1. A gyermeknépesség eltartottsági rátája, január 1-jén Child dependency ratio, 1 January 2012

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. A gyermeknépesség eltartottsági rátája, 2012. január 1-jén Child dependency ratio, 1 January 2012"

Átírás

1 1. A gyermeknépesség eltartottsági rátája, 212. január 1-jén Child dependency ratio, 1 January Az idős népesség eltartottsági rátája, 212. január 1-jén Old-age dependency ratio, 1 January 212 GRAFIKONOK, TÉRKÉPEK CHARTS, MAPS I IX

2 3. Társadalmi juttatások megoszlása funkciók szerint Magyarországon és az EU-ban, 29 Distribution of social protection benefits by function in Hungary and the EU, 29 Magyarország Hungary EU-27 EU % Betegség/egészséggondozás Sickness/health care Rokkantság Disability Öregség Old-age Hátrahagyottak Survivors Család/gyermekek Family/children Munkanélküliség Unemployment Lakhatás Housing Egyéb társadalmi kirekesztettség Social exclusion 4. Családi pótlékban részesülő családok száma a gyermekszám és a család típusa szerint, 211. április Number of families receiving family allowance by size and type of family, April 211 7% 3% Kétszül s család 1 gyermekkel Couples with 1 child 17% 12% 33% Kétszül s család 2 gyermekkel Couples with 2 children Kétszül s család 3 vagy több gyermekkel Couples with 3 or more children Egyedülálló szül 1 gyermekkel Single parents with 1 child Egyedülálló szül 2 gyermekkel Single parents with 2 children Egyedülálló szül 3 vagy több gyermekkel Single parents with 3 or more children 28% X I SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 211 YEARBOOK OF WELFARE STATISTICS, 211

3 5. A családtámogatási ellátások reálértékének alakulása, Real value of family benefits, % =1% Gyermekgondozási díj Child-care benefit Gyermekgondozási segély Child-care allowance Családi pótlék Family allowance 6. Bölcsődébe beíratott gyermekek és férőhely-kihasználtság, Enrolled children for infant nurseries and occupancy rate, F Person 14 % Ezer 3 évesnél fiatalabb gyermekre jutó bölcs débe beíratottak száma, fő Enrolled children for infant nurseries per thousand children aged 3 or less years, person Bölcs dék fér hely-kihasználtsága, % Occupancy rate in infant nurseries, % GRAFIKONOK, TÉRKÉPEK CHARTS, MAPS I XI

4 7. Gyermekjóléti szolgálatok által gondozott kiskorúak száma, Number of children receiving care from child welfare services by age-group, Ezer f Thousands 5 éves 5 years old 6 13 éves 6 13 years old éves years old 8. A gyámhatóságoknál nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak ezer azonos korú lakosra jutó száma, 211 Number of children at risk registered by public guardianship authorities per thousand inhabitants of corresponding age, 211 XII I SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 211 YEARBOOK OF WELFARE STATISTICS, 211

5 9. Nyilvántartott, védelembe vett kiskorúak ezer azonos korú lakosra jutó száma, 211 Registered children taken into child protection per thousand inhabitants of corresponding age, Anyagi okból veszélyeztetett kiskorúak az összes veszélyeztetett arányában, 211 Ratio of children at risk for financial reasons, 211 GRAFIKONOK, TÉRKÉPEK CHARTS, MAPS I XIII

6 11. Gyermekvédelmi szakellátásban élők megoszlása szükségletük szerint, 211 Distribution of children in professional child protection care by needs, 211 6% 4% Különleges vagy speciális szükséglet nélkül Without particular or special needs 21% Különleges szükségletű a kora miatt ( 2 éves) With particular needs ( 2 years old) Fogyatékossággal élő With disabilities 62% Tartós beteg With chronic disease 7% Speciális szükségletű With special needs 12. Nevelőszülőnél és gyermekotthonban gondozott kiskorúak aránya, Ratio of children placed in children's homes and with foster parents, % Nevel szül nél With foster parents Gyermekotthonban In children's homes XIV I SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 211 YEARBOOK OF WELFARE STATISTICS, 211

7 13. Utógondozói ellátásban részesülő fiatalok száma az ellátás oka szerint, 211 Number of young adults in after-care provision by the reason of provision, 211 F Person Gyermekotthonok Children's homes Nevel szül i hálózat Foster care Létfenntartását önállóan biztosítani nem tudja Unable to provide for him/herself Nappali tagozaton tovább tanul In full-time education Bentlakásos szociális intézménybe felvételre vár Waiting for admission to a residential social institution 14. A gyermekotthonokból megszökött gyermekek száma, 25, 21, 211 Number of children broke out of children's homes, 25, 21, 211 F Person alkalommal Once 2 alkalommal Twice 3 alkalommal 3 times 4 és annál több alkalommal 4 and more times GRAFIKONOK, TÉRKÉPEK CHARTS, MAPS I XV

8 15. Egy lakosra jutó önkormányzati segélykiadás, 211* Per capita social benefits granted by local governments, 211* 16. Egy főre jutó rendszeres szociális segély, 211* Per capita regular social assistance, 211* XVI I SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 211 YEARBOOK OF WELFARE STATISTICS, 211

9 17. Közfoglalkoztatásban részt vettek* ezer aktív korú lakosra jutó száma, 211** Number of persons on public work* per thousand people of active age, 211** 18. Egy 24 éves korú lakosra jutó gyermekvédelmi támogatás, 211* Child protection benefit per inhabitant of age 24, 211* GRAFIKONOK, TÉRKÉPEK CHARTS, MAPS I XVII

10 19. Egyes támogatásokban részesítettek száma a család egy főre jutó jövedelme szerint, 211. december Number of specific benefit recipients by family per capita income, December 211 % Lakásfenntartási támogatás Home maintenance support Átmeneti segély Temporary assistance Temetési segély Funeral support Az egy f re jutó jövedelem a nyugdíjminimumot eléri, illetve meghaladja Per capita income reaches or is above minimum pension Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Emergency child protection benefit Az egy f re jutó jövedelem a nyugdíjminimum fele, vagy annál több, de a nyugdíjminimumot nem éri el Per capita income is half or more than half but less then minimum pension Az egy f re jutó jövedelem a nyugdíjminimum felét nem éri el Per capita income is less than half of minimum pension 2. Egyes támogatásban részesítettek tízezer lakosra jutó száma népességnagyság szerint, 211 Number of specific benefit recipients per ten thousand inhabitants by settlement population, 211 Budapest Fő Person Átmeneti segély Temporary assistance Közgyógyellátási igazolvány Public medical card Lakásfenntartási támogatás Home maintenance support XVIII I SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 211 YEARBOOK OF WELFARE STATISTICS, 211

11 21. Tízezer 6 éven felüli lakosra jutó házi segítségnyújtásban és szociális étkeztetésben részesülők száma népességnagyság szerint, 211 Number of persons receiving social catering and domestic care per ten thousand inhabitants aged more than 6 years by settlement population, 211 Budapest Fő Person Házi segítségnyújtás Domestic care Szociális étkeztetés Social catering 22. A családsegítő szolgálatok megoszlása fenntartó szerint, Distribution of family assistance services by provider, % Települési önkormányzat Local government Önkormányzati intézményfenntartó társulás Association of local governments for providing services Többcélú kistérségi társulás Multipurpose subregion association Nonprofit Non-profit Egyéb Other GRAFIKONOK, TÉRKÉPEK CHARTS, MAPS I XIX

12 23. A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők ezer lakosra jutó száma, 211 Number of persons receiving family assistance service per thousand inhabitants, Tartós és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézmények férőhelyszámának megoszlása fenntartók szerint, 2, 211 Distribution of operating beds in long-term and short-term residential social institutions by provider, 2, 211 7% 9% 2 29% Települési önkormányzat, önkormányzati intézményfenntartó társulás Local government Megyei, fővárosi önkormányzat County, capital government 2% 211 1% 17% 8% Többcélú kistérségi társulás Multipurpose subregion association Egyház Church 18% Nonprofit Non-profit 36% 47% Egyéb Other 8% XX I SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 211 YEARBOOK OF WELFARE STATISTICS, 211

13 25. A tartós bentlakásos intézményekben ellátottak közül lakóotthonokban élők aránya, Ratio of residents living in residential homes (% of total residents in long-term residential social institutions), % Pszichiátriai betegek lakóotthona In residential homes for psychiatric patients Szenvedélybetegek lakóotthona In residential homes for addicts Fogyatékosok lakóotthona In residential homes for disabled persons 26. A táppénzre jogosultak számának és a táppénzesek napi átlagos számának alakulása, Number of persons entitled to sick-pay and daily average number of persons on sick-pay, Ezer f Thousands 4 Ezer f Thousands A táppénzre jogosultak száma, ezer f (bal tengely) Number of persons entitled to sick-pay, thousands (left scale) Táppénzesek napi átlagos száma, ezer f (jobb tengely) Daily average number of persons on sick pay, thousands (right scale) GRAFIKONOK, TÉRKÉPEK CHARTS, MAPS I XXI

14 27. Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők száma az ellátás összege szerint, 212. január Number of persons receiving pensions, benefits, annuities and other provisions, January 212 Ezer f Thousands Ft HUF Férfi N 28. A nettó átlagkereset és az öregségi nyugdíj havi átlagos összegének alakulása, Average monthly net wages and old-age pension, Ft HUF 15 % Nettó átlagkereset, Ft Average net wages, HUF Átlagos öregségi nyugdíj a nettó átlagkereset százalékában, % Average old-age pension as percentage of average net wages, % Átlagos öregségi nyugdíj, Ft Average old-age pension, HUF XXII I SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 211 YEARBOOK OF WELFARE STATISTICS, 211

15 29. A keresetek és a nyugdíjak reálértékének alakulása, Real value of wages and pensions, % =1% Egy ellátottra jutó nyugdíj, nyugdíjszer ellátás Per capita pension, pension-type benefit Nettó átlagkereset Net wages 3. A bűncselekményt elkövetők százezer azonos korú lakosra jutó száma, Perpetrators of crimes per hundred thousand inhabitants of corresponding age, Fő Persons Gyermekkorú ( 13 éves) elkövet Perpetrators aged 13 years Fiatalkorú b nelkövet (14 17 éves) Juvenile perpetrators (aged years) Fiatal feln tt b nelkövet (18 24 éves) Young adult perpetrators (aged years) Feln ttkorú b nelkövet (24 év feletti) Adult perpetrators (over 24 years of age) GRAFIKONOK, TÉRKÉPEK CHARTS, MAPS I XXIII

16 31. A regisztrált bűnelkövetők százezer lakosra jutó száma, 211 Number of registered perpetrators per hundred thousand inhabitants, A jogerősen elítélt* felnőttkorúak megoszlása iskolai végzettség szerint, 211 Adults with definitive sentence by highest education, 211 7% 5% 1% 5% Írástudatlan vagy nem végezte el az általános iskolát Illiterate or did not complete primary school 14% Általános (elemi) iskolát végzett Completed primary school Szakmunkásképz t/szakiskolát végzett Completed apprentice or vocational school Szakközépiskolát végzett Completed secondary vocational school 41% Gimnáziumot végzett Completed grammar school 27% Középiskola utáni fels fokú szakképzést végzett Completed secondary school based higher vocational programme F iskolát, egyetemet végzett Completed tertiary education * Közvádas bűncselekményekben. In publicly indicted crimes. XXIV I SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 211 YEARBOOK OF WELFARE STATISTICS, 211

Központi Statisztikai Hivatal, 2009 Hungarian Central Statistical Office, 2009 ISSN 1585 8499

Központi Statisztikai Hivatal, 2009 Hungarian Central Statistical Office, 2009 ISSN 1585 8499 Szociális statisztikai évkönyv, 2008 Yearbook of Welfare Statistics, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2009 Központi Statisztikai Hivatal, 2009 Hungarian Central Statistical Office, 2009 ISSN 1585 8499

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal, 2008 Hungarian Central Statistical Office, 2008 ISSN 1585 8499

Központi Statisztikai Hivatal, 2008 Hungarian Central Statistical Office, 2008 ISSN 1585 8499 Szociális statisztikai évkönyv, 2007 Yearbook of Welfare Statistics, 2007 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 Hungarian Central Statistical Office, 2008 ISSN 1585 8499

Részletesebben

SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV

SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV YEARBOOK OF WELFARE STATISTICS CD-melléklettel (with CD-ROM) 2004 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV YEARBOOK

Részletesebben

4. Gyermekjóléti ellátások Child welfare provision

4. Gyermekjóléti ellátások Child welfare provision 4. Gyermekjóléti ellátások Child welfare provision 4.1. A bölcsődék fontosabb adatai... 31 Main data on infant nurseries 4.2. A bölcsődékbe beíratott gyermekek és megoszlása korcsoportok szerint... 31

Részletesebben

3. Családtámogatások Family benefits

3. Családtámogatások Family benefits 3. Családtámogatások Family benefits 3.1. A családtámogatások összefoglaló kiadási adatai... 22 Aggregate expenditure figures for family benefits 3.2. Terhességi-gyermekágyi segély, anyasági támogatás...

Részletesebben

3. Családtámogatások Family benefits

3. Családtámogatások Family benefits 3. Családtámogatások Family benefits 3.1. A családtámogatások összefoglaló kiadási adatai... 22 Aggregate expenditure figures for family benefits 3.2. Terhességi-gyermekágyi segély, anyasági támogatás...

Részletesebben

2. Pénzügyi adatok Financial data

2. Pénzügyi adatok Financial data 2. Pénzügyi adatok Financial data 2.1. A Nyugdíjbiztosítási Alap bevételei és kiadásai, 2011... 12 Revenues and expenditures of the Pension Insurance Fund, 2011 2.2. A Nyugdíjbiztosítási Alapból fedezett

Részletesebben

10. Nyugdíjak, ellátások, járadékok és egyéb járandóságok Pensions, benefits, annuities and other provisions

10. Nyugdíjak, ellátások, járadékok és egyéb járandóságok Pensions, benefits, annuities and other provisions 10. Nyugdíjak, ellátások, járadékok és egyéb járandóságok Pensions, benefits, annuities and other provisions 10.1. Nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások... 166 Pensions, pension-type benefits 10.2. Igénybejelentések,

Részletesebben

1. Főbb demográfiai és gazdasági aktivitási adatok

1. Főbb demográfiai és gazdasági aktivitási adatok 114 I MÓDSZERTAN 1. Főbb demográfiai és gazdasági aktivitási adatok A népesség száma 1990-ig teljes körű népszámlálási adat, 2000-ig a népességszám visszamenőleg korrigált, 2001-től továbbszámított a 2001.

Részletesebben

STATISZTIKAI ÉVKÖNYV STATISTICAL YEARBOOK

STATISZTIKAI ÉVKÖNYV STATISTICAL YEARBOOK ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Na onal Health Insurance Fund Administra on STATISZTIKAI ÉVKÖNYV STATISTICAL YEARBOOK 2013 Budapest 2014 Összeállíto a / Compiled by Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Részletesebben

Éves Jelentés 2010. Annual report 2010

Éves Jelentés 2010. Annual report 2010 Éves Jelentés Annual report Tartalom Contents 12-13 6-7 8-9 10-11 12-13 6-9 Humanitárius segítségnyújtás / Humanitarian assistance Hazai árvíz / Flood in Hungary Vörösiszap katasztrófa, Kolontár / Red

Részletesebben

OKTATÁS-STATISZTIKAI ÉVKÖNYV Statistical Yearbook of Education 2007/2008

OKTATÁS-STATISZTIKAI ÉVKÖNYV Statistical Yearbook of Education 2007/2008 OKTATÁS-STATISZTIKAI ÉVKÖNYV Statistical Yearbook of Education 2007/2008 Budapest, 2008 Készült Compiled by az Oktatási és Kulturális Minisztérium Ministry of Education and Culture Statisztikai Osztályán

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013.

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. Miről lesz szó az ellátási igények háttere bekerülési okok a bekerülők jellemzői a bent lévők

Részletesebben

Mellékletek. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.fineprint.com

Mellékletek. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.fineprint.com Mellékletek 2 1. sz. táblázat Kistérség Vas megye népességmozgalmi mutatói kistérségenként KSH 2001-2004. 1000 lakosra jutó élveszületés halálozás belföldi vándorlási különbözet A 60 éves és idősebb népesség

Részletesebben

OKTATÁS-STATISZTIKAI ÉVKÖNYV Statistical Yearbook of Education 2004/2005

OKTATÁS-STATISZTIKAI ÉVKÖNYV Statistical Yearbook of Education 2004/2005 OKTATÁS-STATISZTIKAI ÉVKÖNYV Statistical Yearbook of Education 2004/2005 Budapest, 2005 Készült Compiled by az Oktatási Minisztérium Ministry of Education Közgazdasági Főosztályának Department of Economics

Részletesebben

Éves jelentés 2009. www.hia.hu

Éves jelentés 2009. www.hia.hu Éves jelentés 2009 www.hia.hu 1 Tartalom 8 9 10 6-7 6 7 8 9 Nemzetközi fejlesztés / Humanitarian assistance Afganisztán - Hosszú távú fejlesztõ programok Baghlanban / Afghanistan - Long-term development

Részletesebben

Member of ACT Alliance. Éves Jelentés. Annual report

Member of ACT Alliance. Éves Jelentés. Annual report Member of ACT Alliance 2011 Éves Jelentés Annual report 2 Kik vagyunk? Who we are? Az 1991-ben alakult Ökumenikus Segélyszervezet Magyarország egyik legnagyobb, nemzetközileg is elismert karitatív szervezete.

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 214. április Szociális ellátások, szociális védelmi helyzetkép a megyékben Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 212/42 VI. évfolyam 42. szám Bevezető...2 Összefoglalás...2 A szociális védelmi rendszer, az igényeket

Részletesebben

E-CONOM. Online tudományos folyóirat I Online Scientific Journal ISSN 2063-644X

E-CONOM. Online tudományos folyóirat I Online Scientific Journal ISSN 2063-644X E-CONOM Online tudományos folyóirat I Online Scientific Journal Főszerkesztő I Editor-in-Chief JUHÁSZ Lajos Kiadja I Publisher Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó I University of West Hungary Press A szerkesztőség

Részletesebben

Szociális védõháló a régiókban

Szociális védõháló a régiókban Szociális védõháló a régiókban Központi Statisztikai Hivatal Szociális védõháló a régiókban Miskolc 2008. augusztus Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISBN 978-963-235-184-1

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 160 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 160 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

5. Alapinformációk a települési önkormányzatok szociális tevékenységéről 2002 2003

5. Alapinformációk a települési önkormányzatok szociális tevékenységéről 2002 2003 Szociális Statisztikai Közlemények 5. Alapinformációk a települési önkormányzatok szociális tevékenységéről 2002 2003 Központi Statisztikai Hivatal Budapest, 2004 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2004 ISSN

Részletesebben

Canada / Hungary Agreement

Canada / Hungary Agreement Canada / Hungary Agreement Applying for a Hungarian Old Age and/or Disability Pension Here is some important information you need to consider when completing your application. Please ensure you sign the

Részletesebben

Az egészségkárosodottaknak nyújtott szociális támogatások. Forgó Györgyné. 5. fejezet

Az egészségkárosodottaknak nyújtott szociális támogatások. Forgó Györgyné. 5. fejezet Az egészségkárosodottaknak nyújtott szociális támogatások Forgó Györgyné 5. fejezet A nyugdíj- és nyugdíjszerû ellátások és a fogyatékossági támogatás mellett az egészségkárosodottak számára számos egyéb

Részletesebben

SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK

SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK 1. 1993. évi III. törvény ellátásai (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról) 2. 1993. évi III. törvényben szabályozottakon kívüli ellátások 3. 1997. évi XXXI. törvényben

Részletesebben

Külgazdasági lehetőségek Nógrád megyében External Sector possibilities in the county of Nógrád

Külgazdasági lehetőségek Nógrád megyében External Sector possibilities in the county of Nógrád Külgazdasági lehetőségek Nógrád megyében External Sector possibilities in the county of Nógrád A kiadvány megjelenését a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatta. This

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01

BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01 BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01 Tisztelt Ügyfelünk! ADÓVÁLTOZÁSOK 2015 A kötelező legkisebb havi minimálbér teljes foglalkoztatás esetén 101 500 forintról 105 000 forintra, a garantált

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól 9. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a szociális

Részletesebben

2.3.2 Szociális ellátás

2.3.2 Szociális ellátás 2.3.2 Szociális ellátás A szociális szolgáltatások, ellátások, juttatások célja a szociális jogok érvényre juttatása, a szociális biztonság megteremtése, megőrzése. A szociális ellátás intézményrendszeréhez

Részletesebben