Kicsi vagyok én, majd megnövök én, apámnál is, anyámnál is nagyobb leszek én. Kicsi vagyok én, erıs leszek én, világ minden óriását földhöz vágom én.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kicsi vagyok én, majd megnövök én, apámnál is, anyámnál is nagyobb leszek én. Kicsi vagyok én, erıs leszek én, világ minden óriását földhöz vágom én."

Átírás

1 2011

2 Szabó Lırinc: Kicsi vagyok én (részlet) Kicsi vagyok én, majd megnövök én, apámnál is, anyámnál is nagyobb leszek én. Kicsi vagyok én, erıs leszek én, világ minden óriását földhöz vágom én. Kicsi vagyok én, bátor leszek én, óriások palotáját elfoglalom én. Kicsi vagyok én, nagy hıs leszek én, aranyszobát adok minden testvéremnek én. Kicsi vagyok én, boldog leszek én, én leszek a legjobb ember a föld kerekén!

3 Tartalomjegyzék: Kedves Szülık!... 3 Mit kell tudni az óvodai beiratásról?... 3 Baross Ovi, Kindergarten Baross Óvoda... 5 Bóbita Óvoda... 6 Gézengúz Óvoda... 8 Gyermekkert Óvoda... 9 Gyermekmosoly Óvoda Gyöngyszem Óvoda Kerekerdı Óvoda Lurkóház Óvoda Mákvirág Óvoda Nyitnikék Óvoda Zöld Ovi Óvoda Speciális esetekben segítséget nyújtó intézmények

4 Kedves Szülık! Kiadványunkkal az óvodáskorú gyermekek szülei számára szeretnénk segítséget adni az óvodaválasztás megkönnyítése érdekében. Tájékoztatást nyújtunk a kerületünkben mőködı óvodák sajátosságairól, helyi nevelési programjukról, a speciális esetekben segítséget nyújtó intézmények szolgáltatásairól, elérhetıségükrıl. Fontos tudnivalókat közlünk az óvodai beiratkozás és felvétel elıírásairól. Egy újabb életszakasz: az óvodáskor. Az óvodába lépés jelentıs változást jelent a kisgyermeknek és szüleinek is. Fordulópont a három éves koráig az édesanya mellett nevelıdı gyermek életében csakúgy, mint a bölcsıdés gyermek számára. Az anyától való "elszakadás", az alkalmazkodás az új környezethez, a számára ismeretlen felnıttekhez és a gyerektársakhoz, pszichés megterhelést jelent. Az óvoda nevelési célja az, hogy az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlıdését, a gyermeki személyiség kibontakozását elısegítse, figyelembe véve az életkori és az egyéni sajátosságokat, valamint az eltérı fejlıdési ütemet. Kerületünk valamennyi óvodájának helyi nevelési programjában értékként fogalmazódik meg az óvodáskorú gyermekek játékos tevékenységrendszerben történı folyamatos fejlesztésének fontossága, a társadalmi és természeti környezet megismerésére és védelmére nevelés, az egészséges életmódra nevelés, a prevenció, a tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés, a másság elfogadása, és mindezekre építve egy újabb életkori szakaszra, az iskolai életre felkészítés stratégiájának meghatározása. A gyermeki személyiség fejlesztése a tevékenységeken keresztül - játék, vers-mese, mozgás, ének-zene, rajzolás, mintázás, kirándulások, séták, ünnepek - komplex módon valósul meg. A gyermekek fejlıdésével kapcsolatos esetleges problémákat minden intézményben logopédus és fejlesztıpedagógus kezeli. Mit kell tudni az óvodai beiratásról? A Közoktatásról szóló módosított évi LXXIX. tv. (a továbbiakban: Kt.) 24. -ának értelmében az óvodai nevelés a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelı intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. A harmadik életévét be nem töltött gyermek csak abban az esetben vehetı fel, ha a felvételétıl számított fél éven belül betölti a harmadik életévét, feltéve, hogy minden, a kerületben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezı három éves és annál idısebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthetı. A 255/2009. (XI.20.) Kormányrendelet értelmében: Az óvoda teljes nyitva 3

5 tartási idejében a gyermekekkel történı foglalkozások mindegyikét óvodapedagógus irányítja. A gyermek-, ha e törvény másképp nem rendelkezik- abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdı napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. Ennek teljesítéséért a szülı a felelıs. A Kt. 65. (1) bekezdésének rendelkezése szerint a szülı a gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. Az újonnan jelentkezı gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatos. Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik, az Óvodai felvétel iránti kérelem nyomtatvány kitöltésével (1.számú melléklet). Jelentkezni a meghirdetett idıpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes önkormányzati vagy nem önkormányzati óvodában lehet. A jelenleg bölcsıdében elhelyezett gyermekek felvételére vonatkozó igényt is be kell jelenteni. A jelentkezés idıpontja: május 2-6. A gyermekgondozási segélyt igénybe vevı édesanyák gyermekeit az óvodák elıjegyzésbe veszik, ha a gyermek a nevelési év folyamán tölti be harmadik életévét. Az elıjegyzés nem jelent felvételt. A gyermeket elsısorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetıleg ahol szülıje dolgozik. Az óvodai felvételrıl, átvételrıl az óvoda vezetıje dönt. Az elsı óvodai foglalkozási nap: a nevelési év elsı napja. Ekkor történik az eddig bölcsıdében elhelyezett gyermekek átvétele. Az óvodai beiratkozás általános tudnivalóit Budapest Fıvárosi Önkormányzat Fıpolgármesteri Hivatal fıjegyzıje által kiadott és Pesterzsébet Önkormányzata által közzétett HIRDETMÉNY az óvodai felvételekrıl dokumentum tartalmazza. Az óvodai felvétel általános szabályain túl a felvételt befolyásoló szempontokat, jogosultságokat tartalmazza a TÁJÉKOZTATÓ az óvodai beiratkozás helyi eljárásrendjérıl szülık részére (2. számú melléklet) dokumentum. Az óvodai nevelés nemzetiségi nyelven is folyhat. Kerületünkben német nemzetiségi csoportok is mőködnek a Baross Ovi, Kindergarten Baross (1201 Budapest Baross u. 81.) óvodában. 4

6 Baross Ovi, Kindergarten Baross Óvoda 1201 Budapest, Baross u Telefon: ; Fax: Honlap: Tagóvoda: 1201 Budapest, Baross u. 81. Óvodavezetı: Bélteczkyné Szende Hilda Az óvoda 46 éves múltra tekint vissza. Pesterzsébet városközpont óvodájában, két épületben kilenc gyermekcsoportnak ad otthont. Az udvar tágas, védett, az elıkert gazdag növényvilága biztosítja a jó levegıt, a játszópark felszereltsége szabványnak megfelelı, változatos, folyamatosan bıvül. Óvodai programunk középpontjában a JÁTÉK EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS KÖRNYEZİ VILÁG MEGISMERÉSE áll. Helyi programunk specialitása a német nemzetiségi nevelés, melyben a gyermekek kétnyelvő környezetben nevelkednek. Az élet alapvetı értékként szorosan összefügg az egészségünkkel, környezetünkkel, és magyar hagyományainkkal. Nevelımunkánknak célja a kisgyermekben kialakítani ezen értéket, tudatosan ápolni, védeni, átörökíteni elengedhetetlen feladata. Az óvoda minden csoportjában 2 felsıfokú végzettségő óvodapedagógus és szakképzett dajka dolgozik. Nevelıink tanfolyamokon vesznek részt annak érdekében, hogy minél magasabb szinten végezzék minıségbiztosítással figyelemmel kísért - nevelı, oktató munkájukat. A gyógy-testnevelık az arra rászoruló gyermekek testi fejlesztését, a fejlesztıpedagógus a sajátos nevelési igényő gyermekek fejlesztését segítik. A logopédus kíséri figyelemmel a gyermekek beszédfejlettségét, javítja a beszédhibákat. Német nemzetiségi óvodapedagógusok irányítják a három nemzetiségi csoport nevelımunkáját. A gyermekorvos és a védınık a törvényi elıírásoknak megfelelıen látogatják az óvodát. Gondnok és kertész-karbantartó végzi az udvar és környezetünk rendben tartását. Javítási munkákkal segítik az óvoda zavartalan mőködését. Nevelıtestületünk felkészült, munkájuk tudatos, gyermekközpontú, egyéniségükre jellemzı a szeretet, a türelem. A szemléletüket az értékek tisztelete, megırzése határozza meg. A nevelıközösség szakmai elhivatottsága biztosítja, hogy a gyermek mindennap pozitív érzelmekkel élje át környezetéhez való viszonyát, derősen, természetesen élje az óvodai együttlétet, mely biztosítja számára a fejlıdés egészséges körülményeit. 5

7 Nevelımunkánkat áthatja a hagyományok ápolása, mely a jeles napok megünneplésében teljesedik ki. A JÁTÉK az óvodás gyermek alapvetı és legfontosabb tevékenysége, ezért a mindennapokban erre fordítjuk a legtöbb idıt. A játékban különbözı érzelmeket élnek át, barátokat szereznek, megismerik egymást, megtanulnak alkalmazkodni, szabályokat elfogadni és betartani. Játékon keresztül ismerik meg a világot, a tudás birtokába jutnak. Fejlıdnek képességeik mozgás, emlékezet, gondolkodás, kreativitás, beszéd, érzelmek terén. A MOZGÁS az élet alapja. A mozgás segíti a gyermeket a környezı világ megismerésében, felfedezésében és meghódításában. Mindkét óvodában változatos eszközökkel felszerelt tornaterem biztosítja a gyermekek mozgásfejlesztését. A mozgásélményt rendszeres sétákkal, kirándulásokkal, sportvetélkedık szervezésével bıvítjük. Ingyenes szolgáltatás a fenntartó által a nagycsoportosok számára biztosított korcsolyaoktatás. A szülıi igényeknek megfelelıen, térítéses szolgáltatás keretében szervezzük az úszást, az ovi focit, a karatét, az aerobicot, a balettet, a zene-ovit, az angol nyelvvel való ismerkedést. Igény szerint biztosítjuk a hitoktatást is. Az elfogadó, minden helyzetben a gyermek felé forduló egyéni bánásmódot alkalmazó nevelıi attitőddel megláttatjuk és felfedeztetjük óvodásainkkal a világ csodáit. Óvodásainkat olyan élményekhez juttatjuk, melyekre szívesen emlékeznek felnövekvı gyermek és felnıtt éveikben. Várjuk azon kedves szülık érdeklıdését, akik az óvodánk értékeivel azonosulni tudnak, és gyermeküknek felejthetetlen óvodáséveket kívánnak biztosítani. * * * Bóbita Óvoda 1204 Budapest, Kalmár I. sétány 1. Telefon: ; Fax: Mobilszám: 06-20/ Honlap: Óvodavezetı: Kedvesné Ács Ágnes Óvodánk Pesterzsébet városközpontjában helyezkedik el. Forgalmas utaktól távol, csendes lakótelepi környezetben található. Parkosított, füves udvarainkon számos játékeszköz, homokozó szolgálja a gyermekek szabad 6

8 mozgását. Az óvoda épületében 6 tágas, esztétikus csoportszoba és 2 nagymérető tornatér van. Az intézmény felszereltsége jó színvonalú. A játékeszközök megválasztásában kiemelt szempont a játékba integrált tanulás. Minden csoportszobában vizuális mőhelysarok mőködik. Csoportjaink osztatlan szerkezetőek, létszámuk átlagosan 25 fı. Az intézményben 12 fı óvodapedagógus dolgozik több éve sikeresen ebben a csoportszerkezetben. A nevelıtestületbıl 2 fı drámapedagógus, 1 fı vizuális mentor, 1 fı pedig gyógy-testnevelıi szakképzettséget szerzett. Az óvoda helyi nevelési programja a Játék-esztétika-komplexitás. Kiemelt figyelmet szentelünk az irodalmi, zenei és ábrázoló tevékenységeknek. Iskolaérett óvodásaink a közeli iskolák zene-, rajz- és drámatagozatain kezdik meg tanulmányaikat. Az idei nevelési évtıl 4 csoportban kompetencia alapú óvodai program alkalmazásával történik a gyermekek fejlesztése. Mindezek mellett gondot fordítunk az egészséges életmód szokásainak kialakítására, a természet és a környezet megismertetésére, megszerettetésére és védelmére. A gyermekek mozgásának fejlesztésére tartásjavító gyakorlatokat alkalmazunk. A tehetséggondozás az óvodai nevelés keretein belül zajlik. Az "Ügyeskezek" és a "Zene-ovi" mőhelyek vezetıi kiemelkedı szaktudású óvónık. A fejlıdésben elmaradt gyermekekkel, heti rendszerességgel fejlesztı pedagógus, a beszédhibás gyermekekkel naponta logopédus foglalkozik. Mozgáskorrekciós külön tornát heti egy alkalommal tart a gyógytestnevelı óvónı. Hagyományos óvodai programjaink: Gyermekek részére szervezett programok: - évszakbúcsúztatók /ısz, tavasz/, - Télapó-várás, - farsang, - gyermek-hét programsorozat Szülıkkel közösen szervezett programok: - télapós játszó délután, - téli évszakbúcsúztató kiszebábégetéssel, - kertészkedı nap - anyák napja, - az iskolába menık búcsúja, - majális-évzáró kerti mulatság. A szülık érdeklıdését szívesen fogadjuk az óvodai élet iránt. Részt vehetnek kirándulásokon (korlátozott létszámban), gyermekprogramokon. Évente egyszer nyílt napot szervezünk, ill. rendszeresen fogadóórán biztosítunk lehetıséget a gyermekük fejlıdésével kapcsolatos konzultációra. 7

9 Ingyenes szolgáltatásaink: korcsolyaoktatás (a fenntartó által biztosított), ökumenikus hittanoktatás heti egy alkalommal (óvodapedagógus tartja). Óvodás focin a szülık igénye alapján vesznek részt a gyermekek (a részvételi díjat a szolgáltató állapítja meg) óta sikeresen mőködik óvodánkban a Pestszenterzsébeti Ady Endre utcai Óvodáért Alapítvány, melyet a szülık önkéntes alapon, maguk által meghatározott mértékben és gyakorisággal támogatnak. A befolyt összeget eszközfejlesztésre és a programok támogatásra használjuk fel. Évente tájékoztatjuk a szülıket az alapítvány tevékenységérıl. * * * Gézengúz Óvoda 1202 Budapest, Zalán u.11. Telefon: ; (fax is ) Tagóvoda címe: 1202 Budapest, Lázár u.18. Telefon: Óvodavezetı: Horváth Gabriella Mindkét tagóvodánk családi házas övezetben helyezkedik el. A Zalán utcai óvoda 4 csoporttal, a Lázár utcai óvoda 3 csoporttal mőködik. Az udvarok gazdagon felszereltek. Az udvari és a termek berendezési tárgyain keresztül is a környezet védelmére és a természet szeretetére nevelünk. A gyermekek fejlesztése természetes élethelyzetek megteremtésével, élménydús környezetben történik. Helyi nevelési programunk: Környezetvédı Néphagyományırzı óvodai program, mely szerves részét képezi a kompetencia alapú óvodai programcsomag megvalósulásának. Kiemelt feladatunk a kompetencia alapú nevelés, ezen belül a környezetvédelemre nevelés és a néphagyományok ápolása. Csatlakoztunk a Madárbarát Kert programhoz. Évente többször múzeumi és könyvtárfoglalkozást is szervezünk. A gyermekek élményvilágát kirándulásokkal, bábszínház látogatással, népzenei programokkal gazdagítjuk. Szolgáltatásaink (térítéses, a szülık igényei alapján): mindkét óvodában a középsı és a nagycsoportosoknak külön autóbusszal úszás. Mindkét óvodában: néptánc, zeneovis foglalkozások. Ingyenes szolgáltatás a fenntartó által biztosított korcsolyaoktatás a nagycsoportosok számára. 8

10 Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest Köztársaság tér 1. Telefon: ; fax: Honlap:www.gyermekkertovi.mindenkilapja.hu Óvodavezetı: Benda Erika A Mi óvodánk Óvodánkat azért neveztük el Gyermekkertnek, mert itt az óvó nénik és a dadus nénik olyan nagy szeretettel, türelemmel és figyelemmel nevelgetik a kisgyermekeket, mint egy szívvel-lélekkel gondozott kertben a kertész a virágokat. Az óvoda Pesterzsébet csendes, kertvárosi részén, távol a fı közlekedési utak zajától és levegı szennyezettségétıl, zöld övezetben található. Könnyen megközelíthetı a 99-es, a 35-ös, a 123-as és a 23-as autóbuszokkal. Helyi Nevelési Programunk címe: A családdal együtt a gyermekekért! A Mi óvodánk 140 kisgyermek nevelését, fejlesztését látja el fıs, hangulatos, barátságos, gazdagon felszerelt csoportszobákban. Az épületben 2008 szeptemberétıl 40 férıhelyes bölcsıde is mőködik. Ligetes udvarunkon hatalmas, lombos fák tisztítják a levegıt és adják nyáron az árnyékot nyarán az udvarra sok - sok játékeszközt telepített az önkormányzat. Így udvarunk a kerület egyik legfelszereltebb udvara lett. Tornaszobánkban a sokféle mozgás- és ügyességfejlesztı eszközt ebben az évben pályázaton nyert forrásból tovább bıvítettük. Hat csoportunknak már a neve is csábító: Pillangó, Katica, Maci, Nefelejcs, Napraforgó és felettük ott mosolyog a Napsugár. Vegyes életkorú csoportjainkban a testvérek és a barátok együtt játszhatnak, fejlıdhetnek és bontakozhatnak ki a képességeik. Szakképzett dadus nénik segítik egész nap az óvodapedagógusok fejlesztımunkáját. İk a nagymamák, a kényeztetık, az óvó néni pedig az anya, a kedves, következetes nevelı. Olyan közösség ez, mint egy nagy, szeretı család. A Mi óvodánk ajtaja, a szülık elıtt nyitva áll, ez azt jelenti, hogy: - anyás beszoktatás közben a kisgyermek együtt tanulhatja meg az óvodai szokásokat édesanyjával, így könnyebb az elszakadás. - az óvoda kész fogadni a szülıket a hétköznapokban, az óvodai ünnepeken, a kirándulásokon, a sétákon és az egyéb programokon is. Kialakult hagyomány, hogy a családok részvételével rendezzük meg: - a farsangot, ahol a gyermekek és szüleik jelmezbe öltözve, együtt játszhatnak tréfás versenyjátékokat, együtt mókázhatnak. 9

11 - a Mesenapot, az óvó nénik jelmezes mesejátékát, amelyrıl a gyerekek már hetekkel elıbb azt találgatják, hogy melyik szereplı vajon ki lesz. Ezt a napot kézmőves tevékenységgel is összekapcsoljuk. Sportnapunkon a szülık a gyermekekkel együtt versenyezhetnek. Nevelımunkánkat szakemberek segítik: logopédus, fejlesztı pedagógus, gyógy-testnevelı, gyermekorvos, akik egyénileg tudnak foglalkozni az arra rászoruló kisgyermekekkel. Lehet korcsolyázni, úszni járni, néptáncolni továbbá bibliai ismereteket szerezni. Meseórácska elnevezéső irodalmi kézmőves játszóházunkban a gyermekirodalom gyöngyszemeibıl vetítünk régi szép meséket diafilmen, majd eljátsszuk, lerajzoljuk élményeinket, hogy újra és újra felidézzük a mese hangulatát. A szülık hozzánk fordulnak örömeikkel, sikereikkel és nevelési gondjaikkal is. Büszkék vagyunk rá, hogy ez megvalósult. Ez a Mi óvodánk! Biztosak lehetnek abban, ha óvodánkat választják, vidám és napsütötte idıszak jellemzi majd kisgyermekük óvodás éveit! Azt a célt tőztük magunk elé, hogy nálunk gyermek és felnıtt egyaránt boldog legyen! Az elıjegyzés hetében jöjjenek el gyermekeikkel együtt, és ismerjék meg személyesen is óvodánk életét! Szeretettel várjuk Önöket! * * * Gyermekmosoly Óvoda 1203 Budapest, Bíró Mihály u. 1. Telefon és fax: Honlap: Tagóvoda címe: 1203 Bp., Lajtha L. u Telefon és fax: Óvodavezetı: Soós Jánosné A Gyermekmosoly Óvoda központi óvodájában 7, a tagóvodában 3 csoportban várjuk a gyermekeket. Óvodánk a városközpontban, lakótelepen helyezkedik el. Korszerően berendezett csoportszobák, felújított fürdıszobák teszik hangulatossá intézményeinket. Pályázati 10

12 forrásból megtörtént a fıépület akadálymentesítése. Udvarainkat ápolt növények, fák, sziklakertek teszik hangulatossá, ezért a gyermekek mellett a madarak is szívesen látogatják. Árnyékolt homokozók, KRESZ - játékeszközök (KRESZ-pálya, táblák, biciklik, rollerek) karbantartott udvari eszközök biztosítják a gyermekek számára a szabad mozgást, testedzést. Tornaszobáinkban számtalan mozgásfejlesztı eszköz várja a mozgást kedvelı gyermekeket. Átdolgozott helyi nevelési programunk címe: Az egészséges mosolyért Egészségnevelı Óvodai Program, ami nevelıtestületünk közös gondolkodását tartalmazza. Számunkra a legfontosabb érték a gyermeki individuum tiszteletben tartása, a gyermekek sokoldalú, differenciált fejlesztése az esélyegyenlıség jegyében. Valljuk, hogy az egészség az élet értéke - az egészséges életmód megalapozása a családdal együttmőködve valósítható meg leghatékonyabban. Csoportjainkban nyugodt, kiegyensúlyozott, családias légkör segíti a gyermekek személyiségének alakulását. Az egyéni fejlıdési ütemet figyelembe véve, szeretetteljes légkört alakítunk ki óvodánkban. Óvónıink 4 csoportban alkalmazzák a Montessori- pedagógia elemeit. Mottónk: Segítek, hogy egyedül csinálhasd! A speciális eszközök alkalmazásával segítjük elı, hogy fejlıdjön a gyermekek önállósága, önértékelése, problémamegoldó képessége, gondolkodása. A 2011-es nevelési évtıl kezdıdıen tagóvodánk 1 csoportjában tervezzük bevezetni a Freinetszellemiségő óvodai modellt, aminek alapelveit a természet- és életközelség, a személyiség kényszer nélküli fejlesztése jellemez. Kiegészítı programunk célja, hogy a 3-7 éves integrálható, sajátos nevelési igényő gyermekek normál óvodai nevelése során a részükre biztosított speciális fejlesztés mellett- gyermeki jogaikat is gyakorolva - szociálisan, érzelmileg, értelmileg az iskolai életre éretté váljanak. A program épít arra, hogy sajátos nevelési igényő gyermekek érzelmileg kötıdnek ép kortársaikhoz és mintaként tekintik ıket. A társas kapcsolatok során a gyermekekben kialakul a másság elfogadása, valamint a másik pozitív tulajdonságainak értékelése. Óvodánk szolgáltatásai: (szülıi igény alapján térítéses): úszás, zene-ovi, ovi-foci, angolnyelv tanulás, kosárlabda. Helyi programunkhoz kapcsolódóan ingyenes korcsolya oktatás a nagycsoportosoknak (fenntartó által biztosított ingyenesség), prevenciós testnevelés (óvodaorvos szőrése és javaslata alapján). Logopédiai és fejlesztıpedagógiai foglalkozás házon belül, a Nevelési Tanácsadó kihelyezett munkatársaival történik. 11

13 Hagyományos rendezvényeink a jeles napokhoz kapcsolódnak, ilyenek - a témától függıen- a szülıkkel közös programok, játszóházak (szüreti, nemzeti, húsvéti), valamint a szülık jelenléte nélkül, de aktív együttmőködésükkel elıkészített autómentes világnap, föld napja, madarak és fák napja, víz világnap. Az ünnepek mellett, a költészet napja alkalmából versmondó napot, a zene világnapján Így énekelünk mi óvodai napot, és a magyar festészet napon gyermekrajz kiállítást szervezünk. Óvodánkban tehetséggondozó kuckó mőködik. A szülık szívesen és örömmel vesznek részt ıszi és tavaszi óvodaszépítı napjainkon: felajánlásaikkal támogatják óvodánk alapítványát. (Gyermekmosoly Alapítvány). Hagyományaink közé tartozik a Gyermekek hete rendezvénysorozat, amit Juniális megtartásával zárunk. Az idei évben ez az esemény óvodánk 30 éves születésnapjának megünneplésével színesedik, ahol minden kedves érdeklıdıt szívesen látunk, így leendı és régi óvodásainkat is. Óvodánk mőködését Óvodaszék segíti, melynek tagjai szülık, nevelık és a fenntartó képviselıje. * * * Gyöngyszem Óvoda 1201 Budapest, Vörösmarty u. 91 Telefon és fax: ; Mobil: 06-20/ Honlap: Óvodavezetı: Plutzer Margit Gyermekeink vidám tevékenységekkel teli napjaikat csendes és nyugodt kertvárosi környezetben, egy bölcsıde szomszédságában tölthetik, ahol szüleik biztonságban tudhatják ıket. Lehetıség van arra, hogy igény szerint a testvérek, szomszédok és barátok együtt vagy egymáshoz közeli csoportban legyenek. A barátságos külsı és belsı környezet, a kerületben egyedülálló Lépésrıl lépésre - családokat bevonó és segítı - nevelési programunkból valamint a kompetencia alapú óvodai programcsomag alkalmazásából fakadó lehetıségek egyformán csalogatók az egészséges és harmonikus életmód megalapozásához nélkülözhetetlen mozgásra, játékra és tanulásra. A tanulás legfejlesztıbb formájának a játékot tartjuk. Játszva 12

14 tanulnak a gyermekek tılünk, felnıttektıl, mi pedig gondos odafigyelésünk során tılük tanulhatunk. Foglalkoztató szobáink berendezése és felszereltsége számos ponton visszatükrözi helyi nevelési programunk sajátosságait. A játékban tanulás kedvelt színtereinek tevékenység központok eszköztára többnyire az éppen feldolgozás alatt lévı témához kapcsolódik. Munkánkat logopédus, gyógy-testnevelı, fejlesztı pedagógus, gyógypedagógus és családsegítı munkatársak segítik. A fenntartó lehetıséget biztosít minden nagycsoportos gyermekünk számára, hogy elsajátíthassák a korcsolyázás fortélyait. Igény szerint gondoskodunk az ételérzékeny gyermekek ellátásáról. A családok számára felkínált, a helyi nevelési programunk egyik fontos alappillére a családok bevonása és segítı támogatása. A szülıkkel együttmőködve, egymást kölcsönösen segítve alapozzuk meg azokat a kompetenciákat, képességeket és készségeket, melyek a sikeres iskolakezdéshez is elengedhetetlenek. Közös célunk, hogy gyöngyszemeink az óvodáskor végére érzelmileg gazdag, megfelelı önbizalommal rendelkezı, a problémák felismerésére és megoldására fogékony, nyitott személyiséggé váljanak. Számos szabadidıs és kulturális esemény tarkítja hétköznapjainkat, melyeken a szülık is részt vehetnek. Élményszerzı programjaink között kiemelt helyen szerepel - elsısorban a kerület határain belüli - közvetlen, valamint tágabb természeti és társadalmi környezetünk megismertetése. Külsı erıforrások (pályázatok, alapítvány, szülıi segítség, stb.) felkutatásával azonban alkalom nyílik nagyobb lélegzető kirándulások szervezésére is. Részt veszünk irodalmi és zenei gyermekprogramokon, sportversenyeken. Már hagyomány nálunk a bográcsozással egybekötött szüret, a mikulásvárás, az adventi és nyuszi váró barkácsoló délután, valamint a farsangolás. A nevelési év zárása elıtt szoktuk megrendezni gyermeknapi majálisunkat, ahol a gyermekek családtagjaikkal együtt gazdag szórakoztató és kulturális programok közül válogathatnak. Idei majálisunkra május 27-én, pénteken, leendı óvodásainkat is szeretettel várjuk! Egyike vagyunk a Közép-magyarországi Régió 7 elıminısített referencia óvodájának. Kedves Óvodaválasztó Szülık! Rövid bemutatkozásunkkal óvodaválasztásukhoz kívántunk segítséget nyújtani. Amennyiben végleges döntésük elıtt bıvebb információkra tartanak igényt, gyermekeikkel együtt látogassanak el hozzánk nyitott napunkon április 27-én, szerdán délelıtt 8-12, vagy délután óra között, és pillantsanak be hétköznapjainkba! * * * 13

15 Kerekerdı Óvoda 1202 Budapest, Nagysándor József u Telefon és fax: Honlap: Óvodavezetı: Sebes Tamásné Az óvoda a kerület kertvárosi részében helyezkedik el. Bejárata a Mártonffy u sz. alatt található. Közlekedési szempontból jól megközelíthetı, nyugodt környezetben várja a gyermekeket. Hat gyermekcsoport köré tervezzük a játékokban gazdag óvodai életet. A parkosított udvarokban mozgásfejlesztı játékeszközök állnak a gyermekek rendelkezésére. A szeretetteljes légkört, az optimális környezeti feltételeket sokoldalúan képzett óvodapedagógusok, logopédus, gyógy-testnevelı, fejlesztıpedagógus, szakképzett dajkák alakítják ki. A gyermekek egészséges életmódra nevelését, mozgás fejlesztését szolgálják a jól felszerelt csoportszobák, a tornaterem, a sportudvar, az óvodai gyógytestnevelı által szervezett tornafoglalkozások. Óvodánk az Egészségesebb óvodák nemzeti hálózatának és a Zöld Óvodák hálózatának tagja. Helyi nevelési programunk: Ép testben, ép lélek óvodai program, melynek legfontosabb elemei: - A szeretetteljes, a gyermekek érdekeit, egyéni igényeit, szükségleteit szem elıtt tartó óvodai nevelés, melyben a tehetséggondozás és felzárkóztatás meghatározó. - Az egyéni képességek fejlesztése az egészséges életmód keretei között, a játékban integrálódó mőveltségi tartalmak feldolgozásával. - A sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi és lelki, értelmi és szociális érettség kialakítása. Tehetséggondozás területei: Felzárkóztatás területei: (ingyenes): (ingyenes): - ének, zene, énekes játék, - mozgás, tartásjavítás, - kézmőves mőhely, - anyanyelvi nevelés, - dráma mőhely, - diszlexia prevenció, - természetismeret, - Ugró-iskola - mozgás, testnevelés, /komplex fejlesztés/ Szolgáltatások (a szülık igényei alapján): hitoktatás, valamint (térítéses) színpadi tánc, foci, úszás, vízhez szoktatás, korcsolya oktatás, idegen nyelvvel való ismerkedés. 14

16 Óvodánkban a XII. sz. Óvoda a gyermekekért Alapítvány segíti az eszközfejlesztést és a színes programok szervezését. Óvodánk a sikeresen kiépített Comenius I. Partnerközpontú mőködés minıségfejlesztési modell alapján végzi nevelı munkáját. A család-óvoda kapcsolattartás formái: szülıs beszoktatás, szülıi értekezlet, nyílt nap, fogadóóra, játszóház, családlátogatás, napi kapcsolattartás, ünnepek, együttmőködés a feldolgozandó tanulási témákban. Rendezvényeink: sportnap, zenenap, játszóház, kirándulás. Hagyományos ünnepek: mikulás, karácsony, farsang, húsvét, gyermeknap, nemzeti ünnepek. Zöld ünnepek: állatok világnapja, víz világnapja, föld napja, madarak és fák napja. Szülıkkel közös ünnepek: anyák napja, évzáró. Korcsoporttól függıen hagyomány a rendszeres séta, élményszerzı kirándulás, színház-, múzeumlátogatás. Lurkóház Óvoda * * * 1202 Budapest, Mártírok u. 205/b. Telefon és fax: Tagóvoda: 1202 Bp., Hunyadi János tér 15. Telefon és fax: Óvodavezetı: Szabados Erzsébet Intézményünk két épületben Mártírok útja 205/b. és Hunyadi János tér 15. összevont óvodaként mőködik. Mindkét óvodában nagy, parkosított udvar áll a gyermekek játék- és mozgásigényének kielégítésére. A nevelımunkát felsıfokú végzettségő óvodapedagógusok és szakképzett dajkák végzik. A beszédhibás gyermekekkel logopédus, az egyéni fejlesztést igénylı gyermekekkel fejlesztıpedagógus foglalkozik. Lurkónevelı helyi nevelési programunk korunk igényeire és a hazai óvodapedagógia értékeire épít. Középpontba állítjuk a játékra, a személyes bánásmódra épülı nevelést. Valóságos fejlesztési eredményekre, az adott életkorhoz illı testi-lelki-szellemi harmónia megteremtésére törekszünk. Fontosnak tartjuk a szülık tevékeny közremőködését, az egyenrangú nevelıtársi viszony kialakítását, az értékek közelítését. Hangsúlyozzuk a gyermekközpontú nevelési szemléletet. Szeretetteljes, biztonságos légkör 15

17 megteremtésével biztosítjuk a gyermekek egyéni és társas kapcsolatainak fejlıdését. A gyermekek nyitottságára alapozva sokszínő, játékos tevékenységgel lehetıséget adunk arra, hogy kipróbálhassák önmagukat, valamint társaikkal együtt fedezzék fel a világot. A játékon keresztül spontán és tervszerő ráhatással segítjük elı képességeik, tehetségük egyéni ütemben való kibontakozását. A játékba integrált tanulás során a gyermekeket képességeiknek megfelelı színvonalú feladatok elé állítjuk. Munkánkban évek óta magas színvonalon valósul meg az óvoda és a család együttmőködése, hogy a gyermekek az óvodában és a családban is jól érezzék magukat, és személyiségük alakulása a lehetı legpozitívabb irányú legyen. Minıségbiztosítási programunkban törekedtünk a saját értékrend szerinti és a helyi viszonyainkon alapuló minıségfogalom kialakítására. Néhány gondolat nevelıtestületünk minıségpolitikai nyilatkozatából: A partnerek igényeit, elvárásaikat, elégedettségét a minıségirányítási rendszer segítségével folyamatosan vizsgáljuk. Vállaljuk, hogy az intézményünket érintı kihívásoknak a minıség folyamatos javításával, fejlesztésével igyekszünk megfelelni. A gyermek személyiségét, egyéni és eltérı fejlıdési ütemét tiszteletben tartjuk. Az általános alapok fejlesztésén túl fontosnak tartjuk a tehetséges és a hátrányos helyzető gyermekek felismerését, fejlıdésük elısegítését, támogatását. Minıségpolitikánk lehetıvé teszi, hogy a gyerekek olyan ismeretek, tapasztalatok birtokába jussanak, amelyek segítik ıket a zökkenımentes iskolai élet megkezdésében. Az intézményvezetı elkötelezett a minıségirányítási rendszer mőködtetésében és törekszik a hatékony mőködés feltételeinek megteremtésére. Óvodánk kinyilvánítja, hogy szolgáltatásunk minıségének fejlesztése minden dolgozó személyes felelıssége. Minıségpolitikánk lehetıvé teszi, hogy az intézményünk kedvelt és a szülık körében szívesen választott óvoda legyen a továbbiakban is. Napirendi keretek között biztosítjuk a gyermekek egyéni fejlesztését, a felzárkóztatást, a tehetséggondozást, valamint a mozgásigény kielégítését. Külön, külsı szolgáltató által bonyolított foglalkozásokat nem szervezünk. A nagycsoportosoknak szülıi igény alapján ingyenes korcsolyaoktatást biztosítunk. Szülıi igényeknek és nevelıközösségünk döntésének megfelelıen a jövıben azonos életkorú, de legfeljebb két korosztályt helyezünk el az egyes csoportokban. A megvalósítás több éves tervezést igényel, ezért csoport, illetve óvodapedagógus megválasztására nem tudunk lehetıséget biztosítani. A körzeten kívülrıl jelentkezıket csak a körzeti gyermekek elhelyezése után tudjuk fogadni. Intézményünkhöz kapcsolódik az Erzsébeti Lurkókért Alapítvány. * * * 16

18 Mákvirág Óvoda 1205 Budapest, Rákóczi u Telefon: Óvodavezetı: Csinos Erika Mákvirág Óvodánk 6 csoporttal mőködik. Kis mellékutcák határolják, távol a fıúttól. A gyermekek érzelmi nevelése szempontjából fontosnak tartjuk, hogy különbözı életkorú társak között lehessenek, az összetartozás érzése is így mélyebben kialakul. A családias, szeretetteljes légkörben személyiségük nincs veszélyeztetve korcsoportismétlés miatt, és több idıt tudunk fordítani az egyéni fejlesztésre. Különös gondot fordítunk arra, hogy a testvérek egy csoportba kerüljenek. Helyi nevelési programunk: GYERMEK JÁTÉK óvodai program. Gy gyermekközpontú E emocionális hatásokra érzékeny R rendszeres mozgást biztosító M megkülönböztetés nélküli E egyéni fejlesztésen alapuló K kreatív tevékenységekre ösztönzı Játék, mert a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztıbb tevékenysége, így az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze. Akkor, amikor a gyermekközpontúságról, a gyermek tiszteletérıl beszélünk, a gyermek feltétel nélküli elfogadását, szeretetét és az iránta érzett felelısségérzetet, törıdést hangsúlyozzuk. A másság elfogadása kiemelt helyet foglal el érzelmi nevelésünkben. Óvodánk sajátos funkciói: - Egyéni fejlesztés a hátrányos helyzető gyermekekkel való kiemelt foglalkozás a csoportban és fejlesztı pedagógus közremőködésével egyénileg. - A gyermek beszédének korrekciójával (javításával) logopédus foglalkozik. - A tehetséggondozás érdekében havi rendszerességgel szervezünk olyan alkalmakat, ahol lehetıséget adunk arra, hogy a tehetséges gyermekek bemutathassák kiváló képességeiket. Havi 1 alkalommal szervezzük meg a nagyok tornáját. - Egyéni bánásmód. - A családmodell alapján kialakítható osztatlan csoportok szervezése. 17

19 - Sajátos nevelési igényő gyermekek integrált nevelése. A gyermekek testi fejlıdése érdekében sok-sok mozgásos lehetıséget biztosítunk a teremben, udvaron egyaránt. Hibás testtartás, lúdtalp kialakulásának, egyéb rendellenességek megelızése érdekében kompenzáló mozgást, preventív gyakorlatokat szakképzett gyógytestnevelı - óvodapedagógus végeztet a gyerekekkel. Óvodánk udvarán korszerő játékeszközök, gyönyörő zöld pázsit biztosítja az örömteli idıtöltést. Tavasszal és ısszel kirándulásokat szervezünk. Szolgáltatásaink: tevékeny-gazdag óvodai életünk színesítésére az óvodapedagógusaink irányításával az alábbi délutáni alkotómőhelyeket heti 1 alkalommal szervezünk az arra érdeklıdı gyermekek számára: játékos torna, zene, tánc, énekes játék, vizuális önkifejezés, hittan. Hangulatos, igényes játszóházaink (szüreti, karácsonyi, húsvéti és gyermeknapi) nagyon jó szabadidıs programok, melyen gyermekek, szülık, nevelık ünnepi készülıdése, játéka, mősora gazdag élményt jelent a felnıttek és a gyerekek számára egyaránt. Hagyományaink közé tartozik a MÁKVIRÁG NAP, ami örömteli ünnep minden óvodás számára. Óvodai életünk szervezésénél arra törekedtünk, hogy rohanó, elanyagiasodott világunkban itt, az óvodában, nyugodt, családias légkör, rugalmas napirend, szeretetteljes érzelmi közeg biztosítsa a gyermekek egészséges fejlıdését. Nyitnikék Óvoda * * * 1203 Budapest, Kossuth L. u. 3. Telefon/fax: , Telefon: Tagóvoda: 1203 Budapest, János utca 2 Telefon/fax: Honlap: Óvodavezetı: Gyırné Varga Kornélia Kedves Szülık! Óvodát választani nehéz döntés, hiszen minden szülı azt szeretné, ha gyermeke nem félelmekkel, hanem új, izgalmas, örömteli élményekkel telve élné meg az otthontól, az édesanyától való elsı komolyabb elszakadást. A Nyitnikék Óvoda ebben szeretne segíteni. 18

20 Mindkét tagóvodánk, a János utcai (1203 János u.2.) és a Lila Óvoda (1203 Kossuth L.u.3.) is ugyanazon elvek alapján mőködik: számukra mindig a gyermek jogai és érdekei jelentik az elsıdleges szempontot. Az óvodáinkban dolgozó óvodapedagógusok saját programot alkottak, amely a Fogjuk a kezed nevet kapta. Ahogy a program elnevezése is sugallja, pedagógusaink legfontosabb feladatuknak azt tekintik, hogy az óvodában is megteremtsék az otthon megszokott meleg, biztonságos légkört, és hogy az óvodáskorra olyannyira jellemzı hatalmas szeretetigényt kielégítsék, hiszen ennek elmulasztása mással, máskor nem pótolható. A program legfontosabb elve a nyitottság, az elfogadás, a befogadás pedagógiája. Nyitottak vagyunk azok felé a gyerekek felé is, akiknek fejlıdése a megszokottól bármilyen irányban eltér a gyerekek az önazonosságuk megırzése mellett saját tempójukban fejlıdhetnek, pedagógusaink figyelemmel kísérik a sajátos igényeit, problémáit minden csöppségnek. Elfogadjuk, hogy az óvodáskorú gyerekek elsıdleges, mindenekfelett álló tevékenysége a játék, s mindent megteszünk annak érdekében, hogy az apróságok kiélvezhessék a közös játéknak, s ezáltal, a másik megismerésének és a spontán tanulásnak az örömét. Ennek érdekében a szabad játékban történik a kompetenciák, képességek fejlesztése. Fontosnak tartjuk a környezet megismerését és a környezettudatos életmód korai megtapasztalását is. Óvodásaink fokozatosan megismerkedhetnek a természet értékeivel, és ezeknek az értékeknek a megóvásával. Minden évben megtartjuk az autómentes napot, az állatok világnapját, a föld a víz és a madarak és fák napját, valamint a Környezetvédelmi világnapot. Nem maradhat el a fergeteges télkergetı farsangunk sem, ahol néphagyományokat elevenítünk fel. Óvodánk kapui olyan készségek, képességek birtokában hagyják el a gyerekek, amelyek felkészítik ıket az iskolai élet megkezdésére és segítenek nekik legyızni a kisiskolás élet nehézségeit, az újabb elszakadás feldolgozását. Nem csak a gyerekek, a szülık felé is nyitottak vagyunk, rendszeresen szervezünk olyan programokat, melyeken a család közösen vehet részt. Ilyen például a kihívás napja és az egészség nap, ahol szülık és gyerekek együtt indulhatnak a játékos vetélkedıkön, sportolhatnak, egészséges ételeket kóstolhatnak, s mindeközben a szülıknek lehetısége nyílik arra, hogy jobban megismerjék az óvodát. A kellemes légkör mellett természetesen az is nagyon fontos, hogy kiváló szakemberek- magasan képzett óvónık, szakképesítéssel rendelkezı dajkák, az óvoda orvosa és védınıje segítik a gyermeket minél zökkenımentesebb fejlıdését. Kollégáink között van drámapedagógus, fejlesztıpedagógus, gyógy-testnevelı és olyanok, akik 19

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

1 Szervezeti, személyzeti adatok

1 Szervezeti, személyzeti adatok Mezıberény Város Óvodai Intézménye Közzétételi lista 2014- nevelési év Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 2014- nevelési év A Nemzeti Erıforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Szervezeti felépítésünk:

Szervezeti felépítésünk: Szervezeti felépítésünk: A 2007. évi integrálást követıen: Székhelyóvoda: Központi Mővészeti Óvoda 3 tagóvoda: Felsıvárosi Tagóvoda Horvátzsidányi Tagóvoda Peresznyei Tagóvoda Intézményegységünk: Bölcsıde

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Óvodások leszünk 2014/2015!

Óvodások leszünk 2014/2015! Óvodások leszünk 2014/2015! - Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes vagy választott - önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet - A jelenleg bölcsődében

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT A MOZGÁSFEJLESZTİ PROGRAM CÉLJA: MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT Rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása,

Részletesebben

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Havasiné Földi Zsuzsanna intézményegységvezetı Szécsény 2010-05-02 Az intézmény neve: II. Rákóczi Ferenc Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: jegyzo@sarospatak.hu Elıterjesztés a - a képviselı- testületnek - az óvodai körzethatárok módosításáról

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

A PILISI ÓVODAI INTÉZMÉNY HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. OM azonosító: 033032

A PILISI ÓVODAI INTÉZMÉNY HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. OM azonosító: 033032 Hatályos: 2010. szeptember 01. napjától, Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által meghozott 214/2010. (VIII.26.) számú önkormányzati határozatával visszavonásig. JÓVÁHAGYOTT VÁLTOZAT! 2010.

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája es nevelési évre

ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája es nevelési évre ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája 206-207-es nevelési évre Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda 078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 35-9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu

Részletesebben

PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma

PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma Tisztelt Szülık! A pannonhalmi Radnóti Miklós Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény vezetése

Részletesebben

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA A Szentesi Felsőpárti Óvoda öt óvodából áll: Intézményvezető: Geréné Dunaháti-Vas Márta (megbízása: 2013. augusztus 16-tól 2018. augusztus 15-ig szól) Int. vez.

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 2. (2) bekezdése, a közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre:

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének szakmai programja

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének szakmai programja TT_ules_6_np Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének szakmai programja 1 Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista mely készült a Nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet 4. alapján 1. Adatok:

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI PEDAGÓGIAI PROGRAM GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI PEDAGÓGIAI PROGRAM Gyöngyös, 2013 1 Minden gyermek egyedi, soha meg nem ismételhetı csodája a teremtésnek, tiszteletreméltó egyéniség, hagyni kell szabadon kibontakozni, óvva, védve,

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

Múlt, jelen és jövı a Lewinszky Anna Gyakorló Óvodában

Múlt, jelen és jövı a Lewinszky Anna Gyakorló Óvodában Múlt, jelen és jövı a Lewinszky Anna Gyakorló Óvodában Útravaló A múltat tiszteld a jelenben S tartsd a jövınek Vörösmarty Mihály Múlt 1892. Képezde utca Elsı Soproni Bölcsıde és Kisdedóvó Egylet 1906.

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Minıségi Díj 2008

Közép-dunántúli Regionális Minıségi Díj 2008 2008. évi minıségi díj díjazottak Közép-dunántúli Regionális Minıségi Díj 2008 Ipari termelı ágazat mikro- és kis mérető vállalkozások Füri Tésztaipari és Élelmiszerforgalmazó Kft. Székesfehérvár Tevékenysége:

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Házirendje

A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Házirendje A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Házirendje Jelen szabályzat a Kunszállási KIKI Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 22. számú mellékletét képezi. I. SZÜLİK ÉS GYERMEKEK HÁZIRENDJE

Részletesebben

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista :Kossuth u. 26. 8229 : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu Közzétételi lista 2014-2015 229/2012 (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról értelmében az

Részletesebben

A Napsugár Óvoda közzétételi listája:

A Napsugár Óvoda közzétételi listája: A Napsugár Óvoda közzétételi listája: a) Tájékoztató a felvételi lehetőségről: Az óvodai felvétel, átvétel rendje A gyermekek felvétele, a mindenkor hatályos törvény szerint történik. Az óvodába járás

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák

Részletesebben

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd Gyógypedagógia szakterület programja Fıvárosi Pedagógiai Napok 2009. november 17. kedd Idıpont -tól, -ig 14 00 14 15 Tantárgy/ terület Az EGYMI mőködése, a segítı szakemberek tevékenysége Tevékenységforma/

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODA BEMUTATKOZÁSA

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODA BEMUTATKOZÁSA Csak tiszta forrásból Érték közvetítés óvodánkban egy alternatív program szellemében CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODA BEMUTATKOZÁSA ÓVODÁNK NAGY JENİNÉ ÓVODAI NEVELÉS A MŐVÉSZETEK ESZKÖZEIVEL CÍMŐ ALTERNATÍ V PROGRAM

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009-2013 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETİ... 4 2 FENNTARTÓI MINİSÉGPOLITIKA... 7 2.1 FENNTARTÓI ELVÁRÁSOK... 7 3 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 8

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mottó: Azok a csodálatos dolgok, melyeket iskoláitokban megismertek, sok nemzedék mőve, és amelyeket a föld minden országában

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN Intézményünk neve, címe: Székhely: Telephely: 4465 Rakamaz, Dózsa György út 1. Óvodába jelentkezhet vagy másik óvodába átjelentkezhet minden

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben

BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK (1016 Budapest, Nyárs utca 2-4 sz.)

BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK (1016 Budapest, Nyárs utca 2-4 sz.) BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK (1016 Budapest, Nyárs utca 2-4 sz.) OM: 032334 Közzétételi lista A 2014/2015-ös nevelési évre A 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet szerint Budapest, 2015. március 02.

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. OM azonosító: 202230

MUNKATERV 2014/2015. OM azonosító: 202230 Lıkösháza Községi Óvoda MUNKATERV 2014/2015 OM azonosító: 202230 Cím: Lıkösháza Alapítók útja 20 sz. Elérhetıség: tel:+36 66 244 085 e-mail: lokosiovi@freemail.hu Fenntartó: Lıkösháza Községi Önkormányzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Gézengúz Óvoda Gyöngyszem tagóvoda. 2016/2017-es tanév tervezett Jeles napok, hagyományok, kulturális programok az óvodában. szeptember 29.

Gézengúz Óvoda Gyöngyszem tagóvoda. 2016/2017-es tanév tervezett Jeles napok, hagyományok, kulturális programok az óvodában. szeptember 29. Gézengúz Óvoda Gyöngyszem tagóvoda 2016/2017-es tanév tervezett Jeles napok, hagyományok, kulturális programok az óvodában S.sz. Hónap Program Dátum Helyszín Felelős 1. Szeptember Reszort feladatok kiosztása,

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: 1. A székhelyi

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

Óvodai jelentkezési lap 2015/2016. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék.

Óvodai jelentkezési lap 2015/2016. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Óvodai jelentkezési lap 2015/2016 Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. 1. A

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított A 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet IX/b. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása Sz: 33/2013.(V.28.) Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Karancskeszi község Önkormányzat Képviselı testületével

Részletesebben

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed:

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed: I: A házirend célja. Óvodai házirend l. A gyermeki jogok és kötelezettségek szülı általi gyakorlásával, a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos intézményi rendelkezések megállapítása, a szülıkkel

Részletesebben

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA es NEVELÉSI ÉV

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA es NEVELÉSI ÉV SÍPOS UTCAI ÓVODA 2016-2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: 1. A felvételi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest, Fráter György tér 12. sz. : 06 1 7947 828 E-mail: frater.ovoda@chello.hu OM azonosító: 034548 Honlap: www. zugloicsicsergo. hu Óvodavezető: Bognárné Szentjóby Zsuzsanna Különös

Részletesebben

A felvétel és az átvétel közös szabályai

A felvétel és az átvétel közös szabályai Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 11/2010. (III. 22.) rendelete az az önkormányzati fenntartású óvodákba történő jelentkezés módjáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján

Részletesebben

Óvodai jelentkezési lap 2014/2015. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2014.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék.

Óvodai jelentkezési lap 2014/2015. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2014.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Óvodai jelentkezési lap 2014/2015 Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2014.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. 1.

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-i ülésére

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-i ülésére Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41- /2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád.

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Újszászi Nevelési Központ A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja 2010. június T A R

Részletesebben

A R 3. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:

A R 3. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul: Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 6/2011. (IV.11.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 25/1999. (IX.18.) KT. rendelet

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben