NYITNIKÉK ÓVODA HÁZIRENDJE OM azonosító:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYITNIKÉK ÓVODA HÁZIRENDJE OM azonosító: 034710"

Átírás

1 Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. NYITNIKÉK ÓVODA HÁZIRENDJE OM azonosító: Készítette: Gyırné Varga Kornélia Hatályba lépés idıpontja: Fenntartó jóváhagyása napja

2 NYITNIKÉK ÓVODA HÁZIRENDJE BEVEZETİ Kedves Szülık! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyerekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. A Házirend biztosítja a mőködés kereteit: a nevelési feladatok ellátásához, a közösségi élet szerevezéséhez és lebonyolításához, az értékek közvetítéséhez. A Házirend célja, hogy segítse az intézmények nevelési programjainak megvalósítását, szabályozza a belsı rendet, ezért követése kötelezı mindenki számára. Általános információk az óvodákról: Az óvoda székhelye: Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L. u (fax is), Telephelyei: János utcai Tagóvoda 1203 Bp. János u (fax is) Torontál utcai Tagóvoda 1201 Bp. Torontál u

3 Csepeli átjáró Tagóvoda 1203 Bp. Csepeli átjáró 10/a Az óvoda vezetıjének, tagóvoda vezetıinek neve: Gyırné Varga Kornélia óvodavezetı Várhalmi Andrásné Nagy Ferencné Leskó Mária Lengvári Tiborné Lila tagóvoda vezetıje János utcai tagóvoda vezetıje Torontál tagóvoda vezetıje Csepeli átjáró tagóvoda vezetıje Az óvoda ügyintézıinek neve: Megyes Jánosné Csanádi Edit Taray Lászlóné óvodatitkár gazdasági ügyintézı gazdasági ügyintézı Az óvoda alapító szerve: Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselı-testülete Az óvoda felügyeleti szerve: Budapest Fıváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselı-testülete 3

4 Az óvodák már évtizedek óta fogadják a gyermekeket sokoldalú, szakképzett óvónık közremőködésével. Jellemzı a harmonikus, derős, családias légkör, amelyben a gyermekek felszabadultan, jól érzik magukat. Lehetıség nyílik a szenzibilis, gátlásos, nehezen oldódó gyermekek és a sajátos nevelési igényő gyermekek számára is a beilleszkedésre, képességeik kibontakoztatására. Óvodáink céljai az alábbiak: tradicionális értékek átadása a gyermekeknek, a környezetbarát gondolkodás és egészséges életmód megismerésére nevelés, a gyermekek érdeklıdésének felkeltése, illetve kielégítése az óvodai és óvodán kívüli tevékenységekkel, programokkal. A sajátos nevelési igényő, beilleszkedési, tanulási magatartási nevelést igényő gyermekek együtt nevelése az épekkel. A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzető gyermekek fejlesztése az integrációs nevelési program alapján Gyermeknevelési módszerünk titka az ıszinte gyermekszeretetben, a gyermek tiszteletében, egyéni fejleszthetıségében keresendı. Nevelésünkben olyan kompetenciák, képességek fejlesztését helyezzük elıtérbe, melyek által a gyermekek érzelmileg gazdagok, boldogok, saját egészségüket értéknek tekintık, környezetükhöz kötıdık, abban jól tájékozódók, szépre fogékonyak, önállóak, megfelelı önismerettel és önértékelı képességgel rendelkezık. Mindent megteszünk, hogy a gyermek érdeklıdı, a világra nyitott, befogadó legyen, tisztelje társait, a felnıtteket, ismerje meg a valódi értékeket, tudjon örülni, lelkesedni. Az óvoda legfıbb célkitőzése, hogy a gyermekek szeretetteljes, nyugodt légkörben, igényes körülmények között töltsék óvodás éveiket. A napi tevékenységek során arra törekszünk, hogy egyensúlyban tartsuk az életkori sajátosságoknak megfelelı rendszeres készségfejlesztést és az önfeledt játékot. Inkluzív szemléletmóddal biztosítjuk az integráció, a differenciálás és az esélyteremtés érvényesülését. Nevelésünkben biztosítjuk az önazonosság megırzését, ápolását, különös tekintettel az esetlegesen elıforduló migráns gyermekek esetében. 4

5 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A házirend hatálya: a házirend az óvoda minden pedagógusára, illetve valamennyi alkalmazottjára, az intézménybe járó 3-7 éves korú gyermekre és szüleikre vonatkozik. (amennyiben az óvoda létszáma az elızı korú gyermekekkel nem feltölthetı, úgy 2,5 éves gyermek is felvehetı az óvodába) A Házirend jogforrás, melynek megsértése jogsértés. A Házirendet: az óvoda vezetıje készíti el, és a nevelıtestület fogadja el. A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a szülıi szervezet véleményezési jogot gyakorol. A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. A Házirend módosítására akkor kerül sor, ha a vonatkozó jogszabályokban változás áll be, vagy ha a szülık képviselıik útján, illetve a nevelıtestület erre javaslatot tesz. A Házirend a kihirdetés és kifüggesztés napján lép hatályba, a hatályba lépést követıen az intézmény valamennyi dolgozójára, az intézmény szolgáltatásait igénybe vevı gyermekekre és szüleikre vonatkozik. Az elızıekben felsorolt szabályzatokon túl az óvoda nyilvánosságra hozza a következı adatokat: - az óvodapedagógusok számát, iskolai végzettségét, szakképzettségét - a dajkák számát, szakképzettségét - az óvodai csoportok számát, illetve az egyes csoportokban a gyermekek létszámát A fenti iratok hagyományos módon is megjelennek az óvoda épületeiben, valamint a Nyitnikék Óvoda és a Zöld Ovi honlapján (www.nyitnikek-ovoda.hu) Az óvoda törvényben meghatározott feladatai: ellátásának keretei között felelıs a gyermekek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlıdéséért; az óvoda felelıs a gyermekközösség kialakításáért és fejlıdéséért; az óvoda a gyermek személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában együttmőködik a szülıvel; az óvoda a gyermekközösség kialakítása, fejlesztése során a szülık közösségével együttmőködve végzi nevelı-oktató munkáját. 5

6 Az óvodai nevelés szakasza a gyermek három éves korában kezdıdik és ha jogszabály másképp nem rendelkezik tart annak az évnek augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a hetedik életévét betölti. A szülı kérésére a gyermek augusztus 31-edike után további óvodai nevelésben vehet részt, ha az óvoda nevelıtestülete (a Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság, vagy a Nevelési Tanácsadó) javaslatot tesz, azzal egyet ért. A gyermek ötödik évének betöltésétıl kezdve, óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra felkészítı foglalkozáson köteles részt venni. Mindazok a tanköteles korú gyermekek, akik nagycsoportba járnak az óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra felkészítı foglalkozás érdekében reggel 9 óráig kötelesek megérkezni az óvodába. A gyermek jogai: 1. A gyermeknek joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben, biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, óvodai életrendjét pihenıidı, szabadidı, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetıség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelıen alakítsák ki. 2. A gyermek személyiségét és emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számára biztosítani, fizikai és lelki erıszakkal szemben. A gyermek nem vethetı alá testi fenyítésnek. 3. A gyermek joga, hogy személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és magánélethez való jogát az óvoda tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében. 4. A gyermek joga, hogy képességeinek, érdeklıdésének, adottságainak megfelelı nevelésben, oktatásban részesüljön. 5. A gyermeknek joga van adottságának megfelelı megkülönböztetett ellátásban részesülni, pedagógiai szakszolgálathoz fordulni segítségért. 6. Joga, hogy családja anyagi helyzetétıl függıen kedvezményes étkezésben részesüljön. 7. Joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. 6

7 8. Joga hogy óvodai baleset esetén a felszíni hámsérülésen kívül azonnal orvosi ellátásban részesüljön. 9. Joga, hogy helyet kapjon a többségi óvodában, és sajátosságának megfelelı nevelésben részesüljön. A gyermekek kötelességei: 1. Óvja társai és saját testi épségét, egészségét. 2. Megtartsa az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek használati rendjét. 3. Megırizze, illetıleg az elıírásoknak megfelelıen kezelje az óvodában használt játékokat, eszközöket, óvja az óvoda létesítményeit, eszközeit. 4. A felnıtteket és óvodás társait tiszteletben tartsa. A szülı jogai és kötelességei A szülıt megilleti a nevelési-oktatási intézmény szabad megválasztásának joga. A szülık joga: - Megismerje a nevelési-oktatási intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzatát, nevelési, illetve pedagógiai programját, Minıségirányítási Programját, Házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. - Igényelhesse, hogy az óvoda a nevelési programjában és tevékenységében, a tájékoztatást és az ismereteket tárgyilagosan és többoldalú módon közvetítse. - A nevelési-oktatási intézményben a hit és vallásoktatást lehetıvé tegyék gyermekük számára. - Gyermeke fejlıdésérıl, magaviseletérıl rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon. - Írásbeli javaslatát a nevelési-oktatási intézmény vezetıje megvizsgálja, és 15 napon belül érdemi választ kapjon. - A nevelési-oktatási intézmény által meghatározott feltételek mellett kérje, hogy gyermeke a nem kötelezı foglalkozásokat igénybe vehesse, illetve ilyen foglalkozás megszervezését kezdeményezze. - A nevelési-oktatási intézmény vezetıje, vagy a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon. - Kezdeményezheti az óvodaszék, vagy szülıi szervezet létrehozását és közremőködhet annak tevékenységében. 7

8 - Személyesen vagy képviselıi útján jogszabályban meghatározottak szerint részt vegyen az érdekeit érintı döntések meghozatalában. - Dönthet, hogy engedélyezi e gyermeke óvodán kívüli programokon való részvételét. A szülı joga a jogszabályban meghatározottak szerint az oktatási jogok miniszteri biztosításához fordulni, ha az elısegíti az oktatási jogok érvényesítését. A szülı kötelessége: - Gondoskodjon gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlıdéséhez szükséges feltételekrıl. - Biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét. - Figyelemmel kísérje gyermeke fejlıdését és megadjon ehhez minden tıle elvárható segítséget. - Rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal. - Segítse elı gyermekének a közösségbe történı beilleszkedését, az óvoda rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását. - Tegyen meg mindent gyermeke jogainak érvényesítése érdekében. - Tartsa tiszteletbe az óvoda vezetıi, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait, különös tekintettel arra, hogy a pedagógiai munka ellátása során, vagy az ezzel összefüggı tevékenység közfeladat. Ezzel kapcsolatban büntetıjogi védelem illeti meg a közfeladatot ellátó pedagógust, valamint a nevelı-oktató munkát közvetlenül segítı alkalmazottak körét. 8

9 RÉSZLETES SZABÁLYOK Az óvodai beiratkozás és egyéb tudnivalók Az óvodai jelentkezés és beiratkozás az óvoda székhelyén lehetséges. Az óvodai beiratkozás helyi eljárás rendjérıl szülık részére tájékoztatás került kiadásra. A beiratkozás szülı személyes megjelenésével történik, a gyermekre vonatkozó információk rögzítésével, amit a szülık tájékoztatása elız meg. A gyermek és szülık számára a beiratkozást megelızı hetekben nyitott napok keretében biztosítunk lehetıséget, hogy megismerkedhessenek óvodánk életével, a gyerekekkel és az óvónıkkel. Beiratkozáskor a szülı rendelkezésére bocsátjuk az óvoda Házirendjét, valamint a Szervezeti és Mőködési Szabályzatba és az Intézményi Minıségirányítási Programba is betekintést nyerhet. Ezen szabályzatok a és a honlapokon is megtalálhatók, ezen kívül a közzétételi listában tételesen felsorolt további adatok is. A beiratkozás folyamatos, a beiratkozás jelentkezési lap kitöltésével válik érvényessé. Beiratkozáskor bemutatásra kerülnek a gyermek személyazonosságát igazoló dokumentumok, különös tekintettel a gyermek lakcím nyilvántartójára és anyakönyvi kivonatával. A felvételrıl kifüggesztés útján, az elutasításról határozat formájában postai úton értesülnek a szülık. A szülı a beiratkozásnál tájékoztatást kap az igényelhetı kedvezményekrıl. Minden szülıt partnerének tekinti óvodánk, s kölcsönös ıszinteséggel és segítıszándékkal mindent elkövetünk óvodánk és benne gyermekeink minél jobb ellátásáért. 9

10 Az óvodai elhelyezés megszőnésének esetei, eljárásrendje Megszőnik a gyermek óvodai elhelyezése, ha: a gyermeket másik óvoda átvette, a szülı írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad, a bejelentésben megjelölt napon; a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján; a gyermeket nem vették fel az iskolába, annak a nevelési évnek az utolsó napján, amelyben a nyolcadik életévét betölti, a gyermek a jogszabályban meghatározottnál igazolatlanul többet van távol az óvodai foglalkozásokról. (részletesen lsd. a hiányzásokkal kapcsolatos teendıknél) A nevelıtestület nem adja meg a befogadó nyilatkozatot a visszamaradt óvodásnak Eljárásrend másik óvodába történı elhelyezésnél: szülı óvodapedagógus óvodavezetı Bejelentés Megbeszéli a teendıket Az új intézmény címének, megadása A gyermek személyes tárgyainak összekészítése, átadása Az óvónıt tájékoztatja Étkezés visszatérítés igénylı lap kitöltése jogosság esetén Tájékoztatja a védınıt a gyermek távozásáról, akinek feladat az óvodai eü. könyv továbbítása Nyomtatvány kiadása Óvodatávozási lap kitöltése, elküldése 10

11 A nevelési év rendje Az óvodák nyitva tartása A nevelési év szeptember elsı munkanapjától augusztus 31-ig tart. Szeptember elsı munkanapjától június 15-ig szorgalmi idı, június 16-tól augusztus 31-ig nyári élet zajlik az óvodában. Az óvoda december hónapban (két ünnep között), valamint nyáron 4, vagy 5 hétre zárva tart, melyrıl a szülık február 15-ig értesítést kapnak. A zárva tartás ideje alatt a szülık kérésére a gyermeket a másik tagóvodában elhelyezzük. Az óvodában a nevelés nélküli munkanapok száma egy nevelési évben öt nap lehet, melynek idıpontjáról a szülıket a nevelési év elején, legkésıbb október 30-ig értesítjük a nevelési évben tervezett nevelés nélküli munkanapokról A felhasználás elvei: A gyermekek részére igény alapján ügyeletet kell biztosítani. A felhasználás az alkalmazottak pedagógiai munkájának érdekében történjen. Az adott nap elıtt minimum 8 nappal aláírásukkal kérhetik a gyermek ügyeleti elhelyezését. Napirend A napirend kialakításának szempontjai Az óvoda napi tevékenységeket napirendben határozza meg, melyet az óvónık a nevelési évkezdetén és a nyári idıszak elıtt egyeztetnek. A napirendet a nevelési év elsı szülıi értekezletén ismertetjük a szülıkkel. Óvodai napirendünk rugalmasan illeszkedik a gyermekek tevékenységeihez. A meghatározott idıkeretek lehetıséget adnak a váratlan események, élmények megéléséhez. Szem elıtt lehet tartani a gyermekek életkori, fejlıdésbeli sajátosságait. 11

12 A nap folyamán az optimális játék idıt biztosítjuk, benne a tapasztalatszerzés lehetıségét felkínáljuk Az idıjárástól függıen maximális idı eltöltése a levegın, benne játékok szervezése Gondozási feladatok nyugodt elvégzésére megfelelı idı biztosítása, figyelembe véve a korosztály iránti elvárásokat A pihenési idı biztosítása A napirendbe idıt kell biztosítani a logopédus és a fejlesztıpedagógus foglalkozásainak. Segítjük az utazó gyógypedagógus munkáját, aki az SNI s gyermek fejlesztését végzi. Nevelésünk eredményessége érdekében kérjük, hogy 9 óráig hozzák be gyermekeiket. Kirándulás, rendezvény esetén elıre tájékoztatjuk a szülıket, hogy a gyermekek hány órára érkezzenek be. Kérjük, hogy amennyiben a szülık elıre tudják, hogy késıbb érkezik a gyermekük, jelezzék az óvónıknek. Amennyiben a gyermekért az óvoda zárásáig felelıs személy nem érkezik, az óvoda dolgozói a Pesterzsébet Család és Gyermekvédelmi Központ munkatársainak adják át a gyermeket. (Bp. XX. Lajta L u. 5-7.) A gyermeket az óvodából a szülın kívül csak írásbeli meghatalmazás esetén adjuk ki más személynek. A meghatalmazás lehet egyszeri, vagy állandó. A meghatalmazás tartalma: a gyermek neve, szülı neve, lakcíme, aláírása, a meghatalmazott neve, személyi igazolvány száma. Elvált szülık esetén bírósági végzésnek megfelelıen járunk el. Felelısséget csak azokért a gyermekekért tudunk vállalni, akiket az óvoda dolgozóinak személyesen átad a szülı. Erısen ittas személynek gyermeket az óvoda dolgozói nem adhatnak ki, még akkor sem, ha ez a személy a gyermek szülıje. Beszoktatási idın túl, a gyermekcsoportban az óvodai élet zavartalansága érdekében kérjük, ne tartózkodjanak testvérek, illetve szülık. Igyekszünk közös eseményeknek is teret adni, amelyeken minden kedves vendéget örömmel látunk. Szülıi értekezleteken, nyílt napokon, ünnepeken, társadalmi munkák ellátásánál, munkadélutánokon, fogadóórákon, egyéni beszélgetéseken rendszeresen alkalom adódik a tapasztalatcserére a szülı és az óvodapedagógus között. 12

13 A mindennapi óvodai életben az óvónı teljes figyelmére szükség van, hogy a rábízott gyermekeket maradéktalanul elláthassa. Hiányzás Betegség, vagy egyéb okból való távolmaradást, legkésıbb a hiányzás napján szíveskedjenek jelezni az óvoda felé. Betegségbıl gyógyult gyermekeket csak orvosi igazolással vehetünk be ismét a gyerek közösségbe! A tanköteles, egészséges gyermek hiányzását indokolt esetben elızetesen az óvodavezetı engedélyezheti. Bejelentési kötelezettsége van a szülınek, ha gyermeke több hétre egészségügyi, vagy családi okok miatt hiányzik. Igazolatlan hiányzás esetén a szülı figyelmét írásban hívjuk fel, ha a gyermek egy nevelési évben hét napnál többet hiányzik. Megszőnik az óvodai elhelyezés az iskolai életmódra felkészítı foglalkozások kivételével ha a gyermek az óvodából igazolatlanul 10-nél több napot van távol, feltéve, hogy az óvoda a szülıt legalább kettı alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire, és írásos határozatot hoz az óvoda vezetıje a névsorból való törlésre, mely intézkedésrıl a szülıt is értesíti. FONTOS TUDNIVALÓK 1. Alkohol és drog fogyasztása az intézmény egész területén tilos! 2. A dohányzás az óvoda területén tilos. 3. Az óvoda látogatására (a jogosultakon kívül) csak az óvodavezetı adhat engedélyt. GYERMEKÉTKEZTETÉS A mindenkori térítési díjat az Önkormányzat Képviselı-testülete állapítja meg és közli a GESZ, illetve az Oktatási Osztályon keresztül az intézménnyel. A térítési díj beszedése a hirdetıtáblán feltüntetett napokon történik. A hiányzások miatti levonás a következı befizetésekkor írható jóvá. Be nem jelentett hiányzás esetén a szülı a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt. A gyermek hiányzása esetén az étkezés lemondható ig lejelentett étkezés a bejelentést követı naptól érvényes, a távolmaradás idejére mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól. 13

14 Hiányzás estén a szülı az étkezést lemondhatja írásban, az arra rendszeresített füzetben, vagy telefonon (telefonon történı lerendelésnél kérdezze meg a lerendelést felvevı nevét). Törekszünk a szülıi szemléletmód megváltoztatására hogy a térítés menetesen étkezı gyermekek, valamint a étkezési kedvezményben részesülık is rendeljék le hiányzás esetén gyermekük étkezését. A befizetés pontos dátumait az óvodákban jól látható helyen fél évre elıre kifüggesztjük. Pótbefizetésre a meghatározott napokon túl általában nincs lehetıség, kivéve azon gyermekek számára, akik nyomós indok alapján vezetıi engedéllyel más idıpontban fizethetnek be. Három vagy több gyermek esetén - nyilatkozat alapján térítési díjkedvezményre jogosult a szülı. Díjkedvezményre jogosult a Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság és szakorvos szakvéleménye alapján az a gyermek, aki testi, érzékszervi, értelmi, beszéd vagy más fogyatékosságban szenved. A normatív gyermekétkeztetési kedvezményeket, a mindenkori hatályos rendelkezések szerint biztosítjuk. A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésének szabályozása A szülı az intézmény felé köteles bejelenteni szociális körülményeiben, valamint lakcímében történı változást a normatív támogatás igénybevevık estében. Amennyiben ezt elmulasztja és jogosulatlanul veszi igénybe a támogatást, a térítési díj teljes megfizetésére kötelezhetı. Óvodáztatási támogatás Ha a gyermek szülıje óvodáztatási támogatásra jogosult: - a gyermeknek egy óvodai nyitvatartási napon legalább 6 órát az óvodában kell tartózkodnia - az óvoda vezetıje az elsı igazolatlan nap után írásban tájékoztatja a szülıt a mulasztás következményeirıl - A kifizetés esedékességét megelızıen a jegyzı által meghatározott idıpontban tájékoztatja a jegyzıt azoknak a napoknak a számáról, amelyrıl 14

15 a gyermek igazoltan és igazolatlanul az óvodából mulasztott, feltéve hogy a január- június, illetve a július-december idıszakokban a mulasztott napok száma együttesen meghaladja az óvodai nevelési napok 25%-át, illetve arról hogy a mulasztott napok száma nem érte el a fenti mértéket. Az igazolt mulasztásból 10 napot a július augusztus hónapokra esı mulasztásból a 25% megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni. - Az óvoda vezetıje értesíti a jegyzıt, ha a gyermek óvodai elhelyezése megszőnik. Pedagógiai munka az intézményben A pedagógiai programunk célja a 3-6 (7-8) éves gyermekek sokoldalú, harmonikus személyiségfejlesztése. Nagy figyelmet fordítunk a hagyományok ápolására, a játékra, a környezeti nevelésre, valamint az óvodás korú gyermekek szokás és szabálytudatának alakítására. Beíratáskor programunk rövidített változatát ismertetjük a szülıkkel. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolása és az ezzel kapcsolatos feladatok az éves munkatervbe kerülnek megfogalmazásra. Az intézmény minıségirányítási programja a fenntartói és partneri elvárások figyelembe vételével íródott. Célja: a nevelımunkánk folyamatos fejlesztése, a változó partneri igényekhez való rugalmas alkalmazkodás, mindezek mellett értékeink megırzése. Tájékozódunk a kiscsoportos szülık elvárásairól a nagy csoportosoknál pedig szülıi elégedettségi vizsgálatot végzünk. Az óvónıt nevelı-oktató munkájának végzése közben zavarni nem szabad. Az együttmőködésnek szabályozott formái vannak: fogadó órák, családlátogatások, szülıi értekezletek, Fogadó órák: A gyermek és ifjúságvédelmi felelısök fogadóórái: a faliújságon jelezve van a nevelési év elején illetve egyeztetett idıpontban a szülı kérése alapján. Az intézményben logopédus, fejlesztı pedagógusok és szükség esetén speciális szakemberek segíti a munkát. A gyermekek értékelésének szempontjai, rendje, különös tekintettel a tankötelezettség elérésére A gyermekek mérését, értékelését az óvodapedagógusok folyamatosan végzik az egyéni fejlettségmérı lap alapján. 15

16 A mérés - értékelés kiterjed a neveltségi szintre, benne a gyermek viselkedésére, szokásaira, társas kapcsolataira, testi, értelmi képességeinek, készségeinek fejlıdésére. Az egyes gyermekek értékelése kizárólag a szüleikre tartozik, ezért nem lehet közös szülıi fórumok témája. A mérési - értékelési szempontokat a munkaközösség és a MIP csoport állítja össze. A mérés- értékelés rendje: 3-4 éves korban családlátogatás, vagy egyéni beszélgetés a szülıvel a gyermek óvodai beilleszkedésérıl 5 évesek környezeti nevelés, képességek mérése történik a Nyitnikék Óvoda Zöld Ovi Torontál utcai, valamint a Csepeli átjáró tagóvodáiban. A Nyitnikék Óvoda Lila illetve János utcai tagóvodáiban fejlettségi mérés folyik ebben az életkorban. 6-7 éves gyermek a környezeti nevelés területén, neveltségi szint, képességek mérése történik a Nyitnikék Óvoda Zöld Ovi Torontál utcai, valamint a Csepeli átjáró tagóvodáiban. A Nyitnikék Óvoda Lila illetve János utcai tagóvodáiban elégedettség és fejlettség mérés. A neveltségi szint mérésében a szaktanácsadó is részt vehet.. Az egyéni fejlıdésrıl az óvónı szöveges értékelést készít, ez képezi a szülınek adott tájékoztatás alapját. A szülı a feljegyzést aláírja, igazolva vele a beszélgetést, és az elmondottak tudomásul vételét. Az óvoda a szülı kérésére is készít tájékoztatót a gyermek óvodai fejlıdésérıl, és javaslatot tesz a gyermek további fejlesztéséhez szükséges intézkedésekre (fejlesztési javaslat) Tanköteles korú gyermekeknél a fejlesztıpedagógus felmérése, és a logopédus mérése a szülı engedélyével és tájékoztatásával történik. Tankötelezetté váláskor minden gyermek szülıjével elbeszélgetnek az óvónık az iskolára való felkészültségrıl. Az iskolába készülı gyermekekrıl óvodai szakvélemény kerül kiállításra. Kérdéses esetben ki kell kérni a Nevelési Tanácsadó, ill. a Tanulási Képességeket vizsgáló Szakértıi Bizottság véleményét. A Nyitnikék Óvoda minden tagóvodája a gyermek értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlıdésének eredményét szükség szerint, de legalább félévenkéntrögzítik. Rögzíteni kell a gyermek fejlıdését szolgáló intézkedéseket, megállapításokat, javaslatokat. 16

17 A Nyitnikék Óvoda Lila, illetve János utcai tagóvodája kiscsoportban kétszer, középsı csoportban egyszer, nagycsoportban kétszer rögzítik a fejlettségi mérés eredményeit. A speciális nevelést, fejlesztést igénylı gyermekhez szakember véleményét, segítségét kérjük. Amennyiben a szülı és az óvodapedagógus véleménye megegyezik abban, hogy a gyermek tanköteles korú, de egy évre további óvodai nevelésben részesül, az egyéni beszélgetés feljegyzésére felkerül, és a szülı aláírja. A beiskolázás óvodai feladatai A szülıknek kiadott óvodai szakvéleménnyel kell a gyermeket a körzetes, majd a kiválasztott iskolába beíratni. Minden tanköteles korú gyereket be kell íratni függetlenül attól, hogy marad-e még egy évig óvodában vagy sem. A fenntartó jelzése alapján, ha van olyan a körzetben lakó tanköteles korú gyermek akit nem járatnak óvodába, akkor az óvónık családlátogatásra mennek ki és megbizonyosodnak a kisgyerek hollétérıl. Amelyik gyermek óvoda, illetve tanköteles és nem jár egy közoktatási intézménybe sem, a kerület jegyzıje szólítja fel a szülıt kötelezettségének teljesítésére. A gyermekek rendszeres tájékoztatásának rendje Az óvodás gyermek életkori sajátossága, hogy kérdez, megkérdez. Kötelessége minden felnıttnek az egyszerő, érthetı válaszadás, magyarázat, metakommunikációs jelzés mosoly, simogatás, elismerı pillantás, rosszallás, fejcsóválás stb. adása. A gyermekeket napi rendszerességgel tájékoztatni kell az ıket érintı eseményekrıl. Az elıre tervezhetı dolgokról - színházlátogatás, ünnepre készülıdés, kirándulás stb. idıben kell felvilágosítást adni a gyermekeknek, hogy készülhessenek, ráhangolódhassanak az eseményre. A szülıket is idıben tájékoztatni kell, hogy segíthessék elfogadni, feldolgozni az élményt. Váratlan események bekövetkeztekor a gyermekek számára világos, érthetı magyarázatot kell adni, jelezve, hogy változás természetes dolog, de a felmerülı nehézségre, problémára mindig van megoldás. 17

18 A gyermekek vélemény nyilvánításának formái Az óvónıknek törekedniük kell arra, hogy a beszédfegyelem megtartása mellett a gyermekek elmondhassák, vagy valamilyen módon kifejezhessék véleményüket az ıket foglalkoztató kérdésekrıl. A gyermekek étkezése az óvodában A gyermekek naponta háromszor étkeznek az óvodában. A reggeli 9 óráig befejezıdik. Az étkezési idı után érkezı gyermekeket célszerő otthon megetetni. Az ebéd óráig tart. Az uzsonna a felkeléstıl folyamatosan történik, melynek idıpontját befolyásolja a gyermek ébredése. Az óvoda feladata az ételminta elrakása. A szülıktıl minden esetben csak olyan termékek fogadhatók el, melyeknek eredete, minıségi megırzési ideje, stb. ellenırizhetı (legálisan mőködı kereskedésbıl származó). Amennyiben hőtést igénylı cukrászsüteményt (pl. torta) kívánnak az óvodába behozni, akkor az intézmény csak olyan hatóságilag engedélyezett készítıtıl (pl. cukrászdák) származó terméket fogadhat el, amely zárt hőtılánc biztosításával készen szállítanak a helyszínre. Minden esetben nyilatkozni kell arról, hogy a tálalókonyhára bevitt zöldséget, gyümölcsöt legálisan mőködı kereskedésbıl vették, hogy saját termeléső zöldség, gyümölcs esetén a kötelezı élelmezés egészségügyi várakozási idıt betartották. Az öltözıben étkezni tilos. Kérjük a szülıket, ne adjanak édességet, ennivalót elváláskor és érkezéskor gyermekeiknek. Lehetıség van a szakvéleménnyel rendelkezı gyermekek részére speciális étel igénylése (lisztérzékenység, fehérje érzékenység stb.). Az óvodából étel nem vihetı ki, kivéve abban az esetben, ha a gyermek egész évben félnapos, de háromszori étkezés van befizetve. 18

19 Egészségügyi szabályok, védı, óvó elıírások Kérjük, hogy beteg, lázas, hányós, gyógyszert szedı, még lábadozó gyermeket a többi egészséges gyermek védelmében ne hozzák az óvodába. Az óvónınek tilos otthonról hozott gyógyszert, gyógyhatású készítményt beadnia a gyermeknek. Kivéve, ha a gyermek állandó gyógykezelés alatt áll pl. allergia (pipa), akkor is csak eredeti csomagolásban, névvel, utasítással ellátva. Hirtelen, nagyon magas láz esetén a szülıvel történı konzultáció alapján lázcsillapítót kaphat a szülı megérkezéséig a gyermek, folyadékpótlás mellett. Fertızı megbetegedés esetén értesíteni kell az óvodát a szülınek. A gyermekekkel életkoruknak megfelelıen ismertetjük a balesetvédelmi szabályokat. A testnevelés foglalkozások elıtt és a gyakorlat közben felhívjuk a figyelmet egymás védelmére, a fegyelmezett mozgásra. Fontos, hogy a gyermekek a szülık mellett is betartsák ezeket a szabályokat Baleset vagy napközben megbetegedı gyermek esetén a csoport felügyeletét meg kell oldani, a beteg gyermeket haladéktalanul el kell látni. A baleset súlyosságától függıen, valamint eszméletvesztés, lázgörcs esetén orvosról gondoskodni mentı, orvos kihívása, orvoshoz vitel- és egy idıben a szülıt értesíteni kell. Tájékoztatjuk a szülıket, hogy a gyermekek egészsége érdekében a gyermekmosdót ne használják. A felnıtt mosdó szükséges használatakor szóljanak az óvoda dolgozójának. Amíg a gyermek az óvodában tartózkodik, az intézmény kapuját a felnıttek által, az erre a célra felszerelt zárral kérjük zárni, hogy a gyermekek az utcára ne jussanak ki. Az egészségügyi ellátás formái, rendje A gyermekek évente egy alkalommal fogászati vizsgálaton vesznek részt. A tanköteles korú gyermekeknél a hallást és a látást ellenırzi az óvodaorvos, vagy a védını. Az óvodába behozandó felszerelés Az óvoda biztosítja a nevelés-oktatás egész folyamatához az eszközöket, így csak a gyermek személyes holmijára van szükség: - váltócipı a csoportszobai tartózkodáshoz (jól szellızı lábbeli, lehetıleg szan- 19

20 dál); - udvari játékhoz összekoszolható ruha, cipı; - egy-két váltás alsónemő; - tornához kényelmes ruha; tornacipı - fogkefe, fogkrém,fogmosópohár; - papírzsebkendı - alváshoz ágynemő, esetleg párna, pizsama - úszáshoz a hátizsákban elhelyezve: fürdıruha, papucs, úszósapka, törölközı, nejlonzacskó a vizes holminak, hosszú hajú kislányoknak száraz hajgumi. - korcsolyázáshoz meleg ruha, sapka, kesztyő, esetleg korcsolya amennyiben a méret nem áll az intézmény rendelkezésére Kérjük, hogy az óvodába bevitt dolgok körét az óvónınek bejelenteni szíveskedjenek, a gyermekek személyes holmiját az öltözıben szíveskedjenek elhelyezni. A játékok behozatala a csoportban dolgozó óvónık és a szülık egyezsége. Kérjük, hogy csak olyan játékot hozzanak és hagyjanak a csoportban, amelyikkel a csoport minden tagja játszhat, és nem baj, ha megrongálódik. Az óvoda a behozott játékokért nem vállal felelısséget, anyagi kártérítésre nem kötelezhetı. Az óvodába nem ajánljuk ékszerek viselését, balesetvédelmi szempontból, és kerülve annak lehetıségét, hogy elveszítse azt a gyermek. Semminemő ékszerért felelısséget nem vállalunk, elvesztése esetén az intézményt kártérítés nem terheli. A gyerekek öltözéke Ajánlatos, hogy a gyermek ruházata kényelmes, praktikus legyen a gyermek számára könnyen kezelhetı, felvehetı. Fontos, hogy mindig tiszta és rendezett legyen. Kérjük a gyermek részére a váltóruha behozatalát, hogy szükség esetén legyen tartalék ruhája. Javasoljuk a réteges öltöztetést. A teremben rövidnadrágot, szoknyát, az udvari játékhoz olyan ruha ajánlatos ami kényelmes, könnyen gombolható, kapcsolható, a gyermek önmaga is képes levenni, nem probléma ha homokos és piszkos lesz. Óvodai ünnepeinkrıl, azok idejérıl, az ünneplés módjáról, ünnepi ruha szükségességérıl idıben tájékoztatást adunk. A gyerekek ruhája, cipıje gyakran összecserélıdhet. Kérjük, jellel vagy névvel ellátni a gyermek holmiját a csere megelızése érdekében. 20

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu BEVEZETÉS Az óvodai házirendet az intézményvezető előterjesztése alapján a nevelőtestület

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

AZ OROSHÁZI EVANGÉLIKUS ÓVODA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ÓVODAI HÁZIRENDJE

AZ OROSHÁZI EVANGÉLIKUS ÓVODA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ÓVODAI HÁZIRENDJE AZ OROSHÁZI EVANGÉLIKUS ÓVODA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ÓVODAI HÁZIRENDJE 2009 Készítette: Vajer Tímea tagintézmény-vezetı Kedves Szülık Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen

Részletesebben

Ikt. sz: Házirend. 2/2013. sz. határozat. Idıpont: 2013.február 21. Fenntartói határozat sz: 11/2013.

Ikt. sz: Házirend. 2/2013. sz. határozat. Idıpont: 2013.február 21. Fenntartói határozat sz: 11/2013. Ikt. sz: Házirend Nevelıtestület elfogadta: Készítette: Fakan Zsuzsanna 2/2013. sz. határozat Idıpont: 2013.február 21. Fenntartói határozat sz: 11/2013. 1 Minden szabad nékem, de nem minden használ: minden

Részletesebben

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND Füzesabony 2009 1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel - Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net NYITNIKÉK ÓVODA HÁZIRENDJE OM azonosító: 034710 Készítette: Győrné Varga Kornélia NYITNIKÉK ÓVODA HÁZIRENDJE BEVEZETŐ Kedves

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

tobbsincs@kondorosiktv.hu

tobbsincs@kondorosiktv.hu Általános információk az óvodánkról: Az óvoda neve: Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde Címe: 5553 Kondoros, Csabai út 25 sz. Telefonszáma: 66/ 388 635 Email címe: tobbsincsovi@freemail.hu tobbsincs@kondorosiktv.hu

Részletesebben

Kovács Margit Óvoda 9024. Gyır, Répce u. 8./A tel.:/fax.: 96 413 000

Kovács Margit Óvoda 9024. Gyır, Répce u. 8./A tel.:/fax.: 96 413 000 HÁZIREND BEVEZETİ Kedves Szülık! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyerekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Az óvoda már 1981.

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed:

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed: I: A házirend célja. Óvodai házirend l. A gyermeki jogok és kötelezettségek szülı általi gyakorlásával, a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos intézményi rendelkezések megállapítása, a szülıkkel

Részletesebben

1 Szervezeti, személyzeti adatok

1 Szervezeti, személyzeti adatok Mezıberény Város Óvodai Intézménye Közzétételi lista 2014- nevelési év Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 2014- nevelési év A Nemzeti Erıforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Házirendje

A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Házirendje A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Házirendje Jelen szabályzat a Kunszállási KIKI Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 22. számú mellékletét képezi. I. SZÜLİK ÉS GYERMEKEK HÁZIRENDJE

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év Csillag Közi Központi Társulási Ó v o d a OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS.

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS. HÁZIREND Az óvodáskorú gyermek nevelése elsősorban a család feladata, melyben az óvoda kiegészítő szerepet játszik. Feladatunknak tekintjük a gyermeki személyiség kibontakoztatását az egyéni képességek

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

Pitypang Sport Óvoda. 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.

Pitypang Sport Óvoda. 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online. Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 H Á Z I R E N D amely, a Budakeszi Város Önkormányzat által fenntartott

Részletesebben

LŐRINCI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE

LŐRINCI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE LŐRINCI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE Készítette: Bózsvári Lászlóné intézményvezető Hatályba lépés időpontja: 2013. április 1. LŐRINCI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE BEVEZETŐ Kedves Szülők!

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Készítette: intézményegység vezetı

Készítette: intézményegység vezetı HÁZIREND NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODÁJA Készítette: intézményegység vezetı -1- Bevezetés Óvodánk házirendje a gyermekek-szülık és pedagógusok óvodai életrendjével kapcsolatos

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. Tel./fax: (42) 512-940 Email: buzaszemovi@gmail.com H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Nyíregyháza, 2013. március 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. AZ ÓVODA NYITVATARTÁSI

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda JÉÁMK ÓVODA Janikovszky Éva ÁMK Óvoda Házirend 2013. 0 Tartalom 1. A házirend célja és feladata... 2 2. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai... 2 3. A házirend hatálya... 2 4. A házirend

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény OM - azonosítója: 202230 Nagy Józsefné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

HÁZIREND. Intézmény OM - azonosítója: 202230 Nagy Józsefné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: HÁZIREND LİKÖSHÁZA KÖZSÉGI ÓVODA LİKÖSHÁZA ALAPÍTÓK ÚTJA 20 Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 202230. Nagy Józsefné intézményvezetı aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE

PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE 1 A Pitypang Óvoda Házirendje A Házirend az óvodai gyermekközösség érdekeinek szem előtt tartásával a csoportok mindennapi életritmusának szervezését, az intézmény belső életének,

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb.

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. 1. oldal, összesen: 13 ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. Kápolnásiné Sági Andrea Gyál. 2006-01.-02. óvodavezető: Elfogadta:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti adatok Az intézmény neve: Erzsébet Ligeti Óvoda OM azonosítója: 201876 Feladatellátás helyei: Székhelye: 9023 Győr,

Részletesebben

Hatályba lépés idıpontja: A Fenntartó jóváhagyásának napján

Hatályba lépés idıpontja: A Fenntartó jóváhagyásának napján Készítette: Horváth Gabriella Hatályba lépés idıpontja: A Fenntartó jóváhagyásának napján 2 Gézengúz Óvoda HÁZIRENDJE BEVEZETİ Kedves Szülık! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA HÁZIRENDJE OM azonosító:

PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA HÁZIRENDJE OM azonosító: PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 1203 Budapest, Kossuth L.u.3. E-mail: pesterzsebeti.nyitnikekovoda@mail.h1telekom.hu Ügyiratszám: 469/2015 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA HÁZIRENDJE OM azonosító: 034710 Készítette:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A HÁZIREND JOGISZABÁLYI ALAPJA 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban Nkt.) 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Móra Ferenc Tagiskolája 2166 Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék: A házirend célja

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves Szülők!

HÁZIREND. Kedves Szülők! HÁZIREND Intézmény neve: Szabadszállási Általános Művelődési Központ Intézményegység neve: Szabadszállási ÁMK Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde Intézményegység címe: 6080. Szabadszállás Honvéd út 28. Intézmény

Részletesebben

Készítette: Buc Horváth Gabriella Hatályba lépés idıpontja: A Fenntartó jóváhagyásának napján

Készítette: Buc Horváth Gabriella Hatályba lépés idıpontja: A Fenntartó jóváhagyásának napján Készítette: Buc Horváth Gabriella Hatályba lépés idıpontja: A Fenntartó jóváhagyásának napján 2 Gézengúz Óvoda HÁZIRENDJE BEVEZETİ Kedves Szülık! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2015/16. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje OROSHÁZA, 2013 ÓVODAI HÁZIREND 1. Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje.. 2. A nevelési év rendje 3. Az óvoda nyitva tartása. 4. A gyermekek

Részletesebben

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND OM: 202345 2013-03-29. Tartalomjegyzék Általános tudnivalók 2. Az óvodai felvételre, óvodalátogatásra vonatkozó szabályok.3. Az óvodai étkeztetésre vonatkozó tudnivalók.3.

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN Intézményünk neve, címe: Székhely: Telephely: 4465 Rakamaz, Dózsa György út 1. Óvodába jelentkezhet vagy másik óvodába átjelentkezhet minden

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma 1Házirend 1. Általános információk az óvodáról 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma Napsugár Óvoda és Bölcsőde 9222 Hegyeshalom Damjanich u. 2/a Tel./Fax: 96/220-589 1.2. Az óvoda vezetőjének neve: Magyarné

Részletesebben

HÁZIREND ÓVODA ÉS BÖLCSİDE

HÁZIREND ÓVODA ÉS BÖLCSİDE HÁZIREND DR. CSEPREGI HORVÁTH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, ÓVODA ÉS BÖLCSİDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÓVODA ÉS BÖLCSİDE 2007. OKTÓBER 25. HÁZIREND

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Házirend Hatályba lépés időpontja: 2013/2014-es nevelési év Györkőné Molnár Judit intézményvezető BÖLCSŐDEI HÁZIREND A bölcsőde címe: 7940 Szentlőrinc, Liszt F.

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Tardonai Méhecske Óvoda. Kedves Szülők!

Tardonai Méhecske Óvoda. Kedves Szülők! Tardonai Méhecske Óvoda 3644 Tardona, Dózsa György utca 2. Telefon: 48/348-160 E-mail: tardonaovi@gmail.com OM azonosító: 201430 ÓVODAI HÁZIREND Kedves Szülők! Kérem Önöket, hogy az alábbiakban megfogalmazott

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23., (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710

Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710 Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710 I. Bevezetés 1. A házirend az alábbi jogszabályok és szabályzatok felhasználásával készült 2. Intézményegységi adatok II. A működés rendje A tárgyi

Részletesebben

FÓTI BOGLÁRKA ÓVODA és BÖLCSŐDE FÓT, BÖLCSŐDE ÚT 1-2 HÁZIRENDJE

FÓTI BOGLÁRKA ÓVODA és BÖLCSŐDE FÓT, BÖLCSŐDE ÚT 1-2 HÁZIRENDJE FÓTI BOGLÁRKA ÓVODA és BÖLCSŐDE FÓT, BÖLCSŐDE ÚT 1-2 HÁZIRENDJE Készítette: Nyéki Lászlóné Hatályba lépés időpontja:... 1 FÓTI BOGLÁRKA ÓVODA és BÖLCSŐDE FÓT HÁZIRENDJE BEVEZETŐ Kedves Szülők! Kérjük,

Részletesebben

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Intézményünkben a SODEXO Magyarország Kft. gondoskodik az intézményi étkeztetésről. Intézményünkben esztétikusan kialakított ebédlő várja a gyerekeket.

Részletesebben

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, AZ SZMSZ HATÁLYA Az óvoda adatai Az intézmény neve: Honvéd Utcai Óvoda, Esztergom Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata

Részletesebben

ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE

ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 201903 Ikt. sz.: 22/2015 2015 Kedves Szülők! Köszönjük, hogy intézményünket választották! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

KIVONAT AZ INTÉZMÉNYI HÁZIRENDBİL

KIVONAT AZ INTÉZMÉNYI HÁZIRENDBİL KIVONAT AZ INTÉZMÉNYI HÁZIRENDBİL A Házirend a kollégium belsı életét szabályozza. Hatályos a kollégium egész területén, az intézmény által szervezett és a Pedagógiai programban meghatározott kollégiumon

Részletesebben

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető HÁZIREND OM azonosító: 032791 Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető Hatálybalépés dátuma: 2005 Módosítás: 2009 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda neve: Százszorszép Óvoda Az óvoda címe : 2440

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Pesti Úti Óvoda és Köztársaság Utcai Tagóvoda HÁZIRENDJE

Pesti Úti Óvoda és Köztársaság Utcai Tagóvoda HÁZIRENDJE Pesti Úti Óvoda és Köztársaság Utcai Tagóvoda HÁZIRENDJE Készítette: Szűrszabóné Révész Zsuzsanna óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2013. április 01 1 BEVEZETŐ Kedves Szülők! A Nemzeti Köznevelési

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény OM azonosítója: 201590

Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény OM azonosítója: 201590 Az intézmény neve: Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény fenntartója: Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ÓVODAI HÁZIREND

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ÓVODAI HÁZIREND FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ÓVODAI HÁZIREND Intézményi adatok Fekete István Általános Iskola és Óvoda 9023 Gyır, Kassák Lajos u. 14/A OM azonosító: 030537 Telefon: 06-96-424-824 Fax: 06-96-424-824

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

HÁZIREND. Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig és a gyermekek érdekében, törekedjenek annak betartására.

HÁZIREND. Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig és a gyermekek érdekében, törekedjenek annak betartására. HÁZIREND Kedves Szülők! A Bukfenc óvoda házirendjét, az óvodavezető a gyermek beíratásakor köteles a szülőnek átadni a 2003. LXI. törvény. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról 29.

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24.

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24. Szent Imre Óvoda Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató Székesfehérvár, 2013. január 24. A házirend tartalma Általános információk az óvodáról... 3 A nevelési év rendje... 3 Az intézmény pontos

Részletesebben

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető AZ ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető 1 Bevezetés Az óvoda alapvető célja: az óvodások nyugodt, élmény gazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése, szeretettel szeretetre nevelés

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 136/2016 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Általános információk az óvodáról

Általános információk az óvodáról SZMSZ 1.sz. Melléklet HÁZIREND Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket s megőrizze testi épségüket. Mindezek megvalósításához

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

NÓGRÁDMEGYERI NAPSUGÁR ÓVODA HÁZIRENDJE

NÓGRÁDMEGYERI NAPSUGÁR ÓVODA HÁZIRENDJE NÓGRÁDMEGYERI NAPSUGÁR ÓVODA HÁZIRENDJE NÓGRÁDMEGYERI NAPSUGÁR ÓVODA HÁZIRENDJE Az óvoda már 1983 óta fogadja a gyerekeket sokoldalú, szakképzett óvónők közreműködésével. ~ 25 fős csoportokban differenciáltan

Részletesebben

Szálkai Óvoda. Házirend 2014.

Szálkai Óvoda. Házirend 2014. Szálkai Óvoda Házirend 2014. Általános tudnivalók Óvoda neve: Szálkai Óvoda Óvoda címe: 7121 Szálka Petőfi u. 3. Telefonszám: 74/409-997 Óvodavezető: Mészáros Éva Margit Házirend jogi háttere: A nemzeti

Részletesebben

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011.

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. 1 Tartalom 1. Törvényi háttér 2. Intézmény adatai 3. Házirend hatálya 4. Óvoda törvényben meghatározott

Részletesebben

Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde

Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 694 Pitvaros, Petőfi tér. Tel: 62/650-43 OM azonosító: 20237 E-mail: pitvarosiovi@gmail.com KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmény

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 (VIII.28) Kormány rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. fejezet 23. (1-2) bekezdés 2015-2016 nevelési évhez A Nemzeti Erőforrás Miniszter

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: jegyzo@sarospatak.hu Elıterjesztés a - a képviselı- testületnek - az óvodai körzethatárok módosításáról

Részletesebben

LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év

LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük

Részletesebben

A Napsugár Óvoda közzétételi listája:

A Napsugár Óvoda közzétételi listája: A Napsugár Óvoda közzétételi listája: a) Tájékoztató a felvételi lehetőségről: Az óvodai felvétel, átvétel rendje A gyermekek felvétele, a mindenkor hatályos törvény szerint történik. Az óvodába járás

Részletesebben

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje I. A házirend hatálya 1. Ez a házirend a Benjámin Óvodába járó gyermekekre és szüleikre vonatkozik. A házirend célja, hogy meghatározza

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról *

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * A Képviselıtestület a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend Az óvoda neve: Vörösmarty Mihály általános iskola és óvoda Napköziotthonos óvodája Az óvoda címe: 7084 Pincehely Kossuth

Részletesebben