Összefoglaló adatok a hadtudomány művelőinek legújabb eredményeiről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összefoglaló adatok a hadtudomány művelőinek legújabb eredményeiről"

Átírás

1 Solymosi József Gőcze István: Összefoglaló adatok a hadtudomány művelőinek legújabb eredményeiről A Magyar Tudományos Akadémia IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága november 8-án a köztestületi tagok első közgyűlésén méltó módon emlékezett meg a bizottság létrejöttének 122., és újjáalakításának 10. évfordulójáról. Ez a közlemény a közgyűlés szekcióülésén elhangzott korreferátum szerkesztett változata, amely a szerzők kezdeményezésére A hadtudomány fokozatosának tudományos-szakmai adatlapja elnevezéssel készült állapotelemzés adatait foglalja össze (a 272 köztestületi tagból a tudományos adatlapot beküldő 128 fő adatai alapján), kiegészítve a hadtudomány eredményeinek szerzői méltatásával, valamint a tennivalók sajátosan egyéni jellegű értékelésével. A felmérés eredményéről e helyütt természetesen csupán rövid előzetes értékelést kívánunk adni hiszen az adatbázis még további részletes elemzések és következtetések alapjául szolgál, továbbá bátorkodunk néhány javaslattal előhozakodni. Tesszük ezt a hadtudomány további sikereinek az érdekében, remélve, hogy a megvalósításban egyre többen veszünk részt tevőlegesen. A szerzők őszinte köszönetüket fejezik ki az adatbázisok feldolgozásához nyújtott önzetlen segítségéért Rajnai Zoltán kolléga úrnak. A következtetésekért a szerzők kizárólagos személyes felelősséget vállalnak, még akkor is, ha az egyes megállapításaik vitára adhatnak okot. Komolyan reméljük azonban, hogy a gondolatébresztőnek szánt észrevételeink, javaslataink felkeltik a hadtudomány tudományos közéleti szereplőinek az érdeklődését, és a kibontakozó vita eredményeként (is) megszülető újabb közös sikereink elősegítik tudományágunk ( diszciplínánk!) nagykorúvá válását. Előzmények A Magyar Tudományos Akadémia kebelében a Hadtudományi Bizottság felállításának Hollán Ernő altábornagy, tiszteleti tag elnökletével kiküldött bizottság egyhangúlag ajánlotta, így október 30-án létrejött a III. Mathematikai és Természettudományok Osztálya Hadtudományi Bizottsága.

2 - 2 - A november 8-ai köztestületi konferencián Vizi E. Szilveszter az MTA elnöke meghatóan kedves ajándékot adott át Juhász Ferenc honvédelmi miniszter úrnak: Hollán Ernő elnöki jelentésének eredeti, kézírásos MTA levéltári példányának másolatát. A konferenciáról sürgős teendői miatt időközben távozni kényszerülő Juhász Ferenc miniszter úr pedig, az elnöki teendőivel foglalt Szabó Miklós rektor úr nevében Őt kikísérő tudományos rektor-helyettesen keresztül a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemnek adta át a kópiát. A magunk részéről méltóbb helyet nehezen tudnánk elképzelni az irat letéteményesének, mint a hadtudomány köztestületi tagjainak első közgyűléséről készült kiadványt. Ezért most itt közkinccsé tesszük a kéziratot és annak szövegét. A hadtudósok emlékezete őrizze tovább eme nemes ereklyét! Meggyőződésünk, hogy a dicső múlt emléke valamennyinket további sikerekre buzdít. Lássuk előbb, hol tart ma a hadtudomány tudományos potenciálja értelmezésünkben: eredményessége, teljesítménye, reprezentánsai mint az eddigi és a jövőbeni sikerek forrása és kovácsolója, majd tekintsük át röviden, mit kell még tennünk tudományágunk nagykorúsága érdekében!

3 - 3 -

4 - 4 - Tekintetes Akadémia! A tekintetes Akadémia folyó évi május 22-ikei összes ülése által a Kápolnai Pauer István lev. tag által hadtudományi bizottság felállítása tárgyában benyújtott indítvány megvitatására kiküldött bizottság a következőkben állapodott meg: 1-ször Az indítvány czélját helyesli és következőleg Hadtudományi Bizottság szervezését ajánlja. 2-szor. A Hadtudományi Bizottság alakítását az ügyrend értelmében a III. osztály által véli teljesítendőnek, azon hozzáadással, hogy e bizottság tagjaiból más osztályokba tartozó, de a hadtudományokkal kapcsolatban álló tudományszakokkal foglalkozó akadémiai tagok is választassanak meg. kelt Budapesten az Akadémiai épületben 1882 october 28-án A hadtudományi bizottság felállítására vonatkozó indítvány megvitatására kiküldött bizottság elnöke: Hollán Ernő elnök

5 - 5 - A hadtudomány helye a tudományterületek illetve tudományágak besorolásában A tudományterületek ill. tudományágak besorolására hazánkban napjainkban kétféle csoportosítás van elfogadva: a Magyar Tudományos Akadémia felosztása, a Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) felosztása. Az MTA Doktori Tanácsának állásfoglalása a következő tudományágakat ismeri el [1]: Az MTA Doktori Tanácsának állásfoglalása Tudományágak állam- és jog kémia politika állatorvosi közgazdaság pszichológia biológiai matematika szociológia filozófia mezőgazdaság történelem fizika műszaki vallás földrajz művészettörténet zene föld néprajz gyógyszerész nevelés had nyelv irodalom orvos A Magyar Akkreditációs Bizottság a doktori iskolák esetében a 169/2000. (IX. 29.) Korm. rendelet a tudományágak besorolásáról előírásait használja [2]. Ennél a besorolásnál a Hadtudományok mellett ugyancsak önálló tudományágként jelenik meg a Katonai műszaki tudományok. A MAB szerinti felosztás Tudományterületek Tudományágak 2. Műszaki tudományok 2.1. Építőmérnöki tudományok 2.2. Villamosmérnöki tudományok 2.3. Építészmérnöki tudományok

6 Anyagtudományok és technológiák 2.5. Gépészeti tudományok 2.6. Közlekedéstudományok 2.7. Vegyészmérnöki tudományok 2.8. Informatika tudományok 2.9. Agrár műszaki tudományok Katonai műszaki tudományok Multidiszciplináris műszaki tudományok 5. Társadalomtudományok 5.1.Gazdálkodás- és szervezéstudományok 5.2. Közgazdaságtudományok 5.2. Állam és jogtudományok 5.3. Szociológiai tudományok 5.4. Pszichológiai tudományok 5.5. Neveléstudományok 5.7. Sporttudományok 5.8. Politikatudományok 5.9. Hadtudományok 5.10.Multidiszciplináris társadalomtudományok A MAB állásfoglalása alapján került akkreditálásra 2002-ben a ZMNE Hadtudományi Doktori Iskolája valamint előakkreditálásra a Katonai Műszaki Doktori Iskolája. A doktori iskolákban tudományszakok képezik a további tagozódást. Az egyes tudományszakok kialakításakor objektív és szubjektív tényezők is hatottak. Objektív feltételnek tekinthető az egyes tudományszakok létrejöttekor: kiforrott tananyag megléte; kimunkált kutatási tématerületek; referencia kutatási eredmények (publikációk, disszertációk); reprezentáns kutatói kapacitás (DSc, CSc, PhD fokozatosok, oktatók, kutatók iskolateremtők ); követők (PhD hallgatók). A szubjektív tényező az iskolateremtők, tudományszakvezetők és meghatározó egyéniségek személyes megítélése, szimpátiája révén érvényesül, jelesül, hogy mely tudományágban látják a szebb jövőt, a sikeresebb érvényesülési lehetőséget a saját tudományszakuk nem utolsósorban személyes szakmai boldogulásuk érdekében. Elismerjük, vagy tagadjuk, az

7 - 7 - új tudományszakok formálódásakor egy ilyen szubjektív tényező is hat. Mi több, joggal méltányolható szempontnak lehet tekinteni. A ZMNE Hadtudományi és Katonai Műszaki Doktori Iskolái ennek megfelelően az alábbi tudományszakokat alakították ki, melyekben folytatják a PhD hallgatók képzését és kutatói tevékenységét a témavezető tanáraik irányításával. A ZMNE tudományszakai Hadtudományi Doktori Iskola Biztonságelméletek (biztonsági tanulmányok) Politikatudomány és honvédelem A biztonság és a hadtudomány általános elmélete Szárazföldi csapatok műveleteinek elmélete A légierő műveletek elmélete A műszaki támogatás általános elmélete A védelmi informatika elmélete és gyakorlata Rendvédelem Hadtörténelem Védelemgazdaság Katonapedagógia Katonapszichológia Katonaszociológia Katonai humán erőforrás gazdálkodás Katonai kultúra és személyközi kommunikáció Elektronikai hadviselés általános elmélete A katonai logisztikai támogatás elmélete A felderítés és a katonai nemzetbiztonság általános elmélete A katonaföldrajz elmélete és gyakorlata Térképészeti támogatás általános elmélete ABV védelmi támogatás alapjai A tüzércsapatok műveleteinek elmélete Honvédelmi jog Katonai Műszaki Doktori Iskola Katonai műszaki infrastruktúra Haditechnika Védelmi elektronika Környezetbiztonság és katasztrófavédelem Katonai közlekedés A Hadtudományok és a Katonai műszaki tudományok kutatási területei A doktori iskolák fent ismertetett tudományszakai első ránézésre is arról tanúskodnak, hogy a két tudományág rendkívül szerteágazó kutatási területeket ölel át, mindkettő valóban integráló jellegű tudományág: felhasználja a hozzá kapcsolódó, rokon tudományágak módszereit és eredményeit. Ez a kölcsönhatás természetesen mindkét irányban, oda-vissza működik. A hadtudomány eredményei hasonlóképpen hatnak a többi tudományágakra és területekre. A kutatási területek meghatározását alapvetően az adott tudományág definíciója tartalmazza esszenciálisan.

8 - 8 - A Hadtudományok definíciója [3] A hadtudomány alábbi megfogalmazását a Hadtudományi Lexikon 477. oldala tartalmazza: A hadtudomány a háború katonai-stratégiai jellemzőivel, a háború elkerülésének útjaival, a fegyveres erőknek és az országnak az agressziók elhárítására való felkészítésével, az állam megvédésére irányuló fegyveres küzdelem törvényszerűségeivel, elveivel és módjaival foglalkozik. A Katonai műszaki tudományok definíciója [4] (Solymosi József által a Katonai Műszaki Doktori Iskola MAB előakkreditációjára fogalmazott, első változatban): A katonai műszaki tudományok a műszaki tudományok tudományterülethez tartozó valamennyi többi műszaki tudományágnak (így az építőmérnöki-, a villamosmérnöki-, építészmérnöki tudományok, az anyagtudományok és technológiák, a gépészeti-, a közlekedési-, a vegyészmérnöki-, az informatikai-, az agrár műszaki- és a multidiszciplináris műszaki tudományok tudományágak) speciálisan a katonai alkalmazásával kapcsolatos alap-, alkalmazott-, kísérleti fejlesztési-, technológiai-, technológia transzfer- és műszaki innovációs jellegű kutatásával foglalkozó tudományág. Röviden tehát így fogalmazható meg: A Katonai műszaki tudományok a műszaki tudományok valamennyi tudományágának a speciálisan katonai alkalmazásával és kutatásával foglalkozó tudományág. A hadtudományi kandidátusok, mint tudományos potenciál A hadtudomány kandidátusa tudományos fokozatot a Magyar Tudományos Akadémia Tudományos Minősítő Bizottsága ítélte oda a Hadtudományi Szakbizottság előterjesztésére. Az utolsó (kettő) oklevelet 1998-ban adták ki. Nem célja a cikknek, hogy részletes értékeléssel szolgáljon, elégedjünk meg azzal, hogy rövid észrevételt fűzünk az 1., 2. és 3. ábrán bemutatott adatsorhoz. Az 1. ábra: A hadtudományi kandidátusok (CSc) száma a megszerzés éve alapján 1990-től; a 2. ábra: A CSc fokozatosok megoszlása életkoruk szerint; és a 3. ábra: A kandidátusok (CSc) megoszlása tudományszakonként. A hadtudomány kandidátusainak összesített létszáma napjainkban (2005. április 12-én) 349 fő [5]. Itt kell megjegyezni, hogy a hadtudomány ma élő összes doktora is rendelkezik kandidátusi fokozattal (merthogy a PhD fokozatosok közül ma még senki sem szerezte meg az MTA Doktora címet a hadtudományokban!).

9 - 9 - Az 1. ábrán jól látható, hogy 1993-ig bezárólag átlagosan tíz körülire tehető a kandidátusi fokozatot elnyertek száma ben ez a szám megnőtt 16-ra, majd 1995-ben 41 fővel tetőzött. Hároméves lecsengéssel 1998-ban 2 fővel zárult az új kandidátusok száma. A változás oka nyilvánvaló: az új felsőoktatási törvény bevezetésével megszűnt (az átmeneti, türelmi évek múltán) a kandidátusi fokozatok adományozása. Helyette (helyébe?) az egyetemek megkapták a PhD doktori fokozat adományozási jogát. Érthető a kapuzárás előtti nagy roham, mert aki aspiránsként valamilyen formában felkészült a kandidátusi fokozat megszerzésére, az nem akarta elszalasztani ezt a lehetőséget. A 2. ábra jól szemlélteti, hogy a kandidátusok életkori átlagának első csúcsa évre tehető, míg a korábbi kandidátusok életkor maximuma 75 év (hasonlóan a hadtudomány doktoraihoz, mint azt később látni fogjuk). Érthető, hiszen az utóbbi majd egy évtizede ez az állománycsoport szinte csak öregedett, vagy legalábbis fiatalok nem léptek ebbe a kategóriába. A kandidátusi és a PhD fokozat összehasonlító értékelésére a szerzők nem vállalkozhatnak (miért is kívánnák elorozni a hadtudomány-történészek kenyerét!). Tény viszont, hogy a hadtudományban a kandidátusok teljesítménye ma is nagyon jelentős, mintegy a derékhadnak tekinthetők a kandidátusok. A ZMNE egyetemi tanárai közül ma is 17 fő, 77,3% a kandidátusok közül kerül ki. Az egyetemi docensek között a CSc fokozatosok száma 22 fő, ami 37,9%-ot tesz ki. A 3. ábrán egy kissé önkényes besorolás szerint a korábban kandidátusi fokozatot elnyerteket kíséreltük meg a ZMNE két doktori iskolájában elfogadott tudományszakok szerint elosztani. Eszerint kiemelkedően magas szám (38 és 37) jelzi a Hadtörténelem és a Légierő műveletek tudományszakok jelenlétét a kandidátusok körében. Ugyanakkor a doktori iskolában újonnan formálódott Biztonságelméletek tudományszak ekkor még egyetlen képviselővel sem rendelkezett. Később látni fogjuk a PhD fokozatosoknál az átrendeződést, a tudományszakok súlyeltolódását a nem fegyveres műveletek (szakok) irányába. PhD doktorok a Hadtudományokban és a Katonai műszaki tudományokban A ZMNE éppen tíz esztendeje, 1996-tól jogosult PhD doktori fokozat adományozására. Kezdetben, a Hadtudományokban, majd 2002-től a Katonai műszaki tudományokban is. Eddig a ZMNE összesen 224 PhD oklevelet adott ki ( jei adat a MAB honlapjáról [6]). A 4. ábrán a PhD fokozatosok száma látható a megszerzés éve alapján. A kezdeti felfutás után volt két kiugróan magas évjárat: 2001-ben 35 fővel és 2003-ban 39 fővel, majd az éves

10 létszám visszaesett 21 illetve 11 főre. Az évenkénti PhD termés további alakulásáról a hallgatói létszámok alapján kaphatunk képet a későbbiekben. A PhD fokozatosok életkor szerinti megoszlását mutatja az 5. ábra. Szembetűnő a fiatalítás, azonban a 49,9 éves átlagéletkor még mindig magas a polgári egyetemekhez viszonyítva. Ennek egyik fő oka, hogy tisztjeink általános esetben később szerzik meg az egyetemi oklevelet is, mint a civil egyetemeken. A PhD doktorok tudományszakonkénti megoszlását mutatja a 6. ábra. A 3. ábrával egybevetve ezt a képet, szembetűnő néhány új keletű tudományszak előretörése. Ilyenek a IV. Környezetbiztonság és katasztrófavédelem, a 8. Rendvédelem és a 11. Katonapedagógia tudományszakok. A korábban (lásd 3. ábra CSc fokozatosok) kiemelkedően vezető 9. Hadtörténelem és 5. Légierő műveletek tudományszakok helyezése után ismét új tudományszakok következnek, olyanok, mint az 1. Biztonságelméletek, a 2. Politikatudományok, majd a korábban is vezető helyen szereplő 7. Védelmi informatika és kommunikáció, a 10. Védelemgazdaság és a 17. Katonai logisztika. A PhD fokozatosok várható gyarapodására enged következtetni tudományszakonként a 7. ábrán bemutatott PhD hallgatók megoszlási görbéje. Látható, hogy az első négy helyet itt is a viszonylag új tudományszakok foglalják el, mint a IV. Környezetbiztonság és katasztrófavédelem, a III. Védelmi elektronika, az 1. Biztonságelméletek, a II. Haditechnika, majd ezeket követik a hagyományosan vezető helyezésű tudományágak mint a 4. Szárazföldi csapatok művelete, a 9. Hadtörténelem és a 3. Országvédelem és hadtudomány általános elmélete. A 7. ábra (és a 3. ábra) alapján megállapítható, hogy a Hadtudományi Doktori Iskola 23 tudományszaka messze nem egyenértékű (egyenrangú?). Ugyanez mondható el a Katonai Műszaki Doktori Iskola öt tudományszakáról is. Nyilvánvaló, hogy a kezdeti néhány év tapasztalata alapján egyes tudományszakok összeolvadhatnak, mások esetleg több önálló szakra válhatnak szét. Ezzel együtt felvetődik a doktori iskolák letisztulása más vonatkozásban is: a tudományági besorolásnak ma már teljes mértékben megfelelő kari tagozódás szerint, hiszen a két doktori iskola is a két karhoz tartozik. Természetesen nem kell, nem szabad ezt a folyamatot mesterségesen siettetni és erőltetni, de a szerzők véleménye szerint az érintetteknek tudatosan készülni kell a célszerű átrendeződésre. A tudományszakok átrendeződésénél, a korábban bemutatott objektív tények mellett a doktori iskoláknak feltétlenül konzultációt kell folytatniuk az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottságával valamint a Magyar Hadtudományi Társasággal. A megbeszélé

11 sek során törekedni kell a hadtudományban egységesen elfogadható tudományszakok kialakítására. Természetesen nem kell arra gondolni, hogy a Hadtudomány és a Katonai műszaki tudományok élesen elválnának egymástól. Ellenkezőleg, mindig is szoros kapcsolatban lesznek. Az összefüggés a PhD képzésben és kutatásban nyilvánvalóan az oktatott tárgyak és a kutatási témák együttélésében, a hallgatóknak a másik doktori iskola tantárgyának (tantárgyainak) felvételében fog megnyilvánulni, hiszen a kredit rendszerű képzés éppen az átjárhatóságot teszi lehetővé, sőt ösztönzi azt. A mi doktori iskoláink élenjáró példát mutattak ezen a téren, ugyanis az I. évesek 1. féléves képzése közös tanterv szerint folyik és közös, összevont szigorlattal zárul. A PhD kutatási témáink pedig, teljes mértékben megfelelnek a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség valamint a Belügyminisztérium igényének, amit azzal értünk el, hogy a meghirdetésre kerülő témákat előzetesen egyeztetjük megrendelőinkkel, és az Ő igényüket kiemelt fontosságú kutatási területekként kezeljük. Ami pedig az ún. civil szakok előretörését illeti, azt kell mondani, hogy az bizony több szempontból is örvendetes jelenség. Egyfelől ez jelenti a Nemzetvédelmi Egyetem valóban nemzetvédelmi jellegét, azaz a kutatási területei átfogják a nemzet védelmével kapcsolatos szinte valamennyi (kutatási) területet. A civil PhD hallgatók nagyszámú megjelenése a ZMNE doktori iskoláiban jelenti egyben a Hadtudományok illetve a Katonai műszaki tudományok népszerűségét, a népszerűség fokozódását, vele együtt a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemét is. Tükrözi ez egyben a hadtudomány integráló jellegét. Nem utolsó sorban talán kissé önző megközelítéssel azt is mondhatjuk, hogy a civil PhD hallgatóink és kutatóink legújabb kutatási eredményei is a mi tudományágaink sikereit gyarapítják, népszerűségét növelik. A nálunk végzett PhD doktorok pedig örök életükre a hadtudomány letéteményeseivé válnak, mintegy képviselőink lesznek a civil szférában. A legnagyobb kincsünket hagytuk a végére: a témavezető tanáraink valamint a honvédségi illetve a belügyi hivatásos és polgári állományú PhD hallgatóink hősies áldozatvállalását. Minek köszönhető a tőlünk e szokatlan patetikus hangvétel? Az áldozatvállalók hősies elhivatottságától. A körülmények ismeretében belátható, hogy ezt a tevékenységet csak megszállottként lehet folytatni. Bizonyságul álljon itt a tanárok példája, akik közül a főállású egyetemi oktatók az elmúlt évtől nem részesülhetnek témavezetői díjazásban. Nem kevésbé elismerésre méltó a PhD hallgatók áldozatvállalása, akik a munkahelyi támogatás hiányában is vállalják a képzésben és a kutatásban való részvételt, nem utolsó sorban a jelentős képzési költségeket, a családi költségvetés terhére.

12 Meggyőződésünk, hogy közülük kerülnek ki a hadtudomány korábbi jeles képviselőinek méltó utódai, akik nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is nagyszerűen megállják a helyüket, és dicsőséget szereznek tudományágainknak, az egész magyar nemzetnek. A habilitált doktorok tábora A habilitáció intézményét az évi LXXX. törvény vezette be az egyetemi tanári kinevezés előfeltételeként az MTA Doktora címmel nem rendelkezőknek az előadói képesség, továbbá a PhD fokozat megszerzése utáni tudományos teljesítmény igazolására. Napjainkra jól kialakult gyakorlata van a habilitációs eljárásoknak, és az egyetemi oktatók, kutatók minőségbiztosítási rendszerének szoros részévé vált. Talán túlzottan egyéninek tűnő felfogásunkban a habilitáció az MTA doktora cím megszerzésének előszobájaként is definiálható. Habilitált doktoraink száma 89, és így jelentős összetevője, alkotóeleme a hadtudomány tudományos potenciáljának. A Hadtudományok doktorai, az MTA doktorai A hadtudomány ma élő doktorainak a száma 32 fő, ebből 1 fő Szabó Miklós rektor úr az MTA levelező tagja. Az MTA doktorok száma a megszerzés éve alapján 1990-től látható a 8. ábrán. Szembetűnő, hogy és között, majd egy évtizeden át egyetlen új nagydoktor sem született a Hadtudományokban. Ennek oka több tényezőben keresendő, így a rendszerváltozás utáni, majd a kandidátusi fokozat megszűnése és a PhD fokozat megszületése körüli bizonyos tanácstalanságban, stb. A részletek feltárására nem vállalkozhatunk. Nem hallgathatjuk el viszont azt a meggyőződésünket, hogy nagy hibát követtünk el akkor, amikor egy évtizeden át nem gondoskodtunk kellően az MTA doktorok utánpótlásáról a hadtudomány területén. Most megindult egy jelentős fellendülési, megújhodási folyamat, de az öt új nagydoktorunk még mindig a korábbi kandidátusok közül került ki. Tehát a hadtudomány PhD fokozatosai közül még nem avattunk MTA doktort. Ez egyben azt is jelenti, hogy történelmi jelentőségű esemény előtt állunk: ki lesz az első MTA doktora a Hadtudományokban a PhD fokozatosok közül?! Bizonyára nem kell túl sokáig várni, mert mint látni fogjuk, rendkívül nagy az érdeklődés és nagyszámú komoly aspiránssal számolhatunk. Szükség is van a vérfrissítésre, mert az MTA doktorok átlag életkora ma 70,3 év, amint az a 9. ábrán látható. Az ábra részletesebb elemzése alapján az is szembetűnő, hogy az életkor-függvény (eloszlási görbe) jól látható módon két különálló tartományra osztható: az

13 első a 65. életévig bezárólag tart, a második a életévek közé esik. Ráadásul az idősebb korcsoportba tartozik az ábrán feltüntetett, összesen 30 főből 19 fő, tehát mintegy 63%- a az érintetteknek. Az egyetemi főállású alkalmazásban így a közvetlen tudástranszferben viszont a törvényi előírások szerint legfeljebb hetvenéves korig vehetnek részt még a DSc fokozattal rendelkező egyetemi tanárok is. Az MTA doktorok megoszlása tudományszakonként a klasszikusnak mondható tudományszakok vezető szerepét tükrözi. 10. ábra Az MTA doktorok legfontosabb tudományos adatait a beküldött tudományos adatlapok alapján az 1. táblázat tartalmazza. A hadtudomány összesített tudományos potenciálja A 11. ábrán összefoglaltuk a hadtudományok doktora (DSc=32 fő), kandidátusa (CSc=349 fő), PhD doktora (186 fő), összesen 567 fő valamint a habilitált doktora (Dr. habil.=89 fő), és a később bemutatásra kerülő 25 fő tervezett MTA doktora továbbá a 244 fő PhD hallgató által képviselt, összesített tudományos potenciált tudományszakonként. Mindez együtt nagyon jelentős erőt képvisel, csak jól kell élnünk az adottsággal. Az összes doktorok száma (DSc+CSc+PhD) 567 fő, ebből az MTA köztestületi tagja 272 fő, ami összességében megfelel az MTA többi bizottságában fennálló aránynak. Az adatok birtokában lássuk, hol a helyünk a világban, közelebbről a hazai tudományos közéletben. Országos helyezésünk a PhD doktori képzésben A doktori védések számát mutatja integrált intézményenként a 2. táblázat a MAB adatai szerint [10]. A táblázatban megadott 10. helyezésünk a 224 fővel igen előkelőnek ítélhető meg. A 3. táblázat adati alapján az is megállapítható, hogy a hadtudományban megadott 206 PhD doktori fokozat a Társadalomtudományok tudományterületnek a 25%-át teszi ki. Ez bizony nem lebecsülendő eredmény. A Katonai műszaki tudományok mint teljesen új önálló tudományág a maga 20 PhD doktorával egyenlőre csak elenyésző hányadát adja a Műszaki tudomány tudományterületen megadott 1144 főnek.

14 Habilitált doktoraink helyezése, a habilitáció várható helyzete A MAB nyilvántartása szerint [10] a 89 fő habilitált doktorral a ZMNE a Miskolci Egyetemmel holtversenyben a helyen áll az összesen 40 intézményt számláló sorban. A habilitáció mint intézményrendszer további sorsáról tárgyalt az Országos Doktori és Habilitációs Tanács (melynek tagja egyetemünkről a szerző, mint tudományos rektorhelyettes és a Doktori Tanács elnöke, valamint Dr. Turcsányi Károly egyetemi tanár, a Habilitációs Bizottság elnöke) október 27-én Dr. Csákvári Éva főtanácsos (OM) előterjesztésében az új felsőoktatási törvénytervezetének véleményezése kapcsán. Minden további magyarázat helyett alább közreadjuk az ülésről készült emlékeztető vonatkozó részét. *** Dr. Csákvári Éva elmondta, hogy az Európai Oktatási Térségben a habilitáció intézménye általánosan nem ismert. Az egyetemi tanári kinevezések feltételeként nem célszerű címeket meghatározni, a kiírt pályázatokban feltüntethető, de kizáró ok nem lehet. A habilitációnak a törvényben való szabályozása ezáltal okafogyottá válik. Az egyetemektől nem kell megvonni a habilitáció jogát. Ezt tükrözi a törvény tervezete is. A tanács részletes vita után az alábbi határozatot fogadta el egyhangúlag: 1. A habilitáció fenntartása az oktatási és tudományos értékek megőrzése és mérése okán célszerű. Értékét azonban akkor lehet fenntartani, ha színvonala egységesen magas. Ennek érdekében az ODHT vállalja, hogy a habilitáció általános eljárására és követelményrendszerére ajánlásokat tesz. 2. Az egyetemi tanárokat a törvény alapján az ország legmagasabb közjogi méltósága, a köztársasági elnök nevezi ki. Indokolt, hogy az ilyen magas szintű kinevezés egységes feltételrendszer alapján történjék, és ezt a törvény, vagy a törvény felhatalmazásán alapuló magas szintű jogszabály rögzítse. A követelményrendszernek tartalmaznia kell: a pályázó oktatói alkalmasságát. Ennek bizonyítására szolgálhat tankönyv, vagy több tantárgy összeállítása, valamint egyetemi előadás tartása; tudományos tevékenységet igazolt a PhD megszerzése óta folytatott a doktori fokozatszerzés követelményeit lényegesen meghaladó tudományos publikációs tevékenység, és az egyetemi fakultás előtt tartott, saját kutatásokat ismertető tudományos előadás anyanyelven, valamint egy választott idegen nyelven, vagy az MTA doktora cím megszerzése;

15 aktív részvétel a tudományos közéletben. 3. Az ODHT javasolja, hogy az 1.-nak megfelelő szintű habilitáció helyettesítse a 2.-nak megfelelő követelményrendszer teljesítését. *** Csak remélhetjük, hogy a haza bölcsei a Parlamentben valóban bölcs döntést hoznak, és nem tesznek tönkre egy nehéz áldozatok árán kialakított és jól működő intézményrendszert, amely a felsőoktatás egyik hatékony minőségbiztosítási kritériuma lett napjainkra. Továbbmegyek, egyetemünkön az arra érdemes, kiváló teljesítménnyel rendelkező pályázóknak különösen akik egyéni képzési formában szerezték meg a PhD fokozatot lehetőséget kellene adni arra, hogy öt évnél korábban jelentkezhessenek habilitációs eljárásra, hasonló módon, mint ahogy azt az MTA Doktori Szabályzata is lehetővé teszi az MTA doktora cím megszerzésére irányuló eljárás folyamán. Helyünk a Magyar Tudományos Akadémián A további elemzést az MTA köztestületi tagok nyilvántartása [7] alapján végeztük el. A 12. ábra a köztestületi tagok számának alakulását mutatja az MTA egyes bizottságaiban. 1. függelék Az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága itt a maga 272 fő köztestületi tagjával az előkelő 10. helyet foglalja el a 121 bizottságból. Még szembetűnőbb a kiugróan magas számunk tudományos fokozattal rendelkezők létszám szerinti eloszlási ( gyakorisági ) görbéjén az egyes bizottságokban. Jól látható, hogy az eloszlási görbe maximuma egy-egy bizottságban az 50 fős köztestületi tagság körülire tehető. A hadtudomány 272 fő köztestületi létszáma ennek tükrében különösen magasnak mondható. 4. táblázat A CSc illetve PhD fokozattal rendelkezők számát mutatja a 13. ábra, a létszám eloszlását pedig a 14. ábra. A 248 fővel itt is előkelő, 4. helyen állunk, ám ennek még böjtje lesz az MTA doktorok számánál! Az MTA doktorok száma szerinti bizottsági sorrendet mutatja a 15. ábra, ahol a Hadtudományi Bizottság a maga 24 fő DSc fokozatosával (köztestületi tagjával!) a 19. helyen áll. A 16. ábrán az eloszlási görbe alapján ez a szám a bizottsági átlagértéket meghaladja. Ezzel nem is lenne baj. Az igazi gondot az összes doktorok számához viszonyított MTA doktorok aránya jelenti.

16 A 5. táblázat mutatja az MTA doktorok %-os arányát bizottságonként, amelyet itt doktori faktornak neveztünk és a következő formula szerint képeztünk: Df DSc = 100% CSc + PhD + DSc A 17. ábrán a Hadtudományi Bizottság a 8,8%-os doktori faktorral csak a 108. helyen áll a 121 bizottságból. Még szemléletesebben látszik ez a helyzet a 18. ábrán, ahol a (18-20) % körüli maximum fele alatt helyezkedünk el a 8,8%-al. Évek óta hangoztatjuk, hogy növelni kell a hadtudomány doktorainak a számát. Három év alatt van is öt új nagydoktorunk. De hogyan tovább? Lássuk előbb a biztató jelenséget: van jelentős számú, komoly esélyesünk, akik közül a következő 3-5 évben sokan megszerezhetik az MTA doktora címet. Biztató jelenség továbbá, hogy vannak eredményesen művelt kutatási témáink, tudományszakaink és sikeres doktori iskoláink. Jelentős a fiatal PhD doktorok száma és mint már korábban is említettük közülük még senki nem szerzett MTA doktori címet. Emellett további jelentős számú PhD utánpótlással számolhatunk a doktori iskoláinkból. Átlagosan 10 év felkészülési idővel kalkulálva is, a nem túl távoli jövőben be kell következnie a történelmi eseménynek: meg kell születnie az első PhD doktorból lett MTA doktorának a hadtudományban. Mit kell tennünk további sikereink érdekében? Pontosabban szólva: mire kell különös hangsúlyt fektetni? Mindenekelőtt változásra, első helyen szemléletváltozásra van szükség. Mennyiségi mutatóink kimagaslóan jók. Ilyenek a CSc és a PhD fokozatosok, valamint a habilitált doktorok száma. Számszerű adatait tekintve jónak lehet minősíteni a PhD fokozatra, a habilitációra, az egyetemi tanári kinevezésre, valamint az MTA doktora címre pályázók tudományos teljesítményével, publikációs tevékenységével szemben támasztott követelményeket is. Véleményünk szerint alapvetően két dologra kell koncentrálni: javítani kell az MTA doktoraink arányán (számán), valamint a tudományos publikációink minőségi mutatóin. A kettő egyébként szorosan összefügg egymással, és azt is ki kell mondani, hogy a hadtudományban az MTA doktora címre pályázók legnagyobb nehézsége éppen a habitus vizsgálat, azon belül is a hatástényező (az impakt faktor) valamint az idézettség (az ún. citációs index) hiánya, vagy meglehetősen alacsony száma.

17 Jelenleg ugyan a Hadtudományokban erre vonatkozó konkrét előírás nem szerepel egyetlen követelményi rendszerünkben sem, sem a MAB-nál az egyetemi és főiskolai tanári kinevezések kívánalomrendszerében, sem az MTA doktora követelményei között. Pontosabban szólva a Hadtudományokban ezekre a mutatókra vonatkozóan engedményes megfogalmazás szerepel, eltekintünk annak vizsgálatától. Tehát engedményt teszünk a pályázóknak. Ugyanakkor az MTA Doktori Szabályzata (25. (4) e) pontja) szerint csatolni kell a pályázathoz a kérelmező tudományos publikációira való hivatkozások jegyzékét. A hadtudományban jelenleg a hivatkozásokat automatikus kereső rendszerekkel nem, csak manuálisan tudjuk kezelni. Ezért a pályázóink hátránnyal indulnak, és rendkívüli nehézségekkel állnak szemben. Ezen azzal tudnánk segíteni, ha a hadtudományi folyóiratainkat referálnák nemcsak idehaza, hanem külföldön is (ehhez legalább angol nyelvű kivonat, abstract kellene minden cikkből), rendelkezni kellene citációs index-szel (jelenleg egy sem rendelkezik), és meg kellene teremteni a hivatkozások automatikus visszakeresési feltételeit. Kimondani, leírni könnyű, de megvalósítani nem egyszerű feladat. Bakos Klára és Gőcze István vállalta, hogy kidolgozza, és közleményben tárja a hadtudomány művelőinek nyilvánossága elé a megvalósítás lehetséges módjának feltételrendszerét, melynek ismeretében már csak szilárd elhatározásra és cselekvésre lesz (lenne?) szükség. Bizonyosak vagyunk benne, hogy valamennyien mindent megteszünk a hadtudomány mindenben egyenrangúvá, nagykorúvá válása érdekében. Végezetül a szerzőpáros MTA doktora tagjának lenne még egy apró, de talán nem jelentéktelen, személyes javaslata, kérése a hadtudomány jeles művelőihez, különösen az MTA doktora kollégáihoz: adjunk meg minden támogatást az új jelölteknek, de ne csak úgy általában, testületi állásfoglalásokkal meg határozatokkal, hanem konkrét egyéni, névreszóló segítségnyújtással. Hiszen mi, akik már végigjártuk ezt a rögös utat, akárcsak személyes tanácsokkal is megkönnyíthetjük a dolgukat, rámutatva a fontossági sorrendre, mert a pályázónak meglehetősen nehéz eligazodnia a rengetegben. Meggyőződésünk, hogy a személyes segítségünkkel gazdagodik a hadtudomány, de erősödik az önmagunk által művelt tudományszak is, hiszen lesznek méltó követőink, akik az új tudományos eredményeikkel tovább öregbítik a hadtudomány hírnevét.

18 ábra

19 A hadtudományi kandidátusok (CSc) száma a megszerzés éve alapján 1990-től április12-ei helyzet Forrás: ZMNE DHK (Dr. Gőcze István és Dr. Rajnai Zoltán)

20 ábra CSc fokozatosok megoszlása életkor szerint április12-ei helyzet Forrás: ZMNE DHK (Dr. Gőcze István és Dr. Rajnai Zoltán)

21 ábra

22 Kandidátusok (CSc) tudományszakonként C S c II III I. IV. V Biztonságelméletek 10. Védelemgazdaság 2. Politikatud. és honvédelem 11. Katonapedagógia 3. Országvédelem és hadtud. ált. elm. 12. Katonapszichológia 4. Szárazföldi csapatok művelete 5. Légierő műveletek 6. Műszaki támogatás ált. elm. 7. Véd. inform. és kommunikáció 8. Rendvédelem 9. Hadtörténelem 13. Katonaszociológia 14. Kat. humán erőforrás-gazd. 19. Katonaföldrajz 20. Térpészet és geoinformatika 21. ABV védelmi támogatás 22. Tűztámogatás 23. Honvédelmi jog I. Kat. műszaki infrastruktúra 15. Kat. kultúra és szk.kommunikáció II. Haditechnika 16. Információs rendszerek III. Védelmi elektronika 17. Katonai logisztika IV. Környezetbizt. és katasztrófavéd. 18. Felderítés és nemzetbiztonság V. Kat. közlekedési rendszertech. Forrás: ZMNE DHK (Dr. Gőcze István és Dr. Rajnai Zoltán)

23 ábra A PhD fokozatosok száma a megszerzés éve alapján 1990-től április12-ei helyzet PhD Forrás: ZMNE DHK (Dr. Gőcze István és Dr. Rajnai Zoltán)

24 ábra A PhD fokozatosok megoszlása életkor szerint április12-ei helyzet Forrás: ZMNE DHK (Dr. Gőcze István és Dr. Rajnai Zoltán)

25 ábra PhD doktorok tudományszakonként P h D IV II III I V. 1. Biztonságelméletek 10. Védelemgazdaság 2. Politikatud. és honvédelem 11. Katonapedagógia 3. Országvédelem és hadtud. ált. elm. 12. Katonapszichológia 4. Szárazföldi csapatok művelete 5. Légierő műveletek 6. Műszaki támogatás ált. elm. 7. Véd. inform. és kommunikáció 8. Rendvédelem 9. Hadtörténelem 13. Katonaszociológia 14. Kat. humán erőforrás-gazd. 19. Katonaföldrajz 20. Térpészet és geoinformatika 21. ABV védelmi támogatás 22. Tűztámogatás 23. Honvédelmi jog I. Kat. műszaki infrastruktúra 15. Kat. kultúra és szk.kommunikáció II. Haditechnika 16. Információs rendszerek III. Védelmi elektronika 17. Katonai logisztika IV. Környezetbizt. és katasztrófavéd. 18. Felderítés és nemzetbiztonság V. Kat. közlekedési rendszertech. Forrás: ZMNE DHK (Dr. Gőcze István és Dr. Rajnai Zoltán)

26 ábra PhD hallgatók tudományszakonként P h D h a llg IV. III. 1. II I V. 1. Biztonságelméletek 10. Védelemgazdaság 2. Politikatud. és honvédelem 11. Katonapedagógia 3. Országvédelem és hadtud. ált. elm. 12. Katonapszichológia 4. Szárazföldi csapatok művelete 5. Légierő műveletek 6. Műszaki támogatás ált. elm. 7. Véd. inform. és kommunikáció 8. Rendvédelem 9. Hadtörténelem 13. Katonaszociológia 14. Kat. humán erőforrás-gazd. 19. Katonaföldrajz 20. Térpészet és geoinformatika 21. ABV védelmi támogatás 22. Tűztámogatás 23. Honvédelmi jog I. Kat. műszaki infrastruktúra 15. Kat. kultúra és szk.kommunikáció II. Haditechnika 16. Információs rendszerek III. Védelmi elektronika 17. Katonai logisztika IV. Környezetbizt. és katasztrófavéd. 18. Felderítés és nemzetbiztonság V. Kat. közlekedési rendszertech. Forrás: ZMNE DHK (Dr. Gőcze István és Dr. Rajnai Zoltán)

27 ábra 3 3 A DSc fokozatosok száma a megszerzés éve alapján 1990-től április12-ei helyzet 2, , DSc 0, Forrás: ZMNE DHK (Dr. Gőcze István és Dr. Rajnai Zoltán)

28 ábra A DSc fokozatosok megoszlása életkor szerint április12-ei helyzet Forrás: ZMNE DHK (Dr. Gőcze István és Dr. Rajnai Zoltán)

29 ábra 7 MTA doktorok (DSc) tudományszakonként D S c II III. IV I. V. 1. Biztonságelméletek 10. Védelemgazdaság 2. Politikatud. és honvédelem 11. Katonapedagógia 3. Országvédelem és hadtud. ált. elm. 12. Katonapszichológia 4. Szárazföldi csapatok művelete 5. Légierő műveletek 6. Műszaki támogatás ált. elm. 7. Véd. inform. és kommunikáció 8. Rendvédelem 9. Hadtörténelem 13. Katonaszociológia 14. Kat. humán erőforrás-gazd. 19. Katonaföldrajz 20. Térpészet és geoinformatika 21. ABV védelmi támogatás 22. Tűztámogatás 23. Honvédelmi jog I. Kat. műszaki infrastruktúra 15. Kat. kultúra és szk.kommunikáció II. Haditechnika 16. Információs rendszerek III. Védelmi elektronika 17. Katonai logisztika IV. Környezetbizt. és katasztrófavéd. 18. Felderítés és nemzetbiztonság V. Kat. közlekedési rendszertech. Forrás: ZMNE DHK (Dr. Gőcze István és Dr. Rajnai Zoltán)

30 ábra A Hadtudomány tudományos potenciálja Ö s s z e s IV II III I V. 1. Biztonságelméletek 10. Védelemgazdaság 2. Politikatud. és honvédelem 11. Katonapedagógia 3. Országvédelem és hadtud. ált. elm. 12. Katonapszichológia 4. Szárazföldi csapatok művelete 5. Légierő műveletek 6. Műszaki támogatás ált. elm. 7. Véd. inform. és kommunikáció 8. Rendvédelem 9. Hadtörténelem 13. Katonaszociológia 14. Kat. humán erőforrás-gazd. 19. Katonaföldrajz 20. Térpészet és geoinformatika 21. ABV védelmi támogatás 22. Tűztámogatás 23. Honvédelmi jog I. Kat. műszaki infrastruktúra 15. Kat. kultúra és szk.kommunikáció II. Haditechnika 16. Információs rendszerek III. Védelmi elektronika 17. Katonai logisztika IV. Környezetbizt. és katasztrófavéd. 18. Felderítés és nemzetbiztonság V. Kat. közlekedési rendszertech. Forrás: ZMNE DHK (Dr. Gőcze István és Dr. Rajnai Zoltán)

31 ábra Az MTA bizottságai illetve azok létszámviszonyai Klinikai I. (konzervatív) Tudományos Bizottság 676 fő 10. Hadtudományi Bizottság 272 fő 121. Bányászati Ergonómiai; Magyar Őstörténeti Komplex; Ókortudományi Bizottság(ok) 0 fő 0 Bizottság

32 ábra 500 CSc, PhD illetve DLA fokozatosok az MTA bizottságai szerint Klinikai I. (konzervatív) Tudományos Bizottság 489 fő 4. Hadtudományi Bizottság 248 fő 121. Bányászati Ergonómiai; Magyar Őstörténeti Komplex; Ókortudományi Bizottság(ok) 0 fő Bizottság

33 ábra A PhD, CSc illetve DLA fokozatosok létszám és bizottság szerinti megoszlása Bizottságok száma Fő

34 ábra DSc fokozatosok az MTA bizottságai szerint Klinikai I. (konzervatív) Tudományos Bizottság 187 fő 19. Hadtudományi Bizottság 24 fő 121. Bányászati Ergonó miai; Geonómiai; klinikai idegtudo- mányi; Magyar Őstörténeti Mezőgazd. Biometriai; Mező- gazd. Víz gazdálkodási; Nem- zetközi tanulmányok; Ókortu dományi Bizott ság(ok) 0 fő Bizottság

35 ábra A DSc fokozatosok létszám és bizottság szerinti megoszlása Bizottságok száma Fő

36 ábra Doktori faktor az MTA bizottságai szerint 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 1. Agrártörténeti és Faluszociológiai Bizottság 50% 108. Hadtudományi Bizottság 8,8% 121. Bányászati Ergonómiai; Geonómiai; klinikai idegtudományi; Magyar Őstörténeti Mezőgazd. Biometriai; Mezőgazd. Vízgazdálkodási; Nemzetközi tanulmányok; Ókortudományi Bizottság(ok) 0 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Bizottság

37 ábra A doktori faktor létszám és bizottság szerinti megoszlása 16 Bizottságok száma %

38 táblázat Fsz. NÉV Tud. fokozat Fokozat éve 1. ÁCS TIBOR DSc 1994 Habilitált Habilitált 2001 Az MTA doktorai PhD hallgató Végzett PhD Publ. száma Kum. imp. fakt. Hiv. száma MTA HB funkció n.a. n.a. 300 n.a elnök Egyetemi tanár magántanár egyetemi magántanár 2. BOGNÁR KÁROLY DSc n.a. n.a. 200 n.a. n.a. tag 3. CSATÁRI SÁNDOR DSc n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. tag 4. DOMBRÁDY LÓ RÁND DSc n.a. n.a. 50 n.a. n.a. tag 5. FARKAS JÓZSEF DSc HALÁSZ LÁSZLÓ DSc HORVÁTH MIKLÓS DSc JANZA KÁROLY DSc 1988 Habilitált 1988 Habilitált 1995 Habilitált 2004 Habilitált 1996 egyetemi magántanár n.a. 20 tag egyetemi tanár n.a. 188 tag egyetemi magántanár 1997 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. tag 9. KŐSZEGVÁRI TI BOR DSc Prof. Emeritus n.a. 250 tag 10. MÓRICZ LAJOS DSc n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. tag 11. MÓROCZ LAJOS DSc n.a. n.a. 25 n.a. 20 tag 12. ŐSZ SÁNDOR DSc n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. tag 13. PUSZTAI JÁNOS DSc n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. tag 14. SOLYMOSI JÓ ZSEF DSc SZABÓ JÁNOS DSc 1993 Habilitált 1994 Habilitált SZABÓ JÓZSEF DSc egyetemi tanár tag egyetemi tanár n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. tag címzetes egyetemi tanár n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. tag 17. SZABÓ MIKLÓS MTA lev egyetemi tanár n.a tag

39 Fsz. NÉV Tud. fokozat tagja Fokozat éve Habilitált 18. SZÉPLAKI JÁNOS DSc UNGVÁR GYULA DSc 1993 Habilitált 1996 Egyetemi tanár magántanár egyetemi magántanár PhD hallgató Végzett PhD Publ. száma Kum. imp. fakt. Hiv. száma MTA HB funkció n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. tag Prof. Emeritus n.a. 25 tag 20. BOKOR IMRE DSc n.a. n.a. n.a. n.a. n.a DEÁK PÉTER DSc n.a. n.a. n.a. n.a. n.a KALLÓ PÉTER DSc KENDE GYÖRGY DSc 2004 Habilitált 2000 egyetemi docens 7-23 n.a LAPOS MIHÁLY DSc n.a. n.a. n.a. n.a. n.a LÁNG GYÖRGY DSc n.a. n.a. n.a. n.a. n.a NAGY LÁSZLÓ DSc 2003 Habilitált n.a ÖLVEDI IGNÁC DSc n.a. n.a. 150 n.a PICK RÓBERT DSc n.a. n.a. n.a. n.a. n.a SERES GYÖRGY DSc n.a. n.a. n.a. n.a. n.a STEFÁN GÉZA DSc n.a. n.a. n.a. n.a. n.a SZABÓ PÉTER DSc n.a. n.a. 54 n.a THÜRMER GYULA DSc n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -

40 táblázat Doktori védések integrált intézményenként én: Intézménynév Elfogadott Elutasított 1. Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Debreceni Egyetem Szegedi Tudományegyetem Semmelweis Egyetem Szent István Egyetem Miskolci Egyetem Pécsi Tudományegyetem Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Veszprémi Egyetem Pázmány Péter Katolikus Egyetem Nyugat-Magyarországi Egyetem Kaposvári Egyetem Debreceni Református Hittudományi Egyetem Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Károli Gáspár Református Egyetem Színház- és Filmművészeti Egyetem Evangélikus Hittudományi Egyetem Magyar Képzőművészeti Egyetem Magyar Iparművészeti Egyetem Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem 1 0 Doktori védések tudományterületenként én: 3. táblázat Tudományterületnév ElfogadottZMNE elfogadott 13 Agrártudományok 535 Bölcsészettudományok 2153 Hittudomány 74 Műszaki tudományok Művészetek 185 Orvostudományok 1324 Társadalomtudományok Természettudományok 2930

41 táblázat Az MTA bizottságok sorrendje a létszámuk alapján 55 Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: 97 2 Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: 50 8 Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: 16 3 Összesen: Összesen: 12 4 Összesen: Összesen: Összesen: 7 58 Összesen: 6 59 Összesen: 6 79 Összesen: 4 56 Összesen: 3 41 Összesen: 1 16 Összesen: 0 66 Összesen: 0 87 Összesen: 0

42 5. táblázat Doktori faktor az MTA bizottságaiban Biz. DSc CSc + PhD+DSc * , , , , , , , , , , , , , , , ,5 5 36, , , , , Biz. DSc CSc + PhD+DSc * , , , , , , , , , , , , , ,4 9 28, , , , , , , , , , ,2 Biz. DSc CSc + PhD+DSc * , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 6 16, , , , , ,4 7 16, , ,6 Biz. DSc CSc + PhD+DSc * , , , , , , , ,3 8 13, ,6 1 12, ,5 2 10, , , ,7 44 8, ,1 43 5, , /1 56 /3 79 /4 72 /8 74 /

43 Biz. DSc CSc + PhD+DSc *100 87

44 1. függelék 1. Agrárközgazdasági Bizottság 2. Agrárműszaki Bizottság 3. Agrártörténeti és Faluszociológiai Bizottság 4. Akusztikai Komplex Bizottság 5. Állam és Jogtudományi Bizottság 6. Állatnemesítési, -tenyésztési és Takarmányozási Bizottság 7. Állatorvostudományi Bizottság 8. Általános Mikrobiológiai Bizottság 9. Analitikai Kémiai Bizottság 10. Antropológiai Bizottság 11. Anyagtudományi és Technológiai Bizottság 12. Anyagtudományi és Technológiai Komplex Bizottság 13. Áramlás és Hőtechnikai Bizottság 14. Atom- és Molekulafizikai Bizottság 15. Automatizálási és Számítástechnikai Bizottság 16. Bányászati Ergonómiai és Bányaegészségügyi Tudományos Bizottság 17. Bányászati Tudományos Bizottság 18. Biofizikai Bizottság 19. Biokémiai és Molekuláris Biológiai Bizottság 20. Botanikai Bizottság 21. Csillagászati és Űrfizikai Bizottság 22. Demográfiai Bizottság 23. Elektronikus Eszközök és Technológiák Bizottság 24. Elektrotechnikai Bizottság 25. Élelmiszertudományi Komplex Bizottság Az MTA bizottságai 26. Elméleti és Alkalmazott Mechanikai Bizottság 27. Elméleti Orvostudományi Tudományos Bizottság 28. Energetikai Bizottság 29. Építészettudományi Bizottság 30. Építészettörténeti és Elméleti Bizottság 31. Erdészeti Bizottság 32. Filozófiai Bizottság 33. Fizikai-Kémiai és Szervetlen Kémiai Bizottság 34. Földrajzi I. Tudományos Bizottság (Társadalomföldrajz) 35. Földrajzi II. Tudományos Bizottság (Természetföldrajz) 36. Földtani Tudományos Bizottság 37. Genetikai Bizottság 38. Geodéziai Tudományos Bizottság 39. Geofizikai Tudományos Bizottság 40. Geokémiai és Ásvány-Kőzettani Tudományos Bizottság 41. Geonómiai Tudományos Bizottság 42. Gépszerkezettani Bizottság 43. Gyepgazdálkodási Bizottság 44. Hadtudományi Bizottság 45. Hidrobiológiai Bizottság 46. Hidrológiai Tudományos Bizottság 47. Immunológiai Bizottság 48. Informatikai és Számítástudományi Bizottság 49. Informatikai Bizottság 50. Ipar- és Vállalatgazdasági Bizottság 51. Irodalomtudományi Bizottság 52. Jövőkutató Bizottság 53. Kertészeti Bizottság 54. Klasszika filológia 55. Klinikai I. (Konzervatív) Tudományos Bizottság 56. Klinikai Idegtudományi Bizottság 57. Klinikai II (Műtéti) Tudományos Bizottság 58. Környezet és Egészség Bizottság 59. Környezeti Kémiai Bizottság 60. Közgazdaság-tudományi Bizottság 61. Közigazgatás-tudományi Bizottság 62. Közlekedéstudományi Bizottság 63. Lézerfizikai és Spektroszkópiai Bizottság 64. Magfizikai Bizottság 65. Magyar Nyelvi Bizottság 66. Magyar Őstörténeti Komplex Bizottság 67. Marketing Bizottság 68. Matematikai Bizottság 69. Megelőző Orvostudományi Tudományos Bizottság 70. Metallurgiai Bizottság 71. Meteorológiai Tudományos Bizottság 72. Mezőgazdasági Biometriai-Biomatematikai Bizottság 73. Mezőgazdasági Biotechnológiai Bizottság 74. Mezőgazdasági Vízgazdálkodási Bizottság 75. Munkatudományi Bizottság 76. Műszaki Kémiai Komplex Bizottság

Kihívások, kockázatok és válaszok a hadtudományi doktori képzésben

Kihívások, kockázatok és válaszok a hadtudományi doktori képzésben Padányi József Haig Zsolt Kihívások, kockázatok és válaszok a hadtudományi doktori képzésben A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen folyó oktatásban fontos szerepet tölt be a doktori képzés. A három doktori

Részletesebben

Cselekvési program az Informatikai Kar dékáni pályázatához

Cselekvési program az Informatikai Kar dékáni pályázatához Prof. Dr. Fésüs László rektor Debreceni Egyetem Pályázat Tisztelt Rektor Úr! Alulírott megpályázom a Debreceni Egyetem Informatikai Karára meghirdetett dékán beosztást. Jelenleg az Információ Technológia

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola Budapest 2010 ZMNE KMDI Budapest 2010 1 ZMNE KMDI Szerkesztette: Dr. habil. Kovács László mk. őrnagy 2 ZMNE KMDI TARTALOMJEGYZÉK A szabályzatban

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET Piros beszúrás, lila törlendő, zöld magyarázat. PI INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) 2007/10/XI/1. sz. MAB határozat KECSKEMÉTI

Részletesebben

A DOKTORI KÉPZÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN

A DOKTORI KÉPZÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN 2008 2 A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, a doktori iskola létesítésének

Részletesebben

A DOKTORI KÉPZÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN

A DOKTORI KÉPZÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN 2010 2 A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, a doktori iskola létesítésének

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben Tv = Akadémiai törvény Asz = Alapszabály Ü = Ügyrend A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT 2007. 1 1 Egységes szerkezetben a módosításairól szóló CCXLII/2007. (XI. 26.) Szen. sz., a CCLXI/2007. (XII. 17.) Szen. sz., a XXXII/2008. (III. 31.) Szen.

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Doktori Szabályzata. Budapest

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Doktori Szabályzata. Budapest EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Doktori Szabályzata Budapest 2005 Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Doktori Szabályzat (KDSZ) 2/35.oldal 1. A Természettudományi

Részletesebben

51/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről

51/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről 51/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított, 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 30. -ának (1)-(3)

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008. Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete

DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008. Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: Jogszabályi háttér... 5 II. FEJEZET: Meghatározások...

Részletesebben

Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre

Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre Tisztelt Pályázók, leendő PhD Hallgatók! A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora ebben az évben is pályázatot hirdet doktori (PhD)

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI SZABÁLYZATA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI SZABÁLYZATA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI SZABÁLYZATA PÉCS 2015 A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Doktori Iskola Doktori Szabályzata

Részletesebben

1. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA KÜLDETÉSE ÉS JÖVŐKÉPE... 4 2. A FŐISKOLA MINŐSÉGÜGYI KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA... 5 2.1. Minőségbiztosítás a

1. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA KÜLDETÉSE ÉS JÖVŐKÉPE... 4 2. A FŐISKOLA MINŐSÉGÜGYI KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA... 5 2.1. Minőségbiztosítás a 1 1. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA KÜLDETÉSE ÉS JÖVŐKÉPE... 4 2. A FŐISKOLA MINŐSÉGÜGYI KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA... 5 2.1. Minőségbiztosítás a Magyar Táncművészeti Főiskolán... 5 2.2. A Minőségfejlesztési

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő. A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat

Szent István Egyetem Gödöllő. A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat FI 69207 Szent István Egyetem Gödöllő A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezetés...5 I. PREAMBULUM...6 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...9

Részletesebben

PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT

PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT A Szenátus elfogadta: 2013. július 23. A határozat száma: 312/2012-2013. (VII. 23.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. A szabályzat karbantartásáért felelős: EDHT elnöke TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: Jogszabályi háttér... 5 II. FEJEZET: Meghatározások... 6 III. FEJEZET: A doktori képzés

Részletesebben

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók!

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók! DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2014 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 Pályázati felhívás... 3 1. A képzés célja... 3 2. A képzési formák... 4 3. Az NKE doktori iskolái és kutatási területei... 4 4.

Részletesebben

Tóth I. János: Kutatók és oktatók Az oktatók hátrányáról

Tóth I. János: Kutatók és oktatók Az oktatók hátrányáról Tóth I. János: Kutatók és oktatók Az oktatók hátrányáról Az elırelépéshez minden tudományos dolgozónak meghatározott tudományos fokozatot (PhD, DSc) kell szereznie. A rendszer látszólag korrektül egyáltalán

Részletesebben

A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA

A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Győr A Szenátus által elfogadva 2013. június 24-én TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 4 Általános rendelkezések... 5 1. A doktori fokozatszerzés

Részletesebben

Országos kompetenciamérés. Országos jelentés

Országos kompetenciamérés. Országos jelentés Országos kompetenciamérés 2009 Országos jelentés Országos jelentés TARTALOMJEGYZÉK JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 A 2009. ÉVI ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS SZÁMOKBAN... 8 A FELMÉRÉSRŐL... 9 EREDMÉNYEK... 11 AJÁNLÁS...

Részletesebben

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TERV

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TERV MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TERV Testnevelési Egyetem Doktori Iskola 2014. 1 1. A Testnevelési Egyetem Doktori Iskolája A Testnevelési Egyetem Doktori Iskolája kiemelkedő professzorok, kutató-személyiségek körül

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Iktsz: Üi: Pattyán L. Tárgy: Előterjesztés a Kari Tanács 2007. március 27.-i ülésére. Dr. Lukácskó Zsolt Dékán úr részére Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2 4. Tisztelt

Részletesebben

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra TARTALOM

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra TARTALOM LI. ÉVFOLYAM, 28. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. OKTÓBER 11. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra TARTALOM oldal

Részletesebben

GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Szent István Egyetem, Gödöllő (továbbiakban Egyetem) Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskolája a doktori képzésről és

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR

KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A MAB plénuma által felkért kari látogató bizottság: Fehér Irén CSc Mankovits Tamás DOSz képviselete Bábosik István

Részletesebben

SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Tartalom A Szabályzat hatálya 4 I. fejezet: A Szent Pál Akadémia szervezete és működése 4 A Szent Pál Akadémia alapítása és fenntartása; székhelye,

Részletesebben

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM INVERZ LOGISZTIKAI RENDSZE- RÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM INVERZ LOGISZTIKAI RENDSZE- RÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Réti Tamás mk. ezredes 1 A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM INVERZ LOGISZTIKAI RENDSZE- RÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Mint minden dolognak, az inverz logisztikának is többféle megközelítése lehet. Itt nem a fogalmi meghatározás

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6. A foglalkoztatási jogviszony alanyai... 6

TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6. A foglalkoztatási jogviszony alanyai... 6 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR TÁJÉKOZTATÓ. A BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KARÁN FOLYÓ SZERVEZETT DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRŐL

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR TÁJÉKOZTATÓ. A BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KARÁN FOLYÓ SZERVEZETT DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRŐL BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR TÁJÉKOZTATÓ A BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KARÁN FOLYÓ SZERVEZETT DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRŐL BUDAPEST, 2015 1 Előszó A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Kar Az Állam- és Jogtudományi Kar 1980-as alapításának elsődleges célja a regionális jogászhiány megszüntetése és a jogászutánpótlás

Részletesebben

W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor

W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor Kelt: Budapest, 2015. Telefon: 577-0502, fax: 577-0503 Vezetői nyilatkozat A Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt.sz.: TSZKP/1-262/2010. sz. példány Jóváhagyom! Egyetértek! Budapest, 2010. július - n Budapest, 2010. július - n.............................. Dr. Lakatos László

Részletesebben

Ifjan éretten öregen 80 kérdés válasz közel nyolc évtizedről

Ifjan éretten öregen 80 kérdés válasz közel nyolc évtizedről Conference paper MAFIOK XXXVIII. 2014, Pollack Mihály Faculty of Engineering and Information Technology University of Pécs, Hungary Ifjan éretten öregen 80 kérdés válasz közel nyolc évtizedről Kispéter

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/II. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE (4) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (továbbiakban: TVSZ)

Részletesebben

Emlékeztető az Országos Doktori Tanács üléséről

Emlékeztető az Országos Doktori Tanács üléséről Emlékeztető az Országos Doktori Tanács üléséről ideje: 2013. május 10. helyszín: BME Rektori Tanácsterem (1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.) 27 szavazati jogú tag közül 22 van jelen, a tanács határozatképes

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata Pécs 2007. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI KÉPZÉS ÉS DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA 2015. december 21. A Szegedi Tudományegyetem Doktori Képzés és Doktori Fokozatszerzés Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

KOLESZÁR ÁGNES A VÁLLALKOZÓ EGYETEM BELSŐ IRÁNYÍTÁSÁNAK PH.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MISKOLC MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

KOLESZÁR ÁGNES A VÁLLALKOZÓ EGYETEM BELSŐ IRÁNYÍTÁSÁNAK PH.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MISKOLC MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KOLESZÁR ÁGNES A VÁLLALKOZÓ EGYETEM BELSŐ IRÁNYÍTÁSÁNAK ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS TERÜLETÉRE PH.D. ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (TERVEZET) 2012 A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BEVEZETÉS (1)

Részletesebben

1. A köztisztviselôk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. -ának. -ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap

1. A köztisztviselôk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. -ának. -ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap VIII. évfolyam 2011. 1 MUNKA ADO Munkaügy, munkajog, egészség- és nyugdíjbiztosítási szolgáltatások T A R T A L O M MUNKAÜGY 1 A foglalkoztatáshoz kapcsolódó fontos számok a költségvetésben: mi mennyi

Részletesebben

1. A KFB jogállása. 2. A KFB feladata és hatásköre

1. A KFB jogállása. 2. A KFB feladata és hatásköre A Magyar Tudományos Akadémia Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottságának ügyrendje egységes szerkezetben (elfogadta az MTA Elnöksége 42/2013. (IX. 24.) számú határozatával) A Magyar Tudományos Akadémia (a

Részletesebben

A magyar tudományos utánpótlás a Kárpát-medence kisebbségi régióiban 1

A magyar tudományos utánpótlás a Kárpát-medence kisebbségi régióiban 1 Berényi Dénes Egyed Albert Kulcsár Szabó Enikõ A magyar tudományos utánpótlás a Kárpát-medence kisebbségi régióiban 1 A tudományos utánpótlás ügye minden bizonnyal a tudomány mûvelésével kapcsolatos kérdések

Részletesebben

A MAB akkreditációs elvárásai, szakmai bírálati szempontjai (ABSZ) doktori iskolák véleményezésében

A MAB akkreditációs elvárásai, szakmai bírálati szempontjai (ABSZ) doktori iskolák véleményezésében A MAB 2014/5/IV. sz. határozata A 2014/4/ IV. sz. határozat módosítása DOKTORI ISKOLA AKKREDITÁCIÓS BÍRÁLATI SZEMPONTJAI A MAB akkreditációs elvárásai, szakmai bírálati szempontjai (ABSZ) doktori iskolák

Részletesebben

HALLGATÓI FELVÉTELI SZABÁLYZAT

HALLGATÓI FELVÉTELI SZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 361/1300/31-2/2012. HALLGATÓI FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1 2. számú módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

Szociális párbeszéd új keretek között

Szociális párbeszéd új keretek között Szociális párbeszéd új keretek között Szociális párbeszéd új keretek között Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Társadalmi Párbeszéd Központ Szerkesztőbizottság: Herczog László Kaló József Lux Judit

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA /2011. (..) számú SE szenátusi határozat Tartalomjegyzék

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról. Budapest, 2007. március

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról. Budapest, 2007. március OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. (1) bekezdése alapján /2007. NEM NYILVÁNOS 2007. március -ától számított 10 évig. Készült: 2 eredeti

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KAR. A doktori (PhD) képzés és fokozatszerzés szabályzata

DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KAR. A doktori (PhD) képzés és fokozatszerzés szabályzata DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KAR A doktori (PhD) képzés és fokozatszerzés szabályzata Debrecen, 2005 1 Szabályozási háttér (1) A Debreceni Egyetem Informatikai Karának (IK) a doktori képzésre és fokozatszerzésre

Részletesebben

HELYZETKÉP A SZLOVÁKIAI MAGYAR KÖZOKTATÁSRÓL. A Szlovákiai Magyar Oktatási Fórum konferenciájának anyaga

HELYZETKÉP A SZLOVÁKIAI MAGYAR KÖZOKTATÁSRÓL. A Szlovákiai Magyar Oktatási Fórum konferenciájának anyaga HELYZETKÉP A SZLOVÁKIAI MAGYAR KÖZOKTATÁSRÓL A Szlovákiai Magyar Oktatási Fórum konferenciájának anyaga ÖSSZEÁLLÍTOTTA HODOSSY GYULA Lilium Aurum, 2002 ISBN 80-8062-146-2 HELYZETKÉP A SZLOVÁKIAI MAGYAR

Részletesebben

Impresszum. Fõszerkesztõ: Süveges Péter BME Diákközpont. Támpont Iroda. Felelõs kiadó: Veres Gábor igazgató BME Diákközpont.

Impresszum. Fõszerkesztõ: Süveges Péter BME Diákközpont. Támpont Iroda. Felelõs kiadó: Veres Gábor igazgató BME Diákközpont. Felvételi Kalauz Impresszum Fõszerkesztõ: Süveges Péter BME Diákközpont. Támpont Iroda Felelõs kiadó: Veres Gábor igazgató BME Diákközpont Szerkesztették: Diákközpont Támpont Iroda Oktatási Igazgatóság,

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Had- és Rendészettudományi Szekciójában való részvételre. A Szekció honlapja:

FELHÍVÁS a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Had- és Rendészettudományi Szekciójában való részvételre. A Szekció honlapja: FELHÍVÁS a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Had- és Rendészettudományi Szekciójában való részvételre 1. Általános információk, rendezők A rendezvény szervezője: Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Részletesebben

HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND

HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND VI. RÉSZ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND 1. fejezet A KÉPZÉS SZERKEZETI ÉS TARTALMI EGYSÉGEI Képzési program 262. (1) A Főiskolán a képzés a képzési program alapján folyik, melyet a Szenátus fogad el.

Részletesebben

Felhasználók hatása a Szolnoki Főiskola képzésfejlesztési tevékenységére

Felhasználók hatása a Szolnoki Főiskola képzésfejlesztési tevékenységére TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 9. évfolyam 1. szám 2004. május Kiadja a MAB Titkársága 2 2004. május A Magyar Akkreditációs Bizottság 2003. október

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MAB INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓ 2013-2014 KARI ÖNÉRTÉKELÉS Budapest, 2014. január 17. Elfogadta a Villamosmérnöki és Informatikai

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA. Miskolc, 2007.

A MISKOLCI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA. Miskolc, 2007. A MISKOLCI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2007. 1.1.26. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Egyetem Szenátusának 32/2007. sz. határozata. Készült 200 példányban.

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és m

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és m A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és működési szabályzata (ÁOK Doktori Szabályzat) PÉCS 2015 2

Részletesebben

SOPRONI KOLLÉGIUMAINAK

SOPRONI KOLLÉGIUMAINAK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SOPRONI KOLLÉGIUMAINAK ÜGYRENDJE SOPRON 2011 Tartalomjegyzék Általános rendelkezések... 3 A Kollégium feladata... 3 Kollégiumi Bizottság... 3

Részletesebben

FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZAT

FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZAT BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZAT Elfogadta a Szenátus 2014. szeptember 29-i ülésén. Módosította a Szenátus 2015. szeptember 28-i ülésén A BME felvételi eljárását

Részletesebben

A SZERZŐDÉSKÖTÉS ELJÁRÁSI RENDJE

A SZERZŐDÉSKÖTÉS ELJÁRÁSI RENDJE NYÍREGYHÁZI EGYETEM NYÍREGYHÁZA A SZERZŐDÉSKÖTÉS ELJÁRÁSI RENDJE Elfogadva: 2008. június 10., hatályba lép: 2008. június 11-én Utolsó módosítás: 2016. január 19., hatályba lép: 2016. január 1-jén TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN)

OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN) OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN) Fábos Róbert 1 Alapvető elvárás a logisztika területeinek szereplői (termelő, szolgáltató, megrendelő, stb.)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Szenátusa a a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.),

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - III. RÉSZ - FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A Szabályzat hatálya

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - III. RÉSZ - FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A Szabályzat hatálya SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - III. RÉSZ - FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Szenátusa a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.),

Részletesebben

A nemzetiségi oktatás irányításának szervezete és tevékenysége Magyarországon az 50-es évek első felében

A nemzetiségi oktatás irányításának szervezete és tevékenysége Magyarországon az 50-es évek első felében Iskolakultúra, 25. évfolyam, 2015/9. szám DOI: 10.17543/ISKKULT.2015.9.75 Tóth Ágnes tudományos főmunkatárs, MTA TK Kisebbségkutató Intézet egyetemi docens, PTE BTK Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2006. június

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2006. június Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006. június Tartalomjegyzék Bevezetés 5 I. PREAMBULUM 5 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 9 1.Az egyetem jogállása 9 2.Az

Részletesebben

Összefoglaló az Eötvös Loránd Fizikai Társulat vitaüléséről

Összefoglaló az Eötvös Loránd Fizikai Társulat vitaüléséről Összefoglaló az Eötvös Loránd Fizikai Társulat vitaüléséről AZ ÚJ FELSŐOKTATÁSI TÖRVÉNY KONCEPCIÓJA A vitaülést az ELTE TTK-n 2010. december 17-én rendezte az ELFT. A vitát Patkós András szervezte, Kertész

Részletesebben

Helyi tanterv HELYI TANTERV 2015.

Helyi tanterv HELYI TANTERV 2015. tanterv A helyi tanterv biztosítja, hogy alsó tagozaton a tanítás-tanulás szervezése játékos formában, a tanulói közreműködésre építve, az érdeklődés felkeltésére, a problémák felvetésére, a megoldáskeresésre,

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA Szeged, 2006. 1 A Felvételi Szabályzat a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (Ftv), és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásainak általános

Részletesebben

2 Strukturális reformok a felsőoktatásban A ciklusos képzési rendszer bevezetése

2 Strukturális reformok a felsőoktatásban A ciklusos képzési rendszer bevezetése 2 Strukturális reformok a felsőoktatásban A ciklusos képzési rendszer bevezetése 2.1 A Bologna rendszerű képzés A Bologna-folyamat célja az európai felsőoktatás harmonizációja mely által a magyar felsőoktatás

Részletesebben

A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR

A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR ZRÍNYI MIKLÓS 2. számú melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE - 2011 - TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. KÖTET, SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 10. SZ. MELLÉKLETE KÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2007.

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. KÖTET, SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 10. SZ. MELLÉKLETE KÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2007. EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. KÖTET, SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 10. SZ. MELLÉKLETE KÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2007. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szenátusa a felsőoktatásról

Részletesebben

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint Szerb Antal Gimnázium Az iskola székhelye: 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ugyanaz. (telefonszáma: 400-1814, 400-1662, 401-0550; fax: 401-0549) OM: 035249 Készült: A 2011.évi

Részletesebben

SZF/.../2011 S z o l n o k i F ő i s k o l a F e l v é t e l i é s Á t v é t e l i S z a b á l y z a t E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n

SZF/.../2011 S z o l n o k i F ő i s k o l a F e l v é t e l i é s Á t v é t e l i S z a b á l y z a t E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n SZF/.../2011 S z o l n o k i F ő i s k o l a F e l v é t e l i é s Á t v é t e l i S z a b á l y z a t E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n Utolsó módosítás: 2011. június 16-án A Szolnoki Főiskola (a

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT 2013.

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT 2013. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 A Foglalkoztatási Szabályzat hatálya... 4 A foglakoztatási jogviszony alanyai

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok Osztályának ügyrendje

A Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok Osztályának ügyrendje A Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok Osztályának ügyrendje Az Orvosi Tudományok Osztálya (a továbbiakban Osztály) ügyrendjét a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.),

Részletesebben

A KATASZTRÓFAVÉDELMI KÉPZÉS JELENLEGI HELYZETE ÉS STRATÉGIAI ELKÉPZELÉSEI A KÖVETELMÉNYTÁMASZTÓ OLDALÁRÓL

A KATASZTRÓFAVÉDELMI KÉPZÉS JELENLEGI HELYZETE ÉS STRATÉGIAI ELKÉPZELÉSEI A KÖVETELMÉNYTÁMASZTÓ OLDALÁRÓL Dr. Hoffmann Imre tű. vezérőrnagy A KATASZTRÓFAVÉDELMI KÉPZÉS JELENLEGI HELYZETE ÉS STRATÉGIAI ELKÉPZELÉSEI A KÖVETELMÉNYTÁMASZTÓ OLDALÁRÓL Tisztelt Konferencia, Hölgyeim és Uraim! Az Országos Katasztrófavédelmi

Részletesebben

Január 11. Január 12. Az idén is magas ponthatárok várhatóak

Január 11. Január 12. Az idén is magas ponthatárok várhatóak Január 11. Az idén is magas ponthatárok várhatóak http://www.monitormagazin.hu/cgi-bin/monitor/index.cgi?view=ck&tid=97&nid=104679 A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem a legjobb és legszínvonalasabb

Részletesebben

I. fejezet. A hallgatók jogai és kötelezettségei. A hallgatói jogviszony

I. fejezet. A hallgatók jogai és kötelezettségei. A hallgatói jogviszony I. fejezet A hallgatók jogai és kötelezettségei A hallgatói jogviszony 1. (1) Az egyetem hallgatója az alapképzésben, mesterképzésben, doktori képzésben, főiskolai és egyetemi szintű képzésben, felsőfokú

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A FŐISKOLAI ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS, A FELSŐFOKÚ

Részletesebben

JOGSZABÁLYI ÉS INTÉZMÉNYI VÁLTOZÁSOK

JOGSZABÁLYI ÉS INTÉZMÉNYI VÁLTOZÁSOK A MAGYARORSZÁGI MUNKAERŐPIACOT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI ÉS INTÉZMÉNYI VÁLTOZÁSOK Frey Mária frey mária A magyarországi munkaerőpiacot érintő jogszabályi és intézményi változások Bevezetés 1. A munkanélküliek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 178. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 178. szám MAGYAR KÖZLÖNY 178. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. november 19., csütörtök Tartalomjegyzék 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelet Az oktatást szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról 22468

Részletesebben

A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái

A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A ZMNE Katonai Műszaki Doktori Iskola tudományszakonként meghirdetett kutatási témái a 2009/2010-es tanévre: 01. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Magyar Universitas Programról, valamint az új felsőoktatási törvény koncepciójáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Magyar Universitas Programról, valamint az új felsőoktatási törvény koncepciójáról OKTATÁSI MINISZTER IGAZSÁGÜGY-MINISZTER TERVEZET! 8262-93/2004. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Magyar Universitas Programról, valamint az új felsőoktatási törvény koncepciójáról Budapest, 2004. április

Részletesebben

FÖLDTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA

FÖLDTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA FÖLDTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA Az osztályhoz tartozó, doktori ügyekben eljáró bizottság: Földtudományi Doktori Bizottság TARTALOM Ügyrend...3 Az MTA Földtudományok Osztályának doktori követelményrendszere...12

Részletesebben

Orvosi Tudományok Osztálya Az osztályhoz tartozó, doktori ügyekben eljáró bizottságok:

Orvosi Tudományok Osztálya Az osztályhoz tartozó, doktori ügyekben eljáró bizottságok: Orvosi Tudományok Osztálya Az osztályhoz tartozó, doktori ügyekben eljáró bizottságok: I. Sz. Doktori Bizottság II. Sz. Doktori Bizottság III. Sz. Doktori Bizottság 1 Tartalomjegyzék Orvosi Tudományok

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR Katonai Műszaki Doktori Iskola Alapítva: 2002 évben Alapító: Prof. Solymosi József DSc. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Tibenszkyné Fórika Krisztina

Részletesebben

Secíio Juridica et Politica, Miskolc, TomusXXV/2. (2007), pp. 601-614 A KUTATÓKRA VONATKOZÓ MUNKAJOGI SAJÁTOSSÁGOK NÁDAS GYÖRGY*

Secíio Juridica et Politica, Miskolc, TomusXXV/2. (2007), pp. 601-614 A KUTATÓKRA VONATKOZÓ MUNKAJOGI SAJÁTOSSÁGOK NÁDAS GYÖRGY* Secíio Juridica et Politica, Miskolc, TomusXXV/2. (2007), pp. 601-614 A KUTATÓKRA VONATKOZÓ MUNKAJOGI SAJÁTOSSÁGOK NÁDAS GYÖRGY* A felsőoktatási intézmény feladatai közé tartozik a tudományos kutatás,

Részletesebben

NKE DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 TARTALOMJEGYZÉK

NKE DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 TARTALOMJEGYZÉK DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 NKE DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 4 1. A Doktori Szabályzat hatálya... 4 2. Szabályzói háttér... 4 3. Értelmező rendelkezések... 5 II. A

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápa Város Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápa Város Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Pápa Város Önkormányzata 2013-2018. Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Demográfiai helyzet... 4 Gazdasági helyzet... 6 Társadalmi helyzet... 7 Értékeink,

Részletesebben

Az Informatikai Intézet működési rendje. 1. Az intézet

Az Informatikai Intézet működési rendje. 1. Az intézet Az Informatikai Intézet működési rendje 1. Az intézet Nftv. 108. 11. intézet: több tanszék tevékenységét összefogó vagy több tanszék feladatait ellátó szervezeti egység, SZTE SZMSZ V.37. Az intézet a kar

Részletesebben

Az akadémiai Nemzeti Stratégiai Kutatások hozadéka

Az akadémiai Nemzeti Stratégiai Kutatások hozadéka Az akadémiai Nemzeti Stratégiai Kutatások hozadéka Mérlegen 1996: az Akadémia a nemzet tanácsadója Nemzeti stratégia, döntéshozók, társadalom 2001: a stratégiai kutatások haszna a kutatók, a társadalom

Részletesebben

Kutatás és fejlesztés, 2011

Kutatás és fejlesztés, 2011 Központi Statisztikai Hivatal Kutatás és fejlesztés, 2011 2012. október Tartalom Bevezető... 2 Táblázatok... 7 Fogalmak és módszertani megjegyzések... 100 Elérhetőségek www.ksh.hu Bevezető 2011-ben Magyarországon

Részletesebben

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat Hallgatói térítési és juttatási szabályzat PPKE 2009. március 1. 1. cím A szabályzat hatálya 1.. (1) Jelen szabályzat hatálya ha jogszabály vagy szabályzat másként nem rendeli kiterjed a Pázmány Péter

Részletesebben

II. TANTÁRGYI TANTERVEK

II. TANTÁRGYI TANTERVEK II. TANTÁRGYI TANTERVEK AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam) A 11/2008, (II.8.)OKM rendelettel módosított 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott

Részletesebben

AZ OKV TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRE. I. BEVEZETÉS

AZ OKV TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRE. I. BEVEZETÉS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Közigazgatási Továbbképzési Kollégium elnöke az Országos Közigazgatási Vizsgabizottságról szóló 153/2010. (V. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA

BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA Az osztályhoz tartozó, doktori ügyekben eljáró bizottságok: Diverzitásbiológiai Tudományos Bizottság Molekuláris Biológiai, Genetikai és Sejtbiológiai Tudományos Bizottság

Részletesebben

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA (AZ SZMSZ. III.2. SZÁMÚ MELLÉKLETE)

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA (AZ SZMSZ. III.2. SZÁMÚ MELLÉKLETE) A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA (AZ SZMSZ. III.2. SZÁMÚ MELLÉKLETE) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 12. (2)

Részletesebben

Közlekedésépítési andezit geofizikai kutatása

Közlekedésépítési andezit geofizikai kutatása Közlekedésépítési andezit geofizikai kutatása DR. ORMOS TAMÁS okl. bányamérnök, a mûszaki tudomány kandidátusa, egyetemi docens DR. GYULAI ÁKOS okl. geológusmérnök, a mûszaki tudomány doktora, tszv. egyetemi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 A foglalkoztatási

Részletesebben