ALAPÍTÓ OKIRAT. Bűnmegelőzési Alapítvány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPÍTÓ OKIRAT. Bűnmegelőzési Alapítvány"

Átírás

1 ALAPÍTÓ OKIRAT Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 3:1-3:48 és 3:378-3:404 rendelkezései szerint alapítványt létesít az alábbiak szerint: Az alapítvány neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány Az alapítvány székhelye: Miskolc, Zsolcai kapu Az alapítvány célja és közhasznú tevékenysége:: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye területén a rendőrségről szóló évi XXXIV. Tv. 1. (2). bek.-ben megfogalmazott feladatok figyelembevételével, a közrend és közbiztonság védelme érdekében a bűnmegelőzési tevékenység hatékonyságának, színvonalának emelése. Ennek érdekében korszerű, új, megbízható vagyonvédelmi eszközök és módszerek kifejlesztésének ösztönzése, elterjesztése, vagyonvédelmi propaganda tevékenység folytatása. A gyermek és fiatalkorúak bűnözésben való részvételi arányának csökkentése érdekében új megelőzési módszerek kutatása, elterjesztése. Kábítószer, kábítószer-pótló anyagok elterjedésének megakadályozása, felvilágosító propaganda munka. A bűnmegelőzés érdekében kiírt pályázatok támogatása. A fenti célok elérése érdekében, de azokat nem veszélyeztető, vállalkozási tevékenység folytatása.

2 2 Az alapító szervezetek, intézmények : Működő alapító szervezetek és jogutódjai: AGROKER (Borsod AGROKER Zrt) Állami Biztosító (AEGON Általános Biztosító Rt.) B-A-Z Megyei Rendőr-főkapitányság B-A-Z Megyei Rendőr-főkapitányság Ifjúsági Egyesülete Borsodi Ruházati Kereskedelmi Rt. (BELVISZ ZRt.) Büntetésvégrehajtási Intézet Miskolc (B-A-Z. Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet) Diósgyőri Papírgyár (Diósgyőri Papírgyár ZRt.) Észak-magyarországi Áramszolgáltató Vállalat (ÉMÁSZ ZRt.) Fehérneműgyár Sátoraljaújhely (Adorján-tex Kft.) Hejőmenti Állami Gazdaság (NARIVO Állatenyésztő és Növénytermesztő Kft.) "Hernádvölgye" MGTSZ. Hernádnémeti (GTO Start Kft) Hungária Biztosító Rt (Allianz Hungária ZRt) Licencker Kft. Miskolci Likőrgyár Rt Őrszem Kft. ( BAMAX-PLUSZ Kft) Pankl-Hoffmann Kft ( Ongai Csavargyártó Termelő és Kereskedelmi Kft.) Szerencsi Édesipari Vállalat (Nestlé Hungária Kft) Tiszai Erőmű Vállalat (Tiszai Erőmű Kft.) Tiszai Vegyi Kombinát (TVK NyRt.) Tokaj-Hegyaljai Borkombinát (Tokaj Kereskedőház ZRt.) UNIÓ ÁFÉSZ (UNIO COOP Szövetkezeti ZRt.) (Az alapító jelenlegi jogutódja) Jogutód nélkül megszünt alapító szervezetek, intézmények: B-A-Z Megyei Gyógyszertári Kp (LIBRA Gyógyszerkereskedelmi Rt, Törölve:: ) "Bánvölgye" MGTSZ. Nagybarca (Törölve febr. 08. Cégközlöny: 2002/10.) "Béke" MGTSZ. Szikszó (Törölve júl. 12. Cégközlöny: 2002/32.) Borsodi Sörgyár Centrum Áruház Miskolc (Jogutód nélkül megszünt) Diósgyőri Gépgyár (Törölve: ) DIMAG Részvénytársaság (Törölve szept. 01. Cégközlöny: 1997/44.) ELZETT CERTA Sátoraljaújhely (Törölve júl. 06. Cégközlöny: 2001/31) Észak-magyarországi Áll. Építőipari Vállalat (Törölve okt. 28. Cégközlöny: 1999/43.) "II. Rákóczi Ferenc" MGTSZ. Sajóhidvég (Törölve jún. 07. Cégközlöny: 2006/27) Sajó Befektetési és Vállalkozási Rt. (Törölve: jan. 18. Cégközlöny: 1996/3.) Toldi Kisszövetkezet Sátoraljaújhely (Törölve jún. 25. Cégközlönyszám: 2003/30.) Városgazdálkodási Vállalat Kazincbarcika (Törölve Cégközlöny:1999/44.) Az alapítványi jogok gyakorlói Az alapítók az alapítói jogokat és kötelezettségeket a PTK 3:396 alapján átruházhatják, erre tekintettel az alapítók úgy határoztak, hogy Alapítvány alapítói jogait B-A-Z Megyei Rendőr-főkapitányság Ifjúsági Egyesülete, UNIÓ ÁFÉSZ (UNIO COOP Szövetkezeti ZRt.), Diósgyőri Papírgyár (Diósgyőri Papírgyár ZRt.) gyakorolják.

3 3 Jelen alapító okirat hatályba lépését követően a jogszabálynak és az alapító okiratnak az alapítókra vonatkozó rendelékezéseit az alapító jogok gyakorlóira kell alkalmazni. Az alapításkor az alapítók részéről alapítvány céljára rendelt vagyon összesen: Ft Az Alapítvány vagyonának felhasználása : Az Alapítók az Alapítvány működésének feltételeit a vagyon felhasználásának lehetőségét szabályozzák : Az alapítvány céljaihoz szükséges pénzösszeg az alapítványt tevők és a felajánlást tevők juttatásaiból, valamint az Alapítványnak céljaival azonos tevékenységeiből egyéb úton befolyt összegből tevődik össze. Az alapítvány nyitott, melyhez természetes és jogi személyek felajánlásaikkal csatlakozhatnak. Az alapítvány részére történő befizetés idejét és módját az alapítványhoz csatlakozásra és támogatásra való felhívás szabályait a kuratórium határozza meg. Az alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében azokat nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, egyebekben céljára rendelt vagyonból minden olyan tevékenység támogatást kaphat, amely összhangban áll az alapítvány céljaival. A kuratórium dönt arról, hogy a rendelkezésre álló pénzeszközöket az alapítvány céljának elérése érdekében, hogyan használják fel, és az alapítvány milyen célok megvalósítását támogatja. A kuratórium pályázatot írhat ki, célszerinti juttatását pályázathoz kötheti, és dönt azok megítélésében a támogatások elnyerése végett. Színlelt pályázat a célszerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. Az alapítvány az államháztartás alrendszereitől a normatív támogatás kivételével csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A

4 4 szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az alapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, vállalkozás fejlesztéséhez, közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. Az alapítvány a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatásokat, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti. Az Alapítvány kezelője ( kuratórium) utján tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait honlapján a WEB helyen a tárgyévet követő év május 31-ig nyilvánosságra hozza. Az alapítvány ügyvezető szerve: Az alapítvány élén 9 tagú kuratórium áll. A Kuratóriumi tagság az alapító felkérése alapján, és tisztség elfogadásával, határozatlan időre jön létre. A kuratórium tagjainak megbízatása megszűnik: A megbízatásról történő lemondással, Visszahívásával, A kuratóriumi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával, A kuratóriumi taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. Amennyiben a kuratóriumi tagság a határozatlan idő alatt bármely okból megszűnik, az új kuratóriumi tagot a Kuratórium javaslata alapján az alapítók jelöli ki. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít; b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója; e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben

5 5 A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek hozzátartozója ( Ptk. 8:1(1) ), élettársa ( továbbiakban együtt :hozzátartozó ) a határozat alapján kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli támogatás. Az alapítók az alapítvány vagyonának kezelésével az alábbi személyeket bízzák meg (a kuratórium tagjai): DR. DOBOS LÁSZLÓ 3519 Miskolc DUDÁS PÉTER 3534 Miskolc DR. GAÁL ZOLTÁN 3529 Miskolc JUHÁSZNÉ CEGLÉDI TÜNDE 3525 Miskolc SZABÓ JÁNOS 3713 Arnót SZÜCS LÁSZLÓ 3526 Miskolc DR. HEGYESHALMI ZOLTÁN 3535 Miskolc SZŐKE ISTVÁN 3553 Kistokaj KOVÁCS LÁSZLÓ 3524 Miskolc A Kuratórium tagjai kötelesek tevékenységükkel közreműködni a fentiekben megfogalmazott célok megvalósításában. A kuratórium tagjai díjazás nélkül látják el feladatukat. A kuratórium működésének személyi feltételei : A kuratórium munkáját az elnök vezeti. Az elnököt és a titkárt az alapítók választják. Tisztségviselőül az a büntetlen előéletű, nagykorú személy választható meg, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A vezető tisztségviselő a feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

6 6 Nem lehet a kuratórium elnöke és titkára (vezető tisztségviselője) aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. A tilalom a korábbi közhasznú szervezet megszűnését követő három évig áll fenn. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. Elnök: Dr. Dobos László 3519 Miskolc Titkár: Dudás Péter 3534 Miskolc Az alapítvány működésével kapcsolatos minden döntést a kuratórium hoz meg. A kuratórium döntéseinek végrehajtásáért a titkár a felelős. A bankszámláról való utalványozáshoz, készpénz felvételéhez egyidejűleg két személy aláírása szükséges. Első aláíró: Dr. Dobos László a kuratórium elnöke. Tartós akadályoztatása esetén: Juhászné Ceglédi Tünde a kuratórium tagja Második aláíró: Dudás Péter a kuratórium titkára, vagy Dr. Gaál Zoltán a kuratórium tagja. A Kuratórium vezető tisztségviselőinek a képviselet ellátására vonatkozó rendkívüli és tartós akadályoztatásának esetei: A tisztségviselő halála, olyan betegsége ami tevékenységének ellátására tartósan minimum egy hónapon túl alkalmatlanná teszi. Tartós külföldi tartózkodás, ami az egy hónapot meghaladja. A tisztségről történő rendkívüli, azonnali lemondás. A kuratórium működése: A kuratórium üléseit évente egy alkalommal tartja, de szükség szerint bármikor összehívható. A kuratórium összehívását rendes esetben az elnökkel egyeztetve a titkár végzi el, egyébiránt azt bármely kuratóriumi tag kezdeményezheti. A

7 7 napirendet is közlő meghívót az ülés előtt 14 nappal a tagoknak írásban meg kell küldeni. A meghívó tartalmazza: a) az alapítvány nevét, székhelyét, b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését, c) az ülés napi rendjét. A napirendet rendes ülés esetén az elnök és a titkár közösen határozza meg. Rendkívüli ülés összehívását a kezdeményező kuratóriumi tag (-ok), az összehívás okának megnevezésével ( napirendi pont ) az elnöktől kérik. A kuratóriumi ülései nyilvánosak, a nyilvánosság csak jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható. A kuratórium tagjai napirendi javaslatot tehetnek és az ülésekre szakértőt is hívhatnak. Ezt esetleges kifogásukkal együtt az ülés előtt a naprendi pontok ismeretében az elnöknek írásban szükséges bejelenteniük. A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A kuratórium határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Ha az ülés nem szabályszerűen lett összehívva az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult tag jelen van és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. Határozatait az elnök előterjesztése alapján nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza. Egyszerű szótöbbség kell az éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadásához is. A kuratórium minden tagjának egy szavazata van. A kuratórium által hozott határozatokat (döntéseket ) az ülésről készített jegyzőkönyv tartalmazza. A döntés mellett szerepeltetni kell a döntéshozatal körülményeit ( szavazati arány, ellenszavazók személye, a tag kérésére, annak különvéleménye ). A döntéseket a kuratórium az ülésen meghatározott feltételek mellett nyilvánosságra hozhatja. Döntéseiről az érintetteket a jegyzőkönyv vonatkozó részeinek szó szerinti kivonatával a titkár írásban értesíti. Az érintettek kérésükre a rájuk vonatkozó jegyzőkönyvi részt, ha más jogszabály nem tiltja, teljes mértékben megismerhetik. Az Alapítvány gazdálkodásának, valamint kuratóriumi döntéseinek nyilvánosságra hozatala az adatvédelmi törvény előírásait, a személyiségi jogokat, valamint más intézmények, gazdálkodó egységek törvényekben biztosított jogait, érdekeit nem sérthetik. A nyilvánosságra hozatal módja: helyi hirdetőtáblán és az alapítvány honlapján. Az alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba, éves beszámolóba, közhasznúsági mellékletbe a hivatali munkaidőben bárki betekinthet, arról a saját költségén másolatot készíthet.

8 8 Döntés a vagyon felhasználás módjáról A kuratórium dönt arról, hogy a rendelkezésre álló pénzeszközöket az alapítvány céljának elérése érdekében, hogyan használják fel, és az alapítvány milyen célok megvalósítását támogatja. A kuratórium pályázatot írhat ki, célszerinti juttatását pályázathoz kötheti, és dönt azok megítélésében a támogatások elnyerése végett. Színlelt pályázat a célszerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. A kuratórium elnöke levélben hirdetményben az írott vagy az elektronikus sajtó útján, illetőleg a nyilvánosság más eszközével tájékoztatja az érdekelteket arról, hogy a kuratórium mikor tart ülést a felhasználás tárgyában való döntéshozatal céljából. A szolgáltatás igénybevétele igénybejelentés útján történik, melyről a kuratórium 8 napon belül köteles dönteni. A javaslatokat legkésőbb az ülés előtti öt munkanapig írásban kell benyújtani a kuratórium részére. A kuratórium elnöke ezen javaslatokat köteles a kuratórium felé vinni, mely azután a felhasználásról a már leírtak szerint határoz. A döntésekről az elnök írásban, vagy a nyilvánosság más eszközei útján tájékoztatja a javaslattevőket, illetve a pályázókat. Az alapítvány tevékenységével kapcsolatos beszámolási kötelezettségek : Az Alapítvány éves gazdálkodásával és tevékenységével kapcsolatosan köteles éves beszámolót és készíteni. Az alapítvány beszámolója tartalmazza: a.) a mérleget (egyszerűsített mérleget), b.) az eredménykimutatást (eredménylevezetést), c.) kettős könyvvitel esetén a kiegészítő mellékletet. Az alapítvány köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni. A kiegészítő mellékletében be kell mutatni a támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegeket támogatásonként. Támogatási program alatt a központi, az önkormányzati, illetve nemzetközi forrásból, illetve más gazdálkodótól kapott, a tevékenység fenntartását, fejlesztését célzó támogatást, adományt kell érteni. Külön kell megadni a kiegészítő mellékletben a támogatási

9 9 program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatásra vonatkozó, előbbiekben részletezett adatokat. A kiegészítő mellékletében be kell mutatni a szervezet által az üzleti évben végzett főbb tevékenységeket és programokat. A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a szervezet által végzett közhasznú tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges Civil törvény 32. szerinti adatokat, mutatókat. A közhasznúsági melléklet tartalmazza a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását. Az alapítvány köteles a kuratórium által jóváhagyott beszámolót és közhasznúsági mellékletet az adott üzleti évet követő május 31-ig letétbe helyezni és közzétenni, valamint saját honlapon is elhelyezni. A kuratórium évente köteles beszámolni tevékenységéről és anyagi helyzetéről az alapítóknak. A beszámolás módja az éves beszámolónak és a közhasznúsági mellékletnek az Alapítvány internetes WEB oldalán a helyen történő elhelyzése Az alapítvány időtartama: Az alapítók az alapító okirat elfogadásának napjától meghatározatlan időre hozzák létre az alapítványt. Az Alapítvány a trövényben meghatározott feltételek bekövetkezése estén megszűnik. Az alapítvány megszűnik, ha a) az alapítvány a célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg; b) az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód; vagy c) az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet. Ha valamelyik megszűnési ok bekövetkezik, a kuratórium köteles értesíteni az alapítót a szükséges intézkedések megtétele érdekében. Ha az alapító a megszűnési ok alapján harminc napon belül érdemi intézkedést nem hoz, a kuratórium ezt követően köteles a nyilvántartó bírósághoz bejelenteni a megszűnési okot. A bejelentési kötelezettség késedelmes voltából vagy elmulasztásából eredő károkért az alapítvánnyal és harmadik személyekkel szemben a kuratórium tagjai egyetemlegesen felelnek. Az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után megmaradó vagyon az alapítvány céljával azonos vagy hasonló célú alapítvány vagy egyesület számára kell átadni. Az alapítvány képviselője:

10 10 Az alapítványt a mindenkori kuratóriumi titkár képviseli. Egyéb: Az alapítvány jogi személy, amely a tartós közérdekű cél megvalósításához szükséges vagyonnal rendelkezik. Az alapítvány vezető szervtől elkülönült felügyelő szervet nem működtet, mert éves bevétele nem haladja meg az ötvenmillió forintot, ( Civil törvény 40 (1).) A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadók. Az alapítók az alapító okiratba foglalt módosításokat előzetes írásbeli egyeztetést követően, a kuratórium által postai úton történő megküldés útján ismerik meg, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt nyilatkozat formájában elfogadják. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az Alapító, vagy jogutódjának pontos megnevezését, címét, aláírásra jogosult vezetőjének (vezetőinek) nevét és beosztását, az aláírásra jogosultság okiratának megnevezését, az aláírást és dátumát, valamint a bélyegzőlenyomatot, valamint kettő tanú által hitelesítve. Jelen egységes szerkezetű alapító okirat szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának. A augusztus 29. napján elfogadott módosítás dőlt betűvel szedve, aláhúzással elkülönítve. Miskolc, augusztus 29.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2. Pid.: } Mell.: ~ db. Az alapitvány székhelye: Eric iviódja:.qosián /qyüjtöládába / 3525 MiSkOlc:~zentPáli u. 1. :::Iy".,1.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2. Pid.: } Mell.: ~ db. Az alapitvány székhelye: Eric iviódja:.qosián /qyüjtöládába / 3525 MiSkOlc:~zentPáli u. 1. :::Iy.,1. ALAPÍTÓ OKIRAT Az alapító a Polgári Törvénykönyvről szátá 2013. évi V. törvény 3:1-3:34 és 3:378-3:404 -aiban írtak szerint, figyelemmel a egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

A Bűnmegelőzési, Vagyonvédelmi Alapítvány (3700 Kazincbarcika, Barátság tér 1-3. szám) Alapítóinak. I./2015. (V..) számú alapítói határozata

A Bűnmegelőzési, Vagyonvédelmi Alapítvány (3700 Kazincbarcika, Barátság tér 1-3. szám) Alapítóinak. I./2015. (V..) számú alapítói határozata 1. melléklet a 110/2015. (V. 29.) önkormányzati határozathoz A Bűnmegelőzési, Vagyonvédelmi Alapítvány (3700 Kazincbarcika, Barátság tér 1-3. szám) Alapítóinak I./2015. (V..) számú alapítói határozata

Részletesebben

Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY

Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Az alapító okirat megfeleltetése a közhasznú jogálláshoz, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

A ZÖLD AKCIÓ EGYESÜLET Alapszabálya (módosítva: 1998., és 2005, 2007 és 2014)

A ZÖLD AKCIÓ EGYESÜLET Alapszabálya (módosítva: 1998., és 2005, 2007 és 2014) A ZÖLD AKCIÓ EGYESÜLET Alapszabálya (módosítva: 1998., és 2005, 2007 és 2014) I. Az egyesület megnevezése, adatai: Az egyesület neve: Zöld Akció Egyesület (Green Action) Székhelye: H-3525 Miskolc, Kossuth

Részletesebben

LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum

LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Preambulum Alulírott Alapító a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:378. -3:404. -ai, valamint a 2011. évi CXXV. tv alapján az alábbi Alapítvány

Részletesebben

Pannon-Palatinus József Nádor Közhasznú Alapítvány

Pannon-Palatinus József Nádor Közhasznú Alapítvány 1 Pannon-Palatinus József Nádor Közhasznú Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT 2014. május 26. 2 ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott alapítók a Pannon Palatinus József Nádor Közhasznú Alapítvány, (a továbbiakban alapítvány)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 2/A. A közalapítvány alapítója: Dorog Város Önkormányzata (2510 Dorog, Bécsi

Részletesebben

Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány. 2015. június [...] napi hatályú, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány. 2015. június [...] napi hatályú, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA 1 A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány (2510 Dorog, Bécsi út 71.) 2015. június [...] napi hatályú, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA 2 ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A Közalapítvány

Részletesebben

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján)

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján) Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület módosítása egységes szerkezetben A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület a 2014. május. napján hozott xxx /2014.

Részletesebben

FÜREDI JÁTÉKSZÍN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNYÁNAK. a korábbi és a jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

FÜREDI JÁTÉKSZÍN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNYÁNAK. a korábbi és a jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a 2013. évi V. törvény (Ptk.) felhatalmazása és rendelkezése

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége: ALAPÍTÓ OKIRAT mely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 74/A-F. -a, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997.

Részletesebben

A FÉSZEK SZÍNHÁZ KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A FÉSZEK SZÍNHÁZ KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 A FÉSZEK SZÍNHÁZ KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Fejér Megyei Bíróság (új nevén Székesfehérvári Törvényszék) által a Pk. 63.361/2001/8. számú végzéssel 1787. sorszámmal nyilvántartásba vett UDVARszínHÁZ

Részletesebben

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) Módosított és Egységes Szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Amelyben a jelen Alapító Okirat 4. pontjában meghatározott

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soros ülésének jegyzőkönyvéből. 13/2012. (II.09.) önkormányzati képviselő-testületi

Részletesebben

Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata

Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Az alapító a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény valamint az egyesülési

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET - ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET - ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET - ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2015. április 18. napján megtartott közgyűlése a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény

Részletesebben

A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület

A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület ALAPSZABÁLYA A A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület a 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

Alapszabály

<Minta Egyesület> Alapszabály Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről felhatalmazása

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25.

ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25. - 1 - A MAGYAR RELAXÁCIÓS ÉS SZIMBÓLUMTERÁPIÁS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25. a módosítások kurzívval - 2 - ALAPSZABÁLY a Polgári

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 2-án

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító által alapított, a 2013. évi V. tv. (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület Alapszabálya (A 2014. august 29-i és 2014...-i 1 módosításokkal egységes szerkezetben ) I.

Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület Alapszabálya (A 2014. august 29-i és 2014...-i 1 módosításokkal egységes szerkezetben ) I. Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület Alapszabálya (A 2014. august 29-i és 2014....-i 1 módosításokkal egységes szerkezetben ) 1. Az egyesület neve, székhelye, jogállása I. Általános rész (1) Az egyesület

Részletesebben

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben

Alapszabálya (egységes szerkezetben)

Alapszabálya (egységes szerkezetben) Kis Bocs Baba- Mama klub Baba- Mama Egészség, Életmód, Szabadidő és Szociális Információs Közhasznú Egyesület Alapszabálya (egységes szerkezetben) Kis Bocs Baba- Mama klub- Baba- Mama Egészség, Életmód,

Részletesebben

VILATI Sportegyesület. Alapszabály

VILATI Sportegyesület. Alapszabály 1 VILATI Sportegyesület Alapszabály Ezen okirat egységes szerkezetben tartalmazza a VILATI Sportegyesület korábbi alapszabályainak módosításait, figyelembe véve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) Alulírott Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek, valamint az

Részletesebben

Alapítvány a Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Zeneiskola Támogatásáért

Alapítvány a Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Zeneiskola Támogatásáért Alapítvány a Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Zeneiskola Támogatásáért (székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Váci Mihály u. 1.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2014. augusztus 25-i A l a p í t ó

Részletesebben

ALAPSZABÁLY Kivonatos

ALAPSZABÁLY Kivonatos ALAPSZABÁLY Kivonatos A Fenntartható Örökség és Környezet Közhasznú Egyesület / FÖKKE / közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. II. Az alapítvány neve, székhelye. 1) Az alapítvány neve: Segítségnyújtás a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány

ALAPÍTÓ OKIRAT. II. Az alapítvány neve, székhelye. 1) Az alapítvány neve: Segítségnyújtás a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen alapító okirat I. pontjában megjelölt alapító a Ptk. 3:378..-a alapján tartós cél folyamatos megvalósítására az alábbi jogi személyiséggel rendelkező alapítványt hozza létre, amelynek

Részletesebben

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetben) Csepreg, 2015. február 28. ALAPSZABÁLY Csepregi Önkéntes Tűzoltó Egyesület összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben