Pedagógiai Program. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógiai Program. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u"

Átírás

1 Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u

2 Intézmény OM - azonosítója: Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Elfogadta: Véleménynyilvánítók: Fedics Jánosné nevelőtestület nevében munkaközösség - vezető Dr. Cserpák Ildikó Szülői Közösség elnöke Berkes Imréné Közalkalmazotti tanács elnöke Jóváhagyta: Szaniszlóné Zöld Klára Ágnes intézményvezető Intézményvezetői nyilatkozat Az intézmény felelős vezetőjeként Szaniszlóné Zöld Klára Ágnes nyilatkozom, hogy a Faragó Utcai Óvoda működését meghatározó PEDAGÓGIAI PROGRAM érvénybelépésével a fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség nem hárul. intézményvezető Hatályos: a kihirdetés napjától A dokumentum jellege: Nyilvános Megtalálható: Az óvoda nevelői szobájában Iktatószám: /2019 PH. 2

3 Tartalom 2. Óvodánk bemutatása Helyzetkép az óvodáról Gyermekképünk Óvodaképünk Alapelveink Óvodai programunk rendszerábrája Óvodai nevelésünk célja A nevelési cél érdekében az óvoda egészére vonatkozó feladatok Az óvodai csoportok szervezése Az óvodai élet megszervezése Napirend Hetirend A program megvalósításának személyi és tárgyi feltételei Humánerő-forrásaink Tárgyi dologi feltételeink A program nevelési feladatrendszere Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés Környezeti és egészségnevelési intézményi alapelvek, célok Megvalósítást segítő elvek A mindennapos testmozgás megvalósítása A célok elérését szolgáló legfontosabb feladatok, tevékenységek Az egészséges életmód alakítása Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása A nevelés oktatás, fejlesztés tervezése óvodánkban A játék, a tevékenységekben megvalósuló tanulás és a munka A gyermek világa: a játék Munka jellegű tevékenységek A különböző tevékenységi formák és színtereik A külső világ tevékeny megismerése Verselés - mesélés Ének - zene, énekes játék, gyermektánc Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka Mozgás Óvodánk hagyományos ünnepei, rendezvényei Óvodai életünk hagyományos ünnepei Nemzeti Ünnepeink A Környezetvédelem jeles napjai Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek Integráció A sajátos nevelési igényű gyermekek sérülés specifikus fejlesztésének elvei, feladatai óvodai nevelésünk során A mozgássérült (mozgáskorlátozott) gyermek A látássérült gyermek Tehetséggondozás A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések A gyermekvédelem és a szociális hátrányok enyhítését segítő pedagógiai tevékenységek Az óvodai gyermekvédelem célja, feladata és tartalma Tevékenységeink a szociális hátrányok enyhítésére: Óvodánk kapcsolatrendszere Függelék Tematikus terv /minta/ Vázlat /minta/ Csoportnapló A gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentáció A gyermeki mérés eszközrendszere

4 1. Óvodánk adatai Az intézmény hivatalos neve: Faragó Utcai Óvoda Címe: Telefonszáma, faxszáma: Oktatási azonosítója: Debrecen, Faragó utca / Az óvoda fenntartója: Felügyeleti szerv: Az intézményvezető neve, címe, telefonszáma Az intézmény pedagógiai programjának benyújtója: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése Szaniszlóné Zöld Klára Ágnes 4029 Debrecen Faragó u Telefonszám: 52/ Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete 2. Óvodánk bemutatása 2.1. Helyzetkép az óvodáról Óvodánk Debrecen belvárosában a Csapó utcai bérházak közelében, csendes nyugodt, megújuló régi városrészben található. Az óvoda parkja füvesített, fás, bokros terület. Az épület 200 férőhelyes. Modern, tágas, megfelel az óvodákkal szemben támasztott követelményeknek. A két szinten nyolc csoportszoba található, a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségekkel. Tornatermünk kettős funkciót tölt be. A mozgásos tevékenységek mellett a közös rendezvények színtere is. A gyermekek egészségmegőrzéséhez Sószoba, egyéni fejlesztésükhöz Fejlesztőszoba, logopédiai megsegítésükre Logopédiai szoba áll rendelkezésre. Intézményünkben a Faragó Utcai Óvoda Gyermekeiért Alapítvány működik. Óvodánk 1978-ban épült. Az óvoda jelenlegi állapotában alkalmas alapfeladatai ellátására. Óvodánk egyedi arculata 1983-tól kezdve - a speciális igények kielégítését is felvállalva - folyamatosan alakult ki és szilárdult meg. Pedagógiai programunk alapvető keretei összhangban állnak az Óvodai nevelés országos alapprogramjával és célrendszerével: az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés, az egészséges életmód alakítása, az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása, mely kiegészül a sajátos nevelési igényű (látás-és mozgássérült) gyermekek integrált nevelésével. /inkluzív/ Integrált nevelésünk célja: a kiemelt figyelmet, különleges bánásmódot igénylő gyermekek egészséges, harmonikus személyiségfejlesztése, önálló életvitelük alakítása, szocializációjuk segítése. 4

5 Az egészséges életmód alakítása során nagy figyelmet fordítunk a tartáshibák és lábstatikai rendellenességek megelőzésére. Törekszünk az élményközpontú, differenciált fejlesztésen alapuló, ugyanakkor az életkori sajátosságokat figyelembe vevő komplex nevelés megvalósítására. Ennek során építünk a gyermekek előzetes tudására, motiváltságára, és figyelembe vesszük a nevelési környezet lehetőségeit, korlátait. A gyermeki tevékenykedtetést, a cselekvésbe ágyazott tanulási folyamatot elsődlegesnek tartjuk. Munkánk során arra törekszünk, hogy az óvodánkba járó gyermekek nyugodt, szeretetteljes légkörben nevelkedjenek. Mindezt a családokkal történő együttműködéssel, a partnerközpontú szemléletet követve végezzük. Mint nevelési intézmény, ellátjuk az óvóvédő, szociális, nevelő-fejlesztő feladatokat. Pedagógiai munkánkhoz biztosítottak a másságot elfogadó személyi feltételek és a megfelelő tárgyi környezet. Az alkalmazotti közösség elkötelezett a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése iránt. Nevelőmunkánkhoz a szakmai keretek adottak, és ezen belül biztosított az óvodapedagógusok, gyógypedagógus, konduktor szakmai autonómiája. Gyógypedagógusunk a sajátos nevelési igényű gyermekek prevenciós és korrekciós fejlesztését kiscsoportos és egyéni formában végzi. Feladatunk a gyermeki jogok maximális tiszteletben tartása és a gyermek mindenek felett álló érdekének hatékony képviselete. Óvodánkban figyelmet fordítunk a tehetség csírák kibontakoztatására. Óvodánkban folyó tehetséggondozás eredményeit mutatja: gyermekeink rajzpályázatokon, versmondó és sportversenyeken való sikeres szereplése iskolai programokon való részvétel. Intézményünkben nagy szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógusok, elkötelezett fiatal pedagógus kolleganők és nevelőmunkánkat segítő pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensek, valamint dajkák foglalkoznak a gyermekekkel Gyermekképünk Olyan gyermek nevelése, aki: érzelmileg gazdag, nyitott, érdeklődő, önmagát értékelni tudó, környezetében jól eligazodó, tájékozódó, és környezetét védő városához kötődő, hagyományokat ápoló/népi és óvodai hagyományok/ másságot elfogadó, együttműködő, segítő gyermeki személyiség, empatikus, szolidáris társ. 5

6 2.3. Óvodaképünk Nevelőmunkánk során az érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes óvodai légkörben sokszínű, életkornak és fejlettségnek megfelelő gyermeki tevékenységek közül kiemelt szerepet tulajdonítunk a játéktevékenységnek. A gyermekek nevelése során feladatunk, hogy az óvó- védő szociális- nevelőszemélyiségfejlesztő funkciók maradéktalanul érvényre jussanak. A gyermekek személyiségének sokoldalú fejlődését az egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődés figyelembevételével segítjük, ezekhez megfelelő módszereket alkalmazunk, kihasználjuk a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket. Óvodánk személyi és tárgyi feltételrendszerével, tevékenységeivel, pedagógiai módszereivel biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének optimális feltételeit, és segíti az esetleges hátrányok csökkentését. Közvetetten segíti az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését. Óvodánkban hangsúlyos szerepet kap az érzelmi, erkölcsi, és a közösségi nevelés, az egészséges életmód alakítása, az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása, a sajátos nevelési igényű gyermekek lehetőség szerinti integrált nevelése, a másság elfogadása, az egyéni kompetenciák megfelelő alakítása, a környezettudatos magatartás megalapozása. Olyan, a tevékenységek céljainak megfelelő módszereket, munkaformákat alkalmazunk, amelyek a gyermeki személyiség fejlődéséhez igazodnak. Többféle módszertani megoldásban gondolkodunk. A módszereket az adott helyzetnek megfelelően rugalmasan alkalmazzuk. A családdal történő folyamatos együttműködéssel alapozzuk meg azokat a készségeket, képességeket, amelyek segítik a gyermek sikeres iskolakezdését Alapelveink A gyermek személyiségéből, természetes megnyilvánulásaiból kiindulva olyan szeretetteljes, nyugodt, családias, biztonságot nyújtó óvodai légkör megteremtése, amelyben a gyermeket megbecsülés, szeretet, különleges védelem illeti meg. Munkánk során a gyermeki szabad játék elsődlegességét hangsúlyozzuk. Fontosnak tartjuk a másság elfogadását, tiszteletben tartását. Egyenlő hozzáférést, nyugalmat, szeretetteljes nevelést biztosítunk. Óvodai nevelésünk során nem adunk helyt semmiféle előítélet kibontakozásának. Érezzék gyermekeink, hogy ránk mindig számíthatnak, sikereiknek örülünk. A gyermekek pozitív énképének alakulását egyéni képességek figyelembe vételével világos, konkrét visszajelzésekkel segítjük. Fontosnak tartjuk a család elsődlegességét a nevelés területén. A családokkal való partneri együttműködésre törekszünk. Kapcsolatunkat minden partnerrel a kölcsönösség és a konstruktivitás jellemzi kommunikációnk terén is. 6

7 2.5. Óvodai programunk rendszerábrája PEDAGÓGIAI PROGRAM Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés Az egészséges életmód alakítása Az anyanyelvi, az értelmi nevelés és fejlesztés megvalósítása Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése Játék, munka, tanulás A külső világ tevékeny megismerése Mesélés, verselés Ének-zene, énekes játék, gyermek tánc Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka Mozgás 2.6. Óvodai nevelésünk célja A 3-7 éves korú gyermekek beleértve a kiemelt figyelmet, különleges bánásmódot igénylő gyermekeket is testi-lelki szükségleteinek kielégítése, személyiségének harmonikus, differenciált fejlesztése. Tudatosan és tervszerűen alakítani azokat a szociális és értelmi képességeket, amelyek biztosítják az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet. Hangsúlyozott szerepet kap: Az érzelmi, az erkölcsi, értékorientált és a közösségi nevelés. Az egészséges életmód alakítása. Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása. A kiemelt figyelmet, különleges bánásmódot igénylő, gyermekek beilleszkedésének segítése, az egyenlő esélyek biztosítása, befogadó szemlélet alakítása. Környezettudatos magatartás, szemléletmód alakítása - Zöld Óvodai és Madárbarát Óvodai tartalmak. Biztonságos közlekedésre nevelés. A népi hagyományápolás gazdag eszközrendszerével, a múlt értékeinek átörökítése. Életkoruknak és egyéni fejlettségüknek megfelelő tevékenységek biztosítása, különös tekintettel, a mással nem helyettesíthető játékra, szabad játékra. 7

8 2.7. A nevelési cél érdekében az óvoda egészére vonatkozó feladatok Nyugodt, érzelmi biztonságot nyújtó, családias légkör megteremtésén keresztül, a gyermekek meglévő tapasztalatainak felhasználásával, a gyermekek kapcsolatainak, viselkedési szokásainak támogatása. Bizalommal teli légkörben a gyermeki próbálkozások erősítése, lehetőség biztosítása a javításra. Az egyéni szükségletek figyelembe vétele, a gyermekek egyéni igényeinek megfelelő módszerek, eljárások alkalmazása csoportos tevékenységek során is. Hozzásegíteni a gyermekeket, hogy életkoruknak, fejlettségüknek megfelelően legyenek tájékozottak az őket körülvevő világról. Gyermekeink megismertetése az egészséges életmódot erősítő szokásokkal, az egészséges életvitel igényével. A preventív láb-és tartásjavító gyermektorna alkalmazása, a sószoba használata. A gyermekek tapasztalataira, élményeire építve olyan változatos tevékenységek biztosítása, amelyek során egyéni képességeik - anyanyelvi, értelmi, szociális - optimálisan fejlődnek. A fejlesztés színtere a játék legyen, amelyben a gyermekek észrevétlenül sajátítják el az ismereteket. A tapasztalatok, élmények, a személyes példamutatások váltsanak ki olyan pozitív érzéseket, mint a szeretet, gondoskodás, vonzalom, a másság elfogadása, tisztelete. A környezetvédelmi tevékenységek gyakorlása során, illetve a környezet tevékeny megismerésével a természet szeretetére, annak tisztaságára, épségének megóvására, környezettudatos magatartásra nevelés. Közlekedési kultúra, a közlekedési attitűd, ismeretek, közlekedési képességek kialakítása. Helyes közlekedési magatartás alakítása az életkoruknak megfelelően. Óvodás gyermekeink leggyakoribb szerepeinek gyakorlása: gyalogos, utas, kerékpáros. Balesetmentes közlekedés szabályainak megismertetése. A közlekedéshez szükséges képességek fejlesztése- téri tájékozódás, térbeli mozgás, figyelem, emlékezet, problémamegoldó gondolkodás, képzelet, észlelés. A gyermeki tevékenységek a cél(ok)nak megfelelő, logikus felépítése. A kiemelt figyelmet, igénylő gyermekek (sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, kiemelten tehetséges, valamint a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű) szocializációjának segítése, egyéni differenciált fejlesztése. A gyermekek tanulási-magatartási problémáinak felismerése és szükség esetén szakemberhez irányítása. A sajátos nevelési igényű gyermekek önálló életvitelének, szocializációjának alakítása, segítése. A gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása. A tehetségcsírák felismerése, gondozása. Pedagógiai munkánk szakszerű elemzése, értékelése az egyéni bánásmód megvalósulása érdekében. A gyermekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével, az ellenőrzés-értékelés módszereinek tudatos kiválasztása. A gyermekek érettségének megfelelő önértékelésük segítése, egyértelmű, és mindig a konkrét cselekvésre irányuló értékeléssel. 8

9 3. Az óvodai csoportok szervezése Óvodánkban a felvételt nyert gyermekek életkori összetételét figyelembe véve, közel azonos korosztályú gyermekekből álló csoportokat alakítunk ki. 4. Az óvodai élet megszervezése A csoport napi és heti rendjét az adott csoport óvodapedagógusai állítják össze, a szomszédos csoporttal történő egyeztetés után. 4.1.Napirend Csoportjaink napirendjének kialakítása során figyelembe vesszük: a gyermekek életkori sajátosságait, motiváltságát, a nevelési környezet lehetőségeit, korlátait, a gyermekek életritmusát, a csoport szokásait, igényeit, a gyermeki játék szabadságát. Biztosítjuk a rugalmasságot, törekszünk a folyamatosságra, a gyermekek motiválására, aktivizálására. A szabad játékot, a gyermeki tevékenykedtetést, a cselekvésbe ágyazott tanulási folyamatot elsődlegesnek tartjuk. A napirend általános időkeretei: Időkeret -tól, -ig Állandó tevékenységek Közös játék a kijelölt csoportban Szabad játék és párhuzamosan végezhető differenciált tevékenységek a csoportban. Folyamatos tízórai. Mindennapos frissítő mozgás, vagy szervezett mozgás a tornateremben, vagy a szabadban. Tervszerű, párhuzamosan végezhető, differenciált tevékenységek. Játékba integrált egyéni és mikrocsoportos tevékenységek. Részképességek fejlesztése egyéni formában. Környezetünkben megélt élmények, tapasztalatok feldolgozása, rendszerezése. Tisztálkodás, öltözködés. Külső világ élményei, megfigyelések, séták. Udvari játék. Rossz idő esetén szabad játék a csoportban. Öltözködés, tisztálkodás, előkészület az ebédhez. Ebéd Tisztálkodás, csoportszoba előkészítése a pihenéshez. 9

10 Pihenés előtti mese, ének. Pihenés Ébredés, testápolás, uzsonna. Délutáni tevékenységek. Játék a csoportban, vagy a szabadban az időjárástól függően a szülők érkezéséig. A gyermekek mindenkori aktuális fizikai és érzelmi állapotát figyelembe véve szervezzük meg tevékenységeinket. A napirendben az egyes tevékenységekre fordított idő rugalmasan változtatható az aktualitásoknak megfelelően Hetirend Óvodánkban a mozgás szervezett formáját, a sószoba használatát mindig azonos napokon és időben szervezzük csoportonként, melyek befolyásolják a napirend, hetirend kialakítását is. A hetirend összeállításának szempontjai: jusson elegendő idő a gyermek legfőbb tevékenységére: a játékra, a gyermekcsoport fejlettsége, a rugalmasság, a helyzetekhez való alkalmazkodás, a gyermekek életének észrevétlen szabályozója legyen. A hetirendben a csoportos foglalkozás helyét és időkereteit az óvodapedagógus szintén rugalmasan kezeli, a gyermekek igényei s az aktualitások figyelembevételével. 5. A program megvalósításának személyi és tárgyi feltételei 5.1. Humánerő-forrásaink Dolgozóink jelenlegi létszáma Pedagógus Szakképzett dajka Gyógypedagógiai asszisztens Pedagógiai asszisztens Óvodatitkár Fűtő udvaros eljáró Konyhai kisegítő munkatárs 35 fő 19 fő 8 fő 2 fő 2 fő 1 fő 1 fő 2 fő 10

11 Munkaköri beosztás szerinti megosztás a pedagógusok körében Intézményvezető Óvodapedagógus Gyógypedagógus Konduktor 1 fő 16 fő 1 fő 1 fő Pedagógusaink egyéb szakirányú végzettségei, pedagógus-szakvizsga A preventív és differenciáló nevelés, a gyermek-, ifjúság- és családvédelem pedagógiai-, pszichológiai módszertani ismeretei. Egészségfejlesztő mentálhigiénikus Közoktatás vezető Kommunikáció és beszédfejlesztő pedagógus Pedagógus szakvizsga /fejlesztő pedagógus/ Általános iskolai tanító Csecsemő és kisgyermek nevelő - gondozó Média moderátor Környezetvédelmi szakelőadó 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 2 fő 1 fő 1 fő 1 fő Pedagógusképünk Nevelőtestületünk légköre nyugodt, derűs. Óvodapedagógusaink szakmailag jól felkészültek. Lehetőséget biztosítunk az önállóságra, a kezdeményezésre. Képesek vagyunk az együttműködésre, egymás tiszteletére, megbecsülésére. Jellemző ránk a társadalmi érzékenység, nyitottság, az önképzés, a továbbképzés, a szakmai ismeretek megújítására való törekvés. Nevelőtestületünk folyamatos személyi megújuláson megy keresztül. Fontosnak tartjuk az új kolléganők beilleszkedésének segítését, valamint hagyományaink, értékeink átadását. Intézményünkben szakmai munkaközösségek működnek. A pedagógusok a munkaközösségek munkájában aktívan részt vesznek, együttműködnek pedagógustársaikkal. Az óvodapedagógusok nevelőmunkáját gyógypedagógiai asszisztensek, pedagógiai asszisztensek és csoportonként egy dajka segítik, akik az óvodapedagógusok irányításával végzik munkájukat, aktívan bekapcsolódnak a csoport életébe. Tájékoztatjuk őket a megvalósítandó pedagógiai feladatokról, nevelési céljainkról, amelyek a gyermekek érdekeit szolgálják. Belső továbbképzést szervezünk számukra. A csoportfeladatokon túl a dajkák takarítják az óvoda minden helyiségét. 11

12 A két szinten az étkezéshez kapcsolódó teendőket 2 fő látja el (tálalás, mosogatás,). Az adminisztrációs feladatokat az óvodatitkár végzi. Udvarunk nagysága 7600 m², folyamatos karbantartását udvaros munkatársunk végzi. Pedagógusaink igyekeznek szakmai tudásukat bővíteni olyan területeken, melyek hozzájárulnak pedagógiai programunk magas szintű megvalósításához. Saját pedagógiai gyakorlatukat folyamatosan elemzik és fejlesztik. Programunkból adódóan nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyermekek ismereteiket természetes környezetben szerezzék. Ezért rendszeresek az élményszerző séták, kirándulások, melyekhez szükséges mindkét óvodapedagógus, pedagógiai- gyógypedagógiai asszisztens és dajka jelenléte. A folyamatos magas színvonalú munkavégzésünk záloga pedagógusaink gyermekszeretete, elhivatottsága, a megújulás igénye, amelyet önképzés és szervezett továbbképzések útján valósítunk meg Tárgyi dologi feltételeink Óvodánk 1978-ban épült. A kétszintes épület földszintjén és emeletén négy-négy csoportszoba található a hozzátartozó helyiségekkel (mosdó, öltöző) együtt. Berendezési tárgyai részben újak, felújítottak, esztétikusak, a gyermekek testméreteinek megfelelőek. A földszinti csoportszobák és helyiségek akadálymentesítése megtörtént, mely hozzájárul a látás-és mozgássérült emberek esélyegyenlőségének megteremtéséhez. Sajátos nevelési igényű gyermekeink egészségügyi teendőivel kapcsolatos feladataink ellátásához külön helyiség áll rendelkezésünkre. A sajátos nevelési igényű (látás- és mozgássérült) gyermekek számára a speciális eszközök folyamatos beszerzése önkormányzati, alapítványi, és szülői támogatásból valósul meg. A gyermekek különböző tevékenységeihez, ismereteik bővítéséhez tanulási, képességfejlesztési segédanyagokkal, eszközökkel, digitális anyagokkal rendelkezünk. A digitális eszközöket alkalomszerűen, kritikusan, céljainknak megfelelően használjuk. Nevelő oktató és adminisztrációs munkánkat pedagógiai infokommunikációs eszközök segítik. Tornatermünk jól felszerelt, változatos eszközök használatával biztosítjuk a gyermekek mozgásigényének kielégítését, testi képességeik hatékony fejlesztését. Nagy, parkosított udvarunk a gyermekeknek ideális játszóhely, pedagógiai, egészségnevelési, környezetvédelmi, Zöld Óvodai és Madárbarát Óvodai programunk megvalósításának egyik biztosítéka, s a biztonságos közlekedés megismertetésének helyszíne is. 6. A program nevelési feladatrendszere 6.1. Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés Az óvodáskorú gyermek életkori sajátossága az érzelmi vezéreltség. Ennek figyelembevételével alakítják ki óvodapedagógusaink a gyermekek óvodai életét, napi tevékenységét. Pozitív beállítódásunk, elfogadó személyiségünk garancia a gyermekek érzelmi nevelését illetően. Célunk: 12

13 Barátságos, derűs, nyugodt, kiegyensúlyozott csoportlégkör alakítása és a kötődési hajlam erősítése. A gyermek testi-lelki harmóniájának megteremtése. Én tudatuk alakulásának elősegítése. Az önkifejezés, önérvényesítő gyermeki törekvések segítése. Erkölcsi, érzelmi és akarati tulajdonságok fejlesztése. Közösségi érzés alakítása, egymás közötti bizalom kiépítése. Az alá-, fölé- és mellérendeltségi helyzetek átélése, elfogadása. Másság elfogadása, tiszteletben tartása. Egymás iránti tolerancia alakítása. Segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség alakítása. Önállóság, önfegyelem, kitartás, feladat-és szabálytudat, szokás és normarendszer megalapozása. Környezetükhöz való pozitív viszonyulás alakítása. Feladatunk: Szeretetteljes nyugodt, derűs, családias légkörrel az állandó értékrend, az érzelmi biztonság megteremtése. Kapcsolatteremtés, kapcsolattartás, udvarias viselkedés elemi formáinak gyakorlása. Szokás és normarendszerek, szabályismeret megalapozása. A gyermekek közötti kooperatív együttműködés szorgalmazása, erősítése, a konfliktusok egymás közötti megoldására nevelés. Pozitív példával, közös szabályalakítással a konfliktus megelőzés technikáinak beépítése a mindennapi gyakorlatba. A társas kapcsolatokban a pozitív viszonyulás megteremtése, az óvoda alkalmazottai és a gyermekek, a gyermekek egymás közötti, valamint az óvoda alkalmazottai közötti kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezze. A kiemelt figyelmet, igénylő gyermekek másságának elfogadására nevelés. A természetes rokonszenv alapján szerveződő gyermekcsoportok közös tevékenységeinek támogatása. A szociális tanulásban rejlő lehetőségek kihasználása. Közös élmények biztosításával az óvodához kötődés segítése. Egyenlő esélyek biztosítása. A szűkebb és tágabb környezet megismerése által a hazaszeretet és a szülőföldhöz való kötődés alapjainak megteremtése. Lehetővé tenni a helyes viselkedési normák, a mintaként szolgáló cselekvések, a kommunikáció, együttműködés megismerését. Együttműködési képesség fejlesztése, az utánzásos minta és modellkövetés a közlekedési alkalmasság megalapozása érdekében. A közlekedésben résztvevők kölcsönös figyelme, egymáshoz való alkalmazkodás, problémamentes érintkezés, az önző, agresszív magatartás elkerülése. Pozitív visszajelzéseinkkel, pozitív minta nyújtásával, kérdésekkel, differenciált értékeléssel a megfelelő viselkedési formák elsajátításának segítése, szóban és metakommunikációs eszközökkel egyaránt. A megvalósítás eredményességének függvényében pedagógiai terveink felülvizsgálása. 13

14 Az óvoda a gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális értékek, a hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapja, hogy rá tudjon csodálkozni a természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, mindazok megbecsülésére. Fontosnak tartjuk a családokkal, gyermekekkel történő megismerkedést az óvodába való érkezés előtt, mely megvalósulását nyílt napok lehetőségével biztosítjuk. A gyermek és a család szokásrendszeréhez igazodó befogadással segítjük a zökkenőmentes átmenetet. Lehetőséget biztosítunk a szülős beszoktatásra. A gyermekek behozhatják kedvenc játékaikat, tárgyaikat a Házirendben szabályozott módon. Bármely életkorban történik a beszoktatás; a tapintat, a törődés, a szeretetteljes odafigyelés az óvoda valamennyi dolgozójának természetes jellemzője. Óvodásainkat felkészítjük az új gyermekek fogadására. Az óvodapedagógus, a pedagógiai- gyógypedagógiai asszisztensek és a dajka modell hatása fejleszti a gyermekek viselkedéskultúráját, segíti a másság elfogadását. Arra törekszünk, hogy a pedagógusgyermek, gyermek-gyermek, gyermek-dajka, felnőtt-felnőtt kapcsolatát pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezze. A felnőttekhez fűződő pozitív viszony nyújtja azt az érzelmi biztonságot a gyermek számára, amely jó közérzetet, nyugodt, harmonikus tevékenységet tesz lehetővé. A napi- és heti rend kialakításával biztonságérzetüket igyekszünk növelni. A napirend szerinti tevékenykedések közben gyakorolják a gyermekek a társas kapcsolatokban lehetséges helyzeteket. Próbáljuk feltárni - ha szükséges, szakember bevonásával- az egyes gyermekek viselkedésében zavart okozó tényezőket. A gyermekek név- és születésnapjának megünneplésével, közös élmények (kirándulások, programok, ünnepek) biztosításával segítjük a kortárs kapcsolatok alakulását. A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: A gyermekek szívesen járnak óvodába, örömmel játszanak együtt társaikkal. Én tudatuk megerősödött. Kialakult szokás- és normarendszerük. Bíznak önmagukban, bizalommal fordulnak környezetük felé, egy-egy társuk iránt kitüntetett barátságot mutatnak. Ébredezik bennük a közösségi tudat, örülnek a közösségi sikereknek. Kötődnek barátaikhoz, óvodás társaikhoz, az őket nevelőkhöz, csoportjukhoz, óvodájukhoz, szűkebb és tágabb környezetükhöz, megalapozódik szülőföldjükhöz való kötődés és a hazaszeretet. Segítenek egymásnak, megértőbbek, türelmesebbek lesznek, társas viszonyuk megszilárdul. Érzelmileg elfogadják egymást, felfogják a metakommunikáció jelzéseit:- nemtetszés, öröm, szomorúság, stb. Szociális érettségük életkoruknak megfelelő. Az érzelmi dominancia, érzelmi vezéreltség korosztályi jellemzőire alapozva szeretnénk a BOLDOGSÁG megélésének képességét elsajátíttatni gyermekeinkkel. 14

15 BOLDOGSÁGÓRA programunk kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon ötleteket és módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez óvodásaink számára is. Tudományosan bizonyított, hogy a Boldogságórák hozzájárulnak a gyermekek pozitív lelki fejlődéséhez és belső jóllétéhez. Fontosnak tartjuk, hogy a Boldogságprogramhoz csatlakozva: Arra törekedjünk, hogy a Boldogságórák derűs és élménygazdag feladatai, játékai, valamint gyakorlatai fokról fokra kibontakoztassák a derűt és életszeretetet. Gyermekeink így a jövőbe vetett hittel, bátran járják végig a felnőttséghez vezető utat, majd boldogságra képes emberré váljanak. Prof. Dr. Bagdy Emőke, a Boldogságóra program fővédnöke A Boldogságórák tapasztalataiból megszületett Boldogságóra kézikönyveket és munkafüzeteket használjuk munkánkhoz. BOLDOGSÁGÓRÁINK A teljes Boldogságóra program 10 egymásra épülő témából áll, melyek alkalmával fokról fokra ismertetjük meg a boldogság különböző összetevőit, feltételeit. Az egyes témakörök sorrendben a következők: 1. Boldogságfokozó hála 2. Optimizmus gyakorlása 3. Kapcsolatok ápolása 4. Boldogító jócselekedetek 5. Célok kitűzése és elérése 6. Megküzdési stratégiák 7. Apró örömök élvezete 8. Megbocsátás 9. Testmozgás 10. Fenntartható boldogság Célunk: A Boldogságórák célja nem az, hogy problémamentes életmodellt állítson a gyermekek elé, hanem, hogy vezérfonalat adjon ahhoz, hogy könnyebben nézzenek szembe a kihívásokkal, képesek legyenek megbirkózni a problémákkal, valamint a testi-lelki egészségmegtartás tényezőinek tanulmányozására adjon lehetőséget. Feladatunk: A pozitív pszichológia kutatásainak eredményeire építve és annak módszereit alkalmazva az óvodások csoportosan és egyénileg ismerjék meg a boldogság fő összetevőit. 15

16 Mindeközben olyan gyakorlatok elvégzésére inspiráljuk őket, amelyek a boldogságkutatók tapasztalatai alapján- hozzájárulnak a gyerekek boldogságszintjének növekedéséhez Környezeti és egészségnevelési intézményi alapelvek, célok Környezeti és egészségnevelésünk feltételrendszere Óvodánk csendes, nyugodt környezete, szép, parkosított udvara ideális játszóhely és a környezeti ismeretszerzés, környezettudatos szemléletmód megalapozásának kiváló színtere is egyben. A változatos udvari játékok jól szolgálják a gyermekek mozgásigényének kielégítését. Folyamatos tapasztalatszerzés során figyelemmel kísérjük az udvar növény és állatvilágát, a természetben történő változásokat. Konyhakertünkben zöldségféléket veteményezünk, ültetetünk, azokat rendszeresen gondozzuk, betakarítjuk, és közösen elfogyasztjuk. Óvodánk udvarán a csoportok virágos kerteket gondoznak. A Föld napján virágültetést szervezünk a szülők bevonásával. Gyümölcsfáink termőre fordulását gyermekeink nagy izgalommal követik, s a gyümölcsszüretek alkalmával a terméseket örömmel fogyasztják. Ősszel diószüretet tartunk, gesztenyefáink és a mogyoró terméséből pedig barkácsolnak a gyermekek. Télen az itt maradó madarak életét figyeljük meg. Minden csoport kihelyezi madáretetőjét és folyamatosan gondoskodunk a madarak eleségéről. Nyáron friss vizet biztosítunk a madáritatókban. A környezetéről gondoskodó, védő- óvó szemléletet alapozzuk meg ezáltal a gyermekekben. A csoportok egyéni arculattal rendelkeznek, melyen belül minél gazdagabban betelepített élősarkok kialakítására törekszünk. Az itt található növények, az akvárium, terrárium élőlényeinek a gondozása közös munkálkodásra, felelősségvállalás gyakorlására nyújt lehetőséget. A közlekedő folyosókat a gyermekek munkái és szobanövények díszítik. Információs táblák segítik az épületben való tájékozódást, közlekedést az ide látogatók számára. Jól felszerelt tornatermünk több funkciót tölt be. A mozgás foglalkozások mellett a közös rendezvények színtere is. Itt tartjuk közös ünnepeinket, a gyermekek részére báb- és zenés előadásokat, a gyermekek munkáiból készült kiállítást. A gyermekek egészségének megőrzéséhez sószobát alakítottunk ki, melynek használatával a légúti megbetegedések gyakoriságát kívánjuk csökkenteni, illetve kialakulásukat megakadályozni. A hangulatosan kialakított szobában rajzolhatnak, gyurmázhatnak, mesekönyvet nézegethetnek, énekelhetnek, különböző játéktevékenységet folytathatnak a gyermekek. A sószobát a Faragó Utcai Óvoda Gyermekeiért Alapítvány működteti. A sajátos nevelési igényű (látás-és mozgássérült) gyermekek részére jól felszerelt Fejlesztőszobát biztosítunk, ahol a gyógypedagógus egyéni és mikrocsoportos formában foglalkozik velük. A Logopédiai szoba az óvodánkba járó beszédhibás gyermekek megsegítésére szolgál. Az alkalmazottaknak külön öltöző, zuhanyzó, étkező helyiség áll rendelkezésére. Textíliák tisztántartására mosó, vasaló helyiség biztosított. Az óvoda tálalókonyhával, szintenként egyegy mosogatókonyhával működik. A nevelői szoba a pedagógusok szakmai megbeszélésének, felkészülésének színtere. Alapelveink: 16

17 A pozitív környezeti kultúra - elsősorban életmód, gondolkodás, viselkedésmód, szokás és értékrendszer megélése, átadása. Az egészségvédelem szolgálata óvodánk teljes eszközrendszerével. Célunk: A környezet tevékeny megismertetése a gyermekekkel és a környezet védelmére figyelő tudatos magatartás alakítása. Környezettudatos szemléletmód szokásainak megalapozása. Minél több és sokrétűbb tapasztalat szerzése a gyermekeket körülvevő természeti és társadalmi környezetről. Az egészséges életmód szokásainak megalapozása. Az egészséges és önálló életvitel igényének alakítása. Feladatunk: Közvetlen tapasztalatszerzés, gyermeki tevékenykedtetés, a cselekvésbe ágyazott tanulási folyamat biztosítása. A természet szépségeinek megfigyeltetése. A természetben bekövetkező változások oksági összefüggéseinek törvényszerűségeinek felismertetése. Tevékeny részvétel lehetőségének megteremtése az udvaron történő munkálkodásokban (diószüret, levélgyűjtés, seprés, veteményezés, virágültetés, locsolás). A környezetvédelmi feladatokkal való megismerkedés, s azokban történő aktív részvétel (szelektív hulladékgyűjtés, madárvédelem, madáretetés, élősarok gondozása). A társadalmi környezet megismertetése, a pozitív viselkedési formák, magatartásmódok alakítása. A szülők számára vonzóvá, elfogadhatóvá tenni környezettudatos szemléletünket. Ennek érdekében a családok bevonása a szervezési feladatokba. Hagyományaink ápolásával szebbé, gazdagabbá tenni a gyermekek mindennapjait. (Jeles napok, környezetvédelmi világnapok: Állatok világnapja, Víz világnapja, Föld napja, Madarak és Fák napja) Az egészséges és biztonságos környezet feltételeinek megteremtése. Az egyéni szükségletekhez igazodó környezet kialakítása. A gyermekek speciális igényeinek kielégítésére törekvés. A harmonikus, összerendezett mozgásfejlődés elősegítése a gyermekek mozgásigényének kielégítésével az évszaknak, időjárásnak megfelelően. Az egészségügyi szokások alakítása. Az egészséges táplálkozás iránti igény alakítása, formálása. (gyümölcsnap) Óvodánk környezeti és egészségnevelési programjának megvalósítását egészségfejlesztő mentálhigiénikus végzettségű pedagógus segíti Megvalósítást segítő elvek Rendszerszemléletre nevelés elve 17

18 Hosszú távú cél: Tegyük képessé a gyermekeket arra, hogy a megszerzett ismereteiket össze tudják kapcsolni az életben tapasztalt valós dolgokkal. Lássák meg a problémákat és az azok közötti összefüggéseket, keressenek választ, megoldást azokra. Természet és társadalom harmóniájának elve (Tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti nevelés) Hosszú távú cél: Megalapozni gyermekeinkben a természet, az épített és társadalmi környezet - benne az ember - harmóniájának megőrzését szolgáló szokásrendszert (értelmileg, érzelmileg, erkölcsileg, esztétikailag). A felnőtt mintáján keresztül környezettudatos és kulturált magatartással kapcsolódjanak be gyermekeink a lakóhely, az óvoda esztétikus környezetének kialakításába, megőrzésébe. Fenntarthatóság elve Hosszú távú cél: A felnőttek segítségével ismerjék meg gyermekeink a szűkebb és tágabb környezetért felelős, aktív, együttműködésre alapozott magatartásformákat, életvitelt, a jövőre, a fenntarthatóságra irányuló személyes attitűdöket. Testi- lelki egészség elve Hosszú távú cél: Az intézmény minden dolgozója törekedjen a komplex testi- lelki- szociális értékek védelmére, ezzel is mintát nyújtva a gyermekek számára. Érezzék meg az egészséges életmód és az egészségvédelem fontosságát. Alakuljon ki gyermekeinkben az egészséges életmód iránti igény. Tudatosodjon gyermekeinkben, hogy az egészség érték- tenni kell érte. Társas készségek fejlesztésének elve (tolerancia és segítő életmód) Hosszú távú cél: A gyermekek ismerjék meg a konfliktuskezelés, együttműködési készség, döntési képesség, érzelmi, indulati állapot kezelésének módszereit. Alakuljanak ki gyermekeinkben a társas környezetükre és önmagukra irányuló helyes cselekvési módok. Foglalkozásközi integráció elve Hosszú távú cél: Legyünk képesek a különböző ismeretek anyagát összekapcsoló, harmonizáló pedagógiai módszerek alkalmazására, a környezeti és egészségnevelés kapcsán a pedagógusok közti együttműködés új formáinak, módszereinek alkalmazására. Rövid távú céljaink: Az egészséget támogató, biztonságos, esztétikus munkakörnyezet kialakítása és védelme. Környezettudatos magatartásformák kialakítása, megerősítése. Alapvető higiéniai normák betartása. Helyes napirend és életrend kialakítása. A szabadidő hasznos eltöltése. 18

19 A mindennapos testmozgás megvalósítása A modern kor és az azzal együtt járó technológiák a felnövekvő nemzedéket mozgásszegény életmódra kényszerítik. A fizikai teljesítmény romlása hosszú távon a szellemi képességek hanyatlásához vezethet. Ennek megakadályozása, a gyermekek egészséges testi-lelki fejlődésének elősegítése érdekében óvodánk biztosítja a mindennapi mozgást. A mozgás sokoldalú tevékenység és feladatrendszere az egész óvodai életünket átszövi. A mozgásos versengések során a gyermekek átélik a sikert és a kudarcot egyaránt. Így tanulják ezek kezelését is. A közös, örömmel végzett mozgás közben társas kapcsolataik is kiszélesednek. Az egészségfejlesztő testmozgás hatékonysága érdekében az alábbi egészségügyi és pedagógiai szempontok figyelembe vételével határozzuk meg a konkrét feladatokat: lehetőség szerint minden gyermek minden nap vegyen részt a szervezett mozgásban, az eltérő adottságú gyermekek számára is jelentsen sikerélményt a testmozgás, érvényesüljön a mozgás személyiség és közösségfejlesztő hatása, a testmozgás az életkori sajátosságok figyelembe vételével játékos, táncos elemeket is tartalmazzon, a mindennapi mozgás szolgálja az életminőség javítását A célok elérését szolgáló legfontosabb feladatok, tevékenységek Feladat A tevékenység tartalma Rögzítése Természeti környezettel kapcsolatos témák feldolgozása foglalkozásokon, képességfejlesztő tevékenységgel Társadalmi környezettel kapcsolatos témák feldolgozása foglalkozásokon, A természet folyamatos megfigyelése az évszakok változásával kapcsolatosan. Az időjárás jellegzetességeinek követése. Szűkebb és tágabb környezetünk növény és állatvilágának bemutatása. Zöld Óvoda, Madárbarát Óvoda tartalmainak beépítése. Gyümölcsök, zöldségek megismertetése, megszerettetése. Természetvédelmi jeles napok megünneplése. Ismerkedés saját testünkkel, testrészek, érzékszervek funkcióinak megismertetése. Lakóhelyünk megismerése. Orvos gyógyító munkájának megismerése, látogatás a gyógyszertárba. Könyvtárlátogatás. Csoportnaplókban a heti komplex fejlesztés tervezésében kerülnek rögzítésre. Csoportnaplókban a heti komplex fejlesztés tervezésében kerülnek rögzítésre. 19

20 Feladat A tevékenység tartalma Rögzítése képességfejlesztő tevékenységgel Személyes higiéné elsajátítása Egészséges étkezés Az egészséget befolyásoló környezeti tényezők felismertetése. A sokoldalú mozgás lehetőségének biztosítása Lakóhelyünk nevezetességeinek megismerése. Városi közlekedés szabályainak és a közlekedési eszközök megismerése. Közlekedési magatartás kialakítása, a közlekedő ember várható szokásos viselkedése. Óvodás gyermekeink leggyakoribb szerepeinek gyakorlása: gyalogos, utas, kerékpáros. Udvari KRESZ pálya helyes és biztonságos használatának gyakorlása. Nemzeti ünnepeink, hagyományaink megismerése, megünneplése. Helyes szokások kialakítása az étkezések, az öltözködés, a tisztálkodás, a testápolás és az illemhely használatával kapcsolatban. Évente egy alkalommal Egészséghetet tartunk. Hetente tartunk vitaminnapokat a szülők segítségével, amikor a gyermekek friss gyümölcsöket és zöldségeket fogyaszthatnak. Gyermekek név- és születésnapjainak megünneplése gyümölcsökkel, zöldségfélékkel, egészséges csemegékkel történik. A szennyezett levegő, a szmog megismertetése, okai. A vízszennyezés következményeinek bemutatása. A sószoba használata heti rendszerességgel. Hetente, kötelezően szervezett mozgás a csoportokban, ahol megvalósul az eszközökkel végzett képességfejlesztés. Mindennapi mozgás beillesztése a napirendbe. Láb- és tartásjavító torna alkalmazása. Mozgással kísért énekes, táncos játékok, drámajátékok szervezése. Az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza, illetve az éves munkaterv. Csoportnaplókban a nevelés tervezésénél, értékelésénél kerül rögzítésre. Csoportok hirdetőtábláján kerülnek rögzítésre. Csoportnaplókban a heti komplex fejlesztés tervezésében kerülnek rögzítésre. Sószobában található füzetben kerül rögzítésre. Csoportnaplókban a heti komplex fejlesztés tervezésében kerülnek rögzítésre. 20

21 Feladat A tevékenység tartalma Rögzítése Környezettudatos életmód elemeinek szocializációja Csoportszoba, öltözők, folyosók mellékhelyiségek, udvar tisztasága Kirándulások szervezése, külső helyszíneken történő sportrendezvények en való részvétel. Udvari mozgás, szabad játék az udvari játszóeszközök felhasználásával. A Sportmanó Óvoda program elemeinek megvalósítása, eszközeinek széleskörű alkalmazása. Élményszerző séták és kirándulások az óvoda szűkebb és tágabb környezetében. Természetbarát anyagok használatának megismertetése. Természeti környezetünk védelme, óvása. (szemétszedés, madáretetés stb.) Energiatakarékosság (víz, villany) fontosságának folyamatos hangsúlyozása. Az óvoda helyiségeinek takarítása napi rendszerességgel, illetve szükség szerint gyakrabban. Mellékhelyiségek folyamatos fertőtlenítése, tisztántartása, tisztálkodási szerek biztosítása. Törölközők /heti/ mosása az óvoda, ágyneműk /2 heti/rendszeres mosása a szülők feladata. Az udvar gondozása, évszaknak megfelelő feladatok ellátása az udvaros mindennapi feladata (seprés, lombgyűjtés, fűnyírás, locsolás, homokozók karbantartása, hó eltakarítás, balesetmentesítés), melyekbe a gyermekek is bekapcsolódnak. Évszakonként rövid kirándulások az óvoda közelében. (pl. parkok, belváros) Lehetőség szerint közös kirándulás, sportalkalmak szervezése a szülőkkel (pl. Nagyerdő, Hortobágy, Vadaspark, környező tanyák, falusi tájházak, Nárcisz futás, Kihívás napja, Bringázz az oviba, Veled kerek a világ, Virágkarneváli biciklis felvonulás, Bozsik program / ovi foci/ Csoportnaplókban a heti komplex fejlesztés tervezésében kerülnek rögzítésre. Tisztasági szemle ellenőrzési lapjain rögzítésre kerülnek. A munkára nevelés tervezése a csoportnaplókban kerül rögzítésre. Csoportnaplókban a heti komplex fejlesztés tervezésében és tervezett programok fejezetében kerülnek rögzítésre. 21

22 Feladat A tevékenység tartalma Rögzítése Az óvodán kívüli ismeretszerzés lehetőségeinek kihasználása Hulladékgyűjtés Baleset megelőzési intézkedések. Városban szervezett rendezvények látogatása. Állatkerti látogatások. Ismerkedés a tanyasi élettel, háziállatokkal kirándulások alkalmával. Madarak és Fák napján kirándulás szervezése a Nagyerdőre, Botanikus kertbe, Tanösvényre. Folyamatos papír és műanyagflakon gyűjtést szervezünk. Megismertetjük a gyermekekkel a szelektív hulladékgyűjtést, az ehhez használatos színes konténereket. A Kukatündér játékban tudatosítjuk, rendszerezzük ismereteiket. Minden csoportban életkornak megfelelően balesetvédelmi oktatást tartunk a gyermekeknek, beépítve a Biztonságos Óvoda program elemeit. Az óvodai udvari játékok folyamatos ellenőrzése. Elsősegélynyújtás tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása. Csoportnaplókban a heti komplex fejlesztés tervezésében és tervezett programok fejezetében kerülnek rögzítésre. Az óvoda hirdetőtábláján kerül rögzítésre Csoportnaplókban kerülnek rögzítésre Munkavédelmi és tűzvédelmi felelős, udvaros által vezetett naplóba kerül rögzítésre. A kijelölt helyiség és személyek neve a vezetői iroda melletti hirdetőtáblán rögzítésre került Az egészséges életmód alakítása Óvodai életünkben fontos szerepet kap az egészségfejlesztés alakítása. Az óvodai élet minden tevékenységével, teljes eszközrendszerével szolgálja a gyermekek testi, lelki, szociális fejlődését. Az egészséges környezet kialakítása és megőrzése fontos feladatunk, mert egészséges gyermek csak egészséges környezetben fejlődik. Intézményünk olyan optimális körülményeket teremt a gyermekek számára, amelyek segítik a pozitív beállítódások, szokások és magatartásformák kialakítását (táplálkozás, mozgás, társas kapcsolatok terén). Célunk: Az életkornak és egyéni fejlettségnek megfelelő beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekeket is egészséges és önálló életvitel igényének alakítása. A gyermekek önmagukkal és használati tárgyaikkal, szűkebb és tágabb környezetükkel szemben is igényeljék a rendet, tisztaságot. A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a másodlagos sérülések kialakulásának megelőzése, lehetőség szerinti csökkentése. 22

23 Az egészség védelme, óvása és a betegségek megelőzése. Feladatunk: Az egészséges és biztonságos környezet feltételeinek megteremtése, megtartása. Az egyéni szükségletekhez igazodó környezet kialakítása, azok használatára nevelés. Az egészségügyi szokások alakítása, a mozgás megkedveltetése. A harmonikus, összerendezett mozgásfejlődés elősegítése a gyermek mozgásigényének kielégítésével az évszaknak, időjárásnak megfelelően. Az egészséges táplálkozás szokásának alakítása a vitaminnapokkal.(gyümölcs, zöldség) A láb- és tartásjavító torna alkalmazása heti rendszerességgel középső csoporttól. A sószoba megkedveltetése, rendszeres használata. A környezettudatos magatartás megalapozása: a környezet tisztántartására, a környezet rendjének megóvására neveléssel. A szülői igényeket figyelembe véve, tájékoztató előadás szervezése szakemberek bevonásával. Az egészséges életmód, a testápolás, a tisztálkodás, az étkezés, különösen a magas cukortartalmú ételek és italok, a magas só- és telítetlen zsír-tartalmú ételek fogyasztásának csökkentése, a zöldségek és gyümölcsök, illetve tejtermékek fogyasztásának ösztönzése, a fogmosás, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása; Csoportszobáink tágasak, jó a természetes megvilágításuk, szellőzésük. A berendezés kialakításakor a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó bútorokat választunk és természetes alapanyagú tárgyakkal, kiegészítőkkel igyekszünk bővíteni készletünket. Figyelünk a funkcionalitás és az esztétikum összhangjára, és a színharmóniára. A sajátos nevelési igényű gyermekek részére igyekszünk biztosítani a speciális eszközöket. A helyes egészségügyi szokások alakítását, a gondozási tevékenységeket az óvodába lépéstől a dajka nénik bevonásával valósítjuk meg, az intimitás betartása mellett. Biztosítjuk a gyermekeknek, hogy egyéni szükségleteiknek megfelelően végezzék a tevékenységeket (kézmosás, fogmosás, WC használat). A megszokott időben végzett tevékenységek (étkezés, mozgás, levegőzés, pihenés) visszahatnak az élettani folyamatokra, ezért az életkoronként eltérő életritmus figyelembe vételével tervezzük meg a gyermekek helyes, rugalmas napirendjét. A gyermekek életkori sajátosságaiból adódó nagy mozgásigény kielégítésére törekszünk minden nap. A mozgáslehetőségek biztosításával gyermekeink szomatikus, mentális, pszichés védelmét is elősegítjük. Mindezek mellet törekszünk a csoportban nyugodt légkört kialakítani. Elsődleges feladatunknak tekintjük a preventív célú láb-és tartásjavító torna alkalmazását. A láb- és tartásjavító torna gyakorlatait beépítjük a gyermekek mozgásos tevékenységeibe. A játékos mozgástevékenységeket, az egyéni képességek figyelembevételével, differenciáltan, spontán és szervezett módon biztosítjuk. Fokozatosan szoktatjuk a sószoba használatához a gyermekeket. Ez hozzájárul egészségük védelméhez, különböző légúti betegségek megelőzéséhez. A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében igyekszünk: megkedveltetni a mozgásos tevékenységeket, 23

24 a másodlagos sérülések kialakulását amennyire lehetséges, megelőzni, csökkenteni. Óvodai tevékenységek során felhívjuk a gyermekek figyelmét szűkebb és tágabb környezetük rendjére, tisztaságára. Arra neveljük őket, hogy kapcsolódjanak be, illetve örömmel végezzék a munka jellegű tevékenységeket. Modell értékű kommunikációnkkal, bánásmódunkkal, viselkedésünkkel erősítjük kapcsolatunkat a gyermekekkel, egyúttal segítjük önállóságuk fejlődését. A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: Az egészségügyi szokásokat képesség szerint önállóan végzik. A sajátos nevelési igényű gyermekek önállóan, vagy kis segítséggel szükség szerint használják az ehhez szükséges speciális segédeszközöket (kapaszkodó, járókeret). Önállóan öltözködnek, ruháikat felismerik, rendben tartják. Próbálnak az időjárásnak megfelelően öltözködni. Ismerik és tudják az étkezéshez szükséges eszközök helyes használatát, esztétikusan megterítenek, kulturáltan étkeznek. Folyamatosan alakul bennük az egészséges életvitel iránti igény. Ügyelnek környezetük rendjére, tisztaságára, ennek igénye megmutatkozik viselkedésükben is. Szívesen és örömmel mozognak, végzik a játékos láb- és tartásjavító gyakorlatokat. Kedvelik a sószobát. Rendelkeznek azokkal az egészségvédő szokásokkal, amelyek alkalmassá teszik őket az iskolai életre. Önállóan jelzik szükségleteiket. A sajátos nevelési igényű gyermekek kedvelik a mozgástevékenységeket és képességüknek megfelelően akár segédeszközzel is szívesen végzik azokat Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása Az anyanyelvi nevelés az értelmi fejlesztés legfontosabb területe. Az anyanyelv használata, az anyanyelvi nevelés áthatja az óvoda egésznapi életét, a mindennapokat, és valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladatunk. Célunk: Az adott életkorra jellemző nyelvi fejlettség, nyelvi kompetencia kialakítása. A nevelő tevékenység egészében, differenciált fejlesztés segítségével, a kommunikáció különböző formáinak elsajátítása. A beszéd eszközként való használata során fejlődjön szókincsük. Ismerjék, szeressék, becsüljék anyanyelvünket életkoruknak megfelelő szinten. Ismerjenek a gyermekek minél több metakommunikációs jelet. Feladatunk: Modell értékű kommunikáció a pedagógus és az óvoda más dolgozói részéről. Beszélgetésre alkalmas, nyugodt, kiegyensúlyozott légkör megteremtése. 24

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM - azonosítója: 030871 Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Faragó Utcai Óvoda Pedagógiai Programja

Faragó Utcai Óvoda Pedagógiai Programja Faragó Utcai Óvoda Pedagógiai Programja Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM - azonosítója: 030871 Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás - Az

Részletesebben

Pedagógiai Program Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u Legitimációs eljárás

Pedagógiai Program Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u Legitimációs eljárás Pedagógiai Program Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM azonosító: Készítette: Véleményezte: Elfogadta: 030871 Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás Fekete

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Nagy Tamásné óvodavezető Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda Nagykálló Kisgyermekkori nevelés támogatása EFOP-3.1.1-14-2015-00001

Részletesebben

Zuglói Zöld Lurkók Óvoda. Bemutatkozás

Zuglói Zöld Lurkók Óvoda. Bemutatkozás Zuglói Zöld Lurkók Óvoda Bemutatkozás Óvodánk jellemzői: A Zuglói Zöld Lurkók Óvoda 1973-ban nyílt meg Budapest XIV. kerületében, a Füredi park 6. szám alatt. 2014-ben teljes felújítás történt az intézményben,

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

BÖLCSŐDE AZ ÓVODÁBAN Többcélú intézmények I. Országos Konferenciája a MÓD-SZER-TÁR-ban. Budapest,

BÖLCSŐDE AZ ÓVODÁBAN Többcélú intézmények I. Országos Konferenciája a MÓD-SZER-TÁR-ban. Budapest, BÖLCSŐDE AZ ÓVODÁBAN Többcélú intézmények I. Országos Konferenciája a MÓD-SZER-TÁR-ban Budapest, 2018.11.19. Jogszabályi háttér 6/2016. (III. 24.) EMMI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Brassó Utcai Általános Iskola ökoiskolai munkaterve

Brassó Utcai Általános Iskola ökoiskolai munkaterve Brassó Utcai Általános Iskola ökoiskolai munkaterve 2018/2019. tanév Az ÖKO munkaterv az alábbi dokumentumok alapján készült: az intézményi Pedagógiai Program, melynek része a helyi tanterv az intézmény

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Ferenczné Teleky Éva Igazgató, vezető szaktanácsadó Szolnok Városi Óvodák Kisgyermekkori nevelés támogatása EFOP-3.1.1-14-2015-00001

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Intézkedési terv Intézményi tanfelügyeleti látogatás után. Pusztakovácsi Pipitér Óvoda Intézmény OM azonosítója: Intézményvezető neve:

Intézkedési terv Intézményi tanfelügyeleti látogatás után. Pusztakovácsi Pipitér Óvoda Intézmény OM azonosítója: Intézményvezető neve: Intézkedési terv Intézményi tanfelügyeleti látogatás után Intézmény neve: Pusztakovácsi Pipitér Óvoda Intézmény OM azonosítója: 202461 Intézményvezető neve: Bendli Tiborné Intézményvezető oktatási azonosítója:

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

A Benczúr Gyula Utcai Óvoda Szombathely Kámon körzetében csendes, jó levegőjű, zöldövezeti környezetben helyezkedik el.

A Benczúr Gyula Utcai Óvoda Szombathely Kámon körzetében csendes, jó levegőjű, zöldövezeti környezetben helyezkedik el. Szombathely, 2013 A Benczúr Gyula Utcai Óvoda Szombathely Kámon körzetében csendes, jó levegőjű, zöldövezeti környezetben helyezkedik el. A 4540 m2 területen lévő óvodaépületet 2097 m2 kert és játszóudvar

Részletesebben

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3 SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA Szeged, Földmíves u. 3 CÉLOK Alakuljon és tudatosodjon a gyermekek környezetükhöz fűződő pozitív viszonya. Ismerjék meg a gyerekek a kulturált életvitel szokásait. Legyenek

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV AZ ÓVODA LOGÓJA ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV csoport részére TARTALOMJEGYZÉK A gyermekek névsora és óvodai jele... 6 A gyermekek névsora korcsoport szerint... 7 Születésnapok nyilvántartása...

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kautzky Lászlóné intézményvezető Molnár Miklósné általános vezető helyettes A tagintézmények vezetői és nevelőtestületei Tartalomjegyzék 1. HELYZETKÉP...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

2. SZEMÉLYISÉG- ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS

2. SZEMÉLYISÉG- ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS Bp. Főv. XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda OM azonosító: 200911 Csicsergő Tagóvodája Tagóvoda vezető neve: Oktatási azonosítója: Koltainé Balogh Katalin 73984747401 A fejlesztési terv kezdő

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM TÓCÓSKERTI ÓVODA

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM TÓCÓSKERTI ÓVODA EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM TÓCÓSKERTI ÓVODA 4031 Debrecen Margit tér 18. Intézmény OM - azonosítója: 030911 Óvodavezető:. Aláírás Legitimációs eljárás Ph. Elfogadta:..... Nevelőtestület nevében névaláírás

Részletesebben

Pedagógiai munkát segítő asszisztensek és dajkák az éves munkatervben Intézményi jó gyakorlat bemutatása

Pedagógiai munkát segítő asszisztensek és dajkák az éves munkatervben Intézményi jó gyakorlat bemutatása Pedagógiai munkát segítő asszisztensek és dajkák az éves munkatervben Intézményi jó gyakorlat bemutatása Pedagógiai munkát segítő dajkák és pedagógiai asszisztensek II. szakmai konferenciája Nyíregyházán

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG TANÉV

TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG TANÉV TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG 2018-2019.TANÉV A MUNKAKÖZÖSSÉG TAGJAI NÉV Mihály Anikó Békésiné Katona Tünde Nyerges Zoltán Liskáné Farkas Angéla Várnai Beáta TANTÁRGY földrajz kémia fizika kémia A természettudományi

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

A gádorosi Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskolában megvalósításra kerülő MESTERPROGRAM I. RÉSZTERVE Készítette: Kozmer Imre Gyula

A gádorosi Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskolában megvalósításra kerülő MESTERPROGRAM I. RÉSZTERVE Készítette: Kozmer Imre Gyula A gádorosi Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskolában megvalósításra kerülő MESTERPROGRAM I. RÉSZTERVE 2017-2019 Készítette: Kozmer Imre Gyula intézményvezető mesterpedagógus-aspiráns 2016 Befogadó

Részletesebben

FOGADUNK? VAGY BEFOGADUNK? Inkluzív nevelés a Pöttyös oviban

FOGADUNK? VAGY BEFOGADUNK? Inkluzív nevelés a Pöttyös oviban FOGADUNK? VAGY BEFOGADUNK? Inkluzív nevelés a Pöttyös oviban SZVÓ Szakmai Nap 2017.03.28. Készítette: Bencsik Mária tagintézmény vezető Az integráció integrálás, fogadás : a Magyar értelmező kéziszótár

Részletesebben

TÁMOP3.1.4C Móra EGYMI

TÁMOP3.1.4C Móra EGYMI TÁMOP3.1.4C Móra EGYMI Az intézményben tanulásban és értelmileg akadályozott általános iskolai tanulók gyógypedagógiai nevelése-oktatása folyik. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya 47%, hátrányos

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Petránné Képes Gizella Óvodavezető, közoktatási szakértő, tréner Miskolci Batsányi János Óvoda Kisgyermekkori nevelés támogatása

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZKEDÉSI TERV

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZKEDÉSI TERV Intézmény neve: Szabolcsi Bence Zenei AMI OM azonosító: 039663 Intézmény vezető: Barta Dóra Intézkedési terv kezdő dátuma: 2017. december 12. Intézkedési terv befejező dátuma: 2022. december 11. 1. Pedagógiai

Részletesebben

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu Tájékoztató a Dobozi Mesekert Óvoda magyar nyelvű cigány kulturális neveléséről Magyar nyelvű cigány kulturális nevelés: A nemzetiségi nevelésnek jelen kell lenni valamennyi olyan óvodában, ahol legalább

Részletesebben

A pedagógus önértékelő kérdőíve

A pedagógus önértékelő kérdőíve A pedagógus önértékelő kérdőíve Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen mértékben igaz. A legördülő menü segítségével válassza a véleményét tükröző értéket 0

Részletesebben

OM azonosító: INTÉZKEDÉSI TERV. (Az intézményi tanfelügyelet eredményeire épülő terv) 1. PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK

OM azonosító: INTÉZKEDÉSI TERV. (Az intézményi tanfelügyelet eredményeire épülő terv) 1. PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK Bp. Főv. XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda Hétszín Tagóvodája OM azonosító: 200911 Tagóvoda vezető neve: Szászhalmi Edit Oktatási azonosítója: 71428489821 A fejlesztési terv kezdő dátuma: 2018.05.05.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELETI ELLENŐRZÉSEK EREDMÉNYEI nevelési év

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELETI ELLENŐRZÉSEK EREDMÉNYEI nevelési év Nagykanizsa Központi Óvoda 8800 Nagykanizsa, Muraközi u. 5. Tel.,fax: 93/516872 Email: kozpontiovi@znet.hu INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELETI ELLENŐRZÉSEK EREDMÉNYEI 20172018. nevelési év I. NKO Rozgonyi Tagóvodája

Részletesebben

OM azonosító: A fejlesztési terv kezdő dátuma: 2018 szeptember 01. A fejlesztési terv befejező dátuma: augusztus 31.

OM azonosító: A fejlesztési terv kezdő dátuma: 2018 szeptember 01. A fejlesztési terv befejező dátuma: augusztus 31. Bp. Főv. XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda Pöttyös Tagóvodája Tagóvoda vezető neve: Osváth Viktória OM azonosító: 200911 Oktatási azonosítója:78646091381 A fejlesztési terv kezdő dátuma: 2018

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross utca 1. Telefonos elérhetősége: 56/ vagy 06/20/

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross utca 1. Telefonos elérhetősége: 56/ vagy 06/20/ SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross utca 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990 SZOLNOK 2014.június.06. Ne félj a változástól, az állandóságtól félj! (Lao

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE TÁMOP /

INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE TÁMOP / BESZÁMOLÓ A PÁLYÁZAT CÉLJA A gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel, képességekkel rendelkező munkavállalók neveléséhez való hozzájárulás. A társadalmi, gazdasági és technológiai változásokra való

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Bukovicsné Nagy Judit közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító:

Bukovicsné Nagy Judit közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító: 1 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 210-0086; fax.: 210-0086 E-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com

Részletesebben

Intézkedési terv. Kiszombori Karátson Emília Óvoda Intézmény OM azonosítója: Intézményvezető neve:

Intézkedési terv. Kiszombori Karátson Emília Óvoda Intézmény OM azonosítója: Intézményvezető neve: Intézkedési terv Intézmény neve: 1) Pedagógiai folyamatok Az intézmény stratégiai dokumentumai összhangban vannak az adott időszak oktatáspolitikai céljaival és a fenntartó elvárásaival. A tervezés a nevelőtestület

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL Törvényi háttér: 363/2012. (XII.17.) orm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az óvodai élet megszervezése 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését,

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

A változatos és átgondolt programsorozat keretében megszervezésre került:

A változatos és átgondolt programsorozat keretében megszervezésre került: Esélyünk a jövőért TÁMOP 3.1.4:C-14-2015-0667 pályázat megvalósulása A pályázati projekt megvalósulásának ideje: 2015. 05.01-2015. 10.31. A pályázati projekt célcsoportja: a Béke Ligeti Általános Iskola,

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Intézkedési terv intézményi tanfelügyeleti látogatás után

Intézkedési terv intézményi tanfelügyeleti látogatás után Intézmény neve: Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: 037326 Intézményvezető neve: Takácsné Tóth Alice Noémi Intézményvezető oktatási azonosítója: 76215132822

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK 2014. 04. 04. Játék, élményszerzésen alapuló tanulásszervezés - 2012/2013-tól Tanulás elméletek OECD PISA vizsgálatok A kompetencia- és fejlődésének szintjei: új anyag, megértés,

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója:

INTÉZKEDÉSI TERV. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: INTÉZKEDÉSI TERV Intézmény neve: Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: 031585 Intézményvezető neve: Miksi Jánosné Intézményvezető oktatási azonosítója: 72798770861 i terv

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Surányiné Palkó Eleonóra Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda Szombathely, 2017. szeptember 19. EFOP-3.1.1-14-2015-00001 Kisgyermekkori

Részletesebben

ÖKO iskolai munkaterv A 2017/2018-as tanév iskolai munkatervének melléklete 2017/2018.

ÖKO iskolai munkaterv A 2017/2018-as tanév iskolai munkatervének melléklete 2017/2018. Kölcsei Kölcsey Ferenc Általános Iskola OM: 033454 4965 Kölcse, Arany J. u. 1. Tel.: 44/435-621, 44/435-622 ÖKO iskolai munkaterv A 2017/2018-as tanév iskolai munkatervének melléklete Kölcse, 2017. szeptember

Részletesebben

KEDVES ÓVODÁM. Szolnok Városi Óvodák

KEDVES ÓVODÁM. Szolnok Városi Óvodák KEDVES ÓVODÁM Az együttnevelésben szerepet játszó objektív és szubjektív tényezők Objektív tényezők Segédeszközök Gyógyászati segédeszközök Óvodai csoport létszáma Óvodai csoport eszközei Épület megközelíthetősége

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Készítette: Kovácsné Tobak Márta Intézményvezető, közoktatási szakértő ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉLEMÉNYEZÉSE Intézmény:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

A pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő tanártovábbképzés megvalósítása

A pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő tanártovábbképzés megvalósítása A pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő tanártovábbképzés megvalósítása 08.26-28. Képzési terület: természetismeret tárgyú továbbképzés Téma: Környezettudatos életmódra nevelés Képzési terület:

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 32 140 01 Óvodai dajka Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő: 15 perc) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:

Részletesebben

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: CEGLÉDBERCEL 2009. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Bemutatkozás 1.1. Funkció, ellátási kötelezettség...4 1.2. Kapcsolatrendszer..4 2. Tartalmi összetevők 2.1. A bölcsődei

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév Készítette: Bádonyiné Olasz Erzsébet Börcsökné Csontos Tünde Ökoiskolai munkacsoport: Tagjai: Alsós osztályfőnöki mk: Felsős osztályfőnöki mk.: Alsós humán mk.: Felsős

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Ikt.szám: 62-52/2016. OM: 030869 LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Debrecen 2016.01.27. 1 TARTALOM 1. ÓVODÁNK ADATAI 4. oldal ÓVODAKÉP 5. oldal GYERMEKKÉP 5. oldal 2. ÓVODÁNK JELLEMZŐI 6. oldal 2.1. Személyi

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben