J e g y z ı k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ı k ö n y v"

Átírás

1 Bácsszentgyörgy Község Képviselı-testülete 1/2009. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselı-testület január 22-én tartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Bácsszentgyörgy Az ülés kezdetekor jelen vannak: Müller József polgármester, Aladics Mária, Kubatov János, Végvári József képviselık (4 fı) Tanácskozási joggal jelen van: Striegl Jánosné körjegyzı Jegyzıkönyvvezetı: Jankó Judit Anett Müller József: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a képviselı-testület ülése határozatképes, mivel 6 képviselıbıl 4 fı jelen van. Maksimovic Milosch és Szőcs Gergely képviselık elıre jelezték távolmaradásukat. Az ülést megnyitom. Kérem, aki a meghívóban szereplı napirenddel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 1/2009. (I. 22.) számú képviselı-testületi határozat Napirend évi belsı ellenırzési jelentésrıl szóló beszámoló Elıterjesztı: Striegl Jánosné körjegyzı 2. Gara-Bácsszentgyörgy Általános Mővelıdési Központ intézményvezetıi állásra kiírásra kerülı pályázati felhívás véleményezése 3. Beszámoló a körjegyzıség évi munkájáról Elıterjesztı: Striegl Jánosné körjegyzı 4. Gara-Bácsszentgyörgy Községek Körjegyzıségére vonatkozó megállapodás elfogadása Elıterjesztı: Striegl Jánosné körjegyzı 5. Bácsszentgyörgy Község Önkormányzatának képviselı-testületének 1/2009.(I.22.) ökr. számú rendelet-tervezete a falugondnoki szolgáltatásról

2 2 6. A lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, valamint a fontosabb intézkedésekrıl szóló tájékoztató 7. Egyebek Zárt ülés napirendje: 1. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott szociális határozatokról 2. Egyebek 1. Napirendi pont: évi belsı ellenırzési jelentésrıl szóló beszámoló Elıterjesztı: Striegl Jánosné körjegyzı (írásos elıterjesztés) Striegl Jánosné: Tisztelettel köszöntöm a képviselıket. Az elıterjesztést minden képviselı megkapta, nem lenne szóbeli kiegészítésem, várom az esetleges kérdéseket. Müller József: Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. A képviselı-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 2/2009. (I. 22.) számú képviselı-testületi határozat évi belsı ellenırzési jelentésrıl szóló beszámoló 1. A képviselı-testület a Bácsszentgyörgy Község Önkormányzatának évi belsı ellenırzésérıl készült ellenırzési jelentést tudomásul veszi. 2. A képviselı-testület az alábbi intézkedési tervet jóváhagyja, és megbízza a körjegyzıt az pontok, a garai polgármestert a 3. pont végrehajtásával: INTÉZKEDÉSI TERV 1. Hatályos belsı szabályzatok - A kötelezettségvállalási szabályzat aktualizálásakor figyelni kell a szabályzatok összehangolására és a pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlására. - A Körjegyzıség SzMSz-ében ki kell javítani a körjegyzıséghez tartozó, részben önállóan gazdálkodó szervek felsorolását. - A házipénztár pénzkezelési szabályzatában szerepeltetni kell, hogy mely szervek pénztárát kezeli elkülönítve a körjegyzıség.

3 3 2. Normatív állami támogatások vizsgálata - Meg kell követelni, hogy az ÁMK vezetı a közoktatási statisztika hiteles példányát az elkészítéssel egyidıben juttassa el a körjegyzı részére. - A Körjegyzıség Alapító Okirata szerint el kell készíteni körjegyzıség fenntartói hozzájárulásáról szóló két önkormányzat közötti- megállapodást. - Az éves elszámolások során a körjegyzıség megállapított pénzmaradványát a számviteli nyilvántartások alapján meg kell bontani az alapító önkormányzatok szerint. Határidı: folyamatos Felelıs: Striegl Jánosné körjegyzı 3. Térségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat pénzgazdálkodásának vizsgálata - A TCSGYSZ dolgozóinak a kiadási Igénylılap elnevezéső nyomtatványt minden esetben használni kell. - A november 20-i (B számú) kiadási pénztárbizonylaton az érvényesítést, szakmai igazolást és a pénztárellenır aláírását utólagosan pótolni szükséges. - A TCSGYSZ szakfeladatán elszámolásra került évben 242 E Ft gázdíj és 64 E Ft áramdíj, melyeket december 31-én helyesbítı tételként könyvelt, a évben Egyéb üzemeltetési szolgáltatás címén -ÁFA- nélkül E Ft-ról szóló elszámolást, a évben Egyéb üzemeltetési szolgáltatás címén 206 E Ft-ról kiadásként könyvelt elszámolást (4/10 és a 4/12 bizonylatszám) további vizsgálat céljából szükséges a CC Audit könyvvizsgáló Céggel megvizsgáltatni. - A TCSGYSZ dolgozói az üzemanyagszámlák mellé kötelesek csatolni a teljesítést igazoló menetleveleket. - Az üzemanyag felhasználás kifizetése a menetlevelekkel igazolt kilométerek és az alapnorma alapján számított átalány fogyasztás kalkulálásával történjen. - A TCSGYSZ dolgozói a menetleveleket úgy vezessék, hogy abból egyértelmően derüljön ki, hogy az hivatali célú használat, ezért vezetni szükséges az utazás célját és a felkeresett partnerek nevét. - A TCSGYSZ dolgozói a fénymásolás és faxolás térítési díjairól számlát bocsássanak ki a szolgáltatást igénybevevı részére. A bevételeket a pénztárba fizessék be, a hatályban lévı pénzkezelési szabályzatnak, a munkamegosztás és felelısségvállalás rendjérıl szóló megállapodásban leírtaknak megfelelıen. Határidı: folyamatos Felelıs: Müller József polgármester

4 4 2. Napirendi pont: Gara-Bácsszentgyörgy Általános Mővelıdési Központ intézményvezetıi állásra kiírásra kerülı pályázati felhívás véleményezése (írásos elıterjesztés) Müller József: Mivel jelenleg megbízott vezetıje van az ÁMK-nak, ezért pályázat lesz kiírva intézményvezetıi állásra, melyhez nekünk véleményezési jogunk van. Striegl Jánosné: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény ide vonatkozó része leírja, hogy milyen feltételek szükségesek ahhoz, hogy betölthessék a munkakört. Az ÁMK iskolájában nem kétnyelvő oktatás folyik, a közoktatási törvény 18. -ában szabályozva van a fenti munkakör betöltéséhez szükséges feltétel. Ha valaki ki szeretné egészíteni a pályázati felhívást, akkor azt jelezze. A beérkezı pályázatok elbírálása a garai önkormányzat hatásköre lesz, de kizárólag a bácsszentgyörgyi önkormányzat véleményezésével. Müller József: Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. A képviselı-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 3/2009. (I. 22.) számú képviselı-testületi határozat Gara-Bácsszentgyörgy Általános Mővelıdési Központ intézményvezetıi állásra kiírásra kerülı pályázati felhívás véleményezése. A képviselı-testület úgy határozott, hogy véleményezési jogával élve javasolja Gara Község Önkormányzat Képviselı-testületének, hogy az elıterjesztés szerinti tartalommal kerüljön kiírásra a Gara-Bácsszentgyörgy Általános Mővelıdési Központ intézményvezetıi munkakörrıl szóló pályázati felhívás. A testület felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a garai Képviselı-testületet a fenti testületi döntésrıl. 3. Napirendi pont: Felelıs: Müller József polgármester Határidı: azonnal Beszámoló a körjegyzıség évi munkájáról Elıterjesztı: Striegl Jánosné körjegyzı (írásos elıterjesztés) Striegl Jánosné: Az önkormányzati törvény 40. (4) bekezdése szerint a körjegyzı évente beszámol minden képviselı-testületnek a körjegyzıség munkájáról. Az elıterjesztésben elég részletesen kifejtem, hogy a körjegyzıség dolgozói milyen feladatokat látnak el. Külön vettem Bácsszentgyörgyöt, hogy lássák milyen feladatokat végez a közös hivatal Bácsszentgyörgy vonatkozásában. Az anyakönyvezésnél nagyon érdekes, hogy

5 5 Bácsszentgyörgy településen egy halott volt a tavalyi évben, legalábbis egyet anyakönyveztünk, és 10 hagyatéki ügyünk volt. 5 fı lakcímet változtatott, és 6 fı elköltözött. Részletesen leírtam, hogy mennyi szociális ügy van, ami bizonyítja azt, hogy nem szükséges, hogy itt is legyen köztisztviselı. Temetési segélyben 2 fı részesült, rendszeres szociális segélyt 5 fı igényelt. A törvény azonban módosult, így az önkormányzatnak kötelezettsége lesz a rendszeres szociális segélyben részesülıket foglalkoztatni. Az önkormányzatok kaptak 3 hónap haladékot arra, hogy felülvizsgálják a rendszeres szociális segélyezettek körét. Átmeneti segélyt csak hárman kértek és kaptak. A jegyzıkönyvek határidıben történı elkészítése nem történt zökkenımentesen, de kolleganım javára mondva, összeszámoltam az üléseket, 96 ülés volt az elızı évben. Tehát körülbelül minden 3. napra esett egy. Az adóügyet is külön vettem, a településen 1 helyi adónem került megállapításra. Az elmúlt évi adóbevétel ,-Ft volt, és az adómorál jónak mondható, 89 %. Azt is megemlíteném, hogy gesztor önkormányzat vagyunk a Térségi Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálatnál, ami nagyon megnöveli a hivatali munkát. Az iktatásnál pedig látható, hogy milyen hatalmas iratmennyiséggel dolgozunk. Müller József: Köszönjük a részletes beszámolót. A képviselı-testület a körjegyzıség évi munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi. 4. Napirendi pont: Gara-Bácsszentgyörgy Községek Körjegyzıségére vonatkozó megállapodás elfogadása Elıterjesztı: Striegl Jánosné körjegyzı (írásos elıterjesztés) Striegl Jánosné: A körjegyzıség november 22. óta mőködik, de ilyen megállapodás még nem született. A megállapodás részletes, szakemberrel, közgazdásszal átnézettem. A 6. pontban leírtam, hogy az együttes ülések milyen szabályok szerint zajlanak. Müller József: Ha nem volt megállapodás, akkor hogyan mőködött a körjegyzıség? Striegl Jánosné: A belsı ellenır kérte tılem ezt a megállapodást, de erre vonatkozóan nem találtam semmit, nem is gondoltam arra, hogy ilyen megállapodás a két önkormányzat között nem létezik, ezért ezt szükséges most pótolni. Müller József: Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. A képviselı-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

6 6 4/2009. (I. 22.) számú képviselı-testületi határozat Gara-Bácsszentgyörgy Községek Körjegyzıségére vonatkozó megállapodás elfogadása 5. Napirendi pont: 1. A képviselı-testület Gara-Bácsszentgyörgy Községek Körjegyzıség létrehozásáról és mőködésérıl szóló megállapodást jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 2. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására Határidı: azonnal Felelıs: polgármester Bácsszentgyörgy Község Önkormányzatának képviselı-testületének 1/2009.(I.22.) ökr. számú rendelet-tervezete a falugondnoki szolgáltatásról (írásos elıterjesztés) Müller József: Itt is van hiányosságunk, mert nem volt rendeletünk a falugondnoki szolgáltatásról, így sok mindenrıl lemaradt a falugondnokunk is. Például járna neki munkaruha-juttatás, amiben eddig nem részesült. Striegl Jánosné: A rendeletben szereplı 9.. (7) bekezdése szerinti összegek be fognak kerülni a költségvetési rendeletbe. Ezek törvényi kötelezettségek. Meg szeretném kérdezni a polgármester urat és Marikát, hogy van-e a falugondnoki szolgálatnak gépjármő üzemeltetési szabályzata? Aladics Mária: Nincs. Striegl Jánosné: Akkor odaadom, amit én készítettem, ez a rendelet hatályba lépésétıl él. Müller József: Kérem, aki a rendelet elfogadásával egyetért, kézfeltartással jelezze. A képviselı-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletét megalkotta: Bácsszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselıtestületének 1/2009. (I. 22.) ökr. számú rendelete a falugondnoki szolgáltatásról Bácsszentgyörgy Község Önkormányzatának képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. -ának (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 60. -ának (4) bekezdése értelmében, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 39. -ának (1)-(3) bekezdései figyelembevételével a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás - falugondnoki szolgáltatás - ellátásáról az alábbiak szerint rendelkezik:

7 7 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás megszervezésével a települési önkormányzat (fenntartó, ill. szociális szolgáltató) segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi-, mentális állapotukból, vagy más okból származó problémáik megoldásában. 2. A személyes gondoskodás biztosítása során fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátásban részesülı személyek emberi és állampolgári jogai ne sérüljenek. 3. Az alapszolgáltatás keretében nyújtott személyes gondoskodást az ellátást igénybe vevı lakóhelyén lévı szolgáltatónak kell biztosítania. 4. A szolgáltatás mőködési engedélyhez kötött tevékenység, melynek engedélyeztetése során a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat mőködésének engedélyezésérıl, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezésérıl szóló 188/1999. (XII.16.) Korm. rendelet figyelembevételével kell eljárni. 5. Az alapszolgáltatás nyújtását a fenntartó nem szüneteltetheti, a folyamatos mőködésrıl távollét esetén a szakmai programjában meghatározott módon a szolgáltatást végzı személy az 1/2000. (I.27.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének megfelelı - helyettesítés, illetve fenntartóval kötött megállapodás révén gondoskodik. 6. A szolgáltatás jogszabályi elıírásoknak megfelelı személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása a fenntartó kötelezettsége. 7. (1) A fenntartó a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatási feladatok ellátásához személyszállításra alkalmas, érvényes mőszaki vizsgával, kötelezı felelısség- és CASCO biztosítással rendelkezı üzemképes gépjármővet biztosít. A gépjármő üzemképes állapotáért a falugondnok a felelıs, aki a gépjármő rendellenes használatából, valamint a falugondnok hibájából a gépjármőben vagy idegen dologban keletkezett károkért anyagi felelısséggel tartozik. (2) A gépjármő használatára és igénybevételére vonatkozó szabályozást a rendelet 2. számú mellékleteként a gépjármő üzemeltetési szabályzat tartalmazza.

8 8 8. A fenntartó a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatási feladatok ellátásához a falugondnok elérhetısége érdekében - bluetooth headsetet és mobiltelefont biztosít. 9. (1) A fenntartó figyelembe véve az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben leírtakat a személyes gondoskodás keretében 1 fı falugondnoki álláshelyet tart fenn. (2) A szolgáltatást ellátó személyes gondoskodást végzı személyt (falugondnokot) pályázati eljárás lefolytatása útján határozatlan idıre fıfoglalkozású (teljes munkaidıs) kötetlen munkarendő önkormányzati közalkalmazotti munkakörbe a Képviselıtestület minısített többségő szavazati aránnyal nevezi ki. A munkáltatói jogkör gyakorlója a Képviselıtestület. (3) A falugondnok felett az egyéb munkáltatói jogokat (pl.: szabadság engedélyezése) a polgármester gyakorolja. (4) A falugondnok tevékenységét e rendelet, a szakmai program és a munkaköri leírásában foglaltak szerint látja el. (5) A falugondnok az elvégzett munkáról a tárgyévet követı minden év március 31-ig köteles beszámolni a képviselı-testületnek. (6) Az alapszolgáltatásban részt vevı, személyes gondoskodást nyújtó feladatokat ellátó személy részére a munkáltató igazolványt állít ki, annak érdekében, hogy a feladatok elvégzése során a feladat ellátására vonatkozó felhatalmazását igazolni tudja. (7) A fenntartó a személyes gondoskodás körébe tartozó feladatot ellátó személy részére munkaruha-juttatást biztosít. A munkaruha-juttatás mértéke: ,-Ft rendszeressége kétévente március 31-ig történı kifizetéssel feltételei: - számlával kell elszámolni minden év szeptember 30-ig. - munkaruha-juttatás címén elszámolható: - 1 pár lapos talpú bırcipı - kihordási idı: két év - 2 váltás felsıruházat - kihordási idı: két év - 1 vízálló ıszi, vagy téli kabát - kihordási idı: két év - amennyiben év közben a foglalkoztatása megszőnik a munkaruha-juttatás idıarányos részét pénzben köteles megtéríteni a fenntartó részére. (8) A fenntartó a személyes gondoskodás körébe tartozó feladatot ellátó személy részére havonta hideg élelmiszer vásárlására jogosító étkezési utalványt biztosít a SZJA törvényben adómentes értékhatárig - meghatározott értékben. 10. A falugondnok a feladatellátás eredményességének, hatékonyságának növelése érdekében kapcsolatot tart az Országos és Megyei Falugondnoki Hálózattal és részt vesz ezen szervezetek által a falugondnokok és tanyagondnokok részére szervezett szakmai találkozókon, továbbképzéseken együttmőködik, az ellátási területén mőködı szociális, gyermekjóléti-gyermekvédelmi, egészségügyi, oktatási és munkaügyi szolgáltatókkal, intézményekkel, így különösen: az otthonápolási szolgálattal, a pártfogó felügyelıi szolgálattal fogyatékos személy ellátása esetén a gyógypedagógiai, nevelési szakszolgálatokkal és a fogyatékos személyek segítı, érdekvédelmi szervezeteivel, pszichiátriai beteg és szenvedélybeteg esetén a háziorvossal és a kezelıorvossal.

9 9 A RENDELET CÉLJA 11. (1) A rendelet célja, hogy a személyes gondoskodás keretében szociális alapszolgáltatásként nyújtott falugondnoki szolgáltatás e rendeletben szabályozott keretek között - a település intézményhiányából eredı hátrányait enyhítse, - az alapvetı szükségletek kielégítését segítı szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutást biztosítsa, továbbá az egyéni, közösségi szintő szükségletek teljesülését segítse. (2) A rendelet az életminıség javítása érdekében meghatározza a falugondnoki szolgáltatás által ellátandó feladatokat, a szolgáltatás rendszerét, szervezetét és a szolgáltatáshoz való hozzájutás feltételeit, módját. A RENDELET HATÁLYA 12. A rendelet hatálya kiterjed a Bácsszentgyörgy község közigazgatási területén lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezı a.) magyar állampolgárokra, b.) a bevándoroltakra és letelepedettekre, c.) a hontalanokra, d.) a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre, e.) valamint a településen életvitelszerően tartózkodó hajléktalanokra. A FALUGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS ÁLTAL ELLÁTANDÓ FELADATOK 13. A falugondnoki szolgáltatás számára meghatározott közvetlen, személyes szolgáltatások közül alapfeladatnak minısül a) a közremőködés aa) az étkeztetésben, ab) a házi segítségnyújtásban, ac) a közösségi és szociális információk szolgáltatásában; b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így ba) a háziorvosi rendelésre szállítás, bb) az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás, bc) a gyógyszerkiváltáshoz és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása; c) az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása, így ca) az óvodába, iskolába szállítás, cb) az egyéb gyermekszállítás. 14. A falugondnoki szolgáltatás számára meghatározott közvetlen, személyes szolgáltatások közül kiegészítı feladatnak minısülnek a lakossági szolgáltatások, így a) a közösségi, mővelıdési, sport- és szabadidıs tevékenységek szervezése, segítése, b) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása, c) az egyéb lakossági szolgáltatások, illetve a 13. a) pontjában meghatározottakon kívüli egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közremőködés.

10 A szolgáltatás során az önkormányzat rendeletében a falugondnoki szolgáltatás számára meghatározott, az önkormányzati feladatok megoldását segítı, közvetett szolgáltatásnak minısül a) az ételszállítás önkormányzati intézménybe, b) az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére, c) a falugondnoki szolgálat mőködtetésével kapcsolatos teendık ellátása. 16. (1) A falugondnoki szolgáltatás keretében nyújtott szolgáltatási feladatokat a szakmai program részletesen tartalmazza a rendelet 1. számú mellékleteként. (2) A szakmai program tartalma a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mőködési feltételeirıl szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet figyelembe vételével kerül összeállításra. A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELE 17. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylı, illetve törvényes képviselıje kérelmére, indítványára történik. (2) Ha az ellátást igénylı személy cselekvıképtelen, a kérelmet, illetve indítványt az érintett személy véleményét lehetıség szerint figyelembe véve a törvényes képviselıje terjeszti elı. A korlátozottan cselekvıképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselıjének beleegyezésével, vagy ha e tekintetben a bíróság a cselekvıképességét nem korlátozta önállóan terjesztheti elı. (3) A kérelemben meg kell jelölni azt az okot és célt, aminek érdekében a falugondnoki szolgáltatást igénybe kívánja venni. (4) A falugondnok nyilvántartást köteles vezetni a szolgáltatási igényekrıl és azok teljesítésérıl. (5) A falugondnoki szolgáltatás körébe tartozó feladatok napi, heti, havi megszervezése az elıre bejelentett és idı közben felmerült igények ismeretében - a falugondnok feladata és felelıssége. (6) A falugondnoki szolgáltatás iránti igény hatálytalanná válik: a.) a kérelmezı halálával, b.) a kérelmezı lemondása által, c.) ha az ellátásban részesülı személy a szolgáltatásra nem szorul rá. (7) A rendeletben meghatározott és a szakmai programban szabályozott közvetlen, személyes szolgáltatás jellegő alap- és kiegészítı feladatok igénybevétele térítésmentes.

11 11 (8) A falugondnoknak elsısorban az alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatási feladatokat kell ellátnia. (9) Az egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közremőködésbıl fakadó szolgáltatási feladatok ellátása a kötelezı alap- és kiegészítı feladatok ellátását nem veszélyeztetheti. Az egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közremőködés igénybevételéért térítési díjat kell fizetni, melyet a szállítási szolgáltatás teljesítését követıen utólag kell a fenntartó házipénztárába megfizetni. A személyes gondoskodásért fizetendı térítési díjak mértékét, a fizetésre kötelezettek körét, a térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait a fenntartó külön rendeletben szabályozza. (10) A szolgáltatás biztosításáról vagy a kérelem elutasításáról, a szolgáltatás tartalmáról, a fizetendı térítési díjról a falugondnok köteles az igénylıt haladéktalanul, de legkésıbb 3 munkanapon belül tájékoztatni. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 18. (1) E rendelet január 22-én lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetésérıl a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. tv ának (6) bekezdése értelmében a jegyzı gondoskodik. (3) E rendelet mellékletei: a.) falugondnoki szolgálat szakmai programja (1. számú melléklet), b.) falugondnoki szolgálat gépjármő üzemeltetési szabályzata (2. számú melléklet) Müller József polgámester Striegl Jánosné körjegyzı ZÁRADÉK Kihirdetve: január 22. Bácsszentgyörgy, január napirendi pont: Striegl Jánosné körjegyzı A lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, valamint a fontosabb intézkedésekrıl szóló tájékoztató (írásos elıterjesztés) Müller József: Még annyit tennék hozzá az elıterjesztéshez, hogy a földterületeket értékesítettük, és egy ember már ki is fizette azt.

12 12 Részt vettem a Helyi Vidékfejlesztési ülésen Baján, valamint a kistérségi ülésen, Garán a fenyıfaünnepélyen és Bácsalmáson, ahol az új LEADER táblákat átadták. Kérem, aki az elıterjesztésben foglaltakkal egyetért, kézfeltartással jelezze. A képviselı-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 5/2009. (I. 22.) számú képviselı-testületi határozat A lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, valamint a fontosabb intézkedésekrıl szóló tájékoztató 7. napirendi pont: Egyebek A képviselı-testület a lejárt határidejő határozatokról és a testületi ülések között tett fontosabb intézkedésekrıl szóló tájékoztatót elfogadja. Intézkedést nem igényel. Müller József: Kint vannak az információs táblák, az Ady és a Hunyadi utcánál, még csináltatnánk táblákat. Meglátjuk, hogyan lesz rá pénz. Mi a véleményetek ezzel kapcsolatosan? Testületi tagok többen: Egyetértek a javaslattal. Végvári József: Az iskola padlózatán teljesen feljött a parketta, valamit kellene csinálni vele. Müller József: Majd intézkedem ez ügyben. Mivel egyéb tárgy, hozzászólás nem hangzott el, a mai nyilvános ülést bezárom, zárt ülésen folytatjuk a munkát. Kmf. Müller József polgármester Striegl Jánosné körjegyzı

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselı-testülete 5/2009. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselı-testület 2009. április 28-án tartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: községháza

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat képviselı-testülete 11/2006. (XII. 14.) számú rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat képviselı-testülete 11/2006. (XII. 14.) számú rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat képviselı-testülete 11/2006. (XII. 14.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 3/2007./III.1./ sz. 11/2007./XII.12./

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1. Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı-testülete 11/2007. (XII.12.) számú önkormányzati rendelete a szociális étkeztetésrıl, házi segítségnyújtásról, családsegítésrıl, valamint gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (III. 31.) sz. rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, valamint természetbeni szociális ellátásokról és a személyes gondoskodást

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2350 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101 Fax: 29/337-250 ÉTKEZTETÉS SZAKMAI PROGRAM 2013 2 ÉTKEZTETÉS Szakmai programja 1./ Készült: 1./ az 1993 évi III. törvény a

Részletesebben

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 2/2007. (II.16.) rendelete

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 2/2007. (II.16.) rendelete KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 2/2007. (II.16.) rendelete az önkormányzati fenntartású, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények egyes szolgáltatásainak és az ellátási szerzıdéssel

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása:

Napirendi pontok tárgyalása: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2011. szám JEGYZİKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. május 30-án (hétfın) 18,00 órakor megtartott képviselı-testületi

Részletesebben

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2014.

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2014. Jelen Szervezeti és Mőködési Szabáélyzatot jóváhagyta: a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 32/2014.(VIII.5.) számú határozatával

Részletesebben

Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ. Zirc SZERVEZETI ÉS

Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ. Zirc SZERVEZETI ÉS 1. számú melléklet Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Zirc SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2 - Tartalomjegyzék Cím: Oldalszám I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete. (Egységes szerkezetben!)

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete. (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 810-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól

1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

2013. évi 3. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. február 14-én megtartott rendes ülésérıl készült

2013. évi 3. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. február 14-én megtartott rendes ülésérıl készült 2013. évi 3. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 14-én megtartott rendes ülésérıl készült J E G Y Z İ K Ö NYV T Á R GY MUTATÓ Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet

Részletesebben

Zubogy Községi Önkormányzat Képviselıtestületének. 7/2009./V.21./ számú rendelete

Zubogy Községi Önkormányzat Képviselıtestületének. 7/2009./V.21./ számú rendelete Zubogy Községi Önkormányzat Képviselıtestületének 7/2009./V.21./ számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról Zubogy községi Önkormányzat

Részletesebben

1. FALUGONDNOKI/TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS. ellenőrzési szempontsora 2012. évben

1. FALUGONDNOKI/TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS. ellenőrzési szempontsora 2012. évben NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-66-15 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu 1. FALUGONDNOKI/TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS ellenőrzési

Részletesebben

fejezet A rendelet hatálya

fejezet A rendelet hatálya 8/2007. (V. 23.) sz. KT Rendelet A gyermekvédelem helyi rendszerérıl, illetve szabályozásáról Báránd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.

Részletesebben

29/2007.(VI.1.) Ör. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjérıl, a fizetendı térítési díjak megállapításáról

29/2007.(VI.1.) Ör. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjérıl, a fizetendı térítési díjak megállapításáról 1 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 6/2008. (II.29.) Ör., a 21/2008. (IV.30.) Ör., a 79/2008. (XII.19.) Ör., a 7/2009. (II.27.) Ör., a 45/2009. (IX.16.) Ör. és az 1/2010.(I.29.) Ör.-rel

Részletesebben

Elıterjesztés a jelzırendszeres házi segítségnyújtás szociális szolgáltatásnál jelentkezı mőködési hiány csökkentésére

Elıterjesztés a jelzırendszeres házi segítségnyújtás szociális szolgáltatásnál jelentkezı mőködési hiány csökkentésére Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel: 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu 304-27/2009 szám Elıterjesztés a jelzırendszeres

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. május 13-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. május 13-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 10/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. május 13-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 38-39. Rendelet száma: 11. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 SZERVEZETI ÉS Azonosító jel: SZMSZ ÚNK Dátum: 2010. január MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 AZ ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2010. január 28-án de. 9 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2010. január 28-án de. 9 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2010. január 28-án de. 9 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján képviselı-testületi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. május 16. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Szakmai ajánlás TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLİK SZÁMÁRA

Szakmai ajánlás TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLİK SZÁMÁRA NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Szakmai ajánlás TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLİK SZÁMÁRA Készítették: Helmeczi Erika és Falvai Rita 1 Tartalom: I.

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az elızı testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 3. számú elıterjesztés ELİTERJESZTÉS KÉTHELY TELEPÜLÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2014. évi Mőködésérıl, tevékenységérıl Elıadó: Hosszúné Tóth Rita Intézményvezetı 1 Tisztelt Képviselı Testület! Az

Részletesebben

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17.

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. 1 SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. ELİTERJESZTÉS Sümegprága Települési Önkormányzat 2009. november 23-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Sümegprága

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 53. MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.

Részletesebben