Kicsi vagyok én, majd megnövök én, apámnál is, anyámnál is nagyobb leszek én. Kicsi vagyok én, erıs leszek én, világ minden óriását földhöz vágom én.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kicsi vagyok én, majd megnövök én, apámnál is, anyámnál is nagyobb leszek én. Kicsi vagyok én, erıs leszek én, világ minden óriását földhöz vágom én."

Átírás

1 2011

2 Szabó Lırinc: Kicsi vagyok én (részlet) Kicsi vagyok én, majd megnövök én, apámnál is, anyámnál is nagyobb leszek én. Kicsi vagyok én, erıs leszek én, világ minden óriását földhöz vágom én. Kicsi vagyok én, bátor leszek én, óriások palotáját elfoglalom én. Kicsi vagyok én, nagy hıs leszek én, aranyszobát adok minden testvéremnek én. Kicsi vagyok én, boldog leszek én, én leszek a legjobb ember a föld kerekén!

3 Tartalomjegyzék: Kedves Szülık!... 3 Mit kell tudni az óvodai beiratásról?... 3 Baross Ovi, Kindergarten Baross Óvoda... 5 Bóbita Óvoda... 6 Gézengúz Óvoda... 8 Gyermekkert Óvoda... 9 Gyermekmosoly Óvoda Gyöngyszem Óvoda Kerekerdı Óvoda Lurkóház Óvoda Mákvirág Óvoda Nyitnikék Óvoda Zöld Ovi Óvoda Speciális esetekben segítséget nyújtó intézmények

4 Kedves Szülık! Kiadványunkkal az óvodáskorú gyermekek szülei számára szeretnénk segítséget adni az óvodaválasztás megkönnyítése érdekében. Tájékoztatást nyújtunk a kerületünkben mőködı óvodák sajátosságairól, helyi nevelési programjukról, a speciális esetekben segítséget nyújtó intézmények szolgáltatásairól, elérhetıségükrıl. Fontos tudnivalókat közlünk az óvodai beiratkozás és felvétel elıírásairól. Egy újabb életszakasz: az óvodáskor. Az óvodába lépés jelentıs változást jelent a kisgyermeknek és szüleinek is. Fordulópont a három éves koráig az édesanya mellett nevelıdı gyermek életében csakúgy, mint a bölcsıdés gyermek számára. Az anyától való "elszakadás", az alkalmazkodás az új környezethez, a számára ismeretlen felnıttekhez és a gyerektársakhoz, pszichés megterhelést jelent. Az óvoda nevelési célja az, hogy az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlıdését, a gyermeki személyiség kibontakozását elısegítse, figyelembe véve az életkori és az egyéni sajátosságokat, valamint az eltérı fejlıdési ütemet. Kerületünk valamennyi óvodájának helyi nevelési programjában értékként fogalmazódik meg az óvodáskorú gyermekek játékos tevékenységrendszerben történı folyamatos fejlesztésének fontossága, a társadalmi és természeti környezet megismerésére és védelmére nevelés, az egészséges életmódra nevelés, a prevenció, a tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés, a másság elfogadása, és mindezekre építve egy újabb életkori szakaszra, az iskolai életre felkészítés stratégiájának meghatározása. A gyermeki személyiség fejlesztése a tevékenységeken keresztül - játék, vers-mese, mozgás, ének-zene, rajzolás, mintázás, kirándulások, séták, ünnepek - komplex módon valósul meg. A gyermekek fejlıdésével kapcsolatos esetleges problémákat minden intézményben logopédus és fejlesztıpedagógus kezeli. Mit kell tudni az óvodai beiratásról? A Közoktatásról szóló módosított évi LXXIX. tv. (a továbbiakban: Kt.) 24. -ának értelmében az óvodai nevelés a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelı intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. A harmadik életévét be nem töltött gyermek csak abban az esetben vehetı fel, ha a felvételétıl számított fél éven belül betölti a harmadik életévét, feltéve, hogy minden, a kerületben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezı három éves és annál idısebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthetı. A 255/2009. (XI.20.) Kormányrendelet értelmében: Az óvoda teljes nyitva 3

5 tartási idejében a gyermekekkel történı foglalkozások mindegyikét óvodapedagógus irányítja. A gyermek-, ha e törvény másképp nem rendelkezik- abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdı napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. Ennek teljesítéséért a szülı a felelıs. A Kt. 65. (1) bekezdésének rendelkezése szerint a szülı a gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. Az újonnan jelentkezı gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatos. Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik, az Óvodai felvétel iránti kérelem nyomtatvány kitöltésével (1.számú melléklet). Jelentkezni a meghirdetett idıpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes önkormányzati vagy nem önkormányzati óvodában lehet. A jelenleg bölcsıdében elhelyezett gyermekek felvételére vonatkozó igényt is be kell jelenteni. A jelentkezés idıpontja: május 2-6. A gyermekgondozási segélyt igénybe vevı édesanyák gyermekeit az óvodák elıjegyzésbe veszik, ha a gyermek a nevelési év folyamán tölti be harmadik életévét. Az elıjegyzés nem jelent felvételt. A gyermeket elsısorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetıleg ahol szülıje dolgozik. Az óvodai felvételrıl, átvételrıl az óvoda vezetıje dönt. Az elsı óvodai foglalkozási nap: a nevelési év elsı napja. Ekkor történik az eddig bölcsıdében elhelyezett gyermekek átvétele. Az óvodai beiratkozás általános tudnivalóit Budapest Fıvárosi Önkormányzat Fıpolgármesteri Hivatal fıjegyzıje által kiadott és Pesterzsébet Önkormányzata által közzétett HIRDETMÉNY az óvodai felvételekrıl dokumentum tartalmazza. Az óvodai felvétel általános szabályain túl a felvételt befolyásoló szempontokat, jogosultságokat tartalmazza a TÁJÉKOZTATÓ az óvodai beiratkozás helyi eljárásrendjérıl szülık részére (2. számú melléklet) dokumentum. Az óvodai nevelés nemzetiségi nyelven is folyhat. Kerületünkben német nemzetiségi csoportok is mőködnek a Baross Ovi, Kindergarten Baross (1201 Budapest Baross u. 81.) óvodában. 4

6 Baross Ovi, Kindergarten Baross Óvoda 1201 Budapest, Baross u Telefon: ; Fax: Honlap: Tagóvoda: 1201 Budapest, Baross u. 81. Óvodavezetı: Bélteczkyné Szende Hilda Az óvoda 46 éves múltra tekint vissza. Pesterzsébet városközpont óvodájában, két épületben kilenc gyermekcsoportnak ad otthont. Az udvar tágas, védett, az elıkert gazdag növényvilága biztosítja a jó levegıt, a játszópark felszereltsége szabványnak megfelelı, változatos, folyamatosan bıvül. Óvodai programunk középpontjában a JÁTÉK EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS KÖRNYEZİ VILÁG MEGISMERÉSE áll. Helyi programunk specialitása a német nemzetiségi nevelés, melyben a gyermekek kétnyelvő környezetben nevelkednek. Az élet alapvetı értékként szorosan összefügg az egészségünkkel, környezetünkkel, és magyar hagyományainkkal. Nevelımunkánknak célja a kisgyermekben kialakítani ezen értéket, tudatosan ápolni, védeni, átörökíteni elengedhetetlen feladata. Az óvoda minden csoportjában 2 felsıfokú végzettségő óvodapedagógus és szakképzett dajka dolgozik. Nevelıink tanfolyamokon vesznek részt annak érdekében, hogy minél magasabb szinten végezzék minıségbiztosítással figyelemmel kísért - nevelı, oktató munkájukat. A gyógy-testnevelık az arra rászoruló gyermekek testi fejlesztését, a fejlesztıpedagógus a sajátos nevelési igényő gyermekek fejlesztését segítik. A logopédus kíséri figyelemmel a gyermekek beszédfejlettségét, javítja a beszédhibákat. Német nemzetiségi óvodapedagógusok irányítják a három nemzetiségi csoport nevelımunkáját. A gyermekorvos és a védınık a törvényi elıírásoknak megfelelıen látogatják az óvodát. Gondnok és kertész-karbantartó végzi az udvar és környezetünk rendben tartását. Javítási munkákkal segítik az óvoda zavartalan mőködését. Nevelıtestületünk felkészült, munkájuk tudatos, gyermekközpontú, egyéniségükre jellemzı a szeretet, a türelem. A szemléletüket az értékek tisztelete, megırzése határozza meg. A nevelıközösség szakmai elhivatottsága biztosítja, hogy a gyermek mindennap pozitív érzelmekkel élje át környezetéhez való viszonyát, derősen, természetesen élje az óvodai együttlétet, mely biztosítja számára a fejlıdés egészséges körülményeit. 5

7 Nevelımunkánkat áthatja a hagyományok ápolása, mely a jeles napok megünneplésében teljesedik ki. A JÁTÉK az óvodás gyermek alapvetı és legfontosabb tevékenysége, ezért a mindennapokban erre fordítjuk a legtöbb idıt. A játékban különbözı érzelmeket élnek át, barátokat szereznek, megismerik egymást, megtanulnak alkalmazkodni, szabályokat elfogadni és betartani. Játékon keresztül ismerik meg a világot, a tudás birtokába jutnak. Fejlıdnek képességeik mozgás, emlékezet, gondolkodás, kreativitás, beszéd, érzelmek terén. A MOZGÁS az élet alapja. A mozgás segíti a gyermeket a környezı világ megismerésében, felfedezésében és meghódításában. Mindkét óvodában változatos eszközökkel felszerelt tornaterem biztosítja a gyermekek mozgásfejlesztését. A mozgásélményt rendszeres sétákkal, kirándulásokkal, sportvetélkedık szervezésével bıvítjük. Ingyenes szolgáltatás a fenntartó által a nagycsoportosok számára biztosított korcsolyaoktatás. A szülıi igényeknek megfelelıen, térítéses szolgáltatás keretében szervezzük az úszást, az ovi focit, a karatét, az aerobicot, a balettet, a zene-ovit, az angol nyelvvel való ismerkedést. Igény szerint biztosítjuk a hitoktatást is. Az elfogadó, minden helyzetben a gyermek felé forduló egyéni bánásmódot alkalmazó nevelıi attitőddel megláttatjuk és felfedeztetjük óvodásainkkal a világ csodáit. Óvodásainkat olyan élményekhez juttatjuk, melyekre szívesen emlékeznek felnövekvı gyermek és felnıtt éveikben. Várjuk azon kedves szülık érdeklıdését, akik az óvodánk értékeivel azonosulni tudnak, és gyermeküknek felejthetetlen óvodáséveket kívánnak biztosítani. * * * Bóbita Óvoda 1204 Budapest, Kalmár I. sétány 1. Telefon: ; Fax: Mobilszám: 06-20/ Honlap: Óvodavezetı: Kedvesné Ács Ágnes Óvodánk Pesterzsébet városközpontjában helyezkedik el. Forgalmas utaktól távol, csendes lakótelepi környezetben található. Parkosított, füves udvarainkon számos játékeszköz, homokozó szolgálja a gyermekek szabad 6

8 mozgását. Az óvoda épületében 6 tágas, esztétikus csoportszoba és 2 nagymérető tornatér van. Az intézmény felszereltsége jó színvonalú. A játékeszközök megválasztásában kiemelt szempont a játékba integrált tanulás. Minden csoportszobában vizuális mőhelysarok mőködik. Csoportjaink osztatlan szerkezetőek, létszámuk átlagosan 25 fı. Az intézményben 12 fı óvodapedagógus dolgozik több éve sikeresen ebben a csoportszerkezetben. A nevelıtestületbıl 2 fı drámapedagógus, 1 fı vizuális mentor, 1 fı pedig gyógy-testnevelıi szakképzettséget szerzett. Az óvoda helyi nevelési programja a Játék-esztétika-komplexitás. Kiemelt figyelmet szentelünk az irodalmi, zenei és ábrázoló tevékenységeknek. Iskolaérett óvodásaink a közeli iskolák zene-, rajz- és drámatagozatain kezdik meg tanulmányaikat. Az idei nevelési évtıl 4 csoportban kompetencia alapú óvodai program alkalmazásával történik a gyermekek fejlesztése. Mindezek mellett gondot fordítunk az egészséges életmód szokásainak kialakítására, a természet és a környezet megismertetésére, megszerettetésére és védelmére. A gyermekek mozgásának fejlesztésére tartásjavító gyakorlatokat alkalmazunk. A tehetséggondozás az óvodai nevelés keretein belül zajlik. Az "Ügyeskezek" és a "Zene-ovi" mőhelyek vezetıi kiemelkedı szaktudású óvónık. A fejlıdésben elmaradt gyermekekkel, heti rendszerességgel fejlesztı pedagógus, a beszédhibás gyermekekkel naponta logopédus foglalkozik. Mozgáskorrekciós külön tornát heti egy alkalommal tart a gyógytestnevelı óvónı. Hagyományos óvodai programjaink: Gyermekek részére szervezett programok: - évszakbúcsúztatók /ısz, tavasz/, - Télapó-várás, - farsang, - gyermek-hét programsorozat Szülıkkel közösen szervezett programok: - télapós játszó délután, - téli évszakbúcsúztató kiszebábégetéssel, - kertészkedı nap - anyák napja, - az iskolába menık búcsúja, - majális-évzáró kerti mulatság. A szülık érdeklıdését szívesen fogadjuk az óvodai élet iránt. Részt vehetnek kirándulásokon (korlátozott létszámban), gyermekprogramokon. Évente egyszer nyílt napot szervezünk, ill. rendszeresen fogadóórán biztosítunk lehetıséget a gyermekük fejlıdésével kapcsolatos konzultációra. 7

9 Ingyenes szolgáltatásaink: korcsolyaoktatás (a fenntartó által biztosított), ökumenikus hittanoktatás heti egy alkalommal (óvodapedagógus tartja). Óvodás focin a szülık igénye alapján vesznek részt a gyermekek (a részvételi díjat a szolgáltató állapítja meg) óta sikeresen mőködik óvodánkban a Pestszenterzsébeti Ady Endre utcai Óvodáért Alapítvány, melyet a szülık önkéntes alapon, maguk által meghatározott mértékben és gyakorisággal támogatnak. A befolyt összeget eszközfejlesztésre és a programok támogatásra használjuk fel. Évente tájékoztatjuk a szülıket az alapítvány tevékenységérıl. * * * Gézengúz Óvoda 1202 Budapest, Zalán u.11. Telefon: ; (fax is ) Tagóvoda címe: 1202 Budapest, Lázár u.18. Telefon: Óvodavezetı: Horváth Gabriella Mindkét tagóvodánk családi házas övezetben helyezkedik el. A Zalán utcai óvoda 4 csoporttal, a Lázár utcai óvoda 3 csoporttal mőködik. Az udvarok gazdagon felszereltek. Az udvari és a termek berendezési tárgyain keresztül is a környezet védelmére és a természet szeretetére nevelünk. A gyermekek fejlesztése természetes élethelyzetek megteremtésével, élménydús környezetben történik. Helyi nevelési programunk: Környezetvédı Néphagyományırzı óvodai program, mely szerves részét képezi a kompetencia alapú óvodai programcsomag megvalósulásának. Kiemelt feladatunk a kompetencia alapú nevelés, ezen belül a környezetvédelemre nevelés és a néphagyományok ápolása. Csatlakoztunk a Madárbarát Kert programhoz. Évente többször múzeumi és könyvtárfoglalkozást is szervezünk. A gyermekek élményvilágát kirándulásokkal, bábszínház látogatással, népzenei programokkal gazdagítjuk. Szolgáltatásaink (térítéses, a szülık igényei alapján): mindkét óvodában a középsı és a nagycsoportosoknak külön autóbusszal úszás. Mindkét óvodában: néptánc, zeneovis foglalkozások. Ingyenes szolgáltatás a fenntartó által biztosított korcsolyaoktatás a nagycsoportosok számára. 8

10 Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest Köztársaság tér 1. Telefon: ; fax: Honlap:www.gyermekkertovi.mindenkilapja.hu Óvodavezetı: Benda Erika A Mi óvodánk Óvodánkat azért neveztük el Gyermekkertnek, mert itt az óvó nénik és a dadus nénik olyan nagy szeretettel, türelemmel és figyelemmel nevelgetik a kisgyermekeket, mint egy szívvel-lélekkel gondozott kertben a kertész a virágokat. Az óvoda Pesterzsébet csendes, kertvárosi részén, távol a fı közlekedési utak zajától és levegı szennyezettségétıl, zöld övezetben található. Könnyen megközelíthetı a 99-es, a 35-ös, a 123-as és a 23-as autóbuszokkal. Helyi Nevelési Programunk címe: A családdal együtt a gyermekekért! A Mi óvodánk 140 kisgyermek nevelését, fejlesztését látja el fıs, hangulatos, barátságos, gazdagon felszerelt csoportszobákban. Az épületben 2008 szeptemberétıl 40 férıhelyes bölcsıde is mőködik. Ligetes udvarunkon hatalmas, lombos fák tisztítják a levegıt és adják nyáron az árnyékot nyarán az udvarra sok - sok játékeszközt telepített az önkormányzat. Így udvarunk a kerület egyik legfelszereltebb udvara lett. Tornaszobánkban a sokféle mozgás- és ügyességfejlesztı eszközt ebben az évben pályázaton nyert forrásból tovább bıvítettük. Hat csoportunknak már a neve is csábító: Pillangó, Katica, Maci, Nefelejcs, Napraforgó és felettük ott mosolyog a Napsugár. Vegyes életkorú csoportjainkban a testvérek és a barátok együtt játszhatnak, fejlıdhetnek és bontakozhatnak ki a képességeik. Szakképzett dadus nénik segítik egész nap az óvodapedagógusok fejlesztımunkáját. İk a nagymamák, a kényeztetık, az óvó néni pedig az anya, a kedves, következetes nevelı. Olyan közösség ez, mint egy nagy, szeretı család. A Mi óvodánk ajtaja, a szülık elıtt nyitva áll, ez azt jelenti, hogy: - anyás beszoktatás közben a kisgyermek együtt tanulhatja meg az óvodai szokásokat édesanyjával, így könnyebb az elszakadás. - az óvoda kész fogadni a szülıket a hétköznapokban, az óvodai ünnepeken, a kirándulásokon, a sétákon és az egyéb programokon is. Kialakult hagyomány, hogy a családok részvételével rendezzük meg: - a farsangot, ahol a gyermekek és szüleik jelmezbe öltözve, együtt játszhatnak tréfás versenyjátékokat, együtt mókázhatnak. 9

11 - a Mesenapot, az óvó nénik jelmezes mesejátékát, amelyrıl a gyerekek már hetekkel elıbb azt találgatják, hogy melyik szereplı vajon ki lesz. Ezt a napot kézmőves tevékenységgel is összekapcsoljuk. Sportnapunkon a szülık a gyermekekkel együtt versenyezhetnek. Nevelımunkánkat szakemberek segítik: logopédus, fejlesztı pedagógus, gyógy-testnevelı, gyermekorvos, akik egyénileg tudnak foglalkozni az arra rászoruló kisgyermekekkel. Lehet korcsolyázni, úszni járni, néptáncolni továbbá bibliai ismereteket szerezni. Meseórácska elnevezéső irodalmi kézmőves játszóházunkban a gyermekirodalom gyöngyszemeibıl vetítünk régi szép meséket diafilmen, majd eljátsszuk, lerajzoljuk élményeinket, hogy újra és újra felidézzük a mese hangulatát. A szülık hozzánk fordulnak örömeikkel, sikereikkel és nevelési gondjaikkal is. Büszkék vagyunk rá, hogy ez megvalósult. Ez a Mi óvodánk! Biztosak lehetnek abban, ha óvodánkat választják, vidám és napsütötte idıszak jellemzi majd kisgyermekük óvodás éveit! Azt a célt tőztük magunk elé, hogy nálunk gyermek és felnıtt egyaránt boldog legyen! Az elıjegyzés hetében jöjjenek el gyermekeikkel együtt, és ismerjék meg személyesen is óvodánk életét! Szeretettel várjuk Önöket! * * * Gyermekmosoly Óvoda 1203 Budapest, Bíró Mihály u. 1. Telefon és fax: Honlap: Tagóvoda címe: 1203 Bp., Lajtha L. u Telefon és fax: Óvodavezetı: Soós Jánosné A Gyermekmosoly Óvoda központi óvodájában 7, a tagóvodában 3 csoportban várjuk a gyermekeket. Óvodánk a városközpontban, lakótelepen helyezkedik el. Korszerően berendezett csoportszobák, felújított fürdıszobák teszik hangulatossá intézményeinket. Pályázati 10

12 forrásból megtörtént a fıépület akadálymentesítése. Udvarainkat ápolt növények, fák, sziklakertek teszik hangulatossá, ezért a gyermekek mellett a madarak is szívesen látogatják. Árnyékolt homokozók, KRESZ - játékeszközök (KRESZ-pálya, táblák, biciklik, rollerek) karbantartott udvari eszközök biztosítják a gyermekek számára a szabad mozgást, testedzést. Tornaszobáinkban számtalan mozgásfejlesztı eszköz várja a mozgást kedvelı gyermekeket. Átdolgozott helyi nevelési programunk címe: Az egészséges mosolyért Egészségnevelı Óvodai Program, ami nevelıtestületünk közös gondolkodását tartalmazza. Számunkra a legfontosabb érték a gyermeki individuum tiszteletben tartása, a gyermekek sokoldalú, differenciált fejlesztése az esélyegyenlıség jegyében. Valljuk, hogy az egészség az élet értéke - az egészséges életmód megalapozása a családdal együttmőködve valósítható meg leghatékonyabban. Csoportjainkban nyugodt, kiegyensúlyozott, családias légkör segíti a gyermekek személyiségének alakulását. Az egyéni fejlıdési ütemet figyelembe véve, szeretetteljes légkört alakítunk ki óvodánkban. Óvónıink 4 csoportban alkalmazzák a Montessori- pedagógia elemeit. Mottónk: Segítek, hogy egyedül csinálhasd! A speciális eszközök alkalmazásával segítjük elı, hogy fejlıdjön a gyermekek önállósága, önértékelése, problémamegoldó képessége, gondolkodása. A 2011-es nevelési évtıl kezdıdıen tagóvodánk 1 csoportjában tervezzük bevezetni a Freinetszellemiségő óvodai modellt, aminek alapelveit a természet- és életközelség, a személyiség kényszer nélküli fejlesztése jellemez. Kiegészítı programunk célja, hogy a 3-7 éves integrálható, sajátos nevelési igényő gyermekek normál óvodai nevelése során a részükre biztosított speciális fejlesztés mellett- gyermeki jogaikat is gyakorolva - szociálisan, érzelmileg, értelmileg az iskolai életre éretté váljanak. A program épít arra, hogy sajátos nevelési igényő gyermekek érzelmileg kötıdnek ép kortársaikhoz és mintaként tekintik ıket. A társas kapcsolatok során a gyermekekben kialakul a másság elfogadása, valamint a másik pozitív tulajdonságainak értékelése. Óvodánk szolgáltatásai: (szülıi igény alapján térítéses): úszás, zene-ovi, ovi-foci, angolnyelv tanulás, kosárlabda. Helyi programunkhoz kapcsolódóan ingyenes korcsolya oktatás a nagycsoportosoknak (fenntartó által biztosított ingyenesség), prevenciós testnevelés (óvodaorvos szőrése és javaslata alapján). Logopédiai és fejlesztıpedagógiai foglalkozás házon belül, a Nevelési Tanácsadó kihelyezett munkatársaival történik. 11

13 Hagyományos rendezvényeink a jeles napokhoz kapcsolódnak, ilyenek - a témától függıen- a szülıkkel közös programok, játszóházak (szüreti, nemzeti, húsvéti), valamint a szülık jelenléte nélkül, de aktív együttmőködésükkel elıkészített autómentes világnap, föld napja, madarak és fák napja, víz világnap. Az ünnepek mellett, a költészet napja alkalmából versmondó napot, a zene világnapján Így énekelünk mi óvodai napot, és a magyar festészet napon gyermekrajz kiállítást szervezünk. Óvodánkban tehetséggondozó kuckó mőködik. A szülık szívesen és örömmel vesznek részt ıszi és tavaszi óvodaszépítı napjainkon: felajánlásaikkal támogatják óvodánk alapítványát. (Gyermekmosoly Alapítvány). Hagyományaink közé tartozik a Gyermekek hete rendezvénysorozat, amit Juniális megtartásával zárunk. Az idei évben ez az esemény óvodánk 30 éves születésnapjának megünneplésével színesedik, ahol minden kedves érdeklıdıt szívesen látunk, így leendı és régi óvodásainkat is. Óvodánk mőködését Óvodaszék segíti, melynek tagjai szülık, nevelık és a fenntartó képviselıje. * * * Gyöngyszem Óvoda 1201 Budapest, Vörösmarty u. 91 Telefon és fax: ; Mobil: 06-20/ Honlap: Óvodavezetı: Plutzer Margit Gyermekeink vidám tevékenységekkel teli napjaikat csendes és nyugodt kertvárosi környezetben, egy bölcsıde szomszédságában tölthetik, ahol szüleik biztonságban tudhatják ıket. Lehetıség van arra, hogy igény szerint a testvérek, szomszédok és barátok együtt vagy egymáshoz közeli csoportban legyenek. A barátságos külsı és belsı környezet, a kerületben egyedülálló Lépésrıl lépésre - családokat bevonó és segítı - nevelési programunkból valamint a kompetencia alapú óvodai programcsomag alkalmazásából fakadó lehetıségek egyformán csalogatók az egészséges és harmonikus életmód megalapozásához nélkülözhetetlen mozgásra, játékra és tanulásra. A tanulás legfejlesztıbb formájának a játékot tartjuk. Játszva 12

14 tanulnak a gyermekek tılünk, felnıttektıl, mi pedig gondos odafigyelésünk során tılük tanulhatunk. Foglalkoztató szobáink berendezése és felszereltsége számos ponton visszatükrözi helyi nevelési programunk sajátosságait. A játékban tanulás kedvelt színtereinek tevékenység központok eszköztára többnyire az éppen feldolgozás alatt lévı témához kapcsolódik. Munkánkat logopédus, gyógy-testnevelı, fejlesztı pedagógus, gyógypedagógus és családsegítı munkatársak segítik. A fenntartó lehetıséget biztosít minden nagycsoportos gyermekünk számára, hogy elsajátíthassák a korcsolyázás fortélyait. Igény szerint gondoskodunk az ételérzékeny gyermekek ellátásáról. A családok számára felkínált, a helyi nevelési programunk egyik fontos alappillére a családok bevonása és segítı támogatása. A szülıkkel együttmőködve, egymást kölcsönösen segítve alapozzuk meg azokat a kompetenciákat, képességeket és készségeket, melyek a sikeres iskolakezdéshez is elengedhetetlenek. Közös célunk, hogy gyöngyszemeink az óvodáskor végére érzelmileg gazdag, megfelelı önbizalommal rendelkezı, a problémák felismerésére és megoldására fogékony, nyitott személyiséggé váljanak. Számos szabadidıs és kulturális esemény tarkítja hétköznapjainkat, melyeken a szülık is részt vehetnek. Élményszerzı programjaink között kiemelt helyen szerepel - elsısorban a kerület határain belüli - közvetlen, valamint tágabb természeti és társadalmi környezetünk megismertetése. Külsı erıforrások (pályázatok, alapítvány, szülıi segítség, stb.) felkutatásával azonban alkalom nyílik nagyobb lélegzető kirándulások szervezésére is. Részt veszünk irodalmi és zenei gyermekprogramokon, sportversenyeken. Már hagyomány nálunk a bográcsozással egybekötött szüret, a mikulásvárás, az adventi és nyuszi váró barkácsoló délután, valamint a farsangolás. A nevelési év zárása elıtt szoktuk megrendezni gyermeknapi majálisunkat, ahol a gyermekek családtagjaikkal együtt gazdag szórakoztató és kulturális programok közül válogathatnak. Idei majálisunkra május 27-én, pénteken, leendı óvodásainkat is szeretettel várjuk! Egyike vagyunk a Közép-magyarországi Régió 7 elıminısített referencia óvodájának. Kedves Óvodaválasztó Szülık! Rövid bemutatkozásunkkal óvodaválasztásukhoz kívántunk segítséget nyújtani. Amennyiben végleges döntésük elıtt bıvebb információkra tartanak igényt, gyermekeikkel együtt látogassanak el hozzánk nyitott napunkon április 27-én, szerdán délelıtt 8-12, vagy délután óra között, és pillantsanak be hétköznapjainkba! * * * 13

15 Kerekerdı Óvoda 1202 Budapest, Nagysándor József u Telefon és fax: Honlap: Óvodavezetı: Sebes Tamásné Az óvoda a kerület kertvárosi részében helyezkedik el. Bejárata a Mártonffy u sz. alatt található. Közlekedési szempontból jól megközelíthetı, nyugodt környezetben várja a gyermekeket. Hat gyermekcsoport köré tervezzük a játékokban gazdag óvodai életet. A parkosított udvarokban mozgásfejlesztı játékeszközök állnak a gyermekek rendelkezésére. A szeretetteljes légkört, az optimális környezeti feltételeket sokoldalúan képzett óvodapedagógusok, logopédus, gyógy-testnevelı, fejlesztıpedagógus, szakképzett dajkák alakítják ki. A gyermekek egészséges életmódra nevelését, mozgás fejlesztését szolgálják a jól felszerelt csoportszobák, a tornaterem, a sportudvar, az óvodai gyógytestnevelı által szervezett tornafoglalkozások. Óvodánk az Egészségesebb óvodák nemzeti hálózatának és a Zöld Óvodák hálózatának tagja. Helyi nevelési programunk: Ép testben, ép lélek óvodai program, melynek legfontosabb elemei: - A szeretetteljes, a gyermekek érdekeit, egyéni igényeit, szükségleteit szem elıtt tartó óvodai nevelés, melyben a tehetséggondozás és felzárkóztatás meghatározó. - Az egyéni képességek fejlesztése az egészséges életmód keretei között, a játékban integrálódó mőveltségi tartalmak feldolgozásával. - A sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi és lelki, értelmi és szociális érettség kialakítása. Tehetséggondozás területei: Felzárkóztatás területei: (ingyenes): (ingyenes): - ének, zene, énekes játék, - mozgás, tartásjavítás, - kézmőves mőhely, - anyanyelvi nevelés, - dráma mőhely, - diszlexia prevenció, - természetismeret, - Ugró-iskola - mozgás, testnevelés, /komplex fejlesztés/ Szolgáltatások (a szülık igényei alapján): hitoktatás, valamint (térítéses) színpadi tánc, foci, úszás, vízhez szoktatás, korcsolya oktatás, idegen nyelvvel való ismerkedés. 14

16 Óvodánkban a XII. sz. Óvoda a gyermekekért Alapítvány segíti az eszközfejlesztést és a színes programok szervezését. Óvodánk a sikeresen kiépített Comenius I. Partnerközpontú mőködés minıségfejlesztési modell alapján végzi nevelı munkáját. A család-óvoda kapcsolattartás formái: szülıs beszoktatás, szülıi értekezlet, nyílt nap, fogadóóra, játszóház, családlátogatás, napi kapcsolattartás, ünnepek, együttmőködés a feldolgozandó tanulási témákban. Rendezvényeink: sportnap, zenenap, játszóház, kirándulás. Hagyományos ünnepek: mikulás, karácsony, farsang, húsvét, gyermeknap, nemzeti ünnepek. Zöld ünnepek: állatok világnapja, víz világnapja, föld napja, madarak és fák napja. Szülıkkel közös ünnepek: anyák napja, évzáró. Korcsoporttól függıen hagyomány a rendszeres séta, élményszerzı kirándulás, színház-, múzeumlátogatás. Lurkóház Óvoda * * * 1202 Budapest, Mártírok u. 205/b. Telefon és fax: Tagóvoda: 1202 Bp., Hunyadi János tér 15. Telefon és fax: Óvodavezetı: Szabados Erzsébet Intézményünk két épületben Mártírok útja 205/b. és Hunyadi János tér 15. összevont óvodaként mőködik. Mindkét óvodában nagy, parkosított udvar áll a gyermekek játék- és mozgásigényének kielégítésére. A nevelımunkát felsıfokú végzettségő óvodapedagógusok és szakképzett dajkák végzik. A beszédhibás gyermekekkel logopédus, az egyéni fejlesztést igénylı gyermekekkel fejlesztıpedagógus foglalkozik. Lurkónevelı helyi nevelési programunk korunk igényeire és a hazai óvodapedagógia értékeire épít. Középpontba állítjuk a játékra, a személyes bánásmódra épülı nevelést. Valóságos fejlesztési eredményekre, az adott életkorhoz illı testi-lelki-szellemi harmónia megteremtésére törekszünk. Fontosnak tartjuk a szülık tevékeny közremőködését, az egyenrangú nevelıtársi viszony kialakítását, az értékek közelítését. Hangsúlyozzuk a gyermekközpontú nevelési szemléletet. Szeretetteljes, biztonságos légkör 15

17 megteremtésével biztosítjuk a gyermekek egyéni és társas kapcsolatainak fejlıdését. A gyermekek nyitottságára alapozva sokszínő, játékos tevékenységgel lehetıséget adunk arra, hogy kipróbálhassák önmagukat, valamint társaikkal együtt fedezzék fel a világot. A játékon keresztül spontán és tervszerő ráhatással segítjük elı képességeik, tehetségük egyéni ütemben való kibontakozását. A játékba integrált tanulás során a gyermekeket képességeiknek megfelelı színvonalú feladatok elé állítjuk. Munkánkban évek óta magas színvonalon valósul meg az óvoda és a család együttmőködése, hogy a gyermekek az óvodában és a családban is jól érezzék magukat, és személyiségük alakulása a lehetı legpozitívabb irányú legyen. Minıségbiztosítási programunkban törekedtünk a saját értékrend szerinti és a helyi viszonyainkon alapuló minıségfogalom kialakítására. Néhány gondolat nevelıtestületünk minıségpolitikai nyilatkozatából: A partnerek igényeit, elvárásaikat, elégedettségét a minıségirányítási rendszer segítségével folyamatosan vizsgáljuk. Vállaljuk, hogy az intézményünket érintı kihívásoknak a minıség folyamatos javításával, fejlesztésével igyekszünk megfelelni. A gyermek személyiségét, egyéni és eltérı fejlıdési ütemét tiszteletben tartjuk. Az általános alapok fejlesztésén túl fontosnak tartjuk a tehetséges és a hátrányos helyzető gyermekek felismerését, fejlıdésük elısegítését, támogatását. Minıségpolitikánk lehetıvé teszi, hogy a gyerekek olyan ismeretek, tapasztalatok birtokába jussanak, amelyek segítik ıket a zökkenımentes iskolai élet megkezdésében. Az intézményvezetı elkötelezett a minıségirányítási rendszer mőködtetésében és törekszik a hatékony mőködés feltételeinek megteremtésére. Óvodánk kinyilvánítja, hogy szolgáltatásunk minıségének fejlesztése minden dolgozó személyes felelıssége. Minıségpolitikánk lehetıvé teszi, hogy az intézményünk kedvelt és a szülık körében szívesen választott óvoda legyen a továbbiakban is. Napirendi keretek között biztosítjuk a gyermekek egyéni fejlesztését, a felzárkóztatást, a tehetséggondozást, valamint a mozgásigény kielégítését. Külön, külsı szolgáltató által bonyolított foglalkozásokat nem szervezünk. A nagycsoportosoknak szülıi igény alapján ingyenes korcsolyaoktatást biztosítunk. Szülıi igényeknek és nevelıközösségünk döntésének megfelelıen a jövıben azonos életkorú, de legfeljebb két korosztályt helyezünk el az egyes csoportokban. A megvalósítás több éves tervezést igényel, ezért csoport, illetve óvodapedagógus megválasztására nem tudunk lehetıséget biztosítani. A körzeten kívülrıl jelentkezıket csak a körzeti gyermekek elhelyezése után tudjuk fogadni. Intézményünkhöz kapcsolódik az Erzsébeti Lurkókért Alapítvány. * * * 16

18 Mákvirág Óvoda 1205 Budapest, Rákóczi u Telefon: Óvodavezetı: Csinos Erika Mákvirág Óvodánk 6 csoporttal mőködik. Kis mellékutcák határolják, távol a fıúttól. A gyermekek érzelmi nevelése szempontjából fontosnak tartjuk, hogy különbözı életkorú társak között lehessenek, az összetartozás érzése is így mélyebben kialakul. A családias, szeretetteljes légkörben személyiségük nincs veszélyeztetve korcsoportismétlés miatt, és több idıt tudunk fordítani az egyéni fejlesztésre. Különös gondot fordítunk arra, hogy a testvérek egy csoportba kerüljenek. Helyi nevelési programunk: GYERMEK JÁTÉK óvodai program. Gy gyermekközpontú E emocionális hatásokra érzékeny R rendszeres mozgást biztosító M megkülönböztetés nélküli E egyéni fejlesztésen alapuló K kreatív tevékenységekre ösztönzı Játék, mert a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztıbb tevékenysége, így az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze. Akkor, amikor a gyermekközpontúságról, a gyermek tiszteletérıl beszélünk, a gyermek feltétel nélküli elfogadását, szeretetét és az iránta érzett felelısségérzetet, törıdést hangsúlyozzuk. A másság elfogadása kiemelt helyet foglal el érzelmi nevelésünkben. Óvodánk sajátos funkciói: - Egyéni fejlesztés a hátrányos helyzető gyermekekkel való kiemelt foglalkozás a csoportban és fejlesztı pedagógus közremőködésével egyénileg. - A gyermek beszédének korrekciójával (javításával) logopédus foglalkozik. - A tehetséggondozás érdekében havi rendszerességgel szervezünk olyan alkalmakat, ahol lehetıséget adunk arra, hogy a tehetséges gyermekek bemutathassák kiváló képességeiket. Havi 1 alkalommal szervezzük meg a nagyok tornáját. - Egyéni bánásmód. - A családmodell alapján kialakítható osztatlan csoportok szervezése. 17

19 - Sajátos nevelési igényő gyermekek integrált nevelése. A gyermekek testi fejlıdése érdekében sok-sok mozgásos lehetıséget biztosítunk a teremben, udvaron egyaránt. Hibás testtartás, lúdtalp kialakulásának, egyéb rendellenességek megelızése érdekében kompenzáló mozgást, preventív gyakorlatokat szakképzett gyógytestnevelı - óvodapedagógus végeztet a gyerekekkel. Óvodánk udvarán korszerő játékeszközök, gyönyörő zöld pázsit biztosítja az örömteli idıtöltést. Tavasszal és ısszel kirándulásokat szervezünk. Szolgáltatásaink: tevékeny-gazdag óvodai életünk színesítésére az óvodapedagógusaink irányításával az alábbi délutáni alkotómőhelyeket heti 1 alkalommal szervezünk az arra érdeklıdı gyermekek számára: játékos torna, zene, tánc, énekes játék, vizuális önkifejezés, hittan. Hangulatos, igényes játszóházaink (szüreti, karácsonyi, húsvéti és gyermeknapi) nagyon jó szabadidıs programok, melyen gyermekek, szülık, nevelık ünnepi készülıdése, játéka, mősora gazdag élményt jelent a felnıttek és a gyerekek számára egyaránt. Hagyományaink közé tartozik a MÁKVIRÁG NAP, ami örömteli ünnep minden óvodás számára. Óvodai életünk szervezésénél arra törekedtünk, hogy rohanó, elanyagiasodott világunkban itt, az óvodában, nyugodt, családias légkör, rugalmas napirend, szeretetteljes érzelmi közeg biztosítsa a gyermekek egészséges fejlıdését. Nyitnikék Óvoda * * * 1203 Budapest, Kossuth L. u. 3. Telefon/fax: , Telefon: Tagóvoda: 1203 Budapest, János utca 2 Telefon/fax: Honlap: Óvodavezetı: Gyırné Varga Kornélia Kedves Szülık! Óvodát választani nehéz döntés, hiszen minden szülı azt szeretné, ha gyermeke nem félelmekkel, hanem új, izgalmas, örömteli élményekkel telve élné meg az otthontól, az édesanyától való elsı komolyabb elszakadást. A Nyitnikék Óvoda ebben szeretne segíteni. 18

20 Mindkét tagóvodánk, a János utcai (1203 János u.2.) és a Lila Óvoda (1203 Kossuth L.u.3.) is ugyanazon elvek alapján mőködik: számukra mindig a gyermek jogai és érdekei jelentik az elsıdleges szempontot. Az óvodáinkban dolgozó óvodapedagógusok saját programot alkottak, amely a Fogjuk a kezed nevet kapta. Ahogy a program elnevezése is sugallja, pedagógusaink legfontosabb feladatuknak azt tekintik, hogy az óvodában is megteremtsék az otthon megszokott meleg, biztonságos légkört, és hogy az óvodáskorra olyannyira jellemzı hatalmas szeretetigényt kielégítsék, hiszen ennek elmulasztása mással, máskor nem pótolható. A program legfontosabb elve a nyitottság, az elfogadás, a befogadás pedagógiája. Nyitottak vagyunk azok felé a gyerekek felé is, akiknek fejlıdése a megszokottól bármilyen irányban eltér a gyerekek az önazonosságuk megırzése mellett saját tempójukban fejlıdhetnek, pedagógusaink figyelemmel kísérik a sajátos igényeit, problémáit minden csöppségnek. Elfogadjuk, hogy az óvodáskorú gyerekek elsıdleges, mindenekfelett álló tevékenysége a játék, s mindent megteszünk annak érdekében, hogy az apróságok kiélvezhessék a közös játéknak, s ezáltal, a másik megismerésének és a spontán tanulásnak az örömét. Ennek érdekében a szabad játékban történik a kompetenciák, képességek fejlesztése. Fontosnak tartjuk a környezet megismerését és a környezettudatos életmód korai megtapasztalását is. Óvodásaink fokozatosan megismerkedhetnek a természet értékeivel, és ezeknek az értékeknek a megóvásával. Minden évben megtartjuk az autómentes napot, az állatok világnapját, a föld a víz és a madarak és fák napját, valamint a Környezetvédelmi világnapot. Nem maradhat el a fergeteges télkergetı farsangunk sem, ahol néphagyományokat elevenítünk fel. Óvodánk kapui olyan készségek, képességek birtokában hagyják el a gyerekek, amelyek felkészítik ıket az iskolai élet megkezdésére és segítenek nekik legyızni a kisiskolás élet nehézségeit, az újabb elszakadás feldolgozását. Nem csak a gyerekek, a szülık felé is nyitottak vagyunk, rendszeresen szervezünk olyan programokat, melyeken a család közösen vehet részt. Ilyen például a kihívás napja és az egészség nap, ahol szülık és gyerekek együtt indulhatnak a játékos vetélkedıkön, sportolhatnak, egészséges ételeket kóstolhatnak, s mindeközben a szülıknek lehetısége nyílik arra, hogy jobban megismerjék az óvodát. A kellemes légkör mellett természetesen az is nagyon fontos, hogy kiváló szakemberek- magasan képzett óvónık, szakképesítéssel rendelkezı dajkák, az óvoda orvosa és védınıje segítik a gyermeket minél zökkenımentesebb fejlıdését. Kollégáink között van drámapedagógus, fejlesztıpedagógus, gyógy-testnevelı és olyanok, akik 19

HÍVOGAT AZ ÓVODA. Tájékoztató Székesfehérvár Óvodáiról

HÍVOGAT AZ ÓVODA. Tájékoztató Székesfehérvár Óvodáiról HÍVOGAT AZ ÓVODA Tájékoztató Óvodáiról Tartalomjegyzék: I. Bevezetı II. Megyei Jogú Város által fenntartott óvodák Árpád Úti Óvoda Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda Felsıvárosi Óvoda Gyöngyvirág Óvoda Hosszúsétatéri

Részletesebben

Gézengúz Óvoda helyi nevelési Programja

Gézengúz Óvoda helyi nevelési Programja Gézengúz Óvoda helyi nevelési Programja Budapest, 2011. július 4. Készítette: Horváth Gabriella Tartalomjegyzék Felhasznál irodalom Törvényi háttér Az óvoda adatai Helyzetkép Gyermekkép Óvodakép Személyi

Részletesebben

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde. Pedagógiai Programja

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde. Pedagógiai Programja 2013 Pomáz, Jókai u. 2. 06-26-325-325 postmaster@hetszinvilag. t-online. hu OM azonosító: 032889 Új OM azonosító: 202822 Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde Pedagógiai Programja Készítette: Szalontai Katalin

Részletesebben

ovoda@dany.hu : AZ ÓVODA NEVELİTESTÜLETE KÉSZÍTETTE JÓVÁHAGYTA : KİVÁGÓ MÁRTA ÓVODAVEZETİ IKTATÓSZÁM : 94/13 08.29.

ovoda@dany.hu : AZ ÓVODA NEVELİTESTÜLETE KÉSZÍTETTE JÓVÁHAGYTA : KİVÁGÓ MÁRTA ÓVODAVEZETİ IKTATÓSZÁM : 94/13 08.29. ovoda@dany.hu KÉSZÍTETTE : AZ ÓVODA NEVELİTESTÜLETE JÓVÁHAGYTA : KİVÁGÓ MÁRTA ÓVODAVEZETİ IKTATÓSZÁM : 94/13 08.29. 1 1. Bevezetı... 4 1.1.Gyermekképünk... 5 1.2.Óvodaképünk Intézményünk jövıképe... 5

Részletesebben

kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu

kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu KISPESTI ÓVODAI TÁJÉKOZTATÓ 2014. ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ ÓVODÁK Kispesti Arany Óvoda 4 Kispesti

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA HÁZIRENDJE OM azonosító: 034710

NYITNIKÉK ÓVODA HÁZIRENDJE OM azonosító: 034710 Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net NYITNIKÉK ÓVODA HÁZIRENDJE OM azonosító: 034710 Készítette: Gyırné Varga Kornélia Hatályba lépés idıpontja: Fenntartó jóváhagyása

Részletesebben

ÓVODAHÍVOGATÓ 2012-2013. Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatának tájékoztató kiadványa a városrész óvodáiról

ÓVODAHÍVOGATÓ 2012-2013. Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatának tájékoztató kiadványa a városrész óvodáiról ÓVODAHÍVOGATÓ 2012-2013 Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatának tájékoztató kiadványa a városrész óvodáiról ÓVODAHÍVOGATÓ 2012-2013 Kedves zuglói szülők! Gyermekük idén kilép az eddig megszokott,

Részletesebben

IRÁNYTŰ. Tájékoztató a III. kerületi óvodákról. 2013/2014-es nevelési év

IRÁNYTŰ. Tájékoztató a III. kerületi óvodákról. 2013/2014-es nevelési év IRÁNYTŰ Tájékoztató a III. kerületi óvodákról 2013/2014-es nevelési év Budapest, III. ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási Osztályának kiadványa Tartalomjegyzék Bevezető...

Részletesebben

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai:

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai: Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. Az intézmény alapadatai 3 1.2. Az intézmény bemutatása 4 2. Az intézmény jövıképe 5 2.1. Óvodakép 5 2.2. Gyermekkép 6 3. Az óvoda nevelési alapelvei és célkitőzései

Részletesebben

IRÁNYTŰ. Tájékoztató a III. kerületi óvodákról. 2014/2015-ös nevelési év

IRÁNYTŰ. Tájékoztató a III. kerületi óvodákról. 2014/2015-ös nevelési év IRÁNYTŰ Tájékoztató a III. kerületi óvodákról 2014/2015-ös nevelési év Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási Osztályának kiadványa Tartalomjegyzék

Részletesebben

Óbudai Információs Füzetek

Óbudai Információs Füzetek Óbudai Információs Füzetek IRÁNYTû Tájékoztató a III. kerületi óvodákról 2014/2015-ös nevelési év Budapest Fôváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási Osztályának

Részletesebben

Hatályba lépés idıpontja: A Fenntartó jóváhagyásának napján

Hatályba lépés idıpontja: A Fenntartó jóváhagyásának napján Készítette: Horváth Gabriella Hatályba lépés idıpontja: A Fenntartó jóváhagyásának napján 2 Gézengúz Óvoda HÁZIRENDJE BEVEZETİ Kedves Szülık! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen

Részletesebben

2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK,

2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK, I R Á N Y T Ű S Z Ü L Ő K N E K A Z I N T É ZM É N Y V Á L A S Z T Á S H O Z 2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK,

Részletesebben

I. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA

I. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA I. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA Intézményünk Kispest városközponti rekonstrukciójának negyedik óvodájaként épült fel 1982 - ben. A rövid múlt dinamikus változásai stabil nevelıtestületet, egységes nevelıi szemléletet

Részletesebben

ÓBUDAI INFORMÁCIÓS FÜZETEK IRÁNYTÛ TÁJÉKOZTATÓ A III. KERÜLETI ÓVODÁKRÓL 2015/2016-OS NEVELÉSI ÉV

ÓBUDAI INFORMÁCIÓS FÜZETEK IRÁNYTÛ TÁJÉKOZTATÓ A III. KERÜLETI ÓVODÁKRÓL 2015/2016-OS NEVELÉSI ÉV ÓBUDAI INFORMÁCIÓS FÜZETEK IRÁNYTÛ TÁJÉKOZTATÓ A III. KERÜLETI ÓVODÁKRÓL 2015/2016-OS NEVELÉSI ÉV BUDAPEST FÔVÁROS III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL OKTATÁSI OSZTÁLYÁNAK

Részletesebben

Óbudai Információs Füzetek

Óbudai Információs Füzetek Óbudai Információs Füzetek IRÁNYTû Tájékoztató a III. kerületi óvodákról 2015/2016-os nevelési év Budapest Fôváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási Osztályának

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAM Nem a kezdet, ami nehéz a befejezés, a tökéletesítés. (Koch Valéria) Jugend träumt Taten, die sie mal vollbringt. (Valeria Koch) Intézményünk, a pécsi Koch Valéria Középiskola, Általános

Részletesebben

Hívogató 2010/2011 TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÓVODÁIRÓL

Hívogató 2010/2011 TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÓVODÁIRÓL Hívogató 2010/2011 TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÓVODÁIRÓL Hívogató 2010/2011 Tájékoztató a leendő óvodás gyermekek szülei számára Újbuda óvodáiról Az Újbudai Pedagógiai Intézet kiadványa Készült a Budapest Főváros

Részletesebben

Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda. 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a.

Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda. 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. (Zsid. 13,8) PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... II. Bevezetı. III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei,

TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... II. Bevezetı. III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei, TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... 6 II. Bevezetı. 9 III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei, eljárásai.. 12 Alapelvek Közvetítendı értékek és megvalósításának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére 4790/2010. TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére Tárgy: Tájékoztató a BKMÖ Kecskeméti Közoktatási Gyermekvédelmi és Szociális Intézményében megvalósult infrastrukturális

Részletesebben

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Jóváhagyta: Barcza Béláné óvodavezető 1 Tartalom Bevezetés... 4 Törvényi háttér... 5 Az intézmény jellemző adatai... 5 Helyzetelemzés: Óvodánk sajátos arculata...

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 64. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. május 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Szám: 11993/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesterétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Tel.: 32/312-250, Fax: 32/422-386 polgarmester@salgotarjan.hu J a v a s l a t Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. ISKOLÁNKRÓL... 5 1. Az iskola mőködése, története...

Részletesebben

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon. Pedagógiai programja.

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon. Pedagógiai programja. A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Pedagógiai programja Gyır 2008 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2. Beköszöntı.5.

Részletesebben

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 63. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2011. május 12-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2010. évi gyermekjóléti

Részletesebben

Kiadja: Pesterzsébet Önkormányzata Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet

Kiadja: Pesterzsébet Önkormányzata Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet 2010 Kiadja: Pesterzsébet Önkormányzata Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet A kiadvány internetes változata www.pepint.hu címen olvasható Illusztráció: Ady Endre Általános Iskola, Stromfeld Aurél Általános

Részletesebben

A Maroshegyi Óvoda. Pedagógiai Programja

A Maroshegyi Óvoda. Pedagógiai Programja A Maroshegyi Óvoda Pedagógiai Programja A Maroshegyi Óvoda Pedagógiai Programja 2013 Készítette: a Maroshegyi Óvoda nevelıtestülete Hatályos 2013.04.01-tıl Jelen módosítás alapja a 2011.évi CXC. törvény

Részletesebben