Az 1993. évi LXXIX-es törvény 30.. (1), (2) alapján intézményünk

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Az iskola rehabilitációs és habilitációs tevékenysége

PEDAGÓGIAI PROGRAM Az iskola rehabilitációs és habilitációs tevékenysége TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉLTES MÁTYÁS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI TÉZMÉNY, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT PEDAGÓGIAI PROGRAM Az iskola

Részletesebben

2013. Tananyagtartalom. Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Csongrádi Tagintézménye. Csongrád

2013. Tananyagtartalom. Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Csongrádi Tagintézménye. Csongrád 2013. Tananyagtartalom Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Csongrádi Tagintézménye Csongrád 1 Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó

Részletesebben

DE JÓ LENNE... A GYÖMRŐI 1. SZ. NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

DE JÓ LENNE... A GYÖMRŐI 1. SZ. NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA DE JÓ LENNE... A GYÖMRŐI 1. SZ. NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA BEVEZETÉS De jó lenne, de jó lenne, ha az öröm útra kelne, és eljutna mindenhova, ahol nem járt eddig soha! De jó volna, de jó volna,

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TÁMOP- 3.1.4-08/2-2008-0149

A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TÁMOP- 3.1.4-08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TÁMOP- 3.1.4-08/2-2008-0149 Intézmény neve: Négy Évszak Óvoda 4700 Mátészalka, Alkotmány út 15. Önálló innováció: A halmozottan

Részletesebben

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak, akik

Részletesebben

KERETTANTERV AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

KERETTANTERV AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam KERETTANTERV AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA Az általános iskolai tananyag elsajátítására (1-8 osztály) a Nemzeti alaptanterv által biztosított lehetőséggel élve ajánlott egy tanévnél hosszabb

Részletesebben

Szentes, Petőfi u. 15. sz. 2007.

Szentes, Petőfi u. 15. sz. 2007. A Petőfi Sándor Általános Iskola HELYI TANTERVE ALSÓ TAGOZAT Szentes, Petőfi u. 15. sz. 2007. TARTALOMT TARTALOMT... 1 KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA... 3 MAGYAR

Részletesebben

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam)

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam) 1 Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam) Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettanterv céljaiban,

Részletesebben

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5.1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak,

Részletesebben

Kuckó Óvoda Pedagógiai Program

Kuckó Óvoda Pedagógiai Program Iktatószám: 19/2013. Kuckó Óvoda Pedagógiai Program Komplex prevenciós program koncepciója alapján 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető...2 2. Jövőképünk...3 3. Gyermekkép...4 4. Óvodakép...4 5. Programunk alapelvei

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT és Alapi Tagiskolája Pedagógiai program A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1 és Alapi Tagiskolája Pedagógiai program TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 251 HÉTSZÍNTAN TANTERV A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYÛ GYERMEKEKNEK 1 8. ÉVFOLYAM

2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 251 HÉTSZÍNTAN TANTERV A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYÛ GYERMEKEKNEK 1 8. ÉVFOLYAM 2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 251 HÉTSZÍNTAN TANTERV A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYÛ GYERMEKEKNEK 1 8. ÉVFOLYAM 252 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/68/II. szám 2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z

Részletesebben

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tel/Fax: 06-57-458-009/458-012 5143 Jánoshida, Fő út 16. E-mail: napovi@pr.hu JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 201956 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 ÓVODÁNK ADATAI Neve: Jánoshidai Napsugár Óvoda Címe:

Részletesebben

SZENT LŐRINC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV

SZENT LŐRINC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV SZENT LŐRINC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-4. ÉVFOLYAM 1183 BUDAPEST, GYÖNGYVIRÁG U. 41. OM: 035136 1 Tartalomjegyzék: oldal A választott kerettantervvel kapcsolatos információk Magyar nyelv

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (1-4.)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (1-4.) TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (1-4.)...2 MATEMATIKA (1-4.)...79 ERKÖLCSTAN(1-4.)...129 KÖRNYEZETISMERET(1-4.)...164 ÉNEK-ZENE (1-4.)...202 VÍZUÁLIS KULTÚRA (1-4.)...232 TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS

Részletesebben

probléma, bár önerőből nehezen hozható be. segíti őket. iskolában tanulnak, a szakértői vélemény pedagógus kompetenciájába tartozik

probléma, bár önerőből nehezen hozható be. segíti őket. iskolában tanulnak, a szakértői vélemény pedagógus kompetenciájába tartozik - 1 - A Szent Márton Általános Iskola (9228 Halászi Kossuth u.25-27.) a TÁMOP 3.1.4. pályázat részeként, Jó gyakorlatok átvételében is részt vesz, erre építve intézményi szintű innovációkat vezet be. Az

Részletesebben

Salgótarjáni Összevont Óvoda Helyi Pedagógiai Program. Hétszínvirág Tagóvoda nevelési sajátosságai

Salgótarjáni Összevont Óvoda Helyi Pedagógiai Program. Hétszínvirág Tagóvoda nevelési sajátosságai Salgótarjáni Összevont Óvoda Helyi Pedagógiai Program Hétszínvirág Tagóvoda nevelési sajátosságai 1.2. Helyzetelemzés Az intézmény 1949 óta működik óvodaként. A város központjában, hátrányos környezetben

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom. 1 4. évfolyama számára. Célok és feladatok

Magyar nyelv és irodalom. 1 4. évfolyama számára. Célok és feladatok Magyar nyelv és irodalom 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése,

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom helyi tanterv 1 4. évfolyam A kerettantervhez képest heti egy órával emelt (8-8 - 7-7) óraszámokkal Célok és feladatok

Magyar nyelv és irodalom helyi tanterv 1 4. évfolyam A kerettantervhez képest heti egy órával emelt (8-8 - 7-7) óraszámokkal Célok és feladatok Magyar nyelv és irodalom helyi tanterv 1 4. évfolyam A kerettantervhez képest heti egy órával emelt (8-8 - 7-7) óraszámokkal Célok és feladatok Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom

Részletesebben

Helyi tanterv. 1-2. évfolyam 2013.

Helyi tanterv. 1-2. évfolyam 2013. Helyi tanterv 1-2. évfolyam 2013. MATEMATIKA 1-2. évfolyam Az iskoláztatás kezdő szakaszában a matematikatanulás-tanítás célja, hogy formálódjon és gazdagodjon a gyermekek személyisége és gondolkodása.

Részletesebben