AZ OKV TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRE. I. BEVEZETÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ OKV TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRE. I. BEVEZETÉS"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Közigazgatási Továbbképzési Kollégium elnöke az Országos Közigazgatási Vizsgabizottságról szóló 153/2010. (V. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján pályázatot hirdet AZ OKV TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRE. I. BEVEZETÉS A közigazgatási vizsgarendszer egységes működtetésének biztosítása érdekében Országos Közigazgatási Vizsgabizottság (a továbbiakban: OKV) működik. Az OKV tagjai a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium (a továbbiakban: KTK) tagjai, az OKV titkára, valamint az Országos Közigazgatási Vizsgabizottságról szóló 153/2010. (V. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. alapján a KTK Elnöke által az OKV tagjának kinevezett vagy felkért személyek. A Rendelet 4. (1) bekezdése szerint az OKV tagjaként vizsgáztatásra, illetve oktatói tevékenységre vonatkozó jogosultság megszerzésére a KTK Elnöke által meghatározott pályázat útján kerülhet sor. A KTK Elnöke az OKV tagjává mérlegelés alapján pályázat útján azt kérheti fel, aki felsőfokú iskolai végzettséggel, valamint legalább hároméves közigazgatási vagy felsőoktatási oktatói, illetve közigazgatási tárgyú tudományos kutatói gyakorlattal vagy szakirányú szakmai tapasztalattal rendelkezik. Ezek mellett a KTK Elnöke az egyes oktatói és vizsgáztatói kör tekintetében a pályázati kiírásban további, illetve eltérő feltételeket is meghatározhat. Az OKV tagok mandátuma december 31-ével lejár, ennek okán a KTK Elnöke meghatározta azokat a feltételeket, amelyek jelen pályázati kiírás alapját képezik. Ennek megfelelően a kiválasztás rendszere tükrözi egyrészt az OKV tagok feladatainak ellátásához szükséges szakmai elvárásokat, másrészt épít a vizsgaszervezői igényekre, melyek az előző pályázati időszak óta eltelt tapasztalatokon alapulnak. Tekintettel erre, jelen pályázati kiírás keretében sor kerül a jelenlegi OKV tagok mandátumának egy évvel (2016. december 31-éig) történő meghosszabbítására, valamint az OKV névjegyzék kiegészítésére is. Az az OKV tag, aki nem kíván a jövőben az OKV tagjaként oktatási és/vagy vizsgáztatási jogosultságával élni, ez irányú írásos nyilatkozatával kérheti a tagság megszüntetését. Az OKV tagság elnyeréséhez a megyei kormányhivatalok illetékességi területükről maximálisan 5-5 fő pályázót, míg Budapest Főváros Kormányhivatala és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, mint országosan a legnagyobb létszámú vizsgáztatást és felkészítést bonyolító vizsgaszervezők fő pályázót ajánlhatnak elfogadásra. Jelen pályázati eljárás keretében mandátumot szerzett OKV tagok mandátuma is a meghosszabbított tagsággal azonos időre szól, azaz december 31-éig. 1

2 A pályázaton való részvétel a Rendelet 4. (3) bekezdés alapján díjköteles. A pályázaton való részvétel díja a köztisztviselői illetményalap 15%-a, amelyet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára kell a pályázat benyújtásával egyidejűleg megfizetni. A pályázati kiírás előkészítésével és közzétételével kapcsolatos koordinációs és adminisztratív feladatokat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet (a továbbiakban: NKE VTKI) végzi. A pályázaton nyertes személy OKV tagként jogosultságot szerez arra, hogy az ügykezelői alapvizsgán és/vagy a közigazgatási szakvizsgán vizsgáztatóként működjön közre, illetve a közigazgatási szakvizsgák felkészítő tanfolyamain oktatói tevékenységet ellásson. A tevékenységek ellátására a területileg illetékes vizsgaszervező kéri fel. II. A PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZTVÉTEL FELTÉTELEI, A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ 1 A pályázóval szemben támasztott általános követelmények: magyar állampolgárság; büntetlen előélet; cselekvőképesség; felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) iskolai végzettség (a pályázó által választott vizsgatárgynak/modulnak megfelelő szakirányú felsőfokú iskolai végzettség); legalább hároméves közigazgatási vagy felsőoktatási oktatói, illetve közigazgatási tárgyú tudományos kutatói gyakorlat, vagy szakirányú szakmai tapasztalat (3. számú melléklet); a munkáltató írásos hozzájárulása a közigazgatási vizsgákon oktatói és/vagy vizsgáztatói feladatok ellátásához (5. sz. melléklet); nyilatkozat (2. sz. melléklet). A pályázóval szemben támasztott különös követelmények: 1. A közigazgatási szakvizsga vizsgáztató esetében: rendelkeznie kell közigazgatási vagy jogi szakvizsgával, vagy a közigazgatási szakvizsga tananyagával egyenértékű (adekvát) tudományos fokozattal, vagy a közigazgatási szakvizsga tananyagával egyenértékű (adekvát) kiemelkedő szakmai tudással vagy szakmai tapasztalattal. 2. A közigazgatási szakvizsga oktató esetében: rendelkeznie kell jogi, közigazgatási, rendészeti, katonai, gazdaságtudományi, társadalomtudományi képzési területhez tartozó szakon, vagy e szakoknak megfeleltethető, korábban létesített szakokon szerzett felsőfokú végzettséggel; 1 Az OKV névjegyzéken szereplő tagok mandátuma a KTK döntése értelmében december 31-éig meghosszabbításra kerül, ezért pályázatot nem kell benyújtaniuk. 2

3 a jelentkezéshez csatolni kell azt az igazolást, amely tanúsítja, hogy a pályázó rendelkezik legalább 100 órányi oktatási tapasztalattal, melyet az elmúlt 3 évben teljesített - a közigazgatási szakvizsga tárgyköreihez illeszkedő - a közszolgálati továbbképzésben, vagy a felnőttoktatásban vagy a felsőoktatásban, ide nem értve az adott közigazgatási szerv hivatali szervezetén belül megvalósult belső szakmai továbbképzéseken kívüli konzultációkat, tájékoztatókat, értekezleteket stb. 3. Az ügykezelői alapvizsga vizsgáztató esetében: rendelkeznie kell az ügyvitelre és ügykezelésre vonatkozó komplex (ide értve a jogi, közigazgatási, hatósági jogalkalmazással összefüggő) szakmai ismeretekkel, valamint szakirányú tapasztalattal, különös tekintettel az adatvédelemmel és a titkos ügykezeléssel kapcsolatos speciális ismeretanyagra (felsőfokú végzettséggel). Az a pályázó, aki az elmúlt három évben felsőoktatási intézményben oktatói munkakört töltött be és ezt a 3. számú mellékleten a Foglalkoztatási terület oszlopban megjelöli, úgy ebben az esetben mentesül az oktatói közreműködés külön mellékletben történő igazolásának kötelezettsége alól. Az elbírálás során előnyt jelent: a közigazgatási szakvizsga/ügykezelői alapvizsga szervezéséért felelős szerv írásos támogatása az OKV tagsághoz kapcsolódó feladatok ellátására (6. sz. melléklet). Az OKV tagság elnyerése esetén a vizsgáztatók/oktatók feladatai: részvétel az NKE VTKI által szervezett kötelező módszertani felkészítéseken és továbbképzéseken; az oktatói jogosultság elnyerése esetén önálló tanulás keretében történő felkészülés a pályázó által megjelölt vizsgatárgy(ak)ból a felkészítő tanfolyam(ok) megtartására, amennyiben a vizsgaszervező részéről az oktatás megtartására eseti felkérés történik; vizsgáztatói jogosultság elnyerése esetén a vizsgatárgy(ak) ismeretanyagának és a követelményrendszer mélyreható és naprakész ismerete; regisztráció az NKE által működtetett központi oktatás-informatikai rendszerben (a továbbiakban: Probono rendszer) a pályázat elfogadását követő 45 napon belül; a regisztrációkor rögzített adataiban bekövetkezett bárminemű változás haladéktalan módosítása a Probono rendszerben. A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ A pályázati dokumentációt egy példányban kell benyújtani, csatolva az alábbiakban felsoroltakat: a pályázati kiíráshoz mellékelt Adatlap -ot hiánytalanul és olvashatóan kitöltve (1. sz. melléklet); a felsőfokú iskolai végzettséget igazoló oklevél (több oklevél esetén mindegyik) egyszerű másolatát; 3

4 nyilatkozatot, melyben az OKV tagság elnyerése esetén a pályázó vállalja, hogy részt vesz az NKE által szervezett módszertani és egyéb továbbképzéseken az OKV tagsággal kapcsolatosan, továbbá tudomásul veszi, hogy az oktatói és/vagy vizsgáztatói jogosultsághoz a Probono rendszerben történő regisztráció szükséges, valamint a nyilatkozat aláírásával megteremti a lehetőségét az NKE számára, hogy az OKV tagsággal kapcsolatosan adatait kezelje és nyilvántartsa (2. sz. melléklet); a munkáltató által kiállított igazolást a közigazgatási, vagy a felsőoktatási, vagy a tudományos kutatói gyakorlatról (3. sz. melléklet); igazolást az oktatói tevékenységről, amennyiben oktatási tevékenységet is szeretne ellátni (4. számú melléklet); munkáltató hozzájárulását a közigazgatási vizsgákon oktatói és/vagy vizsgáztatói feladatok ellátásához (5. sz. melléklet) EUROPASS mintájú szakmai önéletrajzot a tudományos fokozat és a szakmai publikációk megjelölésével; három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (nem szükséges erkölcsi bizonyítvány csatolása azon pályázó esetében, akinél jogszabály rendelkezése alapján a büntetlenség az alkalmazás és a foglalkoztatás előfeltétele, és akinek a munkáltatója ezt igazolja); a közigazgatási szakvizsga/ügykezelői alapvizsga szervezéséért felelős szerv írásos ajánlása esetén az ajánlást (6. sz. melléklet). Azon pályázó esetében, aki a közigazgatási szakvizsga vizsgáztatói pozícióra jelentkezik, csatolni kell: a közigazgatási vagy a jogi szakvizsga bizonyítvány egyszerű másolatát, vagy a közigazgatási szakvizsga letételi kötelezettség alól a tudományos fokozatra tekintettel adott Közigazgatási Továbbképzési Kollégiumi, vagy Országos Közigazgatási Vizsgabizottsági mentesítésről szóló határozat másolatát. Amennyiben a pályázó jelenleg is tagja az OKV-nak, úgy a tagság meghosszabbítása automatikusan megtörténik, kivéve, ha a pályázati időszak lezártáig az OKV tagja kifejezett írásos nyilatkozatával kéri a tagság megszüntetését. III. A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA A pályázatok elfogadásáról a KTK Elnöke dönt a pályázati kiírásban meghatározott általános és különös követelmények együttes figyelembe vételével. A benyújtott pályázatokat a KTK Elnöke által felkért bíráló bizottság értékeli, és azok tartalmát mindvégig bizalmasan kezeli. A bíráló bizottság a pályázatok értékeléséről és az ennek megfelelő javaslatáról három munkanapon belül értesíti a KTK Elnökét. A pályázatokról a Kollégium elnöke dönt. A döntésről a pályázók az elbírálást követően 30 napon belül kapnak értesítést. 4

5 A pályázat érdemi vizsgálat nélkül, automatikusan elutasításra kerül, ha az nem felel meg a pályázati felhívásban megjelölt általános követelményeknek, nem tartalmazza a pályázati díj befizetésének igazolását, határidőn túl és/vagy hiányosan került benyújtásra. A KTK Elnöke elutasíthatja azt a pályázatot mellyel szemben indokolt szakmai kifogás/ok (pl. plágium, külföldi szakirodalom, publikáció változtatás nélküli átvétele, sajátként történő megjelentetése, elavult, nem hatályos ismeret- és joganyag felhasználása) merül fel. A pályázatok előzetes feldolgozását az NKE VTKI végzi. Az NKE VTKI a feldolgozás eredményéről felvilágosítást harmadik személynek nem ad. A KTK Elnökének döntésével szemben a pályázó kifogással élhet. A kifogás benyújtására a KTK Elnöke általi döntés kézhezvételét követő 10 napon belül van lehetőség. A kifogást a KTK bírálja el a beérkezést követő 30 napon belül. A KTK döntése ellen további jogorvoslatnak helye nincs! A kifogást az NKE VTKI postacímére a KTK-nak címezve kell benyújtani. A sikertelen pályázatokat az NKE VTKI (a benyújtott eredeti okiratokkal együtt) postai úton visszaküldi a pályázónak a pályázatban megjelölt lakcímre. IV. A PÁLYÁZATI DÍJ A pályázaton való részvétel az R. 4. (3) bekezdés alapján díjköteles. A pályázaton való részvétel díja a köztisztviselői illetményalap 15%-a, (5.797,- Ft), amelyet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára kell legkésőbb a pályázat benyújtásával egyidejűleg megfizetni. A pályázathoz kötelezően csatolni kell a pályázati díj megfizetését igazoló banki átutalási bizonylat másolatát. A pályázó köteles a pályázati díj pontos összegének befizetésére, továbbá a banki átutaláskor a közlemény rovatban minden esetben feltüntetni a pályázó nevét és születési idejét, valamint a befizetés jogcímét ( Pályázati díj OKV tagságra 2016 ). Kérjük, hogy a befizetéskor ügyeljen a közlemény rovat pontos kitöltésére, mivel ellenkező esetben a beérkezett befizetést nem tudjuk beazonosítani! V. A NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSE A pályázaton nyertes OKV tag adatainak nyilvántartását az NKE VTKI végzi a Probono rendszeren keresztül. A felvételt nyert tagok névsora az NKE VTKI hivatalos honlapján ( jelenik meg. 5

6 Az NKE VTKI hivatalos honlapján közzétett névsor az alábbi adatokat tartalmazza: a vizsgáztató és/vagy oktató neve, munkahelyének megnevezése; a vizsgatárgy (közigazgatási szakvizsga vagy ügykezelői alapvizsga) megnevezése; a közigazgatási szakvizsga esetében az oktatott témakör(ök), amelyhez kapcsolódóan oktatói feladatot láthat el; a közigazgatási szakvizsga esetében a vizsgatárgy(ak) megnevezése, melyhez kapcsolódóan vizsgáztatói tevékenységet láthat el, az ügykezelői alapvizsgára vonatkozó vizsgáztatási jogosultságot. Az OKV tag köteles a kapcsolattartás érdekében a személyi adataiban (név, lakcím, munkahely, telefonszám, cím) bekövetkező esetleges változásokat a naprakész együttműködés érdekében (megbízás, felkérés közvetítése, tájékoztatókkal, továbbképzésekkel stb. kapcsolatos információkról szóló értesítések, stb.) az NKE VTKI által működtetett Probono rendszerben haladéktalanul átvezetni a személyes adatlapján. Ha az adatváltozás átvezetése nem történik meg, a vizsgaszervezők az oktatót/vizsgáztatót elérhetőség hiányában az oktatásra/vizsgáztatásra vonatkozó felkérést nem tudják eljuttatni. VI. ÉRVÉNYESSÉG A KTK Elnöke által felkért OKV tagok megbízása a soron következő pályázat elbírálásáig, de legkésőbb december 31-ig tart. VII. A PÁLYÁZAT BEKÜLDÉSÉNEK HATÁRIDEJE, MÓDJA A pályázatokat zárt borítékban egy eredeti példányban személyesen vagy postai úton, vagy elektronikus formában (scennelve) kell benyújtani a címre. A személyesen vagy a postai úton történő benyújtás esetén az NKE VTKI csak lezárt és sértetlen dokumentációt vesz át, annak tartalmát átvételkor nem vizsgálja. A pályázat személyes leadása munkanapokon óra között, péntekenként óra között a 1118 Budapest, Ménesi út 5. szám alatt a 103. irodában lehetséges. A pályázatot postai úton történő benyújtás esetén az NKE VTKI postázási címére: 1518 Budapest, Pf.: 26. kérjük megküldeni. A borítékon fel kell tüntetni Pályázat OKV tagságra 2016 megnevezést. Beküldési határidő: december 14. A pályázatok elbírálásának határideje: december 22. A pályázati határidő betartásánál kétség esetén a postai úton történt jelentkezésnél a postai bélyegző időpontja az irányadó. 6

7 A pályázatokban történő valótlan adat, információ közlése megtévesztésnek minősül és automatikus kizárást eredményez. VII. A PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS EGYÉB INFORMÁCIÓK A pályázattal kapcsolatos ügyintézést, adminisztrációt és felvilágosítást az NKE VTKI végez. Kérdések esetén kérjük, keresse Vincze Edit vagy E. Kiss Cecília szakreferens asszonyt az alábbi elérhetőségeken: telefon: /20371, telefon: / A pályázók számára a közigazgatási szakvizsga és az ügykezelői alapvizsga rendszerét szabályozó rendeletek, a vizsgákhoz kapcsolódó követelményrendszerek az NKE VTKI honlapján ( hozzáférhetőek. 7

8 Pályázati adatlap az OKV tagjainak kinevezéséhez 1. számú melléklet 1. Személyes adatok: Név:... Születési név:... Anyja neve:... Születési hely, idő:... Állampolgárság:... Lakcím:... Telefon: Munkahely neve, címe: Iskolai végzettségre, gyakorlatra vonatkozó adatok: 2.1. Felsőfokú iskolai végzettség (több oklevél esetén mindegyiket nevesíteni kell): Rendelkezik-e tudományos fokozattal? (doktori fokozatot, a tudomány(ok) kandidátusa, a tudomány(ok) doktora, illetve a külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozat) (Megfelelő rész aláhúzandó!) igen nem 2.4. Rendelkezik-e közigazgatási alapvizsgával? (Megfelelő rész aláhúzandó!) igen nem 2.5. Rendelkezik-e közigazgatási szakvizsgával? (Megfelelő rész aláhúzandó!) igen nem 2.6. Rendelkezik-e jogi szakvizsgával? (Megfelelő rész aláhúzandó!) igen 2.7. Kérjük jelölj meg szakmai tapasztalatának forrását az alábbiak kitöltésével! (Megfelelő rész aláhúzandó!) Felsőoktatási (egyetemi, főiskolai) gyakorlattal rendelkezek. Tevékenység rövid bemutatása: Tevékenység időtartama: Kutatói munkakörben eltöltött gyakorlattal rendelkezek. Tevékenység rövid bemutatása: Tevékenység időtartama: nem 8

9 Felnőtt oktatói (felnőttképzés keretében megvalósuló képzési, továbbképzési oktatói tevékenység) gyakorlattal rendelkezek. Tevékenység rövid bemutatása: Tevékenység időtartama: Közigazgatási gyakorlattal rendelkezek. Tevékenység rövid bemutatása: Tevékenység időtartama: Vizsgáztatási tapasztalattal rendelkezek. Tevékenység rövid bemutatása: Tevékenység időtartama: 3. Jelölje meg a lenti táblázatban, hogy az ország mely területén vállal oktatással/vizsgáztatással kapcsolatos feladatokat! (Választását jelölje az üresen hagyott oszlop megfelelő sorában X-el!) Országosan valamennyi vizsgaszervezőnél Baranya Megyei Kormányhivatal Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Békés Megyei Kormányhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Budapest Főváros Kormányhivatala Csongrád Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Heves Megyei Kormányhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Komárom- Esztergom Megyei Kormányhivatal Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nógrád Megyei Kormányhivatal Pest Megyei Kormányhivatal Somogy Megyei Kormányhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Tolna Megyei Kormányhivatal Vas Megyei Kormányhivatal Veszprém Megyei Kormányhivatal Zala Megyei Kormányhivatal 9

10 4. Az ügykezelői alapvizsga esetében vizsgáztatói tevékenység ellátásával összefüggő adatok 4.1. Az ügykezelői alapvizsgáztatásban vizsgáztatói közreműködést vállal-e? (Kérjük, a megfelelőt jelölje meg!) igen nem 4.2. Milyen minőségben kíván közreműködni az ügykezelői alapvizsgán? (Kérjük, hogy választását jelölje X-szel az üresen hagyott oszlopban!) vizsgaelnök vizsgatag Vizsgabizottsági pozíciók 5. A szakvizsgáztatással összefüggő feladatok 5.1. Vállal-e vizsgáztatást az Általános közigazgatási ismeretek (kötelező tárgy) vizsgatárgyból? (Kérjük, jelölje megfelelőt!) igen nem 5.2. Vállal-e vizsgáztatást a választható vizsgatárgyból? (Kérjük, jelölje megfelelőt!) igen nem (Amennyiben igennel felelt, kérjük, hogy az alábbi táblázat üresen hagyott oszlopában jelölje X-szel az Ön által választott témakört!) Választható vizsgatárgyak* Államigazgatás Gazdasági igazgatás Kül- és biztonságpolitikai ágazat Önkormányzati igazgatás Pénzügyi és költségvetési igazgatás *Egy témakör választható! 5.3. Milyen minőségben kíván közreműködni a közigazgatási szakvizsgán? (Választását X-szel jelölje a témakörök mellett üresen hagyott oszlopban!) vizsgaelnök vizsgatag Vizsgabizottsági pozíciók 10

11 5.4. Vállal-e oktatói közreműködést a közigazgatási szakvizsgán? (Kérjük, jelölje megfelelőt!) igen nem (Amennyiben igennel felelt, kérjük, hogy az alábbi táblázat üresen hagyott oszlopában jelölje X-szel az Ön által választott témaköröket!) Általános közigazgatási ismeretek (kötelező vizsgatárgy) moduljai A központi állami szervek rendszere Jogalkotási, jogalkalmazási ismeretek Általános államháztartási ismeretek Közigazgatás-szervezési és vezetési ismeretek Az Európai Unió szervezete, működése és jogrendszere Választható vizsgatárgyak* Államigazgatás Gazdasági igazgatás Kül- és biztonságpolitikai ágazat Önkormányzati igazgatás Pénzügyi és költségvetési igazgatás *Egy témakör választható! 11

12 Nyilatkozat az OKV tagjainak kinevezéséhez 2. számú melléklet Alulírott...(név), mint az OKV tagja vállalom, hogy a vizsgaszervező felkérése esetén, a vizsgaszervező által megjelölt időpontban elnyert jogosultságomnak megfelelően, közreműködök a közigazgatási szakvizsga felkészítő tanfolyamokon oktatóként és/vagy vizsgáztatóként az általam megjelölt témában közigazgatási szakvizsgákon, és/vagy az ügykezelői alapvizsgákon az általam megjelölt vizsgabizottsági pozícióban; az oktatói jogosultság elnyerése esetén önálló tanulás keretében felkészülök a megjelölt vizsgatárgy(ak)ból a felkészítő tanfolyam(ok) megtartására, amennyiben a vizsgaszervező részéről az oktatás megtartására eseti felkérés történik; vizsgáztatói jogosultság elnyerése esetén a vizsgatárgy(ak) ismeretanyagának és a követelményrendszer mélyreható és naprakész ismeretével rendelkezek; kötelező jelleggel részt veszek az NKE VTKI által szervezett módszertani és egyéb továbbképzésen; a pályázat elfogadását követő 45 napon belül elvégzem a kötelező regisztrációt az NKE által működtetett Probono rendszerben, és ezzel hozzájárulok személyes adataim kezeléséhez a közigazgatási szakvizsga és/vagy az ügykezelői alapvizsga szervezésének, lebonyolításának érdekében; a regisztrációkor rögzített adataimban bekövetkezett bárminemű változást haladéktalanul módosítom a Probono rendszerben; tudomásul veszem, hogy vizsgáztatói és/vagy oktatói tevékenységemet a tanfolyami csoport, illetve a kiküldött ellenőrző-segítő szakértők és az NKE VTKI által szervezett képzések oktatói rendszeresen értékelhetik; a vizsgák szervezésével, illetve lebonyolításával kapcsolatosan tudomásomra jutott információkat különös tekintettel a vizsgák lefolyására, az egyes vizsgázók vizsgaeredményeire, a vizsgázók személyes adataira vonatkozóan bizalmasan kezelem, arról kívülálló harmadik személy részére semmiféle felvilágosítást, információt nem adok. Hozzájárulok ahhoz, hogy az NKE és a vizsgaszervezésben közreműködők a pályázatban szereplő személyes adataimat a pályázati eljárás és az OKV tagságom fennállása alatt a közigazgatási szakvizsga és/vagy az ügykezelői alapvizsga szervezésének, lebonyolításának érdekében kezelje és nyilvántartsa, továbbá az alábbi adatok körét az NKE VTKI hivatalos honlapján közzé tegye: a vizsgáztató és/vagy oktató neve, munkahelyének megnevezése; a vizsgatárgy (közigazgatási szakvizsga vagy ügykezelői alapvizsga) megnevezése; a közigazgatási szakvizsga esetében az oktatott témakör(ök), amelyhez kapcsolódóan oktatói feladatot láthat el; a közigazgatási szakvizsga esetében a vizsgatárgy(ak) megnevezése, melyhez kapcsolódóan vizsgáztatói tevékenységet láthat el, 12

13 az ügykezelői alapvizsgára vonatkozó vizsgáztatási jogosultságot. Tudomásul veszem, hogy a KTK Elnöke a KTK tagjaival lefolytatott konzultációt követően felmenthet az OKV tagság alól, ha egy naptári éven belül legalább három alkalommal indokolatlanul nem teszek eleget a vizsgafelkérésnek, súlyosan megsértem a vizsgáztatás rendjére vonatkozó szabályokat, olyan jogellenes magatartást tanúsítok, amely méltatlan az OKV-ban betöltött tagságomhoz. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati dokumentációban közölt adatok és okiratok, dokumentumok a valóságnak mindenben megfelelnek. Kelt: pályázó aláírása 13

14 Gyakorlati idő igazolása 3. számú mellékelt Igazolom, hogy... nevű munkavállaló közigazgatási, vagy a felsőoktatási, vagy a felnőttképzési, vagy a tudományos kutatói gyakorlati időt az alábbiakban részletezettek szerint teljesítette: Munkahely neve, címe: Alkalmazás időtartama: (Mettől meddig) Foglalkoztatási terület 2 : 2 Az a pályázó aki az elmúlt három évben felsőoktatási intézményben oktatói munkakört töltött be, és ezt a 3. számú mellékleten a Foglalkoztatási terület oszlopban megjelöli, úgy ebben az esetben mentesül az oktatói közreműködés külön mellékletben történő igazolásának kötelezettsége alól-a. 14

15 4. számú mellékelt Oktatási idő igazolása az OKV tagjainak kinevezéséhez Intézmény neve, címe: Intézményi hitelesítés (pecsét, aláírás): Oktatás időtartama: (órában kifejezve) Oktatott témakör pontos megjelölése: 15

16 5. számú melléklet Munkáltatói hozzájárulás a közigazgatási szakvizsga oktatói és/vagy vizsgáztatói, illetve az ügykezelői alapvizsga vizsgáztatói feladatok ellátásához Hozzájárulok, hogy..... (név) munkavállaló felkérés esetén közreműködhet 3 : a közigazgatási szakvizsga felkészítő tanfolyamok megtartásában; a közigazgatási szakvizsga vizsgáztatói feladatok ellátásában; az ügykezelői alapvizsga vizsgáztatói feladatok ellátásában. Igazolás 4 Igazolom, hogy nevezett jelenlegi munkakörében az alkalmazás és a foglalkoztatás előfeltétele a büntetlenség. Jelen igazolást a fent nevezett munkavállaló/megbízott kérésére az OKV tagság elnyeréséhez adtam ki. Kelt:... P.H.... munkáltató/megbízó aláírása 3 (Megfelelő rész aláhúzandó!) 4 (Ha a feltétel nem áll fenn, ez a rész áthúzandó és a pályázathoz három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány csatolandó!) 16

17 6. számú melléklet AJÁNLÁS 5 a közigazgatási szakvizsga oktatói és/vagy vizsgáztatói, illetve az ügykezelői alapvizsga vizsgáztatói feladatok ellátásához A... Megyei Kormányhivatal / NKE, mint a közigazgatási szakvizsga/ügykezelői alapvizsga szervezéséért felelős szerv vezetője, az OKV tagság megszerzésére irányuló pályázatban meghatározott jogszabályi rendelkezések és szakmai elvárások figyelembevételével. (név) javasolom az OKV tagjaként történő kinevezésre. Jelen támogató javaslatom az alábbiakban megjelölt feladatok ellátására vonatkozik 6 : a közigazgatási szakvizsga felkészítő tanfolyamok tartására, mint oktató; a közigazgatási szakvizsga vizsgáztatói feladatok ellátására, mint vizsgáztató; az ügykezelői alapvizsga vizsgáztatói feladatok ellátására, mint vizsgáztató. Szakmai indokaim 7 az alábbiak: Kelt: P.H.... aláírás kormánymegbízott / az NKE esetében a továbbképzési és nemzetközi rektorhelyettes 5 Fontos megjegyzés: az ajánlást az intézmény fejléces papírján kérjük megjeleníteni, amelyet az adott vizsgaszervezőnek alá kell írni, és tartalmaznia kell az intézmény pecsétjét is (adott esetben). 6 Megfelelő rész aláhúzandó! 7 A szakmai indoklás során szükséges kitérni a támogatott személy szakmai munkásságának rövid bemutatására, elért szakmai eredményeinek ismertetésére. 17

TÁJÉKOZTATÓ a közigazgatási szakvizsgáról vizsgázók részére

TÁJÉKOZTATÓ a közigazgatási szakvizsgáról vizsgázók részére TÁJÉKOZTATÓ a közigazgatási szakvizsgáról vizsgázók részére Budapest, 2015. február Tisztelt Vizsgázó! A közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet),

Részletesebben

Pályázati felhívás és működési szabályzat. Klebelsberg Képzési Ösztöndíj. 2013/2014 tanév

Pályázati felhívás és működési szabályzat. Klebelsberg Képzési Ösztöndíj. 2013/2014 tanév Pályázati felhívás és működési szabályzat Klebelsberg Képzési Ösztöndíj 2013/2014 tanév Az emberi erőforrások minisztere (a továbbiakban: miniszter) a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013.(II.25)

Részletesebben

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM ALUMNI SZABÁLYZATA

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM ALUMNI SZABÁLYZATA Hatály: 2015. II. 19- A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM ALUMNI SZABÁLYZATA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 25/2014. (II. 19.) szenátusi határozat, valamint a 29/2015. (II. 18.) szenátusi határozat módosító rendelkezéseivel)

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. 2016. EüK. 7. szám pályázati felhívás (hatályos: 2016.04.21 - )

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. 2016. EüK. 7. szám pályázati felhívás (hatályos: 2016.04.21 - ) ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Pályázati hirdetmény betölthető állásokra 2016. EüK. 7. szám pályázati felhívás (hatályos: 2016.04.21 - ) A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

A munkáltatói kölcsönök és vissza nem térítendő támogatások lebonyolításával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtjuk Önnek.

A munkáltatói kölcsönök és vissza nem térítendő támogatások lebonyolításával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtjuk Önnek. Tisztelt Munkáltató! A munkáltatói kölcsönök és vissza nem térítendő támogatások lebonyolításával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtjuk Önnek. A munkáltató dolgozói részére lakáscélra nyújthat

Részletesebben

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

2014/1. SZÁM TARTALOM

2014/1. SZÁM TARTALOM 2014/1. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 1/2014. (I. 06. MÁV-START Ért. 1.) sz. vezérigazgatói utasítás a vasúti járművezetői és járműüzemeltetési tevékenységet ellátó munkavállalók belső képzésként megvalósuló

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók!

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Pályázati hirdetmény betölthető állásokra hatályos: 2014.12.09 - ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb 3 alkalommal ismételjük meg, további

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 70. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 70. szám MAGYAR KÖZLÖNY 70. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. május 18., szerda Tartalomjegyzék 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelet Egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról 5406 13/2016. (V.

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2007/43. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2289 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. május 5 9. Megjelenik minden héten. XI. évfolyam, 2008/19. szám Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1 TÁRSADALMI SZERVEZETEK, KÖZCÉLÚ FELADATOK, VALAMINT KARITATÍV CÉLOK 2016. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1 TÁRSADALMI SZERVEZETEK, KÖZCÉLÚ FELADATOK, VALAMINT KARITATÍV CÉLOK 2016. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1 TÁRSADALMI SZERVEZETEK, KÖZCÉLÚ FELADATOK, VALAMINT KARITATÍV CÉLOK 2016. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat a 2016. évi költségvetésből biztosított pályázati

Részletesebben

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2015. IX. 5 - F5. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat, a 15/2015.

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM XIX. ÉVFOLYAM 20. SZÁM 2008. OKTÓBER 15. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM MINISZTERI UTASÍTÁS Az önkormányzati miniszter 6/2008. (HÉ 40.) ÖM utasítása az ÖM fejezethez

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2016. II. 1 - F5. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat, a 15/2015.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2005/31. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 1649 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2007. január 24. Megjelenik minden szerdán. X. évfolyam, 2007/4. szám Ára: 357 Ft FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2005/31. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 1649 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2007. júli us 23 27. Meg je le nik minden héten. X. évfolyam, 2007/30. szám T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet - a személyes gondoskodást végző személyek továb... Page 1 of 15 CompLex (http://www.complex.hu/) Jogtár (http://www.jogtar.hu/) Céginfo (http://www.complex.hu/ceginfo.php)

Részletesebben

KÉRELEM GYÓGYSZERKIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

KÉRELEM GYÓGYSZERKIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS Kozármisleny Város Önkormányzat Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottsága 7761 Kozármisleny, Pécsi út 124. : 72/570-918; KÉRELEM GYÓGYSZERKIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS Kérelmező

Részletesebben

SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS-PÁLYÁZAT 2016

SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS-PÁLYÁZAT 2016 SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS-PÁLYÁZAT 2016 Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő testülete Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottsága az 5/2011. (II.25.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

MLSZ országos labdarúgó pályaépítési programjához kapcsolódó pályázati felhívás és útmutató sportszervezetek számára

MLSZ országos labdarúgó pályaépítési programjához kapcsolódó pályázati felhívás és útmutató sportszervezetek számára MLSZ országos labdarúgó pályaépítési programjához kapcsolódó pályázati felhívás és útmutató sportszervezetek számára 2012. október III. ütem TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. A pályázat keretében megvalósítandó

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

Szabályzat. a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről

Szabályzat. a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Elfogadva: 2014. szeptember 8-án a Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Közgyűlésének 1/2014 (IX.08.)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2005/31. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 1649 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2007. augusztus 20 24. Meg je le nik minden héten. X. évfolyam, 2007/34. szám T A R T A L O M Álláspályázatok

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Magyar Posta Zrt. felhívása Magyarországi posták 2015 évi klimatizálása megnevezésű építési beruházás tárgyban

H I R D E T M É N Y Magyar Posta Zrt. felhívása Magyarországi posták 2015 évi klimatizálása megnevezésű építési beruházás tárgyban Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság Beszerzési Igazgatóság 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. Fax: +36 (1) 767-8321 Adószám: 10901232-2-44 Postacím: 1540 Budapest H I R D E T M É N Y Magyar Posta

Részletesebben

1992. évi XXIII. törvény. a köztisztviselők jogállásáról. I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1992. évi XXIII. törvény. a köztisztviselők jogállásáról. I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról A társadalom közmegbecsülését élvező, demokratikus közigazgatás feltétele, hogy a közügyeket pártpolitikasemleges, törvényesen működő, korszerű szakmai

Részletesebben

Pályázati kiírás. 2016. május hó 25. nap

Pályázati kiírás. 2016. május hó 25. nap Pályázati kiírás 2016. május hó 25. nap A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével pályázatot hirdet a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről

Részletesebben

HU-Budapest: Értékjelzéssel ellátott papír 2010/S 45-066484 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Értékjelzéssel ellátott papír 2010/S 45-066484 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 HU-Budapest: Értékjelzéssel ellátott papír 2010/S 45-066484 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Legfőbb Ügyészség, Budapest,

Részletesebben

É É Á É É ó ó ö ű ó ó ó ű ó ö ö ű ó ó ő ö ű ó ó ű ú ö ű ó ó ó ó ö ű ó ó ó ö ű ő ő ő ó ö ű ú ö ó ó ó ú ő ő ü ó ó ó ö ű ű ö ő ó ú ó ö ü ö ű ó ó ö ő ö ó ö ö ő ő ö ó ő ö ő ó ő ó ő ú ú ö ű ó ú ö ő ű ö ó ó ó

Részletesebben

ő Á ú ő ú ő ú ú ú ő ő ő ű ú ű ő ő ú ő ő ő ú Á ő ú ő ő ú ő ő É É ú ő ő Ú ő É ú ú ő ő ő ő ő É ő ő ú É ű ű ű ú ő ő É ő ű ő ő É ú É ú ő ő ű ú ű ő ő ú ú Ú ú Ü ő ű ú ő ű ő ő ú ő ő ő ő ú ő ő ú ú ő ú ő ú ű ű É

Részletesebben

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. december 14-i rendes ülésére

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. december 14-i rendes ülésére 23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. december 14-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása jegyzői állás betöltésére Előterjesztő:

Részletesebben

ó á á á á á ó á ó Á ö é á ó Ú á á á ó Á ö é á á á ó ó ó á á ó á ó Ú á é á ó ü é ü é á á á á ó é é á ú á ó á é ó á ó Ó é á ó é á ó ó á Ó Ö é á ó á ó é é é ü é ó á Ó é é é ó ó ó á ó é é ó á ü ó é á ó é é

Részletesebben

Á Ó Ö Á É É É É Ő ű Á Ó ű Ö ű ű ű Ó ű Ö Ú Ö Ú ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ü Á ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű Ö ű ű Ü ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű ű ű ű ű Á Á ű É ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ó Ü Á É Ű ű ű ű ű Á ű ű ű Á É ű Ú Ó

Részletesebben

É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É É ú ű ú ű ú Ú Ü ú ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Ü ű ű ú É É ű É ű É ú ú ú ű É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Á ú É ű ű ú ú ú ú ű ű ű ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú Ú ű ú ű ű ú ú ű Ü ú ű

Részletesebben

ű É ű Á Ü É É ű ű Ű ÓÓ Ü É Ü Ú Ú ű Ú Ö Ö Ü ű ű Ű Ú Ö Ü Ö Ú Ó Ó Á É Ú Ű Ú Ú Ú Ú Ú ű Ú Ű Ú ű ű Ú ű ű Ú Ú É Á Ú Ú É É ű ű ű Ú ű ű Ú ű Ú Ó É Ű Ó ű Ú ű ű ű Á ű ű Ú ű ű É ű ű ű ű Ó Ú Á Ú ű Á ű Á Ú Ó ű ű Á ű

Részletesebben

Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre

Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre Tisztelt Pályázók, leendő PhD Hallgatók! A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora ebben az évben is pályázatot hirdet doktori (PhD)

Részletesebben

Á Á ó ő ő ó Ő ó ó ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Ó ó ő ó ó Ő Ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Á Ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Á Ó ó ó Ő ó ó ó Ó ó Ú ó Ó Ó ó Ó Ó Ő ó Ó ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó ó ó Ó ó ó ó Ó Ú Ó Ó ó ó ő ö Ó

Részletesebben

É Ó Ö Á ú Á ú ú ú ú Ó ú ú ú ú ű ú Á ÁÉ Á ű ű ú ú É ú É É ű ű É ű Ú ű Ü ú ű ú Ö Ú ű Ö Ö ú Ő ú ű Ö ú ú Ú Ó ú ú ű ú Ö Ú Ü Á Á Á É Ü ű Ü Ö É Á Ü Ó É Ö É ű Ü Á Á Á ú Ü Ö Á É Ü Á ú Ö Ö ú Ö Á ú É É Ö É Á Á Á

Részletesebben

Ú ő É ő ű ő ű Á É ő Ó Á Á ő ű ű Á ű Ú É ő É Ú Ö ő ő Á ő ő Á É É Á ő ő ő ő ő ő Á Ó Á É Ú Á Á Á ő Á Á Á Á Á É ő ő ű ő ő É ő ő Á Á Ó Ü Á É Á ő Á ő ő ő Á É Ü ő Á Á ő Ö ő ő Á É ő ő ű ő Ö Á Á Ú Á Á Á É É ő ű

Részletesebben

Á ő ő ő ö ö Ó ő ú ö Á É É ü Ö ő ö ő ő ö Ó ö Ú Ó ő ő ő ö Ö Ú Ú ő Ö ú ö ő ú ú ú Ó ö Ó Ó Ú Ú Ú Ú Ö Ó ő ő ú ő ű ü ő ö ö ö ő ü Ó Ó ő ő Ó ö Ó Ó ü ő ő Ó ő ö ő ő Ó ő ő ő Ú ö ő Ó Ó ő Ó ő Ö ő ö ő ü ü ű ö ö ö Ó ö

Részletesebben

É É É É É Ö Á Á É Ő ű ű ű Ü ű ű ű Ú Á ű Ö ű Ú Á Ú ű Ó Ú Ú Ú Ú ű Ú Ú ű É ű ű É É É ű É É Ü ű ű É Á ű Á Á Ü Á Ü É Ú Á Ú Ó Ü Ü Ú ű ű Ú Ü Ü ű Ú É Ö ű ű Ü Ó Á Ö Ö ű Ö É É ű ű É ű ű ű Ú ű Ö É Ó ű Ú Ú Ú É Ú Ú

Részletesebben

ö É ö ö ő ő ö ó ó ú ő ó ö ö ő ő ö ö ó ű ű ó ú ó ő ő ö ű ó ő ö ö ű ű ó ú ő ó ó ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ő ö Ü Ü ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ó Ü Ü ó ő ő ű ö ö ű ű ű ű ő ö ó ű ó ö ű ö ó ö ó ö ő ó ö ö ő ó ö ö ö ű Ö ö ö

Részletesebben

É ú ú Á É ú É ű Á Ú ú ú ú ű ú É ű ú ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ű ű ú Á Á ű É É ú ú ú ú ú ú ű Ü ű ű ű Ö Ú ú Ú ú ű ú ú ű ú ű ű ú ú Ö ű ú ú ú ű ű ű ű ú ú É É ű ű É É ú ú ű Á ú ú ú É Ú ű ú ú ű ú ú ú Ü ú

Részletesebben

Ú ű Ú ű ű ű Á ű Ö Á ű ű ű ű ű ű Ö ű Á ű ű Á ű ű ű ű ű Á ű Ú Ü Ü ű ű Ü Ü Ö ű ű ű ű ű Ú Ü ű ű ű ű ű Ú Ó ű ű ű Á É ű ű ű Ű ű ű ű É Á Á Á Á Ó Ó ű Ü Ú Ú Ö Ú ű Ö Ő Ú Ú ű Ó Ő Ú Ö Ö Ő Ű É ű Ó É Á Á ű ű Ú Á É É

Részletesebben

Á Á é é ő ö ó é é é é é ő é é é ő ő ő é ü ő ó ó ó ö ö é é ő é ő é ő ö é é é é é é é ő é ű ő é é é é é ó ő ö é ú ö é ö é é ö ő ó ő ó é ő é ő ő é ő ó ó é ő ő é é ü ő é ó é ö ő é ő é ó ő é é ő é é ő é é é

Részletesebben

Á É ö ö ő ő ő Ú Ü ö ö ő ő ö ú ő ö ő ö ú ü ö Ü Ó ö ö ö ö ö ő ö ú ú ö ü Ü ö ö ö ö ö ö ő ö ö ő ö ü ő ö ő ü Ü Ó Ó ö ö ő Ü Ó ö ő ő ő ő Á ő ő Ü ő ö ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü É ö ö É Ó ő ő ő ő Ü É ő Ó ő ő

Részletesebben

Ó Ú Ö Ú É Ö É Á ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű Á Ú ű Ü ű ű Ü ű Ó ű ű Ú ű Ö Ö ű ű ű ű Á É Ó ű ű Ü Ö ű ű Ü Ú É ű ű ű ű É Ü Ü Ü É Ü Ü Ü Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű ű É Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű Ö ű Ü ű ű ű ű É ű Ó ű ű É

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/II. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE (4) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (továbbiakban: TVSZ)

Részletesebben

Á ú ő ú Ú ü Ö ú Á Ó ú ü ő ő ő ú Ö ú É ú ű ü É ü ú ő ő ő ú ú ü ü Ö Ö ú ő ő ű É ü ü ü ú ő ő ú ü ü ő ő ő ú ü ő Ö ű ő ü ő ü ő ő Á É ő ü ő ü ú ú ő ü ü ü ő ü ő Ó ü ü ü ü ú É ő ü ü ü ú ő ü Ó ü ü ő ú ő ő ü ü ú

Részletesebben

ö Á É É ö ö Ö ö ű ö ő ö ő ö ú ü ö Ü ö ö ö ö ü ö ú ö ő ü ö Ú ü ü ö Ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ő ö ú ö ö ü ö ö ö ö ő ő ö ű ö ö ű ö ö ő Ü ö Ü ö ü Ü ö ö ö ú Ó ö ö ö ö ö ő ö ö ú ö ő ö ö ő ő ö ö ö ü ö ö É ö

Részletesebben

ú ú ű ú ú Ú É É Ó ű ű ü ú ü ű ü ú ú ü ü ü ú ü ú ü ü ü ü ú ű ü ü ú ű ü ü ü Á ű ű ú ű ü ü ú ű ü ű ú ü ü ü ú ű ü ü ü ű ú ü ú ü ü ü ű ű ú ü ú ű Ö ú ü ü ü ü ü ú ű Ö ü Ú É ú ú ü ü ü ü ü ü ü ü ü ú ü ú ü ú ü ü

Részletesebben

ö ű ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ö ö ö ö ű ö ü ú ö ö ö ö ű ü ü Ö ü ö ű ű ű ö ú Ü Á Á Á ö ö ú ü ú Ü ö ö ö ö ö ú Ü Ü ö ö Ü ö ü ö ú ö ü ö ü ü Ü ü ű ö ü ö Ü Ú Ü ü Ü ü Ü ú Ü ö ö ü ö ö ű ű ü ö ű Á ö ü ö ö ú ö Ü Á Ü Ő

Részletesebben

Á ű Ú ÚÉ Á Á Ü Ü ű Ü Ü Ü Ú Ü Ü Ü É Ú Ü ű Ü Ü Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ű Ú ű ű Ú ű ű ű ű Á Ú É Á ű Á É Á Ú ű Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ű Á Á Á Á Á É ű Ü ű Á ű ű ű Á ű Ú Ó Á Á ű Ú ű Ü ű Ü Á Á ű ű É

Részletesebben

ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ű Ö ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ü Ö ő ő ü É ő ő ü ő Ú üü ő ő Á Á É É Á ü Ú ő Ó ű ő É ő ű ő ő ő ő ő ű É Ö ű Ú Ö É ő ű ü ő ü É É É É É ő É ü ű ő ü űú ű ü ű Ú É ü ű É É É ő Ó ő ű Á ÚÚ ő ő É

Részletesebben

É Ú ú Á Ú Ú Á Á Ú ú ú ú Ú ú Á Ú Ü Ü ű ű ú ú ú ú Ü ú Ü Ú ú ű ú É ú Ü ű ú ú Ú É É Á Á Á Á Ü ú Á Á É Ú É ú Á Ü É Ü Ü Ü Ü Á Á ű ú ű ú Ü ű Á ú ű ű ú ű ű ű ú ű ű ű ű ú Ü É ű ú ű Ü ű ú ű Ü Ü Ü ú Ú ú ú ú ű ú ű

Részletesebben

ö ő ö Ö ö ó ő ő ő ú ö ö ő ó ü ö ö ő ő ő ő ő ö ő ö ő ó ő ö ő ő ő ú ó ő ö ó ö ő ó ö ő ő ő ó ő ő ő ő ö ö ő ö ő ó ú ö ö ő ő ó ő ő ú ő ü ő ó ö ö ő ő ő ü ö ö ő ó ó ö ő ő ö ő ö ö ö ö ő ő ő ü ű ö ö ő ő ó ö ö ö

Részletesebben

ú ő ü ő ő ü ő ű ű ő ü ü ő ő Ü Á ő ü ő ő ü ő ő ü ő ú ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ő ű ű ő ü ő ő ő ü ő ü ő ű ő ü ő ő ő ő ü ü ü ő ő ű ú ü ü ő ő ő ő ü ü ő ő ő ü ő ő ő ő ű ő ú ő ő ü ő ő ü ő ő ő ű ő ő ű ü ü ő

Részletesebben

Á ö ü ö ő ö ű ö ú ú ö ú ő ő Á ő ő ö ú ü ő ő ú ő ő ő ő ö ü ő ő ú ő ö ö ü ü ő ö ü ü ö ő ú ő ő ő ö ú ú ö ö ú ő ü ü Ü ő ö ő ű ü ö ú ú ú ö ő ö ő ö ú ö ű ő ő ö ő ö ü ö É É É É Ú É É É É É öö É É ő É ö É

Részletesebben

Ó Á É Ő É ő ő ő ó ó ó ó ó ő Ö ó ő ó ü ő ó ő ű ó ó ó ő ő ő ő ő ű ő ó ü ó ő ő ő ő ó ü ó ó ó ű ő ó ő ó ő ú ő ő ü ő ó ü ó ő ő ő ü ó ó ő ő ü ő ó ő ó ő ű ő ő ű ő ó ó ó ó ó ó ő ő ó ó ó ő ó ő ü ó ű ő ő Á ó ó Ó

Részletesebben

ú Ö ó ú ó ú Ö ő ü ú ő ó ü ú ő ü ú ő ó ó ó ó Ö ő ü ü ü ü ő ú ű ü ú Ö ő ü ő ó ü ü ü ő ő ő ü ó ő ü ú ő ü ő ő ő ó ó ő ó ó ü ő ó ü ó ó ü ú ó ó ő ú Ö ó ü ó ő ó ő ó ő ó ó ü ó ó ó ó ú ő ü ó ü ú ó ő ü ó ő ő ő ü

Részletesebben

ü Ü ö ö ö Á ő ö ö ö ü ú ö ő Á ő ö ő ü ú ő ő ő ö ö ö ő ú ő ő ő ö ő ö ű ő ő ő Ú ö ü ő ő ú ú ö ő ö ő ú ú ő ú ö ö ő ú ő ü Ü ö ő É ő ő ü ö ő ú ő ö ű ő ő ü ő Ú ű Ö ü ő ú ő ő ő ú Ú ü ö ő ő ú ő ű ő ö ö ü ö ö ő

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Á Ú ü ö ö ü ű É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ű ö ö ü ú ü ö ü ö ü ü ö ö ö ö ö ü ö ű ü ö ö ű ö ö ö ö ü ú É ö ö ö ö ö ö ö ú ú ö ö ö ö ö ö ú ú ú ú

Részletesebben

ú Á ö ü ö ú ű ü ü ö ö ű ö ö ö ü ö ü ö ű ü ö ú ú ü ü ü ú ö ö ö ű ű ü ú ű ü ö ö Á ö ü ű ö ö ü ö ü ö ö ü ö ö ü ö ö ö Á ü ú ö ö ü ö ö ö ú ö ü ö ö ú ú ü ö ű ö ö ö úö ö ö ö ö ö ű ö ú ö ö ö ü ü ö ú ö ö ú ö ö

Részletesebben

2013. EK. 19. szám pályázati felhívás Betölthető állásokra. Általános tudnivalók. Tisztelt Hirdetők, Olvasók!

2013. EK. 19. szám pályázati felhívás Betölthető állásokra. Általános tudnivalók. Tisztelt Hirdetők, Olvasók! 2013. EK. 19. szám pályázati felhívás Betölthető állásokra hatályos: 2013.12.23 - Általános tudnivalók Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A pályázati hirdetményeket terjedelmi okokból és a jobb áttekinthetőség

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjra a 2009/2010 es tanévben magyarországi felsőoktatási intézményekbe

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. 2014. EüK. 9. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók!

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. 2014. EüK. 9. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Pályázati hirdetmény betölthető állásokra hatályos: 2014.07.08 2014. EüK. 9. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

1992. évi XXIII. törvény. a köztisztviselők jogállásáról

1992. évi XXIII. törvény. a köztisztviselők jogállásáról 1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról A társadalom közmegbecsülését élvező, demokratikus közigazgatás feltétele, hogy a közügyeket pártpolitikasemleges, törvényesen működő, korszerű szakmai

Részletesebben

A 12+1 mázlista elnevezésű nyereményjáték Részvételi- és játékszabályzata

A 12+1 mázlista elnevezésű nyereményjáték Részvételi- és játékszabályzata A 12+1 mázlista elnevezésű nyereményjáték Részvételi- és játékszabályzata A nyereményjáték szervezője és adatkezelője: Szerencsejáték Zrt. (székhely: 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

A Péntek13 elnevezésű nyereményjáték Részvételi- és játékszabályzata

A Péntek13 elnevezésű nyereményjáték Részvételi- és játékszabályzata A Péntek13 elnevezésű nyereményjáték Részvételi- és játékszabályzata A nyereményjáték szervezője és adatkezelője: Szerencsejáték Zrt. (székhely: 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.; cégjegyzékszám: 01-10-041628;

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ AKKREDITÁLT FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE FOGYATÉKKAL ÉLŐ FELNŐTTEK KÉPZÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A MUNKAERŐ-PIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZÉNEK 2007-2011. ÉVI KÖZPONTI KERETE TERHÉRE NEMZETI

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-CSSZP-M-16. A meghirdetés dátuma: 2016. május 25.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-CSSZP-M-16. A meghirdetés dátuma: 2016. május 25. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2016. május 25. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

Az MFKB-k feladatai és tevékenysége 2014

Az MFKB-k feladatai és tevékenysége 2014 Az MFKB-k feladatai és tevékenysége 2014 Az MFKB-k feladatai és tevékenysége 2014 Felelős kiadó: Dunai Péter Lektor: Dr. Szilágyi János Szerkesztő: Nagyné Varga Katalin Témavezető: Köpeczi-Bócz Attila

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014.

Debreceni Egyetem. Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014. Debreceni Egyetem A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014. 1 Tartalomjegyzék I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre 2.

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró) PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró) Az állami vagyonról 2007. évi CVI. Törvény és a 254/2007. (X. 4.) Kormányrendelet

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS A kereskedelmi forgalomban megtalálható villamossági termékek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenırzésérıl Budapest, 2016. február NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI

Részletesebben

Elektronikus úton történő benyújtás KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az első, számozatlan rovatot a hivatal tölti ki. 1. rovat: 2. rovat 3.

Elektronikus úton történő benyújtás KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az első, számozatlan rovatot a hivatal tölti ki. 1. rovat: 2. rovat 3. 12T34 ADATLAP magánszemély adóazonosító jelének, vámazonosító számának egyedi kiadásához, az adateltérések rendezéséhez és levelezési cím bejelentéséhez TÁJÉKOZTATÓ az adatlap benyújtásának módjáról Az

Részletesebben

103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet

103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet Oldal:1 az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól 1 A Kormány az épített környezet

Részletesebben

K É R E L E M. adósságkezelési támogatás, valamint a hozzá kapcsolódó lakhatási támogatás megállapításához

K É R E L E M. adósságkezelési támogatás, valamint a hozzá kapcsolódó lakhatási támogatás megállapításához Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata K É R E L E M adósságkezelési támogatás, valamint a hozzá kapcsolódó lakhatási támogatás megállapításához 1. Személyes adatok A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Debreceni Egyetem AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére 2014. T a r t a l o m j e g y z é k I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre

Részletesebben

Társasház homlokzat felújítási pályázat 2016.

Társasház homlokzat felújítási pályázat 2016. Társasház homlokzat felújítási pályázat 2016. A Társasházi ingatlanok felújításához nyújtott támogatásról szóló 6/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. -a alapján a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Tisztelt Pályázó!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Tisztelt Pályázó! 1. sz. melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tisztelt Pályázó! A Közigazgatási Továbbképzési Kollégium elnöke az Országos Közigazgatási Vizsgabizottságról szóló 153/2010. (V. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró) PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény és az állami vagyonnal

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT PÁLYÁZATI KIÍRÁS

MÓDOSÍTOTT PÁLYÁZATI KIÍRÁS MÓDOSÍTOTT PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KÖZÉPFOKÚ ZENEMŰVÉSZETI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TANESZKÖZ BESZERZÉS TÁMOGATÁSÁRA A PÁLYÁZAT A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZBŐL, AZ NFA KA 7/2014. SZÁMÚ TÁMOGATÁSI

Részletesebben

K É R E L E M a krízishelyzetbe került személyek támogatásának megállapításához

K É R E L E M a krízishelyzetbe került személyek támogatásának megállapításához (Átvétel: Szignó: ) Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda 6724 Szeged, Huszár u. 1. Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 763 K É R E L E M a krízishelyzetbe

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT 2013.

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT 2013. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 A Foglalkoztatási Szabályzat hatálya... 4 A foglakoztatási jogviszony alanyai

Részletesebben

Szakgyógyszerész-jelöltek Than Károly ÖSZTÖNDÍJÁRA

Szakgyógyszerész-jelöltek Than Károly ÖSZTÖNDÍJÁRA Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Nyílt Pályázatot Hirdet A Gyógyszerész Diplomával Rendelkezők Számára Szakgyógyszerész-jelöltek Than Károly ÖSZTÖNDÍJÁRA I. A PÁLYÁZAT CÉLJA Az egészségügyi

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2015. március 26.

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2015. március 26. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTI POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek civil szervezetek részére 2015. március 26. 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2015. október

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2015. október SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT 2015. október N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\tvsz\tvsz

Részletesebben

ő ú ú ú ú ő É Á Ő ú ő ű ő ő ü ú Ö É É Á Á Á Á ú ő ü ú ő Ö ú ú Á Á Á ő ü É Á Á ú Ö Ö É É ü Á É Á Ü É Ö Á Á Á Á Ó É Ó Á Á É É É Ü Ö Ú É ú Á É É ü ú Ö Ú É É Ő Ó Ó Ö Ó ú Ő ű ú Ő ű ő ő ú Ö ű ő ő ű É Ő É ű Ü

Részletesebben

Pályázati feltételek az Orfűi Aquapark és Orfűi Vízi Turisztikai Központ hasznosítására

Pályázati feltételek az Orfűi Aquapark és Orfűi Vízi Turisztikai Központ hasznosítására Pályázati feltételek az Orfűi Aquapark és Orfűi Vízi Turisztikai Központ hasznosítására Tartalomjegyzék 1. A Kiíró megnevezése, székhelye 3 2. A pályázat lebonyolítójának megnevezése, székhelye... 3 3.

Részletesebben

ú ű ú ű Ó Ú Á ú Ú ú ú ú Ú Ú Ó ú ú Ö ú É ű ú

ú ű ú ű Ó Ú Á ú Ú ú ú ú Ú Ú Ó ú ú Ö ú É ű ú ű ú ű ű ű É ű ú É É ú Ó Á ú ú Á ú É É ű ű É ú ú ű ú ű ú ű Ó Ú Á ú Ú ú ú ú Ú Ú Ó ú ú Ö ú É ű ú ú ú ú É ú ű ű Ú ú É ű ú ú ú ú ú Á Ú ú Ú ű ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú Ú ú ú ű ú ú Á ú ú ú ű ú Ú ú ú ú ű ú ú Ú ú ű

Részletesebben

ő Á Á Á ő ó Á Ö É Ö Á Á É Ó Á É É ó ő ü ő ü ő ő ó ó ő ó ó ő ó ő ő Ö ü ó ú ó ő Ö ő ü ó ő ő ú ó ő ü ő ő ü ü ő ő ő ő ő ő ő ü ü ó ó ő ü ő ő ü ü ő ü ó ő ó ü ü ő ú ü ő ü ü ő ő ü ó ő ü ó ó ő ü ú ő ó ő ü ó ú ő

Részletesebben

ű ű ű É Ü ű ű ű Ö Ü Ö ű Ö Ú Ö ű ű ű Á ű ű Á É ű Ú ű Ó ű É Ó É ű ű É ű ű ű Á ű ű ű ű Ö Ö É Ú Í ű Ó ű Ö ű Ö Ö Ö Ö Ö ű ű ű ű ű Ö É É Á Á É Ö Ö É Ú Á ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű Ő ű Á ű

Részletesebben