Hatályba lépés idıpontja: A Fenntartó jóváhagyásának napján

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hatályba lépés idıpontja: A Fenntartó jóváhagyásának napján"

Átírás

1 Készítette: Horváth Gabriella Hatályba lépés idıpontja: A Fenntartó jóváhagyásának napján

2 2 Gézengúz Óvoda HÁZIRENDJE BEVEZETİ Kedves Szülık! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyerekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Az óvodáink már 1900 és 1973 óta fogadják a gyerekeket sokoldalú, szakképzett óvónık közremőködésével. 23 és 24 fıs csoportokban differenciáltan valósulnak meg a tevékenységek. Jellemzı a harmonikus, derős, családias légkör, amelyben a gyermekek felszabadultan, jól érzik magukat. Lehetıség nyílik a szenzibilis, gátlásos, nehezen oldódó gyermek számára is a beilleszkedésre, képességei mélyebb kibontakoztatására. Az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítıje. " Célunk, olyan gyermekek nevelése, akik érzik, hogy ıket olyannak fogadjuk el, amilyenek,tudják, hogy joguk van bírálni, igazságérzetüknek teret adni " (1991. évi LXIV.tv. A gyermekek jogairól 1989 New York.-i Egyezmény alapján, amelynek rendelkezései hazánkban 1991 november 6.-a óta vannak érvényben.) Óvodánk céljai az alábbiak: nyugodt, kiegyensúlyozott légkör megteremtése; sokoldalú tevékenység biztosítása; a helyi adottságok figyelembevételével a hagyományok ápolása, környezet megismerése, védelme, tisztelete, egészséges életmódra nevelés sajátos nevelési igényő gyermekek integrált óvodai nevelése, HHH-s gyermekek személyiségfejlesztı, tehetséggondozó, felzárkóztató nevelése,

3 3 Gyermeknevelési módszerünk "titka" az ıszinte gyermekszeretetben, a gyermek tiszteletében, egyéni fejleszthetıségében keresendı. Mindent megteszünk, hogy a gyermek érdeklıdı, a világra nyitott, befogadó legyen, tisztelje társait, a felnıtteket, ismerje meg a valódi értékeket, tudjon örülni, lelkesedni. Az óvoda legfıbb célkitőzése, hogy a gyermekek szeretetteljes, nyugodt légkörben, igényes körülmények között töltsék ovis éveiket. A napi tevékenységek során arra törekszünk, hogy egyensúlyban tartsuk az életkori sajátosságoknak megfelelı készségfejlesztést és az önfeledt játékot. Nevelési munkánkkal elısegítjük, hogy intézményünkbıl jól kommunikáló, saját véleményalkotásra képes, nyitott, egészséges, az iskolában jó esélyekkel induló gyermekek kerüljenek ki. A gyermekek napirendjét úgy alakítjuk, hogy a játék, a mozgás, a változatos intellektuális tevékenységek egyensúlyban legyenek. A változatosságon, sokszínőségen kívül törekszünk a gyermekek ideális (saját személyükre szabott) terhelésére. Az önfeledt játék is rendkívül fontos a gyermekek egészséges fejlıdéséhez. Meggyızıdésünk, hogy csak a családokkal együttmőködve lehet igazi eredményt elérni a gyermeknevelésben. Az egészségmegırzésben a prevenció fontosságát valljuk, ezért lehetıséget adunk a megfelelı mennyiségő és minıségő sportolásra, gondoskodunk a változatos, egészséges étrendrıl. A gyermekek egészségi állapotát gyermekorvos, védını, fogaik épségét fogorvos ellenırzi. Védı óvó elıírások a gyermekekre csoportonként a helyes magatartási formákat megismerteti az óvodapedagógus a gyermekekkel az udvaron, termekben, megállapítják a z óvodapedagógussal együtt a magatartási szabályokat a balesetveszélyes eszközök folyamatos észrevétele és kijavítása miatt évente 2 x bejárást tart az óvoda munkavédelmi felelıse. A védı óvó intézkedéseket helységenkén kifüggesztjük, hogy mind a szülök mind az óvodapedagógusok következetesen igényeljék a gyermekektıl A gyermekek nagyobb csoportja: A Gézengúz Óvodában a gyermekek nagyobb csoportjaként 1 csoportban határozzuk meg.

4 4 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ezen házirend: évi LXIV.tv. A gyermekek jogairól szóló es NewYork.-i Egyezmény alapján - a Közoktatásról szóló-többször módosított-1993.évi LXXIX.törvény; - a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet; - a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény rendelkezései alapján készült évi XXXI. törvény az esélyegyenlıség érvényesülése a közoktatásban évi LXXXII. Törvény a Magyar Köztársaság évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról Az intézmény: neve: Gézengúz Óvoda székhelye: 1202.Budapest, Zalán u.11. Tel: telephelye: 1202.Budapest, Lázár u.18. Tel: alapító szerve: Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselı Testülete felügyeleti szerv: Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselı Testülete A Gézengúz Óvoda vezetıje: Horváth Gabriella Tel: Zalán óvodában óvodavezetı helyettes: Kövér Csabáné Tel: Lázár óvodában tagóvodavezetı: Szabó Ilona mb. vez.tel: A házirend hatálya: a házirend az óvoda minden pedagógusára, illetve valamennyi alkalmazottjára, az intézménybe járó éves korú gyermekekre és szüleikre vonatkozik. A Házirend jogforrás, melynek megsértése jogsértés! A Házirendet: - az óvoda vezetıje készíti el, - és a nevelıtestület fogadja el. A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a Szülıi Szervezet véleményezési jogot gyakorol. A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. A Házirend módosítására akkor kerül sor, ha a vonatkozó jogszabályokban változás áll be, vagy ha a szülık képviselıik útján, illetve a nevelıtestület erre javaslatot tesz.

5 5 A Házirend a Fenntartó jóváhagyásának napján lép hatályba, a hatályba lépést követıen az intézmény valamennyi dolgozójára, az intézmény szolgáltatásait igénybe vevı gyermekekre és szüleikre vonatkozik, és visszavonásig van érvényben! Az óvoda elsısorban nevelési intézmény! Az óvoda törvényben meghatározott feladatai: - ellátásának keretei között felelıs a gyermek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlıdéséért; - az óvoda felelıs a gyermekközösség kialakításáért és fejlıdéséért; - az óvoda a gyermek személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában együttmőködik a szülıvel; - az óvoda a gyermekközösség kialakítása, fejlesztése során a szülık közösségével együttmőködve végzi nevelı-oktató munkáját. Az óvodai nevelés szakasza a gyermek két és fél éves korában kezdıdhet és - ha jogszabály másképp nem rendelkezik - tart annak az évnek augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a hetedik életévét betölti. A szülı kérésére a gyermek augusztus 31-edike után további óvodai nevelésben vehet részt, ha az óvoda nevelıtestülete (a szakértıi és rehabilitációs bizottság javaslatára) azzal egyet ért. A gyermek ötödik évének betöltésétıl kezdve, óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra felkészítı foglalkozáson köteles részt venni. Az óvoda általános feladatait a KT szabályozza, ill. az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja és a Helyi Nevelési Programunk tartalmazza. Nevelési alapelvünk: Óvodásainkat a tradicionális nevelés alapján a felnıttek és egymás tiszteletére neveljük, arra, hogy el tudják fogadni társaik egyéniségének különbözıségét, másságát, ki tudják fejezni magukat, de képesek legyenek alkalmazkodni. Az esetleges konfliktusokat ne durvasággal, erıszakossággal, árulkodással oldják meg. Igyekszünk határozott, de ugyanakkor megértı gyerekeket nevelni. Napirendünk: ig: Összevont ügyelet ig: Szabad játéktevékenység, készségfejlesztés, folyamatos reggeliztetés ig: Kötött és kötetlen tevékenységek irányítása

6 ig : Öltözködés, tisztálkodás, szabad levegın való játéktevékenység( -10 C.-ig) ig: Ebédeltetés, tisztálkodás, készülıdés a csendes pihenıre ig: Csendes pihenı ig Tisztálkodás, ágyazás, uzsonnázás, délutáni játéktevékenységek ig Összevont ügyelet JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK A gyermek jogai: 1. A gyermek joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, óvodai életrendjét pihenıidı, szabadidı, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetıség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelıen alakítsa ki. 2. A gyermek személyiségét és emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani és védelmet kell számára biztosítani, fizikai és lelki erıszakkal szemben. A gyermek nem vethetı alá testi fenyítésnek 3. A gyermek joga, hogy személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és magánéletéhez való jogát az óvoda tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében. 4. A gyermek joga, hogy képességeinek, érdeklıdésének, adottságainak megfelelı nevelésben, oktatásban részesüljön. 5. A gyermeknek joga van adottságának megfelelı megkülönböztetett ellátásban részesülni, pedagógiai szakszolgálathoz fordulni segítségért 6. Joga, hogy családja anyagi helyzetétıl függıen kedvezményes étkezésben részesüljön. 7. Joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. 8. Vallási, világnézeti meggyızıdését, nemzeti, etnikai önazonosságát tiszteletben tartsák A gyermek kötelességei: hogy részt vegyen a kötelezı és választott tevékenységekben, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét, hogy betartsa az óvodai helyiségei és az óvodához tartozó területek használati rendjét, hogy megırizze, illetıleg az elıírásoknak megfelelıen kezelje az óvodában használt játékokat, eszközöket, óvja az óvoda létesítményeit, eszközeit. hogy az óvoda vezetıje, pedagógusai és alkalmazottai, óvodatársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.

7 7 A szülı jogai: 1. A szülıt megilleti a nevelési-oktatási intézmény szabad megválasztásának joga. 2. Joga, hogy megismerje az intézmény nevelési programját, Házirendjét. 3. Joga, hogy folyamatos és érdemi tájékoztatást kapjon gyermeke fejlıdésérıl! A gyermek neveléséhez tanácsokat kérjen és kapjon az ıt nevelı pedagógustól 4. A szülı kezdeményezheti Óvodaszék, Szülıi Szervezet létrehozását, részt vehet és közremőködhet annak tevékenységében 5. Igényli, hogy az óvoda a nevelési programban a vallásoktatást lehetıvé tegye. 6. Részt vegyen az óvodai rendezvényeken: Karácsony, Farsang, Évzáró, Pünkösdölı. A szülı kötelességei: Biztosítsa gyermeke óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra való felkészítı foglalkozáson való részvételét, a gyermek 5. életévét betöltve; Megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítésében; Megtegyen minden tıle elvárhatót gyermeke fejlıdéséért; Rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, Címét, elérhetıségi telefonszámát, ill. a gyermek TAJ számát, egészségügyi törzskönyvét leadja az óvodában, változásokat bejelentse. Erre az információra a titoktartási kötelezettség vonatkozik! Elısegítse gyermekének a közösségbe történı beilleszkedését, az óvoda rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását. Gyermeke étkezését az elıre jelzett napon befizesse, betegség esetén a pótbefizetés alkalmával pótolja; Fertızı betegség esetén a szülınek az óvodát értesítenie kell! Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek, az óvodát teljes gyógyulásáig nem látogathatja. Gyermeke nevezett, ill. rejtett betegségérıl tájékoztatást adni a pedagógusoknak, betegség után, gyermeke hiányzását orvosi papírral igazolja Gyermekét az óvodába bekísérni, felnıttnek átadni.! A gyermekét a szülı vagy az általa írásban meghatalmazott személy viheti el az óvodából

8 8 Kiskorú gyermek (18 év alatti) testvérét csak akkor viheti el az óvodából, ha ezt a szülı írásban telje felelıssége mellett kéri Elvált szülık esetében a bírósági végzésnek megfelelıen járunk el. Erısen ittas személynek a gyermeket az óvoda dolgozói nem adhatják ki.. A szülı költségére a gyermek elszállítását és ellátását a kerületi Gyermekjóléti Szolgálat biztosítja. Színházi programok, kirándulások költségeinek térítése a szülıt terhelik. Amennyiben a szülı nem tudja, vagy nem akarja kötelességeit teljesíteni, az óvodának elıírt kötelessége jelezni: 1. Iskolaérettség megállapításához: Nevelési Tanácsadó felé /11./1994.(VI.8.) MKM rendelet 15.. (5.c.d.)/ 2. Területileg illetékes Gyermekjóléti Szolgálat felé: /1997. évi XXXI. Gyvt / 3. Igazolatlan hiányzások esetén (5. éves kortól): Jegyzı felé / 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet bek./ 4. A gyermekbántalmazás, súlyos elhanyagolás vagy egyéb más súlyos veszélyeztetı ok fennállása esetén a gyermeknek joga van: 7. a bántalmazás bármilyen formájával - beleértve a fizikai, szexuális és lelki erıszakot is - szembeni védelemre. A Magyar Köztársaság minden arra alkalmas intézkedést megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza a gyermekek bármilyen formában történı elrablását, a gyermekkereskedelmet, a gyermeknek a kábító- és pszichotrop szerek tiltott fogyasztásában és kereskedelmében való részvételét, illetve felhasználását. Az óvoda gyermekvédelmi felelısei: Zalán óvodában Sánta Ábelné Lázár óvodában Deliné Kovács Katalin Fogadóóra a Zalán óvodában: Fogadóóra a Lázár óvodában: minden páratlan hétfı du.3-5.h-ig minden páros hétfı du.2-4.h-ig

9 9 RÉSZLETES SZABÁLYOK Az óvodai beiratkozás és egyéb információk (A Közoktatási Törvény 65.. szabályozza a gyermekek óvodai felvételét, átvételét, ill. csoportba való beosztását.) A beiratkozás központilag meghatározott idıpontban a Zalán u.-i óvodában, majd az év folyamán folyamatosan történik. A felvételt nyert gyerekek névsorát egy hónapon belül jól látható helyre kell kifüggeszteni. A beiratkozás, a gyermek és szülei személyes megjelenésével történik, a gyermekre vonatkozó információk rögzítésével. A beiratkozás alkalmával a szülıket tájékoztatjuk az óvoda Helyi Nevelési Programjáról és a Házirendrıl, a szülık kezébe a beiratkozáskor átadjuk Beiratkozáskor bemutatásra kerülnek az alábbi dokumentumok: - a szülık személyazonosságát igazoló okmányok, lakcímkártya - a gyermekek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártya, A gyermek számára lehetıséget biztosítunk ez idı alatt, hogy megismerkedhessen óvodánk életével, a gyerekekkel és az óvónıkkel, bekapcsolódhasson tevékenységükbe. A szülık és a gyermekek számára igyekszünk lehetıséget teremteni óvodánk minél alaposabb megismerése. Ennek egyik formája a "nyitott" tevékenységek bemutatása, közös ünnepségek, játszó idık teremtése. Az a gyermek nyer felvételt, aki a 3. életévét betöltötte, szobatiszta, és a törvény által elıírt csoportlétszám keretébe még felvehetı. Minden szülıt partnerének tekinti óvodánk, s kölcsönös ıszinteséggel és segítı szándékkal mindent elkövetünk óvodánk és gyermekeink minél jobb ellátásáért. 7. A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény [Gyermekétkeztetés esetén] a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı aa) bölcsıdés, ab) óvodás) ac) 1-6. évfolyamon nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı,

10 10 ad) fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az SZt. hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett, aa)-ac) alpont szerinti életkorú d) az ad) alpont alá nem tartozó, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át Betegség, vagy más okból való távolmaradás esetén, a nap bármely szakában lehetıség van az étkezés lemondására az óvodavezetınél ( 133/1997.(VII.29.) Korm. rendelet 11.. (3.) bek.), ami másnaptól lép életbe, és a következı ebédbefizetésnél kerül jóváírásra. A térítésmentesen étkezı gyermekek szüleinek figyelmét felhívjuk az étkezés lemondására! Nevelési alapelvek A nevelési feladatok tervezése összhangban legyen az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjával és a Helyi Óvodai Programmal. "Ez biztosíték arra, hogy az óvodai nevelés sokszínősége mellett érvényesüljenek azok az általános igények, amelyekkel, az óvodai neveléssel szemben a társadalom a gyermekek érdekeinek figyelembevételével megfogalmaz". Tervezéskor figyelembe kell vennünk a csoport, korcsoportonkénti egyéni életkori sajátosságok összetételét és ezt írásban is meg kell jeleníteni. Az egészségnevelés társadalmi programját úgy hajtjuk végre, hogy minden nevelési feladatot az egészségmegırzés "szemüvegén" áttervezünk és valósítunk meg. Küldetésnyilatkozatunk A Gézengúz Óvoda közössége kötelezi magát arra, hogy az óvodánkban folyó nevelést olyan színvonalon végzi, amely kiváltja partnerei elégedettségét, elismerését, rugalmasan alkalmazkodva az intézményt ért kihívásokhoz. Közösségünk elsısorban a gyermekek igényeinek kíván megfelelni és az ı érdekeit, szolgálni mindezt a néphagyomány ápolás a természet óvás gazdag eszközrendszerével, családias, érzelemgazdag környezetben, ahol jól érzik magukat és fejlıdésük, fejlesztésük biztosított, egyénre szabott. Intézményünk elkötelezett a minıségfejlesztési rendszer mőködtetésében és kinyilvánítja, hogy szolgáltatásaink minıség fejlesztése, minden dolgozó személyes felelıssége.

11 11 Az óvoda nyitva tartása Az óvoda nyitvatartási ideje: Hétfı - Péntek: reggel 6 órától - délután 17, 30.-ig A gyermek az óvodában lehetıleg napi 10 óránál többet nem tartózkodjon. Ktv Bek.- A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról évi XXXI. törvény módosítása alapján/ Az óvodánkban a nevelés nélküli munkanapok száma három nap, melynek idıpontjáról a szülıket legalább hét nappal elıbb értesítjük. Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésıbb február 15-ig a szülıket az intézmény tájékoztatja. Az óvoda bejárati ajtaját 8-16-óráig kötelezı zárva tartani. Szorgalmi idıszak: Összevont nyári idıszak: IX.1. - következı év V.31.-ig tart VI.1. - VIII.31.-ig. Nevelésünk, oktatásunk eredményessége érdekében kérjük, 8 30 óráig hozzák be a gyermeküket. A késıbb érkezı gyerekek kapcsolódjanak be a napi tevékenységbe úgy, hogy a megkezdett tevékenységet ne zavarják meg. Gyermekeinket szeretnénk arra nevelni, hogy szüleiket, s az ı idejüket tiszteljék azzal is, ha megérkeznek értük az óvodába, játékukat helyére téve, elköszönjenek társaiktól, óvónıjüktıl, és ne várakoztassák szüleiket. Késıbbi, nem kívánatos szokást elızhetünk meg következetességünkkel. A szülık megérkezése után az óvodapedagógus felelıssége a szülıkre hárul át, ezért kérem Önöket, hogy az óvoda udvarát ne használják játszótérnek. Beszoktatási idın túl, a gyermekcsoportban nem tartózkodhatnak sem testvérek, sem szülık. Igyekszünk közös családi eseményeknek is teret adni, amelyeken minden kedves vendéget örömmel látunk. A mindennapi óvodai életben az óvónı teljes figyelmére szükség van, hogy a rábízott gyermekeket maradéktalanul elláthassa, ezért fıleg a délelıtt folyamán csak rendkívüli esetben hívják ki a csoportból. A napi tevékenység 10 óráig tart, utána kommunikációs és szabad játékok, majd a foglalkozási eszközök rendbetétele a tennivaló. A tevékenység, játék idején, illetve pihenı idıben ne zavarjuk az óvodásokat, és az óvodapedagógust.

12 12 Késés, hiányzás Ha a nyitvatartási idı alatt (rendkívüli esetben) baleset, betegség, stb. nem érkeznek meg gyermekükért, kérjük a kedves szülıket, hogy telefonon jelezzék. 3 napon túli hiányzás esetén a betegségbıl gyógyult gyermekeket csak orvosi igazolással vehetünk be ismét a gyerek közösségbe! Étkezések Az öltözıben étkezni tilos! Kérjük a kedves szülıket, ne adjanak, csokoládét, rágógumit, stb. gyermeküknek elváláskor, vagy érkezéskor. Konkrét programok módosíthatják a fenti étkezési idıpontokat, pl. a testnevelés foglalkozás mindig 9 órakor kezdıdik, nem egészséges étkezés után közvetlenül a torna. Jó idıben a testnevelés foglalkozásokat igyekszünk célszerően a szabadban tartani, ezért a reggelit 7 órától fogyaszthatják el a gyerekek. Az óvoda konyhájában és a gyermekek mosdójában csak a személyzet tartózkodhat! Az óvodába behozandó felszerelés váltócipı a csoportszobai tartózkodáshoz (jól szellızı lábbeli, lehetıleg szandál); udvari játékhoz szabadidı ruha, cipı; egy-két váltás alsónemő; tornához kényelmes ruha; fogkefe, fogmosópohár; párna; ágynemő; úszáshoz: fürdıruha, papucs, úszósapka, törölközı, nejlonzacskó a vizes holminak, hosszú hajú kislányoknak száraz hajgumi. Az óvodai bejáráshoz nem szükséges dolgok bevitelére vonatkozó szabályok :( Ktv.40. (8)bek.) Ft értékhatár feletti ékszer, játék, stb. behozatala tilos; Ft értékhatár alatti ékszer, játék, stb. behozatalát kérjük az óvónınek bejelenteni. Felhívjuk a szülık figyelmét, hogy az intézmény a bekövetkezett károkért csak szándékos károkozás esetén felel.

13 13 A gyerekek öltözéke Óvodai ünnepeinkrıl, azok idejérıl, az ünneplés módjáról, ünnepi ruha szükségességérıl idıben tájékoztatást adunk. A gyerekek ruhája, cipıje gyakran összecserélıdhet. Kérjük, jellel vagy névvel ellátni a gyermek holmiját - a csere megelızése érdekében. Együttmőködés a szülıkkel Annak érdekében, hogy a gyerekeket a nekik legmegfelelıbb módszer szerint neveljük, szükség van igazi együttmőködésre, nyitottságra és ıszinteségre. Probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvónıt, vagy az óvoda vezetıjét, és velük közösen igyekezzenek megoldást találni. A szülıknek lehetıségük van rá - és mi igényeljük is -, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában, annak gyakorlatában, mint partnereink, a szülık aktívan vegyenek részt, ötleteikkel segítsék elı közös célunk megvalósítását. Szülıi fórumok: szülıi értekezletek félévenként nyílt napok; közös rendezvények elıkészítése, lebonyolítása; fogadó óra (közösen egyeztetett idıben); az óvónıvel vagy a vezetıvel történı, rövid, esetenkénti megbeszélések; a faliújság közös használata is az információk átadását segíti a szülık az óvodavezetıvel elıre leegyeztetve tehetik ki információjukat a faliújságra A kellemes közösségi élethez hozzájárul a szülık önszervezıdı együttmőködése, amely ideális esetben hatékonyabbá teszi az óvodai munkát és a közösség helyes irányban való formálódását is. Fogadóórák rendje: Óvodavezetı: Horváth Gabriella Elıre egyeztetett idıpontban, rendkívüli esetben minden nap ig a Zalán u.- törzsóvoda irodájában. Óvodavezetı helyettes: Kövér Csabáné (Jutka néni) Elıre egyeztetett idıpontban, Minden hónap második páratlan hetének péntekén: ig a Zalán u.-i törzsóvodában

14 14 Tagóvoda vezetı: Szabó Ilona Elıre egyeztetett idıpontban, Minden hónap második páros hetének péntekén: ig a Lázár u.-i tagóvodában F O N T O S T U D N I V A L Ó K 1) A dohányzás, alkohol és drog fogyasztása az intézmény egész területén tilos! 2) Az óvoda területén kereskedelmi, ügynök tevékenység nem folytatható, kivétel az óvoda által szervezett rendezvény alkalmával. 3) Az óvoda látogatására (a jogosultakon kívül) csak az óvodavezetı adhat engedélyt. 4) Beteg, lázas, kiütéses gyermek az intézményt nem látogathatja. Az óvodából hiányzás esetén a gyermeket orvosi igazolással fogadjuk. 5) Ha a gyermek az iskolai életmódra felkészítı foglalkozásról egy nevelési évben hét napnál igazolatlanul többet mulaszt, az óvoda vezetıje értesíti a gyermek lakóhelye szerint illetékes jegyzıt. 6) A gyermek pontos idıben való befizetése a szülı elsıdleges kötelessége. 7) Az óvodapedagógus nevelési munkáját, a gyermek fejlıdését külsı szakemberek is figyelemmel kísérik, segítik. (pszichológus, logopédus, fejlesztı pedagógus). Megszőnik az óvodai elhelyezés - az iskolai életmódra felkészítı foglalkozások kivételével - ha a gyermek az óvodából igazolatlanul 10-nél több napot van távol, feltéve, hogy az óvoda a szülıt legalább kettı alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha a gyermek óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra felkészítı foglalkozáson vesz részt, óvodai elhelyezése nem szőnik meg, de étkezésérıl a szülı köteles gondoskodni. A térítési díj beszedése a hirdetıtáblán feltüntetett napokon történik. Lázár óvodában: minden hónap második hetének keddjén: 6-10.h.-ig Pótbefizetés: a befizetést követı hét keddjén Zalán óvodában: minden hónap második hetének szerdáján 6-10.h.-ig Pótbefizetés: a befizetést követı hét keddjén A hiányzások miatti levonás a következı befizetéskor írható jóvá. Be nem jelentett hiányzás esetén a szülı a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt.

15 15 - Tartósan beteg gyermeket nevelı családok beteg gyermeke normatív támogatásban részesül.(szakorvosi papír alapján) - Három vagy több gyermek esetén a szülı nyilatkozata alapján 50 % -os térítési díjkedvezményre jogosult. - Kiegészítı családi pótlékban részesülı családok gyermekei térítésmentességet kapnak. A szociális támogatások megállapításánál figyelembe vett szempontok: nagycsaládosok; gyermekét egyedülállóként nevelık; tartósan beteg gyermeket nevelık; veszélyeztetett, hátrányos helyzetben élık; gyermekvédelmi rendszerben nyilvántartott gyermekek; szakértıi bizottság által speciális ellátásra szorulók; ép családban nevelkedık, akik társadalmi és/vagy szociális körülményeik miatt szenvednek hátrányt (munkanélküliség, alacsony iskolázottság) Az óvodában, szigorúan tilos! - a gyermek bárminemő ijesztgetése; - testi, lelki fenyítése, erıszakosság; - étel, ill. a levegıztetés elvonása. Alternatív lehetıségek! Az intézmény vegyes korosztályú csoporttal ill. csoportokkal mőködik, maximális csoportlétszáma törvény szabályozása szerint. Egy csoporton belül az életkori sajátosságoknak megfelelı oktatás differenciáltan zajlik, 5 fı fölött az 5 és 6 évesek iskolai elıkészítése külön történik. Az óvoda helyi nevelési program szerint mőködik, melynek központjában a természet megfigyelése, a természetközeli életmód és környezetünk védelme, hagyományırzés, Egészséges életmód áll. Az épülethez parkosított játszókert tartozik, mely szintén a természetközeliséget hangsúlyozza. Lehetıség van arra, hogy egy-egy gyermekkel többet és egyénre szabottan foglalkozzon a pedagógus. A nevelési munkát külsı szakemberek is figyelemmel kísérik és segítik (pszichológus, logopédus, fejlesztı pedagógus).

16 16 A nevelési idın túl ajánlott szolgáltatások Játékos formában német nyelvő elıkészítı. Karate; Kézmőves foglalkozás; Úszás; Korcsolya Egyéb szolgáltatásaink Könyv, mesekazetta, hangkazetta, játékkölcsönzés; Gyermekfotó készítés a napi élet eseményeirıl illetve különleges pillanatokról. Pl. születésnapok ünneplése, a gyerekek alkotás, ill. játék közben, stb; Reméljük, senkinek nem okoz gondot házirendünk betartása. A házirenden kívüli, óvodánk mőködésével, hagyományaival kapcsolatban felmerült kérdésekkel, forduljanak bizalommal óvodánk illetékes munkatársaihoz, illetve a szülıi munkaközösség tagjaihoz. Elérhetıség Tel./Fax: Tel: Óvodavezetı: Horváth Gabriella Helyettes: Kövér Csabáné Szabó Ilona mb. tagóvoda vez. A Házirend nyilvánosságra hozatala szülıi értekezleteken történik, majd a megismerhetıség folyamatos biztosítása céljából az intézmény épületében kifüggesztésre kerül. a közös faliújságon

17 17 Jóváhagyási, egyetértési, véleményezési záradék A Házirendet a nevelıtestület én elfogadta. A Házirend hatálybalépésének idıpontja, az OMB határozat napja. intézményvezetı én a Szülıi Szervezet képviselıivel tartott megbeszélésen a Házirend ismertetésre került. A véleményezési jogukkal élve a dokumentumban megfogalmazottakkal egyetértett. A szülıi szervezet mb. képviselıje A nevelıtestület egyhangúlag elfogadta / jegyzıkönyv mellékelve / A nevelıtestület mb. képviselıje

Készítette: Buc Horváth Gabriella Hatályba lépés idıpontja: A Fenntartó jóváhagyásának napján

Készítette: Buc Horváth Gabriella Hatályba lépés idıpontja: A Fenntartó jóváhagyásának napján Készítette: Buc Horváth Gabriella Hatályba lépés idıpontja: A Fenntartó jóváhagyásának napján 2 Gézengúz Óvoda HÁZIRENDJE BEVEZETİ Kedves Szülık! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen

Részletesebben

Kovács Margit Óvoda 9024. Gyır, Répce u. 8./A tel.:/fax.: 96 413 000

Kovács Margit Óvoda 9024. Gyır, Répce u. 8./A tel.:/fax.: 96 413 000 HÁZIREND BEVEZETİ Kedves Szülık! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyerekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Az óvoda már 1981.

Részletesebben

AZ OROSHÁZI EVANGÉLIKUS ÓVODA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ÓVODAI HÁZIRENDJE

AZ OROSHÁZI EVANGÉLIKUS ÓVODA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ÓVODAI HÁZIRENDJE AZ OROSHÁZI EVANGÉLIKUS ÓVODA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ÓVODAI HÁZIRENDJE 2009 Készítette: Vajer Tímea tagintézmény-vezetı Kedves Szülık Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen

Részletesebben

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu BEVEZETÉS Az óvodai házirendet az intézményvezető előterjesztése alapján a nevelőtestület

Részletesebben

PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE

PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE 1 A Pitypang Óvoda Házirendje A Házirend az óvodai gyermekközösség érdekeinek szem előtt tartásával a csoportok mindennapi életritmusának szervezését, az intézmény belső életének,

Részletesebben

tobbsincs@kondorosiktv.hu

tobbsincs@kondorosiktv.hu Általános információk az óvodánkról: Az óvoda neve: Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde Címe: 5553 Kondoros, Csabai út 25 sz. Telefonszáma: 66/ 388 635 Email címe: tobbsincsovi@freemail.hu tobbsincs@kondorosiktv.hu

Részletesebben

NÓGRÁDMEGYERI NAPSUGÁR ÓVODA HÁZIRENDJE

NÓGRÁDMEGYERI NAPSUGÁR ÓVODA HÁZIRENDJE NÓGRÁDMEGYERI NAPSUGÁR ÓVODA HÁZIRENDJE NÓGRÁDMEGYERI NAPSUGÁR ÓVODA HÁZIRENDJE Az óvoda már 1983 óta fogadja a gyerekeket sokoldalú, szakképzett óvónők közreműködésével. ~ 25 fős csoportokban differenciáltan

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb.

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. 1. oldal, összesen: 13 ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. Kápolnásiné Sági Andrea Gyál. 2006-01.-02. óvodavezető: Elfogadta:

Részletesebben

LŐRINCI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE

LŐRINCI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE LŐRINCI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE Készítette: Bózsvári Lászlóné intézményvezető Hatályba lépés időpontja: 2013. április 1. LŐRINCI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE BEVEZETŐ Kedves Szülők!

Részletesebben

FÓTI BOGLÁRKA ÓVODA és BÖLCSŐDE FÓT, BÖLCSŐDE ÚT 1-2 HÁZIRENDJE

FÓTI BOGLÁRKA ÓVODA és BÖLCSŐDE FÓT, BÖLCSŐDE ÚT 1-2 HÁZIRENDJE FÓTI BOGLÁRKA ÓVODA és BÖLCSŐDE FÓT, BÖLCSŐDE ÚT 1-2 HÁZIRENDJE Készítette: Nyéki Lászlóné Hatályba lépés időpontja:... 1 FÓTI BOGLÁRKA ÓVODA és BÖLCSŐDE FÓT HÁZIRENDJE BEVEZETŐ Kedves Szülők! Kérjük,

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A HÁZIREND JOGISZABÁLYI ALAPJA 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban Nkt.) 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és

Részletesebben

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND Füzesabony 2009 1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel - Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. Tel./fax: (42) 512-940 Email: buzaszemovi@gmail.com H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Nyíregyháza, 2013. március 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. AZ ÓVODA NYITVATARTÁSI

Részletesebben

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda JÉÁMK ÓVODA Janikovszky Éva ÁMK Óvoda Házirend 2013. 0 Tartalom 1. A házirend célja és feladata... 2 2. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai... 2 3. A házirend hatálya... 2 4. A házirend

Részletesebben

Ikt. sz: Házirend. 2/2013. sz. határozat. Idıpont: 2013.február 21. Fenntartói határozat sz: 11/2013.

Ikt. sz: Házirend. 2/2013. sz. határozat. Idıpont: 2013.február 21. Fenntartói határozat sz: 11/2013. Ikt. sz: Házirend Nevelıtestület elfogadta: Készítette: Fakan Zsuzsanna 2/2013. sz. határozat Idıpont: 2013.február 21. Fenntartói határozat sz: 11/2013. 1 Minden szabad nékem, de nem minden használ: minden

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

Balatonföldvári Kistérségi Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MESEVÁR ÓVODA HÁZIRENDJE

Balatonföldvári Kistérségi Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MESEVÁR ÓVODA HÁZIRENDJE Balatonföldvári Kistérségi Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MESEVÁR ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Töttösiné Iván Erzsébet óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2010. 09. 01.

Részletesebben

Pesti Úti Óvoda és Köztársaság Utcai Tagóvoda HÁZIRENDJE

Pesti Úti Óvoda és Köztársaság Utcai Tagóvoda HÁZIRENDJE Pesti Úti Óvoda és Köztársaság Utcai Tagóvoda HÁZIRENDJE Készítette: Szűrszabóné Révész Zsuzsanna óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2013. április 01 1 BEVEZETŐ Kedves Szülők! A Nemzeti Köznevelési

Részletesebben

A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Házirendje

A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Házirendje A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Házirendje Jelen szabályzat a Kunszállási KIKI Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 22. számú mellékletét képezi. I. SZÜLİK ÉS GYERMEKEK HÁZIRENDJE

Részletesebben

Kedves Szülők! Az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője.

Kedves Szülők! Az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője. Készítette: Hatályba lépés időpontja: Buc Horváth Gabriella A Fenntartó jóváhagyásának napján Kedves Szülők! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott Házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma 1Házirend 1. Általános információk az óvodáról 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma Napsugár Óvoda és Bölcsőde 9222 Hegyeshalom Damjanich u. 2/a Tel./Fax: 96/220-589 1.2. Az óvoda vezetőjének neve: Magyarné

Részletesebben

HÁZIREND. Kiszombor Önkormányzati Bölcsıde

HÁZIREND. Kiszombor Önkormányzati Bölcsıde Kiszombor Önkormányzati Bölcsıde HÁZIREND Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Bölcsıdei ellátása 6775 Kiszombor, Kossuth Lajos utca 13. sz. Telefon: (62) 297-070 Az intézmény vezetıje: Egyesített

Részletesebben

HÁZIREND. Készítette: Biró Irma óvodavezető. Hatályba lépés időpontja: 2009. 09. 01.

HÁZIREND. Készítette: Biró Irma óvodavezető. Hatályba lépés időpontja: 2009. 09. 01. 6722 Szeged, Szentháromság u. 47. Tel/Fax: 62/420-365 E-mail: mavoviszeged@vnet.hu Web: mavovoda.try.hu HÁZIREND Készítette: Biró Irma óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2009. 09. 01. Kedves Szülők!

Részletesebben

Házirend. Lehel utcai Óvoda. 4032 Debrecen, Lehel u. 18.

Házirend. Lehel utcai Óvoda. 4032 Debrecen, Lehel u. 18. Házirend Lehel utcai Óvoda 4032 Debrecen, Lehel u. 18. Intézmény OM azonosítója: Készítette: 030886 Korláth Csabáné, óvodavezetı Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. iktatószámon

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény OM - azonosítója: 202230 Nagy Józsefné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

HÁZIREND. Intézmény OM - azonosítója: 202230 Nagy Józsefné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: HÁZIREND LİKÖSHÁZA KÖZSÉGI ÓVODA LİKÖSHÁZA ALAPÍTÓK ÚTJA 20 Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 202230. Nagy Józsefné intézményvezetı aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák

Részletesebben

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje I. A házirend hatálya 1. Ez a házirend a Benjámin Óvodába járó gyermekekre és szüleikre vonatkozik. A házirend célja, hogy meghatározza

Részletesebben

Készítette: intézményegység vezetı

Készítette: intézményegység vezetı HÁZIREND NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODÁJA Készítette: intézményegység vezetı -1- Bevezetés Óvodánk házirendje a gyermekek-szülık és pedagógusok óvodai életrendjével kapcsolatos

Részletesebben

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed:

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed: I: A házirend célja. Óvodai házirend l. A gyermeki jogok és kötelezettségek szülı általi gyakorlásával, a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos intézményi rendelkezések megállapítása, a szülıkkel

Részletesebben

Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája. Házirend. Kedves szülők!

Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája. Házirend. Kedves szülők! Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája Házirend Az óvoda házirendje határozza meg a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket.

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend Az óvoda neve: Vörösmarty Mihály általános iskola és óvoda Napköziotthonos óvodája Az óvoda címe: 7084 Pincehely Kossuth

Részletesebben

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS.

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS. HÁZIREND Az óvodáskorú gyermek nevelése elsősorban a család feladata, melyben az óvoda kiegészítő szerepet játszik. Feladatunknak tekintjük a gyermeki személyiség kibontakoztatását az egyéni képességek

Részletesebben

Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710

Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710 Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710 I. Bevezetés 1. A házirend az alábbi jogszabályok és szabályzatok felhasználásával készült 2. Intézményegységi adatok II. A működés rendje A tárgyi

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Szálkai Óvoda. Házirend 2014.

Szálkai Óvoda. Házirend 2014. Szálkai Óvoda Házirend 2014. Általános tudnivalók Óvoda neve: Szálkai Óvoda Óvoda címe: 7121 Szálka Petőfi u. 3. Telefonszám: 74/409-997 Óvodavezető: Mészáros Éva Margit Házirend jogi háttere: A nemzeti

Részletesebben

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE KÉSZÍTETTE: SZTÁN JÓZSEFNÉ ÓVODAVEZETŐ TATABÁNYA, VADÁSZ ÚT 22. 1 1. Preambulum Az óvoda neve, székhelye:... Arany János Óvoda Az óvoda címe:... 2800

Részletesebben

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND OM: 202345 2013-03-29. Tartalomjegyzék Általános tudnivalók 2. Az óvodai felvételre, óvodalátogatásra vonatkozó szabályok.3. Az óvodai étkeztetésre vonatkozó tudnivalók.3.

Részletesebben

MAJSI ÓVODA HÁZIRENDJE

MAJSI ÓVODA HÁZIRENDJE MAJSI ÓVODA HÁZIRENDJE 2013 Általános tudnivalók Ezen házirend a Közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXXIX. törvény; 2011.évi CXC. tv a nemzeti köznevelésről a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

1 Szervezeti, személyzeti adatok

1 Szervezeti, személyzeti adatok Mezıberény Város Óvodai Intézménye Közzétételi lista 2014- nevelési év Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 2014- nevelési év A Nemzeti Erıforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

Tardonai Méhecske Óvoda. Kedves Szülők!

Tardonai Méhecske Óvoda. Kedves Szülők! Tardonai Méhecske Óvoda 3644 Tardona, Dózsa György utca 2. Telefon: 48/348-160 E-mail: tardonaovi@gmail.com OM azonosító: 201430 ÓVODAI HÁZIREND Kedves Szülők! Kérem Önöket, hogy az alábbiakban megfogalmazott

Részletesebben

HÁZIREND. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 4/2013. (V.) határozatszámon jóváhagyta: Óvodavezető Ph

HÁZIREND. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 4/2013. (V.) határozatszámon jóváhagyta: Óvodavezető Ph Borzavári Manókert Óvoda 8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. Tel.:88/468021 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036973 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE

ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 201903 Ikt. sz.: 22/2015 2015 Kedves Szülők! Köszönjük, hogy intézményünket választották! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény OM azonosítója: 201590

Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény OM azonosítója: 201590 Az intézmény neve: Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény fenntartója: Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány Az intézmény

Részletesebben

Pitypang Sport Óvoda. 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.

Pitypang Sport Óvoda. 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online. Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 H Á Z I R E N D amely, a Budakeszi Város Önkormányzat által fenntartott

Részletesebben

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail. Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.com BÖLCSŐDEI HÁZIREND Körösladány, 2013. szeptember 01. 1. Bölcsőde

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Házirend Hatályba lépés időpontja: 2013/2014-es nevelési év Györkőné Molnár Judit intézményvezető BÖLCSŐDEI HÁZIREND A bölcsőde címe: 7940 Szentlőrinc, Liszt F.

Részletesebben

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10.

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10. Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013.

Részletesebben

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011.

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. 1 Tartalom 1. Törvényi háttér 2. Intézmény adatai 3. Házirend hatálya 4. Óvoda törvényben meghatározott

Részletesebben

HÁZIREND ÓVODA ÉS BÖLCSİDE

HÁZIREND ÓVODA ÉS BÖLCSİDE HÁZIREND DR. CSEPREGI HORVÁTH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, ÓVODA ÉS BÖLCSİDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÓVODA ÉS BÖLCSİDE 2007. OKTÓBER 25. HÁZIREND

Részletesebben

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE HÁZIREND ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE TARTALOM BEVEZETŐ A HÁZIREND JOGI SZABÁLYOZÁSA Jogszabályi háttér A házirend mint jogi

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA HÁZIRENDJE OM azonosító: 034710

NYITNIKÉK ÓVODA HÁZIRENDJE OM azonosító: 034710 Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net NYITNIKÉK ÓVODA HÁZIRENDJE OM azonosító: 034710 Készítette: Gyırné Varga Kornélia Hatályba lépés idıpontja: Fenntartó jóváhagyása

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

HÁZIREND. Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig és a gyermekek érdekében, törekedjenek annak betartására.

HÁZIREND. Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig és a gyermekek érdekében, törekedjenek annak betartására. HÁZIREND Kedves Szülők! A Bukfenc óvoda házirendjét, az óvodavezető a gyermek beíratásakor köteles a szülőnek átadni a 2003. LXI. törvény. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról 29.

Részletesebben

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.com) OM: 200 506 Házirend 2015 Készítette: Kulcsár Sándorné óvodavezető Intézmény

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: jegyzo@sarospatak.hu Elıterjesztés a - a képviselı- testületnek - az óvodai körzethatárok módosításáról

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ÓVODAI HÁZIREND

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ÓVODAI HÁZIREND FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ÓVODAI HÁZIREND Intézményi adatok Fekete István Általános Iskola és Óvoda 9023 Gyır, Kassák Lajos u. 14/A OM azonosító: 030537 Telefon: 06-96-424-824 Fax: 06-96-424-824

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves szülık!

HÁZIREND. Kedves szülık! 1 HÁZIREND Kedves szülık! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására! 1. Sz. melléklet: A gyermekek

Részletesebben

Honvéd utcai Központi Óvoda Házirendje

Honvéd utcai Központi Óvoda Házirendje Óvodai házirend 1.) Bevezetés A házirend területi hatálya: A nevelési intézménybe való belépéstől a jogszerű elhagyásig terjedő időszakra, továbbá a nevelési illetve pedagógiai program részeként tartott

Részletesebben

PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND

PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND 2014. HÁZIREND Az óvoda neve: Pillangó Óvoda Székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár Szent István király út 7. Fenntartója: Népmese- ház Nonprofit Kft. Az intézmény felügyeleti szerve:győr-

Részletesebben

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje OROSHÁZA, 2013 ÓVODAI HÁZIREND 1. Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje.. 2. A nevelési év rendje 3. Az óvoda nyitva tartása. 4. A gyermekek

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti adatok Az intézmény neve: Erzsébet Ligeti Óvoda OM azonosítója: 201876 Feladatellátás helyei: Székhelye: 9023 Győr,

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2004. (II.12.) rendelete (egységes szerkezetben) Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselıtestülete

Részletesebben

2049 Diósd, Kossuth Lajos u. 1/b. e-mail: diofalva@ovoda-diosd.hu www.ovoda-diosd.hu H Á Z I R E N D

2049 Diósd, Kossuth Lajos u. 1/b. e-mail: diofalva@ovoda-diosd.hu www.ovoda-diosd.hu H Á Z I R E N D 2049 Diósd, Kossuth Lajos u. 1/b. e-mail: diofalva@ovoda-diosd.hu www.ovoda-diosd.hu H Á Z I R E N D Bevezetés A házirend biztosítja a működés kereteit: a nevelési feladatok ellátásához, a közösségi élet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

Házirend. Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 2/2013.(H.) számú határozattal elfogadta:

Házirend. Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 2/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Ságvári Bóbita Napköziotthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde 8654 Ságvár, Petőfi Sándor utca 44. Telefon: 84/380-048 Házirend OM azonosító: 033917 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás az érvényességet

Részletesebben

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Intézményünkben a SODEXO Magyarország Kft. gondoskodik az intézményi étkeztetésről. Intézményünkben esztétikusan kialakított ebédlő várja a gyerekeket.

Részletesebben

Általános információk az óvodáról: Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Központi - Alsóvárosi ÁMK óvodája 6500 Baja, Damjanich u. 40 Tel: 79/322-043

Általános információk az óvodáról: Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Központi - Alsóvárosi ÁMK óvodája 6500 Baja, Damjanich u. 40 Tel: 79/322-043 Központi Alsóvárosi ÁMK Óvodai intézményegységének HÁZIRENDJE Az intézményre vonatkozó szabályozás: Közoktatási tv. és 11 / 1994 (VI. 8.) MKM rendelet Az óvoda házirendje vonatkozik az óvodába járó gyermekekre,

Részletesebben

Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Fecskefészek Óvodájának HÁZIRENDJE

Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Fecskefészek Óvodájának HÁZIRENDJE Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Fecskefészek Óvodájának HÁZIRENDJE - Az intézményi házirend kiegészítése - Kedves Szülők! Köszönjük, hogy gyermeküket ránk bízzák, s megtisztelnek

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. december 20-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde házirendjének jóváhagyása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

Óvodai beíratás. 2013 évben betölti az 5. életévét és még nem járt óvodába

Óvodai beíratás. 2013 évben betölti az 5. életévét és még nem járt óvodába Óvodai beíratás Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai beíratás a zilizi Napközi Otthonos Óvodába a 2013/2014. évi nevelési évre 2013. április 23.- tól május 17.-ig naponta 00 00 8-11 óra között

Részletesebben

HÁZIREND. Székhelye: 9072 Nagyszentjános, József Attila út 6. Telefonszáma: 96/544-041 Fax: 96/544-030

HÁZIREND. Székhelye: 9072 Nagyszentjános, József Attila út 6. Telefonszáma: 96/544-041 Fax: 96/544-030 HÁZIREND Kedves Szülők! Kérjük, szíveskedjenek az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen végigolvasni, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Ezen házirend: a Közoktatásról

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

KINDER OVI MAGÁNÓVODA. Működtető: Kinderovi Alapítvány. 6000 Kecskemét, Duna utca 21. OM azonosító: 027537 H Á Z I R E N D 2013.

KINDER OVI MAGÁNÓVODA. Működtető: Kinderovi Alapítvány. 6000 Kecskemét, Duna utca 21. OM azonosító: 027537 H Á Z I R E N D 2013. KINDER OVI MAGÁNÓVODA Működtető: Kinderovi Alapítvány 6000 Kecskemét, Duna utca 21. OM azonosító: 027537 H Á Z I R E N D 2013. 1. Bevezető 1. 1. A házirend célja: A házirendben foglalt előírások célja,

Részletesebben

BUDAKESZI ÚTI ÓVODA 1021 Budapest Budakeszi út 75 H Á Z I R E N D J E. Készítette: Kovács Ildikó óvodavezető

BUDAKESZI ÚTI ÓVODA 1021 Budapest Budakeszi út 75 H Á Z I R E N D J E. Készítette: Kovács Ildikó óvodavezető BUDAKESZI ÚTI ÓVODA 1021 Budapest Budakeszi út 75 H Á Z I R E N D J E Készítette: Kovács Ildikó óvodavezető HÁZIREND Az óvoda házirendje többek között: - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának február 18-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának február 18-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2016. február 18-i ülésére 6. Tárgy: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 034394 Készítette: Plézerné Tósoki Anikó m.b.vezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53.

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. Vámosszabadi Vackor Óvoda 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. ÓVODAI HÁZIREND OM azonosító: 030410 A nevelőtestület közreműködésével készítette: VIDA ESZTER óvodavezető Vámosszabadi 2015. -1- Óvodai Házirend

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 136/2016 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde. Házirendje

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde. Házirendje Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde 2013 Pomáz, Jókai u. 2. 06-26-325-325 postmaster@hetszinvilag. t-online. hu OM azonoító: 032889 Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde Házirendje Készítette: Szalontai Katalin óvodavezetı

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben