Hatályba lépés idıpontja: A Fenntartó jóváhagyásának napján

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hatályba lépés idıpontja: A Fenntartó jóváhagyásának napján"

Átírás

1 Készítette: Horváth Gabriella Hatályba lépés idıpontja: A Fenntartó jóváhagyásának napján

2 2 Gézengúz Óvoda HÁZIRENDJE BEVEZETİ Kedves Szülık! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyerekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Az óvodáink már 1900 és 1973 óta fogadják a gyerekeket sokoldalú, szakképzett óvónık közremőködésével. 23 és 24 fıs csoportokban differenciáltan valósulnak meg a tevékenységek. Jellemzı a harmonikus, derős, családias légkör, amelyben a gyermekek felszabadultan, jól érzik magukat. Lehetıség nyílik a szenzibilis, gátlásos, nehezen oldódó gyermek számára is a beilleszkedésre, képességei mélyebb kibontakoztatására. Az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítıje. " Célunk, olyan gyermekek nevelése, akik érzik, hogy ıket olyannak fogadjuk el, amilyenek,tudják, hogy joguk van bírálni, igazságérzetüknek teret adni " (1991. évi LXIV.tv. A gyermekek jogairól 1989 New York.-i Egyezmény alapján, amelynek rendelkezései hazánkban 1991 november 6.-a óta vannak érvényben.) Óvodánk céljai az alábbiak: nyugodt, kiegyensúlyozott légkör megteremtése; sokoldalú tevékenység biztosítása; a helyi adottságok figyelembevételével a hagyományok ápolása, környezet megismerése, védelme, tisztelete, egészséges életmódra nevelés sajátos nevelési igényő gyermekek integrált óvodai nevelése, HHH-s gyermekek személyiségfejlesztı, tehetséggondozó, felzárkóztató nevelése,

3 3 Gyermeknevelési módszerünk "titka" az ıszinte gyermekszeretetben, a gyermek tiszteletében, egyéni fejleszthetıségében keresendı. Mindent megteszünk, hogy a gyermek érdeklıdı, a világra nyitott, befogadó legyen, tisztelje társait, a felnıtteket, ismerje meg a valódi értékeket, tudjon örülni, lelkesedni. Az óvoda legfıbb célkitőzése, hogy a gyermekek szeretetteljes, nyugodt légkörben, igényes körülmények között töltsék ovis éveiket. A napi tevékenységek során arra törekszünk, hogy egyensúlyban tartsuk az életkori sajátosságoknak megfelelı készségfejlesztést és az önfeledt játékot. Nevelési munkánkkal elısegítjük, hogy intézményünkbıl jól kommunikáló, saját véleményalkotásra képes, nyitott, egészséges, az iskolában jó esélyekkel induló gyermekek kerüljenek ki. A gyermekek napirendjét úgy alakítjuk, hogy a játék, a mozgás, a változatos intellektuális tevékenységek egyensúlyban legyenek. A változatosságon, sokszínőségen kívül törekszünk a gyermekek ideális (saját személyükre szabott) terhelésére. Az önfeledt játék is rendkívül fontos a gyermekek egészséges fejlıdéséhez. Meggyızıdésünk, hogy csak a családokkal együttmőködve lehet igazi eredményt elérni a gyermeknevelésben. Az egészségmegırzésben a prevenció fontosságát valljuk, ezért lehetıséget adunk a megfelelı mennyiségő és minıségő sportolásra, gondoskodunk a változatos, egészséges étrendrıl. A gyermekek egészségi állapotát gyermekorvos, védını, fogaik épségét fogorvos ellenırzi. Védı óvó elıírások a gyermekekre csoportonként a helyes magatartási formákat megismerteti az óvodapedagógus a gyermekekkel az udvaron, termekben, megállapítják a z óvodapedagógussal együtt a magatartási szabályokat a balesetveszélyes eszközök folyamatos észrevétele és kijavítása miatt évente 2 x bejárást tart az óvoda munkavédelmi felelıse. A védı óvó intézkedéseket helységenkén kifüggesztjük, hogy mind a szülök mind az óvodapedagógusok következetesen igényeljék a gyermekektıl A gyermekek nagyobb csoportja: A Gézengúz Óvodában a gyermekek nagyobb csoportjaként 1 csoportban határozzuk meg.

4 4 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ezen házirend: évi LXIV.tv. A gyermekek jogairól szóló es NewYork.-i Egyezmény alapján - a Közoktatásról szóló-többször módosított-1993.évi LXXIX.törvény; - a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet; - a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény rendelkezései alapján készült évi XXXI. törvény az esélyegyenlıség érvényesülése a közoktatásban évi LXXXII. Törvény a Magyar Köztársaság évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról Az intézmény: neve: Gézengúz Óvoda székhelye: 1202.Budapest, Zalán u.11. Tel: telephelye: 1202.Budapest, Lázár u.18. Tel: alapító szerve: Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselı Testülete felügyeleti szerv: Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselı Testülete A Gézengúz Óvoda vezetıje: Horváth Gabriella Tel: Zalán óvodában óvodavezetı helyettes: Kövér Csabáné Tel: Lázár óvodában tagóvodavezetı: Szabó Ilona mb. vez.tel: A házirend hatálya: a házirend az óvoda minden pedagógusára, illetve valamennyi alkalmazottjára, az intézménybe járó éves korú gyermekekre és szüleikre vonatkozik. A Házirend jogforrás, melynek megsértése jogsértés! A Házirendet: - az óvoda vezetıje készíti el, - és a nevelıtestület fogadja el. A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a Szülıi Szervezet véleményezési jogot gyakorol. A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. A Házirend módosítására akkor kerül sor, ha a vonatkozó jogszabályokban változás áll be, vagy ha a szülık képviselıik útján, illetve a nevelıtestület erre javaslatot tesz.

5 5 A Házirend a Fenntartó jóváhagyásának napján lép hatályba, a hatályba lépést követıen az intézmény valamennyi dolgozójára, az intézmény szolgáltatásait igénybe vevı gyermekekre és szüleikre vonatkozik, és visszavonásig van érvényben! Az óvoda elsısorban nevelési intézmény! Az óvoda törvényben meghatározott feladatai: - ellátásának keretei között felelıs a gyermek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlıdéséért; - az óvoda felelıs a gyermekközösség kialakításáért és fejlıdéséért; - az óvoda a gyermek személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában együttmőködik a szülıvel; - az óvoda a gyermekközösség kialakítása, fejlesztése során a szülık közösségével együttmőködve végzi nevelı-oktató munkáját. Az óvodai nevelés szakasza a gyermek két és fél éves korában kezdıdhet és - ha jogszabály másképp nem rendelkezik - tart annak az évnek augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a hetedik életévét betölti. A szülı kérésére a gyermek augusztus 31-edike után további óvodai nevelésben vehet részt, ha az óvoda nevelıtestülete (a szakértıi és rehabilitációs bizottság javaslatára) azzal egyet ért. A gyermek ötödik évének betöltésétıl kezdve, óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra felkészítı foglalkozáson köteles részt venni. Az óvoda általános feladatait a KT szabályozza, ill. az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja és a Helyi Nevelési Programunk tartalmazza. Nevelési alapelvünk: Óvodásainkat a tradicionális nevelés alapján a felnıttek és egymás tiszteletére neveljük, arra, hogy el tudják fogadni társaik egyéniségének különbözıségét, másságát, ki tudják fejezni magukat, de képesek legyenek alkalmazkodni. Az esetleges konfliktusokat ne durvasággal, erıszakossággal, árulkodással oldják meg. Igyekszünk határozott, de ugyanakkor megértı gyerekeket nevelni. Napirendünk: ig: Összevont ügyelet ig: Szabad játéktevékenység, készségfejlesztés, folyamatos reggeliztetés ig: Kötött és kötetlen tevékenységek irányítása

6 ig : Öltözködés, tisztálkodás, szabad levegın való játéktevékenység( -10 C.-ig) ig: Ebédeltetés, tisztálkodás, készülıdés a csendes pihenıre ig: Csendes pihenı ig Tisztálkodás, ágyazás, uzsonnázás, délutáni játéktevékenységek ig Összevont ügyelet JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK A gyermek jogai: 1. A gyermek joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, óvodai életrendjét pihenıidı, szabadidı, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetıség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelıen alakítsa ki. 2. A gyermek személyiségét és emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani és védelmet kell számára biztosítani, fizikai és lelki erıszakkal szemben. A gyermek nem vethetı alá testi fenyítésnek 3. A gyermek joga, hogy személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és magánéletéhez való jogát az óvoda tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében. 4. A gyermek joga, hogy képességeinek, érdeklıdésének, adottságainak megfelelı nevelésben, oktatásban részesüljön. 5. A gyermeknek joga van adottságának megfelelı megkülönböztetett ellátásban részesülni, pedagógiai szakszolgálathoz fordulni segítségért 6. Joga, hogy családja anyagi helyzetétıl függıen kedvezményes étkezésben részesüljön. 7. Joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. 8. Vallási, világnézeti meggyızıdését, nemzeti, etnikai önazonosságát tiszteletben tartsák A gyermek kötelességei: hogy részt vegyen a kötelezı és választott tevékenységekben, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét, hogy betartsa az óvodai helyiségei és az óvodához tartozó területek használati rendjét, hogy megırizze, illetıleg az elıírásoknak megfelelıen kezelje az óvodában használt játékokat, eszközöket, óvja az óvoda létesítményeit, eszközeit. hogy az óvoda vezetıje, pedagógusai és alkalmazottai, óvodatársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.

7 7 A szülı jogai: 1. A szülıt megilleti a nevelési-oktatási intézmény szabad megválasztásának joga. 2. Joga, hogy megismerje az intézmény nevelési programját, Házirendjét. 3. Joga, hogy folyamatos és érdemi tájékoztatást kapjon gyermeke fejlıdésérıl! A gyermek neveléséhez tanácsokat kérjen és kapjon az ıt nevelı pedagógustól 4. A szülı kezdeményezheti Óvodaszék, Szülıi Szervezet létrehozását, részt vehet és közremőködhet annak tevékenységében 5. Igényli, hogy az óvoda a nevelési programban a vallásoktatást lehetıvé tegye. 6. Részt vegyen az óvodai rendezvényeken: Karácsony, Farsang, Évzáró, Pünkösdölı. A szülı kötelességei: Biztosítsa gyermeke óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra való felkészítı foglalkozáson való részvételét, a gyermek 5. életévét betöltve; Megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítésében; Megtegyen minden tıle elvárhatót gyermeke fejlıdéséért; Rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, Címét, elérhetıségi telefonszámát, ill. a gyermek TAJ számát, egészségügyi törzskönyvét leadja az óvodában, változásokat bejelentse. Erre az információra a titoktartási kötelezettség vonatkozik! Elısegítse gyermekének a közösségbe történı beilleszkedését, az óvoda rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását. Gyermeke étkezését az elıre jelzett napon befizesse, betegség esetén a pótbefizetés alkalmával pótolja; Fertızı betegség esetén a szülınek az óvodát értesítenie kell! Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek, az óvodát teljes gyógyulásáig nem látogathatja. Gyermeke nevezett, ill. rejtett betegségérıl tájékoztatást adni a pedagógusoknak, betegség után, gyermeke hiányzását orvosi papírral igazolja Gyermekét az óvodába bekísérni, felnıttnek átadni.! A gyermekét a szülı vagy az általa írásban meghatalmazott személy viheti el az óvodából

8 8 Kiskorú gyermek (18 év alatti) testvérét csak akkor viheti el az óvodából, ha ezt a szülı írásban telje felelıssége mellett kéri Elvált szülık esetében a bírósági végzésnek megfelelıen járunk el. Erısen ittas személynek a gyermeket az óvoda dolgozói nem adhatják ki.. A szülı költségére a gyermek elszállítását és ellátását a kerületi Gyermekjóléti Szolgálat biztosítja. Színházi programok, kirándulások költségeinek térítése a szülıt terhelik. Amennyiben a szülı nem tudja, vagy nem akarja kötelességeit teljesíteni, az óvodának elıírt kötelessége jelezni: 1. Iskolaérettség megállapításához: Nevelési Tanácsadó felé /11./1994.(VI.8.) MKM rendelet 15.. (5.c.d.)/ 2. Területileg illetékes Gyermekjóléti Szolgálat felé: /1997. évi XXXI. Gyvt / 3. Igazolatlan hiányzások esetén (5. éves kortól): Jegyzı felé / 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet bek./ 4. A gyermekbántalmazás, súlyos elhanyagolás vagy egyéb más súlyos veszélyeztetı ok fennállása esetén a gyermeknek joga van: 7. a bántalmazás bármilyen formájával - beleértve a fizikai, szexuális és lelki erıszakot is - szembeni védelemre. A Magyar Köztársaság minden arra alkalmas intézkedést megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza a gyermekek bármilyen formában történı elrablását, a gyermekkereskedelmet, a gyermeknek a kábító- és pszichotrop szerek tiltott fogyasztásában és kereskedelmében való részvételét, illetve felhasználását. Az óvoda gyermekvédelmi felelısei: Zalán óvodában Sánta Ábelné Lázár óvodában Deliné Kovács Katalin Fogadóóra a Zalán óvodában: Fogadóóra a Lázár óvodában: minden páratlan hétfı du.3-5.h-ig minden páros hétfı du.2-4.h-ig

9 9 RÉSZLETES SZABÁLYOK Az óvodai beiratkozás és egyéb információk (A Közoktatási Törvény 65.. szabályozza a gyermekek óvodai felvételét, átvételét, ill. csoportba való beosztását.) A beiratkozás központilag meghatározott idıpontban a Zalán u.-i óvodában, majd az év folyamán folyamatosan történik. A felvételt nyert gyerekek névsorát egy hónapon belül jól látható helyre kell kifüggeszteni. A beiratkozás, a gyermek és szülei személyes megjelenésével történik, a gyermekre vonatkozó információk rögzítésével. A beiratkozás alkalmával a szülıket tájékoztatjuk az óvoda Helyi Nevelési Programjáról és a Házirendrıl, a szülık kezébe a beiratkozáskor átadjuk Beiratkozáskor bemutatásra kerülnek az alábbi dokumentumok: - a szülık személyazonosságát igazoló okmányok, lakcímkártya - a gyermekek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártya, A gyermek számára lehetıséget biztosítunk ez idı alatt, hogy megismerkedhessen óvodánk életével, a gyerekekkel és az óvónıkkel, bekapcsolódhasson tevékenységükbe. A szülık és a gyermekek számára igyekszünk lehetıséget teremteni óvodánk minél alaposabb megismerése. Ennek egyik formája a "nyitott" tevékenységek bemutatása, közös ünnepségek, játszó idık teremtése. Az a gyermek nyer felvételt, aki a 3. életévét betöltötte, szobatiszta, és a törvény által elıírt csoportlétszám keretébe még felvehetı. Minden szülıt partnerének tekinti óvodánk, s kölcsönös ıszinteséggel és segítı szándékkal mindent elkövetünk óvodánk és gyermekeink minél jobb ellátásáért. 7. A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény [Gyermekétkeztetés esetén] a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı aa) bölcsıdés, ab) óvodás) ac) 1-6. évfolyamon nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı,

10 10 ad) fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az SZt. hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett, aa)-ac) alpont szerinti életkorú d) az ad) alpont alá nem tartozó, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át Betegség, vagy más okból való távolmaradás esetén, a nap bármely szakában lehetıség van az étkezés lemondására az óvodavezetınél ( 133/1997.(VII.29.) Korm. rendelet 11.. (3.) bek.), ami másnaptól lép életbe, és a következı ebédbefizetésnél kerül jóváírásra. A térítésmentesen étkezı gyermekek szüleinek figyelmét felhívjuk az étkezés lemondására! Nevelési alapelvek A nevelési feladatok tervezése összhangban legyen az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjával és a Helyi Óvodai Programmal. "Ez biztosíték arra, hogy az óvodai nevelés sokszínősége mellett érvényesüljenek azok az általános igények, amelyekkel, az óvodai neveléssel szemben a társadalom a gyermekek érdekeinek figyelembevételével megfogalmaz". Tervezéskor figyelembe kell vennünk a csoport, korcsoportonkénti egyéni életkori sajátosságok összetételét és ezt írásban is meg kell jeleníteni. Az egészségnevelés társadalmi programját úgy hajtjuk végre, hogy minden nevelési feladatot az egészségmegırzés "szemüvegén" áttervezünk és valósítunk meg. Küldetésnyilatkozatunk A Gézengúz Óvoda közössége kötelezi magát arra, hogy az óvodánkban folyó nevelést olyan színvonalon végzi, amely kiváltja partnerei elégedettségét, elismerését, rugalmasan alkalmazkodva az intézményt ért kihívásokhoz. Közösségünk elsısorban a gyermekek igényeinek kíván megfelelni és az ı érdekeit, szolgálni mindezt a néphagyomány ápolás a természet óvás gazdag eszközrendszerével, családias, érzelemgazdag környezetben, ahol jól érzik magukat és fejlıdésük, fejlesztésük biztosított, egyénre szabott. Intézményünk elkötelezett a minıségfejlesztési rendszer mőködtetésében és kinyilvánítja, hogy szolgáltatásaink minıség fejlesztése, minden dolgozó személyes felelıssége.

11 11 Az óvoda nyitva tartása Az óvoda nyitvatartási ideje: Hétfı - Péntek: reggel 6 órától - délután 17, 30.-ig A gyermek az óvodában lehetıleg napi 10 óránál többet nem tartózkodjon. Ktv Bek.- A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról évi XXXI. törvény módosítása alapján/ Az óvodánkban a nevelés nélküli munkanapok száma három nap, melynek idıpontjáról a szülıket legalább hét nappal elıbb értesítjük. Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésıbb február 15-ig a szülıket az intézmény tájékoztatja. Az óvoda bejárati ajtaját 8-16-óráig kötelezı zárva tartani. Szorgalmi idıszak: Összevont nyári idıszak: IX.1. - következı év V.31.-ig tart VI.1. - VIII.31.-ig. Nevelésünk, oktatásunk eredményessége érdekében kérjük, 8 30 óráig hozzák be a gyermeküket. A késıbb érkezı gyerekek kapcsolódjanak be a napi tevékenységbe úgy, hogy a megkezdett tevékenységet ne zavarják meg. Gyermekeinket szeretnénk arra nevelni, hogy szüleiket, s az ı idejüket tiszteljék azzal is, ha megérkeznek értük az óvodába, játékukat helyére téve, elköszönjenek társaiktól, óvónıjüktıl, és ne várakoztassák szüleiket. Késıbbi, nem kívánatos szokást elızhetünk meg következetességünkkel. A szülık megérkezése után az óvodapedagógus felelıssége a szülıkre hárul át, ezért kérem Önöket, hogy az óvoda udvarát ne használják játszótérnek. Beszoktatási idın túl, a gyermekcsoportban nem tartózkodhatnak sem testvérek, sem szülık. Igyekszünk közös családi eseményeknek is teret adni, amelyeken minden kedves vendéget örömmel látunk. A mindennapi óvodai életben az óvónı teljes figyelmére szükség van, hogy a rábízott gyermekeket maradéktalanul elláthassa, ezért fıleg a délelıtt folyamán csak rendkívüli esetben hívják ki a csoportból. A napi tevékenység 10 óráig tart, utána kommunikációs és szabad játékok, majd a foglalkozási eszközök rendbetétele a tennivaló. A tevékenység, játék idején, illetve pihenı idıben ne zavarjuk az óvodásokat, és az óvodapedagógust.

12 12 Késés, hiányzás Ha a nyitvatartási idı alatt (rendkívüli esetben) baleset, betegség, stb. nem érkeznek meg gyermekükért, kérjük a kedves szülıket, hogy telefonon jelezzék. 3 napon túli hiányzás esetén a betegségbıl gyógyult gyermekeket csak orvosi igazolással vehetünk be ismét a gyerek közösségbe! Étkezések Az öltözıben étkezni tilos! Kérjük a kedves szülıket, ne adjanak, csokoládét, rágógumit, stb. gyermeküknek elváláskor, vagy érkezéskor. Konkrét programok módosíthatják a fenti étkezési idıpontokat, pl. a testnevelés foglalkozás mindig 9 órakor kezdıdik, nem egészséges étkezés után közvetlenül a torna. Jó idıben a testnevelés foglalkozásokat igyekszünk célszerően a szabadban tartani, ezért a reggelit 7 órától fogyaszthatják el a gyerekek. Az óvoda konyhájában és a gyermekek mosdójában csak a személyzet tartózkodhat! Az óvodába behozandó felszerelés váltócipı a csoportszobai tartózkodáshoz (jól szellızı lábbeli, lehetıleg szandál); udvari játékhoz szabadidı ruha, cipı; egy-két váltás alsónemő; tornához kényelmes ruha; fogkefe, fogmosópohár; párna; ágynemő; úszáshoz: fürdıruha, papucs, úszósapka, törölközı, nejlonzacskó a vizes holminak, hosszú hajú kislányoknak száraz hajgumi. Az óvodai bejáráshoz nem szükséges dolgok bevitelére vonatkozó szabályok :( Ktv.40. (8)bek.) Ft értékhatár feletti ékszer, játék, stb. behozatala tilos; Ft értékhatár alatti ékszer, játék, stb. behozatalát kérjük az óvónınek bejelenteni. Felhívjuk a szülık figyelmét, hogy az intézmény a bekövetkezett károkért csak szándékos károkozás esetén felel.

13 13 A gyerekek öltözéke Óvodai ünnepeinkrıl, azok idejérıl, az ünneplés módjáról, ünnepi ruha szükségességérıl idıben tájékoztatást adunk. A gyerekek ruhája, cipıje gyakran összecserélıdhet. Kérjük, jellel vagy névvel ellátni a gyermek holmiját - a csere megelızése érdekében. Együttmőködés a szülıkkel Annak érdekében, hogy a gyerekeket a nekik legmegfelelıbb módszer szerint neveljük, szükség van igazi együttmőködésre, nyitottságra és ıszinteségre. Probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvónıt, vagy az óvoda vezetıjét, és velük közösen igyekezzenek megoldást találni. A szülıknek lehetıségük van rá - és mi igényeljük is -, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában, annak gyakorlatában, mint partnereink, a szülık aktívan vegyenek részt, ötleteikkel segítsék elı közös célunk megvalósítását. Szülıi fórumok: szülıi értekezletek félévenként nyílt napok; közös rendezvények elıkészítése, lebonyolítása; fogadó óra (közösen egyeztetett idıben); az óvónıvel vagy a vezetıvel történı, rövid, esetenkénti megbeszélések; a faliújság közös használata is az információk átadását segíti a szülık az óvodavezetıvel elıre leegyeztetve tehetik ki információjukat a faliújságra A kellemes közösségi élethez hozzájárul a szülık önszervezıdı együttmőködése, amely ideális esetben hatékonyabbá teszi az óvodai munkát és a közösség helyes irányban való formálódását is. Fogadóórák rendje: Óvodavezetı: Horváth Gabriella Elıre egyeztetett idıpontban, rendkívüli esetben minden nap ig a Zalán u.- törzsóvoda irodájában. Óvodavezetı helyettes: Kövér Csabáné (Jutka néni) Elıre egyeztetett idıpontban, Minden hónap második páratlan hetének péntekén: ig a Zalán u.-i törzsóvodában

14 14 Tagóvoda vezetı: Szabó Ilona Elıre egyeztetett idıpontban, Minden hónap második páros hetének péntekén: ig a Lázár u.-i tagóvodában F O N T O S T U D N I V A L Ó K 1) A dohányzás, alkohol és drog fogyasztása az intézmény egész területén tilos! 2) Az óvoda területén kereskedelmi, ügynök tevékenység nem folytatható, kivétel az óvoda által szervezett rendezvény alkalmával. 3) Az óvoda látogatására (a jogosultakon kívül) csak az óvodavezetı adhat engedélyt. 4) Beteg, lázas, kiütéses gyermek az intézményt nem látogathatja. Az óvodából hiányzás esetén a gyermeket orvosi igazolással fogadjuk. 5) Ha a gyermek az iskolai életmódra felkészítı foglalkozásról egy nevelési évben hét napnál igazolatlanul többet mulaszt, az óvoda vezetıje értesíti a gyermek lakóhelye szerint illetékes jegyzıt. 6) A gyermek pontos idıben való befizetése a szülı elsıdleges kötelessége. 7) Az óvodapedagógus nevelési munkáját, a gyermek fejlıdését külsı szakemberek is figyelemmel kísérik, segítik. (pszichológus, logopédus, fejlesztı pedagógus). Megszőnik az óvodai elhelyezés - az iskolai életmódra felkészítı foglalkozások kivételével - ha a gyermek az óvodából igazolatlanul 10-nél több napot van távol, feltéve, hogy az óvoda a szülıt legalább kettı alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha a gyermek óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra felkészítı foglalkozáson vesz részt, óvodai elhelyezése nem szőnik meg, de étkezésérıl a szülı köteles gondoskodni. A térítési díj beszedése a hirdetıtáblán feltüntetett napokon történik. Lázár óvodában: minden hónap második hetének keddjén: 6-10.h.-ig Pótbefizetés: a befizetést követı hét keddjén Zalán óvodában: minden hónap második hetének szerdáján 6-10.h.-ig Pótbefizetés: a befizetést követı hét keddjén A hiányzások miatti levonás a következı befizetéskor írható jóvá. Be nem jelentett hiányzás esetén a szülı a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt.

15 15 - Tartósan beteg gyermeket nevelı családok beteg gyermeke normatív támogatásban részesül.(szakorvosi papír alapján) - Három vagy több gyermek esetén a szülı nyilatkozata alapján 50 % -os térítési díjkedvezményre jogosult. - Kiegészítı családi pótlékban részesülı családok gyermekei térítésmentességet kapnak. A szociális támogatások megállapításánál figyelembe vett szempontok: nagycsaládosok; gyermekét egyedülállóként nevelık; tartósan beteg gyermeket nevelık; veszélyeztetett, hátrányos helyzetben élık; gyermekvédelmi rendszerben nyilvántartott gyermekek; szakértıi bizottság által speciális ellátásra szorulók; ép családban nevelkedık, akik társadalmi és/vagy szociális körülményeik miatt szenvednek hátrányt (munkanélküliség, alacsony iskolázottság) Az óvodában, szigorúan tilos! - a gyermek bárminemő ijesztgetése; - testi, lelki fenyítése, erıszakosság; - étel, ill. a levegıztetés elvonása. Alternatív lehetıségek! Az intézmény vegyes korosztályú csoporttal ill. csoportokkal mőködik, maximális csoportlétszáma törvény szabályozása szerint. Egy csoporton belül az életkori sajátosságoknak megfelelı oktatás differenciáltan zajlik, 5 fı fölött az 5 és 6 évesek iskolai elıkészítése külön történik. Az óvoda helyi nevelési program szerint mőködik, melynek központjában a természet megfigyelése, a természetközeli életmód és környezetünk védelme, hagyományırzés, Egészséges életmód áll. Az épülethez parkosított játszókert tartozik, mely szintén a természetközeliséget hangsúlyozza. Lehetıség van arra, hogy egy-egy gyermekkel többet és egyénre szabottan foglalkozzon a pedagógus. A nevelési munkát külsı szakemberek is figyelemmel kísérik és segítik (pszichológus, logopédus, fejlesztı pedagógus).

16 16 A nevelési idın túl ajánlott szolgáltatások Játékos formában német nyelvő elıkészítı. Karate; Kézmőves foglalkozás; Úszás; Korcsolya Egyéb szolgáltatásaink Könyv, mesekazetta, hangkazetta, játékkölcsönzés; Gyermekfotó készítés a napi élet eseményeirıl illetve különleges pillanatokról. Pl. születésnapok ünneplése, a gyerekek alkotás, ill. játék közben, stb; Reméljük, senkinek nem okoz gondot házirendünk betartása. A házirenden kívüli, óvodánk mőködésével, hagyományaival kapcsolatban felmerült kérdésekkel, forduljanak bizalommal óvodánk illetékes munkatársaihoz, illetve a szülıi munkaközösség tagjaihoz. Elérhetıség Tel./Fax: Tel: Óvodavezetı: Horváth Gabriella Helyettes: Kövér Csabáné Szabó Ilona mb. tagóvoda vez. A Házirend nyilvánosságra hozatala szülıi értekezleteken történik, majd a megismerhetıség folyamatos biztosítása céljából az intézmény épületében kifüggesztésre kerül. a közös faliújságon

17 17 Jóváhagyási, egyetértési, véleményezési záradék A Házirendet a nevelıtestület én elfogadta. A Házirend hatálybalépésének idıpontja, az OMB határozat napja. intézményvezetı én a Szülıi Szervezet képviselıivel tartott megbeszélésen a Házirend ismertetésre került. A véleményezési jogukkal élve a dokumentumban megfogalmazottakkal egyetértett. A szülıi szervezet mb. képviselıje A nevelıtestület egyhangúlag elfogadta / jegyzıkönyv mellékelve / A nevelıtestület mb. képviselıje

HÁZIREND. Készítette: Biró Irma óvodavezető. Hatályba lépés időpontja: 2009. 09. 01.

HÁZIREND. Készítette: Biró Irma óvodavezető. Hatályba lépés időpontja: 2009. 09. 01. 6722 Szeged, Szentháromság u. 47. Tel/Fax: 62/420-365 E-mail: mavoviszeged@vnet.hu Web: mavovoda.try.hu HÁZIREND Készítette: Biró Irma óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2009. 09. 01. Kedves Szülők!

Részletesebben

ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA ÉS MANÓVÁR BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE 2013.

ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA ÉS MANÓVÁR BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE 2013. ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA ÉS MANÓVÁR BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE 2013. Készítette: Szűcs Jánosné intézményvezető 1 TARTALOM BEVEZETŐ 3. 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 5. 1.1. A Házirend az alább

Részletesebben

Szentesi Felsőpárti Óvoda HÁZIRENDJE 2013

Szentesi Felsőpárti Óvoda HÁZIRENDJE 2013 Szentesi Felsőpárti Óvoda HÁZIRENDJE 2013 Készítette a jogelőd intézmények Házirendjének adaptálásával : Geréné Dunaháti-Vas Márta intézményvezető Hatályba lépésének időpontja: 2013. április 1. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MAJSI ÓVODA HÁZIRENDJE

MAJSI ÓVODA HÁZIRENDJE MAJSI ÓVODA HÁZIRENDJE 2013 Általános tudnivalók Ezen házirend a Közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXXIX. törvény; 2011.évi CXC. tv a nemzeti köznevelésről a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Intézmény neve: Béke Telepi Óvodák. Szabályzat típusa: Házirend. Intézmény székhelye, címe: Ózd, Újváros tér 2. Intézmény OM-azonosítója: 028524

Intézmény neve: Béke Telepi Óvodák. Szabályzat típusa: Házirend. Intézmény székhelye, címe: Ózd, Újváros tér 2. Intézmény OM-azonosítója: 028524 Intézmény neve: Béke Telepi Óvodák Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: Ózd, Újváros tér 2. Intézmény OM-azonosítója: 028524 Intézmény fenntartója: Polgármesteri Hivatal Ózd Intézmény

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE H Á Z I R E N D

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE H Á Z I R E N D 1 SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE H Á Z I R E N D 2 1. Általános információk az óvodáról: H Á Z I R E N D SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE 2000. Szentendre Pannónia utca 3. Tel, fax: 06-26-/500-473

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves szülık!

HÁZIREND. Kedves szülık! 1 HÁZIREND Kedves szülık! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására! 1. Sz. melléklet: A gyermekek

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend

Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend 1 ÉLETFA ÓVODA Intézmény OM - azonosítója: 037251 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

OM azonosító: 200 804 7. verzió

OM azonosító: 200 804 7. verzió Házirend OM azonosító: 200 804 7. verzió Kedves Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Jó Pásztor Református Óvodában. Az elkövetkező néhány évben közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek

Részletesebben

Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND

Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND Készítette: Tóth Csabáné óvodavezető 2009. szeptember 15. Elfogadta: Nevelőtestület 2009. szeptember 30. Egyetértett:

Részletesebben

2013. Házirend EGYESÍTETT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY. Balmazújváros

2013. Házirend EGYESÍTETT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY. Balmazújváros 2013. Házirend EGYESÍTETT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY Balmazújváros Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 4060 Balmazújváros, Kossuth u. 19., fax: 52/370-316 E-mail: balmazovi@gmail.com Kedves Szülők!

Részletesebben

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA HÁZIREND BÓBITA ÓVODA,, A gyermeknek joga, hogy óvodában, biztonságban és egészséges környezetben neveljék, óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. Mucsony

ÓVODAI HÁZIREND. Mucsony Játékvár Óvoda ÓVODAI HÁZIREND Mucsony A gyermek ember, szellemi személyes életre, szabadságra és felelősségre, közösségre, nyelvre és kultúrára van rendelve. Joga van e törvények nyújtotta védelemre,

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető. Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások:

HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető. Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771. Intézményvezető Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások:.. Nevelőtestület nevében.. Szakalkalmazottak nevében Szülői Szervezet

Részletesebben

Intézmény neve: Kenézlői Óvoda. Házirend. Szabályzat típusa: Intézmény címe: 3955 Kenézlő, Rózsa út 1. Intézmény OM-azonosítója: 028787

Intézmény neve: Kenézlői Óvoda. Házirend. Szabályzat típusa: Intézmény címe: 3955 Kenézlő, Rózsa út 1. Intézmény OM-azonosítója: 028787 Intézmény neve: Kenézlői Óvoda Szabályzat típusa: Házirend Intézmény címe: 3955 Kenézlő, Rózsa út 1. Intézmény OM-azonosítója: 028787 Kedves Szülők! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet

Részletesebben

Fasori Kicsinyek Óvodája - HÁZIREND

Fasori Kicsinyek Óvodája - HÁZIREND 2013 Fasori Kicsinyek Óvodája - HÁZIREND OM azonosító: 034340 BUDAPEST 1068 Városligeti fasor 28. 1 Készítette: Barkóczi Mariann.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND NAPRAFORGÓ ÓVODA (2381. Táborfalva, Petőfi S.u.19.) HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 033005 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1. /2013.

Részletesebben

Házirend Holdfény Utcai Óvoda

Házirend Holdfény Utcai Óvoda Házirend Holdfény Utcai Óvoda 2040 Budaörs Holdfény u.31. Az intézmény OM azonosítója: 201162 Intézményvezető: Maksainé Gecse Erika Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 3/2013.(III.27.)

Részletesebben

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036956 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név Házirend Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Az intézmény OM azonosítója: 202686 Intézményvezető: Szilágyi Anikó Ph. Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

Apponyi Franciska Óvoda. 2014./2015. nevelési év HÁZIREND

Apponyi Franciska Óvoda. 2014./2015. nevelési év HÁZIREND Apponyi Franciska Óvoda 2014./2015. nevelési év HÁZIREND Készítette: Nyirő K. Judit A törvényi változásoknak megfelelően Intézmény OM azonosítója: 032818 Óvodavezető: Nyirő K. Judit.. aláírás Legitimációs

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Házirendje

A Pátyolgató Óvoda Házirendje A Pátyolgató Óvoda Házirendje Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 032940.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Nevelőtestület nevében Szakalkalmazottak

Részletesebben

A Fehér Kavics HÁZIRENDJE

A Fehér Kavics HÁZIRENDJE A Fehér Kavics Kelenföldi Református Óvoda HÁZIRENDJE 2013. január 1-tıl visszavonásig érvényes Kedves Szülık! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket a Fehér Kavics óvodában! Az elkövetkezı években

Részletesebben

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 1 A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

HÁZIREND. Készítette: a nevelőtestület. Az intézmény OM- azonosítója: 030916. Óvodavezető aláírása

HÁZIREND. Készítette: a nevelőtestület. Az intézmény OM- azonosítója: 030916. Óvodavezető aláírása HÁZIREND Az intézmény OM- azonosítója: 030916 Készítette: a nevelőtestület Óvodavezető aláírása Legitimációs eljárás- az érvényességet igazoló aláírások OA/2013/03 határozat számon a nevelőtestület elfogadta.

Részletesebben

KÖZÉP UTCAI ÓVODA OM:030883

KÖZÉP UTCAI ÓVODA OM:030883 HÁZIREND KÖZÉP UTCAI ÓVODA OM:030883 2013 2.oldal TARTALOMJEGYZÉK A Házirend jogszabályi alapja, nyilvánossága 3. 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. 1. Általános információk 3. 1. 2. Az óvoda nyitva tartása 4.

Részletesebben

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában.

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában. HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyerekek nevelése során. Ezért szeretnénk, ha kapcsolatunk

Részletesebben

HÁZIREND 2015. OM azonosító: 036132

HÁZIREND 2015. OM azonosító: 036132 Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u.19. Tel.: 74/510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu HÁZIREND OM azonosító: 036132 Készült: 2015.

Részletesebben

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 Intézmény OM - azonosítója: 037277 HÁZIREND Készítette: Keszi Gyuláné intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

HÁZIREND. I. Az óvodai, óvoda-bölcsődei felvétellel, átvétellel kapcsolatos szabályok:

HÁZIREND. I. Az óvodai, óvoda-bölcsődei felvétellel, átvétellel kapcsolatos szabályok: HÁZIREND LUKÁCSHÁZI GYÖNGYHÁZ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZÁMÁRA Ezen házirend Magyarország Alaptörvénye a 2011. évi CXC Nemzeti Köznevelési Törvény a 229/2012 (VIII. 28.)Kormányrendelet a Nemzeti Köznevelési

Részletesebben