J e g y z ı k ö n y v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ı k ö n y v"

Átírás

1 Bácsszentgyörgy Község Képviselı-testülete 1/2009. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselı-testület január 22-én tartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Bácsszentgyörgy Az ülés kezdetekor jelen vannak: Müller József polgármester, Aladics Mária, Kubatov János, Végvári József képviselık (4 fı) Tanácskozási joggal jelen van: Striegl Jánosné körjegyzı Jegyzıkönyvvezetı: Jankó Judit Anett Müller József: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a képviselı-testület ülése határozatképes, mivel 6 képviselıbıl 4 fı jelen van. Maksimovic Milosch és Szőcs Gergely képviselık elıre jelezték távolmaradásukat. Az ülést megnyitom. Kérem, aki a meghívóban szereplı napirenddel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 1/2009. (I. 22.) számú képviselı-testületi határozat Napirend évi belsı ellenırzési jelentésrıl szóló beszámoló Elıterjesztı: Striegl Jánosné körjegyzı 2. Gara-Bácsszentgyörgy Általános Mővelıdési Központ intézményvezetıi állásra kiírásra kerülı pályázati felhívás véleményezése 3. Beszámoló a körjegyzıség évi munkájáról Elıterjesztı: Striegl Jánosné körjegyzı 4. Gara-Bácsszentgyörgy Községek Körjegyzıségére vonatkozó megállapodás elfogadása Elıterjesztı: Striegl Jánosné körjegyzı 5. Bácsszentgyörgy Község Önkormányzatának képviselı-testületének 1/2009.(I.22.) ökr. számú rendelet-tervezete a falugondnoki szolgáltatásról

2 2 6. A lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, valamint a fontosabb intézkedésekrıl szóló tájékoztató 7. Egyebek Zárt ülés napirendje: 1. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott szociális határozatokról 2. Egyebek 1. Napirendi pont: évi belsı ellenırzési jelentésrıl szóló beszámoló Elıterjesztı: Striegl Jánosné körjegyzı (írásos elıterjesztés) Striegl Jánosné: Tisztelettel köszöntöm a képviselıket. Az elıterjesztést minden képviselı megkapta, nem lenne szóbeli kiegészítésem, várom az esetleges kérdéseket. Müller József: Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. A képviselı-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 2/2009. (I. 22.) számú képviselı-testületi határozat évi belsı ellenırzési jelentésrıl szóló beszámoló 1. A képviselı-testület a Bácsszentgyörgy Község Önkormányzatának évi belsı ellenırzésérıl készült ellenırzési jelentést tudomásul veszi. 2. A képviselı-testület az alábbi intézkedési tervet jóváhagyja, és megbízza a körjegyzıt az pontok, a garai polgármestert a 3. pont végrehajtásával: INTÉZKEDÉSI TERV 1. Hatályos belsı szabályzatok - A kötelezettségvállalási szabályzat aktualizálásakor figyelni kell a szabályzatok összehangolására és a pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlására. - A Körjegyzıség SzMSz-ében ki kell javítani a körjegyzıséghez tartozó, részben önállóan gazdálkodó szervek felsorolását. - A házipénztár pénzkezelési szabályzatában szerepeltetni kell, hogy mely szervek pénztárát kezeli elkülönítve a körjegyzıség.

3 3 2. Normatív állami támogatások vizsgálata - Meg kell követelni, hogy az ÁMK vezetı a közoktatási statisztika hiteles példányát az elkészítéssel egyidıben juttassa el a körjegyzı részére. - A Körjegyzıség Alapító Okirata szerint el kell készíteni körjegyzıség fenntartói hozzájárulásáról szóló két önkormányzat közötti- megállapodást. - Az éves elszámolások során a körjegyzıség megállapított pénzmaradványát a számviteli nyilvántartások alapján meg kell bontani az alapító önkormányzatok szerint. Határidı: folyamatos Felelıs: Striegl Jánosné körjegyzı 3. Térségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat pénzgazdálkodásának vizsgálata - A TCSGYSZ dolgozóinak a kiadási Igénylılap elnevezéső nyomtatványt minden esetben használni kell. - A november 20-i (B számú) kiadási pénztárbizonylaton az érvényesítést, szakmai igazolást és a pénztárellenır aláírását utólagosan pótolni szükséges. - A TCSGYSZ szakfeladatán elszámolásra került évben 242 E Ft gázdíj és 64 E Ft áramdíj, melyeket december 31-én helyesbítı tételként könyvelt, a évben Egyéb üzemeltetési szolgáltatás címén -ÁFA- nélkül E Ft-ról szóló elszámolást, a évben Egyéb üzemeltetési szolgáltatás címén 206 E Ft-ról kiadásként könyvelt elszámolást (4/10 és a 4/12 bizonylatszám) további vizsgálat céljából szükséges a CC Audit könyvvizsgáló Céggel megvizsgáltatni. - A TCSGYSZ dolgozói az üzemanyagszámlák mellé kötelesek csatolni a teljesítést igazoló menetleveleket. - Az üzemanyag felhasználás kifizetése a menetlevelekkel igazolt kilométerek és az alapnorma alapján számított átalány fogyasztás kalkulálásával történjen. - A TCSGYSZ dolgozói a menetleveleket úgy vezessék, hogy abból egyértelmően derüljön ki, hogy az hivatali célú használat, ezért vezetni szükséges az utazás célját és a felkeresett partnerek nevét. - A TCSGYSZ dolgozói a fénymásolás és faxolás térítési díjairól számlát bocsássanak ki a szolgáltatást igénybevevı részére. A bevételeket a pénztárba fizessék be, a hatályban lévı pénzkezelési szabályzatnak, a munkamegosztás és felelısségvállalás rendjérıl szóló megállapodásban leírtaknak megfelelıen. Határidı: folyamatos Felelıs: Müller József polgármester

4 4 2. Napirendi pont: Gara-Bácsszentgyörgy Általános Mővelıdési Központ intézményvezetıi állásra kiírásra kerülı pályázati felhívás véleményezése (írásos elıterjesztés) Müller József: Mivel jelenleg megbízott vezetıje van az ÁMK-nak, ezért pályázat lesz kiírva intézményvezetıi állásra, melyhez nekünk véleményezési jogunk van. Striegl Jánosné: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény ide vonatkozó része leírja, hogy milyen feltételek szükségesek ahhoz, hogy betölthessék a munkakört. Az ÁMK iskolájában nem kétnyelvő oktatás folyik, a közoktatási törvény 18. -ában szabályozva van a fenti munkakör betöltéséhez szükséges feltétel. Ha valaki ki szeretné egészíteni a pályázati felhívást, akkor azt jelezze. A beérkezı pályázatok elbírálása a garai önkormányzat hatásköre lesz, de kizárólag a bácsszentgyörgyi önkormányzat véleményezésével. Müller József: Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. A képviselı-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 3/2009. (I. 22.) számú képviselı-testületi határozat Gara-Bácsszentgyörgy Általános Mővelıdési Központ intézményvezetıi állásra kiírásra kerülı pályázati felhívás véleményezése. A képviselı-testület úgy határozott, hogy véleményezési jogával élve javasolja Gara Község Önkormányzat Képviselı-testületének, hogy az elıterjesztés szerinti tartalommal kerüljön kiírásra a Gara-Bácsszentgyörgy Általános Mővelıdési Központ intézményvezetıi munkakörrıl szóló pályázati felhívás. A testület felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a garai Képviselı-testületet a fenti testületi döntésrıl. 3. Napirendi pont: Felelıs: Müller József polgármester Határidı: azonnal Beszámoló a körjegyzıség évi munkájáról Elıterjesztı: Striegl Jánosné körjegyzı (írásos elıterjesztés) Striegl Jánosné: Az önkormányzati törvény 40. (4) bekezdése szerint a körjegyzı évente beszámol minden képviselı-testületnek a körjegyzıség munkájáról. Az elıterjesztésben elég részletesen kifejtem, hogy a körjegyzıség dolgozói milyen feladatokat látnak el. Külön vettem Bácsszentgyörgyöt, hogy lássák milyen feladatokat végez a közös hivatal Bácsszentgyörgy vonatkozásában. Az anyakönyvezésnél nagyon érdekes, hogy

5 5 Bácsszentgyörgy településen egy halott volt a tavalyi évben, legalábbis egyet anyakönyveztünk, és 10 hagyatéki ügyünk volt. 5 fı lakcímet változtatott, és 6 fı elköltözött. Részletesen leírtam, hogy mennyi szociális ügy van, ami bizonyítja azt, hogy nem szükséges, hogy itt is legyen köztisztviselı. Temetési segélyben 2 fı részesült, rendszeres szociális segélyt 5 fı igényelt. A törvény azonban módosult, így az önkormányzatnak kötelezettsége lesz a rendszeres szociális segélyben részesülıket foglalkoztatni. Az önkormányzatok kaptak 3 hónap haladékot arra, hogy felülvizsgálják a rendszeres szociális segélyezettek körét. Átmeneti segélyt csak hárman kértek és kaptak. A jegyzıkönyvek határidıben történı elkészítése nem történt zökkenımentesen, de kolleganım javára mondva, összeszámoltam az üléseket, 96 ülés volt az elızı évben. Tehát körülbelül minden 3. napra esett egy. Az adóügyet is külön vettem, a településen 1 helyi adónem került megállapításra. Az elmúlt évi adóbevétel ,-Ft volt, és az adómorál jónak mondható, 89 %. Azt is megemlíteném, hogy gesztor önkormányzat vagyunk a Térségi Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálatnál, ami nagyon megnöveli a hivatali munkát. Az iktatásnál pedig látható, hogy milyen hatalmas iratmennyiséggel dolgozunk. Müller József: Köszönjük a részletes beszámolót. A képviselı-testület a körjegyzıség évi munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi. 4. Napirendi pont: Gara-Bácsszentgyörgy Községek Körjegyzıségére vonatkozó megállapodás elfogadása Elıterjesztı: Striegl Jánosné körjegyzı (írásos elıterjesztés) Striegl Jánosné: A körjegyzıség november 22. óta mőködik, de ilyen megállapodás még nem született. A megállapodás részletes, szakemberrel, közgazdásszal átnézettem. A 6. pontban leírtam, hogy az együttes ülések milyen szabályok szerint zajlanak. Müller József: Ha nem volt megállapodás, akkor hogyan mőködött a körjegyzıség? Striegl Jánosné: A belsı ellenır kérte tılem ezt a megállapodást, de erre vonatkozóan nem találtam semmit, nem is gondoltam arra, hogy ilyen megállapodás a két önkormányzat között nem létezik, ezért ezt szükséges most pótolni. Müller József: Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. A képviselı-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

6 6 4/2009. (I. 22.) számú képviselı-testületi határozat Gara-Bácsszentgyörgy Községek Körjegyzıségére vonatkozó megállapodás elfogadása 5. Napirendi pont: 1. A képviselı-testület Gara-Bácsszentgyörgy Községek Körjegyzıség létrehozásáról és mőködésérıl szóló megállapodást jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 2. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására Határidı: azonnal Felelıs: polgármester Bácsszentgyörgy Község Önkormányzatának képviselı-testületének 1/2009.(I.22.) ökr. számú rendelet-tervezete a falugondnoki szolgáltatásról (írásos elıterjesztés) Müller József: Itt is van hiányosságunk, mert nem volt rendeletünk a falugondnoki szolgáltatásról, így sok mindenrıl lemaradt a falugondnokunk is. Például járna neki munkaruha-juttatás, amiben eddig nem részesült. Striegl Jánosné: A rendeletben szereplı 9.. (7) bekezdése szerinti összegek be fognak kerülni a költségvetési rendeletbe. Ezek törvényi kötelezettségek. Meg szeretném kérdezni a polgármester urat és Marikát, hogy van-e a falugondnoki szolgálatnak gépjármő üzemeltetési szabályzata? Aladics Mária: Nincs. Striegl Jánosné: Akkor odaadom, amit én készítettem, ez a rendelet hatályba lépésétıl él. Müller József: Kérem, aki a rendelet elfogadásával egyetért, kézfeltartással jelezze. A képviselı-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletét megalkotta: Bácsszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselıtestületének 1/2009. (I. 22.) ökr. számú rendelete a falugondnoki szolgáltatásról Bácsszentgyörgy Község Önkormányzatának képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. -ának (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 60. -ának (4) bekezdése értelmében, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 39. -ának (1)-(3) bekezdései figyelembevételével a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás - falugondnoki szolgáltatás - ellátásáról az alábbiak szerint rendelkezik:

7 7 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás megszervezésével a települési önkormányzat (fenntartó, ill. szociális szolgáltató) segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi-, mentális állapotukból, vagy más okból származó problémáik megoldásában. 2. A személyes gondoskodás biztosítása során fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátásban részesülı személyek emberi és állampolgári jogai ne sérüljenek. 3. Az alapszolgáltatás keretében nyújtott személyes gondoskodást az ellátást igénybe vevı lakóhelyén lévı szolgáltatónak kell biztosítania. 4. A szolgáltatás mőködési engedélyhez kötött tevékenység, melynek engedélyeztetése során a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat mőködésének engedélyezésérıl, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezésérıl szóló 188/1999. (XII.16.) Korm. rendelet figyelembevételével kell eljárni. 5. Az alapszolgáltatás nyújtását a fenntartó nem szüneteltetheti, a folyamatos mőködésrıl távollét esetén a szakmai programjában meghatározott módon a szolgáltatást végzı személy az 1/2000. (I.27.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének megfelelı - helyettesítés, illetve fenntartóval kötött megállapodás révén gondoskodik. 6. A szolgáltatás jogszabályi elıírásoknak megfelelı személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása a fenntartó kötelezettsége. 7. (1) A fenntartó a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatási feladatok ellátásához személyszállításra alkalmas, érvényes mőszaki vizsgával, kötelezı felelısség- és CASCO biztosítással rendelkezı üzemképes gépjármővet biztosít. A gépjármő üzemképes állapotáért a falugondnok a felelıs, aki a gépjármő rendellenes használatából, valamint a falugondnok hibájából a gépjármőben vagy idegen dologban keletkezett károkért anyagi felelısséggel tartozik. (2) A gépjármő használatára és igénybevételére vonatkozó szabályozást a rendelet 2. számú mellékleteként a gépjármő üzemeltetési szabályzat tartalmazza.

8 8 8. A fenntartó a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatási feladatok ellátásához a falugondnok elérhetısége érdekében - bluetooth headsetet és mobiltelefont biztosít. 9. (1) A fenntartó figyelembe véve az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben leírtakat a személyes gondoskodás keretében 1 fı falugondnoki álláshelyet tart fenn. (2) A szolgáltatást ellátó személyes gondoskodást végzı személyt (falugondnokot) pályázati eljárás lefolytatása útján határozatlan idıre fıfoglalkozású (teljes munkaidıs) kötetlen munkarendő önkormányzati közalkalmazotti munkakörbe a Képviselıtestület minısített többségő szavazati aránnyal nevezi ki. A munkáltatói jogkör gyakorlója a Képviselıtestület. (3) A falugondnok felett az egyéb munkáltatói jogokat (pl.: szabadság engedélyezése) a polgármester gyakorolja. (4) A falugondnok tevékenységét e rendelet, a szakmai program és a munkaköri leírásában foglaltak szerint látja el. (5) A falugondnok az elvégzett munkáról a tárgyévet követı minden év március 31-ig köteles beszámolni a képviselı-testületnek. (6) Az alapszolgáltatásban részt vevı, személyes gondoskodást nyújtó feladatokat ellátó személy részére a munkáltató igazolványt állít ki, annak érdekében, hogy a feladatok elvégzése során a feladat ellátására vonatkozó felhatalmazását igazolni tudja. (7) A fenntartó a személyes gondoskodás körébe tartozó feladatot ellátó személy részére munkaruha-juttatást biztosít. A munkaruha-juttatás mértéke: ,-Ft rendszeressége kétévente március 31-ig történı kifizetéssel feltételei: - számlával kell elszámolni minden év szeptember 30-ig. - munkaruha-juttatás címén elszámolható: - 1 pár lapos talpú bırcipı - kihordási idı: két év - 2 váltás felsıruházat - kihordási idı: két év - 1 vízálló ıszi, vagy téli kabát - kihordási idı: két év - amennyiben év közben a foglalkoztatása megszőnik a munkaruha-juttatás idıarányos részét pénzben köteles megtéríteni a fenntartó részére. (8) A fenntartó a személyes gondoskodás körébe tartozó feladatot ellátó személy részére havonta hideg élelmiszer vásárlására jogosító étkezési utalványt biztosít a SZJA törvényben adómentes értékhatárig - meghatározott értékben. 10. A falugondnok a feladatellátás eredményességének, hatékonyságának növelése érdekében kapcsolatot tart az Országos és Megyei Falugondnoki Hálózattal és részt vesz ezen szervezetek által a falugondnokok és tanyagondnokok részére szervezett szakmai találkozókon, továbbképzéseken együttmőködik, az ellátási területén mőködı szociális, gyermekjóléti-gyermekvédelmi, egészségügyi, oktatási és munkaügyi szolgáltatókkal, intézményekkel, így különösen: az otthonápolási szolgálattal, a pártfogó felügyelıi szolgálattal fogyatékos személy ellátása esetén a gyógypedagógiai, nevelési szakszolgálatokkal és a fogyatékos személyek segítı, érdekvédelmi szervezeteivel, pszichiátriai beteg és szenvedélybeteg esetén a háziorvossal és a kezelıorvossal.

9 9 A RENDELET CÉLJA 11. (1) A rendelet célja, hogy a személyes gondoskodás keretében szociális alapszolgáltatásként nyújtott falugondnoki szolgáltatás e rendeletben szabályozott keretek között - a település intézményhiányából eredı hátrányait enyhítse, - az alapvetı szükségletek kielégítését segítı szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutást biztosítsa, továbbá az egyéni, közösségi szintő szükségletek teljesülését segítse. (2) A rendelet az életminıség javítása érdekében meghatározza a falugondnoki szolgáltatás által ellátandó feladatokat, a szolgáltatás rendszerét, szervezetét és a szolgáltatáshoz való hozzájutás feltételeit, módját. A RENDELET HATÁLYA 12. A rendelet hatálya kiterjed a Bácsszentgyörgy község közigazgatási területén lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezı a.) magyar állampolgárokra, b.) a bevándoroltakra és letelepedettekre, c.) a hontalanokra, d.) a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre, e.) valamint a településen életvitelszerően tartózkodó hajléktalanokra. A FALUGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS ÁLTAL ELLÁTANDÓ FELADATOK 13. A falugondnoki szolgáltatás számára meghatározott közvetlen, személyes szolgáltatások közül alapfeladatnak minısül a) a közremőködés aa) az étkeztetésben, ab) a házi segítségnyújtásban, ac) a közösségi és szociális információk szolgáltatásában; b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így ba) a háziorvosi rendelésre szállítás, bb) az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás, bc) a gyógyszerkiváltáshoz és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása; c) az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása, így ca) az óvodába, iskolába szállítás, cb) az egyéb gyermekszállítás. 14. A falugondnoki szolgáltatás számára meghatározott közvetlen, személyes szolgáltatások közül kiegészítı feladatnak minısülnek a lakossági szolgáltatások, így a) a közösségi, mővelıdési, sport- és szabadidıs tevékenységek szervezése, segítése, b) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása, c) az egyéb lakossági szolgáltatások, illetve a 13. a) pontjában meghatározottakon kívüli egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közremőködés.

10 A szolgáltatás során az önkormányzat rendeletében a falugondnoki szolgáltatás számára meghatározott, az önkormányzati feladatok megoldását segítı, közvetett szolgáltatásnak minısül a) az ételszállítás önkormányzati intézménybe, b) az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére, c) a falugondnoki szolgálat mőködtetésével kapcsolatos teendık ellátása. 16. (1) A falugondnoki szolgáltatás keretében nyújtott szolgáltatási feladatokat a szakmai program részletesen tartalmazza a rendelet 1. számú mellékleteként. (2) A szakmai program tartalma a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mőködési feltételeirıl szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet figyelembe vételével kerül összeállításra. A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELE 17. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylı, illetve törvényes képviselıje kérelmére, indítványára történik. (2) Ha az ellátást igénylı személy cselekvıképtelen, a kérelmet, illetve indítványt az érintett személy véleményét lehetıség szerint figyelembe véve a törvényes képviselıje terjeszti elı. A korlátozottan cselekvıképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselıjének beleegyezésével, vagy ha e tekintetben a bíróság a cselekvıképességét nem korlátozta önállóan terjesztheti elı. (3) A kérelemben meg kell jelölni azt az okot és célt, aminek érdekében a falugondnoki szolgáltatást igénybe kívánja venni. (4) A falugondnok nyilvántartást köteles vezetni a szolgáltatási igényekrıl és azok teljesítésérıl. (5) A falugondnoki szolgáltatás körébe tartozó feladatok napi, heti, havi megszervezése az elıre bejelentett és idı közben felmerült igények ismeretében - a falugondnok feladata és felelıssége. (6) A falugondnoki szolgáltatás iránti igény hatálytalanná válik: a.) a kérelmezı halálával, b.) a kérelmezı lemondása által, c.) ha az ellátásban részesülı személy a szolgáltatásra nem szorul rá. (7) A rendeletben meghatározott és a szakmai programban szabályozott közvetlen, személyes szolgáltatás jellegő alap- és kiegészítı feladatok igénybevétele térítésmentes.

11 11 (8) A falugondnoknak elsısorban az alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatási feladatokat kell ellátnia. (9) Az egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közremőködésbıl fakadó szolgáltatási feladatok ellátása a kötelezı alap- és kiegészítı feladatok ellátását nem veszélyeztetheti. Az egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közremőködés igénybevételéért térítési díjat kell fizetni, melyet a szállítási szolgáltatás teljesítését követıen utólag kell a fenntartó házipénztárába megfizetni. A személyes gondoskodásért fizetendı térítési díjak mértékét, a fizetésre kötelezettek körét, a térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait a fenntartó külön rendeletben szabályozza. (10) A szolgáltatás biztosításáról vagy a kérelem elutasításáról, a szolgáltatás tartalmáról, a fizetendı térítési díjról a falugondnok köteles az igénylıt haladéktalanul, de legkésıbb 3 munkanapon belül tájékoztatni. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 18. (1) E rendelet január 22-én lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetésérıl a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. tv ának (6) bekezdése értelmében a jegyzı gondoskodik. (3) E rendelet mellékletei: a.) falugondnoki szolgálat szakmai programja (1. számú melléklet), b.) falugondnoki szolgálat gépjármő üzemeltetési szabályzata (2. számú melléklet) Müller József polgámester Striegl Jánosné körjegyzı ZÁRADÉK Kihirdetve: január 22. Bácsszentgyörgy, január napirendi pont: Striegl Jánosné körjegyzı A lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, valamint a fontosabb intézkedésekrıl szóló tájékoztató (írásos elıterjesztés) Müller József: Még annyit tennék hozzá az elıterjesztéshez, hogy a földterületeket értékesítettük, és egy ember már ki is fizette azt.

12 12 Részt vettem a Helyi Vidékfejlesztési ülésen Baján, valamint a kistérségi ülésen, Garán a fenyıfaünnepélyen és Bácsalmáson, ahol az új LEADER táblákat átadták. Kérem, aki az elıterjesztésben foglaltakkal egyetért, kézfeltartással jelezze. A képviselı-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 5/2009. (I. 22.) számú képviselı-testületi határozat A lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, valamint a fontosabb intézkedésekrıl szóló tájékoztató 7. napirendi pont: Egyebek A képviselı-testület a lejárt határidejő határozatokról és a testületi ülések között tett fontosabb intézkedésekrıl szóló tájékoztatót elfogadja. Intézkedést nem igényel. Müller József: Kint vannak az információs táblák, az Ady és a Hunyadi utcánál, még csináltatnánk táblákat. Meglátjuk, hogyan lesz rá pénz. Mi a véleményetek ezzel kapcsolatosan? Testületi tagok többen: Egyetértek a javaslattal. Végvári József: Az iskola padlózatán teljesen feljött a parketta, valamit kellene csinálni vele. Müller József: Majd intézkedem ez ügyben. Mivel egyéb tárgy, hozzászólás nem hangzott el, a mai nyilvános ülést bezárom, zárt ülésen folytatjuk a munkát. Kmf. Müller József polgármester Striegl Jánosné körjegyzı

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Bácsszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testületének 1/2009. (I. 22.) ökr. számú rendelete a falugondnoki szolgáltatásról (egységes szerkezetben) Bácsszentgyörgy Község Önkormányzatának képviselı-testülete

Részletesebben

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/2007. /XII.12./ számu Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 MEDINA község Önkormányzati képviselı-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi

Részletesebben

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(III.18.) rendelete falugondnoki szolgálatról (A 2/2010. (II.24.) rendelettel módosított szöveg.) Kihirdetve: 2009. március 18. Vadas László

Részletesebben

Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel.

Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel. 1 Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel. ) Hásságy Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi

Részletesebben

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK

TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 20/2004. (IX. 24.) számú rendelete A tanyagondnoki szolgálatról Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének../2009. (II. 23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 6/2008.

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2009. (VII.27.) RENDELETE A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2009. (VII.27.) RENDELETE A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2009. (VII.27.) RENDELETE A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

I. A rendelet célja, hatálya

I. A rendelet célja, hatálya Egységes szerkezet: 2015.02.13. Koroncó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (VII.31.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének. 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete. a falugondnoki szolgálatról 1..

Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének. 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete. a falugondnoki szolgálatról 1.. Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete a falugondnoki szolgálatról Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról 1 Jánossmorja Város Önkormányzata Képviselı testületének 6/2007. (III.1.) rendelete az egyes gyermekvédelmi ellátásokról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és

Részletesebben

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Közösségi ellátások és pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2004. (II.12.) rendelete (egységes szerkezetben) Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselıtestülete

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2/2010. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselı-testület 2010. február 12-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzatának 29/2011. (XII.14.) számú önkormányzati rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról. 1. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Hajdúsámson Város Önkormányzatának 29/2011. (XII.14.) számú önkormányzati rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról. 1. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Hajdúsámson Város Önkormányzatának 29/2011. (XII.14.) számú önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Hajdúsámson Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN A

EGYSÉGES SZERKEZETBEN A Andocs Község Képviselő-testületének 10./2005. (VII.29.) számú rendelete a 7/2009.(VIII.31.) számú, valamint a 9/2011.(VI.22.) számú képviselő-testületi rendeletekben foglalt módosítás szövegével EGYSÉGES

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület Községi Önkormányzat RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-92012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült 2012. május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

Elıterjesztés. Tárgy: A képviselı-testület évi munkaterve. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıterjesztés. Tárgy: A képviselı-testület évi munkaterve. Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés Tárgy: A képviselı-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselı-testület! Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 11-26/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Magyarpolány és Kislıd Községek Önkormányzatai Képviselı-testületeinek 2009. november 23-án 16 óra 30 perckor kezdıdı együttes, nyílt ülésérıl. Az ülés

Részletesebben

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tel: 28/500-666 fax: 28/400-575 Email:jegyzı.aszod@invitel.hu 304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é

Részletesebben

Csönge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2015.(III.6.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgáltatásról

Csönge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2015.(III.6.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgáltatásról Csönge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2015.(III.6.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgáltatásról Csönge Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

11/2008./IV.24./ számú. r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

11/2008./IV.24./ számú. r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2008./IV.24./ számú r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 Tószeg község önkormányzati képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselı-testülete 3/2009. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselı-testület 2009. március 17-én tartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 151/2007./XII.28./.kt.határozat: 152/2007./XII.28./kt.határozat: 153/2007./XII.28./kt.határozat: 154/2007./XII.28./kt.határozat:

Részletesebben

A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete kerül.

A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete kerül. Röszke Község Önkormányzat Képviselı-testülete 7/2012.(VI.6.) számú önkormányzati rendelete a gyermekeket megilletı egyes ellátásokról szóló 4/1998.(IV.15.) KT. számú rendelet módosításáról Röszke Község

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Községi Önkormányzat RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-19/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült 2012. december 12-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében a röjtökmuzsaji és ebergıci

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselı-testülete 5/2009. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselı-testület 2009. április 28-án tartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: községháza

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E 7. sz. függelék a rendelet 40.. (11) és 43.. (10) bekezdéséhez PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E A Képviselı-testület egységes hivatalt hoz létre - Polgármesteri Hivatalelnevezéssel,

Részletesebben

Felsőszölnök Önkormányzat Képviselőtestületének 11/1999. (XI.22.) számú rendelete. tanyagondnoki szolgálatról

Felsőszölnök Önkormányzat Képviselőtestületének 11/1999. (XI.22.) számú rendelete. tanyagondnoki szolgálatról Felsőszölnök Önkormányzat Képviselőtestületének 11/1999. (XI.22.) számú rendelete tanyagondnoki szolgálatról Módosítva: a 2/2007.(I.25.) ÖKT rendelettel, a 12/2008. (IX.15.) ÖKT rendelettel, 3/2010.(II.20.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

Szakonyfalu Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2000. (IX. 18.) számú rendelete falugondnoki szolgálatról

Szakonyfalu Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2000. (IX. 18.) számú rendelete falugondnoki szolgálatról Szakonyfalu Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2000. (IX. 18.) számú rendelete falugondnoki szolgálatról Módosította a 24/2006. (XII.15.) ÖKT. rendelettel, 11/2008. (IX.15.) ÖKT rendelettel, 3/2010.

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

Zákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Zákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1 Zákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet-tervezete a tanyagondnoki szolgálatról Zákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hely önkormányzatokról

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

napirendi pont ELİTERJESZTÉS

napirendi pont ELİTERJESZTÉS Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Igazgatójától 7570 Barcs, Tavasz u. 3. napirendi pont ELİTERJESZTÉS A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények és a Szivárvány EGYMI között a gazdálkodással kapcsolatos

Részletesebben

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina osztályvezetı Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. július 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Tündérkert

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 120. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a Képviselı-testület 2014. II. félévi

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére 1. napirendi pont Nyirád Község Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 15-103/2010. Ügyintézı: Kovács Károlyné ELİTERJESZTÉS Nyirád

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról 1 (Egységes szerkezetben!) NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Nyírmeggyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályban

Részletesebben

Alapító Okirat (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Alapító Okirat (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Alapító Okirat (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Barcs Város és Komlósd-, Lakócsa-, Péterhida-, Potony-, Szentborbás- és Tótújfalu Községek Önkormányzatai, mint fenntartók a Barcsi Szociális

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Zala megye J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2011. szeptember 12. Határozatok Tárgykód 32/2011. (IX.12.) számú Kt. Határozat

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 18. Melléklet: 1 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/ 1. napirendi pont Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 9-8/2011. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról A Cigány Kisebbségi

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 9-én (péntek)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 3-i ülésérıl 3-4/2014. (02. 03.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZİKÖNYVÉBİL B4 8/2011. (IV.26.) Ör. számú

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

Szentgál község Önkormányzata Képviselı-testületének

Szentgál község Önkormányzata Képviselı-testületének Szentgál község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/20007 (III. 09.) számú rendelete A tanyagondnoki szolgálatról [Egységes szerkezetben a 3/2007. (III. 09.) rendeletet módosító 7/2009. (V. 04.) rendelettel.]

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2008. (IV. 16.) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról. A rendelet célja, hatálya

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2008. (IV. 16.) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról. A rendelet célja, hatálya JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2008. (IV. 16.) rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hely önkormányzatokról szóló - módosított - 1990.

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének 14/2008.(V.1.) ÖR RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról azok igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjakról 1 Aszód Város Önkormányzat

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Szociális étkeztetés

Szociális étkeztetés MAGYARGÉC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rákóczi út 75. Szociális étkeztetés Szakmai programja Ellátási terület: Magyargéc Készítette: Jandala Tiborné szociális ügyintézı 2 Étkeztetés Magyargéc Község Önkormányzata

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2006. DECEMBER 5-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN - 1 - 70/2006. (XII.05.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú

Részletesebben

Intézményfenntartó társulási megállapodás

Intézményfenntartó társulási megállapodás Intézményfenntartó társulási megállapodás Sajószentpéter Város Önkormányzata (székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4., képviseli: Dr. Faragó ), - gesztor önkormányzat Alacska Község Önkormányzata

Részletesebben

K É R E L E M. 2. Szolgáltatás típusa: 3. Milyen idıponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: 200. hó nap. Dátum: 200 év hó nap

K É R E L E M. 2. Szolgáltatás típusa: 3. Milyen idıponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: 200. hó nap. Dátum: 200 év hó nap Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87. Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Telephely: 4440 Tiszavasvári, Hısök út 38. K É R E

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8443 Bánd, Petıfi u. 60. Tel/fax: 88/504-131 E-mail: polgarme@vnet.hu Szám: 48/2/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: ülésén, 2009. február 9-én /hétfı/ 17

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2011. október 11-én megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Lovász Tibor polgármester, Váradi József alpolgármester, Agócs Miklós,

Részletesebben

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. január 1-tıl A szabályzat hatálya az önállóan mőködı és gazdálkodó Társulási

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2009. (XI. 30.) TKt rendelete a falugondnoki szolgálatról

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2009. (XI. 30.) TKt rendelete a falugondnoki szolgálatról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2009. (XI. 30.) TKt rendelete a falugondnoki szolgálatról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T :

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T : J e g y z ı k ö n y v Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselı-testületének 2010. június 14-én tartott testületi ülésén. Jelen vannak: Práznek József polgármester, Zambóné Németh Ilona jegyzı,

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott határozatok 31/2010. (VI. 30.) Ökt. határozat elfogadja a Háziorvosi Szolgálat mőködésérıl szóló tájékoztatót.

Részletesebben

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Bózsva Községi önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben