A Litéri Református Általános Iskola Pedagógiai Programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Litéri Református Általános Iskola Pedagógiai Programja"

Átírás

1 A Litéri Református Általános Iskola Pedagógiai Programja Litér, 203

2 Tartalomjegyzék Intézményi adatok / 3. Az iskola nevelési programja Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai / 4 2. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok / 5 III. Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok / 9 IV. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység / 22 V. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység / 24 VI. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok / 26 VII. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program / 27 VIII. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység / 30 IX. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke / 32 X. A szülő, a tanuló, a pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei / 5 XI. Az iskola egészségnevelési programja / 54 XII. A környezeti nevelés programja / 56. XIII. A pedagógiai programmal kapcsolatos egyéb intézkedések / 56 Az Égigérő fa óvoda-iskola közötti átmenetet segítő személyiségfejlesztő program leírása / 64 2

3 Intézményi adatok Az intézmény neve: Litéri Református Általános Iskola Székhelye és címe: 896 Litér, Petőfi Sándor utca 8. Telephelye: 896 Litér, Petőfi Sándor utca 2. Alapítója: Litéri Református Egyházközség Litér, Dózsa György u. 47. Intézmény alapításának éve: 732 Intézmény típusa: általános iskola Alapító okirat száma, kelte: 202. május 25. Fenntartója: Litéri Református Egyházközség, Litér, Dózsa György u. 47. Felügyeleti szerve: Litér Község Önkormányzatának jegyzője Egyházi felügyeleti szerv: a Litéri Református Egyházközség presbitériuma Az intézmény OM azonosító száma: Az intézmény szakágazati (TEÁOR) beosztása: Az intézmény bankszámlaszáma: Az intézmény adószáma: Intézmény gazdálkodásának jellege: önállóan gazdálkodó Intézmény jogállása: önálló jogi személy Működő évfolyamok száma: 8 évfolyam Iskolai tanulócsoportok: 8 évfolyamon osztály (ebből 2 egész napos oszt.) 2 napközis csoport (3-4. osztály) tanulószobai csoport (felső tagozat) Maximális létszám: 76 fő Az intézmény igazgatója: Magasabb vezető. A vezetői feladatok ellátásával a fenntartó határozott időre bízza meg. Az intézmény munkáltatói jogkörének gyakorlója. Az intézmény alaptevékenysége: Általános iskolai nappali rendszerű nevelés és oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai oktatása Alaptevékenységen belül további tevékenységek: Napközi otthoni ellátás Tanulószobai ellátás Iskolások étkeztetése Helyiségek, eszközök bérbeadása Fejlesztő pedagógiai és logopédiai tevékenység gyógypedagógus alkalmazásával 8. évfolyamon Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai oktatása Táncoktatás Angol nyelvi előkészítő csoportbontással 2. osztályban Nyelvi előkészítő a 3. osztályban Az informatika teremben tanórán belüli és kívüli tevékenységek igények szerint Szakköri foglalkozások Sporttevékenység 3

4 Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. (Lukács 8, 6) Az iskola nevelési programja Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai. Küldetésnyilatkozat A Litéri Református Általános Iskola nyolc évfolyamos, világnézetileg a keresztyén értékek mellett elkötelezett, általános alapképzést nyújtó oktató-nevelő intézmény. A gyermeket adottságával együtt Isten ajándékának tekintjük. A nevelés elsődleges színtere a család, az iskola másodlagos szerepet tölt be. Az iskola nem csorbíthatja a szülők jogait, és nem vállalhatja át kötelességeiket. Munkája hatékonyabb, ha nevelési céljainak, módszereinek megválasztásában, megvalósításában együttműködik a szülői házzal. Az iskola olyan hatályos jogszabályok alapján működő, közösség által fenntartott, a család által választott intézmény, amely: a gyermek fejlettségét a hosszú távú érdekeit figyelembe veszi, meghatározott célrendszer jegyében kiválasztott, kipróbált művelődési anyagot követi, személyiségfejlesztésre irányulóan, rendszeresen, módszeresen, folyamatosan készíti fel a gyermeket az életre, a gyermeki világ védettségének megőrzése érdekében igyekszik megóvni a külvilág ártalmas hatásaitól A református iskola célja a keresztyén szellemiségű (ökomenikusan nyitott) nevelés. Sajátos értékrendjével, kiegészítő tananyagával, tantervi-óratervi hangsúlyeltolódásaival és módszereivel elősegíti, hogy a gyermekből egészséges, jellemes, művelt keresztyén ember váljék. Boldog ember az, aki megtalálja a bölcsességeket, és az az ember, aki értelmet kap. Mert több haszna van ennek, mint ezüstnek és nagyobb jövedelme, mint a színaranynak. (Péld.3,3-4) Különös hangsúlyt kap munkánkban az esélynyújtásra, a képességek személyre szabott fejlesztésére, a korkövetelményként felmerülő idegen nyelvi és számítástechnikai ismeretek nyújtására való törekvés. 4

5 Kiemelten kezeljük a tanulók kreativitása fejlesztésének valamennyi lehetséges területét, az önképzésre történő serkentésüket, igényt támasztva személyiségükben a humán értékek elsajátítására, megbecsülésére. Az iskolánkba járó tanulókat oly módon szeretnénk megtanítani minden szükséges ismeretre, eljuttatni a kellő jártasság- és készségszintekre, hogy a falusi iskola hátrányai ne érvényesülhessenek, csak az előnyei: a családias, odafigyelő légkör, a szeretetteljes bánásmód és az egymás iránti tisztelet. Az iskolai élet jó légkörével, környezeti adottságaink tudatos kihasználásával, lehetőségeink fejlesztésével biztosítani kívánjuk a jó közérzetet, a motiváltságot. Azt szeretnénk, ha tanulóink fogékonyak lennének az új ismeretek befogadására, ha nyitottak lennének egymás és nevelőik iránt. Feladatunk olyan erkölcsi nevelést adni, ami segít megkülönböztetni a jót a rossztól. Pedagógiai hagyományaink és értékelési rendszerünk gyakorlata lehetőséget biztosít számunkra, hogy fejlesszük a gyermekek optimizmusát, pozitív világlátását, hogy személyiségük az emberi értékek számára nyitott, alkalmazkodó-képes, együttműködésre, a másság elfogadására hajlandó, szeretetet, emberi érzéseket adni és elfogadni tudó emberekké serdüljenek. 5

6 .2. Az intézmény múltja.2 Helyzetelemzés 732-ben telepedtek le Litéren az olaszfalusi reformátusok preoráns tanítójukkal együtt. Az iskola alapításának ez az év tekinthető. Tanítókról 87-től van feljegyzés dec. 8-ig csak református iskola működött Litéren, melyet Kayos Gábor kántortanító vezetett. 928-ban 56 katolikus és 55 református tanítványa volt december 8-án Bali István tanító átvette az 56 katolikus tanulót. 948 májusában államosították az iskolákat, ekkor Állami Általános Iskola lett a neve, igazgatójának Kayos Gábort nevezték ki tól folyamatosan érkeztek a pedagógiai főiskolákon frissen végzett szaktanárok (matematika-fizika, magyar, földrajz-biológia), ezzel párhuzamosan a helyi tanítók közül többen végezték levelező tagozaton a főiskola különböző szakjait (magyar, történelem, ének, orosz, földrajz, biológia). Így a felső tagozat szaktanári ellátottsága hamarosan kiépült. Az 950/5-es tanévben összesen 7 fő pedagógus tanítja a 324 tanulót. A tanítás váltott műszakban folyt délelőtt-délután 4 különböző helyen. Az 970-es évek végéig 9- fő a pedagóguslétszám. Az intézmény az as években a Balatonfűzfő nagyközségi oktatásügy egyik intézményeként működött jó szakmai hírnevet szerezve magának. 990 óta működik a község önkormányzatának fenntartásában. Árpád Fejedelem nevét 997-ben vettük fel. 99-ben felépült a tornaterem épülete, amely még 3 tanteremnek is helyet ad. Így minden osztály kerítésen belülre került. 200-ben a kastély épületét sikerült felújítani, illetve akadálymentesíteni az összes épületet. 202-ben Litér Község Önkormányzata úgy döntött, hogy az iskola fenntartását a Litéri Református Egyházközségre bízza..2.2 Litér Litér Árpád-kori falu, mely a török időkben elnéptelenedett. 732-ben az Olaszfaluból kitelepült reformátusok építettek itt új települést, s vették használatba a türelmi rendelet után az akkori templomromot. Ennek kapuzata a Chartres-i stílusú oszlopszobros kaputípus egyedüli magyarországi példája. A korábban nagyobbrészt református lakosságú településen a balatonfűzfői ipari üzemek munkássága talált otthonra. A falu lakosságának nagy részét ezen üzemek ipari munkássága tette ki, ami megváltoztatta a vallási arányokat is. Ma a község két harmada vallja magát katolikusnak, 990-es években épült a modern stílusba katolikus templom. A privatizáció és a létszám-leépítések miatt nagyon sok litéri vált a rendszerváltás után munkanélkülivé, vagy máshol keresett munkát. Helyükre újak költöztek. Ma Litér fejlődő település, a két felekezet templomával, a kastéllyal és udvarával mely iskolánknak ad otthont, a Csivitelő Óvodával, az Önkormányzat épületével, az Alkotmány Művelődési Házzal, Közparkkal, pezsgő közösségi életével, táncos hagyományaival. 6

7 .2.3 Arculatunk Elődintézményünk az Árpád Fejedelem Általános Iskola szakmai-pedagógiai örökségét folytatjuk a következő területeken: Égigérő fa Saját fejlesztésű, országos elismertségű, kisiskolás átvezető program az. és a 2. osztályban. A Meixner-módszer olvasástanítása, a késleltetett írástanítás, képességfejlesztő kisfoglalkozások, a különböző problémákkal küzdő tanulóinknál a fejlesztő pedagógus munkája mutatja az egyéni fejlesztésre való törekvésünket. (A tanulás tanítása program módszereit alkalmazzuk oktató munkánk során. ) Idegen nyelv Az iskolában angol nyelvet oktatunk. A 2. osztályban az idegen nyelv megszerettetése érdekében kiscsoportos foglalkozásokat tartunk, 3. osztályban pedig nyelvi előkészítő segíti az idegen nyelv elsajátítását. Felvételi felkészítés Továbbtanulásra való felkészítésünk fontos eleme, hogy a megfelelő pályaorientáción túl versenyképes tudást is nyújtsunk diákjainknak. Ennek koncentrált formája, hogy a 7 8. osztályokban felvételi előkészítő foglalkozásokat szervezünk magyar és matematika tantárgyakból. Ez a felkészítő időszak hivatott a rutin és jártasság kiépítésére, kompetencia alapú feladatsorokkal, a teljesítmény folyamatos mérésével és értékelésével. Infokommunikációs technikák, médiaismeret Jól felszerelt informatika teremben, osztálybontással ismerkedhetnek tanulóink az infokommunikációs technikákkal. Alsó tagozat 3 4. osztályában szakköri keretben, felső tagozatban csoportbontással tanórákon tanulják az informatikát diákjaink. Kihasználjuk a világháló adta lehetőségeket más tantárgyakban is, és egyre nagyobb teret adunk az önálló és csoportos munkának. A tantárgyi szemléltetést, feladatmegoldást interaktív táblákkal, az egyéni és csoportos munkát tanulói tabletekkel segítjük. Minden tanítónak és tanárnak iskolai laptopja van. Igyekszünk a médiaismeret tantárgyat a gyakorlat oldaláról elsajátítani. Népi hagyományok ápolása, iskolai hagyományaink, tánc Nemzeti örökségünk, népi hagyományaink ápolására nem csak a tantárgyak keretében kerül sor, hanem iskolánkból kiinduló nemzetközi hírű Zöldág táncegyüttes munkájának bázisát is iskolánk tanulói adják. Emellett saját hagyományunkban kialakult ünnepeink, rendezvényeink erősítik tanulóink identitását. Sport Iskolánk nagy udvara, sportpályái sokféle lehetőséget teremtenek a sportolásra, mindennapos testedzésre. Kiemelten foglalkozunk kézilabda, röplabda, futball és atlétika felkészítéssel. A 7

8 versenyek során diákjaink kiváló eredményekkel, sok győzelemmel öregbítik iskolánk hírnevét. Szakköri rendszer, délutáni elfoglaltságok A gyermekek igényeihez és teherbírásához igazodva szakköri kurzusokat indítunk, melyek önálló szakköri tervvel, gyermekek számára meghirdetve, általában egy évnél kisebb időszakot átfogva, koncentrált formában ismertetik meg a gyerekeket egy-egy tudományággal, kulturális területtel, tevékenységgel vagy művészeti formával. 8

9 2 Nevelési program 2.. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai 2.. Alapelveink A Magyarországi Református Egyház által fenntartott és működtetett református közoktatási intézmények célja és feladata, hogy tanulóit művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőivé, a magyar haza és nemzethűséges és önzetlen, alkotó polgáraivá formálja, akik mindenkor készek az örökölt és a jelenkori kultúra valódi értékeit befogadni, gyarapítani, közvetíteni és továbbadni; református tanulóit egyházunk hitvalló tagjaivá, nem református tanulóit vallásuk szabad gyakorlásának biztosítása mellett saját felekezetük és a református egyház értékeinek megbecsülésére nevelje. Felekezeten kívüli tanulóit erkölcsös életre, elfogadó magatartást tanúsító személyiséggé nevelje Mindezek megvalósítása egyházunk iskoláinak évszázadok során kialakult hitbeli örökségére és pedagógiai kultúrájára épül, és azt fejleszti tovább. A keresztyén nevelés lényege a szeretet. Munkáját megbecsülő, kitartó munkára képes, abban örömét lelő, családjának örömet adó, hazáját értékelő fiatalságot szeretnénk nevelni. o Egyrészt az iskolai nevelést átható kultúrával, hangulattal, o másrészt a szabadidős, közösségi tevékenységek sokszínű lehetőségeivel biztosítjuk. Szűkebb és tágabb környezetünk történelmi, kulturális értékeinek, hagyományainak megismerésére, ápolására törekszünk. Nagy hangsúlyt fektetünk a tanulók differenciált oktatása, a tehetséggondozásra, felzárkóztatásra. Figyelembe vesszük a tanulók egyéni és életkori sajátosságait. Motivációra, következetességre, bizalomra épül nevelési-, oktatási tevékenységet szeretnénk folytatni. A kommunikációs kultúra a megismerést, a tanulást, a tudást, az emberi kapcsolatokat, az együttműködést, a társadalmi érintkezést szolgáló információk felfogása, megértése, szelektálása, elemzése, értékelése, felhasználása, közvetítése, alkotása. Alapvető követelmény, hogy az iskola tanulói legyenek képesek az önálló ismeretszerzésre, véleményformálásra és kifejezésre, tudják véleményüket, érveiket kifejteni, értelmezni, A műveltségi területek oktatásának közös követelményei Kommunikációs kultúra

10 megvédeni, vagyis sajátítsák el a jó kommunikációs készséget. Az egyén tudjon alkalmazkodni a közösséghez, becsülje meg, értse meg, fogadja el társát. Napjainkban az információ egy része mesterséges közvetítő rendszerekkel jut az egyénekhez, ezért az iskola feladata, hogy olyan fiatalokat neveljen, akik az új audiovizuális környezetet értik, szelektíven használják, fogékonyak az új technika iránt. Környezeti nevelés A környezeti nevelés átfogó célja elősegíteni a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását és a társadalom fenntarthatóságát. A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. Óvják az iskola épületét és a hozzá tartozó parkot, tartsák feladatuknak a környező erdők védelmét, óvják a Balaton-felvidéket, a Balatont, a természetvédelmi területeket, a Mogyoróst, a Nyerges-hegyet, vegyenek részt a már hagyománnyá vált falusi szemétgyűjtésben, tudatosuljon bennük a Föld napjának jelentősége. Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére törekvés váljon meghatározóvá. Hon- és népismeret Az iskola feladata, hogy minden tanuló ismerje meg népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit. Ismerjék a kiemelkedő magyar államférfiak, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók tevékenységét, munkásságát. Legyenek jól tájékozottak a haza földrajzában, irodalmában, történelmében, mindennapi életében, ismerjék a városi és falusi élet hagyományait, jellegzetességeit. Ismerjék az iskola hagyományait és vegyenek részt bennük, mint például az akadályversenyen, a Mikulás-napi ajándékozáson, a különböző ünnepi műsorok készítésében (évnyitó, okt. 23., karácsony, márc.5., ballagás, évzáró), az Árpád-napi vásáron, a farsangon, a diáknapokon. Követelmény, hogy a hon- és népismeret segítse elő harmonikus kapcsolat kialakítását a természeti és társadalmi környezettel. Alapozza meg a nemzettudatot, mélyítse el a nemzeti önismeretet, a hazaszeretetet, ösztönözzön a szűkebb és tágabb környezet történelmi, kulturális és vallási emlékeinek, hagyományainak feltárására, ápolására. Késztessen az ezekért végzett egyéni és közösségi tevékenységre. Kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz Alakuljon ki a tanulókban pozitív viszony a közös európai értékekhez. Becsüljék meg az európai fejlődés során létrehozott eredményeket, köztük Magyarország szerepét, hozzájárulásait. Legyenek érdeklődők, nyitottak az európai kultúra, életmód, szokások, hagyományok iránt, különös tekintettel a hazánkat körülvevő országokra, népekre. Ismerjék meg az európai egység erősödésének jelentőségét, ellentmondásait, szerepét az országnak és lakosainak az életében. A tanulók ismerjék az egyetemes kultúra legjellemzőbb, legnagyobb hatású eredményeit. 0

11 Legyenek nyitottak, megértők a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások, a másság iránt, becsüljék meg ezeket. Szerezzenek információkat az emberiség közös (globális) főleg Magyarországot közelebbről érintő problémáiról, az ezek kezelése érdekében kialakuló nemzetközi együttműködésről. Az iskola és tanulói törekedjenek arra, hogy valamilyen módon közvetlenül is részt vállaljanak a nemzetközi kapcsolatok ápolásában. Törekedni kell arra, hogy az iskola a falun keresztül a testvértelepülésekkel tartsa a kapcsolatot. Testi és lelki egészség Az iskolai feladataink közé tartozik a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra nevelése. Ezt olyan tevékenységek biztosításával érhetjük el, melyek a tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlődését szolgálják. Iskolánkban a sportszakkörrel, a napköziotthonos foglalkozásokkal, az évfolyamonkénti heti három testnevelésórával, tömegsport és természetjáró szakkör szervezésével biztosítjuk a tanulók részére a mindennapos testedzés lehetőségét. Tanulóink részt vehetnek a Zöldág Táncegyüttes munkájában is. Megismertetjük tanulóinkat a környezet elsősorban a háztartás, az iskola és a közlekedés leggyakoribb, egészséget és testi épséget veszélyeztető tényezőivel és ezek elkerülésének lehetőségeivel. Támogatást igyekszünk nyújtani a káros függőségekhez vezető szokások (dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás) kialakulásának megelőzésében. A krízishelyzetbe jutottakon osztályfőnöki, ifjúságvédelmi szinteken igyekszünk segíteni, ha kell pszichológus vagy ifjúságvédelmi szakember bevonásával. Szexuális felvilágosítással, a felelős, örömteli párkapcsolatokra történő felkészítéssel, családi életre neveléssel igyekszünk megalapozni a jövő nemzedék életét. Hitbeli nevelés Általános és tantárgyi célok: Egy református oktatási intézmény elsődleges célja a keresztyén értékrend megismertetésén túl a hiteles keresztyén élet megismerése, megismertetése. Elsődlegesen ennek meg kell nyilvánulnia a nevelői közösség szeretetteljes légkörében és a folyamatosan növekvő tudásban, ismeretben. Ez arculatot nyer ünnepeinkben, heti rendünkben. Ünnepek A hagyományos iskolai ünneplés kiegészül a keresztyén ünnepkör, az egyházi év eseményeivel. A korábbi iskola adventi hagyományaira épülve minden hét kezdetén, hétfői napon iskolai áhítatot tartunk, melyen az egész tanulóközösség részt vesz, pedagógusaikkal együtt. Az egyházi év ünnepei az adventi időszak megülése után a Karácsony, mint Jézus Krisztus születése, a Nagypéntek mint a kereszt ünnepe, a Húsvét a megváltás és Urunk feltámadásának ünnepe, a Mennybemenetel Ünnepe (Áldozó Csütörtök), Pünkösd, a Szentlélek ünnepe, a Reformáció Emléknapja.

12 Bibliai üzenet megismerése, megértése, az iskolai áhítatok feladata. Istentisztelet Szorgalmazzuk, de nem kötelezzük az iskolában a felekezeti hovatartozás szerinti templomba járást. Iskolai programjaink, melyek a szabadidő értelmes, közösségi eltöltését erősítik, szintén tartalmaznak missziós jellegű alkalmakat. Ezek lehetnek csendesnapok, táborok, vetélkedők, előadások, művészeti jellegű vagy kézműves alkalmak. Hittan, egyházi ének Tantárgyi szinten bevezetésre került a hittan illetve etika oktatása. Az 8. évfolyamon a hit- és erkölcstan tantárgy oktatása tanrendbe iktatottan, legalább heti 2 órában kötelező, azok nem pótolhatóak, illetve nem vonhatók össze áhítattal, vagy más közösségi alkalommal. Az egyházi ének tantárgy iskolatípusonként legalább két évig rendes tantárgyként, tanrendbe iktatottan heti órában kötelező, más órával nem helyettesíthető és nem vonható össze. A magyar történelmi egyházak, illetve felekezetek a felekezetükhöz tartozó diákokat hit- és erkölcstan oktatásban részesíthetik. Ez községünk adottságaiból következőleg a reformátussal párhuzamosan katolikus hitoktatást jelent. Az etika tantárgy Egyházi iskolánk lelkiségének és az egységes nevelési elvek érvényesülésének értelmében célunk, hogy a gyermekek minél nagyobb része ismerje meg hitoktatás keretében is a keresztyén értékrend, a hit világát. Amennyiben ezzel a gyermeket beírató szülő nem tud azonosulni, választhat etika tantárgyat. Etika tantárgyról hittanra az átjelentkezés az aktuális tanév első hónapjában szülői kérésre megengedhető. A két felekezet hitoktatásában szintén lehetséges ebben az időszakban átjelentkezés. Hittan tartárgyat választó viszont nem léphet vissza etika csoportba. A hit- és erkölcstan, illetve az etika, valamint az egyházi ének értékelése bekerül a bizonyítványba. Tanulás A pedagógusok feladata, hogy a gyermekeket tanítsa meg tanulni. A tanulók vegyenek részt a kedvező körülmények (külső feltételek) kialakításában, élményeik és tapasztalataik alapján ismerjék meg és tudatosítsák a saját pszichikus feltételeiket. A pedagógusnak fontos feladata, hogy megismerje a tanulók sajátos tanulási stílusát, szokásait. Vegye figyelembe a megismerés életkori és egyéni jellemzőit, ezekre alapozza a tanulás fejlesztését. Iskolánkban a második év első félévéig szöveges értékelés, a második félévtől kezdve osztályozás az értékelés meghatározó formája. Ezzel szeretnénk biztosítani a gyermek és a szülő felé is az egyértelmű, átlátható, könnyen értelmezhető visszajelzési feladatot. Ugyanakkor azt vettük észre, hogy a gyermekek számára az osztályozás, mint a teljesítmény értékelésének 2

13 formája motiváló hatású. Ennek részleteit, követelményrendszerét megtaláljuk az iskola helyi tantervében. Pályaorientáció, felvételi előkészítés Iskolánk feladata, hogy segítse diákjait a helyes önértékelés kialakításával, megfelelő tanulási módszerek és tudás birtokában, a pályaválasztásban. A munkaerőpiac folyamatos változásával ma már nem életre szóló szakmát választanak az iskola végzősei, hanem a kiválasztott középiskolában szakmai orientációkat, ahol a középiskolai tanulmányok során szilárdul majd meg a felsőfokú továbblépés vagy a szakmai vizsga lehetősége. Nem mindegy tehát, milyen iskolát választ a végzős diák. Célunk, hogy olyan középiskolába juttassuk tanulóinkat, amelyik képességeiknek, irányultságuknak a legmegfelelőbb. A központi felvételi vizsgára való felkészülés indirekt formában már korábban, a hagyományos tanulmányi versenyekre való felkészítéssel megkezdődik matematika és magyar nyelv tantárgyakból. Konkrét formájában a 7. évfolyam második félévében, majd a 8. év első félévében folytatjuk magyar nyelv és irodalom, valamint matematika tantárgyakból. Heti egy-egy órában felvételi felkészítést, konzultációs lehetőséget tartunk, amit kiegészít a gyermekek folyamatos felkészülése házi feladatok, tesztlapok, feladatsorok megoldásával, kiértékelésével. 7. évfolyamon az addig megszerzett ismeretek összefoglalása, átismétlése, rendszerezése folyik. Ehhez feladatlapokat használunk, illetve igénybe vesszük az informatika adta lehetőségeket is. Magyar nyelvtanból a helyesírás, szövegértés, matematikából az alapműveletek, függvények gyakoroltatására különösen alkalmas számítógépes programokat vezetünk be. A tehetséggondozó iskolák felvételi gyakorlatában megjelenő szóbeli felvételit pedig szóbeli vizsgahelyzetekkel gyakoroljuk. Nyolcadik évfolyam első félévében a felvételi előkészítőkön vizsgaszituációt teremtünk. 45 perc alatt kell a tanulóknak az előző évek feladatsorait megoldani. A szaktanár a feladatlapokat kiértékeli. Az értékelés alapja a központilag meghatározott követelmény. A tanulók és a szülők ezek alapján nyomon követhetik a gyermek fejlődését, teljesítményét. Ez a munkamódszer nemcsak abban segít, hogy a tanuló felkészüljön a felvételi vizsgára, hanem kialakítja a helyes önértékelést is, amely a megfelelő iskola kiválasztásának alapja. Tanulók tanulócsoportok Tanulócsoportok: Egész napos, 2 tanítós: 2 Hagyományos osztály: alsós 2 felsős 4 Napközis csoport: 2 Felsős tanulószoba: Összesen: Tárgyi feltételek Épületállomány: 3

14 Az intézmény az ún. technikaépület kivételével egy tömbben, kb m 2 bekerített területen, parkosított udvarral, sportpályákkal egybeépülve, a község csekély forgalmú helyén fekszik. A beépített összterület kb..200 m 2, amely egy tanulóra vetítve 7,2 m 2 /fő tágasnak nevezhető elhelyezési körülményeket biztosít. Mindazonáltal épületeink nem voltak korszerűek, az új épület kivételével nem iskolai céllal épültek, többszöri átalakításuk után nyerték el struktúrájukat nyarán a kastélyépület külső és belső felújítása megtörtént. Négy tantermet és egy fejlesztő szobát alakítottak ki, ahol két osztályban csoportbontásra is lehetőség nyílik. Ezzel megvalósult az alsó tagozat ideális elhelyezése. Iskolánk többi belső épülete is akadálymentesítésre került. Iskolánk helyiségei: Főépület: - osztályterem 4 - fejlesztő szoba - fiú-lány WC 2 - akadályment. WC - tároló helyiség - pince Napközi épülete: - osztályterem - tanári - igazgatói -titkári szoba - szertár - ebédlő 2 - melegítő konyha, mosogató, elők.: Tornaterem épülete - osztályterem 3 - tornaterem - fiú-lány öltöző 2 - szertár - akadályment. WC Számítástechnika épülete: - számítástechnikaterem - fiú-lány WC 2 - műhely Külső épület - tanterem 2 - szertár - fiú-lány WC 2 4

15 Helyiségeink gáz központi fűtésesek, illetve gáz helyi fűtéssel ellátottak. A testneveléshez kapcsolódó zuhanyzó-mosdó lehetőségeink elegendőek. WC-ellátottság: összességében elegendő számú, azonban blokkosított elhelyezésű, nem minden épületben található. Az oktató munka eszközállománya Az alapvető szemléltetőeszközökkel rendelkezünk, de eszközállományunkat folyamatosan fejlesztjük. Az eszköztár további bővítése érdekében különböző pályázatokon indulunk. Könyvtár: Az állomány alapját a kötelező és ajánlott olvasmányok alkotják. Vásárlásoknál figyelembe vesszük a tanulók érdeklődési körét, kívánságait. Igyekszünk beszerezni az éppen aktuális sikerkönyveket, hogy tanulóink minél szélesebb körét nyerjük meg az olvasás számára. Biztosítjuk a pedagógusok önképzéséhez szükséges szakirodalmat is. 20/-es tanévtől könyvtárunkat osztályteremben tudtuk elhelyezni a kastély épületében. Videotár: A tananyagok illusztrálásához sok videofilmmel rendelkezünk. A hagyományos VHS rendszerű kazetták mellett DVD alapú hordozókra, illetve internetes videótárak használatára is fel vagyunk készülve. CD- tár: Az alapokat leraktuk, bővítése folyamatos. Számítástechnikai berendezések Hardver: Korszerű, duplamagos processzoros, szemet kímélő képernyőkkel ellátott, hálózatba kötött géptermünkben jelenleg a legkorszerűbb technológiákat tudjuk alkalmazni. Gépeink multimédiás alkalmazásra, két gépünk filmvágásra is alkalmas. Digitális videokameránk, fényképezőgépünk, modern nyomtatóink vannak. Öt termünkben van digitális tábla. Iskolánk 00%-ban wifi internetes hálózattal lefedett. Pályázati lehetőségek felhasználásával az intézmény 5 termét interaktív táblával látjuk el. 3 teremben interaktív tábla-kiegészítő berendezéssel dolgozhatunk. 27 db tanulói Android táblaszámítógéppel rendelkezünk. Központi szerver is működik adataink megőrzése és belső intranetes hálózat kiépítése céljából. Szoftverállomány Célunk az informatikai eszközöket gyakorlatiasan használó gyermekek nevelése. Ezért géptermi gépeinken nem csak hagyományos operációs rendszer, hanem ennek szabadszoftveres alternatívája is megtalálható. Szeretnénk nyitni a gépek multimédiás felhasználása felé, ezért grafikai programokat, videóvágó szoftvereket is használunk. Oktatásban használható multimédiás anyagokkal rendelkezünk, de keressük ezek szabadszoftveres megoldásait és internetes adatbankok, videótárak anyagait is felhasználjuk oktatásunkban. 5

16 Egyéb berendezések állapota: Sportpályák: db műfüves futballpályánk van és egy aszfaltozott kosárlabdapálya. Játszótér: 400 m 2 területen fajátékokkal, mászóvárral. 6

17 2.2 Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos. pedagógiai feladatok A személyiség általános emberi és egyedi tulajdonságok összessége, amelyek jellemzik az egyént, és meghatározzák társadalmi környezetéhez, az azt felépítő, egymásba kapcsolódó kisebb és nagyobb közösségekhez fűződő viszonyát. A személyiségfejlődés az a folyamat, ami az embert az erények gyakorlásával társadalmi környezethez való egyre jobb alkalmazkodásban, és a közösség normáihoz, szokásaihoz való igazodásban, ezeknek megtanulásában, interiorizálásában nyilvánul meg, párhuzamosan az önismeret és énkép fejlődésével. A személyiségfejlesztést olyan komplex feladatnak tekintjük, amely csak személyre szóló lehet; a meglévő tapasztalatokra, képességekre, adottságokra épül; a gyermek iskolai és iskolán kívüli tanulása és egyéb tevékenységei során valósul meg; az iskolai élet minden megnyilvánulásában, szellemiségében, tevékenységében jelen van. Nevelőmunkánk eredményessége érdekében megismerjük a gyermekek értékrendjét, személyiségvonásait, családi körülményeit, társaik, osztálytársaik között elfoglalt helyzetüket, folyamatosan nyomon követjük mindezek változását, együttműködünk a szülőkkel. Olyan gyermekközösség kialakítására törekszünk, melyben az egyén is optimálisan fejlődik. A tanulók személyiségének fejlesztése az iskolai nevelési folyamat állandó feladata. A helyi tantervben képviselt követelmények azt a célt szolgálják, hogy a tanulók az iskolában szerzett ismereteket biztonsággal, alkotó módon tudják felhasználni és alkalmazni. A műveltségi területekben rejlő nevelési lehetőségek komplexitása jó alkalmat teremt azon személyiségjegyek fejlesztésé-re, amelyek összhangban állnak a mai kor és az erényes ember követelményeivel. A személyiségfejlesztés főbb területei:. A tanulók érzelmi, akarati jegyeinek gazdagítása, önismeretük fejlesztése 2. A tanulók műveltségének, világszemléletének, világképének formálása, értelmi nevelése 3. A tanulók életvitelével kapcsolatos személyiségfejlesztési feladatok 4. A magatartás-, viselkedéskultúra jegyeinek gazdagítása, közösségi, erkölcsi nevelés. A tanulók érzelmi, akarati jegyeinek gazdagítása, önismeretük fejlesztése Emocionális nevelés: Nevelési cél: Élményeik értékelésére nevelés Érzelmi sokrétűség felismerése, érzelmi reakcióik kontrolálása, Önismeret, önkontroll kialakítása 7

18 Élő és élettelen környezet jelenségeinek megismerése és megértése, pozitív kötődés kialakítása Együttérzés, önzetlenség gyakorlása Akaraterő és kitartás fejlesztése, ami a tevékenységeik sikerének kritériuma Feladat: Élményközpontú nevelés és oktatás, előtérbe kerülve a tapasztalatszerzés: cselekedtetésre, próbálgatásra, felfedezésre irányuló módszerekkel Iskolán kívül szerzett élményeik, tapasztalatok aktivizálása a munka során Adjunk lehetőséget, és fejlesszük kommunikációs képességüket, mely élményeik, belső történéseik kifejezéséhez, egyben megértéséhez szükséges Helyes mintát adjunk tanulóinknak Énkép Nevelési cél: Önismeretük fejlesztéséhez minta és segítő irányítás az alábbiakban: Ismerjék önmaguk pozitív tulajdonságait, tudják, mire képesek Akarati tulajdonságait tekintve legyenek határozottak, céltudatosak, kitartók, megbízhatók, rendszerességre törekvők Legyenek kreatívak, rendelkezzenek mobilizálható tudással, az önképzés és az életen át tartó tanulás igényével, s legyenek képesek önmaguk menedzselésére. Kiemelt feladat az -4. évfolyamon: A motiváltság fejlesztése (megismerési vágy, alkotásvágy, teljesítményvágy, kíváncsiság, játékszeretet, érdeklődés, felfedezési vágy) A képesség fejlesztése (felismerés, összevonás, összehasonlítás, sorképzés, kiemelés, megismerési képesség, megfigyelési képesség, írás és értő olvasás, beszéd és beszédértés, tanulási képesség, tapasztalás) Kiemelt feladat az 5-8. évfolyamon: A motiváltság fejlesztése (tanulási kötelességtudat, továbbtanulási szándék, önfejlesztési igény) A képesség fejlesztése (analizálás, absztrahálás, problémamegoldás, gondolkodás, viszonyítás, általánosítás, osztályozás, bizonyítási képesség, asszociálás) 2. A tanulók műveltségének, világszemléletének, világképének formálása, értelmi nevelése Nevelési cél: Értelmi képességek fejlesztése Önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, fejlesztése, A világ megismerésére való törekvés igényének felkeltése Sokoldalú tevékenység és érdeklődés jellemezze a tanulókat A tanulók nemzeti nevelése A tanulók állampolgári nevelése Feladat: Alakítsuk ki és szilárdítsuk meg az adott képességek fejlesztéséhez szükséges ismereteket Változatos módszereket, tanulási utakat, eljárásokat mutassunk Tegyük képessé tanulóinkat az információk felkutatására és szelektálására Ismertessük meg a szülőhely és a haza múltját, jelenét, a nemzeti hagyományokat 8

19 Ismertessük az alapvető állampolgári jogokat és kötelességeket Műveltségi területek Anyanyelv, irodalom Élő idegen nyelv Ember és társadalom társadalmi, történelmi ismeretek Ember és természet: matematika, fizika, kémia, biológia Földünk és környezetünk Művészetek: ének-zene, vizuális kultúra, tánc Informatika: számítástechnika, könyvtárhasználat Életvitel és gyakorlati ismeretek: háztartástan, pályaorientáció Testnevelés és sport 3. A tanulók életvitelével kapcsolatos személyiségfejlesztési feladatok Nevelési cél: A rendszeresség, pontosság igényének kialakítása (napirend, hetirend, különböző elfoglaltságok tervezése, az iskolai munka megtervezése, tanulási terv, házi munka, szabadidős, hétvégi programok, televíziós műsorok kiválasztása, színház, mozi, szórakozás stb. helyes tervezése, kiválasztása) A tanulóinkban ki kell alakítani a pozitív életszemléletet és pozitív beállítottságot, ehhez szükséges a testi-lelki egészség óvása Kiemelt feladat az -4. évfolyamon: (Napirendben, projektekben) Egészségvédő öntevékenység Befogadóképesség, önkifejezési, önellátási képesség Környezettudatos viselkedés kialakítása Kiemelt feladat az 5-8. évfolyamon: egészségvédő öntevékenység, önállósulás önismerő, önértékelő, önkifejlesztő képesség kialakítása (emberismeret, tehetséggondozás, pályaválasztás) kreativitás, önkifejezés fejlesztése (műelemzés, műértelmezés) reális énkép (önbizalom, önbecsülés), öntevékenységi vágy, önállósulási vágy felkeltése 4. A magatartás-, viselkedéskultúra jegyeinek gazdagítása, közösségi, erkölcsi nevelés Magatartás-, viselkedéskultúra jegyeinek gazdagítása Nevelési cél: A tanulók viselkedésükkel, magatartásukkal járuljanak hozzá az intézmény jó hírnevéhez az intézményen kívül, nyilvános helyeken egyaránt Feladat: Tisztelettudó, intelligens, kulturált magatartás kialakítása és megkövetelése a tanulóktól az intézményen belül egymással, tanáraikkal, az intézmény minden dolgozójával, az intézménybe érkező vendégekkel A megfelelő hangnem, kulturált beszédmodor elengedhetetlen követelmény iskolánk diákjaival szemben a közösségfejlesztés érdekében 9

20 Nyugodt, higgadt, a másik fél személyiségét, érdekeit tiszteletben tartó fellépés kialakítása a konfliktushelyzetekben is Kiemelt feladat az -4. évfolyamon: Szociális érzékenység fejlesztése: kötődés, csoportképzés, hovatartozási kötődés szokásainak kialakítása, magántulajdon tisztelete Segítés, együttműködés, versengés, siker- és kudarcfeldolgozás, alkalmazkodás Kiemelt feladat az 5-8. évfolyamon: meggyőződés, előítéletek legyőzése és a másság elfogadása empátia, tolerancia, érdekelemző szociális értékelő készség kialakítása konfliktuskezelés, vitakészség (érvelés-meggyőzés) formálása Közösségi nevelés Nevelési cél: A tanuló legyen képes önmaga és a közösség elvárásai között összhangot teremteni Társakkal, felnőttekkel való jó viszony kialakítása Feladat: Ismertessük meg az emberi együttélés szabályaival Alakítsuk ki a kulturált magatartási, kommunikációs formákat Az együttműködési készségeket alakítsuk, segítsük Erkölcsi nevelés Nevelési cél: Szilárd szokások, helyes realitásérzék, megbízható értékítélet, normakövető magatartás kialakítása Igazodás az időtlen erkölcsi normákhoz Feladat: Ismertessük meg az alapvető emberi és keresztyén értékekkel Problémahelyzetek megoldási lehetőségeit tudatosítsuk Drámajátékokkal sokféle szituációs beleélésre adjunk lehetőséget, mutassunk helyes viselkedési mintákat 20

21 2.3 Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti kapcsolatokat kialakítja, megteremti. Az iskola hatékonysága, eredményessége alapvetően függ attól, hogy a tanulóknak milyen a közérzetük az iskolában. Mennyire van módjuk, lehetőségük beleszólni az iskola életébe, szervezni saját életük alakulását. A tanulók érdekképviselete az iskola diákönkormányzata. 2.4 A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység A tehetséggondozás mellett az oktatás-nevelés folyamatában kiemelkedő jelentőségű az egyéni képességekhez igazodó képességfejlesztés, fejlesztőmunka. A különböző okok miatt létrejövő beilleszkedési zavar, tanulási képesség-zavar és/vagy magatartási rendellenesség a gyógypedagógiai nevelés és terápia eszközeivel, valamint a környezet támogató hatásaival eredményesen csökkenthető. Ennek érdekében elsődleges és legfontosabb feladatunk a pedagógiai diagnosztizálás, mely a tünetek pontos feltárását, az okok kutatását, valamint a jelenség elemzését jelenti. Beilleszkedési, magatartási nehézség bármely életkorban, bármilyen körülmények között élő, bármilyen képességű gyereknél jelentkezhet. A felmerülő problémákkal kapcsolatban a feladatink szintjei: a felderítés, - előzetes tájékozódás, óvodai szakvélemény, iskolaérettség, a régi és az új osztályfőnökök megosztják ismereteiket, tájékoztatják egymást. megelőzés: a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyerekeket fokozottabban figyelemmel kísérjük. A prevenció célja a veszélyeztető tényezők kialakulásának vagy hatásának megakadályozása, visszaszorítása. Feladatunk: az értelmi képességek fejlődési elmaradásának, tanulási kudarc következményeinek megelőzése, enyhítése. okfeltárás korrekció Ha gyermek, tanuló beilleszkedési zavarral, magatartási rendellenességgel küzd vagy sajátos nevelési igényű, a nevelési tanácsadót keressük meg. Az ő kérésükre a szakértői és rehabilitációs bizottság dönt arról, hogy a fenti probléma fennáll-e. Az ő szakvéleményük dönti el azt a lényeges kérdést is: mi áll a magatartási, tanulási zavar hátterében. A fő diagnózis azonosítása, a bizottság javaslata a kezelés hatékonyságát megnöveli. Ezen tanulóknak speciális, személyre szabott támogatásra van szükségük. Ehhez, kifejezetten e feladatokra képzett szakember szükséges. Ezért a saját alkalmazásban álló fejlesztőpedagógus-gyógypedagógus munkája mellett szükség esetén külső szakemberek segítségét is igénybe vesszük. Például gyógytornász, pszichológus, hallássérültekkel foglalkozó szurdopedagógus. Tapasztalataink szerint az alsó tagozatos korosztályban nyílik a legnagyobb lehetőség a zavar felismerésére, a szülőkben és a gyerekekben itt van a legnagyobb fogadókészség a korrekció végrehajtására. A korai felismerés, a korai korrekció a magatartászavarok enyhítésére, a részképességek fejlesztésére eredményesen hat. A veszélyeztetettség gyors felismerése ami a 2

22 gyerek közelében levő felnőtt felelőssége segítheti, hogy a tanuló ne váljon tanulási zavarral és sok esetben emiatt magatartási zavarral küzdő gyerekké. A tanulási zavarok, részképesség-kiesések fokozatosan csökkennek, a tanulók nagyobb hányadánál enyhülnek vagy teljesen megszűnnek, ha időben észrevesszük és a fejlesztő pedagógus segítségével kezeljük. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységeink területei a következők: - ha a tanulót mentesítik tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés, minősítés alól, iskolánk egyéni foglalkozás keretében, a tanulóra igazított fejlesztési terv alapján nyújt segítséget a felzárkóztatáshoz. A fejlesztési terv melyet a fejlesztő pedagógus állít össze alapjául a szakértői vélemény szolgál. A tervszerű fejlesztést iskolánkban a fejlesztő pedagógus végzi. A szükséges időkeretet a NKT ának (7) bekezdése biztosítja. Az egyéni foglalkozás tanórai foglalkozásnak számít. 2.5 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység Egyre hatékonyabban kell fejleszteni a tehetséges tanulókat azáltal, hogy minél nagyobb teret nyitunk aktivitásuknak és a közös feladatok, valamint az egyéni célok realizálásának. Az iskolai oktatás keretében és azon kívül közvetített információáradatban csak a lényegi tudást biztosító, rendszerező gondolkodás tud eligazodni, amely egyúttal képes az önálló ismeretszerzésre, új fogalmak és törvényszerűségek felfedezésére, valamint az ismeretek alkotó alkalmazására és problémák megoldására. A valóban fontos, a számunkra nélkülözhetetlen ismeretek megtanulása és rögzítése akkor lesz tartós, ha azokat alkalmazzuk, dolgozunk velük magasabb rendű, összetett műveletek elvégzése kapcsán. Az általános iskolában a tehetségeket széles körben kell keresni. A képességek személyre szabott fejlesztésével minden gyereknél eredményt tudunk felmutatni. A tanulási teljesítményeket: a tudást, az ismeretet, a megértést és alkalmazási készségeket, valamint a személyiségben végbement változásokat a tanulók saját korábbi teljesítményéhez kell viszonyítani. A tehetséggondozó munka céljai - az általános intellektuális képességek fejlesztése - a speciális képességek fejlesztése - a kreativitás fejlesztése - a motivációs tényezők megléte A tehetséges gyermekek fejlesztésének módjai: Gyorsítás, léptetés 22

23 Célszerű a gyermek által preferált tantárgy(ak)ból az egyéni haladás lehetőségével élni. A gyorsabb ütemű egyéni haladás miatt felszabaduló idő felhasználható az elmélyült alkotó munkára. Gazdagítás, dúsítás A tehetséges gyermekeknek mennyiségi és minőségi szempontból mást és másképpen kell nyújtanunk. Egyénre szabott ismeretelsajátítást, ún. felfedező, interdiszciplináris megközelítést kell alkalmazni. A képesség kibontakoztatásával kapcsolatos felelősségünk Az általános intellektuális képességek fejlesztése a központi feladat, hiszen ezek nélkül a speciális képességek sem fejlődnek magas szinten. Csak a fejlett pszichikus képességek (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet, gondolkodás) általánosan jó színvonala mellett remélhetünk komoly és tartós eredményeket a speciális területeken. Eredményességünket az mutatja: ha tanulóinknál megjelenik a nagyfokú komplexitás, azaz a dolgok sokoldalú megközelítése, ami magasabb rendű gondolkodási eljárások alkalmazását követeli; ha tudnak az összefüggésekre koncentrálni; ha a gondolkodás fejlődésében eljutnak az elvont fogalmakkal való ismerkedésig, ami a kreatív és kritikai gondolkodás fejlődéséhez nyújt segítséget; ha tanulóink tanulmányi átlagai javuló tendenciát mutatnak; ha jól szerepelnek iskolai és iskolán kívüli tanulmányi versenyeken; ha a pályaválasztáskor a tőlük elvárt eredménnyel szerepelnek. A tehetségfejlesztés lehetőségei és színterei az iskolában -2. osztályban csoportbontásos tanóra (képességek szerinti differenciálás) -2. osztályban képességfejlesztő kisfoglalkozások a tanítási óra (differenciált tanulásszervezés) egyénre szabott házi feladat fakultációs programok (néptánc, sakk) szakkörök iskolai sportkör iskolai könyvtár házi versenyek (tanulmányi, kulturális, sport) pályázatok iskolai ünnepélyek levelező versenyek körzeti, megyei, országos versenyek szaktárgyi, tehetséggondozó táborok zeneiskola 23

24 2.6 A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Az intézményben nyilvántartjuk a veszélyeztetett, a halmozottan hátrányos és a hátrányos helyzetű, valamint a magatartászavaros gyermekeket. Fejlődésük figyelemmel kísérése érdekében minden tanév elején az osztályfőnökök, az ifjúságvédelmi felelős, a fejlesztő pedagógus felmérést készít ezekről a tanulókról, javaslatokat dolgoznak ki szociális támogatásukra és pedagógiai gondozásukra. Fontos a minél korábbi problémafelismerés, így az egyénre szabott pedagógiai munkával a tanulók a képességeiknek megfelelő legoptimálisabb fejlődést érhetik el. Az iskolaorvossal, védőnővel együttműködve gondoskodnak az egészségileg károsodott gyermekek megfelelő foglalkoztatásáról, pályaválasztásuk elősegítéséről. Pszichológus foglalkozik a problémákkal küszködő gyerekekkel. Szoros kapcsolatot tartunk fenn a polgármesteri hivatal gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat ellátó dolgozóival, valamint a területileg illetékes családsegítő központtal, felvilágosító, megelőző előadások alkalmával a rendőrséggel. Amennyiben iskolánk pedagógusai a gyermekeket, tanulókat veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudják megoldani, segítséget kérnek a gyermekjóléti szolgálattól. Az ifjúságvédelmi felelős az osztályfőnökök bevonásával figyelemmel kíséri a beiskolázást, az iskolába járás alól felmentett gyermekek életét, a felmentett tanulók osztályzóvizsgára való felkészítését, az értelmi, testi fogyatékos gyermekek időben történő beiskolázását Az iskola vezetője gondoskodik a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkájához szükséges feltételekről. A tanulókat és szüleiket a tanév kezdetekor tájékoztatja a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős személyéről, valamint arról, hogy milyen időpontban és hol kereshető fel. A veszélyeztetettség olyan magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja, vagy akadályozza. Hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres nevelési segélyt folyósítanak. Halmozottan hátrányos helyzetű az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője legfeljebb 8 osztályt végzett, melyről a jegyzőnek nyilatkozott is. 24

25 2.7 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program A tanulói képességek fejlesztésénél az érintett tanulók egész személyiségét figyelembe kell venni. Mindegy, milyen korú a tanuló, a fejlesztés célja az, hogy milyennek szeretnénk őt látni. Fontos tudni, hogy az átlaghoz képest hol tart. Figyelembe kell venni a normális fejlődés ontogenetikusan érvényesülő fázisait, az egyes funkciók érési idejét, ütemét. A jó képességekre kell építeni, nem szabad sem alá, sem fölé menni a képességeknek. A feladat sikerélményt nyújtson a tanulóknak. Az ellenszenv oldása bizonyos tantárgyak iránt, barátságos, elfogadó viszonyulásunk a tanulóhoz segíti a gyenge képességek fejleszthetőségét. Ha egy tanulónál felmerül a tanulási képességek zavara, vélhetően tanulási nehézségekkel küzd (pl. betűt téveszt, szótagokat cserél fel, gyenge a finommotorikája, beszédhibás, koordinálatlan a mozgása), megkeressük a nevelési tanácsadót. Az ő kérésükre a szakértői és rehabilitációs bizottság dönt arról, hogy a fenti probléma valóban fennáll-e (Kt. 30. (8) bekezdés). A tanulási zavar gyakran jár együtt magatartási zavarral és/vagy okozója annak. Ezért különösen fontosnak tartjuk, hogy a szakértői vélemény, a pontos diagnózis alapján, mielőbb egyénre szabott fejlesztési terv szerint foglalkozzunk ezekkel a gyerekekkel. A pontos célkitűzés, a folyamatos megfigyelés, az ellenőrzés, értékelés eredményhez vezethet. Vizsgálatnál a hiba minőségét, ne csak a mennyiségét figyeljük. Fontos tudni, mi az, amit már elértünk, mi az, amit még tenni kell. A tanulót addig kell fejleszteni, amíg önálló ismeretszerzésre alkalmassá válik. A családdal, más intézményekkel (óvoda 2. számú melléklet, családsegítő) való kapcsolat-tartás, nevelőtestületen belüli információáramlás, konzultáció kiemelt feladat kell, hogy legyen. A nevelés és a gyermek magatartása szorosan összefüggnek egymással. Az akarati tényezőket befolyásolják az érzelmi kötődések, a már említett, elfogadó, segítő környezet. A konkrét, egyénre szabott korrekció nélkül súlyos, másodlagos személyiségzavarok alakulhatnak ki, amelyek organikus károsodást okozhatnak. Iskolánkban a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítik: fejlesztő pedagógia -8. osztályig a szakértői véleménnyel rendelkező gyerekek részére csoportbontás -2. osztályban (naponta 3*30 perc időkeretben) korrepetálás 3-4. osztályban (heti tanóra) korrepetálás 5-8. osztályban napközi 3-4. osztály tanulószoba 5-8. osztály egyéni foglalkozás (heti 2 alkalommal) Ha az -4. évfolyamra járó tanulónk eredményes felkészítése szükségessé teszi,, hogy heti két alkalommal egyéni foglalkozáson vegyen részt. Iskolánk az egyéni foglalkozás lehetőségéről a tanulót (szülőjét) írásban értesíti, a tanuló választásától, hozzáállásától függ, hogy él-e vele. 25

26 Integrált oktatás Az integráció szükségessé teszi az általános iskolai pedagógusok és a gyógypedagógus együttműködését. Az integrált oktatás feltételei: a pedagógusok és a tanulói közösségek elfogadó légkört teremtsenek; a pedagógus folyamatosan alkalmazkodjon a tanuló korlátaihoz; speciális szabályok betartása a szemléltetés és számos didaktikai feladat megvalósítása során. Figyelembe kell venni: a tanulási nehézséggel küzdő tanulóknak a feladatvégzéshez több időre van szüksége legyen a tanulónak lehetősége speciális, egyéni eszközök használatára, pl. számológép, különböző szemléltető eszközök a feladatadás és az értékelés motiváló legyen Fejlesztő pedagógia Alsó tagozat A fejlesztésre javasolt gyerekeket a fejlesztő pedagógus heti rendszerességgel egyéni haladási terv alapján foglalkoztatja. A készségfejlesztés az aktuális algoritmusok begyakorlását és az egyéni feladatértést szolgálja, tantárgyakhoz kapcsolódik. Működése rendszeres és folyamatos. A tanítóktól kapott jelzések beépülnek a fejlesztési programba, illetve a gyerek teljesítményének azonnali visszajelzése is rendszeres. Felső tagozat A fejlesztésre járó csoport tagjai osztályfokonként azok a tanulók, akik az idegen nyelv tanulása alól fel vannak mentve. Vannak olyanok is, akik nincsenek felmentve, de szükségük van a differenciált, egyénre szabott fejlesztésre, korrepetálásra, szükség esetén fejlesztő pedagógiai tevékenységre. Alsó tagozat óta fennmaradó részképesség-zavaraik miatt szövegértésben, szókincsben, az olvasás technikájában folyamatos fejlesztést igényelnek a szaktantárgyak elsajátításához. Velük tanórák utáni időpontban foglalkozik a fejlesztő pedagógus. Cél: Kiscsoportos vagy egyéni fejlesztő foglalkozásokkal tanulási nehézség oldása, felzárkóztatás, részképességzavarok reedukációja, adott tanuló fejlesztési tervének kidolgozása, fejlődésértékelése önmagához viszonyítva. Feladat: Tudatosan tervezett egyéni foglalkozások vezetése a tanulási nehézség fennállása idején. Kapcsolattartás szülőkkel a tanulót tanító pedagógusokkal Tájékoztatás a gyerek állapotáról, fejlődéséről. Tanácsadás az otthoni foglalkozásokra vonatkozóan Idegen nyelv oktatása Írás és olvasás zavara esetén az oktatás kezdetben verbális szinten folyik. Lassabb haladási tempó. Több szóbeliség az órákon. Több ismétlés. Több, látott képhez rendelt hanganyag használata. 26

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

Sarkadi Általános Iskola

Sarkadi Általános Iskola Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. 0 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei... 3 1.1.1. Az nevelő-oktató munkánk sajátos pedagógiai

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE... 5 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 7 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu

Részletesebben

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja " E r r e a s z i k l á r a é p í t e m h á z a m a t (Szent István II. Intelme Imre herceghez) A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja 2013. 1 Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék HELYZETELEMZÉS... 5 BEVEZETÉS... 7 NEVELÉSI PROGRAM... 9 Szervezeti tagozódás... 19 Tárgyi, személyi feltételek... 20 Ellenőrzés, értékelés...

Részletesebben

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS I. INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Baross Gábor Általános Iskola Székhelye: Budapest, XXII. Dózsa György út 84-94. Fenntartó: Budapest, XXII. kerület Önkormányzata Működési terület: általános iskola

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

II. TANTÁRGYI TANTERVEK

II. TANTÁRGYI TANTERVEK II. TANTÁRGYI TANTERVEK AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam) A 11/2008, (II.8.)OKM rendelettel módosított 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Az Országgyűlés döntésének megfelelően, a közoktatási törvény módosításának eredményeként, 2004. szeptember elsejétől kötelezően bevezetésre került félévkor és év

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja Nevelési terv Miskolc, 2013. 1 1. Küldetésnyilatkozat Iskolánk, a Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc város és környékének elismert, népszerű és eredményesen működő

Részletesebben

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 2. számú melléklet A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász)

Részletesebben

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GÖDÖLLŐ 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 2 A gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola bemutatása... 3 Nevelési program... 7 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. 2 Tartalom Bevezető... 4 Iskolánkról... 5 Jogi státusz... 5 Az iskola működési rendje...

Részletesebben

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA Pedagógiai Programja 2015 BEVEZETÉS... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. 1. Az iskola rövid története... 4 1. 2. Nevelési alapcélok,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. 2013 Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. TARTALOM I. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 3 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 6 II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Pedagógiai program Sárvári Tankerület Répcelak 1 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM T A R T A L O M I. Az iskola adatai, jogállása 6 II. Helyzetelemzés 7 1. Társadalmi környezet 7 2. Tárgyi feltételek 7 3. A humán erőforrás 8 III. NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék Az iskola nevelési programja... 5 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai,

Részletesebben

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17 Tartalom I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 I.1. Az iskola adatai 4 I.2. Az intézmény alaptevékenységei 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 III. 1. Az iskola története

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22 PEDAGÓGIAI PROGRAM II. kötet HELYI TANTERV 2010. TARTALOMJEGYZÉK A 2007. ÉVI NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGFOGALMAZOTT ELVEK, CÉLOK, FELADATOK... 3 A kulcskompetenciák fejlesztése... 3 A kulcskompetenciák...

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSŐ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (iskolai és autista tagozat) (1095 Budapest, Gát u. 6. és Thaly Kálmán u. 17/I.) OM 038417 KLIK: 194022 Jóváhagyta: Tőkés Sándor

Részletesebben

Pedagógiai program. Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. 3600 Ózd Bem út 14.

Pedagógiai program. Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. 3600 Ózd Bem út 14. 2013 Pedagógiai program Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3600 Ózd Bem út 14. 1 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI,

Részletesebben

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 Mottó: "A szellem és a tehetség az emberben mindig vágyainak és sajátos társadalmi helyzetének terméke. Lehetséges, hogy a neveléstudomány feladata

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok...

Részletesebben

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Csomádi Esztergály Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja (kiegészített, átdolgozott változat) 2008. A képviselőtestület jóváhagyta: 2008. jan. 21-én határozat száma: 9/2008 (01.21.) 1 II. Az intézmény

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint Szerb Antal Gimnázium Az iskola székhelye: 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ugyanaz. (telefonszáma: 400-1814, 400-1662, 401-0550; fax: 401-0549) OM: 035249 Készült: A 2011.évi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága BÉKÉS MEGYEI TISZA KÁLMÁN KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága 2011. szeptember 1. hatállyal, 182/2011. (VIII.30.) HÜB számú határozatával

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA

HELYI TANTERV BIOLÓGIA HELYI TANTERV BIOLÓGIA 7-8. évfolyam A tantervet szerkesztette a MOZAIK KIADÓ TERVEI ALAPJÁN- CSARKÓ JÁNOS SZAKTANÁR ALAPGONDOLATOK, RENDEZŐELVEK A Biológia tantárgy a természetismeret 5 6. évfolyamán

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

A HOLLÓKŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Programja

A HOLLÓKŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Programja A HOLLÓKŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja Nevelőtestület jóváhagyásának dátuma: 2013. március 25. A fenntartói jóváhagyás dátuma:. A tervezett felülvizsgálat dátuma:.. Készítette: Nagy Katalin igazgató

Részletesebben

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató Pedagógiai program Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk jóváhagyta: Danka Adél igazgató Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2015 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat ARANY FOKOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4090 Polgár, Zólyom út 14. Tartalom Preambulum 2. oldal Nevelési Program 9. oldal I. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

I. N E V E L É S I P R O G R A M

I. N E V E L É S I P R O G R A M I. N E V E L É S I P R O G R A M H E L Y ZE T E L E M ZÉ S Intézményünk a 2003-2004-es tanévtől két iskola összevonásával alakult eggyé. A Dohány utcai, és a Kertész utcai iskola is több mint száz éves

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola OM: 036045 Jászberény 2015. Hinni benne, hogy képes növekedni, akarni, hogy előre haladjon. Bolondul remélni:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása Előadó: Wohlfart

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97 Kaposvári SZC Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskolája Pedagógiai program 2015. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA,ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT FIZIKA HELYI TANTERV 7 8. évfolyam SZEGHALOM 2009 CÉLOK ÉS FELADATOK Az általános iskolai fizikatanítás

Részletesebben

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013.

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. Pedagógiai program Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 11. o. Az intézmény küldetésnyilatkozata

Részletesebben

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Pedagógiai program Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az intézmény adatai...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1.

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Érvényessége: 2013/2014 tanévtől Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. (telephely) Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. március 25. Fenntartói

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2015. szeptember 1-től Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete a 2015. augusztus 31-én tartott értekezletén Jóváhagyta: Tóth Tamás József

Részletesebben

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. november 09. Tartalomjegyzék Küldetésnyilatkozat 3 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szarvas, 2013.

GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szarvas, 2013. GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM Szarvas, 2013. T A R T A L O M Tartalomjegyzék T A R T A L O M... 2 1. BEVEZETÉS... 6 1.1 Az intézmény

Részletesebben

Pedagógiai program 2013-2018

Pedagógiai program 2013-2018 Pedagógiai program 2013-2018 Nyírteleki Általános Iskola 4461 Nyírtelek Iskola u. 2. 1 Tartalom 1 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon

Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 I. Intézményi szint 1. Bevezetés 12 2. Közös

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

BÁTAI ÁMK PEDAGÓGIAI MŰVELŐDÉSI PROGRAM

BÁTAI ÁMK PEDAGÓGIAI MŰVELŐDÉSI PROGRAM 1 Mottó: Tárd ki a karjaidat a változásnak, De ne engedd el az értékeidet. /Dalai láma üzenete/ BEVEZETŐ Tisztelt Olvasó! Ön a Bátai ÁMK pedagógiai-művelődési programját tartja a kezében. E dokumentum

Részletesebben

Érvényes: 2012.09.01-től. A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja

Érvényes: 2012.09.01-től. A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja 1 Érvényes: 2012.09.01-től A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja 2012 2 Intézményvezetői köszöntő Tisztelt Érdeklődő! Ön a veszprémi Jendrassik (György) Venesz (József)

Részletesebben

A Kemenesmagasi Általános Iskola Pedagógiai Programja. Tartalomjegyzék

A Kemenesmagasi Általános Iskola Pedagógiai Programja. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Az iskola helyzete, szervezeti felépítése 4 Az iskola hivatalos adatai, jelenlegi helyzete 4 Az iskola hivatalos adatai 4 Az iskola jelenlegi helyzete 4 Iskolánk múltja, társadalmi környezete

Részletesebben

HILD JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

HILD JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HILD JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Pedagógiai programja 2013. szeptember 1. Szerkesztette: Kolics Gábor Előszó Az iskola 1955-ben kezdte meg működését a 26. sz.

Részletesebben

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 PEDAGÓGIAI PROGRAM 8000 Székesfehérvár, Berényi út 105 Székesfehérvár 2013. március 27. 2 Tartalomjegyzék I. AZ ISKOLA NEVELÉSI

Részletesebben

Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Pedagógiai Programja. Pedagógiai Program

Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Pedagógiai Programja. Pedagógiai Program Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Pedagógiai Programja Pedagógiai Program 0 1.INTÉZMÉNYI ADATOK 1.1 Alapadatok Hivatalos neve: Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Székhelye: 4562 Vaja, Leiningen út

Részletesebben

CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Preambulum A Csertán Sándor Általános Iskola személyiségközpontú és gyermekközpontú intézménynek vallja magát, nagy súlyt helyez a gyermekek

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Nagy Sándor, igazgató Véleményezte: Szülői képviselet: Diákönkormányzat: Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja OM: 034866 mindenkit mindenre meg lehet tanítani, csak idő, módszer és mester kérdése. /Comenius/ 1 Tartalomjegyzék I. Preambulum 4 II. 1. Az intézmény alapadatai

Részletesebben

Csány László Általános Iskola Zalacsány, Csány László u. 6. Pedagógiai program

Csány László Általános Iskola Zalacsány, Csány László u. 6. Pedagógiai program Csány László Általános Iskola Zalacsány, Csány László u. 6. Pedagógiai program Összeállította: Kópicz Csaba igazgató Tóth Istvánné igazgatóhelyettes Az Általános Iskola nevelőtestülete Zalacsány, 2013.

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2016. január.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 Debrecen-Pallag 2015 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám (52) 450-306, Fax:

Részletesebben

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987 A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja OM azonosító: 035987 A szabályzat érvényes 20. szeptember -jét l Majkutné Tóth Emma igazgató -- Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERVE. Ajka, 2010.

Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERVE. Ajka, 2010. Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE Ajka, 2010. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskolában folyó nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei -6-2.

Részletesebben

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 HELYZETELEMZÉS... 4 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja Sokorópátkai Általános Iskola Pedagógiai Programja "Meg kell tanítanunk mindenkit a látásra, hogy jobban örüljön a hársfa kibontakozásának. Meg kell tanítanunk az embert a világ végtelen gazdagságának

Részletesebben

Helyi tanterv. Osztályfőnöki

Helyi tanterv. Osztályfőnöki Helyi tanterv Osztályfőnöki A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek összhangban

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE A KÁLOZI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2013. AUGUSZTUS 30. Készítette: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) alapján a Kálozi Szent István Általános

Részletesebben

Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola

Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, Az a népe árulója. (Kós Károly) PEDAGÓGIAI PROGRAM Miskolc 2014 T a r t a l o m j e g y z é k I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Részletesebben

Fóti Fáy András Általános Iskola

Fóti Fáy András Általános Iskola Fóti Fáy András Általános Iskola 2151 Fót, Vásár tér 1. Telefon: 06-27-537-620 Telefax: 06-27-537-629 E-mail: info@faysuli.hu www.faysuli.hu Igazgató: Kakuk Zsolt OM azonosító: 032347 Pedagógiai Program

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 5 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

1. Pedagógiai módszertani felkészültség

1. Pedagógiai módszertani felkészültség 1. Pedagógus önértékelés Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon? Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik

Részletesebben

Készítette: A Báthory István Általános Iskola nevelőtestülete. Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 22-én. Jóváhagyta:.. Barták Péterné igazgató

Készítette: A Báthory István Általános Iskola nevelőtestülete. Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 22-én. Jóváhagyta:.. Barták Péterné igazgató BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 8200. Veszprém, Halle u. 10. Tel./Fax.: 88/561-915, 561-916 E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu www.vpbathory.sulinet.hu OM azonosító: 037034 B Á T H O R Y I S T V Á N

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 2 11 ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS 2 12 AZ ISKOLA ADATAI 3 13 Az ISKOLA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 4 2 AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA 5 21 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT 5 22 JÖVŐKÉP

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A műveltség nem ünneplő ruha, amelyet hordani kell. A műveltség a helytállás segédeszköze, a kifejezés szerszáma, a vállalkozás fegyvere. Német László A Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

I. TARTALOMJEGYZÉK... 2 II. PREAMBULUM... 6 III. ISKOLA A HATÁRON... 7 IV. A GIMNÁZIUM TÖRTÉNETE... 7. 1. 1948 előtt... 7. 2. 1948 után...

I. TARTALOMJEGYZÉK... 2 II. PREAMBULUM... 6 III. ISKOLA A HATÁRON... 7 IV. A GIMNÁZIUM TÖRTÉNETE... 7. 1. 1948 előtt... 7. 2. 1948 után... 1 I. Tartalomjegyzék I. TARTALOMJEGYZÉK... 2 II. PREAMBULUM... 6 III. ISKOLA A HATÁRON... 7 IV. A GIMNÁZIUM TÖRTÉNETE... 7 1. 1948 előtt... 7 2. 1948 után... 8 3. 1992-t követően... 8 V. AZ ERKEL FERENC

Részletesebben

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 2 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 3 1.2 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK...

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület SZÁZHALOMBATTAI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Rigó Katalin intézményvezető Készítés dátuma: 2013. márc.31. Jóváhagyta:

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015.

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. 1. BEVEZETÉS...4 2. BEMUTATKOZÁS...8 2.1 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI:...8 2.2. AZ ÓVODA SZEMÉLYI ERŐFORRÁSAI...13...13 2.3. AZ ÓVODA DOLOGI-TÁRGYI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM szám: 100921 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A képzőművészet, a mozgásművészet, a népművészet, a zene, az irodalom, a művészet megannyi ága alkalmas arra, hogy képet

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2013 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15. PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési program helyi tanterv Átdolgozott változat 2014.09.15. Készült és átdolgozásra került a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM I. AZ ISKOLA TÖMÖR BEMUTATÁSA I./1. Hivatalos adatok Az intézmény elnevezése: Batsányi János Gimnázium és Kollégium székhelye: Tapolca, Liszt F.

Részletesebben