NYITNIKÉK ÓVODA HÁZIRENDJE OM azonosító:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYITNIKÉK ÓVODA HÁZIRENDJE OM azonosító: 034710"

Átírás

1 Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. NYITNIKÉK ÓVODA HÁZIRENDJE OM azonosító: Készítette: Gyırné Varga Kornélia Hatályba lépés idıpontja: Fenntartó jóváhagyása napja

2 NYITNIKÉK ÓVODA HÁZIRENDJE BEVEZETİ Kedves Szülık! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyerekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. A Házirend biztosítja a mőködés kereteit: a nevelési feladatok ellátásához, a közösségi élet szerevezéséhez és lebonyolításához, az értékek közvetítéséhez. A Házirend célja, hogy segítse az intézmények nevelési programjainak megvalósítását, szabályozza a belsı rendet, ezért követése kötelezı mindenki számára. Általános információk az óvodákról: Az óvoda székhelye: Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L. u (fax is), Telephelyei: János utcai Tagóvoda 1203 Bp. János u (fax is) Torontál utcai Tagóvoda 1201 Bp. Torontál u

3 Csepeli átjáró Tagóvoda 1203 Bp. Csepeli átjáró 10/a Az óvoda vezetıjének, tagóvoda vezetıinek neve: Gyırné Varga Kornélia óvodavezetı Várhalmi Andrásné Nagy Ferencné Leskó Mária Lengvári Tiborné Lila tagóvoda vezetıje János utcai tagóvoda vezetıje Torontál tagóvoda vezetıje Csepeli átjáró tagóvoda vezetıje Az óvoda ügyintézıinek neve: Megyes Jánosné Csanádi Edit Taray Lászlóné óvodatitkár gazdasági ügyintézı gazdasági ügyintézı Az óvoda alapító szerve: Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselı-testülete Az óvoda felügyeleti szerve: Budapest Fıváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselı-testülete 3

4 Az óvodák már évtizedek óta fogadják a gyermekeket sokoldalú, szakképzett óvónık közremőködésével. Jellemzı a harmonikus, derős, családias légkör, amelyben a gyermekek felszabadultan, jól érzik magukat. Lehetıség nyílik a szenzibilis, gátlásos, nehezen oldódó gyermekek és a sajátos nevelési igényő gyermekek számára is a beilleszkedésre, képességeik kibontakoztatására. Óvodáink céljai az alábbiak: tradicionális értékek átadása a gyermekeknek, a környezetbarát gondolkodás és egészséges életmód megismerésére nevelés, a gyermekek érdeklıdésének felkeltése, illetve kielégítése az óvodai és óvodán kívüli tevékenységekkel, programokkal. A sajátos nevelési igényő, beilleszkedési, tanulási magatartási nevelést igényő gyermekek együtt nevelése az épekkel. A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzető gyermekek fejlesztése az integrációs nevelési program alapján Gyermeknevelési módszerünk titka az ıszinte gyermekszeretetben, a gyermek tiszteletében, egyéni fejleszthetıségében keresendı. Nevelésünkben olyan kompetenciák, képességek fejlesztését helyezzük elıtérbe, melyek által a gyermekek érzelmileg gazdagok, boldogok, saját egészségüket értéknek tekintık, környezetükhöz kötıdık, abban jól tájékozódók, szépre fogékonyak, önállóak, megfelelı önismerettel és önértékelı képességgel rendelkezık. Mindent megteszünk, hogy a gyermek érdeklıdı, a világra nyitott, befogadó legyen, tisztelje társait, a felnıtteket, ismerje meg a valódi értékeket, tudjon örülni, lelkesedni. Az óvoda legfıbb célkitőzése, hogy a gyermekek szeretetteljes, nyugodt légkörben, igényes körülmények között töltsék óvodás éveiket. A napi tevékenységek során arra törekszünk, hogy egyensúlyban tartsuk az életkori sajátosságoknak megfelelı rendszeres készségfejlesztést és az önfeledt játékot. Inkluzív szemléletmóddal biztosítjuk az integráció, a differenciálás és az esélyteremtés érvényesülését. Nevelésünkben biztosítjuk az önazonosság megırzését, ápolását, különös tekintettel az esetlegesen elıforduló migráns gyermekek esetében. 4

5 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A házirend hatálya: a házirend az óvoda minden pedagógusára, illetve valamennyi alkalmazottjára, az intézménybe járó 3-7 éves korú gyermekre és szüleikre vonatkozik. (amennyiben az óvoda létszáma az elızı korú gyermekekkel nem feltölthetı, úgy 2,5 éves gyermek is felvehetı az óvodába) A Házirend jogforrás, melynek megsértése jogsértés. A Házirendet: az óvoda vezetıje készíti el, és a nevelıtestület fogadja el. A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a szülıi szervezet véleményezési jogot gyakorol. A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. A Házirend módosítására akkor kerül sor, ha a vonatkozó jogszabályokban változás áll be, vagy ha a szülık képviselıik útján, illetve a nevelıtestület erre javaslatot tesz. A Házirend a kihirdetés és kifüggesztés napján lép hatályba, a hatályba lépést követıen az intézmény valamennyi dolgozójára, az intézmény szolgáltatásait igénybe vevı gyermekekre és szüleikre vonatkozik. Az elızıekben felsorolt szabályzatokon túl az óvoda nyilvánosságra hozza a következı adatokat: - az óvodapedagógusok számát, iskolai végzettségét, szakképzettségét - a dajkák számát, szakképzettségét - az óvodai csoportok számát, illetve az egyes csoportokban a gyermekek létszámát A fenti iratok hagyományos módon is megjelennek az óvoda épületeiben, valamint a Nyitnikék Óvoda és a Zöld Ovi honlapján (www.nyitnikek-ovoda.hu) Az óvoda törvényben meghatározott feladatai: ellátásának keretei között felelıs a gyermekek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlıdéséért; az óvoda felelıs a gyermekközösség kialakításáért és fejlıdéséért; az óvoda a gyermek személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában együttmőködik a szülıvel; az óvoda a gyermekközösség kialakítása, fejlesztése során a szülık közösségével együttmőködve végzi nevelı-oktató munkáját. 5

6 Az óvodai nevelés szakasza a gyermek három éves korában kezdıdik és ha jogszabály másképp nem rendelkezik tart annak az évnek augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a hetedik életévét betölti. A szülı kérésére a gyermek augusztus 31-edike után további óvodai nevelésben vehet részt, ha az óvoda nevelıtestülete (a Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság, vagy a Nevelési Tanácsadó) javaslatot tesz, azzal egyet ért. A gyermek ötödik évének betöltésétıl kezdve, óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra felkészítı foglalkozáson köteles részt venni. Mindazok a tanköteles korú gyermekek, akik nagycsoportba járnak az óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra felkészítı foglalkozás érdekében reggel 9 óráig kötelesek megérkezni az óvodába. A gyermek jogai: 1. A gyermeknek joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben, biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, óvodai életrendjét pihenıidı, szabadidı, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetıség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelıen alakítsák ki. 2. A gyermek személyiségét és emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számára biztosítani, fizikai és lelki erıszakkal szemben. A gyermek nem vethetı alá testi fenyítésnek. 3. A gyermek joga, hogy személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és magánélethez való jogát az óvoda tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében. 4. A gyermek joga, hogy képességeinek, érdeklıdésének, adottságainak megfelelı nevelésben, oktatásban részesüljön. 5. A gyermeknek joga van adottságának megfelelı megkülönböztetett ellátásban részesülni, pedagógiai szakszolgálathoz fordulni segítségért. 6. Joga, hogy családja anyagi helyzetétıl függıen kedvezményes étkezésben részesüljön. 7. Joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. 6

7 8. Joga hogy óvodai baleset esetén a felszíni hámsérülésen kívül azonnal orvosi ellátásban részesüljön. 9. Joga, hogy helyet kapjon a többségi óvodában, és sajátosságának megfelelı nevelésben részesüljön. A gyermekek kötelességei: 1. Óvja társai és saját testi épségét, egészségét. 2. Megtartsa az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek használati rendjét. 3. Megırizze, illetıleg az elıírásoknak megfelelıen kezelje az óvodában használt játékokat, eszközöket, óvja az óvoda létesítményeit, eszközeit. 4. A felnıtteket és óvodás társait tiszteletben tartsa. A szülı jogai és kötelességei A szülıt megilleti a nevelési-oktatási intézmény szabad megválasztásának joga. A szülık joga: - Megismerje a nevelési-oktatási intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzatát, nevelési, illetve pedagógiai programját, Minıségirányítási Programját, Házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. - Igényelhesse, hogy az óvoda a nevelési programjában és tevékenységében, a tájékoztatást és az ismereteket tárgyilagosan és többoldalú módon közvetítse. - A nevelési-oktatási intézményben a hit és vallásoktatást lehetıvé tegyék gyermekük számára. - Gyermeke fejlıdésérıl, magaviseletérıl rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon. - Írásbeli javaslatát a nevelési-oktatási intézmény vezetıje megvizsgálja, és 15 napon belül érdemi választ kapjon. - A nevelési-oktatási intézmény által meghatározott feltételek mellett kérje, hogy gyermeke a nem kötelezı foglalkozásokat igénybe vehesse, illetve ilyen foglalkozás megszervezését kezdeményezze. - A nevelési-oktatási intézmény vezetıje, vagy a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon. - Kezdeményezheti az óvodaszék, vagy szülıi szervezet létrehozását és közremőködhet annak tevékenységében. 7

8 - Személyesen vagy képviselıi útján jogszabályban meghatározottak szerint részt vegyen az érdekeit érintı döntések meghozatalában. - Dönthet, hogy engedélyezi e gyermeke óvodán kívüli programokon való részvételét. A szülı joga a jogszabályban meghatározottak szerint az oktatási jogok miniszteri biztosításához fordulni, ha az elısegíti az oktatási jogok érvényesítését. A szülı kötelessége: - Gondoskodjon gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlıdéséhez szükséges feltételekrıl. - Biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét. - Figyelemmel kísérje gyermeke fejlıdését és megadjon ehhez minden tıle elvárható segítséget. - Rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal. - Segítse elı gyermekének a közösségbe történı beilleszkedését, az óvoda rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását. - Tegyen meg mindent gyermeke jogainak érvényesítése érdekében. - Tartsa tiszteletbe az óvoda vezetıi, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait, különös tekintettel arra, hogy a pedagógiai munka ellátása során, vagy az ezzel összefüggı tevékenység közfeladat. Ezzel kapcsolatban büntetıjogi védelem illeti meg a közfeladatot ellátó pedagógust, valamint a nevelı-oktató munkát közvetlenül segítı alkalmazottak körét. 8

9 RÉSZLETES SZABÁLYOK Az óvodai beiratkozás és egyéb tudnivalók Az óvodai jelentkezés és beiratkozás az óvoda székhelyén lehetséges. Az óvodai beiratkozás helyi eljárás rendjérıl szülık részére tájékoztatás került kiadásra. A beiratkozás szülı személyes megjelenésével történik, a gyermekre vonatkozó információk rögzítésével, amit a szülık tájékoztatása elız meg. A gyermek és szülık számára a beiratkozást megelızı hetekben nyitott napok keretében biztosítunk lehetıséget, hogy megismerkedhessenek óvodánk életével, a gyerekekkel és az óvónıkkel. Beiratkozáskor a szülı rendelkezésére bocsátjuk az óvoda Házirendjét, valamint a Szervezeti és Mőködési Szabályzatba és az Intézményi Minıségirányítási Programba is betekintést nyerhet. Ezen szabályzatok a és a honlapokon is megtalálhatók, ezen kívül a közzétételi listában tételesen felsorolt további adatok is. A beiratkozás folyamatos, a beiratkozás jelentkezési lap kitöltésével válik érvényessé. Beiratkozáskor bemutatásra kerülnek a gyermek személyazonosságát igazoló dokumentumok, különös tekintettel a gyermek lakcím nyilvántartójára és anyakönyvi kivonatával. A felvételrıl kifüggesztés útján, az elutasításról határozat formájában postai úton értesülnek a szülık. A szülı a beiratkozásnál tájékoztatást kap az igényelhetı kedvezményekrıl. Minden szülıt partnerének tekinti óvodánk, s kölcsönös ıszinteséggel és segítıszándékkal mindent elkövetünk óvodánk és benne gyermekeink minél jobb ellátásáért. 9

10 Az óvodai elhelyezés megszőnésének esetei, eljárásrendje Megszőnik a gyermek óvodai elhelyezése, ha: a gyermeket másik óvoda átvette, a szülı írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad, a bejelentésben megjelölt napon; a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján; a gyermeket nem vették fel az iskolába, annak a nevelési évnek az utolsó napján, amelyben a nyolcadik életévét betölti, a gyermek a jogszabályban meghatározottnál igazolatlanul többet van távol az óvodai foglalkozásokról. (részletesen lsd. a hiányzásokkal kapcsolatos teendıknél) A nevelıtestület nem adja meg a befogadó nyilatkozatot a visszamaradt óvodásnak Eljárásrend másik óvodába történı elhelyezésnél: szülı óvodapedagógus óvodavezetı Bejelentés Megbeszéli a teendıket Az új intézmény címének, megadása A gyermek személyes tárgyainak összekészítése, átadása Az óvónıt tájékoztatja Étkezés visszatérítés igénylı lap kitöltése jogosság esetén Tájékoztatja a védınıt a gyermek távozásáról, akinek feladat az óvodai eü. könyv továbbítása Nyomtatvány kiadása Óvodatávozási lap kitöltése, elküldése 10

11 A nevelési év rendje Az óvodák nyitva tartása A nevelési év szeptember elsı munkanapjától augusztus 31-ig tart. Szeptember elsı munkanapjától június 15-ig szorgalmi idı, június 16-tól augusztus 31-ig nyári élet zajlik az óvodában. Az óvoda december hónapban (két ünnep között), valamint nyáron 4, vagy 5 hétre zárva tart, melyrıl a szülık február 15-ig értesítést kapnak. A zárva tartás ideje alatt a szülık kérésére a gyermeket a másik tagóvodában elhelyezzük. Az óvodában a nevelés nélküli munkanapok száma egy nevelési évben öt nap lehet, melynek idıpontjáról a szülıket a nevelési év elején, legkésıbb október 30-ig értesítjük a nevelési évben tervezett nevelés nélküli munkanapokról A felhasználás elvei: A gyermekek részére igény alapján ügyeletet kell biztosítani. A felhasználás az alkalmazottak pedagógiai munkájának érdekében történjen. Az adott nap elıtt minimum 8 nappal aláírásukkal kérhetik a gyermek ügyeleti elhelyezését. Napirend A napirend kialakításának szempontjai Az óvoda napi tevékenységeket napirendben határozza meg, melyet az óvónık a nevelési évkezdetén és a nyári idıszak elıtt egyeztetnek. A napirendet a nevelési év elsı szülıi értekezletén ismertetjük a szülıkkel. Óvodai napirendünk rugalmasan illeszkedik a gyermekek tevékenységeihez. A meghatározott idıkeretek lehetıséget adnak a váratlan események, élmények megéléséhez. Szem elıtt lehet tartani a gyermekek életkori, fejlıdésbeli sajátosságait. 11

12 A nap folyamán az optimális játék idıt biztosítjuk, benne a tapasztalatszerzés lehetıségét felkínáljuk Az idıjárástól függıen maximális idı eltöltése a levegın, benne játékok szervezése Gondozási feladatok nyugodt elvégzésére megfelelı idı biztosítása, figyelembe véve a korosztály iránti elvárásokat A pihenési idı biztosítása A napirendbe idıt kell biztosítani a logopédus és a fejlesztıpedagógus foglalkozásainak. Segítjük az utazó gyógypedagógus munkáját, aki az SNI s gyermek fejlesztését végzi. Nevelésünk eredményessége érdekében kérjük, hogy 9 óráig hozzák be gyermekeiket. Kirándulás, rendezvény esetén elıre tájékoztatjuk a szülıket, hogy a gyermekek hány órára érkezzenek be. Kérjük, hogy amennyiben a szülık elıre tudják, hogy késıbb érkezik a gyermekük, jelezzék az óvónıknek. Amennyiben a gyermekért az óvoda zárásáig felelıs személy nem érkezik, az óvoda dolgozói a Pesterzsébet Család és Gyermekvédelmi Központ munkatársainak adják át a gyermeket. (Bp. XX. Lajta L u. 5-7.) A gyermeket az óvodából a szülın kívül csak írásbeli meghatalmazás esetén adjuk ki más személynek. A meghatalmazás lehet egyszeri, vagy állandó. A meghatalmazás tartalma: a gyermek neve, szülı neve, lakcíme, aláírása, a meghatalmazott neve, személyi igazolvány száma. Elvált szülık esetén bírósági végzésnek megfelelıen járunk el. Felelısséget csak azokért a gyermekekért tudunk vállalni, akiket az óvoda dolgozóinak személyesen átad a szülı. Erısen ittas személynek gyermeket az óvoda dolgozói nem adhatnak ki, még akkor sem, ha ez a személy a gyermek szülıje. Beszoktatási idın túl, a gyermekcsoportban az óvodai élet zavartalansága érdekében kérjük, ne tartózkodjanak testvérek, illetve szülık. Igyekszünk közös eseményeknek is teret adni, amelyeken minden kedves vendéget örömmel látunk. Szülıi értekezleteken, nyílt napokon, ünnepeken, társadalmi munkák ellátásánál, munkadélutánokon, fogadóórákon, egyéni beszélgetéseken rendszeresen alkalom adódik a tapasztalatcserére a szülı és az óvodapedagógus között. 12

13 A mindennapi óvodai életben az óvónı teljes figyelmére szükség van, hogy a rábízott gyermekeket maradéktalanul elláthassa. Hiányzás Betegség, vagy egyéb okból való távolmaradást, legkésıbb a hiányzás napján szíveskedjenek jelezni az óvoda felé. Betegségbıl gyógyult gyermekeket csak orvosi igazolással vehetünk be ismét a gyerek közösségbe! A tanköteles, egészséges gyermek hiányzását indokolt esetben elızetesen az óvodavezetı engedélyezheti. Bejelentési kötelezettsége van a szülınek, ha gyermeke több hétre egészségügyi, vagy családi okok miatt hiányzik. Igazolatlan hiányzás esetén a szülı figyelmét írásban hívjuk fel, ha a gyermek egy nevelési évben hét napnál többet hiányzik. Megszőnik az óvodai elhelyezés az iskolai életmódra felkészítı foglalkozások kivételével ha a gyermek az óvodából igazolatlanul 10-nél több napot van távol, feltéve, hogy az óvoda a szülıt legalább kettı alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire, és írásos határozatot hoz az óvoda vezetıje a névsorból való törlésre, mely intézkedésrıl a szülıt is értesíti. FONTOS TUDNIVALÓK 1. Alkohol és drog fogyasztása az intézmény egész területén tilos! 2. A dohányzás az óvoda területén tilos. 3. Az óvoda látogatására (a jogosultakon kívül) csak az óvodavezetı adhat engedélyt. GYERMEKÉTKEZTETÉS A mindenkori térítési díjat az Önkormányzat Képviselı-testülete állapítja meg és közli a GESZ, illetve az Oktatási Osztályon keresztül az intézménnyel. A térítési díj beszedése a hirdetıtáblán feltüntetett napokon történik. A hiányzások miatti levonás a következı befizetésekkor írható jóvá. Be nem jelentett hiányzás esetén a szülı a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt. A gyermek hiányzása esetén az étkezés lemondható ig lejelentett étkezés a bejelentést követı naptól érvényes, a távolmaradás idejére mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól. 13

14 Hiányzás estén a szülı az étkezést lemondhatja írásban, az arra rendszeresített füzetben, vagy telefonon (telefonon történı lerendelésnél kérdezze meg a lerendelést felvevı nevét). Törekszünk a szülıi szemléletmód megváltoztatására hogy a térítés menetesen étkezı gyermekek, valamint a étkezési kedvezményben részesülık is rendeljék le hiányzás esetén gyermekük étkezését. A befizetés pontos dátumait az óvodákban jól látható helyen fél évre elıre kifüggesztjük. Pótbefizetésre a meghatározott napokon túl általában nincs lehetıség, kivéve azon gyermekek számára, akik nyomós indok alapján vezetıi engedéllyel más idıpontban fizethetnek be. Három vagy több gyermek esetén - nyilatkozat alapján térítési díjkedvezményre jogosult a szülı. Díjkedvezményre jogosult a Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság és szakorvos szakvéleménye alapján az a gyermek, aki testi, érzékszervi, értelmi, beszéd vagy más fogyatékosságban szenved. A normatív gyermekétkeztetési kedvezményeket, a mindenkori hatályos rendelkezések szerint biztosítjuk. A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésének szabályozása A szülı az intézmény felé köteles bejelenteni szociális körülményeiben, valamint lakcímében történı változást a normatív támogatás igénybevevık estében. Amennyiben ezt elmulasztja és jogosulatlanul veszi igénybe a támogatást, a térítési díj teljes megfizetésére kötelezhetı. Óvodáztatási támogatás Ha a gyermek szülıje óvodáztatási támogatásra jogosult: - a gyermeknek egy óvodai nyitvatartási napon legalább 6 órát az óvodában kell tartózkodnia - az óvoda vezetıje az elsı igazolatlan nap után írásban tájékoztatja a szülıt a mulasztás következményeirıl - A kifizetés esedékességét megelızıen a jegyzı által meghatározott idıpontban tájékoztatja a jegyzıt azoknak a napoknak a számáról, amelyrıl 14

15 a gyermek igazoltan és igazolatlanul az óvodából mulasztott, feltéve hogy a január- június, illetve a július-december idıszakokban a mulasztott napok száma együttesen meghaladja az óvodai nevelési napok 25%-át, illetve arról hogy a mulasztott napok száma nem érte el a fenti mértéket. Az igazolt mulasztásból 10 napot a július augusztus hónapokra esı mulasztásból a 25% megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni. - Az óvoda vezetıje értesíti a jegyzıt, ha a gyermek óvodai elhelyezése megszőnik. Pedagógiai munka az intézményben A pedagógiai programunk célja a 3-6 (7-8) éves gyermekek sokoldalú, harmonikus személyiségfejlesztése. Nagy figyelmet fordítunk a hagyományok ápolására, a játékra, a környezeti nevelésre, valamint az óvodás korú gyermekek szokás és szabálytudatának alakítására. Beíratáskor programunk rövidített változatát ismertetjük a szülıkkel. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolása és az ezzel kapcsolatos feladatok az éves munkatervbe kerülnek megfogalmazásra. Az intézmény minıségirányítási programja a fenntartói és partneri elvárások figyelembe vételével íródott. Célja: a nevelımunkánk folyamatos fejlesztése, a változó partneri igényekhez való rugalmas alkalmazkodás, mindezek mellett értékeink megırzése. Tájékozódunk a kiscsoportos szülık elvárásairól a nagy csoportosoknál pedig szülıi elégedettségi vizsgálatot végzünk. Az óvónıt nevelı-oktató munkájának végzése közben zavarni nem szabad. Az együttmőködésnek szabályozott formái vannak: fogadó órák, családlátogatások, szülıi értekezletek, Fogadó órák: A gyermek és ifjúságvédelmi felelısök fogadóórái: a faliújságon jelezve van a nevelési év elején illetve egyeztetett idıpontban a szülı kérése alapján. Az intézményben logopédus, fejlesztı pedagógusok és szükség esetén speciális szakemberek segíti a munkát. A gyermekek értékelésének szempontjai, rendje, különös tekintettel a tankötelezettség elérésére A gyermekek mérését, értékelését az óvodapedagógusok folyamatosan végzik az egyéni fejlettségmérı lap alapján. 15

16 A mérés - értékelés kiterjed a neveltségi szintre, benne a gyermek viselkedésére, szokásaira, társas kapcsolataira, testi, értelmi képességeinek, készségeinek fejlıdésére. Az egyes gyermekek értékelése kizárólag a szüleikre tartozik, ezért nem lehet közös szülıi fórumok témája. A mérési - értékelési szempontokat a munkaközösség és a MIP csoport állítja össze. A mérés- értékelés rendje: 3-4 éves korban családlátogatás, vagy egyéni beszélgetés a szülıvel a gyermek óvodai beilleszkedésérıl 5 évesek környezeti nevelés, képességek mérése történik a Nyitnikék Óvoda Zöld Ovi Torontál utcai, valamint a Csepeli átjáró tagóvodáiban. A Nyitnikék Óvoda Lila illetve János utcai tagóvodáiban fejlettségi mérés folyik ebben az életkorban. 6-7 éves gyermek a környezeti nevelés területén, neveltségi szint, képességek mérése történik a Nyitnikék Óvoda Zöld Ovi Torontál utcai, valamint a Csepeli átjáró tagóvodáiban. A Nyitnikék Óvoda Lila illetve János utcai tagóvodáiban elégedettség és fejlettség mérés. A neveltségi szint mérésében a szaktanácsadó is részt vehet.. Az egyéni fejlıdésrıl az óvónı szöveges értékelést készít, ez képezi a szülınek adott tájékoztatás alapját. A szülı a feljegyzést aláírja, igazolva vele a beszélgetést, és az elmondottak tudomásul vételét. Az óvoda a szülı kérésére is készít tájékoztatót a gyermek óvodai fejlıdésérıl, és javaslatot tesz a gyermek további fejlesztéséhez szükséges intézkedésekre (fejlesztési javaslat) Tanköteles korú gyermekeknél a fejlesztıpedagógus felmérése, és a logopédus mérése a szülı engedélyével és tájékoztatásával történik. Tankötelezetté váláskor minden gyermek szülıjével elbeszélgetnek az óvónık az iskolára való felkészültségrıl. Az iskolába készülı gyermekekrıl óvodai szakvélemény kerül kiállításra. Kérdéses esetben ki kell kérni a Nevelési Tanácsadó, ill. a Tanulási Képességeket vizsgáló Szakértıi Bizottság véleményét. A Nyitnikék Óvoda minden tagóvodája a gyermek értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlıdésének eredményét szükség szerint, de legalább félévenkéntrögzítik. Rögzíteni kell a gyermek fejlıdését szolgáló intézkedéseket, megállapításokat, javaslatokat. 16

17 A Nyitnikék Óvoda Lila, illetve János utcai tagóvodája kiscsoportban kétszer, középsı csoportban egyszer, nagycsoportban kétszer rögzítik a fejlettségi mérés eredményeit. A speciális nevelést, fejlesztést igénylı gyermekhez szakember véleményét, segítségét kérjük. Amennyiben a szülı és az óvodapedagógus véleménye megegyezik abban, hogy a gyermek tanköteles korú, de egy évre további óvodai nevelésben részesül, az egyéni beszélgetés feljegyzésére felkerül, és a szülı aláírja. A beiskolázás óvodai feladatai A szülıknek kiadott óvodai szakvéleménnyel kell a gyermeket a körzetes, majd a kiválasztott iskolába beíratni. Minden tanköteles korú gyereket be kell íratni függetlenül attól, hogy marad-e még egy évig óvodában vagy sem. A fenntartó jelzése alapján, ha van olyan a körzetben lakó tanköteles korú gyermek akit nem járatnak óvodába, akkor az óvónık családlátogatásra mennek ki és megbizonyosodnak a kisgyerek hollétérıl. Amelyik gyermek óvoda, illetve tanköteles és nem jár egy közoktatási intézménybe sem, a kerület jegyzıje szólítja fel a szülıt kötelezettségének teljesítésére. A gyermekek rendszeres tájékoztatásának rendje Az óvodás gyermek életkori sajátossága, hogy kérdez, megkérdez. Kötelessége minden felnıttnek az egyszerő, érthetı válaszadás, magyarázat, metakommunikációs jelzés mosoly, simogatás, elismerı pillantás, rosszallás, fejcsóválás stb. adása. A gyermekeket napi rendszerességgel tájékoztatni kell az ıket érintı eseményekrıl. Az elıre tervezhetı dolgokról - színházlátogatás, ünnepre készülıdés, kirándulás stb. idıben kell felvilágosítást adni a gyermekeknek, hogy készülhessenek, ráhangolódhassanak az eseményre. A szülıket is idıben tájékoztatni kell, hogy segíthessék elfogadni, feldolgozni az élményt. Váratlan események bekövetkeztekor a gyermekek számára világos, érthetı magyarázatot kell adni, jelezve, hogy változás természetes dolog, de a felmerülı nehézségre, problémára mindig van megoldás. 17

18 A gyermekek vélemény nyilvánításának formái Az óvónıknek törekedniük kell arra, hogy a beszédfegyelem megtartása mellett a gyermekek elmondhassák, vagy valamilyen módon kifejezhessék véleményüket az ıket foglalkoztató kérdésekrıl. A gyermekek étkezése az óvodában A gyermekek naponta háromszor étkeznek az óvodában. A reggeli 9 óráig befejezıdik. Az étkezési idı után érkezı gyermekeket célszerő otthon megetetni. Az ebéd óráig tart. Az uzsonna a felkeléstıl folyamatosan történik, melynek idıpontját befolyásolja a gyermek ébredése. Az óvoda feladata az ételminta elrakása. A szülıktıl minden esetben csak olyan termékek fogadhatók el, melyeknek eredete, minıségi megırzési ideje, stb. ellenırizhetı (legálisan mőködı kereskedésbıl származó). Amennyiben hőtést igénylı cukrászsüteményt (pl. torta) kívánnak az óvodába behozni, akkor az intézmény csak olyan hatóságilag engedélyezett készítıtıl (pl. cukrászdák) származó terméket fogadhat el, amely zárt hőtılánc biztosításával készen szállítanak a helyszínre. Minden esetben nyilatkozni kell arról, hogy a tálalókonyhára bevitt zöldséget, gyümölcsöt legálisan mőködı kereskedésbıl vették, hogy saját termeléső zöldség, gyümölcs esetén a kötelezı élelmezés egészségügyi várakozási idıt betartották. Az öltözıben étkezni tilos. Kérjük a szülıket, ne adjanak édességet, ennivalót elváláskor és érkezéskor gyermekeiknek. Lehetıség van a szakvéleménnyel rendelkezı gyermekek részére speciális étel igénylése (lisztérzékenység, fehérje érzékenység stb.). Az óvodából étel nem vihetı ki, kivéve abban az esetben, ha a gyermek egész évben félnapos, de háromszori étkezés van befizetve. 18

19 Egészségügyi szabályok, védı, óvó elıírások Kérjük, hogy beteg, lázas, hányós, gyógyszert szedı, még lábadozó gyermeket a többi egészséges gyermek védelmében ne hozzák az óvodába. Az óvónınek tilos otthonról hozott gyógyszert, gyógyhatású készítményt beadnia a gyermeknek. Kivéve, ha a gyermek állandó gyógykezelés alatt áll pl. allergia (pipa), akkor is csak eredeti csomagolásban, névvel, utasítással ellátva. Hirtelen, nagyon magas láz esetén a szülıvel történı konzultáció alapján lázcsillapítót kaphat a szülı megérkezéséig a gyermek, folyadékpótlás mellett. Fertızı megbetegedés esetén értesíteni kell az óvodát a szülınek. A gyermekekkel életkoruknak megfelelıen ismertetjük a balesetvédelmi szabályokat. A testnevelés foglalkozások elıtt és a gyakorlat közben felhívjuk a figyelmet egymás védelmére, a fegyelmezett mozgásra. Fontos, hogy a gyermekek a szülık mellett is betartsák ezeket a szabályokat Baleset vagy napközben megbetegedı gyermek esetén a csoport felügyeletét meg kell oldani, a beteg gyermeket haladéktalanul el kell látni. A baleset súlyosságától függıen, valamint eszméletvesztés, lázgörcs esetén orvosról gondoskodni mentı, orvos kihívása, orvoshoz vitel- és egy idıben a szülıt értesíteni kell. Tájékoztatjuk a szülıket, hogy a gyermekek egészsége érdekében a gyermekmosdót ne használják. A felnıtt mosdó szükséges használatakor szóljanak az óvoda dolgozójának. Amíg a gyermek az óvodában tartózkodik, az intézmény kapuját a felnıttek által, az erre a célra felszerelt zárral kérjük zárni, hogy a gyermekek az utcára ne jussanak ki. Az egészségügyi ellátás formái, rendje A gyermekek évente egy alkalommal fogászati vizsgálaton vesznek részt. A tanköteles korú gyermekeknél a hallást és a látást ellenırzi az óvodaorvos, vagy a védını. Az óvodába behozandó felszerelés Az óvoda biztosítja a nevelés-oktatás egész folyamatához az eszközöket, így csak a gyermek személyes holmijára van szükség: - váltócipı a csoportszobai tartózkodáshoz (jól szellızı lábbeli, lehetıleg szan- 19

20 dál); - udvari játékhoz összekoszolható ruha, cipı; - egy-két váltás alsónemő; - tornához kényelmes ruha; tornacipı - fogkefe, fogkrém,fogmosópohár; - papírzsebkendı - alváshoz ágynemő, esetleg párna, pizsama - úszáshoz a hátizsákban elhelyezve: fürdıruha, papucs, úszósapka, törölközı, nejlonzacskó a vizes holminak, hosszú hajú kislányoknak száraz hajgumi. - korcsolyázáshoz meleg ruha, sapka, kesztyő, esetleg korcsolya amennyiben a méret nem áll az intézmény rendelkezésére Kérjük, hogy az óvodába bevitt dolgok körét az óvónınek bejelenteni szíveskedjenek, a gyermekek személyes holmiját az öltözıben szíveskedjenek elhelyezni. A játékok behozatala a csoportban dolgozó óvónık és a szülık egyezsége. Kérjük, hogy csak olyan játékot hozzanak és hagyjanak a csoportban, amelyikkel a csoport minden tagja játszhat, és nem baj, ha megrongálódik. Az óvoda a behozott játékokért nem vállal felelısséget, anyagi kártérítésre nem kötelezhetı. Az óvodába nem ajánljuk ékszerek viselését, balesetvédelmi szempontból, és kerülve annak lehetıségét, hogy elveszítse azt a gyermek. Semminemő ékszerért felelısséget nem vállalunk, elvesztése esetén az intézményt kártérítés nem terheli. A gyerekek öltözéke Ajánlatos, hogy a gyermek ruházata kényelmes, praktikus legyen a gyermek számára könnyen kezelhetı, felvehetı. Fontos, hogy mindig tiszta és rendezett legyen. Kérjük a gyermek részére a váltóruha behozatalát, hogy szükség esetén legyen tartalék ruhája. Javasoljuk a réteges öltöztetést. A teremben rövidnadrágot, szoknyát, az udvari játékhoz olyan ruha ajánlatos ami kényelmes, könnyen gombolható, kapcsolható, a gyermek önmaga is képes levenni, nem probléma ha homokos és piszkos lesz. Óvodai ünnepeinkrıl, azok idejérıl, az ünneplés módjáról, ünnepi ruha szükségességérıl idıben tájékoztatást adunk. A gyerekek ruhája, cipıje gyakran összecserélıdhet. Kérjük, jellel vagy névvel ellátni a gyermek holmiját a csere megelızése érdekében. 20

HÁZIREND. Készítette: Biró Irma óvodavezető. Hatályba lépés időpontja: 2009. 09. 01.

HÁZIREND. Készítette: Biró Irma óvodavezető. Hatályba lépés időpontja: 2009. 09. 01. 6722 Szeged, Szentháromság u. 47. Tel/Fax: 62/420-365 E-mail: mavoviszeged@vnet.hu Web: mavovoda.try.hu HÁZIREND Készítette: Biró Irma óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2009. 09. 01. Kedves Szülők!

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE H Á Z I R E N D

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE H Á Z I R E N D 1 SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE H Á Z I R E N D 2 1. Általános információk az óvodáról: H Á Z I R E N D SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE 2000. Szentendre Pannónia utca 3. Tel, fax: 06-26-/500-473

Részletesebben

Intézmény neve: Béke Telepi Óvodák. Szabályzat típusa: Házirend. Intézmény székhelye, címe: Ózd, Újváros tér 2. Intézmény OM-azonosítója: 028524

Intézmény neve: Béke Telepi Óvodák. Szabályzat típusa: Házirend. Intézmény székhelye, címe: Ózd, Újváros tér 2. Intézmény OM-azonosítója: 028524 Intézmény neve: Béke Telepi Óvodák Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: Ózd, Újváros tér 2. Intézmény OM-azonosítója: 028524 Intézmény fenntartója: Polgármesteri Hivatal Ózd Intézmény

Részletesebben

ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA ÉS MANÓVÁR BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE 2013.

ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA ÉS MANÓVÁR BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE 2013. ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA ÉS MANÓVÁR BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE 2013. Készítette: Szűcs Jánosné intézményvezető 1 TARTALOM BEVEZETŐ 3. 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 5. 1.1. A Házirend az alább

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető. Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások:

HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető. Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771. Intézményvezető Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások:.. Nevelőtestület nevében.. Szakalkalmazottak nevében Szülői Szervezet

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend

Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend 1 ÉLETFA ÓVODA Intézmény OM - azonosítója: 037251 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA HÁZIREND BÓBITA ÓVODA,, A gyermeknek joga, hogy óvodában, biztonságban és egészséges környezetben neveljék, óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség

Részletesebben

Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND

Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND Készítette: Tóth Csabáné óvodavezető 2009. szeptember 15. Elfogadta: Nevelőtestület 2009. szeptember 30. Egyetértett:

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves szülık!

HÁZIREND. Kedves szülık! 1 HÁZIREND Kedves szülık! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására! 1. Sz. melléklet: A gyermekek

Részletesebben

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 Intézmény OM - azonosítója: 037277 HÁZIREND Készítette: Keszi Gyuláné intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 1 A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

MAJSI ÓVODA HÁZIRENDJE

MAJSI ÓVODA HÁZIRENDJE MAJSI ÓVODA HÁZIRENDJE 2013 Általános tudnivalók Ezen házirend a Közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXXIX. törvény; 2011.évi CXC. tv a nemzeti köznevelésről a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Szentesi Felsőpárti Óvoda HÁZIRENDJE 2013

Szentesi Felsőpárti Óvoda HÁZIRENDJE 2013 Szentesi Felsőpárti Óvoda HÁZIRENDJE 2013 Készítette a jogelőd intézmények Házirendjének adaptálásával : Geréné Dunaháti-Vas Márta intézményvezető Hatályba lépésének időpontja: 2013. április 1. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Pápai Városi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Pápai Városi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Pápai Városi Óvodák HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036783 Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1./2014. (02. 28.) határozatszámon

Részletesebben

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA HÁZIRENDJE

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA HÁZIRENDJE WEÖRES SÁNDOR ÓVODA HÁZIRENDJE - 1 - Tartalomjegyzék 1. Általános információk 2. A házirend célja, nyilvánossága 3. Az óvodai felvétel rendje 3.1 Mikor veheti igénybe a gyermek az óvodát 4. Az intézmény

Részletesebben

XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA 1224 BUDAPEST, VII. UTCA 15. OM azonosító: 034772 HÁZIREND

XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA 1224 BUDAPEST, VII. UTCA 15. OM azonosító: 034772 HÁZIREND XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA 1224 BUDAPEST, VII. UTCA 15. HÁZIREND Kedves Szülők! Az óvoda nyugodt, derűs, szeretetteljes légkörben folytatott munkájával, a családdal együtt szolgálja az óvodás korú

Részletesebben

OM azonosító: 200 804 7. verzió

OM azonosító: 200 804 7. verzió Házirend OM azonosító: 200 804 7. verzió Kedves Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Jó Pásztor Református Óvodában. Az elkövetkező néhány évben közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Házirendje

A Pátyolgató Óvoda Házirendje A Pátyolgató Óvoda Házirendje Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 032940.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Nevelőtestület nevében Szakalkalmazottak

Részletesebben

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND NAPRAFORGÓ ÓVODA (2381. Táborfalva, Petőfi S.u.19.) HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 033005 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1. /2013.

Részletesebben

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név Házirend Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Az intézmény OM azonosítója: 202686 Intézményvezető: Szilágyi Anikó Ph. Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

Házirend Holdfény Utcai Óvoda

Házirend Holdfény Utcai Óvoda Házirend Holdfény Utcai Óvoda 2040 Budaörs Holdfény u.31. Az intézmény OM azonosítója: 201162 Intézményvezető: Maksainé Gecse Erika Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 3/2013.(III.27.)

Részletesebben

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036956 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Csanád Ovi 2030 Érd, Csanád u. 7. OM: 032704 ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta:.sz határozatával Időpont: 2013. 03. 26. Hatályos: 2013. 04. 01. Készítette: Budai Erika Óvodavezető 2013.

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Kedves Szülők!

H Á Z I R E N D. Kedves Szülők! H Á Z I R E N D Kedves Szülők! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyerekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására! I. Bevezető A házirend

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. Mucsony

ÓVODAI HÁZIREND. Mucsony Játékvár Óvoda ÓVODAI HÁZIREND Mucsony A gyermek ember, szellemi személyes életre, szabadságra és felelősségre, közösségre, nyelvre és kultúrára van rendelve. Joga van e törvények nyújtotta védelemre,

Részletesebben

G Y Ö N G Y Ö S - K E R T Ó V O D A

G Y Ö N G Y Ö S - K E R T Ó V O D A G Y Ö N G Y Ö S - K E R T Ó V O D A H Á Z I R E N D 2013. H Á Z I R E N D Kedves Szülők! E belső szabályozó dokumentumunk készítésénél a jogszabályi elvárásokat, az elmúlt évek gyakorlatára építve az Önök

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Házirend Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Intézmény címe:

Részletesebben

2013. Házirend EGYESÍTETT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY. Balmazújváros

2013. Házirend EGYESÍTETT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY. Balmazújváros 2013. Házirend EGYESÍTETT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY Balmazújváros Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 4060 Balmazújváros, Kossuth u. 19., fax: 52/370-316 E-mail: balmazovi@gmail.com Kedves Szülők!

Részletesebben

A Fehér Kavics HÁZIRENDJE

A Fehér Kavics HÁZIRENDJE A Fehér Kavics Kelenföldi Református Óvoda HÁZIRENDJE 2013. január 1-tıl visszavonásig érvényes Kedves Szülık! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket a Fehér Kavics óvodában! Az elkövetkezı években

Részletesebben

Gyáli Tátika Óvoda Házirend 2013. Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142

Gyáli Tátika Óvoda Házirend 2013. Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142 Tátika Óvoda 2360. Gyál, Klapka Gy. u. 5. Tel./Fax: 06-29 340 175 Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142 E-mail: tatika@monornet.hu Honlap: www.tatikaovoda.hu OM azonosító: 032

Részletesebben